Razpis prve javne dražbe

Comments

Transcription

Razpis prve javne dražbe
OSEBNI STEČAJ - Sabina Čož – v stečaju,
Spodnja Rečica 8, 3332 Rečica ob Savinji
Upravitelj Veljko Jan-odvetnik, dovoljenje L3/2003
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. St. 208/2014 z dne 06.10.2014,
upravitelj objavlja
RAZPIS PRVE JAVNE DRAŽBE
ki bo dne 02.12.2014 ob 14.30 uri, na naslovu pisarne stečajnega upravitelja
odvetnika Veljka Jana, Blaževa 3 f, 4221 Škofja Loka
I. PREDMET PRODAJE IN IZKLICNA CENA
Predmet prodaje so nepremičnine stečajnega dolžnika in sicer:
1. Poslovni proctor ID znak 964-3490-56, k.o. 964 – Velenje
2. Poslovni proctor ID znak 920-988-8, k.o. 920 Mozirje
Predlagana izklicna cena in ostali pogoji
A) Posamezni del št. 56 v stavbi št. 3490 k.o. 964 – Velenje znaša izklicna cena
64.556,71 EUR
B) Posamezni del št. 8 v stavbi št. 988 k.o. 920 Mozirje znaša izklicna cena 52.728,80
EUR
Lokacija nepremičnine posamezni del št. 56 v stavbi št. 3490 k.o. 964 Velenje je na naslovu
Kidričeva 2B, 3320 Velenje in se nahaja v prvem nadstropju nakupovalnega centra SPAR, s
komunalno opremo in stavbnim zemljiščem in v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri
42,21 m2. K lokalu sodijo skupni prostori kot so sorazmerni del avle, pomične stopnice,
hodniki, ekspedit, skupni sanitarni prostori.
Lokacija nepremičnine posamezni del št. 8 v stavbi št. 988 k.o. 920 Mozirje se nahaja na
naslovu Šmihelska 2, Mozirje v pritličju poslovne stavbe in v naravi predstavlja poslovni
prostor oziroma lokal v izmer 60,80 m2. (Lokal ima ime : bar Pentagon). Oprema ki se
nahaja v lokalu ni predmet te prodaje.
II. POGOJI PRODAJE
1. Vse nepremičnine pod točko I. se prodajajo samostojno po sistemu »videno – kupljeno«.
2. Izklicna cena ne vsebuje davkov ali prispevkov. Davki in prispevki se zaračunajo kupcu
dodatno na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi z prenosom lastništva
plača kupec.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, razen oseb
določenih v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP.
4. Dražitelj mora pred začetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(333. čl. ZFPPIPP).
5. Ponudniki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine na račun
stečajnega dolžnika odprtega pri SKB d.d., št. računa SI 03128 -1001102748 z namenom
nakazila: varščina za javno dražbo s sklicem: 00 zaporedna številka nepremičnine. Z
vplačilom varščine se šteje, da je kupec pristopil k javni dražbi.
6. Na dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo pred začetkom dražbe vplačali varščino v
višini najmanj 10% izklicne cene. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti
dokazilo o plačilu varščine.
7. Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo,
pooblaščenci pravnih oseb pa tudi kopijo sklepa o registraciji ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe. Fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
8. S plačilom varščine vsak ponudnik, tudi edini, sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi.
V primeru, da ponudnik ne pristopi k javni dražbi, že vplačana varščina zapade v korist
stečajne mase.
9. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
pa se bo vrnila v roku 3 dni po končani javni dražbi. Varščina se vrača brez obresti.
10. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo v roku 3 delovnih dni po
opravljeni dražbi in vplačati preostanek kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika
najkasneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe oz. 10 dni po pravnomočnem soglasju po 341.
členu ZFPPIPP, če je to kasneje. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo
sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne
soglasje (341. člen ZFPPIPP).
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti izjavo, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337.
čl.ZFPPIPP Pogodbo in postopek prenosa lastninske pravice na stroške kupca pripravi
prodajalec oz. z njegove strani pooblaščena oseba.
11. V primeru, da uspešni dražitelj v roku, določenem v 7. točki, ne sklene pogodbe ali v
primeru da od pogodbe odstopi oz. ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima stečajni
upravitelj pravico odstopiti od pogodbe, oz. razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev.
Vplačana varščina, ara in morebitna plačila zapadejo v korist stečajne mase.
12. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340.
čl. ZFPPIPP).
13. Prenos lastninske pravice na kupca bo izvršen po plačilu celotne kupnine, davka in
stroškov v zvez z prenosom lastninske pravice na kupca.
III. PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj ali od njega pooblaščena oseba.
2. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 1000 EUR za vsako nepremičnino pod
točko I.
3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
4. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
5. Najugodnejšo ponudbo dražitelja lahko izenači predkupni upravičenec, najugodnejši
dražitelj pa jo lahko znova poviša. V primeru, da predkupni upravičenec izenači naj
ugodnješo ponudbo, se šteje, da je na dražbi uspel predkupni upravičenec.
6. V primeru več predkupnih upravičencev se dražbeni postopek vodi smiselno s prejšnjo
točko.
7. Dražba je končana, ko to razglasi stečajni upravitelj. Zaključek
razglasiti pred potekom 5 minut od zadnje najvišje ponudbe.
dražbe se ne more
8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler zapisnik o poteku javne
dražbe ni zaključen.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj in se vpišejo v zapisnik.
IV. OSTALO
Vse informacije v zvezi z prodajo in ogledom nepremičnin ter cenilnih poročil, dobijo
zainteresirani kupci pri stečajnem upravitelju Veljku Janu, Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka
vsak delovni dan od 9. do 15. ure.
Ogled nepremičnin in cenilnega zapisnika je mogoč po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem na tel. 041 712 328.
Celje, 28.10.2014
Stečajni upravitelj Veljko Jan