Bakgrunn for 10-faktor, sammenhenger mellom faktorene og

Comments

Transcription

Bakgrunn for 10-faktor, sammenhenger mellom faktorene og
Program
10.00-10.15 Velkommen
10.15-10.40 Bakgrunnen for 10-Faktor
10.40-11.15 Gruppe økt ved bordene
11.15-11.45 Sammenhenger mellom faktorene
11.45-12.00 Guide til god ledelse
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.30 Hva skal til for å lykkes?
13.30-14.10
14.25-14.50
14.50-15.10
15.10-15.30
Erfaringer fra Arendal kommune
Rapporter, resultater, gjennomføring
Dialog/spørsmål
Veien videre
Hvordan komme godt i gang med 10-Faktor?
Trondheim 30 mars 2016
Anne Margrete Fletre, KS
Lisbeth Frydenlund, KS
Ole Martin Vangen, Kommuneforlaget
Urd Berntsen, Arendal kommune
Hvorfor 10-FAKTOR?
• Både et måle – og utviklingsverktøy for ledere og medarbeidere
• Måler faktorer en kan gjøre noe med
• Kunnskap om de ti faktorene ses som grunnleggende
lederkompetanse
• De ti faktorene inngår i noen viktige sammenhenger, som gir
godt grunnlag for å sette på dagsorden ulike temaer i et
prioritert og systematisk opplæring og utviklingsarbeid – for
både ledere, medarbeidere og organisasjonen som helhet
Kort om undersøkelsen
• Forskningsbasert
• Måleindikatorene
• Bakgrunnsinformasjon om de som svarer
• Fokusert og avgrenset
• Kvalitetssikrede ( godt validerte) målemetoder
• Utviklingsorientert
• To typer enkle rapporter
• Skal ikke blandes med andre spørsmål
• Viser sammenhenger
• Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert
Ny medarbeiderundersøkelse
• 1. Oppgavemotivasjon
• 2. Mestringstro
• 3. Selvstendighet
• 4. Bruk av kompetanse
• 5. Mestringsorientert ledelse
• 6. Rolleklarhet
• 7. Relevant kompetanseutvikling
• 8. Fleksibilitetsvilje
• 9. Mestringsklima
• 10. Nytteorientert motivasjon
Refleksjonsspørsmål ved bordene
• Hva betyr denne faktoren for deg
• Hvorfor er denne faktoren viktig?
De 10
faktorene er…
Ledernivå:
5.
Mestringsoriente
rt ledelse
Leder er viktigste
premissgiver
Gruppenivå:
9. Mestringsklima
– medarbeidernes
gjensidige
mestringsstøtte
Individnivå:
1. Oppgavemotivasjon,
2. Mestringstro,
… holdninger og
oppfatninger som
påvirker ytelse og
resultat
Vi kan påvirke
3. Selvstendighet,
4. Bruk av kompetanse,
6. Rolleklarhet,
7. Relevant kompetanseutvikling
8. fleksibilitetsvilje
10. nytteorientert motivasjon,
Guide til god ledelse
• Hva er kjernen i god ledelse?
• Hvilke ferdigheter kreves av deg?
• Hvordan legge til rette for mestring
og motivasjon?
Å lede med tydelige verdier
• Organisasjonens verdier
ligger til grunn for – og
kommer til uttrykk gjennom
ledelse
• Tillit
• Organisasjonskultur
• Kommunikasjon
Mestringsorientert ledelse
• En mestringsorientert leder
– Gir individuelt tilpasset selvstendighet , tillit
–
–
–
–
–
–
–
–
Gir konkrete og nyttige tilbakemeldinger
Stiller krav
Tilbyr videreutvikling og utviklingsmål.
Tilbyr utfordringer som gir læring og utvikling.
Gir ære til den som fortjener det.
Bruker et inspirerende, positivt språk.
Styrker medarbeideres mestring og motivasjon
Gir støtte
Tillit
Professor Bård Kuvaas, BI
Lunsj til
13.00

Similar documents