Priloga - Drazba

Comments

Transcription

Priloga - Drazba
Upravitelj: Aleš Velkaverh, univ. dipl. prav.
Poštne pošiljke pošljite na naslov:
Aleš Velkaverh, DVAINDVA d.o.o., Ferrarska 12, 6000 Koper
tel.: 05/6309-222 faks: 05/6309-225 email: [email protected]
P.n./Spett./Messrs.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Jerebova 2
8000 Novo mesto
Koper, 15.1.2016
ZADEVA:
St 3718/2015
Stečajni dolžnik:
Mesna industrija Mokronog, klavnica in predelava mesa,
d.o.o., Mokronog
Stečajni upravitelj:
Aleš Velkaverh, upravitelj insolvenčnih postopkov, s.p.,
Ferrarska 12, 6000 Koper
Na podlagi 334. člena ZFPPIPP in v skladu s pravnomočnim sklepom o prodaji naslovnega
sodišča razpisujem
JAVNO DRAŽBO
1. PREDMET PRODAJE
Stečajni dolžnik je lastnik naslednje nepremičnine, katere lastnik je dolžnik do celote (1/1), in
sicer:
 posamezni del št. 1 v stavbi št. 114 k.o. 1412 - MOKRONOG (ID 5772384).
Gre za samostojni poslovni prostor, ki ima po podatkih GURS-a 181,50 m2 neto koristne
površine.
Izklicna cena: 48.600,00 EUR.
Varščina: 4.860,00 EUR.
Premoženje se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato stečajni dolžnik ne odgovarja za
stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
2. JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
Nepremičnine, ki so predmet te javne dražbe se dražijo z zviševanjem izklicne cene.
3. IZKLICNA CENA
Sodišče je s sklepom o prodaji kot izklicno ceno določilo vrednosti, ki so razvidne iz točke 1
tega vabila. Izklicne cene temeljijo na oceni vrednosti premoženja, vsebovani v izdelani
cenitvi sodnega izvedenca oziroma cenilca, ki bo poslana vsakemu potencialnemu ponudniku
na njegovo zahtevo.
Te vrednosti ne vključujejo morebitnih davkov in javnih dajatev, ki se obračunajo posebej
in bremenijo kupca premoženja. Prav tako cena ne vključuje drugih morebitnih stroškov v
zvezi s prodajo, ki prav tako bremenijo kupca.
Stečajni dolžnik kupcu ne zagotavlja, da bo prodaja predmet točno določenega davka. Kupec
je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam ugotoviti, kakšen davek se lahko obračuna v zvezi s
prodajo. Stečajni dolžnik ne odgovarja, če se naknadno ugotovi, da je potrebno obračunati
drugačen davek v zvezi s prodajo.
Znesek, za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje, je 500,00 EUR.
4. VARŠČINA IN ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
Naslovno sodišče je sklepom o prodaji določilo znesek varščine za predmet prodaje, tako da
je varščina določena v višini, kot je navedeno v točki 1 tega vabila.
Znesek varščine za predmet prodaje je potrebno vplačati najkasneje en delovni dan pred javno
dražbo na transakcijski račun SI56 0430 2000 2508 210 odprt pri Novi KBM d.d. in na javni
dražbi plačilo dokazati z bančnim potrdilom o plačilu.
Varščina se ne obrestuje.
Če ponudnik v postopku uspe in sklene prodajno pogodbo, velja plačilo varščine za plačilo
are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Ponudnikom, ki v postopku ne bodo uspeli, se vplačana varščina vrne najkasneje v 3 delovnih
dneh po koncu odpiranja ponudb.
Če uspešen ponudnik ne podpiše pogodbe, se šteje vplačana varščina za plačilo pogodbene
kazni stečajnemu dolžniku za neizpolnitev obveznosti in stečajni dolžnik obdrži plačani
znesek varščine.
5. DAN, URA IN MESTO POTEKA JAVNE DRAŽBE
Javna dražba bo potekala dne 22.02.16 z začetkom ob 11.00 uri v poslovnih prostorih
stečajnega upravitelja na naslovu Ferrarska 12, 6000 Koper (III. nadstropje).
2
6. OGLED PREMOŽENJA IN KONTAKTNI PODATKI
Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru na kraju
samem. Potencialni kupci naj stopijo v stik z upraviteljem preko elektronskega naslova:
[email protected]
7. PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj ali z njegove strani pooblaščena oseba. O dražbi se sestavi
zapisnik.
2. V postopku javne dražbe lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Fizične osebe kot
dražitelji se morajo v postopku izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Zastopniki
pravnih oseb, kot dražiteljev se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in izpiskom iz
sodnega oz. poslovnega registra za pravno osebo, ki ni starejši od treh mesecev. Če pravno
osebo zastopa pooblaščenec, se ta izkaže s pisnim pooblastilom, osebnim dokumentom in
izpiskom iz sodnega oz. poslovnega registra za pravno osebo, ki ni starejši od treh mesecev.
3. Dražbe se lahko udeleži le, kdor je plačal varščino ali kdor izroči ustrezno bančno garancijo
v izvirniku.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno pri prodaji premoženja, ki se prodaja v posameznem koraku
za najmanjši znesek, ki je določen s tem razpisom EUR.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
7. Dražba je končana, ko to razglasi stečajni upravitelj. Zaključek dražbe se ne more razglasiti
pred potekom 1 minute od zadnje najvišje ponudbe.
8. Po koncu dražbe stečajni upravitelj razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti o
času sklenitve prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe
(šesti odstavek 334. čl. ZFPPIPP).
9. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler zapisnik o poteku javne
dražbe ni zaključen.
10. Ugovore reši stečajni upravitelj oz. z njegove strani pooblaščena oseba takoj in se vpišejo
v zapisnik.
8. DRUGI POGOJI PRODAJE
Drugi pogoji prodaje so razvidni iz priloženega osnutka pogodbe, ki jo mora v tej obliki
podpisati uspeli ponudnik s stečajnim dolžnikom.
Stečajni upravitelj
Aleš Velkaverh
3
Ime in priimek/firma, naslov
EMŠO/Matična št.:
Davčna številka:
ki ga zastopa stečajni upravitelj Aleš Velkaverh
(v nadaljevanju: prodajalec)
in
Ime in priimek/firma, naslov
EMŠO/Matična št.:
Davčna številka:
ki jo zastopa _____________
(v nadaljevanju: kupec)
skleneta sledečo
PRODAJNO POGODBO
I. PREDMET POGODBE IN IZKLJUČITEV JAMSTVA
1. člen
Pogodbene stranke kot nesporno ugotavljajo:
- da je prodajalec lastnik nepremičnin, ki so naštete v 2. členu te pogodbe, in da se
navedeno premoženje proda kupcu s to pogodbo;;
- da je kupec premoženje, ki je predmet prodaje, kupil v postopku stečaja, ki se pred …
vodi pod opr. št. … in sicer kot najboljši ponudnik v postopku javne prodaje, in sicer
… z dne …;
- da je kupec v postopku javne prodaje vplačal varščino, ki šteje za plačilo are v
znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se vračuna v kupnino;
- da je ta pogodba sklenjena pod odložnim pogojem, ki se izpolni z dnem, ko stečajno
sodišče pred katerim se vodi stečajni postopek izda soglasje k sklenitvi te pogodbe in
pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če stečajno sodišče soglasje k tej pogodbi
zavrne, razen če se ugotovi, da soglasje sodišča k prodajni pogodbi ni potrebno;
- da je premoženje, ki je predmet prodaje, prodano po načelu »videno-kupljeno« in da
prodajalec kot stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je
predmet prodaje;
- da je premoženje, ki je predmet prodaje, prodano brez kakršnihkoli jamstev glede
obstoja pravic tretjih oseb in da prodajalec kot stečajni dolžnik ne odgovarja za pravne
napake premoženja, ki je predmet prodaje;
- da v kolikor kupec kot najboljši ponudnik, ki je uspel v postopku javne prodaje, v
roku treh delovnih dni od prejema pogodbe, te pogodbe ne podpiše, mora prodajalcu
kot stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti
prodajno pogodbo v znesku vplačane varščine.
2. člen
Predmet te prodajne pogodbe je sledeče premoženje stečajnega dolžnika: ….
1
3. člen
V primeru, da pride do razlike pri odmeri površine z navedenimi izmerami v tej pogodbi so
podpisniki sporazumni, da kupec ni upravičen do povrnitve kupnine v razliki med manjšo
odmerjeno površino in izmero navedeno v tej pogodbi, prodajalec pa se zavezuje, da od kupca
ne bo uveljavljal doplačila v primeru večje odmere površine kot pa je navedena v tej pogodbi.
II. CENA (KUPNINA)
4. člen
Cena za premoženje, ki je predmet prodaje, je … EUR.
Cena za premoženje, ki je predmet prodaje, se poveča za ustrezen davek v skladu s predpisi.
III. PLAČILO KUPNINE
5. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se v znesek kupnine všteje ara v znesku vplačane varščine
(… EUR).
Kupec se zaveže preostali znesek kupnine plačati prodajalcu najkasneje v roku …
sklenitve te pogodbe.
od
Kupec mora kupnino pravočasno nakazati na transakcijski račun prodajalca št. …, odprt
pri ….
Kupec mora pravočasno plačati tudi davke in druge javne dajatve, in sicer najkasneje v roku,
ki je določen za plačilo kupnine ali v roku, ki ga določi v odločbi pristojni organ, kar nastopi
prej. Davke in druge dajatve mora kupec plačati neposredno na račun upravičenega organa in
stečajnemu dolžniku predložiti potrdilo o plačilu, razen če stečajni upravitelj kupcu sporoči,
da mora znesek davka plačati neposredno stečajnemu dolžniku.
Če zamuda kupca s plačilom kupnine, v kar se šteje tudi zamuda s plačilom davkov in drugih
dajatev, traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi
moral dati kupcu dodatni rok za izpolnitev.
IV. POSLEDICE PLAČILA KUPNINE
6. člen
S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodaje:
1. zastavna pravica ali hipoteka ali zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, če so bile pridobljene po
trenutku, od katerega učinkuje oklic začetka stečajnega postopka.
2
V. PRENOS LASTNINSKE PRAVICE
7. člen
Stečajno sodišče izda po plačilu kupnine sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim
odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice na kupca.
Pravnomočni sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je listina, ki je podlaga za vknjižbo
lastninske pravice v korist kupca.
VI. STROŠKI
8. člen
Kupec je dolžan plačati vse stroške zemljiškoknjižnega predloga in vknjižbe. Prodajno
pogodbo sestavi prodajalec in stroški sestave te pogodbe bremenijo prodajalca. Vsi drugi
stroški bremenijo kupca.
VII. IZROČITEV NEPREMIČNIN
9. člen
Prodajalec se zaveže kupcu izročiti nepremičnine po plačilu celotne kupnine in po izdaji
sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu oziroma najkasneje v roku 8 delovni dni od zadnjega
od navedenih pravnih dejanj, razen če se stranki dogovorita drugače.
Prodajalec kot stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja
ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na
kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
Z izročitvijo oziroma primopredajo nepremičnine povezane aktivnosti oziroma dejstva:
- kupec na dan prevzema prejme nepremičnino v last in posest. Od prevzema dalje
nosi vse stroške povezane z uporabo nepremičnine ter davčna in druga javna
bremena;
- kupec od prevzema oz. določenega roka izročitve prevzema trpi nevarnost
naključnega uničenja ali poškodovanja stvari ter nosi tudi vse stroške varovanja in
vzdrževanja predmeta te pogodbe ter riziko morebitne protipravne zasedbe
nepremičnine;
- izročitev se opravi na lokaciji, kjer se nahaja premoženje, razen če prodajalec
odloči in sporoči kupcu, da se izročitev opravi na drugi lokaciji;
- vse stroške prevzema premoženja, ki je predmet prodaje nosi kupec, ki mora
zagotoviti prevzem in opraviti vse s prevzemom povezane aktivnosti sam.
O izročitvi premoženja v posest kupca se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta obe
stranki.
Prodajalec in kupec bosta ob izročitvi nepremičnine v posest ugotovila stanje števcev na
priključkih (voda, elektrika in drugo). Prodajalec po izročitvi nepremičnine dovoljuje kupcu,
da se vsi priključki, ostala zavarovanja, dobave in podobno prepišejo na njegovo ime.
3
Če je predmet prodaje solastniški delež nepremičnin, pogodbeni stranki soglašata, da
prodajalec posesti nepremičnine kupcu ne more izročiti.
VIII. PRIJAVA PRAVNEGA POSLA DAVČNI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
10. člen
To pogodbo bo prodajalec predložil pristojni davčni upravi Republike Slovenije v roku 15 dni
po pravnomočnosti sklepa o soglasju k sklenitvi te pogodbe oziroma, če tako soglasje v
skladu z zakonom ni potrebno, v roku 15 dni po sklenitvi te pogodbe.
IX. REŠEVANJE SPOROV
11. člen
Pogodbene stranke si bodo prizadevale za mirno reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi
nastali iz te pogodbe. V kolikor to ne bi bilo mogoče, spore rešuje pristojno sodišče na
območju sodišča, ki vodi stečajni postopek.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, ki se izpolni z dnem, ko stečajno sodišče
pred katerim se vodi stečajni postopek izda soglasje k sklenitvi te pogodbe in pod razveznim
pogojem, ki se uresniči, če stečajno sodišče soglasje k tej pogodbi zavrne, razen če se ugotovi,
da v skladu z zakonom soglasje sodišča k prodajni pogodbi ni potrebno (341. člen ZFPPIPP).
13. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stran prejme po
en izvod, dva izvoda pa ostaneta prodajalcu za potrebe davčnih in drugih postopkov.
V _____________, dne _____________
V _____________, dne _____________
Prodajalec:
Kupec:
…
Stečajni upravitelj Aleš Velkaverh
…
…
___________________________
___________________________
4

Similar documents