15-05-2013 1.75MB 2014-09

Comments

Transcription

15-05-2013 1.75MB 2014-09
é Bucãtar. Pensiune
turistica din zona
Bran-Moieciu, angajeaza
bucatar cu experienta, pe
perioada nedeterminata.
Pachet salarial atractiv.
Exclus
colaborare
sez oniera,
Tel:
0723345644, 0723535904
é Eroii Revoluþiei
Manescu C-tin, 50m
metrou, etaj 1/4,
balcon, gresie,
faianta, aer
conditionat,
termopan, usa
metalica. Proprietar,
47.000 EUR, Tel:
0734507907
é Sebastian zona Parc,
vand apartament 3 camere
decomandat,
an
constructie 1987, 74.56
mp, etaj 7/8, cadastru +
intabulare, proprietar,
6 9 . 0 0 0 E U R ,
[email protected]
.com, Tel: 0723390087
Videochat legal, contract+
asigurare medicala.
Salariu 800$/luna +
comision 50%+ bonusuri.
Avans 500$. Cazare,
[email protected],
http://www.enjoystudio.ro,
0763156150, 0735674012
Videochat Studio, salariu fix
800$+ c omis ion 50%
+bonusuri bilunare. Bonus
angajare
100$,
[email protected],
http://www.selenstudio.ro,
Tel:
0734959924,
0760179243
pagina 2 / oferte de muncã România
15 Mai 2013
Agent Vanzari si distribuitori,
pers oane dornic e de
dezvoltare si afirmare pentru
Companie interntionala.
Salariu de la 1200ron+
bonusuri, Tel: 0318004555
Pazã.
Angajam
n Agent
urgent la obiective in Bucuresti
si
zona
Pipera-Tunari,
[email protected],
www.blackhawksecurity.ro, Tel:
0724071080
Actriþã film erotic.
Selectam fete
talentate, frumoase
si dezinvolte
dornice sa lucreze
in industria XXX.
Remuneratie pe
masura,
[email protected]
ymail.com, Tel:
0765464363,
0732098892
n Administrator.
Familie
serioasa, zona rezidentiala
Baneasa,
angajam
administrator-sofer, ptr. curte si
gradina, muncitor, serios, Tel:
0212300808
Agent
Vanzari
si
distribuitori, persoane
dornice de dezvoltare si
afirmare pentru Companie
interntionala. Salariu de la
1200ron+ bonusuri, Tel:
0318004555
Agent Vanzari
pentru produse
alimentare, locatie
Popesti-Leordeni.
Relatii la telefon sau
e-mail
andreea.negrulescu
@succesniccom.ro,
Tel: 0756139945
Vanzari
pentru
n Agent
automate de cafea, permis
categ. B necesar, salariu fix
500 Ron, job part-time, Tel:
0731634351
n Agent Vanzari. Experienta
constitue avantaj. Posibilitati
de avansare. Bonusuri+salariu
de
la
1200ron,
Tel:
0728650079
n Agenþi vânzãri cu experienþã
pentru gestionare ºi mãrire
portofoliu de clienþi. Editura
Roossa angajeazã 1200ron
bonusuri, posibilitate avansare,
Tel: 0755352689
é Agenþi de
securitate din
Bucuresti pentru
societate de paza,
Tel: 0213152184
Agenþi de securitate pentru
hotel 4 stele, calificati, atletici,
vorbitori de limba engleza,
salariu net 1200lei, Tel:
0213129035
é Ajutor Bucãtar, Restaurant
Tulin (zona Parc Cismigiu)
angajeaza ajutor bucatar cu
experienta specific libanez,
pentru detalii sunati intre
11:00-19:00,
[email protected],
Tel: 0762212674
é Agenþi Pazã
angajãm urgent,
salariul 1000 net,
Tel: 0760107633,
0213108660
n Agenþi Pazã. Societate
pazã/ protecþie angajeazã
agenþi pazã cu atestat, Tel:
0756204760
PAZÃ.
n AGENÞI
SOCIETATE
PAZA
ANGAJEAZA IN CONDITII
AVANTAJOASE 50 AGENTI
SECURITATE
CONFORM
PREVEDERILOR
LEGII
338/2003, TEL: 0213271418
bucãtar,
pizzar,
n Ajutor
grataragiu, cu experienþã,
angajeazã Restaurantul „La 3
Mãgari”, loc. Jilava, Tel:
0732634187
Ajutor c ontabil, c u
ex perienta, angajam,
[email protected], Tel:
0213353706
é Asistent
Manager, angajeazã
Lartek Grup.
Trimiteþi CV pe
e-mail. Pentru detalii
sau mesaje telefon,
[email protected]
lartekgrup.net, Tel:
0722434982
Bona cu experienta la o
familie min 1an (referinte
verificabile). Bona se va
ocupa de copil, programul
aferent lui, menajul lui: spalat
calcat haine, curatenie in
dormitor si locul de joaca,
gatit pentru copil. Zona Piata
Floreasca. Programul 10
ore/zi: 9:00 - 19:00 si o seara
saptamanal (se va plati taxiul
la intoarcere). Salariul il
stabilim in timpul interviului,
Tel: 0721469698
n Bucãtar. Pensiune la munte
jud.Bv angajeaza bucatar,
perioada nedeterminata, tot
timpul anului, salariu la zi,
cazare, masa; program flexibil.
Rog seriozitate, 0723345644
é Cãlcãtor(ese)
textile, calandru ºi
muncitoare
necalificate,
angajeazã spãlãtorie
haine, Tel:
0755200012
n Cameriste
ºi
agenþi
curãþenie. Firmã de curãþenie,
angajãm, Tel: 0756200044
oferte de muncã România / info / pagina 3
15 Mai 2013
AnunþAZ vã informeazã
Românii cetãþeni europeni
Sindicatul Românilor din
Strãinãtate
în dialog cu românii de pretutindeni
Strategia europeanã privind ocuparea forþei de
muncã (4).
Domniºoara Florina R. din Lugoj, Judeþul Timiº, ne-a
solicitat sã oferim mai multe detalii despre iniþiativele
Comisiei Europene menite sã reducã ºomajul în rândul
tineretului. Astãzi continuãm furnizarea raspunsului
despre Programul „Primul tãu loc de muncã EURES”,
cu referiri la sprijinul financiar din partea Uniunii
Europene.
Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate.
Obiectivul sprijinului financiar acordat în cadrul iniþiativei
Primul tãu loc de muncã EURES este de a contribui
la acoperirea costurilor suportate de grupurile vizate de
program pentru desfãºurarea activitãþilor transnaþionale
sau transfrontaliere de plasare a forþei de muncã.
La fel ca în cazul altor acþiuni de mobilitate cofinanþate
de Comisia Europeana, mecanismul de finanþare utilizat
de Primul tãu loc de muncã EURES va fi finanþarea
pe bazã de sume forfetare.
Aceasta implicã, de asemenea, o procedurã simplificatã
de raportare pentru grupurile vizate.
În cazul în care condiþiile de solicitare a finanþãrii
sunt îndeplinite ºi aprobate de serviciile de ocupare
relevante, persoanele aflate în cãutarea unui loc de
muncã pot obþine sprijin financiar înainte de a se
deplasa în strãinãtate.
Finanþarea oferitã IMM-urilor depinde însã de decizia
angajatorului de a pune sau nu în aplicare un program
de integrare ulterior plasãrii forþei de muncã pentru
lucrãtorul (lucrãtorii) nou recrutat (recrutaþi) ºi ar urma
sã fie solicitatã în prealabil, în scris.
a. Contribuþii la acoperirea costurilor de transport
ºi de subzistenþã în cazul unei cãlãtorii pentru un
interviu ºi/sau în cazul mutãrii într-o altã þarã UE
pentru a începe lucrul.
Orice persoanã tânãrã mobilã aflatã în cãutarea unui
loc de muncã, care îºi depune candidatura pentru un
loc de muncã într-o altã þarã a Uniunii Europene în
cadrul iniþiativei Primul tãu loc de muncã EURES ºi
care îndeplineºte condiþiile stipulate în continuare, ar fi
eligibil pentru sprijin financiar înainte de a se muta în
strãinãtate, sub rezerva unei decizii a „Serviciului de
ocupare a forþei de muncã Primul tãu loc de muncã
EURES” în cauzã, în conformitate cu procedurile ºi
condiþiile stabilite la nivel naþional.
Indemnizaþiile forfetare reprezintã o contribuþie la
acoperirea costurilor de transport ºi subzistenþã
suportate de cãtre tânãrul aflat în cãutarea unui loc de
muncã, fie în timpul etapei de selecþie, dacã
efectueazã o cãlãtorie în strãinãtate pentru interviul de
angajare, fie la stabilirea în þara de destinaþie dupã ce
a obþinut un loc de muncã într-un alt stat membru.
b. Cãlãtoria în strãinãtate pentru interviul de
angajare.
Termenul „interviu" se referã la dialogul faþã în faþã
cu unul sau mai mulþi angajatori. Acesta poate
implica ºi concursuri de selecþie. Cãlãtoria în vederea
susþinerii interviului nu este obligatorie – este doar una
dintre numeroasele proceduri de selecþie adecvate.
De asemenea, accesul la sprijin financiar pentru
efectuarea unei cãlãtorii în strãinãtate pentru interviul
de angajare nu este un drept. Invitaþiile sunt stabilite
de comun acord între angajatorii care participã la
iniþiativa Primul tãu loc de muncã EURES ºi serviciile
de ocupare a forþei de muncã relevante.
Decizia trebuie sã þinã întotdeauna seama de
probabilitatea succesului corelãrii cererii ºi ofertei de
locuri de muncã, de durata cãlãtoriei ºi de costurile
care trebuie suportate de persoana aflatã în cãutarea
unui loc de muncã. (Va urma).
Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat
acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la
e-mail [email protected] sau postal la Dealul Mitropoliei
nr. 5, sector 4 Bucureºti.
n Casting (figuratie), figuratie
simpla/speciala (orice varsta);
public spectator (orice varsta);
actori
profosionisti/amatori
(orice varsta); modele /
hostess
/
fotomodele
fete/baieti;
promoteri
/
sampling
fete/baieti;
pt
distribuite in: productii TV
reclame,
videoclip
filme
evenimente, etc. Aplica: Vino
Miercuri ora 19 sau Sambata
ora 13 la intrarea Pangrati –
Televiziunea Romana (Reper
Piata Aviatorilor). Sau Trimite
foto + date contact e-mail. Nu
se percep taxe de inscriere,
0744434466,
1 EUR/ora,
[email protected],
http://iq-media.ro,
Tel:
0721982513, 0768.172.172
n Cizmar pentru reparatii
incaltaminte,
zona
pasaj
Lujerului, Tel: 0786332382
n Clatitar cu experienta pe
crepiera,
zona
Lujerului,
complex SIR, 1000 ron, Tel:
0736692390
n Coafezã in salon de
infrumusetare Militari- Gorjului,
Tel: 0761866670, 0724851555
Coafezã cu experienta, bd.
Stefan c el Mare, Tel:
0726462739
Inchiriez
n Coafor/Coafezã.
post de lucru coafura, zona
Stefan
cel
Mare,
Tel:
0766412249
n Coafor/Coafezã.
Angajam
coafeza. Experienta relevanta
in domeniu de minim 1 an,
diploma.
Zona
Militari,
[email protected],
Tel:
0769217222
é Coafezã, cosmetician, manichiurista.
Salon coafor
angajeaza in zona
Crangasi, Drumul
Taberei, Tel:
0734257903
n Cofetar cu experienta, zona
C-tin Brancoveanu, prezentare
obligatorie cu CV, relatii la tel,
Tel: 0727868167
é Cofetari, brutar,
pizzar, bucatar. Sc Grand
Moulin Srl angajeaza
cofetari, brutari cu
experienta, in conditii
avantajoase pentru
fabrica din Ilfov si pizzari,
bucatari, vanzatoare,
shop manager cu
experienta, in conditii
avantajoase pentru
magazinele
din
Bucuresti-Victoriei, Unirii,
[email protected],
Tel: 0743173982
pagina 4 / oferte de muncã România
15 Mai 2013
masinist
n Confecþioner/a,
CROITOR/CROITOREASA
broderie manuala, angajeaza
Casa de Moda Floreasca, . ATELIER DE CROITORIE
salariu
atractiv,
Tel: R E T U S
(CENTRU
0723174871, 0212300224
COMERCIAL BANEASA)
n Confecþionere sala de croit, ANGAJEZ CROITOR CU
CTC,
tehnolog,
calcat, EXPERIENTA. SE OFERA
alimentator. Com. 1 Decembrie C O N D I T I I D E MU N C A
-Ilfov, transport gratuit Giurgiu A V A N T A J O A S E .
-Bucuresti.
0744.497.497, A S T E P T A M C V P E
021.468.71.22,
Tel:
ADRESA DE MAIL
0760336027, 0723522760
[email protected]
Angajam GMAIL.COM
n Confecþionere.
confectionere pulovere la
masinile kett si OV, sector 3,
Tel: 0733077668, 0770924232
n Consilier Juridic. Companie
posesoare
de
Marci
Inregistrate,
angajeaza
persoane cu experienta pentru
proprietate intelectuala, limba
engleza
avansat,
salar
avantajos,
program
18:30-22:30,
luni-sambata,
é Croitor/easã cu
[email protected],
experienta cusut
Tel: 0768420915, 0754040894
finisaje asistenta
tipare
n Constructor
cunoscator
Gemini
cu
proba- modele
experienta, pentru fabrica
dama angajam.
confectii cu activitate de peste
10 ani, zona Sos. Viilor 56,
Solicitam experienta
Tel: 0724515514
in realizarea
n Contabil pentru contabiliate
produselor
integral
inclusiv
bilant,
declaratii,
si
pe
faze
de
preluare documente pentru
firme mici si mijlocii, sunati
productie. Salariu
intre
09.00-17.00,
atractiv
si conditii de
[email protected],
Tel: 0722792729
munca avantajoase,
n Contabil.
Societate
zona Tineretului,
comerciala angajeaza contabil,
Tel:
0372716925
[email protected],
http://www.betoanepavele.ro,
n Croitor/easã cu experienta
Tel: 0722391242
care
sa croiasca dupa model,
n Croitor
cu
experienta,
croitorie
de
dama
si poza, tipar, zona Vitan, Tel:
barbateasca, Tel: 0736665570, 0729255745
0744666782
Croitor/easã
cu
experienta, angajam urgent pentru modificari
rochii de seara si rochii de
mireasa. Carte munca,
salariu 1.200RON plus
comision pe rochie
modificata. Program
é Croitor Maistru
9.00-17.30. Zona Calarasi,
Str.Popa Soare 26, Tel:
cu experienta,
0723490815
angajez, Tel:
0757155356
n Croitoreasa. Atelier de
croitorie caut colaborare cu
croitoreasa cu experienta,
serioasa, fara vicii, pentru
part time. In Bucuresti sect2
zona Armeneasca, 150 EUR,
Tel: 0762644655
é Inginer legumicultura.
Soc ietate C omerc iala
angajeaz a
inginer,
tehnician, sau persoana cu
experienta in legumicultura,
Tel: 0722520303
é Distribuitor
cu/fara experienta
pentru companie
internationala.
Salariu de la
1200ron, Tel:
0768632530
n Electrician
automatist
angajeaza societate. Detalii la,
Tel: 0723566747
Electrician in constructii cu /
fara experienta, nefumator,
tichete de masa, transport
RATB, pregatire profesionala,
[email protected], Tel:
0724001223
é Electrician,
tinichigiu, vopsitor,
angajam pentru
service auto, Tel:
0744799030
é CROITOR,
MAISTRU CROITOR,
CONSTRUCTOR
TIPARE, MODELIER
IMBRACAMINTE.
ALTA MODA
ANGAJEAZA,
[email protected]
YAHOO.COM, TEL:
0314327846,
0728871465
coafeza,
n Frizer/iþã,
cosmeticiana, manichiurista cu
clienti, angajez/inchiriez loc
pentru salon Drumul Taberei,
Tel: 0727388321
fast
food.
n Grataragiu
Angajam
Grataragiu
cu
experienta fast food, 1.200
RON/luna, Tel: 0726252594,
[email protected],
peisagist.
n Horticultor
Societatea Euro Garden SRL
cu activitate in amenajari si
intretinere
spatii
verzi,
angajeaza Peisagist absolvent
al facultatii de Horticultura
é Cusãtori si
(recunoasterea
plantelor
croitori. SC DND
ornamentale). Experienta in
utilizarea
programelor
de
Italia International
(AutoCAD, Corel) si in
angajeaza cusatori grafica
domeniul vanzarilor, constituie
si croitori pentru
un
avantaj,
[email protected],
incaltaminte, Tel:
www.eurogardencenter.ro, Tel:
0730554847,
0728908588
0766515409
n Inginer instalaþii maºini
termicefrigotehnice,
n Dispecera angajam pentru angajeazã Societate, Tel:
pizza, zona Piata Domenii, 0723566747
[email protected], Tel:
0734140400
cu/fara
n Distribuitor
experienta pentru companie
internationala. Salariu de la
1200ron, Tel: 0768632530
Croitor/easa pt. retus.
Salariu fix (1000-1500 lei)
sau procent. Sector 3. Relatii
la Tel, 1.500 RON/luna, Tel:
0785077061
é Croitorese.
Atelie
de
creatie si design vestimentar
situat in zona Dorobanti,
angajeaza croitoreasa cu
experienta
in
croit/cusut,
conditii de munca, program
9h/zi, 5 zile pe saptamana,
carte
de
munca,
rog
seriozitate,
1.500 RON/luna,
Tel: 0314327846, 0728871465
n Figuraþie, persoane toate
varstele.
Angajam pentru
aparitii TV, reclame, filme,
roluri public. Urgent plata la zi
pana la 300 lei, Tel:
0723413288, 0769268751
n Figuraþie. Castiguri mari.
Public
spectator,
reality,
figuraþie, pânã la 500 Ron/ zi.
Nu conteazã vârsta, nici
aspectul. Urgent. Plata la zi,
Tel: 0784704925, 0720608154
n Îngrijitoare. Caut femeie
pentru îngrijire bãtrâni internã,
fãrã vicii, fãrã obligaþii,
preferabil pensionarã. Asigur
salariu,
masã,
Tel:
0722781456
n Îngrijitor clãdire. Firmã de
curãþenie, angajãm îngrijitori
clãdiri, Tel: 0756200044
n Instructor. Fitness Zone
mareste echipa, angajam
instructori de aerobic, zumba,
kangoo, pilates si body
building. Trimiteti CV pe
adresa
e-mail
[email protected],
http://www.fitnesszone.ro, Tel:
0721535636, 0311070039
n Legãtor manual, taietor,
muncitor necalificat pentru
productie ambalaje zona sos.
Giurgiului, CFR Progresu,
[email protected],
http://www.artlux.ro,
Tel:
0214571242, 0732118021
n Lucrãtor
Comercial
cu
experienta pentru magazin
alimentar, societate comerciala
angajeaza. Relatii la telefon
sau
e-mail
[email protected]
ccom.ro, Tel: 0756139945
n Lucrãtori
calificati
in
masina liniara uberdek si
triplock, angajeaza atelier
croitorie, zona Timpuri Noi,
Tel: 0784006305
n Magazioner.
Compania
Heinkel
angajeaza
un
Magaziner pentru Fabrica de
Adezivi din Pantelimon pe
perioada determinata de 1an.
Solicitam disponibilitate de
lucru in 3 schimburi si
experienta
in
domeniu.
Trimiteti
CV
la
email
[email protected]
15 Mai 2013
oferte de muncã România / pagina 5
n Manichiuristã, pedichiuristã
cu
experienþã
angajeazã
Beauty Salon C&G, Tel:
0723977137
é Mecanic pentru service auto, Tel: 0744799030
é Manichiuristã, coafeza,
tehnic ian
unghii,
cosmeticiana, samponeza,
salariu fix negociabil. Gul
Studio angajeaza urgent
personal cu experienta
minim 5 ani, nehir_andreea
@y ahoo.c om,
www.gulstudio.ro, Tel:
0722338890
Angajam
n Manichiurista.
personal pentru postul de
manichiurista
(manichiura,
pedichiura
clasica,
semipermanenta, gel pe unghii
naturale si unghii false).
Cautam persoane dragute,
serioase, ordonate, amabile,
educate, sociabile cu aspect
fizic
ingrijit
si
placut.
Experienta
relevanta
in
domeniu de minim 1 an;
diploma/studii in domeniu.
Oferta (bonusuri, beneficii):
salariu negociabil in cadrul
interviului; bonus in functie de
performanta. Zona Militari, Tel:
0769217222
n Manichiuristã.
Angajam
personal pentru postul de
manichiurista
(manichiura,
pedichiura, semipermanenta,
contructii cu gel si tipsuri).
Experienta
relevanta
in
domeniu de minim 1 an,
diploma.
Zona
Militari,
[email protected],
Tel:
0769217222
n Manichiuriste; salon de lux
cu vad zona Dorobanti,
angajam
manichiuriste
cu
experinta in conditii avantajoase,
[email protected],
Tel: 0723684177
Manipulant marfa
pentru depozit
alimentar situat in
Popesti-Leordeni.
Relatii la telefon sau
e-mail
andreea.negrulescu
@succesniccom.ro,
Tel: 0756139945
n Manipulant marfa. SC Azad
Enterprises SRL angajeaza
manipulant
marfa
cu/fara
experienta. Informatii la telefon,
Tel: 0212525354, 0754013444
n Mas euz e
Angajam
domnisoare min. 18 ani cu aspect fizic placut pentru masaj.
O f er im c omis ion mas aj,
comision bar, cazare.Locatie:
Bucuresti. Unirii, 2.000 €/luna,
[email protected]
yahoo.com, Tel: 0749064684
n Mecanic auto pentru masini
de
epoca
in
zona
Rahova-Magurele,
Tel:
0213690024
auto
si
n Mecanici
vulcanizatori cu experienta
angajeaza
service
auto
autorizat RAR, zona secor 4
Bucuresti, Tel: 0762370586
n Menajerã pentru întreþinere
birouri. Cerem seriozitate,
onestitate, putere de muncã,
Tel: 0720880347
MAX
45,
n MENAJERÃ
PENTRU CURATENIE SI
GATIT,
8ORE/ZI,
L-S.
CERINTE: EXPERIENTA IN
MENAJ
LOCUINTE,
REFERINTE. DETALII DUPA
12:00, 1.200 RON/LUNA, TEL:
0726789388
n Menajera, caut o doamna
singura, fara obligatii, sa
iubeasca si sa ingrijeasca
bãtrânii, interna pe termen
lung. doresc sa faca parte din
familia mea, sa ma ajute la
ingrijirea parintilor mei. Va
primi la randul ei tot respectul
si ajutorul cuvenit, Tel:
0740156904
n Menajerã. Familie serioasa,
zona rezidentiala Baneasa,
angajam doamna interna ptr.
menaj si gatit, nefumatoare,
ingrijita, Tel: 0212300808
n Montatori gips-carton cu
experienta. Rog si ofer
seriozitate, Tel: 0733931974
n Muncitor.
Societate
in
domeniul pardoselilor din lemn,
angajam
tanar
pentru
calificare, Tel: 0736380152,
0727768203
n Muncitori
necalificati,
angajeazã
Firmã
de
constructii. Relatii la tel, Tel:
0214106882, 0733965430
n Muncitori necalificati pentru
curatenie in santiere. Rog si
ofer
seriozitate,
Tel:
0733931974
é Muncitori calificati.
Angajam urgent muncitori
calificati in constructii:
rigipsar, zugrav, gresie,
faianta,
elec tric ian,
ins talator, c ons truc tii
metalice. Slariul pentru o
luna de proba este de 800 de
lei, dupa c are s e v a
renegoc ia
s alariul,
800 RON/luna,
[email protected],
http://www.isisteme.ro, Tel:
0731196814
horticoli.
n Muncitori
Societatea Euro Garden SRL
cu activitate in amenajari si
intretinere
spatii
verzi,
angajeaza muncitori horticoli.
Experienta
in
domeniu
constituie un avantaj. Relatii la
telefon
si
e-mail,
[email protected],
www.eurogardencenter.ro, Tel:
0728908588
Muncitori necalificati,
stivuitorist, lacatus
mecanic intretinere.
Firma de constructii
angajeaza; relatii se pot
obtine in Str Lacului nr
12-14, Oras Magurele
Ilfov sau la telefon,
[email protected]
yahoo.com, Tel:
0727870110
n Muncitori. Angajare pe loc
perioada determinata mai august. Oferta si conditii:
telefonic sau la sediul firmei
Str. Catanoaia 33 sect 3
Bucuresti, Tel: 0212560385,
0212560375
calcatorese
n Operatoare,
pentru curatatorie ecologica
textile, Tel: 0731764566
calculator
cu
n Operator
experienta. Cerinte: viteza si
acuratete
in
introducerea
datelor, [email protected],
[email protected]
n Operator Pc. Societate
Comerciala
angajeaza
operatori PC cu experienta in
Photoshop, Outlook, Office,
limba engleza avansat citit si
scris, salar avantajos, program
part
time
18:30-22:30,
luni-sambata,
[email protected],
Tel: 0768420915, 0754040894
n Operator
Pc.
Notariat
angajeaza operator calculator,
obligatoriu
experienta
prealabila in notariat si
cunostinte
juridice,
[email protected], Tel:
0722257030, 0722609893
n Optician si consilier vanzari,
pentru optica medicala, Tel:
0724668094
n Ospãtar cu experienta, zona
Drumul
Taberei,
Tel:
0769106699, 0762642773
n Ospãtar cu calificare pentru
restaurant/pub
in
centrul
istoric,
[email protected],
Tel: 0735861681, 0735861682
n OSPÃTAR. PIZZERIA GILI
ANGAJAZA OSPATAR SI
OSPATARITA
CU
EXPERIENTA.
ASPECT
PLACUT SI MAXIM DE
VARSTA 30 DE ANI. ROG
SERIOZITATE,
TEL:
0722218487
n Ospãtari, picoliþe, ºoferi
aprovizionare,
angajeazã
restaurant sector 6, Tel:
0730094662
n Ospãtãriþã angajam pentru
restaurant- club Centrul Istoric,
Tel: 0758660500
n Ospãtãriþã,
angajeaza
restaurant zona Tuculescu cu
Baba Novac. Rog seriozitate,
Tel:
0757225610,
Fax:
0213242387
n Patiser, cofetar preparaþie,
vânzãtoare,
angajeazã
Cofetãriile Fabrica de Prãjituri,
Tel: 0735353011
n Patiser. Angajez patiser
calificat cu experienta, pentru
un spatiu nou deschis in zona
Crangasi,
[email protected], Tel:
0763257083
n Persoanã serioasa, matura
caut sa ajut pentru obtinerea
unui
venit
suplimentar,
part-time
la
inceput,
[email protected],
Tel: 0785055359
é Personal cu
experienta: coafeze,
manichiuriste
+unghii false, frizeri,
maseuze,
cosmeticiene pentru
salon infrumusetare,
Tel: 0722549206
n Personal fara experienta
angajam
fast-food,
Tel:
0746391846
é Personal calificat
în producþia
publicitarã
(electricieni, colatori,
etc), angajeazã
Lartek Grup. Detalii
sau mesaje la
telefon, trimiteþi CV
la e-mail [email protected]
lartekgrup.net, Tel:
0722434982
Pers onal
nec alific at
angajeaz ã firmã de
curãþenie. Salariu atractiv ºi
program redus, 072757304
n Personal curatenie. Firma
curatenie angajeaza barbati
pentru echipa mobila, cu
experienta
in
curatenie
mecanizata, program flexibil.
Permis cat B obligatoriu.
Asigurãm: salariu fix motivant,
tichete
de
masã,
[email protected]
Tel: 0733104222, 0726373687
n Personal curatenie. Firma
de curatenie angajeaza femei
serioase si prezentabile pentru
curatenie cu program de 6
ore/zi
in
zona
Dacia.
Asiguram: salar fix si tichete
de
masa,
[email protected]
Tel: 0733104222, 0726373687
n Personal curatenie. Firma
de prestari servicii curatenie
angajeaza personal curatenie
birouri (ingrijitoare cladiri), Tel:
0744487695
Belgia
Source: VDAB, Public Employment
Services, Belgium
n 1. Gemotiveerde Inpakkers/Inpaksters;
Description: we zoeken voor een industriële
bakkerij inpak en atelier medewerkers je staat
in voor de opbouw van taarten en het
verpakken ervan. Contact: sharon rosseeuw
(Adres: Adecco Industrie, Graaf de Smet de
Naeyerlaan 3, 8400 OOSTENDE, BELGIE, Telefoon:
059508956, Email: [email protected])
n 2. Kelners; Description: U staat in voor het opdienen van
dranken en gerechten in ons restaurant - brasserie. Letter +
CV to Employer. Contact: Verstraete (Adres: DE KLOKKEPUT,
Dorp 8, 9830 SINT-MARTENS-LATEM, BELGIE, Telefoon:
0479 35 27 50)
n 3. Ervaren Medewerker Cafetaria; Description: Als
rechterhand van de zaakvoerder ben je mee verantwoordelijk
voor de goede werking in het sportcafetaria "'t Beerke". Uw
taken bestaan vooral uit :schenken van de dranken, de
bediening aan de toog, rondbrengen van dranken en snacks.
Als de zaakvoerder afwezig is, zal u ook verantwoordelijk zijn
voor de goede werking in de keuken, bijhouden van de
voorraad, plaatsen van bestellingen. Telephone Employer.
Contact: Erik Van Peer (Adres: Cafetaria 't Beerke, Rerum
Novarumlaan 31, 2340 BEERSE, BELGIE, Telefoon: 014 62
00 24)
n 4. Kelners; Description: Voor onze nieuwe trendy zaak zijn
wij momenteel op zoek naar nieuwe medewerkers. U staat in
voor het opdienen van dranken en gerechten in ons restaurant
- brasserie. Letter + CV to Employer. Contact: Verstraete
(Adres: TERRAZZA LATEM, Karel Lodewijk Maenhoutstraat 1,
9830 SINT-MARTENS-LATEM, BELGIE, Telefoon: 0479 47 99
73)
n 5. Ervaren Reachtruckchauffeurs; Description: Laden en
lossen van vrachtwagens en stapelwerk. Telephone Employer.
Contact: Kantoor Antwerpen VG.431/BUO - W.INT.237 B-AA04.014 (Adres: Plus Uitzendkrachten,
Italiëlei 227, 2000 ANTWERPEN, BELGIE,
Telefoon: 03/224 80 90, Fax: 03/224 80 99,
Email: [email protected])
n 6. Heftruckchauffeur (m/v); Description:
Voor een firma in de haven zijn wij op zoek
naar een heftruckchauffeur. Contact: Stefanie
Mintiens (Adres: Bredabaan 444, 2170
MERKSEM,
BELGIE,
Email:
[email protected])
n 7.
Onderhoudstechnieker
(M/V);
Description: Voor onze klant, een
productiebedrijf in de chemische sector, zijn
wij op zoek naar een onderhoudstechnieker
in dagdienst. Je zal instaan voor het
preventief
onderhoud
van
de
productiemachines. Contact: Herentals Team
(Adres: t-interim Herentals, Bovenrij 35 bus
1, 2200 HERENTALS, BELGIE, Telefoon: 014 23 39 43, Email:
[email protected])
n 8. Schrijnwerker; Description: Wij zijn op zoek naar een
handige harry in de schrijnwerkerij. Je staat mee in voor het
uitwerken van de bekistingen en uisparingen voor prefab beton
elementen. Contact: Sandy en Mariska (Adres: Q Jobs erkenningsnr: VG.1555/BUO, B-AB09.018, Winkelomseheide
217 bus A, 2440 GEEL, BELGIE, Telefoon: 014 23 67 92,
Email: [email protected])
n 9.
Poetshulp
Voeren;
Description:
Landelijk
Dienstencoöperatief biedt huishoudhulp aan via het systeem
van dienstencheques. Wij maken deel uit van Ons
(www.Ons.be) We hebben meer dan 2000 gemotiveerde
personeelsleden en 12.000 tevreden klanten. We bieden jobs
aan over heel Vlaanderen, dicht bij de woonplaats van ons
personeel. Door de voortdurende groei van ons bedrijf zijn we
ook in jouw regio steeds op zoek naar gemotiveerde
huishoudhulpen. Werkuren worden in overleg bepaald. Deeltijds
of voltijds uurrooster is mogelijk. Je houdt van poetsen en
neemt het huishouden van je klanten in jouw handen: Dweilen, stofzuigen, afstoffen, schrobben, schuren? Je staat in
voor de wekelijkse schoonmaak van de woning - Wassen en
strijken - Boodschappen doen en koken: af en toe ga je naar
de winkel of bereid je een maaltijd voor je klanten. Telephone
Employer. Contact: Regiokantoor Landelijk Dienstencoöperatief
(Adres:
Landelijk
Dienstencoöperatief
Tongeren,
Hemelingenstraat 42, 3700 TONGEREN, BELGIE, Telefoon:
012 24 21 00)
n 10. Deeltijds Kantoormedewerker (Op interim- of
zelfstandige basis); Description: Voor het ophalen en leveren
van bestellingen bij onze klanten en voor de administratieve
afhandeling ervan op ons kantoor, zijn we op zoek naar een
gemotiveerde medewerker (ster) in het bezit van een Rijbewijs
B en een eigen wagen en woonachtig in de regio Torhout /
Brugge/ Roeselare. Contact: Geert Van Coillie (Adres: C Box
Communications, Ruitjesbosstraat 23, 8820 TORHOUT,
BELGIE, Email: [email protected])
Poetshulp
Riemst;
Description:
Landelijk
n 11.
Dienstencoöperatief biedt huishoudhulp aan via het systeem
van dienstencheques. Wij maken deel uit van Ons
(www.Ons.be) We hebben meer dan 2000 gemotiveerde
personeelsleden en 12.000 tevreden klanten. We bieden jobs
aan over heel Vlaanderen, dicht bij de woonplaats van ons
personeel. Door de voortdurende groei van ons bedrijf zijn we
ook in jouw regio steeds op zoek naar gemotiveerde
huishoudhulpen. Werkuren worden in overleg bepaald. Deeltijds
of voltijds uurrooster is mogelijk. Je houdt van poetsen en
neemt het huishouden van je klanten in jouw handen: Dweilen, stofzuigen, afstoffen, schrobben, schuren? Je staat in
voor de wekelijkse schoonmaak van de woning - Wassen en
strijken - Boodschappen doen en koken: af en toe ga je naar
de winkel of bereid je een maaltijd voor je klanten. Telephone
Employer. Contact: Regiokantoor Landelijk Dienstencoöperatief
(Adres:
Landelijk
Dienstencoöperatief
Tongeren,
Hemelingenstraat 42, 3700 TONGEREN, BELGIE, Telefoon:
012 24 21 00)
Description: Landelijk
n 12. Poetshulp Tongeren;
Dienstencoöperatief biedt huishoudhulp aan via het systeem
van dienstencheques. Wij maken deel uit van Ons
(www.Ons.be) We hebben meer dan 2000 gemotiveerde
personeelsleden en 12.000 tevreden klanten. We bieden jobs
aan over heel Vlaanderen, dicht bij de woonplaats van ons
personeel. Door de voortdurende groei van ons bedrijf zijn we
ook in jouw regio steeds op zoek naar gemotiveerde
huishoudhulpen. Werkuren worden in overleg bepaald. Deeltijds
of voltijds uurrooster is mogelijk. Je houdt van poetsen en
neemt het huishouden van je klanten in jouw handen: Dweilen, stofzuigen, afstoffen,
schrobben, schuren? Je staat
in voor de wekelijkse
schoonmaak van de woning Wassen
en
strijken
Boodschappen
doen
en
koken: af en toe ga je naar
de winkel of bereid je een
maaltijd voor je klanten.
Telephone Employer. Contact:
Regiokantoor
Landelijk
Dienstencoöperatief (Adres:
Landelijk Dienstencoöperatief
Tongeren, Hemelingenstraat
42,
3700
TONGEREN,
BELGIE, Telefoon: 012 24 21
00)
n 13. Huishoudelijke hulp
regio Merksem; Description:
Wekelijks onderhoud van de privé woning van klanten.
Manuele schoonmaak en strijkwerk. Letter + CV to Employer.
Contact: Ann Mertens (Adres: HET STRIJKHUIS, Kleine
Doornstraat 259-261, 2610 WILRIJK, BELGIE, Telefoon: 03
827 77 44, Email: [email protected])
n 14. Medewerkers horeca M/V; Description: Spice up your
career met Tobasco! Tobasco is een jong, dynamisch en
snelgroeiend uitzendkantoor. Originaliteit en kwaliteit zijn voor
ons geen loze woorden! Ons kruidige recept is eenvoudig: voor
opdrachtgevers en kandidaten gaan wij tot het uiterste om de
perfecte match te garanderen! Samen met onze klant, gelegen
in Kasterlee, zoeken wij medewerkers in de horecasector. Je
bent mee verantwoordelijk voor de correcte bediening in de
zaal en/of je wordt ingeschakeld als keukenmedewerker. Dit
alles in een feestzaal waar regelmatig feesten georganiseerd
worden zoals trouwfeesten, babyborrels....Vrijdag, zaterdag en
zondag zijn de drukste dagen. We zoeken gemotiveerde
mensen met een hart voor horeca. Ervaring is zeker een
pluspunt, maar een interne opleiding wordt voorzien. Na een
positief sollicitatiegesprek zal je opgeroepen worden voor een
proefdag. Indien deze vlot verloopt zal je op regelmatige basis
ingeschakeld worden afhankelijk van de planning van de
feesten en je eigen beschikbaarheid. Tijdens je tewerkstelling
draag je verzorgde zwarte schoenen, een zwarte broek (geen
jeans) en een zwart hemd. Telephone Employer. Contact:
Inge Van den Putte (Adres: TOBASCO, Gasthuisstraat 22,
2440 GEEL, BELGIE, Telefoon: 014 57 60 60, Email:
[email protected])
n 15. Medewerkers horeca M/V; Description: Spice up your
career met Tobasco! Tobasco is een jong, dynamisch en
snelgroeiend uitzendkantoor. Originaliteit en kwaliteit zijn voor
ons geen loze woorden! Ons kruidige recept is eenvoudig: voor
opdrachtgevers en kandidaten gaan wij tot het uiterste om de
perfecte match te garanderen! Samen met onze klant, gelegen
in Kasterlee, zoeken wij medewerkers in de horecasector. Je
bent mee verantwoordelijk voor de correcte bediening in de
zaal en/of je wordt ingeschakeld als keukenmedewerker. Dit
alles in een feestzaal waar regelmatig feesten georganiseerd
worden zoals trouwfeesten, babyborrels....Vrijdag, zaterdag en
zondag zijn de drukste dagen. We zoeken gemotiveerde
mensen met een hart voor horeca. Ervaring is zeker een
pluspunt, maar een interne opleiding wordt voorzien. Na een
positief sollicitatiegesprek zal je opgeroepen worden voor een
proefdag. Indien deze vlot verloopt zal je op regelmatige basis
ingeschakeld worden afhankelijk van de planning van de
feesten en je eigen beschikbaarheid. Tijdens je tewerkstelling
draag je verzorgde zwarte schoenen, een zwarte broek (geen
jeans) en een zwart hemd. Telephone Employer. Contact:
Inge Van den Putte (Adres: TOBASCO, Gasthuisstraat 22,
2440 GEEL, BELGIE, Telefoon: 014 57 60 60, Email:
[email protected])
n 16. Warehouse operator; Description: Voor een groot
voedingsbedrijf gelegen te Mechelen zijn wij op zoek naar
warehouse operatoren . Je bent verantwoordelijk voor het
stockbeheer, orderpicking en laden en lossen van de
vrachtwagen met heftruck. Je staat in voor het onderhoud van
de transportbanden en heftruck. Contact: Herentals Team
(Adres: t-interim Herentals, Bovenrij 35 bus 1, 2200
HERENTALS, BELGIE, Telefoon: 014 23 39 43, Email:
[email protected])
n 17. Poets- en Huishoudhulp regio Borgloon; Description: Zet
jij je graag in voor de levenskwaliteit van anderen en spreken
huishoudelijke taken jou aan? Dan ben jij de persoon die we
zoeken! je verricht huishoudelijk werk bij mensen thuis jouw
voornaamste taken zijn: stofzuigen, stofvegen, dweilen,
badkamer kuisen, ramen wassen, … bijkomende taken kunnen
zijn: strijken, wassen, koken, boodschappen doen,… op
regelmatige tijdstippen kom je samen met je collega’s
tewerkstelling in je eigen regio. Telephone Employer. Contact:
Selma Temiz (Adres: vzw IN-Z regio Zuid-Limburg, Sint
Truidersteenweg 85, 3700 TONGEREN, BELGIE, Telefoon:
0800 55024, Email: [email protected])
n 18. Ijsventer; Description: U staat in voor het verkopen van
ijsjes met een speciaal ingerichte bestelwagen. En dit in een
wel
omschreven
regio
rond
Geetbets,
Halen
Kortenaken.Telephone Employer. Contact: Pierards Patrick
(Adres: IJS PATRICK, Tiensesteenweg 318, 3803 WILDEREN,
BELGIE, Telefoon: 0475 65 79 83)
n 19. Lasser/metaalbewerker; Description: Bij de constructie
van stalen deuren en ramen moet je lassen, profielen zagen,
eventueel gaten boren en frezen. Na het lassen sta je in voor
het opkuisen van de lasnaden tot een mooi afgewerkt geheel.
Letter + CV to Employer; Contact: Veronique Van Lembergen
(Adres: WINDORS BELGIUM, Spinnerijstraat 14, 9240 ZELE,
BELGIE,
Telefoon:
052
45
63
60,
Email:
[email protected])
n 20. Ervaren receptionist(e); Description: Wij zoeken een
ervaren hotelreceptionist(e). Hotelreservaties verwerken via een
reservatiesysteem of via de telefoon. Het in- of uitchecken van
gasten. Het beantwoorden van vragen via email of telefoon in
diverse talen. Directe communicatie met het housekeeping
personeel. 50 plussers komen zeker in aanmerking. Letter +
CV to Employer. Contact: Camille Peters (Adres: HAMPSHIRE
HOTEL
BLANKENBERGE,
Zeedijk
96-103,
8370
BLANKENBERGE, BELGIE, Telefoon: 050417752, Email:
[email protected])
n 21. Werfleider-conducteur; Description: Je bezoekt vooraf de
werf waar de boring moet gebeuren. Je analyseert de situatie
ter plaatse zodat je een beeld krijgt van hoe je de werf het
beste kan organiseren. Verder bestudeer je de plannen van
bestaande leidingen. Je staat in voor de opvolging van het
volledige boorproces. De werkzaamheden voer je uit conform
de afspraken en instructies volgens VCA. Je bent
verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en contacten
met de klant. Dit impliceert ook materiaal nakijken, het
opvolgen van onderhoud en herstellingen aan materiëlen. Door
je ervaring kan je ook gevraagd worden om nieuwe
medewerkers wegwijs te maken in de wereld van het
horizontaal boren. Telephone Employer Contact: Mustafa
Karsikaya (Adres: MK - TECH, Spieveldstraat 26, 9160
LOKEREN,
BELGIE,
Telefoon:
0475748738,
Email:
[email protected])
Belgia
n 29. Monteur dagwerk; Description: Je staat in voor het
monteren en assembleren van verschillende stukken tot een
eindproduct. Je werkt elke dag van 7.30 uur tot en met
16.00uur en op vrijdag tot 15.00 uur. Telephone Employer.
Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE,
Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email:
[email protected])
n 30. Productieleider; Description: Als productieleider bent u
chef van het atelier. U zal planlezen en productiedossiers
evalueren qua omvang en soort. U zal productiedossiers
uitsplitsen en de continuiteit in de productielijnen waarborgen.
U staat in voor de planning van de afdeling en de ploegen cfr
de prioriteiten. U zal lastechnieken opzetten en controleren. U
bent verantwoordelijk voor de instellingen en onderhoud van de
machines, hef-en hijstoestellen. U geeft de opleiding aan de
arbeiders over de werking van de machines en toestellen. U
zal instaan voor het evalueren van het productie-personeel. U
zal productieprocessen in kaart brengen, in vraag stellen en
optimaliseren na overleg. U zal projectmatig lasprogramma's
opstellen. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse logistiek
m.b.t.transport van de geproduceerde goederen naar de
behandelingsbedrijven of werven. Telephone Employer Contact:
Kathleen Vanhees (Adres: RUNTIME (VG.479/BUOS),
Leuvensesteenweg 114, 3200 AARSCHOT, BELGIE, Telefoon:
016 57 35 84, Email: [email protected])
n 31. Ervaren mecanicien Sulzer dagwerk; Description: Je
wordt tewerkgesteld als mecanicien voor op de Sulzer
getouwen. Je kan deze getouwen volledig demonteren &
monteren. Telephone Employer Contact: Jelle Deketele (Adres:
8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56
629192, Email: [email protected])
n 32. Handige mecanicien 2 ploegen; Description: Je wordt
tewerkgesteld als meewerkende mecanicien op de eeste lijn.
Je kan defecten opsporen/beoordelen. Je kan kleine defecten
oplossen. Je kan bij grotere problemen de juiste technicus
aanspreken. Telephone Employer Contact: Wendey Glorieux
(Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax:
56 629192, Email: [email protected])
n 33. Operator verpakking 2 ploegen voor toffe firma met
familaal karakter; Description: Je bent verantwoordelijk voor
een hele productielijn: je stelt de machines in, start ze op en
bedient ze. Tijdens de productie bewaak je de werking van de
verpakkingslijn en indien dit nodig is, stuur je bij. Tevens ben
je verantwoordelijk voor de kwaliteit; je voert hiervoor ook de
nodige controles uit (verpakkingen goed dichtgemaakt? Etiket
op juiste plaats? Juiste tekst op etiket?). Telephone Employer;
Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE,
n 22. Schoonmaakster; Description: Het betreft een
tewerkstelling in onze binnendienst gemeentehuis
voor het algemeen onderhoud . De werkuren
zijn in de namiddag van 16:00u tot 20:00u en
vrijdag van 16:00 tot 19:00u. Bij interesse dien
je eerst tel. contact op te nemen met Mevr.
Rosanne Ost op het nummer 052 25 91 20
n 23. Hedendaagse elektricien; Description: Je
voert de installaties uit en voert herstelingen uit, dit
zowel particulier als industrieel. Je hebt een sterke interesse in
domotica en affiniteit met de nieuwste technologieën. Je staat
eveneens in voor het voorbereidende werk: sleuven maken,
kabels trekken, materialen vervangen, automatisatie,
toegangscontrole, algemeen onderhoud... Je start steeds rond
7 uur. Dagelijks overloop je de werkplanning en laad je de
bedrijswagen. Daarna vertrek je naar je werkplaats. Je werkt
een 8-tal uren per dag. Telephone Employer Contact: Jelle
Deketele (Adres: 8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56
629191, Fax: 56 629192, Email: [email protected])
n 24. Nachtwaker (m/v); Description: Voor een hotel regio
Nieuwpoort zijn we op zoek naar een nachtwaker (m/v) en dit
voor 2 dagen tijdens de week. U helpt de klanten bij het zich
aanmelden, het helpen bij vragen, u bewaakt het gebouw, staat
in voor de telefonische contacten tijdens de nachtdienst en u
helpt bij het aanvullen van de bar en de ontbijten ´s morgens.
Ervaring is geen must, motivatie echter wel. U heeft een goede
kennis van de Nederlandse taal en goede kennis van het
Frans. U bent beschikbaar om te werken donderdag- en
vrijdagnacht en dit telkens van 20u30-8u. Contact: Eline Van
de
Sompele
(Adres:
KONVERT
INTERIM,
SINT-DENIJSPLAATS 2, 8630 VEURNE, BELGIE, Telefoon:
058 31 20 05, Email: [email protected])
n 25. Fotograaf; Description: Pieters Photo Group is een
internationaal opererende organisatie in de fotografische sector.
Kids Profi-Portrait BVBA maakt hier onderdeel van uit en richt
zich op kinderportretfotografie van kinderen tot en met 6 jaar.
Wij fotograferen op locatie met behulp van mobiele fotostudio's.
De locaties zijn veelal supermarkten, winkelcentra e.d. Van de
digitaal gemaakte opnamen produceren wij foto's welke ook op
de locatie verkocht worden. Alle bijkomende werkzaamheden
voeren wij volledig in eigen huis uit. Hierbij kunt u denken aan
fotografie tot afgewerkt product en van drukwerk tot distributie.
Contact: Giustizieri Naika (Adres: KIDS PROFI-PORTRAIT
BVBA, Schansdijkstraat 40, 3665 AS, BELGIE, Email:
[email protected])
n 26. Heftruckchauffeur; Description:
Afhankelijk van op welke afdeling je
terecht komt, ziet jouw functie er
anders uit. Op het leeggoed is het
voornamelijk laden en lossen, aanen afrijden van de lijn, stapelen en
verplaatsen van paletten. Dit is
voornamelijk buitenwerk. Er wordt just
in time gewerkt. Dit wil zeggen dat
het een hoog tempo is en dat
nauwkeurigheid in het uitvoeren van
je taken vereist is. Contact: Chloë &
Cindy (Adres: ASAP.BE, Jules Moretuslei 199, 2610 WILRIJK, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email:
BELGIE, Telefoon: 0473/52.67.33, Fax: 03 542 65 44, Email: [email protected])
[email protected])
n 34. Mozaieklegger; Description: Je zal instaan voor het
n 27. Aandachtige chauffeur C / CE voor dagritten ADR; bekleden van straten door het leggen van dalen en stenen.
Description: Je wordt tewerkgesteld als chauffeur CE. Je Ook het aanleggen van trottoirs en asfalt behoort tot je
vervoert basen, zuren & solventen. Hiervoor heb je ervaring of takenpakket. Je graaft sleuven om kabels in te leggen. We
ben je in het bezit van een ADR-attest. Je rijdt steeds vertrekken steeds van op het bedrijf zelf. We werken
dagritten. Telephone Employer Contact: Jelle Deketele (Adres: voornamelijk in de regio Oost- en West-Vlaanderen en Brussel.
8790 WAREGEM, BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 Letter + CV to Employer; Contact: Köylü Belma (Adres:
629192, Email: [email protected])
TASOZ, Racingstraat 16, 9160 LOKEREN, BELGIE, Email:
n 28. Lijnverantwoordelijke; Description: Voor onze klant te [email protected])
Tienen zijn wiij op zoek naar een lijnverantwoordelijke met n 35. Medewerker Groendienst; Description: Je staat in voor
ervaring: U bent verantwoordelijk voor het in goede banen het aanleggen en onderhoud van groenzones in
leiden van het totale productieproces door constant te ruilverkavelingen, bos- en natuurgebieden, bufferzones, enz. Je
overleggen met je collega's in de keuken en aan de inpak. U helpt mee bij de aanleg en het onderhoud van fiets- en
staat in voor het afstellen van de productielijnen volgens wandelroutes, toeristische groenzones, het onderhoud van
welbepaalde werkinstructies, maar ook voor het oordelen van sport- en recreatiezones en woonwijken en geintegreerde
welke bijstellingen er moeten gebeuren. U staat ook in voor de onkruidbestrijding. Tenslotte doe je ook herstellingswerken aan
volgende taken: Het uitvoeren van kleine onderhoudswerken voetpaden, fietspaden, bewegwijzering, verlichting, enz. Je
aan de lijnen. Het omschakelen van de lijnen naar een ander maakt deel uit van een team en wordt opgeleid en begeleid
product. Het consulteren van de productieplanning en het door de instructeur van het project. Om bovenstaande werken
ondernemen van de nodige acties. Het uitvoeren van te kunnen uitvoeren, leer je onder meer werken met de
depannages bij foutmeldingen. Het registreren van pannes. motorzeis, de bosmaaier, kettingzaag, beplanten, bestraten,
Contact: Kathleen Vanhees (Adres: RUNTIME (VG.479/BUOS), enz. De tewerkstelling is te HAMME. Indien interesse dien je
Leuvensesteenweg 114, 3200 AARSCHOT, BELGIE, Email: eerst telefonisch contact op te nemen met mevr Rosanne Ost
op het nummer 052 / 25 91 20.
[email protected])
n 36. Pientere elektromechanieker 2 ploegen; Description: Je
bent verantwoordelijk voor de opvolging en het preventief
onderhoud van het machinepark. Je werkt samen met
technische mensen. Je beheert de PLC sturingen. Telephone
Employer Contact: Jelle Deketele (Adres: 8790 WAREGEM,
BELGIE, Telefoon: 56 629191, Fax: 56 629192, Email:
[email protected])
n 37. Schoonmaakster; Description: Je staat in voor het
onderhoud en de schoonmaak van diverse kantoorruimtes,
lokalen, burelen, trappenhallen, praktijken, apotheken, enz. Wij
zoeken iemand in de regio Tongeren en Sint-Truiden. Mogelijk
poets je op een aantal verschillende locaties per dag.
Telephone Employer Contact: Josiane Vandebroeck (Adres:
WIMPY's, Gauwerstraat 128, 3721 VLIERMAALROOT,
BELGIE,
Telefoon:
0477
60
30
37,
Email:
[email protected])
n 38. TECHNIEKER HVAC; Description: Voor één van onze
klanten zijn wij op zoek naar een TECHNIEKER HVAC om te
werken in Zaventem. Als onderhoudstechnicus HVAC ben je
verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, de technische
interventies en herstellingen aan diverse HVAC installaties op
de luchthaven van Zaventem. Occasioneel ben je ook
verantwoordelijk voor plaatsing van HVAC installaties. Je staat
zelf onder de rechtstreekse leiding van de ploegoverste. Je
hebt een open en positieve geest ten aanzien van de taken en
bedrijf. Wij zorgen voor een goede ondersteuning en opleiding,
zodat u kan slagen in deze nieuwe uitdaging. Contact:
Brucargo - VG 277/BU tav recruitment Impact NV (Adres:
IMPACT, Building 706, 3e verdieping 7335 bus 84, 1931
BRUCARGO, BELGIE, Email: [email protected])
n 39. Professioneel Tattooeur; Description: Om ons team te
versterken zijn wij op zoek naar een gedreven tattooeur. Uw
specialiteit wordt detailwerk: realistische portretten in black/
grey. Geinteresseerden nemen eerst contact op met Rafaël
Degraeve (VDAB Oostende) op het nummer 059 55 65 49.
Mailen is ook mogelijk ([email protected]). Solliciteren
is mogelijk tot en met 16 mei 2013.
n 40. Patissier; Description: Om ons team te versterken zijn
wij op zoek naar een gedreven kracht. Het betreft voornamelijk
Tunesische patisserie. U werkt ook tijdens het weekend
(minstens 2 maal per maand). Werkuren: 8 tot 16u. Telephone
EMPLOYER Contact: Youssef Abdelkader (Adres: SUNSET,
Albert I-Promenade 46, 8400 OOSTENDE, BELGIE, Telefoon:
0483 67 23 63)
n 41. Operator (m/v); Description: Jouw taak als operator
bestaat erin de geautomatiseerde afvulmachines af te stellen
en te bedienen, het goede verloop van het productieproces te
bewaken en op regelmatige tijdstippen kwaliteitscontroles uit te
voeren. Het resultaat van die controles houd je bij op de
daartoe voorziene productiedocumenten. Je zorgt ervoor dat de
voorgeschreven normen inzake kwaliteit, rendement, veiligheid
en hygiëne nageleefd worden. Contact: Etape Interim (Adres:
Hendrik Consciencestraat 9 , 8500 KORTRIJK, BELGIE, Email:
[email protected])
n 42. Installatietechnicus HVAC regio Vlaanderen; Description:
U staat in voor het vervangen en installeren van de HVAC
installaties (elektriciteit, koeling, verwarming, ...); U spoort
defecten
aan
verwarmingsen
koelinstallaties,
luchtbehandelingsinstallaties, split units, ventilatoren, klimatisatie
op en lost ze op; U voert ook werken uit op sanitaire
installaties U ondersteunt ook de exploitatie met onderhoud U
werkt zowel in team als zelfstandig. Contact: tav recruitment
Impact Brucargo - VG 277/BU (Adres: IMPACT, Building 706,
3e verdieping 7335 bus 84, 1931 BRUCARGO, BELGIE, Email:
[email protected])
n 43. Installatietechnicus Koeling regio Vlaanderen;
Description: U staat in voor het vervangen en installeren van
de koelinstallaties in de regie; U spoort defecten aan
koelinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, split units,
ventilatoren op en lost ze op; U geeft ook ondersteuning aan
de exploitatie voor onderhoud van koelinstallaties U werkt
zowel in team als zelfstandig. Contact: Brucargo - VG 277/BU
tav recruitment Impact (Adres: IMPACT, Building 706, 3e
verdieping 7335 bus 84, 1931 BRUCARGO, BELGIE, Email:
[email protected])
n 44. Installatietechnicus Electriciteit regio Vlaanderen;
Description: U staat in voor het vervangen en installeren van
de elektrische systemen met betrekking tot koeling,
verwarming, luchtbehandeling, ...; U spoort elektrische defecten
aan de installaties op, en lost ze op en vervangt ze daar waar
nodig; U werkt zowel in team als zelfstandig. Contact: Brucargo
- VG 277/BU tav recruitment IMPACT (Adres: IMPACT,
Building 706, 3e verdieping 7335 bus 84, 1931 BRUCARGO,
BELGIE, Email: [email protected])
pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate
n Personal necalificat. Parc
acvatic de distractii, situat in
zona Kika Militari cauta
personal necalificat pentru a
executa servicii de curatenie si
manipulare
pe
durata
sezonului. Salariu fix: 850 lei
net, program normal de lucru,
Tel: 0736887310
salon
n Personal
infrumusetare.
Cautam
coafeza/manichiurista
cu
experienta minim 1 an. Zona
Berceni,
Tel: 0723832427,
[email protected],
é Personal.
Curãþãtorie chimicã
angajeazã personal
primire- recepþie,
fochist maºinist ºi
cãlcãtorese textilecalandru, 0755200012
é Pizzar cu
experienþã, locul de
muncã se aflã în
oraºul Otopeni, Tel:
0762693062
n Pizzar. Societate comerciala
cauta pizzar (cuptor cu lemne)
pentru zona Bucuresti. Posibil
vorbitor de limba italiana. Mai
multe informatii la telefon,
[email protected],
Tel:
0764079676
n Portar.
Asociatia
de
proprietari bl. 4A, sc. 2 din Bd
Unirii nr. 17 angajeaza portari
pensionari
la
termen,
remuneratie in valoare de 500
Ron net, program 12h, Tel:
0722588110
n Primitori-Distribuitori
si
Muncitori
Necalificati,
cu
domiciliul in sect. 2 si 3
Bucuresti
sau
in
Loc.
Pantelimon. Fabrica de paine
Titan angajeaza urgent. Salariu
atractiv, bonuri de masa,
transport
asigurat,
[email protected], Tel: 0785295453,
0212043826, Fax: 0212043829
ªef de magazin si
lucrator comercial cu
experienta pentru
magazin alimentar,
societate comerciala
angajeaza. Relatii la
telefon sau e-mail
andreea.negrulescu
@succesniccom.ro,
Tel: 0756139945
é Shaormar pentru
litoral pe perioada
estivala, salariu atractiv
si cazare asigurata,
Tel: 0760129925
n Shaormar ºi patiser, Tel:
0788404541
n ªofer Taxi Speed 12 ore /
70ron, statie, android sau taxi
la ramanere, benzina, gaz,
2007 full, Tel: 0763061230
n ªofer taxi cu atestat valabil,
Tel: 0760735112
n ªofer pentru Taxi Meridian,
tura zi, 65lei/12h pentru
sectoarele 5 si 6, familist,
corect, fara datorii la alte
firme, cu atestat pe Logan cu
aer conditionat, GPL+ benzina,
Tel: 0763337869
n ªoferi taxi Logan GPL/24
ore,
90
lei,
Militari
0735846662, Tel: 0214309498,
0766509498
éS p e c i a l i s t
legumicultura. Societate
Comerciala cauta un specialist pentru a acorda
asistenta tehnica in cultura
de legume de circa 2 - 3 ori
pe saptamana, 0722520303
n Specialist.
Societate
Comerciala
angajeaza
specialist cu experienta pt.
organizarea si conducerea
unei agentii de turism si a
unei agentii imobiliare precum
si
personal
specializat,
[email protected], Tel:
0722560760
n Tehnician GSM pentru
reparatii software si hardware,
zona Lujerului, 0729887700
n Vânzãtoare
pentru
minimarket zona Gara de
Nord, Tel: 0730376118
Vanzatoare
pentru
magazin carne sector 5,
relatii la telefon, Tel:
0 7 2 2 2 0 0 8 0 0 ,
[email protected]
gmail.com,
n Vânzãtoare
îngheþatã
(gelaterie) Parcul Tineretului,
Tel: 0724519898
n Videochat
absolventa
fete/cupluri
pt
activitate
videochat salariu procentual
50-70%+bonus angajare 200$,
program flexibil 5-7ore/zi 5
zile/sapt, cunostinte lb engleza
medii. Conditii de munca bune!
Oferim cazare, seriozitate,
3.000 USD/luna,
[email protected],
Tel:
0784136988, 0760725500
15 Mai 2013
Videochat job online, locuri
libere cauti job sigur? Poti
incerca, chatul este solutia,
angajam fete cu sau fara exp
pt. c onv ers atii online,
min18ani, oferim bonus
angajare 300$, posibil,
salariu fix 1200L+ comision
50-70%, 2.000 USD/luna,
[email protected]
.com, Tel: 0724943274
n Vopsitor mobila si un
muncitor
necalificat,
Tel:
0744683004
n Zugrav, Angajam urgent
pentru Bucuresti cu contract
finisori/zugravi pentru lucrari
rezidentiale cu
inceperea
lucrului
imediata.Seriozitate
maxima, plata la 2 saptamani
la MP. Exclus falsii meseriasi,
neseriosii
sau
nesimtitii,
2.500 RON/luna,
[email protected],
http://www.fcc.com.ro,
Tel:
0769076236
n Zugravi finisori, salariu 6
lei/ora, 10 ore/zi, plata la douã
sãptãmâni, Tel: 0724950428
Belgia si Irlanda. VIP Escort
Agency va ofera posibilitatea
unei colaborari de scurta sau
lunga durata in Irlanda si
Belgia. Castiguri pe masura
serviciilor dvs. Pentru mai
multe informatii contactati-ne
la numarul de telefon
(raspundem si la beep) sau la
adresa noastra de email,
[email protected]
.com, Tel: 0732763332,
00353899673741
Escorte
é Anglia.
Apartamente (legale) private
cauta escorte, fete cu sau fara
experienta,
salariu
foarte
atragator (50%), cazare si
transport free, cerinte: lb.
engleza, aspect placut, poze
pe
email
id
mess
angelsentourage
sau
la
numerele
de
telefon,
7.000 EUR/luna,
[email protected],
Tel:
00447543039154,
0741310699
é Germania. Club Rubin
Germania cauta doamne si
domnisoare cu aspect fizic
placut, varsta minim 18 ani,
preferabil cunostinte in
limba engleza/ germana/
franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si
oferim
s erioz itate,
[email protected], Tel:
0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 ,
0049078124540
n Germania.
SC
Ama
Modiane SRL cu sediul in
Timisoara angajeaza pentru
munca in Germania, personal
calificat cu experienta in
transare vita si porc si
personal
necalificat
cu
experienta in fabrici pentru
procesarea carnii, abatoare si
macelarii. Se ofera salariu
motivant. Cunostinte de limba
germana constituie un avantaj,
Tel: 0726100715
15 Mai 2013
oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9
n Irlanda. Platinum Escort,
cautam domnisoare tinere,
inteligente, sociabile, aspect
fizic placut, companie intima
(escorta), 50% procent, cazare
asigurata, raspund si la beep
sau mesaje. Detalii pe id
mess: platinum_escort, Tel:
00353899673741, 0732763332
é Pantelimon Oraº,
é Uniunea
Europeana. ªofer tir
pentru comunitate,
experienta minim 1
an, resurse.umane
@karavan.eu, Tel:
0722155565
n Giurgiu, Crevedia Mare,
vand teren 1000mp din care
170mp casa prin executor
judecatoresc Violeta Parvan,
26.250 EUR, Tel: 0213208089
n Giurgiului, str Odei, sector
4, teren 1.700mp, stradal,
deschidere 20m, 200Euro fara
tva, Tel: 0722317585
n Argeº Oarja, vand teren
intravilan 5000mp (6E/mp),
Tutulesti Suseni 2000, 4200mp
extravilan
6ha
n Caut job asistenta veterinar. (8E/mp)
Studenta anul 2, caut loc de (2E/mp), Tel: 0216845224,
munca ca asistenta veterinara 0722317623
pet-shop/frizerie. Pot lucra in
ture si sambata si duminica,
Tel: 0764499048
n Bãneasa,
Garlei,
casa
n Bonã, 33 ani, doresc sã am demolabila, toate utilitatile, 2
grijã de un copil. Atentã ºi deschideri,
187.000 EUR,
afectuoasã cu copii. Zona [email protected],
Tel:
Militari, la domiciliul meu, Tel: 0733683447
0721433993
n Bãneasa, str. Girlei, teren
n Doresc
colaborare
cu intravilan 250mp, deschidere
designer croitorie, efectuez 16m, cadastru, intabilare, toate
orice cu croserta, andrele, am actele la zi, zona rezidentiala
idei,
goblenuri,
Tel: de vize, vecini civilizati, pret
0740679180
negociabil, 570 EUR/mp, Tel:
n Pensionar, fara vicii si 0762918253
obligatii, caut post portar la
asociatii proprietari sau sofer
(30ani experienta taxi), Tel:
n Dâmboviþa Titu Plop, vand
0736252008
plan
ptr. casa 800mp, stradal,
n ªofer categoria B, cu
experienta, pensionar, 55 ani, posibilitati racordare gazepermis conducere categoria B energie, cadastru, 8 EUR/mp,
cu masina proprie solicit loc Tel: 0744316003
de munca. Experienta in tara
cat si in strainatate, efectuat
comisioane, am dus copil la
scoala,
serios,
ingrijit,
disponibil oricand, fara obligatii
familiare. Am lucrat in zona
Pipera- Tunari- Baneasa carte
de munca nu este obligatoriu,
1.200 RON,
[email protected],
Tel:
0769442652, 0737245740
Mãgurele, vand
urgent 4500mp (sau
parcelat), toate
utilitatile, persoana
fizica, Tel:
0721332133
n Mãgurele,
intravilan
4000mp 8 loturi de
casa 460 si 700mp,
deschidere 18 si 25m,
planul 2, sos
Buc-Magurele, zona in
dezvoltare, proprietar,
25-30% avans, restul
in rate, lucastyle2013
@yahoo.com, Tel:
0744585874
n Militari Aqua Park, 20.000
mp, d-50, in spate la Fashion
House, acces si din centura
Bucurestiului, zona mixta,
pretabil diverse constructii,
superoferta! 20 EUR/mp, Tel:
0744372439
n Militari, Piata Veteranilor,
700mp,
intravilan,
toate
utilitatile,
ideal
spatii
comerciale ori bloc locuinte,
165.000
EUR,
Tel:
0722217144
(in spate Selgros),
teren 500mp,
deschidere 20m,
zona vile cu
infrastructura noua,
facilitati: canalizare,
energie electrica,
gaze naturale, PUZ,
PUD, cadastru si
autorizatie
construire pentru
S+P+1+M, Tel:
0722604017
n Roºu Chiajna, vand teren
intravilan, str principala, b-dul
1Decembrie 1918, suprafata
1000mp cu deschidere la
strada 17, 44 m, 63m, toate
utilitatile zonei la strada; apa,
gaze, canalizare electricitate380v, iluminat public, drum
asfaltat. Terenul are studiul
geo, autorizatie gaze si
lumina, mijloace de transport
in comun ratb, maxi taxi, scoli,
etc.
Negociabil,
Tel:
é Berceni, 5’ metrou, vila
0724043691, 0724043691
P+1 (unitate duplex), living,
bucatarie, 2 bai, 3 dormitoare,
2 terase, 2 balcoane, curte
n Tãrtãºeºti, exact la intrare, amenajata: pomi, flori, iluminat
1000 mp, utilitati, zona selecta ext, loc de joaca pt copii, iaz
numai de
vile,
urgent, cu pesti, utilitati, 105.000 EUR,
18.000 EUR, Tel: 0766580384, [email protected], Tel:
0727140364
0756055534
n Buftea apartament vila 1/1,
langa lac sau casa de vacanta
50mp, pivnita 10mp, gradina,
negociabil, 30.000 EUR, Tel:
0724594301
n Buftea
centru
casa
+1800mp tere, curent, gaze,
apa curenta, fosa, maxi-taxi.
Pomi
fructiferi,
bolta
vita-de-vie, 150.000 EUR, Tel:
0726085605
Alexandriei Soseaua, P+ 1 +
M + magazin la poarta,
deschidere la 2 strazi, 400mp
teren, construit 240mp, n Cãlãraºi, Fundulea, casa de
140.000 EUR,
Tel: vacanta, living si 3 dormitoare,
mansarda open space, piscina,
0744372439
teren
de
tenis,
etc,
110.000 EUR,
n Argeº Piteºti municipiu, [email protected],
Tel:
casa (fara etaj) cu 3 0726882482
dormitoare + living, util 130
mp, teren 350 mp, central,
constructie
1965,
[email protected], Tel:
0744483309, 0248218833
n Otopeni terenuri intravilane:
de 500mp cu 35E strada N
Grigorescu; 1800mp/60E/mp
strada
Cireºului;
9640mp/80E/mp strada Ion
Creangã cu utilitãþi, Tel:
0726225765
n Banu Manta, Titulescu, casa
2 camere + baie si bucatarie,
curte comuna. Apa, canalizare,
gaz, cablu, incalzire prin soba
n Popeºti-Leordeni particular, pe
gaz,
40.000 EUR,
Intrarea Bateriei, intre case, [email protected],
350-1050mp, utilitati in zona, Tel: 0767787914
125 EUR/mp, Tel: 0767417517 n Berceni Oraselul Copiilor,
n Giurgiu, Bolintin Deal, casã n Prahova,
Breaza,
str. casa 7 camere, an constructie
cu teren, ST=1000 mp ºi teren Carierei nr. 13, teren 1700 2004, suprafata 162 mp, 7
separat de 1000 mp, Tel: mp,
Tel:
0721478654, camere, parter + mansarda,
45.000 EUR, Tel: 0768605115
0722176540
0727663448
é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti,
vand teren 1700m, intravilan,
in comuna, proprietar, la 50m
de s trada princ ipala,
deschidere 87. 8m, utilitati pe
strada, are cadastru si
intabulare, 16.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0730431027,
0722752107
é Berceni Comuna, vila P+M,
la sosea, 250mp construiti,
teren 350mp, la cheie pe
exterior,
59.000 EUR,
[email protected], Tel:
0721609050
é Chitilei, 3 camere plus
mansarda, constructie 1960,
complet renovata in 2012 si
2013, suprafata parter 70mp,
85mp curte, centrala pe gaze
noua, instalatii complet noi,
structura de rezistenta din
caramida.
Pret
usor
negociabil,
75.000 EUR,
[email protected],
Tel: 0721272819
n Dâmboviþa, Moroeni, P+1,
2006, centrala, acces facil,
bucatarie, living, 4 dormitoare,
baie,
plus
garsoniera
mansardata intrare separata
(dormitor, baie, bucatarie, hol).
Racord la gaze, curent, apa,
TV, mobilata si utilata (aragaz,
combina frigorifica, masina
spalat, centrala pe gaze),
G+F,
parchet,
termopan.
Suprafata utila 210 mp,
suprafata curte 330 mp, beci
24 mp, garaj 35 mp,
90.000 EUR,
[email protected], Tel:
0722430972
é Domneºti proprietar vand
locuinta
150mp,
complet
finisata, bransata la utilitati,
cadastru, intabulare. Accept
credit,
59.000Euro,
Tel:
0747285818
n Drumul Taberei Vila 5
camere,
P+1+M,
170mp,
270mp teren, utilitati, 143.000
EUR,
[email protected],
Tel: 0749233924
n Fundulea oraº, vând vilã la
25 km Bucureºti, teren
1.500mp, construiþi 280mp,
casa se vinde mobilatã, la
cheie, 115.000 EUR, Tel:
0765406054
é Giurgiu, Cãlugãreni, la
20km Buc, casa noua 3 cam,
living, baie, buc, CT-lemne,
380v, curte 4000mp, pomi,
gradina leg, solar, grajduri
animale, locuinta anexa+ baie+
buc+ dus de vara, 3 puturi,
iaz, piscina, poz.deosebita,
urgent variante, 100.000 EUR,
[email protected], Tel:
0734655990, 0767087037
pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere
n Giurgiu, Budeni, de vanzare
casa 4 cam, baie, bucatarie,
acoperis
lindab,
2puturi,
geamuri termopan, locatie
stradal,
recent
renovata,
suprafata
totala
800m,
locuibila, 36.000 EUR, Tel:
0729607926, 0766562911
n Giurgiu, Joiþa, casã la gata,
construcþie 2013, 3 camere,
100 mp, 500 mp teren, utilitãþi,
Tel: 0765511779
n Lizeanu, casa p+1, teren
85mp, amprenta casa 47mp,
an constructie 1950, parter 2
camere+baie, etaj 2 camere,
pivnita, apa gaze, geamuri
termopan, incalzire centrala,
singur
curte,
acte,
89.500 EUR, Tel: 0765722323
Mihai Bravu, vanzare vila
p+etaj, amenajat si inchiriat
900E/luna, cu teren liber
110mp, Tel: 0764371099
n Sãftica Vila P+1+M, 5
camere,
construit
2010,
teren-1033 mp, amprenta=135
mp,
utila=280mp,
zona
case-vile, finisata, 198.000
EUR, [email protected],
Tel: 0733683448
Independenþei,
n Splaiul
vis-a-vis Tribunalul Mare,
apartament 3/5 decomandat,
sufragerie+
dormitor
cu
comunicare
usi
duble,
sufragerie+ living cu usi
glazvand
(posibil
salon),
dormitor+ dressing, 3 holuri+
bucatarie 18mp, balcon curte
interioara, 3 balcoane stradale,
baie, boxa, subsol cu aerisire,
Tel: 0767452749, 0247334423
n 16 Februarie, Sos Chitilei,
str Limanului, parc Bazilescu
casa modesta cu teren
suprafata
totala
300mp,
deschidere 10m Urgent, Tel:
0768904522
n Militari Apusului, P+1+M,
160mp utili, 240 mp supf.
teren,
2007,
cadastru,
intabulare,
143.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0749233924
Militari zona Rosu, stradal,
particular, vand vile la cheie,
parter+etaj, pret de la:80000
E, 100.000 EUR, Tel:
0725360950
n Bãneasa
Bloc
nou,
Dobrogeanu Gherea, 35 mp,
finisata la cheie, centrala de
apartament, balcon, 39.000
EUR, [email protected],
Tel: 0788364188
Otopeni, particular
casã P+M 180 mp,
central, construcþie
2012, 0757144182
é Crangasi, proprietar vand
garsoniera confort 1, semidec,
etaj 4/8, bloc mixt din 1986,
strada Ceahlau, apropiere
piata,
metrou,
parc.
Imbunatatiri recente: gresie,
faianta,
termopan,
usa
metalica usi noi, instlatii
sanitare si electrice noi!
é Prahova, Bãicoi, casa, 37.900 EUR, Tel: 0729184404
teren 4000m plus livada cu
500 de pruni, anexe bucatarie
vara, garaj 5 masini, suprafata
construita 220mp (4 camere) n Drumul Taberei, Moghioros,
garsoniera
22mp,
euro negociabil, 170.000 EUR, vand
24.000 EUR, Tel: 0745146885
Tel: 0728508467
n Titan, Lucretiu Patrascanu,
bloc nou 1990, et. 3 dec,
ST-40, la cheie, aproape
n Militari Preciziei, etaj 2/4, metrou,
42.000 EUR,
G+F+P+T, cadastru, cf. 3, http://www.amdf-imobiliare.ro,
urgent,
12.500 EUR,
Tel: Tel: 0723602926, 0741107824
0745055657, 0728005657
n Militari, etaj 2/4, baie,
bucatarie, parchet, termopan,
urgent,
12.500 EUR,
Tel: n Ultracentral, foarte urgent,
camera de serviciu cu dus,
0728005657, 0745055657
ideala pentru studenti 8000
Euro; vand 10000 volume
(carti), Tel: 0724702249
n Unirii, Burebista, garsoniera,
decomandata, 40mp, vedere
spate,
5/8,
finisata,
55.000 EUR,
[email protected], Tel:
0733683448
Carol
I,
é Mosilor,
Mantuleasa,
particular,
garsoniera in vila, intrare
separata,
nimic
comun,
contorizata, camera 10mp,
holuri 3mp + 2mp bucatarie
10, 5mp, cabina dus, pod
propriu mansardabil, parchet,
termopan,
libera,
liniste,
32.900 EUR, Tel: 0722617119
Premium
n Alexandriei,
Houses, la cheie, stradal,
nou ap 2 camere, bloc nou,
Ghencea finisat integral, centrala
n Prelungirea
Proiect Nou Red House 3, proprie,
calorifere,
usa
stradal,
finisat
complet, metalica bloc 2012 p+3+m,
centrala de apartament, lift, ansamblu stadal, posibilitate
locuri
parcare,
bucatrie prima casa sau rate direct
mobilata si utilata complet, dezvoltator, etaj 2, geamuri
41mp,
33.300 EUR, sistem
termopan,
toate
[email protected],
Tel: actele,
acces
rapid,
0788364188
26.700 EUR,
n Prelungirea
Ghencea [email protected],
Bloc2013, amenajat complet, www.premiumhouses.ro, Tel:
bucatarie mobilata si utlata, lift, 0727250118
parcare,
33.500 EUR,
n Aviaþiei str. Borsa- Nicolae
[email protected],
http://www.red-house.ro, Tel: Caramfil, 2 camere, confort 1,
decomandat, etaj 4, balcon,
0733683447
aer conditionat, 74.000 EUR,
Tel: 0766749845
n Rahova garsonierã mare,
41mp,
conf.
1
sporit, n Bucureºtii Noi Bloc nou,
decomandatã, balcon închis, caramida,
izolat
termic,
proprietar, Tel: 0766466454
canalizare, finisat complet, et
1, 50 mp, balcon, metrou la 5
minute, vav de parc Bazilescu,
45.000 EUR,
n Sebastian,
Prosper, [email protected],
Tel:
garsoniera, 5/8, decomandat, 0788364188
1989, finisata, mobilata, utilata,
aer conditionat, loc parcare,
45.000 EUR,
[email protected], Tel: n Campia Libertatii, Stradal, 2
Camere, bloc foarte curat,
0733683448
renovat, parchet masiv, semi
decomandat, bucatarie inchisa,
mobilata si utilata complet,
n Titan
Auchan
vand geamuri termopan, apropiere
garsoniera, la et. 1, bloc parc, lac, magazine, piata,
54.000 EUR,
reabilitat termic, are 25 mp, scoala,
Tel:
UM, G, T, 25.000 EUR, Tel: [email protected],
0788364188
0740374812
15 Mai 2013
Colentina, blocul Orange de
la Piata Delfinului, Apartament
2 camere, renovat complet,
gresie, faianta, parchet,
termopan, plase tantari la toate
geamurile, schimbat calorifere,
instalatia electica si contor
electonic, usa metalica,
bucatarie complet mobilata si
dotata, dormitor mobilat,
dressing hol tot, sufragerie aer
conditionat in fiecare camera.
Contorizat complet: apa,
caldura, gaze, detector gaz.
Langa bloc piata, Mega Image,
in spatele blocului scoala si
gradinita, la 10 minute de mers
pe jos parcul Lia Manoliu.
Mijloace de transport in
comun: 335, 330, 101, 46, 14,
maxi-taxi, 49.999 EUR,
[email protected],
Tel: 0757177666
n Cons tanþa Mangalia,
convenabil, rezonabil, vând
apartament 2 camere, balcon,
55mp, 5 minute de plajã, central, toate facilitãþile, urgent,
0723370619; 0723858011;
Tel: 0749997098, 0722731145
é Constanþa municipiu,
zona Tomis3-CityPark Mall,
apartament 2 camere,
confort 0, aparamentul este
modificat din 2 camere in 3
camere, este situat la etajul
6 din 7, v ederea
apartamentului este spre
bulevardul Tomis si lacul
Tabacariei, 58mp utili, 64mp
totali, izolat interior exterior,
inbunatatiri de actualitate:
gresie, faianta, termopan,
parchet, aer conditionat,
imobilul se poate vinde si
mobilat, 58.000 EUR, Tel:
0751265724
n Cotroceni
vanzare
2
camere, 67mp din care 15mp
terasa, etaj 1/2, complet
renovat si utilat, gresie,
faianta,
parchet,
centrala
proprie,
75.000 EUR,
[email protected],
http://www.apulum94.ro, Tel:
0749233924
n Drumul Sãrii parter inalt/4,
decomandat, 60mp, renovat,
centrala termica, boxa de
6mp, zona foarte linistita,
72.000 EUR, Tel: 0733683446,
[email protected],
n Drumul Taberei Aleea Istru,
52mp, etaj 4/4, renovat, bloc
reabilitat,
50.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0749233924
n Drumul Taberei Plazza, etaj
intermediar, semidecomandat,
50mp, tâmplãrie pvc, A/C,
contorizat, um, liber, 43.300
EUR,
[email protected],
http://www.esaimob.ro,
Tel:
0760240796
n Drumul Taberei, Prelungirea
Ghencea, bloc 2013, amenajat
complet, centrala termica, lift,
41.400 €, Tel: 0733683447,
[email protected],
http://www.red-house.ro,
n Drumul Taberei, Prelungirea
Ghencea, bloc2013, amenajat,
centrala termica, lift, 45.200
EUR, [email protected],
Tel: 0733683447
n Drumul Taberei, Prelungirea
Ghencea, bloc 2012, cu lift,
stradal, vedere spate (sud-est),
apartament superfinisat cu
bucataria mobilata (Italia) si
utilata (Wirpool), 49.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683445
n Drumul
Taberei,
Raul
Doamnei,
apartament
2
camere in bloc, confort 2
decomandat, suprafata 37 mp,
complet renovat, termopane,
usa metalica, parchet, gresie,
faianta, Ac, balcon inchis bloc
reabilitat, fara credit, 28.000
€,
[email protected],
http://www.reian-imobiliare.ro,
Tel: 0731301900
n Ferentari, Livezilor, 2cam.
cf. 2 38, 8mp. proprietar acte
in regula parter imbunatatiri
gresie faianta termopan, Tel:
0767205415
FLOREASCA, STRADA SG
MJ TH BUZOIU NR 15 VAND
APARTAMENT DE 2
CAMERE, CONSTRUCTIE
2013 ETJ 2 DIN 5 IN
SUPRAFATA DE 77 MP,
FINISAT LA GATA,
BALCON; ZONA LINISTITA
APROAPE DE LAC, 88.000
€, TEL: 0722107999,
[email protected],
15 Mai 2013
vânzãri 2 camere / 3 camere / pagina 11
n Braºov municipiu, proprietar,
vand apartament 3 camere,
65mp,
55.000 EUR,
Tel:
0742558466
n Aviaþiei vand apartament 3
camere, confort 1, p/4, toate
dependintele, g+f+p+ac, bloc
reabilitat decembrie 2012,
negociabil, 98.000 EUR, Tel:
0722922990
n Magheru, Rosetti, amenajat,
vedere spate, bloc fara bulina,
62.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683447
n Moºilor, stradal, amenajat,
modificat,
vedere
fata,
66.500 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683447
n Moºilor-adiacent, 2 camere,
2/8,
decomandat,
57mp,
finisat, vedere spate, 1984,
pret 65.000 euro, 65.000 EUR,
[email protected], Tel:
0733683448
n Prelungirea Ghencea et. 3,
Stradal, aproape de Linia
tramvaiului 41, de str Brasov,
renovat, finisat, mobilat, utilat,
47.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683445
n Prelungirea Ghencea direct
dezvoltator, imobil 2012, 2/2,
semidecomandat, 54 mp,
finisat,
centrala
termica,
bucataia mobilata si utilata,
mijloace
de
transport,
51.975 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683446
n Prelungirea
Ghencea, Direct
Dezvolator, Red
House 3, finisat
complet, centrala, lift,
parcare, stradal,
utilitati, canalizare,
comision 0, 41.400 €,
[email protected]
ro, Tel: 0788364188
n Prelungirea Ghencea, Red
House 3, bloc nou, Direct
Dezvoltator, finisat la cheie,
centrala de apartament, lift,
stradal, bucatarie mobilata si
utilata complet, 53.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0788364188
n Rahova, Buzoieni, proprietar
vand apartament 2 camere,
6/9, imbunatatiri, acte la zi,
parcare ADP, 48.500 EUR,
Tel: 0744381345
n Berceni Covasna, particular, 3 camere confort 1,
s emidec omandat, P/4,
parcare, liber, uºã metalicã,
centralã, aer condiþionat, zonã
liniºtitã, verdeaþã. 51.000E
n ªtefan Cel Mare Aleea negociabil. Accept credit, Tel:
Circului, mobilat complet, 0763392333, 0722288247
finisat ultra moder, et 3/4, bloc n Berceni,
Margeanului,
caramida, langa parc, vedere
superba, zona deosebita, decomandat, 2 gr s, reabilitat,
fara imbunatatiri, intabulat,
87.900 EUR,
[email protected],
Tel: exclus firme imobiliare, 2 lifturi,
nelocuit,
negociabil,
0788364188
51.000 EUR, Tel: 0724594174
n ªtefan Cel Mare, Lizeanu,
etajul 1 din parter+1+pod,
semi decomandat, stradal,
balcon deschis, cadastru si
intabulare, curat, 39.000 EUR,
[email protected],
http://www.ionutbalescu.ro, Tel:
0724254024
n TIMPURI NOI, AP 2
CAMERE,
FINISAT,
LA
CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS
AGENÞII,
SE
ACCEPTÃ
PRIMA CASÃ, 32.000 EUR,
TEL: 0724588681
n Tineretului
parter/4,
decomandat, 2 balcoane cu
autorizatie, renovat lux, bloc
1989, zona foarte linistita si
curata,
87.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683446
n Turda
2
camere,
decomandat, 1/10, finisat lux,
1982, bloc reabilitat, 56mp, loc
de parcare, boxa, vedere
spate, liniste. Se poate vinde
si
mobilat,
84.000 EUR,
[email protected], Tel:
0733683448
n Vãcãreºti-Timpuri Noi 2
Camere, decomandat, 55mp,
7/8, finisat, 1992, aproape
parc,
piata,
metrou,
77.000 EUR,
[email protected], Tel:
0733683448
é Berceni, Luica, 3 camere,
60 mp, decomandat, parter,
imbunatatiri
termopan,
gresie,
parchet,
curat,
linistit, balcon, proprietar,
cadastru,
44.000 EUR,
[email protected]
st.ro,
Tel:
0730506600,
07277211389
n Brâncoveanu 3 Camere,
decomandat, 4/8, termopan,
usa Motura, centrala, 1989,
zona superba-parc, 76mp,
83.000 EUR,
[email protected], Tel:
0733683448
BRÂNCOVEANU,
LAMOTEªTI, 3 CAMERE,
FINISAT, LA CHEIE, 85MP,
ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII,
SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ,
45.000 EUR,
TEL:
0724588680
Cãlãraºilor, zona Matei
Bas arab,
partic ular,
apartament 3 cam cf. 1 p/7, 2
grupuri sanitare, 80 mp, dec
renovat, cadastru intabulare,
88.000 EUR,
Tel:
0732801863
n Drumul Taberei, Cetatea
Histria, vanzare 3 camere,
decomandat, 65mp, etaj 4/4,
gresie,
faianta,
parchet,
repartitoare, aer conditionat,
bloc reabilitat. Zona linistita,
57.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0749233924
n Eroii Revoluþiei, Pieptanari,
3 camere in vila confort 1
semidecomandat
complet
renovat si utilat Ac bucatarie
open space parchet gresie
faianta termopane Tv masina
de
spalat
frigider
electrocasnice noi se vinde
complet utilat, 74.000 EUR,
[email protected],
http://www.reian-imobiliare.ro,
Tel: 0731301900
n Cãlãraºilor, Agricultori, et. 5,
bloc monolit, stradal, ap
spatios
78mp,
renovat,
intabulat, 1994, 93.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683445
n Cotroceni, decomandat, P/2,
90mp utili, curte proprie 80mp
+ spatiu depozitare, complet
renovat si utilat, 135.000 EUR,
Tel: 0749233924
n Giurgiului Piaþa Progresul,
conf. 1, semidecomandat,
termopan, gresie, faianta,
65.000Euro
mobilat,
n Decebal, adiacent, bloc 60.000Euro nemobilat, uºor
1990,
3/4,
decomandat, discutabil, Tel: 0723956300
renovat, zona linistita, aproape
de mijloacele de transport,
115.000 EUR,
[email protected],
Tel: n Macaralei,
Lujerului,
0733683446
particular, semidecomandat, et.
reabilitat
2012,
n Dorobanþilor, Bloc nou 2002, 9+tehnic,
finisat
complet,
zona multiple îmbunãtãþiri, vedere
parcare
ADP,
deosebita, 3/3, 125 mp, 2 mixtã,
terase, 2 bai, bucatarie negociabil, 59.000 EUR, Tel:
mobilata si utilata complet, 0786737664
n Militari
piaþa
Gorjului,
230.000 EUR,
etaj
2/10,
[email protected],
Tel: particular,
decomandat, 65.000 EUR, Tel:
0788364188
0722257825
n Dristor, Fizicienilor, vanzare
3 camere stradal, apropiere n Militari, Lujerului, confort 1,
Piata Matei Ambrozie, metrou construcþie 1986, 75 mp,
4/8,
Grigorescu,
confort
1, decomandat,
semidecomandat, 72 mp, etaj G+F+P+Termopan, 2 AC, 2
4/8,
constructie
1984, grupuri sanitare, loc parcare,
apartamentul este renovat, boxa subsol, 79.000 EUR, Tel:
gresie,
faianta,
parchet, 0726443082
termopan, usa metalica, usi
interioare noi, instalatii termice,
electrice
schimbate,
beneficiaza de loc de parcare n Olteniþei parc, ap 3 camere,
ADP,
aer
conditionat, 1/8, decomandat, 78mp, loc
parcare, partial finisat, 1990,
65.500 EUR,
[email protected], zona superba, parc, metrou,
http://www.sincronimobiliare.ro, 88.000 EUR,
Tel: 0785947333, 0748211403 [email protected], Tel:
0733683448
n Drumul Sãrii bloc 1989, 2/8,
decomandat, 80mp, renovat, 2
balcoane, 2 grupuri sanitare,
zona
foarte
linistita, n Panduri Marriott, 7/9, bloc
87.000 EUR,
1984,
decomandat,
[email protected],
Tel: semiamenajat, vedere mixta,
0733683446
zona linistita, nu este stradal,
n DRUMUL TABEREI, BUCLA 89.000 €, Tel: 0733683446,
- INTERIOR, 3/4, CONFORT [email protected],
1, DECOMANDAT, BALCON, n PANTELIMON,
PARCUL
IMBUNATATIRI, 57.500 EUR, FLORILOR, STR HÃÞIªULUI
TEL:
0723173783, 78MP ET 5 + 6, EXCLUS
0723510200
AGENÞII,
SE
ACCEPTÃ
PRIMA CASÃ, 42.500 EUR,
TEL: 0724588681
n Pantelimon, Cora, particular,
vand 3 camere dc, 6/10, 2
balcoane, 1 baie, liber,
50.000 EUR,
[email protected],
Tel: 0756028101
n Prelungirea
Ghencea,
Ghidigeni, vand apartament in
complex 2008, 3 camere, 83
mp + loc parcare subsol,
bucatarie complet utilata, AC,
centrala proprie, 95.000 EUR,
[email protected], Tel:
0744758618
zona
parc
n Rahova,
Sebastian. proprietar vand
urgent apartament 3 camere,
2 bai, balcon decomandat, Su
74 mp, 5mp balcon, an constr.
1987, et. 4/8, renovat complet
in 2013, centrala proprie, AC,
termopan, G+F. Pe palierul
scarii este pozitionat opus
liftului si ghenei de gunoi, are
vedere
mixta
dormitarele
avand vedere pe spatele
blocului,
iar
livingul
si
bucataria pe fata blocului.
Aparamentul este frumos
compartimentat, in forma de
H, cu bucatarie open space. In
coltul strazii se afla Parcul
Sebastian, iar in celalalt colt
Liceul
Stefan
Odobleja.
Cadastru
si
intabulare,
73.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0723843973
n Regie 110mp, et. 1/2 (vilã),
finisaje superioare, proprietar,
Tel: 0766461838
Prosper,
3
n Sebastian,
camere,
84mp,
4/8,
decomandat, 3 balcoane,
1989, vedere dubla, 2 grupuri
sanitare,
77.000 EUR,
[email protected], Tel:
0733683448
n TIMPURI NOI, AP 3
CAMERE FINISAT 72MP LA
CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS
AGENÞII,
SE
ACCEPTÃ
PRIMA CASÃ, 42.000 EUR,
TEL: 0724588681
n TITAN,
AUCHAN,
3
CAMERE
SEMI
DECOMANDATE
CU
IMBUNATATIRI, ETAJ 4,
VEDERE MIXTA, 52.000 EUR,
TEL: 0723534838
n Unirii
Cantemir,
semidecomandat, conf. 1, et.
10, suprafata 60 mp, 72.000
Euro, Tel: 0766727317
n Vatra
Luminoasã,
apartament 75mp, balcon
11mp, logie 3mp, confort I,
caramida, cadastru, boxa,
liber,
63.000 EUR,
Tel:
0765275287
n Vitan Mall, decomandat,
amenajat,
80mp,
etaj7/8,
vedere dubla, hol in H, 2
grupuri sanitare, 91.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683447
1 DECEMBRIE 1918 BD,
THEODOR
PALADY,
METROU, LA CHEIE, 85MP,
EXCLUS AGENÞII, SE
ACCEPTÃ PRIMA CASÃ,
45.000 EUR, 0724588680
n 13
Septembrie
Liceul
Odobleja, bloc 1989, reabilitat,
1/8, decomandat, renovat, loc
de parcare, zona linistita,
80.000 €, Tel: 0733683446,
[email protected],
pagina 12 / vânzãri 4-5 camere / spaþii comerciale / schimburi / cumpãrãri 3-4 camere
13 Septembrie, Prosper,
3/8,
bloc
1987,
decomandat, amenajari
deosebite, zona linistita,
loc parcare, 79.000 EUR,
[email protected], Tel:
0733683446
Baba Novac particular, vand
ap 4 camere, parter, 2 bai,
gresie, faianta, termopan,
usa metalica, parchet, 82 mp,
an constr 1986, 100.000
EUR, Tel: 0740316839
n Calarasilor et. 5, Stradal,
Agricultori-Muncii. Bloc monolit
1995, vedere spate si lateral,
renovat,
intabulat,
119.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683445
n Decebal Dristorului, vând
apartament 4 camere, vedere
mixtã, stradal, 2 grupuri
sanitare,
2
balcoane,
discutabil, 125.000 EUR, Tel:
0762111993
n Dorobantilor, bloc nou,
finisat ultra lux, mobilat
complet, mobilier ultra modern,
loc parcare in dubteran, boxa,
bucatarie mobilata si utilata
complet.et 4/5, 150 mp, 2
terasa, 2 bai, 260.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0788364188
Drumul Taberei, bloc 2013,
apartamentul este amenajat
complet, centrala termica
proprie, lift, 79.000 EUR,
[email protected],
http://www.red-house.ro,
Tel: 0733683447
n Herãstrãu, bloc nou, finisat
complet, parter/5, parcare
subterana 2 locuri, terasa 60
mp, boxa, langa parc,
320.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0788364188
Gorjului-Moineºti,
n Militari
p/4, faianþã, termopan, uºã
metalicã, contorizat, centralã
proprie, 3 grupuri sanitare,
cãmarã,
parchet,
Tel: n Banu Manta, proprietar, vand
ap 5 cam, 2 bai, imbunatatiri,
0720462300
etaj 6 din 8. Exclus
intermediar, 0722251372
n Unirii-Fantani 4 Camere,
decomandat, 104mp utili, 5/8,
vedere dubla, 1996, mobilat,
utilat,
zona
superba,
170.000 EUR,
[email protected], Tel:
n Alexandriei teren 10000,
0733683448
180mp show-room, 440mp
birouri, 340mp hala, inaltime
12m, usi acces camioane,
n Vitan Mall ap 4 camere, stradal, aproape de centura,
2/4, semi decomandat, 110mp, persoana
juridica,
+tva,
2 balcoane, 2 grupuri sanitare, 2.500.000 EUR,
superfinisat, 2 locuri parcare, [email protected],
Tel:
128.000 EUR,
0733683446
[email protected], Tel:
0733683448
n 13 Septembrie Novaci,
92mp utili, et 4/8, decomandat,
imbunatatit, centrala proprie,
89.000 EUR,
[email protected],
Tel:
0749233924
n Bragadiru, ferma, Soseaua
Clinceni nr. 3, hala 740 mp,
suprafata teren 1.400 mp,
130.000 EUR, 0744372439
15 Mai 2013
Izvoarele,
jud
Giurgiu,
comuna
Chiriacu,
ferma
suprafata = 23Ha cu 16
grajduri + vila parter,
birouri la etaj, 4
camere + living,
constructie 2011,
500.000 EUR, Tel:
0744372439
Militari apartament 4 camere
decomandat, schimb cu 2
camere + diferenþã în zonã,
Tel: 0724383290
Cumpar
apartament 3-4
camere Bulevardul
Sincai, Tel:
0726722421,
0314085507
Panduri, particular
cumpãr 4 camere
confort 1, etaj
inferior. Exclus
intermediari, Tel:
0724204173
15 Mai 2013
închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3 camere / pagina 13
Cora,
n Pantelimon,
garsonierã conf. 3, mobilatã,
gresie, faianþã, termopan,
curatã, Tel: 0766479884
n Romanã ASE, garsoniera
mobilata, curata, separata,
utilata, vila central, pentru
persoana singura, civilizata.
Exclus agentii, 150Euro, Tel:
0734490272
n Berceni inchiriez camera la
curte la o fata sau un baiat,
exclus
familie,
Tel: é Victoriei, Grivita, Central,
casa 6 camere, curte, actual
0729851393, 0785314510
restaurant,
negociabil,
800 EUR,
[email protected],
Tel:
0728003709
camera
in
é Giuleºti,
apartament mobilata tv cablu
renovata recent 5 min metrou
tramvai in fata blocului,
550 RON,
[email protected],
Tel:
0726215607
n Giurgiului str. Toporaºi, de
închiriat camerã în vilã
mobilatã, toate condiþiile, Tel:
0771108302
n Titan metrou, Grigorescu,
3/10, decomandat, pensionara
primeste o fata, femeie cu
350Ron
chiria+
250Ron
garantia, Tel: 0216442571,
0723713816
n 13
Septembrie,
Posta
Puisor, D+P+2+M, 12 camere,
400mp teren, 520mp construiti,
4 grupuri sanitare, 2.800 EUR,
[email protected],
Tel:
0733683447
n Alexandriei
Soseaua, P+ 1 + M +
magazin la poarta,
deschidere la 2 strazi,
400mp teren, construit
240mp, 600 EUR, Tel:
0733915707
n Berceni, Aparatorii Patriei, 2
min. Metrou, constructie noua,
mobilat si utilat complet nou si
modern, toate imbunatatiriile,
piscina in spatele vilei, totul
nou.Vecinatati: Berceni, Piata
sudului,
oltenitei,
Emil
Racovita,
Metalurgiei,
200 EUR/luna,
[email protected]
re.ro, Tel: 0721956194
é Ciºmigiu Parc, proprietar,
inchriez garsoniera 40mp,
etaj 5/8, chiar la intrarea in
parc, complet utilata (AC,
WIFI,
TV,
balcon,
termopane), mobilata cu pat
mezanin (posibil inlocuit pat
normal). Metrou, autobuze in
apropiere,
300 EUR/luna,
[email protected], Tel:
0745262934
n Iancului închiriez garsonierã,
complet mobilatã ºi utilatã,
230 EUR, Tel: 0721265675
n Lacul
Tei,
particular,
inchiriez garsoniera mobilata,
utilata, termen lung, Tel:
0722307875
n Bãneasa, Sos Sisesti, vila
Lujerului, Militari, inchiriez
nou, singur curte, spatioasa,
gars oniera 40mp, tot
luminoasa, P+1, 250 mp,
confortul, mobilata, Tel:
finisat lux, partial mobilata, 5
camere, 3 bai, bucatarie open 0755370900
space, curte libera 150 mp,
n Obor, inchiriez garsoniera
1.700 EUR,
semi mobilata, 800 RON/luna,
[email protected],
Tel:
Tel: 0722808836
0788364188
n Oltenitei - IRA Inchiriez pe
termen lung garsoniera in bloc
nou (2011), 40 mp, doar
bucataria mobilata si utilata
(aragaz+ frigider), finisaje
moderne: gresie, faianta, usa
metalica, termopan, balcon,
CATV, internet, centrala gaze.
Este situata la capatul liniei
11/ 634 a RATB (2 min pana
é Romanã, Strada Polona, in statie), stradal, la granita
parter inalt vila, 5 camere, intre Bucuresti si Popesti
125mp,
stradal,
pretabil Leordeni, libera de la 15.05,
cabinet medical, sediu firma, plata 1 luna+ 1 luna garantie,
200 EUR,
1.500 EUR/luna,
[email protected],
Tel: [email protected],
Tel: 0745242198
0728003709
é TITAN, 23 AUGUST
R E P U B L I C A ,
GARSONIERA TOTAL
UTILATA SI MOBILATA IN
BLOC NOU, CURAT
MULTA LINISTE LA 3
STATII DE AUTOBUZ
FATA DE METROU
REPUBLICA, GRESIE,
PARCHET, FAIANTA,
TERMOPANE, CURTE
PRIVATA CU PARCARE,
SPATIU
VERDE
P R O P R I E T A R ,
160 EUR/LUNA,
[email protected]
.COM, TEL: 0729008203
n Universitate, Ion Ghica,
semidecomandata,
8/8,
g+f+p+t,
bucatarie,
baie,
mobilata, 17mp, gaze, 1-2
persoane, 160 Ex2, Tel:
0216442571, 0723713816
n Vitan langa Stadion Olimpia,
Inchiriez
Garsoniera
nemobilata. Etaj 5/10, bloc
curat,
lift,
interfon,
200 EUR/luna,
[email protected],
Tel:
0723585739
n 1 Mai - Ion Mihalache,
inchiriez apartament 2 camere
decomandat, 55 metri patrati
utili, proaspat zugravit, mobilat,
faianta, parchet masiv, bloc
izolat termic din constructie
etaj 6 din 10, 280 EUR/luna,
Tel: 0730002847
n 13 Septembrie Marriot,
proprietar inchiriez 2 camere,
bloc linistit, curat, decomandat,
proaspat
zugravit,
usa
metalica, termopane, g, f,
parchet, 2A/C, 5/8, utilat,
mobilat complet si modern, loc
parcare,
550 EUR,
Tel:
0735630399, 0764383986
n Berceni Budimex, 2 camere,
cf. 2, semi decomandat,
230 EUR, Tel: 0762611357
n Berceni,
Brâncoveanu,
Inchiriez apartament 2 camere,
decomandat confort 2 sporit,
mobilat, pe termen nedefinit,
900 RON,
[email protected],
Tel:
0786894907
n Drumul Taberei, Aleea
Bãiuþi, decomandat, 45 mp,
mobilat si utilat complet, foarte
curat, liber, 270 EUR, Tel:
0761623798
n Fizicienilor, Lidl, 2/8, dec,
60mp,
g+f+p+t,
mobilate,
utilate modern, foarte curat,
renovat,
300Ex2,
Tel:
0216442571, 0723713816
n Ghencea, aparatament 2
camere, decomandat, mobilat,
utilat, 4/8, direct proprietar,
270 EUR/luna,
Tel:
0757184794
inchiriez
n Giurgiului,
apartament 2 camere mobilate
si complect utilat, vis a vis de
piata,
270 EUR,
[email protected],
Tel:
0724284465
n Lacul Tei, particular inchiriez
apartament 2 camere frumos,
modern, spatios, complet utilat,
vedere parc, zona frumoasa,
350 EUR/luna,
Tel:
0729320357
n Militari, Iuliu Maniu, etaj 2/8,
confort 1, mobilat, utilat
complet, urgent, 250 EUR, Tel:
0728005657, 0748959515
n Moºilor nr 235 bl 43,
inchiriez ap 2 cam, renovat
mobilat utilat modern, et 3/8, 2
aere cd, 2 balcoane, usa
metalica, Negociabil, 450 EUR,
Tel: 0766567481
n Moºilor nr 235, bl 43,
Inchiriez ap 2c mobilat utilat
modern, et 3/8, 2 aere cond, 2
balcoane Negociabil, 450 EUR,
Tel: 0766567481
n Nerva Traian inchiriez
apartament 2 camere in vila,
complet utilat, discutabil,
320 EUR/luna,
Tel:
0721328944
n Rahova sect. 5, conf. 2,
decomandat, mobilat, 1/4,
termen lung, anticipat 3-4 luni,
250 EUR/luna,
Tel:
0760922980, 0761025420
n Tineretului, Timpuri
Noi metrou, particular,
renovat, gresie,
faianta, terasa
spatioasa, centrala
apartament, mobilat
modern, utilat
complet, internet,
330 EUR/luna, Tel:
0748105822
é Vitan, chiar in incinta
Grand Rin Hotel, apartament
nou, 2 camere, complet
mobilat lux si utilat (totul este
nou), WI-FI si TV, parcare
subterana, sala fitness/forta,
piscina, spa, cinema, se poate
beneficia de toate serviciile
hotelului
(room
service,
cleaning),
400 EUR/luna,
[email protected],
Liviu
Rebreanu, Tel: 0747464558
n Titan
proprietar, inchiriez apartament
2 camere, langa metrou,
renovat, mobilat, utilat complet,
fara comision, 340 EUR/luna,
[email protected],
Tel:
0744441406
n Alba Iulia Piata, Str. Voinicului,
Titan, proprietar, et. 3/4, inchiriez apartament 3 camere,
mobilat complet, utilat, AC, vila curte, 0721138173
termopan, masina spalat, n Dorobanþilor bloc absolut
parc are,
negoc iabil, nou, 5 apartamente premium
280 EUR/luna,
Tel: de 120mp, 3 camere fiecare,
dotari lux, terase, lift, garaj,
0730852014
pozitie excelenta, 1.500 EUR,
n Unirii la intersectie cu str. Tel: 0722383020
Traian,
vedere
bulevard, n Eroii
Revolutiei,
Stoian
termen lung, cu contract Militaru, 10 min metrou, zona
inregistrat,
apartament
2 linistita cu verdeata, et. 2/4,
camere mobilat, utilat lux, 65mp,
decomandat,
utilat,
74mp,
3
balcoane, mobilat clasic, parchet, faianta,
semidecomandat, 2/8, bloc partial renovat, internet si cablu,
select, cu paza, 550 EUR/luna, preferabil termen lung, 1av+1g,
Tel: 0720107601
300 EUR/luna, 0724415392
pagina 14 / închirieri oferte 3-4-5 camere / spaþii / cereri / auto-moto / matrimoniale femei
Socului, proprietar
inchiriez apartament
3 camere, etaj 3/10,
250 EUR, Tel:
0760116166,
0722371357
n Baba Novac particular,
35mp, vitrina 6m, parter de
vila, pretabil cabinet medical,
avocat, loc parcare, merita
vazut, 450 EUR/luna, Tel:
0744829712
n Bãlcescu Nicolae, spatiu
comercial 33mp, stradal, nr.
33, vitrina 4, 5m. Spatiul are
grup sanitar propriu si utilitati
(apa/energie
electrica),
2.200 EUR/luna,
Tel:
0742200391
Bragadiru Ilfov inchiriez hala
200mp. constructie noua,
Tel: 0722293148
piata,
spatiu
é Victoriei
mobilat format din: birou
angajati, birou conducere,
bufet
mobilat
dotat
electrocasnice, hol mobilat,
baie, debara, 2 balcoane.
Parcare ADP, 700 EUR/luna,
[email protected],
Tel:
0764409030
închiriez
n Crângaºi
apartament 4 camere, mobilat,
utilat ultra lux, 500 EUR, Tel:
0721265675
n Romanã, Caderea Bastiliei,
4 camere, etaj 1, nemobilat,
102mp, finisat, 750 EUR/luna,
Tel: 0737480063
n Bragadiru inchiriez hale
industriale noi, dotate cu
birouri, bai, vestiare, 750mp,
550mp, 450mp, 275mp, toate
utilitatile, curte pazita, parcari,
acces tir, 2E/mp, 2 EUR/mp,
Tel: 0722243546
n Magheru nr. 8-10, spatiu
comercial 18mp, stradal, vitrina
1.5m. Pret 1.500 euro/luna,
1.500 EUR/luna,
Tel:
0742200391
Militari piaþa Gorjului spaþiu
35 mp cu utilitãþi, 1.300 EUR,
Tel:
0763646000,
0768661452
n Obor, societate inchiriem
imobilele proprii, spatii de
birouri cu suprafete de 100
mp, 210 mp, 250, 400 mp,
500 mp, 800 mp, 1.000 mp,
3.300 mp. Cladire de birouri la
3 min. de metrou Obor, spatii
renovate si finisate recent,
locuri de parcare, paza
non-stop,
6 EUR/mp,
[email protected],
http://www.mecanicafina.ro/ofer
te-imobiliare, Tel: 0722450573
n Barbu Vãcãrescu, cladire
n Otopeni
oraº
închiriez
Office, sticla, spatii generoase,
fabricã de pâine în funcþiune,
open
space
si
Tel: 0726225765
compartimentate, ultra modern,
paza, mentenanta, pret mic.
Nu se percepe tva, 10 €/mp,
[email protected],
Tel:
0788364188
n Baba Novac 35mp langa
strada 10m, vitrina 6m, toate
conditiile, parcare, preferabil
birouri, cabinet, 450 EUR/luna,
Tel: 0744829712
15 Mai 2013
n Caut camera cu chirie in
sectorul 6, direct proprietar,
[email protected], Tel:
0740589387
n Opticã Medicalã caut spaþiu
pentru închiriat 25 - 30mp,
apã curentã, toaletã, vad
comercial, trafic pietonal, Tel:
0726283877
n BMW 320 Diesel, 2004,
climatronic, jenti, consum 5%
motorina, 4 usi, variante,
4.900 EUR, Tel: 0722275154,
0768295999
n Fiat Punto diesel 2005, aer,
geamuri electrice, consum 4%
motorina,
inmatriculata,
variante, 2.900 EUR, Tel:
0722275154, 0768295999
é Ford Transit 14+1 locuri,
2500cmc, 1998, diesel, A/C,
ABS, SRS, cui remorcare,
inchidere
centralizata,
3.000 EUR,
[email protected]
com, Tel: 0737288888
n Poze realizate in seara asta
Suntem - Sapte, Atentie 7
Fete Acum in acest moment si
toate superbe absolut toate
sapte, peste 170 cm inaltime
suple sani evidenti Frumosi si
Tari, Fundulet Bombat, Asa
dupa cum singur poti Vedea,
150 RON/ora,
Tel:
0733127275, 0744202363
é Logan, Supernova, Dacia, Cielo,
Matiz Tico, Citroen,
Chevrolet, Renault,
Opel, Skoda,
Solenza, Peugeot,
autoturisme 4x4,
1994-2011. Si cu
mici defecte, Tel:
0212551102,
0721309765
Honda, Oc az ie, 2004,
130.000km, benzina, primul
proprietar. Stare perfecta!
Tel: 0744553575
é Seat Altea an fabricatie
2004,
inmatriculat
2005
februarie, 155,000 km, benzina,
cutie de viteza 6 trepte, motor
BLR. Magazie de 6 CD,
comenzi pe volan, scaune
incalzite, geamuri electrice,
jante aliaj, etc, 0723287712,
[email protected]
é Piese auto
import
noi, dezmembrãri absolut
oric e
marc ã,
Tel:
0744495564, 0722640080
n Pompe electrice alimentare
benzina si diesel, pentru orice
tip auto, capuri distribuitoare,
injectoare, sonde litrometrice.
Negociabil. Garantie, Tel:
0744852658
é Abia venita,
Delia, rabdatoare si
supusa buna de
performata erotica
dusa la extrem, te
invita sa-ti testezi
limitele masculine
intr-un cadru feeric
plin de aroma
senzuala! Non stop
(fotografii realizate
acum 10 minute),
150 RON, Tel:
0734350224,
0744202363
Denisa, te invit intr-un cadru
intim pentru a-ti oferi o ora de
rasfat, masaj, sex total (anal,
oral si normal) 1.70 m, sanii
obraznici, fund bombat, nu
sunt de evitat, vino acum,
locatie lux centrala, loc de
parcare, 200 Ron / ora,
0768851313
é Tanara superba! Te astept
alaturi de mine intr-o ambianta
intima, alaturi de o bruneta
superba. Garantez 2 finalizari
explozive, 150 RON/ora, Tel:
0734848355
é Locuiesc singurica! Te-ai
saturat de escorte grabite si
fitoase, vino la mine sa
petrecem o ora de sex
incendiar fara a fi grabit,
pupici, 150 RON/ora, Tel:
0734811449
pierderi / magie / citaþii-licitaþii / afaceri / pagina 15
15 Mai 2013
n Pierdut Act de Concesiune
(original) pe numele Brânzã
Ion ºi Brânzã Ileana. Îl declar
nul,
n Ghicitoarea Luminita rezolva
cazurile nerezolvate, aduce
bucurii la femei si barbati.
Rezolvari in 24 ore, Tel:
0744975732, 0785456151
n Melania apropie iubit de
iubita, vindeca de blesteme si
boli, aduce spor in casa si
afaceri, Tel: 0768952523,
0768952523
n Lichidatorul judiciar numit in
dosarul 1605/91/2013 – al
Tribunalului Vrancea, debitoare
SC Giovistef SRL, cu sediul in
tarlaua 37, parcela 1825, sat
Homocea, comuna Homocea,
jud. Vrancea; inmatriculata la
reg. com. sub numarul
J39/123/2012, cod unic de
inregistrare: 29920571, notifica
debitoarei,
asociatilor,
creditorilor, onrc, orc Vrancea
propunerea
formulata,
in
sentinta
civila
nr.
282/23.04.2013, de intrare in
procedura
simplificata
a
falimentului, pronuntata de
judecator
sindic,
desemnandu-se ca lichidator
judiciar Best Insolvency SPRL,
n Numita Zavaliche Ramona
Florentina cu ultimul domiciliu
in sector 5 Bucuresti Str. Intr.
Eternitatii nr. 16A este citata
la judecatoria sector 5
Bucuresti
pe
data
de
16.05.2013 ora 09.00 camera
P45, C3 Minori in dosarul
1070-302-2013,
Tel:
0761704770
n Publicare extras Incheiere
data in Sedinta din Camera de
Consiliu de la 26.11.2012,
pronuntata de judcatoria sector
2 Bucuresti in dos. nr.
8424/300/2012
(dispozitiv):
admite cererea de indreptare a
erorii materiale formulata de
instanta din oficiu. Dispune
indreptarea erorii materiale
strecurata in cuprinsul minutei
sentintei
civile
nr.
14443/22.10.2012 pronuntata
de Judecatoria Sectorului 2
Bucuresti in dosarul nr.
8424/300/2012, in sensul ca se
va mentiona in mod corect ''
suma
de
3555,00
lei
reprezentand
penalitati
conventionale de intarziere
calculate de la data scadentei
pana la data de 01.03.2012, in
loc de ''suma de 3.555, 00 lei
reprezentand
penalitati
conventionale de intarziere
calculate de la data scadentei
pana la data de 01.03.2012, si
in continuare, pana la data
achitarii efective a debitorului''
cum din eroare s-a mentionat.
Prezenta incheiere face parte
integranta din sentinta civila nr.
14443 din data de 22.10.2012,
pronuntata de Judecatoria
Sectorului 2 Bucuresti in
dosarul 8424/300/2012, privind
pe creditoarea SC NCH
Romania Produse de Intretinere
SRL, in contradictoriu cu
debitoarea Fagetul Deac SRL''.
Cu drept de cerere in anulare
in termen de 10 zile de la
comunicare pentru debitoare.
Pronuntata in sedinta publica
azi, 26.11.2012,
n Numitul Neagu Ion cu
domiciliul necunoscut este citat
la Judecatoria Sector 2
Bucuresti
in
dosarul
41868/300/2012 in ziua de
31.05.2013 ora 08:30 in
calitate de parat pe Fonddivort cu Neagu Liliana,
n Publicare extras sentinta civila
nr. 14443/2012 pronuntata de
Judecatoria Sector 2 Bucuresti in
dosar nr. 8424/300/2012 in
sedinta publica din data de
22.10.2012 (dispozitiv): admite
cererea formulata de creditor SC
NCH Romania Produse de
Itretinere SRL, cu sediul ales la
CA Victor Habasescu in
Bucuresti, bd. Unirii nr. 69,
bl.G2B, trs. 2, et. 5, ap. 14-15,
sector 3 in contradictoriu cu
debitoarea Fagetul Deac SRL cu
ultimul sediu in Baia Mare, str.
Minerilor
nr.
17,
judet
Maramures, citata prin publicitate,
respective prin afisare la usa
instantei si prin publicitate
printr-un
ziar
de
larga
raspandire''. Obliga debitoarea sa
plateasca creditoarei suma de
5.902, 32 lei reprezentand debit
principal si suma de 3.555, 00
lei
reprezentand
penalitati
conventionale
de
intarziere
calculate de la data scadentei
pana la data de 01.03.2012, si
in continuare, pana la data
achitarii efective a debitoului, in
termen de 30 zile de la
comunicarea hotararii. Obliga
debitoarea sa achite creditoarei
suma de 154, 99 lei, cu titlu de
cheltuieli de judecata. Cu drept
de cerere in anulare in termen
de 10 zile de la comunicare
pentru debitoare. Pronuntata in
sedinta publica, 22.10.2012,
n Publicare extras sentinta
civila nr. 14900/2012 pronuntata
de Judecatoria Sector 2
Bucuresti
in
dos.
nr.
12947/300/2012 in sedinta
publica din data de 30.10.2012
(dispozitiv): admite cererea de
emitere a ordonantei de plata
privind pe creditoarea SC NCH
Romanai Produse de Intretinere
SRL, cu sediul in mun.
Bucuresti, str. Oltetului nr. 15,
sector 2 si cu sediul ales la CA
Victor Habasescu in Bucuresti,
bd. Unirii nr. 69, bl.G2B, trs. 2,
et. 5, ap. 14-15, sector 3 in
contradictoriu cu debitoarea
Drevan Building SRL cu sediul
in Ploiesti, str. Gh. Gr.
Cantacuzino nr. 158, bl. 2C, et.
6, ap. 28, jud. Prahova, citata si
prin publicitate intr-un ziar de
larga circulatie nationala si prin
afisare la usa instantei. Obliga
debitorul
sa
plateasca
creditorului suma de 1305, 72
lei reprezentand debit restant,
respective suma de 1597, 40 lei
reprezentand
penalitati
de
intarziere, in termen de 10 zile
de la data comunicarii prezentei
sentinte. Obliga debitorul sa
plateasca creditorului suma de
152, 50 lei, cu titlu de cheltuieli
de judecata reprezentand taxa
judiciara, timbre judiciare si
cheltuieli cu realizarea procedurii
de afisare prin publicitate. Cu
drept de cerere in anulare
pentru debitor in termen de 10
zile
de
la
comunicare.
Pronuntata in sedinta publica,
30.10.2012,
n SC BJT Trans Expedition
SRL
cu
ultim
sediu
necunoscut, este citata la
Judecatoria Sector 3 Bucuresti
la data de 16.05.2013,
ora-8.30 cam. 40, in dosarul
nr. 30925/301/2012 in calitate
de parat, in proces cu SC
Geo Sped SRL -reclamant,
n SC Agrovema Consult SRL
CUI 16976040 sediul str Lunca
Cetatuii, com Ciurea, camera 2,
jud Iasi, este chemata în judecata
pentru data de 28.05.2013 în
dosar nr 65455/3/2011 TB sectia
V civila/C9,
n Se citeaza Auto Simpatic
SRL cu sediul social in sat
Nufaru, comuna Nufaru str.
Turnului nr. 216, constructia C2,
judet Tulcea, avand nr. de
ordine in Registrul Comertului
J36/74/2010 si CUI 26606117
pentru data de 03.06.2013, la
Judecatoria Tulcea str. Pacii nr.
83, Tulcea in dosarul nr.
9105/327/2012 in calitate de
debitor in proces cu NCH
Romania Produse de Intretinere
SRL in calitate de creditor
pentru fond-ordonanta de plata,
n SC City Garage SRL
inregistrata
sub
nr.
J40/9157/27.07.2011,
CUI
RO28925163, informeaza pe
cei interesati ca s-a depus
solicitarea pentru emiterea
autorizatiei de mediu pentru
activitatea de ‘’intretinere si
reparare a autovehiculelor’’,
cod CAEN 4520, desfasurata
in str. Nades nr. 1A, sector 1,
Bucuresti. Informatii se pot
solicita
la
sediul
APM
Bucuresti din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr. 1, intre orele
9-12, de luni pana vineri,
n SC Mara Med SRL avand
sediul in str. Franceza, nr. 52,
ap. 25, sector 3, titular al
programului PUZ zona Servicii
publice, depozitare, productie
anexe si utilitati, amplasat in
Popesti Leordeni DN4, tarla
14, parcela 233/18, judetul
Ilfov anunta publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de
incadrare in cadrul sedintei
Comitetului Special Constituit
din data de 10.10.2012
urmand ca planul/programul
propus sa fie supus procedurii
de adoptare fara aviz de
mediu. Observatiile/ comentarii
si sugestii se primesc in scris
la sediul A.P.M Ilfov (tel
0214301523,
0214301402,
0746248440) in termen de 10
zile calendaristice de la
publicarea anuntului,
COMEMORARE,
Neagu Adrian Euan
anunta trecerea a
7 luni de la decesul
tatalui NEAGU
NICOLAE
ALEXANDRU,
é Anticariat,
cumparam carti
orice domeniu,
deplasare gratuita,
plata pe loc.
0731407474,
www.targulcartii.ro,
Tel: 0740088443,
0213159704
împrumuturi,
n Acord
refinanþãri
cu
garanþie
imobiliarã, chiar ºi pentru cei
întârziaþi IFN acreditat BNR
acordare maxim 2 zile, Tel:
0758111139
n Credite - Refinanþãri IFN
acreditat
BNR,
garanþie
imobiliarã, acordare 2 zile acte
notariat, accept ºi cu întârzieri,
Tel: 0758111139
n Alternativa la activitatea ta
de acum! Daca vrei ajutor,
contacteaza sistemul suport
pentru afaceri! 0755822822,
[email protected],
n Cedez spatiu comercial
10mp in statie de metrou, Tel:
0721909805
é Cumpar decizii ANRP
(Fondul Proprietatea),
Hotarari Prefectura, Legea
290 (Basarabia) Legea 9
(Bulgaria),
Tel:
0743589934, 0728358786
n Masini de cusut industriale
noi si second hand la preturi
fara conucurenta. Masini de
cusut liniare, masini de surfilat
(triploc),
masini
pentru
acoperire (uberdeck), masini
de nasturi, masini de cheita,
masini de cusut butoniera
usoara (dreapta), masini de
cusut butoniera grea (cu ochi),
masini cu 2 ace, braccio, ram,
prese, mese de calcat,
generatoare de aburi, etc,
150 EUR, [email protected],
http://www.goodstyle.ro,
Tel:
0766056446
n Vând
loc
de
veci,
concesiune nelimitatã, 3mp,
Cimitirul Bellu, fig. 102 lângã
artiºti, preþ 6.000Euro fix, Tel:
0724124397
é Vand pietre pretioase si
semipretioase pentru bijuterii:
smaralde,
safire,
rubine,
ametist,
granat,
etc,
www.MunteleComorilor.ro, Tel:
0726603075
é Preluam firme cu
datorii in conditii
legale prin Registrul
Comertului.
Asiguram
schimbarea sediului,
Tel: 0756578334
n Vând afacere cramã de
vinuri, complet utilatã, zona
Militari, Tel: 0721772912
n Vand minimarket la cheie
zona Spital Sfantu Pantelimon,
pret 31.400Ron+ stoc, Tel:
0721243591
é Vand afacere Club 450mp,
doua terase de 600 mp, doua
baruri, doua bucatarii complet
utilate, amenajari de lux,
clientele
formata,
site
prezentare, superutilat, chirie
1200 euro, contract pe 5 ani
de la predare. Pret negociabil,
[email protected], Tel:
0723122182
15 Mai 2013
é Echipa profesionala,
execut lucrari de la centura
pana la acoperis, amenajari
interioare ex terioare,
apartamente, case, hale,
canale, cavouri, la preturi de
criza. Costi, 0768311717
é Matematica,
super eficienta,
orice zona, profesor,
rezultate rapide
garantat, experienta,
individual, eficient,
deplasare la elev,
[email protected]
yahoo.com, Tel:
0727809907
Profesor matematica,
orice zona, simplu, comod,
sigur, individual, super
eficient, rezultate rapide
garantat, succesul sigur,
asimilare usoara, Tel:
0761929678
n Cadastru si intabulare,
reduceri substantiale, terenuri
600ron, apartamente 250ron.
Inginer autorizat, siguranta,
profesionalism,
[email protected],
Tel: 0721370029
raºchetez
n Parchetar,
paluxez, montez, maºinã cu
aspirator, calitate, preþ minim.
Lucrãri ºi în provincie, Tel:
0736629210
n Cabinet Expert Contabil
autorizat CECCAR, inspector
resurse umane, ofer servicii
Producãtor de uºi
de contabilitate +
de interior cu furnir complete
salarizare (bilant certificat,
natural, uºi ºi
declaratii, revisal), certificat
digital. Prima luna gratuit,
ferestre din lemn
[email protected],
stratificat pentru
http://www.protectcontab.ro,
Tel: 0724306550, 0765527312
exterior, cautã
é Acoperisuri toate tipurile,
restaurari istorice, tabla, cupru,
colaborator (echipã
zincata, inox, Linndab; cererea
pentru montaj cu ºi
clientului, dulgherie, modificari;
seriozitate, Tel: 0724939122
fãrã experienþã). Se
Amenajari apartamente,
zugraveli, instalatii sanitare,
parchet la cele mai mici
preturi, Tel: 0722754083
n Executam fatade polistiren,
decorativa, tencuieli, zidarii,
glet, zugraveli, sapa, gresie,
faianta, preturi mici, Tel:
0724759331
n Executam
lucrari
de
instalatii sanitare, termice,
electrice si canalizari. Reparatii
de
orice
complexitate.
Interventii rapide non-stop.
Deplasare, constatare, ofertare,
gratuite, Tel: 0749981165
cere seriozitate ºi
competenta, Tel:
0721224957
n Vand schela Edilcomec
utilata complet si perfect
functionala. Schela e compusa
din 100 de garduri, 150 de
podine
plus
accesoriile
aferente,
20.000 RON,
[email protected],
Tel:
0741250044
n Zugraveli gresie, faianta,
zidarii, tencuieli, parchet rigips,
apartamente la cheie, Tel:
0758515741, 0769976305
é Contabil expert,
servicii contabile
complete, salarizare,
declaraþii lunare,
Bilanþ, înfiinþãri firme,
prima lunã gratuit.
0214118164,
100 RON/luna, Tel:
0720891226,
0766369750
Servicii
evidenta
contabila, consultanta
fiscala, audit financiar,
lichidari, resurse umane,
protectia
muncii,
150 RON/luna,
[email protected]
. com, Tel: 0734116511
n Închiriem Logan full options
50 ron/zi. 0735846662, Tel:
0214309498, 0766509498
n Transport
marfa
sau
persoane
Intern
sau
international cu Microbuz 6
locuri utile tarif 1L/km sau
microbuz 12 locuri utile tarif
1,8L/km sau duba 3,5t/12mc
tarif 1,2L/km sau camion
7,5t/28mc tarif 1,8L/km sau
duba frigo 3,5t/13mc tarif
1,8L/km,
0721303753,
[email protected]
privat
batrani,
n Camin
central. De ce sa alegeti Casa
Suter pentru ingrijirea si
tratamentul seniorilor? Pozitie
ultracentrala, langa Parcul
Carol si Parlament, servicii
medicale
de
specialitate,
alimentatie bio 3 mese si 3
gustari, de la orice calculator
de la serviciu sau acasa il
puteti vedea pe seniorul
dumneavoastra. 0743755866,
0213373939
n Executam
comisioane
luni-sambata, comenzi intre
orele
07.30-10.30,
Tel:
0314268056
n Firma “Old Care” asigura
ingrijire la domiciliu pentru
persoane
varstnice
si
persoane
cu
dizabilitati,
[email protected],
http://www.oldcare.ro,
Tel:
0733419377

Similar documents