B1 Søknad om Dispensasjon

Comments

Transcription

B1 Søknad om Dispensasjon
Vedlegg B1
Fram!Ingeniørkontor!AS!
Postboks!4814!–!Nydalen!
0484!Oslo!
!
!
Fredrikstad!kommune!
Postboks!1405!
Rådhuset!
1609!Fredrikstad!
!
!
!
!
Vår$ref:$
Deres$ref:$
Saksnr:$
Vår$dato:$
Ole!Kristian!Jakobsen!
!
!
!
!
13.04.2015!
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE – gnr/bnr 685/106 – Toresmyr 42 B, 1634
Gamle Fredrikstad$
!
$
I" forbindelse" med" søknad" om" oppføring" av" garasje" søkes" det" om" dispensasjon" fra" kommunens"
bestemmelser"vedrørende"byggegrenser."Det"søkes"også"om"å"oppføre"garasje"over"byggegrense."
Omsøkte"tiltak"må"av"hensiktsmessige"årsaker"stå"plassert"der"hvor"byggegrensen"går,"og"vil"krysse"
denne"byggegrensen."Tiltaket"blir"derfor"avhengig"av"å"søke"dispensasjon"for"oppføring."
Bestemmelsene"om"dispensasjon"er"nedfelt"i"ny"[email protected]"og"bygningslovs"(plandelen)""
kapittel"19."Loven"fastslår"følgende"i"§[email protected]:"
"
Dispensasjon* kan* ikke* gis* dersom* hensynene* bak* bestemmelsen* det* dispenseres* fra,* eller*
hensynene*i*lovens*formålsbestemmelse,*blir*vesentlig*tilsidesatt.*I*tillegg*må*fordelene*ved*å*gi*
dispensasjon*være*klart*større*enn*ulempene*etter*en*samlet*vurdering.**
*
Kommunens" adgang" til" å" gi" dispensasjon" er" avgrenset" i" ny" lov." Det" kreves" at" hensynene" bak" den"
bestemmelsen" det" dispenseres" fra" ikke" blir" vesentlig" tilsidesatt," og" det" må" i" tillegg" foretas" en"
interesseavveining,"der"fordelene"ved"tiltaket"må"vurderes"opp"mot"ulempene."Det"må"foreligge"en"
klar" overvekt" av" hensyn" som" taler" for" dispensasjon." Det" innebærer" at" det" normalt" ikke" vil" være"
anledning"til"å"gi"dispensasjon"når"hensynene"bak"bestemmelsen"det"søkes"dispensasjon"fra"fortsatt"
gjør"seg"gjeldende"med"styrke."
"
Ved" en" vurdering" av" dispensasjon" fra" reguleringsbestemmelsenes" byggegrense," bør" man" følgelig"
stille" seg" spørsmålet" om" hensynene" bak" bestemmelsen" det" søkes" om" dispensasjon" fra" fortsatt" gjør"
seg"gjeldende"med"styrke."I"den"forbindelse"anføres"følgende:"
"
Hensynet"bak"inntegnet"byggegrense"i"reguleringsplanen"er"å"ivareta"hensynet"til"trafikksikkerheten,"
veivedlikehold,"driften"av"veien,"arealbehovet"ved"utbedringer"av"veien"og"miljøet"langs"denne."
"
Byggegrensen"er"satt"4"meter"fra"den"private"veien"Toresmyr."Innenfor"reguleringsplanens"område"
har" flere" fått" dispensasjon" for" å" oppføre" garasje" utenfor" byggegrensen." Blant" andre" har" nabo" i"
Toresmyr"36"og"44"fått"tillatelse"av"kommunen"til"å"bygge"en"garasje"over"byggegrensen."
Som"særlige"forhold"for"å"gi"dispensasjon"nevner"vi"derfor:"
!
!__________________________________________________________________________________________!
Fram Ingeniørkontor AS
Org: 912 861 317
Postboks 4814 – Nydalen, 0484 OSLO
[email protected] - 69390077
www.byggesoknad.no
Vedlegg B1
K
Garasjen"vil"gi"bedre"parkeringsmuligheter"
K
Likebehandlingsprinsippet"vil"også"her"veie"tungt,"med"flere"naboer"som"har"fått"dispensasjon"
K
Dispensering" fra" reguleringsplanen" i" denne" saken" er" således" i" tråd" med" gjeldende" praksis" i"
området"
K
Reguleringsplaner" en" generelle" planer" som" ikke" vil" passe" like" godt" i" alle" saker," og" den" vil"
derfor"måtte"dispenseres"fra"i"en"del"tilfeller"etter"en"konkret"vurdering,"som"tilfellet"i"denne"
saken"
K
Eksisterende"bygninger"i"området"følger"ikke"noen"byggelinje,"og"omsøkte"plassering"vil"ikke"
skille"seg"ut"fra"den"øvrige"strukturen"i"området"
K
Garasjen"er"relativt"liten,"og"vil"ikke"virke"ruvende"
K
Eksisterende"vei"er"en"privat"vei"hvor"det"er"lite"trafikk"
K
Garasjen"vil"ikke"stenge"for"fri"sikt"langs"veien"
K
Innkjøring"til"garasjen"vil"være"på"egen"eiendom,"og"ikke"gå"rett"ut"mot"veien.""
Ulempen" ved" å" dispensere" fra" bestemmelsen" er" at" denne" etter" hvert" kan" miste" sin" kraft," men" i"
medhold" av" ovennevnte" ser" vi" det" slik" at" fordelene" ved" å" oppføre" garasjen" derfor" må" kunne" sies" å"
være"større"enn"ulempene."
Vi"vil"avslutningsvis"vise"til"Ot.prp."nr."45"([email protected])"(lovforarbeidene)"vedrørende"dispensasjon:""
"
2.3.14* Dispensasjon:* Bygningslovutvalget* vurderer* endringer* i* gjeldende* lov* §* 7* for*
byggesaksdelen.* Den* praktiske* bruk* av* dispensasjonsreglene* har* etter* Bygningslovutvalgets*
oppfatning* vist* at* det* er* behov* for* å* kunne* fravike* planF* og* bygningslovens* regelverk* i*
enkeltsaker*for*å*få*gode*og*hensiktsmessige*løsninger.*Selv*om*slike*avvikende*løsninger*går*ut*
over*reglenes*forutberegnelighet,*tilsier*hensynet*til*en*fleksibel*og*effektiv*byggesaksbehandling*
at*dispensasjonsinstituttet*opprettholdes."
"
For"å"få"til"en"god"og"hensiktsmessig"løsning"i"dette"tilfellet,"søkes"det"i"denne"saken"om"dispensasjon"
for"å"kunne"bygge"utenfor"reguleringsplanens"byggegrense."
"
Vi" håper" på" positiv" behandling" av" dispensasjonssøknaden." Dersom" det" skulle" være" behov" for" flere"
opplysninger,"kan"vi"kontaktes"på"telefon"94"22"55"33."
!
Med"vennlig"hilsen"
!
!
!
Fram!Ingeniørkontor!AS!
Ole!Kristian!Jakobsen!
!
!
!__________________________________________________________________________________________!
Fram Ingeniørkontor AS
Org: 912 861 317
Postboks 4814 – Nydalen, 0484 OSLO
[email protected] - 69390077
www.byggesoknad.no