Pensum Grammatikk og semantikk H15 - Mi side

Comments

Transcription

Pensum Grammatikk og semantikk H15 - Mi side
NOSP 225/255/325 Grammatikk og semantikk
Grammatikkdelen (TI), kompendium til salgs i Akademika:
Aronoff, Mark og Frank Anchen. 1998. Morphology and the Lexicon: Lexicalization and
Productivity. Andrew Spencer og Arnold M. Zwicky (red.): Handbook of Morphology, 237247. Oxford: Blackwell. [10 s.]
Ascoop, Kristin & Torsten Leuschner. 2006. ”Affixoidhungrig? Skitbra!” Comparing affixoids
in German and Swedish. STUF 59,3:241-252. [11 s.]
Askedal, John Ole. 2015. Norwegian. I: Peter O. Mueller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen og Franz Rainer (red.): Handbook of Word-­‐Formation in European Languages. Berlin: Mouton de Gruyter. (Under utgivelse, ligger på fillageret, mi side.)
Bauer, Laurie. 2001. Morphological Productivity. Kapittel 2: A historiographical conspectus
11-33. Cambridge: Cambridge University Press. [22 s.]
Booij, Geert. 1993. Against split morphology. Yearbook of Morphology 1993, 27-50. [23 s.]
Edvardsen, Silje. 2012. ”Vegg-til-vegg-teppe-fenomen” i Noreg. Frasesamansetjinger i
norsk. Upublisert oppgave i emnet NOSP323 Språksystemet 2, høsten 2012. Universitetet i
Bergen: Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
Haspelmath, Martin. 2002. Understanding Morphology. Kapittel 6 om produktivitet, 99-115.
London: Hodder Arnold. [16 s.]
Indridason, Thorsteinn G. 2000a. Morfologi møter syntaks. Om genitivsammensatte ord i
islandsk. Nordica Bergensia 22: 174-200. [26 s.]
Indridason, Thorsteinn. G. 2000b. Fonologi møter morfologi. Om blokkering av fonologiske
regler i islandsk. Nordica Bergensia 23: 165-187. [22 s.]
Indridason, Thorsteinn G. 2005. Historisk produktivitet. Nordica Bergensia 32: 39-65. [26 s.]
Indridason, Thorsteinn G. 2011. Om fugesammensetninger i vestnordisk. Gunnstein
Akselberg og Edit Bugge (red.): Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år, s. 257-275.
Fróðskapur. Faroe University Press. [18 s.]
Indridason, Thorsteinn G. 2012. Phrasal compounds in Icelandic. Foredrag fra The 11th
Conference of Nordic and General Linguistics, Freiburg April 18th-20th. [11 s.]
Katamba, Francis. 1993. Morphology. Kap. 5: Introducing Lexical Morphology, 89-111.
London: The MacMillan Press. [22 s.]
Kenesei, István. 2007. Semiwords and Affixoids: The Territory Between Word And Affix. Acta
Linguistica Hungaria 54: 263-293. [30 s.]
Leira, Vigleik. 1994. Bøyingsformer som ledd i samansetjingar. Maal og Minne 1-2: 65-74.
Skommer, Grezegorz. 1993. Morphological intensifiers of meaning in Norwegian. Norsk
Lingvistisk Tidsskrift 11: 135-155. [20 s.]
Wiese, Richard. 1996. Phrasal Compounds and the Theory of Word Syntax. Linguistic
Inquiry 27,1: 183-193. [10 s.] Semantikkdelen (HM), kompendium og bok til salgs i Akademika, annet ligger på mi side:
Cruse, Alan (2011): Meaning in language. Third edition. Oxford: Oxford University Press. Kap. 3, “Concepts and meaning”. [16 s.] Kompendium Evans, Vyvyan & Green, Melanie (2006): Cognitive linguistics. An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. Kap. 6 «Embodiment and conceptual structure» [30s.], avsnitt 7.3 og 7.4 (s. 230–243) [14 s.], kap. 9 “Metaphor and metonymy” [39 s.], og kap. 10, ”Word meaning and radial categories“. [34 s.] Ebrary Golden, Anne (2005): “Metaforbevissthet – et verktøy for å utvikle forståelsen?”, Norsklæreren 3/05, s. 35–8. [4 s.] Kompendium Kinn, Torodd (2001): Pseudopartitives in Norwegian. Doktorgradsavhandling. Bergen: Universitetet i Bergen. Side 156–165. [10 s.] Mi side Kövecses, Zoltán (2010): Metaphor. A practical introduction. Second edition. Oxford: Oxford University Press. (Alle kapittel unntatt kap. 17 og 18.) [286 s.] Akademika Mannsåker, Helga (2010): «Inn i noko endå djupare». Metaforbruk om sinnet og stemningslidingar. Masteroppgåve. Bergen: Universitetet i Bergen. [Utdrag: avsnitt 6.2] [36 s.] Mi side Nesset, Tore (2011): “Metafor og metonymi: personkarakteriserende sammensatte substantiv i norsk”, Maal og Minne Vol 103, nr 1, s. 32–64. [33 s.] Kompendium