1 Miljøpartiet De Grønne ved Lars Gaupset

Comments

Transcription

1 Miljøpartiet De Grønne ved Lars Gaupset
Miljøpartiet De Grønne ved Lars Gaupset, Partisekretær
1. Hva mener ditt parti om å overføre DPS til kommunene?
De Grønne har ikke tatt stilling til om det er ønskelig å overføre DPS til kommunene. Vi
er opptatt av å styrke den psykiatriske helsetjenesten i kommunene, og har blant annet
satt av økte midler til kommunene over vårt alternative statsbudsjett. DPS er i dag en
viktig del av det psykiske helsevernet, og vi stiller spørsmål ved om kommunen vil være
i stand til å opprettholde et tilsvarende tilbud. Vi ønsker sterke DPS-tjenester – med
tettere tilknytning til kommunale tjenester. Ambulante team i kommunene og i
tilknytning til DPS må integreres tettere, med fokus på rask respons og god
samhandling.
2. Går ditt parti inn for ”pakkeforløp” i psykisk helsevern?
Generelt er vi skeptisk til en ”standardisering” av behandlingstilbudet til psykisk syke,
som et pakkeforløp raskt kan bli. Det kommer helt an på hvordan et slikt pakkeforløp
blir utviklet, og om det tar hensyn til at psykiske helseproblemer krever ulike,
tverrfaglige tilnærminger.
- Hvilke av erfaringene fra pakkeforløp i kreftomsorgen er relevante og positive?
Viser til svaret under.
- Hvordan bedømmer dere erfaringene fra Danmark om pakkeforløp i psykiatrien
der?
Erfaringene fra Danmark er relevante for Norge, fordi vi ikke har like lang erfaring med
denne type behandlingstilbud i Norge. Erfaringene viser flere fordeler og ulemper med
å innføre pakkeforløp. Vi er enige med NSF (Norsk sykepleierforbund) i at slik tjeneste
krever:
- Tydelig ledelse og prioritering
- God faglig utøvelse og forløpskoordinering
- Gode systemer på logistikk og IT
3. Hva mener ditt parti om innsatsstyrt finansiering av psykisk helsevern?
Vi er skeptiske til innsatsstyrt finansiering i Helse-Norge generelt, og mener at det
eksisterer en risiko for at lønnsomhet blir prioritert over helsefaglige vurderinger. Vi vil
tilbake til en modell der helsefaglige vurderinger blir tillagt større vekt. Dette innebærer
at sykepleiere, leger, psykiatere og psykologer får større innflytelse over ledelse,
fagutvikling og egen arbeidshverdag. Vi tror at styringsprinsipper som vektlegger
helsefagenes omsorg for den enkelte basert på helsefaglige vurderinger fremfor
stykkprisfinansiering og rapportering, vil kunne virke ressursbesparende, blant annet
gjennom å redusere omfanget av rapportering og byråkrati.
De Grønne vil prioritere rusomsorg og psykisk helse høyt og jobbe for å redusere
ventetiden og for å unngå brudd i behandlingen innen rusomsorgen og psykiatrien.
Institusjoner med gode resultater må opprettholdes og brukes som modeller når nye
plasser opprettes.
- Er innsatsstyrt finansiering nødvendig for at ressursene til psykisk helsevern
skal holde følge med somatikken, eller er ”den gylne regel” effektiv nok i dag?
1
Se over
4. Når brukte du selv sist uttrykket ”individuell plan” i et foredrag?
Som parti har vi per i dag en stortingsrepresentant og 25 kommunestyrerepresentanter
og holder få helsefaglige foredrag.
5. Hvordan kan forebygging av psykisk uhelse ivaretas i skolen?
- Bør psykisk helse inn som eget fag?
- I tilfelle ja, hvordan kan dette gjøres?
MDG foreslår å innføre livskunnskap i grunnskolen som et forebyggende tiltak. Et fag
som har en pedagogisk innretning mot tanker og følelser, refleksjon rundt livskvalitet og
samfunnets krav og forventninger, tenker vi er fornuftig å innføre.
Det kan bla innføres ved å ansette psykisk helsearbeidere i grunnskolen
(sosialarbeidere, sykepleiere, psykologer, filosofer, eller psykiatere. Et alternativ er å
implementere slikt fag i lærerutdanningen)
6. Vil ditt parti øremerke midler til styrking av skolehelsetjenesten i kommunene?
- I tilfelle ja, hvor store midler?
De Grønne vil styrke skolehelsetjenesten for å forebygge helseplager blant barn og unge
og for å avlaste læreren som i dag har mange ikke-pedagogiske hensyn å ta. Vi har
bevilget 163 millioner til opprettelse av 250 nye helsesøsterstillinger i
skolehelsetjenesten i vårt alternative statsbudsjett for 2015.
7. Hva er den viktigste saken for ditt parti/regjeringen innen psykisk helsevern i
den kommende stortingsperioden?
1. Styrke grunnskolen med relevant pedagogikk, som forebyggende tiltak.
2. Integrere skole, barneverntjeneste og psykisk helsetjeneste på en bedre måte
enn i dag
3. Styrke ambulante tjenester innen psykisk helsetjeneste/vern i første- og
andrelinjetjeneste.
I tillegg til konkrete og praktiske tiltak som bidrar til å lette situasjonen for de som sliter
med psykiske plager her og nå, tror vi at et av våre viktigste bidrag de neste årene er å
opprettholde et fokus på de underliggende årsakene til at mildere psykiske lidelser
oppstår i utgangspunktet. For De Grønne handler dette om å bremse vekstkarusellen og
ta til motmæle mot et samfunn der stadig høyere forbruk forveksles med økt lykke og
nødvendig velstand. Vi tror et samfunn som har nedtonet det materialistiske og
overfladiske, er et samfunn som fører til mer livskvalitet for flere.
2

Similar documents