Litteraturlista Kvinnan på scenen

Comments

Transcription

Litteraturlista Kvinnan på scenen
INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR,
IDEHISTORIA OCH RELIGION
Teaterstudier,+ämnesfördjupning+7,5+hp! !
+
Birgitta!Johansson!
Kvinnan+på+scenen+–+kvinnoroller+och+skådespelerskor+i 1800-talets teater
Kursens litteratur är vald för att följa kontinuiteter och förändringar i förutsättningarna
för presentationen och representationen av kvinnor på scenen och ger ett axplock av
nordisk och engelsk forskning på området som anlägger ett genusperspektiv på 1800talets scenkonstnär
Kursen'examineras'genom'en'skriftlig'kritiskt'granskande'redogörelse'för'litteraturens'
innehåll'och'perspektiv.'(10.'000='15.000'tecken'inklusive'blanksteg'='ca'4='6'sidor'med'
typsnittsstorlek'12'och'1,5'radavstånd).'Inlämningsuppgiften'blir'sedan'underlag'för'
diskussion'med'examinator'
Litteratur:
Andersen, E (1986) Den bristende uskyld, -studier i 1800-tallets barnekvinde i
dramatikken og på scenen, Köpenhamn; Hans Rietzels forlag
Nordin Hennel, I (1997) Mod och försakelse: livs- och yrkesbetingelser för Konglig
Theaterns skådespelerskor 1813-1863, Stockholm; Gidlunds förlag.
Eltis, S (2013) Acts of Desire: Women and Sex on Stage 1800-1930, Oxford; Oxford
University Press Elektronisk resurs kap 1, 2 och 4
Farfan, P (2004) Women, Modernism and Performance, Cambridge; Cambridge
University Press s. 1-48
The!Arts!of!the!Prima!Donna!in!the!Long!Nineteenth!Century'(2011)'ed.'R'Cowgill'&'H'
Poriss,'New'York;'Oxford;'Oxford'University'Press'Elektronisk'resurs''
'
Marshall'G'(1998)','Actresses!on!the!Victorian!Stage:!Feminine!Performance!and!the!
Galatea!Myth,'Cambridge;'Cambridge'University'Press''
'
Bratton'J.S''(1992)'”Irrational'Dress”'i'The!New!Woman!and!her!Sisters.!Feminism!and!
Theatre!1850I1940'red.'V.'Gardner'&'S.'Rutherford,'London;'Harvester'Wheatsheaf,'s.'
77=91'''
'
Pullen,'K'(2005)'Actresses!and!Whores:!On!Stage!and!in!Society,'New'York;'Cambridge'
University'Press.'S'93=133''

Similar documents