Krev likebehandling

Comments

Transcription

Krev likebehandling
KULTUR
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
1
6WDUWEDWWHUL
$OOH
PRGHOODU
IUn$KWLO
$KSn
ODJHU
TORSDAG 3 MARS 2011
NR 9 ÅRGANG 42
Krev likebehandling
Vanylven og Sande går no saman i eit krav til fylket
om same standard på vintervedlikehaldet på heile
fv 61 frå Maurstad til Hareid.
– Det går berre ikkje an å ha det slik at vi frå Myrvåg
og sørover med ti prosent stigningar skal ha langt
dårlegare vedlikehald og mangelfull strøing. Kvar er
fornufta i dette? spør tranportør Trond Løvold. Han
fortel at han i vinter har "gitt opp" å køyre den ytre
linja på grunn av dårleg vedlikehald.
SIDE 6
Trekkspelkommunen
Søndag baud trekkspelfolket inn til basar
på Fiskå ungdomshus. Det vart ei brei mønstring av trekkspelarar frå ulike deler av
Vanylven.
Ikkje minst fekk ein dokumentert at det
framleis gror godt i ungskogen av talentfulle
og lærevillige framtidige trekkspelvirtuosar
frå trekkspelkommunen Vanylven.
SIDE 9
Selje bustad?
Kontakt oss for
gratis verdivurdering
700 55 500
Kragset
Eigedomsmekling
– Din meklar i ditt lokalmiljø
www.kragseteigedom.no
[email protected]
www.synste.no
.DIÀ
UDXGJXO
¸
o¸¸§¸§
/DWRVVWHVWH
V\QHWGLWW
7LQJLQJDYWLPH
3RWHWHU
DVVNJSRVD
o¸¸§¸§¸o¸¸§¸
*RGWYLKDUNYDUDQGUH
SUNJ
3(5,2',6.
.‘<5(7<
.21752//
$XWRULVHUWYHUNVWDG7OI
5HSDUDVMRQVDOJVHUYLFH
9DUPHSXPSHURJNM¡OHDQOHJJ
$XWRULVHUWYDUPHNM¡OHPRQW¡U
4LF(ALKJELSGATE6OLDA
3DQDVRQLF
9DUPHSXPSH
OG ELLEST...
2
Kjem ut på Fiskå
kvar torsdag.
Ubunden lokalavis for
Vanylven og dei næraste bygdene.
Redaktør og dagleg leiar:
Vidar Parr
VEKE 9
Vanskeleg, ja –
men ikkje håplaust
Det er tid for årsmøte ser vi på annonsesidene våre. På
slike møte er godkjenning av rekneskap og årsmelidng
sentrale punkt på dagsorden. Årsmeldinga for samfunnet Vanylven viser at det vi blir ei stadig meir ekslusiv
gruppe. 1. januar 2011 var det 54 færre av oss enn det var
på tilsvarande dato året før. No er folketalet i Vanylven
3417.
*
Så kan ein, med utgangspunkt i desse tala, naturlegvisseie at det arbeidet som er gjort og dei midlane som er
nytta på å auke bulyst, hindre fråflytting og auke tilflyttinga har vore bortkasta. Det har i alle fall ikkje lukkast
dersom målet var å snu trenden. På den andre sida: Ein
veit ikkje kva resultatet hadde vore om ingen ting hadde
blitt gjort. Hadde det då vore endå verre? Det vi i alle fall
kan slå fast, er følgjande: Å snu slike trendar er vanskeleg. Svært vanskeleg.
*
Kikar vi litt nærare på tala frå SSB, ser vi at Vanylven,
samanlikna med andre kommunar av same storleik, har
svært høge dødstal. Faktisk er det registrert 53 døde i
Vanylven i 2010. T..d hadde Ulstein, den Sunnmørs-kommunen som veks snøggast og no har eit folketal 7.771, 42
dødsfall. Hovudforklaringa her ligg sjølvsagt i at Vanylven har ein folkesetnad med høg gjennomsnittsalder. For
Ulstein er det motsette tilfelle.
Men det blei trass denne etter kvart ”skeive” alderspyramiden vart det fødd 31 born i Vanylven. Det er sjølvsagt
ikkje mykje om vi samanliknar med kulla på 50 - 60 som
vi no har i årskulla i slutten av grunnskulen, men det er
betre enn det vi såg for nokre år sidan.
Vanylven har og lågere tilflytting frå utlandet enn ein del
av grannekommunane.
*
Det er viktig at dei som skal styre oss i åra som kjem, gir
seg tid til å studere tala og tendensane. Ein må – i framtida – ha minst to tankar i hovudet samstundes: For det
første må ein ikkje gi opp målsetjinga om å bremse og
helst stogge nedgangen i folketalet.
For det andre må ein prøve å tilpasse samfunnet etter
dei tala ein har, slik at ein kan oppretthalde best muleg
tilbod til dei som bur her, trass i ein viss nedgang og dermed også reduksjon i statlege overføringar.
Desse to måsetjinganane kan fort kome i konflikt med
kvarandre. Men ein må våge å gå inn i problema og diskutere seg fram til løysingar.
Det er vanskeleg, men det er ikkje håplaust!
Vidar Parr
ORD OM ORD
Avkjenneleg, (adj) vanskeleg
å kjenne att. Jfr.: "Du he´ vorte
so avkjennele´sida du tok ta di
skjegget!"
Avleide (v), utsetje, vente med
eitt eller anna som skal gjerast.
Jfr.: "Det he´vorte avleidt og
avleidt, og til slutt vart det for
INNLEVERINGSFRISTAR
for annonsar: Tysdag kl. 14.00
Større forr.ann.: Måndag kl. 16.00
MOBIL-TELEFONAR/E-POST:
Red/dgl.leiar Vidar Parr,
Annonsekons. Rønnaug Søvik
Journalist Ole Magne Kvalsvik
Journalist Kjell Brenne
LAYOUT/ UTGIVAR:
Synste Møre AS, 6139 Fiskå
PRENT:
Polaris Trykk Ålesund
950 245 48
951 40755
911 84479
950 24553
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mars er torsketid. Dørene til
nausta kringom langs strendene er komne opp. Eit sikkert
teikn på at ferdatorsken er komen. I nauststøa i Bøstranda
fann vi Svein Stranden og Knut
Aarsnes, begge velrøynde van-
Synste Møre ønskjer å arbeide etter "Vær Varsom"-plakaten sine reglar for god presseskikk. Den som meiner seg utsett for urettmessig avisomtale, vert oppmoda til å ta
kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt
av Norsk Presseforbund. PFU handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål.
Adressa til PFU er: Prinsensgt. 1, Pb 46, Sentrum 0101 Oslo . Telefon 22 41 56 80
ylvingar med så pass mange
år på baken at dei veit kva delikatesser fjorden kan by på i
desse dagrar. Kva smakar vel
betre enn torskehaud, lever og
rogn!...
– Her skal du sjå skikkeleg livr,
Årsmøte i kyrkjelydane
Kyrkjelydane brukar å ha årsmøte i løpet av første kvartal,
og oftast vert det ein dag i mars
månad. Så no er det tid for kyrkjelydens årsmøte. Alle sokneråda i Vanylven har i år valt å
legge årsmøtet til kyrkjehuset
ein søndag det er gudsteneste.
Først ut er Åram sokn, som har
årsmøtet sitt rett etter gudstenesta på søndag ettermiddag.
Så går det slag i slag dei neste
søndagane i mars med årsmøte i Vanylven, Rovde og Syvde
(Frå Ord og vendingar frå Syvdemålet
av Arnold Nordal.)
sokn.
Somme trur at dette er noko
for berre dei som er innvalde
i sokneråd eller som er tilsette
i kyrkja. Men slik er det ikkje.
Kyrkjelydens årsmøte er for alle!
Alle som er glade i kyrkja si, og
som er interesserte i det som
går føre seg i kyrkja, bør sette
av tid og bli med på årsmøtet.
Og har ein synspunkt på noko
og vil dele det med hine, så er
det sjølvsagt rom for det.
sjs
Knut, seier Svein og held opp
eit prima produkt av ei torskelever for grannen. Og Knut må
berre sanne at dette er flott
kvalitet...
(Vestavisa 7. mars 1991)
Veret i februar
Nedbør:
133 mm totalt
Maks.: 14 mm. 11.
Temperatur:
Snitt:
+ 0,3O
Maks: + 11,2O, 25.
Min.:
÷ 10,3O, 23.
Vind:
Snitt:
2,5 m/s
Sterkast: 15,4 m/s, 4.
SØNDAG I KYRKJA
Åram kl. 16.00: Sokneprest
Sjur Johan Sæter. Takkoffer til
Det Norske Misjonsselskap.
Årsmøte rett etter gudstenestea. Mat og kaffi.
Selje kl 11.00: Bibeldagen. Sokneprest Kari Leine Balog og
Hans Olav Mørk frå Bibelselskapet. Offer til Bibelselskapet.
Kyrkjekaffi med krembollar.
Stadtlandet grendahus 15.30:
Middag og bibelselskap. Påmelding. Frå 16.30 ope for alle.
Fastelavnsøndag
Synste Møre er medlem i Landslaget for lokalaviser (LLA)
Avgjerast (v), falle av og bli mager av sjukdom eller elde. Jfr.:
"I ete o`avmagrast" (Replikk etter ein eldre mann i bygda på
spørsmålet: "No, korleis går det
med deg; Tore?")
– Her ser du skikkeleg livr, Knut!
Søndag 6. mars
BLADPENGAR:
Heilår: 720 kroner
Halvår: 360 kroner
Student (10 mnd) : 400 kr
Tillegg for porto utanom Norden
seint!".
Avleiden (adj), å vere avleiden,
som ikkje får gjort det ein skal
i tide.
Andøve (v), halde ein båt mot
vinden og straumen; ro eller
skule med årane for å halde båten på same staden.
FOR 20 ÅR SIDAN
SYNSTE MØRE
ADRESSE M.M:
Postboks D, 6139 Fiskå
Telefon 70 02 08 20.
Telefax 70 02 08 25.
Bankgiro: 3972.20.33233
Heimeside: www.synste.no
E-post: [email protected]
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
Komande søndag heiter ”Søndag før faste” eller ”Fastelavnssøndag”. Fastetida begynner
først med oskeonsdag, og fastelavnssøndag er altså søndagen
før faste.
Ordet ”fastelavn” kan gi inntrykk av at søndagen høyrer
med til fastetida. Men ordet har
ikkje noko med ”faste” å gjere.
Det kjem av det tyske verbet
faseln, å lage moro. ”Fastelabend” var ein kveld for ulike
ablegøyer før fasten. Før fasten
tok til, hadde ein karnevalstida,
av latin carne vale, farvel til kjøtet. Slik fekk vi moro-søndagen/
fastelavn, blåmandag og feitetysdag, før fasten begynte med
oskeonsdag.Søndag før faste
skal førebu for faste, utan å føregripe den. I tekstane på denne søndagen høyrer vi om at
Jesus vender blikket mot Jerusalem. Det var dit han måtte gå,
for å ta bort all verdas synd. På
denne søndagen på overgan-
gen mellom openberringstid og
fastetid kunne detsåleis passe
godt å synge:
Fra krybben til korset gikk veien
for deg/Slik åpnet du porten til
himlen for meg ( NoS nr.64 )
Bibeltekstane er:
Jes. 52,13-15 Så seier Herren:
Sjå, min tenar skal ha framgang... meir skamfaren var han
enn nokon mann...
I.Kor. 13 Kjærleikens høgsong!
”Kjærleiken gjer ikkje noko
usømeleg, han søkjer ikkje sitt
eige”
Luk. 18,31-43 Så tok han dei
tolv til sides og sa til dei: ”Sjå,
vi dreg opp til Jerusalem, og alt
som profetane har skrive om
Menneskesonen, skal oppfyllast.”
KULTUR
OG ELLEST...
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
3
HELSINGAR
Elias Sætrevik 3 år
Vi ønsker god guten vår Elias til
lykke med dagen som var 28.02.
Vi er kjempe gla i deg! Mange
klemmar i frå Amund, mamma
og pappa!
Vi vil gratulere minste golle
vårt, Thea Midtbø Svastuen,
med 1 års dagen som er i dag
3. mars. Kjempe glad i deg.
Stor klem frå storesysta, mamma og pappa
Jan Morten Rønnestad
Den 3. mars blir den kjekke
pappa’n min 30 år!!! Han e verdens beste pappa og fortjena
en plass i avisa til dagen sin :)
Han e sårt savna når han søve
på båten, og gle mej stort til
han kjeme heim! Pappa, gratulere so masse me dagen din og
ej e kjempe gla i dej! Store bursdags klemma frå prinsessa di :)
ps: mamma helsa også og sei de
blir kake når du kjeme heim :)
Jonas Stavik Hånes
Hipp hurra for sjarmøren vår
som fylte 2 år 28. februar. Gratulere med dagen, vennen! Vi
er kjempegla i deg alle sammen. Mange klemmer fra mamma, pappa, Christoffer og Ihne.
En ekstra goklem fra bestemor
Anne Marie i Syvde.
FØDDE
Hanne Nordal
Litt tidleg ute, men eg var så
godt i gong her med helsingane!
Vi treng ikkje engste oss, 30 er
dei nye 20, i følge rykta. Gratulerer på forskudd med dagen
mi kjære venninne, gler meg til
fleire leikestunder i leikarhytta
(John skulle no lage større veranda til oss sa han). Klem frå
ho Lindis
Hanna Linea Torvanger
Vi vil gratulere den supre skulejenta vår med overstått 7-års
dag som var den 2. mars. Mange klemmar frå Olai, Matilde,
mamma og pappa.
Marilill Haugen
Vår lille ballerinafrøken er 1 år
2. mars, gratulerer snuppa! Du
er heilt perfekt. Helsar til alle
kjente og kjære og ikkje minst
strikkeglade i Syvde som har
helde Marilill varm gjennom
vinteren =) Klem frå mamma og
pappa
Petter Jan Strand
Vi vil gratulere deg med 70 årsdagen din 5. mars. Håper du får
ei flott feiring av dagen medan
du er i Kina. Vi gratulerer også
Kari Ann Strand med dagen 7.
mars. Stor burdagsklem til begge fra familien.
Jan Morten Rønnestad
Dei hjerteligste gratulasjoner
på 30 årsdagen ønskes også fra
mor og far, søsken, svigersøsken og onkelbarn
Vi minner om at helsingar til denne
spalten er gratis og at vi må ha helsinga hos oss innan kl. 16.00 måndag. Hugs å bruk fullt namn på den
du helsar til.
Kåre Arne Roset, Stryn (budde tidlegare i Syvde), døydde
26. februar, 68 år gammal.
Olai Matias Torvanger
Vi vil gratulere den kjekke guten vår med 10-års dagen som
er den 8. mars. Mange klemmar
frå Hanna, Matilde, mamma og
pappa.
Hipp hurra for go`guten vår
Jørgen Andre Ytrøy Vikebakk
som fyller 1 år 4. mars :-) Suss
og klem frå mamma & pappa
Hans Myklebust, Syvde, døydde 1.mars, 78 år gammal.
UTELIV
Hunky Dory på Fiskå
Dina Kristin Løseth
Vi vil gratulerer den snille og
flinke lisjesystra vår med 10
års dagen 3. mars. Klem frå
Torstein, Anders Olav og Tone
Charlotte. Mamma, pappa og
bestefar helsar også.
Hjarteleg takk
for blomar, helsingar og venleg omtanke i høve Oddny Nystøyl
sin bortgang. Takk til Vanylven sjukeheim for god omsorg og pleie.
Petter, Ingebjørg, Knut og Else m/fam.
Finst det eit spesielt
kristent livsmønster?
Dette er problemstillinga når
soknerådet komande onsdag
byd inn til den nest siste temakvelden på Åheim Misjonshus. Vi spør heilt konkret: Er
det synd å... Folk kan sjølve
få ta fram aktuelle ting og så
set vi søkelyset på konkrete
utfordringar i vår tid. Korleis
skal vi som kristne leve, rett
og slett? Eller står vi fritt?
Olivia (1 ½) på Rovde har fått
seg ein bror. Det vart Jakob
som var 3860 gram og 52 cm.
Foreldre er Janne og Per Olav
Hånes, og stolte besteforeldre er på Rovde og Frøysa.
DØDE
Gunvor Skorge Eriksen
Vi vil gratulerer gulljenta vår
med 13 års dagen imorgon, 4.
Mars. Tenk no er du tenåring!
Stor bursdagsklem frå Malene,
Emilie, mamma og pappa
Linéa Nystøyl Lillebø
Kjære Linéa, gratulerer så mykje med 3-års dagen som var
den 1. mars. Vi er kjempegla i
deg! Mange klemmar frå Erle,
Katrine, Ane, Marte, mamma
og pappa.
19. februar kom prinsesse
nr. 4 til verden ved Ålesund
Sjukehus. Stolte storesøstre
er Hedda, Oda og Martine.
Stolte foreldre er Mariann
Sunde og Harald Warberg.
I tillegg til prestens undervisning vert det samtale og
lufting av spørsmål. Og så syter soknerådet for kveldsmat
også denne onsdagskvelden.
For no er det den andre onsdagen i månaden atter ein
gong, og då er det temakveld
på Åheim Misjonshus. Alle er
velkomne!
sjs
Johannes Myrvoll Nystøyl
fyller 13 år den 3. mars. Bestemor, bestefar og oldemor
i Syvde gratulerer med dagen.
Arbeidsveke i lokalavisa
Bjørn-Magnus Skår (biletet)
går i 9. klasse ved Myklebust
skule. Forrige veke hadde
klassen arbeidsveke, og
Bjørn-Magnus valde Synste
Møre som arbeidsplass.
Her fekk han naturlegvis
mellom anna prøve seg i
journalistfaget. Ei av arbeidsoppgåvene hans var
å lage reportasje om arbeidsveka. Han vitja ein del
av klassekameratane sine
på arbeidsplassane deira
og sikra seg bilete og svar
på spørsmål. Resultatet av
dette arbeidet, kan lesast
på side 8 i denne avisa.
VIDAR PARR
Hunky Dory er ein gitarduo frå
Sunnfjord/Sogn som består av Øyvind Lindelid og Rune Thorsnes.
Begge har lang fartstid og erfaring
frå ulike band og musikktypar, noko
som gjenspeglar seg i repertoaret.
Alt gjort med to gitarar, tamburin, munnspel og stor speleglede!
Her er ingen ”musikk på boks”, men
musikken er godt dansbar, lovar pressemeldinga når det gjeld ei to som skal
spele på Reidars Pub på Fiskå laurdag.
4
NYTT
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
Prøvde å lure forsikringsselskap - fekk 30 dagar i fengsel
(LQYDQ\OYLQJLnUDHUG¡PGWLOGDJDUVIHQJVHO
IRUIUHLVWQDGSnIRUVLNULQJVVVYLQGHO+HQGLQJDQHKDQ
HUG¡PGIRUHULI¡OJMHUHWWGRNXPHQWDVOLN0DQQHQ
´DUUDQJHUWH´WMXYHULDYELOHQVLQLcOHVXQGLIMRUKDXVW
YHGnDYWDOHPHGHLQNDPHUDWDWKDQIMHUQDELOHQIUn
VWDGHQKDQVWRGSDUNHUW'DJHQHWWHUPHGHKDQELOHQ
VWROHQSnSROLWLVWDVMRQHQ0HQEO¡IIHQYDUWDOWVnDY
VO¡UW,6¡UH6XQQP¡UH7LQJUHWWODPDQQHQDOOHNRUW
SnERUGHWRJUHWWHQNXQQHHWWHUGHWDYVHLHHLQVnNDOOD
WLOVWnLQJVGRP'HWWHHURJVnODJWLQQVRPIRUPLOGDQGH
RPV\QLVWUDIIHXWPnOLQJDVRPHOOHVYLOOHKDEOLWW±
GDJDU,VNMHUSDQGHUHWQLQJKDUUHWWHQODJWYHNWSn
VnNDOODDOPHQQSUHYHQWLYHRPV\QGnIRUVLNULQJVVYLQ
GHOHUHLWVWRUWVDPIXQQVSUREOHP'HQVLNWDKDGGH
SODQODJWnInXWEHWDOWRPODJGHWELOHQYDUYHUGWXWL
IUnOLVWHSULVNU0DQQHQYDUWRJG¡PGWLOn
EHWDOHIRUVLNULQJVVHOVNDSHWHLQLQGUHHUVWDWQLQJVVXP
'HQGRPIHOWHJRGWRNGRPPHQ
Fylling mot sjø ved omsorgsenteret:
Positive signal frå fylket
Om tilfredsstillande
omsyn vert tekne,
godtar fylket at det
vert laga fylling i sjøen
nedanfor sjukeheimen
på Fiskå.
OLE MAGNE KVALSVIK
I samband med bygging av det
nye omsorgsenteret ligg det
føre eit ønskje om å fylle meir
ut i sjøen på nedsida av bygget
for å få plass til å snu for bilar
som leverer varer, hentar søppel og liknande. Ein har òg eit
ønskje om å få flytta omsorgsbustadane som no ligg der eine
hjørnet på senteret vil verte,
lengre austover. Ved same høve
har ein teke opp å få fylt ut meir
den andre vegen, sørover mot
Coop-kaia, for å skape meir
plass og ei betre sjøside her.
Verneverdi
Dette er ikkje uproblematisk,
då fjøra nedanfor noverande
sjukeheim og området innover forbi osen av Fiskåelva har
status som naturområde med
særleg verneverdi i Naturbasen. Området er også med i det
som heiter "Fylkesdelplan for
elveoslandskap". I tillegg kjem
osen til den mindre bekken,
eller i bygdeomtale Reiteelva,
som kjem ned rett aust for omsorgsenteret, som og er ein del
av verneområdet og som Fylket
ser det som viktig å ta vare på.
Forståing for behov
Etter synfaring 11. februar, stiller Fylket seg likevel positive til
at ei utfylling kan gjerast.
– Vi har forståing for behovet
for å utvinne noko meir areal
foran sjukeheimen, både av
omsyn til den nye utbygginga
og for å få til ei betre avslutting
av den eksisterande utfyllinga
vest for denne. Det er likevel
viktig at eventuelle nye inngrep
i dette området blir vurdert
opp mot verneverdiane, jamfør
også forholdet til naturmangfaldlova, skriv Lars Kringstad
ved Fylket si miljøvernavdeling.
Må gjerast skånsomt
Det vert difor vidare peika på at
ei eventuell utfylling bør ikkje
gjerast større enn strengt tatt
naudsynt for å få gjennomført
det planlagde tiltaket.
– Avsluttinga av fyllinga må ikkje vere ein rett kant, men få
ei meir naturleg form som ei
bukt inn mot bekken som kjem
ut like aust for dei verna bu-
stadane. Vi ønskjer heller ikkje
at bekken blir lagt i røyr, men at
den blir liggande open og framleis kan ha ein viss funksjon
både for fisk og fugl. Eksisterande fjørestein bør takast vare på
og reetablerast utanfor den nye
fyllingskanten. Fyllingskanten
bør også avtrappast mot sjøen.
Vi er positive til ein gangveg på
sjøsida av sjukeheimen. Ved
kryssing av bekken kan denne
gå på ei enkel gangbru, heiter
det i brevet.
Glad for signal
Avdelingsleiar plan- og utvikling
Terje Kolstad er glad for Fylket
sine signal.
– Ut i frå det vi har sett i andre
saker, kunne ein venta ei meir
restriktiv haldning frå Fylket,
noko som ville gjort det vanskeleg å få det slik vi ønskjer.
Dette vil derimot gje mykje ekstra plass, særleg bortover mot
Coop-kaia, og høve til å få gjort
noko med austsida av kaia slik
ho ligg no og skape ein mykje
finare og meir tenleg front mot
sjøen. Dette er òg i tråd med
planar som ligg inne i prosjektet
om tettstadutvikling av Fiskå,
men samstundes vil vi sjølvsagt
på ein best muleg måte prøve
å ta i vare dei naturomsyn som
er peika på frå naturvernavdelinga, seier Kolstad.
Elva eit hinder
Leiar i plannemnda Nils Olav
Moen fortel at nemnda eigentleg ønskjer å flytte Reiteelva
slik at ho får nytt løp rett ned
til sjøen.
– Slik det er no, vert det ved
flytting av bustadane vanskeleg når ein ikkje kan bruke bil
til døra ved varetransport, flytting og liknande, men må over
ei gangbru. Men for plass til
varelevering og anna nedanfor
det nye senteret, er det som Fylket gir klarsignal for no, rikeleg,
seier Moen.
FRÅ FYLKET: Denne skissa
viser korleis ei eventuell
utfylling nedanfor sjukeheimen på Fiskå kan gjerast.
Dei to blå bygningane nærast sjøen er Coop-bygget
(til venstre) og sjukeheimen.
Vi ser ei innsnevring ved
osen der Reiteelva kjem ut.
Osen til Fiskåelva er utanfor biletkanten til høgre, og
her er det tenkt ein gangveg
langsmed elva, med kryssing
av Reiteelva på gangbru og
vidare til gamle sentrum. Til
høgre for osen til Reiteelva
ser vi den føreslegne plasseringa ved flytting av omsorgsbustadane.
Femtifire færre vanylvingar sidan nyttår
Tendensen med synkande folketal i kommunen held fram.
OLE MAGNE KVALSVIK
Tala for folketalsvekst i fjor
viser at det vert fleire innbyggarar både i landet og i Møre
og Romsdal.
Ikkje uventa er Ulstein (+ 290),
Ålesund (+ 688) og kommunane rundt Ålesund mellom
dei som aukar sterkast, medan det for mindre kommunar
som Stordal, Norddal, Smøla
og Fræna er tilbakegang. Eit av
unntaka er Sande, som har fått
registrert 107 fleire busette.
Dette trass i eit fødselsunder-
skot på 3 (22 fødde, 25 døde),
men det er heile 213 tilflyttingar og 109 utflyttingar. Folketalet ved nyttår er 2 625.
Vanylven er derimot på nytt i
tilbakegang. Folketalet har gått
attende frå 3 471 til 3 417, altså
med 54 personar. Dette er nøyaktig det same som talet auka
med i 2009, slik at det per 1.1
2011 er like mange innbyggarar
som 1.1 2008. Tala viser heile
31 fødde, som er seks fleire enn
i 2009, og eit av dei høgste tala
på fleire år. Til gjengjeld fortel
statistikken om heile 53 døde.
Vidare ser vi det har flytta 109
personar til kommunen gjennom året, medan 142 har flytta
NYTT
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
5
Attval i Ap
Problemsvingen opp som sak
'HQOHLHVYLQJHQSnIYQHGDQIRU.YLOHK\WWDSncKHLPVNDORSSVRP
VDNLVDPIHUGVHOVXWYDOHWLI\ONHWNRPDQGHRQVGDJ(WWHUGHW6\QVWH0¡UH
InURSSO\VWHUGHWWHHLKDVWHVDNI\ONHWKDUYDOWnSULRULWHUHUIUDPSnJUXQQ
DYDOOHXWIRUN¡\ULQJDQHVRPKDUYRUHGHUQRVLVWIRUYHOGDJDUVLGDQ
ELOHWHW
'HWHUSnWDOHLGHQQHRPJDQJnWDHLI¡UHEHOVXWEHWULQJDYYHJHQQRNWLO
nKLQGUHQ\HXWIRUN¡\ULQJDURJDWYHJYHVHQHWWHNGHQQHMREEHQPHGGHN
QLQJLYHGOLNHKDOGVPLGODQH
5RJHU(LNHVHWKHOGIUDPVRP
OHLDUL9DQ\OYHQ$SHWWHUnUV
P¡WHWQ\OHJ
0HGVHJLVW\UHWInUKDQ2WWDU
-DQ /¡YROO .MDUWDQ /RQJYD
6¡OYL %UDQGDO ,QJHU 0\NOH
EXVW%MDUWKLOG6ODJQHVRJ/DV
VH5LQGDO
Av vegen på glatt føre
Ein mann vart send
til sjukehus med helikopteret etter ei utforkøyring på riksvegen
mellom Fiskå og Eidså
måndagskvelden.
VIDAR PARR
Det var kring klokka 18.30 at
meldinga om utforkøyringa
kom. Ambulanse, lækjar, polit
og brannvern rykte ut. Bilen,
ein personbil, hadde kome
køyrande i retning Eidså. Eit
stykke framanfor rasteplassen, der det er dyrka mark på
venstre sida av vegen, har han
mist styringa. Bilen har køyrt
over marka og enda i ei treklynge etter ei ferd på kring 100
meter på skrå nedover i terrenget. Føraren, som var åleine i
bilen, vart teken ut, boren opp
til vegen og frakta til Fiskå i
ambulanse. Derifrå gjekk ferda
med helikopter til sjukehuset i
Ålesund.
Tilbakemeldingane tyder heldigvis på at skadane mannen
hadde pådrege seg, ikkje var
alvorlege.
Glatt
Årsaka til utforkøyringa er ikkje
klarlagt. Men det var ualminneleg glatt i området der ulukka
skjedde. Fuktigheit hadde frose
på vegen og laga eit tynt islag
som gjorde vegbana såpeglatt.
UTFYLLING: Om lag der
biletet er teke ønskjer ein å
flytte omsorgsbustadane,
som vi ser til høgre med
grønt på verandarekkverket. Der dei ligg no, kjem
austre hjørnet på det nye
omsorgsenteret. Fyllinga vil
gje betre plass for vareleveransar og liknande der vi
ser furene midt på biletet,
men og gje meir plass og ein
betre sjøfront bortover mot
Coop-kaia, som vi ser med
sanddungar i bakgrunnen.
ut, av desse 20 til utlandet.
Nettoinnflyttinga vert -33.
Også Selje kjem ut med ein
minus på 11 personar. Her er
folketalet no 2 810, etter 11
fødde, 26 døde, eit fødselsunderskot på 15. Vidare 85 innflytte, 80 utflytte, som gir nettoinnflytting på fem personar.
BILEN enda i ei treklynge og
har, som biletet viser, fått
betydelege skadar.
MÅLER: Politiførstebetjent
Øystein Ruud fotograferer
spora etter bilen på vegen.
Det var her bilen skar ut og
enda i treklynga som er markert med kvit pil. Avstanden
mellom desse to punkta vart
av politiet målt til 104 meter.
Heilt i venstre biletkant ser
vi enden på glidekanten.
Ikkje maskin på Takset
Når det gjeld framføring av rås til 4 H-hytta
på Eidså, held Fylket
på sitt, her bør berre
nyttast handemakt.
OLE MAGNE KVALSVIK
Vi har tidlegare skrive ein del
om saka som gjeld opprusting
av råsa frå Takset og fram til 4
H-hytta. Etter mykje om og men
fekk grendelaget tidlegare løyve til å ruste opp fram til elva
frå Krikane, men på miljøvernavdelinga held ein på at det
som står att vidare fram mot
hytta må gjerast utan bruk av
gravemaskin.
Dette var mellom anna oppe i
formannskapet i januar, der avslaget vekte harme. I ein klage
peikar sakshandsamar Terje
Kolstad mellom anna på det
urimelege i Fylket sin argumen-
tasjon om å ta vare på eit urørt
naturområde. Han viser til at
her frå gammalt har vore garden Nakkebøen, som det framleis syner bømark og husmurar
etter, og der det vart skore torv
til utpå 60-talet og køyrd ned til
bygda langs råsa ein no ønskjer
å setje i stand. Også inntak til
Eidså vassverk låg nesten oppe
ved hytta, slik at det er vanskeleg å sjå det som urørt område.
Under møtet med kommunen
i samband med synfaringa vedrørande fylling ved sjukeheimen, vart saka teken opp.
– Vi opplyste her at å gjere forbetringar av siste del av stigen
for å gjere den tørrare og meir
framkomeleg, ikkje er søknadspliktig. Det vi har avslege er å gi
ein dispensasjon som medfører
bruk av gravemaskin og at det
skal bli ein vegliknande trasé
heilt fram til hytta, skriv fylkes-
FOR OMFATTANDE: Arbeidet som er gjort på nedste del av
råsa på Takset er for omfattande, og skal ein jamne og drenere vidare til 4 H-hytta lengre framme, må det skje utan
bruk av gravemaskin, seier Fylket si miljøvernavdeling.
mannen.
Saka er difor no send over til
departementet for oppnemning av settefylkesmann.
6
KULTUR
AKTUELT
SYNSTE MØRE
MØRE Torsdag
Torsdag 3.
3. mars
mars 2011
SYNSTE
Dårleg vedlikehald skræmer vekk transportørane:
Krev same standard på fv
61 frå Hareid til Maurstad
Vanylven og Sande vil
ha slutt på forskjelsbehandlinga i vintervedlikehald. No krev dei
same høge standarden
på heile strekninga av
fylkesveg 61 frå Hareid
til Maurstad.
KJELL BRENNE
Strekninga Hareid– Myrvåg
har i dag høgre vintervedlikehaldstandard med mykje berr
vegbane, medan ein frå Myrvåg
og sørover til Årvik har langt
ringare standard med snø og
issvollar. I same u-landsklasse
er fv 61 gjennom Vanylven og
over Maurstadeidet.
– Når vi i bakkane opp frå
Larsnes legg på mange kjettingar og du endå står fast, ja, kva
skal du gjere då? kommenterer
ein oppgitt Trond Løvold som
har sett seg nøydd til å kutte ut
å køyre ytre. Løvold som driv
eige transportfirma opplyser
at dei vel å køyre Lauvstad –
Volda – Festøy for all fisketransport frå Hofseth i Syvde.
Styrer unna
– Det går berre ikkje an å ha det
slik at vi frå Myrvåg og sørover
med ti prosent stigningar skal
skal ha langt dårlegare vedlikehald og mangelfull strøing.
Kvar er fornufta i dette? spør
Løvold. Han fortel at det uforsvarleg dårlege vedlikehaldet
gjennom Vanylven og Sande er
godt kjendt i lastebilmiljøet og
at ein prøver å styre unna å ta
denne traseen så langt det går
an.
– Om einkvan ukjend forvillar seg inn på denne vegen,
så kan du vere viss på at han
får nok av problem. Han kjem
neppe att fleire gonger, garanterer Løvold. Han meiner det
berre er flaks at det ikkje har
gått på liv og helse i svingane
på Åheim.
Stiller krav
– Vi kan ikkje ha det slik at fylkesveg 61 opererer med fleire
nivå på vintervedlikehaldet.
Dette er ein gjennomgangsveg
på ytre. Då hjelper det ikkje
at vegen er berr frå Hareid og
sørover til Myrvåg viss han ikkje har akseptabel standard
vidare mot Årvik og Vanylven.
Ein skal over Leikongbakkane,
Drageskaret og Maurstadeidet.
Nettopp dette er viktig å ta med
når ny kontrakt på vintervedlikehald skal inngåast, påpeikar
varaordførar Magne Løvoll.
Løvoll opplyser at Vanylven i
haust var i møte med Samferdselsavdelinga og Statens Vegvesen om vedlikehaldsstandarden og at det for eit par veker
sidan var eit møte på Runde
der vegvesenet bad kommunane kome med syn på vedlikehaldet og forslag til endringar.
–Vi fekk full forståing i våre
synspunkt frå vegvesenet sine
folk om auka standard frå Myrvåg og sørover. Heriblant eit
krav om at responstida for nødvendig brøyting og strøing vert
redusert ved snøfall. Ein veghøvel skal stasjonerast i Gursken.
Han skal også ta seg av strekninga gjennom Vanylven og
sørover Maurstadeidet, seier
Løvold.
Farlege spor
Mangelfullt vedlikehald over
fleire år har laga store sår og
djupe spor i vegbana som på
vinterstid fyller seg med snø
og is, noko ikkje veghøvelen
heller er i stand til å ta vekk.
Verste strekningane er frå Sylte til Åheim og frå Gursken og
opp på Leikongeidet.
– Asfalt på Åheim og opp
på Maurstadeidet til enden av
det som vart asfaltert i fjor,
ligg inne på 2011-budsjettet.
Vi insisterer også på at heile
strekninga frå Sylte mot Åheim
må takast i år. Dei djupe spora
i Småstranda må vekk. Det går
på tryggleiken laust! understrekar Løvoll.
Samrøystes
Søre Sunnmøre Regionråd gir
også full støtte til krava frå Sande og Vanylven om vintervedlikehaldet på fv 61. Ordførarane
i dei sju sunnmørskommunane
var i alle fall samstemte i det
på møtet forrige fredag på ein
dag då det i rådet var meir som
skilde enn som samla.
UFORSVARLEG: Trond Løvold
har fleire gonger sett seg
nøydd til å kutte ut å køyre
"ytre" på grunn av det han
karakteriserer som uforsvarleg dårleg vedlikahald
vinterstida. (AKRIVFOTO: Ole
Magne Kvalsvik)
Helgøy toppar KrF-lista
Som venta toppar Jan
Helgøy KrF-lista. Med
seg mellom dei fire
med førehandsrøyster
har han tre menn. Av
dei to frå Rovde.
VIDAR PARR
KrF-lista var så godt som ferdig
frå nominasjnsnemnda då Jan
Helgøy for nokre veker ombestemte seg og likevel sa til
attval. Han vart då plassert på
toppen av den frå før ferdige
lista, etter det vi forstår. Laurdag vart lista vedteken på partiet sitt nominasjonsmøte.
Menn i toppen
Leiaren i partiet si nominasjonsnemnd, Målfrid Sommerset, beklaga i ein samtale vi
hadde med henne tidlegare at
det hadde vore uråd å få fleire
kvinner til å stille lengst oppe
på lista. For partiet ser utvil-
samt også sjølve det uheldige i
at dei fire med førehandsrøyster alle er menn.
KrF er i dag det største partiet i kommunestyret med fem
representantar. Jan Helgøy og
Øystein Blom er begge mellom
desse. Robert Warberg er ofte
møtande varamann. Paul Sindre Vedeld er det nye skotet på
KrF-stammen i år. Han har på
90-talet bak seg ein periode i
kommunestyret for Senterpartiet og har elles brei røynlse
frå organisasjonsarbeid både
lokalt, regionalt og også etter
kvart nasjonalt innafor Nortura-systemet.
Målfrid Sommerset , som også
er i kommunestyret no, er med
på lista. Der er også partiveteran Magne Vik Arset som takka
nei til attval før denne perioden. Og når vi først snakkar om
veteranar: Partiet sin ordførar
på 1980-talet, Jon Arne Lillebø,
er igjen inne på lista.
Per Olav Hånes frå Rovde er
yngstemann på lista, fødd i
1988. Og unge innslag trengst,
for heile ni av 15 kandidatar er
60 år eller eldre (fødde i 1951
eller før).
Geografi
Geografisk ligg lista sitt tyngdpunkt klart i nord, spesielt om
vi tek omsyn til førehandsrøystene. Elles kjem grenda Nordstranda godt ut: Alle fire kandidatane med postnummer6143
bur der. Både Åheim og Syvde
er representert med ein.
Fordelinga er elles slik, sortert
etter postnummer: Rovde 3,
Syvde 1, Eidså 1, Fiskå 4, Åram
3, Sylte 2 og Åheim 1.
Lista ser slik ut:
1. Jan Helgøy, Fiskå
2. Øystein Blom, Rovde
3. Robert Warberg, Åheim
4. Paul Sindre Vedeld, Rovde
5. Ragnhild H. Eidså, Eidså
6. Alf-Kåre Rønnestad, Åram
7. Edvin Skaar, Syvde
8. Monica Nystøyl Lillebø, Åram
9. Per-Olav Hånes, Rovde
10. Helge Norhagen, Fiskå
11. Aslaug Sjåstad Lillebø, Sylte
12. Magnbe Vik Arset, Åram
13. Målfrid Sommerset, Fikså
14. Jon Arne Lillebø, Sylte
TOPP FIRE: Jan Helgøy (t.v)
har fått med seg Paul Sindre
Vedeld som ny i firkløveret
som toppar KrF-lista til kommunevelet 2011. (ARKIVFOTO:
Ole Magne Kvalsvik)
KULTUR
NYTT
SYNSTEMØRE
MØRE Torsdag
Torsdag3.
3.mars
mars2011
2011
SYNSTE
77
Vil vekse i Vanylven
Rekneskapskontoret
Debet & Kredit etablerte kontor i Vanylven i 2007. No ønskjer
dei å utvide verksemda om dei finn arbeidstakarar med den rette
kompetansen.
HÅVARD PARR
Vi ser føre oss stablar med
papir når vi stig inn på rekneskapskontor – hyllemeter med
permar sirleg fylde til randa
av bilag. Slik er ikkje røyndomen i lokala til Debet & Kredit
på Kragset. Rekneskap vert no
gjort elektronisk – og hyllemeter med permar har kontoret
erstatta med kraftige serverar
på Fornebu.
Dagleg leiar er Roy Arve Eriksen, opphavleg frå Hakallestranda, men no med bustadadresse i Tønsberg.
– Det er slik no at jobben kan
gjerast kvar som helst om ein
har dei rette folka og den rette
kompetansen, fortel Eriksen.
Liv laga
Når det i tillegg finst fordelar
som meir stabil arbeidskraft og
lågare husleigekostnader ved å
drive utanfor tette bykjerner, er
det meir enn varme tankar for
heimstaden som taler for kontoret på Hakallestranda.
Etter vel tre år med drift i Vanylven ser rekneskapskontoret
at det er ”liv laga” og ønskjer å
utvikle avdelinga.
– Ideelt sett burde vi vore dobbelt så mange som vi er, altså at
vi vert eit kontor med mellom 6
og 10 tilsette. Vi treng folk med
erfaring frå liknande arbeid, då
gjerne med IT-kompetanse og
høgare utdanning, seier Erik-
sen.
– Det vil vere ein styrke for
kontoret om ein fekk inn ein til
to autoriserte rekneskapsførarar, men vi forstår at det kan
vere ein langsiktig prosess å få
inn desse. Men om nokon er
iferd med å avslutte studiane
eller tenker at det kan vere aktuelt å flytte heim igjen, så er
rekneskapsføraren klar på at
døra på Kragset står opa.
Spanande tider
Det er spanande tider i rekneskapsbransjen. Når revisjonsplikta no forsvinn for dei
minste verksemdene vil marknaden endre seg.
– Det er ikkje reelt at dette
medfører ei full besparing for
denne gruppen bedrifter, for
delar av jobben revisorane
har gjort må gjerast uansett,
seier Eriksen. Han meiner Debit & Kredit, med sine kring
35 tilsette på landsbasis, står
godt rusta til å gripe denne
marknaden:
– Vi er meir enn eit tradisjonelt rekneskapskontor og har
knytt til oss kompetanse innanfor IT og bedriftsrådgiving
som gjer det mogeleg å ta
oppdrag av ulik karakter, seier
han.
I ein marknad i endring meiner
kontoret å ha eit konkurransefortrinn i bruk av ny teknologi.
– Vi er med på pilotprosjekt
for programvareleverandøren
Visma, der vi testar ut ny teknologi og ligg difor teknologisk
langt framme når det gjeld levering av rekneskapsteneste,
seier Eriksen.
Om veksten i gasellebedriften
held fram skulle sjansane vere
gode for etablering av arbeidsplassar der denne teknologien
vert teken i bruk i Vanylven.
VIL BLI FLEIRE: Asbjørn Støylen, Merethe Bellen, Roy Arve Eriksen og Kjellrun Aaram Aasvik
vil gjerne ha fleire kollegaer til avdelinga i Vanylven.
Tjelden
er komen!
– Det blir visst vår i år også!
skriv Kåre Heimdal i ein
e-post til oss. Søndag fotograferte han desse tjeldane
på Låtresanden på Fiskå. Til
saman var der åtte fuglar. Vi
noterer 27. februar på første
tjeld-observasjonen 2011.
Det løner seg å vere medlem i Coop Vest SA
Medlemsfordelar:
Velkommen til
krinsårsmøte i Coop Vest SA
÷30øre pr. liter
÷10%
Coop
Hotelkupp
Dato
Krins
Stad
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
15.03.2011
15.03.2011
Krins
Krins
Krins
Krins
Krins
15.03.2011
16.03.2011
16.03.2011
17.03.2011
17.03.2011
Krins 6
Krins 7
Krins 8
Krins 9
Krins 10
1
2
3
4
5
Eid, Stryn og Hornindal
Vågsøy, Selje og Vanylven
Sande, Herøy, Ulstein og Hareid
Ørsta og Volda
Førde, Naustdal, Vassenden,
Vadheim, Sande, Brekke, Askvoll
Florø og Svelgen
Gloppen og Breim
Sogndal, Leikanger, Luster
Balestrand og Fresvik
Årdal og Lærdal
Tidspunkt
Smak cafe, Stryn
Selje Hotell
Ulsteinvik Folkeh.skule
Åsentunet, Hovdebygd
kl
kl
kl
kl
19:00
19:00
19:00
19:00
Quality Førde Hotell
Quality Hotell Florø
Domus, Sandane
Sogndal Hotell
Fresvik Kafe
Klingenberg Hotell
kl
kl
kl
kl
kl
kl
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
Årsmelding og rekneskap for 2010 kan hentast i butikkane frå 9. mars 2011.
Sakliste:
1. Opning ved krinsutvalsleiar og val av sekretær
2. Orientering om årsmelding og rekneskap og krinsens butikkar
3. Krinsutvalet si årsmelding
4. Valresultatet år 2011
5. Orientering om samvirkelag med regionsråd
6. Tilkomne saker
NYTT!
2%
1%
medlemsbonus på toppen av
kjøpeutbytte hos Coop
alle andre stader i heile verda*
Søk om Coop MasterCard på coop.no
Er du ikkje medlem, kan du melde deg inn på coop.no
*Gjeld ikkje i konkurrerande daglegvarebutikkar i Noreg.
Nominell rente: 22,60 % p.a. Effektiv rente**: 25,09 % p.a.
**Basert på eit eksempel ved varekjøp på kr 15 000, nedbetalt over 6 månader med like månadlege avdrag på kr 2 618,27 og ved bruk av eFaktura.
Dette utgjer kredittkostnad på kr 709,63 ved eit gjennomsnitt på 30 rentefrie dagar, og eit samla kredittbeløp på kr 15 709,63.
Sjå www.coop.no
for meir info!
Gå inn på Coop.no og bli medlem!
8
KULTUR
REPORTASJE
Ein smak på arbeidslivet
Sist veke, frå 21. - 25.
februar, var 9. klasse
ved Myklebust skule
ute i ulike bedrifter på
arbeidsveke.
AV BJØRN-MAGNUS SKÅR
Dette inngår i det nye faget ut-
danningsval som er innført i
grunnskulen. På denne måten
får elevane ein liten smak på
arbeidslivet og kan sjå om dei
kunne tenkje seg det gjeldande
yrket i framtida. Vi har teke ei
runde på nokre av arbeidsplassane for å høyre kva erfaringar
og inntrykk elevane sit igjen
med etter desse dagane.
SYNSTE MØRE
MØRE Torsdag
Torsdag 3.
3. mars
mars 2011
SYNSTE
2011
Hjelper Drillo
Dei fleste stoggar nok landslagssjef Egil Drillo
Olsen for å gi oppmuntringar eller velmeinte
råd om fotballandslaget. Då Petter Kragset
møtte landslagssjefen under ein joggetur
kring Sognsvann kom dei i prat om noko ganske anna, kunne vi for noko sidan lese i bloggen til Morten P i Dagbladet.
HÅVARD PARR
Jonas Myrvoll jobbar på Coopmarked på Rovde desse dagane.
– Kvifor valde du å arbeide her i
arbeidsveka?
– Det verka kjekt, og eg slepp å
reise så langt for å kome meg
på jobben.
Raymond Wefring er utplassert på dataavdelinga i Vanylven kommune i løpet av arbeidsveka.
– Kvifor valde du å arbeide her?
– Eg synest det er interessant,
lærerikt og artig.
– Kva arbeidsoppgåver har du?
Eg formaterer datamaskiner,
hentar delar og byggjer datamaskiner.
– Kva likar du best å jobbe med?
Å byggje opp datamaskinene
og halde på med hardware i staden for software.
– Er dette eit yrke du kunne tenkje deg å satse på i framtida?
– Ja, dersom dei hadde hatt ingeniørar kunne det godt hende,
men eg trur eg satsar på sivilingeniør.
– Har du lært noko nytt i løpet av
– Kva arbeidsoppgåver har du?
– Det meste som må gjerast i
ein daglegvarebutikk, men eg
sit ikkje i kassa.
– Er dette eit yrke du kunne tenkje deg å satse på i fram
– Nei, ikkje akkurat.
Torstein Løseth har valt Elfagavdelinga i Syvde som arbeidsstad i løpet av arbeidsveka.
– Kvifor valde du å arbeide her?
– Eg synest det høyrdest spennande ut og eg ser fram til å
kanskje få ein jobb innan elektronikk med tida.
– Kva arbeidsoppgåver har du?
– Å kople på leidningar, stikkkontakter og anna elektronisk
utstyr, i tillegg til å leggje opp
leidningar. Alle desse jobbene
synest eg er kjekke å halde på
med.
– Har du lært noko nytt i løpet
av desse dagane?
– Ja, eg har lært korleis eg
monterer sikringsboksar,
strekkjer leidningar og mykje
anna.
Opplysningar vi i skuletida
bladde oss fram til i tjukke
atlasar tok dei fleste av oss
for å vere numeriske versjonar av røyndomen. Problemet var å lære og å hugse
denne røyndomen, ikkje
spørsmålet om den faktisk
var akkurat det – røyndomen. Små trekantar mellom
mørke høgdekoter i framande verdsdelar viste oss topppunkta, eller?
Treg info-flyt
Før internettet revolusjonerte informasjonsflyten, så
var det trege mekanismar
for revidering av informasjonen om fjelltoppar kring om
KJELL BRENNE
Både Amalie Øyra og Anna
Sørdal Klungre har fått seg
jobb på Nytrykk på Fiskå denne veka.
– Kvifor valde de å jobbe her i
arbeidsveka?
– Vi var her med Vendel då vi
var innom Chihuahuacafeen og
såg Nytrykk sine lokale, og då
tenkte vi; kvifor ikkje jobbe her
i arbeidsveka?
– Kva arbeidsoppgåver har dokke?
– Det er mest vareoppteljing vi
styrer på med.
– Kunne de tenkje dokke å satse
på dette som eit yrke i framtida?
– Ja, dersom det var nokre andre å jobbe i lag med her, for vi
vil gjerne ha kollegaer å snakke
med i løpet av arbeidsdagen.
Hjelper med verdensatlas
Det lidenskapen for å gå i fjell-
Trauste tal
Sparebanken Møre
passerte årskiftet
med eit økonomisk
sterkt årsresultat for
2010 i sekken. Alt tyder på at pila peikar
oppover også i 2011.
desse dagane?
– Eg har lært om software, kor- ner og litt om oppbyggjinga av
leis eg formaterer datamaski- dei.
i verda, fortel Petter Kragset
frå Hakallestranda. Informasjonen var ofte basert på gamle
kart og unøyaktige lister frå
amerikansk etterretning. Når
det no finst nye målemetodar
og kanalar der entusiastar kan
dele oppdatert informasjon er
situasjonen ein annan. Sidan
hobbyen til Petter er nettopp
å vitje dei høgste fjella i ulike
land så vert sanningsgehalten
i opplysningane straks av stor
praktisk interesse. For kva er
eigentleg det høgste fjellet i
Paraguay? Cerro Peró eller
kanskje Tres Candu? Kjeldene
sprikar.
Økonomisk er det gode tider
i landet. Den store brottsjøen
som bankane frykta finanskrisa skulle gi, uteblei. Dei
fleste snudde fort ein mindre
nedgangstrend i 2009 til ny
plussvekst for 2010.
For Sparebanken Møre vart
det eit rekordhøgt resultat
etter skatt i fjor på 458 mill
kroner, heile 123 mill kroner
høgre enn i 2009. Styret tilrår
derfor overfor forstandarskapet å dele ut 12 kroner i utbyte for kvart eigenkapitalbevis,
å setje av 97 mill kroner til utjamningsfondet og å setje av
113 mill kroner til tiltak for
lokalsamfunna.
At Sparebanken Møre har
bak seg eit sterkt år, kjem
også til uttrykk i avkastninga
på eigenkapitalen, 16,0 % mot
14,1 % i 2009.
Auka volum
Sparebanken Møre kan notere ein auke i utlånsvolumet
på 5,1 % og i innskotsvolumet
på 12,7 % i 2010.
Utlånsveksten i næringslivsmarknaden tok seg opp
mot slutten av året, medan
veksten for personkundane
er stabil. Kroneveksten på innskot overstig utlånsveksten på
årsbasis, ei hyggjeleg utvikling
som viser at det som blir fokusert på i banken si strategi,
også blir gjennomført av dei tilsette i det daglege arbeidet, understrekar adm.dir Olav Arne
Fiskerstrand i ei pressemelding. Han peikar på at den gode
likviditeten, som følgje av høg
innskotsdekning, bidrar til det
gode årsresultatet for banken.
Evna til å vekse og skape meirinntekter med færre tilsette, likeså.
Rentenettoen for banken var
i 2010 på 862 mill kroner, 60 mill
høgre enn året før. Som andel
av forvaltningskapitalen er rentenettoen 0.06 prosenteiningar
høgre enn i 2009, noko både
regionbanksjef Terje Krogset
og banksjef for næringsliv Vestre region, Svein Thue, er svært
godt nøgde med.
Drifta opp
Driftskostnadane utgjorde 523
mill kroner, ein auke på 15 mill
frå 2009.
– Svært bra, framhevar Krogset og viser til at kostnadane i
prosent av inntektene gjekk
ned frå 46,7 % i 2009 til 44,8 % i
2010.
– Antal årsverk vart i løpet av
2010 redusert med 11 og var ved
utgangen av året 401.
– Det berre synleggjer ei utvikling der vi forvaltar ei større
omsetning med færre årsverk,
noko som understrekar kostnadseffektiviteten i banken.
Dette gjer oss sterkare i kon-
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
ANNONSER
REPORTASJE
9
med røyndomsforankring
landskap verda rundt som gjer
denne informasjonen spanande for Petter. For Drillo er interessa av ein annan karakter,
men med utgivinga av ”Drillos
Verdensatlas” fekk landslagssjefen eit utløp for geografiinteressa si. Men når ny informasjon kjem til så vert den gamle
utdatert – ja, i enkelte tilfeller
rett misvisande. Det var dette
dei to geografiinteresserte kom
i prat om ved Sognsvann. Petter kunne ut frå sine eigne opplevingar fortelje forfattaren om
ting som ikkje stemmer i boka.
Hjelper til
Til nyutgivinga av ”Drillos Verdensatlas” har Petter no gitt ei
hjelpande hand.
– Drillo kan alt om geografi,
men manglar litt om fjell – det
kan eg, og i tillegg har eg også
ei praktisk tilnærming til det
som kjem godt med. Eg vil oppleve det. Og det eg har hjelpt til
med er å få dette så rett som
mogeleg, seier Petter.
– Når eg er på toppar, så måler
eg med GPS, eg har også kon-
takt med folk kring om i verda
som har om lag same ærend
som meg. Så finn vi til sist ut
av kva som er det høgste fjellet. I Jordan var det for eksempel eg som fann ut at fjellet alle
trur er høgast, ikkje er det. Det
”nye” fjellet er 100 m høgare. Eg
sende ein mail til det jordanske
kartverket som bekrefta dette,
seier han.
I Paraguay har dei ikkje noko
kartverk, men der fekk Petter
hjelp av dei millitære til å finne
ut av kva for ein av dei tre toppane som figurerer som den
høgste det var verdt å besøke.
Det er Tres Kandu, med sine
842 meter.
Mount Logan
Den neste langturen for fjellentusiasten går til Mount Logan i
mai. Dette er med sine 5959 meter det høgste fjellet i Canada.
Eller?
FJELL veit han mykje om,
Petter Kragset (ARKIVFOTO:
World Wide Vikings)
for traust bank
kurransen i marknaden, noko
som ikkje minst kjem kundane
til gode, påpeikar Krogset.
Rotfast i Vanylven
– Vi har eit godt fotfeste i Vanylven, ikkje minst takka vere
ei solid kundemasse med gjennomsnittleg god økonomistyring. Dette gjeld også utflytta
vanylvingar, svært mange held
fast på lokalbanken også når
dei flyttar heimanfrå. Vanylvingen er ikkje noko unntak i så
måte, seier regionbanksjefen.
Moderate tap
At tidene er bra, speglar seg
også att i låge tal på misleghald
og tap. For 2010 er bokført 31
mill i tap medan talet var 82
året før. Så operer Sparebanken Møre i eit fylke med innbyggarar som skikkar sitt bo
uklanderleg. Ei oversikt viser
at berre 4,4 % av innbyggarane
i Møre og Romsdal kjem i gruppa "dårlege betalarar" slått berre av Rogaland (4.0 %) og Sogn
og Fjordane (2.8%). Dårlegast
kjem Finnmark ut med 7,5 %.
Sikre ungdommar
Ser vi på misleghald av lån, så
tru ikkje at ungdommen er så
greinalause som mange vil ha
det til. Statistikken seier faktisk
at dei er blant dei med pliktoppfyllande aldersgrupppene i
så måte.
Den tvilsomme "sigeren"her
går til aldersklassa 40-44 år, viser statistikken.
Folk bra – vi bra
Har folk det bra, så har banken det bra. Denne kjensgjerninga ligg bak når Sparebanken
Møre i år gir attende til lokalsamfunna sine 113 mill kroner.
– Av denne summen vil vanylvingane få sin del, kroner som
skal støtte opp under lag og
organisasjonar sitt kulturarbeid heromkring, poengterer
banksjef for avdelinga i Vanylven, Sissel Kragset Vik og
nemner fleire prosjekt banken
har støtta gjennom sponsor- og
gåvemidlar.
– Våre bidrag skal stimulere til
gode lokalsamfunn og vere eit
bidrag som også knyter sterke
band mellom regionane. Vi innser kor viktig det er med gode
kommunikasjonar. Derfor har
vi støtta alle større samferdselsprosjekt i distriktet. Nærast
heromkring er Rovdefjordbrua,
eit prosjekt vi ser har store positive samfunnsvinstar i seg når
det blir realisert. Vårt bidrag
signaliserer at vi er ein nær-del
av folket i dei lokalsamfunna vi
skal tene, poengterer regionbanksjef Terje Krogset.
GODE 2010-TAL for Sparebanken Møre. Frå venstre regionbanksjef Terje Krogset,
banksjef for avdelinga i Vanylven, Sissel Kragset Vik, og
banksjef næringsliv Vestre
region, Svein Thue.
10
KULTUR
REPORTASJE
Trekkspelfolket fylte huset
SYNSTE MØRE
MØRE Torsdag
Torsdag 3.
3. mars
mars 2011
SYNSTE
2011
Hekla
Du skal få møte ei
dame som har hekla
gjennom heile sitt liv.
No nærmar ho seg 90
år, men Aslaug Lillebø
let seg ikkje stoppe av
den grunn.
INGVILD MYKLEBUST HOVDEN/ OLE MAGNE KVALSVIK
Vi tek turen innover i Syltefjorden på
morgonkvisten, klokka nærmar seg 9.
Vi køyrer oppover ein lang bakke før
vi kjem til eit stort kvitt hus oppe i
bakkane. Skal tru om vi er komne til
rett hus? Vi tek sjansen og ringjer på,
sjølv om det er litt tidleg på dag. Ei
smilande dame i blomstra kjole møter oss i døra. Ho presenterer seg
som Aslaug Lillebø. Då veit vi at vi
er komne på rett plass. Aslaug inviterer oss inn i stova. Ho lurer veldig på
kven som har foreslått at avisa skulle
kome og intervjue henne. Aslaug
meiner sjølv at det ikkje er så mykje
å skrive om, denne heklinga hennar,
men vi fekk heldigvis Aslaug til å stille opp likevel – litt motvillig.
– Eg visste ikkje at det kunne
vere så kjekt på basar! sa ei
smørblid Bente Sundnes frå
scenekanten på Fiskå ungdomhus søndag.
VIDAR PARR
Og ho kunne vel smile: Eit så godt som
fullsett ungdomshus let seg begeistre av
trekkspelmusikk i ulike former. Her var
stort orkester, her var mindre grupper
og her var solistar. Basaren kom til for å
vise kva det lokale trekkspelmiljøet hadde fått ut av gåva på 20.000 kroner som
Sparebanken Møre løyvde i fjor haust.
Det var då Håvard Svendsrud kom til
Vanylven for å vikariere som kyrkjemusikar at ein ”hivde seg rundt” og fekk
skipa til kurs og seminar for å utnytte
fordelen med å ha ein av landet sine
beste trekkspelmuskarar på staden. Og
søndag fekk vi både sjå og høyre at pengane var vel nytta!
Grupper og orkester
Vanylsvdragarane har halde det gåande
i over 25 år, og dei opna basaren med
fleire nummer. Seinare fekk vi smakebitar frå grupper der lokale og unge trekkespeltalent viste kva dei hadde lært.
Vi må også sjølvsagt nemne dei flotte
duettane Karen og Håvard Svendsrud
gav til beste. Sistnemnde spela og solonummer og dei to stilte saman med
Bente Sundnes og Lars Andreas Myklebust i ein lokal kvartett. Avslutningsvis
fylte ein så scena med stort trekkspelor-
Opne armar
STORORKESTERET (øvst) som
avslutta konserten , leia av Bente
Sundnes og Håvard Svendsrud. Desse skal også til DM i Ulstein seinare
i mars.
kester – dragarane pluss elevane. Dette
stororkesteret – som hadde vore endå
sju personar fleire om det ikkje var for
vinterferien – skal representere Vanylven i Distriktsmeistereskapet (DM) i Ulstein seinare denne månaden.
Kor og fløyte
Trekkspel var i fokus denne søndagen,
men det var ikkje berre trekkspel. Knøttekoret stilte opp og sjarmerte publu-
KNØTTEKORET gledde oss med song
og - hald dykk fast: Magedans!
met stort. Flott innsats også av tre musikkskulejenter på blokkfløyte. Og når
det er basar, så er det sjølvsagt loddsal,
god mat og alt som til det høyrer.
Og etter at alt var over, har Bente dette
å seie:
– Det var aldeles fantastisk, argare enn
vi hadde våga å drøyme om. Men veit
du kva? Eg trur eg gløymde å takke foreldra! Dei som stilte opp og gjorde alt
klart, rydda og vaska, baka og styra. Kva
du enn skriv frå denne basaraen, så må
du vere så snill å ta med ei stor takk til
dei.
Seks vidare til finale i UKM
Tre musikkinnslag og tre
utstillarar frå Vanylven går
vidare til fylkesmønstringa
i Frænahallen første helga i
april.
OLE MAGNE KVALSVIK
Sidan det vert brukt ulike aldersgrenser, med 11 år på den lokale mønstringa, og 13 år på fylkesmønstringa,
var fleire av dei flotte sceneinnslaga i
Syvde ikkje aktuelle for å gå vidare.
Mellom dei som kunne gå vidare, har
juryen plukka ut tre sceneinnslag. Det
er Linn-Kathrin Lundehaug, som song
”Hurt”, gruppa Bing Bong brothers, som
framførte ”I am a Murloc” og Larz Orchestra med ”Kontroll på kontinentet”.
I tillegg går alle dei tre utstillarane, med
Line Nordal (foto), Karl Martin Svastuen
og Vilde Nielsen Ruud (teikning), vidare.
TIL FYLKESMØNSTRING: Linn Kathrin Lundehaug med songen ”Hurt”
av Jonny Cash, er eitt av tre sceneinnslag frå Vanylven som går vidare
til mønstringa i Frænahallen første
helga i april.
Når du først kjem innom døra til Aslaug, vert du teke imot på den hjartelegaste måten.
Sjølv om det er tidleg på dag, diskar
ho opp med kaffi og fleire sortar kaffimat. Aslaug er slik ei ekte bestemor
skal vere. Aslaug har alltid noko på
lur dersom nokon skulle stikke innom, og det gjer mange.
– Eg er så utruleg heldig som har så
mange rundt meg. Eg får besøk av
både barn, barnebarn, svigerbarn og
oldebarn, og i tillegg er dei flinke til å
ringe meg. Eg set så stor pris på alle,
seier ho.
Aslaug har eit stort nettverk. Ho har
tre søner, femten barnebarn og 22 oldebarn. Etter at mannen hennar Sverre døydde for snart åtte år sidan, har
familien vore ei ekstra viktig støtte.
Privilegert
Aslaug føler seg privilegert. I september i fjor feira ho 89-årsdagen sin
med familien.
Ho byrjar å kome godt opp i åra, men
ho klarer seg fint heime og kanskje
best av alt: Ho har helse til å kunne
halde på med sine favoritthobbyar,
nemleg hekling og strikking.
– Eg er så glad for at eg ser godt og
at hendene mine er friske. Dersom eg
ikkje hadde hatt denne hobbyen, veit
eg ikkje kva eg skulle ha fylt dagane
med, seier Aslaug.
Ho kan sitje i timevis med handarbeida sine, og opp gjennom åra har
ho laga mykje fint som både familie
og venner har fått glede av. Alle barna og barnebarna har fått kvar sitt
sengeteppe. Til saman har ho hekla
16 doble sengeteppe, 24 enkle sengeteppe og 18 store dukar. I tillegg har
ho hekla eit stort antal løparar og
strikka mange sokkar.
Starta tidleg
Aslaug sjølv synest ikkje det er så
stort.
– Det har jo vorte litt opp igjennom
tidene, men så må ein hugse på at eg
SYNSTEMØRE
MØRE Torsdag
Torsdag3.
3.mars
mars2011
2011
SYNSTE
KULTUR
REPORTASJE
r på heiltid
HEKLING: Aslaug Lillebø i arbeid
med eit nytt sengeteppe. Kanskje
hamnar det hos eit av oldebarna?
har levd eit langt liv, seier ho.
Aslaug er fødd og oppvaksen på Nedre
Brekke i Syltefjorden, betre kjend som
”Steinane”. Ho var 23 år gamal då ho
gifta seg med Sverre Lillebø og flytta
til garden som ligg i ”Bogen”. Aslaug er
dermed ein ekte syltefjording og ei ekte
gardsjente som har teke i fleire tunge
tak. Samstundes har ho alltid hatt interesse for handarbeid, og det takkar ho
mor si, Paula Wefring, for.
– Eg var vel kanskje ein 6-7 år då eg lærte
å strikke. Seinare lærte eg å hekle. Mor
mi var veldig flink med handarbeid, og
det var ho eg lærte alt ifrå, seier Aslaug.
Ho hugsar godt det første sengeteppet
ho hekla.
– Det var den sommaren eg var 16 år. Eg
hugsar at eg gjekk på sætra for å mjølke
den sommaren. Samstundes hadde eg
ambisjonar om å få ferdig sengeteppet.
Planen min var eg skulle hekle ei rute
kvar dag, men den planen sklei litt ut, så
eg brukte ganske lang tid på det første
teppet, fortel Aslaug.
Ho går ut av stova ei stund, før ho kjem
tilbake med noko i hendene. Ho viser
oss det første teppet ho hekla. Teppet
er nesten 70 år gamalt, men det har halde seg godt og er framleis i bruk.
Framtida
Idet vi skal til å gå, spør vi Aslaug om ho
PUTETREKK Eit hekla putetrekk
med fuglemotiv
kjem til å halde fram med heklinga?
– Så lenge eg har helse til det, vil eg halde på, seier ho og tek fram og viser oss
eit sengeteppe ho arbeider med.
– Og så har eg noko strikketøy på lur,
dersom eg skal sjå på fjernsyn. Det er
litt vanskeleg å hekle samstundes som
ein ser på fjernsyn, men å strikke det går
fint, avsluttar Aslaug.
Ingen tvil om at denne dama har nok å
henge fingrane i. Og det kjem ho nok til
å ha i fleire år framover, om syn og helse
held.
LØPARAR: Aslaug har hekla mange
fine løparar og dukar gjennom åraHer ser vi nokre av dei på bordet.
PRYDGJENSTAND: Med slike sengeteppe, kunne senga gjerne ha stått på
utstilling.
11
11
12
12
KULTUR
SPORT
SYNSTE
SYNSTEMØRE
MØRE Torsdag
Torsdag6.3.januar
mars 2011
Handball ”tri heile dagar til ende”
Gjensidige Handballskule, som Stadlandet
IL arrangerte i Olivihallen frå måndag til
onsdag sist veke, vart
ein aktiv og god start
på vinterferien for 28
born i alderen 6-13 år.
OLE MAGNE KVALSVIK
– Jaa! runga det gjennom Olivinhallen då nestleiar i Stadlandet
IL, Tone Drage, under avslutninga spurde deltakarane om
det hadde vore kjekt.
Opplegg frå landslaget
Det var heller ikkje berre handball, men også quiz og litt uteleik på fin skaresnø, spesielt for
dei yngste deltakarane.
– Vi har fått eit treningsopplegg laga av landslaget med
tidsskjema for dei ulike aktivitetane. For dei minste er det ei
blanding av trening og uteleik,
medan dei største stort sett
har trena inne i hallen, seier
Tone Drage.
Stadlandet IL er svært nøgde
med at dei som eitt av tre
idrettslag i Region Vest fekk tildelt Gjensidige Handballskule.
–Det gir eit flott, aktivt tilbod
til borna, og kanskje slår det
positivt ut for rekrutteringa til
handball? seier Drage.
Skjerpa appetitt
Deltakarane på handballskulen
fekk òg eit måltid mat per dag,
siste dagen varm lunsj. I tillegg
fekk dei all den frukta dei ville
ha, og vi forstår det var noko
som gjekk unna.
–All aktiviteten har gitt skjerpa
matlyst. Vi må få takke foreldre
som har vore her og hjelpt til
med det praktiske, og så må vi
få nemne at vi er takknemlege
for at skulen på Åheim sa seg
villege til å flytte gymtimane
sine ut av hallen desse dagane,
slik at han stod til vår disposiNØGDE DELTAKARAR: Handsjon, seier Drage.
ballskule er kjekt! Det var det
ikkje tvil om hos desse delUlike vinterferieveker
takarane som her er samla
Det einaste ho og trenarveta- under avslutninga av Gjensiran Jan Sverre Hagen seier seg dige handballskule i lag med
leie for, er at Vanylven ikkje har trenarar og ansvarlege for
vinterferie på same tid som i gjennomføringa av skulen.
Nordfjord.
–Det var fleire nordom fylkesgrensa, og særleg nokre som
alt spelar på Stadlandet IL, som
kunne ønskt å delteke på hand- VIL BLI GOD: Johanne Ervik
ballskulen. Vi hadde i alle fall fekk inspirasjon til å øve
to plassar ledige. Det er dumt og verte betre i handall.
at fylkesgrensa skal setje slike Då kan det også kome godt
hinder i vegen, seier dei.
med at ho fekk Gjensidige Tskjorte, ball, drikkeflaske og
meire, under avslutninga.
Bak ho er det Martin Losnegard som får sine effektar
av Tone Drage (t.h.) og Audhild Losnegard frå styret i
Stadlandet IL.
Ungdomeleg på trenarsida
Fleire jenter som tidlegare har spelt handball for Stadlandet IL
brukte av vinterferien
for å stille opp og
hjelpe til under handballskulen.
er sosialt og handlar om samarbeid. Kan vi gjere til at fleire får
augene opp for denne idretten,
er det flott, seier jentene.
–Vi må berre takke for at dei
sa ja til å stille opp. Det er heilt
storveges, og det ville vore vanskeleg å gjennomføre det heile
utan, seier Tone Drage.
OLE MAGNE KVALSVIK
Saman med Tone Drage, Jan
Sverre Hagen, Gunnlaug Haaland og leiar i handballgruppa, Kari Ervik, stilte sju jenter
med mange år bak seg som
spelarar under dei same trenarane, no opp og var trenarar
for borna.
– Det er kjekt å kunne stille
opp og gje litt attende til
idrettslaget. Handball er også
ein flott idrett. Det er god
trening for heile kroppen, det
TRENARAR: Desse jentene
har alle hatt Jan Sverre Hagen som trenar. Under handballskulen var dei sjølve
med som trenarar.
Frå venstre: Sunniva Hansen (16), Tora Haaland (18)
Hildegunn Lekanger (17),
Mailiss Honningsvåg (16),
Charlotte Stave (16), Linn Otneim (24). Kristine Leikanger
(16) var ikkje til stades då vi
knipsa biletet.
KULTUR
SPORT
SYNSTEMØRE
MØRE Torsdag
Torsdag3.6.mars
januar
2011
SYNSTE
2011
Hødd vart for sterke
13
13
KRONERULLING
Som venta klarte ikkje
ÅVK sitt juniorlag å slå
Hødd søndag og kvalifisere seg for 1. divisjon i juniorserien.
OLE MAGNE KVALSVIK
Det enda med tap 2-7 i den siste
kvalifiseringskampen. ÅVK sine
mål vart skåra av Johan Andrè
Eikrem og Per Gunnar Lundehaug. Etter å ha tapt den forrige kampen mot Herd med 3-1,
var ÅVK nøydd å vinne denne
kampen, men det var dei sjanselause på.
– Hødd er klart beste laget vi
har møtt og vann fullt fortent.
Det var kampen mot Herd vi
skulle vunne for å kvalifisere
oss, men det var vel klart på
førehand at ville verte vanskeleg. Vi var med først og fremst
for å få god kamptrening og tar
særleg med oss ein god kamp
mot Ørsta, seier trenar Oddvin
Kragset.
Om ein skulle ha kvalifisert seg,
ville det og ha vorte vanskeleg for juniorane, med eit tøft
program, då det i 1. divisjon
skal spelast tredobbel serie og
mange av dei er med i stammen
på A-laget. Såleis var sju av dei
på bana i treningskampen mot
Tornado sist onsdag, der det
enda med tap 2-5. Her skåra
elles Elling Flister begge ÅVK
sine mål og syner god form.
– For juniorlaget sin del må vi
no ta ein diskusjon om vi skal
delta 2. divisjon. Det kan kome
litt i konflikt med A-laget og
verte travelt for dei som spelar
begge stader, men det handlar
og om å gje eit tilbod til alle, og
2. divisjon kjem truleg ut med
færre lag, så dette får vi vurdere, seier Oddvin Kragset.
FORSVAR: ÅVK sine bakre
rekkjer fekk rikeleg å gjere
mot Hødd (i blått), som her
er på nok ein farleg visitt.
(FOTO: André Kragset)
ÅVK sitt lag:
Marius Nystøl, Vegard Prozenko, Eirik Bringsvor, Erlend Kragset, Rasmus Halsen,
Johan André Eikrem, Stian
Bellen, Anders Midtbø. Tom
Kristian Fiskaa, Per Gunnar
Lundehaug, Tomas Årvik,
Henning Olai Sætre og Ådne
Seljeset.
God volleyballinnsats
Kronerulling til ny trakkemaskin
Syvde IL har, som vi har skrive tidlegare, skaffa ny trakkemaskin. Denne maskinen
blir nytta til å lage dei flotte
løypene til felles glede for alle
turgåararar i distriktet.
Maskinen har tidlegare tenestegjort ved Meråker Alpinanlegg der ho har vore
brukt som spesialmaskin for
preparering av langrennsløyper. Maskinen er utstyrt med
svært avansert system for
dette, og har laga løyper som
har vore nytta av dei vi i desse dagar ser ta medaljar i VM.
Den nye maskinen lagar ein
betydeleg breiare trase enn
den gamle. Det blir to spor på
eine sida, medan resten er rekna som "skøytefelt". Det blir
også rettare spor og jamnare
svingar sidan dei nye sporleggarane automatisk dempar effekten av at maskina svingar
og bevegar seg i terrenget.
Men det kostar pengar - og
Syvde idrettslag utfordrar no
folk i Vanylven til å bli med på
kronerulling for å hjelpe laget
med å dekke inn noko av kostnadene.
Lista over dei som har betalt
og dei som utfordra til å betale, vil stå i Synste Møre - så
sant vi har plass på side 2 eller 3 - i tida framover.
Vanylven IL markerer seg stadig på volleyballfronten. Laurdag var det turnering for U 14
i Volda. Her deltok Vanylven IL
med to lag, som etter god innsats tok andre- og tredjeplass i
turneringa.
Kronerulling til nye trakkemaskin Vanylven Skisenter Øverberg.
Lister ligg i Sparebanken Møre
Fiskå og Coop Syvde
Dagrun Øvregård Thue betalar
300 og byd ut Åshild Thue og
Lena Landsverk Sande
Sølvi Midtbø betalar 300 og byd
ut Beathe Køso og Hilde Jeanett Eikrem
Atle Midtbø betalar 300 og byd
ut Per Magne Sørdal og Kåre
Nygård
Frank Robert Sande betalar 300
og byd ut Lennart Henden og
Tony Stranden
Ole Kristian Midtbø betalar 300
og byd ut Ole Jørgen Strand og
Bjørnar Enebakk
Bjørnar Berge betalar 300 og
byd ut Raymond Øren og Steinar A. Nordal
Lars Åge Torvanger betalar 300
og byd ut Stig Evan Vik og Magne Vik
Arild Midtbø betalar 300 og byd
ut Magne Lundehaug og Stian
Thunem
Kåre Nygård betalar 300 og byd
ut Ole Arnt Marholm og Aud
Eimhjellen Nygård
Grethe Ervik betalar 300 og byd
ut Veslemøy Ervik og Paul Røys
Kurt Torvanger betalar 300 og
byd ut Håvard Sjåstad og Oddvar Sørdal
Jostein Holsvik betalar 300 og
byd ut Oddvar Strand og Ivar
Arnesen
DENNE GJENGEN leverte godt spel i Volda i helga. Bak frå
venstre: trenar Janne Kristin M. Torvanger, Nina Strand,
Erle Lillebø, Linn Kathrin Lundehaug, Julie Stranden, Synnøve Worren Kvamme, Birgitte B. Tunheim, Andrine Worren
Kvamme og trenar Monja Garshoel Berge.Framme: Maria
Hellebust, Solvår Skår, Mathilde Torvanger og June Garshoel Berge. (FOTO: Monika Skår)
PÅ TRÅDEN
Ikkje noko framsteg!
– Eg ser at de skriv om modernisering av banktenestene i
lokalbanken. Men dette er då
ikkje noko framsteg, men tvert
om eit tibakesteg! seier Øystein
Storeide og viser til artikkelen
der vi fortalde at den manuelle kassa med kontantar vil bli
borte.
– Eg ser i ei anna avis at overskotet til Sparebanken Møre er
på nesten ein halv milliard. Og
så skal dei ikkje ha råd til å ha
folk sitjande i kassen slik at folk
kan ta ut pengar der? Med eit
slikt overskot skulle dei kunne
koste på seg å ha ei ordning
som gir den sosiale kontakten
og hjelpa som trengst til kundar som kanskje er eldre, treng
hjelp og som trufast har betalt
renter til same banken.
– Å handtere store mengder kontantar er vel ein tryggleiksrisiko
for den som sit i kassen, er du
ikkje samd i det?
– Kor mange ransforsøk har
det vore på Fiskå? Ikkje eitt ei-
naste eitt, så vidt eg veit. Og eg
går ut frå at dei tilsette er kursa
i korleis dei skal opptre ved
slike høve. Og er ikkje det nok,
får dei heller lage seg ei villvest-løysing der kasserarane
trykkjer på ein knapp, golvet
opnar seg og ranaren blir fanga
i eit volleyballnett, seier Storeide som er strekt skeptisk til eit
samfunn der alle skal tvingast
til kortbruk anten dei vil eller
ikkje.
På VM i Holmenkollen
Det har vore fantastiske dagar under ski-VM i Holmenkollen siste veka. Dei fleste av
oss har vel følgt deler av det
som skjer på TV, men mange
- også i frå vårt distrikt - har
nytta høvet til å ta einOslo-tur
og vere med på folkefesten.
Her er det familen Nygård - Jakob (fremst), Elias og mamma
Aud frå Eidså. Pappa Kåre er
bak kamera.
14
14
INNLEGG
KULTUR
Þ«>ÃÃiÀۈVi
i`>˜ `Õ iÀ «F ÀiˆÃi Ž>˜ ۈ ÕÌv©Ài `iÌ Lˆi˜ `ˆ˜
ÌÀi˜} >Û ÃiÀۈVi] Ûi`ˆŽi…>` œ} Ài«>À>͜˜>À°
Õ «>ÀŽiÀiÀ «F vÞ«>ÃÃi˜ q ۈ …i˜Ì>À œ} ÕÌv©ÀiÀ
ÃiÀۈVi œ} Ûi`ˆŽi…>` q œ} Lˆi˜ ÃÌFÀ «F
vÞ«>ÃÃi˜ ˜FÀ `Õ Ži“ …iˆ“°
iÌÌi ˆ Ã>“>ÀLiˆ` “i` œÛ`i˜ ÞiŽÃ«i`ˆÃœ˜°
/ ,t
, "--t
ÀՎÌLˆ ˆ (ÀÃÌ>É6œ`> q Ç vœÀ…>˜`>À>À q £È ˜ÞLˆ“iÀŽi
än 67 /ˆ}Õ>˜ Ó°ä/`ˆÉ£{ä …Ž {œÌˆœ˜° ˆ“>] ŽÀœŽ“ ÇÈ°äää]‡ ° ° ° ° ° ° ° °Î{™°äää]‡
äÈ Õ`ˆ È ˆ“] >ÕÌ°] Ó]äÉ£{ä …Ž /`ˆ Έ˜˜] Žˆ“>]Ýi˜œ˜]̏v] ™Ó¼Ž“° ° ° °ÎΙ°äää]‡
äÎ Õ`ˆ { £]™ /`ˆÉ£Îä …Ž +Õ>ÌÌÀœ -Žˆ˜˜ ëœÀÌ° £Èx¼Ž“° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£Çx°äää]‡
än Õ`ˆ { Ó°ä/`ˆÉ £Ç䅎 +Õ>ÌÌÀœ] Ýi˜œ˜] Έ˜˜] ŽÀœŽ] Ǐˆ˜i° £Çx½Ž“ ° ° ° Î䙰äää]‡
äÈ 67 /œÕÀ>˜ x- £°™/`ˆÉ £äx…Ž ÝVÕÈÛi° ˆ“>] 8i˜œ˜] “ ÇȽ ° ° ° ° ° ° Ó£™°äää]‡
äx 67 /œÕÀ>˜ £°™/`ˆÉ£äx…Ž LJÃiÌiÀ ˆ}…ˆ˜iV “ £Îä½ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£n™°äää]‡
än 67 /œÕÀ>˜ £°™É£äx …Ž ÝVÕÈÛi “ x™°äää]‡ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ÓÈx°äää]‡
än 67 /œÕÀ>˜ £°™É£äx …Ž ÝVÕÈÛi Û>Ài “ Çx°äää]‡ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° £™™°äää]‡
än 67 /ˆ}Õ>˜ Ó°ä/`ˆÉ £{䅎° {Ý{] Žˆ“> “ ™ä½ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Î{™°äää]‡
£ä 67 *œœ £]ÓÉÇä …Ž Žˆ“>] «>ÀŽ°Ãi˜ÃœÀ] -*] £Ó¿ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£nÈ°äää]‡
äÇ 67 œv / £°{É£Ç䅎 /ÕÀLœ œ“«ÀiÃÜÀ Έ˜˜ ëœÀÌ] “ xn½ ° ° ° ° ÓΙ°äää]‡
äÇ 67 œv £°{É n䅎] Žˆ“>] v°Ãi˜ÌÀ>FÃ] i ۈ˜`Õ] “ {™½ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£È™°äää]‡
ää 67 *>ÃÃ>Ì -ÌÛ£°n/É£xä …Ž >ÕÌ] ˆ“>] Ãi˜ÌÀFÃ] i ۈ˜`Õ] “ Ó䣽 ° ° ° °™™°äää]‡
äÇ 67 /À>˜Ã«œÀÌiÀ £°™/`ˆÉ£äx…Ž] Ó ÃŽÞÛi`©ÀiÀ] ] Ãi˜ÌÀFÃ] “ {{½ ° ° °£Çx°äää]‡
£ä 67 À>vÌiÀ Ó°x/`ˆÉ£ÎȅŽ 6>Ài° V] ÀÞ}}iÃi˜ÃœÀ] “ Óx½ ° ° ° ° ° ° ° ° ° °Ó™™°äää]‡
äΰ>â`> È Ó]ä >ÕÌ° œ“Lˆ “°££n ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °°£Î™°äää]‡
äÇ ˆ>Ì -VÕ`œ “>݈ £]ÈÉ™ä …Ž Û>Ài ˆ“>] ŽÀœŽ°“iÌ° ·ÃiÌiÀ] Î伎“° £x™°äää]‡
äÓ œ˜`> VVœÀ` £]nÉ£ÎÈ …Ž Õ̜“>Ì
£Ó™¼Ž“°
° ° ° ° ° ° ° ° ° £Ó™°äää]‡
Õ̜ÃiÀۈVi (ÀÃÌ> q /v° Ó{ äÎ {Ó xä ‡ ÜÜÜ°>Õ̜ÃiÀۈVi°˜œ
‡ä{ “œ`° ,i˜>ÕÌ i}>˜i -Vi˜ˆV £]Ȉ] éÛ“iÌ] Žˆ“>]>Õ]Ï°ŽÀœŽ ° ° ° ° °ŽÀ° n™™ä䰇 ‡ä£ “œ`° Õ`ˆ È Ó]x/ˆ £n䅎 +Õ>ÌÌÀœ] ÜÀ̓iÌ] Έ˜˜] ÜiL>Ã̜] ° ° ° °ŽÀ° £È™ää䰇
‡äÓ “œ`° "«i 6iVÌÀ> Ó]ä/ i}>˜Vi Ãi`>˜] éÛ“iÌ] i°Žˆ“>] >Õ] ° °ŽÀ° ™™äää‡ ‡äx “œ`° "«i 6iVÌÀ> £]n/-] LF“iÌ] i°Žˆ“>]>Õ] Ï°ŽÀœŽ] ëœÀÌÃÃiÌiÀ] ŽÀ° £È™Ç{Ç°‡
‡ä{ “œ`° "«i iÀˆÛ> £]Ç/ ˜œÞ] éÛ“iÌ] Žˆ“>] i°Ûˆ˜`Õ] Ãi˜ÌFà ° ° °ŽÀ° £Ó™ää䰇 ‡ä{ “œ`° 67 /œÕÀ>˜ £]™/ …ˆ}…ˆ˜i] ÜÀÌ] i°Ž“>] nÝ>Õ] Ï°ŽÀœŽ ° ° ° ° °ŽÀ° £Ç™££™°‡
‡ä{ “œ`° "«i <>vˆÀ> £]n «ÕÃÃ] éÛ“iÌ] Žˆ“>] i°Ûˆ˜`Õ] Ãi˜ÌÀ>Fà ° ° ° °ŽÀ° £Ó™ää䰇 ‡än “œ`° "«i ÃÌÀ> £]Ç
/ˆ œÃ“œ ÃÌÛ] éÛ“iÌ] i°Žˆ“>] >Õ] Ãi˜ÌFÃ] ŽÀ° £™™™ä䰇
‡äx “œ`° "«i ÃÌÀ> £]™
/ˆ £x䅎 œÃ“œ] LF“iÌ] i°Žˆ“>] "*
] ° ° °ŽÀ° £ÎxÇ{Ç°‡ ‡äÇ “œ`° "«i 6iVÌÀ> £]™
/ˆ £x䅎 œÃ“œ] ÜÀ̓iÌ] Έ˜˜] LˆÝi˜œ˜] °ŽÀ° ÓÓxșΰ‡
‡™n “œ`° …iÛÀœiÌ -ˆÛiÀ>`œ È]x/ 8/] }À©˜˜“iÌ] >Ì ÕÌÃÌÞÀ ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ° £Î™nä䰇 ‡äÇ “œ`° ÃÕâÕ ‡>Ý Î]ä { `À° >Õ̜“>Ì] ÜÀ̓iÌ] “œÕ˜Ìi˜Ìœ««] Žˆ“>ŽÀ° Ó{ÎÈ££°‡
‡ä£ “œ`° 7 xÓä ̜ÕÀˆ˜}] éÛ“iÌ] i°Žˆ“>] «>ÀŽÀ>`>À] ̏v] VÀՈÃi ° °ŽÀ° £{xÇ£™°‡ ‡ä{ “œ`° …iÛÀœiÌ />…œi x]Î «Ài“ˆÕ“ *] Liˆ}i“iÌ] >Ì ÕÌÃÌÞÀ] }>ÃÃ] ŽÀ° ÓÈ{™ä䰇
‡äÎ “œ`° iÀVi`ià i˜â £nä Žœ“«iÃÜÀ i}>˜Vi >Õ̜“>Ì ÃÌÛ] ° ° ° ° °ŽÀ° £{™ää䰇 ‡ä£ “œ`° …iÛÀœiÌ />…œi x]Î / «iÀܘLˆ] LF“iÌ] >Ì ÕÌÃÌÞÀ] Ó仅Õ] °ŽÀ° ÓǙää䰇
‡ä{ “œ`° "«i 6iVÌÀ> £]n ÃÃi˜Ìˆ> ÃÌÛ] LF] i°Žˆ“>] >Õ] Ãi˜ÌFÃ] ° ° ° ° ° °ŽÀ° £x™Ç£™°‡ ‡äÇ “œ`° "«i ˜Ì>À> Ó]ä
/ˆ œÃ“œ ] Ã>˜``Àˆv̓iÌ] Έ˜˜] £n»>Õ] ° ° °ŽÀ° Îșää䰇
‡äx “œ`° "«i ÃÌÀ> £]n œÃ“œ] LF“iÌ] "*
] £Ç»>Õ] Ãi˜ŽiÌ] `iÃŽˆ˜˜ ŽÀ° £x™Ç£™°‡ ‡ä™ “œ`° "«i ˜Ãˆ}˜ˆ> Ó]ä
/ˆ œÃ“œ ÃÌÛ] À©`“iÌ] Έ˜˜] ˜>ۈ] ° ° ° ° °ŽÀ° Ι™{n™°‡
‡äÎ “œ`° "«i "“i}> Ó]x/ >Õ̜“>Ì ÃÌÛ] éÛ“iÌ] Έ˜˜] ܏Ì>Ž] ° ° ° °ŽÀ° £ÈxÇä䰇
ˆ E Փ“ˆÃiÀۈVi (ÀÃÌ> ‡ ̏v ÇääÈÈÓxx ‡ ÜÜÜ°Lˆ}Փ°˜œ
££ 6œÛœ 6Èä œ“i˜ÌՓ³ Ó]ä /`ˆ Πǽ Ž“ ˜ÞLˆÃ}>À° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ {{{°™ää äÇ œ˜`> ,‡6 {7 Ó]ӈ
/ˆ ÝiVṎÛiɘ>ۈ Çx½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ ÎÇ{°™ää
än œÀ` Õ}> /ˆÌ>˜Õ“ {7 Ó]ä Ì`ˆ] Έ˜˜] ˜>ۈ]«>˜ x{½ Ž“ ˜ÞLˆÃ}>À° ŽÀ Îx™°™ää ä™ œ˜`> ,‡6 {7 Ó]ӈ
/ˆ ÝiVṎÛiɘ>ۈ {™½ Ž“ ˜ÞLˆÃ}>À° ° ° ° ° ° ° ŽÀ {䙰™ää
äÇ 67 *>ÃÃ>Ì Ó]ä /ˆ œ“vœÀÌ {x½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ ÓΙ°™ää ä™ œ˜`> ,‡6 {7 Ó]ӈ
/ˆ i}>˜Vi ә½ Ž“ ˜ÞLˆÃ}>À° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ ÎǙ°™ää
£ä 67 *œœ £]È/`ˆ /Ài˜`ˆ˜i £n½ Ž“ ˜ÞLˆÃ}>À>˜Ìˆ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ŽÀ £nÓ°™ää äÓ iÀVi`ià ÓÓä `ˆ i}° >Õ̜“>Ì £xä½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ £x™°™ää
ä{ /œÞœÌ> Ûi˜ÃˆÃ £]n /Óx >Õ̜“>Ì ÃÌ>͜˜Ãۜ}˜ Çx½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ £Ç™°™ää ä£ >â`> ÈÓÈ £]n ££È½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ŽÀ Û Çä°äää
ä£ "«i <>vˆÀ> £]È œ“vœÀÌ Ç‡ÃiÌiÀ £ÓȽ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ŽÀ n È°™ää i“œ˜ÃÌÀ>͜˜ÃLˆ\
äx œ˜`> VVœÀ` Ó]ä‡6/
-«œÀÌ Ãi`>˜ ™™½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ŽÀ £È™°™ää £ä œ˜`> ,‡6 {7 Ó]ӈ
/ˆ ÝiVṎÛiɘ>ۈ >Ì ÕÌÃÌÞÀ] Ó½ Ž“] ˜ÞLˆÃ}>À
än œ˜`> VVœÀ` Ó]ӈ‡
/ˆ -«œÀÌ Ãi`>˜ Σ½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ŽÀ ÓÈÓ°™ää ä™ œ˜`> VVœÀ` /œÕÀiÀ Ó]ӈ /
ÝiVṎÛi £xäŽÉÎxä “]
Õ̜“>Ì] »>Ì ÕÌÃÌÞÀ» ££½ Ž“ ˜ÞLˆÃ}>À°
äÎ œ˜`> ˆÛˆV £]È - x `©Àà ÈÓ½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ £ÓÓ°™ää
ä{ œ˜`> ,‡6 {7 Ó]ä - Έ˜˜ £äÓ½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ Ó£™°™ää £ä œ˜`> >ââ £]{ -«œÀÌ {½ Ž“ ˜ÞLˆÃ}>À°
äÇ œ˜`> ,‡6 {7 Ó]ӈ
/ˆ ÝiVṎÛiɘ>ۈ Çx½ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ŽÀ ÎÇ{°™ää £ä -ÕâՎˆ ˆâ>ň Ó]{ £Çn Ž {7] >Õ̜“>Ì}ˆÀ] Έ˜˜ ³ >Ì ÕÌÃÌÞÀtt ˜ÞLˆÃ}>À°
©À`> ˆ -
(ÀÃÌ> ‡ ̏v Çä ä{ ÇÈ Çä
œL° ™xä {Ç ÈÇäə£È ÓÇ {™n ÜÜÜ°LœÀ`>Lˆ°˜œ
£ä /œÞœÌ> ÕÀˆÃ £]{ ‡{ -œ] x‡`] Žˆ“>]³³ Ž“ {½ ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ Óx™°äää
ä™ /œÞœÌ> *ÀˆÕà £]n ÞLÀˆ` *Ài“ˆÕ“] À>`>À] ܏ViiÌ>Ž Ž“ ™½ °ŽÀ ә™°äää
ä™ 7 ΣȈ /œÕÀˆ˜}] -«œÀÌ]
œ“vœÀÌ ÞLˆ}>À>˜Ìˆ Ž“ Î{½ ° ° °ŽÀ Îә°äää
ä™ /œÞœÌ> 1ÀL>˜ ÀՈÃiÀ 7 ‡{ i}>˜Vi] >ۈ³³ Ž“ £Ó½ °ŽÀ Ón™°äää
ä™ œÀ` œ˜`iœ -Ì°Û /`Vˆ£{ä] >ÕÌ] Έ˜˜³³ Ž“ £™n½ ° ° ° ° ° ° °ŽÀ Ó{™°äää
än /œÞœÌ> œÀœ> £]{ ] ÃiÌiÛ>À“iÀ]Ãi˜ÌÀ>Fó³ Ž“ xν °ŽÀ Óä{°äää
än /œÞœÌ> 9>ÀˆÃ £]Î / >ÕÌ° -œ x‡`] óۇ …Õ³³ Ž“ În½ ° ° °ŽÀ £Çx°äää
än /œÞœÌ> Ûi˜ÃˆÃ -ÌÛ] £]È]Žˆ“>]>Õ]óÛ]³³ Ž“£Èn½ ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ £™™°äää
äÇ /œÞœÌ> 9>ÀˆÃ £]Î / >ÕÌ] ܏ x‡`] óۇ…Õ Ž“ Óx½ ° ° ° ° ° °ŽÀ £Èx°äää
äÈ 7 Σn` {‡` >ۈ}>͜˜] ܏Ì>Ž]*
] Žˆ“>³³ Ž“ Èν ° °ŽÀ ÓÈx°äää
äx /œÞœÌ> 9>ÀˆÃ 6iÀÜ £]{] Ãi˜ÌÀ>FÃ] V`‡Ã«i>À³³ Ž“ Çǽ °ŽÀ ™Î°äää
äÓ /œÞœÌ> œÀœ> £]{ -œ] x‡`] Žˆ“>³³ Ž“ £xÓ½ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ ££x°äää
äÓ 7 ΣȈ {‡`] Žˆ“>] “Տ̈À>ÌÌ]³³ Ž“ £ää½ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ £Ó™°äää
äÓ *iÕ}iœÌ {äÈ -6/ ˆ ÃÌ°Û Žˆ“>³³ Ž“ £Îx½ ° ° ° ° ° ° ° ° °ŽÀ ™™°äää
ä£ "«i <>vˆÀ> £]n i}>˜Vi] Ç ÃiÌ>À] Žˆ“>]܏Ì>Ž³³ Ž“£È™½ ° °ŽÀ Ǚ°äää
ää ->>L ™‡x - >ÕÌ] Ó]ä/ÕÀLœ] Žˆ“>] nÝ>Õ³³ Ž“ £È{½ ° ° ° ° ° °ŽÀ ™™°äää
/œÞœÌ> -՘˜“©Ài
(ÀÃÌ> ‡ ̏v Çää {™ ÓÇä ‡ iÀ˜Ì] “œL° {n£ Ón ä£ä
…ÌÌ«\ÉÉÃ՘˜“œiÀi°ÌœÞœÌ>°˜œ
£ä *iÕ}iœÌ ,
< Ó]ä `ˆ] iˆÃŽˆ˜] ] £n»…Õ ³³³] x½Ž“ ° ° ° ° ° ° {£™°äää]‡
£ä *iÕ}iœÌ Îän ] -Žˆ˜˜ ³ >Ì ÕÌÃÌÞÀ] £ä¿ Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °În™°äää]‡
ä™ *iÕ}iœÌ Îään *Ài“ˆÕ“ *>VŽ £]È ˆ] Žˆ“> ³³³] {n½Ž“ ° ° ° ° ° ° °Ó™x°äää]‡
ä™ *iÕ}iœÌ ÓäÇ 8 £]{ ˆ] Žˆ“>] £n½Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° £Ç™°äää]‡
än *iÕ}iœÌ ÓäÇ -7 "ÕÌ`œÀ £]È `ˆ] £ä™ …Ž] Žˆ“> ³³ ÎǽŽ“ ° ° ° ° ° °Ó䙰äää]‡
ä{ *iÕ}iœÌ näÇ -/ Ó]ä ˆÕÌ°}ˆÀ] Žˆ“>] ££ä¿Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °Óә°äää]‡
äÈ *iÕ}iœÌ ÎäÇ 8- £]È ˆ ™ä …Ž] Žˆ“>] nx¿Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£È™°äää]‡
äÇ *iÕ}iœÌ {äÇ -7 £]È ˆ Žˆ“>] ŽÀœŽ] {俎“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£™™°äää]‡
äÇ *iÕ}iœÌ {äÇ £]È ˆ] Ãi`°] Žˆ“> ³³³ È£½Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£Ç™°äää]‡
ä{ *iÕ}iœÌ ÎäÇ -7 Ó°ä ˆ Žˆ“>³³ n俎“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£{™°äää]‡
i «ÀˆÃiÀ iÀ ˆ˜ŽÕ`iÀÌ
œ“Ài}°>Û}ˆvÌ œ} LÀՎÌLˆ}>À>˜Ìˆ
ä£ *iÕ}iœÌ näÈ -// ˆ ££ä …Ž] LJÃ] Žˆ“>] £Î™¿Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£Ó™°äää]‡
ää *iÕ}iœÌ näÈ -,/ £]™/] LJÃiÌiÀ] £ä™¿Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£ä™°äää]‡
äÎ *iÕ}iœÌ {äÈ -//] ÃÌÛ°] Ó]ä ˆ] Žˆ“>] nÈ¿Ž“ ³³ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£Ó™°äää]‡
™™ *iÕ}iœÌ {äÈ -6/] ÃÌÛ°] ££ä …Ž ˆ] Žˆ“>] £În¿Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °n™°äää]‡
ä{ *iÕ}iœÌ ÎäÇ 8/ £]È ££ä …Ž Žˆ“>³³ nn¿Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£Ó™°äää]‡
ä{ *iÕ}iœÌ ÓäÈ 8 £]£ x‡`©ÀÃ] n俎“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °™™°äää]‡
äÈ *iÕ}iœÌ ÓäÈ £]{ 8] Žˆ“>] x‡`©ÀÃ] Çn½Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£Î™°äää]‡
äÈ "«i <>vˆÀ> £]™ /ˆ] Û>Ài] >V] Î{¿Ž“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °£x™°äää]‡
ä{ ˆÌÃÕLˆÃ…ˆ À>˜`ˆÃ Ó]{ >Õ̜“>Ì] È ÃiÌiÀ] Žˆ“> £ÎȽŽ“ ° ° ° ° ° ° ° ° °£™™°äää
äx …iÛÀœiÌ />…œi / x]Î Li˜Ãˆ˜É}>ÃÃ] >Ì ÕÌÃÌÞÀ £ÎνŽ“ ° ° ° ° ° ° ° ° ° °Ó䙰äää
6œ`> ˆ >Ã
6œ`> ‡ ̏v Çä äx {{ ää ‡ œL° ™ä™ ÎÈ {nx
Ó䣣 ˆ> ii¿` œ“Lˆ -­-Ì>ÀÌ œ} Ã̜««®]
] -*] Ž°Vœ“°] “Տ̈À>ÌÌ]
Ç FÀà }>À>˜Ìˆ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°vÀ> Ó£x°äää]‡
£ä ‡ÓÓä Û>˜Ì}>À`i ÕÌ] Žˆ“>] ˜>ۈ] Ýi˜œ˜] ³³ £nŽ“ °°°°xΙ°äää]‡
äÇ 7 xÓä >ۈ] Ýi˜œ˜] *
] Žˆ“>] VÀՈÃi] -*] ³³ ÇÈŽ“ °°°°°°°Î䙰äää]‡
än Õ`ˆ È Ó°ä / ÕÌ] Έ˜˜] ˜>ۈ] Žˆ“>] ëœÀÌÃiÌiÀ] ³³ nxŽ“ °°°°ÎÓx°äää]‡
äÈ Õ`ˆ È Ó°ä / -‡ˆ˜i >ۈ] ܏Ì>Ž] *
] Žˆ“>] ³³ ÇxŽ“ °°°°°°° әx°äää]‡
än ˆÌÃÕLˆÃ…ˆ œÌ £°Î ˜Ã«œÀÌ ] *-] i°Ûˆ˜`ÕÉëiˆ ³³ £ÓŽ“ °°°°°°£È™°äää]‡
£ä ˆ> 6i˜}> £°{ , ÝVÕÈÛi ˆ“>] «>˜œÀ>“>Ì>Ž] ³³ ÇŽ“ °°°°° Ó{x°äää]‡
än ˆ> ii` £]È , -7 /8 ˆ“>] Έ˜˜] ˜>ۈ] *
] ³³ ÎÇŽ“ °°°°ÓΙ°äää]‡
äÇ >â`> È Ó°ä ˆiÃi /œÕÀˆ˜} ˆÞœÃ…ˆ«>ŽŽi] ˆ“>] ³³ Ç{Ž“ °°°°°Ó{™°äää]‡
äÈ 67 *>ÃÃ>Ì Ó°ä /ˆ ˆ}…ˆ˜i - ÕÌ] Έ˜˜] ˜>ۈ] > ³³ ÇÎŽ“ °°° Óx™°äää]‡
äÈ >ˆ…>ÌÃÕ /iÀˆœÃ £°x -8 {7]ÕÌ] ] i°Ûˆ˜`ÕÉëiˆ] ³³ ÇÓŽ“ °°£™™°äää]‡
än ˆÃÃ>˜ ˆVÀ> £°Ó ­n䎮 6ˆÃˆ> ] i°Ûˆ˜`ÕÉëiˆ] ÀÉV`] ³³ xnŽ“ °£xx°äää]‡
äÎ ˆÃÃ>˜ 8‡/À>ˆ Ó]Ó `Vˆ -«œÀÌ >ۈ] Žˆ“>] ܏Ì>Ž] ³³ £{™Ž“°°°°°° £nx°äää]‡
äÎ ˆÃÃ>˜ “iÀ> £°x Vi˜Ì> ] ŽÀœŽ] i°Ûˆ˜`ÕÉëiˆ] ³³ ÇÈŽ“ °°°°°° ™™°äää]‡
ä{ 6œÛœ 6‡Çä x *Ài“ˆÕ“ ÕÌ] Έ˜˜] ˜>ۈ] Ýi˜œ˜] ̏v] ³³ £ÎÇŽ“ Óx™°äää]‡
äx 6œÛœ 6‡Çä x ˆ“>] `iÃŽˆ˜˜] ˜>ۈ] ÜiL>Ã̜] VÀՈÃi] ] £Î™Ž“ °° Ó{™°äää]‡
äÇ "«i ˜Ì>À> Ó°ä / œÃ“œ {Ý{] Žˆ“>] Έ˜˜] *
] ³ nÈŽ“ °°° ÎΙ°äää]‡
ä{ "«i 6iVÌÀ> £]nˆ ÃÃi˜Ìˆ> -ÌÛ°] ˆ“>] VÀՈÃi] ` ³³ ££È¿Ž“ °°°°°°°°°£Î™°äää]‡
ä£ Õ`ˆ { £]n/ Û>˜Ì ÕÌ] Žˆ“>] ܏Ì>Ž] >Õ] £x{¼Ž“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££™°äää]‡
6œ`> ˆÃi˜ÌiÀ -
6œ`> ‡ ̏v ÇääǙnää ‡ ÜÜܰۜ`>LˆÃi˜ÌiÀ°˜œ
,œ}iÀ ™äxäÇÇnä
™n œÀ` >>ÝÞ Ó]Î 8 Ç Ã] ŽÀœŽ] ӣΎ“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{™ äää]‡
äÓ ˆÃÃ>˜ 8‡/À>ˆ Ó]ä -«œÀÌ ÕÌ° ˆ˜Ì iŽÃi“«>Àt xn¼Ž“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n™°äää]‡
£ä œÀ` Õ}> Ó]ä /
/ˆÌ>˜ˆÕ“ {Ý{] *>ÀŽÃi˜ÃœÀ] Ìiivœ˜] }>ÃÃÌ>Ž] £Ç» >Õ
äÓ ˆÃÃ>˜ 8‡/À>ˆ Ó]Ó i}>˜Vi] Έ˜˜] Ì>ŽÕŽi³³£Ó£Ž“°°°°°°°°°°°°°°Ó£™ äää]‡
ܓ“>ÀÉۈ˜ÌiÀ] `iÃŽˆ˜˜]Ýi˜œ˜³³ >À}i\ iVÌÀˆV 7…ˆÌi] Óμ Ž“ °°°°°°°°{£™°äää]‡
än ˆÃÃ>˜ ÕLˆÃÌ>À £]x ™ä …Ž i“œ] Û>Ài ££¼Ž“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£{™°äää]‡
Óä£ä 6œÛœ 8
Èä Ó]{ 7 -Փ“Õ“ Õ̜“>Ì] Óx¿ Ž“] Ã>vˆÀ ÃÛ>ÀÌ “iÌ°]
än ˆÃÃ>˜ *Àˆ“>ÃÌ>À £]™ ££x …Ž Û>ÀiLˆ] `i“œŽ° Óx¼Ž“° °°°°°°°°°°°°°£™™°äää]‡
Έ˜˜ >˜ÌÀ>ÈÌ] ,/ >ۈ}>͜˜] Ýi˜œ˜] ̏v°] i°ÃiÌi “É“i“œÀÞ] ˆÌÞ ->vi] £n¸
äÇ ˆÃÃ>˜ ˆVÀ> £]Ó nä …Ž i“œŽ©ÀÌ Óx¼Ž“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£{™°äää]‡
>Õ° ܓ“iÀ] £Ç¸ >Õ° ۈ˜ÌiÀ³³ /œ««ÕÌ}>Ûi˜t F ÃiiÃÌt °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xș°äää]‡ äÇ ˆÃÃ>˜ œÌi £]x Vi˜Ì>] ŽÀœŽ]>V]>Õ]x䎓 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ÈÇ äää]‡
£ä Õ`ˆ { Ó]ä / Àœ>` +Õ>ÌÌÀœ] Έ˜˜] ˜>ۈ]ۇ…Õ] ³³³ Îμ Ž“ °°{Çx°äää]‡ ä™ ˆÃÃ>˜ ˆ˜} >L Ó]x /
«>Ã̎>ÃÃi] `i“œŽ©ÞÀÌ È¼Ž“° °°°°°°°°°°°°°°°Ó{™°äää]‡
£ä œÀ` œ˜`iœ Ó]ä /
ÃÌÛ°] £{ä …Ž Ì ÕÌÃÌÞÀt ՘ Ǽ Ž“°°°°°°°°°°°°° În™°äää]‡ ä£ "«i <>vˆÀ> £]È œ“vœÀÌ Ç‡Ã°] >V] >Õ°] ŽÀœŽ £Ó{¼Ž“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°n™°äää]‡
äÇ œÀ` /À>˜ÃˆÌ œ˜˜iVÌ £]n /
Çx …Ž {ä¼ Ž“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ™™°äää]‡ äÈ ˆÌÃÕLˆÃ…ˆ "Õ̏>˜`iÀ Ó]ä ˜ÛˆÌi {Ý{] ÈȼŽ“° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óә°äää]‡
äx œÀ` œVÕà £]È /
ˆ £ä™ …Ž ÃÌÛ°] Žˆ“>³³ xx¼Ž“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°£{™°äää]‡ äÓ *iÕ}iœÌ ÎäÇ-7 Ó]ä ˆ >Õ°] ŽÀœŽ] }>ÃÃÌ>Ž ³³ £äǼŽ“° °°°°°°°°°°°°°°°£Ó™°äää]‡
1Ži˜Ã Lˆ\
(ÀÃÌ> ˆ -
/v° Çää {™ Óää ‡ i “œL° ™Çx ÈÈ Çä£
>̜ “œL° {Çn În ££™ ‡ ÜÜÜ°œÀÃÌ>Lˆ°˜œ
SYNSTE
SYNSTEMØRE
MØRE Torsdag
Torsdag3.
3.mars
mars 2011
Språkleg rettferd
i trusopplæringsreforma
Rovde sokneråd har slutta seg til ei fråsegn om språkleg rettferd i trusopplæringa. Fråsegna lyder slik:
Kvart år er 1,4 mill. menneske med på
gudstenester med nynorsk liturgi, og
eitt av tre sokn har liturgi på nynorsk.
Nynorsk står såleis sterkare i Den norske kyrkja enn på mange andre samfunnsområde. Likevel opplever òg nynorskbrukarar i Kyrkja at bokmål og
nynorsk ikkje alltid er reelt jamstelte. Til
dømes er mykje av det materiellet som
vert brukt i trusopplæringa, som bøker
og andre tekstar, dvd-ar og cd-ar, ikkje
tilgjengeleg på nynorsk i dag. Det er avgjerande at born over heile landet får ei
fullgod trusopplæring i si eiga målform.
Difor trengst eit jamstellingskrav til undervisningsmateriellet i trusopplæringa
som svarar til det som gjeld i skulen.
I stortingsmeldinga Mål og meining, som
eit stort fleirtal i Stortinget står bak, er
verkeleg jamstelling mellom målformene eit av dei overordna språkpolitiske
måla: «Det skal leggjast spesielt til rette
for at nynorsk blir meir reelt likestilt
med bokmål.» Dette skal det takast omsyn til «ved utforming og gjennomføring
av all offentleg politikk i Noreg».
I utarbeiding og i bruk av undervisningsmateriell knytt til trusopplæringsreforma er det viktig at det vert teke
omsyn til jamstellingskravet på same
måten som i skulen. I opplæringslova
§ 9-4 heiter det: «I andre fag enn norsk
kan det berre brukast lærebøker og andre læremiddel som ligg føre på bokmål
og nynorsk til same tid og til same pris.»
Ei tilsvarande jamstelling må få heimel i
lov og regelverk som gjeld for Den norske kyrkja. Kyrkjerådet og Kyrkjemøtet
må gjera vedtak som gjev tilskuv til ei
slik tilføying i lova.
Ansvarlege organ må løyva midlar til
språkjamstelling i trusopplæringsreforma slik at opplæringsmateriell, både
i tekst og tale, kjem ut til same tid og til
same pris på nynorsk og bokmål. Det er
særs viktig at born og ungdom får høyra, lesa og framføra tekstar på nynorsk.
Likeins er det viktig at dei får høve til å
syngja på nynorsk.
Kravet til jamstelling må gjelda trusopplæringsmateriell produsert av IKO, Søndagsskuleforbundet og andre frivillige
organisasjonar.
For Rovde sokneråd
Hallstein Ljoså
Gospelkonsert i Syvde kyrkje
med verdsartisten Calvin Bridges
Fredag 18. mars vert det svingande
gospelsongar i Syvde kyrkje. Verdsartisten Calvin Bridges kjem frå Chicago,
USA, for å ta Sunnmøringane med på
ein pulserande gospelopplevelse, saman med eit lokalt prosjektkor.
Calvin Bridges er ein gospelartist som
er kjend både i Amerika, Europa og
Afrika. Han reiser mykje rundt og held
konsertar, og han har vore mange gonger i Norge der han ofte syng saman
med norske kor. Han har ved fleire
høve hatt konsertar saman med Oslo
Gospelkor. Når han ikkje turnerar er
han musikkpastor i Faith Tabernacle
Baptist Church i Chicago.
Bridges utmerkar seg spesielt i sitt engasjement for korleiing, men er også
ein særs dyktig låtskrivar. På konsertkvelden får vi høyre mellom anna den
mektige Let Your Kingdom Come, rik
på harmoniar og vakre akkordar, og
den pulserande Chosen, som garantert får foten til å gå.
På konserten vil eit lokalt prosjektkor
synge saman
med Bridges på
ein del av songane hans. Dette koret består
av songarar frå
Vanylven, Dalsfjord og Volda.
Fleire av dei
var også med
og song saman
med Bridges
i fjor, då han heldt konsert i Dalsfjord
kyrkje, samt at dei opptrådde med ein
del av Bridges sitt repertoar under Dalsfjord for Haiti-konserten. Koret har øvd
saman fram i mot den komande konserten sidan januar, og det er godt trøkk og
god klang i gjengen.
Fredagskvelden den 18. mars er det
altså duka for ei energisk konsertoppleving i Syvde kyrkje. Vi satsar på full
kyrkje, og høg stemning!
Sjå nærare lysing av detaljar i avisene
når det nærmar seg konsertdagen.
Soga til ”dei reisande”
Eg har fått ei spennande utfordring
som går ut på å samle lokalt minnestoff
om ”dei reisande”, nærare bestemt dei
taterfamiliane som vanka og delvis
budde her i våre bygder. Eg ber så pent
eg kan om hjelp til dette arbeidet. Her
er sikkert fleire som hugsar slikt som
eg ikkje kjenner til. Enn om det og finst
gamle fotografi?
Ver snill og ta kontakt med meg!
(Sjå annonse i dagens avis.)
Astrid Aarø Engen
Elias Rosenborg - ein kjend
profil mellom dei reisande.
INNLEGG
ANNONSER
SYNSTE MØRE
MØRE Torsdag
Torsdag 3.
3. mars
mars 2011
2011
SYNSTE
15
Stad Skipstunnel – nasjonal og internasjonal verdi.
Ja, slik Kystverket uttaler seg
om behovet for Stadtunnelen,
kunne en tro det var Alf Prøysens vise om å seile med en
sprukken holk på Mjøsa, det
var snakk om. Men den forrige
kystdirektøren, med hjemmehavn i Haugesund, må i hvert
fall ha opplevd seilaser både
over Boknafjorden og Sletta i
all slags vær. Og skulle således
vite om naturkreftene her vest.
Selv om storm verken på Sletta
eller i Boknafjorden kan måle
seg med storm, gjerne med orkan i kastene på Stadhavet.
At saksbehandlerne kanskje
har beundret surfernes dans
med bølgene som ruller mot
land fra storhavet nord for Selje, får så være. Men vi vestlendinger, som har levd med havet
i ekse utenfor stuedørene og
med farlige fjell som bakkulisser, har kanskje større respekt
for naturkreftene og alle de liv
de har tatt gjennom tidene. Det
være seg ved fjellknauser som
har rast ut og skapt enorme
flodbølger som har rasert hele
grender. Denne vinterens mange ras som har sperret veier og
stengt bygder inne, skulle vel
også fortelle sitt.
For de mange som har sitt virke på sjøen, som fiskere eller
mannskaper på skip, tror jeg
neppe tankene deres dreier seg
om "Mjøsas hvite svane" seilende over Stadhavet i full storm,
langt mindre den sprukne holken til Alf Prøysen.
Og tenk all den energien som
har gått med til å produsere
de 17-18 utredningene om tunnelprosjektet nå i disse energisparetider. Vel og merke har en
fulgt det gamle hedersordet om
"Hele folket i arbeid". Men det
kunne en jo like godt ha satt ut
i livet ved å sette folk i arbeid
med å bygge selve tunnelen.
Herved anbefales å leie en middels stor fiskeskøyte og sette
over Stadhavet neste gang det
meldes om sterk kuling eller
storm. Det koster i hvert fall
ikke så mange penger som om
dere skulle gå inn for tunnelbyggingen, som i deres øyner
ikke står i forhold til behovet.
For ikke å snakke om all angsten hos så vel pårørende som
de om bord i de berørte båtene
som jevnlig krysser dette havstykket i naturkreftenes vold.
Som en fiskerdatter fortalte
meg for noen år tilbake: Vi så
det øynene til mor, der hun for
ut og inn av dørene og ned på
bergene for å skue ut i været.
Da visste vi at det var fare på
ferde.
Slik kikker sikkert også befolkningen på Hellesylt på Sunnmøre opp mot bergnabben
som truer med å løsne når som
helst, falle ned i sjøen og utløse
en enorm flodbølge som vil
utradere hele bygden. Men de
der inne har levd med "Farlige
fjell", som Artur Klæbo skrev
om i sin tid.
Det blir noe helt annet enn å
seile med "Mjøsas hvite svane"
en vakker sommerdag.
– Auka kollektivtrafikk til sjøs.
– Sikre vareleveransar – ikkje minst ferskvare forbi Stadgods frå land til sjø
– Moglegheiter for fiskeleveransar frå område nord for Stad
– Tryggleik for mindre personog vareskip i dårleg vèr, redusert ventetid.
– Stad skipstunnel som reiselivsprodukt, auka reseliv på
Vestlandet
– Knyte Møre og Romsdal tettare til Sør-Norge når det gjeld
fritidsbåttrafikken
– Internasjonalt perspektiv på
auka sjøtryggleik,jfr. Hurtigruta.
vekt på tryggleiken langs kysten på forsterka måte, også
for fritidsbåt bruken.
Sitat;" Kystverkets forebyggende sikkerhetsarbeide bør
i sterkere grad rette seg inn
mot fritidsbåt bruk i kraft av
den store brukergruppe dette
er. Større oppmerksomhet på
tiltak i leder og spesialmerking kan bidra til lavere risiko
for uhell også for denne brukergruppen".
Eit samla politisk miljø regionalt og lokalt har stått
for dette i mange år. KrF har
vore eit av "pådrivarpartia"
i denne saka , og vil framleis
vere det. Stad Skipstunnel vil
oppfylle godt intensjonene i
føringene til ny NTP på dette
området. Både Kystverket og
regjeringen bør offensivt løfte
fram Stad skipstunnel i denne
sammenheng, sammen med
miljøgevinster og fokus på
tryggleik og auka attraktivitet for reiseliv på Vestlandet.
Eit godt prosjekt, med gode
argument bør no over frå
utgreiing til praktisk planlegging for oppstart i komande
NTP- periode. Ventetida bør
vere over.
gen for å finne fram namna han
hadde i utgangspunktet. Og
naturlegvis: Om det skulle vere
nokon som eitt eller anna vis
meiner å vite kven dei to ukjende er, så ta for all del kontakt.
Helga Kleiva Pedersen
Så seiler vi på Mjøsa
Stad skipstunnel har vore ein
gjengangar i politiske fora i
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og kystkommunane Vanylven og Selje gjennom ei årrekke . Fylkestinga i dei 2 fylka
saman med Vestlandsrådet har
etterlyst framdrifta for å bygge
ein skipstunnel gjennom Stad,
men har stadig vorte møtt med
nye utgreiingar. Fylkesutvalet
sette saka på dagsorden på
nytt i sitt møte den 24. jan. 2011
med bakgrunnen i den nye konseptvalutgreiinga frå Kystverket.
Både Møre og Romsdal og
Sogn og Fjordane har heile tida
har meint at prosjektet Stad
skipstunnel kan ha ein positiv
samfunnsnytte. Dette prosjek-
tet har ringverknader utover
framkome og tryggleik for dei
største skipa som passerar
Stad. Ein må sjå på all sjøtrafikk
samt ringverknadane denne
trafikken har for regionen, dvs
ei heilskapleg vurdering av
prosjektet. Ein slik tunnel vil
vere avgjerande for tryggleiken til sjøs. Dette er underbygt
både av fiskarorganisasjonar,
hurtigrutekapteinar og andre
sjøfarande aktørar. SINTEF underbygde dette ved sin gjennomgang av prosjektet nyleg.
Fylkestinget i Møre og Romsdal har tidlegare hevda at Stad
skipstunnel er viktig mtp:
– Sikre persontrafikk sjøvegen
mellom Stavanger - Bergen og
Trondheim
Føringane i utgreiingsfasen
for ny NTP 2014-2023 legg
Svein A. Roseth
fylkesvaraordførar - KrF
FRÅ ALBUMET
Namnelista nesten komplett
Foreiningsbiletet vi
hadde med for to veker sidan, har skapt
interesse mellom lesarane våre – og vi kan
no kvittere med nesten fullstendig namneliste til Otto Norhagen
som sende inn biletet.
VIDAR PARR
Takk til Helene og Gisle Rolandsen, Birger Fiskå , Inger
Anne Vidnes og Svein Bøstrand som alle har gitt oss
gode opplysningar. Kanskje
må vi denne gongen spesielt
takke sistnemnde. For det syner seg nemleg at det er han
som er fotografen! Men også
Inger Anne var til stades som
15-åring for å hjelpe mora,
Olga Bøstrand, med den stor
tilskipinga i skulehuset i Bøstranda.
– Eg dreiv litt med fotografering like etter eg var ferdig
med lærarskulen og eg hugsar
at eg tok dette biletet då eg såg
det att i avisa. No ha eg også
funne det fram i negativsamlinga mi, og det er, etter det
eg har notert, teke våren 1970.
Det er, som Otto Norhagen
heilt rett skriv, eit sammøte
samemisjonsforeingane – eller
finnemisjonen som det heitte
då - imellom. Mor mi, Olga Bø-
strand, var leiar i foreininga her
i Bøstranda, og naboforeiningar på Nordstranda og Storeide
var inviterte til samkoma, seier
Svein Bøstrand.
Med bakgrunn i opplysningane
vi no har fått frå desse ulike
kjeldene, kan vi altså legge fram
følgjande namneliste for dette
41 år gamle biletet:
1) Kamilla Bøstrand 2) Martha
Sandvik (I avisa var det antyda
at det kunne vere Astrid Tunheim. Feilen var ikkje likevel ikkje på det største, for Martha og
Astrid var systre!) 3) Kaspara
Rolandsen 4) Hanna Ystebakk
5) Johanne Fossevik (sekretær
i Samemisjonen. Her stod det
sist Alfhild Berstad, men det
er altså feil) 6) Jorunn Kjøde 7)
Hjørdis Lillebø 8) Anna Bruen
9) Signe Sighaug 10) Marta
Åland (her var det sist antyda
Ragna Bakken, men det er altså
feil) 11) Margaret Aarsnes 12)
Petra Ekremsæter (eller ”Søster Petra” som ho gjerne vart
kalla) 13) Bertha Thunem 14)
Anna Tunheim 15) Berta P. Lillebø (Inger Anne hugsar sikkert
at ho var med og eliminasjonsmetoden gjer at vi meiner dette
må vere ho) 16) Olga Bøstrand
17) Borgny Sandvik 18) Johanne Myklebust 19) Jenny Hunsnes 20) Sara Fiskå 21) er den
einaste vi ikkje har identifisert
22) Johanne Storeide.
Som Otto Norhagen skreiv sist,
ser det ut til at Johanne Mykle-
bust på Nordstranda er den einaste av dei som er på biletet
som lever no. Ho har også vore
ei viktig kjelde for Otto Norha-
VIDAR PARR
16
16
ANNONSER
ANNONSER
SYNSTE MØRE
MØRE Torsdag
Torsdag 3.
3. mars
mars 2011
2011
SYNSTE
FIRMAGUIDEN
TVERBERG
Hunde- & kattepensjonat
6140 Syvde
Tlf.: 70 02 63 10 - 70 02 11 95
A.M. VIK AS
6140 Syvde - Tlf.: 70 02 31 13
Mob.: 91 84 11 55
Staden der kjæledyret
ditt står i fokus
Tlf.: 70 02 41 17 eller 91 59 99 82
www.sanderekneskap.no
Autorisert
rekneskapskontor
Autorisert rekneskapskontor
STRAND STILLAS AS
6140 Syvde
NYBYGG - TILBYGG
REHABILITERING
PROSJEKTERING
TEIKNING
E-post: [email protected]
tlf.: 70 02 30 85 - Fax: 70 02 20 62 - Mob.: 95 16 97 10
tlf: 90 91 14 10
tlf:
www.strandstillas.no
6143 Fiskåbygd
tlf.: 70 02 08 30 - fax: 70 02 08 31
Din elektroentreprenør i Vanylven
Eid Elektro AS, Øyane 12, Nordfjordeid.
Tlf. 57 86 47 60.
Montørbase Syvde, mob. 917 27 922
E-mail: [email protected] www.elfag.no
Regnskap O Lønn
O Fakturering
O Budsjett O Rådgiving m.m.
O
DEBET & KREDIT
WWW.DKR.NO
6149 Åram - 700 27 531
REGNSKAP & INKASSO
Tlf.: 70 02 08 40 - Fax: 70 02 08 41 - 6140 Syvde
(Y½RRSWWToRIXX
proton-elektro
For inspirasjon:
www.elkonor.no
vikbygg.no
Tlf.: 952 82 411
6140 Syvde
tlf.: 70 02 01 98 - fax: 70 02 13 26
www.hld.no - E.mail: [email protected]
XBilberging
i Combisenteret
Tlf.: 70 02 13 07
Mob.: 95 47 04 52
[email protected]
trykksaker-skilt-tekst
bildekor-reklamartik
skilt-tekstiltrykk-stor
trykksaker-skilt-tekst
reklamartiklar-trykks
storformat-bildekorskilt-tekstiltrykk-stor
Maling, tapet, gulvbelegg, tepper, laminat/
parkett, heildekningstepper, gardiner, garn,
gåver, lamper, sengeutstyr.
Eiga Àisavdeling. Eiga gulv og vegg avd.
Centrum Fargehandel, ope 9-17 (15)
Syvde, tlf. 700 20 800 - fax: 700 20 805
C A T C H T H E
fotoNor
M O M E N T
FOTOGRAFERER DET MESTE
FOR DEI FLESTE
SVEIN A NORDAL, 6140 SYVDE
For timebestilling: Tlf 95 12 76 33
e-post: [email protected]
(kasko/delkasko
egenandel 200)
XAutorisert bilopprettar
(avan. opprettingsutstyr)
XAutorisert billakkering (med
NBF garanti)
XFrontruteskifting
XMedlem
i NBF (Norges
Bilbransje Forbund)
XRep. av frontruter rosetter/
skade frå steinsprut
(v/kasko el. delkasko
- gratis)
XUtleigebil
6143 Fiskåbygd - tlf.: 70 02 10 05 - priv.: 70 02 14 31
Fax: 70 02 10 52 - mob.: 90 18 81 19
Dragsund ASVO AS
VASKERIET
6143 Fiskåbygd - tlf. 70 02 14 71
Vi tek imot vask for privatpersonar som:
personlege kle - vasker og rullar dukar og
gardiner - dyner og puter (syntetiske) - tepper
og ryer - moppar - kjeldressar
Vi held til i underetasjen på Vanylven sjukeheim
AKUTT - ÅRLEG KONTROLL
TIMEBESTILLING
Tannlege
Per Hjermann
Åheim - tlf. 70 02 43 60
Din lokale elektriker - når pris og kvalitet teller!
Geir P. Kviebakk
Tlf.: 478 71 177
[email protected]
✔ Kon¿rmasjon
✔ Bryllaup
✔ Barnedåp
Frode Slagnes
Tlf.: 906 92 045
[email protected]
Vi steiker din festmat, om du måtte
ynskje! Vi leverer
koldtbord,
(min. 10 pers.)
6140 Syvde - tlf.: 70 02 30 08
ANNONSER
ANNONSER
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
Siste sjanse til dynekupp!
17
17
Startpakke fasadestillas
på 66 m2 (77m2) komplett med hengar
dundyner
i kjempekvalitet till latterlige priser!
Hvit gåsedun fra Lone. Rosendal 14 stjerners kvalitet!
140 x 220 cm veil. kr. 3.449,-
750,No kr. 850,-
Dunpute Diamant soft
50 x 70 cm, veil. kr. 398,-
No kr.
140 x 200 cm veil. kr. 3.249,-
No kr.
Stillasets lengde er
12 m, bredde 0,74 m,
platthøyde 4 m.
Stillasets totale høyde
med rekkverk er 5 m
+ justerbare ben på
70 cm (5,7 m).
Hengeren kan
romme opptil 132 m2.
Kampanjepris
66m2 stillas (som bilde) Fraktfritt levert.
Nå kr.
29.160,- eks mva.
249,66m2 stillas m/henger
Centrum Fargehandel
Syvde - Tlf.: 70 02 08 00
37.900,-
kr.
eks mva. og frakt
Ope: 09-17 (15)
Centrum Fargehandel
PRESSEMELDING
Syvde - Tlf.: 70 02 08 00
Seminar villsau-kystgeit-kystlynghei
Bygdemobiliseringsgruppa
for Sandsøya og
Voksa arrangerer
i samarbeid med
Sande kommune
og Møre og Romsdal fylke fagseminar 1. - 3. april
2011.
Seminaret har nasjonale
kapasitetar som innleiarar. Det blir fokusert på
villsau, med tilhøyrande
produkt, på den særeigne kystgeitstammen
som finst på Sandsøya
og Skorpa, - og i tillegg på
kystlynghei.
Frå programmet tek vi
med at Atle Bakken skal
informere om villsaulagsarbeid på lokalt og nasjonalt plan. Sivilagronom
og villsaubonde Hilde
Buer skal også orientere
om den populære villsauen. Ho skal også snakke
om ulike produkt villsauen kan gje oss.
Vidare kjem Mons Kvamme, botanikar og tidlegare direktør ved Lyngheisenteret i Hordaland.
Han skal mellom anna
fokusere på kystlyngheiene si kulturhistorie, om
økologi og internasjonal
praktisk skjøtsel, samt
lyngbrenning.
Karin Flatøy Svarstad,
kjend tekstilkunstnar og
Ope: 09-17 (15)
kulturformidlar som opphavleg kjem frå Voksa,
skal fortelje om sitt arbeid med bruk av villsauull. Ho skal også ha ein
seanse om kommersielle
og kunstneriske produkt.
Også Linda Stubbsjøen
frå Norsk Genressurssen-
blå
ter deltek. Ho skal orientere om den særeigne
kystgeitstammen, med
fokus på dagens situasjon, framtidsutsikter og
mulegheiter.
tilbod om overnatting i
leilegheiter og rorbuer.
Det er opna for påmelding
gjennom Sande kommune
ved servicekontoret, sjå
annonse bak i avisa.
Base for seminaret vert
Rosenlund på Sandshamn. Deltakarane vil få
Sjåstad Bygg AS
bolig
6146 ÅHEIM Tlf 970 37 066
Ny
katalog!
Vill kystgeit på Sandsøya (Foto: Ingar Støyle
Bringsvor)
Katalog: www.blabolig.no, tlf 75 00 97 00 eller SMS til 1938 bla katalog navn adresse byggekommune
18
18
ANNONSER
ANNONSER
Fagseminar på Sandsøya
Villsau-kystgeit-kystlynghei
På Rosenlund, Sandshamn, 1. - 3. april 2011
0±-%,$).'3&2)34-!23
s Linda Stubbsjøen frå Norsk Genressurssenter.
Om kystheita.
s+ARIN&LAT’Y3VARSTAD. Villsau-ull. Kommersielle
og kunstneriske produkt.
s(ILDE"UER sivilagronom og villsaubonde.
s-ONS+VAMME Kystlynghei – ein ressurs
for kystbefolkninga.
s!TLE"AKKEN– villsaulagsarbeid lokalt og nasjonalt.
s&ORPREMIEREFREDAGSKVELDENPÍFAGlLMENi+UNSTEN
å brenne lyng» ved !NNE-AGNUSSEN
s-ARKVANDRINGPÍ3ANDS’YAOGEVTDEMONSTRASJON
i lyngbrenning.
3EMINARETVERTARRANGERTPÍ2OSENLUND0RISFORSEMINARKR)TILLEGGKJEMOVERNATTINGMAT
&ULLPENSJONFORHEILEHELGAPERNATTFOROVERNATTINGIENKELTDOBBELTROM
/VERNATTINGILEILEGHEITERRORBUER
.RAREINFORMASJONOGPÍMELDINGGJENNOMWWWSANDEMRKOMMUNENOELLERPÍEPOSTTILSANDEKOMMUNE SANDEMRKOMMUNENO&ORINFORMASJONRING3ANDEKOMMUNEPÍTLF
ELLER3ANDS’YOG6OKSABYGDEMOBILISERINGSGRUPPEV!NNE,ISE*OHANSENPÍ
!RRANG’R"YGDEMOBILISERINGSGRUPPAPÍ3ANDS’YA6OKSA3EMINARETERST’TTAAV3ANDE
KOMMUNEOGFYLKESMANNENI-’REOG2OMSDAL
SYNSTEMØRE
MØRE Torsdag
Torsdag3.3.mars
mars2011
2011
SYNSTE
Når noko
skjer synste.no
Astrid Aarø Engen
Holen, 6146 Åheim
[email protected]
Tlf. 97 57 49 71
Tlf.sWWWNORSKVEDNO
Bli medlem i
vedprodusentenes
eget fagforum og få:
s&AGBLADET.ORSK6ED
s6EDUTSTYRTIL
medlemspriser
s)NFORMASJONOM
VEDBRANSJEN
s6EDSALGPÍINTERNETT
Sande kommune
LEDIGE STILLINGAR
PPT for Sande og Vanylven har 3,6 fagstillingar som
skal yte tenester til barnehagar og skular i dei to kommunane. Hovudkontor er på Larsnes.
+ONTAKTOSSFORINFO
Frå 1. august er følgjande stillingar ledige:
Ved gir miljøvennlig varme
Leiar ved PPT-kontor, 100% stilling
SYNSPRØVE
Off. godkjent optiker
Rådgjevar ved PPT, inntil 100% stilling
I tillegg har Sande kommune følgjande ledige stillingar:
Ped.leiar ved Kvamsøy barnehage inntil
- øye for ditt syn
Tlf. 57 85 15 62 - Måløy
100% stilling, frå 8. august.
Undervisningsstilling ved Kvamsøy oppvekstsenter, 100% stilling frå 1. august.
ESPEGARD
VANYLVEN KOMMUNE
SPARKSTØTTING
FEIING
NYHET!
Undervisningsstilling ved Kvamsøy oppvekstsenter, 100% stilling vikariat ledig frå d.d. ut
Vanylven Sogelag
skuleåret, med høve til forlenging.
Vi starter opp med feiing komande veke.
Undervisningsstilling ved Gursken oppvekstsenter, inntil 100% stilling ledig frå 28.03.11.
I år er det nordre del av kommunen som skal feiast.
Evnt. andre undervisningstilling som blir
Åram - Eidså - Syvde - Rovde
ledig i grunnskulen i Sande.
Feiaren varsler nokre dagar før han kjem.
Årsmøte
For fullstendig utlysing, www.sande-mr.kommune.no
Spørsmål kan rettast til Elin Muren Rokstad tlf. 97 75
44 03.
Brannsjefen
Solid utførelse i bøk og stål
Tre ulike størrelser:
Søknad med CV og kopi av vitnemål og attestar skal
sendast til: Sande kommune, Rådhuset, 6084 Larsnes.
Søknadsfrist: 18. mars 2011.
$AMEs(ERREs*UNIOR
www.espegard.no
onsdag 30. mars kl 17,
Vanylven Aktivitetssenter
Vanlege årsmøtesaker.
Evt. forslag må vere innkomne seinast 16. mars til
styret ved Gunnar Strand.
E-post [email protected]
eller med brev.
Styret
Utanfor allfarveg - heldigvis!
¿Ls4LF
TID FOR INNEARBEID
SuperÀnish 15/40,
A-base 3 liter
Interiørr 10,
3 liter A-base
195,-
329,Sperrgrunn, tak
og vegg, 3 liter
Interiør 02, 3 liter
209,BYGGFAG
319,-
Nystøl & Fagerhol AS
Parkett, Fjordal, eik rustikkal,
3 stav, veil. 349,- no
195,-
Knauf isolasjon 037, 100 mm Kr 45,00 pr. m2
Knauf isolasjon 037, 150 mm Kr 61,95 pr. m2
Knauf isolasjon 037, 200 mm Kr 82,60 pr. m2
Faste køyreruter:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Kvamsøy
Åheim
Åram, Eidså, Sandsøy
Syvde, Rovde, Lauvstad
Varer som skal utkøyrast,
må bestillast dagen før!
6143 FISKÅBYGD Tlf. 70 02 08 30 Fax. 70 02 08 31 E-post: [email protected]
www.nystol-fagerhol.no
Gjer som oss, sats på kjende leverandørar!
www.byggfag.no
ANNONSER
ANNONSER
SYNSTEMØRE
MØRE Torsdag
Torsdag3.
3.mars
mars2011
2011
SYNSTE
VINTERLEIR
PÅ RJÅNES
PINSEMENIGHETEN
Sion Åheim
11. - 13. mars, 1. – 4.
klasse. Pris: 470,-
Ikveld, 3. mars kl. 19.30!
møte v/Jan Erik Larsen.
Velkomne!
BIBELHELG PÅ
FISKÅ BEDEHUS
5.-6. mars v/Håkon Helgøy
Laurdag 5.03.kl. 16:
Festsamvær.
Song av Bedehusmusikken,
servering. Årsmøtesaker.
No er det endeleg leir på
Rjånes igjen! Leit fram
soveposen og tøflane,
pakk ned tannbørsten og
kom på leir!
Me skal leike i fjøra,
spele spel og kose oss
inne med bibelsamling,
misjonstime og leirkveld!
Påmelding til NLM
Region Nordvest:
70 17 44 00.
19
19
ÅRSMØTE
I KYRKJELYDANE
Laurdag 05.03
Hunky Dory
Husk quiz fredag!
Åram kyrkje:
søndag 6. mars
rett etter gudstenesta kl.16
Vanylven kyrkje: søndag 13. mars
rett etter gudstenesta kl.11
Rovde kyrkje:
søndag 20. mars
rett etter gudstenesta kl.11
Syvde kyrkje:
søndag 3. april
rett etter gudstenesta kl.11
Vanlege årsmøtesaker, kyrkjekaffi
Vel møtt! Sokneråda
Søndag 6.03. kl. 11:
Møte med nattverd.
Søndag 6.03. kl. 16.30:
Avslutningsmøte.
Song av Rolf Moen.
LHL Søre Møre
MOTORFØRERNES AVHOLDSFORBUND avd: VANYLVEN
Ope møte
Kollekt på møta.
Alle velkomne!
på Lanternen fredag 4. mars
kl. 19.00.
Vi støttar «Hjertelig hilsen»kampanjen, forsking på
kvinnehjartet.
Hjartespesialist Ose Velle frå
Volda deltek.
Ordførar Arnulf Goksøyr
bidreg.
Musikk ved Paul Sandanger.
Sal av pins og lodd.
Hjartegod matservering.
Alle hjarteleg velkomne!
Vanylven og
Åram Felleslag/NLM
Rovde grendalag
årsmøte
tirsdag 8. mars på
Kaffibanken kl. 19
VANYLVEN
KOMMUNE
Årsmøte
Vanylven
jeger og fiskeforening
FORMANNSKAPET
held møte på rådmannens
kontor, Rådhuset, Fiskå,
tysdag 8. mars 2011 kl.
10.00.
onsdag 23. mars.
Saker må vere styre i
hende innan 9. mars.
Sakliste er tilgjengeleg på
kommunen sine internettsider og på Servicetorget,
Rådhuset.
Styret
Hugs årsmøtet i morgonkveld!
Fellesforbundet
Årsmøte i Fellesforbundet Søre Sunnmøre
vert halde onsdag 23. mars kl 18.00
på Sunnmøre Folkehøgskule.
Vanlege årsmøtesaker.
Saker til årsmøtet må vere styret i hende
innan 7. mars.
Styret
Reperasjon/
vedlikehald
av motorsag - grasklippar - slåmaskin
påhengsmotor o.l.
Tlf. 700 23 990
KJØP/SAL/LEIGE
Mandelpoteter frå
Skjåk, 25 kg sekkar, utkøyring etter avtale. Norges
beste på smak og lagring?
Tlf. 700 21410/91 19 01 31
Ordføraren
På hytta – på fjellet ...
i hagen – hjemme ...
Ann. sponsa av:
Varmepumper/
kjøleanlegg
salg - service
& kontroll
Tlf. 700 23 990
Salg fra overskuddslagre
etter sesongen
Dører - vinduer - porter
1.300 stk. fra kr. 2800,- til
kr. 12.800,- (lev. fraktfritt).
Ring 75 17 04 66
og oppgi ønskede mål.
www.heimstadbygg.no
VANYLVEN KOMMUNE
www.kreator.no
Porter:
For garasjer - verkst. bedrifter
BÅLPANNE
– til vinterferien
... skap varm og ekte vinterferiekos
med Espegard Bålpanne.
Se vår nettside for mer informasjon
om bålpanner, priser og utstyr.
Årsmøte
i NHF Vanylven
torsdag 24. mars kl. 18
på Aktivitetsenteret.
Vanlege årsmøtesaker.
Servering.
Styret
www.espegard.no
Vanylven ligg lengst sørvest på Sunnmøre. Kommunen satsar aktivt på vidareutvikling av trivelege nærmiljø, har eit ekspansivt næringsliv og gode offentlege
tenester til innbyggjarane.
Vanylven kommune har ledig stilling som
vikar for konsulent løn i inntil 100% stilling.
Fullstendig annonsetekst på
www.vanylven.kommune.no under ledige stillingar.
Søknadsfrist 21. mars 2011.
Rådmannen
3570 Ål Tlf 3208 6330
HD<CD<;?DG96C:
I:6I:GEG:H:CI:G:G/
Spesial-mål?
Nytypen, Ring 75 17 04 66
og oppgi mm.
6kDiid=dbajc\"7VhZgi
e€Wd`VÇIdaZkVcYZd\id
Y³YZÇVk:\^aJaViZ^\#
«... en scenisk effektiv forestilling
med god dramaturgi.» (BT)
Ønskede mål - leveres fraktfritt
Åheim, Olivinhallen
Kr. 7.800,- til 18.500,-
Fredag 4. mars kl. 19.00
www.heimstadbygg.no
Bill.: Coop Marked
Åheim
70 02 09 10
Coop Prix Selje 57 85 92 70
Vinduer spesialmål?
Bill.pris: vaksen kr 180,–,
stud./honnør/Firdakortet/
gruppe (min. 5) kr 130,–
Ring 75 17 04 66
(912 enheter på lager). Lev. fraktfritt.
Oppgi ø. mål. Dører lavpris.
www.heimstadbygg.no
Til leige...
Lokalavisa - best på lokale nyhende!
mmm$ie\j[Wj[h$de
FOTTERAPI
Åheimtun
tysdag 8. og torsdag 10. mars
off.
godkjent
fotterapeut
Timebestilling
Selje, tlf. 57 85 64 77
63$ V\NNHO RJ YLQ
%OL PHG Sn V\NNHOWXU L 8QJDUQ
PDL MXQL )RU PHLU LQIRUPDVMRQSnPHOGLQJ VMn
ZZZNXOWXUUHLVHUFRP
NXUV#PRUHIKVQR
7OI Frisørloftet
...ein stad å bu i Vanylven
Har du hus eller
leilegheit til leige?
Du får to gratis innrykk i papiravisa +
inntil fire veker i
nettutgåva.
Sjå www.synste.no
Nina og Else
Langope kvar torsdag!
Tlf. 958 81 785
20
KULTUR
SIDE
Sol & måne
SYNSTE MØRE Torsdag 3. mars 2011
Sola står i dag opp 07.36,
og går ned 18.05.
20
Månen står i dag opp 06.51
og går ned 16.55.
3. mars 2011
Flo & fjøre
Tors.
Fred.
Laurd.
Sønd.
Mån.
Tys.
Ons.
FLO
FLO
FJØRE FJØRE
10.13
10.45
11.15
11.45
00.06
00.34
01.03
22.40
23.10
23.38
–
12.14
12.43
13.24
04.09
04.41
05.11
05.39
06.08
06.37
07.08
16.39
17.09
17.37
18.04
18.31
18.58
19.28
Alle utrekningar med utgangspunkt i Fiskåbygd. - Kjelde: Statens Sjøkartverk, Tidevasstabellene. Løyve 208/95.
Mykje
rart på
tannklinikken
– Vi har gjennom fleire år hatt kontakt
med barnehagane i prosjektet ”Tenner
for livet” fortel tannpleiar Kristin Lefdal
ved tannklinikken på Fiskå. Ho er raus
med rosen når det gjeld innsatsen barnehagane har gjort og gjer for å arbeide
inn gode vanar hos borna når det gjeld
tannhygiene og matvanar.
– Over nokre år ser vi ei klar forbetring
av tannhelsa hos born også her hos oss,
så dette er godt, førebyggande arbeid,
seier Kristin Lefdal.
Vitja klinikken
Frå tid til annan er barnhageborn også
på besøk på tannklinikken. No sist var
det treåringar frå Solsikka barnehage på
Fiskå som var innom. Denne gjengen vil
snart bli innkalla til den første kontrollen på tannklinikken, og no fekk dei altså
gjort seg kjende der på førehand.
– Det flott å få besøk av desse barna og
at dei får sjå og kanskje også prøve med
stolen, får sett litt på utstyret, får møte
oss som jobbar her og bli litt kjende
med oss, før dei kjem hit første gongen
saman med foreldra sine. Dei får sjå at
dette ikkje er skummelt i det heile. Tvert
imot er dette ein stad der alle vinn. I alle
fall får alle premiar, seier Kristin Lefdal.
VIDAR PARR
I STOLEN: Litt skummelt å site åleine i stolen kanskje, men når vi får site saman er det berre kjekt,
meiner f.v.: Sondre Son Le Drange, Bendik Rekkedal,
Nikolai Stoltz Nygård og Martin Krøvel. Heilt til venstre tannpleiar Kristin Lefdal. (FOTO: Solsikka bhg)
MYKJE RART som både kan puttast i munnen, drikke av og spytte ut i. Synnøve Rusten (med ryggen
til) og Daniel André Kobbevik Kvalsvik følgjer nøye
med når tannpleiar Kristin forklarar.
(FOTO: Solsikka bhg)
Minneboka og gløymeboka
*VSHI7PEKRIW
8PJJVSHI$TVSXSRIPIOXVSRS
(Y½RRSWWToRIXXTVSXSRIPIOXVS
(MRPSOEPIIPIOXVMOIV
RoVTVMWSKOZEPMXIXXIPPIV
*SVMRWTMVEWNSR[[[IPOSRSVRS
WU\NNVDNHU
WHNVWLOWU\NN
VNLOW
Q\WU\NNQRILVNn
- best lokalt
ein har sagt og gjort, kva ein
har forsømt å seie og kva ein
har forsømt å gjere. Noko skulle
vere greit at det fanst i andres
”minnebøker”, og mangt skulle
helst gå i ”gløymebøkene”.
I sogelagsmøta har vi så langt
ikkje sett av tid til slike funderingar, men snakkar heile tida
om viktig informasjon som år
for år går tapt. Det handlar
delvis om minnetap hos ennå
levande menneske, men aller mest om at dei som kunne
hugse frå gamle dagar døyr før
nokon har sytt for å få registrert
og nedskrive deira mangfald av
kunnskapar og minne om opplevingar.
Det same gjeld handverk, ferdigheiter og tradisjonelle arbeidsmåtar. Ikkje mindre for
gale er det at vi ikkje er påpasselege med å registrere namn
på personane som vi ser på
gamle fotografi. Det finst så stor
ein skatt av slikt rundt i heimar
og slekter, men verdien av slike
skattar blir ikkje den same når
personane ikkje kan identifiserast.
Så, kjære venner, la oss gjere
ein innsats, kvar for oss! La oss
ta fatt på denne oppgåva straks!
Det hastar kvar einaste dag!
Eit anna attelèt har eg for nemningar som gjeld landskapet
rundt oss. Slik kvardags-og
arbeidslivet var før hadde ein
namn på detaljane i landskapet
og på sjøen. Folk tok seg fram
til fots over lange strekningar
og hadde namn på variasjonane langs terrenget dei tok seg
fram i. Dei arbeidde for hand
på gard og i utmark, og nemningar i landskapet var viktige
fordi dei hadde ein praktisk
funksjon. Ei side ved dette er
at den teknologiske utviklinga,
med store, kraftige maskiner,
har lagt elvar og grøver i rør,
har jamna terrenget og sletta
mykje av det markante som
hadde skapt namna. Eit typisk
døme på dette er Stompegjølet
på Åheim. Bakken på vegen opp
mot Holen fylgde terrenget og
var stupbratt før den nye vegen
kom. Nå er detjamna ut, og det
er vel nå berre eg og nokre få til
som seier Stompegjølet.
Eg er sikker på at haugevis av
liknande døme finst i alle byg-
dene våre.
Eg utfordrar kommunepolitikarane! Få snarast, helst i mi
levetid, i gang eit prosjek som
handlar om dette.
Søk om statlege midlar og kall
det eit pilotprosjekt.
Engasjèr dei rette kommunale
avdelingane og få det på skinnene! Trykk opp lokalkart og
set oss gamlingane i gang med
å få plugga inn dei namna vi
kan hugse. Far min og to nære
grannar sat saman og dreiv
med dette for nokre tiår sia. Dei
overlet kartet til R. Emil Sæter
utan kopi. Kanskje finst dette
dokumentet ein stad?
Nå er det i alle fall vår tur, vi
som ennå er i live og kan hugse
noko som ikkje bør gå i gløymeboka, men høyrer heime i vår
felles minnebok.
PÅ TAMPEN
+IMV4/ZMIFEOO
8PJKIMV$TVSXSRIPIOXVSRS
Med alderen innser ein at inntrykka gjennom livet har vore
så mange at der ikkje er tilstrekkeleg minnekapasitet på harddisken til å lagre særleg mykje
meir, og slett ikkje så systematisk ordna som ein skulle ønskje.
Når ein er liten og ny i verda
handlar det nok mest om å skape seg eit orienteringskart med
oversyn over den vesle verda
ein lever i, og over dei menneska som finst nær nok til at dei
spelar viktige roller i kvardagane. Litt etter litt utvidar dette
kartet seg til å omfatte ei større
verd og fleire menneske, men
strategien forandrar seg visst
ikkje mykje. Same kor vaksne
og gamle vi blir er det nok trongen til tryggleik på vegen gjennom livet som styrer tanke- og
minneprosessen og som bestemmer kva vi lagrar og kva
som går i gløymeboka.
Det er nok slik at ein i liten grad
medvite kan sortere kva ein bør
hugse og kva ein bør gløyme.
Det verste er at ein ennå mindre
kan bestemme kva andre bør
hugse eller gløyme om korleis
ein sjøl har tedd seg, om kva
ASTRID
AARØ ENGEN
Tlf. 70 02 08 20 - [email protected]

Similar documents