Nya förutsättningar för gästhamnsverksamhet

Comments

Transcription

Nya förutsättningar för gästhamnsverksamhet
1 (2)
Strategi- och näringslivsenheten
Marknadschef Ted Lindquist
2015-11-05
Nya förutsättningar för gästhamnsverksamhet
Oskarshamns kommun och Viamare Promarina Management AB är
överens om att i samförstånd bryta det avtal som finns rörande del av
gästhamnen i inre hamnen Oskarshamn.
Avtalet upphör därmed den 31 december i år. Eftersom detta sker nära inpå
nästa års säsong och de förberedelser som måste vidtas i gästhamnen så tar
Oskarshamns kommun tillfälligt över ansvaret under en begränsad tid.
Utveckling och samarbete för framtida gästhamn
Kommunen gör omgående en upphandling för att hitta en arrendator som kan
ansvara för driften på kort sikt (cirka två år). Detta ger även kommunen ökad
rådighet över området när det gäller pågående planarbete för att utveckla Inre
Hamnen. Eftersom gästhamnsverksamhet inte är en kommunal kärnverksamhet så har Oskarshamns kommun fortfarande ambitionen att hitta en
kommersiell aktör som i samarbete med berörda långsiktigt kan utveckla
området för båtfolk, besöksnäring och kommuninvånare.
Avtal och inlösenersättning
Oskarshamn tecknade 2013 ett avtal om anläggningsarrende med Viamare
Promarina Management AB för del av gästhamnen. Syftet med avtalet var att
arrendatorn skulle utveckla området för båtfolk, besöksnäring och kommuninvånare. Köpeskillingen var 500 000 kronor. Enligt avtal är Promarina
berättigat till viss ersättning och parterna är överens om att ersättningen för
kommunens inlösen av egendomen ska uppgå till 250 000 kronor. Äganderätten övergår därmed till Oskarshamns kommun när nuvarande arrendeavtal
upphör.
Promarina gick in i nuvarande avtal med ambitionen att utveckla gästhamnen,
men kostnadsutvecklingen och en vikande fritidsbåtmarknad samt minskad
köpkraft hos båtturisterna har visat sig medföra svårigheter att driva
verksamheten kommersiellt.
Nytt kortsiktigt arrendeavtal
Oskarshamns kommun kommer efter en upphandling att teckna nytt
kortsiktigt arrendeavtal, som kommer att träda i kraft våren 2016.
Det är då angeläget att hitta en entreprenör med känsla för uppdraget som kan
ge en god service till båtturisterna. Synergier och samarbete med verksamhet
som redan finns i området är också av intresse.
Postadress
Besöksadress
Växel
Hemsida
Kommunens e-post adress
Box 706
572 28 Oskarshamn
Varvsgatan 8
Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90
www.oskarshamn.se
[email protected]
2 (2)
Strategi- och näringslivsenheten
Marknadschef Ted Lindquist
2015-11-05
Servicebyggnad och underhållsarbeten
Inför nästa säsong görs en översyn och kostnadsberäkning när det bland
annat gäller nuvarande servicebyggnad på Brädholmen. Det gäller även
möjligheten till ökad flexibilitet för användningen av området med hänsyn till
stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. Visst underhållsarbete måste också
göras inför 2016 när det bland annat gäller bryggorna.
Utvecklingen av inre hamnen
Under hösten 2015 har kommunstyrelsen godkänt det upprättade planprogrammet för Inre Hamnen och arbetet med detaljplaner har därefter
påbörjats. Markanvisningar för del av området planeras ske under vintern
2015/2016 och byggstarten är planerad till 2017. Mer information om detta
spännande stadsutvecklingsprojekt finns på:
http://www.oskarshamn.com/inre-hamnen.aspx
Upplysningar
Promarinas VD Pär Björkänge, tele: 08-506 121 51 e- post:
[email protected] .
Marknadschef Ted Lindquist, tele: 0491-764286, e- post:
[email protected] .
Postadress
Besöksadress
Växel
Hemsida
Kommunens e-post adress
Box 706
572 28 Oskarshamn
Varvsgatan 8
Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90
www.oskarshamn.se
[email protected]