Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 25.03

Comments

Transcription

Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 25.03
Nærøy kommune
Møteprotokoll
Utvalg:
Administrasjonsutvalget
Møtested:
Kommunestyresalen, Nærøy rådhus
Dato:
25.03.2015
Tidspunkt:
15:00
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Steinar Aspli
Tove Elisabeth Paulsen
Gunhild Hennissen
Joar Olav Grøtting
Ingunn Lauritzen Lysø
Hans Martin Storø
Åge Husby
Runbjørg Bremseth Hansen
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Representerer
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
AP/V
AP/V
FRP
AN
Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn
Funksjon
Christoffer Strøm
MEDL
Roger Lundin
MEDL
Barbra Neerland
MEDL
Helen Kristin Lauten
MEDL
Representerer
S/SV/H/KRF
AP/V
AN
AN
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Åge Einar Waag
Roger Lundin
Harald Solbakken
Helen Kristin Lauten
Rita Johansen
Barbra Neerland
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Arnt M. Wendelbo
rådmann
Liv Elsa Leirvik
formannskapssekretær
Camilla Maria Vågan
konsulent i rådmannens stab
Sølvi M. Iversen
pedagogisk konsulent
Siv Øren
styrer i Kolvereid barnehage
Fred Erik Moen
økonomisjef
Siri Holm Lønseth
oppvekst- og kultursjef
Representerer
AP/V
AN
AN
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Steinar Aspli
utvalgsleder
Liv Elsa Leirvik
utvalgssekretær
Saksliste
Utvalgssaksnr
Innhold
Lukket
Saker til behandling
PS 1/15
Referatsaker delegerte vedtak
RSD 1/15
Eva Guntvedt Johansen - svar ang. oppsigelse
X
RSD 2/15
Unni M. Laugen - svar på søknad om permisjon
X
RSD 3/15
Rune Saus - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 4/15
Tilsetting 100 % fast sykepleierstilling dag (turnus
dag/aften, hver 3. helg) ved Bjørkåstunet fra 01.03.15
RSD 5/15
Vedtak om tilsetting i 13 % fast fagarbeiderstilling fra
20.12.2014
RSD 6/15
Vedtak om tilsetting i 13 % fast assistentstilling fra
03.01.15
X
RSD 7/15
Ann Helen Borgan - svar ang. søknad om økonomisk støtte
til videreutdanning innen rus og psykiatri
X
RSD 8/15
Tilsetting 75 % fast sykepleierstilling dag ved NBBS 1,
bokollektivet for aldersdemente fra 01.03.15
RSD 9/15
Monica K. Løvseth - svar ang. videre permisjon fra
spesialsykepleierstilling
RSD 10/15
Vedtak om tilsetting i 50 % stilling som
assistent/fagarbeider ved Bjørkåstunet fra 02.02.15
RSD 11/15
Tilsetting i 50% stilling som pedagogisk konsulent i
Oppvekst- og kulturavdelinga - utvidelse av eksisterende
stilling
RSD 12/15
Jan Erik Storsul - svar ang. permisjon 21.11.14-20.01.15 og
videre permisjon t.o.m. 06.04.15
X
RSD 13/15
Lillian Bakkemo Johnsen - svar på søknad om permisjon
X
RSD 14/15
Siv Øren - midlertidig styrer i Værum barnehage
RSD 15/15
Anne Lise Rosenvinge - svar på søknad om permisjon
X
RSD 16/15
Marit Øiahals - svar på søknad om permisjon
X
RSD 17/15
Kjersti Skorstad - svar på søknad om overflytting av ferie
X
RSD 18/15
Grete Brækkan Båfjord - svar på søknad om permisjon i 20
% av stilling
X
RSD 19/15
Åshild Aarmo Holand - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 20/15
Lillian Lund - svar på oppsigelse
X
RSD 21/15
Tilsetting i stilling som interkommunal ruskoordinator
2015 - 2017
X
RSD 22/15
Jan Erik Storsul - svar på søknad om permisjon
X
RSD 23/15
Delegasjonssaksnr. 23/15 - slettet
RSD 24/15
Sølvi Iversen - svar på oppsigelse av stilling som rektor ved
Oplø oppvekstsenter
X
RSD 25/15
May Lise Seem - svar på søknad om deloppsigelse fra
01.03.15
X
RSD 26/15
Åsta Harby Brochmann - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 27/15
Oddbjørg Rosenvinge - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 28/15
Tone Ovesen Skagemo - svar på søknad om forlengelse av
permisjon
X
RSD 29/15
Marit Normann - svar på oppsigelse av stilling
RSD 30/15
Tilsetting konsulent 80 % fast stilling ved NAV kommune
fra 02.03.15
RSD 31/15
Ragnar Klingen - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 32/15
Lillian Henriksen - endring av stilling fra 01.03.15
X
RSD 33/15
Tilsetting 100 % sykepleierstilling dag (turnus dag/aften,
hver 3. helg) ved Bjørkåstunet fra 23.03.15
RSD 34/15
Ørjan Kvaløy - søknad om delvis permisjon for skoleåret
2015/16
X
RSD 35/15
Gunn Elin Hopsø - svar ang. deloppsigelse
X
RSD 36/15
Ingvild Helstad - svar ang. oppsigelse av sykepleierstilling
X
RSD 37/15
Synnøve Mørk - svar ang. søknad om permisjon
X
RSD 38/15
Delegasjonssaksnr. 38/15 - slettet
RSD 39/15
Liv Elsa Leirvik - svar på oppsigelse av stilling
RSD 40/15
Ann Karin Sandnes - søknad om reduksjon av stilling fom
skoleåret 2015/16
RSD 41/15
Hilde Storkjørren - søknad om permisjon
X
RSD 42/15
Hanne L. Heimsvik - tilsettingsbrev i stilling som vikar ved
servicekontoret
X
RSD 43/15
Monica Iversen - svar på søknad om videre permisjon i
stilling som kommunelege 1
X
RSD 44/15
Tilsetting 100 % sykepleierstilling ved Nærøy Bo - og
Behandlingssenter akutt/rehab - vikariat 01.09.15-17.05.16
RSD 45/15
Maria L. Sandnes - svar på oppsigelse av stilling
RSD 46/15
Monica Iversen - svar på oppsigelse kommunelege 1
stilling
RSD 47/15
Raul C. Malabad - svar på søknad om permisjon
X
RSD 48/15
Ørjan Mohn Aaseng - svar på søknad om permisjon
X
RSD 49/15
Per Gansmo - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 50/15
Tonje H. Bjørkamo - delvis endring av tjenestested
X
X
Saker til behandling
PS 2/15
Kolvereid barnehage - opprettelse av stillinger
Saker til behandling
PS 1/15 Referatsaker delegerte vedtak
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 25.03.2015
Behandling:
Referatsaker delegerte vedtak tas til orientering.
Vedtak:
Referatsaker delegerte vedtak tas til orientering.
RSD 1/15 Eva Guntvedt Johansen - svar ang. oppsigelse
RSD 2/15 Unni M. Laugen - svar på søknad om permisjon
RSD 3/15 Rune Saus - svar på oppsigelse av stilling
RSD 4/15 Tilsetting 100 % fast sykepleierstilling dag (turnus dag/aften, hver 3. helg) ved
Bjørkåstunet fra 01.03.15
RSD 5/15 Vedtak om tilsetting i 13 % fast fagarbeiderstilling fra 20.12.2014
RSD 6/15 Vedtak om tilsetting i 13 % fast assistentstilling fra 03.01.15
RSD 7/15 Ann Helen Borgan - svar ang. søknad om økonomisk støtte til videreutdanning
innen rus og psykiatri
RSD 8/15 Tilsetting 75 % fast sykepleierstilling dag ved NBBS 1, bokollektivet for
aldersdemente fra 01.03.15
RSD 9/15 Monica K. Løvseth - svar ang. videre permisjon fra spesialsykepleierstilling
RSD 10/15 Vedtak om tilsetting i 50 % stilling som assistent/fagarbeider ved Bjørkåstunet
fra 02.02.15
RSD 11/15 Tilsetting i 50% stilling som pedagogisk konsulent i Oppvekst- og
kulturavdelinga - utvidelse av eksisterende stilling
RSD 12/15 Jan Erik Storsul - svar ang. permisjon 21.11.14-20.01.15 og videre permisjon
t.o.m. 06.04.15
RSD 13/15 Lillian Bakkemo Johnsen - svar på søknad om permisjon
RSD 14/15 Siv Øren - midlertidig styrer i Værum barnehage
RSD 15/15 Anne Lise Rosenvinge - svar på søknad om permisjon
RSD 16/15 Marit Øiahals - svar på søknad om permisjon
RSD 17/15 Kjersti Skorstad - svar på søknad om overflytting av ferie
RSD 18/15 Grete Brækkan Båfjord - svar på søknad om permisjon i 20 % av stilling
RSD 19/15 Åshild Aarmo Holand - svar på oppsigelse av stilling
RSD 20/15 Lillian Lund - svar på oppsigelse
RSD 21/15 Tilsetting i stilling som interkommunal ruskoordinator 2015 - 2017
RSD 22/15 Jan Erik Storsul - svar på søknad om permisjon
RSD 23/15 Delegasjonssaksnr. 23/15 - slettet
RSD 24/15 Sølvi Iversen - svar på oppsigelse av stilling som rektor ved Oplø
oppvekstsenter
RSD 25/15 May Lise Seem - svar på søknad om deloppsigelse fra 01.03.15
RSD 26/15 Åsta Harby Brochmann - svar på oppsigelse av stilling
RSD 27/15 Oddbjørg Rosenvinge - svar på oppsigelse av stilling
RSD 28/15 Tone Ovesen Skagemo - svar på søknad om forlengelse av permisjon
RSD 29/15 Marit Normann - svar på oppsigelse av stilling
RSD 30/15 Tilsetting konsulent 80 % fast stilling ved NAV kommune fra 02.03.15
RSD 31/15 Ragnar Klingen - svar på oppsigelse av stilling
RSD 32/15 Lillian Henriksen - endring av stilling fra 01.03.15
RSD 33/15 Tilsetting 100 % sykepleierstilling dag (turnus dag/aften, hver 3. helg) ved
Bjørkåstunet fra 23.03.15
RSD 34/15 Ørjan Kvaløy - søknad om delvis permisjon for skoleåret 2015/16
RSD 35/15 Gunn Elin Hopsø - svar ang. deloppsigelse
RSD 36/15 Ingvild Helstad - svar ang. oppsigelse av sykepleierstilling
RSD 37/15 Synnøve Mørk - svar ang. søknad om permisjon
RSD 38/15 Delegasjonssaksnr. 38/15 - slettet
RSD 39/15 Liv Elsa Leirvik - svar på oppsigelse av stilling
RSD 40/15 Ann Karin Sandnes - søknad om reduksjon av stilling fom skoleåret 2015/16
RSD 41/15 Hilde Storkjørren - søknad om permisjon
RSD 42/15 Hanne L. Heimsvik - tilsettingsbrev i stilling som vikar ved servicekontoret
RSD 43/15 Monica Iversen - svar på søknad om videre permisjon i stilling som
kommunelege 1
RSD 44/15 Tilsetting 100 % sykepleierstilling ved Nærøy Bo - og Behandlingssenter
akutt/rehab - vikariat 01.09.15-17.05.16
RSD 45/15 Maria L. Sandnes - svar på oppsigelse av stilling
RSD 46/15 Monica Iversen - svar på oppsigelse kommunelege 1 stilling
RSD 47/15 Raul C. Malabad - svar på søknad om permisjon
RSD 48/15 Ørjan Mohn Aaseng - svar på søknad om permisjon
RSD 49/15 Per Gansmo - svar på oppsigelse av stilling
RSD 50/15 Tonje H. Bjørkamo - delvis endring av tjenestested
Saker til behandling
PS 2/15 Kolvereid barnehage - opprettelse av stillinger
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Det opprettes to nye stillinger som pedagogiske ledere og fire stillinger som barne- og
ungdomsarbeidere ved Kolvereid barnehage fra og med barnehageåret 2015/2016.
2. Rådmannen kommer tilbake til de driftsmessige konsekvensene av bemanningsøkningen
ved behandlingen av 1.tertial 2015.
3. Det igangsettes planarbeid med hensyn på utvidelse av Kolvereid barnehage. Planløsning
med kostnadsoverslag og finansieringsplan vil bli fremmet som egen sak før sommeren.
4. Investeringsbudsjettet for 2015 endres slik:




Utgiftspost 32310.413.20104 Utvidelse av Kolvereid barnehage opprettes med kr
2 500 000,Utgiftspost 34290.413.20104 Betalt mva kr 500.000,Inntektspost 39100.413.20104 Bruk av nye lån opprettes med kr 2 000 000,Inntektspost 37280.413.85001 Kompensasjon for merverdiavgift kr 500.000,-
Budsjettskjema 2A
Investeringer i anleggsmidler
Årets finansieringsbehov
Bruk av lånemidler
Kompensasjon for merverdiavgift
Sum finansiering
Budsjettskjema 2B
Prosjekt
Utvidelse Kolvereid barnehage
Sum
B 2015
63 040 008
76 879 704
53 613 336
5 675 000
76 879 704
B 2015
0
0
Endringer
2 500 000
2 500 000
2 000 000
500 000
2 500 000
Endringer
2 500 000
2 500 000
Rev B 2015
65 540 008
79 379 704
55 613 336
6 175 000
79 379 704
Rev B 2015
2 500 000
2 500 000
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 25.03.2015
Behandling:
Brev fra FAU i Kolvereid barnehage v/leder Eirin Kristiansen Ramstad ble delt ut i møtet.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt som administrasjonsutvalget sin
uttalelse i saken.
Uttalelse i administrasjonsutvalget:
1. Det opprettes to nye stillinger som pedagogiske ledere og fire stillinger som barne- og
ungdomsarbeidere ved Kolvereid barnehage fra og med barnehageåret 2015/2016.
2. Rådmannen kommer tilbake til de driftsmessige konsekvensene av bemanningsøkningen ved
behandlingen av 1.tertial 2015.
3. Det igangsettes planarbeid med hensyn på utvidelse av Kolvereid barnehage. Planløsning
med kostnadsoverslag og finansieringsplan vil bli fremmet som egen sak før sommeren.
4. Investeringsbudsjettet for 2015 endres slik:
 Utgiftspost 32310.413.20104 Utvidelse av Kolvereid barnehage opprettes med
kr 2.500.000, Utgiftspost 34290.413.20104 Betalt mva kr 500.000, Inntektspost 39100.413.20104 Bruk av nye lån opprettes med kr 2.000.000, Inntektspost 37280.413.85001 Kompensasjon for merverdiavgift kr 500.000,Budsjettskjema 2A
Investeringer i anleggsmidler
Årets finansieringsbehov
Bruk av lånemidler
Kompensasjon for merverdiavgift
Sum finansiering
Budsjettskjema 2B
Prosjekt
Utvidelse Kolvereid barnehage
Sum
B 2015
63 040 008
76 879 704
53 613 336
5 675 000
76 879 704
B 2015
0
0
Endringer
2 500 000
2 500 000
2 000 000
500 000
2 500 000
Endringer
2 500 000
2 500 000
Rev B 2015
65 540 008
79 379 704
55 613 336
6 175 000
79 379 704
Rev B 2015
2 500 000
2 500 000