Relasjoner og kommunikasjon Raskere tilbake Lovisenberg DPS

Comments

Transcription

Relasjoner og kommunikasjon Raskere tilbake Lovisenberg DPS
OVERSIKT OVER KURS VÅREN 2016
Relasjoner og
kommunikasjon
”RELASJONER OG KOMMUNIKASJON”
Oppstart:
Mandag 18.01.15 kl. 1945 - 2115
Kursledere: Psykolog Olaf Reisegg og
psykolog Inger Helene Vevatne
Raskere tilbake
Lovisenberg DPS
arrangerer
Praktiske opplysninger om kurset:
Kurset går over 14 ganger. Det er ca. 8 -10 deltagere på hvert
kurs.
Adresse
Lovisenberg DPS, Spångbergveien 25 B, Oslo
Henvendelse ekspedisjonen 2. etg.
Tlf: 24 07 44 00 (man-ons kl. 08.00–20.30, tor-fre kl 08.00-15.30)
Pris
Kr 320 pr. kursdag inntil frikort er oppnådd (kr 2185).
Betaling skjer med bankkort i vår ekspedisjon, eller via giro.
Brosjyrer for våre kursopplegg, samt dato for senere kurs finnes
på: www.lds.no
kurs om relasjoner,
kommunikasjon og
samhandlingsmønstre
INFORMASJON TIL KURSDELTAKEREN
INFORMASJON TIL HENVISENDE LEGE ELLER
BEHANDLER
Hensikten med kurset Relasjoner og kommunikasjon er å lære mer om egne
reaksjoner i møte med andre mennesker. Mange opplever at det er vanskelig
å være tydelig på hva man selv vil og trenger, eller at dette uansett ikke blir
respektert. Andre opplever stadig å havne i en rolle de ikke liker. Frykt for
hvordan andre skal reagere kan gjøre at man opplever seg begrenset og ufri.
Resultatet vil ofte være at man handler på en måte som ikke er
hensiktsmessig for en selv. Ofte er det vanskelig å se hvorfor slike negative
opplevelser i møte med andre repeteres. Dette kan redusere evnen til å ta
initiativ, redusere glede, lyst og tro på at bedring er mulig, samt forårsake
stress, angst og depresjon.
Målgruppen for dette kurset er personer som opplever at vanskeligheter i
relasjoner til arbeidskolleger, venner, partner eller familie truer egen helse og
livskvalitet. Kurset egner seg for mennesker som opplever at negative
samhandlingmønstre stadig repeteres og som er motivert til å arbeide med seg
selv for å skape endring. Både personer med angst, depresjon og høyt
stressnivå vil kunne ha nytte av kurset, forutsatt at de har jobbet kognitivt med
sine spesifikke lidelser tidligere. Kurset kan anvendes alene eller i tillegg til
samtalebehandling og/eller medikamentell behandling. Kurset passer ikke ved
selvmordsfare eller psykoselidelser.
Dette kurset handler om bevisstgjøring og endring av slike uhensiktsmessige
relasjonsmønstre. I dette arbeidet gjør vi bruk av kognitiv metode
(skjematerapi). Kurset bygger videre på den grunnleggende kognitive
modellen, og deltakelse forutsetter at man har kjenneskap til denne fra før,
enten fra individualterapi eller fra deltakelse på andre av våre (eller lignende)
kurs.
Kurslederne har individuelle samtaler med alle deltakerne før kursstart. Samtlige
deltakere vil få tilbud om 3 individualsamtaler i løpet av kurset. Det understrekes
imidlertid at selv om kurset arrangeres av spesialist-helsetjenesten, vil
kursdeltakerne ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som
man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisk
senter. Ved behov må det henvises på ordinær måte for dette.
Kurset passer for deg som:
• Undrer deg over egne reaksjoner i møte med visse andre (for
eksempel arbeidskollegaer, venner eller partner)
• Ønsker å bli mer sett og hørt enn slik det er nå
• Trenger mer bekreftelse fra andre enn du skulle ønske
• Gjør det andre ønsker selv om dette strider mot det du innerst inne vil
• Opplever stadig å komme i en rolle overfor andre som du ikke er
komfortabel med (f.eks. kritisk, hjelpsom eller styrende)
• Opplever at det blir vanskelig hvis ikke alle har det bra
• Erfarer at noen negative mønstre i kontakten med enkelte andre
stadig repeteres
Kurset arrangeres av Raskere tilbake poliklinikken ved Lovisenberg DPS.
Personer som er i målgruppen for Raskere tilbake (dvs. har et arbeidsforhold og
sykepengerettigheter) vil derfor bli prioritert.
Målet med kurset:
• Øke frihet og trygghet i møte med andre
• Kommunisere tydeligere og bli mer bevisst hvordan andres væremåte
påvirker egen trivsel og handlefrihet
• Forstå mer av sammenhengen mellom egne reaksjoner og samspillet
med andre
• Øke aksept for egne tanker og følelser
• Forstå mer av hva som skjer når kommunikasjonen med andre blir
vanskelig
• Lære om hvordan gamle mønstre kan endres
• Trene på konkrete ferdigheter og mestringsstrategier
METODE
Kurs i Relasjoner og kommunikasjon har en eklektisk tilnærming og forståelse
av enkeltindividet i samspill med andre. Momenter fra både kognitiv
skjematerapi, psykodydynamisk teori og sosialpsykologi benyttes. Tiltaket er
både psykoedukativt og prosessorientert. Deltakerne får opplæring i kognitiv
teori med fokus på leveregler og hvordan disse kan endres. Kognitiv atferdsteori
blir brukt for å hjelpe deltagerne til å prøve ut innsikt og læring i praksis. Kurset
forutsetter at deltakerne har kjenneskap til den grunnleggende kognitive
modellen, enten fra individualterapi, eller fra deltagelse på andre pasientkurs.
HENVISNING
Kursdeltakerne henvises til kurset fra fastlege eller behandler i annen
helsetjeneste. Behandler henviser deltakere til:
Lovisenberg DPS, 0440 Oslo.
Skriv at det gjelder Relasjoner og kommunikasjon.
NB! Vennligst oppgi aktuelt telefonnummer til deltakeren!

Similar documents