Priloga - Dražba

Comments

Transcription

Priloga - Dražba
Damjan Verdev
St 1135/2012
Stečajni upravitelj
Odvetnik Boštjan Repnik
Dalmatinova ulica 4
SI-1000 Ljubljana
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
PREŠERNOVA 22
SI-3000 CELJE
opr.št. St 1135/2012
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. St 1135/2012, z dne 30.09.2015,
STEČAJNI UPRAVITELJ DOLŽNIKA:
DAMJAN VERDEV, Pongrac 092, Griže
OBJAVLJA
PRODAJO NEPREMIČNINE V POSTOPKU OSEBNEGA STEČAJA
Z 1. JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne 23.12.2015, ob 09:00 uri, na naslovu stečajnega upravitelja Dalmatinova ulica 4,
Ljubljana, soba 9/II
I.
PREDMET PRODAJE:
Nepremičnina - gozd do celote last stečajnega dolžnika na parc. št. 715/2, k.o. Liboje v izmeri 7ha. ID
znak: 1021-715/2-0
II.
IZKLICNA CENA IN VARŠČINA:
Izklicna cena znaša 14.000,00 EUR neto. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov.
Varščina se plača v višini 1.400,00 EUR.
III.
POGOJI PRODAJE:
1. Predmet prodaje se unovčuje bremen prosto in po načelu videno – kupljeno in velja, kot
neizpodbitno, da so dražitelji v celoti seznanjeni s stanjem in tehničnimi karakteristikami
predmeta prodaje in so seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi, ki se nanašajo na
predmet prodaje.
2. Izklicna in končna cena ne vsebujeta nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se
zaračunajo kupcu dodatno in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva in pravic mora plačati kupec.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne
morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP.
-1-
Damjan Verdev
St 1135/2012
4. Na dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo pred začetkom dražbe vplačali varščino v višini
1.400,00 EUR (333. čl. ZFPPIPP). Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti
dokazilo o plačilu varščine potrjeno s strani banke.
5. Dražitelji plačajo varščino v višini 1.400,00 EUR na fiduciarni račun stečajnega dolžnika št.
SI56048600244199436 odprt pri NKBM, d.d., Izpostava Dravograd, z namenom nakazila:
varščina za javno dražbo in s sklicem SI00 1135-2012. Z vplačilom varščine se šteje, da je
kupec pristopil k javni dražbi.
6. Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje tri delovne dni pred javno dražbo plača
varščino v skladu s prejšnjo točko (3. odst. 333. čl ZFPPIPP).
7. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po
končani dražbi in vplačati preostanek kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika v roku
15 dni od sklenitve pogodbe. Pogodbo in vse potrebno za prenos lastništva in pravic na stroške
kupca pripravi prodajalec oziroma z njegove strani določena pooblaščena oseba.
8. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v višini 10% kupnine v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe (1. odst. 338. čl. ZFPPIPP). Če dražitelj na dražbi uspe in sklene
prodajno pogodbo, varščina šteje, kot ara za sklenitev prodajne pogodbe.
9. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da kupec plača aro in pod razveznim
pogojem, če kupec v roku are ne plača (3. odst. 338. ZFPPIPP).
10. Prodajna pogodba se sklene pod razveznim pogojem, če sodišče zavrne soglasje k pogodbi.
11. V primeru, da uspešni dražitelj v roku ne sklene pogodbe ali v primeru, da kupec od pogodbe
odstopi oziroma ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti
od pogodbe brez dodatnega roka za izpolnitev. Vplačana varščina, ara in morebitna delna
plačila zapadejo v korist stečajne mase in se kupcu ne vrnejo.
12. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in pravic mora plačati kupec.
13. Vse morebitne stroške odstranitve opreme, prevoza in druge stroške v zvezi z izročitvijo
predmeta prodaje mora plačati kupec.
14. Kupec je dolžan predmet pogodbe prevzeti najkasneje v roku 8 dni od dneva pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju k prodaji.
15. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340. čl.
ZFPPIPP).
16. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni
upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali
ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe, zahtevka za
razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena
lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka,
katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne
pogodbe. (5. odst. 342. čl. ZFPPIPP).
17. Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pooblaščenci
pravnih oseb pa tudi kopijo sklepa o registraciji ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
Fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
18. S plačilom varščine vsak ponudnik, tudi edini, sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi. V
primeru da ponudnik ne pristopi k javni dražbi, že vplačana varščina zapade v korist stečajne
mase.
19. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se
bo vrnila v roku 3 delovnih dni po končani javni dražbi. Varščina se vrača brez obresti in na
račun iz katerega je bila varščina plačana.
20. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti pri notarju overjeno
izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva iz 1.
odst. 337 čl. ZFPPIPP.
-2-
Damjan Verdev
St 1135/2012
21. Morebitne dajatve ter stroške priprave pogodbe in ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva
in pravic plača kupec.
IV.
PRAVILA JAVNE DRAŽBE:
1.
2.
3.
4.
5.
Dražbo vodi stečajni upravitelj ali z njegove strani pooblaščena oseba.
Dražitelji lahko dvigajo ceno pri prodaji premoženja za najmanjši znesek 1.000 EUR.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko to razglasi stečajni upravitelj. Zaključek dražbe se ne more razglasiti
pred potekom 5 minut od zadnje najvišje ponudbe.
6. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler zapisnik o poteku javne dražbe ni
zaključen.
7. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj in se vpišejo v zapisnik.
V.
OSTALO:
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja ter cenilnih poročil, dobijo zainteresirani kupci
pri stečajnem upravitelju in sicer po predhodnem dogovoru na elektronski naslov:
[email protected]
Ljubljana, dne 23.11.2015
Stečajni upravitelj
Boštjan Repnik, odvetnik
-3-