Kartleggingsprøver/læringsstøttande prøver Vg1 hausten 2015

Comments

Transcription

Kartleggingsprøver/læringsstøttande prøver Vg1 hausten 2015
Orienteringsmøte for
foreldre/føresette til elevar på Vg1
Onsdag 26.august 2015 kl.18:30 på Landskapet
Program:
• Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane
• Orientering om skulen
• Berbare PC’ar og stipendordning/lærebøker
• Kontaktpunkt heim-skule/foreldremedverknad
• Fråvær og fråværsoppfølging. E-postadresser
• Vurdering. SkoleArena. Foreldrepålogging
• Karakterforsøk i norsk
• Kartleggingsprøver/læringsstøttande prøver hausten 2015
• Erasmus+
• Val av foreldre-/føresetterepresentantar til skuleutvalet
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
2
•
Service og samferdsel (SS), Elektro (EL) og Tekniske
Allmenne Fag (TAF) går til eigne klassevise orienteringer
•Ulike retningar i matematikk på Studiespesialisering (ST)
og Idrettsfag (ID)
• Reglar for framandspråk på Studiespesialisering og
Idrettsfag
• Idrettsfag går til eigne klassevise orienteringar
•Val av programfag på Studiespesialisering. Kort om
prosessen
• Korte klassevise møte mellom kontaktlærar og foreldre på
Studiespesialisering
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
3
Skulen si leiing:
•
•
•
•
•
•
Margaret Alme – rektor
Jon Arne G. Haram – assisterande rektor
Karen Topphol – avdelingsleiar
Eldrid Vik – avdelingsleiar
Bård Ringstad – avdelingsleiar
Gunhild Snipsøyr - avdelingsleiar
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
4
Rådgjevarane/helsesøstra:
Liv Ose – rådgjevar
Gunhild Snipsøyr – rådgjevar
Per Ove Osnes – rådgjevar
Trond Haugland – OT rådgjevar
Hanna Langnes Moldskred – helsesøster
Ingeborg Hatløy – skulen sin kontaktperson innan
PPT
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
5
Kontaktlærarar på Vg1:
1EL1
1EL2
1ID1
1ID2
1IN1
1SS1
1ST1
1ST2
1ST3
1TL1
1TT1
Magnar Sunde
Jens Aage Aschehoug
Einar Magne Skeide
Svein Ove Fylsvik
Janne F. Rønningen
Ruth Flø Paulsen
Siv Helgestad Midtlien
Ruben Kjølås
Cecilie Bjørnerem-Brandal
Cecilie Myklebust Bakken
Paul Inge Røyset
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
elektro
elektro
idrett
idrett
innføringsklassa
service og samferdsel
studiespesialisering
studiespesialisering
studiespesialisering
tilrettelagt
tekniske allmenne fag
12.01.2017
6
Skuleåret 2015-2016:
5 utdanningsprogram – Studiespesialisering,
Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel,
Tekniske Allmenne Fag
Innføringsklasse
Om lag 530 elevar
28 klasser
Ca 100 tilsette; pedagogisk tilsette, assistentar,
merkantilt tilsette og driftstilsette
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
7
Kvalitetsplan 2015-2019 for sektoren:
• Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring
• Inkludering og medverknad
• Gjennomføring og samanheng i den 13-årige
grunnopplæringa
• Leiing og kompetanseutvikling
Skulen har eigen handlingsplan. Kjem på
heimesida med det første.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
8
Organisering av skuledagen:
8 undervisningstimar per dag á 45 min
-i snitt 6 timar for Studiespesialisering og 7 timar for
Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel
Tekniske allmenne fag køyrer eige løp; 3 dagar skule dei
første tre åra, 2 dagar skule siste året
Basisgruppemøte 1 gong per veke. Obligatorisk oppmøte.
Midttime tysdag og torsdag i 5.time
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
9
Foreldresamarbeid er forskriftsfesta, kap.20:
Skulen skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar
gjennom heile opplæringsløpet
Informasjonsmøte i starten av skuleåret
Rett til minst ein planlagt og strukturert samtale med
kontaktlæraren i løpet av første halvår
Vil få invitasjon til samtale i løpet av hausten, okt/nov
Invitasjon til samtale med faglærarar i jan/feb, før val til
neste år
Søknadsfrist for neste skuleår: 1.mars (1.februar for søking
på særskilt grunnlag)
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
10
Foreldre til ikkje myndige elevar skal få:
• munnleg eller skriftleg varsel dersom det er fare for ikkje
grunnlag for vurdering i fag
• munnleg eller skriftleg varsel om fare for at eleven kan få
karakteren nokså god eller lite god i orden og/eller åtferd
• høve til å logge inn på skulen sitt fråværssystem;
SkoleArena. Får då epostmeldingar når merknad er sett
eller varselbrev sendt. I nokre tilfelle også når eleven har
fråvær.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
11
Kommunikasjonskanalar:
Skulen si heimeside: http://www.ulstein.vgs.no
Facebook: Ulstein vidaregåande skule – off.side
Fronter: (må bruke eleven sitt brukarnamn og passord)
SkuleArena.
Foreldrepålogging. Rettleiing på skulen si heimeside
Gjeld vurderingar og fråvær
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
12
E-post: [email protected]
Link til Opplæringslova, forskrifta til Oppl. og
skulereglementet på skulen si heimeside
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
13
Berbare PC’ar og stipendordninga
• Fylkestinget 2007: berbare PC’ar skal vere obligatorisk
hjelpemiddel for alle elevar på Vg1
• Ordninga er valfri; enten å ta imot PC frå FK eller få
utbetalt 2500 kr i stipend (eingongsbeløp utbetalt i
november) og kjøpe PC sjølv. Denne må vere kjøpt tidleg i
skuleåret
• Utstyrsstipend frå Lånekassa (967-ST/EL/SS 2141-TIP
3577-ID). Frist 15.november
• Fylket har eige PC-reglement.
• Skulen har eigne PC-reglar. Oppslag på klasseromma
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
14
Office 365 til elevar. Dette er ein gratis lisens som alle
elevar kan nytte.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
15
Forskrifta når det gjeld fråværsføring:
Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset
Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar
Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit
vedlegg til vitnemålet dersom årsaka er dokumentert
Eleven kan krevje at inntil 10 skuledagar i eit opplæringsår
ikkje vert ført på vitnemålet:
–Helse- og velferdsgrunnar
–Arbeid som tillitsvald
–Politisk arbeid
–Hjelpearbeid
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
16
– Lovpålagt oppmøte (td sesjon)
– Representasjon i arrangement på nasjonalt og
internasjonalt nivå
Fråvær etter første punktet må dokumenterast med
legeerklæring
Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn
tre dagar og berre fråvær frå fjerde dagen kan trekkast
frå
Gjeld ikkje fråvær i enkelttimar
Ordensreglementet set krav til at eleven melder frå om
fråvær frå første fråværsdag eller dersom han/ho må
forlate skulen i løpet av skuledagen
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
17
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
18
Kartleggingsprøver/læringsstøttande prøver
Vg1 hausten 2015:
Læringsstøttande prøve i matematikk (Udir)
Formål:
Å få oversikt over elevar som ikkje har tileigna seg nødvendige
ferdigheiter i grunnskulen. Tiltak så tidleg som mogeleg i vgs.
Å rettleie elevane på idrett/studiespesialisering i eit evt omval av
matematikk (1P/1T)
Kartleggingsprøve lesing og engelsk (Udir)
Kartlegginga gjennom Udir-prøvene vil skje tidleg i skuleåret –
fram mot slutten av september
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
19
Krav til aktivitetsplikt hos eleven:
§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag – tredje ledd:
Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at
læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven sin
kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege
grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg
grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
20
§ 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd
Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er
førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og
arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om
eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og
har med nødvendig læremiddel og utstyr.
Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven
oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i
og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven
viser omsyn og respekt for andre.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
21
Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå
vurderinga av eleven sin kompetanse i fag.
I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til
føresetnadene eleven har.
Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på
enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er
særleg klanderverdig eller grov.
Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller
åtferd.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
22
§ 3-11. Undervegsvurdering
Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen,
som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar
kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i åtferd skal
givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg.
Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til
elevenog gi rettleiing om korleis ho eller han kan utvikle kompetansen sin i
faget.
Eleven har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med
kontaktlæraren om utviklinga si i forhold til kompetansemåla i faga.
Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan
karakter, jf. § 3-13 og i samband med samtalen med foreldra etter § 20-3
og § 20-4.
Læraren skal i undervegsvurderinga vurdere om eleven har tilfredsstillande
utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5-1 og § 5-4.
Elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering og
rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf.
opplæringslova § 5-5 første ledd.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
23
§ 3-12. Eigenvurdering
Eigenvurderinga er ein del av undervegsvurderinga, og formålet med
eigenvurderinga er at eleven reflekterer over og blir bevisst på eiga
læring. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen
kompetanse og eiga fagleg utvikling.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
24
§ 3-13. Halvårsvurdering i fag for elevar
Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og
skal syne kompetansen til eleven i forhold til
kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing
om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget.
Det er ikkje klagegrunnlag på halvårsvurderinga, berre på
standpunktkarakterane.
§ 3-18. Standpunktkarakterar i fag
Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved
avslutninga av opplæringa i fag, og som skal førast på
vitnemålet.
Ein del fag har ikkje standpunktkarakter før etter 2 eller 3
året.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
25
Kampen mot fråværet:
Fråvær er eit av dei større problema i vidaregåande skule
Sjå skulen si heimeside:
- Skriv om skulen si praktisering (Info til elevar og føresette)
- Link til fylkeskommunen si heimeside, der ein finn
ordensreglementet og fråværsføringsrutinar gjeldande frå
01.08.15 (Reglar og forskrifter)
NB! Prosentgrense neste skuleår – truleg 10% i faget
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
26
Skuleåret 12-13
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
27
Val av medlem til skuleutvalet
Skuleutvalet:
ein representant for foreldra/føresette m/vara
to representantar for elevane
ein representant for dei tilsette
to representantar for lokale samfunnsinteresser
rektor
3 møte i skuleåret
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
28
Skuleutvalet sitt ansvar:
Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skulen
Godkjenne skulen sin kvalitetsplan
Godkjenne årsmelding
Initiere til utviklingsarbeid
Skuleutvalet har uttalerett om:
Investeringar – i tråd med fylkestinget sine vedtak
Disponering av skulen sitt driftsbudsjett
Justering av skulen sin organisasjonsmodell
Tilbodstrukturen ved skulen
Skulebruksplanen
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
29
Hybelkveldar
Omtrent ein gong per månad
Film, pizza, sosialt samvær
Ansvarleg: Trond Haugland
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
30
Vi takkar dei føresette til elevar på service og
samferdsel, elektro og tekniske allmenne fag
for laget
Desse går til klassevise samlingar i lag med
kontaktlærar
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
31
Val av matematikk på studiespesialisering og idrettsfag
Elevar på Vg1 kan velje mellom
• matematikk 1P – praktisk retta matematikk
• Matematikk 1T – teoretisk retta matematikk
Begge faga har 5 t/v og er avsluttande dette skuleåret, dvs
karakteren blir ståande på vitnemålet.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
32
Matematikk 1P:
• Praktisk retta: geometri, økonomi, sannsyn, prosent,
forholdsrekning, enkle funksjonar
• Noko repetisjon frå ungdomsskulen
• «Lettaste» matematikkvarianten.
• Passar til eleven som:
• ikkje treng matematikk for vidare studie
• ikkje er så glad i faget
• synest matematikk er vanskeleg.
• Gir generell studiekompetanse
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
33
Matematikk 1T:
• Teoretisk retta: geometri, likningar, funksjonar, derivasjon,
trigonometri, matematiske modellar, sannsyn…
• Eleven lærer mykje nytt, ikkje repetisjon frå tidlegare
• Passar til eleven som:
• er glad i faget
• treng matematikk for vidare studie
• føler at han/ho lykkast med matematikk
• Gir generell studiekompetanse
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
34
Matematikk på Vg2 idrett:
• Minimumsvarianten er å velje 2P på Vg2, 3 t/veke.
• Elevar som har hatt 1T på Vg1 kan i staden for 2P velje S1
(matematikk for samfunnsfag) på Vg2, 5 t/veke.
• Begge faga er avsluttande med standpunktkarakter på
vitnemålet.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
35
Matematikk på Vg2 og Vg3 studiespesialisering:
• Minimumsvarianten er å velje 2P på Vg2, 3 t/veke.
• Elevar som har hatt 1P på Vg1 kan velje programfaget S1
(matematikk for samfunnsfag) på Vg2. Dette kan byggast på
med S2 på Vg3.
• Elevar som har hatt 1T på Vg1 kan velje programfaga:
•S1 + evt S2
•R1 (matematikk for realfag)på Vg2. Kan byggast på med R2
på Vg3.
• Alle faga er avsluttande med standpunktkarakter på
vitnemålet.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
36
Reglar for framandspråk frå hausten 2009:
Elevar som har hatt framandspråk alle 3 åra i
ungdomsskulen, kan velje:
Å gå vidare med dette framandspråket på Vg1 og Vg2
Å ta eit nytt framandspråk på Vg1 og Vg2 (dersom
skulen har tilbodet)
Elevar som har hatt fordjuping i norsk eller engelsk på
ungdomsskulen, skal ha:
Eit obligatorisk framandspråk I+II på Vg1, Vg2 og
Vg3, til saman 13 timar
Orienteringsmøte
Møte
for foreldre/føresette
for foreldre/føresette
hausten 2015Vg1 H11
12.01.2017
37
Vi takkar dei føresette til elevar på idrett for
laget
Dei går no til klassevise samlingar i lag med
kontaktlærar
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
38
UTDANNINGSPROGRAM FOR
STUDIESPESIALISERING
To programområde:
•Realfag
•Språk, samfunnsfag og økonomi
Fagvalsprosessen: februar/mars
Vigo.no, søknadsfrist 1. mars
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
39
Struktur studiespesialisering Vg2/Vg3:
15 timar fellesfag, dvs. fag alle må ha
15 timar programfag til val
Fordjuping i 2 programfag innafor eige programområde
Fellesfag på Vg2:
-4 t norsk
-2 t kroppsøving
-4 t framandspråk, nivå 1 eller 2
-2 t historie
-3 t matematikk, praktisk
-= 15 timar
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
40
Programfag til val:
REALFAG:
Matematikk for realfag R1
Matematikk for samfunnsfag S1
Biologi 1
Fysikk 1
Kjemi 1
Informasjonsteknologi 1
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
41
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI:
Internasjonal engelsk
Sosiologi og sosialantropologi
Samfunnsøkonomi 1
Marknadsføring og leiing 1
Rettslære 1
Økonomistyring
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
42
Fellesfag på Vg3:
-6
-2
-3
-4
t
t
t
t
norsk
kroppsøving
religion
historie
Fordjuping i 2 programfag innanfor eige
programområde
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
43
Alle elevar som går studiespesialisering med rett
tal timar og rett fagkombinasjon får
generell studiekompetanse
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
44
Spesiell studiekompetanse:
Ein del utdanningsinstitusjonar krev visse
fagkombinasjonar. Her er eit oversyn over desse:
Siviløkonom- og informatikkstudium
R1 eller (S1+S2)
Ingeniør- og sivilingeniørstudium
(R1+R2) + Fysikk 1
Bioingeniør R1 eller (S1+S2)+Fysikk 1 eller Biologi 1 eller
Kjemi 1
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
45
Lege/tannlege/ernæring/farmasøyt
• R1 eller (S1+S2)+Fysikk1+Kjemi (1+2)
Veterinær
• R1 eller (S1+S2)+Kjemi (1+2)
Reseptar og tannteknikar
• R1 eller (S1+S2) eller Fysikk 1 eller Kjemi 1
Arkitektur – NTNU
• (R1+R2) + Fysikk 1
Realfag, natur- og miljøfag
• R1 eller (S1+S2) + eitt fag (1+2) frå programområde
realfag
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
46
Tilleggspoeng for realfag frå 2009:
Inntil 4 tp for realfag. Alle programfag i realfag med 5 t/v
gir 0.5 realfagspoeng, bortsett frå matematikk R2 og fysikk
2, som gir 1.0 realfagspoeng
Tilleggspoeng for språkfag frå 2011:
Inntil 4 tp for framandspråk (ikkje engelsk). Alle
programfag i framandspråk med 5 t/v gir 0,5 språkpoeng,
bortsett frå framandspråk III, som gir 1,0 språkpoeng.
Møte for foreldre/føresette hausten 2015
12.01.2017
47

Similar documents