Hannah Atic - søknad om permisjon/fritak fra verv

Comments

Transcription

Hannah Atic - søknad om permisjon/fritak fra verv
Byrådssak 1124 /15
Hannah Atic - søknad om permisjon/fritak fra verv. Suppleringsvalg
BNO
ESARK-027-201200078-226
Hva saken gjelder:
Hannah Atic (H) har i epost av 6. januar søkt om permisjon fra sine verv ut valgperioden fordi hun er blitt
ansatt som studentpraktikant ved den norske ambassade i Sarajevo.
Siden søknaden gjelder ut valgperioden behandles søknaden som en fritakssøknad. Dette etter avtale med
Høyres gruppeleder Dag Skansen.
Hannah Atic har følgende verv oppnevnt av byrådet:
Hellemyren barnehage – samarbeidsutvalg, medlem
Seljedalen skole – samarbeidsutvalg, medlem
Myrholtet barnehage – samarbeidsutvalg, medlem
Bønes barnehage – samarbeidsutvalg, varamedlem
Kalfarveien barnehage – samarbeidsutvalg, varamedlem
I Bønes barnehage er også det faste medlemmet Bas Bultje trådt ut av vervet.
Vedtakskompetanse:
Byrådets fullmakter § 5.4 Oppnevning av kommunens representanter i styrer, råd og utvalg:
En gang i bystyreperioden foretar bystyret en gjennomgang av hvilke styrer, råd og utvalg kommunen
skal være representert i. Byrådet selv er tillagt myndighet til å oppnevne kommunens representanter i alle
styrer, råd og utvalg som legges innenfor byrådets ansvarsområde.
Byrådslederen innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Hannah Atic fritas fra følgende verv:
Hellemyren barnehage – samarbeidsutvalg, medlem
Seljedalen skole – samarbeidsutvalg, medlem
Myrholtet barnehage – samarbeidsutvalg, medlem
Bønes barnehage – samarbeidsutvalg, varamedlem
Kalfarveien barnehage – samarbeidsutvalg, varamedlem
2. Som nytt medlem til samarbeidsutvalget ved Hellemyren barnehage oppnevnes: Ragnar Nordtvedt
3. Som nytt medlem til samarbeidsutvalget ved Seljedalen skole oppnevnes: Einar Follesøy Kaldhol
4. Som nytt medlem til samarbeidsutvalget ved Myrholtet barnehage oppnevnes: Einar Follesøy Kaldhol
5. Som nytt medlem til samarbeidsutvalget ved Bønes barnehage oppnevnes: Christer Bergene
6. Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget ved Kalfarveien barnehage oppnevnes: Ingrid Solberg
1
Dato:
07. april 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Martin Smith-Sivertsen
byrådsleder
2
Saksutredning:
3