Protokoll - Søndre Land kommune

Comments

Transcription

Protokoll - Søndre Land kommune
SØNDRE LAND KOMMUNE
side 1
MØTEPROTOKOLL
Valgstyret
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Møtedato: 10.06.2015
Tid: 11:45 – 12:10
Til stede på møtet
Medlemmer:
Terje
* tilstede:
Odden, Rune Selj, Jon Odden, Bjørg H. Rønningen, Erik
Bjørnsveen
(autokorr.) og Finn Øksne
Forfall:
Gerd M. Wang
Varamedlemmer:
Hans Ingwald Gamst
Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef og formannskapssekretær
Innkalling:
Godkjent
Merknader:
Ingen
Behandlede saker:
Sakene 10 – 11/15
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Sted, dato
Postadresse:
Hovsbakken 1
2860 HOV
Besøksadresse:
Hovsbakken 1
HOVTelefaks:
Telefon:
SAKSLISTE
Saksnr.
10/15
11/15
Arkivsaksnr.
Tittel
14/993
KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 OPPNEVNING AV STEMMESTYRER
14/993
REFERATSAKER TIL VALGSTYRETS MØTE 10.06.2015
Side 2 av 6
10/15
KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - OPPNEVNING
AV STEMMESTYRER
Innstilling:
1. Valgstyret vedtar at det oppnevnes følgende antall medlemmer i stemmestyrene for de
aktuelle stemmekretsene:
a) For stemmestyret i Hov krets oppnevnes 8 medlemmer + 4 varamedlemmer
b) For stemmestyret i Odnes krets oppnevnes 5 medlemmer + 3 varamedlemmer
c) For stemmestyret på Vestsida krets oppnevnes 3 medlemmer + 3 varamedlemmer
2. Valgstyret oppnevner følgende medlemmer/varamedlemmer, herunder leder og nestleder til
de aktuelle stemmestyrene:
a) Hov:
 Iver Øksne, Fall (leder)
 Karin Sætra, Fall (nestleder)
 Anne Hoff Bakke, Hov
 Hans Olav Søreng, Fall
 Sigmund Sand, Enger
 Lars Granum, Fall
 Finn J Wasenden, Hov
 Linda Gifstad, Enger
Varamedlemmer (i rekkefølge):




Sven Sandvik, Hov
Arvid Ege, Hov
Kari Volden, Fall
Finn Harald Hagen, Hov
b) Odnes:
 Steinar Nereng, Odnes (leder)
 Liv Hellerud Sløttet, Fluberg (nestleder)
 Asmund Øveråsen, Landåsbygda
 Synnøve Haugstadsveen, Landåsbygda
 May Jorun Hagenborg, Odnes
Varamedlemmer (i rekkefølge):
 Astrid Hagenborg, Hov
 Anna Brit Nygård, Odnes
Side 3 av 6
 Thorleif Nereng, Odnes
c) Vestsida:
 Jorunn Askvig (leder)
 Dag Lindbråten (nestleder)
 Lars Brager
Varamedlemmer (i rekkefølge):
 Guro Gjersdal
 Oskar Bjørgo
 Kari Flatlien
3. Leder for de aktuelle stemmestyrene gis fullmakt til – i samråd med valgsekretariatet og
leder av valgstyret – om nødvendig å foreta tilleggsoppnevning av medlemmer i
stemmestyrene ved forfall/fravær og hvis situasjonen for øvrig tilsier at det er behov for å
styrke bemanningen i stemmestyret for å sikre en forsvarlig gjennomføring av valget.
4. Medlemmene av stemmestyrene tilstås møtegodtgjøring og eventuell tapt arbeidsfortjeneste
etter bestemmelsene for andre utvalg iht godtgjøringsreglementet.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Valgstyret vedtar at det oppnevnes følgende antall medlemmer i stemmestyrene for de
aktuelle stemmekretsene:
a) For stemmestyret i Hov krets oppnevnes 8 medlemmer + 4 varamedlemmer
b) For stemmestyret i Odnes krets oppnevnes 5 medlemmer + 3 varamedlemmer
c) For stemmestyret på Vestsida krets oppnevnes 3 medlemmer + 3 varamedlemmer
2. Valgstyret oppnevner følgende medlemmer/varamedlemmer, herunder leder og nestleder til
de aktuelle stemmestyrene:
a) Hov:
 Iver Øksne, Fall (leder)
 Karin Sætra, Fall (nestleder)
 Anne Hoff Bakke, Hov
 Hans Olav Søreng, Fall
 Sigmund Sand, Enger
 Lars Granum, Fall
 Finn J Wasenden, Hov
 Linda Gifstad, Enger
Side 4 av 6
Varamedlemmer (i rekkefølge):




Sven Sandvik, Hov
Arvid Ege, Hov
Kari Volden, Fall
Finn Harald Hagen, Hov
b) Odnes:
 Steinar Nereng, Odnes (leder)
 Liv Hellerud Sløttet, Fluberg (nestleder)
 Asmund Øveråsen, Landåsbygda
 Synnøve Haugstadsveen, Landåsbygda
 May Jorun Hagenborg, Odnes
Varamedlemmer (i rekkefølge):
 Astrid Hagenborg, Hov
 Anna Brit Nygård, Odnes
 Thorleif Nereng, Odnes
c) Vestsida:
 Jorunn Askvig (leder)
 Dag Lindbråten (nestleder)
 Lars Brager
Varamedlemmer (i rekkefølge):
 Guro Gjersdal
 Oskar Bjørgo
 Kari Flatlien
3. Leder for de aktuelle stemmestyrene gis fullmakt til – i samråd med valgsekretariatet og
leder av valgstyret – om nødvendig å foreta tilleggsoppnevning av medlemmer i
stemmestyrene ved forfall/fravær og hvis situasjonen for øvrig tilsier at det er behov for å
styrke bemanningen i stemmestyret for å sikre en forsvarlig gjennomføring av valget.
4. Medlemmene av stemmestyrene tilstås møtegodtgjøring og eventuell tapt arbeidsfortjeneste
etter bestemmelsene for andre utvalg iht godtgjøringsreglementet.
Side 5 av 6
11/15
REFERATSAKER TIL VALGSTYRETS MØTE 10.06.2015
Innstilling:
Valgstyret tar referatsakene til etterretning.
Behandling:
Det var fremmet følgende referatsaker iht innkallingen:
1. Protokoll fra valgstyrets møte 20.05.2015
2. Endringer av lokale i forbindelse med kirkevalget i Fluberg menighet (Odnes)
3. Brev av 01.06.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedr. høring om
forslag på endringer i valgforskriften
Det ble nærmere redegjort for referatsakene 2 og 3.
Det fremkom ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Valgstyret tar referatsakene til etterretning.
Side 6 av 6