PATRIARK - norsk arbeidsskjema

Comments

Transcription

PATRIARK - norsk arbeidsskjema
Arbeidskjema for
Vurdering av risiko for æresrelatert vold (PATRIARK)
P. Randall Kropp, Henrik Belfrage, & Stephen D. Hart
Trinn 1: Beskrivelse av eksempelet og dets kontekst
Samle og oppsummere relevant bakgrunnsinformasjon
Informasjon
Saksnummer:
Bedømmer:
Dato:
Informasjonskilder:
Copyright © 2013 by P. R. Kropp, H. Belfrage, & S. D. Hart.
Any reproduction or retransmission, in whole or in part, is prohibited under international law.
This Worksheet is intended to assist completion of the Assessment of Risk for Honour Based Violence or
PATRIARCH, and should be used as described in and in conjunction with the PATRIARCH manual.
Beskrivelse av eksempelet og dets kontekst
Identifikasjon av gjerningspersonen(e), offer, og andre involverte
Hvordan ser familiestrukturen ut?
Beskriv det siste aktuelle tilfellet av ÆV
Tidligere æresrelaterte problemer i familien:
Trinn 2: Risikofaktorer
Vurdere og beskrive risikofaktorer, både fra dagens situasjon og tilbake i tid
Del I: Typer av æresrelatert vold
Koding
T1. Holdninger eller oppfatninger
Nå
J D N
Tidligere
J D N
T2. Trusler eller planer om vold
Nå
J D N
Tidligere
J D N
T3. Fysisk vold eller forsøk på dette
Nå
J D N
Tidligere
J  D  N
T4. Opptrapping
Nå
J D N
Tidligere
J D N
T5. Voldens varighet og intensitet
Nå
J D N
Tidligere
J D N
Andre hensyn
Nå
J D N
Tidligere
J D N
Del II: Psykososiale problemer hos gjerningspersonen(e)
Koding
P1. Problemer med kulturell integrering
Nå
 J D N
Tidligere
J D N
P2. Opplevde alvorlige brudd på normer
Nå
 J D N
Tidligere
J D N
P3. Problemer i familien
Nå
J D N
Tidligere
 J D N
P4. Psykiske problemer og misbruksproblematikk
Nå
J D  N
Tidligere
J D  N
P5. Antisosiale holdninger
Nå
J D N
Tidligere
J  D N
Andre hensyn
Nå
J
D N
J
Tidligere
D N
Del III: Sårbarhetsfaktorer hos offeret
Koding
S1. Inkonsekvente holdninger eller adferd
Nå
J D N
Tidligere
J D N
S2. Ekstrem frykt
Nå
J  D N
Tidligere
J D N
S3. Dårlig tilgang til sosial eller profesjonell hjelp
Nå
J D N
Tidligere
J D N
S4. Farlig livssituasjon
Nå
J D N
Tidligere
J D N
S5. Psykiske problem eller misbruksproblem
Nå
J D N
Tidligere
J D N
Andre hensyn
Nå
J D N
Tidligere
J D N
Trinn 3: Risikoscenarier
Identifiser og beskriv de mest sannsynlige scenarier for fremtidige tilfeller av ÆV
Scenario #1
Type æresrelatert vold
 Hva slags ÆV vil gjerningspersonen
sannsynligvis utføre?
 Hvem er sannsynlige offer??
 Hva er sannsynlig motivasjon – hva
prøver gjerningspersonen å oppnå?
Alvorlighetsgrad
 Hvilken psykisk skade kan O påføres?
 Hvilke fysisk skade kan O påføres?
 Er det sannsynlig at ÆV kan eskalere til alvorlig eller livstruende vold?
Tidsaspektet
 Hvor snart kommer eventuelt ÆV til
å skje?
 Finnes det noen varselsignaler som
tyder på at risikoen er høy eller
økende?
Frekvens/varighet
 Hvor ofte kommer sannsynligvis ÆV
til å skje – en gang, flere ganger, ofte?
 Er risikoen kronisk eller akutt (dvs.
tidsbegrenset)?
Sannsynlighet
 Generelt hvor vanlig er denne typen
ÆV?
 Ut fra gjerningspersonen bakgrunn,
hvor sannsynlig er det at en slik type
ÆV vil skje?
Scenario #2
Scenario #3
Trinn 4: Risikohåndtering
Anbefalte risikohåndteringsstrategier
Scenario #1
Monitorering og overvåking
 Hva er den beste måten å oppdage
eventuelle endringer vedrørende risikoen?
 Hvilke hendelser eller omstendigheter bør føre til en ny risikovurdering?
Behandling
 Hvilken behandling eller rehabiliteringsstrategi kan implementeres for
best redusere risikoen G utgjør?
 Hvilke svakheter i G`s psykososiale
tilpasning bør tiltak settes inn mot?
Overvåkning
 Hvilke overvåkingstiltak eller restriksjoner kan brukes for å håndtere
risikoen G utgjør (for eksempel besøksforbud)?
Offerbeskyttelse
 Hvilke tiltak kan iverksettes for å
forbedre offerets sikkerhet?
 Hvordan kan offerets fysiske sikkerhet eller selvbeskyttelsesevne økes?
Andre hensyn
 Hvilke andre hendelser eller omstendigheter kan øke eller redusere
risikoen?
 Hva kan ellers gjøres for å håndtere
risiko?
Scenario #2
Scenario #3
Trinn 5: Konklusjon
Vurdering
Sakens prioritet
 Hvor intensive og omfattende intervensjoner vil være nødvendig for å
hindre ny ÆV?
 I hvilken grad er denne vurderingen
basert på informasjon som er uklar,
utilgjengelig eller manglende?
Risiko for alvorlig vold
 Hva er sannsynligheten for at fremtidig ÆV vil medføre alvorlig eller
livstruende fysisk skade?
 I hvilken grad er denne vurderingen
basert på informasjon som er uklar,
utilgjengelig eller manglende?
Koding
 Lav
 Moderat
 Høy
 Lav
 Moderat
 Høy
Risiko for umiddelbart forestående
vold
 Utgjør personen(e) en umiddelbar
risiko?
 Hvilke beskyttende tiltak bør settes i
verk umiddelbart?
 Lav
 Moderat
 Høy
Sannsynlige ofre
 Hvem er det sannsylinge primære
offeret for ÆV?
 Er det noen sannsynlige sekundærofre?
Annen mulig risiko
Spesifiser:
Spesifiser:
 Er det også behov for å gjennomføre
en risikovurdering for andre typer
vold og kriminalitet?
Ny vurdering
 Når bør det planlegges rutinemessig
gjennomgang eller revurdering av
saken?
 Hvilke omstendigheter bør utløse en
ny gjennomgang eller revurdering
av saken?
Dato for ny vurdering:
Kommentar