Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Comments

Transcription

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1
Dokumentstatus: Godkänt
Beslut
OKG Aktiebolag
Vårt datum: 2015-07-07
Er referens: 2011-23518, 2014-10416
Diarienr: SSM2012-1889
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
Handläggare: Charlotte Lager
Telefon: + 46 8 799 4491
572 83 Oskarshamn
Föreläggande om ny helhetsbedömning av
Oskarshamn 1
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger OKG Aktiebolag (OKG), org.nr 5560633728, att för reaktor Oskarshamn 1 till SSM redovisa
1. en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd senast den
31 december 2017, och
2. en plan för genomförandet av helhetsbedömningen för Oskarshamn 1 tillsammans
med en beskrivning av hur arbetet med helhetsbedömningarna av Oskarshamn 1,
Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3 samordnas senast den 30 september 2015.
SSM förelägger vidare OKG att
3. värdera om de brister som SSM identifierade vid granskningen av
helhetsbedömningen av Oskarshamn 2 (och sedan beslutade om) även gäller
Oskarshamn 1 samt åtgärda om så är fallet, och
4. åtgärda övriga brister som har identifierats i SSM:s granskning av
helhetsbedömningen för Oskarhamn 1 vid de tidpunkter som framgår av Bilaga 1
till detta beslut.
Ärendet
OKG lämnade den 23 april 2012 till SSM in en helhetsbedömning för Oskarshamn 1 som
omfattar 2003–2021 [1]. Efter begäran från SSM [2][3][6]–[9] har OKG kompletterat
underlaget vid flera tillfällen [4][5][10]–[13].
SSM:s granskning av den återkommande helhetsbedömningen finns dokumenterad i en
tillsynsrapport [14].
Skälen för beslutet
Detta föreläggande är beslutat med stöd av 18 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet (kärntekniklagen) samt de bestämmelser som framgår under respektive rubrik
nedan.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
E-post: [email protected]
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
Sida 2 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
Punkt 1 – Tidigarelagd ny helhetsbedömning
Av 10 a § kärntekniklagen framgår att den som har tillstånd att inneha eller driva en
kärnteknisk anläggning minst vart tionde år ska göra en helhetsbedömning av
anläggningens säkerhet och strålskydd. Bedömningen ska göras med hänsyn till
utvecklingen inom vetenskap och teknik. Den ska innehålla analyser och redogörelser av
1 på vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet
uppfyller kraven i denna lag, miljöbalken och strålskyddslagen (1988:220) samt
föreskrifter och villkor som har beslutats med stöd av dessa lagar, och
2 förutsättningarna för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna uppfyllas fram till
nästa helhetsbedömning.
Enligt 10 b § kärntekniklagen får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela ytterligare föreskrifter om
1. innehållet i en bedömning enligt 10 a §, och
2. att en bedömning enligt 10 a § av säkerhetsskäl ska göras oftare än vart tionde år.
Av 4 kap. 4 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i
kärntekniska anläggningar framgår, angående återkommande helhetsbedömning av
anläggningens säkerhet och strålskydd, att SSM bestämmer den närmare tidpunkten för
redovisning av helhetsbedömningen.
SSM gör i granskningen [14] av OKG:s redovisning [1][4] bedömningen att OKG
uppfyller kravet rörande helhetsbedömningar i 10 a § kärntekniklagen men med brister.
Kravet uppfylls eftersom OKG identifierar förbättrings- och utvecklingsområden och
pekar ut vilka som är prioriterade. Vidare identifierar OKG majoriteten av de gällande
kraven och redovisningen innehåller i de flesta fall tydliga ställningstaganden till
kravuppfyllnad där OKG anger att Oskarshamn 1 uppfyller kravet nu och har
förutsättningar att uppfylla det i framtiden.
Bristerna består bl.a. i att verksamheten och anläggningen inte fullt ut har värderats med
hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik, vilket är ett av huvudsyftena med en
helhetsbedömning. Den bristfälliga helhetsbedömningen innebär att OKG inte har
åstadkommit, eller har en plan för att åstadkomma, den ytterligare säkerhetshöjning som
en helhetsbedömning kan bidra till. Ytterligare brister som SSM har identifierat i
granskningen är att det för flera områden saknas redovisning av gällande krav, att OKG
inte i tillräcklig utsträckning har motiverat påståenden om kravuppfyllnad med exempelvis
genomförda analyser eller referenser till sådana samt att det för flera områden är otydligt
beskrivet hur det framtida utvecklingsarbetet ska konkretiseras.
Till följd av dessa brister anser SSM att OKG ska lämna in en ny redovisning där dessa
brister har omhändertagits. Redovisningen ska vara SSM tillhanda senast den 31 december
2017.
Punkt 2 – Plan
Det internationella atomenergiorganet (IAEA) rekommenderar i ett vägledningsdokument
för helhetsbedömningar av kärnkraftverk [15] att arbetet med en helhetsbedömning bör
präglas av en tät dialog mellan tillsynsmyndighet och tillståndshavaren. Syftet med detta
är att säkerställa att tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren redan i planeringsfasen är
överens om omfattningen på helhetsbedömningen. IAEA rekommenderar att detta
dokumenteras.
För att säkerställa att nästa redovisning håller högre kvalitet än den tidigare och bättre
speglar SSM:s förväntningar, anser SSM att det är lämpligt att följa IAEA:s
Sida 3 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
rekommendation. Vidare anser SSM att detta bäst görs genom att OKG tar fram en plan
för hur helhetsbedömningen ska genomföras.
Syftet med planen är att beskriva hur arbetet ska genomföras så att SSM i ett tidigt skede
kan bedöma om det finns förutsättningar för att genomföra en helhetsbedömning med
tillräcklig omfattning. SSM bedömer att planen med fördel kan beskriva omfattningen på
arbetet, vilken metodik som ska tillämpas samt vilka dokument arbetet ska resultera i. Av
beskrivningen av omfattningen kan det bl.a. framgå vilka områden som ska ingå i
helhetsbedömningen, vilken tidsperiod som analyseras, vilka organisations- och
anläggningsdelar (exempelvis blockgemensamma) som analyseras och om
helhetsbedömningen ska ha något särskilt fokus. Av beskrivningen av metodiken kan det
bl.a. framgå vilka standarder och beräkningskoder som ska användas samt vilka analyser
som ska genomföras för att med hänsyn tagen till utveckling inom vetenskap och teknik
värdera kravuppfyllnaden nu och i framtiden.
SSM har beslutat att OKG ska lämna in en helhetsbedömning av Oskarshamn 2 den
31 december 2017 [16] och av Oskarshamn 3 den 30 april 2017 [17]. OKG ska även
lämna in en plan för genomförandet av helhetsbedömningen av Oskarshamn 2 den
30 september 2015 [16]. Det kommer att vara nödvändigt att samordna arbetet med de tre
helhetsbedömningarna och för att tydliggöra detta ska OKG, i samband med att planen för
Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 redovisas till SSM den 30 september 2015, inkludera en
övergripande beskrivning av hur detta görs.
Punkt 3 – Värdera och åtgärda brister från helhetsbedömningen av
Oskarshamn 2
Vid SSM:s granskning av OKG:s helhetsbedömning av Oskarshamn 2 identifierades ett
stort antal brister och i föreläggandet om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 2 [16]
beslutade SSM att dessa skulle åtgärdas. Flera av bristerna är kopplade till verksamhet
som rör alla reaktorer, vilket innebär att bristerna förmodligen även gäller Oskarshamn 1.
SSM har dessutom, då det har varit befogat, använt granskningen av helhetsbedömningen
av Oskarshamn 2 som utgångspunkt vid granskningen av helhetsbedömningen av
Oskarshamn 1. Därför ska OKG värdera om de brister som identifierades och beslutades
om för Oskarshamn 2 [16] även gäller Oskarshamn 1 och om så är fallet åtgärda dem
enligt den tidplan som finns i beslutet för Oskarshamn 2 [16].
Punkt 4 – Hantering av brister som identifierats i SSM:s granskning
I SSM:s granskning [14] av OKG:s redovisning [1][4] har SSM bedömt uppfyllnaden av
en mängd gällande krav och identifierat brister i uppfyllnaden av vissa av kraven. Av
Bilaga 1 framgår vilka brister som har identifierats för Oskarshamn 1. Av bilagan framgår
också, för var och en av de identifierade bristerna, vilka krav som bristen berör. För flera
av dessa brister har det inte inom ramen för SSM:s granskning gått att klarlägga om
bristerna enbart beror på hur verksamheten/anläggningen beskrivs i redovisningen eller
om de indikerar en faktisk brist i verksamheten/anläggningen. För flera av bristerna
bedöms det dock vara sannolikt att de i olika omfattning utgör faktiska brister i
verksamheten/anläggningen.
SSM har gjort en bedömning av när bristerna behöver vara åtgärdade. I vissa fall föranleds
en kort period för åtgärdande av bedömd strålsäkerhetsbetydelse. Det finns också brister
där perioden för åtgärdande är kort och då huvudskälet inte är strålsäkerhetsbetydelsen
utan att bristen har bedömts som enkel att åtgärda. Tiderna för åtgärdande framgår av
Bilaga 1. De flesta brister ska åtgärdas inom någon av nedanstående tidsperioder:
 Inom 6 månader
Sida 4 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18



Inom ett år
Inom två år
Till nästa helhetsbedömning
Det finns brister som har en annan åtgärdstid än ovanstående. Detta beror på att
myndigheten sedan tidigare har identifierat bristen och fattat ett beslut om hur och när den
ska hanteras.
Övrigt i ärendet
När de svenska kärnkraftverken, likväl som många anläggningar världen över,
konstruerades och uppfördes antogs en drifttid på ca 40 år. Bland annat gjordes flera av de
tidsberoende konstruktionsanalyserna och utmattningsberäkningarna med antaganden om
ett visst antal störningar samt upp- och nedgångar med anläggningen. Det ska dock
poängteras att 40 år var en analysförutsättning bara för vissa delar av anläggningarna.
Andra delar av anläggningen har analyserats med andra analysförutsättningar. Flera av
analyserna uppdateras också kontinuerligt.
Med anledning av att flera svenska reaktorer inom kort skulle gå in i långtidsdrift1 tog
SSM 2012, inom ramen för ett regeringsuppdrag, fram en långtidsutredning [18]. Av
långtidsutredningen framgår bl.a. att anläggningens kvarvarande drifttid bör verifieras
med s.k. tidsberoende analyser samt att ett väl fungerande program för hantering av
åldersrelaterade försämringar och skador ska finnas för att hantera övergången till
långtidsdrift. Långtidsutredningen stämmer överens med internationellt vedertagen syn,
bl.a. IAEA:s rapport rörande säker långtidsdrift [20]. De områden som behöver hanteras
inför övergången till långtidsdrift har gemensamt att deras negativa inverkan på system,
strukturer och komponenter sker långsamt över tid.
SSM har vid granskningen funnit att OKG ännu inte har tagit fram och implementerat ett
heltäckande program för samordnad hantering av åldersrelaterade försämringar och
skador. Bristen på samordning av OKG:s olika befintliga program relaterade till
åldringshantering, såsom underhåll, återkommande kontroll, provning (surveillance),
kemiövervakning och miljökvalificering, innebär att det kan finnas luckor i hur
åldringshantering utförs för vissa system, strukturer och komponenter. SSM har under
hösten 2014 haft kontinuerlig uppföljning och avstämning med OKG avseende
programmets framtagning och implementering. SSM genomförde dessutom under januari
till februari 2015 ytterligare en inspektion av OKG:s åldershanteringsprogram där
myndigheten bedömde att programmet inte var implementerat i verksamheten. SSM
kommer att fortsätta att följa upp detta inom det pågående tillsynsärendet SSM2015-3076,
vilket kräver att OKG arbetar intensivt och ambitiöst för att uppfylla föreläggandet [19].
SSM har dessutom vid granskningen funnit att det saknas metodbeskrivningar för
framtagandet av tidsberoende analyser, vilket medför att det inte går att bedöma huruvida
de analyser som har redovisats av OKG är fullständiga. SSM har dessutom funnit brister i
de analyser som har redovisats. Sammantaget gör detta att OKG:s redovisning saknar det
analysunderlag som visar att reaktor Oskarshamn 1 är verifierad för långtidsdrift.
OKG inkom emellertid den 30 juni 2015 med ett svar [21] på delar av föreläggandet om
ny helhetsbedömning av Oskarshamn 2 [16]. Svaret avser kravet i föreläggandet på att
redovisa dels vilka tidsberoende analyser som behöver genomföras, dels en värdering av
risken med att dessa analyser inte var utförda, dels en tidplan för utförande av de
tidsberoende analyserna. Detta svar omfattar även motsvarande uppgifter för
1
Med långtidsdrift avses drift utöver 40 år.
Sida 5 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
Oskarshamn 1. SSM avser att för de båda reaktorerna granska genomförda och planerade
tidsberoende analyser, genomförda riskvärderingar samt planer för fortsatt arbete.
Hur beslutet överklagas
I bilaga 1 beskrivs hur detta beslut kan överklagas.
Bifogat finns ett delgivningskvitto som snarast ska skrivas under och skickas till SSM.
___________________
I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Charlotte Lager har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Michael
Knochenhauer och miljörättsexperten Tomas Löfgren deltagit.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Mats Persson
Charlotte Lager
Referenser
[1]
OKG Aktiebolag, Oskarshamn 1 – PSR – Återkommande helhetsbedömning av
anläggningens säkerhet och strålskydd, Reg nr 2011-23518, 2012-03-27,
SSM2012-1889-1
[2] Strålsäkerhetsmyndigheten, Beslut om komplettering av OKG Aktiebolags
redovisning av återkommande helhetsbedömning av Oskarshamn 1, SSM20121889-4, 2013-07-03
[3] Strålsäkerhetsmyndigheten, Hantering av kontrollrumsfrågor vid återkommande
helhetsbedömning, SSM2012-1889-5, 2013-08-30
[4] OKG Aktiebolag, Oskarhamn 1 – PSR – Kompletterad återkommande
helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd, Reg nr 2014-10416,
2014-04-29, SSM2012-1889-6
[5] OKG Aktiebolag, OKG AB – Oskarshamn 1 – PSR – Översändande av
komplettering till PSR-O1, Reg nr 2014-18839, 2014-08-05, SSM2012-1889-7
[6] Strålsäkerhetsmyndigheten, Begäran om information avseende utmattning inför
granskning av den återkommande helhetsbedömningen av Oskarshamn 1, Brev,
SSM2012-1889-10, 2015-01-27
[7] Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM2012-1889 Begäran referenser - granskning
helhetsbedömning O1, e-post, SSM2012-1889-12, 2015-03-31
[8] Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM2012-1889 Begäran referenser - granskning
helhetsbedömning O1, e-post, SSM2012-1889-14, 2015-04-22
[9] Strålsäkerhetsmyndigheten, SV: SSM2012-1889 Begäran referenser - granskning
helhetsbedömning O1, e-post, SSM2012-1889-15, 2015-04-23
[10] OKG Aktiebolag, Information avseende utmattning inför granskning av den
återkommande helhetsbedömningen av Oskarshamn 1, Reg nr 2015-04548,
2015-02-16, SSM2012-1889-11
[11] OKG Aktiebolag, OKG AB - Oskarshamn 1 - Begärda dokument den 31 mars 2015
SSM2012-1889, Reg nr 2015-09444, 2015-04-08, SSM2012-1889-13
Sida 6 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
[12] OKG Aktiebolag, OKG AB - Efterfrågade referenser till helhetsbedömningen av
Oskarshamn 1, Reg nr 2015-11812, 2015-04-27, SSM2012-1889-16
[13] OKG Aktiebolag, OKG AB - Översändande av efterfrågat dokument, Reg nr 201512347, 2015-04-30, SSM2012-1889-17
[14] Strålsäkerhetsmyndigheten, Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av
Oskarshamn 1, Tillsynsrapport, SSM2012-1889-9, 2015-07-07
[15] International Atomic Energy Agency, Periodic Safety Review for Nuclear Power
Plants, Specific Safety Guide No. SSG-25, Wien 2013
[16] Strålsäkerhetsmyndigheten, Föreläggande om ny helhetsbedömning av
Oskarshamn 2, Beslut, SSM 2010/3151-35, 2014-12-19
[17] Strålsäkerhetsmyndigheten, Tidpunkt för redovisning av återkommande
helhetsbedömning för Oskarshamn 1 och Oskarshamn 3, Beslut, SSM 2009/3787-9,
2010-02-22
[18] Strålsäkerhetsmyndigheten, Utredning avseende den långsiktiga
säkerhetsutvecklingen i den svenska kärnkraften och åtgärder med anledning av
olyckan i Fukushima, SSM 2010/1557-10, 2012-10-31
[19] Strålsäkerhetsmyndigheten, Föreläggande att ta fram och implementera program
för åldersrelaterade försämringar m.m., Beslut, SSM2013-2506-13, 2013-09-16
[20] International Atomic Energy Agency, Safe Long Term Operation of Nuclear Power
Plants, Safety Report Series No. 57, Wien 2008
[21] OKG Aktiebolag, OKG AB - Svar på föreläggande SSM 2010/3151-35 avseende
tidsberoende analyser, Reg nr 2015-18687, 2015-06-29, SSM2015-3284-1
Bilagor
1. Brister som identifierats vid granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av
säkerhet och strålskydd för Oskarshamn 1
2. Hur ett beslut överklagas
För kännedom
1. Forsmarks Kraftgrupp AB
2. Ringhals AB
3. SSM:s anläggningssamordnare för kärnkraftverken
Sida 7 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
Bilaga 1. Brister som identifierats vid granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av säkerhet och strålskydd
för Oskarshamn 1
Brister som även identifierats och beslutats om för Oskarshamn 2 [16] ska enligt beslutspunkt 5 värderas och om tillämpligt åtgärdas för Oskarshamn 1. Dessa finns
därför inte med i denna tabell. Bristerna nedan återfinns i SSM:s granskningsrapport av helhetsbedömningen av Oskarshamn 1 [14].
Nr
Brist
Krav
Behöver åtgärdas senast
1
OKG:s redovisning har inte visat att OKG i tillräcklig
utsträckning hanterat och hanterar frågor rörande långtidsdrift
Säkerhetsredovisningen avspeglar inte i tillräcklig utsträckning
hur gällande krav på konstruktion och funktion är uppfyllda
Befintliga rutiner för att kontrollera tillträde till utrymmen med
vital säkerhetsrelaterad utrustning utgör inte ett tillräckligt stöd
för bibehållen driftklarhet
Brister vid ställningstaganden om driftklarhet
4 § 1 kärntekniklagen
Inom 6 månader
Områdesövergripande
4 kap. 2 §
SSMFS 2008:1
2 kap. 9 §
SSMFS 2008:1
Till nästa helhetsbedömning
Områdesövergripande
2 kap. 9 §
SSMFS 2008:1
5 kap. 2 §
SSMFS 2008:1
5 kap. 2 §
SSMFS 2008:1
5 kap. 3 §
SSMFS 2008:1
Inom ett år
Område 4
Inom ett år
Område 4
Inom ett år
Område 4
4 kap. 1 § och 5 kap. 3 §
SSMFS 2008:1
Inom två år
Område 7
2 kap. 3–4 §§
SSMFS 2008:13
Inom två år
Område 7
2
3
4
5
6
7
8
9
Otillräcklig kontroll över vilka instruktioner som är
aktualitetsgranskade eller ej
Använder instruktioner med kända brister
Kravet på åldringshantering uppfylls inte då OKG inte har tagit
fram och implementerat ett åldringshanteringsprogram för
samtliga SSC av betydelse för säkerheten
OKG har för Oskarshamn 1 redovisat de tidsberoende analyser
SSM identifierade i långtidsutredning, men det framgår inte av
redovisningen att OKG värderat huruvida ytterligare analyser
behövs
OKG har inte för Oskarshamn 1 verifierat utmattning i
tillräcklig omfattning och har dessutom inte i analyserna beaktat
inverkan av reaktorvattenmiljö
Inom ett år
2016-12-31
Relaterat beslut
SSM2012-37-41
SSM2014-5862-8
Område
Område 4
Område 7
Sida 8 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
Nr
Brist
Krav
Behöver åtgärdas senast
Relaterat beslut
Område
10
Driftinducerade skador rapporteras inte i tillräcklig omfattning
Område 7
OKG har inte redovisat hur anordningar, i vilka skador
upptäckts men där säkerhetsmarginalerna visats vara tillräckliga
för fortsatt drift, omhändertas
OKG har inte redovisat om krav avseende miljötålighet
uppfylls, eller vilka aktiviteter och åtgärder som återstår innan
dessa krav uppfylls enligt övergångsplanerna
OKG har inte verifierat utmattning i tillräcklig omfattning med
avseende på analys och transientuppföljning med beaktande av
inverkan av reaktorvattenmiljö. Dessutom har OKG inte
verifierat att eventuella utmattningsskador identifieras av
kontrollprogrammet
OKG behöver för Oskarshamn 1 redovisa anläggningens
miljökvalificeringsstatus, tydliggöra huruvida komponenters
kvalificering behöver ses över då ursprungligt analyserad
drifttid passeras samt redovisa om det föreligger större
identifierade åtgärder avseende miljökvalificering och
miljöpåverkan som behöver utföras
Enligt vad som beslutas i
ärende SSM2013-3524
Inom två år
SSM2013-3524
11
2 kap. 5 §
SSMFS 2008:13
2 kap. 6 §
SSMFS 2008:13
17 § SSMFS 2008:17
2014-12-31
SSM2012-2756-3
2 kap. 3–4 §§
SSMFS 2008:13
Inom två år
Område 7
17 § SSMFS 2008:17
Inom två år
Område 7
12
13
14
Område 7
Område 7
15
PSG-utförare upplever i vissa fall att de för vissa sakfrågor
saknar tillräcklig kompetens. Det är ännu inte klarlagt/styrt hur
fackkompetens ska medverka i PSG
2 kap. 9 § punkt 3
SSMFS 2008:1
Inom ett år
Område 8
Från inspektion av
säkerhetsgranskning
16
Det finns inte en dokumenterad systematik av värderingar av
externa erfarenheter
2 kap. 9 § punkt 7
SSMFS 2008:1
Inom ett år
Område 9
Från inspektion av
ledning och styrning av
extern
erfarenhetsåterföring
Sida 9 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
Nr
Brist
Krav
Behöver åtgärdas senast
17
OKG värderar inte och mäter inte effekten av vidtagna åtgärder
2 kap. 9 § punkt 7
SSMFS 2008:1
Inom ett år
18
OKG behöver värdera huruvida den för Oskarshamn 2,
Barsebäck 1 och 2 framtagna metodiken för grundläggande
stabilitetsinställningar är applicerbar för Oskarshamn 1
4 kap. 1 §
SSMFS 2008:1
Inom 6 månader
Område 9
Från inspektion av
ledning och styrning av
extern
erfarenhetsåterföring
Område 11
19
OKG behöver införa referenser till kodbeskrivningar samt
kodverifieringar och -valideringar för DoseCalc, Simulate-3 och
POLCA-4 i Oskarshamn 1 SAR AD avsnitt 6.1
OKG behöver validera de använda modellerna för
grundläggande stabilitetsinställningar för Oskarshamn 1
OKG behöver redovisa genom vilka steg eller processer
resultaten från forskningen utvärderas
OKG behöver redovisa när signal för stav inne erhålls för de
analyserade H3-händelserna, respektive speciella händelser, där
acceptanskriterierna om styrstavarnas kontinuerliga inskjutning,
respektive hydraulisk inskjutning inom en definierad tid, inte
uppfylls.
OKG behöver redovisa hur det säkerställs att ändringarna i
säkerhetsredovisningen, t ex. analysförutsättningar, beaktas vid
uppdatering av säkerhetsanalyserna.
4 kap. 1 §
SSMFS 2008:1
Inom ett år
Område 11
4 kap. 1 §
SSMFS 2008:1
SKI-beslut 1988-12-19
Inom ett år
Område 11
Till nästa helhetsbedömning
Område 11
Bilaga 2 i
SSMFS 2008:1
Inom 6 månader
Område 11
4 kap. 5 §
SSMFS 2008:1
Till nästa helhetsbedömning
Område 11
20
21
22
23
Relaterat beslut
Område
Sida 10 (10)
Dokumentnr: SSM2012-1889-18
Bilaga 2. Hur ett beslut överklagas
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till regeringen.
Överklagandet ska vara skriftligt och ska skickas eller lämnas in till
Strålsäkerhetsmyndigheten.
– Postadress: Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.
– Besöksadress: Solna strandväg 96, Solna.
I överklagandet ska anges beslutets diarienummer, hur beslutet ska ändras och varför.
Överklagandet ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det
att ni får del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till regeringen för prövning om inte
Strålsäkerhetsmyndigheten ändrar beslutet på det sätt som har begärts.

Similar documents