O ™KOTEINO™ I順OTH™ E¶I™TPEºEI

Comments

Transcription

O ™KOTEINO™ I順OTH™ E¶I™TPEºEI
BIB§IO ¶PøTO
O ™KOTEINO™ I¶¶OTH™ E¶I™TPEºEI
EIMAI MONO™ MOY ™THN TE§IKH
EY£EIA, OTAN OI EN¢EI•EI™
TPE§AINONTAI. TO °YPIZø
™TO XEIPOKINHTO --
M POY™, E
KAPO§.
H°AINEI™ O§Y
°PH°OPA!
TOTE TO M¶PO™TINO MEPO™
K§ONIZETAI. •EPø TI
£A AKO§OY£H™EI.
...MA OXI APKETA KA§O™.
-- MA O Y¶O§O°I™TH™
BPAXYKYK§øNEI TA KYK§øMATA
TOY KAI ¢E ME AºHNEI.
TON ¶EI£ø.
M POY™,
A§IOKA£--
XøNEI KAYTE™ BE§ONE™ ™TO
¶PO™ø¶O MOY £E§ONTA™ NA
ME TYº§ø™EI. E°ø, OMø™, EXø
TON E§E°XO TøPA KAI TO A¶O§AMBANø.
EN EXEI PO°PAMMATI™TEI °IA -M POY™!
EXø KATI §I°OTEPO A¶O
2 ¢EYTEPO§E¶TA °IA NA TO
K§EI™ø KAI NA E°KATA§EIæø
TON A°øNA.
H MHXANH, OP°I™MENH,
¢IAºøNEI MAZI MOY. TO TEPMA
EINAI KONTA, OYP§IAZEI.
¶O§Y KONTA.
O M¶PO™TA API™TEPO™
TPOXO™ ™TPIBEI A¶O MONO™
TOY. TON A°NOø KAI
™TPIBø A¶OTOMA
TO TIMONI ¢E•IA.
H MYTH •EKO§§A ENA KOMMATI
A™ºA§TO. TO KOITAZø --
-- KAI META KOITAZø I™IA
™TON H§IO.
AYTO™ £A HTAN ENA™
KA§O™ £ANATO™...
...£EAMATIKH §H•H
™TON ¶POKPIMATIKO
TOY NEUMAN, KA£ø™
TO FERRIS 6000 ¶HPE ºøTIA
¶EPNøNTA™ TH °PAMMH
TOY TEPMATI™MOY,
ENA º§E°OMENO
ºEPETPO °IA TON
M¶POY™ °OYEHN...
...O¶ø™ NOMI™AN O§OI.
TE§IKA O EKATOMMYPIOYXO™
™ø£HKE THN TE§EYTAIA
™TI°MH, EXONTA™
Y¶O™TEI MONO E¶I¶O§AIA E°KAYMATA.
§O§A;
EYXAPI™Tø, M¶I§.
EINAI A¶I™TEYTO
¶OY KA¶OIO™ M¶OPEI
NA ™KEºTETAI TA ™¶OP
ME AYTON TON KAIPO.
™ø™TA, NTEHB;
™ø™TA, §O§A.
™TOY™ ENTY¶ø™IAKOY™
¢I¢YMOY™ ¶YP°OY™ TOY
°KO£AM H £EPMOKPA™IA
EINAI ™TOY™ 36 BA£MOY™
-- KAI ¢EN ¶POB§E¶ETAI
¶Tø™H.
...ME ¶IO ºPIKIA™TIKH
THN A°PIA ™ºA°H TPIøN
KA§O°PIøN THN
¶POH°OYMENH EB¢OMA¢A
A¶O TH ™YMMOPIA ¶OY
EINAI °Nø™TH ø™
OI META§§A°MENOI.
KATA ™YM¶Tø™H, ™HMEPA
EINAI KAI H ¢EKATH E¶ETEIO™
A¶O THN TE§EYTAIA
EMºANI™H TOY M¶ATMAN.
AN EXEI ¶E£ANEI ◊ AN
EXEI A¶O™YP£EI,
KANEI™ ¢EN TO
°NøPIZEI.
KAI ™HMEPA ENA
A¶EI§HTIKO ™HMEIøMA
BPE£HKE KAPºøMENO
™THN ¶OPTA TOY
A™TYNOMIKOY ¢IEY£YNTH
TZEHM™ °KOPNTON.
OI NEOTEPOI TH§E£EATE™
MA™ ¢E £A £YMOYNTAI
TON M¶ATMAN.
¶PO™ºATH EPEYNA E¢EI•E
OTI OI ¶EPI™™OTEPOI
EºHBOI TON £EøPOYN
ENA MY£O.
O °KOPNTON,
¶OY £A B°EI ™TH ™YNTA•H
TON E¶OMENO MHNA,
O¶OTE KAI K§EINEI
TA EB¢OMHNTA, MI§H™E
™TON PE¶OPTEP MA™.
A§§A Y¶HPXE. AKOMA
KAI ™HMEPA, MAINETAI
H ¢IAºøNIA °IA TO AN
HTAN ™ø™TO™ ◊ OXI
AYTO™ O ¶PO™ø¶IKO™
TOY ¶O§EMO™ KATA
TOY E°K§HMATO™.
EYXAPI™Tø, NTEHB.
AYTO TO KYMA
KAY™øNA EY£YNETAI
°IA ¶O§§E™
E°K§HMATIKE™
¶PA•EI™ E¢ø ™TO
°KO£AM ™ITY...
EXø TE™™EPI™ EB¢OMA¢E™
°IA NA ¶IA™ø AYTA
TA KA£APMATA.
AN AYTO ™HMAINEI
OTI TA EBA§AN
MAZI MOY, TOTE
XAIPOMAI.
E°ø, ¶A§I, ¶I™TEYø
¶ø™ ZEI AKOMA KAI
TO °IOPTAZEI
A¶O§AMBANONTA™
ENA ¶OTO ME
TOY™ ºI§OY™ TOY...
™TON
M¶ATMAN.
EKANE
KA§A OY
A O™YP£HKE
-- ET™I;
E° XAIPOMAI
OY A O™YP£HKE
KAI E¶IZEI
AKOMA.
EN E EZH™E.
MA O M POY™
°OYEHN EINAI...
MIA XAPA.
XAIPOMAI OY TO
AKOY . B§E
™
EMA£E™ E ITE§OY™
NA ¶INEI™.
£YMA™AI TI™
A§IE™ MEPE™,
M POY™; TOTE
OY E AIZE™ TON
§EΩM OΩ...
E INE™
TZINTZEP E §
API™TANONTA™
™ EINAI
™AM ANIA. TOY™
•E°E§OY™E™
O§OY™
™XE ON --
T PA -ANH™YX
§I°O.
EX 7 XPONIA
NA TO KAN ,
TZIM. TO
•EPEI™
AYTO.
MI§H™E™
™TON NTIK
TE§EYTAIA;
KA§HNYXTA,
TZIM.
-- O§OY™.
AKOMA,
E;
§Y AMAI
APA
O§Y.
EI IKA META
A O AYTO OY
E°INE ME TON
TZEH™ON...
KA£ø™ XøPIZOYME,
O TZIM MOY
™ºI°°EI TON øMO
KAI XAMO°E§A.
“MIA °YNAIKA
XPEIAZE™AI”
MOY §EEI.
...ENø ME™A MOY
TO ¶§A™MA
™TPIºO°YPIZEI
KAI °PY§IZEI
KAI MOY §EEI
TI XPEIAZOMAI...
AºHNø TO
AYTOKINHTO
™TO ¶APKIN°K.
¢EN ANTEXø NA
EIMAI ™E KANENA
K§EI™TO MEPO™
AYTH TH ™TI°MH.
BA¢IZø ™TOY™
¢POMOY™ AYTH™
TH™ ¶O§H™ ¶OY
MA£AINø NA MI™ø,
TH™ ¶O§H™ ¶OY
TA EXEI ¶APATH™EI,
O¶ø™ KI O§O™
O KO™MO™.
EIMAI ENA
ZOM¶I. ENA™
I¶TAMENO™
O§§AN¢O™,
ENA™ NEKPO™,
KAI
NEKPO™ E
10 XPONIA...
£A EIMAI KA§YTEPA TO ¶PøI.
£A TO NIø£ø §I°OTEPO.
...¶OY
°ENNH£HKE
E¢ø.
EINAI H NYXTA -- OI MYPø¢IE™
TH™ TON KA§OYN, ¶AP’ O§O
¶OY E°ø EIMAI •A¶§øMENO™
™E META•øTA ™ENTONIA ™E
MIA E¶AY§H XI§IOMETPA
MAKPIA...
...OTAN MIA ™EIPHNA ¶EPI¶O§IKOY ME •Y¶NA, KAI °IA MIA
™TI°MH •EXNø ¶ø™ EXOYN
O§A TE§EIø™EI...
...KAI AYTO™ OY EK§E E
O§O TO NOHMA A O TH Z H
™OY NA ™TEKETAI...
MA O M¶ATMAN HTAN NEO™.
AN ZHTOY™E EK¢IKH™H,
THN EIXE ¶APEI. EXOYN
¶EPA™EI 40 XPONIA A¶O TOTE
¶OY °ENNH£HKE...
...AKPIBø™ EKEI ¶EPA.
°IA MIA
AKOMA ºOPA,
ME EºEPE
•ANA E¢ø -°IA NA MOY
¢EI•EI ¶O™O
§I°O EXEI
A§§A•EI.
EXEI ¶EPA™EI
KAIPO™, EINAI
¶IO BPOMIKO,
MA --
MA™
EI E --
-- £A
M¶OPOY™E
NA EIXE
™YMBEI KAI
XTE™.
H°AINE
¶I™ø TOY.
£A
M¶OPOY™E
NA ™YMBAINEI KAI
TøPA.
E§A, °§YKA,
KO ’ TON KOMMATAKIA --
£A
M¶OPOY™AN
NA KEITONTAI
™TA ¶O¢IA
™OY, ™ºA¢AZONTA™,
AIMOPPA°øNTA™...
--
EN •EP ,
I§E. EINAI
ME°A§O™øMO™ --
AYTO™ EINAI, AYTO™.
KAI •EPOYME TO™O
¶O§§OY™ TPO¶OY™
NA TON ¶ONE™OYME...
TO™O ¶O§§OY™ øPAIOY™
TPO¶OY™ NA TON
TIMøPH™OYME...
¢EN EINAI
AYTO™.
TO™O
¶O§§OY™ --
EN •EP ,
I§E. KOITA•E
TON. EXEI
§I APEI
KO ’ TON
KOMMATAKIA.
EXOYME KAI
ENTO§E™ --
OXI, AYTO™. ETPEME OTAN
TPABH•E TH ™KAN¢A§H.
ENIø£E ENOXE™ °I’ AYTO
¶OY EKANE. .
EN M OP
NA TON ™KOTø™ø, OTAN EINAI
ET™I --
...™ºA°H O§H™ TH™
OIKO°ENEIA™. ¶I™TEYOYN
¶ø™ H OP°ANø™H TøN
META§§A°MENøN ¢IE¶PA•E
TO EI¢EX£E™ AYTO
E°K§HMA °IA TA
§EºTA...
H£E§E MONO §EºTA. KI E°ø
HMOYN APKETA AºE§H™ NA
¶I™TEYø ¶ø™ EINAI TO
XEIPOTEPO EI¢O™ AN£Pø¶OY...
AME
EM¶OPIKO,
I§E --
...KATI §I°OTEPO A¶O
12 ¢O§APIA. ¶PO™ TO ¶APON
£EøPOYN ¶ø™ TO E°K§HMA
EXEI ™XE™H ME NAPKøTIKA,
A§§A ™I°OYPA KAI TO
KYMA KAY™øNA EINAI
ENA™ ¶APA°ONTA™.
™ø™TA, °IATPE;
AYTA -- AYTA EINAI TA ¶AI¢IA
TOY. MIA IO KA£APH PAT™A...
...KI O KO™MO™ TOY™ ANHKEI.
-- ANTA
EPNAME
KA§A ™TO
EM OPIKO.
A¶O§YTø™, M¶I§.
¢Y™KO§O™ MHNA™ °IA
THN ¶O§H MA™. AYTH
TH ™TI°MH O Y¢PAP°YPO™
™KAPºA§øNEI ™TOY™
40 BA£MOY™...
...KAI ºAINETAI
¶ø™ H KATA™TA™H
£A XEIPOTEPEæEI
KI A§§O ¶PIN
¢OYME BE§TIø™H...
MIA EI¢H™H ¶OY MO§I™
MA™ HP£E. MIA °ATA
BPE£HKE KAPºøMENH ™THN
¶OPTA TH™ ¶PøTH™
EKK§H™IA™ TOY XPI™TOY
™øTHPO™... OI Y¶OæIE™
¶EºTOYN ™TH ™YMMOPIA
TøN META§§A°MENøN...

Similar documents