Promoció 26 habitatges Dalt Murada

Comments

Transcription

Promoció 26 habitatges Dalt Murada
Promoció 26 habitatges
Dalt Murada
Institut Balear de l’Habitatge
Manuel Azaña 9, baixos
07006 Palma
ÍNDEX
Memòria del Projecte
Llicència d’obres
Cèdula Urbanística
Certificat de Taxació
Articles Relacionats
Promoció 26 habitatges, Dalt Murada
Ràfecs de Dalt Murada. El solar ocupa la taca de cel a la dreta.
1
Promoció 26 habitatges, Dalt Murada
Emplaçament Carrers Bala Roja / Bastió del príncep / Sant Cristòfol
Habitatges 26
Superfície solar 601,49 m²
Superfície construïda 2.035,72 m²
Data llicència obres 26 juliol 2012
Habitatges 26
Locals comercials 3
Arquitecte Josep Llinàs i Carmona
2
Promoció 26 habitatges, Dalt Murada
Solar situat en primera línea de mar
Vista desde la primera planta
A 5’ de la Seu
3
Promoció 26 habitatges, Dalt Murada
Memòria del projecte
La normativa específica de Sa Calatrava obliga a mantenir-hi l’estructura parcel·lària original i a
reproduir les façanes preexistents.
D’aquestes construccions anteriors, una d’elles tenia una volumetria inacabada, i permet
introduir un pati obert al carrer en el seu lloc.
S’ emfatitza una altra peça del conjunt (la de la cantonada Bala Roja -Baluard d’es Príncep),
d’un volum major que les altres, mitjançant el joc de les seves façanes.
Durant el procés de projecte s’adverteix la necessitat de cobrir el pati per a reduir la visibilitat de
la paret mitjanera des del carrer i d’actuar sobre la façana al Baluard d’es Príncep per
manifestar la seva relació amb el mar i amb el perfil de la ciutat antiga.
S’ha estudiat la implantació en el conjunt d’un sistema de micro-cogeneració integrat en la
instal·lació de producció d’aigua calenta de l’edifici que millora l’eficiència energètica reduint les
emissions de COЇ, obtenint un estalvi energètic i econòmic.
4
Promoció 26 habitatges, Dalt Murada
CV Josep Llinás Carmona , arquitecto
(Castellón de la Plana, España 1945)
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
Profesor de la ETSAB, así como de la ETSAV y de la Universidad Ramón Llull.
Ha obtenido tres veces el Premio FAD, en el año 1977 en la categoría de interiorismo, el 1996
por la restauración del Teatro Metropol de Tarragona y el 2006 por la realización de la
Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.
Asimismo el año 1995 fue galardonado con el Premio Ciudad de Barcelona de arquitectura
y el 2006 con el Premio Nacional de Arquitectura y Espacio Público por la realización de la
Biblioteca Jaume Fuster.
DOCENCIA Y PREMIOS
1970-1989 -Profesor Titular de Proyectación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona
1977 - Recibe el premio FAD de interiorismo
1978-1981 -Profesor Asociado de la cátedra de Proyectación II en al Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona
1983-1991 - Profesor contratado de la cátedra de Proyectación V, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura del Vallés, Barcelona
1990 - Recibe el premio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Madrid por la exposición
"Josep Maria Jujol, arquitecto"
1994-1995 - Finalista de la III Bienal de Arquitectura Española
1995 - Gana el premio Ciudad de Barcelona por el edificio residencial de las calles
Carme/Roig1995-1996 - Finalista en la IV Bienal de Arquitectura Española
1996 - Recibe el premio FAD de Arquitectura por la restauración Teatro Metropol de Tarragona
1996 - Recibe el premio Rehabitec
1996 - Recibe el premio Dragados y Construcciones de Arquitectura Española
1997 - Recibe el premio FAD de la opinión
1997-1999 - Profesor contratado en la Escuela de Arquitectura Ramón Llull de Barcelona
1997-1998 - Gana el IV Premio Manuel de la Dehesa con ocasión de la V Bienal de
Arquitectura Española
1998 - Premio Ciudad de Barcelona
1999-2000 - Profesor Visitante en el Departamento de Arquitectura de la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne
2001 - Premio Ciudad de Barcelona
2002 - 2003 - Enseña en la Escuela de Arquitectura Técnica de Pamplona (Universidad de
Navarra)
2003 - Es invitado come experto exterior en la comisión de examen de tesis en la École
Polytechnique Fédérale de Lausanne
2003 - Premio Ciudad de Barcelona
2003 - Recibe el premio FAD de la opinión
2003-2004 - Enseña en la Escuela de Arquitectura Ramon Llull de Barcelona
2006 - Premio Nacional de Arquitectura y Espacio Público por la realización de la Biblioteca
Jaume Fuster.
5
Promoció 26 habitatges, Dalt Murada
CV Gràfic Arquitecte J. Llìnàs
Auditori L’atlàntida, Vic
Biblioteca Plaça Lesseps, Barcelona
Biblioteca Gràcia, Barcelona
6
Promoció 26 habitatges, Dalt Murada
SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SO
C I E D A D D E T A S A C I Ó N , S . A . - C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N -NºRInforme
E F E RST
E N C I A 5 0 2 4 1 1 5 I 15024115I12
2 SOCIE
D A D D E T A S A C I Ó N , S . A . - C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N - R E F E R E N C I A 5 0 2 4 1 1 5 I 1 2 S O C I E-DA
Refer. Entidad
D DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD D
E T A S A C I Ó N , S . A . - C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N - R E F E R E NEntidad
C I A 5P.JURIDICA
0 2 4 1 1 5 I 1CENTRAL
2 S O C INº
E Ofic
D A D 0001
DE T
ASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TAS
Pag. 1 de 2
ACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASAC
IÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓ
N, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN,
S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A
. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. A petición de INSTITUT BALEAR DE L´HABITATGE se emite el presente certificado de tasación, para la finalidad
CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CE
deI CGARANTIA
(ECO
SID está
RTIF
A D O D E TPARA
A S A CMERCADO
I O N - R E FHIPOTECARIO
ERENCIA 502
4 1 1 5805/2003),
I 1 2 S O C Ique
EDA
D E incluida
T A S A Cdentro
I Ó N , del
S . Aámbito
. - C Ede
RTI
aplicación
deA SlaA orden
deN ,bienes
FICA
DO DE T
C I O N ECO
- R E805/2003
F E R E N Cde
I A 275 0de
2 4 1Marzo,
1 5 I 1 2 sobre
S O C Inormas
E D A D de
D E valoración
TASACIÓ
S . A . inmuebles
- C E R T I FyI C
derechos
BOE
9 CdeI Óabril
A D Odeterminados
DE TASAC
I O N - para
R E Fciertas
E R E Nfinalidades
C I A 5 0 2 financieras,
4 1 1 5 I 1 2 Spublicada
O C I E D Aen
D el
DE
T Ael
SA
N , de
S . A2003.
. - CElE informe
R T I F I Cde
AD
O DE
T A S A Cque
I O Nresume
- REF
E R certificado
E N C I A 5 SI
0 2 se
4 1 1ha
5 Irealizado
1 2 S O C Ide
ED
A D D Econ
T Alos
S Acriterios,
C I Ó N , Smétodos
. A . - CyE procedimientos
RTIFICADO D
valoración
este
acuerdo
E T contenidos
A S A C I O Nen-la Rorden
E F E ECO
R E N 805/2003
CIA 50y
2 4legislación
1 1 5 I 1 2 Sconcordante.
OCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE
T A STipo
A C I de
O Ninmueble
- REFE
R E N ........
C I ATERRENO
5 0 2 4 1 1 DIRECTAMENTE
5 I 1 2 S O C I E D AEDIFICABLE
D D E T A SPARA
A C I ÓPROMOCION
N, S.A. - CERTIFICADO DE TA
tasado
S A C I O N - R E F E R E N C I A 5 0C2SANT
4 1 1 5 CRISTOFOL
I 1 2 S O C I E2 D-A6DESQ.
D EC TBASTIO
A S A C DEL
I Ó N PRINCEP
, S . A . -7 C-E9R, DISTRITO
T I F I C A DCENTRE,
O DE TASA
Localización ..........................
CION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACI
PALMA, MUNICIPIO PALMA DE MALLORCA (7001-BALEARS (ILLES))
ON - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION
-- / -...........
- R EUrbanización
F E R E N C I A/ Nombre
502411
5I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - R
Desocupado;Se
Ocupación
/
Destino.................
E F E R E N C I A 5 0 2 4 1 1 5 I 1 2 S O C I E D A D Ddesconoce
E TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REF
E R ERegistro
N C I A 5de
0 2propiedad
4 1 1 5 I 1 2.............
S O CPALMA
I E D A DDE
D MALLORCA
E TASACI5
Ó N Sección
, S . A . 1- C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N - R E F E R
E N CTitular
I A 5 0registral.........................
24115I12 SOCIED
A D D E T ABALEAR
S A C I Ó DE
N , LA
S . AVIVIENDA
. - CERTIFICADO DE TASACION - REFEREN
INSTTITUTO
CIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCI
NºAfinca
inscrip.
orden
A 5 0Identificación-Nombre
24115I12 SOCIED
D D Reg.
E T ANº
SA
C I Ó NTomo
, S . A . Libro
- C E R Folio
T I F I C A D O IDUFIR
D E T ANº
SA
C I O N - RReferencia
E F E R E Ncatastral
CIA 5
0 2 4 1Terr.
1 5 I 11 2 S O C I E D A D D E T 4252
A S A C I Ó N ,18S . A5554
. - C E464
R T I F I 112
C A D O D E T A S-A C I O N--- 0498703DD7709G0001AA
REFERENCIA 5024
115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115
I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12
SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SO
Conforme a la finalidad y métodos de valoración que se indican, a la documentación e información que se nos ha
CIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIE
comprobaciones
y Acon
definiciones
elD A
D A D aportado,
D E T A SaAlas
CIÓ
N , S . A . - C Eque
R T Ihemos
F I C A realizado
DO DE T
S A las
CIO
N - R E F EyR alcance
E N C I Aque
5 0 figuran
2 4 1 1 5 Ianexos
1 2 S O en
CIE
informe
de
tasación
indicado
en
la
cabecera
que
sintetiza
este
certificado,
es
nuestra
opinión
que
el:
D DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD D
E TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE T
VALOR DE TASACION-HIPOTECARIO del inmueble al 22/06/12 es:
euros
A S A C I Ó N , S . A . - C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N - R E F E R E N C I A 5 0 2 4 1 1 5 I 1 2 S3.633.780
OCIEDAD DE TAS
ACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASAC
I Ó NCUADRO
, S . A . - DESGLOSE
C E R T I F I CDE
A DVALORES
O D E T ATÉCNICOS.
SACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓ
N, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN,
Finca
Tipo/ Nº
Correc.
VCOM
VRD
S . A . - C E R T I F I C A DSup.
O DTerr.
E TNatur.
A S A Sup.edif.
C I O N Afecc./
- REF
EREN
C I A 5VCOM-ajt
0 2 4 1 1 5 I 1 2 VRE
SOCIED
A D D EVACT
T A S A C IVOM
ÓN, S.A
Vin
Reg.
Nº
Terr
Superf.
(€)
(m2s)
(m2t)
(€)
(€)
(€)
(€)
. - C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N - R E F E R E N C I A 5 0 2 4 1 1 5 I 1 2 S O C I E D A D D E T A S A C I Ó N(€)
, S.A. CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CE
VALORES ACTUALES AL 22/06/12
RTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTI
F I CTerr.
A D1O D-E T A S4252
A C I O602,0
N - R ENeta
F E R2.662,0
E N C I A 5 0 2 4 -1 1 5 I 1-2 S O C I E--D A D D E--T A S 3.633.780
ACIÓN, S.A
--. - C E R--T I F I C
ADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICAD
Nota: VCOM - Valor calculado por el método de comparación; VRE - Valor calculado por el método residual estático; VRD - Valor calculado
O DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO D
por el método residual dinámico; VACT - Valor calculado por el método de actualización; VOM - Valor calculado por otro método diferente a los
E TdeAlaSECO
A C I805/2003
ON - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE
TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TA
DEL
(desglose
(€)
S A CVALORES
ION - RE
F E RSUELO
ENCIA
5 0 2 4 1 por
1 5 Iterrenos
1 2 S O Cvinculados).
IEDAD DE
TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASA
CION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACI
O NTipo/
- R E FNº
E R E NFinca
C I A 5Sup.
0 2 4Terr.
1 1 5 I 1 Natur.
2 S O CSup.edif.
I E D A D D E TVALOR
A S A CACTUAL
IÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION
Superf.
- RNº
EF
ERE
N C I AReg.
5 0 2 4 1 1(m2s)
5I12 SO
C I E D A(m2t)
D D E T A S A C I Ó N , S . A . V.
- Tasc.(Hipot)
CERTIFICADO DE TASACION - R
Vinc
Terr
EFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REF
E R Terr.
E N C1 I A -5 0 2 4 1 4252
1 5 I 1 2 S O602,0
C I E D A Neta
D D E 2.662,0
T A S A C I Ó N , S . A . - C E R T -IF
ICADO DE TASACION - REFER
3.633.780
ENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFEREN
C I A CONDICIONANTES
5 0 2 4 1 1 5 I 1 2 S O CY
I EADVERTENCIAS
DAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCI
A 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5
0 2 4 1No
1 5 existen
I 1 2 S Ocondicionantes
C I E D A D D EenT la
A Stasación
A C I Ó Nque
, Spudieran
. A . - C afectar
E R T I FalI inmueble/s
C A D O D Etasado/s
TASACION - REFERENCIA 5024
1 1 5 INo
1 2 existen
SOCIE
DAD DE T
SA
C I Ó N ,que
S.A
. - C E afectar
R T I F Ial
C inmueble/s
A D O D E tasado/s
TASACION - REFERENCIA 5024115
advertencias
enAla
tasacion
pudieran
I 1 2 OBSERVACIONES
SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12
SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SO
C I E Observaciones
D A D D E T A Sque
A Cafectan
I Ó N , Sa .la
A tasación
. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIE
DAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDA
OO.02 Se ha comprobado el estado de ocupación del inmueble en base a la información que ha sido facilitada
D DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD D
E T A S A C I Ó N ,por
S . el
A .solicitante
- C E R T de
I F la
I Ctasación
A D O DaE22.06.2012
TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE T
ASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TAS
ACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASAC
IÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓ
N, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN,
(Continua
página
S.A. - CERTIFICADO DE TASACION
- R E F EenR la
EN
C I A siguiente)....
5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A
. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CE
RTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTI
FICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFIC
ADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICAD
O DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO D
E TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
Registro Mercantil de Madrid, tomo 3.358 del libro de Sociedades 0, folio 44, sección 8ª, hoja M-56.927, Inscripción 18ª - C.I.F. A-28-808145
CERTIFICADO DE TASACIÓN
......................................................
...................................................
SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SO
C I E D A D D E T A S A C I Ó N , S . A . - C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N -NºRInforme
E F E RST
E N C I A 5 0 2 4 1 1 5 I 15024115I12
2 SOCIE
D A D D E T A S A C I Ó N , S . A . - C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N - R E F E R E N C I A 5 0 2 4 1 1 5 I 1 2 S O C I E-DA
Refer. Entidad
D DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD D
E T A S A C I Ó N , S . A . - C E R T I F I C A D O D E T A S A C I O N - R E F E R E NEntidad
C I A 5P.JURIDICA
0 2 4 1 1 5 I 1CENTRAL
2 S O C INº
E Ofic
D A D 0001
DE T
ASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TAS
Pag. 2 de 2
ACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASAC
IÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓ
N, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN,
S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A
. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CE
RTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTI
incompleta.
SeN ,haS .valorado
laI C
F I C A D OR.60
O D E TLa
A Sdocumentación
A C I O N - R E aportada
F E R E N Cpara
I A la
5 0 identificación
2 4 1 1 5 I 1 2 S Oregistral
C I E D A está
D DE
TASACIÓ
A . - C Epara
RTIF
noD contenga
cargas
A D O D E T A S hipótesis
A C I O N -que
R Ela
F Eredacción
R E N C I A completa
5 0 2 4 1 1 5del
I 1 2documento
SOCIEDA
DE TASA
C I Ó Nu, otras
S . A . limitaciones
- C E R T I F Ique
CAD
O D E T A S A C Iperjudiquen
O N - R E Flos
E Rvalores
E N C I adoptados
A 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO D
E TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE
OR.M10 El terreno esta sujeto a la regulación genérica de la protección RH y NR,reguladas por el P.E.R.I de Sa
TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TA
documentación
S A C I O N - R ECalatrava,
F E R E N Csegún
I A 5detalles
0 2 4 1 1 5adjuntados
I 1 2 S O C en
I E los
D Aanejos
D D E de
TA
S A C I Ó N , S urbanística.
.A. - CERTIFICADO DE TASA
CION R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
5
0
2
4
1
1
5
I
1
2
S
O
C
I
E
D
A
D
D
E
T
A
S
A
C I Ó N ,del
S . inmueble
A . - C E en
R Tbase
IFIC
O DE TAS
ACI
OU.04 Se ha comprobado la adecuación al planeamiento urbanístico
aA
laDinformación
que
O N - R E F E R Eha
N Csido
I A facilitada
5 0 2 4 1 1 5 Ipor
1 2 la
S Oconsulta
C I E D A DdelD Eplaneamiento
TASACIÓN
, S . A . - aC través
E R T I Fde
I Cmedios
A D O Dinformáticos
E TASACIO
municipal
aN
- REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - R
22.06.2012
EFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REF
elE inmueble
carga
E R E N COV.M06
I A 5 0 2Según
4 1 1 5 Idocumentación
1 2 S O C I E D Aregistral
D D E T aportada
A S A C I Óexiste
N , S . sobre
A. - C
R T I F I C Avalorado
D O D E una
TAS
A C I de
O N "pacto
- R E FdeE R
E N C I A 5 0 2 4 1ventanas"
15I12 SO
CIED
A D D E T7ª,
A Sconsistente
A C I Ó N , Sen
. Alas
. -ventanas
C E R T Ique
F I Cdan
A D al
O interior
D E T Ade
S AlaCmanzana
ION - R
F E son
REN
según
inscripción
y Eque
C I A 5 0 2 4 1 1 5 Icolindantes
12 SOCIE
D AelDterreno
D E T valorado.
A S A C I ÓDicha
N , S .carga
A . - se
C ha
E Rtenido
TIFIC
D O D en
E el
TA
S A C I del
O Naprovechamiento
- REFERENCI
con
enAcuenta
cálculo
A 5 0 2 4 1 1 5 I 1 2respetando
S O C I E D los
A D metros
D E T Ade
S Apatio
CIÓN
, S .servidumbres
A . - C E R T Ide
F I vistas
C A D Oy D
E T que
A S Amarca
C I O Nel- código
R E F E civil
RENy
C Ilos
A 5
para
luces
0 2 4 1 1 5 I 1 2 S Oparámetros
C I E D A D de
D Ehabitabilidad
T A S A C I Ó de
N , laS normativa
. A . - C E urbanística
R T I F I C A vigente.
DO DE TASACION - REFERENCIA 5024
115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115
lasC Ihipótesis
I 1 2 S O C I E D A Los
D Dvalores
E T A Sadoptados
A C I Ó N , serán
S . A . válidos,
- C E R siempre
T I F I C Aque
D OseDcumplan
E TASA
O N - Rde
E Fcálculo
E R E N consideradas
C I A 5 0 2 4 1en
1 5 el
I12
S O C I E D A D Dinforme
E T A S Aque
CIÓ
N , Sbasadas
. A . - Cen
E Rlos
T I Fparámetros
I C A D O Dde
E aprovechamiento
TASACION - R
F E R E establecidos
N C I A 5 0 2 4en
1 1el
5 I Plan
12 SO
están
y Ecargas
C I E D A D D E TEspecial
ASACIÓ
, S.A. - CE
I F I Cen
A una
D O estimación
D E T A S Ade
C Iplazos
O N - de
R Edesarrollo
F E R E N Curbanístico
I A 5 0 2 4 1e 1inmobiliario,
5I12 SOCIE
deNOrdenación;
asíR T
como
D A D D E T A S Acostes
C I Ó Nde
, Surbanización,
. A . - C E R Tcostes
IFICA
O D E T A S AyCvalores
I O N - de
R Emercado
F E R E Nmedios
C I A 5 del
0 2 4 sector
1 1 5 I 1 inmobiliario
2 SOCIEDA
deD construcción
D D E T A S A C Iaplicable
Ó N , S . Aa. la- zona
CER
T
I
F
I
C
A
D
O
D
E
T
A
S
A
C
I
O
N
R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
5
0
2
4
1
1
5
I
1
2
S
O
CIEDAD D
en la fecha de la tasación.
E TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE T
ASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TAS
ACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASAC
IÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓ
N, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN,
S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A
. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CE
RTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTI
FICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFIC
ADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICAD
O DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO D
E TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE
TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TA
SACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASA
CION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACI
ON - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION
- REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - R
EFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REF
ERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFER
ENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFEREN
CIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCI
A 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5
024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024
115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115
I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12
SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SO
CIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIE
DAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDA
D DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD D
E TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE T
ASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TAS
ACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASAC
IÓN, S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓ
N , S . A . - C E R T I Arquitecto
F I C A D Oque
D Eha realizado
T A S A Cel
IO
N - R E F E R E N Sociedad
C I A 5 0de
2 4Tasación
1 1 5 I 1 2S.A.
S O, p.p:
CIEDAD DE TASACIÓN,
informe:
S.A. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A
. - CERTIFICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. CFecha
E R Tde
I Fvisita
ICADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CE
R22
T de
I Fjunio
I C Ade
D 2012
O DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTI
FFecha
ICAD
DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFIC
deOemisión
ADO DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICAD
O DE TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO D
Fecha límite de validez
E TASACION - REFERENCIA 5024115I12 SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. - CERTIFICADO DE
Registro Mercantil de Madrid, tomo 3.358 del libro de Sociedades 0, folio 44, sección 8ª, hoja M-56.927, Inscripción 18ª - C.I.F. A-28-808145
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.
José Echegaray, 9. 28232 Las Rozas. MADRID
Tel. 91 372 75 00. Fax 91 372 75 10
Inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 4313
Nº Expediente IB-07108/03- 3 * V.452
Rf: VARI *AAPPADMINISTRACIONES PUB
Fecha: 26-06-2012
Ref.Tasador: DAD (26183 - 26183)
CERTIFICADO DE TASACIÓN
D. Pedro Soria Casado, en calidad de Director de Red de Negocio de TINSA, Tasaciones Inmobiliarias, S.A., inscrita
en el Registro Especial de Sociedades de Tasación del Banco de España con el nº 4313 el día 7 de Mayo de 1.985,
como resumen del informe de tasación realizado por dicha Sociedad, que corresponde al número: IB-07108/03- 3 de
fecha 26-06-2012 realizada por DAMIAN ANDREU AMENGUAL tras visita del inmueble el día 26-06-2012. Fecha de
Caducidad: 25-12-2012
CERTIFICA:
El terreno descrito en el informe, situado en Calle Bastión del Príncipe, nº 7, en el municipio de PALMA DE
MALLORCA, provincia de ISLAS BALEARES (07001) tiene los siguientes datos:
Situación de Ocupación:
Sin ocupante
Nombre del Solicitante:
INSTITUTO BALEAR DE LA VIVIENDA
N.I.F./C.I.F.nº:
Q5750001I
Domicilio del Solicitante:
Calle SAN CRISTOBAL
LA FINALIDAD DE LA TASACIÓN es determinar el valor de los terrenos de acuerdo a las hipotesis que se
indican en el apartado de observaciones
Esta valoración se ha realizado conforme con la orden ECO 805/2003 de 27 de marzo, modificada por la EHA
3011/2007 y EHA 564/2008 excepto en lo relativo a : las comprobaciones . La finalidad no se encuentra entre
las definidas en el art. 2 de dicha normativa (Ámbito de aplicación).
MÉTODOS UTILIZADOS PARA CALCULAR EL VALOR DE MERCADO
- MÉTODO DE COMPARACIÓN
- MÉTODO DEL VALOR RESIDUAL
VALORES Y COSTES CALCULADOS:
Valor Residual
(791.331.560 pta)
4.755.998,46 Euros
VALOR DE TASACIÓN
4.755.998,46 Euros (791.331.560 pta)
El Valor de Tasación corresponde al Valor Residual
ADVERTENCIAS:
Para determinar la clase de suelo y el aprovechamiento urbanístico, se ha consultado la Documentación del
planeamiento. Se recomienda solicitar cédula urbanística o certificado del Ayuntamiento.
El inmueble aparentemente no estaba ocupado.
DATOS REGISTRALES Y/O CATASTRALES DEL INMUEBLE VALORADO
Registro de la propiedad:
Palma de Mallorca número 5
Superficies Valoradas
Nº Finca
4252
C.L. S.R.
L.
A. Terreno
Registral
Comprobada
601,00
592,00
Adoptada F.D.C.
592,00
D
Referencia Catastral 1: 0498703DD7709G0001AA
C.L.- Comprobación de linderos.
L.- Los linderos descritos en la Documentación registral coinciden con los comprobados.
S.R.- Superficie Registral
A.- Alguna de las superf.de los datos registrales no coincide con la comprobada
F.D.C.-Forma De Comprobar
D - Las superficies se han comprobado mediante la medición del Plano Catastral.
ECO
1/2
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL CERTIFICADO O DEL INFORME DE VALORACIÓN O CUALQUIER REFERENCIA A LOS MISMOS EN DOCUMENTOS, CIRCULARES, INFORMES
O PUBLICACIONES DE CUALQUIER TIPO, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. Y FUERA DE LA FORMA Y CONTEXTO EN EL QUE SE ENCUENTRAN. LA
UTILIZACIÓN DE LA VALORACIÓN PARA OTROS FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS AL REALIZAR EL ENCARGO, EXIMIRÁ A TINSA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD. C.I.F. A-78029774. Registrada
en el Registro del Banco de España con el nº 4313 - Inscrita en el Reg.Merc.de Madrid, Insc.1ª, nº 66378-1, folio 27, tomo 629, gral.611, secc.3ª del Libro de sociedades.
TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.
José Echegaray, 9. 28232 Las Rozas. MADRID
Tel. 91 372 75 00. Fax 91 372 75 10
Inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 4313
Nº Expediente IB-07108/03- 3 * V.452
Rf: VARI *AAPPADMINISTRACIONES PUB
Fecha: 26-06-2012
Ref.Tasador: DAD (26183 - 26183)
CERTIFICADO DE TASACIÓN
Superficie adoptada: 592,00 m²
No se ha cumplido la Normativa del Mercado Hipotecario porque no ha sido posible visitar interiormente el inmueble.
Del Valor de Tasación, en su caso, habría que deducir cuantas cargas hipotecarias pudieran recaer sobre el inmueble.
Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente certificado, a 26 de Junio de 2012.
TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.
ECO
Fdo.: DAMIAN ANDREU AMENGUAL
ARQUITECTO TECNICO
Fdo.: Pedro Soria Casado
Director de Red de Negocio En representación de
TINSA, Tasaciones Inmobiliarias, S.A.
2/2
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL CERTIFICADO O DEL INFORME DE VALORACIÓN O CUALQUIER REFERENCIA A LOS MISMOS EN DOCUMENTOS, CIRCULARES, INFORMES
O PUBLICACIONES DE CUALQUIER TIPO, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. Y FUERA DE LA FORMA Y CONTEXTO EN EL QUE SE ENCUENTRAN. LA
UTILIZACIÓN DE LA VALORACIÓN PARA OTROS FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS AL REALIZAR EL ENCARGO, EXIMIRÁ A TINSA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD. C.I.F. A-78029774. Registrada
en el Registro del Banco de España con el nº 4313 - Inscrita en el Reg.Merc.de Madrid, Insc.1ª, nº 66378-1, folio 27, tomo 629, gral.611, secc.3ª del Libro de sociedades.
UN PASEO POR DALT MURADA, LA CALLE MÁS CARA DE ESPAÑA
El metro cuadrado de oro
Las privilegiadas vistas a la bahía de Palma convierten esta zona en la más cara del país
Su m² se cotiza a 15.000 €
cara de España. Presidiendo la vía está la
catedral
palmesana,
conocida
internacionalmente por el retablo de Miquel
Barceló, que recrea el milagro de los panes
y los peces.
Los palacetes y las casas señoriales.
(Foto: I. Salas)
IRENE SALAS
PALMA DE MALLORCA.-
Ni Madrid, ni
Barcelona, ni San Sebastián. La calle más
cara de España está en Palma de Mallorca
y se llama Passeig d'Alt de la Murada. En
este céntrico enclave palmesano el metro
cuadrado se cotiza a precio de oro,
exactamente a 15.000 euros. Los
residentes en esta zona de la capital balear
son los únicos del centro histórico que
pueden disfrutar de la bahía de Palma
desde su propia casa. La tranquilidad es
una de las notas predominantes, ya que se
trata de un paseo peatonal y no cuenta con
ningún establecimiento. No obstante, a
escasos metros se encuentra la zona
comercial de la ciudad.
Como indica su propio nombre, Dalt
Murada está ubicada justo por encima de la
muralla árabe de la capital de las Islas
Baleares. El parque del Mar y la puerta del
Mar son otros de los elementos
emblemáticos que se encuentran a los pies
de la que ya es conocida como la calle más
Dalt Murada es una de las áreas con más
historia y tradición de todo el
Archipiélago. Los palacetes de la mitad
del siglo XVIII, en los que habitan sus
privilegiados residentes, son una de las
mejores pruebas de ello. A pesar del paso
de los siglos, esta demarcación ha vuelto a
resurgir
con
todo
su
esplendor
convirtiéndose en el distrito más codiciado
y valorado del país. Entre sus vecinos hay
personas de todas las nacionalidades y
edades. El único requisito para vivir en uno
de estos palacetes rehabilitados es poseer
un poder adquisitivo alto.
En estos momentos, uno de los inmuebles
a la venta en la calle más cara de España
es un ático de lujo recién reformado. Las
personas que deseen vivir disfrutando cada
día de las mejores vistas de Palma, en una
superficie habitable de unos 133 metros
cuadrados y una terraza privada de 41
metros cuadrados y una plaza de garaje
podrán hacerlo por 1.391.000 euros, según
datos facilitados por la inmobiliaria Kühn
and Partner.
No obstante, esta prestigiosa zona de
Palma también se está viendo afectada por
la subida de los tipos de interés. Hace
tres años las casas tardaban en venderse
unos seis meses, mientras que en la
actualidad este plazo de se ha duplicado y
prácticamente se necesita un año para
descolgarles el cartel de 'Se vende'. Algo
que no sólo ocurre en la isla balear. "En
Madrid, si hace unos años vendíamos los
pisos en un mes o poco más, ahora se
tarda como mínimo seis siendo muy
optimistas", declara a elmundo.es un
gerente de una inmobiliaria de la capital.
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/12/suvivienda/1181645852.html
Las 10 calles más caras del mundo
La Avenue Princess Grace de Mónaco encabeza la lista de las calles más caras del
planeta. El metro cuadrado en esta calle está a más de 150.000 euros. A esta calle le
siguen avenidas de ciudades como Hong Kong, Nueva York, Londres o Parí
exclusivas de alta costura y perfumería de la
capital francesa.
En la calle Ostozhenka de Moscú se ubican
edificios de estilo clásico con vistas sobre el
Kremlin cuyos precios se han incrementado un
50% respecto del año pasado situándose en
31.741 euros el metro cuadrado. Un piso en
esta calle superara los cuatro millones de euros.
La calle más cara del planeta es la Avenue
Princess Grace de Mónaco según un reportaje
publicado en el Wealth Bulletin y recogido por
el diario inglés Times. En metro cuadrado en la
Avenue Princess Grace cuesta más de
150.000 euros y los pisos en esta exclusiva calle
pueden llegar a costar más de 32 millones de
euros.
En segundo lugar se encuentra Severn Road
en la isla de Victoria Peak en Hong Kong
donde el metro cuadrado alcanza los 95.225
euros. Los poderosos multimillonarios chinos
son los que poseen pisos valorados en más de
30 millones de euros con vistas al puerto.
La 5ª Avenida del Upper East Side
neoyorquino es la siguiente calle más cara del
mundo con 63.792 euros por metro cuadrado.
Actrices como Jessica Lange o la cantante
Diana Ross viven aquí. Un piso de tres
habitaciones con vistas sobre Central Park
cuesta más de 15 millones de euros.
En
Europa,
después
de
Mónaco,
KensingtonPalaceGarden en Londres es la
calle más cara, donde se paga 61.138 euros por
el metro cuadrado. En esta calle han tenido su
casa algunas de las personas más ricas del
mundo y en ella se ubicó durante la Segunda
Guerra Mundial y la Guerra Fría el centro de
tortura London Cage.
La Avenue Montaigne de París se encuentra
en quinta posición a 42.843 euros el metro
cuadrado. En ella se encuentran las tiendas más
La Via Suvretta de Saint Moritz (Suiza) ha
sido el lugar elegido por Silvio Berlusconi para
establecer su segunda vivienda. El precio del
metro cuadrado se sitúa en 30.178 euros. Los
chalets que en ella se encuentran pueden
alcanzar los 17 millones de euros.
En octava posición encontramos la Carolwwod
Drive de Beverly Hills en EstadosUnidos, el
lugar elegido por muchos de los actores de
Hollywood para establecer su residencia. En
esta calle se encuentran las grandes mansiones
de California que llegan a alcanzar los 23.767
euros por metro cuadrado y los 100 millones de
euros.
En Australia, la Wolseley Road en la
península de Point Piper en Sydney ofrece
muy buenas vistas sobre el puerto. En este
lugar el metro cuadrado se vende a 22.203
euros y las casas a diez millones.
Y en último lugar se encuentra Altamount
Road en Mumbai, la capital financiera de India.
Aquí los antiguos bungalows se han convertido
en enormes rascacielos en los que vive la clase
alta de este país, incluidos las estrellas de
Bollywood. El metro cuadrado se establece en
más de 19.858 euros.
En cuanto a España, según un estudio
realizado en 2007 por Tasamadrid, la calle más
cara se encuentra en Palma de Mallorca.
Concretamente es el Passeig d’Alt de la Muralla
donde el metro cuadrado alcanza los 15.000
euros. El paseo de
Gracia y el Paseo de la Habana de Madrid son
las siguientes más caras, cotizándose el metro
cuadrado entre los 10.000 y los 15.000 euros.
http://viajar.elperiodico.com/en‐la‐revista/las‐10‐calles‐mas‐caras‐del‐mundo Tu canal de Economía
La calle española con las viviendas más
caras se localiza en Palma de Mallorca
Los pisos en esta calle sitúan su precio en 15.000 euros por metro cuadrado
Un estudio realizado por Tasamadrid, la
empresa de tasación del grupo Caja
Madrid, establece que la calle con las
viviendas más caras de España es el
"passeig" Dalt Murada, en Palma de
Mallorca, con 15.000 euros el metro
cuadrado. Estos casos corresponden a
promociones en casco antiguo, edificio
rehabilitado y con amplias vistas al mar y al
puerto, según el informe, que también
revela que en ocasiones se dan en áticos
de la zona precios de 20.000 euros por
metro cuadrado.
Cifras cercanas a los 15.000 euros también
se registran en Madrid, concretamente en
alguna promoción nueva del paseo de La
Habana. No obstante, las calles más caras
analizadas en la capital española se
encuentran entre 10.000 y 15.000 euros en
las zonas del Retiro y del paseo de la
Castellana. En cuanto a Barcelona, la
media de las calles más caras se sitúa en
13.000 euros por metro cuadrado, si bien
se pueden alcanzar puntualmente valores
de 18.000 euros en el paseo de Gracia.
Las viviendas del paseo de Miraconcha, en
San Sebastián, y la primera línea de El
Sardinero, en Santander, con precios
medios de 9.000 y 7.800 euros,
respectivamente, se sitúan por detrás en
este listado. Seguidamente, con 7.500
euros por metro cuadrado, se posicionan la
Gran Vía de López de Haro, en Bilbao, y
las calles de la zona centro de La Coruña.
http://www.consumer.es/web/es/vivienda/2007/06/08/163972.php