ARENDAL KOMMUNE Fv 420, Sprøkilen

Comments

Transcription

ARENDAL KOMMUNE Fv 420, Sprøkilen
ARENDAL KOMMUNE
Saksfremlegg
Referanse:
Ordningsverdi:
2014/4588 / 12
xxxx
Vår saksbehandler
Edle Iren Johnsen, tlf
Saksgang:
Pol. saksnr.
Politisk utvalg
Møtedato
Kommuneplanutvalget
Fv 420, Sprøkilen - Torsbudalen, sykkelfelt
Forslag til detaljreguleringsplan
Rådmannens forslag til vedtak:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til detaljplan
for Fv 420, Sprøkilen –Torsbudalen, sykkelfelt, med plankart og bestemmelser datert 13.05.2015 legges
ut til offentlig ettersyn.
Vedlegg:
1
Planbeskrivelse
2
Plankart
3
Plankart-viser avgrensningen til E18
4
reguleringsbestemmelser
5
Ros analyse
6
Merknader med kommentarer
7
Situasjonskart
Bakgrunn for saken:
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør i samarbeid med Arendal
kommune. Hovedmålsetting for prosjektet er å ytterligere sikre og tilrettelegge for myke trafikanter langs
Fv420.
Planavgrensningen omhandler et område på ca. 300m langs Molansveien, fylkesveg 420, fra
eksisterende sykkelfeltanlegg ved kryss til nye Stenklevvei og til en kobling på motsatt side av
Sprøkiltunet.
Oppstart av planarbeid og innkomne merknader m. kommentarer:
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort 26.juni 2014. Frist for merknader var 22.august.2014.
Under arbeidet ble dårlig grunnforhold langs vegen registrert og planområdets avgrensning redusert.
2014/4588/-12 Side1av 3
Opprinnelig var det tenkt at gang og sykkelvegen skulle gå fra Torsbudalen til Stølen, men ble endret til
å gjelde strekningen Sprøkilen til Torsbudalen. Forbindelsen mellom Stølen og Sprøkilen ivaretas i
prosjektet E18 Arendal – Tvedestrand. I forbindelse med denne planen og detaljer for videre byggefase
vil det lages en vei for gang og sykkeltrafikk fra Molandsveien ned til Sprøkilen og kobles videre til nytt
gang sykkelveg- system ved boligfelt på Longum som fortsetter til Stølen. Denne ruten er kortere enn
mulighetsstudiets rute langs fv. 420.
Merknader:
Det kom inn 5 merknader til oppstarts av planarbeid. Merknader ligger vedlagt saken i sin helhet, samt
oppsummert med Statens vegvesen sine kommentarer. Rådmannen slutter seg til Statens vegvesen
sine vurderinger og kommentarer til merknadene.
Rådmannens vurdering:
Forholdet til kommuneplanen
Deler er avsatt som byggeområde og deler er hensynssone, hvor reguleringsplanen er gjeldende.
Reguleringsplaner:
Deler av området er uregulert
3 reguleringsplaner blir berørt i mindre grad:
Torsbusenteret Vedtak i kraft: 27.05.2010
Sprøkiltunet Vedtak i kraft: 14.11.2002
E18 Tvedestrand - Arendal Vedtak i kraft: 22.05.2014
Det er eiendommer som blir berørt av planforslaget. Statens vegvesen har gitt tilbakemelding om at de
har positiv dialog med samtlige.
Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår
Barn og unge får fortau til gå areal og blir separert fra sykkel og bil. Nytt tiltak kan også defineres som
skoleveg og gir positiv konsekvens for barn og unge.
Universell utforming
Kryssinger og areal for myke trafikanter vil bli utformet etter prinsippene for universell utforming. Dette vil
føre til bedre tilgjengelighet i forhold til eksisterende situasjon.
Teknisk infrastruktur
Foreslått plankart (gult transparent område er avgrenset område for E-18
oppriss som viser utforming av planlagt tiltak
Vegbanen beholder en bredde på 6,0m, mens sykkelfelt fortsetter samme bredde fra eksisterende
tilkoblet anlegg på 1,2m. Fortauene på begge sider av vegen er planlagt med bredde på 2,5m. se tabell
s 9 i planbeskrivelsen.
Nye adkomster til boliger reguleres også med nytt kjørevegformål. Ellers er det lagt et område på ca 3m
på hver side av planen til annet vegformål. Herav som grøntområde, grøft eller jordskråning, som
2014/4588/-12 Side2av 3
beskriver østsiden og teknisk område, kantstein eller rabatt, som beskriver vestsiden, for å skille type
utforming av form.
Vann og Avløps
Vann og Avløpsledninger er nyrenovert og lagt i dagens grøft.
Sosial infrastruktur:
Gjennomføring av tiltaket skal knytte sammen en manglende lenke i rute 1, hovedplan for sykkel i
Arendal kommune.
Estetikk:
Det skal utarbeides en plan for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en
systematisk måte i den videre detaljering og prosjektering.
Miljøkonsekvenser/Biologisk mangfold
Tiltaket går langs eksisterende veg, og grøntareal i vegkantene på strekningen er for en stor del etablert
i nyere tid, og uten potensial for særlig kravfulle eller sjeldne arter.
Landskapsvirkninger/natur
Lite påvirkning av landskap, utforming av grøfter og jordskjæring kan gi liten positiv konsekvens.
Det er registrert Ask utenfor anleggsområdet. Statens vegvesen mener den er nærliggende nok til at de
vil beskrive denne i deres ytre miljø plan slik at det blir tatt hensyn til dette under eventuell
anleggsperiode.
Konklusjon
Foreslått reguleringsplan legger opp til å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikkanter og et mindre
tiltak som sannsynligvis er uten særlige komplikasjoner. Rådmannen anbefaler kommuneplanutvalget å
legge reguleringsplanforslag for Fv 420 Sprøkilen –Torsbudalen, sykkelfelt, ut til offentlig ettersyn.
Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:
Drift og vedlikehold av gang og sykkelvei overtas av kommunen etter ferdigstillelse.
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 26. mai 2015.
2014/4588/-12 Side3av 3
Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 03.06.2015
Behandling:
Befaring er foretatt.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arendal kommuneplanutvalg vedtar ihht plan- og bygningsloven § 12-10/ §12-11 at forslag til
detaljplan for Fv 420, Sprøkilen –Torsbudalen, sykkelfelt, med plankart og bestemmelser
datert 13.05.2015 legges ut til offentlig ettersyn.