Årsmöte 2015, 26 maj - Sveriges Länsbibliotekarier

Comments

Transcription

Årsmöte 2015, 26 maj - Sveriges Länsbibliotekarier
SLB, Sveriges länsbibliotekarier
(organisationsnummer 864501-9079)
Årsmöte 26 maj 2015
Deltagare:
Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland
Kerstin Olsson, Regionbibliotek Östergötland
Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköpings
Camilla Källgren, Regionbibliotek Värmland
Elisabeth Brynge, Länsbiblioteket i Örebro län
Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm,
Malin Ögland, Uppsala länsbibliotek,
Per- Erik Wik, Länsbiblioteket Västernorrland
Susanne Ljungström, Länsbiblioteket i Västerbotten
Cecilia Herdenstam, Gotlands länsbibliotek
Ann Catrine Ericsson, Länsbibliotek Sörmland
Ulf Hölke, Länsbibliotek Västmanland
Eva Fred, Kultur i Väst
Kristina Elding, Kultur Skåne
Christer Bergqvist, Regionbiblioteket Kalmar län
Kristina Hedberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Carin Palmqvist Isaksson, Länsbibliotek Gävleborg
Anmält förhinder:
Birgitta Markusson, Norrbottens länsbibliotek
Sylvia Blomberg, Länsbiblioteket i Örebro län
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna
Catarina Lundström, Regionbibliotek Jämtland Härjedalen
§1. Till ordförande för mötet valdes Maria Ehrenberg
§2. Ordförandens val av mötessekreterare: Kerstin Olsson
§3. Till justerare valdes Malin Ögland och Per Erik Wik
§4. Maria Ehrenberg föredrog verksamhetsberättelsen. I berättelsen saknas Christer Bergqvist
som representant för digidelnätverket. Efter tillägget godkändes verksamhetsberättelsen.
§5. Maria Ehrenberg föredrog den ekonomiska redogörelsen, den godkändes och läggs till
handlingarna.
§6. Kristina Elding föredrog Revisorernas berättelse som godkändes och läggs till handlingarna.
SLB, Sveriges länsbibliotekarier, org.nr 864501-9079, årsmöte 2015-05-26,
sid 1
§7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§8. Maria Ehrenberg valdes föregående år och har ett år kvar på innevarande mandatperiod.
§9. Ledamöter i styrelsen för nästa mandatperiod (se stadgar §5): Katinka Borg sitter ytterligare
ett år, Birgitta Markusson sitter ytterligare ett år och kan bli omvald, Kristina Elding väljs som
ny styrelseledamot.
§10. Firmatecknare för föreningen SLB, Sveriges länsbibliotekarier, är ordförande Maria
Ehrenberg, 610205-1908, och kassör Birgitta Markusson, 710406-8502.
§11. Val av revisor och revisorssuppleant för nästa mandatperiod: Ulf Hölke valdes som
ordinarie revisor och Cecilia Herdenstam som revisorsuppleant.
§12 Till valberedningen valdes: Malin Ögland och Krister Hansson, med Kristina Hedberg som
suppleant.
§13. Medlemsavgift för verksamhetsåret 2015/2016 fastställdes till 2000 kr. Medlemmarna sade
jag till budgetförslaget samt arbetsplan. Budgetförslaget kan eventuellt ändras efter att strategin
lagts under det kommande medlemsmötet i maj.
§14. Årsmötet förklaras avslutat.
________________________________
Maria Ehrenberg, ordförande
____________________________
Kerstin Olsson, sekreterare
________________________________
Malin Ögland, justerare
_____________________________
Per-Erik Wik, justerare
SLB, Sveriges länsbibliotekarier, org.nr 864501-9079, årsmöte 2015-05-26,
sid 2