Brosjyre - Nordic Securities

Comments

Transcription

Brosjyre - Nordic Securities
Nordic Capital Management AS
Grundingen 2
N-0250 Oslo
Telefon: +47 21 95 12 70
[email protected]
thenordicgroup.no
Nordic Multi Strategy
Nordic Multi Strategy (NMS)
Skapt for å bevare formuen, gi høyere
avkastning enn banksparing og en jevnere
reise i finansmarkedet.
Fondet kan anses som et privateid «oljefond»
Forvaltere med over 50 års samlet erfaring
Fondets ansatte har investert egne midler i fondet
Ekstrem fokus på minimering av nedsiderisiko
Målsetning om avkastning på 5-10% per år etter faste kostnader *
• Prognoser for forventet avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig
avkastning. Gebyrer, provisjoner og andre kostnader vil påvirke fondets netto
avkastning.
Styrker grunnmuren i porteføljen
Annet
Annet
Aksjer
Aksjer
Eiendom
Eiendom
Bank
Nordic Multi Strategy
Bank
Erfarne forvaltere
Morten Groven – Senior Porteføljeforvalter
Har 30 års erfaring fra handel i aksjemarkedet. Begynte sin
karriere som rådgiver/aksjemegler for flere av de største private
investorene i Norge. Startet fondet Futuris (Brummer & Partners)
sammen med Arne Vaagen i 1999. Futuris var en av de aller
første alternative fondene i Sverige. Fondet leverte henholdsvis
60% og 10% i 2000/2001. Morten var siden Head of Trading i
SEB Enskilda, og etablerte senere SEB Enskildas eget ‘’in-house’’
alternativt fond.
Bård Halmrast – Porteføljeforvalter
Porteføljeforvalter for Nordic Multi Strategy. Har jobbet i
finansbransjen i mer enn 10 år som porteføljeforvalter, analytiker
og megler. Han har tidligere jobbet i Nordea Markets og Pareto
Securities. Bård har jobbet med alternative fond siden 2006. Bård
har en Msc i Bank og Int. Finance fra Heriot Watt University i
Edinburgh.
Thomas Bergström – Investeringskonsulent
Investeringskonsulent for Nordic Multi Strategy. Har jobbet 15 år i
finansbransjen. Var 13 år i Nordea Investment Management hvor
han opparbeidet seg mer enn 10 års erfaring med alternative
fond. Thomas har jobbet både med analyse og
porteføljeforvaltning av alternative og tradisjonelle fond. Thomas
har en Msc i Finans fra Stockholms Universitet.
Hovedelementer
I likhet med «oljefondet» fokuserer NMS på å
ivareta og utvikle dine finansielle verdier over et
lengre tidsperspektiv.
NMS er et fond som utelukkende investerer i verdensledende
fond med 10-30 års historikk.
Vi har per dags dato investert i 8 av de 10 største alternative
fondene i verden.
Forvalterne sprer kapitalen globalt, i et mangfold av finansielle
instrumenter. Dette fører til lavere risiko.
NMS har som målsetning å oppnå en langsiktig positiv
avkastning.
Fondet har en konkurransedyktig kostnadsstruktur.
Risikospredning
Nordic Multi Strategy investerer i alternative fond med
forskjellige investeringsstrategier, men gjerne i samme
aktivaklasser. Slik sprer man risiko for å kunne ivareta en positiv
avkastning uansett rådende markedsforhold.
Nordic Multi Strategy
Fond 1
Fond 2
Fond 3
Med fler.
Aksjer
Kontanter
Obligasjoner
Valuta
Renter
Portefølje – Oktober 2015
Behagelig reise i markedet
NMS målt mot globale referanseindekser siden oppstart
 Som grafen viser har NMS sikret investors kapital i en tid
der indekser (aksjer) har påført tap.
* Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig
avkastning vil avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets
risiko og honorarer. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Oppsummering og fakta
Bevar nattesøvnen med Nordic Multi Strategy
Enkel og billig tilgang til verdensledende forvaltere
Et godt alternativ til banksparing
Disclaimer
Denne presentasjonen er bare ment for informasjons- og
markedsføringsformål. Den skal ikke benyttes eller anses som et tilbud om
salg eller en oppfordring til kjøp av finansielle instrumenter. Alle synspunkter
som uttrykkes, kan endres uten forutgående varsel. Presentasjonen er
utarbeidet på grunnlag av informasjon fra ulike kilder som ansees som
pålitelige. Selv om alle rimelige forholdsregler er tatt for å sikre at
informasjonen i denne presentasjonen ikke er villedende, gir Nordic Capital
Management AS ingen garantier, det være seg uttrykkelige eller
underforståtte, med hensyn til presentasjonens nøyaktighet eller
fullstendighet.
Verken Nordic Capital Management AS, dets partnere og ansatte, eller noen
annen person tilknyttet selskapet påtar seg noe ansvar for noe direkte tap
eller følgetap som måtte oppstå som følge av bruk av eller tillit til
informasjonen i denne presentasjonen. Presentasjonen er utarbeidet med
sikte på generell informasjon og markedsføring. Den tar ikke hensyn til
mottakerens særskilte investeringsmål, handelserfaring og økonomiske
stilling. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge verdipapir omhandlet eller
anbefalt i denne presentasjonen, bør søke uavhengig økonomisk rådgiving i
den forbindelse. Denne presentasjonen skal ikke distribueres, siteres eller
reproduseres for noe formål uten skriftlig godkjenning fra Nordic Capital
Management AS. Verken forvaltere, eller Nordic Capital Management AS eier
aksjer i det omtalte verdipapirfondet. For mer informasjon vedrørende
Compliance, se vår hjemmeside.
Nordic Capital Management AS er underlagt tilsyn av det norske
Finanstilsynet.

Similar documents