ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN – 2013 - 2014

Comments

Transcription

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN – 2013 - 2014
ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN – 2013 - 2014
K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin»
Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen
Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike tema og delmål vil gripe inn i og være et grep på vei mot kompetansemålene.
Muntlig kommunikasjon
Skriftlig kommunikasjon
Språk, litteratur og kultur










lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i
samtaler
lytte til tekster på bokmål og nynorsk og
samtale om dem
lytte etter, forstå, gjengi og kombinere
informasjon
leke, improvisere og eksperimentere med rim,
rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende
elementer og ord
samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk
og intonasjon skaper mening
fortelle sammenhengende om opplevelser og
erfaringer
sette ord på egne følelser og meninger
uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,
tegning, sang og andre estetiske uttrykk








vise forståelse for sammenhengen mellom
språklyd og bokstav og mellom talespråk og
skriftspråk
trekke lyder sammen til ord
lese store og små trykte bokstaver
lese enkle tekster med sammenheng og
forståelse på papir og skjerm
bruke egne kunnskaper og erfaringer for å
forstå og kommentere innholdet i leste tekster
skrive setninger med store og små bokstaver
og punktum i egen håndskrift og på tastatur
skrive enkle beskrivende og fortellende tekster
arbeide kreativt med tegning og skriving i
forbindelse med lesing
skrive etter mønster av enkle eksempeltekster
og ut fra andre kilder for skriving





samtale om opphavet til og betydningen av
noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk
samtale om begrepene dialekt, bokmål og
nynorsk
samtale om hvordan ord og bilde virker
sammen i bildebøker og andre bildemedier
samtale om innhold og form i eldre og nyere
sanger, regler og dikt
samtale om personer og handling i eventyr og
fortellinger
finne skjønnlitteratur og sakprosa på
biblioteket til egen lesing
TEMA / DELMÅL
ARBEIDSFORM
VURDERING
August
Skille mellom ordets formside og innholdsside
Arbeid med språklig bevissthet i
morgensamlinger.
Muntlig i grupper
/
September
-Vite hva en setning, et ord og en stavelse representerer i språket
/
-Automatisere de enkle bokstav/lyd-assosiasjonene
Oktober
-lytte ut lyder og stavelser i flerstavelsesord
- Kunne gjenkjenne og benevne alle bokstavene.
Bokstavdiktater.
Delta i samtaler, lytte og ta ordet.
Fortelle, gjenfortelle, uttrykke egne
meninger.
Veiledet lesing i grupper.
Ordiktater.
TEST:
Carlsten:arbeid med ord
-Dele ord opp i fonemer og stavelser.
Innføring av trykkbokstavene og
stavskrift frem mot jul.
Skriftlige tilbakemeldinger fra lærer
-Kunne lese enkle lydrette ord ved hjelp av fonologisk lesing
Skriveøvinger i finskriftbok.
-Kunne noen kjennetegn ved sjangeren rim og regler
Muntlige tilbakemeldinger fra lærer og
medelever.
Innøving av ordbilder/ høyfrekvente
småord, både lese og skrive. Skrive for
hånd og på PC.
Elevsamtaler
-Kunne avkode nonord ved hjelp av fonologisk lesing
- Kunne gjenkjenne og lese noen av de mest vanlige småordene,
regelrette og uregelrette, som ordbilder
-Kunne fremkalle/skrive alle de små bokstavene (trykkskrift eller
stavskrift)
-Kunne skrive lydrette ord
-Kunne skrive noen av de mest vanlige høyfrekvente ordene
-Navn skrives med stor forbokstav
Øve på å gi positiv muntlig respons i et
fellesskap
Veiledet lesing i grupper.
Vurderings-skjema Leselos
TEMA / DELMÅL
ARBEIDSFORM
VURDERING
November
få kjennskap til sjangeren eventyr
Arbeide med fortellende setninger.
Skrive setninger til bilder.
Skriftlig tilbakemelding på itslearning.
/
- kunne skille mellom eventyr og fortelling
Desember
- med enkle ord kunne beskrive personer og figurer
Skrive setninger med adjektiv. Å
beskrive noe.
-en fortellende setning starter med stor bokstav og avsluttes med
punktum
Innlevering på itslearning.
Tekstskaping. Illustrere.
- med enkle ord kunne beskrive personer og figurer
Dramatisere.
- Vi lærer om systemet på skolebiblioteket.
Friskriving og skrivelekser med fokus på
øveord og tegnsetting underveis. Bruke
PC.
Fremføre egne tekster for medelever. I
par eller hele gruppen.
Diktat
6/12: Barnas Katedral – juleevangeliet
Muntlige tilbakemeldinger på stemmebruk,
fortellings-struktur, evne til å gjenfortelle.
Skriftlig tilbakemelding.
Utviklingssamtaler.
TEMA / DELMÅL
ARBEIDSFORM
VURDERING
Januar
forstå betydningen av hvordan et sammensatt ord er bygd opp
Vi leser og skriver sammensatte ord.
Språkkommoden.
Muntlig i grupper (stasjoner)
/
-Øve på å lese diftongene som en språklyd
April
-vite noe om forskjellen på sjangrene tegneserie, billedbok, faktabok,
avis og skjønnlitterær bok
Orddiktater.
Innøving av ordbilder/ høyfrekvente
småord, både lese og skrive.
Ordiktater.
Lager spørsmål til tekst.
Skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra
lærer
Kunne lese ord med komplekse grafemer
Øveord
Lese spørresetninger
Nasjonale kartleggings-prøver
Sjangerlære
-sette sammen to ord til ett nytt ord
Skrive ord med diftonger
-Skrive en kort tekst
Elevsamtaler
Friskriving og skrivelekser med fokus på
kriterier for den enkelte sjanger.
Bruk av digitale verktøy, tekster, bilder,
musikk.

Faktatekst

Skjønnlitterær tekst

Tegneserie
Vi lager spørresetninger. Lager spørsmål
til tekst.

Billedbok
Øveord
Kunne skrive ord med komplekse grafemer
Skrive spørresetninger
Cartoonist.
Vurderings-skjema Leselos
Utviklingssamtaler
Mai
TEMA / DELMÅL
ARBEIDSFORM
VURDERING
Vurdere om en bok passer i nivå til egne leseferdigheter ved å
«prøvelese»
Skolebiblioteket
Elevsamtaler
Vurderings-skjema Leselos
/
Velge lesestrategi som passer til teksten vi leser
Juni
Litteraturtimen – lærer modellerer ut fra
felles tekst og i ulike sjangre
Identifisere forskjeller på eldre og nyere sanger, regler og dikt
Skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra
lærer
Egenvurdering
Samarbeid med musikk (eldre og nyere
sanger)
Kjenne til noen kjente ordtak, betydningen og opphavet av disse
Muntlig fremlegg etter gitte kriterier
Samtaler med besteforeldre
Sammenligner nye og eldre rim, regler,
dikt
Tekstskaping, friskiving.