ZAPP - Orodna jekla

Comments

Transcription

ZAPP - Orodna jekla
ORODNA JEKLA
02 ZAPP ORODNA JEKLA
VSEBINA
05 EKSKLUZIVNE PRAKTIÈNE
IZKUŠNJE
06 JEKLA ASP® 2000
08 JEKLA CPM®
10 POGLAVITNE PREDNOSTI
VISOKO KAKOVOSTNIH JEKEL
PRAŠNE METALURGIJE
12 ORODNA JEKLA
14 SERVISI IN POSEBNA PONUDBA
15 LOGISTIKA IN KAKOVOST
16 KONTAKTI
03 ZAPP ORODNA JEKLA
Z
a
p
p
– p
r
v
o
v
r
s
t
n
i
d
o
b
a
v
i
t
e
l
j
.
P
o
d
j
e
t
j
e
j
e
1
7
0
1
v
n
e
m
š k
e
m
r
ü
n
d
e
r
o
t
h
u
u
s
t
a
n
o
v
i
l
h
e
r
m
a
n
n
Z
a
p
p
.
D
a
n
e
s
j
e
s
k
u
p
i
n
a
Z
a
p
p
s
p
r
o
i
z
v
o
d
n
i
m
i
o
b
r
a
t
i
,
s
v
e
t
o
v
a
l
n
i
m
i
i
n
s
e
r
v
i
s
n
i
m
i
s
r
e
d
i
š č i
p
r
i
s
o
t
n
a
p
o
v
s
e
m
s
v
e
t
u
.
J
e
d
r
o
n
j
e
n
e
g
a
d
e
l
o
v
a
n
j
a
j
e
p
r
o
i
z
v
o
d
n
j
a
g
o
t
o
v
i
h
i
z
d
e
l
k
o
v
z
a
z
a
h
t
e
v
n
o
u
p
o
r
a
b
o
i
z
v
i
s
o
k
o
k
a
k
o
v
o
s
t
n
i
h
m
a
t
e
r
i
a
l
o
v
.
S
k
u
p
i
n
o
Z
a
p
p
s
e
s
t
a
v
l
j
a
j
o
t
r
i
v
e
j
e
:
p
r
e
c
i
s
i
o
n
w
i
r
e
,
p
r
e
c
i
s
i
o
n
s
t
r
i
p
i
n
m
a
t
e
r
i
a
l
s
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
z
a
p
o
s
e
b
n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e
i
n
o
r
o
d
n
a
j
e
k
l
a
.
P
r
i
Z
a
p
p
u
s
i
p
r
i
z
a
d
e
v
a
m
o
,
d
a
v
s
a
k
i
s
t
r
a
n
k
i
s
p
o
m
o
č j
o
t
e
s
n
e
g
a
m
e
d
s
e
b
o
j
n
e
g
a
s
o
d
e
l
o
v
a
n
j
a
o
m
o
g
o
č i
m
o
k
o
n
k
u
r
e
n
č n
o
p
r
e
d
n
o
s
t
.
04 ZAPP ORODNA JEKLA
EKSKLUZIVNE PRAKTIÈNE IZKUŠNJE S
KONVENCIONALNIMI JEKLI IN JEKLI PRAŠNE
METALURGIJE
V
s
o
d
o
b
n
e
m
o
r
o
d
j
a
r
s
t
v
u
i
m
a
m
o
p
r
i
i
z
d
e
l
a
v
i
PRAKTIÈNO DELO IZPOPOLNI IZDELKE
m
o
č n
o
o
b
r
e
m
e
n
j
e
n
i
h
o
r
o
d
i
j
n
a
v
o
l
j
o
d
v
e
P
r
a
k
t
i
č n
e
i
z
k
u
š n
j
e
n
a
m
n
i
s
o
v
p
o
m
o
č l
e
p
r
i
d
e
l
u
s
m
o
ž n
o
s
t
i
:
k
o
n
v
e
n
c
i
o
n
a
l
n
a
o
r
o
d
n
a
j
e
k
l
a
a
l
i
v
i
s
o
k
o
s
t
r
a
n
k
a
m
i
š i
r
o
m
p
o
s
v
e
t
u
,
t
e
m
v
e
č p
o
s
p
e
š u
j
e
j
o
k
a
k
o
v
o
s
t
n
a
j
e
k
l
a
p
r
a
š n
e
m
e
t
a
l
u
r
g
i
j
e
(
P
M
)
.
t
u
d
i
s
t
a
l
e
n
r
a
z
v
o
j
i
z
d
e
l
k
o
v
p
r
i
n
a
š i
h
d
o
b
a
v
i
t
e
l
j
i
h
.
U
p
o
r
a
b
a
k
a
t
e
r
i
h
m
a
t
e
r
i
a
l
o
v
j
e
b
o
l
j
g
o
s
p
o
d
a
r
n
a
i
n
k
d
a
j
?
25 LET IZKUŠENJ
ZA NOVO TEHNOLOŠKO GENERACIJO
d
a
n
e
s
s
e
t
e
m
e
l
j
i
t
o
p
o
s
v
e
č a
m
o
p
r
i
h
a
j
a
j
o
č i
m
K
o
t
d
o
b
a
v
i
t
e
l
j
v
o
d
i
l
n
i
h
p
r
o
i
z
v
a
j
a
l
c
e
v
i
z
d
e
l
k
o
v Ž e
p
r
a
š n
e
m
e
t
a
l
u
r
g
i
j
e
v
s
v
e
t
o
v
n
e
m
m
e
r
i
l
u
i
m
a
m
oi
z
z
i
v
o
m
v
š t
e
v
i
l
n
i
h
v
e
j
a
h
i
n
d
u
s
t
r
i
j
e
.
N
o
v
a
s
e
v
e
d
a
t
u
d
i
o
b
s
e
ž n
e
p
r
a
k
t
i
č n
e
i
z
k
u
š n
j
e
.
Z
a
r
a
d
i g
e
n
e
r
a
c
i
j
a
u
m
e
t
n
i
h
m
a
s
t
a
k
o
t
e
r
j
a
n
o
v
e
t
e
g
a
l
a
h
k
o
n
a
t
a
n
č n
o
o
v
r
e
d
n
o
t
i
m
o
r
a
z
m
e
r
j
e
m
e
d
t
e
h
n
o
l
o
g
i
j
e
n
a
p
o
d
r
o
č j
u
n
j
i
h
o
v
e
o
b
d
e
l
a
v
e
.
T
e
c
e
n
o
i
n
k
a
k
o
v
o
s
t
j
o
p
r
i
o
b
e
h
t
i
p
i
h
j
e
k
e
l
.
P
o
l
e
g
t
e
g
a
t
e
h
n
o
l
o
g
i
j
e
p
a
z
a
h
t
e
v
a
j
o
o
r
o
d
n
e
z
l
i
t
i
n
e
,
k
i
b
o
d
o
p
o
n
u
j
a
m
o
o
b
š i
r
n
e
i
z
k
u
š n
j
e
s
p
o
d
r
o
č j
a
u
p
o
r
a
b
e
i
n
k
o
s
n
o
v
i
m
i
z
z
i
v
o
m
.
D
r
u
g
a
p
o
d
r
o
č j
a
,
n
a
k
a
t
e
r
i
h
s
e
j
a
s
n
a
p
r
i
p
o
r
o
č i
l
a
,
n
e
s
a
m
o
g
l
e
d
e
s
a
m
i
h
s
t
a
l
n
o
p
o
j
a
v
l
j
a
j
o
t
e
h
n
o
l
o
š k
i
n
a
p
r
e
d
k
i
,
s
o
m
a
t
e
r
i
a
l
o
v
,
t
e
m
v
e
č t
u
d
i
o
n
j
i
h
o
v
i
t
o
p
l
o
t
n
i
i
n a
v
t
o
m
o
b
i
l
s
k
a
i
n
d
u
s
t
r
i
j
a
,
ž i
v
i
l
s
k
a
i
n
d
u
s
t
r
i
j
a
,
e
l
e
k
t
r
o
e
r
o
z
i
j
s
k
i
o
b
d
e
l
a
v
i
.
K
o
n
č n
i
r
e
z
u
l
t
a
t
v
s
e
g
as
t
i
s
k
a
n
j
e
s
i
n
t
r
a
n
i
h
i
z
d
e
l
k
o
v
i
n
k
o
v
i
n
s
k
a
t
e
g
a
p
a
j
e
p
o
v
e
č a
n
j
e
v
a
š e
p
r
o
d
u
k
t
i
v
n
o
s
t
i
.
i
n
d
u
s
t
r
i
j
a
.
S
m
o
p
r
v
o
v
r
s
t
n
i
d
o
b
a
v
i
t
e
l
j
,
s
k
a
t
e
r
i
m
l
a
h
k
o
p
o
i
š č e
t
e
n
o
v
e
o
d
g
o
v
o
r
e
n
a
n
o
v
a
v
p
r
a
š a
n
j
a
.
MATERIALI PRAŠNE METALURGIJE SO NAJBOLJŠA
TEHNOLOŠKA REŠITEV
Z
a
r
a
d
i
v
i
s
o
k
i
h
s
t
r
o
š k
o
v
p
r
o
i
z
v
o
d
n
e
g
a
p
o
s
t
o
p
k
a
s
o
m
a
t
e
r
i
a
l
i
P
M
n
a
p
r
v
i
p
o
g
l
e
d
d
r
a
ž j
i
.
Z
a
t
o
p
a
i
z
p
o
l
n
j
u
j
e
j
o
n
a
j
v
i
š j
e
z
a
h
t
e
v
e
i
n
p
o
l
e
g
t
e
g
a
z
n
a
t
n
o
i
z
b
o
l
j
š a
j
o
i
z
k
o
r
i
š č e
n
o
s
t
s
t
r
o
j
e
v
.
Č e
s
e
v
t
e
m
t
r
e
n
u
t
k
u
s
p
r
a
š u
j
e
t
e
,
a
l
i
b
o
d
o
t
e
p
r
e
d
n
o
s
t
i
p
r
i
š l
e
d
o
i
z
r
a
z
a
t
u
d
i
p
r
i
v
a
š i
h
t
e
ž a
v
a
h
,
p
o
t
e
m
n
a
s
p
r
e
p
r
o
s
t
o
p
o
k
l
i
č i
t
e
,
p
o
š l
j
i
t
e
e
s
p
o
r
o
č i
l
o
a
l
i
p
i
s
n
o
p
o
v
p
r
a
š e
v
a
n
j
e
.
R
a
z
č l
e
n
i
l
i
b
o
m
o
v
a
š p
r
i
m
e
r
,
n
a
k
a
z
a
l
i
m
o
ž n
e
r
e
š i
t
v
e
i
n
v
a
m
s
v
e
t
o
v
a
l
i
.
05 ZAPP ORODNA JEKLA
JEKLA ASP ® 2000
ASP® 2000: POSTOPEK ESH-DVALIN™
V
a
l
j
e
v
r
o
č e
i
z
o
s
t
a
t
s
k
o
s
t
i
s
k
a
m
o
.
P
o
t
e
m
j
e
k
l
o
s
®
M
a
t
e
r
i
a
l
i
A
S
P
2
0
0
0
t
e
k
o
m
p
o
s
t
o
p
k
a
E
P
Ž
p
o
s
t
o
p
k
i
k
o
v
a
n
j
a
i
n
v
a
l
j
a
n
j
a
p
r
e
d
e
l
u
j
e
m
o
v
(
e
l
e
k
t
r
i
č n
o
t
a
l
j
e
n
j
e
p
o
d
ž l
i
n
d
r
o
)
p
o
s
t
a
n
e
j
o
o
k
r
o
g
l
e
,
p
l
o
š č a
t
e
i
n
k
v
a
d
r
a
t
n
e
o
b
l
i
k
e
.
u
l
t
r
a
č i
s
t
a
v
i
s
o
k
o
k
a
k
o
v
o
s
t
n
a
j
e
k
l
a
p
r
a
š n
e
m
e
t
a
l
u
r
g
i
j
e
.
P
o
s
t
o
p
e
k
p
o
t
e
k
a
t
a
k
o
l
e
:
t
e
k
o
č o
j
e
k
l
e
n
o
t
a
l
i
n
o
a
t
o
m
i
z
i
r
a
m
o
z
d
u
š i
k
o
m
.
N
a
t
a
n
a
č i
n
d
o
b
i
m
o
p
r
a
h
,
k
i
g
a
v
p
l
a
š č i
m
o
v
j
e
k
l
e
n
e
v
a
l
j
e
,
j
i
h
v
a
k
u
u
m
i
r
a
m
o
i
n
z
a
v
a
r
i
m
o
.
POSTOPEK ASP® 2000
1. Grafitne elektrode za segrevanje
talilne posode in ohranjanje
stalne temperature
1
2. Sloj žlindre
2
3. Jeklena talina
3
4. N2 - dušik
4
5. Atomiziranje taline z dušikom
6. Vplašèenje prahu v jeklene valje
5
7. Varjenje valjev po vakuumiranju
8. Vroèe izostatsko stiskanje
9. Kovanje
10. Valjanje
6
7
8
9
10
ASP® in DVALIN™ sta zašèiteni blagovni znamki podjetja Erasteel,
Francija (Pariz)
06 ZAPP ORODNA JEKLA
ANALIZE IN LASTNOSTI
Kemijska sestava (orientacijske vrednosti v %)
Oznaka jekla
ASP ® 2005
ASP ® 2012
C
1.5
0.6
Cr
4.0
4.0
Mo
2.5
2.0
W
2.5
2.1
V
4.0
1.5
Co
–
–
n
–
–
ASP ® 2023
ASP ® 2030
ASP ® 2040
1.3
1.3
1.2
4.2
4.2
4.0
5.0
5.0
3.0
6.4
6.4
3.0
3.1
3.1
8.0
–
8.5
–
–
–
1.5
ASP ® 2053
ASP ® 2060
2.5
2.3
4.2
4.0
3.1
7.0
4.2
6.5
8.0
6.5
–
10.5
–
–
MEHANSKE LASTNOSTI MATERIALOV ASP® 2000
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1. 2 379/D2
62 HRc
1.3343/M2
62 HRc
Odpornost proti obrabi
Žilavost
07 ZAPP ORODNA JEKLA
ASP® 2023
62 HRc
ASP® 2005
62 HRc
ASP® 2053
64 HRc
JEKLA CPM®
POSTOPEK CPM®
®
P
o
d
j
e
t
j
e
C
r
u
c
i
b
l
e
s
e
j
e
s
p
o
s
t
o
p
k
o
m
C
P
M
m
e
d
d
r
u
g
i
m
o
s
r
e
d
o
t
o
č i
l
o
n
a
i
z
d
e
l
a
v
o
v
i
s
o
k
o
l
e
g
i
r
a
n
i
h
j
e
k
e
l
z
a
d
e
l
o
v
h
l
a
d
n
e
m
.
T
i
i
n
o
v
a
t
i
v
n
i
l
e
g
i
r
a
n
i
m
a
t
e
r
i
a
l
i
p
r
a
š n
e
m
e
t
a
l
u
r
g
i
j
e
s
p
o
s
e
b
n
o
v
i
s
o
k
o
v
s
e
b
n
o
s
t
j
o
v
a
n
a
d
i
j
a
s
o
v
v
e
l
i
k
i
m
e
r
i
p
a
t
e
n
t
i
r
a
n
i
i
n
i
z
p
o
l
n
j
u
j
e
j
o
n
a
j
v
i
š j
e
z
a
h
t
e
v
e
.
POSTOPEK CPM®
1. Atomizacija
2. Prah
3. Filtriranje
4. Polnjenje
5. Vplašèanje
6. Vroèe izostatsko stiskanje
2
7. Kovanje
8. Valjanje
3
1
6
4
7
8
5
CPM® je zašèitena blagovna znamka podjetja Crucible,
ZDA (Syracuse, NY).
08 ZAPP ORODNA JEKLA
ANALIZE IN LASTNOSTI
Kemijska sestava (orientacijske vrednosti v %)
Oznaka jekla
C
Cr
Mo
W
V
Co
CPM® 1 V
CPM® 3 V
CPM® 9 V
0.5
0.8
1.9
4.5
7.5
5.2
2.7
1.3
1.3
2.2
–
–
1.0
2.8
9.0
–
–
–
CPM® 10 V
CPM® 15 V
CPM® 420 V
2.4
3.4
2.3
5.2
5.2
14.0
1.3
1.3
1.0
–
–
–
9.7
15.0
9.0
–
–
–
CPM® S 30 V
CPM® REX M4
CPM® REX T15
1.5
1.4
1.6
14.0
4.2
4.0
2.0
5.2
–
–
5.5
12.0
4.0
4.0
5.0
–
–
5.0
CPM® REX 76
CPM® REX 121
1.5
3.4
3.7
4.0
5.2
5.0
10.0
10.0
3.1
9.5
9.0
9.0
MEHANSKE LASTNOSTI MATERIALOV CPM®
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.2379/D2
62 HRc
1.3343/M2
62 HRc
Odpornost proti obrabi
Žilavost
09 ZAPP ORODNA JEKLA
CPM® REX M4
62 HRC
CpM® 3V
58HRc
CpM® 10 V
63HRc
POGLAVITNE PREDNOSTI VISOKO KAKOVOSTNIH JEKEL
PRAŠNE METALURGIJE
STRUKTURA MATERIALOV PRAŠNE METALURGIJE
PREDNOSTI:
1. ZLITINA
V
z
l
i
t
i
n
i
l
a
h
k
o
d
o
s
e
ž e
m
o
v
i
s
o
k
e
v
s
e
b
n
o
s
t
i
l
e
g
i
r
n
i
h
e
l
e
m
e
n
t
o
v
b
r
e
z
n
e
g
a
t
i
v
n
i
h
v
p
l
i
v
o
v
n
a
m
e
h
a
n
s
k
e
l
a
s
t
n
o
s
t
i
.
VISOKOKAKOVOSTNO JEKLO PM
Enakomerna struktura na
rezalnem robu.
STRUKTURA KONVENCIONALNIH MATERIALOV
2. ŽILAVOST
E
n
a
k
o
m
e
r
n
a
r
a
z
p
o
r
e
j
e
n
o
s
t
k
a
r
b
i
d
n
i
h
v
k
l
j
u
č k
o
v
i
n
o
d
s
o
t
n
o
s
t
m
e
t
a
l
u
r
š k
i
h
n
a
p
a
k
z
m
a
n
j
š u
j
e
t
a
l
o
m
l
j
i
v
o
s
t
i
n
m
o
ž n
o
s
t
u
t
r
u
j
e
n
o
s
t
n
i
h
p
r
e
l
o
m
o
v
.
3. ODPORNOST PROTI OBRABI
V
s
e
b
n
o
s
t
i
n
t
r
d
o
t
a
k
a
r
b
i
d
o
v
z
v
i
š u
j
e
t
a
o
d
p
o
r
n
o
s
t
p
r
o
t
i
a
b
r
a
z
i
v
n
i
m
i
n
a
d
h
e
z
i
v
n
i
m
p
o
v
r
š i
n
s
k
i
m
o
b
r
e
m
e
n
i
t
v
a
m
.
4. BRUSILNOST
Z
a
r
a
d
i
d
r
o
b
n
i
h
,
o
k
r
o
g
l
i
h
k
a
r
b
i
d
n
i
h
v
k
l
j
u
č k
o
v
j
e
o
b
d
e
l
a
v
a
z
b
r
u
š e
n
j
e
m
l
a
ž j
a
.
KONVENCIONALNO HITROREZNO JEKLO
Karbidni vkljuèki na
rezalnem robu povzroèijo
mikroskopske okruške
oziroma veèje odlome.
10 ZAPP ORODNA JEKLA
5. MERSKA STABILNOST
J
e
k
l
a
p
r
a
š n
e
m
e
t
a
l
u
r
g
i
j
e
s
o
b
r
e
z
s
e
g
r
e
g
a
c
i
j
.
Z
a
r
a
d
i
t
e
g
a
j
e
m
e
r
s
k
a
s
t
a
b
i
l
n
o
s
t
b
i
s
t
v
e
n
o
v
i
š j
a
i
n
o
r
o
d
j
a
p
o
t
r
e
b
u
j
e
j
o
m
a
n
j
d
o
d
e
l
a
v
e
.
6. ÈISTOST
N
a
j
v
i
š j
a
s
t
o
p
n
j
a
č i
s
t
o
s
t
i
'
u
l
t
r
a
c
l
e
a
n
'
o
m
o
g
o
č a
o
d
l
i
č n
e
d
o
s
e
ž k
e
p
r
i
p
o
l
i
r
a
n
j
u
i
n
i
z
j
e
m
n
e
l
a
s
t
n
o
s
t
i
p
r
i
e
r
o
d
i
r
a
n
j
u
.
PRIMERI UPORABE
Tip orodja
Rezilni pestiè
Obdelovalni material
Material
Trdota v HRc
Dosežki
75.000 kosov pred ponovnim brušenjem
1.500.000 kosov pred ponovnim brušenjem
Pestiè za stiskanje sintrancev
(kalibriranje)
Pestiè za fino rezanje
54.000 kosov
75.000 kosov
20.000 kosov pred ponovnim brušenjem
60.000 kosov pred ponovnim brušenjem
Pestiè za vtiskovanje
25.000 kosov pred ponovnim brušenjem
300.000 kosov pred ponovnim brušenjem
5.000 kosov
10.000 kosov
310.000 kosov
Stiskalnica za sintrane
izdelke
Štanca
150.000 kosov pred ponovnim brušenjem
500.000 kosov pred ponovnim brušenjem
Pestiè za fino rezanje
80.000 kosov pred ponovnim brušenjem
190.000 kosov pred ponovnim brušenjem
IZRAÈUN GOSPODARNOSTI
Orodje
Stroj
Obdelovani material
Velikost serije
Material
Cena materiala
Cena izdelave orodja
Odstotek cene materiala
Število kosov
na brušenje
Število brušenj
Cena vsakega brušenja
Maksimalno število kosov na stroj
Dva nova stroja
Nadaljnji stroški brušenja
(30 x 150 €)
Stroški prikazane serije
11 ZAPP ORODNA JEKLA
Rezilna matrica
Avtomatska štanca
debelina
Res je, da so visoko kakovostni materiali prašne
metalurgije dragi. Toda pogosto le na prvi pogled.
Podroben pregled razmerja med ceno in uèinkom pri
materialih prašne metalurgije in konvencionalnih
orodnih jeklih pogosto pokaže presenetljive rezultate.
Na podlagi primera izraèuna gospodarnosti lahko pri
uporabi materiala CPM® 10V prièakujemo prihranek v
višini 12.220 €.
kosov
pribl.
pribl.
pribl.
ORODNA JEKLA
JEKLA ZA DELO V HLADNEM
Št. materiala
DIN 17350
Zappova
oznaka
Kemijska sestava (orientacijske vrednosti v %)
DIN EN
ISO 4957
JEKLA ZA DELO V VROÈEM
Št. materiala
DIN 17350
Zappova
oznaka
Kemijska sestava (orientacijske vrednosti v %)
DIN EN
ISO 4957
JEKLA ZA OBDELAVO UMETNIH MAS
Št. materiala
DIN 17350
Zappova
oznaka
12 ZAPP ORODNA JEKLA
DIN EN
ISO 4957
Kemijska sestava (orientacijske vrednosti v %)
HITROREZNA ORODNA JEKLA
Št. materiala
DIN 17350
Zappova
oznaka
Kemijska sestava (orientacijske vrednosti v %)
DIN EN
ISO 4957
ZAPPOVI POSEBNI MATERIALI
Zappova
oznaka
Znaèilnost
Tipièna podroèja uporabe
jeklo za delo v hladnem
rezanje in prebijanje debelih ploèevin, rezilni stroji in štance, rezanje,
vtiskovanje, preoblikovanje
jeklo za delo v vroèem
z martenzitnim utrjevanjem
jeklo za oblikovanje umetnih mas
z martenzitnim utrjevanjem
visoka korozivna odpornost do
60 HRc z visoko trdnostjo
tlaèno litje aluminija
13 ZAPP ORODNA JEKLA
kalupi za oblikovanje umetnih mas,
korozivno odporni deli strojev in gradbeni deli
rezila, polirani kalupi za oblikovanje umetnih mas visokega sijaja
SERVISI IN POSEBNA PONUDBA
NAŠI IZDELKI HITRO PRIDEJO DO VAS...
1
.
z
a
r
a
d
i
v
e
l
i
k
e
g
a
,
d
o
b
r
o
o
r
g
a
n
i
z
i
r
a
n
e
g
a
s
k
l
a
d
i
š č a
i
n
2
.
o
b
s
e
ž n
e
g
a
,
s
o
d
o
b
n
e
g
a
s
t
r
o
j
n
e
g
a
p
a
r
k
a
.
PREDBRUŠENO ORODNO JEKLO
Ž a
r
j
e
n
o
,
s
f
i
n
o
o
b
d
e
l
a
n
i
m
i
k
o
n
t
a
k
t
n
i
m
i
p
o
v
r
š i
n
a
m
i
,
r
e
z
k
a
n
i
m
i
r
o
b
o
v
i
,
ž a
g
a
n
o
p
o
d
o
l
ž i
n
i
,
s
k
l
a
d
i
š č e
n
o
v
s
t
a
n
d
a
r
d
n
i
d
o
l
ž i
n
i
1
0
3
0
m
m
TOLERANCA V mm
V
s
e
r
v
i
s
n
e
m
c
e
n
t
r
u
s
k
l
a
d
i
š č i
m
o
s
k
u
p
n
o
4
0
0
t
o
n
®
v
i
s
o
k
o
k
a
k
o
v
o
s
t
n
i
h
j
e
k
e
l
p
r
a
š n
e
m
e
t
a
l
u
r
g
i
j
e
A
S
P
Širina
Debelina
Dolžina
®
+0.25/0
+5.00/0
i
n
C
P
M
k
a
k
o
r
t
u
d
i
o
k
r
o
g
1
0
0
0
t
o
n
o
r
o
d
n
i
h
j
e
k
e
l +0.40/0
k
o
n
v
e
n
c
i
o
n
a
l
n
e
i
z
d
e
l
a
v
e
;
v
s
a
s
o
p
r
i
p
r
a
v
l
j
e
n
a
z
a
d
o
b
a
v
o
.
M
e
d
n
j
i
m
i
s
o
t
u
d
i
n
a
t
a
n
č n
o
r
e
z
a
n
a
p
l
o
š č a
t
a
i
n
k
v
a
d
r
a
t
n
a
j
e
k
l
a
,
p
r
e
d
b
r
u
š e
n
a
o
r
o
d
n
aNATANÈNO REZANO PLOŠÈATO
j
e
k
l
a
i
n
p
r
e
d
o
b
d
e
l
a
n
a
j
e
k
l
a
p
r
a
š n
e
m
e
t
a
l
u
r
g
i
j
e
t
e
rIN KVADRATNO JEKLO
k
a
l
j
e
n
i
b
l
o
k
i
z
a
E
D
M
.
Ž a
r
j
e
n
o
,
s
f
i
n
o
b
r
u
š e
n
i
m
i
k
o
n
t
a
k
t
n
i
m
i
V
n
a
š e
m
o
b
d
e
l
o
v
a
l
n
e
m
s
r
e
d
i
š č u
i
z
p
o
l
n
j
u
j
e
m
o p
o
v
r
š i
n
a
m
i
,
p
o
s
n
e
t
i
m
i
r
o
b
o
v
i
,
s
k
l
a
d
i
š č e
n
o
v
s
e
r
v
i
s
n
e
u
s
l
u
g
e
v
s
k
l
a
d
u
z
v
a
š i
m
i
z
a
h
t
e
v
a
m
i
.
s
t
a
n
d
a
r
d
n
i
h
d
o
l
ž i
n
a
h
o
d
5
0
0
d
o
1
0
0
0
m
m
S
o
d
o
b
e
n
s
t
r
o
j
n
i
p
a
r
k
,
k
i
m
e
d
d
r
u
g
i
m
v
k
l
j
u
č u
j
e
t
u
d
i
1
4
v
i
s
o
k
o
z
m
o
g
l
j
i
v
i
h
t
r
a
č n
i
h
ž a
g
,
z
m
o
r
e
TOLERANCA V mm
o
b
d
e
l
a
v
o
m
a
t
e
r
i
a
l
o
v
v
r
a
z
l
i
č n
i
h
i
z
m
e
r
a
h
m
e
d
1
,
8
Širina
Debelina
Dolžina
i
n
5
0
0
m
m
p
r
i
o
k
r
o
g
l
i
h
i
n
d
o
6
5
0
m
m
p
r
i
p
l
o
š č a
t
i
h
i
n
k
v
a
d
r
a
t
n
i
h
j
e
k
l
i
h
.
+0.20/0
+0.05/0
+5.00/0
NITRIRNA IN POSEBNA KONSTRUKCIJSKA JEKLA
P
o
s
e
b
n
a
j
e
k
l
a
z
v
i
s
o
k
o
o
d
p
o
r
n
o
s
t
j
o
p
r
o
t
i
k
o
r
o
z
i
j
i
,
o
b
r
a
b
i
i
n
t
o
p
l
o
t
n
i
m
u
t
r
u
j
e
n
o
s
t
n
i
m
p
r
e
l
o
m
o
m
.
ALUMINIJEVA ZLITINA
F
i
n
o
r
e
z
k
a
n
e
a
l
u
m
i
n
i
j
e
v
e
p
l
o
š č e
v
l
i
t
i
a
l
i
v
a
l
j
a
n
i
o
b
l
i
k
i
– n
a
v
o
l
j
o
t
u
d
i
z
v
i
š j
o
t
r
d
o
t
o
.
KALJENI BLOKI ZA EDM
P
r
o
s
i
m
o
,
d
a
o
b
n
a
r
o
č i
l
u
n
a
v
e
d
e
t
e
z
a
ž e
l
j
e
n
o
k
a
k
o
v
o
s
t
,
i
z
m
e
r
e
,
t
r
d
o
t
o
i
n
p
o
l
o
ž a
j
m
o
r
e
b
i
t
n
e
z
a
č e
t
n
e
v
r
t
i
n
e
.
14 ZAPP ORODNA JEKLA
LOGISTIKA IN KAKOVOST
PREVERJENA KAKOVOST
ISO 9001
Kakovost vseh naših postopkov stalno
K
o
t
n
a
j
b
o
l
j
e
z
a
l
o
ž e
n
i
d
o
b
a
v
i
t
e
l
j
i
m
a
t
e
r
i
a
l
o
v
p
r
a
š n
e
m
e
t
a
l
u
r
g
i
j
e
v
e
v
r
o
p
i
v
a
m
z
a
g
o
t
a
v
l
j
a
m
o nadzorujemo v skladu s standardom iso 9001. Pri
z
a
n
e
s
l
j
i
v
o
o
s
k
r
b
o
i
n
k
a
r
n
a
j
k
r
a
j
š e
d
o
b
a
v
n
e
r
o
k
e
. vstopnem in izstopnem nadzoru vse surovine in
izdelke pregledamo in izmerimo ter uskladimo z
V
t
e
j
b
r
o
š u
r
i
n
a
j
d
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
c
i
j
e
o
m
a
t
e
r
i
a
l
i
h
,
p
o
naroèili. Naše standarde kakovosti v koraku s
k
a
t
e
r
i
h
j
e
n
a
j
v
e
č p
o
v
p
r
a
š e
v
a
n
j
a
,
o
n
j
i
h
o
v
i
h
poslovnim razvojem nenehno nadgrajujemo.
l
a
s
t
n
o
s
t
i
h
i
n
z
n
a
č i
l
n
i
u
p
o
r
a
b
i
.
V
i
s
o
k
a
k
a
k
o
v
o
s
t
i
z
d
e
l
k
o
v
j
e
p
r
e
d
p
o
g
o
j
z
a
u
s
p
e
š n
o
i
n
k
a
k
o
v
o
s
t
n
o
u
p
o
r
a
b
o
o
r
o
d
n
i
h
j
e
k
e
l
.
Z
a
t
o
u
p
o
r
a
b
l
j
a
m
o
i
z
k
l
j
u
č n
o
s
u
r
o
v
i
n
e
v
o
d
i
l
n
i
h
s
v
e
t
o
v
n
i
h
p
r
o
i
z
v
a
j
a
l
c
e
v
,
k
i
u
s
t
r
e
z
a
j
o
v
i
s
o
k
i
h
z
a
h
t
e
v
a
m
i
n
s
o
v
s
e
s
p
l
o
š n
o
s
p
r
e
j
e
t
e
.
15 ZAPP ORODNA JEKLA
ZAPP MATERIALS ENGINEERING
Ekskluzivni distributer in prodajalec za Republiko Slovenijo
ME TA/E/01.11.07
Metaling d.o.o.
Krivec 70
1000 Ljubljana
V tej brošuri navedeni tehnièni podatki, slike, risbe,
podrobnosti o merah in težah ter drugi podatki služijo
zgolj opisu naših izdelkov in so neobvezujoèe
povpreène vrednosti. Ne zavezujejo h kakovosti in ne
pomenijo garancije kakovosti in trajnosti. Navedeni
primeri uporabe so namenjeni izkljuèno orisu in
nikakor niso zagotovilo o kakovosti ali garancija.
Podane informacije ne morejo nadomestiti temeljitega
svetovanja o izbiri naših izdelkov in njihovi konkretni
uporabi. Podatkov v brošuri ne spreminjamo.
16 ZAPP ORODNA JEKLA
Obrat:
Ulica Jožeta Jame 14
1210 Ljubljana-Šentvid
Telefon
Fax
Email
00 386 (1) 5000 607
00 386 (1) 5000 600
00 386 (1) 5000 606
[email protected]
www.metaling.eu