Sara Korlén, Karolinska Institutet

Comments

Transcription

Sara Korlén, Karolinska Institutet
”Meningsfulla mål motiverar ”
Ett arbetsmiljöperspektiv på ekonomisk styrning i vården
Sara Korlén
Doktorand, Leg.psykolog
Medical Management Center
Karolinska Institutet
[email protected]
Från styrning till profession
?
o Hur uppfattar professionen
konsekvenserna av ”marknadsinspirerad” styrning?
o Hur påverkar styrningen deras
motivation och beteenden?
o Påverkas ledarskapet?
Styrning
Vad motiverar människor ?
 Beteendepsykologi
o Vi påverkas mest av de omedelbara konsekvenser som följer på vårt
beteende
?
 Motivations-psykologi (SDT)
o Vi påverkas av yttre belöningar; om vi värderar dem.
o Vi påverkas av inre drivkrafter; autonomi, kompetens & sammanhang
 Professionernas logik
o Expertis, autonomi & altruism
Pågående studie
 Vårdval höft- och knä-kirurgi - Stockholms Läns Landsting
o Konkurens mellan vårdgivare & vårdepisodersättning
 Kvalitativ studie
o 6 vårdgivare; privat och offentlig
o 19 respondenter; verksamhetschefer + kliniska ”ledare
 Intervju-frågor?
o Vilka konsekvenser får detta för er verksamhet?
o Hur påverkas personalens motivation?
o Hur anpassar du ditt ledarskap?
”Vårdval
Höft & Knä”
Resultat
Professionens konsekvensanalys kännetecknas av
helhetsperspektiv:
1) Uppdelning av låg- och
hög-risk patienter gav olika
förutsättningar
Vårdval
2) Arbetsmiljö-påverkan
3) ”Osynliga” effekter på
utbildning- och forskning
Organisation
Förbättrat flöde
Ej kontroll komplikationer
Resultat
Vad motiverar dina medarbetare?
o Patienten i fokus
o Effektiv resursförbrukning
o Förbättringsarbete
Vårdval
Dialog med
policy-nivå
Chefs-beteende
>
Hur anpassar du då ditt ledarskap?
o Översätter systemet
o ”Omformulerar” systemet
Pengar = Patientvärde
Ind.
belöningar
Effektivitet = Förbättringar
Feedback
o ! Bryter mot reglerna
o Önskar dialog och samarbete
Etisk konfl
Yttre
motivation
>
Inre
motivation
Påverkan
Så, vad lär vi av detta?
 Förändringar i styrningen av sjukvården kan få
”osynliga” konsekvenser för arbetsmiljön
 Hos olika typer av vårdgivare ges olika förutsättningar
för personalen.
 Professionen motiveras av värde för patienten och en
stimulerande arbetsmiljö.
 Potentiellt en risk att hamna i kläm som chef,
mellan systemets regler och medarbetarnas behov.