Krets-referat-26 10 15 - Norges gymnastikk og turnforbund

Comments

Transcription

Krets-referat-26 10 15 - Norges gymnastikk og turnforbund
Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets
Referat fra kretsstyremøte
26. oktober 2015
Sted: Sør Amfi, kl. 19.30
Tilstede: Kristian, Linda, Caroline, Kari Beate og Stian
Sak 16-15

Lest og godkjent
Sak 17-15






Innkommet/utsendt post
Ekstra ordinært generalforsamling i Idrettsfinans ble utsatt til
onsdag 28.10.15.
Midler fra bingoen fra 3.kvartal har kommet inn på konto.
Invitasjon til junior NM i Arendal 26-27. september. 15
GTIF har sendt ut invitasjon til sitt jubileumssarrangement i
forbindelse med sitt 150 år jubileum helgen 20-22. november.
2015.
Oppfordring fra kretsen til å sende inn forsalg til kandidater til
forskjellige verv, ihht til forbundstinget 2016 – fristen er satt til
01.11.15
Sak 18-15


Referat fra forrige styremøte
Oppfølgingssaker
Fordelingsnøkkel søknader.
Styret har kommet frem til at vi ønsker en %-vis fordeling av
midlene som settes på kretstinget. Det vil bli 2 datoer i året som
klubbene kan søke på. Etter at søknadsfristen har gått ut vil styret
behandle sakene og gi klubbene tilbakemelding.
De 2 datoene som klubbene må søke innen er.
o 01.mai – Søkes på midler som har skjedd eller komme til å
skje fra 01. januar til 30.juni.
o 01.november – Søke på midler som har skjedd fra 01.07 til
31.12.
o 30% - UTSTYR og ANLEGG
 Kriteriene som settes: Midlene som det søkes om kan
ikke brukes til vedlikehold, eller til den daglige driften av
klubben. Det kan søkes om midler til nytt utstyr eller til
anlegg i klubben. Søknaden må komme fra lederen i
klubben.
o 60% - KOMPETANSE og AKTIVITET
 Kriteriene som settes: Det kan søkes om midler til
turer/aktivitet i klubben, eller om klubben skal ha
samlinger, eller kanskje det trengs nye drakter. Skal
noen trenere på kurs, evt noen utøvere, kan det søkes
om midler. Husk at søknaden må komme fra lederen i
klubben.
o 10% - BONUS
 Kriteriene som settes: Styret i Kretsen har frie tøyler til
å bruke disse midlene, noe styret mener er ekstra
ordinært, eller at det ikke omhandler noen av de andre
søknadskriteriene.
Stian Syvertsen og Vibeke Gottschalck var på kretsenes seminar 1920. september. Markedsføring var hovedfokus, og dette med at
turnforbundet må synligjøre seg enda mer.
Anne- Kristin Sollid har sendt over den økonomiske oversikten fra
Jubileumsshowet 2015 – vi gikk i overskudd med kr 474,Eva Lieng undersøkte om kretsen kunne låne bankterminal til
arrangementer som skjer i kretsen, men dette var ikke mulig.
Froland leide bankterminal for kr 500,- av sparebanken sør til SM
2015 – noen klubbene selv kan gjøre, for å øke sine inntekter på
arrangementene.



Sak 19-15
Kommende aktiviteter
Høstens kalender:





Høstmøte kl 19
SM apparat
Nordisk Senior
Buskerudtrampetten
Jubileumsshow GTIF 150år

GTIF avholdt trampoline sikringskurs 1 den 23.-25. oktober, de vil
også avholde sikringskurs 2A den 14.-15. november.
Sak 20-15

05.11 .15
07.11.15
14.11.15
21.-22.11.15
20.-22.11.15
Sør Amfi
Kr.sand
Island
Drammen
Grimstad
Økonomi
Tilfredsstillende og god økonomi.
Sak 21-15
Kurs/ arrangementer i kretsens regi:
 Det ble gjennomført kretsdommer kurs i Arendal 4.-6. september og
det ble godkjent 7 nye kretsedommere. Fordelt på 4 stk fra Mandal
og 3 stk fra Arendal.
AAGT har pr dags dato 7 kretsdommere og 3 forbundsdommere.

Sak 22-15



Høstmøtet 2015
Innkomne saker:
o Lokale konkurranser: Det er kommet en sak fra Froland, om
at vi må oppfordre klubbene til å stille på SM
(sørlandsmesterskap) konkurransene, slik at konkurransen
blir større og gøyere for alle.
o Kretskontingent: Det kom inn et spørsmål om hva
kretskontingenten som klubbene betaler inn til kretsen, hva
pengen faktisk går til. Klubbene betaler inn kr 25 pr medlem
inn til kretsen. Disse pengene brukes til den daglige drift i
kretsen, og styret/utvalgenes representant utenfor egen
krets, og selvfølgelig til midlene som klubbene søker på, og
for at kursene vi holder i kretsen skal bli billigere.
Kontingentenes pris blir satt på kretstinget hvert år.
o Konkurranselisens: Hva dekker denne? Det er lovbestemt at
utøvere som er over 10 år må ha en egen konkurranselisens
for å kunne konkurrere, dette er lovbestem fra forbundet –
ønsker man mer info, se gymogturn.no
Kretsstyret oppgaver på høstmøtet 05.11.15 kl 19 på sør amfi –
møterom 2 minutter.
o Kari Beate ordner med snitter fra Liens bakeri – Stian
sender over ca antall som kommer på møtet.
o Linda og Caroline baker hver sin kake.
o Stian handler brus, servietter, kopper, tallerken og litt frukt.
o Eva, Jarle og Julie har ansvar for å ta med hver sinn kanne
med kaffe.
Agenda:
1. Klubbens time
 Litt info fra klubbene
 Klubbens visjon og mål
2. Info om arrangementene 2016.
3. Valg på Kretstinget 2016.
4. Info om Kretstinget 2016.
 Forslag til tema for kretstinget
 Hvem, hva, hvor ?!?!
5. Jubileumsshow 2015
 Evaluering
 Økonomi
 Kan dette skje igjen?
6. Fordelingsnøkkel ihht søknader.
7. Innkomne saker.
 Lokale konkurranser.
 Kretskontingent.
 Konkurranselisens.
8. Eventuelt.
NESTE STYREMØTE ER DET STYREMIDDAG.
HOLD AV DATOEN 03.12.15 KL 17.30
MØTESTED KOMMER….
Referent – Stian Syvertsen
.

Similar documents