Utbyggingsavtale - Hemsedal kommune

Comments

Transcription

Utbyggingsavtale - Hemsedal kommune
1,1b
2. UTBYGGINGSAVTALE Tinden II av 27. juni 2013 —revidert
pkt. 2.3 den. 18. juni 2015.
OO
Utbyggingsavtale mellom Storelia Holding org.nr 988 948 144 og Hemsedal kommune
org.nr. 964 952 701, knytt til reguleringsplan H2 Tinden, planid. 2009008 vedteken av
Hemsedal kommunestyre den 07.04.2011, vert endra sidan planområdet vert utvida gjennom
ny reguleringsplan ved namn «Reguleringsplan Tinden II - privat deltaljregulering - Hemsedal
Skisenter, Erik Teigen», planid. 2012009.
Partane er einige om etterfølgjande tillegg til utbyggingsavtalen av 7. april 2011, revidert 27. juni
2013, og 4. desember 2014, gjeldande for planide 2009008 og 2012009.
Område T4 er delt i 2 arealføremål med 50 % næring og 50 % fritidsbebyggelse —
1.4.1 er næring, og T.4.2 er fritidsbebyggelse. Partane er einig i ei slik deling basert på
vilkår kommunen sette i samband med 1. gongshandsaming av reguleringsplanen.
Delinga av 14 er gjort under føresetnad av at utbyggjar forpliktar seg til å
gjennomføre etablering av ski/ aktivitetstunell.
Området skal byggast ut fortløpande og i samanheng med reguleringsområde T1, slik
at det ikkje kan frådelast og seljast meir enn 70 % av hyttetomtene 1-36 før T 4.1 har
fått bruksløyve.
Før det gis brukstillatelse på bygg D og E i område tomt 14 1, samt bruksløyve og
ferdigattest på Ap4 og Ap5 i 14 2 skal godkjent kryssing av Holdeskarsvegen vere
etablert og klar til bruk.
Før det vert gjeve igangsettingstillatelse
aktivitetstunellen vere sett i drift.
på område 15, minus Ap6 og Ap7, skal ski og
Utbygger skal framvise nødvendig finansiell gjennomføringsevne
4.2, Ap6-7 og ski/- aktivitetstunnelen starter.
før utbygginga av T.
For øvrig skal området byggast ut i den rekkefølgje som følgjer av tabell skissert
under.
Beskriving
Trinn 1
Omfattar område sør og øst for
Holdeskarsvegen inkl område
13, 12 og T1 på oversida av
Holdeskarsvegen
Trinn 2
Omfattar samleledning langs
Holdeskarsvegen for
eksisterande hytter og tomter
omfatta av reguleringa
Trinn 3
Område 14.1 og T4.2
Trinn 4
Skitunnel
Trinn 5
T5
Oppstartsår
Ferdigstillingsår
Ansvarlig
2011
2018
Utbygger
-
2016
Kommunen
2012
2017
Utbygger
2018
Utbygger
2020
Utbygger
2018
Trinn 6
Omfatter samleledning T4 og
T5
2015
7. Kommunen betalar til utbyggar refusjon til dekning av ein berekna andel av
felleskostnadar. Dette omfattar kostnadar utbyggar har i samband med opparbeiding
av hovudanlegg og samleleidning. Kommunens refusjon av fellesutgifter vert 8% 110 pe av 1355 pe, samla kr.1.962.338,-.
Refusjonen vert utbetalt når kommunen har overteke VA-anlegget opparbeida av
utbyggar i utbyggingstrinn 5, men ikkje seinare enn 31.12.2017.
Hemsedal, den 18.juni 2015.
for Hemsedal kommune
Ordførar
ut
Rådmann
(Dersom grunneigar
pstnadsf
deling, overskayting
deltar i
eller liknande)
Vedlegg:
VA- Kart som syner fordelinga av ledningselementa; hovudanlegg, felles
samleledning og samleleidning for eksisterande fritidsbygg
Spesifikasjon på kostnadsfordeling, og grunnlag for dette utarbeida av Asplan Viak av
juni av 2013