Bærekraft i Brasil

Comments

Transcription

Bærekraft i Brasil
Bærekraftig utvikling i Brasil
Status
Brasil er verdens femte største land med 203 millioner mennesker og rikelig med naturressurser. I
løpet av de siste tjue årene har landet blitt mye rikere, og blir omtalt som Latin-Amerikas ledende
økonomiske makt. Noe av rikdommen skyldes at de har hogget ned store areal med regnskog, blant
annet for å drive gruver, jordbruk og kvegdrift. Men rikdommen er svært ulikt fordelt og det er store
økonomiske forskjeller mellom de som har mest og minst i landet. Korrupsjon og mangel på
utdannet arbeidskraft har hemmet utviklingen og skapt dype kløfter i samfunnet.
Som et forsøk på å rette opp den skjeve fordelingen mellom mennesker, laget myndighetene et
system for å løse flere ulike problemer samtidig.
Regnskogen
Brasil har et svært variert landskap. I den nordlige delen av landet ligger regnskogområdet
Amazonas. Her er avskoging et stort problem, og det er mye ulovlig hogst og brenning av jord for å
kunne dyrke den. I 2005 var allerede en femtedel av skogen hugget ned, og regnskogen reduseres
med mellom 1,5-4 prosent hver år. Tapet av regnskog ødelegger også Brasils rike dyre- og planteliv,
samtidig som det truer næringsgrunnlaget til indianerbefolkningen i området.
For å bremse avskogingen, satte myndighetene i gang et prosjekt hvor familier som bor i
regnskogen får penger for å la være å drive ulovlig hogst og brenne ned områder for å dyrke jorda.
Familiene fikk i tillegg opplæring i hvordan de kan bruke skogen uten å ødelegge den. Dette har
bremset avskogingen i Brasil.
Skole og helse
Brasil er ett av landene i Latin-Amerika med størst forskjell mellom fattig og rik. Forskjellene er
spesielt synlig i byene hvor en stor del av befolkningen lever i slumområder, også kalt «favelas».
Dette gikk ut over både helsa og utdanningen til de fattigste familiene.
for å sikre at hele familien holder seg sunn og frisk. I tillegg får skolebarn i fattige områder gratis
mat på skolen. Dette gir foreldrene enda en god grunn til å sende barna sine til skolen.
Et tiltak fra myndighetene var å tilby at familier som tjener lite, får penger for å sende barna sine på
skolen og vaksinere dem. Foreldrene kan også gå på gratis kurs for å lære å lese og skrive selv. 13
millioner familier har hittil blitt hjulpet på denne måten. Barna som vokser opp får bedre muligheter
til å få seg jobb og komme seg ut av fattigdommen de ble født inn i.
De familiene som har aller minst, får pakker med mat og informasjon om hvordan de kan spise riktig,
for å sikre at hele familien holder seg sunn og frisk. I tillegg får skolebarn i fattige områder gratis
mat på skolen. Dette gir foreldrene enda en god grunn til å sende barna sine til skolen.
Bærekraftig energi
Myndighetene ønsket at flere skulle få strøm i hjemmet sitt, og betalte derfor for å bygge små
kraftstasjoner og strømnettverk. Mer enn 300 000 mennesker jobber nå i selskaper som arbeider
med strømnettet. Bærekraftig energi har imidlertid vært vanskelig for Brasil.
Foreløpig har de løst det på to måter:
1.
De har bygget enorme damanlegg som brukes til vannkraft.
2.
Landet lager drivstoff av sukkerrør som kan brukes til biler i stedet for bensin.
Vannkraft er en fornybar energikilde som ikke skader klimaet. Men byggingen av dammer kan være
et problem for miljøet. Der hvor dammene er, kan det ikke bo dyr, fugler, planter eller mennesker.
Artene som bor der, står i fare for å bli utryddet når de mister hjemmene sine. Vann fra elver føres til
dammene slik at andre områder får mindre vann. Andre områder har blitt oversvømt.
Byggingen av de store damanleggene har i tillegg ført til større utslipp av metangass, som er like
skadelig for klimaet som CO2. For at elver og dammer skal fylles, trengs det regn. Hvis det kommer
mindre nedbør i fremtiden på grunn av klimaendringer, kan ikke Brasil produsere like mye energi fra
dammene. Dammene er i tillegg bygget langt unna der hvor det bor flest folk. Mye energi forsvinner
i strømnettet når den transporteres fra anlegget til husene.
Om du lager drivstoff til biler av planter, kalles det biodrivstoff. For å lage biodrivstoff, kan du bruke
mais, soya eller sukkerrør. Sukkerrør er bedre for miljøet enn mais og du trenger mindre plass. Da er
det mer plass til å dyrke mat.
Landbruket står for en stor del av eksporten i Brasil. Det er derfor viktig at det ikke brukes for
mange jorder til å dyrke sukkerrør. Brasil trenger god plass til å dyrke nok mat til folk, og de kan ikke
fortsette å hugge ned regnskogen for å få tilgang på mer jord.

Similar documents