6 Avtaledokument NS8401

Comments

Transcription

6 Avtaledokument NS8401
NS 8401 -­‐ Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om
prosjekteringsoppdrag
Avtaledokument
1. Partene
mellom
Oppdragsgiver
Navn
Organisasjonsnummer
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Adresse
Telefon
Mobiltelefon
Telefaks
E-postadresse
983 974 899
Postnr
Poststed
9038
Tromsø
og
Prosjekterende
Navn
Organisasjonsnummer
Adresse
Telefon
Mobiltelefon
Telefaks
E-postadresse
Postnr
Poststed
Postnr
Poststed
9038
Tromsø
er der inngått følgende avtale om prosjektering:
Prosjektets navn
UNN Tromsø, A-fløy
Prosjektets adresse
2. Alminnelige kontraktsbestemmelser
For denne kontrakten gjelder NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag,
med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.
For denne kontrakten gjelder dessuten (Fylles ut dersom spesielle dokumenter eller normer skal
gjelde):
1. Kontraktsdokument 1 Avtaledokument (dette dokument) 2. Kontraktsdokument 2 Referat fra kontraktsmøte datert DD.MM.ÅÅÅÅ 3. Kontraktsdokument 3 Evt. Tilleggsopplysninger i regneperioden. 4. Kontraktsdokument 4 Tilbud fra <leverandør> datert DD.MM.ÅÅÅÅ 4.1. Tilbudsbrev 4.2. Utfylt svarskjema 4.3. Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav 4.3.1.Firmaaattest 4.3.2.KS-­‐system 4.3.3.HMS-­‐egenerklæring 4.3.4.Referanseliste Side 1 av 7 NS 8401 -­‐ Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag 4.3.5.Skatteattest 4.3.6.MVA-­‐attest 4.3.7.Årsregnskap siste 2 år 4.4. Dokumentasjon av tildelingskriterier 4.4.1.Bemanningsliste og bemanningsplan 4.4.2.CV’er tilbudt personell 4.4.3.Oppgaveforståelse 4.4.4.Styringsramme/timebudsjett 5. Kontraktsdokument 5 Tilbudsgrunnlaget datert 20.10.2013 5.1. Tilbudsforespørsel 5.2. Orientering om prosjektet 5.3. Oppdragsgivers systemer og rutinger 5.4. Ytelsesbeskrivelse 5.5. HPU 5.6. FP-­‐kalkyle 5.7. HMS-­‐egenerklæring 5.8. Mal for avtaledokument etter NS8401 5.9. Svarskjema 6. Kontraktsdokument 6 Kontraktsbestemmelser basert på NS 8401 (ikke vedlagt). Forekommer det i ovennevnte dokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i den oppstilte rekkefølge. 3. Beskrivelse av oppdraget
Jf. Kontraksdokument 5.
Side 2 av 7 NS 8401 -­‐ Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag 4. Særskilt avtale om rettigheter til prosjektmaterialet (NS 8401 punkt 6.1)
Det avtales følgende om rettighetene til prosjektmaterialet:
5. Tidsfrister (NS 8401, punktene 9.2 og 14)
5.1 Tidsfrister for den prosjekterendes ytelser, jf NS 8401, punkt 9.2
Oppdraget skal påbegynnes:
Oppdraget skal være ferdig:
Snarest etter avtaleinngåelse
22.08.2016
Avtalte delfrister:
Kontrahering av leverandører for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr:
29.04.2015
Side 3 av 7 NS 8401 -­‐ Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag 5.2 Tidsfrister for oppdragsgivers ytelser, jf NS 8401, punkt 14:
,som gjelder
,som gjelder
,som gjelder
6. Dagmulkt eller erstatning (NS 8401, punkt 12.2)
Partene kan etter kontrakten velge mellom dagmulkt og erstatning, eventuelt i kombinasjon. Velges
ikke dagmulkt, vil kontraktens erstatningsregler gjelde.
For følgende frister har partene valgt dagmulkt med angitte beløp:
Frister:
Beløp:
Frister i punkt 5.
Kr 1.000,Kr
Særlige bestemmelser:
7. Prisen på oppdraget, utgifter, (NS 8401,
Prisen på oppdraget beregnes på følgende måte:
punkt 15)
Fast pris, NOK kr. Xxx.xxx,00 eks. mva.
Side 4 av 7 NS 8401 -­‐ Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Endringsarbeid honoreres etter følgende satser, jf NS 8401, punkt 10.4:
Jr. Kontraksdokument 5
I tillegg til prisen skal følgende utgifter dekkes, jf. NS 8401, punkt 15.1.4:
Jf. Kontraktsdokument 5.
Eventuell bestemmelse for regulering av prisen, jf. NS 8401, punkt 15.1.2:
Jf. Kontraktsdokument 5.
8. Partene og deres representanter (NS 8401 punkt 5.1)
Oppdragsgiverens representant er:
Jan Eirik Søreng
Den prosjekterendes representant er:
N.N.
9. Underrådgivere, siderådgivere og andre medhjelpere (NS 8401, punkt 5.3)
Den prosjekterende skal benytte følgende underrådgivere:
Oppdragsgiveren skal benytte følgende siderådgivere:
Side 5 av 7 NS 8401 -­‐ Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag 10. Gruppekontrakter (NS 8401, punkt 5.5 og 5.6)
Alternativ 1
Gruppen er pålagt av oppdragsgiver
Alternativ 2
Gruppen er ikke pålagt av oppdragsgiveren
Navn på gruppedeltakerne:
11. Erstatningsansvar (NS 8401, punkt 13.3)
Som maksimalgrense for erstatningsansvar for prosjekteringsfeil i stedet for bestemmelsene i NS
8401 om erstatningsansvar er avtalt:
Erstatningsansvar for hvert enkelt skadetilfelle begrenses til
kr
Erstatningsansvar for hele oppdraget begrenses til
kr
12. Forsikring (NS 8401, punkt 7.2)
For oppdraget gjelder følgende forsikringer:
13. Tvister (NS 8401, punkt 18)
Særbestemmelser:
Side 6 av 7 NS 8401 -­‐ Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag 14. Eventuelle andre bestemmelser for oppdraget
15. Underskrifter
Dette avtaledokumentet med bilag er utferdig i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Sted og dato
Sted og dato
Underskrift oppdragsgiver
Underskrift prosjekterende
Side 7 av 7