Plankarta med planbestämmelser

Comments

Transcription

Plankarta med planbestämmelser
E 163800
E 163400
s
N 7270500
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
N 7270500
17:2
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
7,0
s
27-45
E1
B
17:6
9:1
N 7270400
B
GATA
Gata
PARK
Park
NATUR
Natur
B
Bostäder
E1
Tekniska anläggingar, vattenverk
E2
Tekniska anläggingar, avloppsreningsverk
E3
Tekniska anläggingar, transformatorstation
7,0
NATUR
B
7,0
27-45
KALLAX
Största exploateringsgrad i byggnadsarea per tomtplats är 20%. Största total byggnadsarea för
komplementbyggnader är 100 kvadratmeter per tomtplats (PBL 4 kap 11 § punkt 1)
E2
0,0
27-45
17:1
Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvadratmeter (PBL 4 kap 18 § första stycket)
Byggnader får inte placeras närmare än 4 meter från tomtgräns (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
GAT
A
PARK
K
R
E3
Endast källarlösa hus (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §)
PA
N 7270300
Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 §
punkt 1 eller 16 § punkt 1)
PARK
7,0
B
5:27
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser (PBL 4 kap 7 §)
27-45
Genomförandetiden är 10 år efter det datum som planen har vunnit laga kraft (PBL 4 kap 21 §)
B
ILLUSTRATION
Illustrationslinjer
7,0
PARK
27-45
11
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 7 meter. Högsta
byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter. (PBL 4 kap 11
§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)
Föreslagen fastighetsgräns
10
5
N 7270200
N 7270200
9
e
äg
E 163800
E 163700
UR
E 163600
E 163500
E 163400
NAT
8
n
sv
d
n
u
ts
t
å
7
M
5:27
UPPLYSNINGAR
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov
Ett vattenskyddsområde kring vattentäkten ska upprättas. Kommunen kan då t.ex inrätta
bestämmelse om förbud att installera golvbrunnar i garage
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 meter
Skala: 1:1000
Koordinatsystem i plan: SWEREF 992145
GRANSKNINGSHANDLING
Rasterbilder: .\Rit\878354_Ortofoto_2145.jpg
Xref ritning: .\Rit\Kallax grundkarta 2145.dwg
.\Focus DP\FokusDetaljplan.dwg
SBF 2015/119
Detaljplan för del av Kallax
Kallax 17:1
Fastighetsbeteckning
Byggnad takkant
Uthus takkant
Kallax 17:1 m.fl
Fastighetsgräns
5
höjdkurva med höjdangivelse
Beslutsdatum
Bäck
Dike/ slänt
Luleå kommun
Norrbottens län
Ägoslagsgräns
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2016-04-06
Antagande
Laga kraft
Körbanekant
AnneLie Granljung
Planchef
Bo Sundström
Planarkitekt
Mats Sandqvist
Plankonsult MAF
Instans

Similar documents