Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd

Comments

Transcription

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd
[Skriv inn tittel]
Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd
Protokoll
Onsdag 27 november. 2013
K.17.00-1930 Domkirken
Innkalt
Funksjon
Møtt E-post
Telefon
Mett Heidi Kirksæther
Leder
Forf Mette.kirkset[email protected]
932 17 610
Kari Haaland Osberg
Nestleder
X
[email protected]
915 68 349
Else Margrethe Nielsen
Medlem
X
[email protected]
984 10 054
Karen Sofie Christophersen
Medlem
X
[email protected] 481 38 398
Nils August Andresen
Medlem
Forf [email protected]
452 22 593
Klaus Mittenzwei
Medlem
X
[email protected]
474 08 680
Øystein Grøstad
Medlem
X
[email protected]
908 15 175
Ellen Valen Hjorthaug
Medlem
X
[email protected]
Knut Gulbrandsen
Medlem
X
[email protected]
982 00 571
Ulf Heiborg
Medlem
X
[email protected]
476 15 023
Tor Even Fougner
Sokneprest X
[email protected]
976 29 905
Varamenn:
Christian Solli
Vara TF
[email protected]
901 94 803
Reidar Tveter Johansen
Vara TF
[email protected]
Elisabeth Kesseboom
Vara OD
[email protected]
402 39 052
Elisabeth Thorsen
Vara OD
[email protected]
922 57 711
Karin-Elin Berg
Vara MK
[email protected]
920 20 851
Birgitte Lerheim
Vara GA
[email protected]
917 95 331
Roger Jensen
Vara GA
[email protected]
480 52 949
Kine Skjetne Arnestad
Vara MR
[email protected]
982 47 996
Hilde Glad
Vara LV
[email protected]
Andreas Halsebakke
Vara LV
[email protected]
952 05 812
Karin-Elin Berg var til stede under sak39 for å orientere om Stiftelsen Markus menighetshus. Menighetsforvalter
Eva Kirkemo og kirkeforvalter Arild Yri var til stede under møte.
MR-sak. 36/13 Godkjenning av dagorden og innkalling
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
MR-sak. 37/13 Godkjenning av protokoll av 16.10.2013
Vedtak
Protokoll fra MR av 16. oktober 2013 godkjennes.
MR-sak. 38/13 AU-protokoll av 13.11.2013
Vedtak
AU-protokoll av 13. november 2013 tas til etterretning
15.04.2015
Side 1
[Skriv inn tittel]
MR-sak. 39/13 Saker til orientering
 Leder av Stiftelsen Markus Menighetshus Schwensensgt. 15 ga en orientering om
stiftelsens formål og aktivitet.
 Tilsetting av kantor i vakant stilling i Gamla Aker skal behandles i Fellesrådets ADMU i
møte den 10 des. 2014.
 Kirkevergen arbeider med å avklare aktuell leietaker av Markus kirke. MR har gitt sin
uttalelse til aktuelle leietaker, og pekt på Areopagos. Saken har vært drøftet i
Hovedkomiteen, og kommer opp i Fellesrådet på et senere tidspunkt.
 Orientering om tildeling av trosopplæringsmidler høsten 2014 til menighetene i
Domprostiet
 Orientering om sokneprestens rolle, jfr. brev av 09.10.2013 fra Oslo biskop.
 Orientering om planer om etablering av «Kirkenettet» i regi av Kirkerådet. Det opplyses
at tanken er å rulle dette ut i løpet av april 2014. Ut fra dette vedlikeholdes de
eksisterende nettsidene som er i soknet inntil videre.
 Staben var den 6 og 7 nov samlet til stabsutviklingskurs i regi av KA som et ledd i arbeidet
med sammenslåing av sokn og samordning av staber. Dette opplevdes positivt og
meningsfylt for alle som deltok. Det arbeides med en felles samling for alle ansatte og
medlemmene i MR en weekend 8-9 februar. Hensikten er å finne mål og retning for det
videre arbeidet i det nye soknet i årene som kommer. Et opplegg forberedes til neste MR
den 27.11.2013
 Informasjon og kunngjøring mellom kirkene må ha bevissthet slik at flest mulig på en lett
måte kan skaffe seg informasjon om det som foregår i soknets kirker. Det arbeides vider
med denne saken
 Å etablere Feriekoloniens på Filtvet som en separat stiftelse pga momskompensasjon har
vært drøftet tidligere. Dette spørsmålet tas med til drøfting med Trefoldighetslegatet
mandag den 18. nov kl.18.00, og forberedes som sak til neste MR om nødvendig.
Hensikten er å få aktiviteten på feriekolonien godkjent i enhetsregisteret og
frivillighetsregisteret.
 Brev fra Kirkevergen om innsending av offerlister for 2013 og planer for 2014 til
regnskapsavdelingen/revisjonen.
 Brev fra Målfrid Finseth om at midler til Bønn og Stillhet blir opprettholdt i budsjettet for
2104.
 Brev fra Oslo Biskop om Dagsvisitas i Sentrum og St. Hanshaugen sokn den 19. mars
2014 kl.13.00-18.00. Visitasen inkluderer ikke Domkirken
 Invitasjon til Førjulsfest i Lovisenberg menighetshus den 5 des. kl.18-21.
 Invitasjon til valg av delegater til KLPs generalforsamling. Frist satt til 20 november, men
menighetsrådet ønskt ikke å sende inn navn på kandidater.
 Orientering fra møte mellom menighetsrådets AU i SSH og Trefoldighetslegatet den 18.
november for å avklare legatets formål og signaler om fremtidige tildelinger. Det ble også
drøftet spørsmål om legatet kunne avsette noen av sine midler som nå spares inn til et fond
med konkrete formål knyttet til Trefoldighetskirken
Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering
15.04.2015
Side 2
[Skriv inn tittel]
MR-sak. 40/13 Drøfting av budsjett for 2014 fordelt på aktiviteter og kirker i soknet
Vedlegg:
 Budsjettgrunnlag for 2014
Vedtak:
1. Budsjettforslag fra administrasjonen av17.11.2013 med en samlet ramme på kr.5.7 mill
godkjennes. Av dette overføres kr.359.027,- til investeringsregnskapet.
2. Følgende aktiviteter i Sentrum og St. Hanshaugen sokn dekkes innenfor menighetens
budsjett:
 Drift av menighetshusene i Lovisenberggaten 4E, Geitemyrsveien 7D og
Akersbakken 30
 Bare barnemat
 Kirkekoret
 Pilegrim Åpen Kirke
 Frivilligsentralen
 Babysang/Barnesang/Minigospel
 Smokken
 Trosopplæring
 Barne- og ungdoms diakoni
 Klubben 12-14
 Hyggetreff for de eldre
 Bønn og stillhet
 Storbymessen med frivillighetskoordinator
 Værestedet
 Menighetsprest
 Jentekoret
3. Administrasjonen utarbeider budsjett fordelt på avdelinger og aktiviteter som legges frem
for MR på neste møte.
4. Driften ved Filtvet feriekoloni opprettholdes som en av aktivitetene knyttet til
menighetsrådets ansvarsområde i den grad Trefoldighetslegatet bidrar med øremerkede
tilskuddsmidler som overføres feriekolonien.
5. Den praktiske oppfølgingen av utleievirksomheten av kirkene knyttes opp til en felles
koordinator, og utleieprisene for kirkene i soknet forsøkes harmonisert. Prisene legges
frem for MR til godkjenning.
MR-sak. 41/13 Drøfting av forordning av gudstjenester i Sentrum og St. Hanshaugen sokn
Vedlegg
 Høring av Forordnede gudstjenester i Domprostiet, jfr brev fra Oslo biskop av 04.11.2013
 Foreslåtte forordninger i Domprostiet, frist for tilbakemelding 9 desember.
Uttalelse
1. Forsalget viderefører i stor grad den forordningen og de satsningsområdene som SSH har
i dag.
2. MR i SSH legger til grunn at forordningsforslaget for Trefoldighet er 2 av 4 søndager slik
teksten i høringsbrevet sier. Det forutsettes videre at biskop viderefører ordningen med at
1.-dagene i Trefoldighet ikke feires.
3. Høringsbrevet viser til § 15 i Kirkeloven som har overskriften «Kommunens økonomiske
ansvar». Praksis nå er at annenhver søndag i Lovisenberg og Trefoldighet gjennomføres
med bruk av midler kommet fra annen finansieringskilde enn KfiO. MR spør om
forordning er rett betegnelse for de gudstjenester biskop pålegger i disse kirkene. MR vil
foretrekke at disse eksterne finansierte gudstjenester behandles med samme begreper. For
eksempel «Biskopens pålegg» el.likn. Avtalen om ekstern/ekstra-finansiering må foreligge
15.04.2015
Side 3
[Skriv inn tittel]
4.
5.
6.
7.
8.
MR-sak 42/13
for denne siste kategori. MR mener det bør være to forordnede gudstjenester og to pålagte
gudstjenester, både i Trefoldighet og Lovisenberg i løpet av en 4-ukers periode.
Prestetjenesten er en del av de samlede ressurser som menigheten har, men er ikke
hovedfokus for forholdet mellom forordning og ressurser i denne sammenheng, jmf
henvisning til KL§15. Det antas at prost og biskop vurderer prestedekningen løpende.
MR i SSH ønsker å videreføre ordningen med forordnede hverdagsmesser i Gamle Aker.
Tradisjonelt feires det fastegudstjenester i Lovisenberg på onsdager i fastetiden, og disse
anbefales forordnet.
Bemanningen i Dnk forutsetter at medlemmer betjenes i det sokn hvor de er bosatt.
Storbymessene i Trefoldighet har en målgruppe som i stor grad ligger utenfor soknet. MR
ser forordningen av «Storbymessen» som en bekreftelse av at SSH sokn gjennom
storbymessen skal betjene mennesker fra hele byen. Vi ønsker at biskopen bekrefter et slikt
mandat.
MR ser ikke umiddelbar sammenhengen mellom nåværende stillingsressurser fra KfiO og
nåværende forordning. MR anmoder KfiO om å se nærmere på særlig kantor-ressurser
når forordning foreligger. Denne uttalelsen fra MR forutsetter en tydeligere sammenheng
og justering av kantorstillingene i soknet.
MR forutsetter at Domkirkerådet avgir egen uttalelse for Domkirken
Vurdering av videre arbeid med søknad om eget styringsorgan for Oslo Domkirke som
forsøksordning etter kirkelovens § 5 fjerde ledd.
Vedlegg:
 Brev fra Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement av 31.10.2013.
Vedtak
MR i SSH støtter forslaget om å opprette et eget styringsorgan for Domkirken. MR registrerer
at både KR og FAD uttrykker at dette gjerne kan skje innenfor dagens ordning ved at
styringsorganet opprettes som et underutvalg av MR. MR vil støtte det videre arbeidet med å
utrede de forvaltningsmessige sidene ved et domkirkeråd, og ber derfor OBDR og KfiO om å
jobbe videre med disse spørsmål. MR i SSH vil bruke mer tid på å utrede de forfatningsmessige
sidene av domkirkerådet.
MR-sak 43/13
Godkjenning av overføring av disposisjonsrett over kontoer knyttet til tidligere
menighetsråd til Sentrum og St. Hanshaugen menighetsråd.
Vedtak
1. Driftsmidler og skattetrekksmidler som i dag er plassert på ulike bankkonti i de gamle
menighetene Lovisenberg, Markus , Gamle Aker og Trefoldighet overføres til en ny felles
driftskonto og en skattetrekkskonto som opprettes i regi av det nye soknet.
2. De nye kontiene skal administreres av Sentrum og St. Hanshaugen menighetsråd, og
gjøres gjeldende så snart det er praktisk og hensiktsmessig i forhold til regnskapsrutiner
og revisjon.
3. Anvisningsmyndighet og tilgang til de nye kontoene knyttes til MR-vedtak nr.22/13.
MR-sak 44/13
Tilbud fra Stiftelsen Menighetshuset Schwensensgt. 15 om å dekke kostnadene til en av
juletrefestene i soknet.
Vedlegg
 E-post fra Stiftelsen om å dekke kostnadene til en av menighetens juletrefester av
23.10.2013
Vedtak
Menighetsrådet stiller seg positiv til at Stiftelsen vil dekke utgiftene til en av menighetens årlige
juletrefester og stiller menighetshuset gratis til disposisjon. En gruppefrivillige står for den
praktiske gjennomføringen av arrangementet.
15.04.2015
Side 4
[Skriv inn tittel]
MR-sak 45/13
Invitasjon til Weekendsamling for ansatte og menighetsråd helgen 8-9 februar 2014
Vedtak
Menighetsrådet inviterer sine varamedlemmer i rådet og aktuelle fast ansatte til en felles
inspirasjons-weekend 8-9. februar2014 på et passende sted utenfor Oslo med en overnatting.
Menighetsrådet garanterer for kostnadene innenfor en ramme på kr.40.000,-.
Administrasjonen utarbeider detaljert program og sender ut invitasjon.
MR-sak 46/13
Fordeling av offersøknader for 2014
Vedlegg
 Liste over offersøknader for 2104
Vedtak
1. I Gamle Aker kirke skal50 % av ofringene går til eksterne søkere. De resterende skal gå til
eget arbeid.
2. Av ofringer i Trefoldighetskirken skal alle ofringer i Storbymessen går til dekning av
utgifter til gjennomføring av messe. I de andre gudstjenestene skal 50 % av ofringene gå
til andre aktuelle søkere og de resterende til eget arbeid
3. I Lovisenberg kirke skal 50 % av ofringene gå til eksterne søkere. De resterende skal gå til
eget arbeid.
4. Sokneprest sammen med menighetsforvalter og MR-representant Birgitte Lerheim får
fullmakt til å fordele de aktuelle søndagene på relevante offersøknader.
MR-sak 47/13
Saker som kan komme til
1.
Spørsmål om utvidelse av Babysangen i Gamle Aker Menighetssenter
Vedtak
Det godkjennes at det utvides med en ny gruppe Babysangstunder i tillegg til de som er etablert
fra før i Gamle Aker menighetssenter. Det forutsettes at det driftes innenfor eksisterende
lønnsrammer.
2.
Søknad fra Den kinesiske menigheten om å låne Gamle Aker kirke til vielse for en av
deres medlemmer
Vedtak
Søknad fra Den kinesiske menigheten om å låne Gamle Aker kirke til en vielse i januar 2014
innvilges, jfr. «Regler for bruk av kirken» §6.
3.
Utsending av postkort med annonsering til alle beboere i soknet
Vedtak
Det sendes postkort til alle beboere i soknet, og kostnadene for utsendelsen på ca. kr.40.000,dekkes over Menighetsrådets budsjett.
Neste MR-møter: 12.02.14
Ref:
AY
15.04.2015
Side 5