3 Diagnostisk pakkeforløp - Oslo universitetssykehus

Comments

Transcription

3 Diagnostisk pakkeforløp - Oslo universitetssykehus
Diagnostisk pakkeforløp
Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft.
25. August, 2015
Morten Mowe, professor
Assisterende klinikksjef (Avdelingsleder GIM)
Medisinsk faglig rådgiver, Medisinsk klinikk
Oslo Universitetssykehus
Bakgrunn for arbeidet
• Personer med kreftsykdom som debuterer med uspesifikke
•
•
•
symptomer opplever ofte forlenget utredningstid.
Dette kan gi dårligere prognose, og er også en stor
belastning for pasienten og dennes pårørende.
For å ivareta denne pasientgruppen, er det fra
myndighetenes side ønske om å etablere et pakkefoløp
med fokus på denne pasientgruppen:
Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke
symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft,
forkortet til Diagnostisk pakkeforløp,
Diagnostisk pakkeforløp:
• Alvorlig, ikke-akutt sykdom starter ofte med uspesifikke
•
•
•
•
symptomer.
Tretthet, vekttap, smerter og anemi er hyppige
symptomer/funn i befolkningen.
I de fleste tilfeller er dette ikke uttrykk for alvorlig
sykdom. For fastlegen er det en stor faglig utfordring å
vurdere om slike symptomer skal lede til omfattende
utredning.
Fravær av spesifikke symptomer og funn nødvendiggjør
en bred utredning av flere organsystemer.
Fastlegens rolle er primært å identifisere alvorlig syke
pasienter, men også å ivareta filterfunksjonen og å
hindre overdiagnostisering og overbehandling.
Hvem kan henvise:
Fastleger, privatpraktiserende spesialister, leger
fra andre sykehus, leger fra eget sykehus
Hvor henviser en til:
”Diagnostisk senter, diagnostisk pakkeforløp”,
Medisinsk Dagpost, Generell indremedisisnk avdeling (GIM),
Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus (OUS)-Ullevål
Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo
Forløpslege: Anne Mette Njaastad, GIM. Faglig ansvarlig
Forløpskoordinator:
Line Elisabeth Dahl, GIM (telf: 23016001) Alltid betjent
Vikar: Heidi Saksvik, Dagpost (telf: 23016025) Alltid betjent
E-post: Foreløpig ikke lov å sende pasientopplysninger.
Hvor foregår utredningen?
”Diagnostisk senter”,
Medisinsk Dagpost, Generell indremedisisnk avdeling
Medisinsk klinikk,
OUS-Ullevål , bygg 3, 1 etasje
Telefon tlf: 23 01 60 25
Alternativt:
Indremedisinsk sengepost (GIM), Bygg 3, 3. etasje
Avhenger av pasientens almenntilstand
Hva hører med i en henvisning
• Pasienter som henvises ”Diagnostisk pakkeforløp”Dagposten, enhet skal være
•
•
•
•
•
over 18 år, tilhøre Oslo universitetssykehus opptaksområde og ha uspesifikke og
primært nyoppståtte symptomer på alvorlig sykdom.
Pasienten må være i stand til å kunne gjennomføre poliklinisk utredning.
Alternativt: Elektiv innleggelse GIM
Informasjon til paseinten: Kan ikke utelukke kreft
TELEFONNUMMER TIL PASIENTEN
Informasjon om at pasienten må være lett tilgjengelig på telefon
Hva må fastlegen ha gjort i forkant og hører med i
henvisningen:
Før henvisning til Diagnostisk enhet, Oslo universitetssykehus, Ullevål skal beskrivelse av symptomer, kliniske
funn og resultat av undersøkelser følge med:
- Anamnese
- Grundig objektiv undersøkelse, herunder inspeksjon av hud, palpasjon av ledd, lymfeknuter, abdominal
undersøkelse med rektal eksplorasjon, testikler hos menn, bryst samt gynekologisk undersøkelse av kvinner.
- Innledende diagnostikk:
Hb, MCH, MCV, Ferritin, Transferrinmetning, Trombocytter, Leukocytter m/ differentialtelling., SR, CRP,
Glukose, HbA1c, Albumin, Na, K, Calsium, Urinsyre, Kreatinin, INR, ALAT, ASAT, AFOS, GT, LD,
pankreasAmylase, Bilirubin, CK, TSH, Fritt T4 og tumormarkører ved indikasjon (PSA, CEA, CA -125).
- Øvrige aktuelle diagnostiske undersøkelser:
- Temperatur
- BMI (vekt, høyde)
- Urinprøve (glukose, protein, leukocytter, nitritt og blod)
- Fæces for blod (samme metode som brukes til screening av tykk-og endetarmskreft)
- EKG (om mulig)
Det bør opplyses om røntgenundersøkelser tatt siste år samt tentativ dianose/aktuelle differensialdiagnoser.
Undersøkelse av pasienten, hvor fastlegen, dersom det er aktuelt med å henvise il Diagnostisk pakkeforløp,
må konkludere med mulighet for alvorlig sykdom hvor man ikke kan utelukke kreft.
Hva gjøres under oppholdet
• Gjennomgang av status (pasientens klinikk og tildligere undersøkelser
• Nye undersøkelser:
• Biokjemi, radiologi, patologi
• Endoskopier
• Andre fagpersoner
• Bestiller flere us samtidig
• Planlegger større deler av forløpet
• Involverer mange faggrupper
• Mål: Utredning innen frist, men ser at det er krevende
For at denne pasieintutredningen skal gå optimalt er man
avhengig av flere samarbeidspartnere
• Lab, Radiologi (MR, CT, rtg) Patologi, Biopsi, FNAC, Temporalis,
•
•
•
•
Gastroskopi, colonskopi, ERCP, Ascitespunksjon.
Røntgen er vanlig henvisningslinje som ellers. Ingen spes.nr eller
kontaktperson.
Gastroskopi o.l går via koordinator der (Lise K. Knutsen)
Gyn, Revma og andre enheter på Rikshospitalet,
Koordinator har oversikt over hvor de ulike undersøkelser skal taes,
hvilke forberedelse som må gjøres, og pasienten må være inneliggende.
Registreringer
Diagnostisk pakkeforløp - alvorlig sykdom avsluttes ved at det
registreres en klinisk beslutning med en av følgende koder:
• C01CK Pakkeforløp slutt – Påvist organspesifikk kreft
• C01CM Pakkeforløp slutt – Mistanke om kreftsykdom (ny
•
•
utredning)
C01CA Pakkeforløp slutt – Annen sykdom påvist (ikke kreft)
C01CI Pakkeforløp slutt – Ikke påvist sykdom
Forløpstider:
• Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende
avdeling
• 7 dager
• Fra første fremmøte utredende avdeling til avsluttet
utredning – og beslutning taes
• 15 dager
Avslutning av pakkeforløpet
a)Videre utredning eller behandling
Hvis det påvises sykdom det ikke finnes et pakkeforløp for, henvises pasienten til videre
utredning og/eller behandling ved relevant spesialavdeling eller fastlege.
b)Henvisning til organspesifikt pakkeforløp
Oppstår det i utredningen begrunnet mistanke om organspesifikk kreftsykdom det finnes
spesifikt pakkeforløp for, skal pasienten overføres direkte til dette pakkeforløpet via
samarbeid mellom koordinatorene
c)Henvisning til pakkeforløp for metastaser uten organspesifikk type
Oppdages metastase uten påvist primærfokus overføres pasienten til utredning i
Pakkeforløp for metastase uten kjent primærfokus. Dette pakkeforløpet kommer ila høsten
D)Avslutning uten påvist alvorlig sykdom
Avdekkes ikke grunnlag for alvorlig sykdom avsluttes pakkeforløpet.
Epikrise går til fastlege og eventuelt annen henviser. Ved behov for oppfølging av
fastlege skal dette angis konkret i epikrisen og pasienten få beskjed om å bestille time for
Pakke‐
forløp
OUS forløps‐
ledelse
Forløps‐leder:
Anne Mette Njaastad
T: 47 37 22 90
Diag‐
nostisk
Forløps‐team:
Forløpsleder
Forløps‐
ansvarlige per avdeling Forløps‐
koordinatorer
Klinikk
Avdeling
Avdelings‐
leder
Forløps‐
ansvarlig per avdeling
Sted
Forløps‐
koordinator
Line E. D. Lillegård
[email protected]‐hf.no
23 01 60 25
MED
Generell indre‐
medisin
Morten Mowe
Anne Mette Njaastad
US
KKT
Blod‐
sykdommer
Geir E. Tjønnfjord
Eva Marie Jacobsen
US
Radiologi og nukleær‐
medisin
Hans‐
Jørgen Smith
Gunnar Sandbæk
US
Patologi
Tor Jacob Eide
Anne Kristina Myrvold
US
Medisinsk biokjemi
Unni Færevaag
Kari Løhne
US
KDI
Liv Bergljot Sandstad
[email protected]‐hf.no
95 45 81 06
Stedfortreder
Forløps‐koordinator
Heidi Saksvik
[email protected]‐hf.no
23016001