Del III B1 SHA-plan

Comments

Transcription

Del III B1 SHA-plan
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 1 av 17
PROSJEKT 960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontrakt 451093 Generalentreprise
KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 3, B1
SHA - PLAN
Forsvarsbygg
For Tilbud
Revisjon Revisjonen gjelder
Utarbeidet av:
07.06.16
Dato:
Tittel:
Rambøll
Utarb. av
Kontr. Av
Godkj. av
Konkurransegrunnlag, del III B1
SHA plan
Dokumentnummer:
Del 3 B1
Revisjon:
2.3
Antall sider:
19
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 2 av 17
INNHOLD
1.1. MÅL...................................................................................................................................................... 3
1.2. ORGANISASJON, FASEINNDELING ............................................................................................ 3
1.3. TIDSPLAN. .......................................................................................................................................... 4
1.4. STEDLIGE FORHOLD ..................................................................................................................... 4
1.4.1 NABOSKAP ....................................................................................................................................... 4
1.5. BYGGING MENS BODØ FLYSTASJON ER I DRIFT ................................................................. 4
1.6. OPPSTART, VERNERUNDER OG MØTER ................................................................................. 4
1.7. RIGGPLAN, FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN............................................................................ 5
1.7.1 ATKOMST, TRANSPORTVEIER, PARKERING. ..................................................................................... 5
1.7.2 INNGJERDING, ADGANG ................................................................................................................... 5
1.7.3 AVFALLSBEHANDLING .................................................................................................................... 5
1.7.4 VANN OG AVLØP .............................................................................................................................. 5
1.7.5 STRØMFORSYNING, LYS OG VARME................................................................................................. 5
1.7.6 BRAKKER ......................................................................................................................................... 5
1.7.7 LAGRING, RYDDING ......................................................................................................................... 5
1.7.8 KRANER, STILLASER, HEISER, MASKINER ........................................................................................ 6
1.7.9 SIKRING AV ARBEIDSOMRÅDER ....................................................................................................... 6
1.7.10 RØMNINGSVEIER............................................................................................................................ 6
1.7.11 TELEFON ........................................................................................................................................ 6
1.7.12 FØRSTEHJELPSUTSTYR................................................................................................................... 6
1.7.13 SLUKKINGSUTSTYR ....................................................................................................................... 6
1.7.14 PERSONLIG VERNEUTSTYR ............................................................................................................ 6
1.7.15 OPPBEVARING OG LAGRING AV FARLIGE STOFFER ........................................................................ 6
1.8. SPESIELLE RISIKOMOMENTER ................................................................................................. 6
1.8.1 GENERELT ........................................................................................................................................ 7
1.8.2 TRANSPORT...................................................................................................................................... 7
1.8.3 FALL AV PERSONER OG GJENSTANDER ............................................................................................ 7
1.8.4 ARBEID VED HØYSPENTANLEGG...................................................................................................... 7
1.8.5 KRAV TIL STØVREDUKSJON ............................................................................................................. 7
1.8.6 KRAV TIL ADFERD I OG VED ANLEGGSOMRÅDET ............................................................................ 8
1.8.7 KRAV TIL PERSONELL ...................................................................................................................... 8
1.9. HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER .................................................................... 8
1.10. KRAV TIL RAPPORTERING - VERNERUNDER...................................................................... 8
1.11. INNEMILJØ ...................................................................................................................................... 9
1.13. OPPFØLGING OG AJOURFØRING ............................................................................................ 9
1.14. REAKSJONER VED OVERTREDELSE AV KRAV I FORSKRIFT ELLER SHA-PLANEN 9
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ........................................................................................................ 12
LUFTHAVNDRIFT .................................................................................................................................... 13
FLYSIKKERHET ....................................................................................................................................... 13
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 3 av 17
1.1. Mål
Byggherrens mål er at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å oppnå
dette, skal det legges vekt på at byggeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert iht. regler og
intensjoner i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 1.
januar 2010, Byggherreforskriften (BHF).
SHA - planen vil være et hovedinstrument i dette arbeidet. Den danner sammen med andre
relevante lover og forskrifter et regelverk, som alle deltakere i prosjektet er forpliktet til å følge.
Forsvarsbyggs overordnede målsetting er at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller
miljø.
Prosjektets SHA-plan skal angi bl.a. at H-verdi skal være 10, at avfall fra byggeplassen
Ikke skal overstige 25 kg/m2 og at minimum 70 % av byggavfallet skal kildesorteres.
(H-verdi er antall skader med sykefravær pr. 1 000 000 utført arbeidstime).
Byggherren oppfordrer alle involverte parter til å bidra til å nå målet som beskrevet ovenfor.
1.2. Organisasjon, faseinndeling
Nøkkelfunksjonene er (jfr. BHF § 2):
SHA-organisasjon
Byggherre
Forsvarsbygg
Byggherres Prosjektleder: (BH-PL), tlf
Viggo Engan
Ansvarlig for utarbeidelse av SHA-plan
Lars Kvernmo
Koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under
Lars Kvernmo Rambøll Norge AS,
utarbeidelsen av et prosjekt (prosjektering),
avd. Alta. Tlf. 95122847
(KP), tlf
Koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under
NN, tlf
gjennomføring av et prosjekt, (KU), tlf
Hovedbedrift for samordning: (HB)
NN
(som regel Hovedentreprenør)
Virksomhetsansvarlige
Hovedbedriftens Verneleder, tlf
Brukers Verneleder (HVO), tlf
NN
NN, tlf
NN, tlf
Byggherren skal sørge for at innehaverne av nøkkelfunksjonene har nødvendig skriftlige
kontrakter før arbeidet i de enkelte fasene starter.
SHA-planen (jfr. BHF §§ 12b og 13f) skal følge prosjektet fram til ferdigstillelse. De ansvarlige
deltakerne skal sørge for at planen revideres og detaljeres underveis, slik at den til enhver tid
inneholder beskrivelser og instruksjoner som er hensiktsmessige for dette prosjektet.
Hovedfasene i prosjektet vil være:
Prosjekteringsfasen, der prosjektet detaljplanlegges for produksjon
Utførelsesfasen, der prosjektet gjennomføres med milepæler av produksjonen.
Det henvises til Fremdriftsplaner med milepæler som skal utarbeides i prosjektet.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 4 av 17
1.3. Tidsplan.
Byggherren, eller den han bemyndiger, skal sørge for at det til enhver tid foreligger ajourført
tidsplan og bemanningsplan for arbeidene. Tidsplanen skal beskrive aktivitetene i rekkefølge
slik at risikofylte situasjoner unngås, og slik at deltakernes oversikt og årvåkenhet ikke svekkes.
Aktiviteter forbundet med særskilt risiko skal merkes SJA i planen.
Produksjonsplanen samstemmes på entreprenørens fremdriftsmøter. I møtene skal det
informeres om hvilke arbeider som vil pågå i neste periode, og hvilke arbeidsoperasjoner som
krever spesielle sikkerhetsforanstaltninger. Videre skal møtet opplyse om evt. endringer i
produksjonsplan og ressursplan. Dersom produksjonsplanen justeres, skal det samtidig foretas
vurdering og evt. justering av ressursplan. Det skal fremgå hvordan endringen i fremdrift tas
hånd om ved endringer i ressursbehovet. Gjeldende produksjonsplan skal være oppslått på
informasjonstavle tilgjengelig for alle arbeidstakere.
Aktiviteter forbundet med særskilt risiko skal merkes SJA i planen.
1.4. Stedlige forhold
Det henvises til Riggplan som skal utarbeides i prosjektet.
1.4.1 Naboskap
Forhold vedrørende støy- og støvplager skal ivaretas. Brukere (Avinor, 330 skvadron,
brukere av leir og området, etc.) skal holdes orientert om byggeprosessen.
1.5. Bygging mens Bodø flystasjon er i drift
Sikkerheten til flystasjonens personell (soldater, sivilt og militært ansatte) skal ivaretas ved
avsperringer, støybegrensende tiltak og tetting mot støv og lukt, for å unngå ulykker, farlige
situasjoner og/eller helsemessig risiko. Ukentlig skal HB planlegge sine aktiviteter med leirens
ledelse og angi neste ukes aktiviteter.
Det henvises til Ukesaktivitetsplaner (som info til bruker) som skal utarbeides i prosjektet.
Denne skal henges opp på oppslagstavle på egnet sted i leiren.
HB skal planlegge avgrensningen av arbeidene til ulike deler av bygningen om gangen, slik at
sikkerheten for de ulike tiltakene (ref. faseinndeling) optimaliseres. Partene må diskutere en
praktisk arbeidsform som på beste måte sikrer både utførende håndverkere samt leirens personell
i bygningen og de tilstøtende lokaler/omgivelser/innretninger.
1.6. Oppstart, vernerunder og møter
Før oppstart av de ulike kontraktsarbeidene skal hovedbedrift avholde oppstartsmøte SHA med
involverte sideentreprenører/ UE’er/ leverandører for å gå gjennom SHA-programmet i
kontrakten, SHA-planen, ROS-analyse, avfallshåndtering/avfallsplan, SHA-forhold i
fremdriftsplanen, avklaring av SHA-ansvarlige hos de ulike aktørene, tidspunkt for vernerunder
og SHA-forhold knyttet til Bodø flystasjon er i drift.
Vernerunder skal gjennomføres hver 14. dag.
SHA skal være et sentralt tema i alle møter. I byggemøter skal statuslogg på SJA’er og uønskede
hendelser gjennomgås og tiltak for å lukke forholdene avklares og besluttes. Loggene skal
vedlegges referatene.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 5 av 17
Hovedbedrift skal samle inn data fra de ulike aktørene på byggeplass og sende SHAmånedsrapport til byggherren, iht SHA-programmet i kontrakten.
1.7. Riggplan, forhold på byggeplassen
HB skal sørge for at det til enhver tid foreligger en ajourført Riggplan for byggeplassen. På
tegningen skal - i hensiktsmessig grad og detalj - angis veier, områder, avgrensninger,
konstruksjoner og installasjoner/innretninger som skal til for å etablere de forhold som beskrives
under punktene 1.6.1 – 1.6.15 nedenfor:
1.7.1 Atkomst, transportveier, parkering.
Atkomstvei, interne veier og parkering er markert på riggplanen. HB har ansvar for at det ikke
oppstår farlige avkjørsels- eller krysningspunkter. Konfliktområder mellom flystasjonens
personell og dette prosjektets transport/ parkering inne på leirområdet skal sikres i
byggeperioden. Parkering for personbiler skal skje innenfor anvist riggområde.
1.7.2 Inngjerding, adgang
For å sikre flystasjonens personell mot fare forbundet med byggingen, skal HB sørge for sikring
av soner med sperrebukker og sperrebånd der det er nødvendig for å skille anleggsaktiviteten
mot annen aktivitet. HB skal holde bukker og sperrebånd og ved like gjennom hele byggetiden.
HB skal etablere rutiner for atkomst til byggeplassen slik at det til enhver tid skal kunne
fastslås hvem som er til stede. HB skal også etablere rutiner for adgang til byggeplass utenom
vanlig arbeidstid. Det skal alltid være minst to personer tilstede.
1.7.3 Avfallsbehandling
Plassering av avfallscontainere skal skje i henhold til ajourført riggplan. Inn- og uttransport skal
skje uten at det etableres løftesituasjoner eller krysninger som gir risiko for uhell.
Avfallshåndtering som er forbundet med spesiell risiko, skal identifiseres på forhånd, og skje i
henhold til særskilt instruks.
1.7.4 Vann og avløp
Eventuelle provisoriske ledninger og tappesteder skal sikres mot brudd og lekkasjer som kan gi
kortsiktige og/eller langsiktige skader på konstruksjoner.
1.7.5 Strømforsyning, lys og varme
HB har ansvar for å forsyne byggeplassen med elkraft med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til at
spesielle kraftkrevende arbeidsoperasjoner skal kunne utføres med egnet utstyr på en sikker måte
i et godt arbeidsmiljø. Provisoriske og permanente kabelstrekk skal sikres mot snubling, og mot
brudd og støt i forbindelse med forflytning av kjøretøyer og bruk av kraner/ løfteinnretninger.
1.7.6 Brakker
HB har ansvar for at brakker har utforming, bygningsmessig standard og installasjoner som gjør
dem egnet til sitt formål. De skal tilfredsstille krav i forskrift 529 om arbeidsplasser, og i FOB
bilag 19. Brakker skal markeres på riggplanen. Brakker skal ha en beliggenhet, en
understøttelse/stabilisering og trapper/atkomstveier som minimerer risiko ved daglig bruk. Det
tillates ikke forlegningsbrakker inne på flyplassområdet.
1.7.7 Lagring, rydding
Avlastning og lagring skal skje på anviste plasser og skal markeres på riggplanen.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 6 av 17
BH-KU skal alltid sørge for å få lagringssted avklart og godkjent av flystasjonens ledelse på
forhånd. HB skal etablere instruks for rydding på alle deler av byggeplassen.
1.7.8 Kraner, stillaser, heiser, maskiner
Behovet for installasjon og bruk av større, tekniske hjelpemidler utover anleggsutstyr for
transport av asfalt og asfaltlegging forutsettes ikke.
1.7.9 Sikring av arbeidsområder
HB skal utarbeide instruks for sikring av arbeidsområder med sperrebånd, avdekninger m.m. og
implementeres i byggeprosessen. Dersom en arbeidsoperasjon medfører fare for skader eller
negativ miljøpåvirkning i tilgrensende deler av byggeplassen, skal disse sikres/beskyttes før
arbeidet starter.
1.7.10 Rømningsveier
HB har ansvar for å etablere og opprettholde rømningsveier/evakueringsområde.
1.7.11 Telefon
HB skal sørge for at det etableres telefonsystem som er tilstrekkelig for å ivareta alle aktørers
behov for intern og ekstern kommunikasjon, for eksempel telefon, faks og IKT.
For kommunikasjon mot tårn, vil entreprenøren få utdelt 2 radioer.
1.7.12 Førstehjelpsutstyr
HB skal utarbeide plan for utplassering av nødvendig mengde førstehjelputstyr som skal
markeres på Riggplanen. HB skal utarbeide instruks for bruk og vedlikehold av utstyret.
1.7.13 Slukkingsutstyr
HB skal sørge for at det etableres forskriftsmessige systemer og utstyr for brann- varsling og
slukking som skal markeres på riggplanen og oversiktsplanen. Se kapittel 1.7, Spesielle
risikomomenter. Det skal utarbeides egen instruks for brannsikkerhet ved arbeid med åpen
flamme og ved håndtering av flasker med brennbar gass.
1.7.14 Personlig verneutstyr
HB skal i god tid før igangsetting av arbeidene, klarlegge hvilket personlig verneutstyr som er
hensiktsmessig i dette prosjektet. De enkelte medarbeidere skal før oppstart få god instruksjon i
verneutstyrets funksjon og bruksmåte. Ved overtredelse av påbud skal det gis 1 advarsel, deretter
bortvisning inntil personen bekrefter at påbud blir etterlevd.
1.7.15 Oppbevaring og lagring av farlige stoffer
HB skal sørge for sikker håndtering av miljøfarlige og helseskadelige stoffer i byggetiden iht
lover og forskrifter. Kfr kontraktens SHA-program for krav til materialer, stoffkartotek,
produktdatablader, og oppbevaring, lagring og avhending av kjemiske produkter, drivstoff, olje
etc.
1.8. Spesielle risikomomenter
Arbeidet skal foregå på rullebanen. I prosjekteringsfasen er det derfor gjort flere vurderinger av
SHA forhold.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 7 av 17
I prosjekteringsfasen er det utført risikovurderinger. Disse ligger som vedlegg til denne SHA
planen.
Utførelsen av valgte løsninger som kan innebære støv, løse gjenstander og objekter, etc. må
entreprenør ha særlig varsomhet mot. Både flyfartøy og helikopter er sensitiv mot dette.
Flyplass og rullebane er i daglig drift og utførelsen av arbeidene må tilpasses daglig trafikk, og
øvrige flygninger.
Rekkefølge for arbeidene vil være vesentlig i gjennomføringen. Det må påberegnes tidsmessig
koordinering med brukere av området for fremdriften i gjennomføringen.
1.8.1 Generelt
Det skal, til enhver tid, utføres risikoanalyser i forhold til prosjektets aktiviteter.
Viser til risikoanalysen som er utarbeidet for prosjektet.
Avhengig av resultatene av de utførte risikoanalyser skal det utføres Sikker Jobb Analyse (SJA).
Avhengig av resultatene av de utførte SJA’ er skal det utarbeides Prosedyrer m/sjekklister hvor
nødvendige tiltak er beskrevet. Resultatet av SJA’ene skal dokumenteres.
Ved endringer i prosjektets omfang, fremdrift eller faser - forskyvninger skal forhold som kan
påvirke risikoen i de enkelte arbeidsoperasjoner (re-)vurderes særskilt i forhold til Risikoanalyser
/ Sikker Jobb Analyse (SJA). Endringer kan medføre at ikke risikofylte arbeider blir risikofylte
som følge av at de utføres samtidig med andre arbeider, som f.eks. samtidighet på stillas,
arbeider over /under hverandre, ol.
Uønskede hendelser skal meldes inn, loggføres og tiltak avklares. Det skal utarbeides
beredskapsplan for å begrense skadeomfang av uønskede hendelser. For innhold i
beredskapsplanen, kfr SHA-programmet i kontrakten.
1.8.2 Transport
Som nevnt i kapittel 1.4, Stedlige forhold, skaper transport og gangtrafikk særskilt faremoment i
byggeprosjektet. Det må tas hensyn til dette ved sikring av byggeplassen og dens umiddelbare
nærhet.
1.8.3 Fall av personer og gjenstander
Eventuelle gjenstander som løftes vha maskinelt utstyr.
1.8.4 Arbeid ved høyspentanlegg
HB skal utføre sikker jobbanalyse og sørge for tilstrekkelig sikring ved arbeider med
høyspentanlegg. Ikke aktuelt for denne entreprisen.
1.8.5 Krav til støvreduksjon
Entreprenøren skal unngå støvforurensning og andre løse gjenstander i lufta, i størst mulig grad.
Spesielt skal støv, plast, isolasjon, papir osv hindres fra å komme inn på rullebanen eller
forstyrre flytrafikken på annen måte.
Støvreduserende tiltak skal minimum iverksettes når lufthavnsjef, byggeleder, lufthavndrift
påpeker dette.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 8 av 17
Ved støv eller større partikler på rullebane (inkl. skulder) skal det feies bort umiddelbart. Det
skal benyttes utstyr for rengjøring som er egnet til formålet, uten risiko for å skade anlegget.
Dersom lufthavna vurderer at det er risiko for at entreprenør ikke klarer å rengjøre forannevnte
anlegg på akseptabel måte kan lufthavna iverksette tiltak for entreprenør sin regning uten
ytterligere varsel – der kostnad faktureres med kr. 1 000,- ekskl. mva per mann/maskin og for
hver påbegynte time (ved utrykning utenom ordinær åpningstid gjelder dobbel sats). Dersom
entreprenør og lufthavn er omforent om annen tjenesteutveksling frafalles krav om
kostnadsdekning.
1.8.6 Krav til adferd i og ved anleggsområdet
Kjøretøy som skal brukes på flyside (innenfor flyplassgjerdet) skal ha egen kjøretillatelse utstedt
av lufthavnsjefen. Maskiner som ikke er i drift skal ikke gå på tomgang og det skal ikke
forekomme at maskiner går uten tilsyn. Maskinparken skal være i god stand og dårlig
vedlikehold eller feil på maskiner som medfører unødig risiko for utslipp skal utbedres før de tas
inn/brukes på anlegget. Vegetabilsk olje skal benyttes i hydraulikksystemer, og dersom det ikke
kan benyttes skal slangebruddsventil monteres.
Alle maskiner skal være utstyrt med absorbenter, som kan ivareta eventuelle uønsket utslipp.
I tillegg gjelder krav til kjøretøy og bruk av disse som angitt i krav relatert til ytre miljø m.m.
samt følgende:
• Det skal være oljelenser, pumper og oppsamlingskar på anlegget. Disse skal være spesielt
tilpasset terreng/vann på anlegget og gi maksimal oppsamling av væsker ved eventuelle
uhell/utslipp. Det skal være etablert beredskap som gjør at lenser/pumper skal være
montert i løpet av 30 minutter etter melding om uhell. Dette punkt gjelder kun
anleggsentreprenør.
• Kjøretøy og annet utstyr med risiko for forurensning av ytre miljø skal inspiseres hver
dag (når de er i anleggsområdet) både ved arbeidstart og arbeidsslutt. Kontroll skal
utføres av miljøansvarlig (se pkt. 4.2 foran), og dokumenteres/signeres fortløpende i egen
protokoll.
1.8.7 Krav til personell
Entreprenøren er ansvarlig for at når det pågår arbeider innenfor lufthavna er minst en person til
stede til enhver tid med tilstrekkelig kompetanse til å kunne ivareta ulike miljøspørsmål, samt
vurdere og gjennomføre nødvendige tiltak ved uhell eller lignende. Denne/disse skal fremgå av
entreprenørens organisasjonskart. Samtlige arbeidere skal være kjent med uønskede hendelser
som kan inntreffe samt de rutiner og prosedyrer som skal iverksettes ved uønskede hendelser.
Det legges spesielt vekt på at alle er opplært i henhold til beredskapsplaner.
1.9. Handlingsplan ved alvorlige ulykker
BH-KU har ansvaret for å utarbeide Handlingsplan ved alvorlige ulykker. Handlingsplanen skal
minimum slås opp på SHA-tavla, og evt. ellers på godt synlige steder på byggeplassen.
Det henvises til Handlingsplan ved alvorlige ulykker som skal utarbeides i prosjektet.
1.10. Krav til rapportering - Vernerunder
Alle ulykker og nestenulykker skal meldes til BH og BH-KU.
Det henvises til HBs mal for Rapport om ulykke/nesten ulykke som skal utarbeides i prosjektet.
Vernerunder etableres ved at KU angir hvordan byggeplassen og omkringliggende bygninger i
leiren skal informeres om saker vedrørende sikkerhet, og når det skal foregå. Vanligvis gåes
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 9 av 17
vernerunder hver uke eller hver 14. dag. I dette prosjektet gåes vernerunder hver uke / 14. dag.
Det henvises til Vernerundeprotokoll – SHA som skal utarbeides i prosjektet.
1.11. Innemiljø
HB skal utpeke egen ansvarshavende for renhold og miljø i byggeperioden.
1.12. Informasjon til deltakere (jfr. Byggherreforskriften § 17)
HB skal i god tid før byggestart holde særmøte med alle deltakerne i prosjektet hvor SHA-planen
gjennomgås i sin helhet. Alle skal ha tilgang til siste versjon av SHA-planen med vedlegg. SHAplanen med vedlegg skal være på fast anvist plass, lett tilgjengelig på byggeplass. Det skal
kvitteres for at SHA-planen med vedlegg er gjennomgått og forstått.
Det henvises til Avtale om samordning iht. AML § 2-2 som skal utarbeides i prosjektet.
1.13. Oppfølging og ajourføring
BH-KU har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne SHA-planen med
vedlegg i byggetiden. SHA skal være fast punkt på byggemøter.
Alle deltakere har plikt til å melde fra til BH-KU om forhold han mener ikke er i
overensstemmelse med planen, eller som er uteglemt og bør medtas.
1.14. Reaksjoner ved overtredelse av krav i forskrift eller SHA-planen
Evt. reaksjoner ved ovennevnte overtredelse vil være regulert i kontrakten med HB.
Ved overtredelse av påbud skal det gis 1 advarsel, deretter bortvisning inntil personen bekrefter
at påbud blir etterlevd.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 10 av 17
1.15 Vedlegg A – Momentliste med risikovurderinger
Risikovurderinger.
Vurdering av eventuelle risikofylte arbeidsoperasjoner/potensielle risikoforhold:
Innebærer oppdraget:
- at det skal arbeides i grøft, eller at det
er annen fare for ras, eller synke i
gjørme?
- at det skal omfatte arbeider i kum?
- at det skal arbeides i høyden eller på
tak, med fare for fallulykker?
- at det skal benyttes stillaser, stiger og
lifter
- at det skal løftes/heises
- at det skal monteres/demonteres
store/tunge prefabrikkerte elementer
- at det er fare for at fallende gjenstander
fra stillas, stiger og avsatser el?
- at det arbeides med stoffer som er
belastende for helsen?
(se også punktet om asbest nedenfor)
- at det er fare for stråling, for eksempel
fra radarutstyr?
- at det skal arbeides nær uisolerte
elektriske ledningstrekk eller høgspent?
- at arbeidet nær vann og kan medføre
fare for drukning?
- at det benyttes dykkerutstyr?
- at det må benyttes utstyr for
oksygentilførsel og eller
luftkomprimering?
- at det skal benyttes sprengstoff?
- at det benyttes åpen flamme/”varme
arbeider” eller annen fare for brann?
- at det skal benyttes
skjærende/kappende verktøy?
- at det skal foregå rivning eller fjerning
av bærende konstruksjoner i bygget?
at det kreves handtering av mye eller
spesielt avfall?
- at det kan forekomme eksponering for
asbest
- at det skal saneres/handteres PCB
- at det bør bli satt krav om
stoffkartotek?
Ja/
Nei
Dersom Ja, beskriv de tiltakene som skal til for
å redusere tilhørende risiko, og HVA som skal
overføres til prisbærende poster i
konkurransegrunnlaget.
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Det vil bli benyttet asfaltmasse som inneholder
bitumen. Temperaturen er høy.
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Entreprenør må følge sine rutiner for varmt
arbeid. I SJA medtas det momenter for varme
arbeider og ev. annen brannfare.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
- at det vil bli støv som kan trekkes inn i
ventilasjonsanlegg eller omgivelsene for
øvrig. (Dataanlegg er risikoutsatt)
- at det skapes for mye støy?
- at det medfører økt trafikkbelastning i
nærområdet, feks betongbiler eller
annen tungtransport, elementtransport
etc.
- at arbeidet er omfattet av spesielle
forskrifter og eller myndighetspålagte
retningslinjer og eller - at det kreves
noen form for opplæring? (f. eks
”kjederedeskap”)
- at det er fare for stort
tidspress/framdriftspress?
- at det er en usikkerhet i form av
tredjeperson på stedet
Lar arbeidsområdet seg skille fra de
øvrige arbeidsplassene?
- at det involverer flere fag og utøvere
som skal jobbe tett på hverandre eller
innenfor et begrenset område?
- at andre virksomheter av og til må
stanses eller legge om sin drift for en
periode?
Er det utfordringer med koordinering av
verneombud for ordinær virksomhet? Jfr
”Samordningsavtale”.
- at det må avklares noe ekstraordinært
for parkeringsforhold, brøyting og eller
skilting?
- at det skal plasseres hvilebrakker og
eller rigg?
Dato:15.04.13
Side: 11 av 17
Nei
Nei
Ja
Asfalttransport. Egne trasnportveier avtales
Ja
Opplæring i Air side safety og Securitu
Nei
Nattarbeider kan forekomme
Ja
Utførelse må tilpasses daglig flyplassdrift
Nei
Nei
Ja
Parkering avtales særskilt ved oppstart
Nei
Tillates ikke forlegningsbrakker inne på
flyplassområde
Følgende skal legges til grunn og er førende for
gjennomføring av prosjektet.
- Sikkerhetsplan
- Air side safety og security
Ja
at arbeidet skal foregå på flyplass og
dens rullebane og områder,
Rigg og avgrensninger
(byggeplassinngjerding)
Ja
Skilting/informasjon for sikring av
arbeidsområdet.
Nei
Områder som det jobbes på skal fysisk adskilles
fra flyoperative områder som er i drift
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Bygge- og anleggsvirksomhet
Risikoforhold
Sikre at uvedkommende ikke får
adkomst til bygge- og anleggsområdet
Personlig verneutstyr
Av sikkerhetsgrunner er det ikke tillatt
at en person jobber alene på
byggeplassen
Konflikt mellom anleggspersonell og
aktivitet på lufthavna
Nattarbeid
Skjønnsvurderinger av hver enkelt
ansatt
Mange nye og ukjente mennesker på
nytt anlegg
Graving og massetransport
Gravearbeid nær høyspentkabler og
elektriske installasjoner
Anleggstrafikk store anleggsmaskiner
Arbeid på elektriskeanlegg med
spenning
Avfallsbehandling
Ja/
Nei
Nei
Dato:15.04.13
Side: 12 av 17
Risikoreduserende tiltak
Ja
1 Påbudt med hjelm og vernefottøy. Annet
verneutstyr etter behov i forhold til
arbeidsoppgaver.
Ja
1 Arbeidstidsordninger
2 Synlighetstøy /vest1, hjelm og vernesko skal
benyttes av alle arbeidere.
Besøkende skal minimum benytte vest, hjelm og
vernesko.
Ja
1 Informasjon om dagens oppgaver på de etablerte
koordineringsmøtene
2 Forståelse av hverandres ansvars- og
arbeidsoppgaver
3 Personell må ha forståelse for og eierskap til
prosjektet
4 Holdningen skal ikke være “vi og dem”, alle må
kunne se helheten på en lufthavn
5 Oppdaterte organisasjonskart distribueres
Ja,
1 Arbeidstidsordninger
mulig 2 Følge opp at arbeidstidsordninger følges
3 Informasjon og avklaringer mot Byggherre
Ja
1 Inneha rutiner som ikke lar seg tolke med skjønn,
men som er klare og entydige
Ja
1 Nødvendig opplæring for å utføre oppgavene på
en ensartet måte
2 Unngå hastverk i arbeidsprosessene
3 Viktig å vite om og forstå andres ansvars- og
arbeidsoppgaver
Ja
Fresing av asfaltmasse, og transport av fresemasse,
samt varm asfaltmasse
Nei
Ja
Nei
Asfaltutleggere, valser
Ja
Begrenset omfang,. Men evnt Spesialavfall skal
ivaretas og borttransporteres til godkjent mottak av
den som produserer slikt avfall
Tunge løft
Klemfare, støt og slag
Nei
Ja
Styrt boring
Miljø
Nei
Ja
1 Personlig værneutstyr
2 Avsperring av området. Merking og varsling
1 Utarbeide beredskapsplan, rutiner for oppfølging
dersom uhellet er ute.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Lufthavndrift
Risikoforhold
Parkering og bevegelse bak / i nærheten
av fly
Ja
Manglende oversikt over hvor på
lufthavnen kjøretøy befinner seg.
Nei
Utfall / utlegging av strøm / andre
signalsystem
Behov for belysning av anleggsområdet
Nei
Svikt på kommunikasjonsutstyr
Ja
Manglende mobildekning
Ja
Oppkalling på feil radiofrekvens
Ja
Skade på lufthavnens lysanlegg
Ja
Kabel og rør brudd ved graving
Arbeider etter normal arbeidstid
Nei
Ja
Vakthold ved anleggsporter
PAPI ute av drift grunnet anleggsdrift
Manglende sikkerhetskultur
Nei
Nei
Ja
Flysikkerhet
Risikoforhold
Runway Incursion
Ja
Hinder i sikkerhetsområder og
hinderflater
Fremmedlegemer (FOD (Foreign Object
Debrees)) på rullebane
Dato:15.04.13
Side: 13 av 17
Risikoreduserende tiltak
1 Opplæring på Airside Safety,
ferdselsbestemmelser og lufthavnens bli-kjent-runde
2 Oppfølging fra entreprenøren der han må påse at
alle kan og praktiserer bestemmelsene
1 Entydige kallenavn på kjøretøy slik at forveksling
unngås (tårntjenesten må delta i valg av kallenavn)
2 Opplæring i Airside Safety og
ferdselsbestemmelser
Nei
1 Redundante løsninger skal finnes
2 Avslutte arbeid og foreta evakuering
3 Reserveløsning skal finnes
4 Varslingslister forefinnes i anleggsmaskin
1 Det skal brukes radio på alle steder der det er
virksomhet på innsiden av gjerdet
2 Entreprenørene skal alltid ha kommunikasjon seg
i mellom
3 Man skal ikke basere seg på mobiltelefon
1 Opplæring i fraseologi og bruk av radiokanaler og
forståelse for viktigheten av dette
1 Inspeksjon og rapportering
2 Reservedeler må være raskt tilgjengelig
1 Avtales med flyplassdrift
1 Fast punkt på byggemøte
2 Jevnlige vernerunder, rapporttering SHA
Risikoreduserende tiltak
1 Opplæring i airsade safety
2 Opplæring i bruk av sambandsutstyr (radio)
ENTR benytter internt komunikasjonsutstyr
3 Daglig koordineringsmøte mellom ENTR og Tårn
4 Roterende lys på anleggsmaskiner
Ja
1 Opplæring i airsade safety
Ja
1 Kompetanse / opplæring til alle som utfører
anleggsarbeid
2 Opplæring entreprenøren før arbeid igangsettes
3 Sikker avfallshåndtering
4 Sikring av last / varer, rutiner for utpakking av
embalasje som kan blåse inn på ferdselsområdet
5 Krav om lukket avfallscontainere
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Forstyrrelser og bortfall Lys/NAV
Ja
Komunikasjonssvikt
Misforståelser i kommunikasjonen
Ja
Uautorisert ferdsel på
manøvreringsområdet
Ja
Menneskelige faktorer (“jeg skulle
bare…”)
Ja
Nye aktører
Ja
Havari eller uforutsett stopp på
anleggsmaskin som er på
ferdselsområdet
Åpne grøfter i sikkerhetsområde ved
flybevegelser
Støv på rullebanen som gir glatt bane
Ja
Uautorisert personell kommer inn på
lufthavna
Ja
Dato:15.04.13
Side: 14 av 17
Kantlys kan bli skadet.
1 Opplæring til alle som utfører anleggsarbeid
Rutiner for varsling
1 Radiotelefonikurs og praktisk trening i forståelse
av ord. Misforståelser er ikke uvanlig, god
opplæring og forståelse er nødvendig. Nødvendig
korrigering fra kolleger må være akseptabelt
2 Nøkkelpersonell kommuniserer til tårn. Internt
hos ENT på eget samband.
1 Opplæring i Airside Safety og lufthavnens
ferdselsbestemmelser
2 Opplæring i radiotelefoni / fraseologi
3 Oppdaterte ferdselskart med korrekte betegnelser
skal forefinnes i alle anleggsmaskinene
4 Etablere presise prosedyrer for ferdsel
1 Skape holdninger og ansvarlighet i form av
informasjon
2 Nulltoleranse på gal oppførsel
3 Etablere klare og entydige prosedyrer som
beskriver hvordan viktige arbeidsprosesser skal
foregå
1 Opplæring av nye aktører og dersom nytt
personell kommer underveis i anleggsperioden.
2 Informasjon om prosjektet og fremdrift
1 Rask informasjon via radio til tårn
2 Sikre beredskap for å kunne frakte havaristen bort
Nei
Nei
1 All inn-/utpassasje via etablerte porter
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 15 av 17
1.16 Vedlegg B - Handlingsplan
En typisk Handlingsplan ved alvorlig ulykke / nesten ulykke – kan for eksempel se slik ut:
Oppgaver:
Den som oppdager hendelsen
-
Iverksette nødvendig førstehjelp
Tilkalle ambulanse
Varsle daghavende offiser
Varsle byggeplassledelse
Notere tidspunkt for ulykken
Byggeplassledelse
- Dersom mulig sendes en kollega
med den skadde i ambulansen
-
-
Varsle Arbeidstilsynet
Varsle selskapets øverste ledelse
Organisere hjelpearbeidet, sikre
skadestedet
Varsle pårørende, evt. i
samarbeid med politi
Byggherre varsles ved
byggeleder og eller prosjektleder,
som igjen varsler
plasskommandant.
Samle ansatte og UE og gi
informasjon, debriefe.
FB Byggleder
- Varsle Plasskommandant og eventuelt SHA
rådgiver i leiren.
- Varsle iht. til FBs beredskapsplan.
Prosjektleder hos Forsvarsbygg: Varsle
Plasskommandant og eventuelt SHA rådgiver i leiren.
-
Varsle iht. til FBs beredskapsplan.
Plasskommandant/Stabssjefen i militæret
- Øverste ansvar
- Ansvar for alle uttalelser* til media.
*) Etter at plasskommandanten har innledet
pressekonferanse vil det i hvert enkelt tilfelle
bli opp til den aktuelle arbeidsgiver å uttale seg
til media.
): Ingen uttalelser til media før det er klarert av
plasskommandanten.
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 16 av 17
VIKTIGE TELEFONNUMMER
BRANN
POLITI
AMBULANSE
110
112
113
Daghavende i Bodø flystasjon
Arbeidstilsynet
xxxxxxx
815 48 222
Telefon
Mobiltelefon
-
-
Prosjektleder hos entreprenør:
Daglig leder:
Forsvarsbygg :
Byggeleder / KU
Prosjektleder
Møtested for ambulanse:…………………………
Landingsplass for redningshelikopter:…………………………………………
Den som sendes for å møte helikopteret bør
•
•
på dagtid: ”vinke/vifte” med et plagg med signalfarge, for eksempel en gul vest.
i mørket: svinge et lys/lommelykt.
Kommentert [LK1]: Finner ikke dette numret
Konkurransegrunnlag, Del 3, B1 - SHA-plan
960045 Asfaltarbeider Bodø hovedflystasjon 2016
Kontraktsnummer 451093 Generalentreprise
Dato:15.04.13
Side: 17 av 17
1.17 Vedlegg C – Organisasjonsplan
Organisasjonsplan SHA-beredskap for Banak flystasjon:
(* = fyll inn navn på de aktuelle personer)
Lufthavnsjef Bent Hanssen
SHA-rådgiver Lars Kvernmo
Prosjektledelse i Forsvarsbygg
Viggo Engan/John Eivind Skogøy
Forsvarsbygg Koordinator utførelse (KU)*
Ikke utpekt ennå
Prosjektansvarlig *
hos Hovedbedriften/entreprenøren
Verneledelse hos
Hovedbedriften.
SHA-funksjon hos
Hovedbedrift.
Byggeplassformann *
Underentreprenører og
Håndverkere