Søknad ernæring

Comments

Transcription

Søknad ernæring
Vedlegg: Retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler – Sykehuset Østfold – kommunene i Østfold
Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Søknad om samhandlingsmidler – SØ og kommunene i Østfold
Tittel på tiltaket
Navn på søker
Angi forankring og navn på
ansvarlig virksomhet/enhet
Navn på samarbeidspartner
- hvem deltar fra kommune, SØ og
brukere
Prosjektansvarlig/
Kontaktperson
Beskrivelse av prosjekt
Enhet for klinisk ernæring, sykehuset Østfold
Avdeling for medisinske poliklinikker, ved avdelingssjef Randi Elisabeth Olofsson. Enhet for
klinisk ernæring, ved seksjonsleder Ingerid Nybøle, kliniske ernæringsfysiologer Ingrid Valheim
Hagen og Christina Huse Jøssund.
Kommuner i Østfold, som etter invitasjon fra prosjektleder ønsker å delta. Klinisk
ernæringsfysiolog i prosjektstilling ved Enhet for klinisk ernæring, tilknyttet somatikken
voksen. Brukere er voksne pasientern i somatikken
Navn:
Virksomhet:
Adresse:
Telefon:
E-post:
Ingerid Nybøle og Ingrid Valheim Hagen
Sykehuset Østfold, Enhet for klinisk ernæring
Cicignongata 21, 1606 Fredrikstad
93882815 / 69861151 / 90869985
[email protected] / [email protected]
Se egen søknad som vedlegg
- inkl. bakgrunn for ideen
Mål/hensikt (målgruppe)
Er det undersøkt om andre
allerede har realisert dette
tiltaket?
Se egen søknad som vedlegg
Se egen søknad som vedlegg
- gi utfyllende informasjon
Redegjør kort for
metodikken som er tenkt
benyttet
Forventet nytteverdi for
brukere/pasienter
Forventet økonomisk
gevinst
Se egen søknad som vedlegg
Se egen søknad som vedlegg
Se egen søknad som vedlegg
- Viktig for overføring drift
Plan for implementering i
drift - bruk av funn
Beskriv overføringsverdi
Hvordan skal prosjektet
evalueres
Se egen søknad som vedlegg
Se egen søknad som vedlegg
Se egen søknad som vedlegg
- inkl. monitorering/
rapportering under veis
Prosjektets totale
budsjett
Se egen søknad som vedlegg
- inkl. egenfinansiering
Søknadssum for denne
søknad
Milepælsplan
Kr 800.000,-
1-2 år, avhengig av økonomisk bevilgning.
- prosjektets lengde
Ev vedlegg
Vedlegg 1: søknad
- angi navn og nummer
Søknaden med evt. vedlegg sendes på e-post til sekratiatet for admninistrativt samarbeidsutvalg
[email protected]