I~CHEIERE NR. 189 Pc rol judecarea cauzei penale

Comments

Transcription

I~CHEIERE NR. 189 Pc rol judecarea cauzei penale
D( )SA}{ nr,
17756/215/2014
JL'DECATORIA
~
ROMJ\NlA
CRAIOVA JUDETUL
. DOLJ
I~CHEIERE NR. 189
Sedinta din Camera de Consiliu din 24.09.2014
Judecator de camera preliminara - Crisriau Popa
Grefier Amalia Cojocaru
Pc rol judecarea cauzei penale privind pe petentul Baroul Dolj avand
ca obicct plangerea impetriva rezoluriei nr. 559 I IP/20 13 din data de
30.01.2014 a Parchetului de pc langa Judecatoria Craiova.
ranl citarea partilor.
S-a facut referatul cauzci de catre grefierul de sedinta, dupa care
judecatorul de camera prelirninara reunc cauza in pronuntarc,
JUDEC_.\TORt:L
DE CA:\IER1\ PRELli\UNAR'\,
La data de 09.05.2014 a fost inregistrata pe rolul accstei instante
plangerea formulate de petentul Baroul Dolj impotriva rezoluiiei nr.
559 J fP/20 13 din data de 30.01.2014 a Parchetului de pe langa Judecatoria
( r.iiova. prin care s-a dispus neinceperca urmanrii penale fata de faptuitorii
Nicola Mar-us, Geoanca Bobby, Svedu Delia-Magdalena, Iordan Ion,
Prioieasa Gheorghe, Filip Liviu-Gabriel. Vasile Adrian- Valeriu si Fotolescu
Carmen sub aspectul savar~irji infractiunilor de exercitare fara drept a unei
profesii si uzurparea de calitati oficiale, prcv de art. 2x I ~iart. 240 Codu 1
penal din 1969.
In moiivarea plangerii, petentul a ararat ca 111 mod nelegal s-a
con-tderat di faptele persoanelor ccrcetate nu rcalizeaza din punct de vcdcre
obicctiv ~i subiectiv continutul intractiunilor
pentru care au fost cercetate,
retinandu-se di ItU.N.B.R. - Strucrura 80TA" se bUCUlJ de aparenta de
legalitate ce caracterizeaza infiintarea acestei structuri. De rapt, rezolutia
procurorului de caz cat si ordonanta prim-procurorului nu se bazeaza pe vreo
cercetarc efectiva (solutiile sunt de alrfel nemotivate sub aspectul faptelor
sesizatc), marginindu-se doar la evocarea unor alte solutii de neincepere a
urmaririi penale avandu-l ca subicct pc Nicola Marius. Practic. referatul cu
propuncrca de ncincepere a urmaririi pcnale spicuicste dintr-o rczoiutie mai
veche (974/P/20 12) a aceluiasi procurer. care sc prevaleaza de practica
neunitarf de trimitere 'in judecata a persoanclor cercctate in cazuri similare ~i
considera
en activitatile
lui Nicola Manus se circumscriu profesiei de avocat,
iur normcle din Codul penal si Legea nr. 5 LlI995 privind organizarea ~i
.
--__.
exercitarea profesiei de avocar, modificata si cornpletata de Lcgea nr.
255/2004 sunt ..irnprevizibile ~i inaccesibile''.
Petentul a mal aratat en se face abstractie de hotararea judecaioreasca
(sentinra penala nr. 53S,,05.04.20 12 a Judecatoriei Deva, ramasa derimuv.i
prin respingerea recursului de catre Curtea de Apei \Iba~lulia), sentinta care
cupnnde inclusiv isroricul .'baroului" iruimtat de Bora, at atandu-se c: 'pn:
deosebirc de Uniunea Nationals a Barourilor din Romania (U.N.B.R,),
aceasta strucrura s-a auto-creat prin hotararea membrilor, iar actelc care
atesta luarea acestei hotarari nu au fost supuse nici unei autorizatii. "Baroul
Bora' a luat fiinta in urma constituirii unor asociatii, care, printre altele,
aveau ca obiecr de activitate inclusiv infiintarea de barouri. tn instanta,
termenul a scapat judecatorului, astfel ca s-a dat acordul de constituire.
revenindu-se
apoi asupra deciziei, cand situatia a devenit de-a dreptul
inimaginabila, Arata de asemenea, ca in ceea ce pnv este Legea nr. ] 1948.
aceasta nu a desfiiniat avocatura. ci doar a schimbat dcnumirea Asociatici
Profesionale a Avocaulor til Colcgiul de Avocati din Romania. Niciodata
avocatura nu s-a desfiintat In Romania, doar denunurile institunilor au lost
schimbate.
A rnni precizat
Iondatorul acestor srructuri organizate de exercitare
lara drepr ] pro-csiei de avoc, t, r-un-itul Bora I 'ost '" mdu inat fundana dill
ca
judetul Gorj care a creat aceasta structurii a fost de~fimlata pnn hotararc
judecatoreasca,
iar aceasta asa-zisa "Structura L'.N.B.R." (sau 'barou
constitutional) este cu totul in afara lcgii, astfel incat nu se justifies aceasta
referire a Parchetului la 0 "aparenta de legalitate".
De asemenea, petentul a mai ararat
infrangerea cadrului legal de
catrc mcmbrii "baroului constitutional"
rezida in incalcarea mai multor
,
interdictii. Astfel, 0 prima interdictie incalcata de faptuitori \ izeaza l.egea
nr. 255;2004 (intrata in vigoare 1a 26 iunie 2004), care a modificat Legea or.
511 1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. La data
intrarii in vigoare a legii de modificare, persoanele fizice sau juridice care au
fast autonzate In ban altor acte normativ C ori au fost lncuv iintatc prin
hotarar: judecatoresti sa desfasoare activitati de consultanta, de reprezentan,
sau de asistenta juridica, in orice domemi, i~iincetcaza de drept acuv 'tarea
si, de asemenea, pe aceeasi data, inceteaza de drept efcctclc oricarui act
normativ. admirustrativ sau jurisdictional prin care U fast recunosc ue or
incuviintate activitari de consultants. reprezenrare ~i asistema junorca in
mod contrar dispozitiilor Legu nr. 51 1995 (an. 82 alin. 1 - 3). Incalcand
interdictia inrrata in vigoare In iunie 2004, trebuia retinut in legatura eu
practicarea profesiei de a\ ocat ca, potrivit aceluia:;;i articol, continuarea unor
ascmenea activitiW constituie infra.ctiune ~i se pedepse~e potrivit lcgii
ca
2
----
----
--
~-
pcnale. Mai mult, 1a data de 01.02.2014 au intrat In vigoare modificarile
Lcgii nr. 5li1995 introduse prin Legea nr. 187'2012, care prevcde, 1a art. 60
alin. (),
folosirea
drept a denumirilor de Barou, Uniune Nationals a
Barounlor
din Romania, U.'l.B.R s.a.m.d constitute infractiune. Sirul
interdictirior continua prin Legea pentru modificarea ~1 complctarea
Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si tundatii. care, la
art. 7 alin. 3 ind. 3 - 3 indo 5, mterzice ca denumirea asociaiici
fie idcnrica
sau asemanatoare
pana la confuzie ell dcnumiri ale oricarei structuri
profcsionale consrituite in baza legii ~I care functioneaza In acord eu aceasta,
cum ar fi Barou, Lniunea :\ationaJa a Barourilor din Romania Autorizarea
generics cc i-a tost data din greseala de instanta, cu ocazia IlltiintariI
ca
iara
~a
.
asocratiilor
lUI Pompilio Bora, in sensul de infiintare de "barouri", nu poate
in niciun caz cu autorizarea dreptului de a infiinta cabinete de
avocaiura si nici ell autorizarea dreptului de a desfasura activitati specifice
pro fesiei de avocat. Arata ell aceasta continuare a practicarii activiratilor
speci [ice profesiei de avocat in cadrul acestor "baroun" este infractiune, iar
organul de urmarire penala ignora in totalitate existenta atator botarari de
condamnare date de instantele
din tara.
.
,
La dosarul cauzei a rost atasat dosarul de urmanre pennia nr.
echivala
55911P'2013 care cuprinde lucrarile efectuate de Parchetul de pe Hlnga
Judecatoria Craiox a.
in conformitatc eu disp 341 alin. 2 C p.p. plangerea a tost comurucata
intima: i lor. Intimatii Nicola Marius, Vasile Adrian Valcriu si Fotolescu
Carmen au formulat note scrise, solicitand respingerea piangcrii formulate
de Baoul Dolj.
lnumatul Nicola Marius a aratat
ea
exista autoritate de lucru judccat,
multe sentinte penale anterior pentru aceleasi prerinse
A mui aratai
exercita legal profesia de avocat,
are personalitate juridica si functioneaza legal. Iiind
National al Persoanelor Jundice.
intimatul Vasile Adrian Valeriu a ararat di exista
autoritate de lucru judecat, imrucat prin sentinta penala nr. 2273/12.07.2012
a Judecatoriei Craiova a fost confirmata 0 solutie de netrimitere in judecata a
sa, Int imatul a rnai precizat
nu a profesat niciodata ca avocat ~j a fost
fi ind pronuntatc mai
faptc penale sesizatc.
UNBR ramura Bota
inregistrat in Rcgistrul
De ascmenea,
ca
ea
exclus 1'1mod abuziv din "Baroul Dolj - LT1\BRStructura Bota''.
Intirnata Fotolescu Carmen a ararat, in esenta, eft la data de
27.07.2012 a promo vat examenul de primire in profesia de avocat, a
dobandit calitatea de avocat stagiar, iar din luna ianuarie 2014 s-a transferat
la Baroul Bucuresti. A mai prccizat ca in cauzele In care a partic.ipat in
--_
calitate de avocat, autoritatile judiciare au acceptat participarea sa in calitate
de avo cat ~inu au recut mentiuni eu privirc la acest aspect.
La dosar au fost atasate, in COplC, sentinta penal a nr, 538/05.04.2012 a
Judecatoriei DC\3, dec ilia penala nr. 722,"2905.2012 a Curtii de Apcl Alba
lulia, decizia penala nr. 4591A/I J .06.2014 a CUI1ii de Apel Alba Tulia.
Analizand actele ~l lucrarile dosarului, judecatorul
de Cdmera
preliminara constata urmatoarele:
La data de 12,04.2013 persoana vatamata Olaru loan a formula:
plangere impotriva intimatului '\;icola Marins. ir care solicua sa-i fie
restituita 0 parte din suma de bani pe care accsta i-a platit-o cu ocazia
lnchcieru unui contract de a!:ll!:lteptajuridic 1, intn ..L,l iru matul ni. ~_ <I
respectat obligatiile contractuale. plangere pe- care a adre ....
at-o Baroului Dolj.
Prin adresa nr. 749/17.04.201.1 Baroul Dolj a sesizat Parchcrul de pe
langa Judecatoria Craiova, competent eu solutionarea plangerii respective.
aratand totodata ca Nicola Martus nu are si nu a avut niciodata calitatea de
avocat in cadrul Baroului Dolj si ca acesta exercita tara drept accasta
profesie. Cauza a fost inregistrata la Parchetul de pe langa J udecatoria
Craiova sub IIf. 5591/1>/2013.
La data de 03.10.2013 Baroul Dolj a mai formulat 0 plangere penal a
impotriva intimatului Nicola Manus ~ia alter persoane inscrise in Tabloul
avocatilor din cadrul baroului al carui decan este iuirnatul I\lcola :\[arius,
pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 281 si 240 Codul penal dill
1969.
Aceasta plmgere a lost inregistrata '.a Parchetul de pe langa
Judecatoria Craiova sub nr. 11120fP/2013. iar orin rezolutia din 20.11 20 I ~
s-a dispus conexarea acest ; dosar la dosarul penal tr. 559! 12013.
Cu ocazia verificarilor ~i cercetarilor efcctuate in cauza, organele de
urmarire penala au stabilit urmatoarea situatie de fapt:
In cursul lunii iunie 2012 persoana ~atamata Olaru loan l-a contactat
pc Nicola Manus, care s-a prezentat en fiind avocat, ~i t-a rugat sa-i
reprezinte interesele intr-un proces civil pe care acesta 11av ea cu nom sa
Olaru Carmen, privind dreptul de proprietate asupra unui apartament.
Astfel, la data de 06.11.2012Ia Cabinetul de Avocat Nicola Marius,
din Craiov a, str. Lipscani nr. 34, cei dot au incheiat contractu} de aSl~tcnta
juridics nr. 58/2012 in care s-a stabilit onorariul de 1200 lei, platibrl In doua
rate.
Prin notificarea din 10.04.2013 inumatul Nicola Marius l-a sornat ne
Olaru loan sa achite debitul de 600 lei ~1 dobanzi si penalitati 111 su 11a oe
300 lei in termen de 5 zilc, dcoarece figureaza iu evidcnta Cabmen ..lui de
Avocat Nicola Manus ca debitor. Urman~ a accstei not! fidiri pcr:-.uana
4
----~-~-----~--
~~
~---------
vatamata
Olaru loan a formulat plangere "mpotriva intirnatului
Nicola
\h-itls s' a depus-o 1(J Baroul Dolj - CNBR sub nr. 7321l2.04.20n. In
plaugerca formulate petentul a solicuai restituirca sumelor de W)O ICI de
caire intimatul Nicola Marins intrucat nu si-a respectat obligatiilc
contractuale.
Ca raspuns la plangcrea formulata, Baroul Dolj i-a cornunicat di
Nicola Marius nu are ~i nu a avut niciodata calitatea de avocat in cadrul
Baroului Dolj iar plangerea formulata imporriva acestuia a fost inaintata
Parchetului de pc lllnga Judccatona Craiova.
De asemenea, la data de 03.10.2013, Baroul Dolj - UNBR a sesizat
Parchetul de pe lallga Judecatoria Craiova despre faptul ca Nicola Marius sia creat un site ce poarta titulatura www.barouldoljunbr.ro.
prin care aduce la
cunostinta publicului ca deune calitatea de avocat (respectiv Ocean - Baroul
Dolj - LNBR, alatun de el figurand aile 7 persoane dintr-un tablou 21
avocatilor) irnpotnva carom a formula! plangere penala pentru comiterea
intractiunii p.ev. de an. 281 Couul penal din 1)69.
Organele de cercetare r-cnala au ararat ca, anterior, impotriva
uitimatului Nicola Martus au mai tost formulate plangen penale pentru
savarsirea acelorasi fapte, respectiv exercuarea rara drept a unei profesii,
prcv. de an. 281 Codul penal din 1969.0 astfel de plangere a facut obiectul
cercetarilor in dosarul penal nr. 1~548!P'2009 In care s-a dispus scoaterca
de <ub urmarire penala ill baza art. It pet. 1 lit. b c.p.p. cu referire la art. 10
alin. 1 111.d c.p,p.
Tn fapt, s-a stabilit ca faptu torul a lndeplinit activitati spccifice
profesiei de avocat, astfel, cum sunt acestea prevazute de art. 3 alin. 1 lit. a,
b $1 d din Legea nr. 5 L] 991 republicara, pentru organizarea si functionarca
profesiei de avocat, activitari cxercitate In calitate de avocat, mernbru al
tJNBR - Structura Bota, calitate dovedita prin intermediul Dcciziei nr.
27/14.07.2009 si a ciirtii de avocat eliberata de catre entitatca anterior
mentionata.
Organcle de cercetare penala au mai precizat ca U't\ BR Srructura
Bora (asa-nurnitul Barou Constitutional) a fost infiintat in anu12004 in baza
incheierii din 30.07.2003 a Judecatoriei Targu Jiu, urmare a deciziei
Adunarii Generale a Filialei Balesti Gorj a Asociatici Figaro Potra prin care
au Iost infiintare 42 Barouri Judetene printre care si Baroul Dolj. Anterior
infiintarii
acestor Barouri, Ministrul Justitiei
a cornunicat ca denumirile
>
,
Uniunea Avocatilor din Romania, Baroul Dolj, Bucuresti. Constanta, etc. nu
sunt inregistrate in Registrul National al Persoanelor Juridicc.
S-a mai ararat eft ~BR - Structura Bota a fost inregistrat in Registrul
National al Persoanelor Juridicc sub nr. 15i21.08.2003, moment in care a
5
dobandit personalitate juridica, iar prin Decizia nr. 27/14.07.2009
Nicola
Marius a fost inscris pe Tabloul Avocatilor Baroului Dolj.
Prin rezolutia nr. 55911P/2013 din data de 30.01.2014 emisa de
Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova s-a dispus in temciul art. ] 0 lit. d
Codul de procedure penala din 1968 neinceperea urmaririi pcnale nltii de
Iaptuitoni t\icola Manus Geoanca Bobby, Svedu Delta-Magdalena, lordan
Ion, Prioteasa Gheorghe. Filip Liviu-Gabriel.
Vasile Adrian- Valeriu ~i
Fotolescu Carmen sub aspectul savarsirii mfractiunilor de exercitarc far.
drept a unei profcsii si uzurparea de calit.a!i oficiale, prev. de art. 28 J ~i art
240 Codul penal din 1969. In moth area acesrci soluni, Parchetul de pc
langa J udecaioria Craiova a arata cii din cercetarile prealahile efectu. t ,.,_11'1
rezulta ca faptuttorii au realizat vreo actiune care sa sc circumscne
elerneme'or matcriale a e infracui ilor menuonarc anteuor.
In conformitate cu disp. ~rt. 339 atin.' 1 c.p.p, petentul Baroul Do!j a
fonnulat plangere adresara pnm-procurorului
Parcherului de pe Janga
Judecatoria Craiova, plangere ce a tost respinsa prin ordonanta nr.
1785/U/2i2014 emisa la data de 2S.0-t.2014. in motivarea acestei solutir,
pri m proeurorul a ararat ca modi ficari Ie aduse Lcgii nr. 51/1995 prin I egea
nr. 255.'2014 nu cchiv aleaza eu scoatcrea in afara legii a UN13R ._ Baroul
Dolj Structura Bota, entitate constituita printr 0 hotarare judecatoreasca
definitiva, pronuntata conform Legn Hr. SL1995 in \lgOMC la data
tnfi in{i'ili i,
S-·a mai precizat di pentru a se retine existenta infractiurui de
.
exercitare tara drept a unei profc-ii prevazuta de art. 281 Codul penal din
1969 este necesar ca faptuitorul
sa incalce regirnul legal £II exercitaru
profesiei respect I. e cu fc.. rma de \ 100\ itie ccrut.i de Icgt'. r~·~pel.- v i' ',t.:
conditie care nu este indeplinita 1Il spera, U\ and in vedere ca faptuitoru sunt
inscnsi in tabloul avocatilor UNI3R
Structura Bota, care sc buc •.ua <.11.;
aparenta de legalitate ce caracterizeaza infiintarea acestei structuri.
Analizdnd actele de cercetarc penala, judccatorul de camera
preliniinard refine eli rezolutia nr. 5591JP/20 J 3 dill data de 30J)!.]0 14
emlsii de Parchetul de pe ldngii Judeciitoria Craiova JILl este legald ,:II
temeinicd si urmeazii a fi desfiiniatd. pentru urmdtoarele argumente:
Potrivit art. 228 alin, 6 Codul de procedure penala din 1965 In situapa
In care procurorul i~:insuscste argumentcle cupnnsc III propunerea
organului de cercetare penala, motrvarea r"ezotu~icJestc [acultativu sau poare
cuprinde doar argumente suplimentare, In speta de lata In::-.a rezolutia de
neincepere a urmaririi penale este ncmotivutd i"n tOhditate> in condluije In
eare referatu1 organelor de cercetare pt:nala nu cuprindea mClun al gumcat .11
sprijinul solu!iei de neincepere ;'I llrmfiririi penale ci doar descncn.'·1 unci
6
-,.---
-- -- --
-- --
-- -- -- -- --
-_ -_
--
__
stari de fapt si enumerarea unor dosare de urmaure pcnala In can: s-ar fi
di-pus neinceperca urmaririi penalc fata de anumite persoane inscnse in
tabloul avocatilor Ut\BR" Baroul Doh Structure Bota, fani a se prcciza In
nici LIT" el r iotivclc pentru care ar fi incident CUll] prev. de :.1l1. 1 () lit. d
Codul penal din 1969, care at" f elemeutul constitutrv al infractiunii prev. de
art. 2~ t Codul penal din J 969, care ar lipsi, In opima Parchetului.
Judecatorul de camera preliminara reline ca in prezcnta cauza nu a
fost efectuat nici un fel de act de cercctare penala eu privire 1a intimatii
Geoanca Bobby, Svedu Delia-Magdalena, Iordan Ion. Prioteasa Gheorghe,
Filip 1 iviu-Gabriel, Vasile Adrian-Valeriu si Fotolescu Carmen, acestia nu
au fost audiati, nu s-a stabiln daca au exercita: acuvitati de asistenta juridica
<pecifica profesiei de avocat. fiind inculcate astfel disp. art. 202 alin. 1
Codul de procedure penala din 196X care precizeaza ca organeJe de urmarire
pcnala .U obligaua de a strange pro'iele ncce-are pcntru aflarea adevarului si
penrru lamurirea cauzei sub toate aspectele, 111 vederca justei solutionan a
accstcia.
Prim-procurorul
Parchetului de pe lang.:) Judecaroria Craiova In
moriv .irea ordonantci nr. 17X).fTI 2 2014. in contradi ,Ie ell argumcntarea
rezoluuci de netrimitere in judecaia, C~U"I.. face triuiitere la latura obiectiva a
infract iunii, a precizat di ar lipsi \ inovatia intimaplor sub forma interuiei,
3\ and to vedere ca l NBR - Structura Bota,· s-ar bucura de aparcnra de
lcgalitate ce caractenzeaza lnfiintarea acestei structuri, tara a preciza insa
care stint argumentele pe care sc bazeaza 0 astfel de afirmatie.
Judecatorul de camera preliminara reline ca Ia dosarul de urmarire
penala nu exista mci un act din care sa rezulte modul in care au fost
infimtate L NBR
Structura Bota, "baroul Dol]" din cadrul acestei
structu-i, pentru a se putea vorbi despre 0 Iegalitate sau nelegalitate (I
inlimtsru
accstei structuri,
,
Dupa cum rezulta ins5 din sentintclc pena1c definitive atasate la dosar
(s p. nr. 538/05.04.2012
a Judccatoriei
Deva definitiva prin decizia penala
rn. 722/29.05.2012
a Curtii de Apel Alba Julia, decizia penala nr.
/1
4)C)/A I.()6.20J4 a Curtii de Apel Alba Julia). judecatorul de camera
prclin.mara retine d. in perioada anilor 2002-2003. dill initiative numitului
Bota Pompiliu, au fost create trei entirati. toatc dobandind personalitate
juridica prin inscriere In registre ale asociatulor si fundatiilor, respectiv: Asoci nia de binefacere "BONIS PO'}RA" - inregistrata la Judecatoria
Dova; - Asociatia "FKiARO POTRA" inregistrata la Judecatoria Alba Iulia
~i 0 filiala a Asociauci "FI<JARO POTR...<\",inregistrata la ludecatoria TgJiu.
7
-
- -
-
---------
Cele trei entitati, au avut mentionat
in actele constitutive, ea obiect de
,
activitate, printre altele, si .Jnfiintarea de barouri eu respect area prevederilor
Constitutiei Romaniei ~ia pactelor si tratatelor internationale privitoare la
drepturile ornului, rarificate de Statui Roman ".
In baza hotararilor judecatoresti, Beta Pompihu a trecut Ia puncrea in
practica a activitatii aratate mai sus, respecriv infiinjarea de baroun, prin
inscrisuri sub semnatura privata intitulate
.hotarari'
ale asociatiilor
infiintate, in cuprinsuI acestora rnentionand drept ternei de infiintare d
barourilor hotararile judecatorcsti
de In fiintare a asociatiilor
~i
.rrrevedenle art. 37 alm, I dm Consritutia Rornaniei ~i art. 11 din COI,\ entia
pcntru apararea drepturilor omului si a libcrtatilor fundarnentalc"
Urmarea acestor activitau, pnn Legea nr. 255/2004 a fost modificat
art. 82 din Legea or 51'l995 republicata si s-a prcvazut di i-iccp'ind cu data
de 26.06.2004, persoanele [izice sau juridice em e au [ost autorizate til hO:::<1
altor acre normative sau care au fost infiintute ill baza unor hotdrdri
sa
judecdtoresti
desfdsoare activiuu! de consultantd, de reprezentare sau de
asistentd juridicd, in orice domenii isi tnceteazd de drept activitatea ~i. de
asemenea cu aceeasi data, inceteazii de drept efectele oriciirui act
normativ, administrativ sau jurisdictional (houirdri judecdtoresti., prin
care all lost rccunoscute
ori incuviintate activitdsi de consultanui,
reprezentarc si asistentd juridicd III mod contrar dispozuiilor din Legcu I1f
5J/J995.
Mai rnult, prin articolul sus amintit, legiuitorul a sancnonat perso.inelc
ce se afH! in aceasta situatie ~1 continua ,,[l deslasoare activitati specifice
profesici de avocat, dupa data intrani in vigoare a Legii nr. 25)/2004, cu
mentiunea
"continuarea unor asemeuea activitati, constitute infracrluue
,
~i se pedepsesre potrlvir legii penale", iar aceste din urma preveden
consutu e norme nepenale care completea/a conrinutul constirutiv al unor
norme penale si necunoasterea lor I1'U poate fi invocate.
Potrivit drspozniilor
art, 281 Codul penal din 1969 (ce au
corespondent
tn art. 348 din noul Cod penal) constituie infractiune
exercitarea Tara drept a unei profesii sau a altei activirati pentru care legea
cere autorizatie ori exercitarea acestora In alte conditii decat cele legale daca
legea special a prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza
potrivit legii penale,
in sensu! art, 26 alin. I din Legea nr. 51/1995, republicata, exercitarea
oricarei activitati de asisrenra juridica specifics profesiei de avocet si
prevazuta la art. 3 de catre 0 persoana fizica sau juridica ce nu arc ci.luatea
de av ocat Inscris intr-un barou si pe tabJoul avocatilor acelui barou constituie
infracuune si se pedepse~te potrlvit l.egii pe.nale.
-
-
------
camera prelirninara
retinc ca prin adrcsa nr.
Dolj a comunicat Parchetului de pe langa
Judcc.uoria Craiova di inumaui Nicola \lul'ius, Geoanca Bob' ') ~ Svedu
Dvlia-Magdalena,
Iordan hn. Priotea-a Gheorghe, Filip J iviu-Gabriel,
Vasile Adrian- Valeriu si Fotolescu Carmen 1111au si nil all avut niciodatd
calitatca de avocat in cadrul Baroului Dolj. exercitand fara drept aceasta
profesie, cu incalcarea disp. art. 26 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 coroborat
ell art. 281 Codul penal din 1969.
De asemenea. judecatorul de camera preliminara retine cil dupa
aparitia Legii 111'. 255/2004 intimatii au avut la dispozitie un interval de tirnp
9 ani pentru a intra in legahtate ~i a profess ca ,;,1 avocat in conditiile legii
nr.5111995.
Drept urmare, aprecierea Parcnetului in sensul d In spcta ar lips,
ir'tentia ce defincste latura subiectrva a infractiuni' de exercitarc tara drept
a unei profesii, este netemeuu di, intimatul Nicola Manus a actionar III
dcolina cunostinta de Call/a III mornenu.' III care a cfectuai acte ~pt:L'iflee
calitatii de avocat, avand reprezcntarea
criticn asupra cventualelor
co isecinte de nat...lfa pcnala a ;,lpteJ(Jr S,' .l.. C,1 .sel uuc l,revaLute cxprc-. II
a-t 113 din legt..:d nr . .:;1 '1995 repuhlicatii
Du pii cum se poate obscrva din rnoti \ area senuntclor penalc nr.
3ql/14 ()2.1012, 81 ..1, 14.03.2013 si 2273 12.()"'.2012 ale Judecatoriei
Craio- a prin care au fost confirmate solutii de netrimitere in judecata a mal
multor per-cane inscrise in tabloul avocatilor UJ\HR - Baroul 001.1
Structure Bota, printre care si inti matu 1 Nicola Marius, soluuile au fost
rntemciate pe o anumita "convingere" ce a fost crcata intimatilor ca
.activitatile
pe care le-au desfasurat <unt legale. pe anumitc lacune
legislative in domeniul exercitarii profesiei de avocat care ar genera
inc.ilcari ale conditiilor de prc\ izibilitate ~i accesibilitetc pe care ar trebui
...it lc indcplineasca legea penal a si pe 0 .mumita "aparenta de legalitatc" in
baza careia J fest infiinrat "Baroul Dolj".
Ju.iecarorul de camera prclirninara constata insa en dupa pronuntarea
acestor solutii, intimatul Nicola Manus a conunuat sa cxetcile acuvitau de
<bl~tell~a jundica specifica proresiei tie av ocat des: ave cunosnn.a ",t ..it de
rnotivele care au stat la baza pronuntarii ace-tor hotarari. dar si de
hotararea nr. 538/05.04.2012 a Judecatoriei Deva definitiva prin decizia
penala nr. 722.29.052012 a Curtii de Apcl Alba lulia prin care tondatorul
C\lBR
Structura Beta a fost condarnnat la pedeapsa inchisorii pentru
srh arsirea infractiunii prev. de art. 281 Codul penal din 1969, notorietatea
acestei hotarari ncputftnd fi pusa la indoiala.
Judecaiorul
de
1564!20.09.10 13 Banjul
c..
9
-
--------
,
.
Chiar si in simaria In care inrimatul Nicola \larius I~U a accept..t "au
nu a dorir sa accepte rigorilc impuse de Lcgea nr. 255/2004 intrucat In
acceptia sa, calitatea de "avocat" dobandita in UNBR
Strucrura Bota IlU
putca fi pusa la indoiala, notorietatea situatiei create de infiintarea acestor
barouri. cu toate consccintele cc decurg din accasta, multitudinea plangerilor
pcnale ~i a actiunilor in j ustuie promovate impotriv a persoanelor cu un
statut identic eu al sau, hotararile de condamnare sau de constatare a
vinovatiei eelor care exercitau aceste acuv ita\i, impuneau 0 conduua
diligerua in sensul abuner'i de la exercirarea oncarui act specific profcs.ei (le
avocat pana in momentul clarificarii situatiei juridice a acestor entuatt
intitulate .barouri".
In ceea ce priveste conditia prevrzibilitatii pe care trebuie s:i 0
indephneasca
legea pen ala, conform art. 7 d.n (. onventia Eu (IlK' tl)j a
Drepturilor Omului, judecttorul de camera preliminara retiuc c5 porrivit
practicii constante a CEDO. lcgea trebuie sa fie redactata eu suticicnta
prccizie astfel incat orice persoana sa isi poata conforma propria conduita
III deplma concordanta cu aceasta - pentru a asigura, pe de 0 parte. principiul preerninentei dreptului - national ~iinternational - care cons' ituie
edificiu oricarei societati democratice. iar pe de alta parte, garantarea,
real a ~i efectiva, iar nu doar teoretica ~i iluzorie - a drepturilor
fundamentale ale oncarei persoane acuzate de ~a\'ar~lrea unei tapte de
natura penala, ~i anume protectia lmpotriva abuzurilor, de orice fel.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului a mal ararat ca prev izibilitatea
legii rn, impiedica persoana in cauza sa recurga a "sfatun lamuritoare''.
pcntru a evalua, In mod rezonabil, dupa circumstantele cauzci. consecuuelc
ce pot rezulta dmtr-un act determinat, eu alar mai mu It cu cat estc \ orb l de.
spre exemplu, de profesionisti, obisnuiti a face dovada de 0 mare prudenta
tn excrcitiul profesiei lor, asttcl ca este normal a sc asicpta ea t.:1 s[l
dovedeasca 0 gnJ;1 deoseo.ta in a evalua riscurilc pe care le cornporta 0
anumita activitate.
Totodata, s-a mai ararat ea numcroase leg! utilizeaza, prin forta
lucrurilor, formule rnai mult sau mai putin precise. eu scopul evitarii unei
rigiditati excesive ~i al adaptani la noile situatii sociale ce se pot ivi.
Interpretarea si apiicarea unor asernenea dispozitii depind de practica
autorltatllor jurisdletionale. Functia de decizie incredituaui jutisdictiilot
are in vedere tocmai misiunea aces/ora ca, ill cadrul aallilli dt jllsLille jJ(
care-l i'llfiiplLliesc, ~"l ftrisipea')cii fndoielile" care ar pUlea subzislu ClI
privire la interpretarea tlllor f70rme legale, Tinftnd cont ~ide evolll~ia \ ietll
eurcnte (cauza Cantoni c,/Franta din 15noiembrie 1996).
10
Judccatorul de camera preliminara constata di III prezent dispozitiile
art 281 Codul penal din J 969 coroborate cu cele ale art 26 din Legea nr.
51 i 991 care stabilesc di excrcitarea oncarci actix ltati de asistcn~a juridica
specifica profcsiei de avocat de catrc pcrsoana care nu arc calitatea de
av ocat inseraia in Tabloul avocaulor c institu .e infr..ctiunintruncsc
en iditulc de accesibilitatc ~i de prcvizibilitate impu-c de Conventia
luropeana a Drepturilor Omului. Astfel, in practica judiciara reccnta au
fo:,t pronuntatc mat multe hotarari de condamnare sau de constatare a
vinovatiei persoanelor care au fast Inscrise in UNBR Strucrura Bota si au
excrcitat activ itati de asistenta juridica specifics profesiei de avocat.
inclusiv a fondatorului acestor "barouri", aspecte care conduc la concluzia
Crt persoanele care continua sa incalce disp. art 1 alin. 2, 3 din Legea nr,
51/1995 pot constientiza care sunt consecmtele ",e decurg din exercitarea
acestor aciivitati. respectiv iragerca la raspundere penala pentru savarsirea
iufractiunii prey. de an. 281 Codul penal din 1969 (art. 348 dm noul Cod
pl!nall.
De altfcl, Curtea Constituiionala s-a pronuntat 111 repeiate randur.
asupra constitutionalitani
dispozitiilor art. 1 din Legca nr. 51/1995. in
....ensul ca a rcspins exceptiile de neconsti utionalnaie
iIl\ ocate de
pc. soanele interesate, prin decizule Ill. 806 2006, nr. 1)0 2009. nr.
"}79,20 13 si m 1 ~5t20 14. Dura cum s-a ararat in motivarc acestor dccizii,
<.I,ocatura este un <erv iciu public, care c-ae org ...rizat ~1 runctioncaza p.:
baza unci legi specialc. iar profesia de avocat poate f exercitata de un corp
profesional selcctat si funcponand dupa reguli stabilite de lege. Statutnl
profesici de avocat a fast adoptat de Consihul Uniunii Nationale a
1~,lrouri]or din Romania, lara ca aceasta sa contravina prevederilor
constitution ale invocate. Aceasui optiune a legiuitorului nu poate fi
considerata ca neconstitutionala,
avand In vcdere ca scopul ci este
asigurarea unct asistcme jundice calificate, iar normcle In baza carora
Iunctioneaza nu contravin principiilor constituuonalc. Faptul C3 accesul la
profesia de U\ocat este conditronat de satisfacerea anumitor cerinte nu
poate fi privit ca 0 ingradire a dreptului la munca salt a alegcrii libere a
profesiei. Norrnele in baza carora functioneaza Uniunea '\Jalionala a
Barounror din Romania nu contrav 10 principilor constitution .. e, CCI care
doresc sa practice aceasta profcsie Hind datori sa respecte legea ~i sa
accepie rcgulile impuse de accasta.
Totodata, inalta Curte de Casatie ~i Justine, prin decizia nr. XXVll din
data de 16.04.2007. cu ocazia solutionarii unui recurs in inreresul legii, a
stabilit ca asistenta juridica acordata In procesul penal unui inculpat sau
im inuit de 0 per~oana care nu a dobfll1dit calitatea de avocat in conditiile
11
Legii nr. 5111995. modificata si completata prin Legea nr. 255/2004.
echivaleaza cu Iipsa de aparare a acestuia in mouvarea solutiei s-a ararat ca
potrivit art. I alin. 2 din Legea nr. 5111995, modificara ~i completata prin
Legea nr. 255/2004 "profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi .
in tabloul baroului din care fac parte, barou component al Umunii Nationale
a Barourilor din Romania. denumita in continuare U.N..B. R:" iar prin alin ~
al aceluiasi articol s-au interzis ex pres constituirea ~i functionarea de barouri
in afara L.N.B.R., sub sanctiunea Ilulitapi de drept cl acestor acte Or, cara
vrernc dispozitiile din actul normativ ariitat, .ivand caracter de lege speciala
ell privire la modul de exercitare a profesiei de avocat, contin anumitc
cerinte imperative, estc de la sine intelcs en lilt este posibild indep I tu l r
unci asemcuea profcsii in ataru cadrulu institutionalizat de acea tell-c.
Cu privire la autoritatea de Iucru judecat invocate de tntimatii Nicola
Manus si Vasile Adrian Valenu, judecatorul de camera prcliminara rcunc
ca
actiunea penal a poate fi exercitata pentru savarsirea unci infracriuni
impotriva unei persoane, 0 singura data, si fiiud solutionara definitiv de
catre insranta de judecata, nu mai poate f din nou exercitata lmpctriva
aceleasi persoane, pentru aceeasi fapta.
In cauza de fata, este indeplinita doar conditia pnvind identitatea de
persoana, solutiile date de procuror ~i hotararile invocate referindu-se ~i la
cci doi mtimati. Aceste actc procesuale nu sunt insa hotarfrri de condarnnare,
de achitare, san de incetare a procesului penal. ci solutii de netrimi.cre in
judccata ~ide respingere a plangenlor formulate conform an. 27XI Codul de
procedura penala din 1968 De asernenea, in ceea ce privesie identitatea de
obiect, judecatorul de camera prelnninara reline Cil autoritatea de lucru
judecat presupune 0 identuate faptica, ~\ ident inexi ....ten ..J III ca, L.I ir care
celelalte cauze se refera la acte materiale sau actiuni/inactiuru difcrite, chiar
daca au lost si'ivar$ite de·aceeasi persoana.
Pentru aceste motive, judecatorul de camera preliminara \ a admire, In
baza alt. 341 alin. 6 lit. b c.p.p. pHingerea forrnulata de pctentul Baroul Dolj
impotriva rczolutiei nr. 559liP/2013 din data de 30.01.2014 a Parchetului de
pe langa Judecatoria Craiova, va desfiinta rezolutia sus-amintita si va trimite
cauza la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova In vederea inccpcrii
urmaririi penale.
In urma inceperii urmaririi penale, organele de urmarire penala vor
atasa la dosar actc din care sa rezuIle modul in care au Just infiintate UNBR
-- Structura Bota, "baroul Dolj" din cadrul accstcl structun, a\.-tc I...dre ::-.a
dovedeasca modul in care intnnaril
, all dobandit calitatca de "wocat" tn
eadml acestei structuri Organcie de unnarire penaia VOl' dispune audlcr~a
intimatilor Geoanca Bobby, Svedu Deha-I'vhlgdalcna. [orJan lon, PI'(h~:l"d
12
....-~---
-
-
---~~
------
-- --
Vasile Adrian-Valeriu si Fotolescu Carmen
~l vor stabili daca acesua au exercitat activitati de asistenta juridica specifics
profesiei de avocat. in acesr scns, vor fi ccrute intormatii de la Baroul Dolj
i 1 legatunl cu situatiile in care s-a solicitat de catre mstantele judecatoresti
confumarea daca mtimatn au Iacut sau fac parte din Baroul Dolj, vor fi
veri (kate acele dosare pentru a se observ a eventualele activitati de asisrenta
juridica spccifice profesiei de avocai cxercitate de catre mtimati. Totodata
vor 11 admimsrratc once alrc probe care ar rezulta dm inv estigatnle proprii
ale organului de urmiirire penala. considerate ca fiind concludente, utile si
ncccsare 111 vederea larnuririi cauzei sub toate aspectele.
Conform art. 275 alin . .3 c.p.p. chehuielile judiciire \01' nima1e h
Gheorghe,
Filip Liviu-Gabriel.
sarcina st.nului.
PE~TRU ACESTE ~IOTIVE
IN ~UMELE LEGli
HOTARASTE
In
pctentul
baza art. 341 alin 6 lit. b c.p.p. admite plangerea formulate de
B,\ROUl. DOLJ, en sediul in Craiova, str. Carol) nr. 1, bl. 17 D,
mezanin. judo Dolj, impotriva rezoluuei nr. 5591,P,2013
31 .01 2014 a Parchetului de pc Hinga Judccatoria Craiova
Dcsfiinteaza
din data
de
rezolut ia sus-ammtita si trimite cauza la parchetul de pe
l~nga Judccatoria CraIO\3 In vedere., inceperii urrnanrii pcnale
Cl c tuielile [udiciare raman In sarcina statului.
Defininva.
Pronuniata In ;;edinta publica astazi, 24.09.2014.
Grcficr,
J udecator de Camera Preliminara,
Amalia Cojocaru
Crist ian Popa
R~d. C P.! Tehnored. A.C.
12 ex. - 06.11.2014
13
~-
--
-
-- -------

Similar documents