I NTNU

Comments

Transcription

I NTNU
I NTNU
Vesentlige endringer I studieplanen for studieâret 2016/2017
Fak: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)
Inst: Inst. for telernatikk (iTEM)
Nye emner
Emnetittel
St.poeng Semester
Telematikk, forberedende prosjekt 7.5
HØst
Emner som skifter semester
Emnekode
Emnetittel
TTM418O
Nettverkshândtering
TTM4185
Sikkerhet og robusthet i IKT system
Evt. komm.
Erstatter TTM45O1
Fra sem.
HØst
Var
Emner som ikke vii bli undervist
Emnekode
Emnetittel
TTM4185
Sikkerhet og robusthet i IKT system
Emner som utgàr
Emnekode
Emnetittel
TTM45O1
Erstattes av nytt emne
Evt. kommentarer
Skjemaet sendes epnhjelp @ adm.ntnu.no innen 15. november
Til sem.
Vir
HØst
13 NTNU
Vesentlige endringer I studieplanen for studieáret 2016/2017
lET-
l’c’
Fc)(
Nye emner
Emnetittel
Sensor og instrumentering
Halvlederfysikk
Kommunikasjonsteori
St.poeng
7,5
7,5
7,5
Semester
far
far
far
Evt. komm.
3. rsemne
3. ârsemne
3. ârsemne
Emner som skifter semester
Emnekode
Emnetittel
Fra scm.
Emner som ii ke vii bli undervist
Emnekode
1T14225
Emnetittel
\nvendt signalbehandling
Emner som i; .tiàr
Emnekode
FE422O
FE416O
TE4180
Tr4115
Tr4200
Tr4275
TE4235
Emnetittel
Nanoteknologi, introduksjon
Elektrooptikk og lasere
Halvieder komponent- og kretsteknologi
Kommunikasjonsteori
Radioteknikk, introduksjon
Grunnieggende metoder for estimering og deteksjon
Biomedisinsk optikk
Evt. kommentarer
Skjemaet sendes [email protected] innen 15. november
Til scm.
NTNU
Vesentlige endringer I studieplanen for studieàret 2016 /2017
Fak: IME, Teknisk kybernetikk
Nyc emner
Emnetittel
Instrumentering og mâleteknikk
St.poeng
7,5
Semester Evt. komm.
Var
Første gang V17
Enmer som skifter semester
Emnekode
Emnetittel
Fra sem.
Enmer som ikke vii bli undervist
Emnekode
Emnetittel
Emner som utgàr
Emnekode
Emnetittel
Evt. kommentarer
Skjemaet sendes epnhjelp @ adm.ntnu.no innen 15. november
Til sem.
13
NTNU
Vesentlige endringer i emneporteføljen for studieáret 2016/2017
Fak/inst: IMEflnstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Nyc enmer
Emnetittel
TDT42XX Digital virksomhetsutvikling
St.p.
7,5
Scm.
Var
IT2XXX Webutvikling
7,5
Høst
1T2603 Det digitale samfunn’
7,5
Høst
Emner som skifter semester
Emnekode
Emnetittel
Komm
Avansert
For MTDT-profilen
dig. virksomhetsutv.
Videregàende emne,
for BiT 3 àrskurs.
Videregàende emne,
for BIT 2 àrskurs,
perspektivemne,
Fra scm.
Emner som ikke vii bli undervist
Emnekode
Emnetittel
Emner som utgàr
Emnekode
1T1603
TDT4280
Emnetittel
IKT, kultur og samfunn’
Multiagent-systemer og spiliteori
Evt. kommentarer
1) ff1603 Erstattes av ff2603 (nytt faglig innhold)
Med forbehold om andre endringer som resultat av studieplanrevisjonen.
Skjemaet
sendes [email protected] innen 15. november
Til scm.
El NTNU
Vesentlige endringer i studieplanen for studieàret 2016 /2017
Fak:
Nye enmer
Emnetittel
Lieteori
St.poeng
7,5
Semester
Var
Evt. komm.
Annethvert àr, først
2018, MA 3*** (master)
Algebraisk topologi II
7,5
Var
PhD-emne MA8***,
ikke identisk med
MA3405
Emner som skifter semester
Emnekode
Emnetittel
MA8202
Kommutativ algebra
Emner som ikke vil bli undervist
Emnekode
Emnetittel
Eniner som i
Emnekode
TMA4122
TMA4123
MA2501
TMA4235
MA3301
MA3105
MA3405
MA8204
MA8401
MA8003
MA8402
tgàr
MAO6O1
Matematikk for ikke-matematikere
Emnetittel
Matematikk 4M (høst)
Matematikk 4M (var)
Numeriske metoder
Visualisering av vitenskapelige data
Beregnbarhet og kompleksitetsteori
Videregàende reell analyse
Algebraisk topologi II
Representasjonsteori for endelige grupper
Ikke-lineare dynamiske systemer
Modeller i populasjonsbiologi
Liegrupper og Liealgebraer
Fra sem.
Høst
Til sem.
Var