Informasjonshefte 2015/2016 - Østre Trysil Montessoriskole

Comments

Transcription

Informasjonshefte 2015/2016 - Østre Trysil Montessoriskole
INFORMASJONSHEFTE
Skoleåret 2015 / 2016
”ØTM danner bevisste medmennesker som ivrer etter å
lære og mestrer ut ifra evne og nysgjerrighet.”
Innhold
1. Aktiviteter……….……………………………………………………..………………………………….…....…3
2. Beskjeder……………………………………………………………….………………………………………….4
3. Elevtall/gruppeinndeling………………………………………………………………………...........4
4. Erstatning for tingskade………………………………………………………………………..….…4
5. Faste tiltak……………………………………………………………………………………..……………..…5
6. Forsikring…………………………………………………...……………………………………………………5
7. Fravær…………………………………………………………………………………………………………..…..6
8. Fritak for julegudstjeneste…………………………………..………………………………....……6
9. Leksehjelp……………………………………….………………………..………………………………....….6
10. Mat…………………………………………………………………………………………………………...….6
11. Mobbing……………………………………………………………………………………..………..…………7
12. Observasjon…………………….……………………………………………………….…….………….…..7
13. Skadeerstatningsloven………………………………………………………………..……………….7
14. Skolefoto………………………………………………………………………………………...……………….8
15. Skolehelsetjeneste………………………………………………………………………………………….8
16. Skolehverdagen……………………………………………………………………………………………8
17. Skolens kontaktinformasjon……………………………...………………………...………...….9
18. Skolens medarbeidere 2015/2016……………………………………………….…………..9
19. Skolens regler…………………………………………………………………….……………………..…10
20. Skoleruta………….…………………………………………………………………………………….…….11
21. Skoleskyss………………………………………………………………………………………………………11
22. Sko og klær……………….…………………………………..………………………………………..…….11
23. Taushetsplikt…………………………………………………………...……………………….........……12
24.Temaer…………………………………………………………………………………..…………………….….12
25. Svarslipp………………………………………………………………………….……..…………………….13
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
2
1. Aktivitet
Foreldrene blir informert om aktivitetsdager i ukebrevene i god tid. Dagene og
aktivitetene planlegges sammen med elevene. Planlagte aktiviteter for dette skoleår
er: Ryskdalen, idrettsdag, skøytedag, sykkeldag, Kvanbekksetra.
Svømming er annenhver år, så i år er det ikke svømming.
Juleverksted/påskeverksted
Elevene arbeider med kunst og håndverk ½ dag i forbindelse med jul og påske.
Juleavslutning
Prosjektkveld
Elevene presenterer prosjekter for de foresatte.
17.mai
FAU og skolen er ansvarlige for arrangementet. Elevene bidrar med underholdning.
Teater-og museumstur
FAU vil arrangere teatertur til Oslo for elever og foresatte den 19. November.
Café
Skolen arrangerer café fire ganger i året med ulike temaer.
Sommeravslutning
Arrangeres dette skoleår av skolen torsdag den 16. juni. Det er også siste skoledag.
Skoletur
For elevene i 6.og 7. Klasse arrangeres det skoletur i løpet av våren annet hvert år.
I forkant av dette vil det foregå inntektsbringende aktiviteter til inntekt for turen.
Sannsynligvis blir det uke 23 til Oksenøen.
Elevaften
Arrangeres en gang på høsten og en gang på våren av elevene sammen med
personal i 5-7. klasse.
Lucia
Feires i kirken, sannsynligvis 11. desember (13.desember er en søndag)
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
3
2. Beskjeder
Hvis foreldre har noen beskjed til skolen, send en SMS, en e-post eller ring. Dette
gjelder og om noen elev skal bli med noen annen elev hjem.
Bursdagsinvitasjoner som gjelder hele gruppa er OK å distribuere på skolen. Alle
andre invitasjoner gjøres utenfor skolen.
3. Elevtall/gruppeinndeling
Ved skolestart skoleåret 2015/2016 er det 23 elever på skolen.
1-4. trinn har 13 elever, fagansvarlig og klassekontakt er Linda Werme, assistene er
Kine Moen Strand og Anna-Lill Dahlström
5-7. trinn har 10 elever, fagansvarlig og klassekontakt er Karine Tveit Rundfloen,
assistentene er Timo Bjørseth og Susanne Bergsmark. Wendy Caris er også knyttet til
denne klasse, som spesialpedagog.
Elevene kommer å vare i sin klasse den meste av tiden. Noen aktiviteter kommer å
skje over klassegrensene, for eksempel lekselesing og prosjekt.
4. Erstatning for tingskade
Skolen kan ikke erstatte klær og eventuelt annet som blir borte i løpet av et skoleår.
Det som derimot erstattes er briller og lignende.
1. Skadeserstatning avgrenses til gjenstander eleven er avhengig av, av helsemessige
grunner.
2. Erstatning kan bare gis i skoletiden for skader som er oppstått på skolens område
eller når klassen/gruppen er under tilsyn av skolens personale.
3. Erstatning gis bare når skaden ikke dekkes av forsikring, trygder eller andre.
4. Dersom eleven er helt eller delvis ansvarlig for hendelsen, avkortes
eller bortfaller erstatningen tilsvarende.
5. Når en annen elev med vilje, eller etter brudd på skolens ordensregler, påfører
medelever skade, blir vedkommende erstatningspliktig på vanlig måte.
6. Søknad om erstatning sendes skolen som gir påtegning om hendelsesforløp og
ansvarsforhold.
7. Sammen med søknad om erstatning må det foreligge spesifisert regning eller
nøyaktig kostnadsoverslag fra faginstans.
8. Skader som er oppstått ved hendelig uhell erstattes med attestert verdi. For
briller erstattes glass, samt innfatning med en verdi inntil kr. 900,–.
9. Egenandel for hver skade fastsettes til kr. 300,–.
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
4
10. Daglig leder har avgjørelsesmyndighet for søknader som fremmes. Avgjørelsen
kan påklages til Styret ved skolen.
11. Vilkår for erstatning (pkt. 1–3) og erstatning (pkt. 6–11) gjelder tilsvarende for
personalet.
Østby, 18.06.12 – Liz Bjørseth
5. Faste tiltak
Foreldremøter – to ganger i skoleåret avholdes foreldremøte. En gang når skoleåret
begynner og en gang tidlig februar.
FAU, foreldrenes arbeidsutvalg – velges på første foreldremøte hvert skoleår.
SAU, samarbeidsråd/miljøutvalg – en representant velges på første foreldremøte.
FAU:s leder og en foreldrerepresentant deltar på møter.
Utviklingssamtaler – En gang på høsten og en gang på våren er det samtaler
mellom kontaktlærer og foreldre.
Elevmøte – En gang i uka, på torsdager rett etter friminuttet samles alle elever og
personal for å ta og gi informasjon til hverandre.
Elevråd - Elevrådet velges av elevene tidlig på høstsemester. Elevrådet har møte
annenhver uke. 2 fra 1-4. trinn og 3 fra 5-7. trinn.
6.Forsikring
ØTM har ulykkesforsikring hos Sparebanken Hedmark forsikring. Forsikringen
dekker personskader ved all aktivitet i skolens regi, både på skolen og utenfor
skolen. Forsikringen dekker også elevene på vei til og fra skole
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
5
7.
Fravær
Alt fravær skal meddeles skolen skriftlig.
Udir sier dette:
Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. De eneste tilfellene der fravær
er tillatt, er hvis eleven har fått innvilget permisjon av skolen, eller hvis han eller
hun er syk.
Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er
at det er forsvarlig å gi eleven fri. Om det er forsvarlig eller ikke, kan for eksempel
komme an på hva han eller hun mister på grunn av fraværet, og om eleven får
opplæring i permisjonstiden.
(Opplæringsloven § 2–11 og forskrift til opplæringsloven kapittel 3)
Hvis ikke eleven kan være ute i friminuttet, skal denne ikke være på skolen.
8. Fritak for julegudstjeneste
De foreldrene som ønsker et alternativt opplegg i forbindelse med julegudstjenestene,
krysser for det i skjemaet på siste siden. Alle andre følger det ordinære opplegget.
9. Leksehjelp
Vi tilbyr fri leksehjelp for 1. - 7. trinn fra 15-16 tirsdager og torsdager. Det er
fremdeles mulig å melde seg på.
10. Mat
Det er felles bespisning for alle elevene alle skoledager.
Årets meny Mandag:
Brødmat
Tirsdag:
Varm mat
Onsdag:
Vegetarisk og/eller suppe
Torsdag:
Fisk
Fredag:
Ostesmørbrød
Melk til alle måltider.
Frukt/Grønt blir servert på skolen alle skoledager.
Vi prøver å bruke økologiske råvarer så langt der er mulig.
Maten koster 325 kr per elev og måned.
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
6
11. Mobbing
Mobbing er ikke lovlig på skolen. Skolen arbeider aktivt med harmoni og høflighet.
Om det oppstår situasjoner der elever blir mobba, snakker vi voksne med både den
mobbede og de som mobbet. Foreldrene informeres om hendelsene.
12. Observasjon
Vi ber deg lese retningslinjene som observatør før du går inn i undervisningsrommet.
Hva?
Dette er barnas arbeidsplass, og vi ønsker at elevens arbeid og konsentrasjon skal bli
så uforstyrret som mulig.
Elevene arbeider individuelt eller i samarbeid med en eller flere. De velger
arbeidsplass etter hvilken oppgave eller hvilket materiell de vil arbeide med. I et
montessorimiljø vil det være ett mangfold av aktivitet, og mange forskjellige ting
foregår samtidig.
Hvordan?
I arbeidsrommene finnes det stoler for observatørene.
Noen elever kan ta kontakt mens du observerer, men det er viktig at du ikke
oppmuntrer til videre samtale. Oppfordre dem heller til å gå tilbake til sitt arbeid.
Hvorfor?
På den måten vil også du som observatør få det mest autentiske og beste utbytte av
tiden du er på besøk.
Gjennom observasjonen vil du få et innblikk i hvordan barna arbeider i et
tilrettelagt montessorimiljø med veltilpasset sensorisk materiell og med lærerne som
veiledere.
13. Skadeerstatningsloven
§ 1-1 (barns ansvar)
Barn og ungdom under 18 år plikter seg å erstatte skade som de volder forsettlig
eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist
adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.
§ 1-2 (foreldres ansvar m.v.)
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
7
1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de
har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som
etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.
2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres
barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000
kr for hver enkelt skadeforvolding.
14. Skolefoto
Skolefotograferingen på ØTM er i mai-juni.
15. Skolehelsetjeneste
Skolehelsetjeneste i Trysil kommune dekker også våres behov av helsesøster og
skolelege. Anita Sakrisson heter helsesøster som kommer å være her ca. 3 ganger per
semester
16. Skolehverdagen
08:30 – 14:45 hver dag
arbeidsøkt
08:30 – 11:30
Spisetid
11:30 – 11.50
Utetid
12:00 – 12.45
arbeidsøkt
12.45 – 14:45
Det benyttes arbeidsplaner der elevene selv styrer når de gjør de forskjellige tingene
innenfor gitt ramme og logger dette. Første økta benyttes primært til aritmetikk,
geometri, norsk og engelsk mens de andre fagene blir arbeidet med i siste økta.
Vi følger læreplanen for Montessoriskolen.
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
8
17.Skolens kontaktinformasjon
Østre Trysil Montessoriskole
Kirkevegen 2
2423 Østby
Telefon
Rektor: 995140829
Personal: 97436621
Web
www.otms.no
Facebook - Østre Trysil Montessoriskole
18. Skolens medarbeidere 2015/2016
Rektor/daglig leder – Anna Larsson [email protected] , mobil 95140829
Kontaktlærer og fagansvarlig 1-4. trinn – Linda Werme [email protected]
Kontaktlærer og fagansvarlig 5-7. trinn – Karine Tveit Rundfloen [email protected]
Spesiallærer, fagansvarlig kroppsøving – Wendy Caris [email protected]
Fagansvarlig kost og helse 5-7 og kunst og håndverk 5-7 , assistent 1-4–
Anna-Lill Dahlström [email protected]
Fagansvarlig uteskole, leksehjelp, assistent 5-7 – Timo Bjørseth [email protected]
Ansvarlig IT, assistent 5-7, Susanne Bergsmark [email protected]
Verneombud, assistent 1-4, Kine Moen Strand [email protected]
Renhold, Grete Bjørseth
Styret
Connie Bjørseth, leder.
Anders Oxenøen
Sissel Storbekk
Siri Solvang
Svein Otto Eriksen
Vara: Siv Rønningen og Gunnar G Bjørseth
Ansattrepresentant: Linda Werme
FAU har også rett å still en person.
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
9
19.Skolens regler
Vi skal:
1.
Komme til rett tid
2. Bruke vennlige ord
3. Ha det ryddig rundt oss
4. La andre være i fred
5. Ta vare på egne, andres og skolens eiendeler
6. Mobiltelefoner og private nettbrett skal være i sekken eller leveres til noen
voksen.
Det finnes en lengre versjon, som dere finner på websiden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I 1-4. trinn har elevene blitt enige om følgende regler i klasserommet:
ikke bråke
ikke løpe
ikke dytte
ikke ødelegge andres ting
ikke forstyrre andre
rekk opp handen i samling før du sier noe
vis respekt
si aldri navn på noen i samling
skrive loggbok
I 5-7.trinn er det følgene regler som gjelder:
• Rydde opp etter seg
• Ikke kaste ting i rommet
• Ikke løpe
• Ikke ødelegg skolens bøker/materiell
• Sette tallerken tilbake på kjøkkenet
• Vaske hender etter mat
• Rekke opp handa i samlinga
• Arbeidsro
• Ikke drikke/mat ved pc ‘en
• Ikke forstyre andre
• Ikke si stygge ting til hverandre
• Ikke slå
• Når noen sier stop er det stop
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
10
20. Skoleruta
ØTM følger i stort sett Trysil kommunes skoleruta.
Høstsemestre: 17.august -22.desember
Høstferie: Uke 41, 5.oktober-9.oktober
Planleggingsdag for ansatte: 20. november
Vårsemestre: 4. januar- 16.juni
Vinterferie: uke 8, 22. februar – 25. februar
Påskeferie: 21.mars- 28. mars
Kristi Himmelfart: 6. mai
Innklemte dag: 6. mai
2. pinsedag: 16. mai
Grunnlovsdag: 17.mai
Planleggingsdag for ansatte: 29. januar
Innarbeidet: 17. Juni
21.Skoleskyss
Elever som bor mer enn 4 km. fra skolen har rett til fri skoleskyss. Om eleven går i
1.trinn er det 2 km. fra skolen som gjelder.
Alle som trenger skoleskyss må søke på Hedmark Trafikks nettside.
Busskort spares fra år til år.
OBS!!! Mistet skysskort= gebyr kr. 150,-
22. Sko og klær
Alle elever skal ha innesko på seg innendørs.
Hver elev har sin plass som er merket med navn i garderoben.
Kle barna med passende yttertøy etter værforhold. Klær og utsyr skal merkes med
navn.
Ta med klesskift og gymklær. Pass på at det alltid er på skolen. Alle sko må ha godt
gripeevne, for å ikke skade føttene.
Se i gjenglemtekassa når dere er på skolen.
Voksne på besøk skal gå uten sko eller med overtrekksposer til skoene.
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
11
23. Taushetsplikt
I skolen er det taushetspliktbestemmelsene i Forvaltningsloven §13 som gjelder.
Taushetsplikten gjelder både for ansatte i skolen, styret og for foresatte som sitter i
råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på skoleturer og
skolefester m.m.
Den gjelder også for foresatte som er på skolen for å observere.
Skolen må informere alle foresatte om hvem som har taushetsplikt og når den
gjelder.
24.Temaer
1.
2.
3.
4.
5.
I montessoripedagogikken er de fem fortellingene om livet sentrale. Alle fag og
deres mål kan knyttes til de fem fortellingene. De fem fortellingene er:
Universets tilblivelse
Livets utvikling
Historien om mennesket
Skrivekunstens historie
Tallenes historie
Dette er de temaer som ligger til grunn for skoleåret. Elevene arbeider med ulike
ukeplaner og disse er fleksible for å kunne tilpasse elevene individuelt. Det er viktig
å kunne styre undervisningen etter elevens individuelle behov, en elev kanskje
trenger å øve mer på oppstillinger i divisjon og en annen på personlige pronomen i
engelsk. Montessoripedagogikken er en pedagogikk der det er veldig viktig å ta til
vare på hver enkelt elevs interesse, så en prosjekt kan ha en intensjon fra
begynnelsen men kan ta en annen retning underveis, ut ifra elevens spørsmål og
ønsker. Den pedagogiske utfordringen som lærer blir å se til at målene i læreplanen
oppfylles.
.
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
12
25. Svarslipp
Svarslipp som leveres skolen innen 3 september
Navn på eleven:
Taushetsplikt:
Vi har lest avsnittet om
taushetsplikt for foresatte og bekrefter med dette at vi retter
oss etter dette.
Fritak for julegudstjeneste: Vi ønsker at
vårt barn ikke skal delta på julegudstjeneste, men følge et
alternativt opplegg på skolen.
Foresattes underskrift
Foresattes underskrift
Elevtransport:
Vi tillater at vårt barn kan transporteres i godkjente, private
biler.
Vi tillater ikke at vårt barn kan transporteres i godkjente,
private biler.
Foresattes underskrift
Deling av telefonnummer:
Vi tillater at telefonnummeret vårt kan deles med de andre
foreldrene i gruppa.
Foresattes underskrift
Bilder:
(kryss av i riktig rute)
Vi tillater at det publiseres bilder av eleven på skolens
hjemmeside/ evt i aviser.
Vi tillater ikke at det publiseres bilder av eleven på skolens
hjemmeside/facebook/ aviser.
Allergier:
Vennligst oppgi all den informasjon skolen
trenger ifm. med ditt barns allergi. (gjelder nye elever eller
evt. endringer)
Navn og adresser: Det er ingen endringer i
navn/ adresser/ tlf.nr fra i fjor/fra søknadstidspunktet.
Vi tar kontakt med skolen ved ny informasjon.
Foresattes underskrift
Info om allergi:
Foresattes underskrift
Yoga:
Vi ønsker at vårt barn ikke skal delta i
undervisning av yoga på skolen.
Foresattes underskrift
Samtykke til overføring av
dokumenter: Vi ønsker ikke at våres barns
dokumenter i elevarkivet overføres til annen skole
Østre Trysil Montessoriskole SA
[email protected]
Foresattes underskrift
Kirkevegen 2, 2423 Østby
Konto: 1822 36 59930
+47 95140829 Org.nr: 995 318 180
www.ostretrysilmontessoriskole.no
13

Similar documents