Avgifter för uteblivet besök eller sent återbud

Comments

Transcription

Avgifter för uteblivet besök eller sent återbud
2015-01-13
Avgifter för uteblivet besök eller sent återbud
vid tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift
Gäller patienter med Särskilt Tandvårdsstöd och vid THS-vård1.
Patienterna ska informeras om avgifter för uteblivet besök eller sent återbud
Information ska ges via den skriftliga kallelsen eller muntlig överenskommelse samt genom anslag vid mottagning
och reception.
Vid tidsbeställning bör patienten informeras om att avgift kommer att tas ut enligt nedan.
Avgift ska betalas – även om patienten har frikort
 När patienten uteblivit från överenskommet besök.
 När patienten meddelat återbud senare än 24 timmar före besökstiden.
Beloppet motsvarar den ordinarie patientavgiften för besöket
Allmäntandvårdläkare
200 kronor
Specialisttandläkare
300 kronor
Behandling av annan än tandläkare
100 kronor
-
Frikort gäller alltså inte som betalning för uteblivet besök eller sent återbud.
Avgiften ingår inte i underlag för högkostnadsskydd.
Avgift tas ut om kallelsen skett efter överenskommelse
 Kallelse till följd av direkt kontakt mellan vårdgivaren och patienten.
 Kallelse från en tandläkare efter remiss från en annan tandläkare eller läkare.
 Återkommande kallelser som sker utifrån en överenskommelse.
Undantag – när patienten kan slippa betala (godtagbara skäl)
 Om kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient.
 Om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om – där det kan vara direkt
olämpligt att skicka hem en faktura. Möjligheten att ta ut avgift vid uteblivet besök kan i stället ges vid nästa
besökstillfälle. I enstaka fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet.
 Om det finns godtagbara skäl.
Det är chefen för mottagningen som fattar beslut.
Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.
1
THS: Tandvård inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem – är tandvård som kräver sjukhusets resurser eller där
patienten har remitterats från sjukvården till vissa specialisttandläkare.
Enligt Tandvårdsförordningen (1998:1338) 2 §.
|
Regionens Hus,
010-441 00 00
Tandvårdsenheten,
405 44 Göteborg
[email protected]
www.vgregion.se/Tandvardsenheten

Similar documents