Møtereferat FAU 17.3.2015

Comments

Transcription

Møtereferat FAU 17.3.2015
Møtereferat FAU-møte
DATO: 17.3.2015 TID: 19:00
STED: Lærerværelset, Sjøskogen skole
TILSTEDE:
Alexander Bråten 5.trinn, Eilin Gillesen, 2. trinn, Vicki Tettum 6. trinn,
Ellen Margrete Rovde 3. trinn, Stein Barli, 1. Trinn, Jan Selvær 7. Trinn,
Per.
Fraværende: Hilde Haverstad 4.trinn,
Neste møte: Torsdag 9.4.2015 kl 19.00
Sak
nr:
Fra
forrige
referat
FAU skal ha en ny aktivitet i forbindelse med årets
manifest mot mobbing. Vi legger opp til
informasjonsaktiviteter for både barn og voksne.
Ansvarlig
Frist
FAU
Utsettes
til etter
påske
Ishallen Vinterbro – mulighet for leie på dagtid. Sjekke
om de har utstyr.
1.
Foreldremøtene: Gode tilbakemeldinger på
spørreundersøkelsen vedrørende nettvett som ble
presentert på foreldremøtene. Ga gode diskusjoner i
flere trinn.
Storforeldremøte uke 17 eller 19. Knyttes mot nettvett
og mobbing.
Per ber om innspill fra lærerne vedrørende
mobbetema til storforeldremøte.
Per
Hvordan få med de foreldrene som sjeldent møter?
- kan vi får drahjelp av ungene? (friste med
aktiviteter/konkurranser). Hoppeslott?
- FAU/skolen betaler evt. ”barnevakt”
- Servere pølser og drikke til barna.
2.
Skaterampe – vi har hatt befaring.
Må utbedres, bla hull i overflaten. Vi har mottatt et
tilbud, og innhenter ytterligere ett.
Vi ber om et tilbud fra en til.
3.
Vikarer. Ås kommune har ingen vikarpool, et dilemma
i forhold til å skaffe kompetente vikarer for korte
Alexander snarest
vikariater. Assistenter fra SFO brukes en del, men
skolen prioriterer å bruke faglærte vikarer når dette
er mulig.
4
Utbygging: Fremdriftsplan for utbygging kommer i
HOK i mai.
Prosjektgruppen må komme i gang igjen.



5
Foreldreg
ruppen/
Ellen
foreldregruppen må komme i dialog med
politikerne før til dette møte.
lage oversikt over nye hus i område
hva betaler Ås kommune for leie av lokaler til
biblioteket på senteret? Lokalisere bibliotek i
nytt skolebygg?
Innspill tiltaksplan for trafikksikkerhet: Frist 6.4
FAU
17.3
Vicki
Snarest
Merk brev og e-post med saksnummer: 15/00780 –
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019
-
6
Merking gangfelt fra skole til Vinterbro senter
Mer skilting skolevei, Vinterbromyra og
Grimsrudveien siste del mot skolen.
Fortau opp Grimsrudveien fra Høyungsletta
Merking gangfelt ved
Rørmyrveien/Sjøskogenveien
Gangbro ved Vinterbro bussholdeplass.
Merking gangfelt eventuelt nedgang fra ny bro.
Bedre belysning ved parkering/bussholdeplass
Høre med Ås videregående om å lage griller (kr 5000)
Kontaktdetaljer FAU-representanter:
Ta kontakt med din FAU-representant dersom du har saker du ønsker FAU skal behandle.
FAU-kontakten kan også være et kontaktledd dersom det er forhold man synes er vanskelig å
ta opp direkte med skolen.
Jan Selvær, 7. trinn
Telefon: 91130437
Vicki Tettum, 6. trinn
Telefon: 91392079
Alexander Bråten, 5. trinn Telefon: 92294829
Hilde Haverstad, 4. trinn
Telefon: 90101631
Ellen Margrete Rovde, 3.trinn Telefon: 92440850
Eilin Gillesen, 2. trinn
Telefon: 41100222
Stein Barli,1.trinn
Telefon: 91187811
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
E.post: [email protected]