Arkivliste - Anders Skåsheim - Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Comments

Transcription

Arkivliste - Anders Skåsheim - Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Arkivliste - Anders Skåsheim (SFF-88047)
Nummer
Innhald
Periode
B korrespondanse
O1. L1.
O1. L2.
O1. L3.
O1. L4.
O1. L5.
O2. L1.
O3. L1.
O3. L2.
O3. L3.
O3. L4.
O3. L5.
O3. L6.
O3. L7.
O3. L8.
O3. L9.
O3. L10.
O4. L1.
O5. L1.
O5. L2.
1. Brev frå Skåsheim til Leif Grinde, Balestrand,
om bryllupsskikkar (1969).
2. Spørsmål frå Skåsheim og svar frå Halvor Berg
– gjeld samferdsle og samhandling mellom
Hallingdal og Sogn (1932). (K.112 O.1)
Brev frå Skåsheim til Anders Lothe, Flora.
Omhandlar futen J. W. H. Landmark, sokneprest
H. U. Sverdrup og bonde og bankkasserar
Anders Ese, Gjerde. Handlar òg om tiltak i bygda
som desse arbeidde for, skogplanting og
liknande. (K. 48 O.15)
Ymse skriv til/frå Chr. Skaasheim. (K.125)
Ymse fransk korr., firma.
Ymse korrespondanse
Diverse korrespondanse til og frå Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.48 O.23)
Den norske Bankforening
Diverse brev, avisinnlegg og liknande i høve av
at Skåsheim reiste til Hammerfest. (K.56 O.35)
Brev frå Skåsheim i Hammerfest til Rybben i
Oslo –gjeld om å få Det Norske Teatret til NordNoreg. (K.57 O.17)
Brev frå G. Lehmann, Bergen, til Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.58 O.19)
Brev til Skåsheim frå David Hauge, Bergen.
(Berre etter avtale) (K.125)
Brev frå Kristoffer Alme, Hafslo. Om
”Sognesangen”. (Berre etter avtale) (K. 113)
Brev frå Skåsheim til P. Johnsen, Skaalvær, om
tinging av ederdun. (K. 125)
Grjotvin, planting i Rennevateigen. Fjøsen på
Grjotvin, spørjeliste frå A. Skåsheim til faren og
skogplanting. (Berre etter avtale) (K.51 O.7)
Norges Banks deild, Hammerfest. Brev og
liknande. (K.57 O.22)
Brevbyte Skåsheim – Steen – Hansen, Skånevik
– Strand. (Berre etter avtale)
Ymse brevbyte
Brev frå Markus Ese, Oslo – til A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.57 O.32)
Brev frå Lars Eskeland til Skåsheim, samt kort
avistekst om L. Eskeland (K.58 O.16)
1800-tallet
Ca. 1870-1900
1891-1907
1906-1913
1913-1919
1915-1919
1920
1921
1922
1922
1922
1922
1922
1917-1923
1922-1923
1923
1920-1925
1921-1925
1925
Merknad
O5. L3.
O5. L4.
O5. L5.
O5. L6.
O5. L7.
O5. L8.
O6. L.
O7. L1.
O7. L2.
O7. L3.
O7. L4.
O7. L5.
O7. L6.
O8. L1.
O9. L1.
O9. L2.
O9. L3.
O9. L4.
O9. L4.
Brev frå Olav Sande, Hermansverk til Skåsheim
(K.43 O.3)
Diverse brev til og frå Skåsheim. M.a. om
Landbanken og diverse bankkunnskap, målføre i
banken og liknande. (k. 125)
Brevbyte Hans Reynolds – A. Skåsheim (Berre
etter avtale)
Ymse korrespondanse (K.42 O.14)
Brev (private) (Berre etter avtale)
Interesse for ymse stillingar i andre bankar.
Ymse. (K.50 O.6)
Brev til/frå A. Skåsheim (Berre etter avtale)
(K.58 O.44)
Brevbyte Erling O. Skjerven, Vik og A. Skåsheim,
Balestrand (Berre etter avtale) (K.51 O.16)
Brevbyte Vestlandsbanken – Statens
Kornforretning, samt liste over godkjende
bygdemøller i Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal. (K.125)
Brevbyte Noregs Ungdomslag – A. Skåsheim,
m.a. om leikarring frå Færøyane til Noreg (K.56
O.1)
Brev frå Jensine Thue til A. Skåsheim- vedk. m.a.
lakseverp i Balestrand, Balestrand Songlag
(Berre etter avtale) (K.125)
Ungdomslaget Ervingen, ymse brevbyte. M.a.
om kjøp av to målarstykke i Gimle, av målar Karl
Straume. (Berre etter avtale) (K.58 O.25)
Ymse brev frå/til Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.47 O.3)
Samling brev og liknande til/frå Skåsheim vedk.
arbeidet med bygdebok for Balestrand 19271934, ein del spørjelister og svar. (K.125)
Brevbyte A. Ziska, Thorshavn – A. Skåsheim.
Vedk. sal av ull til Noreg, samt kjøp av maskiner
for margarinfabrikk. (Berre etter avtale) (K.50
O.7)
Brev til Skåsheim (Berre etter avtale) (K.126)
Brevbyte Botanisk Museum – A. Skåsheim vedk.
Balaasken. Vedlegg: Særprent av «Naturen» nr.
7-8, 1935. «Nokre heilage tre» av Olaf Hanssen.
(Berre etter avtale) (K.51 O.15)
Brev til Skåsheim frå Per Stokkebø 1921-1922,
1934-1936. Samt foto av familien P. Stokkebø
(K.57 O.25)
Brev til Skåsheim frå professor N. Gjelsvik –
samt avisartiklar om Gjelsvik og hans arbeid.
(K.57 O.33)
1925
1923-1926
1923-1926
1926-1927
1927-1928
1921-1929
1920-åra
1928-1930
1930
1930
1931
1926-1932
1929-1932
1927-1934
1925-1935
1930-1935
1935
1921-1936
1935-1936
O9. L6.
O10. L6.
O10. L2.
O10. L3.
O10. L4.
O10. L5.
O10. L6.
O10. L7.
O10. L8.
O10. L9.
O10. L10.
O11. L1.
O11. L2.
O11. L3.
O11. L4.
O12. L1.
O12. L2.
O12. L3.
O12. L4.
Brev frå m.a. Olav Berge, Bergsdalen samt liste
over ting Skåsheim har fått til museet av bonde
Johs. Larsson Berge i Bergsdalen (Hordaland).
(K. 57 O.15)
Brevbyte Skåsheim – bankkasserar P. Solberg,
Hemmerfest. (K.58 O.18)
Brevbyte Skåsheim – R. Ingvaldstad, Stavanger,
m.a. om handel av frukt på Nord Noreg. (Berre
etter avtale) (K.57 O.18)
Brev frå Thomas Stokke, Dale i Bruvik til
Skåsheim – gjeld tilhøvet til
Vestlandsbanken/bygdebankane. (Berre etter
avtale). (K.57 O.26)
Brev til Skåsheim og minneord – alt vedk.
kemnar Knut Jørgensen, Bergen. (Berre etter
avtale) (K.57 O.3)
Brevbyte Skåsheim – Per Johs. Bøthun, Fresvik.
(Berre etter avtale)
Brevbyte J. Myklebust i Eid og Skåsheim – samt
minneord etter Myklebust (Berre etter avtale)
Ymse brevbyte
Brevbyte Norsk Sjøfartsmuseum – A. Skåsheim,
vedk. Bernhard Færøyvik og hans arbeid, m.a.
innkjøp av skipsbyggereiskap og utgjeving av eit
verk om båtbygging.
Ymse brev
Brevbyte, avisutklipp og liknande vedk. Lars
Eskeland (Voss Folkehøgskule) (Berre etter
avtale)
Brevbyte Olaus Islandsmoen, Brandbu – A.
Skåsheim. Vedk. talarferd i ungdomslaga i
Forsvarsforeningen sin regi.
Brevbyte Chr. Holm Jacobsen, Torshavn – A.
Skåsheim. Om kjøp av mjøl eller korn. Ikkje
løyve til å senda ut av landet.
Ymse korrespondanse
Brevbyte Skåsheim – banksjef Evanths – mykje
om arbeidet i Vestlandsbanken. (Berre etter
avtale)
Brev frå Olaus Islandsmoen til A. Skåsheim.
Samt utkast til vedtak i Noregs Ungdomslag sitt
årsmøte på Nordfjordeid 1939. Vedtaket gjeld
Noregs Ungdomslag og diskusjonen om
forsvaret.
Diverse brev til og frå Skåsheim – mest frå 1920åra (1930-1940)
Diverse brev og liknande til og frå Skåsheim –
mest bankkorrespondanse. (Berre etter avtale).
Brevbyte Skåsheim – prost E. O. Bruhjell,
inneheld mange lokalhistoriske opplysningar.
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936-1937
1935-1937
1935-1938
1936-1938
1934-1938
1938
1938
1928-1939
1928-1939
1939
1920-1940
Ca 1920-1940
1921-1940
O13. L1.
O13. L2.
O13. L3.
O13. L4.
O13. L5
O13. L6
O14. L1.
O14. L2.
O14. L3.
O14. L4.
O14. L5.
O15. L1.
O15. L2.
O15. L3.
O15. L4.
O15. L5.
O15. L6.
O15. L7.
O15. L8.
O16. L1
Diverse brev til/frå Skåsheim i åra 1926-1940.
Mellom anna mykje om banklån til reveavl.
Brevbyte Skåsheim – Sigurd Fjøsne, m.a. om
vestlandske bondestemna, kjøpstemna for Sogn
og Firdaheimen på Sandane. (Berre etter avtale)
Brev og bilete til Anders Skåsheim frå Eivind
Bekken – gjeld den første bilen til Årdal i 1940, 3
brev + foto
Diverse private brev – 4 personfoto – helsingar
til 60-årsdagen. Det meste frå 1940. (K.42 O.11)
Svar på bill. Mrk. Annonse om kjøp av gamle
Bergensbilete. Vestlandsbanken vil kjøpa. (Berre
etter avtale) (k. 126)
Brev frå Anfin Grøneng til Skåsheim vedk. m. a.
gravstein til far til Skåsheim. (k.57 0.27)
Ei mappe med ymse brev, notatar m.m. vedk.
skiping av bygdelagsnemd i Bergen (1939).
Denne skulle vera arbeidsnemd og binde-lekk
mellom ulike fylkeslag, skipa av Bygde- og
Bendeungdomslaget. (k.121 0.5)
Ymse brev til Skåsheim om kong Svere si ferd i
Sogn i 1177. (k.124 0.5)
Brevbyte Per Johs. Bøthun, Fresvik – A.
Skåsheim, vedk. Fruktdyrbarlaget. Om dyrking
og sal av frukt. (Berre etter avtale) (k.125)
Brevbyte R. og E. Ingvaldstad – A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (k.125)
Ymse brevbyte (Berre etter avtale) (k.126)
Brevbyte Skåsheim – fru Anna Heiberg (k.58
0.8)
Brev frå Knut Bjørgaas. Voss til A. Skåsheim. Litt
om Bjørgaas sitt lokalhist. Arbeid og
forfattarskap. Litt om Heibergætta. (k.58 0.5)
Brevbyte Vestlandsbanken – bankkasserar A.
Lien Mathisen, p.t. Bremnes, Borkenes –
handlar om evakueringa frå Berlevåg i 1945.
(k.58 0.7)
Brevbyte o.l. Skåsheim – Hans O. Vassbakke, 90
år, Aameltoft, Volda – om fiske, båttypar og
liknande. I førre hundreår på Mørekysten. (k.57
0.7)
Ymse brevbyte til/frå Skåsheim. (Berre etter
avtale) (k.126)
Brev frå Olaus Islandsmoen, Bagn – til A.
Skåsheim. (Berre etter avtale) (k.126)
Brev til Skåsheim frå Ivar E. Øvsthus – m. a. om
Sverre si ferd gjennom Sogn. (k.56 0.11)
Diverse private brev og kort til A. Skåsheim i åra
1941-1948 (Berre etter avt.) (k.41 0.1)
Diverse brevbyte og liknande. Til og frå A.
Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.49 0.2)
1926-1940
1936-1940
1940
1940
1940
1940
1939-1941
1940-1941
1934-1942
1934-1942
1935-1942
1944-1945
1945
1945
1945
1942-1946
1946
1946
1941-1948
1945-1948
O17. L1
O18. L1
O18. L2
O18. L3
O19. L1
O19. L2
O19. L3
O20. L1
O21. L1
O22. L1
O22. L2
O23. L1
O24. L1
O25. L1
O26. L1
O27. L1
O28. L1
O29. L1
O29. L2
O29. L3
Brev og liknande. Til og frå Skåsheim. M.a om
namnet på ferjestaden i Kaupanger, banksaker,
lokalhist. saker. (Berre etter avtale) (K.45 0.2)
Brev til Skåsheim frå Eirik Ese, m.a. om å opna
kvart heradstyremøte med ein kort andakt.
(Berre etter avtale) (K.59 0.1)
Om Laviksaka. Brev til domaren i Laviksaka,
Tinghuset, Bergen, daat. 6. april 1948. Brev frå
Nils Lavik, Stortinget, dat. 13.april 1948.
Diverse korrespondanse til/ frå Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.50 0.1)
Brev frå Sigurd Thue Sande til Skåsheim- om
gamal flatbrødbaking. (K. 47 0.9)
Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.50 0.4)
Diverse brev til Skåsheim i 1932 og 1950, om
museumsarbeid og liknande. (Berre etter
avtale) (K.43 0.2)
Bankkorrespondanse 1937-1938. Samt ein del
private brev frå same til og frå 1940-åra og i
1950. (Berre etter avtale) (K.47 0.10)
Diverse brev og liknande. Til/frå Skåsheim, mest
1940-1950. (Berre etter avtale) (K.47 0.5)
Brev til/frå A. Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.50 0.2)
Diverse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter
avtale) (K.50 0.5)
Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.58 0.24)
Private brev og forretningsbrev til/frå Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.47 0.7)
Bankkorrespondanse til/frå Skåsheim. Ymse
1920-1930-1940-åra. (Berre etter avtale) (K.46
0.6)
Diverse brev til/frå Skåsheim, 1920-1930-1940åra. Ein del bankkorrespondanse. (Berre etter
avtale) (K.46 0.7)
Diverse brev og liknande. Til/frå Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.46 0.8)
Brev og helsingar til A. Skåsheim på 70årsdagen, 8.8.1950 (Berre etter avtale) (K.47
0.6)
To brev til Anders Skåsheim frå Per Tue,
inneheld ein del opplysningar om Olav Sande.
(K.45 0.9)
Diverse private brev og liknande. frå 1949-1951.
(Berre etter avtale) (K.42 0.1)
2 brev frå Endre Gulbrandsen, Bergen til A.
Skåsheim, samt foto av Skåsheim vedk. Attlee
sitt besøk. (Berre etter avtale) (K.55 0.12)
1947-1948
1948
1948
1943-1949
1949
1920-1950
1932-1950
1937-1950
1940-1950
1945-1950
1948-1950
1949-1950
1920-1950
1920-1950
1920-1950
1950
1950
1949-1951
1951
O29. L4
O29. L5
O29. L6
O29. L7
O29. L8
O30. L1
O30. L2
O30. L3
O30. L4
O31. L1
O32. L1
O32. L2
O32. L3
O33. L1
O34. L1
O34. L2
O34. L3
O34. L4
O34. L5
O34. L6
O34. L7
Brevbyte Morgenavisen – Skåsheim,
kontaktmann i Sognebygdene.
Brev frå Arne Bjørndal til A. Skåsheim. Litt om
hans innsamlingsarbeid av folketonar og
liknande. (K.55 0.22)
Korrespondanse Skåsheim – Søren Ve, gjeld film
om lauving med opplysningar om dette arbeidet
i Balestrand.
Brevbyte A. Skåsheim – avisa «Nationen». Gjeld
artiklar og liknande. (K.56 0.31)
Diverse brevbyte til/frå Skåsheim, der han
samlar opplysningar om skidugleik i eldre tider –
også skøyter. (K.52 0.14)
Brevbyte Skåsheim - Svein Nestegaard. Hov,
samt / eks. av «Hallingsong» av Nestegaard.
(K.56 0.25)
Brevbyte Hans A. Ulvestad – A. Skåsheim, gjeld
m.a. Ditlef Porten. (Berre etter avtale) (K.51
0.26)
Brev frå Einar Haarstad, Fjøsanger til A.
Skåsheim – gjeld m.a. gamle steinkrossar – noko
om gjestgiveri, Stedjesteinen. (K52 0.40)
Diverse brev til/frå A. Skåsheim, m.a. om
Grønlandssaka, målsak og nådd aldersgrense.
(K.46 0.2)
Diverse brev og liknande. til/frå Skåsheim, m.a.
ein del korrespondanse om Balestrand
Elektroindustri. (Berre etter avtale) (K.45 0.12)
Diverse brev til/frå Skåsheim (Berre etter
avtale) (K.46 0.1)
Brev Skåsheim til Balestrand Vassverk.
Brev, avisutklipp og liknande vedk. residerande
kap. Peter Madland, Bergen. Teologisk debatt.
(K.53 0.9)
Diverse private brev til og frå Skåsheim. (Berre
etter avtale) (K.44 0.4)
Brevbyte Skåsheim – Arnheidur Jonsdotter,
private brev. (K.53 0.6)
Korrespondanse.
Brevbyte Skåsheim – Skulesyrar og sogeskrivar
Ola Skipenes, Nordfjordeid. (K.52 0.18)
Brevbyte Skåsheim – privat-arkiv –
kommisjonen. (K.53 0.18)
Brevbyte Skåsheim – Vegvesenet, m.a.
opplysningar om gamle vegar i fylket. (K.55
0.18)
Brev frå Skåsheim til Per Håland, Gula Tidend –
samt utklipp av avisa 20.3.1954. (K.53 0.1)
Brevbyte Skåsheim – Jon Bøtun, m.a. om vegen
til Fresvikåsen, 1954, samt avisutklipp frå «Sogn
og Fj.», «Lengste luftspennet i verda
1951
1951
1951
1951-1952
1951-1952
1952
1952
1952
1950-1953
1951-1953
1951-1953
1953
1953
1950- åra
1946-1954
1953-1954
1954
1954
1954
1954
O35. L1
O35. L2
O35. L3
O35. L4
O35. L5
O36. L1
O36. L2
O36. L3
O36. L4
O37. L1
O37. L2
O37. L3
O37. L4
O37. L5
O37. L6
O37. L7
O37. L8
O37. L9
O37. L10
Sognefjorden». (K.52 0.21)
Brevbyte og anna vedk. møte i Fjordane
Banklag, der var foredrag av Skåsheim om
lånekapital til bygdene. Samt reknskap frå Årdal
Sparebank og andre innsamla opplysningar.
(K.56 0.38)
Brevbyte Skåsheim dr. phil. Arne Odd Johnsen.
(K.50 0.12)
Brevbyte John Russel – A. Skåsheim. + 3 foto.
(Berre etter avtale) (K52 0.22)
Brevbyte Ragnvald Vaage, Sunde i Sunnhordland og A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.54
0.15)
Brevbyte Skåsheim – major Per Tang, Hafslo,
samt minneord etter Tang. (K.57 0.2)
Brevbyte Skåsheim – Anders Tjugum, gjeld m.a.
eigedomsreten til Riskroken. (K.52 0.27)
Brev, helsingar, avisutklipp og liknande i høve
Skåsheim sin 75-års dag. 1955. (Berre etter
avtale). (K.53 0.16)
Brevbyte Skåsheim – Norsk Telegrambyrå – i
høve Skåsheim fyller 75 år, 1955. (K.58 0.45)
Helsingar, telegram og liknande til Anders
Skåsheim sin 75- årsdag den 7.8.1955. (K.42 0.2)
Brevbyte A. Skåsheim – Torfinn Litlere, Sandane
– folkemusikk og hardingfele, samt bilete og
tekst om Lirtlere. (K.55 0.14)
Brevbyte Skåsheim – Balestrand
skogreisingsnemd, samt «Førebils
skogresingsplan for Balestrand herad. (K. 56
0.13).
Brevbyte til/frå Skåsheim, vedk. Gaularhovet.
(K.54 0.13)
Diverse brevbyte og liknande Skåsheim – Sogn
Folkeblad, samt avisutklipp- «ved steinbrua
igjen? (Sogn Folkeblad 20.10.1955) og brev om
Gulatingsvegen. 3s Udat. (K.52 0.28)
Brevbyte Milli og Nils Olness – A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.126)
Brevbyte A. Skåsheim – Ivar K. Offerdal , Feios
(K.56 0.17)
Diverse brev o.l. om Semjarslåtten , m.a. manus
til artikkel. (K.52 0.15)
Brevbyte vedk. bygdebok for Kyrkjebø.
(K.52 0.34)
Brev til Skåsheim frå Erling Thorsnes –
omhandlar fantafylgje på stølane og jektekvelve
av tømmer i Vetlefjorden. (K.48 0.9)
Kommentar frå Skåsheim til NRK, vedk. radioteateret si oppsetjing «Kejser og Galitæer», dat.
4.5.1956, samt svarbrev frå NRK. (K.52 0.31)
1954
1954
1953-1955
1954-1955
1954-1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1935-1956
1954-1956
1954-1956
1955-1956
1956
1956
O38. L1
O38. L2
O38. L3
O38. L4
O38. L5
O39. L1
O39. L2
O39. L3
O39. L4
O39. L5
O39. L6
O39. L7
O40. L1
O41. L1
O41. L2
O41. L3
Brevbyte Skåsheim – bladet «Firda» i Førde.
(K.55 0.19)
Brevbyte P.S. Hermann – A. Skåsheim – m.a. om
lova mot jesuittane. (K.55 0.6)
Brev frå Anders og Lars Ulvestad vedk. meieri,
første slåmaskin o. l. til bygda. Også oppgåve
over det rydingsarbeidet Anders Ulvestad
utførte i sitt virke som bonde. 4 vedlegg.
(K.44 0.7)
Ein pakke med brevbyte A. Skåsheim – Norsk
Allkunnebok, og ein del manus frå Skåsheim til
same. (K.109 0.16)
Brevbyte Skåsheim – Norsk Etnologisk
gransking. (K.56 0.21)
Diverse brev, avisutklipp og liknande, vedk.
Kongefamilien. (Berre etter avtale)
(K.53 0.12)
«Kunstvevnad» - brevbyte Skåsheim – Emma
Breidvik, gjeld biletvev og liknande 1954. Samt
utklipp av «Nationen», 26.2.1957, «Kva er
kunst…». (K.53 0.4)
Brevbyte A. Skåsheim – «Dagen».
(K.53 0.7)
Brevbyte m.a. Skåsheim – Norsk Allkunnebok
(FONNA FORLAG)- m.a. om «Sygna – kvinna Aud
den djuplydne» og mykje anna. 11 vedlegg.
(K.117 0.1)
Brevbyte og liknande vedk. sjuk-dom på buskap
i Guddal – har vond vilje sett ilt på buskapen?
(Berre etter avtale) (K.55 0.7)
Brevbyte Skåsheim F. Rieber, 1956, gjeld m.a.
opning av Puddelfjordsbrua og
Eidsfjordtunnelen. (K.55 0.23)
Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.126)
Ein pakke brev til/frå Skåsheim. Dei fleste
skrivne for å samla opplysningar om
lokalhistoriske spørsmål. Svara inneheld og ein
del slike t.d. Sværaskaret og liknande.
(K.44 0.8)
Brevbyte Skåsheim – professor Svale Solheim
ved Norsk Folkeminnesamling. Gjeld det
Skåsheim har samla. (K.52 0.2)
Brevbyte, slektssoge, avisutklipp om Eldal i
Viksdalen –også melding om ulukka i 1957.
(K.55 0.5)
Brev frå Skåsheim til Hammarfest folkeskule –
vedk. program i skulekringkastinga.
(K.55 0.8)
1956
1956
1956
1945-1957
1948-1957
1954-1957
1954. 1957.
1955-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1956-1957
1957
1957
O41. L4
O41. L5
O41. L6
O41. L7
O41. L8
O41. L9
O42. L1
O42. L2
O43. L1
O43. L2
O43. L3
O43. L4
O44. L1
O44. L2
O44. L3
O45. L1
O45. L2
Brev frå Skåsheim til biskop Arne Fjellbu,
Trondheim – 27.9.1957. Gjeld morgonbøn i
NRK. (K.56 0.23)
Brevbyte Skåsheim – Johs. Finne. (Berre etter
avtale) (K.56 0.39)
Brevbyte m.a. Skåsheim – Vestlandske
Husflidslag. Det meste i samband med
teppeutstilling i Bergen i 1957. (K.53 0.25)
Brevbyte og minneord etter major Markus Ese –
samt avisutklipp – gravlagd 27.2.1957.
(K.51 0.2)
Frå Institutt for sammenlignende
kulturforskning, Oslo, v/Daniel Dvergsdal.
Gransking av gamal gardsskipnad i ytre Sogn.
Brev til Skåsheim frå Anna Daae Olsen i Bergen.
(K.58 0.7)
Brevbyte. Samband med Island og Færøyene.
Brevbyte M. N. Seim i Kinn og A. Skåsheim.
1953-1958 og noko frå 1927. Inneheld mykje
interessant stoff om fiske langs kysten og
handelsferder til Sogn og Bergen.
(K.45 0.1)
Brevbyte Skåsheim – Balestrand Heradskontor,
gjeld m.a. arkivnemd i heradet.
(K.5 0.15)
Brevbyte A. Skåsheim - banksjef J. Evanths,
samt foto av Evanths. (Berre etter avtale)
(K.55 0.21)
Brevbyte Skåsheim – bondeungdomslaget
Ervingen i Bergen. (Berre etter avtale)
(K.55 0.15)
Brevbyte A. Skåsheim – P. Strand, Dinja. (Berre
etter avtale) (K.54 0.15)
Brevbyte Skåsheim – Vestmannalaget, 19561958.
Samt:
1. «Målfolk må arbeida planfast», Knut
Skurtveit i Vestmannalaget (G.T.
9.12.1954)
2. Avisutklipp, Ludvig Jerdal, formann i
Vestmannalaget (2.3.1957).
3. Vesmannalaget fyller 90 år. (Glytt frå
såga. B.T. 17.11.58
(K.53 0.30)
Brevbyte Anders Thuen Seim – A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.52 0.9)
Ymse brev til og frå Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.44 0.5)
Brevbyte Trevirkefabrikken i Vadheim og A.
Skåsheim. (K.54 0.11)
Brevbyte Skåsheim – P. Strand, Dingja i Gulen,
1957
1957
1957
1957
Udat.
Udat.
1916-1958
1927.1953-1958
1951-1958
1952-1958
1952-1958
1953-1958
1954-1958
1955-1958
1957-1958
1957-1958
1957-1958
O45. L3
O45. L4
O45. L5
O45. L6
O46. L1
O46. L2
O46. L3
O47. L1
O48. L1
O48. L2
O48. L3
O48. L4
O48. L5
O49. L1
O49. L2
O49. L3
O49. L4
O49. L5
O49. L6
O49. L7
m.a. om hasselband til hummarteiner.
(K.54 0.16)
Brev frå Skåsheim til Olav Breistøl, Steinklepp,
Lærdal. (Berre etter avtale)
(K.58 0.41)
Brevbyte, utklipp frå aviser og liknande vedk.
Sognalaget i Bergen sitt 40-års gilde.
(K.51 0.32)
Brevbyte Skåsheim – Syn og segn vedk. artikkel
om skogreising på Vestlandet.
(K.51 0.30)
Ymse brevbyte, ikkje ordna. (Berre etter avtale)
(K.125)
Brevbyte Skåsheim – Hans Aarnes i FONNA
FORLAG. (Berre etter avtale) (K.48 0.2)
Om tinging av hotellrom. Hotellprisar. Ymse
brevbyte. (K.113)
Ymse brevbyte (K.113)
Brevbyte Skåsheim – Vestlandsbanken. (Berre
etter avtale) (K.48 0.3)
Brevbyte Skåsheim – Erling Krage (A/S Pryd og
brukskunst, Bergen), samt ein del familiebrev.
(Berre etter avtale) (K.53 0.13)
Brevbyte A. Skåsheim – Gula Tidend.
(Berre etter avtale) (K.54 0.24)
Brevbyte m.a. Sogn og Fjordane vegkontor og A.
Skåsheim – gjeld m.a. sikting av vegen Vik –
Vangsnes mot steinsprang, samt manus til
N.E.G. om båtferdsle. (K.52 0.26)
Brevbyte Skåsheim – Stein Fossgard. Ringerike.
(Berre etter avtale) (K.54 0.19)
Brev og liknande frå Skåsheim. (Berre etter
avtale) (K.45 0.6)
Brevbyte Skåsheim – Johan Lyder von Tangen,
vedk. gamal poststad i Balestrand. 4 brev.
(K.48 0.6)
Ymse private brev til Skåsheim i 1959.
(Berre etter avtale) (K.42 0.9)
Brev frå Ivar Høyvik, Balestrand. Vedk. nye
brurestolar i Kvamsøy kyrkje. Bilete av ein stad.
(K.125)
Brevbyte Skåsheim – Tormod T. Eitrheim,
banksjef i Odda by- og bygdebank samt melding
og rekneskap for 1959. (K.55 0.16)
Brevbyte Johan Lyder von Tangen og Skåsheim.
Samt liste over kjende nordlands-skipparar frå
Hardanger og liknande. (K.51 0.22)
Brev frå P. Strand. Dinja til A. Skåsheim. P.
Strand fortel her om ulike båttypar – bruken av
dei og liknande. (K.55 0.34)
Brevbyte vedk. preiker, andakter og liknande.
1958
1958
1958
1923-1959
1951-1959
1952-1959
1953-1959
1953-1959
1955-1959
1955-1959
1956-1959
1957-1959
1957-1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
O50. L1
O50. L2
O51. L1
O51. L2
O51. L3
O52. L1
O53. L1
O53. L2
O53. L3
O53. L4
O53. L5
O53. L6
O54. L1
O54. L2
O54. L3
O54. L4
O54. L5
O54. L6
ved sokneprest på Rjukan. Olav Hagesæther.
(K.52. 036.)
Brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.50 0.3)
Brevbyte vedk. mange granskarferder.
(Berre etter avtale) (K.48 0.1)
Brevbyte Skåsheim – M.N. Seim i Kinn, diverse
avisutklipp. Samt ymse skrifter og personalia
om M. N. Seim. (Berre etter avtale)
(K.52 0.8)
Diverse brevbyte Skåsheim – Vestlandsbanken,
diverse saker vedk. banken 1958-1960. Samt
avisartikkel om Setermuseum på Fløyen i
Bergen. (Berre etter avtale) (K.51 0.18)
Brevbyte Skåsheim – Lars Flagstad, Logtun,
Frosta, vedk. stor helle på garden, mogeleg
domsbord på Frostatinget. Samt Maj
Nodermann, amanuensis Jämtlands Läns
Museum, Østersund, om tingstad på Frøsøn.
Brev og liknande til og frå Skåheim. (Berre etter
avtale) (K.45 0.6)
Brevbyte Skåheim – Universitetet i Bergen.
Gjeld m.a. mange fornminnefunn, og også ein
del store tre og liknande. (K.52 0.29)
Brevbyte Karl Straume og A. Skåsheim vedk.
bilete av Alværa i Larvik, betaling, trygd og
liknande. (Berre etter avtale) (K.51 0.13)
Brevbyte A. Skåsheim – Per Horpedal, Fjærland,
samt foto av 2 småjenter.
(K.52 0.39)
Brevbyte Skåsheim – Universitetsbiblioteket i
Bergen, samt oversyn over noko av det
Skåsheim gav til biblioteket. (K.53 0.5)
Brevbyte A. Skåsheim – «Sogn og Fjordane».
(Berre etter avtale) (K.52 0.13)
Brevbyte Skåsheim – Olai Hjetland, Høyanger,
om lokalhistorie og bakarbeid. (K.53 0.2)
Brevbyte o.a. vedk. Ljosanbotn og Ljosandal.
(K. 52 0.33)
Brevbyte Skåsheim – «Landsnemndi fro norsk
reising mot Skandinavisk samrøring» i 19551960. Avisart., opprop og liknande i denne saka.
(Berre etter avtale) (K.56 0.27)
Brevbyte Skåsheim – «Sogningen». (K.52 0.1)
Brevbyte Skåsheim – Hans Aarnes i Fonna
Forlag. ( Berre etter avtale) (K.54 0.8)
Brevbyte Skåsheim – Bergen Tidende
(K.55 0.27)
Brevbyte m.m. mellom M.N. Seim, Kinn og A.
Skåsheim, Balestrand. (Berre etter avtale)
(K.56 0.6)
1950-1960
1956-1960
1958-1960
1958-1960
1959-1960
1959-1960
1950-åra
1950-åra
1959
1950- 1960
1952-1960
1953-1960
1955-1960
1955-1960
1958-1960
1958-1960
1958-1960
1960
O55. L1
O55. L2
O56. L1
O57. L1
O58. L1
O58. L2
O58. L3
O59. L1
O60. L1
O60. L2
O60. L3
O60. L4
O61. L1
O61. L2
O61. L3
O62. L1
O62. L2
O63. L1
O64. L1
Brev og liknande frå tida ca. 1960, private brev
+ forretningsbrev. (Berre etter avtale)
(K.42 0.13)
Ein del brevbyte og liknande frå Skåsheim vedk.
ferd til Hol, Jamtland, Trøndelag og Nordfjord. –
juli-august 1960. (K.48 0.20)
Telegram, brev og helsingar til Skåsheim sin 80årsdag. 8.8.1960 (K.48 0.21)
Diverse brev til og frå Skåsheim (+diverse om
fylte 60 år) (K.46 0.3)
Ymse brevbyte. (K.113)
Diverse brev til og frå Skåsheim (Berre etter
avtale) (K.43 0.4)
Brev til og frå Skåsheim vedk. hovudsakleg
lokalhistorie. (Gaular og liknande)
(Berre etter avtale) (K.48 0.4)
Brevbyte til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.49 0.5)
Brevbyte vedk. hestetruger frå Kristoffer Leirdal
til Norsk Folkemuseum via Skåsheim + ei lita
soge vedk. bruken. (K.42 0.15)
Ymse private brev frå 1961- m.a. om Gulatingsstaden og målarbeid. (Berre etter avtale)
(K.43 0.1)
Brev frå Skåsheim til prost Ragnvald Reed i
Balestrand vedk. kyrkjefestar på Vangsnes og i
Fjærland i 1961. (K.56 0.2)
Diverse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter
avtale) (K.49 0.8)
Markus Kvamme, Oldedalen. Brevbyte om
gamal gardsdrift på Ingebrigt-bruket. gnr. 17.
bur. 5, Kvamme i Innvik. Svar på spørjeliste med
21 spørsmål.
Brevbyte Skåsheim – Fridtjof Sørebø.
(K.54 0.23)
Ymse brev og liknande frå og til A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.44 0.2)
Ymse brev og liknande frå og til A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.44 0.1)
Ymse kort og brev til A. Skåsheim. Eine brevet
frå Svanhild Nese, Arnafjord, 1939, har vedlagt
eit foto Markus Nese.
Ymse brev m.m. etter A. Skåsheim - av mindre
allmenn interesse – ein del frå familien.
(Berre etter avtale) (K.117 o.3)
Brevbyte med familien
1. Private brev til Chr. Skaasheim. 18921900.
2. Kladd til skyldsetjing på Thue, 1907,
parsell seld til Anders Olsen Thue.
3. Kladd til grensegang på Brukjell 1961,
1960
1960
1960
1927-1961
1928-1961
1958-1961
1958-1961
1960-1961
1960-1961
1961
1961
1960-1962
1962
1962
1962
1962
1920-1964
Ca.1945-1965
1892-1907
O64. L2
O65. L1
O65. L2
O65. L3
O65. L4
O65. L5
O65. L6
O65. L7
O65. L8
O65. L9
O65. L10
O66. L1
O66. L2
O66. L3
O66. L4
O66. L5
O67. L1
O67. L2
O67. L3
O67. L4
O67. L5
parsell kjøpt av kjøpmann M.H.
Kjelland. (K.134)
Ein del private brev mellom medlemar av
familien Skåsheim – mest før 1910. (Berre etter
avtale) (K.44 0.9)
Brev til Skåsheim frå farsøster Gjertrud o
Løvdal. (Berre etter avtale) (K.57 0.29)
Brevbyte Skåsheim – fru Marie Fjærestad,
Granly. (Berre etter avtale) (K.58 0.12)
Brev til A. Skåsheim frå faren Kristen Skaasheim.
(Berre etter avtale) (K.57 0.28)
Brev til A. Skåsheim frå Bjarn E. Fjærestad.
(Berre etter avtale) (K.58 0.13)
Brevbyte A. Skåsheim – søster hans Brita
Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.57 0.6)
Brevbyte A. Skåsheim – syskena. (Berre etter
avtale)
Brevbyte A. Skåsheim – Marie Fjærestad.
(Berre etter avtale)
Brev frå bror- og søsterborn.
(Berre etter avtale)
Brevbyte med familie (Berre etter avtale)
(K.125)
Brevbyte med familien. (Berre etter avtale)
(K.126)
Brev til Skåsheim frå broren Kristen Chr.
Skåsheim, samt foto av faren – Kristen
Skaasheim. (Berre etter avtale) (K.58 0.17)
Brevbyte Skåsheim – brorsonen Kristen J.
Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.58 0.20)
Brevbyte Skåsheim – brorsonen Olav, samt foto
av båten og Olav (portrett). (Berre etter avtale)
(K.58 0.11)
Brevbyte Skåsheim broren Johannes, samt
lysing i Gula Tidend i høve Johannes 60 år, 1939.
(Berre etter avtale) (K.58 0.21)
Brevbyte A. Skåsheim – broren Johannes
Skåsheim i Balestrand.
(Berre etter avtale) (K.57 0.4)
Brevbyte Skåsheim – søstera Helga. (Berre etter
avtale) (K.58 0.23)
Brev frå Synneva Skåsheim til A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.51 0.12)
Brev frå søstera, samt utskrift av møtebok i
Balestrand Samvirkelag 2.3.1951, om leige av
handels-staden i Skåsheim elvi.
(Berre etter avtale) (K.125)
Brevbyte med familien (Berre etter avtale)
(K.126)
Brev til A. Skåsheim frå mora.
Ca. 1910
1921-1922
1921-1923
1922-1923
1923
1921-1926
1915-1932
1921-1933
1922-1933
1931-1934
1936
1920-1930-åra
1937-1938
1936-1939
1938-1939
1920-1940
1920-1940
1934-1940
1940
1940-1942
1936-1945
O67. L6
O68. L1
O68. L2
O68. L3
O68. L4
O68. L5
O68. L6
O68. L7
O69. L1
O69. L2
O69. L3
O70. L1
O70. L2
O70. L3
O70. L4
O70. L5
(Berre etter avtale) (K.57 0.31)
Brev frå mora og faren på Skåsheim. (Berre
etter avtale)
Brev til Skåsheim frå brordotter Jensine Thue.
(Berre etter avtale) (K.58 0.30)
Ymse brev til Skåsheim frå slekt på Thue i
Balestrand. (Berre etter avtale) (K.58 0.27)
Brev til Skåsheim frå søster Brita Skåsheim i
Balestrand. (Berre etter avtale) (K.58 0.29)
Brev til Skåsheim frå broren Johannes, samt eit
brev frå brorson Olav, 1949. (Berre etteravtale)
(K.58 0.28)
Brev til Skåsheim frå broren Kristen og kona
Signy. (Berre etter avtale) (K.58 0.32)
Tre postkort til A. Skåsheim frå brorson Olav,
1955, samt foto frå sjøen, Magellanstredet, i
1948 med Olav på vakt.
(Berre etter avtale) (K.55 0.3)
Private brev (familie) (Berre etter avtale)
(K.126)
Diverse brevbyte til/frå Skåsheim vedk.
eigedomane Osen og Brattland under Skåsheim,
m.a. utleige eller sal til Olav og Alf Ålhus.
(Berre etter avtale) (K.51 0.29)
Kort til A. Skåsheim frå Helga Thue, søster, samt
2 avisart. Av Helga o «Sognevarden»:
1. «Tankar under storauksjonen i Balestrand»
(Hans Dahl 1958).
2. Eit 50-års minne, frk. Nicoline Landmark.
Pionerkvinne for kina- Balestrand. 1956.
(K.55 0.10)
Brevbyte A. Skåsheim – broren Kristen
Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.54 0.12)
Brevbyte med D.H.S. G.F. Heiberg, H. H .H.
Heiberg og Svein L. Vold
Brev frå G. F. Heiberg til A. Skåsheim. (Berre
etter avtale) (K.50 0.11)
Brevbyte Skåsheim – G. F. Heiberg.
(Berre etter avtale) (K.57 0.13)
Brevbyte med G. F. Heiberg. (Berre etter avtale)
Brevbyte G. F. Heiberg – A. Skåsheim m.a. om
Kjørneshuset som museum over Schreuder,
dugnad på Skåsheimbåten (transport opp frå
sjøen), samt brev til misjonær Ole Stavem, Oslo,
om Schreudermuseum. Avisutklipp, «Dagen».
11.11.1931. Stavem 90 år. Tidl. misjonær under
Schreuder i Natal. (Berre etter avtale)
(K.125)
Ymse brev frå G. H. Heiberg til A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.58 0.26)
1915-1946
1931-1949
1932-1950
1945-1950
1949-1950
1950
1955
1943-1956
1953-1958
1956-1958
1950-åra
1914-1918
1921-1923
1920-1927
1931
1929-1932
O71. L1
O71. L2
O71. L3
O71, L4
O72. L1
O72. L2
O72. L3
O73. L1
O74. L1
O74. L2
O74. L3
O74. L4
O74. L5
O74. L6
O74. L7
O75. L1
O75. L2
Brevbyte og liknande vedk.. finansnemdi i
Historielaget for Sogn. (K.42 0.6)
Brevbyte G. F. Heiberg – Skåsheim. Brevbyte
NRK- Bergen – Skåsheim om foredrag «De
Heibergske Samlinger – Sogns folkemuseum».
28.05.1934, kl: 18:30-19:00.
(Berre etter avtale) (K.125)
«De Heibergske Samlinger.» Brev til O.P. Fosse,
Vik, om årspengar, samt melding om museet
etter 25år. (Berre etter avtale) (K.126)
Brev frå G.F. Heiberg.
(Berre etter avtale) (K.126)
Diverse brev, rekningar og liknande. vedk.
festskriftet til G.F. Heiberg – han var 70 åri mai
1941. (Berre etter avtale) (K.51 0.11)
Brev til Skåsheim frå G. F. Heiberg. (Berre etter
avtale) (K.67 0.10)
Brev til Skåsheim frå G.F. Heiberg. (Berre etter
avtale) (K.126)
Brevbyte G.F. Heiberg – A. Skåsheim i 1930-åra.
(Berre etter avtale) (K.43. 08)
Brev frå G. F. Heiberg til Skåsheim i 1944, samt
minneord om Heiberg i «Sogn og Fjordane».
22.11.1944. (Berre etter avtale) (K.57 0.21)
Ein pakke brev, avisutklipp og liknande. vedk.
Historielaget for Sogn, innsamlinga i 1944.
(K.41 0.11)
Brevbyte Svein L. Vold – A. Skåsheim. (Berre
etter avtale) (K.56 0.12)
1. Brevbyte G.F. Heiberg – A. Skåsheim,
1919,1924,1930.
2. Brev frå Skåsheim til Vold 1946.
3. Brev frå Vold til Skåsheim,1946.
(Berre etter avtale) (K.109 0.9)
Brev frå Svein L. Vold, vedk. museet, m.a.
prestehuset. Snakk om flytting av nokre hus.
(Berre etter avtale) (K.126)
Brev frå Andreas Holmsen, Landslaget for
Bygde- og Byhistorie, vedk. oversikt over
historielagsarbeidet i «Heimen».
(Berre etter avtale) (K.126)
Brev frå H.H.H. Heiberg. Vedk. minneskriftet om
G. F. Heiberg, og flytting av nokre av dei gamle
husa på museet. (Berre etter avtale) (K.126)
To brev frå Vold til Skåsheim. Manus til
minneord om Gert Falch Heiberg v/A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.109 0.12)
Brevbyte Svein L. Vold, m.a. om å få
ungdomslaga til å støtte arbeidet med å kjøpe
sognejekt m.m. Utgreiing av Vold om De
Heibergske Samlinger – Sogns Folkemuseum.
1931-1933
1930-1934
1936
1940-1941
1941
1942
1942
1933-1942
1944
1944
1945
1919-1946
1945-1946
1946
1946
1946
1946
O75. L3
O75. L4
O75. L5
O75. L6
O75. L7
O76. L1
O76. L2
O76. L3
O76. L4
O76. L5
O76. L6
O77. L1
O77. L2
O77. L3
O77. L4
O77. L5
O78. L1
O78. L2
O78. L3
Om starten, samlingane, arbeidet m.m.
(K.109 0.11)
Brev frå Svein L. Vold, Sogns Folkemuseum, til
A. Skåsheim. (Berre etter avtale)
Brevbyte Svein L. Vold – Skåsheim, private brev,
brev vedk. drifta av museet og einskilde utdrag
frå møtebøker o.l. (Berre etter avtale) (K.41 0.3)
Brevbyte Skåsheim – H.H.H. Heiberg. (K.55 0.11)
Brevbyte Skåsheim – Svein L. Vold. (Berre etter
avtale) (K.54 0.3)
Brev frå Hans Heiberg til A. Skåsheim – datert
Steinkjer 13. sept.?
Brevbyte om målsak
Vestlandske målkontor – hovudsakleg rundskriv
om målsak og Grønlandssaka. (K.122 0.3)
Ymse om målsak, «Gula Tidend» i øk. Vanskar,
Målmarknad. (K.125)
Brev frå Skåsheim til rektor Martin Birkeland,
Store Milde – gjeld tale av Birkeland i Høyanger,
samt avisutklipp og liknande med art. og
liknande av Birkeland i 1930-åra. (K.58 0.3)
Ymse brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126)
Brevbyte om målsak, m.a. om Nynorsk Vikeblad.
(K.126)
Diverse vedk. Kinn Sparebank – m.a. målbruken
der (norsk-dansk) (K.57 0.19)
Brevbyte Skåsheim – Norges Boklag 1955-1956.
Gjeld m.a. Jul i nynorsk salmebok, Oslo 1949.
(K.56 0.30)
Brev frå Skåsheim til Sogndal ungdomslag –
10.9.1952. Gjeld nynorsk målreising, - i-mål eller
a-mål. (K.57 0.33)
Brevbyte A. Skåsheim – overlækjar Joh. Yttri,
Florø. Gjeld m.a. bruken av a-mål i «Sogn og
Fjordane» og skiping av Sogns Mållag.
(K.54 0.7)
Sogn Mållag. Brev om skipinga og andre skriv til
og frå Skåsheim. Nummerliste om innhaldet, 55
vedlegg. (DHS:18972.) (K.109 0.14)
Brev avisutklipp og liknande vedk. H. Koht som
avdukar av Ivar Åsen – monumentet i Ørsta i
1953. (Berre etter avtale) (K.56 0.46)
Brevbyte m.a. A. Skåsheim –
høgsterettsadvokat Erling Wiborg, Oslo – gjeld
m.a. målform i morgonandaktane. (Berre etter
avtale) (K.54 0.6)
Avisutklipp «Nationen» 20.5.1955 – «Telelaget
ynskjer ikkje bridge i sendemannsretten.» Brev
frå Skåsheim til laget der han let vel om
målbruken i stykket. (K.51 0.24)
Brevbyte Skåsheim – J. Tidemand Reinertsen.
1949-1950
1952-1957
1956-1959
1959-1960
Udat.
1920-1930 – åra
1922-1932
1933
1935-1937
1935-1943
1945
1949
1952
1952
1951-1953
1953
1952-1954
1955
1955
O78. L4
O78. L5
O78. L6
O78. L7
O78. L8
O78. L9
O79. L1
O79. L2
O80. L1
O80. L2
O80. L3
O80. L4
O80. L5
O80. L6
O80. L7
O80. L8
O80. L9
O80. L10
O81. L1
(Berre etter avtale) (K.54 0.25
Brevbyte til/frå Skåsheim – vedk. målforma ved
Noregs Handelshøgskule. (Berre etter avtale)
(K.56 0.34)
Brevbyte Skåsheim – Norsk Tidend, 1955-1956,
samt diverse artiklar frå dette bladet – m.a. om
målsak, norrøn samvinna.
(K.56 0.22)
Brevbyte Skåsheim – Magne Myhren, Voss,
samt eit par avisartiklar av Myhren.
(Berre etter avtale) (K.56 0.26)
Brev frå Skåsheim til Rasmus sylta i Vestlandsbanken – gjeld namnet Bergen mot
Bjørgvin. (K.55 0.24)
Brevbyte til/frå Skåsheim m.a. vedk. strid med
Sigmund Skard. Gjeld m.a. møte i «Balestrand
mållag) (Berre etter avtale) (K.56 0.14)
Diverse skriv vedk. «Norsk tale». (K.56 0.20)
Brevbyte «Sogn Mållag» - A. Skåsheim.
(K.54 0.10)
«Noregs Mållag», brev, avisutklipp og liknande
vedk. målarbeid. (Berre etter avtale)
(K.56 0.48)
Brevbyte Bjarne Slapgard – A. Skåsheim, samt
avisart. Av Slapgard, gjeld målarbeid.
(K.52 0.11)
Brevbyte samt avisutklipp vedk. Eirik
Hjelmbrekke, Vassenden. (Berre etter avtale)
(K.55 0.13)
Brevbyte m.a. Skåsheim – Vestlandske Mållag.
(Berre etter avtale) (K.53 0.28)
Brevbyte A. Skåsheim – Severin Eskeland.
(Berre etter avtale) (K.56 0.16)
Brevbyte Skåsheim – Norsk Rikskringkasting,
gjeld målforma i ein song av Sigurd Nesse.
(Berre etter avtale) (K.56 0.19)
Brevbyte o.a. Skåsheim – Ingolf Kvamen,
bladstyrar i «Austland». M.a. noko stoff om
læreboknormalen. (Prenta) (K.52 0.35)
Brevbyte Knut Robberstad – A. Skåsheim,
målsak. (K.52 0.25)
Brevbyte Skåsheim – Sigurd Sandvik, Halsnøy
Kloster. (K.56 0.32)
Brevbyte Skåsheim – Halvdan Koht, gjeld
målformer. (K.53 0.14)
Brevbyte A. Skåsheim – Einar Sekse. Samt
avisutklipp om «Språkleg samling»
(K.52 0.24)
Brevbyte A. Skåsheim – Fridtjof Sørebø, Mykje
om målsak, avisart. og publikasjonar om dette,
samt ymse. (K.122 0.6)
1955
1955-1956
1955-1956
1956
1956
1953-1957
1950-åra
1954-1957
1957
1957
1952-1958
1953-1958
1957-1958
1957-1959
1959
1959
1960
1960
1951-1961
O82. L1
O82. L2
O83. L1
O83. L2
O83. L3
O84. L1
O84. L2
O84. L3
O84. L4
O85. L1
O86. L1
O86. L2
O86. L3
O86. L4
O86. L5
O87. L1
O87. L2
O87. L3
O87. L4
Brevbyte stortingsmann Olav Hordvik – A.
Skåsheim – gjeld målsak. (K.52 0.38)
Brevbyte Skåsheim – Hallvard Bergwitz.
(Berre etter avtale) (K.55 0.25)
Brevbyte om norrøn samvinna
1961
Avisutklipp, brev m.m. vedk. samarbeid med
Island – m.a. om norske gutar som
gardsdrenger på Island. (K.122 0.7)
Brevbyte Vilh. Finsen – A. Skåsheim, om Islands
Adressebok. (K.127)
Brevbyte Pall Patursson – A. Skåsheim. Brevbyte
m.fl. om færøyiske born til Bergen sommaren
1934.
Brevbyte Skåsheim – Jonas Jonassom på Island,
m.a. om Snorre monumentet. (K.57 0.30)
Ymse brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126)
Brevbyte Pall Patersson – A. Skåsheim, vedk.
kausjon. Samt brevbyte Jæger Lervik, Sjølstad i
Namdalen – A. Skåsheim om 8 ungdomar frå
Færøyane som kom til Bergen, der ingen visste
om dei på førehand. (Berre etter avtale)
(K.125)
Brevbyte A. Skåsheim – kongsbonde E. Husgard
på Færøyane. (K. 50 0.8)
Brevbyte, aviser, foto og liknande frå William
Retter, Lerwich, Shetland til A. Skåsheim.
(K.49 0.1)
Ymse stoff om Ungmenna felag Islands-1936.
Foto av Ålfatavatn Sogid, 1 eks. av «Skinfaxi»,
brev, avisutklipp. (K.121 0.9)
Brevbyte Skåsheim – Gustav Smedal, Oslo –
hovudsakleg om norrøne spørsmål. (K.122 0.1)
Brev frå Skåsheim til Vilhjalmur Finsen i
Stockholm (charge d’affaires) gjeld islandsk
konsul i Bergen. (K.58 0.14)
Ymse brev frå Johannes Patersson, Kirkubøur,
Færøyane, vedk. radiotale av statsminister
Stauning. (Berre etter avtale) (K.126)
Brevbyte Skåsheim – Arngrimur Kristjansson,
Reykjavik. (K.53 0.3)
Ymse brevbyte A. Skåsheim – Karl Straume.
Straume måla eit bilete av garden Alværa i Lavik
som vart gjeve til Alltinget på Island. Vedl. Foto.
(K.51 0.8)
Brevbyte Skåsheim – Einar Farestveit, Reykjavik,
Nordmannslaget på Island. (K.55 0.20)
Ymse brev vedk. Nordmannslaget i Reykjavik.
Vedkjem m.a. skifertak frå Voss Skiferbrud A/S.
(K.56 0.29)
Brevbyte Skåsheim – fylkesmann N. Schei. Gjeld
Ca.1930
1952-1962
1934
1920-1930-åra
1935-1936
1935-1938
1938
1929-1939
1936-1939
1933-1940
1945
1938-1946
1951
1953-1954
1953-1954
1954-1955
1955
O87. L5
O87. L6
O88. L1
O88. L2
O89. L1
O89. L2
O89. L3
O89. L4
O90. L1
O90. L2
O90. L3
O91. L1
O91. L2
O91. L3
O91. L4
O92. L1
O92. L2
islandske ungdomar i norske skular. Samt 1. eks.
av «Lesbok Morgunbladsins» 1.1.1955. Stykke
om Reykholt. (K.51 0.19)
Brevbyte Til/frå Skåsheim vedk. islandske
ungdomar til jordbrukskular i Sogn. (Aurland og
Mo) (Berre etter avtale) (K.54 0.17)
Brevbyte Skåsheim – Johan E. Mellbye, samt
minneord i aviser etter Mellbye i 1955. Arbeidet
i Snorrenemnda. (K.50 0.13)
Innbyding til årsmøte i Norsk-Islandsk Samband
i 1956, samt program/sakliste. (K.56 0.28)
Brevbyte Skåsheim – Pall Patursson – samt
manus til skodespel «Kong Sverre» av
Patursson. (Berre etter avtale) (K.57 0.1)
Brevbyte A. Skåsheim – «Ungmennafelag
Islands». (K.51 027)
Brevbyte Skåsheim – Helgi Valtysson, samt
diverse artiklar av Valtysson.
1. «Ein liten tått Sygna –soga», Gula
Tidend 24.5.1956
2. «Grønland ein del av Danmark».
3. Eit stutt utsegn over Skipinga av dei
første ungdomslaga på Island.
(K.53 0.24)
Brevbyte Skåsheim – Jan Mellbye. (K.53 0.10)
Islands president på Norgesferd i 1957 – brev,
publikasjonar, avisutklipp og liknande.
(K.56 0.45)
Brev, avisutklipp og liknande om islandsk
gjesteferd til Noreg og m.a. Sogn i 1957.
(K.54 0.20)
Brevbyte, avisutklipp m.m. til/frå Skåsheim
vedk. Island. (K.54 0.21)
Brevbyte A. Skåsheim m.a. Sigurdur I. Lindal,
Lækjamot. (Berre etter avtale) (K.53 0.8)
Brevbyte og anna stoff om Færøyane.
(K.52 0.23)
Brevbyte Skåsheim – Ivar Orgland, samt
avisutklipp då Orgland fekk ordenen «Islands
Folk».
(K.55 0.2)
Ymse brevbyte vedk. norrøn samvinna.
(K.125)
Brevbyte L. Jerdal – A. Skåsheim, vedk. m.a.
norrøn samvinna og Vestlandsbanken.
(Berre etter avtale) (K.54 0.18)
Brevbyte Jonas Jonasson, Island – A. Skåsheim.
(Berre etter avtale) (K.55 0.17)
Brevbyte Torstein P. Viglundsson,
Vestmannaøyar – A. Skåsheim. (Berre etter
avtale)
1955
1955
1956
1953-1957
1953-1957
1955-1957
1957
1957
1957
1952-1958
1955-1958
1956-1958
1958
1924-1959
1950-1960
1954-1960
1955-1960
O92. L3
O92. L4
O92. L5
O93. L1
O93. L2
O93. L3
O93. L4
O94. L1
O94. L2
O94. L3
O95. L1
O95. L2
O95. L3
O95. L4
O95. L5
O95. L6
(K54 0.1)
Brevbyte Pall Patursson, Færøyane – A.
Skåsheim – gjeld norrøn Samvinna.
(Berre etter avtale) (K.55 0.1)
Brevbyte Skåsheim – Sunnmøre Vestmannalag.
(K.52 0.3)
Ymse brevbyte – norrøn samvinna. (K.134)
Sakspapir
Avskrift av kyrkjebok for Vik nr.1, 1727-1740, fol
45. Sokneprest Anders Daae kallar inn Anders
Følie, Lars Nummedal m. fl. – gjeld usemje
mellom diverse innbyggjarar. (K.41 0.12)
Liste over teljing av frukttre i Balestrand. Tal tre
pr. fruktdyrkar. (K.134)
Utklipp frå Bondebladet 1.2.1923 om
minnestein på fødestaden til oberst Angell,
Kvaale i Luster. Brev frå Sigurd Fjøsne til A.
Skåsheim om innsamling gjennom Sogns
Ungdomslag. (Berre etter avtale) (K.125)
Stoff om arbeidet som vart innleia for å få betre
handsaming av ull og skinn i Sogn og Fj. og
Hordaland. Sentralt i arbeidet var banksjef
Evanths i Vestlandsbanken. Ein del oppl. m.a.
om sauahald. (K.122 0.8)
Opplysningar om turismen i Balestrand og
Fjærland – samla inn i samband med
bygdebokarbeidet i 1930. (K.47 0.1)
Historielaget for Sogn 25 år, avisutklipp og
liknande. (K.53 0.22)
«Betre bygdeskikk». Teikningar, publikasjonar,
art. og liknande. om betre byggjeskikk på
Vestlandet. Betre hus, og meir i samsvar med
arkitektonisk tradisjon i landsdelen.
(K.124 0.1)
Sak mellom balestrendingar og lånefjordingar.
Gjeld eigedomsretten til Langedalen.
Avisutklipp, kort referat av dommen.
(K.51 0.10)
Om vøling av Tjugum kyrkje. Innsamling mellom
utflytte balestrendingar. Brevbyte med presten
Ragnvald Reed. (K.113)
Arbeidstenesta, leiarkurs i Bergen 2.-7. sept.
1940. Brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126)
Diverse brev og avisutklipp vedk. dyrking av
tobakk i Sogn i 1941. (K.42 0.10)
«Treplanting». Arbeidet med skogplanting o
laget «Ervingen». (K.48 0.12)
Futegarden Askelund i Balestrand (no Sogn
ungdomsskule). Brev o.a. 1955-1956, m.a. vedk.
freding og vøling av hovudhuset på futegarden.
(K.54 0.14)
1958-1960
1955-1961
1963-1964
1727-1740
1900
1923
1928-1930
1930
1934
1935-1936
1937
1939
1940
1941
Udat.
1955-1956
O95. L7
O96. L1
O96. L2
O96. L3
O96. L4
O96. L5
O96. L6
O96. L7
O97. L1
O97. L2
O97. L3
O97. L4
O97. L5
O97. L6
O97. L7
O97. L8
Artikkel av Skåsheim «Askelund-ungdomsskule
og kulturminne». (K.55 0.36)
«Gamle lækjeråder». Manus av Svein Vold.
Art. til minnetidsskriftet om Gjert Falch Heiberg.
(K.47 0.12)
Ymse stoff frå brev og liknande, samtmanus og
artikkel i «Dagen» om Jens Larsson Drægeli,
samt foto av han: «Folkelækjaren i Sogn».
Skrive av A. Skåsheim i 1957. (K.56 0.37)
Veg til Veitastrond. Skriv frå Per Molland,
Veitastrond, om vegutløysing frå bygda – ein del
opplysningar om Veitastrond m.m. (K.124 0.6)
Veg til Veitastrond. Ein del brevbyte til/frå
Skåsheim vedk. bygging av veg, samt artikkel av
Skåsheim: «Veitastrondi – fjellbygdi som dei
tenkte å leggja under vatn. Ny veg vart
bergingsvon». (K.51 0.17)
Fjellferder, fedrifter over Jostedalsbreen.
(Tore Eide s.81). Jostedal – Olden.
Stølsdrift og fedrifter over Jostedalsbreen til
Sogn (frå Nordfjord). Brev, avisutklipp.
(K.52 0.5)
Jostedalsbreen. Avisutklipp. Særprent av
«Breden og bygda», av T. O. Eide, frå «Norveg»,
folkelivsgransking .
Kystkulturen. Avisutklipp – «Nationen»
17.10.1956: «Bergenser skal granske
kystkulturen videnskaplig». Intervju med Toralf
Rafto. (K.52 0.6)
Kystkulturen. Brevbyte Skåsheim – Toralf Rafto.
(K.52 0.30)
Ættesoge. Kort utgreiing med ættetavle om «
Kong Høyangs Bjørn» - Høyanger – ætti. Syner
at Snorre Sturlason og George Washington er i
slekt og stammar frå Bjørn Buna. (K.56 0.42)
Ættesoge. Brevbyte Skåsheim – NACO. I
Høyanger – gjeld bladet «Høyang- Nytt». m.a.
om Buna – ætti. (K.56 0.43)
Ættesoge. Brev frå Skåsheim til lærar Gudleik
Førde, Høyanger – gjeld mottaking av gjester frå
Island – og om Buna –ætti i Høyanger.
(K.56 0.44)
Alværa ætta. Brevbyte sokneprest Olav
Langhelle, Alversund – Skåsheim. Om Alvidra –
ætta på Island. Usemje om namnet kjem frå
Alversund eller Alværa. Avisutklipp frå B.T.
16.9.1937. (K.125)
Alværa – ætta. Avisutklipp frå B.T. 18.11.1938.
Ei vosseætt på Island, av sokneprest Olav
Langhelle. (K.127)
Alværa – ætta. Opplysningar om garden Alværa
1957
1945
1957
1934
1957
1951
1951-1952
1955-1957
1956
1958-1959
1950- åra
1956-1957
1957
1937
1938
1955-1958
O98. L1
O98. L2
O98. L3
O98. L4
O98. L5
O98. L6
O99. L1
O99. L2
O100. L1
O101. L1
O101. L2
O102. L1
O102. L2
O102. L3
O103. L1
O103. L2
O103. L3
i Lavik – av A. Skåsheim. (K.53 0.17)
Slekta Gadder, Art. av A. Skåsheim: «Solund ein
sogestad – nytt frå Amerika.» - om slekta
Gadder. (skrive for «Sogn og Fjordane».
(K.55 0.37)
Slekta Gadder. Brevbyte A. Skåsheim – John
Kittelsen – gjeld m.a. slekta Gadder frå Holstein,
som budde i Ytre Sogn. (K.53 0.15)
Losna – ætta. Brevbyte, foredrag og liknande.
(K.52 0.32)
«Anders Hugleikson og heimbygdene hans.»
Udat. Art. av S. Skåsheim. (K.55 0.32)
Anders Hugleikson. Brevbyte Skåsheim – Nils
Husetuft, gjeld m. a. Gaulartunet og Audun
Hugleikson, samt avis- innlegg og repotasje om
dette og avduking av minnesmerke.
(Berre etter avtale) (K.62 – 0.4)
Vedk. stemne for H. Tungøen, i Sværaskaret.
Ættetavle. Ættetavle frå Vik, slektsnamn: Tryti,
Stadheim, Tislet, Bø, Stedje, Tenold og Seim.
Utarbeidd av B. Ytri, Asker st. (K.42 0.7)
Oversiktsark for Tryti- slekta. Dei første
generasjonane. Utarbeidd av B. Tryti, Asker.
(K.42 0.3)
Midlang- slekta. Utarbeidd av B. Ytri, Asker st.
(K.42 0.5)
Oversiktsark for Tistel- slekta, utarbeidd av B.
Ytri, Asker st. (K.42 0.4)
Anetavler for Brynjulf Tryti i Vik i Sogn og slekta
hans. Skrive av B. Ytri, Vipevegen 17., 1370
Asker. (K.41 0.10)
Fjærlandsvegen. Avisart./ reportasje, samt brev
vedk. vegutløysing for Fjærland. (K.122 0.2)
«Veg til Fjærland». Brev til/frå Skåsheim, samt
avisutklipp om debatten kring vegutløysing for
Fjærland. (Berre etter avtale) (K.41 0.4)
Diverse brevbyte til/frå Skåsheim om veg til
Fjærland, m.a. med Hjermann og Fylkesmann
Schei. (Berre etter avtale) (K.55 0.26)
«Bygg ditt land». Diverse brev, avisart. og
liknande vedk. foreininga «Bygg ditt land» og
arbeidet med skogplanting. Ein del går på
striden mellom foreininga og fylkesskogsjef
Borchgrevink m.fl. (Berre etter avtale)
(K.55 0.10)
Strid om skogplantinga «Bygg ditt land» stod
for. Striden står mellom «Bygg ditt land» og
m.a. fylkesskogsjef Borchgrevink. Avisinnlegg og
diverse rundskriv og brev. (K.45 0.11)
Brevbyte, rundskriv og avisutklipp vedk. «Bygg
ditt land» sitt arbeid med skogreising – striden
1958
1958
1952-1959
1950- åra?
1955-1960
1960-1962
1939-1954
1957-1958
1959-1960
1958-1960
1969
1961-1962
O104. L1
O104. L2
O104. L3
O104. L4
O104. L5
O105. L1
O105. L2
O105. L3
O105. L4
O105. L5
O105. L6
O105. L7
O105. L8
O105. L9
O106. L1
O106. L2
med fylkesskogsjef Borchgrevink. (Berre etter
avtale) (K.49 0.9)
Gulatinget. Brev frå Karl Birknes (Gåta) til A.
Skåsheim. 1925, gjeld m.a. lokalhist. Spørsmål
som Gulatingstaden, samt art. av Gåta i
«Sogningen» 7.7.1936 om kyrkjesal i Sogn.
(K.58 0.4)
Brevbyte til/frå Skåsheim: avisinnlegg o.l. vedk.
Gulatingstaden.
(K.55 0.4)
Artikkel av Skåsheim: «Gamle tingstader»
(Sendt til bladet «Trønderen» i Trondheim.)
(K.55 0.41)
Avisutklipp om Gulatinget
Brev til Skåsheim frå sokneprest Johs. Holten i
Gulen. Inneheld eit foto av steinkross på
prestegarden. Det er teke 22.12.1961, kl.11.25,
og synder at sola skin på krossen heile året.
Svarbrev frå Skåsheim. (K.117 0.2)
Stadnamn, ord og uttrykk.
Ymse døme på bruken av orda «hurr» og
«hurra» frå Balestrand. (K.124 0.4)
Brev frå Olav Hjelseng, Sværefjorden, samt
utklipp dat. 14.12.1934 om uttrykka «hurra» og
«knurra». Ymse, m.a. om «larpa».
(K.125)
Ord og uttrykk. Notis av Skåsheim – gjeld ordet
«skivja». (K.56 0.18)
Ord og uttrykk. Brev frå Jan Netteland til A.
Skåsheim, gjeld ordet stjorn – bytt med styre- i
Vestlandsbanken, samt ymse vedk. banken.
(K.56 0.24)
Stadnamn. Ein del brevbyte frå/til Skåsheim
vedk. Lind- i norske stadnamn. Vedlagt manus
og korrektur til utgreiinga om emnet. (K.51 0.1)
Stadnamn på gardane Tue, Bruhjell og Skåsheim
med noko av Sande. (K.51 0.31)
Utgreiing om –hav, -ris, -red i «stadnamn» av
Lars Søreide. Samt brevbyte Skåsheim –
Søreide. (K.51 0.31)
Gamle ord og uttrykk samla av A. Skåsheim og
sende til Norsk ordbok, ca. 1963. (K.109 0.18)
«Stadnamnet Byrkjelo». Utgreiing. Sign. L.S.
(K.45 0.4)
Grønlandssaka. Brev til Alta Kommunestyre,
Alta. Framlegg til vedtak vedk. Grønlandssaka.
(K.125)
Grønlandssaka. Ymse synspunkt på
Grønlandsspørsmålet. «Frå kjende menn um
Grønlandsspørsmålet». 12.12.1928.
(K.124 0.8)
1925-1936
1954-1955
1959
1961-1962
1962
1934
1934-1940
1950
1952
1953
1955
1951-1959
ca. 1963
Udat.
1922
1928
O106. L3
O106. L4
O106. L5
O106. L6
OL07. L1
OL07. L2
OL07. L3
OL08. L1
109
110
111
112
O113. L1
O113. L2
O114. L1
O115. L1
O115. L2
O115. L3
O116. L1
O116. L2
O116. L3
O116. L4
O116. L5
O116. L6
O117. L1
O118. L1
O118. L2
O118. L3
O119. L1
Grønlandssaka. Avisutklipp, brev, trykk-saker
o.l. vedk. Færøyane og Grønland- hovudsakeleg
1930-åra. (K.43 0.7)
Grønlandssaka. Reiseplan for professor
Wolgast, for talarferd om Grønland. (K.125)
Grønlandssaka. Ymse skriv, Avisutklipp.
Grønlandssaka. Brevbyte Skåsheim – Adolf
Hoel, gjeld hovudsakleg Grønlandssaka.
(K.52 0.37)
Grønlandssaka. Ymse avisutklipp. (K.127)
Ymse vedk. Grønlandssaka (Berre etter avtale)
(K.125)
Art. av A. Skåsheim, formann i Det norrøne
Grønlandslaget. «Norsk næringsliv og AustGrønland». (K.55 0.31)
Norrøn samvinna. Om Grønland. (K.134)
Rekneskap
Ferdkostnader
Restansebok for Vestmanna-heimen L/L.
Rekneskapsbok.
Rekneskapsbok.
Vedlegg
Vedlegg
7 rekneskapsbøker, utgifter og inntekter.
1.111921-21.2.1923.
21.2.1923-29.4.1923.
30.4.1924-31.8.1926.
31.8-1926-4.4.1928.
7.4.1928-22.8.1928.
23.8.1928-13.2.1930.
14.2.1930-20.12.1931
Vedlegg.
Vedlegg.
Vedlegg. (K.134)
Vedlegg vedk. Grjotvin-eigedomen til Skåsheim i
Balestrand. (Berre etter avtale) (K.57 0.24)
Vedlegg om nokre brev frå Per Stokkebø som
paktar eidedomen Grjotvin i Balestrand hjå A.
Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.134)
Vedlegg (K.113)
Ymse rekn. Korrespondanse og liknande.
Skåsheim – Hansa Bryggeri. (K.55 0.9)
Vedlegg
Vedlegg (K.134)
Ymse
Segner og Soger 1. 28.3.1918
Segner og soger. 15.6-12.7.1919
Segner og Soger. Register. 12.7.1919-24.7.1919
Segner og Soger. Reg. 27.7.1920-6.10.1922
Segner og soger. Hamarfest og Finnmark. 12.4.-
1930- åra
1934
1928-1937
1952-1956
1926-1958
1923-1959
1959
1948-1964
1920
1923-1933
1941-1946
1953-1961
1913-1927
1928-1930
1921-1931
1922-1934
1931-1934
1933-1934
1937
1953-1957
1956-1959
1940-1961
1957-1961
1918
1919
1919
1920-1922
1922
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
O119. L2
O119. L3
O120. L1
O120. L2
O120. L3
O121. L1
O121. L2
O121. L3
O122. L1
O122. L2
O123. L1
O123. L2
O123. L3
O124. L1
O124. L2
O124. L3
O125. L1
O125. L2
O126. L1
O126. L2
O127. L1
O127. L2
O127. L3
O128. L1
O128. L2
O128. L3
O129. L1
O129. L2
O130. L1
O130. L2
O131. L1
O131. L2
O131. L3
O132. L1
O132. L2
O133. L1
O133. L2
O133. L3
O134. L1
6.10.1922
Segner og soger. 6.10.1922-26.9.1923
Segner og soger. Reg. 27.9.1923-21.8.1924
Segner og soger. Reg. 21.8.1924-20.2.1925
Segner og soger. Reg. 20.2.1925-21.4.1928
Segner og soger. Reg. 15.4.1928-22.9.1932
Segner og soger. Reg. 22.9.1932-22.9.1934
Segner og soger. Reg. 22.9.1934-9.8.1936
Segner og soger. Reg. 9.8.1936-15.4.1938
Segner og soger. Reg. 15.4.1938-5.11.1940
Segner og soger. Reg. 6.11.1940-6.1.1946
Segner og soger. Reg. 8.1.1946-5.9.1949
Segner og soger. Reg. 5.9. 1949-26.1.1951
Segner og soger. Reg. 26.1.1951-12.2.1951
Segner og soger. Reg. 12.2.1951-23.4.1951
Segner og soger. Reg. 11.8.1951-22.10.1951
Segner og soger. Reg. 22.10.1951-24.11.1951
Segner og soger. Reg. 25.11.1951-14.7.1952
Segner og soger. Reg. 14.7.1952-15.8.1952
Segner og soger. Reg. 31.8.1953-8.3.1954
Segner og soger. 8.3.1954-5.10.1954
Segner og soger. Reg 5.10.1954-3.4.1955
Segner og soger. Reg. 3.4.1955-7.6.1955
Segner og soger. Reg. 7.6.1955-7.3.1956
Segner og soger. Reg. 7.3.1956-11.8.1956
Segner og soger. 17.12.1956. Avskrift etter
gamal bok.
Segner og soger. Reg. 11.8.1956-18.5.1957
Segner og soger. Reg. 19.5.1957-8.6.1958
Segner og soger. Reg. 8.6.1958-10.3.1959
Segner og soger. Reg. 12.3.1959-10.1.1960
Segner og soger. Reg. 14.1.1960-5.8.1960
Segner og soger. Reg. 5.8.1960-10.12.1960
Segner og soger. Reg. 10.12.1960-15.9.1961
Segner og soger. Reg. 22.9.1961-21.6.1962
Segner og soger. Reg. 23.6.1962-11.5.1963
Segner og soger. Reg. 25.5.1963-15.10.1964
Artikkel:»Hvor gikk kong Sverre?» Om Sverre si
ferd i Sogn, ligg ved ein del brev, notatar m.m
(K.121 0.6)
Avskrift av brevbyte mellom prof. Storm, prof.
Nielsen og oberst Lund om kva veg Sverre gjekk
over Vossafjella. Brevbyte fann stad 1880-åra og
1904. (K.124 0.11)
Ein del opplysningar i brev- og atrikkelfrom om
kong Sverre si ferd i Sogn i 1177.
(K.124 0.7)
Utdrag av Katekisma funnen på Skrenes- sitat av
Martin Luther Wittenberg Aar 1529. Avskrive 4.
juni 1952. (K.52 0.16)
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1928
1928-1932
1932-1934
1934-1936
1936-1938
1938-1940
1940-1946
1946-1949
1949-1951
1951
1951
1951
1951
1951-1952
1952
1953-1954
1954
1954-1955
1955
1955-1956
1956
1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960
1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1177
1177
1177
1529
O134. L2
O134. L3
O134. L4
O134. L5
O135. L1
O135. L2
O135. L3
O135. L4
O135. L5
O135. L6
O136. L1
O136. L2
O136. L3
O136. L4
O136. L5
Forpaktingskontrakt frå Catharine Marie
Hagerup til Johannes Iversen Kalhagen – gjeld
garden Flahammar. Detaljert kontrakt med
mykje informasjon om garden m.m., husmenn,
husbygningar m.m. (DHS:13240) (K.118 0.10)
Skiftedokument frå garden i Kvam i
Sogndalsdalen. (DHS:8918) (K.28 0.11)
Skiftedokument frå garden Kvam i
Sogndalsdalen, etter kårkone Steenor
Zakariasdatter Kvam. (K.28 0.12)
Skifte etter Brithe Iversdatter 29.5.1794.
(DHS:8920) (K.117 0.14)
Avisart. i «For fattig og rik» 5.9.1954. Det er eit
brev dat. 12.4.1836 frå Elling Eielsen (18041883) til vener m.a. i Bergen. Eielsen reiste til
Amerika i 1839. (K.59 0.15)
4 attestar vedk. sorenskrivar Fleischer,
Leikanger, med 1 konv. (DHS:16800?)
(K.126)
Avskrift av amerikabrev frå Anna Jonsdotter
Hønsi til Johannes Skåsheim - dat. Gosspan
6.12.1857. Nemner løner i Amerika, ein del
personar utvandra frå Balestrand m.m.
(Ikkje fullstendig) (K.121 0.4)
Dokument vedk. auksjon etter panting hjå Sjur
Olsen Skåsheim – til dekning av gjeld til
prokurator Hauge. (K.138 0.14)
Avskrift av registreringsforretning etter Melkior
Schjelderup Fuhr. Samt 2 brev frå
høgsterettsadvokat Per Urdal, Oslo.
(K.41 0.8)
Kart over kysten frå Ronglevær til Utvær.
Banntakserings- forretning i 1872 på garden til
Leirmo i Luster. 2 maskinsider og det same i 4
handskrivne. 6 vedlegg. (K.42 0.8)
«En yndet Folkevise frå Guddal i Søndfjord: jeg
synger saa gjerne i den enslige Ro ---« 12 vers.
Påskrift: da jeg var Skolelærer i Guddalen 5
uker!
C.
«En ny vise, efter en Søndgjordpige!» 8 vers.
Bjordal 11. mars 1877
Ei utgreiing om bondegardar i Sogn – hus,
innreiding, bruk osv. Skrive av O. D. 1878. Fritt
omsett av A. Skåsheim. (K.47 0.2)
Ymse prenta saker.
1. Om fattig væsenets bestyrelse, tale av J.
N. Brun 1791.
2. Lov om oppheving av fritak for
karantene. 1815.
3. Tale av Claus Pavels, biskop halden over
1822
1776
1784
1794
Ca. 1830-åra
1833-1847
1857
1850
1869
1872
1872
1877
1877
1878
1791-1881
O136. L6
O136. L7
O136. L8
O137. L1
O137. L2
O137. L3
O138. L1
O139. L1
O139. L2
O139. L3
O139. L4
O139. L5
O140. L1
O140. L2
O141. L1
Knud Geelmuyden Fleischer, prost,
1820.
4. Kunngjering ang. Kongens
«Gjenovertakelse av Rigets Bestyrelse.»
7.7.1881.
(K.134)
Utklipp frå «Sogningen» 24.4. og 1.5.1936 –
samt brev til avisa frå Skåsheim – gjeld
bjørnejakta i 1881 i Skåsheimdalen – der
sersjant Dahle omkom, samt foto av bjørnefar.
(K.57 0.23)
Tre nummer av Sogns Tidende, alle med innlegg
frå Balestrand. (K.127)
1. Avisart. om ulike stadnamn, m.a.
Skåsheim.
2. «Mine Indtryk frå Balestrand, JuliAugust 1897-1898.» av Hermann
Pflung.
(K.52 0.20)
Tale i Balestrand ungdomslag 27.12.1904.
(K.121 0.1)
«Ved Tordenskiold- Statuens Afsløring i
Christiania 27de Mai 1907.» Dikt av Theodor
Vaspari. 5 vers. Prenta.
Manus til ein roman av A. Skåsheim. «Utferd».
(2 utkast). (K.124 0.12)
Ein del manus til talar av A. Skåsheim, samt
ymse vedk. heimen. Uordna. (Berre etter avtale)
(K.120 0.17)
Tale i Historielaget for Sogn, på årsmøtet den 2.
juli 1911 på Amble. (K121 0.2)
Tale av A. Skåsheim på hotell Valhalla, Stryn,
22.21914. «Bondekultur og bykultur.»
(K.121 0.3)
1. Esegiklet etter Synneva Gjerde, 1916.
2. Om gamle juleskikkar i Balestrand, etter
A. Ese, 1913
(K.109 0.8)
Landsbanken i vanskar
«Sammendrag for Opplysningar til bruk under
arbeidet for omframt auking i matavlen.»
Vedl. Brev til Sogn Folkemuseum frå A. Øen.
Utarb. i 1917. (K.41 0.5)
«Samandrag for opplysningar til bruk under
arbeidet for omframt auking i matavlen»
Utarb. i 1917. (K.41 0.7)
«Samandrag for opplysningar til bruk under
arbeidet for omframt auking i matavlen.»
Utarb. i 1917. (K.41 0.6)
Ein del eks. av «Sogningen», 1914-1918. 5 eks.
1881
1879-1894
1897-1898
1904
1907
1909
Ca. 1900-1910
1911
1914
1913. 1916
1916.
1917
1917
1917
1914-1918
O141. L2
O141. L3
O141. L4
O141. L5
O141. L6
O142. L1
O142. L2
O142. L3
O142. L4
O142. L5
O142. L6
O142. L7
O143. L1
O143. L2
O144. L1
O144. L2
O144. L3
O144. L4
O144. L5
(m.a. med artiklar av Johs. Chr. Skåsheim.),
samt kladd over stemnefordelinga ved val av
komm. Nemnder i Balestrand. Udat. , truleg på
same tid. (K.117 0.4)
Brødkost, rasjonering.
Lauv-regle på Årdal send til Skåsheim frå Ivar
Offerdal. 1919. Ein del opplysningar om lauving
og rising. (K.122 0.3)
Ei utgreiding om garden Solheim i Lavik og folk
som har budd der, V./M.A. Ringereide. Samt
brev om same til Historielaget. (K.109 0.10)
Tysklandsreisa til A. Skåsheim i 1920. Ymse
papir vedk. reise og opphald. (K.134)
«Naturlegen, tidsskrift for et naturlig levevis og
naturlig lægedom og mot rusdrik og
dyrplageri.» Nr. 1, januar 1920, 13 årg. (Prenta)
Folkeminne. Jens Pedersen, Loppa. Los. Sagn
om russarar på brudejakt, samisk offerstein og
kvinna ved sildmylingen (ei havfrue).
Ein del folkeminne- nedteikningar frå Finnmark,
gjorde av A. Skåsheim i 1922. (K.124 0.10)
Avisutklipp om Moster og Mostrakyrkja.
Ymse vedk. 3. norske folkedans- og spelemannsstemna, Bergen 1923, samt Lover for
Sognalaget i Bjørgvin.
Lister og saker Balestrand ungdomslag drøfta
1887-1924. Utskrift av møteboka, skrive av Rolf
Bremer Øvrebø, 1929, til A. Skåsheim + svarbrev
frå han. (K.48 0.16)
Program for ymse møte og arrangement.
Teaterprogram (3 stk) Ymse bilettar.
Ymse stykke av dr. Frank Crane, Avisutklipp.
Den norrøne bokringen. Bokskra. Bokliste med
notert utlån, først frå 6.5.1924-27.4.1925.
Landsbanksaka, Avisutklipp.
Om Ålfoten, kritikk av fylkestinget og
fylkesmann Christensen. To manus av A.
Skåsheim,
«Aalfoten, mennerne, andsvaret og
folkemeiningei,» med komm. Frå Peder Hage og
G. A. Hegrenæs. Avisutklipp frå «Gula Tidend».
4.5.1925 og «Sogns Tidende» 18.5.1925.
(K.125)
Kopi av utklipp frå «Firda Folkeblad» 26.5.1925,
«Sildefisket i Eivindvik, 1859.» (Frå Norsk
Fiskeritidende). (K.57 0.5)
«Tenestebrevkort. Pass»
Om ymse lag og organisasjonar. Avisutklipp.
Avisutklipp, 7.5.1926: «Gamall Stordom paa
Holmen i Bjørgvin». Eit foredrag av dr. Einar
Lexov. Samt møtebok for Krist kyrkjeneimdi. *
1918-1919
1919
Ca. 1650-1920
1920
1920
1922
1922
1923
1923
1887-1924
1914-1925
1922-1925
1924-1925
1925
1925
1925
1914-1926
1916-1926
1926
O145. L1
O145. L2
O145. L3
O146. L1
O146. L2
O146. L3
O146. L4
O146. L5
O147. L1
O147. L2
O147. L3
(Berre etter avtale) (K.126)
Brev, avisutklipp, lovutkast vedk. freistnad på å
skipa Sogn Husflidslag.
(K.41 0.9)
Brev frå Ola Johan Saervold (Minnesota, USA) til
A. Skåsheim, 26.11.1926. Fortel litt frå USA
stoda til norsk språk o.l. (K.56 0.7)
Ættetavle for Skåsheim – ætta, etter Anders
Kristensen Ese, d.1788. Brev frå M.J. Bruhjell,
Kjøk.
(K.57 0.9)
1. Voss Bygdemuseum, Mølster. Av G.
Fisher. Udat., prenata.
2. Regler og instruxer. N.B.A. Dampskibe,
1909.
3. Tre brosjyrer over Bergen, på engelsk,
tysk og fransk. Udat.
(K.127)
Administrasjonslova.
1. Midlertidig lov av 24. mars 1923 om
tillegg til lovgivningen om akkordforh.
Og konkurs.
2. Midlertidig lov om off. adm. av bankerl,
1925.
3. Lov av 26. mars 1926 om forandring i
midl. Lov av 17. julo 1925 om off. adm.
av banker.
4. Lov av 22.juni 1928 om forandringer i
lov om tvangs- fullbyrdelse av 13. aug.
1915.
5. «Farmand», 22.7.1926, nr. 29,
Spesialnummer for Bankvesen.
(K.125)
Brevbyte vedk. samarbeid Norges Kooperative
Landsforening – Vestlandsbanken.
(K.51 0.5)
Artikkelserie i «Porsgrunds Dagblad», 15.3. –
7.6. 1928. 11 artiklar av Hans Reynolds: Rundt
Grønland frå Angmagssalik til Holstensborg.
Avisutklipp.
(K.127)
Om Landsbanken, om Hammerfest Sparebank.
Ymse. Avisutklipp.
Lars Matre, Bergen: Til ungdomslagi si nemnd
for bygdeindustri, samt innlegg på møte i
Sunnhordalandslaget, mars 1926.
(K.125)
Stryn Sparebank. 5-års høgtid (1928).
Akkordforhandling (1929). Avisutklipp.
Om bygging av reiskapsbygg i Amla. Oppretting
av finansnemnd.
1926
1926
1926
1909-1920-åra
1923-1928
1928
1928
1922-1929
1926-1929
1928-1929
1929.
O147. L4
O147. L5
O147. L6
O147. L7
O147. L8
O147. L9
O147. L10
O148. L1
O148. L2
O148. L3
O148. L4
O148. L5
O148. L6
O148. L7
O149. L1
(K.127)
«Gula Tidend», 21.10.1929 : Sigurd Fjøsne fortel
om arbeidet i Sogn Ungdomslag.
(K.58 0.10)
Foredrag av A. Skåsheim på Hordastemna,
Alversund, 15.-16.6.1929. «Om arbeidslivet i
heimbygderne». 37 handskrivne sider.
(K.58 0.46)
«Cafe Hygea», H. O. Kjelstad, Balholm. Kort,
prenta. Påskrivne med blyant: Siste nytt frå
«Hygea». 21.10.1929
Avisutklipp frå Norsk Handels- og
Sjøfartstidende, om namnebyte Trondheim –
Nidaros. (K.127)
Notatar av Skåsheim vedk. «Stor- og
vaarsildlaget». (K.51 0.14)
Diverse avisutklipp, notatar og liknande vedk.
Norrøna- Felaget. (K.53 0.20)
Løyve til å driva herberge, Vestmannaheimen,
gjeve av Bergens formannskap 16.1.1930.
(K.134)
Manus frå Anders Dahle til:
1. Fjærestad- ætti – frå Kristen Grinde.
2. Frå gamle dagar, Dat. 1930.
3. Huldrefolk i Kvamsøy.
4. Soga om Asle Fjærestad.
5. Sterke Nils.
(K.50 0.9)
Gravferdssongar. 5 stk.
Program for «Det første norske kursus for
Folkemindeforskning og Bygdehistorie.» 12.17.aug. 1918, m. vedlegg. Program for
«Fedrelandslagets veltalenhetskursus» i Bergen
9.-14. febr. 1931.
Vestlandsbanken byr fram sine banktenester –
brevbyte frå 1931. (K.49 0.6)
Avisutklipp frå «Sogns Avis», 26.1.,29.1. og 5.2.
1932, samt skriv til disp. Lysø, samvirkelaget,
Høyanger frå A. Skåsheim, om «Mjølkestriden i
Høyanger», strod om mjølkeprisen.
Målstrid i Bergen. Presten i Nykyrkja, Freihow,
talar nynorsk. Avisutklipp.
Art. av prof. Jac. Bjerknes i «Lær å forstå
skyenes mening.» Kva betyr dei ymse skyene på
himmelen. Kva ver varslar dei m. m. (Med
fotografi). Avisutklipp.
(Med fotografi). Avisutklipp.
(K.121 0.11)
Manus til radioforedrag av A. Skåsheim
(28.5.1934, kl. 18.30-19.00)
Tema: De Heibergske Samlinger – Sogns
1929
1929
1929
1929
1930
1920-1930- åra
1930
1930
1917-1931
1918-1931
1931
1932
1934
1934
1934
O149. L2
O149. L3
O149. L4
O149. L5
O149. L6
O149. L7
O150. L1
O150. L2
O150. L3
O151. L1
O151. L2
O151. L3
O151. L4
O151. L5
Folkemuseum.
(K.25 0.1)
Manus til radiokiåseri om Sogn Folkemuseum –
av A. Skåsheim.
(K.46 0.9)
Øygarden. Ymse, m.a. Sommarbrev frå
Øygarden, av A. Skåsheim , i «Gula Tidend». Juli
1934.
(K.127)
Omgangsskule. Avisutklipp frå «Fjordabladet.»
2.6.1934: «Lærer A. R. Muri. Olden»
(K.127)
Varselsetel for forsking av innbu og lausøyre.
(K.125)
«Gula Tidend» nr. 135, 25.juni 1921:
«Snorrestemna paa Stord, 26. juni 1921.»
To eks. av opprop om innsamling til Snorremonument på Island.
(K.127)
Ymse avisutklipp m.a. om namneskifte Bergen –
Bjørgvin.
(K.127)
1. Rekningsblokk for Hotell
Vestmannaheimen, Bergen.
2. Stenografiblokk.
3. Ymse brevpapir og konvoluttar.
(K.127)
Manus til tale av A. Skåsheim i høve banksjef
Evanths sin 50års dag 3.3.1935.
(K.57 0.16)
«Baronen» på Fimreite, avisutklipp frå
«Sogningen» 27.5.1935 –m.a. om Peder Matzen
Fimreite (d.1658) og slekta før, samt om eit
kapell der.
(K.57 0.10)
Manus /stikkord til foredrag i Ervingen 2.10.
1935: «Tvo leider i ungdomsarbeidet».
(K.58 0.47)
Avisutklipp, brev og liknande vedk. Ervingen.
Om lag 1935.
(K.43 0.6)
Møte om eigedomane i Brattland. Om flytting
av handelsstaden.
(K.134)
Art. i «Gula Tidend», 28.4.1936, av A. Skåsheim:
«Påskeminne frå Bergens- dalen.» (Med foto frå
dalen). Lokalhistorisk stoff.
(K.58 0.1)
Avisutklipp om Færøyane. Foto.
(K.127)
1934
1934
1934
1934
1921-1935
1929-1935
1934-1935
1935
1935
1935
1935
1935.
1936
1936.
O151. L6
O152. L1
O152. L2
O152. L3
O153. L1
O154. L1
O154. L2
O154. L3
O154. L4
O154. L5
O154. L6
O155. L1
O156. L1
O156. L2
To manus til foredrag av A. Skåsheim:
1. Sognalaget, bygdeungdom i byen i våre
dagar. 30.1.1936.
2. 3 foredrag på småbrukarskulen Halsnøy
– kloster, 1936, om økonomi, arbeidsliv
og liknande.
(K.51 0.9)
Brev, avisutklipp av artiklar og liknande vedk.
konkurs i Jostedal Sparebank og freistnad på å
atterreisa han.
(K.57 0.12)
Fylkesbåtane tek over «Fanaråken». Om
ekspedisjon på Skåsheim. Utklipp.
1936
Om Norrønaferdi 1937, til 800års høgtida for
Magnus- katedralen, vart ikkje noko av.
(K.127)
«Økonomisk oversyn 1937» m.a. dei innsende
spørjelister frå dei fleste kommunar i Sogn og Fj.
og Hordaland. Avisart. m.m. om same,
rapportane henta inn og bearbeidde av
Vestlandsbanken.
(K.123 0.1)
Vedk. AskelundSogs Ungdomskule.
(K.125)
Referat frå Skipingsmøte Balestrand
Husflidslag.
(K.125)
Avisutklipp om Vestlandsbanken.
(K.127)
Ymse om målsak.
(K.127)
Ymse avisutklipp om norrøn samvinna.
(K.127)
Utklipp frå «Bergens Tidende». 19.10.1938:
«Skåsheim- båten», ein ny og verdfull modell,
og 13.12.1938: «Bårdset- båten», ein
nordlandsbåt laga før vikingtida, begge av
Bernhard Færøyvik.
(K.127)
«Økonomisk oversyn 1938». M.a. dei innsende
spørje- listene frå dei fleste kommunane i Sogn
og Fj. og Hordaland. Avisart. m.m. om dette.
Rapportane henta inn og bearbeidde av
Vestlandsbanken.
(K.123 0.2)
Ymse utklipp om partiet Venstre. Brev til A.
Skåsheim om tilskot til drifta av Venstre sitt
kontor i Bergen.
(K.127)
Ymse dikt, m.a. bryllupssong til Ole og Jensina
1937
1936-1937
1937
1937
1936-198
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1934-1939
1936-1939
O156. L3
O157. L1
O157. L2
O158. L1
O158. L2
O158. L3
O158. L4
O159. L1
O159. L2
O159. L3
O159. L4
O159. L5
O160. L1
Thue 3.10.1936.
(K.127)
«Vestlandske Bindenemnda». Dei store
samskipnader. Sentralar. Rapportar, utgreiingar
m.m. frå fleire samskipnader innan jordbruk og
fiske.
(K.123 0.4)
«Vestlandske Bondestemna». Førespurnader
om tidsskrift og merknader.
(K.125)
«Økonomisk oversyn 1939.» M.a. dei innsende
spørjelistene frå dei fleste kommunar i Sogn og
Fj. og Hordaland. Avisart. om dette. Rapportane
henta inn og bearbeidde av Vestlandsbanken.
(K.123 0.3)
Ekstranummer av «Sogn og Fjordane», 20. og
24.10.1939, i høve det nye tinghuset.
(K.127)
«Om husflidarbeidet til vinteren», av Jørgen
Kildahl. Avisutklipp frå «Sogningen». 31.1.1939.
Diverse skriv om Gaular- fjellsvegen i 1939. Brev
frå reisande, og brev frå Ingv. Offerdal om
marknadsføring av vegen. Sendt til Skåsheim av
L. Vollevik, skippar på båten Vetlefjord- Grinde.
(K.48 0.18)
Mykje stoff om «Firda-heimen» på Sandane.
Rekneskap, arbeidsstrid m.m. (Berre etter
avtale) (K.121 0.7)
Ymse opprop.
1. Opprop mot vedtak om forbod. 1919,
med innlagt røystesetel. Nei.
2. Til Bergens publikum, frå
Streikekomiteen ved sporvegen.
Lockout. Udat.
3. Opprop! Til de norske soldatar og det
norske folk! (1940). «Den tyske
kommandør v. Falkenhorst»
Ymse stoff om «Vestlandske småindustrilag»,
rekneskap, årsmeldingar m.m.
(K.121 0.10)
Ymse buss- og togturer, to billettar. Ymse
brosjyrer.
1. Reglement for personale ved
Vestlandske husflidslag (1940).
2. Referat frå styremøte i same 30.1.1940.
3. Årsmelding frå same 1938. Rundskriv.
(K.122 0.4)
A/S Trevirke. Vadheim. Årsmelding om
rekneskap til årsmøte i Vadheim 28.12.1940.
(K.126
Nasjonal Samlings program. Avisutklipp frå
1938-1039
1938-1939
1939
1939
1939
1939
1930- åra
1919-1940
1930-1940
1937-1940
1938-1940
1940
1940-1941
O160. L2
O160. L3
O160. L4
O160. L5
O160. L6
O160. L7
O160. L8
O160. L9
O161. L1
O162. L1
O163. L1
O163. L2
O163. L3
O163. L4
«Fjordabladet» 11. og 15.1.1941. Utklipp frå
«Sogn og Fjordane» 6.12.1940: Ordet fritt.
Aalmennbaten. Av distrikstslækjar A. Øye.
(K.126)
Kopi av skrivet som biskopane sende til
kyrkjedepartementet 24.2.1942. Grunnlegging
for nedlegginga av embeta.
(K.46 0.4)
Folkeminne frå Balestrand.
Lite prenta blad: «Til NS i alvorets siste time».
Dat. Norge 1943. Skriv mot/til medlemer.
Reiseløyve for A. Skåsheim.
Artikkel av A. Skåsheim om Vestlandsskipparane
og Nordnorge, «Bergens Tidende» 15.1.1944.
P.327.
1. Manus til 17. maitale i Borgund 1958.
2. Foldar om Borgund stavkyrkje (utg. av
foreininga til vern om forminne,
Bergensavd. 3 språk.)
3. Utgreiing om lensmanns- slekta Raae i
Lærdal, 1944.
(K.53 0.11)
Brevbyte Norges Bank – Vestlandsbanken, vedk.
trygging av kassamedel – dat. 1944.
(K.51 0.6)
Ein del historiske opplysningar om Balestrand
ungdomslag.
(K.124 0.2)
Mykje stoff frå krigen, rundskriv frå tysk og
illegal side. Avskrift av talar av m.a. kong Håkon,
stensilerte aviser, foto m.m.
(K.121 0.8)
Bladstykke om krigen 1940-1945.
(K.122 0.5)
Krigen 1940. Ymse stoff vedk. bankar og
bankvesen under krigen.
(K.123 0.5)
Manus/opplysningar frå A. Skåsheim til
Vestlandsbanken sitt 25-års jubileum, dat.
12.10.1949, samt 1 brev vedk. saka. (2 eks.)
(K.42 0.12)
Vestlandske Små-industrilag. Årsmelding og
rekneskap. (Berre etter avtale)
(K.126)
1. Kort, adr. til «den dama som
ekspederte no. 1419 om kvelden den
30. juni.»
2. Frå Fjellet ved Skredderdalen 1.nov
1946. Pressa blome i papir.
3. Konvolutt med to bitar plastliknande
materiale, konv. dat. 4.9.1922.
1942
1920-1943
1943
1940-1944
1944
1944
1944
1875-1945
1939-1945
1940-1945.
1940-1945
1945
1942-1946.
-1946.
O164. L1
O164. L2
O164. L3
O164. L4
O164. L5
O164. L6
O164. L7
O164. L8
O164. L9
O165. L1
O165. L2
O165. L3
O165. L4
O166. L1
4. Lapp med romnr. 359, Strand Palace
Hotel, London.
5. Krigskart over Europa og verda, 1.
verdskrig.
Brevbyte vedk. eit Skinnbrev i gåve til banksjef
T. Evanths – formann for Vestlandske
Bondestemna.
(K.48 0.24)
Norsk Folkeminnesamling, spørjelister og
rundskriv, dat. mai 1946, samt liste over
plantenamn i stadnamn.
(K.126)
Rundskriv frå Norsk Etnologisk Gransking på
Bygdøy, jan. 1947. Litt om arbeidet og
spørjeliste om bruken av tryne.
(K.58 0.6)
Vestlandske Husflids- lag, Bergen. Rapport frå
reise til Aurland 12.10- 16.10.1947,
(K.56 0.8)
Artikkel i «Nationen» 23.8.1947: «Sogneprest H.
U. Sverdrup til Balestrand. Noen viss kring et
rikt og skapende embetsmannsleie.»
Sign. L.V.
(K.47 0.11)
«Til videnskaps- Akademiets Styre». Kommentar
frå historieprofessor Oscar Albert Johnsen til
forskningsrapporten mot han.
(K.45 0.3)
Vestlandske Husflidslag, Bergen. Rapport fra en
reise til Fjærland 6.9.-11.9.1947.» Omhandlar
husflid i Fjærland.
(K.48 0.9)
Ymse skriv vedk. Vestlandsbanken, vedtekter,
føresegner o.l. samt ymse frå utanlandske
bankar.
«Fra hov til stavkirke», av arkitekt Halvor Vreim,
Avisutklipp frå «Nationen» 13.11.1948.
Norrøn samvinna, Avisutklipp.
(K.127)
«Min Jesus er nær». Religiøs sang av Inger
Bauglund. Påskrift frå komponisten.
«Fyringsarbeidet til skiping av
Vestlandsbanken». Ei utgreiing av A. Skåsheim
til dr. Arne O. Johnsen, skrive i høve 25- års
jubileet.
(K.109 0.13)
2 eks. av manus til radioforedrag om stølsliv i
gamle dagar. Halde av A. Skåsheim 24.10.1949,
kl. 18-18:14.
(K.53 – 0.23)
Avisart. av A. Skåsheim: «Kristen vakning».
1946.
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1939-1948
1948
1930-1949
1949
1949
1949
1950
O166. L2
O166. L3
O166. L4
O166. L5
O166. L6
O166. L7
O166. L8
O166. L9
O166. L10
O166. L11
O166. L12
O167. L1
O167. L2
O167. L3
O167. L4
O167. L5
Gjeld kristendom og ungdomslagsarbeid.
(K.56 0.33)
Kongens gull til A. Skåsheim. Avisutklipp.
Folkeminne frå Årdal, frå Ve.
Manus av A. Skåsheim til Sogn og Fj.
Lensmannslag, i høve landsstyremøte på Kvikne
Hotell. Skåsheim skriv om Balestrand og ymse
om Sogn elles. To brev og manus, dat. 1950.
(K.66 0.12)
Diverse dikt og liknande av Nils Høvik.
1. Sjå Sognefjorden. 9 vers.
2. Prolog ved Sognestemna i Eivindvik
25.6.1950. (Historisk)
(K.56 0.41)
Folkeminne. Om Smedar og smiing . Smeden
Ola J. Grov, Vik. Kjende smedar.
Sakliste og referat frå styremøte i Historielaget
for Sogn, 16. mai 1951.
Oppgåver, førebehandle prøve i latin. 3 sem.
Pensum, og teologisk emb. Eksamen 1. avd.
Ymse songar m.a. frå festar i Ervingen. Prenta
song, kjøpt på gata i Høyanger 1. april 1952
Folkeminne. Om jekter.
Frå professor Olai Skulerud til Skåsheim:
1. Inntrykk frå Noreg (dikt av Raoul
Stephan, Paris)
2. Min ævelege Drott- delvis etter Olai
Skulerud.
(K.52 0.19)
Nordfjord sparebank – 100 år i 1953. Ein del
brevbyte til/frå Skåsheim om festskriftet
(banken si soge) forfatta av Ola Skipenes.
(K.51 0.3)
Manus til «Høyang-nytt» nr. 18. Art. av
Skåsheim om juleskikkar i Sogn. Samt brevbyte i
høve artikkelen.
(K.56 0.9)
1. Sverre Riisøen, Morgenavisen 10.8.
1953: «Kirken kan ikke forhandle om
sitt guddome-lige primat.»
2. Sverre Rissøen, Morgenavisen
10.7.1953: «Hallesby og
menighetsfakultet». Samt brev frå
Skåsheim til Riisøen.
(K.51 0.20)
Ymse om Island, Grønland og Svalbard.
Avisutklipp.
Manus til 50-års skrift til vestlandske Mållag –
nynorsk forretningsmål.
(K.53 0.29)
Diverse dikt av A. Skåsheim – hovudsakleg frå
1950.
1950
1950
1950
1950-1951
1951
1951
1924-1952
1951-1952
1952
1853 - 1953
1953
1953
1917-1954
1954
1950-åra
O168. L1
O168. L2
O168. L3
O168. L4
O168. L5
O168. L6
O168. L7
O169. L1
O169. L2
O169. L3
O169. L4
O170. L1
O170. L2
O170. L3
O171. L1
1950-åra.
(K.54 0.9)
Diverse avisartiklar, notatar og liknande vedk.
norsk forretningsmål.
(K.53 0.19)
«Dale kyrkje i Luster.» Prenta
«Sogns Avis» 29.4.1954. Utklipp vedk. intervju
med norsk- amerikanaren Anders J. Feidje. Det
han fortel der om soga i Sogn m.m. meiner
Skåsheim er feil. (sjå kopi av brev).
(K.51 0.4)
Art. av Skåsheim i «Gneisten.» 1955: «Askelund,
gardsbruket og futegarden».
(K.55 0.30)
2 artiklar av Bj. Eggum.
1. «Kor gjæve var Systrandskyrkjene».
(«Sogn og Fjordane» 1955, julenummer).
2. «Rindinar kirkja Fedjadali».
«Kyrkjelydsblad for Leikanger m.m. 1955,
nr. 8.)
(K.52 0.10)
«Altertavler i Gudbrandsdalen fra 1700- årene».
Av Sigurd Grieg. «Nationen» 25.2.1955.
Avisutklipp.
Innbydingsliste o.l. til Olsok- stemna den
30.7.1955. Skipa til av A. Skåsheim.
(K.52 0.8)
Ymse.
Ymse Skriv og liknande vedk. sal av garden
Flesje i Balestrand i 1955-1956. (Berre etter
avtale).
(K.56 0.36)
Amerikakista. Avskrift av innskrift på gamal kiste
i Førde, Fuglsetfjorden, Bjordal, 1919.
Avisutklipp , «B.T» 10.4.1956: Det må gjerast eit
krafttak for folkeminne- og dialektgransking.
Teaterkritikk av «Don Camillo» og «Kejser
Julian» - skrive av Niels Chr, Brøgger, samt
kommentar –brev til Brøgger frå Skåsheim.
(K.51 0.23)
Manus til diktsamling av A. Skåsheim. Brev-byte
med ymse forlag om utgjeving, og ei kritisk
vurdering av diktsamlinga av Ernst Sørensen.
Han kommenterer ymse dikt, rettar i teksten
m.m. (Berre etter avtale)
(K.109 0.17)
Ein konvolutt med i alt 117 maskinskrivne sider
med dikt av A. Skåsheim. (Berre etter avtale)
(K.109 0.15)
Innbydingsliste, foto, songar, i høve minnesamkome etter Synneva Skaasheim, 1957,
1950-åra
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1928-1956
1955-1956
1956
1956
1956
1956
1965
1957
O171. L2
O171. L3
O171. L4
O171. L5
O171. L6
O171. L7
O171. L8
O171. L9
O172. L1
O172. L2
O172. L3
100 år sidan ho vart fødd.
(K.56 0.47)
Opplysningar om huldreduken på Ve, gjevne av
Ola Ørbeck Vee, og skrivne av A. Skåsheim.
2.5.1957.
(K.52 0.4)
Omtale av teppeutstilling i Vestlandske
Husflidslag i Bergen i 1957. Skrivne av A. K.
19.5.1957.
(K.53 0.27)
Liste over tepper frå Balestrand som A.
Skåsheim sende til teppeframsyning i
Vestlandske Husflidslag i 1957. (Teppetype og
eigar)
(K.53 0.26)
Jubileumsnr. av «Sogn og Fjordane» - 25 år 9.
des 1957.
1. Mangt frå bladet si soge.
2. Gullak Foss, Leirvik, fortel frå
gullgravarliv i Klondyke + diverse.
(K.52 0.12)
Diverse saker vedk. partiet Venstre, m.a. valet i
1957, og referat frå Venstremøtet i Balestrand i
august 1957.
(K.54 0.2)
Artikkel i «Aftenposten», 17.7. 1957: «Kirke i
Norge femti år før kristendommen ble innført».
Om Urnes Stavkyrkje. Skriven i Samband med
arkeologiske utgravingar under kyrkja.
(K.48 0.10)
Art. av Skåsheim: «Sterke Haugianarminne.
Ættestemor i Romsdal og Sogn.» Samt foto av
gardane Høyheimsvik og Feigum.
(K.55 0.38)
Art. til «Geisten», 1957, om brusar (halmstrå
med aks).
(K.55 0.35)
Dokument vedk. branntrygding av gard nr. 5, br.
Nr.1 og 3. gard nr. 6, br. Nr. 7 i Balestrand. Samt
liste og verdi av A. Skåsheim sitt innbu i Bergen.
1942.
(K.51 0.25)
To avisutklipp om skrepperar.
1. «Firda», 14.1.1958 – «Dei siste
skrepperane i Sunnfjord og Nordfjord».
2. «Nationen», 12.6.1956 – «Ein ta dei
siste skreppekarane frå Uvdal fortel om
ein tur over Vidda til Vestlandet.»
(K.52 0.17)
Avisutklipp, artiklar og liknande om m.a.
kristendomen i ungdomsrørsla- Skåsheim kalla
1957
1957
1957
1957
1957
1957.
1957
1957
1942-1958
1956-1958
1958
O172. L4
O172. L5
O172. L6
O172. L7
O172. L8
O172. L9
O173. L1
O173. L2
O173. L3
O173. L4
O173. L5
O173. L6
O173. L7
O174. L1
O174. L2
O174. L3
det «kristendomsarbeid».
(K.54 0.22)
Folkeminne frå Gaular.
Avisutklipp om huldra.
Da kong Oscar 2. var i Fjærland 1879, av Gudrun
Dahle.
Ferd til Bjørgvin, nov. 1958. Ymse.
Om manuskript til bok om folkeliv og hendingar
på sjø og land i Finnmark, Svalbard og Grønland.
Brev frå Hans Aarnes, Fonna Forlag. (Berre etter
avtale)
(K.113)
Diverse stoff kring Vestlandske Bondestemna.
(K.51 0.28)
Ymse frå Gloppen , avisutklipp.
(K.113)
Art. på fem maskinskrivne sider av A. Skåsheim:
«I skog og på fjell. Noko om soga skigen i
Balestrand.» Sept. 1959. Sendt til årbok for
Bergen turlag.
(K.45 0.10)
Årsmelding frå Balestrand Sogelag i 1959, samt
sakliste og diverse skriv vedk. gravhaugane i
bygda- Balahaugane.
(K.55 0.29)
Nokre opplysningar om Skåsheim og hans
arbeid som sogemann og samlar.
(K.54 0.4)
M.N. Seim: «Laksefisket, eiga og værd av
dette». 1. delen.
(K.55 0.40)
M.N. Seim, Kinn: «Sjølaksefisket – fisket fyrr og
no». o.a. 2. delen.
(K.56 0.5)
Eid del prenta songar/høvesdikt, av Skåsheim.
(K.110)
«Ungdomsrørsla og nasjonal vokster», av A.
Skåsheim.
(K.48 0.17)
Brev til Skåsheim frå Johan Risting Espeland,
Leirvik i Sogn, 1960 –vedl. «Jo-Lote-visa». Vise
av grenader Jon Jakobsen Lote frå Gloppen,
som omhandlar «den Bergenhusiske Grenaderbataljons vel og vandel frå oppbrotet, 1807, til
«ankomsten» til Kristiansand, 1810. 50 vers +
innleiing.
(K.48 0.22)
Kronikk i «Dagen», 25.-27.7.1960 av M.N. Seim:
«Sjølaksfisket, ei gamal næring for kystfolket.»
(3 deler.)
(K.56 0.4)
1919-1958
1957-1958
1958
1958.
1958
1953-1959
1955-1959
1959
1959
1959
1959
1959
1907-1960
Ca. 1950-1960
1960
1960
O174. L4
O174. L5
O174. L6
O174. L7
O174. L8
O174. L9
O174. L10
O175. L1
O176. L1
O176. L2
O176. L3
O176. L4
O176. L5
O177. L1
«Gamle Helje», stutt soge om legdekallen Helje.
1 ½ maskinskr. side. Dat. 31.3.1960. Forfattar og
hovudperson ukjend. (Skåsheim?)
(K.45 0.7)
«Noko av soga om skogen på Skåsheim,»
v/Kristen Skaasheim. Sendt til Sandslett.
(K.48 0.11)
Art. av Skåsheim: «Samer og nordmenn.» dat.
2.5.1960. Sendt til «Dagen» + diverse anna stoff
om same emnet.
(K.45 0.8)
1. Audun Hugleikson til Hegranes –
avdukingstale av Dr. Philos. Arne Odd
Johnsen, 26.6.1960, prenta og send
Skåsheim som julehelsing 1960 frå Nils
Husetuft.
2. Inger Bang Lund, tone til «Drift» - tekst
Per Sivle.
(K.112 0.2)
Art. av A. Skåsheim i «Dagen». 19.4.1960.
«Måren, ein av dei store minnestader i Sogn».
Staden var m.a. gamal jektehamn, og art.
inneheld stoff om dette.
(K.109 0.7)
Art av. A. Skåsheim: «Balestrand Gamleheim».
Førebuingsarbeidet til reising av gamleheim på
Sande. Dat. 14.10.1960.
(K.56 0.3)
Avisutklipp + 1 nr. av Nordmannsforbundet.
Artiklar om Breita Lund, biletvevar, samt 4 foto
frå heimen hennar.
Ubrukte 7nd sansar frå Vestlandsbanken. Ein
islandsk (1947). Til saman 20 stk.
(K.113)
Manus på 69 sider v/ A. Skåsheim, titel
«Heimkoma». Ei kjærleikssoge, der handlinga er
knytt til utvandringa til Amerika, kvit
slavehandel, jenta døyr. Ein religiøs undertone/
bodskap. Samt brevbyte med ymse forlag m.m.
(K.109 0.20)
Om Grønland, avisutklipp.
Referat frå minnestemna i Sværeskaret og
avdukinga av minnestein etter Hugleik Tungøen.
«Sogns Avis», 25.8.1961.
(K.110)
A. Skåsheim: «Handelsvegar i Sogn i gamal
tid».
(K.48 0.5)
Folkeminne i Finnmark, m.a. om «Lyset i
berget».
Ymse om målstrid, Nidaros, 1930. Vernemelding
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1938-1961
Ca. 1960-1961
1961
1961
1961
1921-1962
1929-1962
O177. L2
O177. L3
O177. L4
O177. L5
178.
O179. L1
O179. L2
O179. L3
O179. L4
O179. L5
O179. L6
O179. L7
O179. L8
O179. L9
O179. L10
O180. L1
O180. L2
O180. L3
O180. L4
O180. L5
O180. L6
O180. L7
O181. L1
O181. L2
O181. L3
O181. L4
O181. L5
O182. L1
O182. L2
O182. L3
O182. L4
på nynorsk, 1932. Avisutklipp.
Om Grønland, Avisutklipp.
Art. av Skåsheim pm Årdal Sparebank. (Manglar
side 1.)
(K.55 0.33)
Ymse personalia, avisutklipp.
15 eks. av «Firda» frå 1964-1965. Inneheld
Skåsheim sin artikkel-serie om Gaularhovet.
(Nokre debattar)
(K.110)
Mest avisutklipp
Aviser frå før 1900 (samla etter faren).
Krigen 1914-1918, avisutklipp. Rasjoneringskort.
«Vardø Avis». 17.10.1922: «Synn og skamm».
Om Bergen og Nord- Norge.
Om ny russisk mynteining. Avisutklipp o.a.
Bjørgvin og målreisingi. Avisutklipp.
«Gula Tidend», Rundskriv
Om norsken i kyrkja. Avisutklipp.
Severin Eskeland. Avisutklipp.
Norges Bank. Avisutklipp.
Avisutklipp samt «Offical Guide Shetland
Islands», «The Shetland Tomes». 14.7.1934.
Prenta.
Økonomisk utvikling på Vestlandet 1921-1936.
Tale av banksjef Evanths. Avisutklipp
“B.T. 16.12.1936:” “Mulelven og møllene i eldre
tid”, av Adolph Berg.
Om Lodalen. Avisutklipp.
Anton Steen ny direktør for Fylkesbåtane.
Avisutklipp.
Om koloniar for Noreg. Avisutklipp.
Slekta Landmark. Avisutklipp.
Ymse avisutklipp. (K.127)
Ymse biografiar, avisutklipp. (K.113)
Om Jostedal. Avisutklipp.
Ymse omtale av skodespelet «Nederlaget» av
Nordahl Grieg, etter premieren på Nationalteateret.
Om Etiopia. Avisutklipp.
Avisutklipp, m.a. om orkan, mars 1938, samt
ymse om vegbygging og kommunegrenser.
(K.113)
Ymse avisutklipp. (K.127)
Ordskifte om Noregs Ungdomslag. H. Frøy-stad.
Avisutklipp.
Biografar. Avisutklipp. (K.127)
Avisutklipp. m.a. om opning av Sognefjellsvegen
og Gaularfjellsvegen.
Ymse avisutklipp m.a. om meieri- og fruktstilling
1959-1962
1962
1919-1964
1964-1965
Før 1900
1919
1922
1922-1923
1922-1923
1923
1923
1928
1926-1933
1934
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1922-1937
1935-1937
1936-1937
1937
1936-1938
1936-1938
1938
1938
1938
1938
1938
O183. L1
184
O185. L1
O185. L2
O185. L3
O185. L4
O186. L1
O186. L2
O187. L1
O187. L2
O188. L1
O188. L2
O188. L3
O188. L4
O188. L5
O188. L6
O188. L7
O189. L1
O189. L2
O189. L3
190.
191.
O192. L1
O192. L2
O192. L3
i Vik 15.2.1938. (K.127)
Ymse avisutklipp (delvis øydelagt av mus).
(K.127)
Avisutklipp om målsak.
Om kvalfangst. Avisutklipp.
Om Forsvaret, Diskusjon i Noregs Ungdomslag.
Avisutklipp.
Folkeminne, historie. Avisutklipp.
Om draumar, ymse. Brevbyte (Berre etter
avtale)
Ymse lister, register.
Ein del notatar av Skåsheim, manus til talar av
broren m.m. (Berre etter avtale).
Ymse, uordna avisutkl.
Talar og dikt av A. Skåsheim. Utkast.
Art. av Skåsheim: «Bilferjor i Sogn, sambinding
av ferdsla», fortel og om då NRK filma jekta til
Ingebrigt Vangsnes. (K.55 0.39)
Art. av A. Skåsheim: Sogndal og norsk
målreising. (K.56 0.9)
Manus/art. av A. Skåsheim: «Sogn og
Sogningane». (K.49 0.4)
Manus til art./foredrag om «Viksdalen – ei
særmerkt dalbygd» av A. Skåsheim.
(K.48 0.8)
Manus til foredrag om «Gaularhovet – største
heilagdomen på Vestlandet» av A. Skåsheim.
(K.48 0.7)
«Minneord om Gert Falch Heiberg». Skrive av A.
Skåsheim. (K.47 0.8)
Ymse dikt av A. Skåsheim, ca. 120 maskinskrivne
sider. (K.109 0.19)
Ymse takkekort og visittkort.
1. Sjølbiografi. Skriven av Jon Laberg.
2. Laberg si ætt på morssida.
3. «Minner frå mitt samvær med Christian
Michelsen v/Jon Laberg.
«Ord frå Sogn, Bjørnson godkjende Aasenmålet.» 5 handskrivne sider om m.a. målarbeid
og liknande i Sogndal, møte med Bjørnson og
liknande, skrivne av Jens Kvåle. (K.56 0.10)
Ymse avisutklipp, ikkje ordna. (K.128)
Ymse avisutklipp og særprent, ikkje ordna.
(K.125)
Om fruktdyrking. Avisutklipp.
Program til utstilling av Henrik Sørensen sine
måleri i Bergens Kunstforening 3.-20.11.1949.,
samt stykke i «B.T.» 3.11.1949 av Håkon
Stenstadvold.
Avisutklipp : Annonse om tekstilrasjonering,
«Dagen» 2.11.1949, samt 6 ulike
1938
1937
1934-1939
1939
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
1924-, 1948
1927/1928,
1948
1948
1949
1949
O192. L4
O192. L5
O192. L6
O192. L7
O193. L1
O193. L2
O193. L3
O194. L1
195.
O196. L1
O196. L2
O196. L3
O197. L1
O197. L2
O197. L3
O197. L4
O197. L5
O197. L6
O197. L7
O197. L8
O197. L9
O197. L10
O198. L1
O198. L2
O198. L3
O198. L4
O198. L5
O198. L6
O198. L7
rasjoneringskort.
Utkast til gåvebrev der Tor Bale gjev Bala- asken
til Historielaget for Sogn. (K.124 0.3)
Norrønafelaget «Bragr». Årsmøte 18. mars.
ukjent år. Liste over ulike nemnder.
«Norrøn samvinna – Island m.fl» Foredrag/
artikkel av A. Skåsheim.
Maskinskriven spørje-liste om fisket i Sogn og
Fj., udat. – vedlagt udat. brev (utan namn) frå
vedk. som har utarbeidd lista.
Folkeminne, ymse
Diverse trykksaker frå Norsk Folkeminnesaml.
1. Tine og laup.
2. Figurkrot på trebjelåvar.
3. Verp.
4. Jolebukk og bryllupsbukk. Inneheld
omtale og spørsmål vedk. desse.
(K.49 0.7)
Ymse notat.
Ymse øk. litteratur.
Avisutklipp. Småtrykk, ikkje ordna.
(K.126 0.1)
Ymse avisutklipp, ikkje ordna. (K.127)
Samnordisk. Knud Jarmstad. Avisutklipp
Avisutklipp, ikkje ordna.
Jørgen Bukdahl. Avisutklipp.
Stortinget. Avisutklipp.
Trysil. «Trollgubben Helsjø- Jacob.» av Dagfinn
Grønøset. «Nationen». 25.7.1953
Karl Marthinussen gjev boka «Tanker mellom
barken og veden». av Sigurd Hoel omtale i
«Dagen», 31.1.1953.
Bilag til «Morgenavisen» 1.6.1953.
Festseplnummer. Mykje om Edvard Grieg.
«Nationen» 21.2.1953: Sagaøyas store dikter,
Halldor Kiljan Laeness, av J.N.
Avisutklipp om avdukingshøgtida på Østerbø.
Vervarslinga. Avisutklipp
Om biskop Schelderup. Avisutklipp.
Om Arnulf Øverland. «Dagen» 24.4.1954.
Avisutklipp.
Mellomaldersfunn i Kinsarvik, av Egil Bakka
«B.T.» 13.10.1954. Avisutklipp.
Sparing, prisoppgåve. Avisutklipp.
Frimodige ytringar om bondekulturen! av Per.
«Norges Bondeblad». 2.3.1955.
Kvinnherad. Avisutklipp.
Aukrust monumentet i Lom. Avisutklipp.
Om Tarjei Vesaas, «Norsk Tidend» 15.12.1956
Suldal. Avisutklipp.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
1948-1950
1950
1952
1949-1953
1952-1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953-1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1956
1956
O198. L8
O198. L9
O198. L10
O198. L11
O198. L12
O198. L13
O198. L14
O198. L15
O199. L1
O199. L2
O199. L3
O199. L4
O200. L1
O200. L2
O200. L3
O200. L4
O200. L5
O200. L6
O200. L7
O200. L8
O201. L1
O202. L1
203
Gamalt frå Valdres. «Nationen» 16.2.1956.
Frå utgraving på Bryggen. «B.T.» 18.9.1956
Avisutklipp og rundskriv. Om bondelaget.
Om villrein. Avisutklipp.
De bergenske husmødre diskuterer Myklesaken.
«Morgenavisen» 13.11.1957
Om Anlestad. «Morgenavisen» 6.7.1957.
Dikt av H. B. Takle. «Norges Bondeblad»,
6.9.1957.
Årsmelding for Vestlandske Mållag. 1957-1958.
Prenta
Om Brakanes hotell. Frå innvigninga.
Avisutklipp.
Ymse loddar frå forskj. Lotteri.
Målsak, m.a. om lærebokkrisa, 1961. Hefte om
Styringsmålet på universitetet i Bergen.
Avisutklipp.
Ymse avisutklipp. Ikkje ordna.
Sigurd Eskeland: Helge Ingstad har ikkje funne
Vinland det gode. «B.T.» ‘s kronikk 23. og .24.
nov. 1961. Avisutklipp.
Kvinner i presteembete. Avisutklipp.
«Froskemannarkeologene til saganes berømte
slag- steder.» Frå Fimreite, i «Aftenposten.»
1.9.1961. Avisutkl.
«Bodstikka», meldingblad for Noregs Mållag,
nr.2. 1961. «Språket vårt», av Ivar Eskeland, s.
24-26.
Ymse biografiar, Avisutklipp
Ymse avisutklipp. (K.134)
Biografiske opplysningar om lærar A. P. Øvrebø
i Balestrand (fødd i Solvorn i 1842)
(K.124 0.9)
4 sider korrektur, 19 sider handskrivne manus
og 10 bilete + kart over Langedalen – høyrer til
art. : «Noko om bygdi, folkeliv, turistferdsler og
fjellferder» av A. Skåsheim. (K.41 0.2)
Avisutklipp, ikkje ordna. Småprent.
(K.127)
Avisutklipp, Vedkjem m.a. avduking av
minnestein i Særaskåret over Hugleik Tungøen,
debattar om Gulatingsstaden, Gaularhovet,
målsak, ymse minne i bygdene m.m. Ikkje
ordna. (K.111)
Dagbøker (Berre etter avtale)
1956
1956
1927-1957
1955-1957
1957
Nr.1 (1905) 27.9.1910-27.7.1912.
Nr.2
28.7.1912-13.7.1913.
Nr.3
17.7.1913-13.12.1913.
Nr.4
14.12.1913-4.1.1914.
Nr.5
5.1.1914-15.5.1914.
1910-1916
1957
1957
1957-1958
1952-1960
1956-1960
1946-1961
1948-1961
1961
1961
1961
1961
1936-1962
1962
Udat.
Udat.
Ca. 1945-1960
Ca. 1960-1962
204
205
206
207
208
209
210
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9
Nr.10
Nr.11
Nr.12
Nr.13
Nr.14
Nr.15
Nr.16
Nr.17
Nr.18
Nr.19
Nr.20
Nr.21
Nr.22
Nr.23
Nr.24
Nr.25
Nr.26
Nr.27
Nr.28
Nr.29
Nr.30
Nr.31
Nr.32
Nr.33
Nr.34
Nr.35
Nr.36
Nr.37
Nr.38
Nr.39
Nr.40
Nr.41
Nr.42
Nr.43
Nr.44
Nr.45
Nr.46
Nr.47
Nr.48
Nr.49
Nr.50
Nr.51
Nr.52
Nr.53
Nr.54
Nr.55
Nr.56
16.5.1914-10.12.1914.
11.12.1914-6.8.1915.
6.8.1915-28.3.1916.
29.3.1916-14.10.1916.
15.10.1916-28.12.1916.
29.12.1916-7.6.1917.
8.6.1917.-25.4.1918.
26.4.1918-29.12.1918.
29.12.1918.-19.1.1920.
20.1.1920-17.11.1920.
18.11.1920-31.3.1921.
1.4.1921.-18.9.1921.
19.9.1921-15.1.1922.
15.1.1922.30.7.1922.
31.7.1922.-3.3.1923.
4.3.1923-13.8.1923.
14.8.1923-23.3.1924.
23.3.1924-15.10.1924.
15.10.1924-25.4.1925.
25.4.1925-27.10.1925.
27.10.1925-26.9.1926.
27.9.1926-15.7.1927.
16.7.1927-17.5.1928.
17.5.1928-4.6.1929.
5.6.1929-15.12.1929.
15.12.1929-27.10.1930.
27.10.1930-27.8.1931.
29.8.1931-14.10.1932.
14.10.1932-19.9.1934.
19.9.1934-9.2.1936.
10.2.1936-21.1.1937.
22.1.1937-24.09.1937.
25.9.1937-16.8.1938.
17.8.1938-29.10.1939
30.10.1939-21.9.1940.
22.9.1940-27.4.1941.
28.4.1941-16.3.1942.
16.3.1942-19.1.1943.
20.1.1943-9.11.1943.
10.11.1943-12.7.1944.
13.7.1944-14.1.1945.
15.1.1945-9.6.1945.
10.6.1945-9.1.1946.
10.1.1946-21.7.1946.
22.7.1946-1.5.1947.
2.5.1947-9.3.1948.
10.3.1948-4.1.1949.
5.1.1949-25.11.1949.
25.11.1949-18.8.1950.
19.8.1950-7.9.1951.
8.9.1951-1.7.1953.
1916-1922
1922-1925
1925-1931
1931-1939
1939-1945
1945-1950
1950-1958
211
O212. L1
O212. L2
O212. L3
O212. L4
O212. L5
O212. L6
O212. L7
O213. L1
O213. L2
O213. L3
O214. L1
O214. L2
O215. L1
O215. L2
O215. L3
Nr.57
Nr.58
Nr.59
Nr.60
Nr.61
Nr.61 a.
Nr.62
Nr.63
Nr.64
Nr.65
Nr.66
Nr.67
2.7.1953-20.12.1954.
21.12.1954-6.1.1956.
7.1.1956-30.3.1957.
1.4.1957-4.6.1958.
5.6.1958-24.1.1959.
25.1.1959-25.5.1959.
26.5.1959-3.1.1960.
5.1.1960-6.9.1960.
7.9.1960-21.1.1962.
23.1.1962-15.10.1963.
17.10.1963-7.4.1964.
8.4.1964-20.1.1965.
To notisbøker
Nr.67
Ferieferd
Nr.68
Dagbok for hertenesta
Foto
Foto av det første styrerommet (stjornarromet)
i Vestlandsbanken 12.6.1962.
(K.58 0.33)
Åtte foto
Brevkort med bilete av Hygea turisthytte og
handelsstad ved Skåsheimelva, samt fullmakt
frå Chr. Skaasheim til sonen Anders i høve
styrmann Lars Chr. Skåsheim sin bortgang og
dødsbu. (K.58 0.42)
Foto, prospektkort, Teikningar.
Foto i brev dat. 29.6.1920 frå Sunni Mundal.
Foto i brev dat. 20.3.1921 frå C. Thackray
Parsons, Hammersmith.
Foto i brev frå Brita og Olav, Alværn,
dat.17.7.1921 (til Kjære syskinbarn) Foto frå
Romsdal i brev frå Walborg Unhjæm
Foto av broren Lars, d. i England 1924, ibrev til
A.S. frå mora 1.11.1924.
Russiske pengesetlar, lagd i konvolutt av A.
Skåsheim 19.4.1934.
1.stk. 5-rubel (1909)
1.stk. 10-rubel (1909)
1.stk 25-rubel (1909)
2.stk. 50-rubel (1899)
1.stk. 500-rubel (1912)
(K.134)
Foto av A. Skåsheim, samt slekt og vener.
Ymse visittkort
Ymse
Minialmanakk 1936. Flagg og silkeband i ymse
nasjonalfargar.
Korrespondanse
Brev til Anders Skåsheim.
Brev til A. Skåsheim
Brev til A. Skåsheim
1958-1965
1911
1914
1962
Udat.
1924
1920
1921
1921-1923
1924
1899-1934
Udat.
Udat.
Udat.
1894
1897
1898
O215. L4
O215. L5
O216. L1
O216. L2
O217. L1
O218. L1
O219. L1
O220. L1
O220. L2
O220. L3
O220. L4
O220. L5
O221. L1
O221. L2
O221. L3
O221. L4
O221. L5
O222. L1
O223. L1
O224. L1
O225. L1
O225. L2
O226. L1
O226. L2
Brev til A. Skåsheim
Brev til A. Skåsheim
Brev til A. Skåsheim
Brev til A. Skåsheim
Brev til A. Skåsheim
Brev til A. Skåsheim
Brev til A. Skåsheim
Om «Bendikløa» i Eitorngjerde. Brevbyte med
Per Kvikne, lærar Karl Egeland og Jens
Vangsnes. Gamalt hus som etter segna skulle ha
stade på Fimreite 1 1184.
«Balestrandssongen», dikta av A. Skåsheim.
Brevbyte med ymse komponistar, m.a. Sparre
Olsen, Finn Ludt, Arne Bjørndal, Ludvig Irgens
Jensen, Klaus Egge, Eirik Fordell og med
professor Olav Gurvin. Fin Ludt sette tone til
songen.
Brevbyte med lagdomar Helge Refsum. Bergen,
om Gulatingstaden. Brev frå fylkesmann N.
Schei og ymse avisutklipp.
Om Gaularhovet, ymse brevbyte, samt
manuskript sendt til «Firda» 1964
Brev til Svein Vold frå A. S., om hus på Stokkebø
som keisar Wilhelm var inne i.
Rekneskap
Rekneskapsvedlegg
Banklån frå Balestrand Sparebank til A.
Skåsheim pålydande 1030 kr., utskrivne
4.1.1901, med kausjonistar og påskrift om
attendebetaling.
Ei notisbok: Noteringsbog for Herr N. Ølness til
A. Skåsheim.
To notisbøker: Noteringer. A. E. Fjærestad til A.
C. Skaasheim.
Ei notisbok: Eirik Skaasheim i rekning med A.
Skaasheim.
Reisenoteringar for A. S. Utgifter, seks
notisbøker.
Reisenoteringar for A. S. Utgifter. Seks
notisbøker.
Reisenoteringar for A. S. Utgifter. Fem
notisbøker.
Tre notisbøker: Noteringar privat for faders
affærer, samt eit ark rekneskap.
Rekneskapsvedlegg.
Sju bankbøker, på- lydande Anders K.
Skaasheim, 4 stk., 1899-1917. Kristen
Skaasheim, 2stk.,1901-1913. Erik Chr.
Skaasheim, 1 stk., 1906-1913
Rekneskapsbok for A. Skåsheim.
Ymse
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1961
1959-1963
1963
1961-1964
1964
1903-1905
1901-1909
1908-1912
1904-1913
1906-1913
1907-1909
1909-1911
1911-1914
1901-1916
1909-1916
1899-1917
1931-1933
O227. L1
O227. L2
O227. L3
O227. L4
O227. L5
O228. L1
O228. L2
O228. L3
O228. L4
O228. L5
O229. L1
O229. L2
O229. L3
O229. L4
O229. L5
230
«Assurancebog». Frå Jacob Thomsen
Assurance-forretning, Bergen. Prenta. Ikkje
brukt.
Middelskule, A. Skåsheim, (Hambros) I
Timeplan, kvitteringar for bet. skule-pengar og
nokre prøvar (tentamen) i norsk, engelsk, tysk
og rekning.
Sang til Christen Skaasheim og Hustru Synneva
paa deres Sølvbryllupsdag 25de Juni 1903.
Signert Pfl. 17 vers.
Ulike teater- og konsertprogram, m.a. Peer
Gynt, Bokken Lasson m.m.
«Kongesang». 2 vers. Nidsong mot Oscar 2.
Påskrivne: A. Dreyer, 28.5.1905
Matrikkel for Balestrand herad. Prenta
Fullmakter for A. Skåsheim frå Bergens Notforretning. 4 stk.
Reiserute for A. Skåsheim for Bergens Notforretning. Reiseadvis. Visittkort.
1. Almanakk for 1910, med medlemsliste
for Historielaget for Sogn.
2. Bautasteinen i Balestrand. Innsamla
midlar, 1911-1913. Ei notisbok.
«Bestemmelse». Arv etter A. E. Fjærestad. Erik
S. sin del grunnlag for eit familiefond.
Haugianarminne.
1. Avisutklipp frå «Dagen», 11.9.1957;
Ukjende haugianarbrev frå Romsdal og
Sogn.
2. Manuskript til foredrag på Askelund
17.4.1958: Haugianarminne i Sogn.
3. Sterke Haugianarminne. Ættestemnor i
Romsdal og Sogn. Udat. 4 s.
Segner og sogor frå Kyrkjebø herad, av Anders
Skåsheim. Prenta.
Ymse. Ymse billettar, notatar, 1 program,
visittkort, avisutklipp.
Avisutklipp. Bygdesongar prenta i B.T.
Eit hefte av Nordmanns- forbundet, 1. hefte
1965.
Avisutklipp frå 2. verdskrigen.
Udat.
1899-1900
1903
1903-1904
1905
1907
1908-1911
1911
1910-1913
1914
1957-1958
1959
1910-1963
1962-1963
1965

Similar documents