REFERAT FRA ÅRSMØTE I ODNES BÅTFORENING 2015

Comments

Transcription

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ODNES BÅTFORENING 2015
REFERAT FRA ÅRSMØTE I ODNES BÅTFORENING
2015
Det var 1 fremmøtt utenom styret.
Tilstede: Morten Stabekk, Espen Hagberg, Bjørn Olav Jøranli og Fredrik Magnussen
KONSTITUERING: Møteleder: Fredrik Magnussen. Referent: Fredrik
Magnussen
SAK 1
SAK 2
BERETNING for 2014 Enstemmig godkjent
REGNSKAP for 2014 Enstemmig godkjent Ok revisjon
SAK 3
INNKOMNE FORSLAG
Fra styret.
Bestemt at vi skal senke ned nye lodd på sørsida.
Olje hele brygge.
Styret har et ønske om å få sendt ned en dykker for å sjekke vaiere.
Ansvarlig Jon Georg
Det ble bestemt at vi skal prøve å sende ned dykkere for å sjekke at
vaiere er ok.
Det ble også bestemt at bryggeanlegget skal oljes på vårdugnaden.
SAK 4
KONTINGENTER OG AVGIFTER: Ingen endring fra 2014.
Enstemmig godkjent.
SAK 5
BUDSJETT 2015: Enstemmig Godkjent
SAK 6
VALG
Valg ble utsatt og de som satt i 2014 sitter til valgkomiteen får
jobbet videre med saken.
Møtet hevet 20.30
Dokka 20.04.15
For styret
Fredrik Magnussen, sekretær.
Dokka 24.03.15
Til alle medlemmer.
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015.
Det innkalles til årsmøte i Odnes Båtforening torsdag
Bjørnen. Følgende saker behandles:
09.4.15. Kl. 19.00 på
SAKSLISTE IHHT. VEDTEKTER:
SAK 1
SAK 2
SAK 3
SAK 4
SAK 5
SAK 6
KONSTITUERING
BERETNING for 2014
REGNSKAP for 2014
INNKOMNE FORSLAG
KONTINGENTER OG AVGIFTER
BUDSJETT 2015
VALG
Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen 07.04.15
Husk at årsmøtet er din viktigste mulighet til å påvirke!
For styret
Fredrik Magnussen, sekretær.
SAK 1 - ÅRSBERETNING 2014
A. ADMINISTRASJON
Styret har i perioden bestått av
Ove Morten Stabekk – leder/Havnesjef
Espen Hagberg - kasserer
Fredrik Magnussen - sekretær.
Jon Georg Stensvold- Styremedlem/dugnadsansvarlig.
Tore Kjelstad har vært revisor.
Det har vært avholdt 2 styremøter, og i tillegg har styret vært i kontakt pr. telefon og ved
dugnader i havna.
Det er solgt 4 plasser i 2014 og tilbakebetalt depositum for 3 plasser
Plasser har vært utleide hele eller deler av sesongen.
Likevel har en del plasser stått tomme hele sommeren, noe som betyr tapte inntekter fordi
faste medlemmer ikke melder fra om at plassene kan leies ut.
B. DUGNADER
Det har vært arrangert 2dugnader. Følgende har blitt utført:
Vårpuss og høstopprydning (raking, brenning osv.)
Innfesting av brygge til vinteren.
Annet nødvendig vedlikehold.
Fremmøtet på vår dugnaden var bra.
Styret takker alle som har vært med både for innsats og gratis utlån av utstyr.
C. OPPSUMMERING.
Sesongen 2014 var preget av fantastisk vær som førte til at det var yrende båtliv på fjorden.
Sommeren 2015 får vi håpe blir like bra.
For styret: Fredrik Magnussen Sekreter.
SAK 2
REGNSKAP for 2014
Sak3: INNKOMNE FORSLAG
Fra styret.
Ingen saker?
Fra medlemmene.
Ingen saker.
SAK 4 - KONTINGENTER OG AVGIFTER
Avgiftene for sesongen 2015 blir som følgende:
Ingen endring fra 2014.
Kjøp av plass kr.6200,- ( 5000,- )som inkluderer depositum og medlemsavgift +
nøkkeldepositum.
1. medlemsår. Ved videresalg innen samme kalenderår tilbakebetales kr. 5000,- .
( 4000,-)
Høy sats:700,- Dette betaler alle som skal benytte plassen i inneværende år.
Lav sats: 200,- Dette betales hvis plassen ikke skal benyttes. jmf. Paragraf4 lover og
vedtekter.( Medlemmer som leier ut plassen sin betaler bare minstesats, og er fritatt
fra dugnader. Leietager stiller på dugnader for den leide plassen.)
Styremedlemmer er fritatt fra betaling av avgifter.
Leie av plass for ikke-medlemmer kr 2500,- pr. sesong og kr. 1500,- for halv sesong.
Kr. 500,- tilbakebetales når nøkkel til havna er innlevert.
Ved kortere leietid kan styret fastsette prisen etter skjønn. Depositum for nøkkel
Beregnes uansett leietid.
SAK 5 BUDSJETT 2014
Budsjett for Odnes Båtforening 2015
Regnskap
2014
Budsjett
2014
Budsjett
2015
21 200,00
20 000,00
4 000,00
3 000,00
48 200,00
18 000,00
12 500,00
8 000,00
0,00
38 500,00
20 000,00
20 000,00
4 000,00
0,00
44 000,00
14 500,00
1 500,00
1 000,00
5 277,00
1 281,50
1 110,40
724,00
425,00
3 166,00
234,50
29 218,40
12 500,00
0,00
3 625,00
5 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 500,00
500,00
28 125,00
20 000,00
0,00
6 000,00
5 000,00
1 300,00
2 000,00
1 000,00
500,00
3 500,00
500,00
39 800,00
Renteinntekter:
8050 Renteinntekter bank
44,87
0,00
0,00
Resultat (overskudd)
19 026,47
10 375,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
Inntekter:
3110 Årskontingent
3115 Salg av båtplasser
3116 Utleie av båtplasser
3120 Salg av nøkler
Driftsutgifter:
4000 Tilbakekjøp av båtplasser
4010 Tilbakekjøp av nøkler
6300 Leie av grunn båtslipp *
6610 Vedlikehold av båthavna
6790 Vakthold
6800 Kontor og administrasjon
6860 Møtekostnader
6940 Porto
7510 Forsikringer
7770 Gebyr bank
Kontrollsum
Kommentarer til budsjettet:
* Vi får i 2015 krav om leie for 2 år (2014+2015) fra Land Sag & Høvleri AS
SAK 6 VALG.
Følgende er på valg.
Sekreter 2 år
Revisor 1 år.
Valg komité
Øystein Westrum
Revisor leder valgkomiteen: Finn.
Valgkomiteen jobber videre med saken.