Regres za letni dopust 2016

Comments

Transcription

Regres za letni dopust 2016
Regres za letni dopust za leto 2016 – javni
sektor
Splošno
Zneski regresa za letni dopust po PR so za leto 2016 naslednji:
-
do vključno 30. PR se izplača regres v znesku 790,73 EUR
-
od 31. do vključno 40. PR se izplača regres v znesku 696 EUR
-
od 41. do vključno 50. PR se izplača regres v znesku 450 EUR
-
od 51. PR in višjega se izplača regres v znesku 350 EUR.
Ker so omenjeni zneski regresa vezani na plačne razrede, smo dopolnili obstoječo lestvico
plačnih razredov z novim podatkom o znesku regresa za leto 2016.
Obstoječa plačna lestvica z dopolnjenim podatkom o znesku regresa za posamezni plačni
razred je na razpolago na povezavi, ki je prikazana v točki 1. tega navodila. Navodilo za uvoz
zneskov regresa je opisano v nadaljevanju.
1. Uvoz zneskov regresa po plačnih razredih
Na spodnji povezavi se nahaja dostop do datoteke KERazredPlacilni.txt.
http://www.icenter.si/v1/media/kerazredplacilni.txt
Vsebino priponke si shranite nekam na računalnik na naslednji način: Odprete povezavo na
plačilne razrede. Izberemo Datoteka (File)…Shrani kot (Save as)…(spodnja slika)
31.5.2016
Navodilo - 1
Datoteko si shranite nekam na računalnik, od koder jo boste potem uvozili v program OPZ.
Ime datoteke kerazredplacilni ne spreminjate. Shranite.
Postopek uvoza vsebine datoteke v program OPZ:
Šifranti…Ostali šifranti…Plačni razredi…odprejo se vam plačni razredi, ki jih uporabljate
za izračun plač. Kliknete na ikono za UVOZ.
31.5.2016
Navodilo - 2
Odpre se nastavitveno okno za uvoz podatkov.
Pri podatku uvozna datoteka na rumeni mapi izberete pot, kamor ste si shranili datoteko.
POMEMBNO je, da za uvoz plačnih razredov izberete datoteko
KERazredPlacilni.txt.
Konverzija iz – pustite kar vam program predlaga, Način prenosa – izberite Dodajanje in
popravljanje zapisov in Potrdite.
31.5.2016
Navodilo - 3
Tako se bodo uvozili podatki o znesku regresa po plačnih razredih, katere boste potrebovali
pri izračunu regresa za leto 2016. Postopek obračuna regresa je opisan v nadaljevanju
navodila.
Kako obračunamo regres za letni dopust?
Obračun regresa je ločen obračun od obračuna plače. Predlagamo, da se obračun regresa
izvede pred obračunom plače, saj je obračun regresa enostavnejši od samega obračuna
plače. Ko z obračunom regresa zaključite, ga zaklenete in odprete obračun plače. Če ste
kljub temu najprej pripravili obračun plače, plačo zaključili ter regres pripravili po obračunu
plače je tudi ta postopek pravilen, le obračun plače mora biti v takem primeru dokončan, ker
odklepanje obračuna ni mogoče.
Postopek obračuna Regresa:
31.5.2016
Navodilo - 4
Obračun plač – Nastavitve obračuna

Ko dodajamo nov obračun (Regres), nam program ponudi predloge za obračun;
izberemo predlogo 2 (Regres), Osnove obračuna pustimo tako kot program predlaga
(Prenesi iz zadnjega obračuna plače).

Obračun plač…Nastavitve obračuna vnesemo leto ter mesec obračuna regresa (npr.
leto 2016, mesec 4).

Naziv obračuna nam program sam predlaga.

Na zavihku Splošno… Vrsta obračuna program predlaga Regres, podatek Vrsta
dohodka – regres za letni dopust, določimo še datum izplačila regresa, Datum za delovno
dobo program sam predlaga, določimo tudi Datum plačila dajatev, pod podatek Regres
vpišemo znesek bruto regresa, ki ga izplačujemo, obvezno vpišemo Povprečna
plača RS, vpišemo Povprečno plačo predpreteklega meseca, sicer se vam lahko
zgodi, da bo program računal tudi prispevke od regresa. V primeru, da izplačujemo
različne zneske regresa, v polje Znesek regresa vpišemo najvišje izplačan znesek.
(podatki na sliki so zgolj informativni !!!)
31.5.2016
Navodilo - 5

Povprečna stopnja dohodnine označimo s kljukico. Določimo tudi Leto, Mesec ter
zaporedno številko obračuna, ki je osnova za izračun povprečnih stopenj dohodnine (npr.
če smo regres odprli pod leto/mesec 2016/4/2, jemljemo povprečno stopnjo dohodnine iz
obračuna 2016/4/1 – (prejšnje plače). Podatek % povprečne stopnje dohodnine vpišemo
samo v primeru, če želimo vsem delavcem obračunati regres po enaki povprečni stopnji
dohodnine (tega običajno ne izvajamo).

V zavihku Nastavitve izklopimo vse označeno, razen če želimo obračunati od regresa
tudi samoprispevke in članarino sindikata.

Z gumbom Potrdi potrdimo Nastavitev obračuna za regres.
Prikaz nastavitve na šifrantu zaposlenih, katera vpliva na avtomatsko
predlaganje zneska regresa za letni dopust
31.5.2016
Navodilo - 6
Izračun zneska regresa v primeru razporeditve zaposlenega na več
delovnih mest
V primeru, da imamo zaposlene, kateri so razporejeni na več delovnih mest, (na šifrantu
zaposlenih imajo vnesene podatke na Razporeditvi po Delovnih mestih) program izračuna
znesek regresa glede na delež zaposlitve, ki ga ima zaposleni na posameznem
delovnem mestu in plačnem razredu.
Primer vnosa podatkov na šifrantu zaposlenih:
Posredni vnos
Za pripravo podatkov za regres za javni sektor uporabite Posredni vnos.

Obračun plač… Posredni vnos…gumb Dodatno ter nato izberete Priprava regresa.
Postavimo se npr. na prvega zaposlenega, kliknemo na gumb Dodatno…Priprava regresa.
31.5.2016
Navodilo - 7
Odpre se nam naslednje okno:
Pri podatku OD-DO šifre zaposlenega ne vpisujemo ničesar, ker želimo, da nam upošteva
vse zaposlene. V podatek šifra vrste obračuna za regres iz šifranta obvezno izberemo šifro
J14 (šifra za javni sektor).
Kliknemo na gumb
31.5.2016
.
Navodilo - 8
Program javi informacijo, da je priprava regresa zaključena.
Potrdimo.
Tako je program avtomatsko vsakemu zaposlenemu glede na vnesen podatek o plačnem
razredu (ki je vpisan na podatkih zaposlenih) vpisal pripadajoč znesek regresa. Tako
predlagane zneske regresa lahko po potrebi tudi ustrezno spremenimo.
Ponovna priprava podatkov za regres za vse zaposlene
V primeru, da postopek priprave podatkov za regres želimo ponoviti za vse zaposlene je
potrebno, da že izračunane zneske regresa najprej izbrišemo in nato postopek ponovimo.
Podatke za vse zaposlene pobrišemo preko gumba Briši vse.
31.5.2016
Navodilo - 9
V primeru, da želite popraviti zneske regresa samo za določene zaposlene, lahko popravite
znesek direktno na posameznemu zaposlenemu.
V nadaljevanju z ukaznim gumbom
prenesemo podatke iz posrednega
vnosa v neposredni vnos.
V Neposrednem vnosu popravimo zneske bruto regresa pri tistih
zaposlenih, ki jim ne pripada celoten znesek regresa ter poženemo ukaz
Obračunaj vse.
Ves postopek obračuna poteka enako kot pri obračunu plače. Nato si izpišemo obračunske
liste, po potrebi Zbirnik po SM, potrebne obrazce (Rekapitulacijo plač ter Obrazec REK-1),
izvedemo prenos podatkov v plačilni promet in množična plačila.
Posredni vnos – vnos podatkov brez predlaganja zneskov
regresa glede na vnesen plačni razred zaposlenega!!!
V primeru, da ne želimo, da program glede na plačni razred predlaga znesek regresa (bi radi
ročno vpisali vsakemu svoj znesek) uporabimo naslednji postopek:
Obračun regresa za LD - Posredni vnos
31.5.2016
Navodilo - 10

Obračun plač… Posredni vnos: postavimo se na prvega zaposlenega, kliknemo na
ikono za popravi zapis. Nato kliknemo na ikono za vnesi zapis in iz šifranta izberemo
vrsto obračuna za regres (v javnem sektorju je to J14). Šifro izberemo ter v podatek
Znesek vpišemo bruto znesek regresa. Zapremo.
Vsem ostalim pa ta znesek
prekopiramo s pomočjo ukaznega gumba Priprava iz vzorca. Po tem postopku bo
program pripravil podatke iz vzorca za vse zaposlene.

Izbiro potrdimo.

Nato z ukaznim gumbom Prenos v obračun prenesemo podatke iz posrednega vnosa v
neposredni vnos.

V Neposrednem vnosu popravimo zneske bruto regresa pri tistih zaposlenih, ki jim ne
pripada celoten znesek regresa ter poženemo ukaz Obračunaj vse.

Javni zavodi morate zneske regresa, ki se razlikujejo glede na višino plačnega
razreda javnega uslužbenca, popraviti. Vsakemu zaposlenemu vnesete ustrezen
bruto znesek. To lahko storite ali v Posrednem ali v Neposrednem vnosu.
Kako vnesemo manjkajočo povprečno stopnjo dohodnine
(npr. porodnicam)?
Program povprečne stopnje dohodnine ne izračuna v dveh primerih:
- kadar zaposleni v mesecu, iz katerega se računajo povprečne stopnje dohodnine, ni prejel
plače (npr. porodniški dopust),
- kadar je bila osnova za dohodnino negativna ali enaka nič in dohodnina ni bila obračunana.
Do tega lahko pride, kadar so olajšave višje od osnove za dohodnino.
Postopek vnosa manjkajoče stopnje dohodnine:
Najprej je potrebno v Nastavitvah programa, na drugem zavihku Splošno preveriti ali imamo
vpisano osnovo za povprečno stopnjo dohodnine.
31.5.2016
Navodilo - 11
Šifra osnove zaposlenih za povprečno stopnjo dohodnine je v javnem sektorju vedno šifra
048.
Potem je potrebno zaposlenemu, kateremu se dohodnina ni obračunala, vnesti še odstotek
dohodnine v njegove osnove. To storite na naslednji način:

Šifranti… Zaposleni… Podatki zaposlenih…

Izberemo zaposlenega, ki nima izračunane povprečne stopnje dohodnine,

Postavimo se na zavihek Podatki plač… Obračunski podatki…Osnove.

Z gumbom za Vnesi zapis izberemo šifro osnove, ki se imenuje Povprečna stopnja
dohodnine (ta šifra je vpisana tudi v nastavitvah programa) ter vpišemo ustrezni %.

Izbiro potrdimo z gumbom Potrdi.

Nato izvedemo z gumbom Obračunaj na Neposrednem vnosu obračun za omenjenega
delavca, ki ni imel izračunane povprečne stopnje dohodnine.
Kako v obračunu regresa vnesemo odtegljaj zaposlenemu
V primeru, da želite zaposlenemu tudi od zneska regresa odtegniti npr. kredit oziroma
izvršbo, morate to storiti na naslednji način:
Na Neposrednem vnosu se postavite na zaposlenega, odprete njegove obračunske podatke
kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra vrste obračuna vpišite K11. V polju Naziv vrste
obračuna se izpiše besedilo, ki je lahko popravite (npr. namesto Razno vpišete naziv
odtegljaja). V polje Znesek vpišete znesek odtegljaja in kliknete na Vpiši. Vnosno okno
zaprete.
31.5.2016
Navodilo - 12
Izvedete ponovno obdelavo Obračunaj vse. Na obračunskem listu bo tako za znesek
odtegljaja zaposlenemu znižal neto regres. Ker pa regres ni plača in so odtegljaji tu
posebnosti, je za znesek odtegljaja potrebno ročno pripraviti nalog v plačilnem
prometu !
31.5.2016
Navodilo - 13
Pri prenosu v Plačilni promet ali Izvozu za direktne odobritve (množična plačila) bo tako
plačilni nalog na transakcijski račun zaposlenega zmanjšan, kot smo predhodno že zapisali
pa se plačilni nalog za odtegljaj ne bo pripravil in ga je potrebno v Plačilnem prometu
pripraviti ročno.
IZVOZ DATOTEKE XML V SISTEM EDAVKI
Prav tako kot pri plači, je tudi za regres potrebno oddati obrazec Rek-1 preko eDavkov.
Obrazec oddate na enak način kot pri plači. Od 1.1.2016 se v polje Izplačilo za mesec/leto
na obrazcu Rek-1 izpiše tekoče obdobje obračuna in ne več obdobje 06 (junij), kot je to
veljajo do spremembe.
Pred oddajo XML datoteke na eDavke je potrebno, da imate nameščeno verzijo iCentra
6.31.005.
Rek -1 obrazec oddamo na enak način kot REK obrazec pri izplačilu plače (kliknite direktno
na Oddaj vlogo, NE klikajte na Izračun).
31.5.2016
Navodilo - 14