2015-09-30-naboinformasjon

Comments

Transcription

2015-09-30-naboinformasjon
Side 4
30.09.2015
Naboinformasjon
om byggeprosjektet Rønningen folkehøgskole
Solid Entreprenør AS starter om kort tid utbygging på
skoletomta til Rønningen Folkehøgskole.
Prosjektet inkluderer påbygg på dagens undervisningsbygg, ny flerbrukshall, riving og oppføring nytt
leilighetsbygg og internatbygg.
Byggherre er Rønningen folkehøgskole.
Bjørnengveien 11, 1662 Rolvsøy
Telefon: 917 73 600
www.solid.no
Versjon ÅÅMMDD
Vårt engasjement forenkler hverdagen
Side 2
Side 3
B y g g e p e r io d e n
O m r å d e p la n
Bygging starter i disse dager og er planlagt ferdigstilt februar 2017.
Overordnet fremdriftsplan kommende periode (okt-des 2015):
*Grunnarbeider flerbrukshall
*Graving grøfter og utomhus
*Starte påbygg på undervisningsbygg
*Rive leilighetsbygg
INTERNAT
BOLIG
FLERBRUKSHALL
S i k ke r h e t , H e l s e o g A r b ei d s m i lj ø
Solid Entreprenør AS er totalentreprenør og vil være pådriver for arbeidet med
Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA). Rønningen folkehøgskole har også
engasjert eksternt byggherreombud og koordinator for SHA ved Asenso Prosjektledelse AS.
Det er utarbeidet en egen SHA-plan basert på risikovurdering av arbeidet. Denne planen gjelder også for underentreprenører som deltar i prosjektet. Hvert
bygg vil være inngjerdet. Hele området vil også få et mindre gjerde og skilter.
Det vil ikke være adgang til området under bygging, unntatt skolens daglige
drift. Vi henstiller til alle om å respektere inngjerdingen og ikke ta seg inn på
området uten samtykke fra byggeplassledelsen. Vi henstiller spesielt til foresatte å informere barn og unge om at byggeplassen ikke er en lekeplass. Området
skal heller ikke benyttes som gjennomfart («snarvei»). Vi ønsker med dette i
fellesskap å unngå uønskede hendelser og ulykker i byggeperioden.
Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at det blir byggekraner på byggeplassen,
og det føres kun hengende last over de ulike byggene.Arbeider vil i hovedsak
foregå mellom kl. 0700 og kl. 1800 på hverdager og kl. 0800 og kl. 1200 på
lørdager.
PÅBYGG
K o n t ak ti n f o r ma s jo n t ot a l e nt r e p r en ø r :

Anleggsleder, Fredrik Johander, [email protected]

Prosjektleder, Øyvind Harridsleff, [email protected]
K o n t ak ti n f o r ma s jo n u t b yg g e r :

Byggherreombud, Eirik Kalstveit, [email protected]