Tilleggssaksliste - Nordre Land kommune

Comments

Transcription

Tilleggssaksliste - Nordre Land kommune
NORDRE LAND KOMMUNE
MØTEINNKALLING
FOR
FORMANNSKAPET
TID: 04.03.2015 kl. 08.30
STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET
Gruppemøte: kl. 08.00
Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
TILLEGGSSAKSLISTE:
Sak nr. Innhold:
25/15
SØKNAD - SPONSOR FOR LANDSBYENS STERKESTE MANN 2015
26/15
KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST - FELLESTILTAK OG PRIORITERING
AV DISSE
NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. februar 2015
…………………………………….
Liv Solveig Alfstad
ordfører
Lnr.: 2383/15
Arkivsaksnr.: 15/253
Arkivnøkkel.: 076 G10
Saksbehandler: SVL
Utskrift til:

Olav Kompelien
SØKNAD - SPONSOR FOR LANDSBYENS STERKESTE MANN 2015
Sammendrag:
Styrkeløfteren Olav Kompelien, omtalt som Landsbyens sterkeste mann, har store planer for
2015, og søker Nordre Land kommune om sponsorstøtte.
Rådmannen mener kommunen i hovedsak bør tilrettelegge for innbyggernes deltagelse i
idrett gjennom tilskudd til frivillige lag og foreninger, og foreslår at Formannskapet avslår
søknaden fra Kopelien av prinsipielle og økonomisk årsaker.
Vedlegg:
Søknad fra Olav Kompelien om sponsorstøtte 2015, datert 28. januar 2015.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 F.sak 107/11 – Sponsoravtale Rune Brattsveen.
 F.sak 144712 – Sponsoravtale Rune Brattsveen.
 F.sak 63/13 – Sponsorstøtte til OL-satsing (Rune Brattsveen).
 Sponsoravtale, oktober 2013, mellom Ekte Landsbyliv og Rune Brattsveen.
 E-post, datert 24.06.14, fra Rolf Aleksander Sandberg til Liv Solveig Alfstad.
 E-post, datert 01.07.14, fra Liv Solveig Alfstad til Rolf Aleksander Sandberg.
 Statutter for påskjønnelse av særlig gode prestasjoner, vedtatt av kommunestyret
1996.
Saksopplysninger:
Nordre Land kommune mottok 23. januar 2015 søknad fra Olav Kompelien om sponsorstøtte
for 2015.
Stryrkeløfteren Olav Kompelien la egentlig opp i 2001, men gjorde comeback i 2009. Etter
en alvorlig skade, trente han seg opp til 2 NM-gull og 4 Norgesrekorder i 2014. Han satte
også personlig rekord med 300 kg i benkepress og hadde et meget godt forsøk på 315,5 kg,
som hvis han hadde klart det (underkjent av 1 av 3 dommere), hadde vært ny verdensrekord.
Målet for 2015 er gull i NM, medalje i EM og VM og verdensrekord på over 315 kg.
Toppsatsingen koster, og Landsbyens sterkeste mann må selv dekke alle kostnader til
mat/kosthold, trening/utstyr, lege, fysioterapi, terapeuter, reise, opphold, påmelding m.m.
I tillegg til å delta i flere nasjonale stevner, NM, EM og VM, har Kompelien mange
spennende planer for 2015. Han vil garantert markere seg i distriktet og kanskje i Norge. Han
har egen Facebook-side med nærmere 2000 følgere, der bl.a. sponsorene får hendelig omtale.
Sponsorene markedsføres ellers via bil-reklame, t-skjorter og informasjonsbrosjyre.
En sponsoravtale med Kompelien for 2015 koster i utgangspunktet kr. 10.000,- Kontrakt for
flere år er også mulig.
Nordre Land kommune støtter idrett og fysisk aktivitet med kr. 2.185.000,- over
kulturbudsjettet i 2015. Støtten fordeles over flere ulike tilskuddsordninger, bl.a. brøyting av
skiløyper, drift av anlegg, drift av lag/foreninger, bygging og rehabilitering av
nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. I tillegg drifter kommunen nærmiljøanleggene i tilknytning
til skolene i Torpa og på Dokka, Dokka stadion, Dokkahallen og Dokka svømmehall. Det er
også i 2015 gratis halleie i Dokkahallen.
Typisk for midlene kommunen bruker på innbyggernes mulighet til å drive idrett og fysisk
aktivitet, er at de ytes som til skudd til frivillige lag og foreninger. Disse forvalter midlene på
vegne av kommunen til beste for medlemmene/innbyggerne. Kommunen har liten tradisjon
på å støtte enkeltutøveres sportslige satsing, men påskjønner særlige gode prestasjoner i
etterkant (Statutter for påskjønnelse av særlig gode prestasjoner – vedtatt av kommunestyret i
1996). Kommunen fravek dette prinsippet, da det ved flere anledninger ble inngått
sponsoravtaler med skiskytteren Rune Brattsveen i forbindelse med hans forsøk på å komme
til OL i Sotsji 2014.
I 2013 ble kommunen kontaktet av håndballspilleren Rolf Aleksander Sandberg som ønsket
sponsorstøtte fra kommunen i forbindelse med at han hadde skrevet under proffkontrakt med
Elverum Håndball. Formell søknaden ble aldri mottatt og spørsmålet om sponsoravtale ble
følgelig heller aldri lagt fram til politisk behandling.
Vurdering:
Rådmannen ser det som svært positivt at enkelte utøvere av idrett og andre
prestasjonsavhengige aktiviteter ønsker å nå topp nasjonale og internasjonale resultater.
Enere går foran som eksempler for andre og bidrar til utvikling og entusiasme. Det er flott at
Nordre Land har enkeltutøvere som innehar evnen og viljen til å drive toppidrett, og det er i
kommunens interesse at disse gis mulighet til å realisere sine evner og nå sine mål.
Rådmannen mener det er en kommunal oppgave å legge forholdene til rette for at innbyggere
i alle aldre får muligheten til å realisere sine evner, det være seg i idrett eller andre kulturelle
uttrykksformer. Dette er hovedårsaken til at kommunen hvert år bidrar med relativt store
beløp til ulike former for kulturell aktivitet. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen
gjør dette best ved å støtte frivillige lag og foreninger, og at enkeltpersoner indirekte støttes
gjennom sine medlemskap i lag og foreninger og deltakelse i frivillig virksomhet.
Da kommunen tidligere valgte å sponse skiskytteren Rune Brattsveen, ble det lagt til grunn at
han utøvde en idrett som er høyt profilert på TV, og at Brattsveens markedsverdi derfor var
høy. Selv om prestasjonene til Olav Kompelien utvilsomt er svært gode, har ikke styrkeløft
den samme posisjonen som TV-idrett med høye seertall. For kommunen betyr dette at
Kompeliens markedsverdi er vesentlig lavere enn tilfellet var med Brattsveen.
Rådmannen antar at hvis kommunen inngår sponsoravtale med Olav Kompelien, vil dette
kunne oppfattes som om kommunen åpner opp for å støtte enkeltpersoners satsing på
toppidrett og andre prestasjonsavhengige aktiviteter. Rådmannen ser det som sannsynlig at
kommunen i så fall vil motta flere søknader om støtte fra enkeltpersoner, og at det verken
prinsipielt eller økonomisk er mulig å imøtekomme et stort antall slike søknader.
Med dette som bakgrunn foreslår rådmannen at Formannskapet avslår søknaden fra Olav
Kompelien om sponsorstøtte 2015 av økonomiske og prinsipielle årsaker.
Administrasjonens innstilling:
Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak:
Nordre Land Formannskap avslår søknaden fra Olav Kompelien om sponsorstøtte 2015 av
økonomiske og prinsipielle årsaker.
NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. februar 2015.
Jarle Snekkestad
rådmann
Svein Ladehaug
Nordre Land kommune
Landsbyens sterkeste mann har satt seg store mål for 2015!
Han vil bli en av verdens sterkeste menn!
*NM: GULL
*EM: MEDALJE
*VM: MEDALJE
*SETTE VERDENSREKORD I BENKPRESS PÅ OVER 315 KG!
Olav Kompelien har fått et godt team rundt seg som skal sørge for å legge forholdene
best mulig til rette for at han skal lykkes med sin mål for 2015.
Utfordringen med å drive med en idrett som vektløfting er at den aktive selv må dekke alle
utgifter og det er ikke lite når en satser på internasjonalt nivå.
Vi snakker om utgifter til mat/kosthold, trening/utstyr, lege, fysioterapi, terapeuter.
I tillegg kommer utgifter ved konkurranser som reise, opphold, mat, påmelding m.m.
En er derfor helt avhengig av støtte fra det lokale næringslivet for å kunne greie å konkurrere
med de beste i verden.
2015 blir et spennende år der det skal konkurreres i flere nasjonale stevner, NM,
EM og VM.
Landsbyens sterkeste mann skal markere seg i distriktet og kanskje i Norge!
Det er mange spennende planer som garantert vil bli lagt merke til!
Landsbyens sterkeste mann har opprettet egen Facebook-side som nærmer seg 2000 følgere
hvor
sponsorene vil få hederlig omtale. I tillegg vil sponsorene bli markedsført på følgende måte:
Bil-reklame ,t-skjorter og informasjonsbrosjyre skal skape oppmerksomhet og entusiasme i
lokalmiljøet.
Der er nå 80 dager igjen til VM i Denver, Colorado, USA som selvsagt blir veldig spennende.
Det meste ser veldig bra ut! Formen er på topp, skader holdes i sjakk og behandles
kontinuerlig.
En sponsoravtale med Landsbyens sterkeste mann koster i utgangspunktet kr 10 000.
Beløpet kan betales i et eller to avdrag for 2015. Kontrakt for lenger en ett år er også mulig å
avtale.
Håper Dere har mulighet til å støtte min satsning og inngå en sponsoravtale med "Landsbyens
sterkeste mann" for 2015! Ber om rask tilbakemelding! Dere blir kontaktet ved besøk neste
uke!
Se vedlegg i denne mailen:
-Informasjonsbrosjyre
-Utklipp fra OA 1977
-Sponsorkontrakt
Sportslig hilsen
Olav Kompelien
Landsbyens sterkeste mann
Lnr.: 2752/15
Arkivsaksnr.: 15/467
Arkivnøkkel.: 143
Saksbehandler: HAA
Utskrift til:
KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST - FELLESTILTAK OG PRIORITERING
AV DISSE
Vedlegg:




Kart over fellestiltak
Kostnadsoverslag fellestiltak
Prioriteringsliste fellestiltak
Forslag til avtale med gjennomføringsorganet
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Planprogrammet for Kommunedelplan Synnfjell Øst vedtar at det vil være et krav om felles
planlegging innenfor kommunedelplanområdet. Dette innebærer at alle som ønsker en
ressursutnytting av sine eiendommer med fremtidige hyttetomter eller annen næring må være
medlem av et samlende organ (grunneierlag). Pr dags dato er det to slike grunneierlag;
Synnfjell Dokkfløy Grunneierlag (SDU) og Synnfjell Grunneierlag (SG) samt Statskog.
I kommunedelplan skal det legges til rettefor en del fellestiltak som må løses på tvers av
reguleringsplanområder og eiendomsstrukturer.
Det er i planprogrammet for kommunedelplanen vedtatt et krav om felles planlegging og
gjennomføring av disse tiltakene. Tiltakene skal i sin helhet defineres og kartfestes både i
kartdel og bestemmelser og planbeskrivelse.
Kommunen har krevd at partene i fjellet går sammen i et gjennomføringsorgan for
økonomisk styring, planlegging og gjennomføring (fysisk og finansiell) av fellestiltakene.
Gjennomføringsorgan skal stå som byggherre av tiltakene. Gjennomføringsorganet består pr.
dags dato av de ovenfornevnte parter; Synnfjell Dokksfløy Grunneierlag (SDU), Synnfjell
Grunneierlag (SG) og Statskog. Vedlagt ligger foreløpig skisse til avtaleverk.
Gjennom planprosessen er det sammen med grunneierne og brukerne av området jobbet frem
et sett av fellestiltak. Utvalget av fellestiltak er basert på allmennyttige behov og
kvalitetshevende tiltak for området særlig sommerstid. Administrasjonen er av den
oppfatning ut fra erfaringer i andre turistdestinasjoner, at tiltakene vil heve markedsverdien
og attraktiviteten for området. Vedlagt ligger en kartskisse som viser foreslåtte tiltak som kan
leses sammen med følgende beskrivelse:
Blå strek Synnfjellporten - Krokhølen: rundløype med opparbeidet turvei bredde 3m
gruset toppflate – tilrettelagt for tidlige skiløyper
Grønn strek Nysæter - Slugulia: turvei med opparbeidet bredde 1,5m gruset toppflate –
scooterløype på vinter
Gul strek Åssætra-krokhølen-Synnfjellporten: Turvei – Rundtur kulturopplevelse– bredde
1,5m gruset toppflate med informasjon og tilgjengeliggjøring av kulturminner, biologisk
mangfold mm
Brun strek Synnfjorden vest: Scootertrase for langrennsløyper – rydding av vegetasjon
Rød strek Spåting sport Hotell: Rulleskiløype asfaltert toppflate breddexxx m
Brune flater: Felles utfartsparkeringer
Gule flater: Gangbroer – en ved Synnfjellporten over Synna, en i Kulturstien over Strangen,
to nord for Synnfjorden
Øvrig: to stk utsiktspunkter på nordøst siden av Synnfjorden, en utsiktspunkt ved Nysæter
mot elvejuv, en badeplass ved Krokhølen , en fiskeplass ved Synnfjellporten og en
fiskeplass vest ved Synnfjorden
Vedlagt ligger et kostnadsestimat for tiltakene samt en prioriteringsliste.
Kostnadene er foreløpig kun beregnet ut fra antall hyttetomter og tar ikke med seg
næringsareal da dette arealet ikke er fastlagt enda. Overslaget vil bli endret og kostnadene
redusert pr hytte når dette foreligger. Det er nå foreslått en sum pålydende 300,- kroner pr m2
bygget bruksareal(BRA) næringsareal. Dog med en forsinkelsesavtale på ett år etter bygget
næringsareal. For hyttetomter innbetales felleskostnaden ved salg av tomt. Pr dags dato (uten
næringsaral) ligger kostnader til fellestiltak pålydende; 60170,I prioriteringslisten er det vektlagt at en skal få gjennomført noen tiltak relativt hurtig og med
jevne mellom i planperioden slik en hele tiden opplever en kvalitetsheving og økt grad av
aktiviteter og opplevelser. Det er videre ved prioritering vektlagt allmenn tilgang til tiltakene
og at flest mulig får tidlig glede av tiltak.
Det vil være viktig for partene som skal enes om en modell for gjennomføring av tiltakene at
disse i stor grad legges fast før den formelle behandlingen av kommunedelplanen. Formålet
med denne saken er derfor i størst mulig grad å klarlegge kommunens krav til hvilke
fellestiltak som kreves, kvaliteten på disse og rekkefølgen.
Vurdering:
Fellestiltak, kostnader og den prioriterte rekkefølgen har vært til drøfting blant de tre partene
i samarbeidet. Det er kommet innspill på dette til kommunen. Si litt om hva som er
kommentert:
SDU
-
-
En del enkeltkommentarer på justeringer av trasser – dette vurderes videre når
trassene legges detaljert i den videre planprosessen
Ønske om tilkobling skiløype til Nysætra og scootertrase opp til Nylsfjellet – dette
legges inn som arealer/trasser i planen men legges ikke inn som fellestiltak
Generelt menes at kostnadsbelastningen blir for stor – den bør ligge mer rundt
45.000,Prioriteringsrekkefølgen bør endres slik at den «grønne linjen» sti fra Nysætra til
Spåtind Sport Hotell og videre til Slugulia legges høyt opp på listen, deretter i oppgitt
rekkefølge kulturrunden, p-plass synnfjellporten, opparbeidet rundløype (blå strek),
scooterløype Gråberga- Slugulia og rulleskiløype
Enkelte kommentarer på avtalegrunnlaget – justeres i samband med møter i
gjennomføringsorganet
Statskog
- Utrykker bekymring for kostnadsnivået på avgift pr hytte.
- Prioriteringsrekkefølgen bemerkes med at «grønn linje» fra Nysæter til Spåtind Sport
Hotell som høyeste prioritet
SG
-
Prioriteringsrekkefølgen ønskes i gitt rekkefølge; opparbeidet rundløype (blå løype),
kulturstien, turveien til Gråberga, turvei videre til Spåtind Sport Hotell
Ut fra merknader og innspill gitt i prosessen av de tre partene er prioritetsrekkefølgen noe
justert og gjengitt i vedlagt prioritetsliste.
Rådmannen vurderer at utkastet til fellestiltak samt prioritering av disse er godt begrunnet og
vil gi en økt markedsinntekt i den næringsbaserte hytteutviklingen i området samtidig som
det ivaretar områdets egenart og opplevelsesverdi. Tiltakene vil komme både utbyggere og
andre brukere av området, være seg tilreisende, bygdefolk eller hyttefolk, tilgode og øke
rekreasjonsverdien i området. Rådmannen mener at tiltakene er innenfor de krav kommunen
kan sette til utbyggere av området.
Fellestiltakene med prioriteringsrekkefølgen vil bli videreført i kommunedelplanen og
endelig vedtatt der. Gjennomføring av fellestiltakene vil være en forutsetning for at det skal
kunne bygges nye hytter i fjellet. For å åpne opp for utbygging før fellestiltakene er bygd
kreves en avtale mellom partene i fjellet som sikrer finansiering og gjennomføring av
fellestiltakene. Et utkast til en slik avtale er vedlagt saken.
Gjennomføringsorganets oppgave er å stå for gjennomføringen av fellestiltakene iht til
prioritert rekkefølge når finansiering fra salg av tomter kommer inn. Partene er enige om
avtaleteksten i avtalen om gjennomføringsorganet (med enkelte mindre justeringer), men det
gjenstår en avklaring av hvordan gjennomføringsorganet skal organiseres og hvordan de
ulike tiltakene praktisk skal gjennomføres.
I planprogrammet er det vedtatt at kommunen skal bidra til at fellestiltakene realiseres i tråd
med intensjonene. Det er beskrevet at fellestiltak mellom de foreslåtte
reguleringsplanområdene skal beskrives og reguleres i kommunal regi og at kommunen skal
bidra med 20 % av kostnadene på et valgt fellestiltak.
Rådmannen mener at et viktig bidrag kommunen kan gi er å stå for planleggingen av
fellestiltakene, inklusiv de deler som er innenfor de ulike reguleringsplanområdene.
Dette vil omfatte og prosjektere og anbudsbeskrive tiltakene for deretter og overlever dette til
gjennomføringsorganet. Gjennomføringsorganet mottar dette som byggherre og
ansvarshavende. Kommunen forblir da ansvarlig prosjekterende. Ansvarlig prosjekterende er
ansvarlig for at tiltak prosjekteres og beskrives i henhold til lov og forskrifter.
Gjennomføringsorganet overtar byggherreansvaret ved overtakelse av prosjektdokumentene.
Fordelene ved at kommunen tar på seg denne jobben er at det sikrer en lik og enhetlig
kvalitet på fellestiltakene. Det vil også bidra til å senke kostnadene slik at en får en raskere
gjennomføring av tiltakene.
Uavhengig av om kommunen påtar seg dette ansvaret vil noe tid medgå til prosjektering da
vi skal arealfeste trasser og plasser i kommunedelplanen samt at kommunen skal regulere de
deler av tiltak som ligger utenfor gitte utbyggingsområder. I tillegg vil en evt. prosjektering
og detaljbeksrivelse av tiltakene gjennomført i privat regi måtte kontrolleres av planavdeling
i kommunen for å påse at tiltaket prosjekteres i henhold til intensjoner i kommunedelpanen.
Arbeidsomfanget på å prosjektere fellestiltakene er vurdert anslagsvis å være 1-2månedsverk
pr år de første 5 årene for deretter å avta. Dette vil kunne løses i et samarbeid mellom Plan og
Næring og Teknisk drift og eiendom innenfor dagens bemanning.
Administrasjonens innstilling:
Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:






Fellestiltak som vist på vedlagt kartskisse vedtas kartfestet i kommunedelplan kartet.
Fellestiltakene vedtas i foreslått prioritert rekkefølge
Fellestiltakene kreves bygd gjennom en felles planlegging der gjennomføringsorganet
står som byggherre.
Gjennomføingsorganet må forplikte seg gjennom vedlagt skissert avtaleverk innen 1
april.
Hver av de tre partene i gjennomføringorganet må fremlegge en avtale med sine
medlemmer som sikrer en finansiell innbetaling til fellestiltakene som beskrevet i
avtalen.
Kommunen forplikter seg til å prosjektere og anbudsbeskrive alle fellestiltak.
NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. februar 2015
Jarle Snekkestad
rådmann
Halvor Askvig
Tegnforklaring
Fellestiltak
Bru
Helårsløype_tidligløype
Kulturminnesti
Opparbeidet sti
Skiløype_ny_fellestiltak
Skuterløype
Skiløype eksisterende
Skiløype_ny
Skiløype_ut
Stier eksisterende
Badeplass UU
Fiskeplass UU
Parkering
Skistadion
Utsiktspunkt
Reguleringsplanområde
Plangrense
Rulleskiløype
Rulleskitrase_felles
0
400
800
1200
1600
Meter
Synnfjell øst - fellestiltak
04.02.15
2000
FORDELTE KOSTNADER PÅ FELLESTILTAK PR HYTTE OG M2 NÆRINGSAREALER
FORELØPIG
Totalt antall nye hytter lagt inn i komunedelplanen er ca 700 og totalt antall m2 næringsareal i kommunedelplanen er xxxx
Alle skilter i forbindelse med tiltakene holdes utenfor kostnadsbildet ( men skilter vil være en del av kravpakken til fellestiltakene)
Alle kjøreveier inn til p-plasser og kostnader ved evt. nødvendig oppgraderinging av disse/nyanlegging vil ligge til det enkelte regeuleringsområde
ID
Tiltak
P-PLASSER
P-plass ved utsiktspunkt Nysæter
P-plass Nylen
P-plass Synnfjellporten
P-plass Åssætra
P-plass Krokhølen
P-Gråberga
P-plass Vest for Synnfjorden
P-plass Hotellet
P-plass skistadion
Sum antall p-plasser
Lengde/mengde
Utføresle
1
1
2
1
1
1
1
1
1
15 biler - Gruset overflate
20 biler - Gruset overflate
20 biler - Gruset overflate
40 biler - Gruset overflate
100 biler - Gruset overflate
20 biler - Gruset overflate
5 biler - Gruset overflate
100 biler - Gruset overflate
150 biler - Gruset overflate
1500
3500
700
1100
Sum lm opparbeidet skiløype
6800 Sum
OPPARBEIDET TURSTI B=1,5M
Sti Utskitspunkt Nysæter
Sti Nylen p-plass - Nysæter
Sti Nylen p-plass - Synnfjellsporten p-plass
Sti Synnfjellporten P-plass - Kjørebro 10 kroningen
Sti åsætra nord
Sti Krokhølen Svingsæter bro - Gråberga
Sti Gråberga -Spåtins Sport Hotell
Sti Spåtind Sport Hotell - Slugulia
Kultursti
630
1820
2670
960
1210
1830
2 700
3 930
1 000
Gruset overflate -lett terreng
Gruset overflate -blannet terreng
Gruset overflate -myr
Gruset overflate - myr/blanet
Gruset overflate - lett terreng
Gruset overflate - blandet terreng
Gruset overflate - blandet terreng
Gruset overflate - blandet terreng
Gruset overflate - utfordrende terreng
Gruset overflate - utfordrende terreng
Gruset overflate - utfordrende terreng
Gruset overflate - utfordrende terreng
Gruset overflate - utfordrende terreng
4 600
Sum lm scootertraser
4 600 Sum
1 trebro med betongfundament
1
1
1
Sum antall broer
3 Sum
PLASSER
Fiskerampe Synnfjellporten inkl sti fra p-plass
Utsiktspunkt Nysæter
Badeplass Krokhølen
Fiskeplass Synnfjorden Vest
Utsiktspunkt lang Synnfjorden østre
1
1
1
1
2
Sum antall plasser
6 Sum
Felleskostnader pr hytte
|
1200,0
1400,0
1600,0
1500,0
UU utformet
UU utformet
UU utformet
UU utformet
UU utformet
2 500 Asfaltert overflate - blandet terreng
Prosjektering
40 000,00
60 000,00
100 000,00
150 000,00
150 000,00
75 000,00
15 000,00
200 000,00
250 000,00
Annet
Sum pr hytte (560 stk)
600
800
800
800
1000
1000
1 000
1 000
1 200
50/50
1857,14
1800000
4900000
1120000
1650000
16910,71
378000
1456000
2136000
768000
1210000
1830000
2700000
3930000
1200000
15 608 000
27 871,43
690 000
0
690 000
350 000
350 000
350 000
200 000
1 232,14
350 000
350 000
350 000
200 000
1 250 000
700 000
1 000 000
300 000
200 000
500 000
2 232,14
700 000
1 000 000
300 000
200 000
1 000 000
3 200 000
2 500
Sum pr m2 næringsareal
50/50
9470000
150
BROER
Gangbro synnfjellsporten
Gangbro Kulturstien over Stangen
Gangbro Synnfjorden nord
Gangbro Synnfjorden nord
Kostnad
1 040 000,00
16 750 Sum
Trase Gråberga - Slugulia
Trase Nylen- Nylsfjellet*
RULLESKILØYPE B=5M
Spåtind Sport Hotell - Skistadoion
50% fellestiltak 50% Hotellet
40 000,00
60 000,00
50 000,00
150 000,00
150 000,00
75 000,00
15 000,00
200 000,00
250 000,00
10 Sum p-plasser = 305
OPPARBEIDET SKILØYPE B = 3M
Strekning vest for Synna- Krokhølen
strekning Synnfjellporten rundt
Strekning Klemosæterhøgda *
Strekning Vesleslotte
Sum lm opparbeidet tursti
kostnad (pr lm)
6 250 000
3 125 000
34 383 000
5 714,29
1
5 580
61 398 FORELØPIGE TALL !!
Kommunedelplan Synnfjell Øst – Fellestiltak - Prioriteringsrekkefølge
Nedenfor er det gitt et forslag til en prioriteringsliste av tiltakene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
P-plass sør Spåtind Sport Hotell – 100p-plasser – 50% hotell -50% fellestiltak
Kulturrunden inklu. Gangbro over Strangen og Synna samt p-plass ved Krokhølen (deler
av grønn strek, deler av blå strek og gul strek)
Turvei Krokhølen – Gråberga inklu. P-plass ved Gråberga 20 plasser
Turvei fra Gråberga p-plass til Spåtind Sport Hotell
Opparbeidet rundløype/skiløype Krokhølen – Synnfjellporten Nivå 1 ; 3m. bredde (hele
runden) inklu. armer ut til Klemosæterhøgda og Vesleslåttet – men kun tilrettelegging
med hogst og mindre tiltak.
Utsiktspunkt inkl. turvei og parkering 15 plasser
Åssætre p-plass 40 plasser
Turvei Synnfjellporten – Nylen inklu. p-plass ved Synnfjellporten og ved Nylen
Turvei Åssætra
Turvei Nylen – Nysæter
Turvei Spåtind Sport hotell – Slugulia
Rulleskiløype deles i to hvorav 1 etp. Nedenfor hotellet dekkes av hotellet og 2. etappe i
konkurranseløypa er et fellestiltak
Opparbeidet rundløype/skiløype Krokhølen – Synnfjellporten Nivå 2 3m. bredde (hele
runden) inklu. armer ut til Klemosæterhøgda og Vesleslåttet fullstendig oppbygging av
turvei.
Badeplass Krokhølen
Fiskeplass Synnfjellporten
Scooterløype Gråberga – Slugulia
Fiskeplass og p-plass Synnfjorden vest
P-plass ved fremtidig skistadion 150 p-plasser
Listen foreslås gjennomgått og rullert av kommunen i samråd med gjennomføringsorganet hvert år
for å avstemme marked og evt. endringer i forventet behov og derav rokkering i rekkefølgen.
SAMARBEIDSAVTALE OM GJENNOMFØRING AV FELLESTILTAK
INNEN NY KOMMUNEDELPLAN FOR SYNNFJELL ØST
1.
Avtaleparter
Denne avtalen er mellom de forskjellige organisasjoner som organiserer grunneierne innen
kommunedelplanen for Synnfjell øst. Heretter kalt parter. Partene er Synnfjell Dokkfløy
Utmarkslag, Synnfjell Grunneierlag og Statskog Sør Norge.
2.
Definisjoner
Med fellestiltak menes i denne avtalen den liste av tiltak bestående av stier, skiløyper,
utfartsparkering, badeplasser m.m. som fremkommer i egen bestemmelse om fellestiltak i
kommunedelplanen for Synnfjell øst. Øvrig infrastruktur som veger og VA omfattes ikke av
denne avtalen.
3.
Bakgrunn og formål med avtalen
I kommunedelplanen for Synnfjell Øst er det lagt opp til en stor fremtidig utbygging av
fritidsboliger og fritidsleiligheter. Kommunedelplanen bygger på planprogram vedtatt av
kommunestyret. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen er det sett på hvilke fellestiltak
som er nødvendige for området, og som må realiseres for å gjøre Synnfjell øst mer attraktiv.
Fellestiltakene er fremkommet etter en planfaglig vurdering av området og etter løpende
dialog med grunneierne.
I kommunedelplanen stiller Nordre land kommune som en forutsetning at grunneierne har et
system som gir sikkerhet for at fellestiltakene finansieres og opparbeides parallelt med
fritidsboligene. Denne avtalen har som formål og danne grunnlaget for et felles
gjennomføringsorgan som skal ha i oppgave å realisere fellestiltakene i henhold til listen i
kommunedelplanen.
4.
Organisering av gjennomføringsorganet
Gjennomføringsorgan
Synnfjell Dokkfløy
Utmarkslag
Synnfjell
Grunneierlag
Statskog Sør
Norge
Gjennomføringsorganet består av et styre med 1 representant fra hver av partene. I tillegg
deltar Nordre Land kommune med en sekretær. Sekretæren deltar ikke i beslutninger i styret,
men har som mandat følge med på at gjennomføringsorganet følger sine klart definerte
oppgaver og være bindeledd til kommunen.
1
5.
Mandatet til gjennomføringsorganet
a) Konstituere seg på første møte og sørge for å velge hensiktsmessig
selskapsform.
b) Løpende gjennomføre fellestiltakene i den rekkefølge som de fremkommer av
bestemmelsene i kommunedelplanen.
c) Holde oversikt over den økonomiske situasjonen i forhold til at partene løpende
innbetaler fastsatt beløp pr. fritidsbolig/leilighet.
d) Sørge for nødvendig prosjektering og valg av entreprenør til gjennomføring av
fellestiltakene (jfr. Pkt. 7) og sørge for prosjektregnskap for hvert tiltak.
e) Følge opp tiltakene mens de blir bygget og frem til ferdigstillet (byggeledelse).
f) Avholde årlig møte med Nordre Land kommune for gjennomgåelse av status for
fellestiltakene.
6.
Økonomisk ansvar
Ved underskrivelse av denne avtalen forplikter den enkelte part seg til å ha på plass avtaler
med sine medlemmer som sikrer at det innbetales et beløp på ………kr. pr. ny fritidsbolig og
………kr. pr. ny fritidsleilighet til gjennomføringsorganet. Kopi av avtalen som den enkelte
part har brukt til sine medlemmer er vedlagt. Beløpet gjelder frem til 1 år etter vedtaket av
kommunedelplanen. Etterfølgende pristallreguleres beløpet årlig i henhold til SSB
byggekostnadsindeks for boliger i alt med vedtaksdato av kommunedelplanen som basis.
7.
Innholds krav til avtaler mellom partene og de grunneiere de representerer
a) Avtalene må sikre at fastsatt beløp i pkt. 6 innbetales til gjennomføringsorganet.
b) Tidspunkt for innbetaling til gjennomføringsorganet skal være løpende ved salg av
tomt.
8.
Valg av entreprenør til utførelse av fellestiltak
Det skal utføres en åpen tilbudskonkurranse for alle fellestiltak i henhold til reglene i NS
8400. Tilbudet med lavest pris velges under forutsetning av at leverandør er kvalifisert i
tiltaksklassen.
9.
Endring av rekkefølge på fellestiltakene
Gjennomføringsorganet har ikke mandat til å endre rekkefølgen på fellestiltakene.
Fellestiltakene er omfattet av kommunedelplanen. For å endre rekkefølgen må det derfor
foretas en endring eller dispensasjon fra kommunedelplanen i tråd med reglene i plan- og
bygningsloven.
2
10.
Tvist
Eventuelle tvister om tolkning og praktisering av denne avtalen skal løses ved forhandlinger.
Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort ved
voldgift etter bestemmelsene i Lov av 14. mai 2004 om voldgift.
Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.
11.
Behandling og underskrivelse
Denne avtalen foreligger i 3 likelydende eksemplarer, ett til hver av partene. Kopi sendes til
Nordre Land kommune.
Denne avtalen er behandlet av den enkelte part på følgende måte:
Synnfjell Dokkfløy Utmarkslag: Avtalen er godkjent av ……………… i møte ……………
Synnfjell Grunneierlag: Avtalen er godkjent av …………… i møte ………….
Statskog: Avtalen er godkjent av ……………… i møte ………….
Nord Torpa, …………………………….
……………………………………………….
Synnfjell Dokkfløy Utmarkslag
…………………………………………..
Synnfjell Grunneierlag
………………………………………………
Statskog Sør Norge
Vedlegg:
Kopi av avtalen som den enkelte part har inngått med sine medlemmer.
3

Similar documents