14/01 - zg-ugostitelj.hr

Transcription

14/01 - zg-ugostitelj.hr
132
HRVATSKI SABOR
132
Na teme-lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
STABILIZACJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA
Proglašavam Zakon o potvrđiva-nju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživa-nju između Republike
Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5.
prosinca 2001.
Broj: 01-081-01-3835/2
Zagreb, 7. prosinca 2001.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA
Članak 1.
Potvrđuje se Sporazum o stabilizaciji i pridruživa-nju između Republike Hrvatske i Europskih
zajednica i -njihovih država članica, potpisan u Luksemburgu 29. listopada 2001., u izvorniku na
hrvatskom, špa-njolskom, danskom, -njemačkom, grč-kom, engleskom, francuskom, talijanskom,
nizozemskom, portugalskom, finskom i švedskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku glasi:
SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S
JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE
STRANE
ACUERDO DE ESTABILIZACI”N Y ASOCIACI”N ENTRE LA REPÚBLICA DE CROACIA,
POR UNA PARTE, Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (1 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
OTRA
STABILISERINGS - OG ASSOCIERINGSAFTALE MELLEM REPUBLIKKEN KROATIEN
PA DEN ENE SIDE, OG DE EUROPĆISKE FĆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER
PÁ DEN ANDEN SIDE
STABILISIERUNGS – UND ASSOZIIERUNGSABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK
KROATIEN EINERSEITS UND DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN
MITGLIEDSTAATEN ANDERERSEITS
SYMFWNIA STAQEPOPOIHSHS KAI SYNDESHS METAEY THS DHMOKPATIAS THS
KROATIAS, AFENOS KAI TWN EYPWPAĎKWN KOINOTHTWN KAI TWN KPATWN
MELWN TOYS, AFETEPOY
STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR
MEMBER STATES, OF THE OTHER PART
ACCORD DE STABILISATION ET DžASSOCIATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE
CROATIE, DžUNE PART, ET LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS
MEMBRES, DžAUTRE PART
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LA REPUBBLICA DI
CROAZIA, DA UNA PARTE, E LE COMUNITA EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI,
DALLžALTRA
STABILISATIE – EN ASSOCIATIEOVEREENKOMST TUSSEN DE REPUBLIEK KROATIË,
ENERZIJDS, EN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ANDERZIJDS
ACORDO DE ESTABILIZA”Ă O E DE ASSOCIA”ĂO ENTRE A REPÚBLICA DA CROÁCIA,
POR UM LADO E AS COMUNIDADES EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS,
POR OUTRO
KROATIAN TASAVALLAN SEKÄ EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN
JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN VAKUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUS
STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL MELLAN REPUBLIKEN KROATIEN, Á
ENA SIDAN, OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNA OCH DERAS MEDLEMSSTATER, Á
ANDRA SIDAN
SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE
HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA
ČLANICA, S DRUGE STRANE
REPUBLIKA HRVATSKA, u da-lj-njem tekstu »Hrvatska«,
s jedne strane, i
KRALJEVINA BELGIJA,
KRALJEVINA DANSKA,
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (2 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,
FRANCUSKA REPUBLIKA,
IRSKA,
TALIJANSKA REPUBLIKA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AUSTRIJA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,
ugovorne stranke Ugovora o osniva-nju Europske zajednice, Ugovora o osniva-nju Europske
zajednice za atomsku energiju i Ugovora o Europskoj uniji,
u da-lj-njem tekstu »države članice«, i
EUROPSKA ZAJEDNICA, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK, EUROPSKA
ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,
u da-lj-njem tekstu »Zajednica«,
s druge strane,
UZIMAJUĆI u obzir jake veze između stranaka i vrijednosti koje su im zajedničke, -njihovu že-lju
za jača-njem tih veza i uspostavom bliskoga i trajnoga odnosa teme-ljnoga na uzajamnosti i
obostranom interesu, što bi Hrvatskoj trebalo omogućiti da-lj-nje jača-nje i šire-nje odnosa sa
Zajednicom,
UZIMAJUĆI u obzir znače-nje ovoga Sporazuma u okviru procesa stabilizacije i pridruživa-nja sa
zem-ljama Jugoistočne Europe za uspostavu i konsolidaciju stabilnoga europskoga poretka utemeljenoga na surad-nji, kojemu je Europska unija glavno uporište, te u okviru Pakta o stabilnosti,
UZIMAJUĆI u obzir opredje-lje-nje stranaka da svim sredstvima pridonesu političkoj,
gospodarskoj i institucionalnoj stabilizaciji i u Hrvatskoj i u re-giji razvitkom civilnoga društva i
demokratizacijom, izgrad-njom institucija i reformom javne uprave, povećanom trgovinom i
gospodarskom surad-njom, širokom surad-njom, uk-ljučujući surad-nju na području pravosuđa i
unutar-njih poslova, te jača-njem nacionalne i re-gionalne sigurnosti,
UZIMAJUĆI u obzir opredje-lje-nje stranaka za većim političkim i gospodarskim slobodama kao
teme-lja ovoga Sporazuma, te -njihovo opredje-lje-nje za poštova-njem -ljudskih prava i vladavine
prava, uk-ljučujući i prava pripadnika nacionalnih ma-njina, te demokratskih načela putem
višestranačkoga sustava sa slobodnim i poštenim izborima,
UZIMAJUĆI u obzir da Hrvatska potvrđuje svoju privrženost pravu na povratak svih izbje-glica i
rase-ljenih osoba i zaštiti pripadajućih im prava,
UZIMAJUĆI u obzir privrženost stranaka potpunoj provedbi svih načela i odredaba Pove-lje Ujedinjenih naroda, Organizacije za europsku sigurnost i surad-nju, poglavito onih sadržanih u
Helsinškom završnom aktu, u zak-ljučnim dokumentima Madridske i Bečke konferencije, u
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (3 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
Pariškoj pove-lji za novu Europu, te Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu, kao i poštova-nje
obveza iz Daytonskoga/Pariškoga i Erdutskoga sporazuma radi doprinosa re-gionalnoj stabilnosti i
surad-nji zema-lja re-gije,
UZIMAJUĆI u obzir privrženost stranaka načelima slobodnoga tržišnoga gospodarstva i spremnost
Zajednice da pridonose gospodarskim reformama u Hrvatskoj,
UZIMAJUĆI u obzir opredje-lje-nje stranaka za slobodnu trgovinu u skladu s pravima i obvezama
koje proizlaze iz Svjetske trgovinske organizacije,
ŽELEĆI uspostaviti redoviti politički dijalog o dvostranim i međunarodnim pita-njima od
obostranoga interesa, uk-ljučujući i re-gionalne aspekte, uzimajući u obzir Zajedničku va-njsku i
sigurnosnu politiku Europske unije,
UVJERENE da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživa-nju stvoriti novo ozračje za gospodarske
odnose između -njih, a posebice za razvitak trgovine i ulaga-nja, što su presudni čimbenici za
restrukturira-nje i osuvreme-njiva-nje gospodarstva,
IMAJUĆI na umu opredje-lje-nje Hrvatske za usklađiva-njem zakonodavstva u relevantnim
područjima sa zakonodavstvom Zajednice,
POŠTUJUĆI vo-lju Zajednice da pruži odlučnu potporu provedbi reforme i obnovi, te da u tom
nastoja-nju upotrijebi sve raspoložive instrumente surad-nje, kao i tehničke, financijske i
gospodarske pomoći na sveobuhvatnoj, indikativnoj i više-godiš-njoj osnovi,
POTVRĐUJUĆI da će odredbe ovoga Sporazuma koje su obuhvaćene dijelom III., glave IV.
Ugovora o osniva-nju Europske zajednice obvezivati Ujedi-njenu Kra-ljevinu i Irsku kao posebne
ugovorne stranke, a ne kao dio Europske zajednice, sve dok Ujedi-njena Kra-ljevina ili Irska
(ovisno o slučaju) ne obavijesti Hrvatsku da je postala obvezna kao dio Europske zajednice u
skladu s Protokolom o položaju Ujedi-njene Kra-ljevine i Irske, koji je dodan Ugovoru o Europskoj
uniji i Ugovoru o osniva-nju Europske zajednice, što se jednako odnosi na Dansku, u skladu s
Protokolom dodanim tim ugovorima o položaju Danske,
PODSJEĆAJUĆI na Zagrebački sastanak na vrhu, koji je pozvao na da-lj-nje jača-nje odnosa
između država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživa-nja i Europske unije, te na pojačanu
re-gionalnu surad-nju,
PODSJEĆAJUĆI na spremnost Europske unije da u najvećoj mogućoj mjeri inte-grira Hrvatsku u
političku i gospodarsku maticu Europe, te na njezin status potencijalnoga kandidata za članstvo u
Europskoj uniji na teme-lju Ugovora o Europskoj uniji i ispu-nje-nja kriterija koje je Europsko
vijeće utvrdilo u lip-nju 1993. godine, pod uvjetom uspješne provedbe ovoga Sporazuma, poglavito
glede re-gionalne surad-nje,
SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:
Članak 1.
1. Ovime se uspostav-lja pridruživa-nje Hrvatske, s jedne strane, i Zajednice i -njezinih država
članica, s druge strane.
2. Ci-ljevi su ovoga pridruživa-nja:
– pružiti prikladan okvir za politički dijalog i time omogućiti razvitak bliskih političkih odnosa
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (4 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
između stranaka;
– poduprijeti napore Hrvatske u razvija-nju gospodarske i međunarodne surad-nje, među ostalim, i
usklađiva-njem -njezina zaknodavstva sa zakonodavstvom Zajednice;
– poduprijeti nastoja-nja Hrvatske da završi prijelaz u tržišno gospodarstvo, promicati skladne
gospodarske odnose i postupno razviti područje slobodne trgovine između Zajednice i Hrvatske;
– poticati re-gionalnu surad-nju u svim područjima obuhva-ćenim ovim Sporazumom.
GLAVA I.
OPĆA NAČELA
Članak 2.
Poštova-nje demokratskih načela i -ljudskih prava, proglašenih u Općoj deklaraciji o -ljudskim
pravima i definiranih u Helsinškom završnom aktu i Pariškoj pove-lji za novu Europu, poštova-nje
načela međunarodnoga prava i vladavine prava te načela tržišnoga gospodarstva, sukladno
Dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj surad-nji Konferencije o europskoj sigurnosti i
surad-nji, čine teme-lj unutar-nje i va-njske politike stranaka te tvore k-ljučne elemente ovoga
Sporazuma.
Članak 3.
Međunarodni i re-gionalni mir i stabilnost te razvitak dobrosusjedskih odnosa k-ljučni su za proces
stabilizacije i pridruživa-nja koji se spomi-nje u zak-ljučcima Vijeća Europske unije od 21. lip-nja
1999. godine. Sklapa-nje i provedba ovoga Sporazuma u okviru su zak-ljučaka Vijeća Europske
unije od 29. trav-nja 1997. godine, a teme-lje se na individualnim postignućima Hrvatske.
Članak 4.
Hrvatska se obvezuje nastaviti i promicati surad-nju i dobrosusjedske odnose s drugim zem-ljama
re-gije, uk-ljučujući i odgovarajuću razinu uzajamnih koncesija glede kreta-nja osoba, roba,
kapitala i usluga, te razvoj projekata od zajedničkoga interesa, poglavito projekata koji se odnose
na povratak izbje-glica i borbu protiv organiziranoga kriminala, korupcije, pra-nja novca, ile-galnih
migracija i krijumčare-nja. Ta je obveza k-ljučni čimbenik u razvoju odnosa i surad-nje između
stranaka i time pridonosi re-gionalnoj stabilnosti.
Članak 5.
1. Pridruživa-nje će se provoditi postupno i bit će u potpunosti ostvareno najkasnije u roku od šest
godina od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma.
2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje, osnovano na teme-lju članka 110., redovito će nadzirati
primjenu ovoga Sporazuma i postignuća Hrvatske u pravnim, upravnim, institucionalnim i
gospodarskim reformama u svjetlu preambule i u skladu s općim načelima koja su navedena u
ovom Sporazumu.
Članak 6.
Ovaj je Sporazum u cijelosti usklađen s odgovarajućim odredbama Svjetske trgovinske
organizacije, posebice člankom XXIV. Opće-ga sporazuma o carinama i trgovini 1994 i člankom
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (5 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
V. Opće-ga sporazuma o trgovini uslugama.
GLAVA II.
POLITIČKI DIJALOG
Članak 7.
Stranke će, u kontekstu ovoga Sporazuma, uspostaviti politički dijalog, koji će pratiti i učvršćivati
uzajamno približava-nje Hrvatske i Europske unije i pridonositi uspostavi bliskih veza solidarnosti i
novih oblika surad-nje između stranaka.
Političkim se dijalogom namjerava posebice promicati:
– puna inte-gracija Hrvatske u zajednicu demokratskih država i postupno približava-nje Europskoj
uniji;
– sve veće približava-nje stavova stranaka o međunarodnim pita-njima, uk-ljučujući primjerenu
razmjenu informacija, posebice o pita-njima koja bi mogla imati bitan učinak na stranke;
– re-gionalnu surad-nju i razvoj dobrosusjedskih odnosa;
– zajedničke poglede na sigurnost i stabilnost u Europi, uk-ljučujući surad-nju na područjima
obuhvaćenima Zajedničkom va-njskom i sigurnosnom politikom Europske unije.
Članak 8.
1. Politički dijalog će se odvijati u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživa-nje, koje će imati opću
nadležnost za pita-nja koja bi stranke že-ljele pred -nje-ga iznijeti.
2. Na zahtjev stranaka politički se dijalog može odvijati i u ovim oblicima:
– kada je potrebno, na sastancima visokih predstavnika Hrvatske, s jedne strane, i Predsjedništva
Vijeća Europske unije i Komisije, s druge;
– služeći se u najvećoj mogućoj mjeri svim diplomatskim kanalima između stranaka, uk-ljučujući i
odgovarajuće kontakte u trećim zem-ljama i u Ujedi-njenim narodima, Organizaciji za europsku
sigurnost i surad-nju, Vijeću Europe i drugim međuna-rodnim forumima;
– svim drugim sredstvima koja bi korisno pridonijela učvršćiva-nju, razvoju i intenzivira-nju toga
dijaloga.
Članak 9.
Politički će se dijalog na parlamentarnoj razini odvijati u okviru Parlamentarnoga odbora za
stabilizaciju i pridruživa-nje koji se osniva teme-ljem članka 116.
Članak 10.
Politički se dijalog može odvijati unutar višestranog okvira, te kao re-gionalni dijalog uk-ljučujući
ostale zem-lje re-gije.
GLAVA III.
REGIONALNA SURADNJA
Članak 11.
Sukladno svojoj opredije-ljenosti za mir i stabilnost te za razvoj dobrosusjedskih odnosa, Hrvatska
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (6 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
će djelatno promicati re-gionalnu surad-nju. Zajednica će također svojim programima tehničke
pomoći pružati potporu projektima re-gionalnog ili prekograničnog značaja.
Uvijek kada Hrvatska namjerava učvrstiti svoju surad-nju s nekom od zema-lja spomenutih u niže
navedenim člancima 12. do 14., o tome će obavijestiti i savjetovati se sa Zajednicom i -njezinim
državama članicama u skladu s odredbama glave X.
Članak 12.
SURADNJA S DRUGIM ZEMLJAMA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM O STABILIZACIJI
I PRIDRUŽIVANJU
Nakon potpisiva-nja ovoga Sporazuma Hrvatska će započeti pre-govore s državom ili državama
koje su već potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživa-nju radi sklapa-nja dvostranih ugovora o
re-gionalnoj surad-nji čiji će ci-lj biti poveća-nje opse-ga surad-nje među tim zem-ljama.
Glavni elementi tih ugovora bit će:
– politički dijalog;
– uspostava područja slobodne trgovine između stranaka u skladu s odgovarajućim odredbama
Svjetske trgovinske organizacije;
– uzajamne koncesije glede kreta-nja radnika, prava poslovnoga nastana, pruža-nje usluga, tekućih
plaća-nja i kreta-nja kapitala, te drugih politika koje se odnose na kreta-nje osoba, na razini
predviđenoj ovim Sporazumom;
– odredbe o surad-nji na drugim područjima bez obzira jesu li obuhvaćena ovim Sporazumom,
poglavito na području pravosuđa i unutar-njih poslova.
Primjereno potrebi, ti će ugovori sadržavati odredbe o osniva-nju potrebnih institucionalnih
mehanizama.
Ti će se ugovori sklopiti u roku od dvije godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma.
Spremnost Hrvatske da sklopi takve ugovore bit će uvjet da-lj-nje-ga razvoja odnosa između
Hrvatske i Europske unije.
Članak 13.
SURADNJA S OSTALIM ZEMLJAMA OBUHVAĆENIM PROCESOM STABILIZACIJE I
PRIDRUŽIVANJA
Hrvatska će sudjelovati u re-gionalnoj surad-nji s ostalim zem-ljama koje su obuhvaćene procesom
stabilizacije i pridruživa-nja u nekim ili svim područjima surad-nje obuhvaćenim ovim
Sporazumom, poglavito u onima od zajedničkoga interesa. Takva surad-nja treba biti u skladu s
načelima i ci-ljevima ovoga Sporazuma.
Članak 14.
SURADNJA SA ZEMLJAMA KANDIDATKINJAMA ZA PRISTUP EUROPSKOJ UNIJI
Hrvatska može jačati surad-nju i sklopiti ugovor o re-gionalnoj surad-nji s bilo kojom zem-ljom
kandidatki-njom za pristup Europskoj uniji u bilo kojem području surad-nje obuhvaćenim ovim
Sporazumom. Takvim bi se ugovorom trebali postupno usklađivati dvostrani odnosi Hrvatske i te
zem-lje s odgovarajućim dijelom odnosa Europske zajednice i -njezinih država članica i te zem-lje.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (7 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
GLAVA IV.
SLOBODNO KRETANJE ROBE
Članak 15.
1. Zajednica i Hrvatska će tijekom razdob-lja od najviše šest godina, počevši od stupa-nja na snagu
ovoga Sporazuma, postupno uspostaviti područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovoga
Sporazuma i odredbama Opće-ga sporazuma o carinama i trgovini 1994. i Svjetske trgovinske
organizacije. One će pritom uzimati u obzir posebne uvjete navedene u da-lj-njem tekstu.
2. U razvrstava-nju roba u trgovini između stranaka primje-njivat će se Kombinirana nomenklatura
roba.
3. Za svaki će proizvod osnovna carina na koju će se primje-njivati uzastopna sniže-nja navedena u
ovom Sporazumu biti ona carina koja se stvarno primje-njuje erga omnes na dan koji prethodi danu
potpisiva-nja ovoga Sporazuma, ili obvezujuća carina u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji za 2002.
godinu, ovisno o tome koja je niža.
4. Ako nakon potpisiva-nja ovoga Sporazuma bude, na osnovi erga omnes, primije-njeno neko
sniže-nje carine, posebice sniže-nje koje proizlazi iz pre-govora o carinama u okviru Svjetske
trgovinske organizacije, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 3. od datuma od
koje-ga se primje-njuju navedena sniže-nja.
5. Zajednica i Hrvatska priopćavat će jedna drugoj svoje osnovne carine.
POGLAVLJE I.
INDUSTRIJSKI PROIZVODI
Članak 16.
1. Odredbe ovoga poglav-lja primje-njivat će se na proizvode podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske
navedene u poglav-ljima 25. do 97. Kombinirane nomenklature, izuzev na proizvode navedene u
stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o po-ljoprivredi (Opće-ga sporazuma o carinama i trgovini
1994).
2. Odredbe članaka 17. i 18. neće se primje-njivati na tekstilne proizvode ni na proizvode od čelika
iz poglav-lja 72. Kombinirane nomenklature, kao što je utvrđeno člancima 22. i 23.
3. Trgovina proizvodima koji su obuhvaćeni Ugovorom o osniva-nju Europske zajednice za
atomsku energiju odvijat će se između stranaka u skladu s odredbama toga Ugovora.
Članak 17.
1. Stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Zajednicu proizvoda
podrijetlom iz Hrvatske.
2. Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se količinska ograniče-nja na uvoz u
Zajednicu i mjere s jednakim učinkom za proizvode podrijetlom iz Hrvatske.
Članak 18.
1. Stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz
Zajednice, osim robe koja je navedena u Dodacima I. i II.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (8 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
2. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, koja je navedena u Dodatku I.,
postupno će se snižavati u skladu s ovim rasporedom:
– stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 60 % osnovne carine;
– od 1. siječ-nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 30% osnovne carine;
– od 1. siječ-nja 2004. godine ukinut će se preostale carine.
3. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, a koja je navedena u Dodatku II.,
postupno će se snižavati i ukidati u skladu s ovim rasporedom:
– stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 70 % osnovne carine;
– od 1. siječ-nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine;
– od 1. siječ-nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40% osnovne carine;
– od 1. siječ-nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 30% osnovne carine;
– od 1. siječ-nja 2006. godine sve će carine biti snižene na 15% osnovne carine;
– od 1. siječ-nja 2007. godine ukinut će se preostale carine.
4. Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se količinska ograniče-nja te mjere s
jednakim učinkom na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice.
Članak 19.
Stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će u međusobnoj trgovini ukinuti sve
pristojbe s učinkom jednakim uvoznim carinama.
Članak 20.
1. Stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će ukinuti sve izvozne carine i
pristojbe s jednakim učinkom.
2. Stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će međusobno ukinuti sva
količinska ograniče-nja na izvoz, te mjere s jednakim učinkom.
Članak 21.
Hrvatska iskazuje spremnost sniziti svoje carine u trgovini sa Zajednicom brže no što je predviđeno
člankom 18., ako to dopusti -njezino opće gospodarsko sta-nje i sta-nje predmetnoga
gospodarskoga sektora.
Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje u tom će smislu davati preporuke.
Članak 22.
Protokol 1. utvrđuje dogovore koji su primje-njivi na tekstilne proizvode koji su u -njemu navedeni.
Članak 23.
Protokol 2. utvrđuje dogovore koji su primje-njivi na proizvode od čelika iz poglav-lja 72.
Kombinirane nomenklature koji su u -njemu navedeni.
POGLAVLJE II.
POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO
Članak 24.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (9 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
Definicija
1. Odredbe ovoga poglav-lja primje-njivat će se na trgovinu po-ljoprivrednim i rib-ljim
proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili iz Hrvatske.
2. Izraz »po-ljoprivredni i rib-lji proizvodi« odnosi se na proizvode koji su navedeni u poglav-ljima
1. do 24. Kombinirane nomenklature, te na proizvode koji su navedeni u stavku I. (ii) Dodatka I.
Sporazuma o po-ljoprivredi (Opće-ga sporazuma o carinama i trgovini 1994).
3. Ta definicija uk-ljučuje ribe i rib-lje proizvode koji su navedeni u poglav-lju 3., tarifni brojevi
1604 i 1605 i tarifne oznake 0511 91, 2301 20 te ex 1902 20 (»pu-njena tjestenina koja sadrži više
od 20% po masi ribe, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskra-ljež-njaka«).
Članak 25.
Protokol 3. utvrđuje dogovore o trgovini prerađenim po-ljoprivrednim proizvodima koji su u njemu navedeni.
Članak 26.
1. Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti sva količinska ograniče-nja i
mjere s jednakim učinkom na uvoz po-ljoprivrednih i rib-ljih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.
2. Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će ukinuti sva količinska ograniče-nja i
mjere s jednakim učinkom na uvoz po-ljoprivrednih i rib-ljih proizvoda podrijetlom iz Zajednice.
Članak 27.
POLJOPRIVREDNI PROIZVODI
1. Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti carine i pristojbe s jednakim
učinkom na uvoz po-ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, izuzev na proizvode
obuhvaćene tarifnim brojevima 0102, 0201, 0202 i 2204 Kombinirane nomenklature.
Za proizvode obuhvaćene poglav-ljima 7. i 8. Kombinirane nomenklature, za koje Zajednička
carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carinskih stopa i specifičnih carina, ukinuće se primjenjuje samo na ad valorem dio pristojbe.
2. Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će utvrditi carine koje se primje-njuju na
uvoz u Zajednicu proizvoda od mlade govedine (baby-beef), definiranih u Dodatku III., podrijetlom
iz Hrvatske na razini 20% ad volarem carinskih stopa i 20% posebne pristojbe utvrđene u
Zajedničkoj carinskoj tarifi Europskih zajednica, u okviru godiš-nje carinske kvote od 9400 tona
iskazanih u neto težini trupova i polovica.
3. (a) Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će:
(i) ukinuti carine koje se primje-njuju na uvoz određenih po-ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz
Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (a);
(ii) ukinuti carine koje se primje-njuju na uvoz određenih po-ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz
Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (b), u okviru carinskih kvota navedenih za svaki
proizvod u tom Dodatku. Carinske će se kvote svake godine povećati za količinu koja je naznačena
za svaki proizvod u tom Dodatku.
(b) Počevši od prve godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma, Hrvatska će
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (10 od 442) [28.4.2008 9:56:55]
132
(i) ukinuti carine koje se primje-njuju na uvoz određenih po-ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz
Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (c).
(c) Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će
(i) postupno ukidati carine koje se primje-njuju na uvoz određenih po-ljoprivrednih proizvoda
podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (d), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u
skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;
(ii) postupno snižavati carine do razine od 50% od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije
države na uvoz određenih po-ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u
dodatku IV. (e), i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;
(iii) postupno snižavati carine do razine od 50% od carine koja je utvrđena po načelu
najpovlaštenije države na uvoz određenih po-ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji
su navedeni u Dodatku IV. (f), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom
naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku.
4. Trgovinski dogovori koji će se primje-njivati na vino i jaka alkoholna pića definirat će se
dodatnim protokolom o vinu i jakim alkoholnim pićima.
Članak 28.
RIBE I RIBLJI PROIZVODI
1. Stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će u cijelosti ukinuti carine na ribe i rib-lje
proizvode podrijetlom iz Hrvatske, osim na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (a). Proizvodi
koji su navedeni u Dodatku V. (a) podliježu odredbama koje su u -njemu sadržane.
2. Stupa-njem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska će ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim
carinama te u cijelosti ukinuti carine na ribe i rib-lje proizvode podrijetlom iz Europske zajednice,
izuzev na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (b). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V.
(b) podliježu odredbama koje su u -njemu sadržane.
Članak 29.
Uzimajući u obzir opse-g trgovine po-ljoprivrednim proizvodima, ribama i rib-ljim proizvodima
između stranaka, osobitu osjet-ljivost tih proizvoda, pravila zajedničkih politika Zajednice te
hrvatske po-ljoprivredne politike i politike ribarstva, ulogu po-ljoprivrede i ribarstva u
gospodarstvu Hrvatske i pos-ljedice višestranih pre-govora o trgovini u okviru Svjetske trgovinske
organizacije, Zajednica i Hrvatska će unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživa-nje najkasnije do 1.
srp-nja 2006. godine za svaki pojedinačni proizvod i na odgovarajućoj osnovi uzajamnosti istražiti
mogućnosti za odobrava-nje da-lj-njih uzajamnih koncesija radi postiza-nja veće liberalizacije
trgovine po-ljoprivrednim proizvodima, ribama i rib-ljim proizvodima.
Članak 30.
Odredbe ovoga poglav-lja neće ni na koji način utjecati na primjenu, na jednostranoj osnovi,
povlaštenijih mjera jedne ili druge stranke.
Članak 31.
Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, osobito članka 38., te s obzirom na osobitu osjethttp://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (11 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
ljivost tržišta po-ljoprivrednih proizvoda, riba i rib-ljih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom
iz jedne od stranaka za koje vrijede koncesije odobrene teme-ljem članka 25., 27. i 28., prouzroči
drugoj stranci ozbi-ljan poremećaj na tržištu ili u domaćim re-gulatornim mehanizmima, obje će
stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaže-nja prikladnoga rješe-nja. U očekiva-nju takva
rješe-nja pogođena stranka može poduzimati odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.
POGLAVLJE III.
ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 32.
Odredbe ovoga poglav-lja primje-njivat će se na trgovinu svim proizvodima između stranaka, osim
u slučajevima gdje je ovdje ili Protokolima 1., 2. i 3. drukčije određeno.
Članak 33.
MIROVANJE
1. Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti
uvedene nove uvozne ili izvozne carine ni pristojbe s jednakim učinkom, neće se one koje se već
primje-njuju povisivati.
2. Danom stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti
uvedena nova količinska ograniče-nja uvoza ili izvoza ni mjere s jednakim učinkom, niti će one
koje već postoje učiniti restriktivnijima.
3. Ne dovodeći u pita-nje koncesije predviđene člankom 26., odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka
neće ni na koji način ograničiti provedbu po-ljoprivredne politike Hrvatske odnosno Zajednice, kao
ni poduzima-nje bilo kojih mjera u okviru tih politika, ako to ne utječe na uvozni režim iz Dodataka
III., IV. (a), (b), (c), (d), (e), (f) i V. (a) i (b).
Članak 34.
ZABRANA FISKALNE DISKRIMINACIJE
1. Stranke će se suzdržati od uvođe-nja i ukinut će, ako postoji, svaku unutar-nju mjeru ili praksu
porezne prirode kojom se proizvodi jedne stranke diskriminiraju, bilo izravno ili neizravno, u
odnosu na slične proizvode podrijetlom s teritorija druge stranke.
2. Proizvodi koji se izvoze na teritorij jedne od stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata
domaće-ga neizravnoga poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnoga poreza kojemu oni
podliježu.
Članak 35.
Odredbe koje se odnose na ukida-nje uvoznih carina primje-njivat će se i na carinske pristojbe
fiskalne naravi.
Članak 36.
CARINSKE UNIJE, PODRUČJA SLOBODNE TRGOVINE I PREKOGRANIČNI DOGOVORI
1. Ovim se Sporazumom ne isk-ljučuje očuva-nje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne
trgovine ili dogovora vezanih uz pogranični promet, osim ako se nijma mije-njaju trgovinski
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (12 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
dogovori predviđeni ovim Sporazumom.
2. Tijekom prijelaznih razdob-lja, koja su određena člankom 18., ovaj Sporazum neće utjecati na
provedbu posebnih preferencijalnih dogovora kojima se uređuje kreta-nje roba i koji su ili utvrđeni
pogrančnim sporazumima prethodno sklop-ljenim između jedne ili više država članica i
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koji su, teme-ljem sukcesije, preneseni na
Hrvatsku, ili proizlaze iz dvostranih sporazuma, naznačenih u glavi III., koje je Hrvatska zak-ljučila
radi promica-nja re-gionalne trgovine.
3. U okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživa-nje održavat će se konzultacije stranaka u svezi sa
sporazumima koji su opisani u stavku 1. i 2. ovoga članka i, kad to bude zatraženo, u svezi s drugim
bitnim pita-njima koja se odnose na -njihove trgovinske politike prema trećim zem-ljama. Posebice
u slučaju pristupa-nja neke treće zem-lje Zajednici takve će se konzultacije održavati kako bi se
zajamčilo uzima-nje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Hrvatske koji su navedeni u ovom
Sporazumu.
Članak 37.
DAMPING
1. Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu
članka VI. Opće-ga sporazuma o carinama i trgovini 1994., ona protiv takva postupka može
poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. Opće-ga sporazuma o
carinama i trgovini 1994. te sa svojim domaćim zakonodavstvom koje se odnosi na to područje.
2. U vezi sa stavkom 1. ovoga članka Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje bit će obaviješteno u
slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping u smislu
članka VI. Opće-ga sporazuma o carinama i trgovini ne okonča, odnosno ako se ne nađe nikakvo
drugo zadovo-ljavajuće rješe-nje u roku od 30 dana od upućiva-nja toga predmeta Vijeću za
stabilizaciju i pridruživa-nje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere.
Članak 38.
OPĆA ZAŠTITNA KLAUZULA
1. Kad se neki proizvod jedne stranke uvozi na teritorij druge stranke u toliko povećanim
količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:
– ozbi-ljnu štetu domaćoj industriji sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na teritoriju stranke
uvoznice; ili
– ozbi-ljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili teškoće koje bi mogle izazvati ozbiljno pogorša-nje gospodarskoga sta-nja u nekoj re-giji stranke uvoznice,
stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima
utvrđenim ovim člankom.
2. Zajednica i Hrvatska primijenit će zaštitne mjere u međusobnim odnosima isk-ljučivo u skladu s
odredbama ovoga Sporazuma. Takve mjere ne smiju prelaziti ono što je nužno za otkla-nja-nje
nastalih teškoća, a obično bi se trebale sastojati od obustav-lja-nja da-lj-nje-ga sniže-nja bilo koje
primije-njene carine predviđene ovim Sporazumom za određeni proizvod, ili povećava-nja carine
za taj proizvod. Takve mjere moraju sadržavati jasne elemente koji postupno vode prema -njihovu
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (13 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
ukida-nju, najkasnije do kraja utvrđenoga razdob-lja. Mjere se ne mogu provoditi duže od godinu
dana. U kraj-nje iznimnim okolnostima mjere se mogu provoditi ukupno najviše tri godine. Ni
jedna se zaštitna mjera ne smije primje-njivati na uvoz proizvoda na koji se prethodno primjenjivala ista mjera najma-nje tri godine od isteka te mjere.
3. U slučajevima koji su navedeni u ovom članku, prije ne-go što se poduzmu mjere određene u njemu, ili u slučajevima na koje se primje-njuje stavak 4. (b), Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o
tome o kome je riječ, što je prije moguće dostaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje sve
relevantne podatke radi pronalaže-nja rješe-nja koje je prihvat-ljivo za obje stranke.
4. Pri provedbi prethodnih stavaka primje-njuju se ove odredbe:
(a) Teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u ovome članku uputit će se na razmatra-nje
Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje, koje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otkla-njanje tih teškoća.
Ako Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otklanjaju teškoće, ili ako nije pronađeno drugo zadovo-ljavjuće rješe-nje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće
mjere radi otkla-nja-nja problema u skladu s ovim člankom. Pri odabiru zaštitnih mjera prednost se
mora dati mjerama koje najma-nje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.
(b) Ako iznimne i kritične okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelova-nje onemogućuju
prethodno obavješćiva-nje ili razmatra-nje, ovisno o slučaju, stranka može, u situacijama koje su
naznačene u ovome članku, nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za
rješava-nje te situacije te je o tome dužna odmah obavijestiti drugu stranku.
5. Zaštitne mjere moraju se odmah prijaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje i o -njima će se
provoditi periodične konzultacije u okviru toga tijela, poglavito radi utvrđiva-nja vremenskoga
rasporeda -njihova ukida-nja, čim okolnosti to dopuste.
6. Ako Zajednica ili Hrvatska podvrgnu uvoz proizvoda koji bi mogao izazvati teškoće na koje se
odnosi ovaj članak, upravnoj proceduri čija je svrha brzo pribav-lja-nje informacija o smjeru
trgovinskih tokova, o tome će obavijestiti drugu stranku.
Članak 39.
KLAUZULA O NESTAŠICI
1. Kad pridržava-nje odredaba ove glave izazove:
(a) kritičnu nestašicu ili opasnost od nestašice prehrambenih ili drugih proizvoda prijeko potrebnih
za stranku izvoznicu; ili
(b) reeksport u treću zem-lju proizvoda na koji stranka izvoznica primje-njuje količinska izvozna
ograniče-nja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom te kad navedene situacije
izazovu ili bi mogle izazvati velike poteškoće za stranku izvoznicu, ta stranka može poduzeti
odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima koji su utvrđeni ovim člankom.
2. Pri odabiru mjera prednost se mora dati mjerama koje najma-nje remete provedbu dogovora iz
ovog Sporazuma. Te se mjere neće primje-njivati na način koji bi bio sredstvo proizvo-ljne ili
neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti, ili sredstvo
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (14 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
prikrivenoga ograničava-nja trgovine, te će se ukinuti kad okolnosti više ne opravdavaju -njihovo
da-lj-nje postoja-nje.
3. Prije poduzima-nja mjera predviđenih stavkom 1. ovoga članka, ili što je prije moguće u
slučajevima na koje se odnosi stavak 4. ovoga članka, Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o slučaju,
dostaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje sve relevantne podatke radi pronalaže-nja rješe-nja
koje je prihvat-ljivo za obje stranke. Stranke se mogu u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje usuglasiti o bilo kojim sredstvima potrebnim radi okonča-nja teškoća. Ako se u roku od 30 dana
od upućiva-nja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje ne postigne dogovor, stranka
izvoznica može na izvoz proizvoda koji su posrijedi primijeniti mjere iz ovoga članka.
4. Kad iznimne i kritične okolnosti koje nalažu neposredno djelova-nje onemogućavaju prethodno
obavješćiva-nje ili razmatra-nje, ovisno o slučaju, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o tome o kome je
riječ, mogu nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješava-nje
situacije te će o tome odmah obavijestiti drugu stranku.
5. Sve mjere primije-njene u skladu s ovim člankom moraju se odmah priopćiti Vijeću za
stabilizaciju i pridruživa-nje. O -njima će se provoditi periodične konzultacije u tom tijelu,
poglavito radi utvrđiva-nja vremenskoga rasporeda -njihova ukida-nja, čim okolnosti to dopuste.
Članak 40.
DRŽAVNI MONOPOLI
Hrvatska će postuno prilagođavati sve državne monopole tržišne naravi kako bi zajamčila da do
isteka četvrte godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma više ne postoji diskriminacija između
držav-ljana država članica i držav-ljana Hrvatske s obzirom na uvjete nabave i prodaje roba. Vijeće
za stabilizaciju i pridruživa-nje bit će obaviješteno o mjerama koje su usvojene radi ostvariva-nja
toga ci-lja.
Članak 41.
Protokolom 4. utvrđuju se pravila o podrijetlu za primjenu carinskih povlastica koje su predviđene
ovim Sporazumom.
Članak 42.
DOPUŠTENA OGRANIČENJA
Ovim se Sporazumom ne onemogućuju zabrane ili ograniče-nja uvoza, izvoza ili provoza roba,
opravdana iz razloga javnoga morala, javnoga interesa ili javne sigurnosti; zaštite zdrav-lja i života ljudi, životi-nja ili bi-ljaka; zaštite nacionalnoga blaga umjetničke, povijesne ili arheološke
vrijednosti, ili zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva, ili pravila koja se
odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograniče-nja neće biti sredstvo proizvoljne
diskriminacije ili prikrivenoga ograničava-nja trgovine između stranaka.
Članak 43.
Obje stranke suglasne su da će surađivati na sma-njiva-nju mogućnosti prijevara u primjeni
trgovinskih odredaba ovoga Sporazuma.
Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, a posebice članaka 31., 38. i 89. te Protokola 4.,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (15 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
kad jedna od stranaka ustanovi da postoje dostatni dokazi o prijevari, kao što je znatno poveća-nje
trgovine proizvodima od jedne stranke prema drugoj iznad razine koja odražava gospodarske uvjete
poput uobičajenih proizvodnih i izvoznih mogućnosti, ili pak uskraćiva-nje upravne surad-nje koja
je potrebna kako bi druga stranka provjerila dokaze o podrijetlu, obje će stranke odmah započeti
konzultacije radi pronalaže-nja odgovarajuće-ga rješe-nja. Do pronalaže-nja takva rješe-nja stranka
u pita-nju može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra nužnima. Pri odabiru tih mjera prednost
će se dati mjerama koje najma-nje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.
Članak 44.
Primjena ovoga Sporazuma ne utječe na primjenu odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.
GLAVA V.
KRETANJE RADNIKA, POSLOVNI NASTAN, PRUŽANJE USLUGA, KAPITAL
POGLAVLJE I.
KRETANJE RADNIKA
Članak 45.
1. Podložno uvjetima i načinima primje-njivim u pojedinim državama članicama:
– u postupa-nju prema radnicima koji su hrvatski držav-ljani i koji su zakonito zaposleni na
teritoriju neke države članice, ne smije biti nikakve diskriminacije na teme-lju držav-ljanstva u
pogledu radnih uvjeta, naknade za rad ili otpušta-nja s radnoga mjesta u usporedbi s držav-ljanima
te države;
– supružnik i djeca radnika, koji je zakonito zaposlen na teritoriju neke države članice, koji
zakonito borave na -njezinu teritoriju, isk-ljučujući sezonske radnike i radnike koji dolaze na temelju dvostranih sporazuma u smislu članka 46., osim ako takvim sporazumima nije drukčije
predviđeno, imaju pristup tržištu rada te države članice tijekom razdob-lja zaposle-nja koje je
odobreno tomu radniku.
2. Ovisno o uvjetima i načinima koji su primje-njivi na nezinu teritoriju, Hrvatska će prema
radnicima koji su držav-ljani neke države članice i koji su zakonito zaposleni na -njezinu teritoriju,
te prema -njihovim supružnicima i djeci koji na tom teritoriju zakonito borave, postupati u skladu
sa stavkom 1.
Članak 46.
1. Vodeći računa o situaciji na tržištu rada u državama članicama, podložno uvjetima utvrđenim njihovim zakonodavstvom, i u skladu s pravilima koja su u tim državama na snazi u odnosu na
pokret-ljivost radnika:
– postojeće pogodnosti u pristupu zapoš-ljava-nju koje države članice pružaju hrvatskim radnicima
na teme-lju dvostranih sporazuma trebaju se očuvati i, po mogućnosti, pobo-ljšati:
– ostale države članice ispitat će mogućnost sklapa-nja sličnih sporazuma.
2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje razmotrit će omo-gućava-nje da-lj-njih pobo-ljša-nja, uključujući pogodnosti u pristupu stručnoj izobrazbi, a u skladu s pravilima i postupcima koji su na
snazi u državama članicama i vodeći računa o situaciji na tržištu rada u državama članicama i u
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (16 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Zajednici.
Članak 47.
1. Utvrdit će se pravila za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti za radnike s hrvatskim državljanstvom koji su zakonito zaposleni na teritoriju neke države članice i za članove -njihovih obitelji koji na tom teritoriju zakonito borave. U tom će smislu Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje
odlukom, koja ne smije utjecati ni na kakva prava ili obveze iz dvostranih sporazuma, ako oni
predviđaju povo-ljnije uvjete, osigurati primjenu ovih odredaba:
– sva razdob-lja osigura-nja, zaposle-nja ili boravka koja su ti radnici proveli u različitim državama
članicama zbrajaju se radi ostvariva-nja prava na mirovine i rente za slučaj starosti, invalidnosti i
smrti, te radi zdravstvene zaštite tih radnika i članova -njihovih obite-lji;
– sve mirovine i rente za slučaj starosti, smrti, nesreće na radu ili profesionalne bolesti, odnosno
invalidnosti koja iz toga nastane, uz iznimku nedoprinosnih naknada, slobodno se prenose u visini
utvrđenoj zakonom države ili država članica dužnika;
– radnici o kojima je riječ primaju obite-ljski dodatak za članove svojih obite-lji na način kako je
gore utvrđeno.
2. Prema radnicima koji su držav-ljani neke države članice i koji su zakonito zaposleni na -njezinu
teritoriju te prema članovima -njihovih obite-lji koji zakonito borave na -njezinu teritoriju, Hrvatska
će postupati na način sličan načinu koji je naveden u drugoj i trećoj alineji stavka 1.
POGLAVLJE II.
POSLOVNI NASTAN
Članak 48.
Za potrebe ovoga Sporazuma:
(a) »Trgovačko društvo Zajednice« odnosno »hrvatsko trgovačko društvo« značit će trgovačko
društvo osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Hrvatske čije se re-gistrirano
sjedište, središ-nje mjesto uprav-lja-nja ili glavno mjesto poslova-nja nalazi na teritoriju Zajednice
odnosno Hrvatske.
Međutim, ako trgovačko društvo koje je osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno
Hrvatske na teritoriju Zajednice odnosno Hrvatske ima samo svoje re-gistrirano sjedište, to se
trgovačko društvo smatra društvom Zajednice odnosno hrvatskim društvom, ako je -nje-govo
poslova-nje stvarno i trajno povezano s gospodarstvom jedne od država članica odnosno Hrvatske.
(b) »Društvo kći« nekoga trgovačkoga društva značit će trgovačko društvo na koje prvo društvo
ima prevladavajući utjecaj.
(c) »Podružnica« nekoga trgovačkoga društva značit će mjesto obav-lja-nja poslovne djelatnosti
koja nema pravnu osobnost i koja u svom pojavnom obliku ima svojstvo trajnosti, kao što je
produžetak društva matice, koja ima poslovno vodstvo i materijalno je oprem-ljena za obav-lja-nje
poslova s trećim osobama tako da one, iako znaju da će, ako to bude potrebno, biti u pravnoj vezi s
tim društvom maticom čiji je glavni ured u inozemstvu, ne moraju poslovati izravno s tom
maticom, već poslove mogu obav-ljati u mjestu poslova-nja koje je -njezin produžetak.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (17 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
(d) »Poslovni nastan« značit će:
(i) za držav-ljane pravo započi-nja-nja gospodarskih djelatnosti kao samostalno zaposlene osobe i
pravo osniva-nja poduzeća, posebice osniva-nja trgovačkih društava na koje imaju prevla-davajući
utjecaj. Samozapoš-ljava-nje i poduzetništvo držav-ljana ne obuhvaća traže-nje zaposle-nja ili
zapoš-ljava-nje na tržištu rada niti daje prava na pristup tržištu rada druge stranke. Odredbe ovoga
poglav-lja ne primje-njuju se na osobe koje nisu isk-ljučivo samozaposlene;
(ii) za trgovačka društva Zajednice odnosno hrvatska trgo-vačka društva pravo zapoš-ljava-nja
gospodarskih djelatnosti osniva-njem društava kćeri i podružnica u Hrvatskoj odnosno Zajednici.
(e) »Djelova-nje« će značiti obav-lja-nje gospodarskih djelatnosti.
(f) »Gospodarske djelatnosti« će, u načelu, obuhvaćati djelatnosti industrijske, trgovačke i
profesionalne naravi te obrtničke djelatnosti.
(g) »držav-ljanin Zajednice« odnosno »hrvatski držav-ljanin« značit će fizičku osobu koja je državljanin jedne od država članica odnosno Hrvatske.
(h) Što se tiče međunarodnoga pomorskoga prometa, uk-ljučujući i kombinirani promet koji
obuhvaća pomorsku dionicu, držav-ljani država članica odnosno Hrvatske s poslovnim nastanom
izvan Zajednice odnosno Hrvatske te brodarska društva s poslovnim nastanom izvan Zajednice
odnosno Hrvatske, koja su pod prevladavajućim utjecajem držav-ljana neke države članice odnosno
Hrvatske, također će biti obuhvaćeni odredbama ovoga poglav-lja i poglav-lja III., ako su -njihova
plovila re-gistrirana u toj državi članici odnosno Hrvatskoj, a u skladu s -njihovim odgovarajućim
zakonodavstvom.
(i) »Financijske usluge« značit će djelatnosti koje su opisane u Dodatku VI. Vijeće za stabilizaciju i
pridruživa-nje može proširiti ili preinačiti opse-g toga Dodatka.
Članak 49.
1. Hrvatska će trgovačkim društvima i držav-ljanima Zajednice olakšati započi-nja-nje djelova-nja
na svom teritoriju. U tu će svrhu stupa-njem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska odobriti:
(i) u pogledu poslovnoga nastana trgovačkih društva Zajednice tretman koji nije ma-nje povo-ljan
od tretmana koji daje vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojemu trgovačkomu društvu iz treće
zem-lje, ovisno o tome koji je bo-lji, i
(ii) u pogledu djelova-nja već osnovanih društava kćeri i podružnica trgovačkih društava Zajednice
u Hrvatskoj tretman koji nije ma-nje povo-ljan od tretmana koji daje vlastitim trgovačkim
društvima i podružnicama, ili bilo kojemu društvu kćeri i podružnici bilo koje-ga trgovačkoga
društva iz bilo koje treće zem-lje, ovisno o tome koji je bo-lji.
2. Stranke neće donijeti nikakve nove propise ili mjere kojima se uvodi diskriminacija trgovačkih
društava Zajednice ili Hrvatske u odnosu na vlastita trgovačka društva u pogledu poslovnoga
nastana na svom teritoriju ili u pogledu -njihova djelova-nja nakon uspostave poslovnoga nastana.
3. Stupa-njem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i -njezine države članice odobrit će:
(i) u pogledu poslovnoga nastana hrvatskih trgovačkih društava tretman koji nije ma-nje povo-ljan
od tretmana koji države članice pružaju vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojemu
trgovačkomu društvu iz bilo koje treće zem-lje, ovisno o tome koji je bo-lji;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (18 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
(ii) u pogledu djelova-nja društava kćeri i podružnica hrvatskih trgovačkih društava osnovanih na njihovu teritoriju tretman koji nije ma-nje povo-ljan od tretmana koji države članice daju vlastitim
trgovačkim društvima i podružnicama, ili bilo kojemu društvu kćeri i podružnici trgovačkoga
društva iz bilo koje treće zem-lje osnovanom na -njihovu teritoriju, ovisno o tome koji je bo-lji.
4. Četiri godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje
utvrdit će načine za prošire-nje prethodnih odredaba na poslovni nastan držav-ljana obiju stranaka
ovoga Sporazuma radi pokreta-nja gospodarskih djelatnosti kao samostalno zaposlenih osoba.
5. Bez obzira na odredbe ovoga članka:
(a) Nakon stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma društva kćeri i podružnice trgovačkih društava
Zajednice imat će pravo korište-nja i uzima-nja u najam nekretnina u Hrvatskoj;
(b) Društva kćeri trgovačkih društava Zajednice također će imati pravo stjeca-nja i uživa-nja
vlasništva na nekretninama kao i hrvatska trgovačka društva, a glede javnih dobara/dobara od općega interesa ista prava koja uživaju hrvatska trgovačka društva, kad su ta prava potrebna za vođe-nje
gospodarskih djelatnosti radi kojih su osnovana, isk-ljučujući prirodna bogatstva, po-ljoprivredno
zem-ljište, šume i šumsko zem-ljište. Četiri godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće
za stabilizaciju i pridruživa-nje utvrdit će načine za prošire-nje prava koja su navedena u ovom
stavku na izuzeta područja.
(c) Četiri godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje
ispitat će mogućnosti prošire-nja prava iz točke (b), uk-ljučujući prava u izuzetim područjima, na
podružnice trgovačkih društava Zajednice.
Članak 50.
1. Podložno odredbama članka 49., izuzimajući financijske usluge koje su opisane u Dodatku VI.,
svaka stranka može urediti poslovni nastan i djelova-nje trgovačkih društava i držav-ljana na svom
teritoriju, ako se tim propisima trgovačka društva i držav-ljani druge stranke ne diskriminiraju u
usporedbi s -njezinim vlastitim trgovačkim društvima i držav-ljanima.
2. U pogledu financijskih usluga, bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, ni jednoj se
stranki ne priječi da iz opreza poduzima mjere, uk-ljučujući mjere za zaštitu ulagača, deponenata,
osiguranika ili osoba prema kojima neki pružate-lj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu, ili
pak mjere kojima se jamči cjelovitost i stabilnost financijskoga sustava. Takve mjere ne smiju
služiti kao sredstvo izbje-gava-nja obveza koje je stranka preuzela ovim Sporazumom.
3. Ništa se u ovom Sporazumu neće tumačiti na način da se od bilo koje stranke zahtijeva otkrivanje podataka vezanih uz poslove i račune pojedinih klijenata, kao ni bilo koje-ga povjer-ljivoga ili
nejavnoga podatka u posjedu javnih tijela.
Članak 51.
1. Odredbe ovoga poglav-lja neće se primje-njivati na usluge zračnoga prijevoza, prijevoza unutarnjim plovnim putovima te kabotažu u pomorskom prijevozu.
2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje može dati preporuke da se pobo-ljšaju poslovni nastan i
djelova-nje u područjima koja su obuhvaćena stavkom 1.
Članak 52.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (19 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
1. Odredbe članka 49. i 50. ne sprečavaju bilo koju od stranaka da primje-njuje posebna pravila
koja se odnose na osniva-nje i djelova-nje na njezinu teritoriju podružnica trgovačkih društava
druge stranke koje nisu osnovane na teritoriju prve stranke, pod uvjetom da su ta pravila opravdana
pravnim ili tehničkim razlikama između tih podružnica i podružnica trgovačkih društava osnovanih
na -njezinu teritoriju ili, iz opreza, u pogledu financijskih usluga.
2. Razlika u tretmanu neće izlaziti izvan onoga što je strogo potrebno zbog takvih pravnih ili
tehničkih razlika ili, iz opreza, u pogledu financijskih usluga.
Članak 53.
Kako bi se držav-ljanima Zajednice i hrvatskim držav-ljanima olakšalo započi-nja-nje i bav-lje-nje
zakonski uređenim profesionalnim djelatnostima u Hrvatskoj odnosno Zajednici, Vijeće za
stabilizaciju i pridruživa-nje ispitat će koji su koraci potrebni za uzajamno priznava-nje
kvalifikacija. U tom ci-lju ono može poduzeti sve potrebne mjere.
Članak 54.
1. Trgovačko društvo Zajednice ili hrvatsko trgovačko društvo osnovano na teritoriju Hrvatske
odnosno Zajednice imat će pravo zapoš-ljavati, izravno ili preko neke od svojih društava kćeri ili
podružnica na teritoriju Hrvatske odnosno Zajednice, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi
u zem-lji osniva-nja, zaposlenike koji su držav-ljani država članica odnosno Hrvatske, pod uvjetom
da su oni k-ljučno osob-lje u smislu stavka 2. te da ih zapoš-ljavaju isk-ljučivo trgovačka društva, njihova društva kćeri ili podružnice. Boravišnom i radnom dozvolom tih zaposlenika bit će
obuhvaćeno samo vrijeme traja-nja takva radnoga odnosa.
2. K-ljučno osob-lje gore spomenutih trgovačkih društava odnosno, u da-lj-njem tekstu,
»organizacija«, jesu »osobe premještene unutar društva« u smislu točke (c) ovoga stavka, a u
okviru s-ljedećih kate-gorija, pod uvjetom da je ta organizacija pravna osoba te da su te osobe u njoj bile zaposlene ili da su djelovale kao partneri (s izuzetkom većinskih članova) najma-nje
godinu dana neposredno prije premještaja:
(a) osobe koje u organizaciji imaju viši položaj, koje u prvom redu uprav-ljaju poslova-njem
poduzeća i koje se uglavnom nalaze pod općim nadzorom ili rukovodstvom uprave ili dioničara
društva, odnosno osobe koje obnašaju neku istovjetnu dužnost, uk-ljučujući:
– uprav-lja-nje osniva-njem odjela ili podpodjela društva;
– praće-nje i nadzira-nje rada drugih zaposlenika koji obav-ljaju nadzorne, stručne ili vodite-ljske
poslove;
– osobne ovlasti za zapoš-ljava-nje i otpušta-nje djelatnika, odnosno dava-nje preporuka vezanih uz
zapoš-ljava-nje, otpušta-nje ili druge kadrovske poslove;
(b) osobe koje rade u organizaciji, koje posjeduju posebna zna-nja bitna za pruža-nje usluga, služenje opremom za istraživa-nja, primjenu tehnika ili vođe-nje poslova-nja društva. Osim zna-nja usko
vezanih uz to društvo, ocjena takvih zna-nja može održavati i visok stupa-nj stručne osposobljenosti u odnosu na određenu vrstu posla ili djelatnosti koja zahtijeva točno određeno stručno znanje, uk-ljučujući članstvo u ovlaštenoj strukovnoj udruzi;
(c) »osoba premještena unutar društva« znači fizičku osobu koja radi u određenoj organizaciji na
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (20 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
teirtoriju jedne od stranaka, ali je u obav-lja-nju gospodarskih djelatnosti privremeno premještena
na teritorij druge stranke. Ta organizacija mora imati svoje glavno mjesto obav-lja-nja poslovne
djelatnosti na teritoriju jedne od stranaka, a premještaj se mora obaviti u društvo (podružnicu,
društvo kći) koje je dio te organizacije i koje u stvarnosti obav-lja slične gospodarske djelatnosti na
teritoriju druge stranke.
3. Ulazak i privremena prisutnost držav-ljana Hrvatske odnosno Zajednice na teritoriju Zajednice
odnosno Hrvatske bit će dopušteni, u slučaju da su ti predstavnici trgovačkih društava osobe koje u
trgovačkom društvu obnašaju neku višu dužnost u smislu stavka 2. točke (a) ovoga članka te da su
u određenoj državi članici odnosno Hrvatskoj odgovorne za uspostavu društva kćeri ili podružnice
nekoga hrvatskoga društva u Zajednici, odnosno za uspostavu društva kćeri ili podružnice nekoga
društva Zajednice u Hrvatskoj, i u slučaju kada:
– ti predstavnici nisu uk-ljučeni u obav-lja-nje izravne prodaje ili u pruža-nje usluga, i
– to trgovačko društvo svoje glavno mjesto poslova-nja ima izvan Zajednice odnosno Hrvatske te
da u državi članici odnosno Hrvatskoj nema drugoga predstavnika, ured, podružnicu ili društvo
kćer.
Članak 55.
Tijekom prve tri godine od dana stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska može, na
prijelaznoj osnovi, uvesti mjere koje odstupaju od odredaba ovoga poglav-lja u pogledu prava
poslovnoga nastanka trgovačkih društava i držav-ljana Zajednice, i to u određenim gospodarskim
granama koje:
– prolaze kroz restrukturira-nje ili se suočavaju s ozbi-ljnim teškoćama, posebice ako one za sobom
povlače ozbi-ljne socijalne probleme u Hrvatskoj, ili su
– suočene s gubitkom ili drastičnim sma-nje-njem ukupnoga udjela na tržištu koje hrvatska društva
ili držav-ljani imaju u tom sektoru ili gospodarskoj grani u Hrvatskoj, ili su
– gospodarske grane u nastaja-nju u Hrvatskoj.
Ove mjere:
(i) prestat će se primje-njivati najkasnije pet godina od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma,
(ii) bit će razumne i potrebne kako bi se popravilo sta-nje i
(iii) neće uvoditi diskriminaciju u pogledu djelatnosti koje obav-ljaju trgovačka društva ili državljani Zajednice koji u trenutku uvođe-nja tih mjera već imaju poslovni nastan na teritoriju Hrvatske,
a u odnosu na hrvatska trgovačka društva ili držav-ljane.
Pri osmiš-ljava-nju i primjeni tih mjera Hrvatska će, kad je god to moguće, trgovačkim društvima i
držav-ljanima Zajednice odobriti povlašteni tretman, a u svakom slučaju tretman koji nije ma-nje
povo-ljan od tretmana koji jamči društvima ili držav-ljanima iz bilo koje treće zem-lje. Prije donošenja tih mjera Hrvatska će se savjetovati s Vijećem za stabilizaciju i pridruživa-nje te neće započeti s
-njihovom primjenom prije isteka razdob-lja od mjesec dana nakon što je obavijestila Vijeće za
stabilizaciju i pridruživa-nje o konkretnim mjerama koje namjerava uvjesti, osim ako opasnost od
nenadoknadive štete ne nalaže poduzima-nje hitnih mjera, u kojem će se slučaju Hrvatska
savjetovati s Vijećem za stabilizaciju i pridruživa-nje neposredno po -njihovu usvaja-nju.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (21 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Po isteku treće godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska može uvesti te mjere ili
nastaviti s -njihovom provedbom jedino uz suglasnost Vijeća za stabilizaciju i pridruživa-nje i pod
uvjetima koje ono odredi.
POGLAVLJE III.
PRUŽANJE USLUGA
Članak 56.
1. U skladu sa s-ljedećim odredbama stranke se obvezuju poduzeti nužne korake kako bi postupno
omogućavale da usluge pružaju trgovačka društva ili držav-ljani Zajednice odnosno Hrvatske s
poslovnim nastanom na teritoriju stranke kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namije-njene.
2. Usporedo s procesom liberalizacije, koji je spomenut u stavku 1., stranke će dopustiti privremeno
kreta-nje fizičkih osoba koje pružaju usluge ili onih koje pružate-lj usluga zapoš-ljava kao k-ljučno
osob-lje u smislu članka 54., uk-ljučujući fizičke osobe koje su predstavnici trgovačkoga društva ili
držav-ljana Zajednice ili Hrvatske i koje traže privremeni ulazak radi vođe-nja pre-govora o prodaji
usluga ili sklapa-nja ugovora o prodaji usluga za toga pružate-lja usluga kada ti predstavnici nisu
uk-ljučeni u obav-lja-nje izravne prodaje korisnicima ili samostalno pruža-nje usluga.
3. Nakon četiri godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje poduzet će mjere nužne za postupnu provedbu odredaba stavka 1. Pri tome će se voditi računa o
napretku koji su stranke postigle u usklađiva-nju svojih prava.
Članak 57.
1. Stranke neće poduzimati mjere ni rad-nje koje bi uvjete pod kojima usluge pružaju držav-ljani ili
trgovačka društva Zajednice i Hrvatske s poslovnim nastanom na teritoriju stranke, kojoj ne pripada
osoba kojoj su te usluge namije-njene, bitno ograničile u odnosu na sta-nje zatečeno na dan koji
prethodi danu stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma.
2. Ako jedna stranka smatra da mjere koje je druga stranka uvela nakon stupa-nja Sporazuma na
snagu dovode do sta-nja koje je u pogledu pruža-nja usluga bitno restriktivnije od sta-nja
zatečenoga na dan stupa-nja Sporazuma na snagu, ona može od druge stranke zahtijevati da
započne konzultacije.
Članak 58.
U pruža-nju prometnih usluga između Zajednice i Hrvatske primje-njuju se ove odredbe:
1. S obzirom na kopneni promet Protokolom 6. utvrđena su pravila koja su primje-njiva na odnos
između stranaka, posebice radi osigura-nja neograničenoga cestovnoga tranzitnoga prometa preko
Hrvatske i Zajednice u cjelini, učinkovite primjene načela nediskriminacije i postupnoga usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva na području prometa sa zakonodavstvom Zajednice.
2. S obzirom na međunarodni pomorski promet stranke se obvezuju na učinkovitu primjenu načela
neograničenoga pristupa tržištu i prometu na komercijalnoj osnovi.
(a) Prethodna odredba ne utječe na prava i obveze prema Kodeksu Ujedi-njenih naroda o poslovanju linijskih konferencija na način kako ga primje-njuje jedna ili druga stranka ovoga Sporazuma.
Nekonferencijski linijski brodari mogu se slobodno natjecati s konferencijskim brodarom sve dok
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (22 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
se pridržavaju načela poštenoga tržišnoga natjeca-nja na komercijalnoj osnovi.
(b) Stranke potvrđuju svoje opredje-lje-nje za okružje slobodnoga tržišnoga natjeca-nja kao
osnovne značajke prometa krutoga i tekuće-ga rasutoga tereta.
3. U primjeni načela iz stavka 2. stranke:
(a) neće uvrštavati klauzule o podjeli tereta u buduće dvostrane sporazume s trećim zem-ljama,
osim u iznimnim okolnostima u kojima linijski brodari s teritorija jedne ili druge stranke ovoga
Sporazuma u protivnom ne bi imali stvarnu priliku prometovati u treću zem-lju ili iz -nje radi obavlja-nja trgovine.
(b) zabranit će rješe-nja vezana uz podjelu tereta u budućim dvostranim sporazumima koja se
odnose na promet krutoga i tekuće-ga rasutoga tereta;
(c) nakon stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se jednostrane mjere te upravne, tehničke
i druge prepreke koje bi mogle imati ograničavajući ili diskriminirajući učinak na slobodno pružanje usluga u međunarodnom pomorskom prometu.
(d) Svaka će od stranaka, inter alia, postupati s brodovima kojima uprav-ljaju držav-ljani ili društva
druge stranke na način koji nije ma-nje povo-ljan od načina na koji postupaju prema vlastitim
brodovima, a u odnosu na pristup lukama koje su otvorene za međunarodni promet, uporabu
infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga u lukama, te na naknade i pristojbe, carinske
pogodnosti, dodje-ljiva-nje vezova i mogućnost utovara i istovara robe.
4. Kako bi se zajamčio usklađeni razvoj i postupna liberalizacija prometa između stranaka, a u
skladu s -njihovim uzajamnim komercijalnim potrebama, uvjeti obostranoga pristupa tržištu u
zračnom prometu uređuje se posebnim sporazumima, o kojima će stranke pre-govarati nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma.
5. Prije sklapa-nja sporazuma iz stavke 4. stranke ne smiju poduzimati bilo kakve mjere ili rad-nje
koje više ograničavaju ili diskriminiraju u odnosu na sta-nje zatečeno prije stupa-nja na snagu
ovoga Sporazuma.
6. Hrvatska će svoje zakonodavstvo, uk-ljučujući upravne, tehničke i druge propise, prilagoditi
zakonodavstvu Zajendice koje se u određenom trenutku primje-njuje u zračnom i kopnenom
prometu, i to u onoj mjeri u kojoj to služi liberalizaciji i obostranom pristupu tržištima obiju
stranaka te omogućuje kreta-nje putnika i roba.
7. Usporedo sa zajedničkim napretkom u ostvariva-nju ci-ljeva postav-ljenih u ovom poglav-lju
Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje ispitat će načine stvara-nja uvjeta koji su prijeko potrebni za
unapređiva-nje slobode pruža-nja usluga u zračnom i kopnenom prometu.
POGLAVLJE IV.
TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA
Članak 59.
Stranke se obvezuju odobravati sva plaća-nja i transfere na tekući račun bilance plaća-nja između
Zajednice i Hrvatske u slobodnoj konvertibilnoj valuti i u skladu s odredbama članka VIII. Statuta
Međunarodnoga monetarnoga fonda.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (23 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Članak 60.
1. U pogledu transakcija na kapitalnom računu i financijskom računu bilance plaća-nja nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma stranke će osigurati slobodno kreta-nje kapitala koji se odnosi na
izravna ulaga-nja u društva koja su ustanov-ljena u skladu s pravom zem-lje domaćina i ulaga-nja
koja su obav-ljena u skladu s odredbama poglav-lja II., glave V., kao i likvidaciju ili povrat tih
ulaga-nja i bilo kakve dobiti koja iz -njih proizlazi.
2. U pogledu transakcija na kapitalnom i financijskom računu bilance plaća-nja od stupa-nja na
snagu ovoga Sporazuma stranke će osigurati slobodno kreta-nje kapitala s obzirom na potraživa-nja
koja se odnose na trgovačke transakcije ili pruža-nje usluga u kojima sudjeluje osoba koja ima
prebivalište u jednoj od stranaka, te na financijske zajmove i kredite s rokom dospijeća du-ljim od
jedne godine.
Po stupa-nju na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će dopustiti držav-ljanima država članica
Europske unije stjeca-nje nekretnina u Hrvatskoj, uz potpunu i svrhovitu primjenu postojećih
postupaka, osim za područja i pita-nja navedena u Dodatku VII. U razdob-lju od četiri godine od
stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će postupno usklađivati svoje zakonodavstvo koje
se odnosi na stjeca-nje nekretnina u Hrvatskoj kako bi držav-ljanima članica Europske unije
osigurala isti tretman kao i hrvatskim držav-ljanima. Nakon istjeka četvrte godine od stupa-nja na
snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje ispitat će načine za proširiva-nje tih
prava na područja i pita-nja navedena u Dodatku VII.
Stranke će također osigurati, od četvrte godine nakon stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma,
slobodno kreta-nje kapitala koje se odnosi na portfe-ljna ulaga-nja i financijske zajmove i kredite s
rokom dospijeća kraćim od godine dana.
3. Ne dovodeći u pita-nje stavak 1. stranke neće uvoditi nikakva nova ograniče-nja na kreta-nje
kapitala i tekuća plaća-nja između osoba s prebivalištem u Zajednici odnosno Hrvatskoj i neće
postojeća rješe-nja dodatno ograničavati.
4. Ne dovodeći u pita-nje odredbe članka 59. i ovoga članka, kada u iznimnim okolnostima kretanje kapitala između Zajednice i Hrvatske uzrokuje ili prijeti uzrokova-njem ozbi-ljnih teškoća u
funkcionira-nju tečajne politike ili monetarne politike u Zajednici ili Hrvatskoj, Zajednica odnosno
Hrvatska može poduzeti zaštitne mjere u pogledu kreta-nja kapitala između Zajednice i Hrvatske za
razdob-lje ne du-lje od šest mjeseci, ako su takve mjere prijeko potrebne.
5. Nijedna se gor-nja odredba ne može upotrijebiti da bi se ograničila prava gospodarskih subjekata
obiju stranaka da iskoriste svaki povo-ljniji tretman na teme-lju bilo koje-ga postojeće-ga
dvostranoga ili višestranoga sporazuma koji uk-ljučuje stranke ovoga Sporazuma.
6. Stranke će se međusobno savjetovati o olakšava-nju kreta-nja kapitala između Zajednice i
Hrvatske radi promica-nja ci-ljeva ovoga Sporazuma.
Članak 61.
1. Tijekom prve četiri godine od dana stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma stranke će poduzimati
mjere koje omogućavaju stvara-nje potrebnih uvjeta za da-lj-nju postupnu primjenu pravila
Zajednice o slobodnom kreta-nju kapitala.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (24 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
2. Po isteku četvrte godine od dana stupa-nja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i
pridruživa-nje utvrdit će načine potpune primjene pravila Zajednice o kreta-nju kapitala.
POGLAVLJE V.
OPĆE ODREDBE
Članak 62.
1. Primjena odredaba ove glave moiže se ograničiti teme-ljem javnoga interesa, javne sigurnosti ili
javnoga zdrav-lja.
2. Odredbe ove glave neće se primje-njivati na aktivnosti koje su na teritoriju bilo koje stranke
povezane, makar i povremeno, s izvršava-njem službenih ovlasti.
Članak 63.
Prema ovoj glavi ništa iz ovoga Sporazuma ne sprječava stranke da primje-njuju svoje zakone i
ostale propise koji se odnose na ulazak i boravak, zapoš-ljava-nje, radne uvjete, poslovni nastan
fizičkih osoba i pruža-nje usluga pod uvjetom da ih pritom ne primje-njuju na takav način da
poništavaju ili uma-njuju koristi koje ima bilo koja od stranaka na teme-lju uvjeta iz određene
odredbe ovoga Sporazuma. Ova odredba ne utječe na primjenu članka 62.
Članak 64.
Odredbe ove glave također se primje-njuju na trgovačka društva koja su pod nadzorom i isk-ljučivo
u zajedničkom vlasništvu hrvatskih društava ili držav-ljana i društava ili držav-ljana Zajednice.
Članak 65.
1. Tretman najpovlaštenije države, dodije-ljen u skladu s odredbama ove glave, neće se primjenjivati na porezne povlastice koje stranke pružaju ili će pružati u budućnosti na teme-lju sporazuma
čija je svrha izbjeći dvostruko oporeziva-nje ili druge porezne dogovore.
2. Nijedna odredba ove glave neće se tumačiti kao sprječava-nje stranaka da usvoje ili provedu bilo
koju mjeru čiji je ci-lj sprječava-nje izbje-gava-nja ili utaje poreza u skladu s poreznim odredbama
sporazuma o izbje-gava-nju dvostrukoga oporeziva-nja i drugih poreznih dogovora ili domaće-ga
fiskalnoga zakonodavstva.
3. Nijedna od odredaba ove glave neće se tumačiti kao sprječava-nje država članica ili Hrvatske da
u primjeni relevantnih odredaba svoga fiskalnoga zakonodavstva razlikuju porezne obveznike koji
nisu u istoj situaciji, posebice s obzirom na -njihovo prebivalište.
Članak 66.
1. Stranke će nastojati, gdje je god to moguće, izbjeći nameta-nje restriktivnih mjera, uk-ljučujući
mjere koje se odnose na uvoz, radi bilance plaća-nja. Stranka koja usvoji takve mjere dostavit će,
što je prije moguće, drugoj stranci raspored -njihova ukida-nja.
2. Kada se jedna od više država članica ili Hrvatska nalaze u ozbi-ljnim teškoćama vezanim uz
bilancu plaća-nja ili im takve teškoće prijete, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, mogu u
skladu s uvjetima utvrđenim u Sporazumu Svjetske trgovinske organizacije usvojiti restriktivne
mjere, uk-ljučujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenoga traja-nja, a koje ne
mogu prekoračiti ono što je strogo potrebno da bi se popravila bilanca plaća-nja. Zajednica ili
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (25 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Hrvatska, ovisno o situaciji, o tome će smjesta obavijestiti drugu stranku.
3. Restriktivne se mjere neće primje-njivati na transfere koji se odnose na ulaga-nja, posebice ne na
povrat uloženoga ili ponovno uloženoga iznosa, ili bilo kakvih prihoda koji iz -njih proizlaze.
Članak 67.
Odredbe će se ove glave postupno prilagođavati, posebice u svjetlu zahtjeva koji proizlaze iz članka
V. Opće-ga sporazuma o trgovini uslugama.
Članak 68.
Odredbe ovoga Sporazuma ne dovode u pita-nje primjenu bilo koje mjere koju je donijela jedna od
stranaka, nužne radi sprječava-nja izbje-gava-nja mjera koje se odnose na pristup trećih zema-lja njezinu tržištu na teme-lju odredaba ovoga Sporazuma.
GLAVA VI.
USKLAĐIVANJE PRAVA, PROVEDBA PRAVA
I PRAVILA TRŽIŠNOGA NATJECANJA
Članak 69.
1. Stranke pridaju važnost usklađiva-nju postojeće-ga hrvatskoga zakonodavstva sa
zakonodavstvom Zajednice. Hrvatska će nastojati osigurati postupno usklađiva-nje postojećih
zakona i buduće-ga zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).
2. Usklađiva-nje će započeti danom potpisiva-nja Sporazuma i postupno će se proširivati na sve
elemente pravne stečevine Zajednice (acquis) iz ovoga Sporazuma do kraja razdob-lja utvrđenoga u
članku 5. Sporazuma. Usklađiva-nje će se, posebice u ranoj fazi, usredotočiti na teme-ljne dijelove
pravne stečevine Zajednice (acquis) koji se odnose na unutar-nje tržište i na druga područja vezana
uz trgovinu, a na teme-lju programa o kojem se trebaju usuglasiti Komisija Europskih zajednica i
Hrvatska. Hrvatska će u dogovoru s Komisijom Europskih zajednica definirati načine nadgleda-nja
provedbe usklađiva-nja zakonodavstva i rad-nji koje treba poduzimati u svezi s -nje-govom
provedbom.
Članak 70.
TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE
1. S-ljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na
trgovinu između Zajednice i Hrvatske:
(i) svi sporazumi između poduzetnika, odluke udruže-nja poduzetnika i usklađene prakse između
poduzetnika, čiji je ci-lj ili učinak sprečava-nje, ograničava-nje ili narušava-nje tržišnoga natjecanja;
(ii) zlouporaba vladajuće-ga položaja jednog ili više poduzetnika na teritoriju Zajednice ili
Hrvatske u cjelini, ili u -njihovim značajnim dijelovima;
(iii) svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušava-njem tržišnoga natjeca-nja dava-njem
prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima.
2. Svako postupa-nje suprotno ovom članku ocje-njivat će se na teme-lju kriterija koji proizlaze iz
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (26 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
primjene pravila o tržišnom natjeca-nju u Zajednici, posebice članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora o
osniva-nju Europske zajednice i instrumenata za tumače-nje koje su usvojile institucije Zajednice.
3. Stranke će osigurati da operativno neovisnomu javnomu tijelu budu povjerene ovlasti nužne za
potpunu primjenu stavka 1. (i) i (ii) ovoga članka glede privatnih i javnih poduzetnika i
poduzetnika kojima su dodije-ljena posebna prava.
4. Hrvatska će osnovati operativno neovisno tijelo kojemu će povjeriti ovlasti nužne za potpunu
primjenu stavka 1. (iii) ovoga članka u roku od godine dana od dana stupa-nja na snagu ovoga
Sporazuma. To će tijelo, inter alia, biti ovlašteno odobravati programe državne potpore i
pojedinačne potpore u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i naređivati povrat državne potpore koja
je nezakonito dodije-ljena.
5. Svaka će stranka osigurati transparentnost na području državnih potpora, tako što će, inter alia,
drugoj stranci dostav-ljati redoviti godiš-nji izvještaj ili drugi odgovarajući dokument, slijedeći
metodologiju i prikaz koji je sadržan u pre-gledu državnih potpora Zajednice. Na zahtjev jedne od
stranaka druga će stranka osigurati informacije o određenim pojedinačnim slučajevima javne
potpore.
6. Hrvatska će izraditi sveobuhvatan popis programa potpore koji su uspostav-ljeni prije osniva-nja
tijela iz stavka 4. i takve će programe pomoći uskladiti s kriterijima iz stavka 2. u razdob-lju ne
dužem od četiri godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma.
7. (a) Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) stranke prihvaćaju da će se prve četiri godine nakon
stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma svaka državna potpora koju dodje-ljuje Hrvatska ocje-njivati,
uzimajući u obzir či-njenicu da se Hrvatska smatra područjem koje je istovjetno područjima
Zajednice koja su opisana u članku 87. (3) (a) Ugovora o osniva-nju Europske zajednice.
(b) Unutar tri godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će Komisiji Europskih
zajednica dostaviti svoje iznose BDP po glavi stanovnika koji su usklađeni na razini NUTS-a II.
Tijelo iz stavka 4. i Komisija Europskih zajednica potom će zajedno ocijeniti podobnost hrvatskih
re-gija i na teme-lju toga maksimalni iznos potpora kako bi se izradila karta re-gionalnih potpora na
osnovi odgovarajućih smjernica Zajednice.
8. Glede proizvoda iz poglav-lja II, glave IV:
– stavak 1. (iii) neće se primje-njivati;
– svako postupa-nje suprotno stavku 1. (i) ocje-njivat će se prema kriterijima koje je utvrdila
Zajednica na teme-lju članaka 36. i 37. Ugovora o osniva-nju Europske zajednice i posebnih
instrumenata Zajednice koji su usvojeni na toj osnovi.
9. Ako jedna od stranaka smatra da je određeno psotupa-nje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. ovoga
članka, može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija unutar Vijeća za stabilizaciju i
pridruživa-nje ili trideset radnih dana nakon što se obratila za konzultacije.
Ništa iz ovoga članka nije u suprotnosti i ne može na bilo koji način utjecati na protudampinške ili
kompenzacijske mjere koje bilo koja stranka poduzima u skladu s odgovarajućim članicama Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 i Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o
subvencijama i kompenzacijskim mjerama, ili s odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (27 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Članak 71.
INTELEKTUALNO, INDUSTRIJSKO I TRGOVAČKO VLASNIŠTVO
1. Prema odredbama ovoga članka i Dodatka VIII. stranke potvrđuju važnost koju pridaju osiguranju odgovarajuće i učinkovite zaštite i provedbe prava intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga
vlasništva.
2. Hrvatska će poduzeti nužne mjere kako bi najkasnije tri godine od stupa-nja na snagu ovoga
Sporazuma zajamčila razinu zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koja je
slična zaštiti koja postoji u Zajednici, uk-ljučujući učinkovita sredstva za provedbu tih prava.
3. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje može odlučiti obvezati Hrvatsku na pristupa-nje
određenim višestranim ugovorima u tom području.
4. Ako se pojave problemi u području intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koji
utječu na trgovinske uvjete, morat će se hitno priopćiti Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje, na
zahtjev bilo koje od stranaka, radi postiza-nja obostrano zadovo-ljavajućih rješe-nja.
Članak 72.
JAVNE NABAVE
1. Stranke smatraju da je že-ljeni ci-lj otvara-nje pristupa nadmeta-nju za sklapa-nje ugovora o
javnim nabavama na teme-lju nediskriminacije i uzajamnosti, posebice u skladu s pravilima
Svjetske trgovinske organizacije.
2. Hrvatskim trgovačkim društvima, bez obzira na to jesu li osnovana u Zajednici ili nisu, od stupanja na snagu ovoga Sporazuma bit će omogućen pristup natječajima o javnim nabavama u
Zajednici, prema pravilima o nabavama koja vrijede u Zajednici, pod uvjetima ne ma-nje povoljnim od uvjeta koji se primje-njuju na društva Zajednice.
Gor-nje odredbe također će se primje-njivati na ugovore s područja komunalnih usluga nakon što
hrvatska Vlada usvoji zakonodavstvo kojim se na to područje uvode pravila Zajednice. Zajednica
će periodično provjeravati je li Hrvatska stvarno uvela takvo zakonodavstvo.
Trgovačkim društvima Zajednice koja nisu osnovana u Hrvatskoj omogućit će se pristup
natječajima o javnim nabavama u Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, pod
uvjetima ne ma-nje povo-ljnim od uvjetima koji se primje-njuju na hrvatska društva, najkasnije tri
godine od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma. Društva Zajednice osnovana u Hrvatskoj, prema
odredbama poglav-lja 2., glave V., imat će pristup natječajima o javnim nabavama pod uvjetima ne
ma-nje povo-ljnim od uvjeta koji se primje-njuju na hrvatska društva od stupa-nja na snagu ovoga
Sporazuma.
Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje periodično će ispitivati mogućnost da Hrvatska svim
društvima Zajednice omogući pristup najtečajima o javnim nabavama u Hrvatskoj.
3. Što se tiče poslovnoga nastana, djelova-nja, pruža-nja usluga između Zajednice i Hrvatske te
zapoš-ljava-nja i kreta-nja radne snage, što je povezano s izvršava-njem ugovora o javnim
nabavama, primje-njuju se odredbe članaka 45. do 68.
Članak 73.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (28 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
NORMIZACIJA, MJERITELJSTVO, OVLAŠĆIVANJE I OCJENA SUKLADNOSTI
1. Hrvatska će poduzeti potrebne mjere kako bi postupno postigla usklađenost s tehničkim
propisima Zajednice i europskom normizacijom, mjerite-ljstvom i ovlašćiva-njem te postupcima za
ocjenu sukladnosti.
2. U tu će svrhu stranke u ranoj fazi započeti:
– promicati uporabu tehničkih propisa Zajednice i europskih norma, te postupaka ispitiva-nja i
ocjene sukladnosti;
– zak-ljučivati, po potrebi, Europske protokole za ocjenu sukladnosti;
– poticati razvoj infrastrukture za kakvoću; normizaciju, mjerite-ljstvo, ovlašćiva-nje i ocjenu
sukladnosti;
– promicati sudjelova-nje Hrvatske u radu specijaliziranih europskih organizacija, osobito u
Europskom odboru za normizaciju, Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju, Europskom
institutu za telekomunikacijske norme, Europskoj surad-nji na ovlašćiva-nju, u Europskoj surad-nji
u zakonskom mjerite-ljstvu i u EUROMET–u.
Članak 74.
ZAŠTITA POTROŠAČA
Stranke će surađivati kako bi uskladile standarde za zaštitu potrošača u Hrvatskoj sa standardima u
Zajednici. Učinkovita je zaštita potrošača nužna kako bi se osiguralo primjereno funkcionira-nje
tržišnoga gospodarstva. Ta će zaštita ovisiti o razvoju upravne infrastrukture radi osigura-nja
nadzora nad tržištem i provedbe zakona na tom području.
U tu će svrhu i u -njihovu zajedničkom interesu stranke poticati i osigurati:
– usklađiva-nje zakonodavstva i prilagođava-nje zaštite potrošača u Hrvatskoj zaštiti koja je na
snazi u Zajednici;
– politiku aktivne zaštite potrošača, uk-ljučujući veću informiranost i razvoj neovisnih organizacija;
– učinkovitu pravnu zaštitu potrošača radi pobo-ljša-nja kakvoće potrošačke robe i održava-nja
odgovarajućih sigurnosnih standarda.
GLAVA VII.
PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
UVOD
Članak 75.
JAČANJE INSTITUCIJA I VLADAVINE PRAVA
U surad-nji na području pravosuđa i unutar-njih poslova stranke će posebnu važnost pridavati
konsolidira-nju vladavine prava i jača-nju institucija na svim razinama u području uprave općenito,
a posebice u provođe-nju prava i u pravosudnim mehanizmima.
Surad-nja na području pravosuđa usredotočit će se posebice na neovisnost sudstva, pobo-ljša-nje nje-gove učinkovitosti i na izobrazbu pravne struke.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (29 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
SURADNJA NA PODRUČJU KRETANJA OSOBA
Članak 76.
VIZE, GRANIČNA KONTROLA, AZIL I MIGRACIJE
1. Stranke će surađivati na područjima viza, granične kontrole, azila i migracija i utvrdit će okvire
za surad-nju u tim područjima, uk-ljučujući surad-nju na re-gionalnoj razini.
2. Surad-nja u pita-njima iz stavka 1. teme-ljit će se na međusobnim konzultacijama i uskoj
koordinaciji između stranaka te bi trebala uk-ljučivati tehničku i upravnu pomoć u:
– razmjeni informacija o zakonodavstvu i praksi;
– izradi zakonodavstva;
– poveća-nju učinkovitosti institucija;
– izobrazbi osob-lja;
– zaštiti putnih isprava i otkriva-nju lažnih isprava.
3. Surad-nja će se posebno usredotočiti:
– u području azila na izradu i primjenu nacionalnoga zakonodavstva kako bi se dostigli standardi iz
Ženevske konvencije iz 1951. i Njujorškoga protokola iz 1967. radi osigurava-nja poštova-nja
načela zabrane protjeriva-nja;
– u području le-galnih migracija na pravila ulaska te na prava i status osoba kojima je odobren
ulazak. U svezi s migracijama stranke su sporazumne osigurati pravedni tretman držav-ljanima
drugih zema-lja koji zakonito prebivaju na -njihovu teritoriju i promicati politiku inte-gracije radi
osigurava-nja prava i obveza koji su usporedivi s pravima i obvezama koje imaju -njihovi državljani.
Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje može predložiti dodatna područja surad-nje u skladu s ovim
člankom.
Članak 77.
SPREČAVANJE I KONTROLA ILEGALNIH IMIGRACIJA; PONOVNI PRIHVAT
(READMISIJA)
1. Stranke su suglasne surađivati radi sprečava-nja i kontrole ile-galnih imigracija. U tu svrhu:
– Hrvatska je suglasna ponovno prihvatiti sve svoje držav-ljane koji se ile-galno nalaze na teritoriju
neke države članice na -njezin zahtjev i bez dodatnih formalnosti;
– također, svaka je država članica Europske unije suglasna ponovno prihvatiti sve svoje držav-ljane
koji se ile-galno nalaze na teritoriju Hrvatske na -njezin zahtjev i bez dodatnih formalnosti.
Države članice Europske unije i Hrvatska osigurat će svojim držav-ljanima odgovarajuće osobne
isprave te će im za to pružiti potrebnu upravnu podršku.
2. Stranke su suglasne da na zahtjev Hrvatska i Europska zajednica sklope sporazum koji će urediti
posebne obveze Hrvatske i država članica Europske unije za ponovni prihvat, uk-ljučujući obvezu
ponovnog prihvata držav-ljana drugih zema-lja i osoba bez držav-ljanstva.
3. Do sklapa-nja sporazuma sa Zajednicom iz stavka 2. Hrvatska je suglasna sklopiti, na zahtjev
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (30 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
neke države članice, dvostrane sporazume s pojedinim državama članicama Europske unije kojima
se uređuju posebne obveze ponovnoga prihvata između Hrvatske i te države članice, uk-ljučujući
obvezu ponovnoga prihvata držav-ljana drugih zema-lja i osoba bez držav-ljanstva.
4. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje ispitat će koji bi se dodatni zajednički napori mogli učiniti
radi sprečava-nja i kontrole ile-galnih imigracija, uk-ljučujući trgovinu -ljudima.
SURADNJA U VEZI S PRANJEM NOVCA
I NEDOPUŠTENIM DROGAMA
Članak 78.
PRANJE NOVCA
1. Stranke su suglasne da je prijeko potrebno ulagati napore i surađivati kako bi spriječile uporabu
svojih financijskih sustava za pra-nje prihoda stečenih od kaznenih djela općenito, a posebice od
kaznenih djela vezanih uz drogu.
2. Surad-nja na tom području može uk-ljučivati upravnu i tehničku pomoć radi razvoja provedbe
propisa i omogućava-nja učinkovita funkcionira-nja odgovarajućih standarda i mehanizama za
sprečava-nje pra-nja novca istovjetnih onima koje je usvojila Zajednica i međunarodni forumi na
ovom području.
Članak 79.
SURADNJA U VEZI S NEDOPUŠTENIM DROGAMA
1. Stranke će, u granicama svojih ovlasti i nadležnosti, surađivati kako bi osigurale uravnotežen i
inte-griran pristup kontroli droga. Politika i aktivnosti kontrole droga bit će usmjerene na sma-njivanje opskrbe, trgovine i potraž-nje za nedopuštenim drogama te na učinkovitiju kontrolu prekurzora.
2. Stranke će se dogovoriti o potrebnim metodama surad-nje za postiza-nje tih ci-ljeva. Aktivnosti
će se teme-ljiti na zajednički dogovorenim načelima u skladu sa strate-gijom EU za kontrolu droga.
Surad-nja će se između stranaka sastojati od tehničke i upravne pomoći, posebice na ovim
područjima:
– izradi nacionalnoga zakonodavstva i politika;
– osniva-nju institucija i informativnih centara;
– izobrazbi osob-lja;
– istraživa-njima vezanim uz droge;
– sprečava-nju zlouporabe prekurzora za nedopuštenu proizvod-nju droga.
Stranke se mogu dogovoriti o uk-ljučiva-nju drugih područja.
SURADNJA U KAZNENIM PITANJIMA
Članak 80.
SpreČava-nje i suzbija-nje kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti
1. Stranke su suglasne surađivati u suzbija-nju i sprečava-nju kaznenih i nezakonitih aktivnosti,
organiziranih ili drugih, kao što su:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (31 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– trgovina -ljudima;
– protuzakonite gospodarske aktivnosti, a posebice korupcija, krivotvore-nje novca, nezakonite
transakcije s robom, kao što je industrijski otpad, radioaktivni materijal i promet nezakonitim ili
krivotvorenim proizvodima;
– nedopuštena trgovina drogom i psihotropnim tvarima;
– krijumčare-nje;
– nedopuštena trgovina oružjem;
– terorizam.
Surad-nja u navedenim pita-njima bit će predmetom konzultacija i bliske koordinacije između
stranaka.
2. Tehnička i upravna pomoć na tom području može uk-ljučivati:
– izradu nacionalnoga zakonodavstva na području kaznenoga prava;
– poveća-nje učinkovitosti institucija zaduženih za suzbija-nje i sprečava-nje kriminala;
– izobrazbu osob-lja i usavršava-nje istražnih sredstava;
– utvrđiva-nje mjera za sprečava-nje kriminala.
GLAVA VIII.
POLITIKE SURADNJE
Članak 81.
1. Zajednica i Hrvatska će uspostaviti tijesnu surad-nju čiji je ci-lj doprinos razvoju i rastu
Hrvatske. Takva će surad-nja ojačati postojeće gospodarske veze na najširim mogućim teme-ljima
u korist obiju stranaka.
2. Politike i druge mjere bit će oblikovane kako bi omogućile gospodarski i društveni razvoj
Hrvatske. Te bi politike trebale osigurati da se i pita-nja okoliša od samoga početka u potpunosti uključe i poveću sa zahtjevima za harmoničan društveni razvoj.
3. Politike će surad-nje biti inte-grirane u re-gionalni okvir surad-nje. Posebna će se pozornost
posvetiti mjerama koje mogu poticati surad-nju između Hrvatske i susjednih zema-lja, uk-ljučujući
države članice, čime će se pridonijeti re-gionalnoj stabilnosti. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odrediti prioritete među politikama surad-nje, opisanima u da-lj-njem tekstu, i unutar -njih.
Članak 82.
GOSPODARSKA POLITIKA
1. Zajednica i Hrvatska će surađivati i na taj način olakšati gospodarsku reformu i pobo-ljšati
razumijeva-nje teme-ljnih čimbenika svojih gospodarstava i primjene gospodarske politike u
tržišnim gospodarstvima.
2. S tim će ci-ljem Zajednica i Hrvatska surađivati radi:
– razmjene informacija o makroekonomskim rezultatima i izgledima te o razvojnim strate-gijama;
– zajedničke analize gospodarskih pita-nja od zajedničkoga interesa, uk-ljučujući i oblikova-nje
gospodarske politike i instrumenata za -njezinu provedbu;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (32 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– promica-nja šire surad-nje radi ubrzava-nja pritjeca-nja tehnološkog zna-nja i iskustva (knowhow) te pristupa novim tehnologijama.
3. Na zahtjev hrvatskih vlasti Zajednica može osigurati pomoć u pruža-nju potpore naporima
Hrvatske prema postupnom usklađiva-nju -njezinih politika s politikama Ekonomske i monetarne
unije. Surad-nja će na tom području uk-ljučivati neformalnu razmjenu informacija koje se tiču
načela i funkcionira-nja Ekonomske i monetarne unije i Europskog sustava središ-njih banaka.
Članak 83.
SURADNJA U PODRUČJU STATISTIKE
1. Surad-nja u području statistike bit će usmjerena na razvitak učinkovitoga i održivoga
statističkoga sustava koji će biti u sta-nju pravodobno dati pouzdane, objektivne i točne podatke
potrebne za planira-nje i praće-nje procesa tranzicije i reforme u Hrvatskoj. On će pomoći
Državnom zavodu za statistiku Hrvatske da na bo-lji način udovo-lji potrebama svojih korisnika u
javnoj upravi i u privatnim poduzećima. Statistički će sustav poštovati teme-ljna statistička načela
koja su donijeli Ujedi-njeni narodi i odredbe europskoga statističkog prava te će se razvijati prema
pravnoj stečevini Zajednice (acquis).
2. U tu svrhu stranke mogu surađivati posebice:
– u promica-nju razvoja učinkovite statističke službe u Hrvatskoj, koja se teme-lji na
odgovarajućem institucionalnom okviru;
– u da-lj-njem usklađiva-nju s međunarodnim i europskim standardima i klasifikacijom kako bi se
nacionalnom statističkom sustavu omogućilo usvaja-nje pravne stečevine Zajednice (acquis) na
području statistike;
– u pruža-nju odgovarajućih društveno-gospodarskih podataka gospodarskim čimbenicima iz
privatnoga i javnoga sektora i istraživačkoj zajednici;
– u pruža-nju podataka potrebnih za provođe-nje i praće-nje gospodarske reforme;
– u osigurava-nju tajnosti pojedinačnih podataka;
– u postupnom poveća-nju prikup-lja-nja podataka i -njihovu prijenosu u Europski statistički sustav.
3. Surad-nja će na tom području uk-ljučiti posebice razmjenu informacija o metodama, prijenosu
tehnološkog zna-nja i iskustva (know-how) te o izobrazbi.
Članak 84.
BANKARSTVO, OSIGURANJE I OSTALE FINANCIJSKE USLUGE
1. Stranke će surađivati u uspostav-lja-nju i razvija-nju odgovarajuće-ga okvira za potica-nje
bankarskih, osiguravate-ljskih i financijskih usluga u Hrvatskoj.
Ta će se surad-nja usredotočiti na:
– usvaja-nje zajedničkoga računovodstvenoga sustava koji odgovara europskim standardima;
– jača-nje i restrukturira-nje bankarstva, osigura-nja i ostalih financijskih sektora;
– pobo-ljša-nje nadzora i re-gulacije bankarskih i drugih financijskih usluga;
– razmjenu informacija, posebice u vezi s predloženim zakonodavstvom;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (33 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– pripremu prijevoda i pojmovnika.
2. Stranke će surađivati u razvija-nju učinkovita sustava revizije u Hrvatskoj, slijedeći usklađene
metode i postupke Zajednice.
Surad-nja će se usredotočiti na:
– tehničku pomoć Državnomu uredu za reviziju u Hrvatskoj;
– osniva-nje internih jedinica za reviziju u službenim agencijama;
– razmjenu informacija u svezi sa sustavima revizija;
– normizacija revizorske dokumentacije;
– programe izobrazbe i savjetova-nja.
Članak 85.
POTICANJE I ZAŠTITA ULAGANJA
1. Ci-lj je surad-nje između stranaka uspostava povo-ljne klime za domaća i strana privatna ulaganja.
2. Posebni će ci-ljevi surad-nje biti:
– za Hrvatsku pobo-ljša-nje pravnoga okvira koji će pogodovati i štititi ulaga-nje;
– sklapa-nje, kada je to primjereno, dvostranih sporazuma o potica-nju i zaštiti ulaga-nja s
državama članicama;
– pobo-ljša-nje zaštite ulaga-nja.
Članak 86.
INDUSTRIJSKA SURADNJA
1. Ci-lj je surad-nje promica-nje modernizacije i restrukturira-nja hrvatske industrije i pojedinih
sektora, te industrijske surad-nje između gospodarskih čimbenika obiju strana, posebice jača-nja
privatnoga sektora pod uvjetima koji jamče zaštitu okoliša.
2. Inicijative za industrijsku surad-nju odražavat će prioritete koje su utvrdile obje stranke. One će
uzeti u obzir re-gionalne aspekte industrijskoga razvoja, pri čemu će se, gdje je to bitno, promicati
međudržavna partnerstva. Te će inicijative posebice nastojati uspostaviti odgovarajući okvir za
poduzetništvo, pobo-ljšati uprav-lja-nje tvrtkama i tehnološko zna-nje i iskustvo (know-how) te
promicati tržište, tržišnu transparentnost i poslovno okruže-nje. Posebna će se pozornost posvetiti
uspostavi učinkovitih aktivnosti u Hrvatskoj radi promica-nja izvoza.
Članak 87.
MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
Stranke će težiti razvija-nju i jača-nju maloga i sred-nje-ga poduzetništva u privatnom sektoru,
osniva-nju novih poduzeća na područjima koja nude mogućnost za rast i surad-nju među malim i
sred-njim poduzetnicima u Zajednici i Hrvatskoj.
Članak 88.
TURIZAM
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (34 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
1. Surad-nja između stranaka u turizmu težit će omogućiva-nju i potica-nju turizma i turističke
djelatnosti prijenosom tehnološkog zna-nja i iskustva (know-how), te sudjelova-njem Hrvatske u
važnim europskim turističkim organizacijama i proučava-njem mogućnosti zajedničkoga djelovanja.
2. Surad-nja će posebno uk-ljučivati:
– razmjenu informacija o važnim pita-njima od zajedničkoga interesa koje imaju utjecaj na
turistički sektor i na prijenos tehnološkog zna-nja i iskustva (know-how);
– potica-nje razvoja infrastrukture koja će ubrzati ulaga-nja u turistički sektor;
– razmatra-nje re-gionalnih projekata u turizmu.
Članak 89.
CARINE
1. Stranke će surađivati kako bi zajamčile poštova-nje svih odredaba koje su planirane za usvaja-nje
na području trgovine i kako bi postigle usklađiva-nje carinskog sustava u Hrvatskoj sa sustavom u
Zajednici, čime će se otvoriti put mjerama liberalizacije koje se predviđaju ovim Sporazumom.
2. Surad-nja će posebice uk-ljučivati:
– mogućnost međusobnoga poveziva-nja tranzitnih sustava Zajednice i Hrvatske te uporabu
Jedinstvene carinske deklaracije (JCD);
– pobo-ljša-nje i pojednostav-lje-nje inspekcija i formalnosti oko prijevoza roba;
– razvoj prekogranične infrastrukture između stranaka:
– razvoj potpore za surad-nju na području carina radi uvođe-nja modernih carinskih informacijskih
sustava;
– razmjenu informacija uk-ljučujući informacije o metodama istrage;
– Kombiniranu nomenklaturu koju će Hrvatska usvojiti;
– izobrazbu carinskih službenika.
2. Ne dovodeći u pita-nje da-lj-nju surad-nju koja je predviđena ovim Sporazumom, posebno
članke 77., 78. i 79., međusobna pomoć upravnih carinskih tijela stranaka odvijat će se u skladu s
odredbama Protokola 5.
Članak 90.
OPOREZIVANJE
Stranke će uspostaviti surad-nju na području oporeziva-nja, uk-ljučujući mjere usmjerene na da-ljnju reformu fiskalnoga sustava i preustroj porezne uprave radi osigura-nja učinkovitosti ubira-nja
poreza i borbe protiv poreznih prijevara.
Članak 91.
SURADNJA NA PODRUČJU SOCIJALNE POLITIKE
1. Na području zapoš-ljava-nja surad-nja će se između stranaka osobito usredotočiti na unapređivanje službi za posredova-nje u zapoš-ljava-nju i za profesionalnu orijentaciju osigurava-njem
podrške i promica-njem lokalnoga razvoja kao pomoći restrukturira-nju industrijskoga tržišta i
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (35 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
tržišta radne snage.
To će uk-ljučivati i mjere, kao što su studije, razmjene struč-njaka te informatičke i obrazovne
aktivnosti.
2. Na području socijalne sigurnosti stranke će težiti prilagodbi sustava socijalne sigurnosti u
Hrvatskoj novim gospodarskim i socijalnim zahtjevima, ponajprije pruža-njem usluga struč-njaka i
organizira-njem informatičkih i obrazovnih aktivnosti.
3. Surad-nja će između stranaka uk-ljučivati prilagodbu hrvatskoga zakonodavstva u pogledu
radnih uvjeta i jednakih mogućnosti za žene i muškarce.
4. Stranke će razvijati međusobnu surad-nju na pobo-ljša-nju razine zaštite zdrav-lja i sigurnosti
radnika, uzimajući kao primjer razinu zaštite koja postoji u Zajednici.
Članak 92.
POLJOPRIVREDA I POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKI SEKTOR
Ci-lj je surad-nje u ovom području modernizacija i restrukturira-nje po-ljoprivrede i poljoprivredno-industrijskog sektora u skladu s pravilima i standardima Zajednice, te u uprav-lja-nju
vodoprivredom, zatim ruralni razvoj, postupno usklađiva-nje veterinarskoga i fitosanitarnoga
zakonodavstva s normama koje vrijede u Zajednici, te razvoj šumarstva u Hrvatskoj.
Članak 93.
RIBARSTVO
Zajednica i Hrvatska će ispitati mogućnost određiva-nja područja od zajedničkoga interesa u
području ribarstva, koja bi po svojoj prirodi morala biti obostrano korisna.
Članak 94.
OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA
1. Stranke će surađivati na podiza-nje razine opće-ga obrazova-nja i stručnih kvalifikacija u
Hrvatskoj.
2. Program Tempus će pridonijeti jača-nju surad-nje između stranaka na području obrazova-nja i
izobrazbe, promica-nja demokracije, vladavine prava i gospodarske reforme.
3. Europska zaklada za izobrazbu također će pridonijeti unapređiva-nju obrazovnih struktura i
aktivnosti u Hrvatskoj.
Članak 95.
KULTURNA SURADNJA
Stranke se obvezuju promicati kulturnu surad-nju. Ta surad-nja služi, inter alia, za poveća-nje
uzajamnoga razumijeva-nja i poštova-nja među pojedincima, zajednicama i narodima.
Članak 96.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA
Zajednica i Hrvatska će poduzeti potrebne mjere za potica-nje uzajamne razmjene informacija.
Prioritet će se dati programima čiji je ci-lj pruža-nje osnovnih informacija o Zajednici široj javnosti
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (36 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
i informacija stručnim krugovima u Hrvatskoj o specijaliziranim područjima.
Članak 97.
SURADNJA NA AUDIOVIZUALNOM PODRUČJU
1. Stranke će surađivati na promica-nju audiovizualne industrije u Europi i potica-nju koprodukcije
u kinematografiji i na televiziji.
2. Hrvatska će uskladiti svoju politiku re-gulira-nja sadržajnih aspekata prekograničnoga
radiotelevizijskoga emitira-nja s politikom Zajednice, pridajući osobitu pozornost pita-njima koja
se tiču stjeca-nja prava intelektualnoga vlasništva nad programima i satelitskim ili kablovskim
emitira-njem, te će uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).
Članak 98.
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I SRODNE USLUGE
1. Stranke će osnažiti surad-nju na području elektroničkih komunikacijskih infrastruktura, uključujući klasične telekomunikacijske mreže i relevantne elektroničke audiovizualne prijenosne
mreže, te srodne usluge radi konačnoga usklađiva-nja Hrvatske s pravnom stečevinom Zajednice
(acquis) nakon stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma.
2. Ta će se surad-nja usredotočiti na ova prioritetna područja:
– razvoj politike,
– pravne i re-gulatorne aspekte,
– izgrad-nju institucija koje su nužne za liberalizirano okruže-nje,
– modernizaciju hrvatske elektroničke infrastrukture i -njezinu inte-graciju u europske i svjetske
mreže, s naglaskom na pobo-ljša-nja na re-gionalnoj razini,
– međunarodnu surad-nju,
– surad-nju s europskim strukturama, osobito sa strukturama koje se bave normizacijom,
– koordinira-nje stajališta u međunarodnim organizacijama i forumima.
Članak 99.
INFORMATIČKO DRUŠTVO
Stranke će osnažiti surad-nju na da-lj-njem razvija-nju informatičkoga društva u Hrvatskoj.
Globalni će ci-ljevi biti priprema društva u cjelini za digitalno doba, privlače-nje ulaga-nja i
međusobno funkcionira-nje mreža i usluga.
Hrvatske će vlasti, uz pomoć Zajednice, paž-ljivo ispitati sve političke obveze preuzete u Europskoj
uniji radi usklađiva-nja svojih politika s politikama Unije.
Hrvatske će vlasti izraditi plan usvaja-nja zakonodavstva Zajednice na području informatičkoga
društva.
Članak 100.
PROMET
1. Dodatno odredbama članka 58. i Protokola 6. ovoga Sporazuma, stranke će razvijati i pojačati
surad-nju na području prometa kako bi Hrvatskoj omogućile da:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (37 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– restrukturira i modernizira prometnu i pripadajuću infrastrukturu;
– pobo-ljša kreta-nje putnika i roba te pristup tržištu prijevoznih usluga ukla-nja-njem upravnih,
tehničkih i drugih prepreka;
– postigne operativne standarde koji su usporedivi sa standardima u Zajednici;
– razvije prometni sustav koji će biti spojiv i usklađen sa sustavom Zajednice;
– pobo-ljša zaštitu okoliša u području prometa, sma-nji štetne učinke i zagađe-nje.
2. Surad-nja će uk-ljučivati ova prioritetna područja:
– razvoj infrastrukture cesta, že-ljeznica, zračnih luka, unutraš-njih plovnih putova, luka i ostalih
glavnih pravaca od zajedničkog interesa, te transeuropskih i paneuropskih veza;
– uprav-lja-nje že-ljeznicama i zračnim lukama, uk-ljučujući primjerenu surad-nju između
odgovarajućih državnih tijela;
– cestovni promet, uk-ljučujući cestovne poreze i pristojbe, te socijalne i ekološke aspekte;
– kombinirani že-ljeznički i cestovni promet;
– usklađiva-nje stastitike o međunarodnom prometu;
– modernizira-nje tehničke prometne opreme u skladu sa standardima Zajednice i pomoć pri dobivanju financira-nja u tu svrhu, osobito za cestovno-že-ljeznički promet, kombinirani promet i prekrcaj;
– promica-nje zajedničkih tehnoloških i istraživačkih programa;
– usvaja-nje koordinirane prometne politike koja je sukladna politici koja se primje-njuje u
Zajednici.
Članak 101.
ENERGETIKA
1. Surad-nja će odražavati načela tržišne ekonomije i Ugovora o europskoj energetskoj pove-lji, te
će se razvijati s ci-ljem postupne inte-gracije europskih energetskih tržišta.
2. Surad-nja će osobito uk-ljučivati s-ljedeće:
– stvara-nje i planira-nje energetske politike, uk-ljučujući modernizaciju infrastrukture, pobo-ljšanje i diverzifikaciju opskrbe te pobo-ljša-nje pristupa energetskomu tržištu, uk-ljučujući olakšavanje provoza, prijenosa i distribucije te ponovnu uspostavu re-gionalno važnih električnih veza sa
susjednim zem-ljama;
– mena-džment i izobrazbu za energetski sektor, prijenos tehnologije i tehnološkog zna-nja i
iskustva (know-how);
– promica-nje šted-nje energije, učinkovitosti energije, obnov-ljive energije i proučava-nje učinka
proizvod-nje i potroš-nje energije na okoliš;
– stvara-nje okvirnih uvjeta za restrukturira-nje energetskih tvrtki i surad-nju između poduzetnika u
tom sektoru;
– razvoj re-gulatornoga okvira u energetici u skladu s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).
Članak 102.
NUKLEARNA SIGURNOST
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (38 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
1. Stranke će surađivati na području nuklearne sigurnosti i zaštite. Surad-nja bi mogla obuhvatiti
ove teme:
– unapređiva-nje hrvatskoga zakonodavstva u području nuklearne sigurnosti i snaže-nje nadzornih
tijela i -njihovih resursa;
– zaštitu od radioaktivnoga zrače-nja, uk-ljučujući nadzira-nje okoliša zbog radioaktivnoga zračenja;
– postupa-nje s radioaktivnim otpadom i, ako je primjereno, stav-lja-nje nuklearnih postroje-nja
izvan pogona;
– potica-nje sporazuma između država članica Europske unije ili Euroatoma i Hrvatske o ranom
obavješćiva-nju i razmjeni informacija u slučaju nuklearnih nesreća, o sta-nju pripravnosti u hitnim
slučajevima, o prekograničnim seizmičkim istraživa-njima, te o pita-njima nuklearne sigurnosti
općenito, ako je primjereno;
– probleme vezane uz ciklus goriva;
– sigurno čuva-nje nuklearnih tvari;
– snaže-nje nadzora i kontrole prijevoza materijala koji je osjet-ljiv na radioaktivno zagađe-nje;
– odgovornost treće strane u vezi s nuklearnim pita-njima.
Članak 103.
OKOLIŠ
1. Stranke će razvijati i osnažiti svoju surad-nju na k-ljučnoj zadaći borbe protiv uništava-nja
okoliša radi promica-nja održivosti okoliša.
2. Surad-nja bi se mogla usredotočiti na ove prioritete:
– kakvoću vode, uk-ljučujući obradu otpadnih voda osobito prekograničnih vodnih tokova;
– suzbija-nje lokalnoga, re-gionalnoga i prekograničnoga zagađe-nja zraka i vode (uk-ljučujući
pitku vodu);
– učinkovito praće-nje razine zagađe-nja i emisija;
– razvoj strate-gija glede globalnih i klimatskih pita-nja;
– učinkovitu, održivu i čistu proizvod-nju i uporabu energije;
– klasifikaciju i sigurno rukova-nje kemikalijama;
– sigurnost industrijskih postroje-nja;
– sma-nje-nje, reciklira-nje i sigurno odlaga-nje otpada i provedbu Bazelske konvencije o kontroli
prekograničnih kreta-nja opasnih otpada i -njihova odlaga-nja (Bazel, 1989.);
– utjecaj po-ljoprivrede na okoliš; eroziju tla i zagađe-nje tla po-ljoprivrednim kemikalijama;
– zaštitu flore i faune, uk-ljučujući šume, i očuva-nje biološke raznovrsnosti;
– prostorno planira-nje, uk-ljučujući gradite-ljstvo i urbanizam;
– uporabu gospodarskih i fiskalnih instrumenata za pobo-ljša-nje okoliša;
– provedbu procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene okoliša;
– kontinuirano usklađiva-nje zakona i propisa s normama Zajednice;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (39 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– međunarodne ugovore o okolišu kojima je Zajednica stranka;
– surad-nju na re-gionalnoj i međunarodnoj razini;
– obrazova-nje i informira-nje o okolišu i održivom razvoju.
3. Na području zaštite od prirodnih katastrofa stranke će surađivati radi osigura-nja zaštite -ljudi,
životi-nja, imovine i okoliša od katastrofa uzrokovanih -ljudskim djelova-njem. U tu bi svrhu suradnja mogla obuhvaćati ova područja:
– razmjenu rezultata znanstvenih i istraživačkih razvojnih projekata;
– uzajamno i rano obavješćiva-nje te sustave upozore-nja o pogibe-ljnim nepogodama i -njihovim
pos-ljedicama;
– vježbe spašava-nja i pomoći te sustave pomoći u slučaju nepogoda;
– razmjenu iskustava u vezi s oporavkom i obnovom nakon nepogode.
Članak 104.
SURADNJA NA ISTRAŽIVANJU I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU
1. Stranke će promicati dvostranu surad-nju na civilnim znanstvenim istraživa-njima i tehnološkom
razvoju na teme-lju uzajamne koristi i, uzimajući u obzir raspoloživost izvora, odgovarajući pristup
-njihovim relevantnim programima, ovisno o postoja-nju odgovarajuće razine učinkovite zaštite
prava intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.
2. Surad-nja će obuhvaćati:
– razmjenu znanstvenih i tehničkih informacija i organizira-nje zajedničkih znanstvenih skupova;
– zajedničke aktivnosti na području istraživa-nja i tehnološkoga razvoja;
– aktivnosti u vezi s izobrazbom i programima pokret-ljivosti za znanstvenike, istraživače i
tehničare koji su angažirani na istraživa-njima i tehnološkom razvoju na objema stranama.
3. Takva će se surad-nja provoditi prema konkretnim rješe-njima, o kojima će se pre-govarati i koja
će biti utvrđena u skladu s postupcima koje usvoji svaka stranka, a koji će utvrđivati inter alia,
odgovarajuće odredbe o pravima intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.
Članak 105.
REGIONALNI I LOKALNI RAZVOJ
Stranke će jačati surad-nju na re-gionalnom razvoju radi pridonoše-nja gospodarskomu razvoju i
sma-nje-nju re-gionalnih nejednakosti.
Posebna će se pozornost pridavati prekograničnoj, među-državnoj i međure-gionalnoj surad-nji. U
tu se svrhu može organizirati razmjena informacija i struč-njaka.
GLAVA IX.
FINANCIJSKA SURADNJA
Članak 106.
Radi postiza-nja ci-ljeva ovoga Sporazuma i u skladu s člancima 3., 107. i 109. Hrvatska može
primiti od Zajednice financijsku pomoć u obliku potpore i zajmova, uk-ljučujući zajmove Europske
investicijske banke.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (40 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Članak 107.
Financijska pomoć u obliku potpore bit će pokrivena operativnim mjerama koje su utvrđene u
odgovarajućoj uredbi Vijeća unutar više-godiš-nje-ga indikativnoga okvira koji Zajednica utvrđuje
nakon savjetova-nja s Hrvatskom.
Cjelokupni ci-ljevi pomoći, u obliku izgrad-nje institucija i ulaga-nja, pridonosit će demokratskim,
gospodarskim i institucionalnim reformama u Hrvatskoj, u skladu s procesom stabilizacije i
pridruživa-nja. Financijska pomoć može obuhvatiti sva područja usklađiva-nja zakonodavstva i sve
politike surad-nje iz ovoga Sporazuma, uk-ljučujući pravosuđe i unutar-nje poslove. Trebalo bi
razmotriti potpunu provedbu projekata od zajedničkoga interesa koji se odnose na infrastrukturu i
koji su utvrđeni u Protokolu 6.
Članak 108.
Na zahtjev Hrvatske i u slučaju posebne potrebe Zajednica bi mogla ispitati, u koordinaciji s
međunarodnim financijskim institucijama, mogućnost da se iznimno odobri makrofinancijska
pomoć pod određenim uvjetima, vodeći računa o raspoloživosti svih financijskih sredstava.
Članak 109.
Radi omogućava-nja optimalne uporabe raspoloživih sredstava stranke će osigurati da doprinosi
Zajednice budu ostvareni u uskoj koordinaciji s doprinosima iz drugih izvora, poput država članica,
drugih zema-lja i međunarodnih financijskih institucija.
U tu će svrhu stranke redovito razmje-njivati informacije o svim izvorima pomoći.
GLAVA X.
INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 110.
Ovime se osniva Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje, koje će nadzirati primjenu i provedbu
ovoga Sporazuma. Ono će se sastajati na odgovarajućoj razini u redovitim razmacima i kada to
okolnosti zahtijevaju. Razmatrat će sva važna pita-nja koja se pojave u okviru ovoga Sporazuma i
sva druga dvostrana ili međunarodna pita-nja od obostranoga interesa.
Članak 111.
1. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje sastoji se od članova Vijeća Europske unije i članova
Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i članova hrvatske Vlade, s druge strane.
2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje donosi svoja pravila postupka.
3. Članovi Vijeća za stabilizaciju i pridruživa-nje mogu odrediti da budu zastup-ljeni u skladu s
uvjetima utvrđenim u pravilima postupka Vijeća.
4. Vijećem za stabilizaciju i pridruživa-nje naizmjence predsjedaju predstavnik Europske zajednice
i predstavnik Hrvatske u skladu s odredbama koje se utvrđuju u pravilima postupka Vijeća.
5. U pita-njima koja se -nje tiču Europska investicijska banka sudjeluje u radu Vijeća za
stabilizaciju i pridruživa-nje u svojstvu promatrača.
Članak 112.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (41 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje je radi postiza-nja ci-ljeva ovoga Sporazuma ovlašteno
donositi odluke unutar dose-ga ovoga Sporazuma, u slučajevima koji su u -njemu utvrđeni.
Donesene odluke obvezuju stranke, koje moraju poduzimati mjere nužne za provedbu tih odluka.
Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje također može davati odgovarajuće preporuke. Vijeće svoje
odluke i preporuke sastav-lja na teme-lju dogovora stranaka.
Članak 113.
Svaka stranka uputit će Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje bilo koji spor koji se odnosi na
primjenu ili tumače-nje ovoga Sporazuma. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje može riješiti spor
obvezujućom odlukom.
Članak 114.
1. Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje pomagat će u obav-lja-nju -nje-govih dužnosti Odbor za
stabilizaciju i pridruživa-nje, koji je sastav-ljen od predstavnika Vijeća Europske unije i
predstavnika Komisije Europskih zajednica s jedne strane, i predstavnika Hrvatske s druge strane.
2. U svojim pravilima postupka Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje utvrdit će dužnosti Odbora
za stabilizaciju i pridruživa-nje, koje uk-ljučuju pripremu sastanaka Vijeća za stabilizaciju i
pridruživa-nje, te način na koji će Odbor djelovati.
3. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje može prenijeti neke svoje ovlasti na Odbor za stabilizaciju
i pridruživa-nje. U tom slučaju Odbor za stabilizaciju i pridruživa-nje donosi svoje odluke u skladu
s uvjetima koji su utvrđeni u članku 112.
Članak 115.
Odbor za stabilizaciju i pridruživa-nje može osnivati pododbore.
Članak 116.
Ovime se osniva Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživa-nje. On će biti forum u kojem će
se zastupnici Hrvatskoga sabora i Europskoga parlamenta sastajati i razmje-njivati gledišta. Sastajat
će se u vremenskim razmacima koje sam utvrđuje.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživa-nje sastoji se od zastupnika Europskoga
parlamenta s jedne, i zastupnika Hrvatskoga sabora s druge strane.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživa-nje donosi svoja pravila postupka.
Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživa-nje naiz-mjence predsjedaju Europski
parlament i Hrvatski sabor u skladu s odredbama koje se utvrđuju u -nje-govim pravilima postupka.
Članak 117.
Svaka stranka obvezuje se unutar dose-ga ovoga Sporazuma osigurati da fizičke i pravne osobe
druge stranke imaju pristup bez diskriminacije u odnosu na vlastite držav-ljane nadležnim
sudovima i upravnim tijelima stranaka radi zaštite svojih osobnih i imovinskih prava.
Članak 118.
Ni jedna odredba ovoga Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:
(a) koje smatra nužnima kako bi spriječila otkriva-nje informacija suprotno -njezinim bitnim
sigurnosnim interesima;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (42 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
(b) koje se odnose na proizvod-nju ili trgovinu oružjem, stre-ljivom ili ratnim materijalom, ili na
istraživa-nje, razvoj ili proizvod-nju koja je prijeko potrebna za obrambene svrhe, pod uvjetom da
takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnoga natjeca-nja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;
(c) koje smatra bitnim za vlastitu sigurnost u slučaju ozbi-ljnih unutar-njih poremećaja koji utječu
na očuva-nje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbi-ljne međunarodne napetosti koja predstav-lja
ratnu prijet-nju, ili radi ispu-njava-nja obveza koje je prihvatila da bi se očuvali mir i međunarodna
sigurnost.
Članak 119.
1. Na područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i bez utjecaja na posebne odredbe koje on
sadrži:
– rješe-nja koje Hrvatska primijeni u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve
diskriminacije između država članica, -njihovih držav-ljana ili trgovačkih društava;
– rješe-nja koje Zajednica primijeni u odnosu na Hrvatsku ne smiju dovesti ni do kakve
diskriminacije između hrvatskih držav-ljana ili trgovačkih društava.
2. Odredbe stavka 1. ne dovode u pita-nje pravo stranaka da primijene relevantne odredbe svoga
poreznoga zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji u pogledu
prebivališta.
Članak 120.
1. Stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere koje su potrebne za ispu-njava-nje svojih obveza
prema ovomu Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ci-ljevi utvrđeni ovim Sporazumom.
2. Ako jedna od stranaka smatra da je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz ovoga
Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije toga, osim u slučajevima od osobite
žurnosti, dostavit će Vijeću za stabilizaciju i pridruživa-nje sve relevantne informacije koje su
potrebne za teme-ljito ispitiva-nje situacije radi pronalaže-nja rješe-nja koje je prihvat-ljivo
strankama.
3. Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najma-nje narušavaju provedbu
ovoga Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavještava Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje i
one će biti predmetom konzultacija unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživa-nje, ako to druga
stranka zatraži.
Članak 121.
Stranke su suglasne da će se odmah savjetovati preko odgovarajućih kanala na zahtjev bilo koje od
stranaka radi rasprav-lja-nja bilo koje-ga pita-nja koje se tiče tumače-nja ili provedbe ovoga
Sporazuma i drugih relevantnih oblika odnosa između stranaka.
Odredbe ovoga članka ni na koji način ne utječu i ne dovode u pita-nje članke 31., 38., 39. i 43.
Članak 122.
Sve dok se ne postignu jednaka prava pojedinaca i gospodarskih subjekata na teme-lju ovoga
Sporazuma, ovaj Sporazum neće utjecati na prava koja su im osigurana postojećim sporazumima
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (43 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
koji obvezuju jednu ili više država članica s jedne, i Hrvatsku s druge strane.
Članak 123.
Protokoli 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i Dodaci I. do VIII. čine sastavni dio ovoga Sporazuma.
Članak 124.
Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno vrijeme.
Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum uz obavijest o tome drugoj stranci. Ovaj Sporazum
prestaje šest mjeseci od dana takve obavijesti.
Članak 125.
U ovom Sporazumu pojam »stranke« znači Hrvatska s jedne, i Zajednica, ili -njezine države
članice, ili Zajednica i -njezine države članice, u skladu s -njihovim odnosnim ovlastima, s druge
strane.
Članak 126.
Ovaj se Sporazum primjenjuje na teritoriju Hrvatske, s jedne strane, te na teritorijima na kojima se
primjenjuju ugovori o osnivanju Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i
Europske zajednice za atomsku energiju i pod uvjetima utvrđenim u tim ugovorima, s druge strane.
Članak 127.
Glavni tajnik Vijeća Europske unije bit će depozitar ovoga Sporazuma.
Članak 128.
Sporazum je sastavljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki
od tih tekstova jednako vjerodostojan.
Članak 129.
Stranke će odobriti ovaj Sporazum u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima.
Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugoga mjeseca koji slijedi nakon dana kada su
stranke jedna drugu obavijestile o okončanju postupaka koji su navedeni u prvom stavku.
Članak 130.
PRIVREMENI SPORAZUM
U slučaju da prije okončanja postupaka koji su potrebni za stupanje na snagu ovoga Sporazuma
odredbe nekih dijelova ovoga Sporazuma, osobito one koje se odnose na slobodno kretanje roba i
na relevantne odredbe o prometu, stupe na snagu na osnovi Privremenoga sporazuma između
Hrvatske i Zajednice, stranke su suglasne da u takvim okolnostima, za potrebe odredaba glave IV.,
članaka 70. i 71. ovoga Sporazuma, Protokola 1. do 5. te odgovarajućih odredaba Protokola 6.,
izraz »dan stupanja na snagu ovog Sporazuma« znači dan stupanja na snagu relevantnoga
Privremenoga sporazuma u odnosu na obveze sadržane u naprijed navedenim odredbama.
STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN
COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE OTHER PART
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (44 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as »Croatia«,
of the one part, and
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the
European Coal and Steel Community, the Treaty establishing the European Atomic Energy
Community, and the Treaty on European Union,
hereinafter referred to as »Member States«, and
THE EUROPEAN COMMUNITY, THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY, THE
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY,
hereinafter referred to as the »Community«,
of the other part,
CONSIDERING the strong links between the Parties and the values that they share, their desire to
strengthen those links and establish a close and lasting relationship based on reciprocity and mutual
interest, which should allow Croatia to further strengthen and extend the relations with the
Community,
CONSIDERING the importance of this Agreement, in the framework of the Stabilisation and
Association process with the countries of south-eastrn Europe, in the establishment and
consolidation of a stable European order based on cooperation, of which the European Union is a
mainstay, as well as in the framework of the Stability Pact,
CONSIDERING the commitment of the Parties to contribute by all means to the political,
economic and institutional stabilisation in Croatia as well as in the region, through the development
of civic society and democratisation, institution building and public administration reform,
enhanced trade and economic cooperation, wide-ranging cooperation, including in justice and home
affairs, and the strengthening of national and regional security,
CONSIDERING the commitment of the Parties to increasing political and economic freedoms as
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (45 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
the very basis of this Agreement, as well as their commitment to respect human rights and the rule
of law, including the rights of persons belonging to national minorities, and democratic principles
through a multiparty system with free and fair elections,
CONSIDERING that Croatia reaffirms its commitment to the right of return for all refugees and
displaced persons and to the protection of their related rights,
CONSIDERING the commitment of the Parties to the full implementation of all principles and
provisions of the UN Charter, of the OSCE, notably those of the Helsinki Final Act, the concluding
documents of the Madrid and Vienna Conferences, the Charter of Paris for a New Europe, and of
the Stability Pact for south-eastern Europe, as well as to compliance with the obligations under the
Dayton/Paris and Erdut agreements, so as to contribute to regional stability and cooperation among
the countries of the region,
CONSIDERING the commitment of the Parties to the principles of free market economy and the
readiness of the Community to contribute to the economic reforms in Croatia,
CONSIDERING the commitment of the Parties to free trade, in compliance with the rights and
obligations arising out of the WTO,
DESIROUS of establishing regular political dialogue on bilateral and international issues of mutual
interest, including regional aspects, taking into account the Common Foreign and Security Policy of
the European Union,
CONVINCED that the Stabilisation and Association Agreement will create a new climate for
economic relations between them and above all for the development of trade and investment,
factors crucial to economic restructuring and modernisation,
BEARING IN MIND the commitment by Croatia to approximate its legislation in the relevant
sectors to that of the Community,
TAKING ACCOUNT of the Communityžs willingness to provide decisive support for the
implementation of reform and reconstruction, and to use all available instruments of cooperation
and technical, financial and economic assistance on a comprehensive indicative multiannual basis
to this endeavour,
CONFIRMING that the provisions of this Agreement that fall within the scope of Part III, Title IV
of the Treaty establishing the European Community bind the United Kingdom and Ireland as
separate Contracting Parties, and not as a part of the European Community, until the United
Kingdom or Ireland (as the case may be) notifies Croatia that it has become bound as part of the
European Community in accordance with the Protocol on the position of the United Kingdom and
Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European
Community. The same applies to Denmark, in accordance with the Protocol annexed to those
Treaties on the position of Denmark,
RECALLING the Zagreb Summit, which called for further consolidation of relations between the
countries of the Stabilisation and Association Process and the European Union as well as enhanced
regional cooperation,
RECALLING the European Unionžs readiness to integrate to the fullest possible extent Croatia into
the political and economic mainstream of Europe and its status as a potencial candidate for EU
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (46 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
membership on the basis of the Treaty on European Union and fultilment of the criteria defined by
the European Council in June 1993, subject to the successful implementation of this Agreement,
notably regarding regional cooperation,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
1. An Association is hereby established between Croatia, of the one part, and the Community and
its Member States, of the other part.
2. The aims of this Association are:
– to provide an appropriate framework for political dialogue, allowing the development of close
political relations between the Parties;
– to support the efforts of Croatia to develop its economic and international cooperation, also
through the approximation of its le-gislation to that of the Community;
– to support the efforts of Croatia to complete the transition into a market economy, to promote
harmonious economic relations and develop gradually a free trade area between the Community
and Croatia;
– to foster re-gional cooperation in all the fields covered by this Agreement.
TITLE I
GENERAL PRINCIPLES
Article 2
Respect for the democratic principles and human rights as proclaimed in the Universal Declaration
of Human Rights and as defined in the Helsinki Final Act and the Charter of Paris for a New
Europe, respect for international law principles and the rule of law as well as the principles of
market economy as reflected in the Document of the CSCE Bonn Conference on Economic
Cooperation, shall from the basis of the domestic and external policies of the Parties and constitute
essential elements of this Agreement.
Article 3
International and re-gional peace and stability and the development of good neighbourly relations
are central to the Stabilisation and Association Process referred to in the conclusions of the Council
of the European Union on 21 June 1999. The conclusion and the implementation of this Agreement
come within the framework of the conclusions of the Council of the European Union of 29 April
1997, and are based on the individual merits of Croatia.
Article 4
Croatia commits itself to continue and foster cooperation and good neighbourly relations with the
other countries of the re-gion including an appropriate level of mutual concessions concerning the
movement of persons, goods, capital and services as well as the development of project of common
interest, notably those related to refugee return and combating organised crime, corruption, money
laundering, ille-gal migration and trafficking. This commitment constitutes a key factor in the
development of the relations and cooperation between the Parties and thus contributes to re-gional
stability.
Article 5
1. The Association shall be implemented progressively and shall be fully realised at the latest
within six years after the entry into force of this Agreement.
2. The Stabilisation and Association Council established under Article 110 shall re-gularly review
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (47 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
the application of this Agreement and the accomplishment by Croatia of le-gal, administrative,
institutional and economic reforms in the light of the preamble and in accordance with the general
principles laid down in this Agreement.
Article 6
The Agreement shall be fully compatible with the relevant WTO provisions, in particular Article
XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS.
TITLE II
POLITICAL DIALOGUE
Article 7
Political dialogue between the Parties shall be established within the context of this Agreement. It
shall accompany and consolidate the rapprochement between Croatia and the European Union and
contribute to the establishment of close links of solidarity and new forms of cooperation between
the Parties.
The political dialogue is intended to promote in particular:
– Croatiažs full inte-gration into the community of democratic nations and gradual rapprochement
with the European Union;
– an increasing convergence of positions of the Parties on international issues, also through the
exchange of information as appropriate, and, in particular, on those issues likely to have substantial
effects on the Parties;
– re-gional cooperation and the development of good neighbourly relations;
– common views on security and stability in Europe, including cooperation in the areas covered by
the Common Foreign and Security Policy of the European Union.
Article 8
1. Political dialogue shall take place within the Stabilisation and Association Council, which shall
have general responsibility for any matter which the Parties might wish to put to it.
2. At the request of the Parties, political dialogue may also take place in the following formats:
– meetings, where necessary, of senior officials representing Croatia, on the one hand, and the
Presidency of the Council of the European Union and the Commission, on the other;
– taking full advantage of all diplomatic channels between the Parties, including appropriate
contacts in third countries and within the United Nations, the OSCE, the Council of Europe and
other international fora;
– any other means which would make a useful contribution to consolidating, developing and
stepping up this dialogue.
Article 9
Political dialogue at parliamentary level shall take place within the framework of the Stabilisation
and Association Parliamentary Committee established under Article 116.
Article 10
Political dialogue may take place within a multilateral framework, and as a re-gional dialogue
including other countries of the re-gion.
TITLE II
REGIONAL COOPERATION
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (48 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Article 11
In conformity with its commitment to peace and stability, and to the development of good
neighbourly relations, Croatia will actively promote re-gional cooperation. The Community will
also support projects having a re-gional or cross-border dimension through its technical assistance
programmes.
Whenever Croatia envisages to reinforcing its cooperation with one of the countries mentioned in
Articles 12 to 14 below, it shall inform and consult the Community and its Member States in
accordance with the provisions laid down in Title X.
Article 12
COOPERATION WITH OTHER COUNTRIES HAVING SIGNED A STABILISATION AND
ASSOCIATION AGREEMENT
After the signature of this Agreement, Croatia shall start ne-gotiations with the country or the
countries which have already signed a Stabilisation and Association Agreement with a view to
concluding bilateral conventions on re-gional cooperation, the aim of which will be to enhance the
scope of cooperation between the countries concerned.
The main elements of these conventions will be:
– political dialogue;
– the establishment of a free trade area between the parties, consistent with the relevant WTO
provisions;
– mutual concessions concerning the movement of workers, establishment, supply of services,
current payments and movement of capital as well as other policies related to the movement of
persons at an equivalent level to that of this Agreement;
– provisions on cooperation in other fields whether or not covered by this Agreement, and notably
the field of Justice and Home Affairs.
These conventions will contain provisions for the creation of the necessary institutional
mechanisms, as appropriate.
These conventions shall be concluded within two years after the entry into force of this Agreement.
Readiness by Croatia to conclude such conventions will be a condition for the further development
of the relations between Crotia and the European Union.
Article 13
COOPERATION WITH OTHER COUNTRIES CONCERNED BY THE STABILISATSION
AND ASSOCIATION PROCESS
Croatia shall engage in re-gional cooperation with the other countries concerned by the
Stabilisation and Association Process in some or all the fields of cooperation covered by this
Agreement and notably those of common interest. Such cooperation should be compatible with the
principles and objectives of this Agreement.
Article 14
COOPERATION WITH COUNTRIES CANDIDATES FOR EU ACCESSION
Croatia may foster its cooperation and conclude a convention on re-gional cooperation with any
country candidate for EU accession in any of the fields of cooperation covered by this Agreement.
Such convention should aim gradually to align bilateral relations between Croatia and that country
to the relevant part of the relations between the European Community and its Member States and
that country.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (49 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
TITLE IV
FREE MOVEMENT OF GOODS
Article 15
1. The Community and Croatia shall gradually establish a free trade area over a period lasting a
maximum of six years starting from the entry into force of this Agreement in accordance with the
provisions of this Agreement and in conformity with those of the GATT 1994 and the WTO. In so
doing they shall take into account the specific requirements laid down hereinafter.
2. The Combined Nomenclature of goods shall be applied to the classification of goods in trade
between the two Parties.
3. For each product the basic duty to which the successive reductions set out in the Agreement are
to be applied shall be the duty actually applied erga omnes on the day preceding the signature of
this Agreement or the duty bound in the WTO for the year 2002, whichever is the lowest.
4. If, after the signature of this Agreement, any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, in
particular reductions resulting from the tariff ne-gotiations in the WTO, such reduced duties shall
replace the basic duty referred to in paragraph 3 as from the date when such reductions are applied.
5. The Community and Croatia shall communicate to each other their respective basic duties.
CHAPTER I
INDUSTRIAL PRODUCTS
Article 16
1. The provisions of this Chapter shall apply to products originating in the Community or in Croatia
listed in Chapters 25 to 97 of the Combined Nomenclature, with the exception of the products listed
in Annex I. § I, (ii) of the Agreement on agriculture (GATT 1994).
2. The provisions of Articles 17 and 18 shall neither apply to textile products nor to steel products
of Chapter 72 of the combined Nomenclature, as specified in Articles 22 and 23.
3. Trade between the parties in products covered by the Treaty establishing the European Atomic
Energy Community shall be conducted in accordance with the provisions of that Treaty.
Article 17
1. Customs duties on imports into the Community of products originating in Croatia shall be
abolished upon the entry into force of this Agreement.
2. Quantitative restrictions on imports into the Community and measures having equivalent effect
shall be abolished on the date of entry into force of this Agreement with re-gard to products
originating in Croatia.
Article 18
1. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community other than those
listed in Annexes I and II shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.
2. customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community which are listed in
Annex I shall be progressively reduced in accordance with the following timetable:
– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 60% of the basic duty
– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 30% of the basic duty;
– on 1 January 2004 the remaining duties shall be abolished.
3. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community which are listed
in Annex II shall be progressively reduced and eliminated in accordance with the following
timetable:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (50 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;
– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty;
– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 40% of the basic duty;
– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 30% of the basic duty;
– on 1 January 2006 each duty shalol be reduced to 15% of the basic duty;
– on 1 Januaary 2007 the remaining duties shall be abolished.
4. Quantitative restrictions on imports into Croatia of goods originating in the Community and
measures having equivalent effect shall be abolished upon the date of entry into force of this
Agreement.
Article 19
The Community and Croatia shall abolish upon the entry into force of this Agreement in trade
between themselves any charges having an effect equivalent to customs duties on imports.
Article 20
1. The Community and Croatia shall abolish any customs duties on exports and charges having
equivalent effect upon the entry into force of this Agreement.
2. The Community and Croatia shall abolish between themselves any quantitative restrictions on
exports and measures having equivalent effect upon the entry into force of this Agreement.
Article 21
Croatia declares its readiness to reduce its customs duties in trade with the Community more
rapidly than is provided for in Article 18, if its general economic situation and the situation of the
economic sector concerned so permit.
The Stabilisation and Association Council shall make recommendations to this efect.
Article 22
Protocol 1 lays down the arrangements applicable to the textile products referred to therein.
Article 23
Protocol 2 lays down the arrangements applicable to the steel products of Chapter 72 of the
Combined Nomenclature referred to therein.
CHAPTER II
AGRICULTURE AND FISHERIES
Article 24
DEFINITION
1. The provisions of this Chapter shall apply to trade in agricultural and fishery products originating
in the Community or in Croatia.
2. The term »Agricultural and fishery products« refers to the products listed in Chapters 1 to 24 of
the Combined Nomenclature and the products listed in Annex I, §I, (ii) of the Agreement on
agriculture (GATT, 1994).
3. This definition includes fish and fisheries products covered by chapter 3, headings 1604 and
1605, and subheadings 0511 91, 2301 20 and ex 1902 20 (»stuffed pasta containing more than 20%
by weigt of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates«).
Article 25
Protocol 3 lays down the trade arrangements for processed agricultural products which are listed
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (51 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
therein.
Article 26
1. On the date of entry into force of this Agreement, the Community shall abolish all quantitative
restrictions and measures having equivalent effect on imports of agricultural and fishery products
originating in Croatia.
2. On the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall abolish all quantitative
restrictions and measures having equivalent effect on imports of agricultural and fishery products
originating in the Community.
Article 27
AGRICULTURAL PRODUCTS
1. From the date of entry into force of this Agreement, the Community shall abolish the customs
duties and charges having equivalent effect on imports of agricultural products originating in
Croatia, other than those of heading Nos 0101, 0201, 0202 and 2204 of the Combined
Nomenclature.
For the products covered Chapters 7 and 8 of the Combined Nomenclature, for which the Common
Customs Tariff provides for the application of ad valorem customs duties and a specific customs
duty, the elimination applies only to the ad valorem part of the duty.
2. From the date of entry into force of this Agreement, the Community shall fix the customs duties
applicable to imports into the Community of »baby-beef« products defined in Annex III and
originating in Croatia at 20% of the ad valorem duty and 20% of the specific duty as laid down in
the Common Customs Tariff of the European Communities, within the limit of an annual tariff
quota of 9 400 tonnes expressed in carcase weight.
3. (a) From the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall:
(i) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in
the Community, listed in Annex IV (a);
(ii) abolish the customs duties aplicable on imports of certain agricultural products originating in
the Community, listed in Annex IV (b) within the limits of tariff quotas indicated for each product
in that Annex. The tariff quotas will be increased yearly by a quantity indicated for each product in
that Annex.
(b) From the first year after the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall
(i) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in
the Community, listed in Annex IV (c).
(c) From the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall
(i) abolish progressively the customs duties applicable on imports of certain agricultural products
originating in the Community, listed in Annex IV (d) within the limits of tariff quotas and in
accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.
(ii) reduce progressively to 50% of the MFN duty the customs duties applicable on imports of
certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (e) in accordance
with the timetable indicated for each product in that Annex.
(iii) reduce progressively to 50% of the MFN duty the customs duties applicable on imports of
certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (f) within the limits
of tariff quotas in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.
4. The trade arrangements to apply to wine and spirit products will be defined in an additional
protocol on wine and spirits.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (52 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Article 28
FISHERIES PRODUCTS
1. From the entry into force of this Agreement, the Community shall totally eliminate customs
duties on fish and fisheries products, other than those listed in Annex V (a), originating in Croatia.
Products listed in Annex V (a) shall be subject to the provisions laid down therein.
2. From the entry into force of this Agreement, Croatia shall abolish all charges having an
equivalent effect to a custom duty and totally eliminate customs duties on fish and fisheries
products, other than those listed in Annex V (b), originating in the European Community. Products
listed in Annex V (b) shall be subject to provisions laid down therein.
Article 29
Taking account of the volume of trade in agricultural and fishery products between the Parties, of
their particular sensitivities, of the rules of the Community common policies and of the Croatian
policies for agriculture and fisheries, of the role of agriculture and fisheries in Croatiažs economy
and of the consequences of the multilateral trade negotiations under the WTO, the Community and
Croatia shall examine in the Stabilisation and Association Council, no later than 1 July 2006
product by product and on an orderly and appropriate reciprocal basis, the opportunities for
granting each other further concessions with a view to implementing greater liberalisation of the
trade in agricultural and fishery products.
Article 30
The provisions of this Chapter shall in no way affect the application, on a unilateral basis, of more
favourable measures by one or the other Party.
Article 31
Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Article 38, given the
particular sensitivity of the agricultural and fisheries markets, if imports of products originating in
one of the two Parties, which are the subject of concessions granted pursuant to Article 25, 27 and
28, cause serious disturbance to the markets or to their domestic regulatory mechanisms, in the
other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution.
Pending such solution, the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary.
CHAPTER III
COMMON PROVISIONS
Article 32
The provisions of this Chapter shall apply to trade in all products between the Parties except where
otherwise provided herein or in Protocols 1, 2 and 3.
Article 33
STANDSTILL
1. From the date of entry into force of this Agreement, no new customs duties on imports or exports
or charges having equivalent effect shall be introduced, nor shall those already applied be
increased, in trade between the Community and Croatia.
2. From the date of entry into force of this Agreement, no new quantitative restriction on imports or
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (53 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
exports or measure having equivalent effect shall be introduced, nor shal those existing be made
more restrictive, in trade between the Community and Croatia.
3. Without prejudice to the concessions granted under Article 26, the provisions of paragraphs 1
and 2 this Article shall not restrict in any way the pursuit of the respective agricultural policies of
Croatia and the Community or the taking of any measures under those policies in so far as the
import regime in the Annexes III, IV (a), (b), (c), (d), (e), (f) and V (a) and (b) is not affected.
Article 34
PROHIBITION OF FISCAL DISCRIMINATION
1. The Parties shall refrain from, and abolish where existing, any measure or practice of an internal
fiscal nature establishing, whether directly or indirectly, discrimination between the products of one
Party and like products originating in the territory of the other Party.
2. Products exported to the territory of one of the Parties may not benefit from repayment of
internal indirect taxation in excess of the amount of indirect taxation imposed on them.
Article 35
The provisions concerning the abolition of customs duties on imports shall also apply to customs
duties of a fiscal nature.
Article 36
CUSTOMS UNIONS, FREE TRADE AREAS, CROSS-BORDER ARRANGEMENTS
1. This Agreement shall not preclude the maintenance or establishment of customs unions, free
trade areas or arrangements for frontier trade except in so far as they alter the trade arrangements
provided for in this Agreement.
2. During the transitional periods specified in Article 18, this Agreement shall not affect the
implementation of the specific preferential arrangements governing the movement of goods either
laid down in frontier agreements previously concluded between one or more Member States and the
Socialist Federa Republic of Yugoslavia and succeeded to by Croatia or resulting from the bilateral
agreements specified in Title III concluded by Croatia in order to promote regional trade.
3. Consultations between the Parties shall take place within the Stabilisation and Association
Council concerning the agreements described in paragraphs 1 and 2 of this Article and, where
requested, on other major issues related to their respective trade policies towards third countries. In
particular in the event of a third country acceding to the Community, such consultations shall take
place so as to ensure that account is taken of the mutual interests of the Community and Croatia
stated in this Agreement.
Article 37
DUMPING
1. If one of the Parties finds that dumping is taking place in trade with the other Party within the
meaning of Article VI of the GATT 1994, it may take appropriate measures against this practice in
accordance with the Agreement on implementation of Article VI of the GATT 1994 and its own
related internal legislation.
2. As regards paragraph 1 of this Article, the Stabilisation and Association Council shall be
informed of the dumping case as soon as the authorities of the importing Party have initated an
investigation. When no end has been put to the dumping within the meaning of Article VI of the
GATT or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the matter being
referred to the Stabilisation and Association Council, the importing Party may adopt the appropriate
measures.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (54 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Article 38
General safeguard clause
1. Where any product of one Party is being imported into the territory of the other Party in such
increased quantities and unde such conditions as to cause or threaten to cause:
– serious injury to the domestic industry of like or directly competitive products in the territory of
the importing Party; or
– serious disturbances in any sector of the economy or difficulties which could bring about serious
deterioration in the economic situation of a region of the importing Party,
the importing Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the
procedures laid down in this Article.
2. The Community and Croatia shall only apply safeguard measures between themselves in
accordance with the provisions of this Agreement. Such measures shall not exceed what is
necessary to remedy the difficulties which have arisen, and should normally consist of the
suspension of the further reduction of any applicable rate of duty provided for under this
Agreement for the product concerned or the increase of the rate of duty for that product. Such
measures shall contain clear elements progressively leading to their elimination at the end of the set
period, at the latest. Measures shall not be taken for a period exceeeding one year. In very
exceptional circumstances, measures may be taken up to a total maximum period of three years. No
safeguard measure shall be applied to the import of a product that has previously been subject to
such a measure for a period of, at least, three years since the expiry of the measure.
3. In the cases specified in this Article, before taking the measures provided for therein or, in the
cases to which paragraph 4(b) applies, as soon as possible, the Community or Croatia, as the case
may be, shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information, with a
view to seeking a solution acceptable to the two Parties.
4. For the implementation of the above paragraphs the following provisions shall apply:
(a) The difficulties arising from the situation referred to in this Article shall be referred for
examination to the Stabilisation and Association Council, which may take any decisions needed to
put an end to such difficulties.
If the Stabilisation and Association Council or the exporting Party has not taken a decision putting
an end to the difficulties or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the
matter being referred to the Stabilisation and Association Council, the importing Party may adopt
the appropriate measures to remedy the problem in accordance with this Article. In the selection of
safeguard measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the
arrangements established in this Agreement.
(b) Where exceptional and critical circumstances requiring immediate action make prior
information or examination, as the case may be, impossible, the Party concerned may, in the
situations specified in this Article, apply forth with precautionary measures necessary to deal with
the situation and shall inform the other Party immediately thereof.
5. The safeguard measures shall be notified immediately to the Stabilisation and Association
Council and shall be the subject of periodic consultations within that body, particularly with a view
to establishing a timetable for their abolition as soon as circumstances permit.
6. In the event of the Community or Croatia subjecting imports of products liable to give rise to the
difficulties referred to in this Article to an administrative procedure having at its purpose the rapid
provisions of information on the trend of trade flows, it shall inform the other Party.
Article 39
SHORTAGE CLAUSE
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (55 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
1. Where compliance with the provisions of this Title leads to:
(a) a critical shortage, or threat thereof, of foodstuffs or other products essential to the exporting
Party; or
(b) re-export to a third country of a product against which the exporting Party maintains
quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect, and
where the situations referred to above give rise, or are likely to give rise to major difficulties for the
exporting Party
that Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the
procedures laid down in this Article.
2. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning
of the arrangements in this Agreement. Such measures shall not be applied in a manner which
would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination where the same conditions
prevail, or a disguised restriction on trade and shall be eliminated when the conditions no longer
justify their maintenance.
3. Before taking the measures provided for in paragraph 1 of this Article or, as soon as possible in
cases to which paragraph 4 of this Article applies the Community or Croatia, as the case may be,
shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information, with a view to
seeking a solution acceptable to the Parties. The Parties within the Stabilisation and Association
Council may agree on any means needed to put an end to the difficulties. If no agreement is reached
within 30 days of the matter being referred to the Stabilisation and Association Council, the
exporting party may apply measures under this Article on the exportation of the product concerned.
4. Where exceptional and critical circumstances requiring immediate action make prior information
or examination, as the case may be, impossible, the Community or Croatia, whichever is concerned,
may apply forthwith the precautionary measures necessary to deal with the situation and shall
inform the other Party immediately thereof.
5. Any measures applied pursuant to this Article shall be immediately notified to the Stabilisation
and Association Council and shall be the subject of periodic consultations within that body,
particularly with a view to establishing a timetable their elimination as soon as circumstances
permit.
Article 40
STATE MONOPOLIES
Croatia shall progressively adjust any State monopolies of a commercial character so as to ensure
that, by the end of the fourth year following the entry into force of this Agreement, no
discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed exists
between nationals of the Member States and Croatia. The Stabilisation and Association Council
shall be informed about the measures adopted to attain this objective.
Article 41
Protocol 4 lays down the rules of origin for the application of tariff preferences provided for in this
Agreement.
Article 42
RESTRICTIONS AUTHORISED
This Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in
transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of
health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures of artistic, historic
or archaeological value or the protection of intellectual, industrial and commercial property, or
rules relating to gold and silver. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (56 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Parties.
Article 43
Both Parties agree to cooperate to reduce the potential for fraud in the application of the trade
provisions of this Agreement.
Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Articles 31, 38 and 89 and
Protocol 4, where one Party finds that there is sufficient evidence of fraud such as a significant
increase in trade of products by one Party to the other Party, beyond the level reflecting economic
conditions such as normal production and export capacities, or failure to provide administrative
cooperation as required for the verification of evidence of origin by the other Party, both Parties
shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution. Pending such solution,
the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary. In the selection of the
measures priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements
established in this Agreement.
Article 44
The application of this Agreement shall be without prejudice to the application of the provisions of
Community law to the Canary Islands.
TITLE V
MOVEMENT OF WORKERS, ESTABLISHMENT, SUPPLY OF SERVICES, CAPITAL
CHAPTER I
MOVEMENT OF WORKERS
Article 45
1. Subject to the conditions and modalities applicable in each Member State:
– treatment accorded to workers who are Croatian nationals and who are legally employed in the
territory of a Member State shall be free of any discrimination based on nationality, as regards
working conditions, remuneration or dismissal, compared to its own nationals;
– the legally resident spouse and children of a worker legally employed in the territory of a Member
State, with the exception of seasonal workers and of workers coming under bilateral agreements
within the meaning of Article 46, unless otherwise provided by such agreements, shall have access
to the labour market of that Member State, during the period of that workeržs authorised stay of
employment.
2. Croatia shall, subject to the conditions and modalities in that country, accord the treatment
referred to in paragraph 1 to workers who are nationals of a Member State and are legally employed
in its territory as well as to their spouse and children who are legally resident in the said country.
Article 46
1. Taking into account the labour market situation in the Member States, subject to their legislation
and to compliance with the rules in force in the Member States in the area of mobility of workers:
– the existing facilities of access to employment for Croatian workers accorded by Member States
under bilateral agreements should be preserved and if possible improved;
– the other Member States shall examine the possibility of concluding similar agreements.
2. The Stabilisation and Association Council shall examine the granting of other improvements,
including facilities for access to professional training, in accordance with the rules and procedures
in force in the Member States, and taking into account the labour market situation in the Member
States and in the Community.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (57 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Article 47
1. Rules shall be laid down for the coordination of social security systems for workers with
Croatian nationality, legally employed in the territory of a Member State, and for the members of
their families legally resident there. To that effect, a decision of the Stabilisation and Association
Council, which should not affect any rights or obligations arising from bilateral agreements where
the latter provide for more favourable treatment, shall put the following provisions in place:
– all periods of insurance, employment or residence completed by such workers in the various
Member States shall be added together for the purpose of pensions and annuities in respect of old
age, invalidity and death and for the purpose of medical care for such workers and such family
members;
– any pensions or annuities in respect of old age, death, industrial accident or occupational disease,
or of invalidity resulting therefrom, with the exception of non-contributory benefits, shall be freely
transferable at the rate applied by virtue of the law of the debtor Member State or States;
– the workers in question shall receive family allowances for the members of their families as
defined above.
2. Croatia shall accord to workers who are nationals of a Member State and legally employed in its
territory, and to members of their families legally resident there, treatment similar to that specified
in the second and third indents of paragraph 1.
CHAPTER II
ESTABLISHMENT
Article 48
For the purposes of this Agreement:
(a) »Community company« or a »Croatian company« respectively shall mean a company set up in
accordance with the laws of a Member State or of Croatia respectively and having its registered
office or central administration or principal place of business in the territory of the Community or
Croatia respectively.
However, should the company, set up in accordance with the laws of a Member State or of Croatia
respectively, have only its registered office in the territory of the Community or of Croatia
respectively, the company shall be considered a Community or a Croatian company respectively if
its operations possess a real and continuous link with the economy of one of the Member States or
of Croatian respectively;
(b) »Subsidiary« of a company shall mean a company which is effectively controlled by the first
company;
(c) »Branch« of a company shall mean a place of business not having legal personality which has
the appearance of permanency, such as the extension of a parent body, has a management and is
materially equipped to negotiate business with third Parties so that the latter, although knowing that
there will if necessary be a legal link with the parent body, the head office of which is abroad, do
not have to deal directly with such parent body but may transact business at the place of business
constituting the extension;
(d) »Establishment« shall mean:
(i) as regards nationals, the right to take up economic activities as self-employed persons, and to set
up undertakings, in particular companies, which they effectively control. Self-employment and
business undertakings by nationals shall not extend to seeking or taking employment in the labour
market or confer a right of access to the labour market of another party. The provisions of this
Chapter do not apply to those who are not exclusively self-employed;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (58 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
(ii) as re-gards Community or Croatian companies, the right to take up economic activities by
means of the setting up of subsidiaries and branches in Croatia or in the Community respectively;
(e) »Operations« shall mean the pursuit of economic activities;
(f) »Economic activities« shall in principle include activities of an industrial, commercial and
professional character and activities of craftsmen;
(g) »Community national« and »Croatian national« shall mean respectively a natural person who is
a national of one of the Member States or of Croatia;
(h) with re-gard to international maritime transport, including intermodal operations involving a sea
le-g, nationals of the Member States or of Croatia established outside the Community or Croatia
respectively, and shipping companies established outside the Community or Croatia and controlled
by nationals of a Member State or Croatian nationals respectively, shall also be beneficiaries of the
provisions of this Chapter and Chapter III, if their vessels are re-gistered in that Member State or in
Croatia respectively, in accordance with their respective le-gislation.
(i) »Financial services« shall mean those activities described in Annex VI. The Stabilisation and
Association Council may extend or modify the scope of that Annex.
Article 49
1. Croatia shall facilitate the setting-up of operations on its territory by Community companies and
nationals. To that end, it shall grant, upon entry into force of this Agreement:
(i) as re-gards the establishment of Community companies treatment no less favourable than that
accorded to its own companies or to any third country company, whichever is the better, and;
(ii) as re-gards the operation of subsidiaries and branches of Community companies in Croatia,
once established, treatment no less favourable than that accorded to its own companies and
branches or to any subsidiary and branch of any third country company, whichever is the better.
2. The Parties shall not adopt any new re-gulations or measures which introduce discrimination as
re-gards the establishment of Community or Croatian companies on their territory or in respect of
their operation, once established, by comparison with their own companies.
3. The Community and its Member States shall grant, from the entry into force of this Agreement:
(i) as re-gards the establishment of Croatian companies, treatment no less favourable than that
accorded by Member States to their own companies or to any company of any third country,
whichever is the better;
(ii) as re-gards the operation of subsidiaries and branches of Croatian companies, established in
their territory, treatment no less favourable than that accorded by Member States to their own
companies and branches, or to any subsidiary and branch of any third country company, established
in their territory, whichever is the better.
4. Four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council
will establish the modalities to extend the above provisions to the establishment of nationals of both
Parties to the Agreement to take up economic activities as self-employed persons.
5. Notwithstanding the provisions of this Article:
(a) Subsidiaries and branches of Community companies shall have, from the entry into force of this
Agreement, the right to use and rent real property in Croatia;
(b) Subsidiaries of Community companies shall also have the right to acquire and e--njoy
ownership rights over real property as Croatian companies and as re-gards public goods/goods of
common interest, the same rights as e--njoyed by Croatian companies, where these rights are
necessary for the conduct of the economic activities for which they are established excluding
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (59 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
natural resources, agricultural land, forests and forestry land. Four years after the entry into force of
this Agreement the Stabilisation and Association Council shall establish the modalities for
extending rights under this paragraph to the excluded sectors.
(c) Four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association
Council shall examine the possibility of extending the rights under (b), including rights in the
excluded sectors, to branches of Community companies.
Article 50
1. Subject to the provisions of Article 49, with the exception of financial services described in
Annex VI, each Party may re-gulate the establishment and operation of companies and nationals on
its territory, in so far as these re-gulations do not discriminate against companies and nationals of
the other Party in comparison with its own companies and nationals.
2. In respect of financial services, notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Party
shall not be prevented from taking measures for prudential reasons, including for the protection of
investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owned by a financial
service supplier, of to ensure the inte-grity and stability of the financial system. Such measures
shall not be used as a means of avoiding the Partyžs obligations under the Agreement.
3. Nothing in the Agreement shall be construed to require a Party to disclose information relating to
the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information in
the possession of public entities.
Article 51
1. The provisions of this Chapter shall not apply to air transport services, inland waterways
transport services and maritime cabotage services.
2. The Stabilisation and Association Council may make recommendations for improving
establishment and operations in the areas covered by paragraph 1.
Article 52
1. The provisions of Articles 49 and 50 do not preclude the application by a Party of particular rules
concerning the establishment and operation in its territory of branches of companies of another
Party not incorporated in the territory of the first Party, which are justified by le-gal or technical
differences between such branches as compared to branches of companies incorporated in its
territory or, as re-gards financial services, for prudential reasons.
2. The difference in treatment shall not go beyond what is strictly necessary as a result of such legal or technical differences or, as re-gards financial services, for prudential reasons.
Article 53
In order to make it easier for Community nationals and Croatian nationals to take up and pursue regulated professional activities in Croatia and Community respectively, the Stabilisation and
Association Council shall examine which steps are necessary for the mutual recognition of
qualifications. It may take all necessary measures to that end.
Article 54
1. A Community company or a Croatian company established in the territory of Croatia or the
Community respectively shall be entitled to employ, or have employed by one of its subsidiaries or
branches, in accordance with the le-gislation in force in the host country of establishment, in the
territory of Croatia and the Community respectively, employees who are nationals of the Member
States and of Croatia respectively, provided that such employees are key personnel as defined in
paragraph 2 and that they are employed exclusively by companies, subsidiaries or branches. The
residence and work permits of such employees shall only cover the period of such employment.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (60 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
2. Key personnel of the above mentioned companies, herein referred to as »organisations«, are
»intra-corporate transferees« as defined in (c) of this paragraph in the following cate-gories,
provided that the organisation is a le-gal person and that the persons concerned have been
employed by it or have been partners in it (other than as majority shareholders), for at least the year
immediately preceding such movement:
(a) Persons working in a senior position with an organisation, who primarily direct the management
of the establishment, receiving general supervision or direction principally from the board of
directors or stockholders of the business or their equivalent including:
– directing the establishment of a department or sub-division of the establishment;
– supervising and controlling the work of other supervisory, professional or managerial employess;
– having the authority personally to recruit and dismiss or recommend recruiting, dismissing or
other personnel actions;
(b) Persons working within an organisation who possess uncommon knowledge essential to the
establishmentžs service, research equipment, techniques or management. The assessment of such
knowledge may reflect, apart from knowledge specific to the establishment, a high level of
qualification referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge, including
membership of an accredited profession;
(c) An »intra-corporate transferee« is defined as a natural person working within an organisation in
the territory of a Party, and being temporarily transferred in the context of pursuit of economic
activities in the territory of the other Party; the organisation concerned must have its principal place
of business in the territory of a Party and the transfer be to an establishment (branch, subsidiary) of
that organisation, effectively pursuing like economic activities in the territory of the other Party.
3. The entry into and the temporary presence within the territory of the Community or Croatia of
Croatian and Community nationals respectively shall be permitted, when these representatives of
companies are persons working in a senior position, as defined in paragraph 2(a) above, within a
company, and are responsible for the setting up of a Community subsidiary or branch of a Croatian
company or of a Croatian subsidiary or branch of a Community company in a Member State or in
Croatia respectively, when:
– those representatives are not engaged in making direct sales or supplying services, and
– the company has its principal place of business outside the Community or Croatia, respectively,
and has no other representative, office, branch or subsidiary in that Member State or in Croatia
respectively.
Article 55
During the first three years following the date of entry into force of this Agreement, Croatia may,
on a transitional basis, introduce measures which derogate from the provisions of this Chapter as regards the establishment of Community companies and nationals of certain industries which:
– are undergoing restructuring, or are facing serious difficulties, particularly where these entail
serious social problems in Croatia, or
– face the elimination or a drastic reduction of the total market share held by Croatian companies or
nationals in a given sector or industry in Croatia, or
– are newly emerging industries in Croatia.
Such measures:
(i) shall cease to apply at the latest five years after the entry into force of this Agreement.
(ii) shall be reasonable and necessary in order to remedy the situation, and
(iii) shall not introduce discrimination concerning the activities of Community companies or
nationals already established in Croatia at the time of introduction of a given measure, by
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (61 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
comparison with Croatian companies or nationals.
While devising and applying such measures, Croatia shall grant preferential treatment wherever
possible to Community companies and nationals, and in no case treatment less favourable than that
accorded to companies or nationals from any third country. Prior to the adoption of these measures,
Croatia shall consult the Stabilisation and Association Council and shall not put them into effect
before a one month period has elapsed following the notification to the Stabilisation and
Association Council of the concrete measures to be introduced by Croatia, except where the threat
of irreparable damage requires the taking of urgent measures, in which case Croatia shall consult
the Stabilisation and Association Council immediately after their adoption.
Upon the expiry of the third year following the entry into force of this Agreement Croatia may
introduce or maintain such measures only with the authorisation of the Stabilisation and
Association Council and under conditions determined by the latter.
CHAPTER III
SUPPLY OF SERVICES
Article 56
1. The Parties undertake in accordance with the following provisions to take the necessary steps to
allow progressively the supply of services by Community or Croatian companies or nationals which
are established in a Party other than that of the person for whom the services are intended.
2. In step with the liberalisation process mentioned in paragraph 1, the Parties shall permit the
temporary movement of natural persons providing the service or who are employed by the service
provider as key personnel as defined in Article 54, including natural persons who are
representatives of a Community or Croatian company or national and are seeking temporary entry
for the purpose of ne-gotiating for the sale of services or entering into agreements to sell services
for that service provider, where those representatives will not be engaged in making direct sales to
the general public or in supplying services themselves.
3. As from four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association
Council shall take the measures necessary to implement progressively the provisions of paragraph
1. Account shall be taken of the progress achieved by the Parties in the approximation of their laws.
Article 57
1. The Parties shall not take any measures or actions which render the conditions for the supply of
services by Community and Croatian nationals or companies which are established in a Party other
than that of the person for whom the services are intended significantly more restrictive as
compared to the situation existing on the day preceding the day of entry into force of the
Agreement.
2. If one Party is of the view that measures introduced by the other Party since the entry into force
of the Agreement result in a situation which is significantly more restrictive in respect of supply of
services as compared with the situation existing at the date of entry into force of the Agreement,
such first Party may request the other party to enter into consultations.
Article 58
With re-gard to supply of transport services between the Community and Croatia, the following
provisions shall apply:
1. With re-gard to inland transport, Protocol 6 lays down the rules applicable to the relationship
between the Parties in order to ensure, in particular, unrestricted road transit traffic across Croatia
and the Community as a whole, the effective application of the principle of non discrimination and
progressive harmonisation of the Croatian transport le-gislation with that of the Community.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (62 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
2. With re-gard to international maritime transport the Parties undertake to apply effectively the
principle of unrestricted access to the market and traffic on a commercial basis.
(a) The above provision does not prejudice the rights and obligations under the United Nations
Code of Conduct for Liner Conferences, as applied by one or the other Party to this Agreement.
Non-conference liners will be free to operate in competition with a conference as long as they
adhere to the principle of fair competition on a commercial basis;
(b) The Parties affirm their commitment to a freely competitive environment as being an essential
feature of the dry and liquid bulk trade.
3. In applying the principles of paragraph 2, the Parties shall:
(a) not introduce cargo-sharing clauses in future bilateral agreements with third countries, other
than in those exceptional circumstances where liner shipping companies from one or other Party to
this Agreement would not otherwise have an effective opportunity to play for trade to and from the
third country concerned;
(b) prohibit cargo-sharing arrangements in future bilateral agreements concerning dry and liquid
bulk trade;
(c) abolish, upon the entry into force of this Agreement, all unilateral measures and administrative,
technical and other obstacles that could have restrictive or discriminatory effects on the free supply
of services in international maritime transport.
(d) Each Party shall grant, inter alia, no less favourable treatment for the ships operated by
nationals or companies of the other Party than that accorded to a Partyžs own ships with regard to
access to ports open to international trade, the use of infrustructure and auxiliary maritime services
of the ports, as well as related fees and charges, customs facilities and the assignment of berths and
facilities for loading and unloading.
4. With a view to ensuring a coordinated development and progressive liberalisation of transport
between the Parties adapted to their reciprocal commerical needs, the conditions of mutual market
access in air transport shall be dealt with by special agreements to be negotiated between the Parties
after the entry into force of this Agreement.
5. Prior to the conclusion of the agreement referred to in paragraph 4, the Parties shall not take any
measures or actions which are more restrictive or discriminatory as compared with the situation
existing prior to the entry into force of this Agreement.
6. Croatia shall adapt its legislation, including administrative, technical and other rules, to that of
the Community existing at any time in the field of air and inland transport insofar as it serves
liberalisation purposes and mutual access to markets of the Parties and facilitates the movement of
passengers and of goods.
7. In step with the common progress in the achievement of the objectives of this Chapter, the
Stabilisation and Association Council shall examine ways of creating the conditions necessary for
improving freedom to provide air and inland transport services.
CHAPTER IV
CURRENT PAYMENTS AND MOVEMENT OF CAPITAL
Article 59
The Parties undertake to authorise, in freely convertible currency, in accordance with the provisions
of Article VIII of the Articles of the Agreement of the International Monetary Fund, any payments
and transfers on the current account of balance of payments between the Community and Croatia.
Aricle 60
1. With regard to transactions on the capital and financial account of balance of payments, from the
entry into force of the Agreement, the Parties shall ensure the free movement of capital relating to
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (63 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
direct investments made in companies formed in accordance with the laws of the host country and
investments made in accordance with the provisions of Chapter II of Title V, and the liquidation or
repatriation of these investments and of any profit stemming therefrom.
2. With regard to transactions on the capital and fiancial account of balance of payments, from the
entry into force of this Agreement, the Parties shall ensure the free movement of capital relating to
credits related to commercial transactions or to the provision of services in which a resident of one
of the Parties is participating, and to financial loans and credits, with maturity longer than a year.
As from the entry into force of this Agreement, Croatia shall authorise, by making full and
expedient use of its existing procedures, the acquisition of real estate in Croatia by nationals of
Member States of the European Union, except for areas and matters listed in Annex VII. Within
four years from the entry into force of this Agreement, Croatia shall progressively adjust its
legislation concerning the acquisition of real estate in Croatia by nationals of the Member States of
the European Union to ensure the same treatment as compared to Croatian nationals. At the end of
the fourth year after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association
Council shall examine the modalities for extending these rights to the areas and matters listed in
Annex VII.
The Parties shall also ensure, from the fourth year after the entry into force of this Agreement, free
movement of capital relating to portfolio investment and financial loans and credits with maturity
shorter than a year.
3. Without prejudice to paragraph 1, the Parties shall not introduce any new restrictions on the
momvement of capital and current payments between residents of the Community and Croatia and
shall not make the existing arangements more restrictive.
4. Without prejudice to the provisions of Article 59 and of this Article, where, in exceptional
circumstances, movements of capital between the Community and Croatia cause, or theaten to
cause, serious difficulties for the operation of exchange rate policy or monetary policy in the
Community or Croatia, the Community and Croatia, respectively, may take sefeguard measures
with regard to movements of capital between the Community and Croatia for a period not
exceeding sic months if such measures are strictly necessary.
5. Nothing in the above provisions shall be taken to limit the rights of economic operators of the
Parties from benefiting from any more favourable treatment that may be provided for in any
existing bilateral or multilateral agreement involving Parties to this Agreement.
6. The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of capital between
the Community and Croatia in order to promote the objectives of this Agreement.
Article 61
1. During the first four years following the date of entry into force of this Agreement, the Parties
shall take measures permitting the creation of the necessary conditions for the further gradual
application of Community rules on the free movement of capital.
2. By the end of the fourth year following the date of entry into force of this Agreement, the
Stabilisation and Association Council shall determine the modalities for full application of
Community rules on the movement of capital.
CHAPTER V
GENERAL PROVISIONS
Article 62
1. The provisions of this Title shall be applied subject to limitations justified on grounds of public
policy, public security or public health.
2. They shall not apply to activities that in the territory of either Party are connected, even
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (64 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
occasionally, with the exercise of official authority.
Article 63
For the purpose of this Title, nothing in this Agreement shall prevent the Parties from applying their
laws and regulations regarding entry and stay, employment, working conditions, estabilishment of
natural persons and supply of services, provided that, in so doing, they do not apply them in such a
manner as to nullify or impair the benefits accruing to any Party under the terms of a specific
provision of this Agreement. This provision shall be without prejudice to the application of Article
62.
Article 64
Companies which are controlled and exclusively owned jointly by Croatian companies or nationals
and Community companies or nationals shall also be covered by the provisions of this Title.
Article 65
1. The Most-Favoured-Nation tretment granted in accordance with the provisions of this Title shall
not apply to the tax advantages that the Parties are providing or will provide in the future on the
basis of agreements designed to avoid double taxation or other tax arrangements.
2. None of the provisions of this Title shall be construed to prevent the adoption or enforcement by
the Parties of any measure aimed at preventing the avoidance or evasion of taxes pursuant to the tax
provisions of agreements to avoid double taxation and other tax arrangements of domestic fiscal legislation.
3. None of the provisions of this Title shall be construed to prevent Member States or Croatia in
applying the relevant provisions of their fiscal le-gislation, from distinguishing between taxpayers
who are not in identical situations, in particular as re-gards their place of residence.
Article 66
1. The Parties shall endeavour wherever possible to avoid the imposition of restrictive measures,
including measures relating to imports, for balance of payments purposes. A Party adopting such
measures shall present as soon as possible to the other Party a timetable for their removal.
2. Where one or more Member States or Croatia is in serious balance of payments difficulties, or
under imminent threat thereof, the Community or Croatia, as the case may be, may, in accordance
with the conditions established under the WTO Agreement, adopt restictive measures, including
measures relating to imports, which shall be of limited duration and may not go beyond what is
strictly necessary to remedy the balance of payments situation. The Community or Croatia, as the
case may be, shall inform the other Party forthwith.
3. Any restrictive measures shall not apply to transfers related to investment and in particular to the
repatriation of amounts invested or reinvested or any kind of revenues stemming therefrom.
Article 67
The provisions of this Title shall be progresively adjusted, notably in the light of requirements
arising from Article V of the General Agreement on Trade in Services (GATS).
Article 68
The provisions of this Agreement shall not prejudice the application by either Party of any measure
necessary to prevent the circumvention of its measures concerning third-country access to its
market through the provisions of this Agreement.
TITLE VI
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (65 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
APPROXIMATION OF LAWS, LAW ENFORCEMENT AND COMPETITION RULES
Article 69
1. The Parties recognise the importance of the approximation of Croatiažs existing le-gislation to
that of the Community. Croatia shall endeavour to ensure that its existing laws future le-gislation
will be gradually made compatible with the Community (acquis).
2. This approximation will start on the date of signing of the Agreement, and will gradually extend
to all the elements of the Community acquis referred to in this Agreement by the end of the period
defined in Article 5 of this Agreement. In particular, at an early stage, it will focus on fundamental
elements of the Internal Market acquis as well as on other trade-related areas, on the basis of a
programme to be agreed between the Commission of the European Communities and Croatia.
Croatia will also define, in agreement with the Commission of the European Communities, the
modalities for the monitoring of the implementation of approximation of le-gislation and law
enforcement actions to be taken.
Article 70
COMPETITION AND OTHER ECONOMIC PROVISIONS
1. The following are incompatible with the proper functioning of the Agreement, in so far as they
may affect trade between the Community and Croatia:
(i) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted
practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or
distortion of competition;
(ii) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of the Community
or of Croatia as a whole or in a substantial part thereof;
(iii) any State aid which distorts or threatens to distort competition by favouring certain
undertakings or certain products.
2. Any practices contrary to this Article shall be assessed on the basis of criteria arising from the
application of the competition rules applicable in the Community, in particular from Articles 81,
82, 86 and 87 of the Treaty establishing the European Community and interpretative instruments
adopted by the Community institutions.
3. The Parties shall ensure that an operationally independent public body is entrusted with the
powers necessary for the full application of paragraph 1 (i) and (ii) of this Article, re-garding
private and public undertakings and undertakings to which special rights have been granted.
4. Croatia shall establish an operationally independent authority which is entrusted with the powers
necessary for the full application of paragraph 1 (iii) of this Article within one year from the date of
entry into force of this Agreement. This authority shall have, inter alia, the powers to authorise
State aid schemes and individual aid grants in conformity with paragraph 2 of this Article, as well
as the powers to order the recovery of State aid that has been unlawfully granted.
5. Each Party shall ensure transparency in the area of State aid, inter alia by providing to the other
Party a re-gular annual report, or equivalent, following the methodology and the presentation of ot
the Community survey on State aid. Upon request by one Party, the other Party shall provide
information on particular individual cases of public aid.
6. Croatia shall establish a comprehensive inventory of aid schemes instituted before the
establishment of the authority referred to in paragraph 4 and shall align such aid schemes with the
criteria referred to in paragraph 2 within a period of no more than four years from the entry into
force of this Agreement.
7. (a) For the purposes of applying the provisions of paragraph 1 (iii), the Parties recognise that
during the first four years after the entry into force of this Agreement, any public aid granted by
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (66 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Croatia shall be assessed taking into account the fact that Croatia shall be re-garded as an area
identical to those areas of the Community described in Article 87 (3) (a) of the Treaty establishing
the European Community.
(b) Within three years form the entry into force of this Agreement, Croatia shall submit to the
Commission of the European Communities its GDP per capita figures harmonised at NUTS II
level. The authority referred to in paragraph 4 and the Commission of the European Communities
shall then jointly evaluate the eligibility of the re-gions of Croatia as well as the maximum aid
intensities in relation thereto in order to draw up the re-gional aid map on the basis of te relevant
Community guidelines.
8. With re-gard to products referred to in Chapters II of Title IV:
– paragraph 1 (iii) shall not apply;
– any practices contrary to paragraph 1 (i) shall be assessed according to the criteria established by
the Community on the basis of Articles 36 and 37 of the Treaty establishing the European
Community and specific Community instruments adopted on this basis.
9. If one of the Parties considers that a particular practice is incompatible with the terms of
paragraph 1 of this Article, it may take appropriate measures after consultation within the
Stabilisation and Association Council or after thirty working days following referral for such
consultation.
Nothing in this Article shall prejudice or affect in any the taking, by either Party, of antidumping or
countervailing measures in accordance with the relevant Articles of GATT 1994 and WTO
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures or related internal le-gislation.
Article 71
INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY
1. Pursuant to the provisions of this Article and Annex VIII, the Parties, confirm the importance
that they attach to ensure adequate and effective protection and enforcement of intellectual,
industrial and commercial property rights.
2. Croatia shall take the necessary measures in order to guarantee no later than three years after
entry into force of this Agreement a level of protection of intellectual, industrial and commercial
property rights similar to that existing in the Community, including effective means of enforcing
such rights.
3. The Stabilisation and Association Council may decide to oblige Croatia to accede to specific
multilateral Conventions in this area.
4. If problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading
conditions occur, they shall be referred urgently to the Stabilisation and Association Council, at the
request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions.
Article 72
PUBLIC CONTRACTS
1. The Parties consider the opening-up of the award of public contracts on the basis of nondiscrimination and reciprocity, in particular in the WTO context, to be a desirable objective.
2. Croatian companies, whether established or not in the Community, shall be granted access to
contract award procedures in the Community pursuant to Community procurement rules under
treatment no less favourable than that accorded to Community companies as from the entry into
force of this Agreement.
The above provisions will also apply to contracts in the utilities sector once the government of
Croatia has adopted the legislation introducing the Community rules in this area. The Community
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (67 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
shall examine periodically whether Croatia has indeed introduced such legislation.
Community companies not established in Croatia shall be granted access to contract award
procedures in Croatia pursuant to the Law on Public Procurement under treatment no less
favourable than that accorded to Croatia companies at the latest three years after the entry into force
of this Agreement. Community companies established in Croatia under the provisions of Chapter II
of Title V shall have upon entry into force of this Agreement access to contract award procedures
under treatment no less favourable than that accorded to Croatian companies.
The Stabilisation and Association Council shal periodically examine the possibility for Croatia to
introduce access to award procedures in Croatia for all Community companies.
3. As regards establishment, operations, supply of services between the Community and Croatia,
and also employment and movement of labour linked to the fulfilment of public contracts, the
provisions of Articles 45 to 68 are applicable.
Article 73
STANDARDISATION, METROLOGY, ACCREDITATION AND CONFORMITY
ASSESSMENT
1. Croatia shall take the necessary measures in order to gradually achieve conformity with
Community technical regulations and European standardisation, metrology, accreditation and
conformity assessment procedures.
2. To this end, the Parties shall start at an early stage to:
– promote the use of Community technical regulations and European standards, tests and
conformity assessment procedures;
– conclude, where appropriate, European Conformity Assessment Protocols;
– foster the development of the quality infrastructure: standardisation, metrology, accreditation and
conformity assessment;
– promote the participation of Croatia in the work of specialised European organisations, in
particular CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET.
Article 74
CONSUMER PROTECTION
The Parties will cooperate in order to align the standards of consumer protection in Croatia on those
of the Community. Effective consumer protection is necessary in order to ensure that the market
economy functions properly, and this protection will depend on the development of an
administrative infrastructure in order to ensure maret surveillance nad law enforcement in this field.
To that end, and in view of their common interests, the Parties will encourage and ensure:
– the harmonisation of legislation and the alignment of consumer protection in Croatia on that in
force in the Community;
– a policy of active consumer protection including the increase of information and development of
independent organisations;
– effective legal protection for consumers in order to improve the quality of consumer goods and
maintain appropriate safety standards.
TITLE VII
JUSTICE AND HOME AFFAIRS
INTRODUCTION
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (68 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Article 75
REINFORCEMENT OF INSTITUTIONS AND RULE OF LAW
In their cooperation in justice and home affairs the Parties will attach particular importance to the
consolidation of the rule of law and the reinforcement of institutions at all levels in the areas of
administration in general, and law enforcement and the machinery of justice in particulr.
Cooperation in the field of justice will focus in particular on the independence of the judiciary, the
improvement of its effectiveness and the training of the legal professions.
COOPERATION IN THE AREA OF MOVEMENT OF PERSONS
Article 76
VISA, BORDER CONTROL, ASYLUM AND MIGRATION
1. The Parties shall cooperate in the areas of visa, border control, asylum and migration and will set
up a framework for cooperation, including at a regional level, in these fields.
2. Cooperation in the matters referred to in paragraph 1 shall be based on mutual consultations and
close coordination between the Parties and should include technical and administrative assistance
for:
– the exchange of information on legislation and practices;
– the drafting of legislation;
– enhancing the efficiency of the institutions;
– the training of staff;
– the security of the travel documents and detection of false documents.
3. Cooperation will focus in particular:
– in the area of asylum on the development and implementation of national legislation to meet the
standards of the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol thereby to ensure that
the principle of non-refoulement is respected.
– in the field of legal migration, on admission rules and rights and status of the persons admitted. In
relation to migration, the Parties agree to the fair treatment of nationals of other countries who
reside legally on their territories and to promote an integration policy aiming at granting them rights
and obligations comparable to those of their citizens.
The Stabilisation and Association Council can recommend additional subjects for cooperation
under this article.
Article 77
PREVENTION AND CONTROL OF ILLEGAL IMMIGRATION; READMISSION
1. The Parties agree to cooperate in order to prevent and control illegal immigration. To this end:
– Croatia agrees to readmit any of its nationals illegally present on the territory of a Member State,
upon request by the latter and without further formalities;
– and each Member State of the European Union agrees to readmit any of its nationals illegally
present on the territory of Croatia, upon request by the latter and without further formalities.
The Member States of the European Union and Croatia will provide their nationals with appropriate
identity documents and will extend to them the administrative facilities necessary for such
purposes.
2. The Parties agree to conclude, upon request, an agreement between Croatia and the European
Community regulating the specific obligations for Croatia and for the Member States of the
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (69 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
European Union for readmission, including an obligation for the readmission of nationals of other
countries and stateless persons.
3. Pending the conclusion of the agreement with the Community referred to in paragraph 2, Croatia
agrees to conclude, upon request of a Member State, bilateral agreements with individual Member
States of the European Union regulating the specific obligations for readmission between Croatia
and the Member State concerned, including an obligation for the readmission of nationals of other
countries and stateless persons.
4. The Stabilisation and Association Council shall examine what other joint efforts can be made to
prevent and control illegal immigration, including the trafficking in human beings.
COOPERATION ON MONEY LAUNDERING
AND ILLICIT DRUGS
Article 78
MONEY LAUNDERING
1. The Parties agree on the necessity of making every effort and cooperating in order to prevent the
use of their financial systems for laundering of proceeds from criminal activities in general and
drug offences in particular.
2. Cooperation in this area may include administrative and technical assistance with the purpose of
developing the implementation of regulations and efficient functioning of the suitable standards and
mechanisms to combat money laundering equivalent to those adopted by the Community and
international fora in this field.
Article 79
COOPERATION ON ILLICIT DRUGS
1. Within their respective powers and competencies, the Parties shall cooperate to ensure a balanced
and integrated approach towards drug control. Drug control policies and actions shall be aimed at
reducing the supply of, trafficking in and the demand for illicit drugs as well as at a more effective
control of precursors.
2. The parties shall agree on the necessary methods of cooperation to attain these objectives.
Actions shall be based on commonly agreed principles along the lines of the EU Drug Control
Strategy.
The cooperation between the Parties shall comprise technical and administrative assistance in
particular in the following areas:
– drafting of national legislation and policies;
– establishhment of institutions and information centres;
– training of personnel;
– drug related research;
– and the prevention of diversion of precursors used for the illicit manufacture of drugs.
The Parties may agree to include other areas.
COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS
Article 80
Preventing and combating crime and other illegal activities
1. The Parties agree to cooperate on fighting and preventing criminal and illegal activities,
organised or otherwise, such as:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (70 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– trafficking in human beings;
– illegal economic activities, and in particular corruption, counterfeiting of currencies, illegal
transaction on products such as industrial waste, radioactive material and transactions involving
illegal or counterfeit products;
– illicit trafficking in drugs and psychotropic substances;
– smuggling;
– illicit arms trafficking;
– terrorism.
Cooperation in the above matters will be the subject of consultations and close coordination
between the Parties.
2. The technical and administrative assistance in this field may include:
– the drafting of national legislation in the field of criminal law;
– enhancing the efficiency of the institutions charged with fighting and preventing crime;
– staff training and the development of investigative facilities;
– the formulation of measures to prevent crime.
TITLE VIII
COOPERATION POLICIES
Article 81
1. The Community and Croatia shall establish a close cooperation aimed at contributing to the
development and growth potential of Croatia. Such cooperation shall strengthen existing economic
links on the widest possible foundation, to the benefit of both Parties.
2. Policies and other measures will be designed to bring about the economic and social
development of Croatia. These policies should ensure that environmental considerations are also
fully incorporated from the outset and that they are linked to the requirements of harmonious social
development.
3. Cooperation policies shall be integrated into a regional framework of cooperation. Special
attention will have to be devoted to measures that can foster cooperation between Croatia and its
neighbouring countries including Member States, thus contributing to regional stability. The
Stabilisation and Association Council may define priorities between and within the cooperation
policies described hereinafter.
Article 82
ECONOMIC POLICY
1. The Community and Croatia shall facilitate the process of economic reform by cooperating to
improve understanding of the fundamentals of their respective economies and implementing
economic policy in market economies.
2. To these ends the Community and Croatia shall cooperate to:
– exchange information on macroeconomic performance and prospects and on strategies for
development;
– analyse jointly economic issues of mutual interest, including the framing of economic policy and
the instruments for implementing it.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (71 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– promote wider cooperation with the aim of speeding up the inflow of know-how and access to
new technologies.
3. At the request of Croatian authorities, the Community may provide assistance designed to
support the efforts od Croatia towards the gradual approximation of its policies towards those of the
Economic and Monetary Union. Cooperation in this area will include informal exchange of
information concerning the principles and the functioning of the Economic and Monetary Union
and the European System of Central Banks.
Article 83
STATISTICAL COOPERATION
1. Cooperation in the area of statistics shall aim at the development of an efficient and sustainable
statistical system capable of providing in due time reliable, objective and accurate data needed to
plan and monitor the process of transition and reform in Croatia. It shall enable the Central Bureau
for Statistics of Croatia to meet better the needs of its customers, both public administration and
private businesses. The statistical system shall respect the fundamental principles of statistics issued
by the United Nations and the stipulations of the European Statistical law and develop towards the
Community acquis.
2. To this end the Parties may cooperate in particular:
– to promote the development of an efficient statistical service in Croatia based on an appropriate
institutional framework;
– to pursue harmonisation with international and European standards and classification in order to
enable the national statistical system to adopt the Community acquis in statistics;
– to provide private and public sector economic operators and research community with the
appropriate socio-economic data;
– to provide data needed to maintain and monitor economic reform;
– to ensure the confidentiality of individual data;
– to progressively increase data collection and transmission to the European Statistical System.
3. Cooperation in this field shall include, in particular, exchange of information on methods,
transfer of (know-how) and training.
Article 84
BANKING, INSURANCE AND OTHER FINANCIAL SERVICES
1. The Parties shall cooperate with the aim of establishing and developing a suitable framework for
the encouragement of the banking, insurance and financial services sectors in Croatia.
Cooperation shall focus on:
– the adoption of a common accounting system compatible with European standards;
– the strengthening and restructuring of the banking, insurance and other financial sectors;
– the improvement of supervision and regulation of banking and other financial services;
– the exchange of information in particular in respect of proposed legislation;
– the preparation of translations and terminology glossaries.
2. The Parties shall cooperate with the aim of developing efficient audit systems in Croatia
following the harmonised Community methods and procedures.
Cooperation shall focus on:
– technical assistance to the State Auditing Office in Croatia;
– the establishment of internal audit units in official agencies;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (72 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– the exchange of information with regard to auditing systems;
– the standardisation of audit documentation;
– training and advisory operations.
Article 85
INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION
1. Cooperation between the Parties shall be aimed at establishing a favourable climate for private
investment, both domestic and foreign.
2. The particular aims of cooperation shall be:
– for Croatia to improve a legal framework which favours and protects investment;
– the conclusion, where appropriate, with Member States of bilateral agreements, for the promotion
and protection of investment;
– the improvement of investment protection.
Article 86
INDUSTRIAL COOPERATION
1. Cooperation shall be aimed at promoting the modernisation and restructuring of the Croatian
industry and individual sectors, as well as industrial cooperation between economic operators of
both sides, with the particular objective of strengthening the private sector under conditions that
ensure that the environment is protected.
2. Industrial cooperation initiatives will reflect the priorities determined by both Parties. They will
take into account the regional aspects of industrial development, promoting transnational
partnerships when relevant. The initiatives should seek in particular to establish a suitable
framework for undertakings, to improve management, know-how and to promote markets, market
transparency and the business environment. Special attention shall be devoted to the establishment
of efficient export promotion activities in Croatia.
Article 87
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
The Parties shall aim to develop and strengthen private sector small and medium-sized enterprises
(SMEs), the establishment of new undertakings in areas offering potential for growth and the
cooperation between SMEs in the Community and in Croatia.
Article 88
TOURISM
1. Cooperation between the Parties in the field of tourism will be aimed at facilitating and
encouraging tourism and tourist trade through transfer of know-how, participation of Croatia in
important European tourism organisations and studying the opportunities for joint operations.
2. Cooperation shall include the following in particular:
– exchanging information on major issues of mutual interest affecting the tourism sector and
transferring of know-how;
– encouraging the development of infrastructure conducive to investment in the tourism sector;
– examining regional tourist projects.
Article 89
CUSTOMS
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (73 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
1. The Parties shall cooperate to guarantee compliance with all the provisions scheduled for
adoption in the area of trade and to achieve the approximation of the customs system of Croatia to
that of the Community, thus helping to pave the may for liberalisation measures planned under this
Agreement.
2. Cooperation shall include the following in particular:
– the possibility of interconnection between the transit systems of the Community and Croatia, as
well as the use of the Single Administrative Document (SAD);
– the improvement and simplification of inspections and formalities in respect of the carriage of
goods;
– the development of cross-border infrastructure between the Parties;
– the development of customs cooperation support for introduction of modern customs information
systems;
– the exchange of information including on the methods of investigation;
– the adoption by Croatia of the Combined Nomenclature;
– training of customs officers.
3. Without prejudice to further cooperation provided for in this Agreement, and in particular
Articles 77, 78 and 80, mutual assistance between administrative authorities in customs matters of
the Parties shall take place in accordance with the provisions of Protocol 5.
Article 90
TAXATION
The Parties will establish cooperation in the field of taxation including measures aiming at the
further reform of the fiscal system and the restructurinf of tax administration with a view to
ensuring effectiveness of tax collection and the fight against fiscal fraud.
Article 91
SOCIAL COOPERATION
1. With re-gard to employment, cooperation between the Parties shall focus notably on upgrading
job-finding and careers advice services, providing back-up measures and promoting local
development to assist industrial and labour market restructuring.
It shall also include measures such as studies, the secondment of experts and information and
training operations.
2. With re-gard to social security, cooperation between the Parties shall seek to adapt the social
security system of Croatia to the new economic and social requirements, notably by providing the
services of experts and organising information and training activities.
3. Cooperation between the Parties will involve the adjustment of the Croatia le-gislation
concerning working conditions and equal opportunities for women and men.
4. The Parties shall develop cooperation between them with the aim of improving the level of
protection of the health and safety of workers, taking as a reference the level of protection existing
in the Community.
Article 92
AGRICULTURE, AND THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR
Cooperation in this fields shall have as its aim the modernisation and restructuring of agriculture
and the agro-industrial sector consistent with the Community rules and standards, the water
management, the rural development, the gradual harmonisation of the veterinary and phytosanitary
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (74 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
le-gislation with Community standards and the development of the forestry sector in Croatia.
Article 93
FISHERIES
The Community and Croatia shall explore the possibility of identifying areas of common interest in
the fisheries sector, which by their nature would have to be mutually beneficial.
Article 94
EDUCATION AND TRAINING
1. The Parties hall cooperate with the aim of raising the level of general education and professional
qualifications in Croatia.
2. The Tempus programme will contribute to strengthening cooperation between the Parties in the
field of education and training, promoting democracy, the rule of law and economic reform.
3. The European Training Foundation will also contribute to the upgrading of training structures
and activities in Croatia.
Article 95
CULTURAL COOPERATION
The Parties undertake to promote cultural cooperation. This cooperation serves inter alia to raise
mutual understanding and esteem between individuals, communities and peoples.
Article 96
INFORMATION AND COMMUNICATION
The Community and Croatia will take the measures necessary to stimulate the mutual exchange of
information. Priority will be given to programmes aimed at providing the general public with basic
information about the Community and professional circles in Croatia with more specialised
information.
Article 97
COOPERATION IN THE AUDIO-VISUAL FIELD
1. The Parties shall cooperate to promote the audio-visual industry in Europe and encourage coproduction in the fields of cinema and television.
2. Croatia will align its policies on the re-gulation of content aspects of cross-border broadcasting,
paying particular attention to matters relating to the acquisition of intellectual property rights for
programmes and broadcast by satellite or cable, with those of the Community, and will harmonise
its le-gislation with the Community acquis.
Article 98
ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND ASSOCIATED SERVICES
1. The Parties will strengthen cooperation in the area of electronic communications infrastructures,
including classical telecommunications networks and relevant electronic audio-visual transport
networks, and associated services, with the objective of ultimate alignment with the Community
acquis by Croatia as from the entry into force of the Agreement.
2. The abovementioned cooperation will focus on the following priority areas:
– policy development;
– le-gal and re-gulatory aspects;
– institution building required for a liberalised environment;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (75 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– modernisation on Croatiažs electronic infrastructure and its inte-gration into European and world
networks, with a focus on improvements at a re-gional level;
– international cooperation;
– cooperation within European structures especially those involved in standardisation;
– coordinating positions in international organisations and fora.
Article 99
INFORMATION SOCIETY
The Parties will strengthen cooperation with the objective of further developing the Information
Society in Croatia. Global objectives will be preparing society as a whole for the digital age,
attracting investments and interoperability of networks and services.
The Croatian authorities, with the assistance of the Community, will review carefully any political
commitment undertaken in the Eropean Union with the objective of aligning its own policies on
those of the Union.
The Croatian authorities will establish a plan for the adoption of Community legislation in the area
of the Information Society.
Article 100
TRANSPORT
1. In addition to the provisions of Article 58 and Protocol 6 of this Agreement, the Parties shall
develop and step up cooperation in the field of transport in order to enable Croatia to:
– restructure and modernise transport and related infrastructure;
– improve movement of passengers and goods and access to the trasport market, by the removing of
administrative, technical and other barriers;
– achieve operating standards comparable to those in the Community;
– develop a transport system compatible and aligned on the Community system;
– improve the protection of environment in transport, reduction of harmful effects and pollution.
2. Cooperation shall include the following priority areas:
– the development of road, rail, airport, inland waterways and port infrastructure and other major
routes of common interest and Trans-European and Pan-European links;
– the management of railways and airports, including appropriate cooperation between the relevant
national authorities;
– road transport, including road taxes and charges and social and environmental aspects;
– combined rail and road transport;
– the harmonisation of international transport statistics;
– the modernisation of technical transport equipment in line with Community standards, and
assistance in acquiring financing to that end, particularly as regards road-rail transport, multimodal
transport and transhipment;
– the promotion of joint technological and research programmes;
– the adoption of coordinated transport policies that are compatible with those aplied in the
Community.
Article 101
ENERGY
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (76 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
1. Cooperation will reflect the principles of the market economy and the European Energy Charter
Treaty, and will develop with a view to the gradual integration of Europežs energy markets.
2. Cooperation shall include the following in particular:
– the formulation and planning of energy policy, including modernisation of infrastructure,
improvement and diversification of supply and improvement of access to the energy market,
including facilitation of transit, transmission and distribution and the restoration of electricity
interconnections of regional importance with neighbouring countries;
– the management and training for the energy sector and transfer of technology and know-how; the
promotion of energy saving, energy efficiency, renewable energy and studying of the
environmental impact of energy production and consumption;
– the formulation of framework conditions for restructuring of energy companies and coperation
between undertakings in this sector;
– the development of regulatory framework in the fied of energy in line with the Community acquis.
Article 102
NUCLEAR SAFETY
1. The Parties will cooperate in the field of nuclear safety and safeguards. Cooperation could cover
the following topics:
– upgrading the Croatian laws and regulations on nuclear safety and strengthening the supervisory
authorities and their resources;
– radiation protection, including environmental radiation monitoring;
– radioactive waste management and, as appropriate, decommissioning of nuclear facilities;
– encouraging the promotion of Agreements between the EU Member States or Euratom and
Croatia on early notification and exchange of information in cases of nuclear accidents and on
emergency preparedness as well as cross-border seismic research and on nuclears safety issues
generally, if appropriate;
– fuel cycle problems;
– safeguarding of nuclear materials
Article 103
ENVIRONMENT
1. The Parties shall develop and strengthen their cooperation in the vital task of combating
environmental degradation, with the view to promoting environmental sustainability.
2. Coopertion could centre on the following priorities:
– water quality, including waste water treatment particularly of transboundary watercourses;
– combating local, regional and transboundary air and water (including drinking water) pollution;
– effective monitoring of pollution levels and emissions;
– development of strategies with regard to global and climate issues;
– efficient, sustainable and clean production and use of energy;
– classification and safe handling of chemicals;
– safety of industrial plants;
– waste reduction, recycling and safe disposal, and the implementation of the Basle Convention on
the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basle, 1989);
– the environmental impact of agriculture; soil erosion and pollution by agricultural chemicals;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (77 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
– the protection of the flora and fauna, including forests, and the conservation of biodiversity;
– town and country planning, including construction and urban planning;
– the use of economic and fiscal instruments to improve the environment;
– the execution of environmental impact assessment and strategic environmental assessment;
– continuous approximation of laws and regulations to Community standards;
– international Conventions in the area of environment to which the Community is a Party;
– cooperation at regional and international level;
– education and information on environmental issues and sustainable development.
3. In the field of protection against natural disasters, the Parties will cooperate to ensure the
protection of people, animals, property and environment against man-made disasters. To this end
the cooperation could include the following areas:
– the exchange of the outcome of scientific and research development projects;
– mutual and early notification and warining systems on hazards, disasters and their consequences;
– rescue and relief exercises and assistance systems in case of disasters;
– exchange of experience in rehabilitation and reconstruction after disaster.
Article 104
COOPERATION IN RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
1. The Parties shall promote bilateral cooperation in civil scientific research and technological
development (RTD) on the basis of mutual benefit and, taking into account the availability of
resources, adequate access to their respective programmes, subject to appropriate levels of effective
protection of intellectual, industrial and commercial property rights (IPR).
2. This cooperation shall cover:
– the exchange of scientific and technical information and the organisation of joint scientific
meetings;
– joint RTD activities;
– training activities and mobility programmes for scientists, researchers and technicians engaged in
RTD in both sides.
3. Such cooperation shall be implemented according to specific arrangements to be negotiated and
concluded in accordance with the procedures adopted by each Party, and which shall set out, inter
alia, appropriate IPR provisions.
Article 105
REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT
The Parties will strengthen regional development cooperation, with the objective of contributing to
economic development and reducing regional imbalances.
Specific attention will be given to cross-border, transnational and interregional cooperations. To
this end, the exchange of information and experts may be undertaken.
TITLE IX
FINANCIAL COOPERATION
Article 106
In order to achieve the objectives of this agreement and in accordance with Articles 3, 107 and 109
Croatia may receive financial assistance from the Community in the forms of grants and loans,
including loans from the European Investment Bank.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (78 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Article 107
Financial assistance, in the form of grants, shall be covered by the operation measures provided for
in the relevant Council Regulation within a multi-annual indicative framework established by the
Community following consultations with Croatia.
The overall objectives of the assistance, in the form of institution-building and investment, shall
contribute to the democratic, economic and institutional reforms of Croatia, in line with the
Stabilisation and Association process. Financial assistance may cover all areas of harmonisation of
legislation and all cooperation policies of this agreement, including Justice and Home Affairs.
Consideration should be given to the full implementation of the infrastructure projects of common
interest identified in the Protocol 6.
Article 108
Al the request of Croatia and in case of special need, the Community could examine in coordination
with international financial institutions, the possibility of granting on an exceptional basis macrofinancial assistance subject to certain conditions and taking into account the availability of all
financial resources.
Article 109
In order to permit optimum use of the resources available, the Parties shall ensure that Community
contributions are made in close coordination with those from other sources such as the Member
States, other countries and international financial institutions.
To this effect, information on all sources of assistance shall be exchanged regularly between the
Parties.
TITLE X
INSTITUTIONAL, GENERAL AND FINAL PROVISIONS
Article 110
A Stabilisation and Association Council is hereby established which shall supervise the application
and implementation of this Agreement. It shall meet at an appropriate level at regular intervals and
when circumstances require. It shall examine any major issues arising within the framework of this
Agreement and any other bilateral or international issues of mutual interest.
Article 111
1. The Stabilisation and Association Council shall consist of the members of the Council of the
European Union and members of the Commission of the European Communities, on the one hand,
and of members of the Government of Croatia, on the other.
2. The Stabilisation and Association Council shall establish its rules of procedure.
3. The members of the Stabilisation and Association Council may arrange to be represented, in
accordance with the conditions to be laid down in its rules of procedure.
4. The Stabilisation and Association Council shall be chaired in turn by a representative of the
European Community and a representative of Croatia, in accordance with the provisions to be laid
down in its rules of procedure.
5. In matters that concern it, the European Investment Bank shall take part, as an observer, in the
work of the Stabilisation and Association Council.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (79 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Article 112
The Stabilisation and Association Council shall, for the purpose of attaining the objectives of this
Agreement, have takve power to take decisions within the scope of the Agreement in the cases
provided for therein. The decisions taken shall be binding on the Parties, which shall take the
measures necessary to implement the decisions taken. The Stabilisation and Association Council
may also make appropriate recommendations. It shall draw up its decisions and recommendations
by agrement between the Parties.
Article 113
Each Party shall refer to the Stabilisation and Association Council any dispute relating to the
application or interpretation of this Atreement. The Stabilisation and Association Council may
settle the dispute by means of a binding decision.
Article 114
1. The Stabilisation and Association Council shall be assisted in the performance of its duties by a
Stabilisation and Association Committee, composed of representatives of the Council of the
European Union and of representatives of the Commission of the European Communities, on the
one hand, and of representatives of Croatia on the other.
2. In its rules of procedure the Stabilisation and Association Council shall determine the duties of
the Stabilisation and Association Committee, which shall include the preparation of meetings of the
Stabilisation and Association Council, and shall determine how the Committee shall function.
3. The Stabilisation and Association Council may delegate to the Stabilisation and Association
Committee any of its powers. In this event the Stabilisation and Association Committee shall take
its decisions in accordance with the conditions laid down in Article 112.
Article 115
The Stabilisation and Association Committee may create subcommittees.
Article 16
A Stabilisation and Association Parliamentary Committee is hereby estabilished. It shall be a forum
for Members of Coatian Parliament and the European Parliament to meet and exchange views. It
shall meet at intervals that it shall itself determine.
The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall consist of members of the
European Parliament, on the one hand, and of Members of the Parliament of Croatia, on the other.
The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall establish its rules of procedure.
The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall be chaired in turn by the
European Parliament and the Parliament of Croatia, in accordance with the provisions to be laid
down in its rules of procedure.
Article 117
Within the scope of this Agreement, each Party undertakes to ensure that natural and legal persons
of the other Party have access free of discrimination in relation to tis own nationals to the
competetnt courts and adminsitrative organs of the Parties to defend their individual rights and their
property rights.
Article 118
Nothing in this Agreement shall prevent a Party from taking any measures:
(a) which it considers necessary to prevent the disclosure of information contrary to its essential
security interests;
(b) which relate to the production of, or trade in, arms, munitions or war materials or to research,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (80 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
development or production indispensable for defence purposes, provided that such measures do not
impair the conditions of competition in respect of products not intended for specifically military
purposes;
(c) which it considers essential to its own security in the event of serious internal disturbances
affecting the maintenance of law and order, in time of war or serious international tension
constituting threat of war or in order to carry out obligations it has accepted for the purpose of
maintaining peace and international security.
Article 119
1. In the fields covered by this Agreement dand without prejudice to any special provisions
contained therein:
– the arangements applied by Croatia in respect of the Community shall not give rise to any
discrimination between dthe Member States, their nationals, companies of firms;
– the arangements applied by the Community in respect of Croatia shall not give rise to any
discrimination between Croatian nationals, companies of firms.
2. The provisions of paragraph 1 shal be without prejudice to the right of the Parties to apply the
relevant provisions of their fiscal legislation to taxpayers who are not in identical situations as
regards their place of residence.
Article 120
1. The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under
this Agreement. They shall see to it that the objectives set out in this Agreement are attained.
2. If either Party considers that the other Party has failed to fulfil an obligation under this
Agreement, it may take, appropriate measures. Before so doing, except in cases of special urgency,
it shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information required for a
thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.
3. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning
of this Agreement. These measures shall be notified immediately to the Stabilisation and
Association Council and shall be the subject of consultations within the Stabilisation and
Association Council if the other Party so requests.
Article 121
The Parties agree to consult promptly through appropriate channels at the request of either Party to
discuss any matter concerning the interpretation or implementation of this Agreement and other
relevant aspects of the realtions between the Parties.
The provisions of this Article shall in no way affect and are without prejudice to Articles 31, 38, 39
and 43.
Article 122
This Agreement shall not, until equivalent rights for individuals and economic operators have been
achieved under this Agreement, affect rights ensured to them through existing agreements binding
one or more Member States, on the one hand, and Croatia, on the other.
Article 123
Protocols 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and Annexes I to VIII shall form an integral part of this Agreement.
Article 124
This Agrement is concluded for an unlimited period.
Either Party may denounce this Agreement by notifying the other Party. This Agreement shall
terminate six months after the date of such notification.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (81 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Article 125
For the purposes of this Agreement, the term »Parties« shall mean Croatia, of the one part, and the
Community, or its Member States, or the Community and its Member States, in accordance with
their respective powers, of the other part.
Article 126
This Agreement shall apply, on the one hand, to the territory of Croatia, and to the territories in
which the Treaties establishing the European Community, the European Coal and Steel Community
and the European Atomic Energy Community are applied and under the conditions laid down in
those Treaties, on the other.
Article 127
The Secretary General of the Council of the European Union shall be the depository of the
Agreement.
Article 128
This Agreements is drawn up in duplicate in each of the official languages of the Parties, each of
these texts being equally authentic.
Article 129
The Parties shall approve this Agreement in accordance with their own procedures.
This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on
which the Parties notify each other that the procedures referred to in the first paragraph have been
completed.
Article 130
INTERIM AGREEMENT
In the event that, pending the completion of the procedures necessary for the entry into force of this
Agreement, the provisions of certain parts of this Agreement, in particular those relating to the free
movement of goods as well as the relevant provisions on Transport, are put into effect by means of
an Interim Agreement between Croatia and the Community, the Parties agree that, in such
circumstances for the purpose of the provisions of Title IV, Articles 70 and 71 of this Agreement,
Protocols 1 do 5 and relevant provisions of Protocol 6 hereto, the terms »date of entry into force of
this Agreement« mean the date of entry into force of the relevant Interim Agreement in relation to
obligations contained in the abovementioned provisions.
Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisuće prve.
Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.
Udfćdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.
Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.
˘Egine sto Louxembonrgo, spV eikosi ennea Oktwbriou duo ciliaeV ena.
Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.
Fait - Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.
Fatto a Lussembourgo, addž ventinove ottobre duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.
Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (82 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.
Za Republiku Hrvatsku
Ivica RAČAN
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté francaise, la Communanté flamande, la
Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de BruxellesCapitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest.
Diesé Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische
Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und
die Region Brüssel-Hauptstadt.
Louis MICHEL
Pĺ Kongeriget Danmarks vegne
Mogens LYKKETOFT
Für die Bundesrepublik Deutschland
Joschka FISCHER
Gia thv Ellhvikh Dhmokatia
George PAPANDREOU
Por el Reino de Espańa
Josep PIQUE I CAMPS
Pour la République française
Hubert VEDRINE
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Tom KITT
Per la Repubblica italiana
Umberto VATTANI
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Lydie POLFER
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Jozias VAN AARTSEN
Für die Republik Österreich
Benita FERRERO-WALDNER
Pela República Portuguesa
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (83 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Jaime GAMA
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
Erkki TUOMIOJA
För Konungariket Sverige
Anna LINDH
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Jack STRAW
Por las Comunidades Europeas
For De Europćiske Fćllesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Louis MICHEL
Fort the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunit- europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
For Europeiska gemenskaperna
Christopher PATTEN
LIST OF ANNEXES
Annex I Croatian Tariff concession for Community industrial products
referred to in Article 18(2)
Annex II Croatian Tariff concession for Community industrial products
referred to in Article 18(3)
Annex III Definition of »Baby beef« products referred to in Article 27(2)
Annex IV(a) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free
for unlimited quantities at the date of entering into force of the Agreement)
referred to in Article 27(3)(a)(i)
Annex IV(b) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free
within quota at the entering into force of the Agreement) referred to in
Article 27(3)(a)(ii)
Annex IV(c) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free
for unlimited quantities one year after entering into force of the Agreement)
referred to in Article 27(3)(b)(i)
Annex IV(d) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive
elimination of MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 27(3)(c)(i)
Annex IV(e) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive
reduction of MFN duties for unlimited quantities) referred to in Article 27(3)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (84 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
(c)(ii)
Annex IV(f) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive
reduction of MFN duties within quotas) referred to in Article 27(3)(c)(iii)
Annex V(a) Products referred to in Article 28(1)
Annex V(b) Products referred to in Article 28(2)
Annex VI Establishment: »Financial services« referred to in Article 50
Annex VII Acquisition of real property – List of exceptions referred to in
Article 60(2)
Annex VIII Intellectual, Industrial and Commercial property rights referred to
in Article 71
ANNEX I
CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR COMMUNITY INDUSTRIAL PRODUCTS
referred to in Article 18(2)
Duty rates will be reduced as follows:
– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 60% of the
basic duty
– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 30% of the basic duty
– on 1 January 2004, the remaining duties shall be abolished
HS 6+ Description
25.01
Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or
containing added anti caking or free-flowing agents; sea water
2501.001 - - - Table salt and salt for good industry
2501.002 - - - Salt for other industry
2501.009 - - - Other
25.15
Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific
gravity of 2,5 or more and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks
or slabs of rectangular (including square) shape
2515.1
Marble and travertine
2515.11
- - Crude or roughly trimmed
2515.12
- - Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape
2515.20
- Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster
27.10
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals other than crude; preparations not elsewhere
specified or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals,
these oils being the basic constituents of the preparations
2710.001 - - - Motor petrol and other light oils
2710.0014 - - - - Special petrols (extractable and other)
2710.0015 - - - - White spirit
2710.0017 - - - - Spirit type jet fuel
2710.002 - - - Kerosene and other medium oils
2710.0021 - - - - Kerosene
2710.0022 - - - - Kerosene type jet fuel
2710.0023 - - - - Alpha and normal olefins (mixtures), normal paraffins (C10–C13)
2710.003 - - - Heavy oils except waste and intended for further manufacturing
2710.0033 - - - Light, medium, heavy and extra heavy fuel oils with low sulphur content
2710.0034 - - - Other light, medium, heavy and extra heavy fuel oil
2710.0035 - - - - Base oils
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (85 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
2710.0039 - - - - Other heavy oils and products based on heavy oils
27.11
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
2711.1
Liquefied
2711.12
- - Propane
2711.13
- - Butanes
2711.19
- - Other
2711.191 - - - Mixtures of propane and butane
2711.199 - - - Other
2711.29
- - Other
27.12
Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petrolum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax,
other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
2712.10
- Petroleum jelly
2712.20
- Paraffin wax containing by weight less than 0,75% of oil
27.13
Petroleum coke, petrolum bitumen and other residues of petrolum oils or of oils obtained from bituminous
minerals
2713.20
- Petroleum bitumen
27.15
Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petrolum bitumen, on mineral tar or
on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)
2715.009 - - - Other
2803.00
Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included)
2803.001 - - - Carbon black
28.06
Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid
2806.10
Hydrogen chloride (hydrochloric acid)
2806.101 - - - Pro analysis
2808.00
Nitric acid; sulphonitric acids
2808.002 - - - Other nitric acid
28.14
Ammonia, anhydrous or in aqueous solution
2814.20
- - - Ammonia in aqueous solution
2814.201 - - - Pro analysis
28.15
Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium
2815.11
- - Solid
2815.111 - - - Granulated, pro analysis
2815.20
Potassium hydroxide (caustic potash)
2815.201 - - - Granulated, pro analysis
29.02
Cyclic hydrocarbons
2902.4
- Xylenes
2902.41
- - o-Xylene
2902.411 - - - Pro analysis
2902.42
- - m-Xylene
2902.421 - - - Pro analysis
2902.43
- - p-Xylene
2902.431 - - - Pro analysis
2902.44
- - Mixed Xylene isomers
2902.441 - - - Pro analysis
29.05
Acyclic alcohol and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates
2905.1
- Saturated monohydric alcohols
2905.11
- - Methanol (methyl alcohol)
2905.111 - - - Pro analysis
2905.12
Propane 1 ol (propyl alcohol) and propane 2 ol (isopropyl alcohol)
2905.121 - - - Pro analysis
29.14
Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrostated derivates
2914.1
- Acyclic ketones without other oxygen function
2914.11
- - Acetone
2914.111 - - - Pro analysis
29.15
Saturated acyclic monocarboxylic acidis and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates
2915.3
- Esters of acetic acid
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (86 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
2915.311 - - - Pro analysis
29.33
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only
2933.6
- Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure
2933.691 - - - Atrazine
30.02
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other
blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes;
vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products
3002.30
- Vaccines for veterinary medicine
30.03
Medicaments (excluding goods of heading No 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more
consistuents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in
forms of packings for retail sale
3003.90
- Other
3003.909 - - - Other
30.04
Medicaments (excluding goods of heading No 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed
products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale
3004.10
- - Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their
derivatives
3004.101 - - - Ready medicaments for retail sale
3004.20
- - Containing other antibiotics
3004.201 - - - Ready medicaments for retail sale
3004.3
- - Containing hormones or other products of heading No 29.37 but not containing antibiotics
3004.31
- - Containing insulin
3004.311 - - - Ready medicaments for retail sale
3004.32
- - Containing adrenal cortical hormones
3004.321 - - - Ready medicaments for retail sale
3004.39
- - Other
3004.391 - - - Ready medicaments for retail sale
3004.40
- - Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading No
29.37 or antibiotics
3004.401 - - - Ready medicaments for retail sale
3004.50
- - Other medicaments containing vitamins or other products of heading No 29.36
3004.501 - - - Ready medicaments for retail sale
3004.90
- - Other
3004.902 - - - Ready medicaments for retail sale
3004.909 - - - Other
30.06
Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter
3006.50
- First-aid boxes and kits
32.07
Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes
(slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enameleing or glass industry, glass frit and
other glass, in the form of powder, granules or flakes
3207.10
- Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations
3207.20
- Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations
3207.30
- Liquid lusters and similar preparations
3207.40
- Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes
32.08
Paints and varnishes (including elements and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified
natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter
3208.10
- Based on polyesters
3208.20
- Based on acrylic or vinyl polymers
32.09
Paints and varnishes (including elements and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified
natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium
3209.10
- Based on acrylic or vinyl polymers
3209.90
- Other
32.14
Glaziersž putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; paintersž fillings;
non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like
3214.10
- Glaziersž putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; paintersž fillings
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (87 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
3214.90
- Other
32.15
Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid
3215.1
- - Printing ink
3215.11
- - Black
3215.19
- - - Other
33.04
Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or
sun tan preparations; manicure or pedicure preparations
3304.99
- - - Other
3304.999 - - - For retail sale
33.07
Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilators and other
perfurmery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or
not perfumed or having disinfectant properties
3307.90
- - - Other
3307.909 - - - For retail sale
34.05
Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coach-work, glass or metal, scouring pastes and
powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non woven, cellular plastics or
cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations) excluding waxes of heading No 34.04
3405.10
- Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather
3405.20
- Polishes, creams and similar preparations for the maintenance of wooden furniture, floors or other
woodwork
3405.30
- Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes
3405.30
- Scouring pastes and powders and other scouring preparations
3405.90
- Other
3406.00
Candles, tapers and the like
3605.00
Matches, other than pyrotechnic articles of heading No 36.04
37.01
Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed of any material other than paper, paperboard
or textiles; instant print film in the flat, senisitised, unexposed, whether or not in packs
3701.10
- For X-ray
3814.00
Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish
removers
3820.00
Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids
3905
Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other polymers in primary forms
3905.1
- Polyvinyl acetate
3905.12
- - In aqueous dispersion
3905.19
- - Other
39.19
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shape, of plastics, whether or not in rolls
3919.90
- Other
39.20
Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or
similarly combined with other materials
3920.10
- - Of polymers of ethylene
3920.101 - - - Foil 12 micron thick in rolls 50 to 90 mm wide
39.23
Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics, stoppers, lids, caps and other closures, of
plastics
3923.2
- Sacks and bags (including cones)
3923.21
- - Of polymers of ethylene
3923.29
- - Of other plastics
3923.40
- Spools, cops, bobbins and similar supports
39.23.90 - Other
3923.901 - - - Casks and tanks
3923.909 - - - Other
39.24
Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles of plastic
3924.10
- Tableware and kitchenware
3924.90
- Other
39.25
Buildersž ware of plastic, not elsewhere specified or included
3925.10
- Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 l
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (88 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
3925.20
- Doors, windows and their frames and threshods for doors
3925.30
- Shutters, blinds (including Venetian blinds) and similar articles and parts thereof
3925.90
- Other
40.09
Tubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for
example, joints, elbows, flanges)
4009.10
- Not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings
4009.20
- Reinforced or otherwise combined only with metal, without fittings
4009.40
- Reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings
4009.50
- With fittings
4009.509 - - - Other
42.02
Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive cases, brief cases, school satchels, spectacle cases, binocular
cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers, travelling-bags, toilet bags, rucksacks,
handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette cases, tobacco-pouches, tooll bags, sports bags, bottle
cases, jewelry boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of
sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard or wholly or mainly covered with such
materials or with paper
4202.1
Trunks, suit cases, vanity cases, executive cases, brief cases, school satchels and similar containers
4202.11
- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
4202.12
- - - With outer surface of plastics or of textile materials
4202.19
- - - Other
4202.2
Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle
4202.21
- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
4202.22
- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials
4202.29
- - Other
4202.3
- - Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag
4202.31
- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
4202.32
- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials
4202.39
- - Other
4202.9
- - Other
4202.91
- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
4202.92
- - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials
4202.99
- - Other
43.02
Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or
assembled (without the addition of other materials) other than those of heading No 43.03
4302.1
- Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled
4302.11
- - Of mink
4302.12
- - Of rabbit or hare
4302.13
- - Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese,
Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws
4302.19
- - Other
4302.20
- Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled
4302.30
- Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled
4304.00
Artificial fur and articles thereof
4304.009 - - - Articles of artificial fur
44.06
Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
4406.10
- - Not impregnated
4406.101 - - - Of oak
4406.102 - - - Of beech
4406.109 - - - Other
4406.90
- Other
4406.901 - - - Of oak
4406.902 - - - Of beech
4406.909 - - - Other
44.18
Buildersž joinery and carpentry of wood including cellular wood panels assembled parquet panels, shingles
and shakes
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (89 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
4418.10
- Windows, French-windows and their frames
4418.20
- Doors and their frames and thresholds
4418.30
- Parquet panels
48.05
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets not further worked or processed that are specified in
Note 2 to this Chapter
4805.10
- Semi-chemical fluting paper (corrugating medium)
48.11
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surfacecoloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets, other than goods of the kind described in heading No 48.03,
48.09 or 48.10
4811.2
- Gummed or adhesive paper and paperboard
4811.29
- - Other
4811.299 - - - Other
48.14
Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper; vindow transparencies of paper
4814.10
- »Ingrain« paper
4814.20
- Wallpaper and similar wall covering, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a
grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics
4814.30
- Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material,
whether or not bound together in parallel strands or woven
4814.90
- Other
4817.10
- Envelopes
4817.20
- Letter cards, plain postcards and correspondence cards
4817.30
- Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of
paper stationery
48.19
Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or web
of cellulose fibres, box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or
the like
4819.10
- Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard
4819.20
- Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard
4819.209 - - - Other
4819.30
- Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more
4819.40
- Other sacks and bags, including cones
4819.50
- Other packing containers, including record sleeves
4819.501 - - - Cylindrical boxes made of two or more materials
4819.60
- Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like
48.20
Registers, account books, note books, oder books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and
similar articles, exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms,
interleved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for stamps or for collections and
book covers, of paper or paperboard
4820.10
- Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries
and similar articles
4820.20
- Exercise books
4820.3
-Binders (other than book covers), folders and file covers
4820.40
- Manifold business forms and interleaved carbon sets
4820.50
-Albums for samples or for collections
4820.90
Other
4820.901 - - - business forms
4820.909 - - - Other
48.21
Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed
4821.10
- Printed
4821.90
- Other
48.23
Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles
of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
4823.1
Gummed or adhesive paper, in strips or rolls
4823.11
- - Self-Adhesive
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (90 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
4823.19
- - Other
4823.40
- Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus
4823.5
Other paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes
4823.51
- - Printed, embossed or perforated
4823.59
- - Other
4823.60
- Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard
4823.70
– Moulded or pressed articles of paper pulp
4823.90
- Other
4823.909 - - - Other
64.02
Other fottwear with outer soles and uppers of rubber or plastics
6402.1
- Sports footwear
6402.19
- - Other
6402.20
- Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs
6402.30
- Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap
6402.9
- Other footwear
6402.91
- - Covering the ankle
6402.99
- - Other
64.03
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather
6403.1
Sports footwear
6403.19
- - Other
6403.20
- Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and
around the big toe
6403.30
- Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toe-cap
6403.40
- Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap
6403.5
- Other footwear with outer soles of leather
6403.51
- - Covering the ankle
6403.59
- - Other
6403.9
- Other footwear
6403.91
- - Covering the ankle
6403.99
- - Other
64.05
Other footwear
6405.10
- With uppers of leather or composition leather
6405.20
- With uppers of textile materials
6504.00
- Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or
trimmed
65.05
Hats and other headgear, knitted or crocheted, made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece
(but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed
6505.10
- Hair-nets
6505.90
- Other
65.06
Other headger, whether or not lined or trimmed
6506.10
- Protective headgear (helmets)
6506.9
- Other
6506.91
- - Of rubber or of plastics
6506.92
- - Of fur
6506.99
- - Of other materials
6507.00
Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear
66.01
Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)
6601.10
- Garden umbrellas and sun umbrellas
6601.9
- Other
6601.91
- - Telescopes
6601.99
- - Other
6602.00
Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like
66.03
Parts, trimmings and accessories of articles other heading No 66.01 or 66.02
6603.10
- Handles and knobs
6603.20 - Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (91 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
6603.90
- Other
68.02
Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading No
68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a back; artificially coloured
granules, chippings and powder, of natural stone (including slate)
6802.2
- Other monumental or building stone and articles thereof simply cut or sawn with a flat or even surface
6802.21
- - Marble, travertine and alabaster
6802.22
- - Other limestone
6802.29
- - Other stone
6802.9
- Other
6802.91
- - Marble, travertine and alabaster
6802.92
- - Other limestone
6802.99
- - Other stone
68.04
Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening,
polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones and parts thereof, of natural stone, of agglomerated
natural or artificial abrasives or of ceramics with or without parts of other materials
6804.2
Other
6804.22
- - Of other agglomerated abrasives or of ceramics
6804.30
- Hand sharpening or polishing stones
6804.309 - - - Of artificial materials
68.05
Natural, of artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of
other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up
6805.10
- On a base of textile material
6805.20
- On a base of paper or of paperboard
6805.30
- On a base of other materials
68.06
Slag wool, rock wool and similar mineral wool; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and
similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulting, sound-insulating or sound-absorbing mineral
materials, other than those of heading No 68.11 or 68.12 or of Chapter 69
6806.10
- Slag wool, rock wool and similar mineral wool (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
68.07
Articles of asphalt or of similar material (for example, petrolum bitumen or coal tar pitch)
6807.10
- In rolls
6807.90
- Other
6807.909 - - Other
6808.00
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles,
sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders
68.09
Articles of plaster or of compositions based on plaster
6809.1
- Boards, sheets, panels, tiles and similar articles not ornamented
6809.11
- - Faced or reinforced with paper or paperboard only
6809.19
- - Other
6809.90
- Other articles
68.12
Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium
carbonate; articles of such mixtures or asbestos (for example, thread, woven fabric; clothing, headgear, footwear,
gaskets) whether or not reinforced other than goods of heading No 68.11 or 68.13
6812.10
- Fabricated asbestos fibres; Mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium
carbonate
6812.20
- Yam
6812.30
- Cords and string, whether or not plaited
6812.40
- Fabricated or knitted material
6812.50
- Clothing, clothing accessories, footwear and headgear
6812.60
- Paper, millboard and felt
6812.70
- Compressed asbestos fibres jointing, in sheets or rolls
6812.90
- Other
6812.909 - - - Other
68.13
Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not
mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose,
whether or not combined with textile or other materials
6813.10
- Sheets and pads for brakes
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (92 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
6813.109 - - - Other
6813.90
- Other
6813.909 - - - Other
69.04
Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like
6904.10
- Building bricks
6904.101 - - - Solid, 250 x 120 x 65 dimensions
6904.102 - - - Grate bricks, 250 x 120 x 65 dimensions
6904.103 - - - Blocks, 290 x 190 x 190 dimensions
6904.104 - - - Blocks, 250 x 190 x 190 dimensions
6904.105 - - - Blocks, 250 x 250 x 140 dimensions
6904.109 - - - Other
6904.90
- Other
6904.901 - - - Ceiling filler tiles, 250 x 380 x 140 dimensions
6904.902 - - - Ceiling filler tiles, 390 x 100 x 160 dimensions
6904.903 - - - Support tiles, 250 x 120 x 40 dimensions
6904.909 - - - Other
69.05
Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic
constructional goods
6905.10
- Roofing tiles
6905.101 - - - Pressed tiles, 350 x 200 dimensions
6905.102 - - - Pressed interlocking tiles, 340 x 200 dimensions
6905.103 - - - Plain tiles, 380 x 180 dimensions
6905.104 - - - Mediterranean tiles, 375 x 200 dimensions
6905.109 - - - Other
6905.90
- Other
69.10
Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals
and similar sanitary fixtures
6910.10
- Of porcelain or china
6910.90
- Other
70.05
Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or
non-reflecting layer, but not otherwise worked
7005.30
- Wired glass
70.17
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated
7017.10
- Of fused quartz or other fused silica
7017.109 - - - Other
-6
7017.20
- Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10 per Kelvin within a
temperature range of 0 C to 300 C
7017.90
- Other
73.06
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of
iron or steel
7306.20
- Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas
7306.202 - - - Tubing of an external diameter less than 3 1/2"
7306.209 - - - Other
7306.50
- Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel
7306.509 - - - Other
7306.90
- Other
73.08
Structures (excluding prefabricated buildings of heading No 94.06) and parts of structures (for example,
bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their
frames, and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes,
sections, tubes and the like, prepared for use in structures of iron or steel
7308.10
- Bridges and bridge sections
7308.20
- Towers and lattice masts
7308.40
- Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pitpropping
7308.409 - - - Other
7309.00
Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas),
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (93 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
of iron or steel, of capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat insulated, but not fitted with mechanical or
thermal equipment
7309.001 - - - Reservoirs for the transport of goods
7309.009 - - - Other
7311.00
Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel
7311.009 - - - Other
73.12
Stranded wire, ropes cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated
7312.10
- Stranded wire, ropes and cables
7312.109 - - - Other
7312.1099 - - - Other
7312.90
- Other
7312.909 - - - Other
7313.00
Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire,
of a kind used for fencing, of iron or steel
73.14
Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or
steel
7314.4
- Other cloth, grill, netting and fencing
7314.41
- - Plated or coated with zinc
7314.42
- - Coated with plastics
7314.49
- - Other
73.15
Chain and parts thereof, of iron or steel
7315.1
- Articulated link chain and parts thereof
7315.11
- - Roller chain
7315.12
- - Other chain
7315.19
- - Parts
7315.20
- Skid chain
7315.8
- Other chain
7315.81
- - Stud-link
7315.82
- - Other, welded link
7315.89
- - Other
7315.90
- Other parts
7316.00
Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel
73.17
Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading No 8305) and similar
articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
7317.001 - - - For rails
7317.002 - - - For tacks
73.18
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring
washers) and similar articles, of iron or steel
7318.1
- Threaded articles
7318.11
- - Coach screws
7318.12
- - Other wood screws
7318.13
- - Screw hooks and screw rings
7318.14
- - Self-tapping screws
7318.19
- - Other
7318.2
- Non-threaded articles
7318.21
- - Spring washers and other lock washers
7318.23
- - Rivets
7318.24
- - Cotters and cotter-pins
7318.29
- - Other
73.21
Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues,
braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel
7321.11
- - For gas fuel or for both gas and other fuels
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (94 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
7321.13
- - for solid fuel
73.23
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers
and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel
7323.10
- Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like
7323.9
- Other
7323.93
- - Of stainless steel
7323.931 - - - Vessels
7323.939 - - - Other
73.26
Other articles of iron or steel
7326.1
- Forged or stamped, but not further worked
7326.19
- - Other
7326.20
- Articles of iron or steel wire
7326.209 - - - Other
7326.90
- Other
7326.909 - - Other
76.10
Aluminum structures (excluding prefabricated buildings of heading No 94.06) and parts of structures (for
example, bridges and bridges section, towers, lattice masts, roofs, roofing framework, doors and windows and their
frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns), aluminum plates, rods, profiles, tubes and the like,
prepared for use in structures
7610.10
- Doors, windows and their frames and thresholds for doors
7610.109 - - Other
7610.90
- Other
7610.901 - - - Elements prepared for use in structures
7610.909 - - - Other
7611.00
Aluminum reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or
liquefied gas), of a capacity exceeding 3001, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or
thermal equipment
7611.001 - - - Lined or heat-insulated
7611.009 - - - Other
76.14
Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminum, not electrically insulated
7614.10
- With steel core
7614.90
- Other
8304.00
Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar
office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading No 94.03
83.09
Stoppers, caps and lids (including crown corks screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles;
threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal
8309.90
- Other
8309.902 - - - Seals, not further worked
8309.903 - - - Seals, worked
8309.909 - - - Other
84.02
Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of
producing low pressure steam); super-heated water boilers
8402.1
- Steam or other vapour generating boilers
8402.11
- - Watertube boilers with a steam production exceeding 45 t per hour
8402.111 - - - Main shipžs steam boilers
8402.112 - - - Other, with a steam production not exceeding 300 tonnes per hour
8402.119 - - - Other, with a steam production exceeding 300 tonnes per hour
8402.12
- - Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 t per hour
8402.121 - - - Main shipžs steam boilers
8402.129 - - - Other
8402.19
- - Other vapour generating boilers, including hybrid boilers
8402.191 - - - Main shipžs steam boilers
8402.192 - - - Firetube boilers
8402.193 - - - Hot-oil boilers
8402.199 - - - Other
8402.20
- Super-heated water boilers
8402.201 - - - Fired with chopped wood
84.03
Central heating boilers other than those of heading No 84.02
8403.90
-Parts
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (95 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
84.04
Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03 (for example, economizers, super-heaters,
soot removers, gas recoverers), condensers for steam or the vapour power units
8404.90
-Parts
84.06
Steam turbines and other vapour turbines
8406.90
- Parts
84.16
Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers; including their
mechanical grates, mechanical ash discharges and similar appliances
8416.20
- Other furnace burners, including combination burners
8416.209 - - - Other
84.18
Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other, heat pumps other
than air conditioning machines or heading No 84.15
8418.2
- Refrigerators, household type
8418.21
- - Compression-type
8418.22
- - Absorption-type, electrical
8418.29
- - Other
8418.50
- Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, show-cases and similar refrigerating or
freezing furniture
84.19
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials
by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilizing,
pasteurizing, steaming, drying, evapourating, vapourizing, condensing or cooling, other than machinery or plant of a
kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non electric
8419.1
Instantaneous or storage water heaters, non-electric
8419.111 - - - For domestic use
8419.119 - - - Other
8419.191 - - - For domestic use
8419.199 - - - Other
8419.40
- Distilling or rectifying plant
8419.401 - - - Fractionating columns for oxygen production
8419.409 - - - Other
8419.8
- Other machinery, plant and equipment
8419.81
- - For making hot drinks or for cooking or heating food
8419.819 - - - Other
8419.89
- - Other
8419.899 - - - Other
8419.8999 - - - Other
84.20
Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders thereof
8420.10
- Calendering or other rolling machines
8420.101 - - - Ironing machines
8420.1011 - - - - For domestic use
84.21
Centrifuges, including centrifugal dryers, filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or
gases
8421.1
- - Centrifuge, including centrifugal dryers
8421.121 - - - For domestic use
8421.2
- Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids
8421.29
- - Other
8421.299 - - - Other
8421.3
- Filtering or purifying machinery and apparatus for gases
8421.31
- - Intake air filters for internal combustion engines
8421.319 - Other
8421.39
- - Other
8421.399 - - - Other
8421.9
- Parts
8421.91
- - Of centrifuges, including centrifugal dryers
8421.919 - - Of centrifuges, including centrifugal dryers
84.23
Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated
counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (96 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8423.30
- Constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight of material into a bag or
container, including hopper scales
8423.8
- Other weighing machinery
8423.81
- - Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg
8423.82
- - Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not exceeding 5 000 kg
8423.829 - - - Other
8423.89
- - Other
8423.891 - - - Weighbridges (railway or for trucks and vans)
8423.899 - - - Other
84.24
Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or
powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines
and similar jet projecting machines
8424.10
- Fire extinguishers, whether or not charged
8424.109 - - - Other
8424.8
- Other appliances
8424.81
- - Agricultural or horticultural
8424.819 - - - Other
84.27
Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
8427.20
- Other self-propelled trucks
8427.209 - - - Other
8427.90
- Other trucks
84.28
Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)
8428.20
- Pneumatic elevators and conveyors
8428.209 - - - Other
8428.3
- Other continuous-action elevators and conveyors for goods or materials
8428.39
- - Other
84.28.399 - - - Other
84.32
Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground
rollers
8432.10
- Ploughs
8432.2
Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes
8432.21
- - DISC harrows
8432.29
- - Other
8432.30
- Seeds, planters and transplanters
8432.301 - - - Forest seedling planters
8432.309 - - - Other
8432.40
- Manure spreaders and fertilizer distributors
8432.80
- Other machinery
84.33
Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for
cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading No 84.37
8433.1
- Mowers for lawns, parks or sports-grounds
8433.11
- - Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane
8433.19
- - Other
8433.20
- Other mowers, including cutter bars for tractor mounting
84.38
Machinery not specified or included elsewhere in this Chapter, for industrial preparation on manufacture of
food drink, other than machinery for the extraction or preparation animal or fixed vegetable fats or oils
8438.50
- Machinery for the preparation of meat or poultry
8438.60
- Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables
84.52
Sewing machines, other than book-sewing machines of heading No 84.40; furniture; bases and covers
specially designed for sewing machines; sewing machine needles
8452.10
- Sewing machines of the household type
84.57
Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for
working metal
8457.20
- Unit construction machines (single station)
8457.30
- Multi-station transfer machines
84.58
Lathes (including turning centers) for removing metal
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (97 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8458.1
- Horizontal lathes
8458.19
- - Other
84.59
Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping
by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading No 84.58
8459.2
- Other drilling machines
8459.29
Other
8459.299 - - - Other
8459.6
- Other milling machines
8459.61
- - Numerically controlled
8459.619- - - Other
8459.69
- - Other
8459.699 - - - Other
84.60
Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal
or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear
finishing meachines of heading No 84.61
8460.2
Other grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least
0,01 mm
8460.29
- - Other
8460.292 - - - For crank shafts
8460.3
- Sharpening (tool or cutter grinding) machines
8460.39
- - Other
84.61
Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing,
sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included
8461.50
- Sawing or cutting-off machines
84.81
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shell, tanks, vats or the like, including pressurereducing valves and thermostatically controlled valves
8481.10
Pressure-reducing valves
8481.109 - - - Other
8481.30
- Check valves
8481.309 - - - Other
8481.40
- Safety or relief valves
8481.409 - - - Other
8481.80
- Other appliances
8481.801 - - - Regulating valves electromechanically or pneumatically powered
8481.806 - - - Fixtures for single pipe and double pipe central heating with nominal size 3/8" and more, but not
exceeding 3/4"
85.01
Electric motors and generators (excluding generating sets)
8501.3
- Other DC motors; DC generators
8501.31
- - Of an output not exceeding 750 W
8501.319 - - - Other
8501.33
- - Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW
8501.339 - - - Other
8501.40
- Other AC motors, single-phase
8501.409 - - Other
8501.4099 - - - Other
8501.5
- Other AC motors, multi-phase
8501.51
- Of an output not exceeding 750 W
8501.519 - - - Other
8501.5199 - - - Other
8501.52
- - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW
8501.529 - - - Other
8501.5299 - - - Other
85.02
Electric generating sets and rotary converters
8502.1
- Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel
engines)
8502.11
- - Of an output not exceeding 75 kVA
8502.119 - - - Other
8502.12
- - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (98 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8502.129 - - - Other
8502.13
- - Of an output exceeding 375 kVA
8502.139 - - - Other
8502.20
- Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines
8502.209 - - - Other
8502.3
- Other generating sets
8502.39
- Other
8502.391 - - - DC
8502.3919 - - - Other
8502.399 - - - AC
8502.3999 - - - Other
8502.40
- Electric rotary converters
8502.409 - - - Other
85.04
Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors
8504.10
- Ballasts for discharge lamps or tubes
8504.109 - - - Other
8504.3
- Other transformers
8504.34
- - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA
8504.349 - - - Other
8504.40
- Static converters
8504.409 - - - Other
85.05
Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after
magnetization; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic
coupling, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads
8505.20
- Electro-magnetic couplings, clutches and brakes
85.30
Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways,
parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading No 86.08)
8530.10
- Equipment for railways or tramways
8530.80
- Other equipment
85.39
Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps;
acr-lamps
8539.2
- Other filament lamps, exluding ultra-violet or infra-red lamps
8539.29
- - Other
85.44
Insulated (including enamelled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated
electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibres cables, made up of individually sheathed fibres,
whether or not assembled with electrical conductors or fitted with electric conductors or fitted with connectors
8544.1
- Winding wire
8544.111 - - - With a diameter not exceeding 2,50 mm
8544.20
- Co-axial cable and other co-axial electric conductors
86.01
Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators
8601.10
- Powered from an external source of electricity or by electric accumulators
8601.102 - - - For ordinary gauge tracks
8601.109 - - - Other
86.02
Other rail locomotives; locomotive tenders
8602.10
- Diesel-electric locomotives
8602.90
- Other
8602.901 - - - Ex-proof diesel-mechanical
8602.902 - - - Diesel-hydraulic
8602.909 - - - Other
86.03
Self-propelled railway or tramway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading No
86.04
8603.10
- Powered from an external source of electricity
8603.101 - - - Tramway rail-cars for passengers
8603.102 - - - Passenger motor units
8603.103 - - - Passenger motors cars
8603.109 - - - Other
8603.90
- Other
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (99 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8603.901 - - - Passenger motors units
8603.902 - - - Passenger motors cars
8603.909 - - - Other
8605.00
Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled: luggage vans, post office coaches and other
special purpose railway or tramway coaches, not self propelled (excluding those of heading No 86.04)
8605.001 - - - Ambulances
8605.002 - - - Railway: passenger and post-office coaches, luggage vans and official coaches
8605.009 - - - Other
86.06
Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
8606.10
- Tank wagons and the like
8606.20
- Insulated or refrigerated vans and wagons, other than those of subheading No 8606.10
8606.30
- Self-discharging vans and wagons, other than those of subheading No 8606.10 or 8606.20
8606.9
- Other
8606.91
- - Covered and closed
8606.911 - - - For transport of live fish
9606.919 - - - Other
8606.92
- - Open, with non-removable sides of a height exceeding 60 cm
8606.99
- - Other
8606.991 - - - Tramway vans and wagons
8606.999 - - - Other
86.07
Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock
8607.1
- Bogies, bissel-bogies, axles and wheels and parts thereof
8607.11
- - Driving bogies and bissel-bogies
8607.12
- - Other bogies and bissel-bogies
8607.30
- Hooks and other coupling devices, buffers, and parts thereof
8609.00
Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage
by one or more modes of transport
8609.009 - - - Other
87.01
Tractors (other than tractors of heading No 87.09)
8701.20
- Road tractors for semi trailers
8701.202 - - - Used, of an engine power not exceeding 300 kW
8701.204 - - - Used, of an engine power exceeding 300 kW
87.02
Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver
8702.10
- With compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)
8702.101 - - - Motor buses and coaches, new
8702.102 - - - Motor buses and coaches, used
8702.90
- - Other
8702.901 - - - Other motor buses and coaches, new
8702.902 - - - Other motor buses and coaches, used
8702.903 - - - Trolleybuses
8702.909 - - - Other
87.03
Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those
heading No 87.02) including station wagons and racing cars
8703.2
- Other vehicles, with spark ignition internal combustion reciprocating piston engine
8703.21
- - Of a cylinder capacity not exceeding 1 000 cmł
8703.212 - - - Motor cars, used
8703.219 - - - Other, used
8703.22
- - Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cmł but not exceeding 1 500 cmł
8703.222 - - - Motor cars, used
8703.229 - - - Other, used
8703.23
- - Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cmł but not exceeding 3 000 cmł
8703.232 - - - Motor cars, used
8703.235 - - - On-road/off-road, used
8703.239 - - - Other, used
8703.24
- - Of cylinder capacity exceeding 3 000 cmł
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (100 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8703.242 - - - Motor cars, used
8703.245 - - - On-road/off-road, used
8703.249 - - - Other, used
8703.3
- Other vehicles with compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)
8703.31
- - Of a cylinder capacity not exceeding 1 500 cmł
8703.312 - - - Motor cars, used
8703.319 - - - Other, used
8703.32
- - Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cmł but not exceeding 2 500 cmł
8703.322 - - - Motor cars, used
8703.325 - - - On-road/off-road, used
8703.329 - - - Other, used
8703.33
- Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cmł
8703.332 - - - Motor cars, used
8703.335 - - - On-road/off-road, used
8703.339 - - - Other, used
8703.90
- Other
8703.902 - - - Motor cars, used
8703.909 - - - Other, used
87.04
Motor vehicles for the transport of goods
8704.2
- Other vehicles with compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)
8704.23
- - Of a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes
8704.231 - - - Tankers
8706.00
Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05
8706.002 - - - For tractors
87.07
Bodies (including cabs) fot the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05
8707.10
- For the vehicles of heading No 87.03
8707.90
- Other
8707.901 - - - For motor buses and trolleybuses
8707.902 - - - Closed aluminum bodies for lorries
8707.909 - - - Other
87.08
Parts and accessories for the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05
8708.10
- Bumpers and parts thereof
8708.2
- Other parts and accesories of bodies (including cabs)
8708.291 - - - Aluminum sideboards for lorry bodies
8708.3
- Brakes and servo-brakes and parts thereof
8708.39
- - Other
8708.9
- Other parts and accessories
8708.92
- - Silencers and exhaust pipes
8708.93
- - Clutches and parts thereof
8708.99
- - Other
8708.991 - - - Joints, buckles and support guides except universal joints
8708.992 - - - Other parts, worked
8708.999 - - - Other parts, not further worked
87.11
Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; sidecars
8711.10
- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cmł
8711.20
With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50 cmł but not
exceeding 250 cmł
8711.201 - - - New
8711.209 - - - Used
8711.30
With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250 cmł but not
exceeding 500 cmł
8711.301 - - - New
8711.309 - - - Used
8711.40
With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cmł but not
exceeding 800 cmł
8711.401 - - - New
8711.409 - - - Used
8711.50
With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800 cmł
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (101 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8711.509 - - - Used
8711.90
- Other
8711.901 - - - Side-cars
8711.909 - - - Other
87.14
Parts and accessories of vehicles of heading No. 87.11 to 87.13
8714.1
- Of motorcycles (including mopeds)
8714.11
- - Saddles
87.14.9
- Other
8714.92
- - Wheel rims and spokes
8714.93
- - Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel sprocket-wheels
8714.94
- - Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts thereof
8714.95
- - Saddles
87.16
Trailers and semi-trailers, other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof
8716.20
- Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes
8716.209 - - - Other
8716.3
- Other trailers and semi-trailers for the transport of goods
8716.31
- - Tanker trailers and tanker semi-trailers
8716.311 - - - For liquefied gases
8716.40
- Other trailers ad semi-trailers
8716.80
- Other vehicles
89.03
Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes
8903.10
- Inflatable
8903.9
- Other
8903.92
- - Motorboats, other than outboard motorboats
8903.99
- - Other
94.01
Seats (other than those of heading No 94.02) whether or not convertible into beds, and parts thereof
9401.30
- Swivel seats with variable height adjustment
9401.90
- Parts
9401.902 - - - Of metals, excluding shock-absorbers
9401.903 - - - Shock-absorbers
9401.904 - - - Of plastics
94.04
Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns,
cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or
plastic, whether or not covered
9404.10
- Mattress supports
9404.2
- Mattress
9404.21
- - Of cellular rubber or plastics, whether or not covered
9404.29
- - Of other materials
9404.30
- Sleeping bags
9404.90
- Other
9406.00
Prefabricated buildings
9406.001 - - - Of plastics
9406.002 - - - Of cement, of concrete or of artificial stone
9406.004 - - - Of steel
9406.005 - - - Of wood
9406.009 - - - Other
9602.00
Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials, moulded or carved articles
of wax, of stearin of natural of natural gums or natural resins or of modeling pastes, and other moulded or carved
articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading No 35.03) and
articles of unhardened gelatin
9602.001 - - - Gelatin capsules for pharmaceutical purposes
9602.002 - - - Worked vegetable or mineral materials and articles of these materials
9602.009 - - - Other
96.06
Buttons, press-fasteners, snap fasteners and press-studs button moulds and other parts of these articles;
button blanks
9606.10
- Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts therefor
9606.2
- Buttons
9606.21
- - Of plastics, not covered with textile material
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (102 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
9606.22
- - Of base metal, not covered with textile material
9606.29
- - Other
9606.30
- Button moulds and other parts of buttons; button blanks
96.07
Slide fasteners and parts thereof
9607.1
- Slide fasteners
9607.11
- - Fitted with chain scoops of base metal
9607.19
- - Other
9607.20
- Parts
96.08
Ball point pens; felt pens, tipped and other porous-tipped pens and markers; fountains pens, stylograph pens
and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts
(including caps and clips) of the foregoing other than those of heading No 96.09
9608.10
- Ball point pens
9608.20
- Felt tipped and other porous-tipped pens and markers
9608.209 - - - Other
9608.3
- Fountain pens, stylograph pens and other pens
9608.31
- - Indian ink drawing pens
9608.39
- - Other
9608.40
- Propelling or sliding pencils
9608.50
- Sets of articles from two or more of the foregoing subheadings
9608.60
- Reffills for ball point pens, comprising the ball point and ink-reservoir
9608.9
- Other
9608.91
- - Pen nibs and nib points
9608.911 - - - Golden en nibs for writing
9608.912 - - - Other pen nibs for writing
9608.913 - - - Pen nibs for drawing
9608.919 - - - Nib points
9608.99
- - Other
9608.992 - - - Refills for felt tipped pens
9608.999 - - - Other
96.09
Pencils (other than pencils of heading No 96.08), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing
or drawing chalks and tailors chalks
9609.10
- Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath
9609.20
- Pencil leads, black or coloured
9609.90
- Other
ANNEX II
CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR COMMUNITY INDUSTRIAL PRODUCTS
referred to in Article 18(3)
Duty rates will be reduced as follows:
– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 70% of the basic duty
– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty
– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 40% of the basic duty
– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 30% of the basic duty
– on 1 January 2006, duty shall be reduced to 15% of the basic duty
– on 1 January 2007, the remaining duties shall be abolished
HS 6+ Description
25.22
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading No 28.25
2522.10
- Quicklime
2522.20
- Slaked lime
2522.30
- Hydraulic lime
25.23
Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cement,
whether or not coloured or in the form of clinkers
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (103 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
2523.10
- Cement clinkers
2523.109 - - - Other
2523.2
- Portland cement
2523.29
- - - Other
2523.292 - - - Portland cement with additions
2523.294 - - - Sulphate resistant cement
2523.295 - - - Cement with low temperature of hydration
2523.296 - - - Metallurgical cement and cement for blast furnaces
2523.299 - - - Other
2523.30
- Aluminous cement
2523.301 - - - Aluminous cement with content Al203 not exceeding 50%
2523.90
- Other hydraulic cements
2710.00
- Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals other than crude; preparations not elsewhere
specified or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals,
there oils being the basic constituents of the preparations
2710.001 - - - Motor petrol and other light oils
2710.0012 - - - - Leadless motor petrol
2710.0013 - - - - Other motor petrols
2710.0019 - - - - Other light oils and products based on light oils
2710.002 - - - Kerosene and other medium oils
2710.0024 - - - - Other petroleum
2710.0029 - - - - Other medium oils and preparations on the basis of those oils
2710.003 - - - Heavy oils except waste and intended for further manufacturing
2710.0031 - - - Gas oils
2710.0032 - - - - Extra light and light special fuel oil
2710.099 - - - Other
2710.0099 - - - Waste oils
2807.00
Sulphuric acid; oleum
2807.001 - - - Sulphuric acid, pro analysis
2808.00
Nitric acid; sulphonitric acids
2808.001 - - - Nitric acid, pro analysis
31.02
Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous
3102.90
- Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings
31.05
Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and
potassium; other fertilisers, goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not
exceeding 10 kg
3105.10
- Goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
32.06
Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading No
32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined
3206.20
- Pigments and preparations based on titanium dioxide
3206.201 - - - Chromium greens
3206.202 - - - Zinc yellows (zinc chromate)
3206.209 - - - Other
3206.4
- Other colouring matter and other preparations
3206.49
- - Other
3206.492 - - - Concentrated dispersions of pigments
3206.494 - - - Based on carbon black
33.04
Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or
sun tan preparations; manicure or pedicure preparations
3304.10
- - Lip make up preparations
3304.109 - - - For retail sale
3304.20
- - Eye make-up preparations
3304.209 - - - For retail sale
3304.30
- - Manicure or pedicure preparations
3304.309 - - - For retail sale
33.05
Preparations for use on the hair
3305.10
- - Shampoos
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (104 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
3305.109 - - - For retail sale
3305.20
- - Preparations for permanent waving or straightening
3305.209 - - - For retail sale
3305.30
- - Hair lacquers
3305.309 - - - For retail sale
3305.90
- - Other
3305.909 - - - For retail sale
33.06
Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean
between the teeth (dental floss), in individual retail packages
3306.10
- - Dentifrices
3306.109 - - - For retail sale
3306.90
- - Other
3306.909 - - - For retail sale
33.07
Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilators and other
perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or
not perfumed or having disinfectant properties
3307.10
Pre-shave, shaving or after-shave preparations
3307.109 - - - For retail sale
3307.20
- - Personal deodorants and antiperspirants
3307.209 - - - For retail sale
3307.30
- - Perfumed bathsalts and other bath preparations
3307.309 - - - For retail sale
3307.4
Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious
rites
3307.49
- - Other
3307.499 - - - For retail sale
34.02
Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations
(including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, where or not containing soap, other than those of
heading No 34.01
3402.1
- - Organic surface-active agents whether or not put up for retail sale
3402.11
- - Anionic
3402.111 - - - Alkylarylsulphonates
3402.112 - - - Polyglycol ether lauryl alcohol sulphonate
3402.20
- - Preparations put up for retail sale
3402.201 - - - In powder for washing
3402.209 - - - Other
3402.90
- Other
3402.901 - - - In powder for washing
38.08
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators,
disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example,
sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)
3808.20
- Fungicides
3808.209 - - - Other fungicides, except for plant protection
39.17
Tubes, pipes and hoses, and fittings thereof (for example, joints, elbows, flanges) of plastics
3917.2
- Tubes, pipes and hoses, rigid
3917.21
- - Of polymers of ethylene
3917.211 - - - For submarine water line
3917.219 - - - Other
3917.2199 - - - Other
3917.22
- - Of polymers of propylene
3917.229 - - - Other
3917.23
- - Of polymers of vinyl chloride
3917.239 - - - Other
3917.29
- - Of other plastics
3917.299 - - - Other
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (105 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
3917.31
- - Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa
3917.319 - - - Other
3917.32
- - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings
3917.329 - - Other
3917.33
- - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings
3917.339 - - - Other
3917.39
- - Other
3917.399 - - - Other
3917.40
- Fittings
3917.409 - - - Other
39.18
Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling
coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter
3918.10
- Of polymers of vinyl chloride
3918.90
- Of other plastics
39.19
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls
3919.10
1-In rolls of a width not exceeding 20 cm
3919.10
- - - Of polypropylene
3919.102 - - - Of polyvinyl chloride
3919.103 - - - Of polyvethylene
3919.109 - - - Other
39.20
Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or
similarly combined with other materials
3920.10
- Of polymers of ethylene
3920.109 - - - Other
3920.30
- Of polymers of styrene
3920.4
- Of polymers of vinyl chloride
3920.42
- - Flexible
40.12
Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre
flaps, of rubber
4012.10- Retreaded tyres
4012.109 - - - Other
4012.20
- Used pneumatic tyres
4012.209 - - - Other
4012.90
- Other
4012.909 - - - Other
44.09
Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued,
grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges of faces, whether
or not planed, sanded or finger-jointed
4409.20
- Non-coniferous
4409.202 - - - Of other wood
4409.203 - - - Parquet flooring of beech
4409.204 - - - Parquet flooring of other deciduous
4409.209 - - - Other
48.05
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets not further worked or processed that are specified in
Note 2 to this Chapter
4805.2
- Multi-ply paper and paperboard
4805.29
- - Other
4805.291 - - - Testilner-brown
4805.299 - - - Other
4805.30
- Sulphite wrapping paper
4805.60
- Other paper and paperboard, weighing 150g/m˛ or less
4805.601 - - - Fluting from wastepaper
4806.609 - - - Other
4806.6091 - - - Common wrapping paper
4805.6099 - - - Other
4805.70
- Other paper and paperboard, weighing more than 150 g/m, but less than 225 g/m
48.08
Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (106 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading No 48.03
4808.10
- Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated
64.01
Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither
fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes
6401.10
- Footwear, incorporating a protective metal toe-cap
6401.9
- Other footwear
6401.91
- - Covering the knee
6401.92
- - Covering the ankle but not covering the knee
6401.99
- - Other
64.05
Other footwear
6405.90
- Other
68.10
Articles of cement, of concrete or of artificial stone whether or not reinforced
6810.1
- Tiles, flagstones, bricks and similar articles
6810.11
- - Blocks and bricks for building
6810.19
- - Other
6810.9
- Other articles
6810.91
- - Prefabricated structural components for building or civil engineering
6810.99
- Other
68.11
Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like
6811.10
- Wavy flagstones
6811.20
- Other sheets, panels, tiles and similar articles
6811.30
- Tubes, pipes and tube or pipe fittings
6811.90
- Other articles
69.08
Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or
not on a backing
6908.10
- Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of
being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm
70.03
Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or nonreflecting layer, but not otherwise worked
7003.1
- Non-wired sheets
7003.12
- - Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or nonreflecting layer
7003.19
- - Other
7003.199 - - - Other
7003.20
- Wired sheets
7003.30
- Profiles
70.07
Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass
7007.1
- Toughened (tempered) safety glass
7007.11
- - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels
7007.19
- Other
7007.2
- Laminated safety glass
7007.21
- - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels
7007.219 - - - Other
7007.29
- - Other
70.10
Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers of glass, of a kind used for the
conveyance or packing of goods; preserving jars of glass stoppers, lids and other closures, of glass
7010.10
- Ampoules
7010.20
- Stoppers, lids and other closures
7010.9
- Other, of a capacity
7010.91
- - Exceeding 1 l
7010.92
- - Exceeding 0,33 l but not exceeding 1 l
73.02
Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack
rails, switch blades, crossing frogs, point rods other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish plates, chairs, chair
wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails
7302.40
- Fish-plates and sole plates
7302.90
- Other
73.04
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (107 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
7304.10
- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines
7304.2
- Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas
7304.29
- - Other
7304.292 - - - Casing of other steels of an external diameter less than 16"
7304.295 - - - Other tubing of other steels
7304.299 - - - Other
7304.3
- Other, of circular cross section, of iron or non alloy steel
7403.31
- - Cold drawn or cold rolled (cold reduced)
7304.319 - - - Other
7304.3199 - - - Other
7304.39
- - Other
7304.399 - - - Other
73.06
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of
iron or steel
7306.10
- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines
7306.20
- Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas
7306.201 - - - Casing or an external diameter not exceeding 16”
7306.30
- Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel
7306.309 - - - Other
7306.60
- Other, welded, of non-circular cross-section
7306.601 - - - Of iron and steel of square or rectangular cross-section not exceeding 280 mm
7306.6019 - - - Other
73.10
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers for any material (other than compressed or liquefied
gas), of iron or steel, of capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with
mechanical or thermal equipment
7310.10
- Of a capacity of 40 l or more
7310.2
Of a capacity of less than 50 l
7310.21
- - Cans which are to be closed by soldering or crimping
7310.29
- - Other
7310.299 - - - Other
73.14
Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or
steel
7314.20
- Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension
of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm˛ or more
73.21
Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues,
braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel
7321.1
- Cooking appliances and plate warmers
7321.12
- - For liquid fuel
7321.8
- Other appliances
7321.81
- - For gas fuel or for both gas and other fuels
7321.82
- - For liquid fuel
7321.83
- - For solid fuel
7321.90
- Parts
73.22
Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot
air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated,
incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel
7322.1
Radiators and parts thereof
7322.11
- - Of cast iron
7322.19
- - Other
7322.90
- Other
7322.909 - - - Other
76.04
Aluminum bars, rods and profiles
7604.10
- Of aluminum, not alloyed
7604.2
- Of aluminum alloys
7604.21
- - Hollow profiles
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (108 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
7604.211 - - - Surface protected (painted, varnished or coated with plastics)
7604.219 - - - Other
7604.29
- - Other
76.05
Aluminum wire
7605.1
- Of aluminum, not alloyed
7605.11
- - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm
7605.119 - - - Other
7605.19
- - Other
76.06
Aluminum plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm
7606.1
- Rectangular (including square)
7606.11
- - Of aluminum, not alloyed
7606.119 - - - Other
7606.12
- - Of aluminum alloys
7606.122 - - - Aluminum sheets surface worked (painted, varnished or coated with plastics)
7606.129 - - - Other
7606.9
- Other
7606.91
- - Of aluminum, not alloyed
7606.92
- - Of aluminum alloys
76.07
Aluminum foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing
materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2 mm
7607.1
- Nor backed
7607.19
- - Other
7607.199 - - - Other
7607.20
- Backed
7607.209 - - - Other
76.08
Aluminum tubes and pipes
7608.10
- Of aluminum, not alloyed
7608.109 - - - Other
7608.20
- Of aluminum alloys
7608.209 - - Other
7609.00
-Aluminum tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)
76.16
Other articles of aluminum
7616.9
Other
7616.99
- - Other
7616.991 - - - Radiators
7616.999 - - - Other
82.15
Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or
tableware
8215.10
- Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal
8215.20
- Other sets of assorted articles
8215.9
- Other
8215.91
- - Plated with precious metal
8215.99
— Other
83.09
Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles;
threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal
8309.10
- Crown corks
8309.90
- Other
8309.901 - - - Screw caps
83.11
Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products of base metal or of metal carbides, coated or cored
with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and
rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying
8311.10
- Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding
8311.20
- Cored wire of base metal, for electric arc-welding
8311.30
- Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame
8311.90
- Other, including parts
84.03
Central heating boilers other than those of heading No 84.02
8403.10
- Boilers
8403.101 - - - Using gas or gas and other fuel
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (109 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8403.102 - - - Using liquid fuel
8403.103 - - - Using solid fuel
8403.109 - - - Other
84.04
Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03 (for example, economizers, super-heaters,
soot removers, gas recoverers), condensers for steam or the vapour power units
8404.10
- Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03
8404.101 - - - For use with boilers of heading No 8402
8404.109 - - - Four use with boilers of heading No 8403
8404.20
- Condensers for steam or other vapour power units
84.06
Steam turbines and other vapour turbines
8406.10
- Turbines for marine propulsion
8406.101 - - - Condensation turbines of a minimum output of 6 000 kW
8406.109 - - - Other
8406.8
- Other turbines
8406.81
Of an output exceeding 40 MW
8406.811 - - - For driving of electric generators of a minimum output of 200 000 kW in power stations or in heat and
power stations
8406.819 - - - Other
8406.82
- - - Of an output not exceeding 40 MW
8406.821 - - - Condensation turbines of a minimum output of 6 000 kW
8406.829 - - - Other
84.08
Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)
8408.10
- Marine propulsion engines
8408.102 - - - With a engine power exceeding 150 kW but not exceeding 400 kW
8408.109 - - - Other
84.13
Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device, liquid elevators
8413.11
- - Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or in garages
8413.30
- Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines
8413.309 - - - Other
8413.60
- - - Other rotary positive displacement
8413.601 - - - Helicoidal monopumps for aggressive chemical materials
8413.602 - - - Gear pumps for dosing of polymer materials for extruding of man-made textile monofilaments, for
aggressive materials
8413.603 - - - Gear pumps for hydraulic fluid power
8413.6039 - - - Other
8413.604 - Screw pumps
8413.6049 - - - Other
8413.605 - - - Vane pumps
8413.6059 - - - Other
8413.609 - - - Other
8413.6099 - - - Other
8413.70
- - - Other centrifugal pumps
8413.701 - - - Multistage mud pumps for oil and gas wells
84.14
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans, ventilating or recycling hoods incorporating a
fan, whether or not fitted with filters
8414.20
- Hand or foot-operated air pumps
8414.209 - - - Other
84.16
Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers; including their
mechanical grates, mechanical ash discharges and similar appliances
8416.10
- Furnace burners for liquid fuel
8416.101 - - - With capacity not exceeding 2 kg per hour
8416.102 - - - With capacity exceeding 300 kg per hour
8416.109 - - - Other
8416.20
- - - Other furnace burners, including combination burners
8416.201 - - - With capacity not exceeding 84 MJ per hour
8416.202 - - - For solid fuels
8416.30
- - Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances
8416.301 - - - Mechanical ash dischargers
8416.309 - - - Other
8416.90
- Parts
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (110 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
84.24
Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or
powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines
and similar jet projecting machines
8424.20
- Spray guns and similar appliances
8424.30
- Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines
8424.8
- Other appliances
8424.81
- Agricultural or horticultural
8424.811 - - - Sprayers for vineyards
8424.813 - - - Other atomizers not exceeding 400 l
84.26
Shipžs derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works truck
fitted with a crane
8426.1
- Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge cranes, mobile lifting frames and
straddle carriers
8426.11
- - Overhead travelling cranes on fixed support
8426.111 - - - For melting plants
8426.119 - - - Other
8426.20
- Tower cranes
8426.209 - - - Other
8426.9
- Other machinery
8426.91
- - Designed for mounting on road vehicles
8426.99
- - - Other
8426.999 - - - Other
84.28
Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)
8428.10
- Lifts and skip hoists
8428.103 - - - Other passenger or good lifts for housing, business and industrial buildings and for hospitals
8428.3
- Other continuous-action elevators and conveyors for goods or materials
8428.33
- - Other, belt type
8428.339 - - - Other
8428.40
- Escalators and moving walkways
8428.90
- Other machinery
8428.901 - - - Handling machinery for industry, of bricks and roofing tiles
8428.909 - - - Other
8428.9099 - - - Other
84.29
Self-propelled bulldozers, angledozers, grades, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel
loaders, tamping machines and road rollers
8429.5
- Mechanical shovels, excavators and shovel loaders
8429.51
- - Front-end shovel loaders
8429.512 - - - On wheels, with a engine power not exceeding 184 kW
84.33
Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for
cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading No 84.37
8433.5
- Other harvesting machinery, threshing machinery
8433.51
- Combine harvester-threshers
8433.511 - - For grain and maize
8433.5112 - - - - With engine power exceeding 45 kW but not exceeding 167 kW
84.58
Lathes (including turning centres) for removing metal
8458.1
- Horizontal lathes
8458.11
- - Numerically controlled
84.59
Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by
removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading No 84.58
8459.10
- Way-type unit head machines
8459.5
- Milling machines, knee-type
8459.51
- - Numerically controlled
84.60
Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or
cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear
finishing machines of heading No 84.61
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (111 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8460.2
Other grinding machines in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least
0,01 mm
8460.29
- Other
8460.291 - - - For ball or roller bearing parts
84.81
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shell, tanks, vats or the like, including pressurereducing valves and thermostatically controlled valves
8481.10
- Pressure-reducing valves
8481.101 - - - Pressure-regulating valves for compressed gas cylinders
8481.30
- Check valves
8481.301 - - - Vacuum baskets with valve
8481.40
- Safety or relief valves
8481.401 - - - With normal size of 15 mm and more but not exceeding 1 200 mm and with pressure rating not
exceeding 16 Mpa
8481.80
- Other appliances
8481.802 - - - Gate valves and butterfly valves with nominal size 25 mm and more but not exceeding 1 200 mm and
with pressure rating »not exceeding 4 Mpa; forged gate valves with nominal size 1/2" and more but not exceeding 2" and
with pressure-rating« not exceeding 16 Mpa
8481.803 - - - Shut-off valves with nominal size 8 mm and more but not exceeding 400 mm and with pressure rating
not exceeding 4 Mpa; »forged shut-off valves with nominal size 1/2" and more but not exceeding 2 »and with pressure
rating not exceeding 16« MPa; shut-off
8481.804 - - - Ball taps with nominal size 8 mm and more but not exceeding 700 mm and with pressure rating not
exceeding 10 Mpa
8481.805 - - - Underground and surface hydrants, valves and drilling saddles for household connections, air inletrelief valves (with two balls), inlet strainers with valve ball bearings
85.01
Electric motors and generators (excluding generating sets)
8501.3
- Other DC motors; DC generators
8501.32
- - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW
8501.329 - - - Other
8501.34
- - Of an output exceeding 375 kW
8501.349 - - - Other
8501.40
- Other AC motors, single phase
8501.4099 - - - Other
8501.5
- Other AC motors, multi-phase
8501.51
- Of an output not exceeding 750 W
8501.511 - - - Motors with reduction gear for doors opening and closing
8501.53
- - Of an output exceeding 75 kW
8501.539 - - - Other
8501.6
- AC generators (alternators)
8501.61
- - Of an output not exceeding 75 kVA
8501.619 - - - Other
8501.62
- - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA
8501.629 - - - Other
8501.63
- - Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA
8501.639 - - - Other
8501.64
- - Of an output exceeding 750 kVA
85.04
Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors
8504.2
- Liquid dielectric transformers
8504.21
- - Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA
8504.211 - - - Measuring transformers
8504.219 - - - Other
8504.22
- - Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10 000 kVA
8504.23
- - Having a power handling capacity exceeding 10 000 kVA
8504.3
- Other transformers
8504.32
- - Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA
8504.329 - - - Other
8504.33
- Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA
8504.331 - - - Of a capacity exceeding 20 kVA, for electric ovens for metal ore smelting
8504.339 - - - Other
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (112 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
8504.3399 - - - Other
8504.34
- Having a power handling capacity exceeding 500 kVA
8504.341 - - - For electric ovens for ore smelting
8504.50
- Other inductors
8504.509 - - - Other
85.16
Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and
soil heating apparatus; electro-thermis hair dressing apparatus (for example hair dryers, hair curlers, curling tong
heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic
purposes; electric heating resistors, other than those of heading No 85.45
8516.10
- Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters
8516.2
- Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus
8516.29
- - Other
8516.80
- Electric heating resistors
8516.809 - - - Other
85.25
Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not
incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video
cameras and other video camera recorders
8525.10
- Transmission apparatus
8525.101 - - - For radio-broadcasting
85.35
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making connections to or in electrical
circuits (for example, switches, fuses, lightining arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junctions boxes) for
a voltage exceeding 1 000 volts
8535.2
- Automatic circuit breakers
8535.21
- - For a voltage of less than 72,5 kV
8535.29
- - Other
8535.30
- Isolating switches and make-and-break switches
8535.301 - - - Isolating switches
8535.309 - - - Make-and-break switches
85.36
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical
circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a
voltage not exceeding 1 000 volts
8536.10
- Fuses
8536.20
- Automatic circuit breakers
8536.30
- Other apparatus for protecting electrical circuits
8536.4
- Relays
8536.49
- - Other
8536.50
- Other switches
8536.509 - - - Other
8536.6
- Lamp-holders, plugs and sockets
8536.69
- - Other
8536.699 - - - Other
85.37
Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases equipped with two or more apparatus of heading No
85.35 or 85.36, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or
apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading No 85.17
8537.10
- For a voltage not exceeding 1 000 V
8537.20
- For a voltage exceeding 1 000 V
85.38
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading No 85.35, 85.36 or 85.37
8538.10
- Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of heading No 85.37, not equipped
with their apparatus
85.39
Electric filament of discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps:
arc-lamps
8539.2
- Other filament lamps, excluding ultra-violet of infra-red lamps
8539.22
- - Other, of a power not exceeding 200 W and for a voltage exceeding 100 V
8539.3
- Discharge lamps, other than ultra-violet lamps
8539.32
- - Mercury or sodium vapour lamps, metal halide lamps
8539.39
- - Other
85.44
Insulated (including enameled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (113 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether
or not a assembled with electrical conductors or fitted with electric conductors or fitted with connectors
8544.4
- Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80V
8544.41
- - Fitted with connectors
8544.419 - - - Other
8544.49
- - Other
8544.491 - - - Insulated with paper
8544.4919 - - - Other
8544.492 - - - Insulated with plastics
8544.4929 - - - Other
8544.499 - - - Insulated with other materials
8544.4999 - - - Other
8544.5
- Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 V but not exceeding 1000 V
8544.51
- - Fitted with connectors
8544.519 - - - Other
8544.59
- - - Other
8544.591 - - - Insulated with paper
8544.592 - - - Insulated with plastics
8544.593 - - - Insulated with rubber
8544.599 - - - Insulated with other materials
8544.60
- - Other electric conductors, for a voltage exceeding 1000 V
8544.602 - - - Other insulated with plastics
8544.603 - - - Other insulated with rubber
8544.604 - - - Other insulated with paper
8544.609 - - - Other insulated with other materials
85.45
Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other
carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes
8545.20
- Brushes
85.48
Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent
primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included
elsewhere in this Chapter
8548.10
Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent
primary batteries and spent electric accumulators
8548.109 - - - Other
87.01
Tractors (other than tractors of heading No 87.09)
8701.10
- Pedestrian controlled tractors
8701.101 - - - Of an engine power not exceeding 10 kW
8701.102. - - - Of an engine power exceeding 10 kW
8701.90
- Other
8701.901 - - - Agricultural, of an engine power not exceeding 50 kW
8701.902 - - Agricultural, of an engine power exceeding 50 kW, but not exceeding 110 kW
8701.9021 - - - Aged more than 5 years
8701.9029 - - - Other
87.09
Works trucks, self propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories,
warehouse, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station
platforms; parts of the foregoing vehicles
8709.1
- Vehicles
8709.11
- - Electrical
90.17
Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs;
protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators) instruments for measuring length, for use in the hand (for
example, measuring rods and tapes, micrometers, calipers), not specified or included elsewhere in this Chapter
9017.30
- Micrometers, calipers and geuges
9017.302 - - - Calipers
90.28
Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters thereof
9028.20
- Liquid meters
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (114 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
9028.201
9028.202
9028.209
9028.30
9028.309
94.01
9401.40
9401.50
9401.6
9401.61
9401.611
9401.619
9401.69
9401.691
9401.699
9401.7
9401.71
9401.79
9401.80.
9401.90
9401.901
9401.909
94.03
9403.10
9403.20
9403.209
9403.30
9403.40
9403.50
9403.60
9403.70
9403.709
9403.80
9403.90
9403.901
9403.902
9403.903
9403.909
- - - For fuels
- - - For water
- - - Other
- Electricity meters
- - - Other
Seats (other than those of heading No 94.02) whether or not convertible into beds, and parts thereof
- Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds
- Seats of cane, osier, bamboo or similar materials
- Other seats, with wooden frames
- - Upholstered
- - - Of bentwood
- - - Other
- - Other
- - - Of bentwood
- - - Other
- Other seats, with metal frames
- - Upholstered
- - Other
Other seats
- Parts
- - - Of wood
- - - Of other materials
Other furniture and parts thereof
- Metal furniture of a kind used in offices
- Other metal furniture
- - - Other
- Wooden furniture of a kind used in offices
- Wooden furniture of a kind used in the kitchen
- Wooden furniture of a kind used in the bedroom
- Other wooden furniture
- Furniture of plastics
- - - Other
- Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials
- Parts
- - - Of wood
- - - Of metals
- - - Of plastics
- - - Of other materials
ANNEX III
DEFINITION OF (BABY BEEF) PRODUCTS referred to in Article 27(2)
Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the
products is to be considered as having no more than an indicative value, the preferential scheme being determined, within the
context of this Annex, by the coverage of the CN codes. Where ex CN codes are indicated, the preferential scheme is to be
determined by application of the CN code and corresponding description taken rogether.
CN Code Taric
subdivision
Description
Live bovine animals:
- Other:
- - Domestic species:
- - - Of a weight exceeding 300 kg:
- - - Heifers (female bovines that have never calved):
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (115 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
ex 0102 90 51 - - - For slaughter:
1
10 - Not yet having any permanent teeth, of a weight of 320 kg or more but not exceeding 470 kg
ex 0102 90 59 - - - Other:
11 - Not yet having any permanent teeth,
of a weight of 320 kg or more but not
1
21 ex-ceeding 470 kg
31
91
- - - - Other:
ex 0102 90 71 - - - - - For slaughter:
10 - Bulls and steers not yet having permanent teeth, of a weight of 350 kg or more but not exceeding
500 kg1
ex 0102 90 79 - - - - - Other:
21 - Bulls and steers not yet having permanent teeth, of a weight of
91 350 kg or more but not exceeding 500 kg1
Meat of bovine animals, fresh or chilled
ex 0201 10 00 - Carcases and half-carcases:
91 - Carcases of a weight of 180 kg or more but not exceeding 300 kg, and half carcases of a weight of
90 kg or more but not exceeding 150 kg, with a low de-gree of ossification of the cartilages (in particular
those of the symphysis pubis nad the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and
the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1
- Other cuts with bone in:
ex 0201 20 20 - - »Compensated« quarters:
91 - »Compensated« quarters of a weight of 90 kg or more but not exceeding 150 kg, with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the symphsis pubis and the vertebral
apopyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is
white to light yellow in colour1
ex 0201 20 30 - - Unseparated or separated forequarters:
91 - Separated forequarters, of a weight of 45 kg or more but not exceeding 75 kg, with a low de-gree
of ossification of the cartilages (in particular those of the vertebral apophyses), the meat of which is a
light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1
ex 0201 20 50 - - Unseparated or separated hindquarters:
91 - Separated hindquarters of a wie-ght of 45 kg or more but not exceeding 75 kg (but 38 kg or more
and not exceeding 68 kg in the case of »Pistola« cuts), with a low de-gree of ossification of the cartilages
(in particular those of the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of
which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1
ANNEX IV (a)
CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Duty-free for unlimited quantities at the ate of entering into force of the Agreement)
referred to in Article 27(3)(a)(i)
Croatian
Tariff
code
01051912
01051922
0105193
0106007
020500
040700
04070059
Description
- - - Ducklings
- - - Goslings
- - - Guinera fowls
- - - Bee swarms and queen bees
Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen
Birdsž e-ggs, in shell, fresh, preserved or cooked
- - - Duck e-ggs, other
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (116 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
041000
Edible products of animal origin not elsewhere specified or included
050400
Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled frozen,
salted, in brine, dried or smoked
0604
Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens,
being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impre-gnated or
otherwise prepared
0801
Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
080300
Bananas, including plantains, fresh or dried
080410
- Dates
080430
- Pineapples
080530
- Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia)
080540
- Grapefruit
080590
- Other
080620
- Dried
080720
- Papaws (papayas)
081400
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in
brine, in sulpur water or in other preservative solutions
09011
- Coffee, not roasted
0902
Tea, whether or not flavoured
0904
Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
090500
Vanilla
0906
Cinnamon and cinnamon – tree flowers
090700
Cloves (whole fruit, cloves and stems)
0908
Nutme-g, mace and cardamoms
0909
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries
0910
Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices
100110
- Durum wheat
1002001 - - - Rye for sowing
1003001 - - - Barley for sowing
1004001 - - - Oats for sowing
100510
- Maize (corn) seed
1006
Rice
100700
Grain sorghum
1008
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals
1106
Flour, meal and powder of the dried le-guminous ve-getables of heading No 07.13, of sago or of roots or
tubers of heading No 07.14 or of the products of Chapter 8
1108
Starches; inulin
110900
Wheat gluten, whether or not dried
1210
Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
1211
Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or
for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered
121210
- Locust beans, inlcuding locust bean seeds
121230
- Apricot, peach or plum stones and kernels
121299
- - Other
121300
Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
1214
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and
similar forage products, whether or not in the form of pellets
1301
Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)
1302
Ve-getable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and
thickeners, whether or not modified, derived from ve-getable products
1501001 - - - Pig grease for technical purposes (not suitable for human consumption)
1501003 - - - Poultry grease for technical purposes
1501004 - - - Edible poultry fat
1501009 - - - Other
150200
Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading No 15.03
150300
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (117 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
1504
Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically
modified
151610
- Animal fats and oils and their fractions
17021
- Lactose and lactose syrup
170260
- Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose
170310
- Cane molasses
200320
- Truffles
200911
- - Frozen orange juice
2009191 - - - Concentrated orange juice
2009201 - - - Concentrated grapefruit juice
2009301 - - - Concentrated juice of any other single citrus fruit
2009401 - - Concentrated pineapple juice
2009701 - - - Concentrated apple juice
2009801 - - - Concentrated carrot juice
2009802 - - - Concentrated juice of other fruit and vegetable
2009901 - - Concentrated mixtures of juices
2301
Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates, unfit for human consumption; greaves
230210
- Of maize (corn)
230220
- Of rice
230240
- Of other cereals
230310
- Residues of starch manufacture and similar residues
230500
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the
extraction of ground-nut oil
230670
- Of maize (corn) germ
230700
Wine lees; argol
2308
Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of
pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included
230910
- Dog or cat food, put up for retail sale
ANNEX IV (b)
CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Duty-free within quota at the entering into force
of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(ii)
Croatian
tariff
code
Tariff
Yearly
Description Quota increase
in tonnes
in tonnes
0204
Meat of sheep or goats,
fresh, chilled or frozen
100 5
0207
Meat and edible offal, of the
poultry of heading No 01.05,
fresh, chilled or frozen
550
0805 10
Oranges
0809 10
Apricots
0810 10
Strawberries
1002 00 9
Rye
25 000
30
1 250
1 000
50
200
500
1206 009
Sunflower seeds, whether or
not broken
100 5
1507
Soya-bean oil and its fractions,
whether or not rafined, but
not chemically modified
200
10
100
10
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (118 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
2004 90
- Other vegetables and
mixtures of vegetables
2009 80 9
- Juices of any other single
fruit or vegetable
300
100 5
15
ANNEX IV (c)
CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Duty free for unlimited quantities one year after entering into force of the Agreement)
referred to in Article 27(3)(b)(i)
Croatian
Tariff
code
Description
0206
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh,
chilled or frozen
0208
Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen
04070069 - - - Goose eggs, other
0407009
- - - Other eggs
0714
Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with
high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets;
sago pith
0802
Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
0811
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not
containing added sugar or other sweetening matter
0812
Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur
water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption
0813
Fruit, dried, other than that of headings Nos 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of
this Chapter
1209
Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing
160300
Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
200310
- Mushrooms
200560
- Asparagus
200791
- - Citrus fruit
200819
- - Other, including mixtures
200820
- Pineapples
200830
- Citrus fruit
200880
- Strawberries
2008991
- - - Bananas and coconuts
230320
- Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
230330
- Brewing or distilling dregs and waste
230400
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from
the extraction of soyabean oil
230640
- Of rape or colza seeds
ANNEX IV (d)
CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(progressive elimination of MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 27(3)(c)(i)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (119 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced and eliminated in
accordance with the following timetable:
– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 80% of the
basic duty;
– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 60% of the basic duty;
– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 40% of the basic duty;
– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 20% of the basic duty;
– on 1 January 2006 the remaining duties shall be abolished.
Croatian
Tariff
code
Tariff Yearly
Description Quota increase
in tonnes
in tonnes
0103 9
Live swine 500 25
0210
Meat and edible meat offal,
salted, in brine, dried or
smoked; edible flours and
meals of meat or meat offal 300 15
0401
Milk and cream, not
concentrated nor containing
added sugar or other
sweetening matter 3 000 150
0402
Milk and cream,
concentrated or containing
added sugar or other
sweetening matter 14 000 700
0405 10
Butter
200
10
0702 Tomatoes, fresh or chilled 7 500 375
0703 20
Garlic 1000
50
0805 20
- Mandarins (including
tangerines and satsumas);
clementines, wilkings and
similar citrus hybrids 2 400 120
0806 10
Table grapes 8 000 400
1509
Olive oil 350
20
1602 41 to Prepared or preserved
1602 49
meat of swine 300
15
1701
Cane or beet sugar and
chemicaly pure sucrose, in
solid form 5 700 285
2002 Tomates prepared or
preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid 4 800 240
2009 19 9
- Orange juice: other 1 800 90
ANNEX IV (e)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (120 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Progressive reduction of MFN duties for
unlimited quantities) referred to in Article 27(3)(c)(ii)
Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced in accordance with the following timatable:
– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 90% of the basic duty;
– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 80% of the basic duty;
– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;
– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 60% of the basic, duty;
– on 1 January 2006 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty.
Croatian
Tariff
code
Description
0104
Live sheep and goats
0105
Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls
010512
- - Turkeys
010592
- - Fowls of the species Gallus domesticus, weighing not more than 2 000 g
0105922 - - - Other
0209
Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted,
in brine, dried or smoked
0404
Whey, whether or not concentrated or containing added sugar of other sweetening matter; products
consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere
specified or included
040700
Birdsžeggs, in shell, fresh, preserved or cooked
0407004 - - - Turkey eggs
0601
Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants
and roots other than roots of heading No 12.12
0602
Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn
0603
Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed,
bleached, impregnated or otherwise prepared
0708
Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled
0710
Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
0711
Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other
preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption
0712
Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared
0713
Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split
0901
Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffe substitutes containing coffee
in any proportion
09012
- Coffee, roasted
100300
Barley
1003002 - - - Brewing
100400
Oats
1004009 - - - Other
1005
Maize (corn)
100590
- Other
1104
Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice
of heading No 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground
1105
Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes
170230
- Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight
of fructose
170240
- Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose
2005
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than
products of heading No 20.06
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (121 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
200540
- Peas (pisum sativum)
200551
- - Beans, shelled
2008
Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing
added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included
200850
- Apricots
200870
- Peaches
2009
Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit,
whether or not containing added sugar or other sweetening matter
200940
- Pineapple juice
2009409 - - - Other
200960
- Grape juice (including grape must)
2206
Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures
of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included
2302
Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or
other working of cereals or of le-guminous plants
230230
- Of wheat
2306
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the
extraction of ve-getable fats or oils, other than those of heading No 23.04 or 23.05
230690
- Other
2309
Preparations of a kind used in animal feeding
230990
- Other
ANNEX IV (f)
CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Progressive reduction of MFN duties within quota) referred to in Article 27(3)(c)(iii)
Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced in accordance with the following
timetable:
– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 90% of the basic duty;
– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 80% of the basic duty;
– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;
– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 60% of the basic duty;
– on 1 January 2006 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty.
Croatian
tariff
code
0102 90
0202
Tariff Yearly
Discription Quota increase
in tonnes
in tonnes
Live bovine animals 200 10
Meat of bovine animals,
frozen 3 000
150
0203
Meat of swine, fresh,
chilled or frozen
7 300 365
0406 Cheese and curd 2 000
100
0701 Potatoes, fresh or chilled
12 000
0703 10 Onions and shallots
10 000
0703 90
Leeks and other alliaceous
ve-getables
0807 1
- Melons (including
watermelons) 5 500
275
0808 10
Fresh apples
5 400 300
600
500
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (122 od 442) [28.4.2008 9:56:57]
132
1101
Wheat or meslin flour 900 45
1103
Cereal groats, meal and
pellets
7 800 390
1107
Malt, whether or not roasted
1601 00 Sausages and similar
products
1 800 90
1602 10 to
1602 39 Prepared or preserved meat,
meat offal or blood, other 500
1602 50 to than of swine
1602 90
2401 Unmanufactured tobacco;
tobacco refuse 200 10
15 000
750
ANNEX V (a)
PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 28(1)
Imports into the European Community of the following products originating in Croatia shall be subject to the
concessions set out below:
CN Code
30 t
0%
Year 1
Year 2
Description
(duty %)
0301 91 10
Trout (Salmo trutta,
0301 91 90
Oncorhynchus mykiss,
0302 11 10
Over the
0302 11 90
TQ:
TQ:
0303 21 10
70% of
0303 21 90
duty
MFN duty
0304 10 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
0304 20 11
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
the
CN Code
Year 3 and
(duty %)
(duty %)
following years
TQ: 30 t
at 0%
Oncorhynchus clarki,
Over
TQ:
Oncorhynchus gilae,
90% of
Oncorhynchus apache and
MFN duty
Oncorhynchus chrysogaster):
live; fresh or chilled; frozen;
dried, salted or in brine, smoked;
fillets and other fish meat;
flours, meals and pellets, fit for
human consumption
Year 2
(duty %)
TQ:
at 0%
Over the
Oncorhynchus aguabonita,
Year 1
Description
TQ: 30 t
Year 3 and
(duty %)
(duty %)
80% of
MFN
following years
0301 93 00
Carp: live, fresh or chilled;
TQ: 210 t
TQ: 210 t
TQ: 210 t
0302 69 11
frozen; dried, salted or in brine,
at 0%
at 0%
at 0%
0303 79 11
smoked; fillets and other fish
Over the
Over the
Over the
ex 0304 10 19
meat; flours, meals and pellets,
TQ:
TQ:
TQ:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (123 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
at
132
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
0304
0304
0304
0305
0305
0305
0305
0305
10
20
90
10
30
49
59
69
CN Code
91
19
10
00
90
80
90
90
fit for human consumption
MFN duty
MFN duty
Year 1
Description
Year 2
(duty %)
90% of
MFN duty
Year 3 and
(duty %)
(duty %)
80% of
70% of
following years
ex 0301 99 90
Sea bream (Dentex
dentex
and
TQ: 37 t
Pagellus
spp.): live; fresh or
at 0%
at 0%
0302 69 61
0303 79 71
chilled; frozen; dried, salted or
Over the
Over the
Over the
ex 0304 10 38
in brine, smoked; fillets and
TQ:
TQ:
TQ:
ex 0304 10 98
other fish meat; flours, meals
80% of
55% of
30% of
ex 0304 20 95
and pellets, fit for human
MFN duty
MFN duty
MFN duty
ex 0304 90 97
consumption
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
CN Code
TQ: 37 t
at 0%
Year 1
Year 2
Year 3 and
Description
(duty %)
(duty %)
following years
(duty %)
ex 0301 99 90
Sea bass (Dicentrarchus
TQ: 550 t
Tq: 550 t
TQ: 550 t
labrax):
0302 69 94
live; fresh or chilled; frozen;
at 0%
at 0%
at 0%
ex 0303 77 00
dried, salted or in brine, smoked;
Over the
Over the
Over the
ex 0304 10 38
fillets and other fish meat;
TQ:
TQ:
TQ:
ex 0304 10 98
flours, meals and pellets, fit for
80% of
55% of
30% of
ex 0304 20 95
human consumption
MFN duty
MFN duty
MFN duty
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
CN Code
Description
Quota Volume
per year
of duty
Rate
1604 13 11
Prepared or preserved sardines
1604 13 19
tonnes
ex 1604 20 50
1604 16 00
1604 20 40
Prepared or preserved anchovies
tonnes
180
40
6%
12,5%
Over the quota volume, the full MFN rate of duty is applicable.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (124 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
TQ: 35 t
132
Duties of all products of HS position 1604 except prepared or preserved sardines and anchovies will be reduced,
according to the following timetable, to the following levels:
Year Year 1
(duty %)
Year 2 Year 3
Year 4 and
(duty %) (duty %) following years
duty %)
Duty 80% of MFN 70% of MFN 60% of MFN 50% of MFN
ANNEX V (b)
PRODUCTS REFFERRED TO IN ARTICLE 28(2)
Imports into Croatia of the following products originating in the European Community shall be subject to the concessions
set out below:
CN Code
Year 1
Description
Year 2
(duty %)
Year 3 and
(duty %)
(duty %)
following years
0301 91 10
Trout (Salmo trutta,
t
TQ: 25 t
TQ: 25 t
Oncorhynchus mykiss,
0301 91 90
at 0%
at 0%
at 0%
Oncorhynchus clarki,
0302 11 10
Over the
Over the
Over the
0302 11 90
Oncorhynchus
TQ:
TQ:
aguabonita,
0303 21 10
Oncorhynchus gilae,
70% of
Oncorhynchus apache
0303 21 90
MFN duty
MFN duty
MFN duty
and
0304 10 11
Oncorhynchus chrysogaster):
ex 0304 10 19
live; fresh or chilled; frozen;
ex 0304 10 91
died, salted or in brine, smoked;
0304 20 11
fillets and other fish meat;
ex 0304 20 19
flours, meals and pellets, fit for
ex 0304 90 10
human consumption
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Year 1
Year 2
Year 3 and
CN Code
Description
(duty %)
(duty %)
following years
(duty %)
TQ: 25
TQ:
0301 93 00
Carp: live, fresh or chilled;
TQ: 30 t
TQ: 30 t
TQ: 30 t
0302 69 11
frozen; dried, salted or in brine,
at 0%
at 0%
at 0%
0303 79 11
smoked; fillets and other fish
Over the
Over the
Over the
ex 0304 10 19
meat; flours, meals and pellets,
TQ:
TQ:
TQ:
ex 0304 10 91
fit for human consumption
90% of
80% of
70% of
ex 0304 20 19
MFN duty
MFN duty
MFN duty
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (125 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
90% of
80% of
132
ex 0305 69 90
Year 1
Year 2
Description
(duty %)
CN Code
Year 3 and
(duty %)
(duty %)
following years
ex 0301 99 90
Sea bream (Dentex
dentex and
TQ:35 t
TQ:35 t
TQ:35 t
0302 69 61
Pagellus
spp.): live; fresh or
at 0%
at 0%
at 0%
0303 79 71
chilled; frozen; dried, salted or
Over the
Over the
Over the
ex 0304 10 38
in brine, smoked; fillets and
TQ:
TQ:
TQ:
ex 0304 10 98
other fish meat; fllurs, meals
80% of
55% of
30% of
ex 0304 20 95
and pellets, fit for human
MFN duty
MFN duty
MFN duty
ex 0304 90 97
consumption
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Year 1
Year 2
Description
(duty %)
CN Code
t
Year 3 and
(duty %)
following years
(duty %)
ex 0301 99 90
Sea bass (Dicentrachus labrax)
TQ: 60 t
TQ: 60 t
0302 69 94
live; fresh or chilled; frozen;
at 0%
at 0%
at 0%
ex 0303 77 00
dried, salted or in brine, smoked;
Over the
Over the
Over the
ex 0304 10 38
fillets and other fish meat;
TQ:
TQ:
TQ:
ex 0304 10 98
flours, meals and pellets, fit for
80% of
55% of
30% of
ex 0304 20 95
human consumption
MFN duty
MFN duty
MFN duty
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
CN Code
Description
Quota Volume per year
1604 13 11
Prepared or preserved sardines
1604 13 19
ex 1604 20 50
1604 16 00
1604 20 40
Prepared or preserved anchovies
TQ: 60
Rate of duty
70 tonnes
25 tonnes
12,5%
10,5%
Over the quota volume, the full MFN rate of duty is applicable.
Duties of all products of HS position 1604 except prepared or preserved sardines and anchovies will be reduced,
according to the following timetable, to the following levels:
Year Year 1
(duty %)
Year 2 Year 3
Year 4 and
(duty %) (duty %) following years
(duty %)
Duty 80% of MFN 70% of MFN 60% of MFN 50% of MFN
ANNEX VI
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (126 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ESTABLISHMENT: FINANCIAL SERVICES
referred to in Article 50
1. Financial Services: Definitions
A financial service is any service of a financial nature offered by a financial service provider of a Party.
Financial services include the following activities:
A. All Insurance and insurance-related services:
1. direct insurance (including co-insurance):
(i) life;
(ii) non-life;
2. reinsurance and retrocession;
3. insurance inter mediation, such as brokerage and agency;
4. services auxiliary to insurance, such as consultancy, actuarial, risk assessment and claim settlement services.
B. Banking and other financial services (excluding insurance):
1. acceptance of deposits and other repayable funds from the public;
2. lending of all types, including, inter alia,
consumer-credit, mortgage credit,
factoring and financing of commercial transaction;
3. financial leasing;
4. all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and
bankers draft;
5. guarantees and commitments;
6. trading for own account or for account of customers, whether on a exchange, in an over-the-counter market or
otherwise, the following;
(a) money market instruments (cheques, bills, certificates of deposits, etc.),
(b) foreign exchange,
(c) derivative products including, but not limited to, futures and options,
(d) exchange rates and interest rate instruments, including products such as swaps, forward rate agreements,
etc.,
(e) transferable securities,
(f) other negotiable instruments and financial assets, including bullion;
7. participation in issues of all kinds of securities, including underwriting and placement as agent (whether publicly
or privately) and provision of services related to such issues;
8. money broking;
9. asset management, such as cash or portfolio management, all forms of collective investment management,
pension-fund management, custodial, depository and trust services;
10. settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments;
11. provision and transfer of financial information, and financial data processing and related software by providers
of other financial services.
12. advisory, intermediation and other auxiliary financial services on all the activities listed in points 1 to 11
above, including credit reference and analysis, investment and portfolio research and advice, advice on
acquisitions and on corporate restructuring and strate-gy;
The following activities are excluded from the definition of financial services:
(a) activities carried out by central banks or bay any other public institution in pursuit of monetary and exchange
rate policies;
(b) activities conducted by central banks, government agencies or departments, or public institutions, for the
account or with the guarantee of the government, except when those activities may be carried out by financial
service providers in competition with such public entities;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (127 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
(c) activities forming part of a statutory system of social security or public retirement plans, except when those
activities may be carried by financial service providers in competition with public entities or private institutions.
ANNEX VII
ACQUISITION OF REAL PROPERTY BY EU NATIONALS
List of exceptions referred to in Article 60(2)
Excluded sector
– Agricultural land as defined by the Agricultural Land Act (Narodne novine (Official Gazette) No54/94,
consolidated text, 48/95, 19/98 and 105/99)
– Areas protected under the Environmental Protection Act (Narodne novine (Official Gazette) No 30/94).
ANNEX VIII
INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL PROPERTY RIGHTS
referred to in article 71
1. The Parties confirm the importance they attach to the obligations arising from the following Multilateral
Conventions:
– International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting
Organizations (Rome, 1961);
– Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act, 1967 and amended in 1979);
– Madrid Agreement concerning the International Re-gistration of Marks (Stockholm Act, 1967 and amended in
1979);
– Patent Cooperation Treaty (Washington, 1970, amended in 1979 and modified in 1984);
– Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorised Duplications of their
Phonograms (Geneva 1971);
– Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971);
– Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva, 1977 and amended in 1979);
– WIPO Copyright Treaty (Geneva, 1996);
– WIPO Performances and Phonograms Treaty (Geneva, 1996).
2. From the entry into force of this Agreement, the Parties shall grant, in accordance with the TRIPS agreement,
to each others companies and nationals, in respect of the recognition and protection of intellectual, industrial and
commercial property, treatment no less favourable than that granted by them to any third country under bilateral
agreements.
LIST OF PROTOCOLS
Protocol 1
on textile and clothing products
Protocol 2
on steel products
Protocol 3
on trade between the Community and Croatia in processed agricultural products
Protocol 4
concerning the definition of the concept of »originating products« and methods of
administrative cooperation
Protocol 5
on mutual administrative assistance in customs matters
Protocol 6
on land transport
PROTOCOL 1
ON TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTS
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (128 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
Article 1
This Protocol applies to the textile and clothing products (hereinafter »textile products«) listed in Section XI
(Chapter 50 to 63) of the Combined nomenclature of the Community.
Article 2
1. Textile products falling within Section XI (Chapter 50 to 63) of the Combined nomenclature and originating in
Croatia as defined in Protocol 4 of this Agreement will enter into the Community free of Customs duties on the
date of entry into force of this Agreement.
2. The duties applied to direct imports into Croatia of textile products falling within Section XI (Chapter 50 to 63)
of the Combined nomenclature and originating in the Community as defined in Protocol 4 of the Agreement, shall
be abolished on the date of entry into force of Agreement except for products listed in Annex I and II to this
Protocol for which the rates of duties shall be progressively reduced as provided therein.
3. Subject to this Protocol, the provisions of the Agreement and in particular Articles 19 and 20 of the Agreement
shall apply to trade in textile products between the parties.
Article 3
The double-checking arrangements and other related issues regarding exports of textile products originating in
Croatia to the Community and originating in the Community to Croatia are stipulated in the Agreement between
the European Community and the Republic of Croatia on trade in textile products initialled on 8 November 2000
and applied since 1 January 2001.
Article 4
From the entry into force of this Agreement, no new quantitative restrictions or measures of equivalent effect
shall be imposed except as provided for under the above Agreement and its Protocols.
ANNEX I
Duty rates will be reduced as follows:
– On the entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 60% of the basic duty
– On 1 January 2003, duty shall be reduced to 30% of the basic duty
– On 1 Januar 2004 the remaining duties shall be abolished
HS 6+ Description
51.11
5111.20
52.07
5207.10
5207.101
5207.109
52.08
200 g/m˛.
5208.3
5208.31
5208.32
5208.39
5208.5
5208.51
5208.52
5208.53
52.09
g/m˛.
5209.2
5209.22
5209.29
5209.3
5209.39
Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair
- Other, mixed mainly or solely with man-made filaments
Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale
- Containing 85% or more by weight of cotton
- - - Non-mercerized
- - - Mercerized
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than
- Dyed:
- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m˛
- - Plain weave, weighing more than 100 g/m˛
- - Other fabrics
- Printed:
-- Plain weave, weighing not more than 100 g/m˛
-- Plain weave, weighing more than 100 g/m˛
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200
- Bleached:
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
- - Other fabrics
- Dyed:
- - Other fabrics
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (129 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
5209.4
- Of yarns of different colours
5209.49
- - Other fabrics
5209.5
- Printed:
5209.59
- - Other fabrics
52.10
Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely
with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m˛.
5210.2
- Bleached:
5210.29
- - Other fabrics
5210.3
- Dyed:
5210.39
- - Other fabrics
5210.5
- Printed:
5210.59
- - Other fabrics
54.02
Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including
synthetic monofilament of less than 67 decitex.
5402.3
- Textured yarn
5402.33
- - Of polyesters
5402.339
- - - measuring per single yarn more than 50 tex
55.14
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres,
mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m˛.
5514.1
- Unbleached or bleached:
5514.12
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
5514.2
- Dyed:
5514.21
- - Of polyester staple fibres, plain weave
5514.22
- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres
5514.29
- - Other woven fabrics
55.15
Other woven fabrics of synthetic staple fibres
5515.1
- Of polyester staple fibres
5515.11
- - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres
5515.12
- - Mixed mainly or solely with man-made filaments
5515.13
- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair
5515.19
- - Other
55.16
Woven fabrics of artificial staple fibres
5516.1
- Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres
5516.11
- - Unbleached or bleached
5516.12
- - Dyed
5516.13
- - Of yarns of different colors
5516.2
- Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with manmade filaments:
5516.21
- - Unbleached or bleached
5516.22
- - Dyed
5516.23
- - Of yarns of different colors
5516.24
- - Printed
5516.3
- Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool
or fine animal hair:
5516.31
- - Unbleached or bleached
5516.32
- - Dyed
5516.33
- - Of yarns of different colours
5516.34
- - Printed
56.01
Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length
(flock), textile dust and mill neps.
5601.2
- Wadding; other articles of wadding:
5601.21
- - Of cotton
5601.211
- - - Wadding
5601.219
- - - Articles of wadding
56.03
Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (130 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
5603.1
- Of man-made filaments
5603.13
- - Weighing more than 70 g/m˛ but not more than 150 g/m˛
5603.14
- - Weighing more than 150 g/m˛
5603.9
- Other:
5603.93
- - Weighing more than 70 g/m˛ but not more than 150 g/m˛
5603.94
- - Weighing more than 150 g/m˛
57.01
Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up
5701.90
- Of other textile materials
57.03
Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up
5703.20
- Of nylon or other polyamides
5703.30
- Of other man-made textile materials
5703.90
- Of other textile materials
5705.00
Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up
58.03
Gauze, other than narrow fabrics of heading No 58.06
5803.10
- Of cotton
58.07
Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or
size, not embroidered.
5807.90
- Other
59.03
Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of
heading No 59.02.
5903.10
- With polyvinyl chloride
5903.20
- With polyurethane
5903.90
- Other
59.06
Rubberised textile fabrics, other than those of heading No 59.02.
5906.10
- Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm
5906.9
- Other:
5906.91
- - Knitted or crocheted
5906.99
- - Other
5909.00
Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or a accessories of
other materials.
5909.001
- - - Fire hosepiping and tubing
5909.009
- - - Other
61.03
Menžs or boysž suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches
and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.
6103.1
- Suits:
6103.11
- - Of wool or fine animal hair
6103.12
- - Of synthetic fibres
6103.19
- - Of other textile materials
6103.2
- Ensembles:
6103.21
- - Of wool or fine animal hair
6103.22
- - Of cotton
6103.23
- - Of synthetic fibres
6103.29
- - Of other textile materials
6103.3
- Jackets and blazers:
6103.31
6103.32
6103.33
6103.39
6103.4
6103.41
6103.42
6103.43
6103.49
63.01
- - Of wool or fine animal hair
- - Of cotton
- - Of synthetic fibres
- - Of other textile materials
- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:
- - of wool or fine animal hair
- - Of cotton
- - Of synthetic fibres
- - Of other textile materials
Blankets and travelling rugs
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (131 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
6301.20
6301.30
6301.40
6301.90
63.02
6302.10
6302.2
6302.21
6302.22
6302.29
6302.3
6302.31
6302.319
6302.39
6302.40
6302.5
6302.51
6302.59
- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair
- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton
- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres
- Other blankets and travelling rugs
Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
- Bed linen, knitted or crocheted
- Other bed linen, printed:
- - Of cotton
- - Of man-made fibres
- - Of other textile materials
- Other bed linen:
- - Of cotton
- - - Other
- - Of other textile materials
- Table linen, knitted or crocheted
- Other table linen:
- - Of cotton
- - Of other textile materials
ANNEX II
Duty rates will be reduced as follows:
– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 65% of the basic duty
– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty
– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 35% of the basic duty
– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 20% of the basic duty
– on 1 January 2006, the remaining duties shall be abolished
HS 6+ Description
51.09
Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale
5109.10
- Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair
5109.90
- Other
61.04
Womenžs or girlsž suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers,
bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted
6104.3
- Jackets and blazers:
6104.32
- - Of cotton
6104.33
- - Of synthetic fibres
6104.39
- - Of other textile materials
6104.4
- Dresses:
6104.41
- - Of wool or fine animal hair
6104.42
- - Of cotton
6104.43
- - Of synthetic fibres
6104.44
- - Of artificial fibres
6104.49
- - Of other textile materials
6104.5
- Skirts and divided skirts:
6104.51
- - Of wool or fine animal hair
6104.52
- - Of cotton
6104.53
- - Of synthetic fibres
6104.59
- - Of other textile materials
6104.6
- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:
6104.62
- - Of cotton
6104.63
- - Of synthetic fibres
6104.69
- - Of other textile materials
61.05
Menžs or boysž shirts, knitted or crocheted
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (132 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
6105.10
- Of cotton
6105.20
- Of man-made fibres
6105.90
- Of other textile materials
61.06
Womenžs or girlsž blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted
6106.10
- Of cotton
6106.20
- Of man-made fibres
6106.90
- Of other textile materials
61.07
Menžs or boysž underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar
articles, knitted or crocheted
6107.1
- Underpants and briefs:
6107.11
- - Of cotton
6107.12
- - Of man-made fibres
6107.19
- - Of other textile materials
6107.2
- Nightshirts and pyjamas:
6107.21
- - Of cotton
6107.22
- - Of man-made fibres
6107.29
- - Of other textile materials
6107.9
- Other:
6107.91
- - Of cotton
6107.92
- - Of man-made fibres
6107.99
- - Of other textile materials
61.08
Womenžs or girlsž slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes,
dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted
6108.2
- Briefs and panties:
6108.21
- - Of cotton
6108.22
- - Of man-made fibres
6108.29
- - Of other textile materials
6108.3
- Nightdresses and pyjamas:
6108.31
- - Of cotton
6108.32
- - Of man-made fibres
6108.39
- - Of other textile materials
6108.9
- Other:
6108.91
- - Of cotton
6108.92
- - Of man-made fibres
6108.99
- - Of other textile materials
61.09
T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.
6109.10
- Of cotton
6109.90
- Of other textile materials
61.10
Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar articles, knitted or crocheted
6110.10
- Of wool or fine animal hair
6110.20
- Of cotton
6110.30
- Of man-made fibres
6110.90
- Of other textile materials
62.03
Menžs or boysž suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches
and shorts (other than swimwear)
6203.1
- Suits:
6203.11
- - Of wool or fine animal hair
6203.12
- - Of sinthetic fibres
6203.129
- - - Other
6203.19
- - Of other textile materials
6203.192
- - - Other, of cotton
6203.199
- - - Other
6203.2
- Ensembles:
6203.21
- - Of wool or fine animal hair
6203.22
- - Of cotton
6203.229
- - - Other
6203.23
- - Of synthetic fibres
6203.239
- - - Other
6203.29
- - Of other textile materials
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (133 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
6203.299
- - - Other
6203.3
- Jackets and blazers
6203.32
- - Of cotton
6203.329
- - - Other
6203.33
- - Of synthetic fibres
6203.339
- - - Other
6203.39
- - Of other textile materials
6203.399
- - - Other
6203.4
- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts
6203.42
- - Of cotton
6203.429
- - - Other
6203.43
- - Of synthetic fibres
6203.439
- - - Other
6203.49
- - Of other textile materials
6203.499
- - - Other
62.04
Womenžs or girlžs suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers,
bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)
6204.1
- Suits:
6204.12
- - Of cotton
6204.13
-- Of synthetic fibres
6204.19
- - Of other textile materials
6204.2
- Ensembles:
6204.22
- - Of cotton
6204.229
- - - Other
6204.23
- - Of synthetic fibres
6204.239
- - - Other
6204.29
- - Of other textile materials
6204.299
- - - Other
6204.3
- Jackets and blazers:
6204.32
- - Of cotton
6204.329
- - - Other
6204.33
- - Of synthetic fibres
6204.339
- - - Other
6204.39
- - Of other textile materials
6204.399
- - - Other
6204.4
- Dresses:
6204.42
-- Of cotton
6204.43
- - Of synthetic fibres
6204.44
- - Of artificial fibres
6204.49
- - Of other textile materials
6204.5
- - Skirts and divided skirts:
6204.52
- - Of cotton
6204.53
- - Of synthetic fibres
6204.59
- - Of other textile materials
6204.6
- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:
6204.61
- - Of wool or fine animal hair
6204.62
- - Of cotton
6204.629
- - - Other
6204.63
- - Of synthetic fibres
6204.639
- - - Other
6204.69
- - Of other textile materials
6204.699
- - - Other
62.05
Menžs boysž shirts
6205.10
- Of wool or fine animal hair
6205.20
- Of cotton
6205.30
- Of man-made fibres
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (134 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
6205.90
62.06
6206.30
6206.40
6206.90
6309.00
- Of other textile materials
Womenžs or girlsž blouses, shirts and shirt-blouses
- Of cotton
- Of man-made fibres
- Of other textile materials
Worn clothing and other worn articles
PROTOCOL 2
ON STEEL PRODUCTS
Article 1
This Protocol shall apply to the products listed in Chapters 72 of the Common Customs Tariff. It shall also apply to
other finished steel products that may originate in future in Croatia under the above chapter.
Article 2
Customs duties on imports applicable in the Community on steel products originating in Croatia shall be abolished
on the date of entry into force of the Agreement.
Article 3
1. Customs duties applicable in Croatia on imports of steel products originating in the Community other than those
listed in Annex I shall be abolished at the entry into force of the Agreement.
2. Customs duties applicable in Croatia on imports of steel products listed in Annex I, shall be progressively
abolished in accordance with the following timetable:
– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 65% of the basic duty
– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty
– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 35% the basic duty
– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 20% of the basic duty
– on 1 January 2006, the remaining duties shall be abolished.
Article 4
1. Quantitative restrictions on imports into the Community of steel products originating in Croatia as well as
measures having equivalent effect shall be abolished on the date of entry into force of the Agreement.
2. Quantitative restrictions on imports into Croatia of steel products originating in the Community, as well as
measures having equivalent effect, shall be abolished on the date of entry into force of the Agreement.
Article 5
1. In view of the disciplines stipulated by Article 70 of the Agreement, the Parties recognise the need and urgency
that each Party addresses promptly and structural weaknesses of its steel sector to ensure the global
competitiveness of its industry. Croatia shall therefore establish within two years the necessary restructuring and
conversion programme for its steel industry to achieve viability of this sector under normal market conditions.
Upon request, the Community shall provide Croatia with the appropriate technical advice to achieve this objective.
2. Further to the disciplines stipulated by Article 70 of the Agreement, any practices contrary to this Article shall
be assessed on the basis of specific criteria arising from the application of the State aid disciplines of the
Community, including secondary legislation, and including any specific rules on State aid control applicable to the
steel sector after the expiry of the ECSC Treaty.
3. For the purposes of applying the provisions of paragraph 1(iii) of Article 70 of the Agreement with regard to
steel products, the Community recognises that during five years after the entry into force of the Agreement
Croatia may exceptionally grant State aid for restructuring purposes provided that:
– it leads to the viability of the benefiting firms under normal market conditions at the end of the restructuring
period, and
– the amount and intensity of such aid are strictly limited to what is absolutely necessary in order to restore such
viability and are progressively reduced, and
– the restructuring programme is linked to a global rationalisation and reduction of capacity in Croatia.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (135 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
4. Each Party shall ensure full transparency with respect to the implementation of the necessary restructuring and
conversion programme by a full and continuous exchange of information to the other Party, including details on
the restructuring plan as well as amount, intensity and purpose for any State aid granted on the basis of
paragraphs 2 and 3 of this Article.
5. The Stabilisation and Association Council shall monitor the implementation of the requirements set out in
paragraphs 1 to 4 above.
6. If one of the Parties considers that a particular practice of the other Party is incompatible with the terms of this
article, and if that practice causes or threatens to cause prejudice to the interests of the first Party or material
injury to its domestic industry, this Party may take appropriate measures after consultation within the contact
group referred to in Article 7 or after thirty working days following referral for such consultation.
Article 6
The provisions of Articles 19, 20 and 21 of the Agreement shall apply to trade between the Parties in steel
products.
Article 7
The Parties agree that for the purpose of following and reviewing the proper implementation of this Protocol, a
Contact Group shall be created in accordance with Article 115 of the Agreement.
ANNEX I
HS 6+ Description
72.13
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, or iron or non-alloy steel
7213.10
- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling
process
7213.101
- - Of a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 14 mm
7213.109
- - - Other
7213.9
- Other:
7213.91
- - Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter
7213.912
- - - Other, of a diameter measuring 8 mm and more
72.14
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hotdrawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
7214.20
- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling
process or twisted after rolling
7214.201
- - - Of a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25 mm
7214.9
- Other
7214.99
- - Other
7214.991
- - - Of circular cross-section with a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25
mm
72.17
Wire of iron or non-alloy steel
7217.10
- Not plated or coated, whether or not polished
7217.109
- - - Other
PROTOCOL 3
ON TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND CROATIA IN PROCESSED
AGRICULTURAL PRODUCTS
Article 1
1. The Community and Croatia apply to processed agricultural products the duties, listed in Annex I and Annex II
respectively in accordance with the conditions mentioned therein, whether limited by quota or not.
2. The Stabilisation and Association Council shall decide on:
– extensions of the list of processed agricultural products under this Protocol,
– amendments to the duties referred to in Annexes I and II,
– increases in or the abolition of tariff quotas.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (136 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
3. The Stabilisation and Association Council may replace the duties established by this Protocol by a regime
established on the basis of the respective market prices of the Community and Croatia of agricultural products
actually used in the manufacture of processed agricultural products subject to this Protocol.
Article 2
The duties applied pursuant to Article 1 may be reduced by decision of the Stabilisation and Association Council:
– when in trade between the Community and Croatia the duties applied to the basic products are reduced, or
– in response to reductions resulting from mutual concessions relating to processed agricultural products.
Article 3
The Community and Croatia shall inform each other of the administrative arrangements adopted for the products
covered by this Protocol. These arrangements should ensure equal treatment for all interested parties and should
be as simple and flexible as possible.
ANNEX I
Duties applicable upon imports into
the Community of goods originating in Croatia
Duties are set to zero for imports into the Community of processed agricultural products originating in Croatia as
listed hereafter.
CN Code Description
(1)
(2)
0403
Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and
cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured
or containing added fruit, nuts or cocoa:
0403 10
- Yoghurt:
0403 10 51 to - - Flavoured or containing added ruit, nuts or cocoa:
0403 10 99
0403 90
- Other
0403 90 71 to - - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa
0403 90 99
0405
Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads:
0405 20
- Dairy spreads:
0405 20 10
- - Of a fat content, by weight, of 39% or more but less than 60%
0405 20 30
- - Of a fat content, by weight, of 60% or more but not exceeding 75%
0509 00
Natural sponges of animal origin:
0509 00 90
- Other
0710
Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:
0710 40 00
- Sweet corn
0711
Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur
water or in other preservative solutions), but unsiuitable in that state for immediate consumption:
0711 90
- Other vegetables; mixtures of vegetables:
- - Vegetables
0711 90 30
- - - Sweet corn
1302
Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other
mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:
- Vegetable saps and extracts:
1302 12 00
- - Of liquorice
1302 13 00
- - Of hops
1302 20
- Pectic substances, pectinates and pectates:
1302 20 10
- Dry
1302 20 90
- Other
1505
Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin):
1505 10 00
- Wool grease, crude
1516
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, interhttp://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (137 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
esterified, re-esterified or elaidinized, whether or not refined, but not further propared:
1516 20
- Vegetable fats and oils and their fractions:
1516 20 10
- - Hydrogenated castor oil, so called »opal-wax«
1517
Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of
defferent fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading No 1516:
1517 10
- Margarine, excluding liquid margarine:
1517 10 10
- - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats
1517 90
- Other:
1517 90 10
- - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats
- - Other:
1517 90 93
- - - Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations
1518 00
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated,
sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified,
excluding those of heading No 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils
or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included:
1518 00 10
- Linoxyn
- Other:
1518 00 91
- - Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated,
sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified,
excluding those of heading No1516
- - Other:
1518 00 95
- - - Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils
and their fractions
1518 00 99
- - - Other
1521
Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti,
whether or not refined or coloured:
1521 90
- Other:
- - Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured
1521 90 99
- - - Other
1522 00
Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable
waxes:
1522 00 10
- Degras
1702
Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form;
sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed
with natural honey; caramel:
1702 50 00
- Chemically pure fructose
1702 90
- Other, including invert sugar:
1702 90 10
- - Chemically pure maltose
1704
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa
1803
Cocoa paste, whether or not defatted
1804 00 00
Cocoa butter, fat and oil
1805 00 00
Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
1806
Chocolate and other food preparations containing cocoa
1901
Malt extract; foo preparations of flour, meal, strach or malt extract, not containing cocoa or
containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere
specified or included; food preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or
containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified
or included
1902
Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared
such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not
prepared:
- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:
1902 11 00
- - Containing eggs
1902 19
- - Other
1902 20
- Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise prepared:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (138 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
- - Other:
1902 20 91
- - Cooked
1902 20 99
- - - Other
1902 30
- Other pasta
1902 40
- Couscous
1903 00 00
Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains,
pearls, siftings or similar forms
1904
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example,
cornflakes); cereals (other than maize (corn)), in grain form, or in the form of flakes or other worked
grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not elsewhere specified or included
1905
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakersž wares, whether or not containing cocoa;
communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper
and similar products
2001
Vegetables, fruits, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or
acetic acid:
2001 90
- Other:
20001 90 30
- - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40
- - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by
weight of starch
2001 90 60
- - Palm hearts
2004
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other
than products of heading No 2006:
2004 10
- Potatoes:
- - Other:
2004 10 91
- - - In the form of flour, meal or flakes
2004 90
- Other vegetables and mixtures of vegetables:
2004 90 10
- - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)
2005
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen,
other than products of heading No 2006:
2005 20
- Potatoes:
2005 20 10
- - In the form of flour, meal or flakes
2005 80 00
- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)
2008
Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not
containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:
- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:
2008 11
- - Ground-nuts:
2008 11 10
- - - Peanut butter
- Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19:
1008 91 00
- - Palm hearts
2008 99
- - Other:
- - - Not containing added spirit:
- - - - Not containing added sugar:
2008 99 85
- - - - - Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91
- - - - - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5% or more
by weight of starch
2101
Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté, and preparations with a basis of
these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee
substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
2102
Yeasts (active or inactive), other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of
heading No 3002), prepared baking powders:
2102 10
- Active yeasts
2102 20
- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead:
- - Inactive yeasts:
2102 20 11
- - In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not
excceding 1 kg.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (139 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
2102 20 19
- - - Other
2102 30 00
- Prepared baking powders
2103
Sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and
meal and prepared mustard:
2103 10 00
- Soya sauce
2103 20 00
- Tomato ketchup and other tomato sauces
2103 30
- Mustard flour and meal and prepared mustard:
2103 30 90
- - Prepared mustard
2103 90
- - Other:
2103 90 90
- - Other
2104
Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
2105 00
Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa
2106
Food preparations not elsewhere specified or included:
2106 10
- Protein concentrates and textured protein substances
2106 90
- Other:
2106 90 10
- - Cheese fondues
2106 90 20
- - Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances,
of a kind used for the manufacture of beverages
- - Other:
2106 90 92
- - - Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by
weight, less than 1.5% milk fat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch
2106 90 98
- - - Other
2202
Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other
sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or ve-getable
juices of heading No 2009
2203 00
Beer made from malt
2205
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances
2207
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strenght by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol
and other spirits, denatured, of any strength
2208
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic stength by volume of less than 80% vol; spirits,
liqueurs and other spirituous beverages:
2208 40
- Rum and taffia
2208 90
- Other:
2208 90 91
- - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strento
gty by volume of less than
2208 90 99
80% volume
2402
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
2403
Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; »homogenized« or
»reconstituted« tobacco; tobacco extracts and essences
2905
Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:
- Other polyhydric alcohols:
2905 43 00
- - Mannitol
2905 44
- - D-glucitol (sorbitol)
2905 45 00
- - Glycerol
3301
Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted
oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage
or maceration; terpenic by products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous
solutions of essential oils:
3301 90
- Other:
3301 90 21
- - - Of liquorice and hops
3302
Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of
one or more of these substances, of a kind used as a raw materials in industry; other preparations based
on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages:
3302 10
- Of a kind used in the food or drink industries
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (140 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
- - Of the type used in the drink industries:
- - - Preparations containing all flavouring agents characterising a beverage:
3302 10 10
- - - - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5%
- - - - Other:
3302 10 21
- - - - Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by
weight, less than 1,5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch
3302 10 29
- - - - - Other
3501
Casein, caseinates and other casein derivates; casein glues:
3501 10
- Casein:
3501 10 50
- - For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fooder
3501 10 90
- - Other
3501 90
- Other:
3501 90 90
- - Other
3505
Dextrins and other modified starches (for example, pre-gelatinized or esterified starches); glues
based on starches, or on dextrins or other modified starches:
3505 10
- Dextrins and other modified starches:
3505 10 10
- - Dextrins
- - Other modified starches:
3505 10 90
- - - Other
3505 20
- Glues
3809
Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing of fixing of dyestuffs an other products
and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or
like industries, not elsewhere specified or included:
3809 10
- With a basis of amylaceous substances
3823
Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:
– Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining
3823 11 00
- - Stearic acid
3823 12 00
- - Oleic acid
3823 13 00
- - Tall oil fatty acids
3823 19
- - Other
3823 70 00
- - Industrial fatty alcohols
3824
Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the
chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere
specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or
included:
3824 60
- Sorbitol other than that of subheading 2905 44
ANNEX II
List 1: Goods originating in the Community for which Croatia will eliminate duties
(immediately or gradually)
CN Code
2004
(1)
washed
other
Description Rate of duty (% of MFN)
2005
(2) (3)
0501 00 00
0
0502
0
2002
(4) (5)
2003
2006
(6) (7)
2007
(8)
Human hair, unworked, whether or not
or scoured; waste of human hair
Pigsž, hogsž or boarsž bristles and hair; badger hair and
brush making hair; waste of such bristles or hair
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (141 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
not
down,
prepared
0503 00 00
0
0505
0506
0
0
0507
0
0508 00 00
0
whether
intybus sativum)
rotenone
the
0509 00
0510 00 00
0
Horsehair and horsehair waste, whether or
put up as a layer with or without supporting material
Skins and other parts of birds, with their feathers or
feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges)
and down, not further worked than cleaned, disifected or treated for
preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers
Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply
(but not cut to shape), treated with acid or de-gelatinised; powder
and waste of these products
Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers,
hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared
but not cut to shape; powder and waste of these products
Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not
otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms
and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape,
powder and waste thereof
Natural sponges of animal origin
0
Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile,
or not dried; glands and other animal products used in the
preparation of pharmaceutical products, fresh chilled, frozen or
otherwise provisionally
0710
Ve-getables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water),
frozen:
0710 40 00
- Sweet corn
0
0711
Ve-getables provisionally preserved (for example, by sulphur
dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative
solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:
0711 90
- Other ve-getables; mixtures of ve-getables:
- - Ve-getables
0711 90 30
- - - Sweet corn
0
0903 00 00
Maté
0
1212
Locust beans, seawees and other algae, sugar beet and sugar cane,
fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones
and kernels and other ve-getable products (including unroasted
chicory roots of the variety Cichorium
of a kind
used primarily for human consumption, not elsewhere specified
or included:
1212 20 00
- Seaweeds and other algae
0
1302
Ve-getable saps and extracts; pectic substances, pectinates and
pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether
or not modified, derived from ve-getable products:
- Ve-getable saps and extracts:
0
1302 13 00
- - Of hops
1302 12 00
- - Of liquorice
0
1302 14 00
- - Of pyrethrum or of the roots of plants containing
0
1302 19
- - Other:
1302 19 30
- - - Intermixtures of vegetable extracts, for
0
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (142 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
1302 19 91
1302 20
1302 31 00
1302 32
1302 32 10
1401
0
1402
1403
included
fractions,
1404
1505
0
1506 00 00
0
1515
1515 60 00
1516
wax«
1516 20
1516 20 10
0
1518 00
1518 00 10
1518 00 91 to
1520 00 00
0
1521
0
manufacture of beverages or of food preparations
- - - Other:
- - - Medicinal
0
- Pectic substances, pectinates and pectate
0
- Mucilages and thickeners, whether or not
modified, derived from vegetable products:
- - Agar-agar
0
- - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from
locust beans, locust bean seeds or sugar seeds:
- - - Of locust beans or locust bean seeds
0
Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for
example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned,
bleached or dyed cereal straw, and lime bark)
Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as
padding (for example, kapok, vegetable hair and
eel-grass), whether of not put up as a layer with or without
supporting material
Vegetable materials of a kind used primarily in
brooms or in brushes (for example, broomcorn
piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks
or bundles
Vegetable products not elsewhere specified or
Wool grease and fatty substances derived
therefrom (indluding lanolin)
Other animal fats and oils and their
whether or not refined, but not chemically modified
Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil)
and their fractions, whether or not refined, but not chemically
modified:
- Jojoba oil and its fractions
0
Animal or vegetable fats and oils and their fractions,
partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified
or elaidinized, whether or not refined, but not further
prepared:
- Vegetable fats and oils and their fractions:
- - Hydrogenated castor oil, so called »opalAnimal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled,
oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by
heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically
modified, excluding those of heading No 1516; inedible
mixtures or preparations of animal or
vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils
of this chapter, not elsewhere specified or included:
- Linoxyn
0
- Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses
other than the manufacture of foodstuffs for human consumption
- Other
0
Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes
Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (143 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
0
0
132
1522 00
1522 00 10
1702
1702 50 00
1702 90
1702 90 10
1704
or
170410
1803
1804 00 00
1805 00 00
0
1901
1901 10 00
0
1901 20 00
60
80
60
60
60
60
60
from
1901 90
40
1902
1902 11 00
60
1902 19
40
1902 20
1902 20 91
40
1902 20 99
40
1902 30
40
1902 40
40
1903 00 00
0
1904
0
insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured
Degras; residues resulting from the treatment
of fatty substances or animal or vegetable waxes:
- Degras
0
Other sugars, including chemically pure lactose, maltose,
glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing
added flavouring or colouring matter; artificial honey,
whether or not mixed with natural honey; caramel:
– Chemically pure fructose
0
- Other, including invert sugar:
- - Chemically pure maltose
0
Sugar confectionery (including white chocolate), not
containin cocoa:
- Chewing gum, whether or not sugar-coated
Cocoa paste, whether of not defatted
0
Cocoa butter, fat and oil
0
Cocoa powder, not containing adedd sugar
0
other sweetening matter
Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt
extract, not containing cocoa or containing less than 40% by
weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not
elsewhere specified or included; food preparations of goods
of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or
containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a
totally defatted basis, not elsewhere specified or included:
- Preparations for infant use, put up for retail sale
- Mixes and doughs for the preparation of
bakersž wares of heading No 1905
- Other
80
30
15
0
Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other
substances), or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni,
noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous,
whether or not prepared:
- - Containing eggs
40
30
0
- - Other
80
30
0
- Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise prepared:
- - Other:
- - - Cooked
80
30
0
- - - Other
80
30
0
- Other pasta
80
30
0
- Couscous
80
30
15
0
Tapioca and substitutes therefor prepared
starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (144 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
0
132
2001
parts
2001 90
2001 90 30
2001 90 40
0
2001 90 60
2004
2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10
2005
2005 20
2005 20 10
2005 80 00
2008
2008 11
2008 11 10
2008 91 00
2008 99
2008 99 85
0
edible
2008 99 91
0
2101
0
80
15
2102
60
0
or cereal products for example, cornflakes); cereals (other than
maize (corn)), in grain form, or in the form of flakes or other
worked grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise
prepared, not elsewhere specified or included
Vegetables, fruits, nuts and other edible parts
of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:
- Other:
- - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)
- - Yams, sweet potatoes and similar edible
0
of plants containing 5% or more by weight of starch
- - Palm hearts
0
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar
or acetic acid, frozen, other than products of heading
No 2006:
- Potatoes:
- - Other:
- - In the form of flour, meal or flakes
0
- Other vegetables and mixtures of evgetables:
- - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)
0
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar
or acetic acid, not frozen, other than products of heading
No 2006:
- Potatoes:
In the form of flour, meal or flakes
0
- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)
0
Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared
or preserved, whether or not containing added sugar or other
sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or
included:
- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or
or mixed together:
- - Ground-nuts:
- - - Peanut butter
0
- Other, including mixtures other than those of
subheading 2008 19:
- - Palm heats
0
- - Other:
- - - Not containing added spirit:
- - - - Not containing added sugar:
- - - - - Maize (corn), other than sweet corn
(Zea mays var. saccharata)
- - - - - Yams, sweet potatoes and similar
parts of plants, containing 5% or more by weight of starch
Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté, and
preparations with a basis of these products or with a basis of
coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee
substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
Yeasts (active or inactive); other single-cell
40
30
micro-organisms, dead (but not including
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (145 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
2103
2103 10 00
2103 20 00
0
mustard
15
60
80
15
substances
starch
2103 30
2103 90 90
40
2104
60
0
2106
2106 10
0
2106 90
2106 90 10
2106 90 20
0
2106 90 92
0
60
2106 90 98
40
2201
65
2201 90 00
2203 00
50
2207
80
marc
0
50
65
2208 20
80
2208 30
0
2208 40
50
2208 50
- Mustard flour and meal and prepared
0
2103 90
2103 90 10
2103 90 30
80
0
2208
vaccines of heading No 3002); prepared baking powders
Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed
seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:
- Soya sauce
0
- Tomato ketchup and other tomato sauces
60
- - Other:
- - Mango chutney, liquid
0
- - Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of
40
30
44,2 to 49,2% vol containing from 1,5 to 6% by weight of
gentian, spices and various ingredients and from 4 to 10% of
sugar, in containers holding 0,5 litre or less
- - Other
80
30
15
0
Soups and broths and preparations therefor;
40
30
homogenised composite food preparations
Food preparations not elsewhere specified or included:
- Protein concentrates and textured protein
- Other:
- - Cheese fondues
0
- - Compound alcoholic preparations, other than those based on
odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of
beverages
- - Other:
- - - Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or
or containing, by weight, less than 1,5% milk fat, 5% sucrose or
isoglucose, 5% glucose or starch
- - - Other
80
30
15
0
Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated
waters, not containingadded sugar or other sweetening matter nor
flavoured; ice and snow:
- Other
0
Beer made from malt
80
0
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strenght by volume of
65 50
0
80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured,
of any strength
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of
less than 80% vol; spirits, liqueres and other spirituous bevarages:
- Spirits obtained by distilling grape wine or grape
65
50
- Whiskies
0
- Rum and taffia
- Gin and Geneva
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (146 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
80
80
80
132
65
65
65
65
80
80
beverages
alcoholic
tobacco
tobacco
50
2208
50
2208
50
2208
2208
50
2208
60
70
90
90 11 to
90 19
ex 2208 90 33
65
ex 2208 90 38
65
2208 90 41 to
80
2208 90 78
2208 90 91 to
80
2208 90 99
2402
2402 10 00
0
2403
2403 91 00
0
2403 99
2905
2905 43 00
2905 44
2905 45 00
3301
3301 90
3301 90 21
3301 90 30
3302
3302 10
0,5%
3302 10 10
0
0
0
0
0
- Vodka
80
- Liqueres and cordials
- Other:
- - Arrack
80
80
- - Pear or cherry spirit (excluding liqueurs) excluding
plum-brandy (Slivovitz), in containers holding:
- - 2 litres or less:
50
0
- - - More than 2 litres:
50
0
- - Other spirits and other spiritous
65
50
0
- - Undenatured ethyl alcohol of an
65
50
0
strength by volume of less than 80% volume
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or
tobacco substitutes:
- Cigars, cheroots and cigarillos, containing
Other manufactured tobacco and manufactured tobacco
substitutes; »homogenised« or »reconstituted« tobacco; tobacco
extracts and essences:
- Other:
- - »Homogenized« or »reconstituted«
- - Other
0
Acyclic alcohols and their halogeneted, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives:
- Other polyhydric alcohols:
- - Mannitol
0
- - D-glucitol (sorbitol)
0
- - Glycerol
0
Essential oils (terpeneless or not), including concretes and
absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential
oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by
enfleurage or maceration; terpenic by products of the deterpenation
of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of
essential oils:
- Other:
- - Extracted oleoresins:
- - - Of liquorice and hops
0
- - - Other
0
Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including
alcoholic solutions) with a basis of one or more of these
substances, of a kind used as a raw materials in industry;
other preparations based on odoriferous substances,
of a kind used for the manufacture of beverages:
- Of a kind used in the food or drink industries
- - Of the type used in the drink industries:
- - - Preparations containing all flavouring agents
characterising a beverage:
- - - - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (147 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
- - - - Other:
- - - - - Containing no milkfats, sucrose isoglucose, glucose,
3302 10 21
0
3302
3501
3501
3501
3501
3505
or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat,
5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch
- - - - - Other
0
Casein, caseinates and other casein derivates; casein glues:
- Casein
0
- Other:
- - Other
0
Dextrins and other modified starches (for example,
pregelatinized or esterified starches); glues based on starches,
or on dextrins or other modified starches:
- Dextrins and other modified starches:
- - Dextrins
0
- - Other modified starches:
- - - Other
0
- Glues
0
Finishing agents, dry carriers to accelerate the dyeing or fixing
of dyestuffs and other products and prepartions (for example,
dressing and mordants), of a kind used in the textile, paper,
leather or like industries, not elsewhere specified or included:
- With a basis of amylaceous substances
Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining;
industrial fatty alcohols:
- Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining
- - Stearic acid
0
- - Oleic acid
0
- - Tall oil fatty acids
0
- - Other
0
- Industrial fatty alcohols
0
Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical
products and preparations of the chemical or allied industries
(including those consisting of mixtures of natural products),
not elsewhere specified or included; residual products of the
chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:
- Sorbitol other than that of subheading 2905
10 29
10
90
90 90
3505 10
3505 10 10
3505 10 90
3505 20
3809
3809 10
3823
3823
3823
3823
3823
3823
3824
44
11
12
13
19
70
00
00
00
00
3824 60
0
List 2:
0
Quotas and duties applicable upon import into Croatia of
goods originating in the Community
Note: The products listed in this Table shall benefit from a zero-duty tariff within the tariff quotas set out below.
The volume of these quotas will be increased annually in the years 2003, 2004, 2005 and 2006 by 10% of the
volume for 2002. The applicable duty for quantities exceeding these volumes will be reduced in the years 2002,
2003, 2004, 2005 and 2006 to 90%, 80%, 70%, 60% and 50% of the MFN duty rate.
CD code Description Quota for 2002
(1)
acidified
cocoa:
0403
(2)
(3)
Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or
milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other
sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or
1 600 tonnes
0403 10
- Yoghurt:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (148 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
spreads:
oils or of
0403
0403
0403
0403
0403
0405
10
10
90
90
90
51 to
99
- - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa
- Other:
- - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa
71 to
99
40 tonnes
0405 20
0405 20 10
0405 20 30
1517
500 tonnes
substances
80% vol;
substitutes:
»homogenised«
proportion
- Dairy spreads:
- - Of a fat content, by weight, of 39% or more but less than 60%
- - Of a fat content, by weight, of 60% or more but not exceeding 75%
Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or
fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or
their
containing
Butter and other fats and oils derived from milk; dairy
fractions of heading No 1516:
500 tonnes
- Margarine, excluding liquid margarine:
- - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats
- Other:
- - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats
1517 10
1517 10 10
1517 90
1517 90 10
- - Other
1517 90 93
2201
- - - Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations
Waters, including natural or artifical mineral waters and aerated waters, not
added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow:
2201 10
2205
2208
300 hl
3
- Mineral waters and aerated waters
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than
spirits, liqueurs and other spirituous beverages:
50 hl
ex 2208 90 33
- - - - plum-brandy (Slivovitz)
ex 2208 90 38
2402
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or tobacco
25 tonnes
2402 20
- Cigarettes containing tobacco
2402 90 00
- Other
2403
Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes;
or »reconstituted« tobacco; tobacco extracts and essences:
30 tonnes
2403 10
- Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any
List 3:
Quotas and duties applicable upon import into Croatia of
goods originating in the Community
Note: The products listed in this Table shall be subject to concessions set out below. The volume of the tariff
quotas will be increased annually in the years 2003, 2004, 2005 and 2006 by 10% of the volume for 2002. The
applicable duty for quantities exceeding these volumes will be reduced in the years 2002, 2003, 2004, 2005 and
2006 to 90%, 80% 65%, 55% and 40% of the MFN duty rate.
CN Code
within quota (% of MFN)
Description
Quota for
(tonnes)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (149 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
2002
Applicable duty
132
2002
(4)
50
cocoa
products
cocoa
added
2003
2004
(1)
(5)
1704
1704 90
0
1806
1 400
1905
1 600
2105 00
700
2202
9 000
(2)
(6)
0
(3)
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:
- Other
500
Chocolate and other food preparations containing
45
22.5
0
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakersž wares, whether or not
45
22.5
0
containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind
suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar
Ice cream and other edible ice, whether or not containing
45
22.5
0
Waters, including mineral waters and aerated waters, containing
50
25
0
sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic
beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009
PROTOCOL 4.
CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF ORIGINATING PRODUCTS AND
METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION
TITLE I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Protocol:
(a) »manufacture« means any kind of working or processing including assembly or specific
operations;
(b) »material« means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture
of the product;
(c) »product« means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another
manufacturing operation;
(d) »goods« means both materials and products;
(e) »customs value« means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on
implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on
customs valuation);
(f) »ex-works price« means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the
Community or in Croatia in whose undertaking the last working or processing is carried out,
provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are,
or may be, repaid when the product obtained is exported;
(g) »value of materials« means the customs value at the time of importation of the non-originating
materials used, or, if this is not known and cannot be acsertained; the first ascertainable price paid
for the materials in the Community or in Croatia;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (150 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
(h) »value of originating materials« means the value of such materials as defined in subparagraph
(g) applied mutatis mutandis;
(i) »added value« shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the
materials incorporated which originate in the other Contracting Party or, where the customs value is
not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price for the materials in the Community
or Croatia;
(j) »chapters« and »headings« mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the
nomenclature which makes up the Harmonised Commodity Description and Coding System,
referred to in this Protocol as »the Harmonised System« or »HS«;
(k) »classified« refers to the classification of a product or material under a particular heading;
(l) »consignment« means products which are either sent simultaneously from one exporter to one
consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to
the consignee or, in the abscence of such a document, by a single invoice;
(m) »territories« includes territorial waters.
TITLE II
DEFINITION OF THE CONCEPT OF »ORIGINATING PRODUCTS«
Article 2
GENERAL REQUIREMENTS
1. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as
originating in the Community:
(a) products wholly obtained in the Community within the meaning of Article 5 of this Protocol;
(b) products obtained in the Community incorporating materials which have not been wholly
obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in the
Community within the meaning of Article 6 of this Protocol;
2. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as
originating in Croatia:
(a) products wholly obtained in Croatia within the meaning of Article 5 of this Protocol;
(b) products obtained in Croatia incorporating materials which have not been wholly obtained
there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Croatia
within the meaning of Article 6 of this Protocol.
Article 3
BILATERAL CUMULATION IN THE COMMUNITY
Materials originating in Croatia shall be considered as materials originating in the Community
when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have
undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing
going beyond the operations referred to in Article 7(1).
Article 4
BILATERAL CUMULATION IN CROATIA
Materials originating in the Community shall be considered as materials originating in Croatia
when incorporated into a product obtained there. Is shall not be necessary that such materials have
undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing
going beyond the operations referred to in Article 7(1).
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (151 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
Article 5
WHOLLY OBTAINED PRODUCTS
1. The following shall be considered as wholly obtained in the Community or in Croatia:
(a) mineral products extraced from their soil or from their seabed;
(b) vegetable products harvested there;
(c) live animals born and raised there;
(d) products from live animals raised there;
(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;
(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the
Community or Croatia by their vessels;
(g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in subparagraph
(f);
(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit
only for retreading or for use as waste;
(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
(j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they
have sole rights to work that soil or subsoil;
(k) goods produced there exclusively from the products specified in subparagraphs (a) to (j).
2. The terms »their vessels« and »their factory ships« in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to
vessels and factory ships:
(a) which are registered or recorded in a Member State or in Croatia;
(b) which sail under the flag of a Member State or of Croatia;
(c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of Member Stated or of
Croatia, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or
managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the
members of such boards are nationals of Member States or of Croatia and of which, in addition, in
the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to
public bodies or nationals of the said States;
(d) of which the master and officers are nationals of Member States or Croatia;
and
(e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of Member States or Croatia.
Article 6.
SUFFICIENTLY WORKED OR PROCESSED PRODUCTS
1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are considered to be
sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.
The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working
or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and
apply only in relation to such materials. Accordingly, it follows that if a product, which has
acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture
of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply
to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which way have been used in its
manufacture.
2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (152 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless by used,
provided that:
(a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the product;
(b) any of ht epercentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are
not exceeded through the application of this paragraph.
This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised
System.
3. Paragraphs 1 and 2 shall apply except as provided in Article 7
Article 7
INSUFFICIENT WORKING OR PROCESSING OPERATIONS
1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be consdered as insufficient
working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements
of Article 6 are satisfied:
(a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and
storage;
(b) breaking-up and assembly of packages;
(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
(d) ironing or pressing of textiles;
(e) simple painting and polishing operations;
(f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of creals and rice;
(g) operations to colour sugar or form sugar lumps;
(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;
(i) shapening, simple grinding or simple cutting;
(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of
articles);
(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other
simple packaging operations;
(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their
packaging;
(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds,
(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products
into parts;
(o) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (n);
(p) slaughter of animals.
2. All operations carried out either in the Community or in Croatia on a given product shall be
considered together when determining whether the working or processing undergone by that
product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.
Article 8
UNIT OF QUALIFICATION
1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the
particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the
nomenclature of the Harmonised System.
Accordingly, it follows that:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (153 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the
Harmonised System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;
(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same
heading of the Harmonised System, each product must be taken individually when applying the
provisions of this Protocol.
2. Where, under General Rule 5 of the Harmonised System, packaging is included with the product
for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.
Article 9
ACCESSORIES, SPARE PARTS AND TOOLS
Accessories, spare parts and tools dispatched with a place of equipment, machine, apparatus or
vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price therof or which are not
separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or
vehicle in question.
Article 10
SETS
Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonised System, shall be regarded is originating when
all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and
non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the
value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.
Article 11
NEUTRAL ELEMENTS
In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin
of the following which might be used in its manufacture:
(a) energy and fuel;
(b) plant and equipment;
(c) machines and tools;
(d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the
product.
TITLE III
TERRITORIAL REQUIREMENTS
Article 12
PRINCIPLE OF TERRITORIALITY
1. The conditions for acquiring originating status set out in Title II must continue to be fulfilled at
all times in the Community or in Croatia.
2. If originating goods exported from the Community or from Croatia to another country are
returned, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the
satisfaction of the customs authorities that:
(a) the returning goods are the same as those that were exported;
and
(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (154 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
condition while in that country or while being exported.
3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not
be affected by working or processing done outside the Community or Croatia on materials exported
from the Community of Croatia and subsequently reimported there, provided:
(a) the said materials are wholly obtained in the Community or Croatia or have undergone working
or processing beyond the insufficient operations listed in Article 7 prior to being exported; and
(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
(i) the reimported goods have been obtained by working or processing the exported materials;
and
(ii) the total added value acquired outside the Community or Croatia by applying the provisions of
this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating
status is claimed.
4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II
shall not apply to working or processing done outside the Community or Croatia. But where, in the
list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is
applied in determining the originating status of the end product, the total value of the nonoriginating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the
total added value acquired outside the Community or Croatia by applying the provisions of this
Article, shall not exceed the stated percentage.
5. For the purposes of applying the provisions of paragraph 3 and 4, »total added value« shall be
taken to mean all costs arising outside the Community or Croatia, including the value of the
materials incorporated there.
6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the
conditions set out in the list in Annex II and which can be considered sufficiently worked or
processed only if the general values fixed in Article 6(2) are applied.
7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products coming under Chapters 50 to 63
of the Harmonised System.
8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside
the Community or Croatia shall be done under the outward processing arrangements, or similar
arrangements.
Article 13
DIRECT TRANSPORT
1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying
the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Community and
Croatia. However, products constituting one single consignment may be transported through other
territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such
territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the
country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or
any operation designed to preserve them in good condition.
Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the
Community or Croatia.
2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the
customs authorities of the importing country by the production of:
(a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the
country of transit; or
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (155 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:
(i) giving an exact description of the products;
(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of
the ships, or the other means of transport used;
and
(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country;
or
(c) failing these, any substantiating documents.
Article 14
EXHIBITIONS
1. Originating products, sent for exhibition in a country other than the Community or Croatia shall
benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction
of the customs authorities that:
(a) an exporter has consigned these products from the Community or Croatia to the country in
which the exhibition is held and has exhibited them there;
(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in the
Community or Croatia;
(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in
which they were sent for exhibition;
and
(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose
other than demonstration at the exhibition.
2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and
submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and
address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary
evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.
3. Paragraph I shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar
public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises
with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs
control.
TITLE IV
DRAWBACK OR EXEMPTION
Article 15
PROHIBITION OF DRAWBACK OF, OR EXEMPTION FROM, CUSTOMS DUTIES
1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in the Community or
in Croatia, for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of
Title V shall not be subject in the Community or in Croatia to drawback of, or exemption from,
customs duties of whatever kind.
2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or nonpayment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable
in the Community or in Croatia to materials used in the manufacture where such refund, remission
or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are
exported and not when they are retained for home use there.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (156 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time,
upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has
been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products
concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such
materials have actually been paid.
4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning
of Article 8(2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a
set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.
5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind
to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export
refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions
of the Agreement.
6. Notwithstanding paragraph 1, Croatia may apply arrangements for drawback of, or exemption
from, customs duties or charges having an equivalent effect, applicable to materials used in the
manufacture of originating products, subject to the following provisions:
(a) a 5 per cent rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within
Chapters 25 to 49 and 64 to 97 of the Harmonised System, or such lower rate as is in force in
Croatia;
(b) a 10 per cent rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within
Chapters 50 to 63 of the Harmonised System, or such lower rate as is in force in Croatia.
7. The provisions of this Article shall apply from 1 January 2003. The provisions of paragraph 6
shall apply until 31 December 2005 and may be reviewed by common accord.
TITLE V
PROOF OF ORIGIN
Article 16
GENERAL REQUIREMENTS
1. Products originating in the Community shall, on importation into Croatia and products
originating in Croatia shall, on importation into the Community benefit from this Agreement upon
submission of either:
(a) a movement certificate EUR. 1, a specimen of which appears in Annex III;
or
(b) in the cases specified in Article 21.1, a declaration, the text of which appears in Annex V, given
by the exporter on an invoice, a delivery note or other commercial document which describes the
products concerned in sufficient detail to enable them to be identified (hereinafter referred to as the
»invoice declaration«).
2. Notwithstanding paragraph1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in
the cases specified in Article 26, benefit from this Agreement without it being necessary to submit
any of the documents referred to above.
Article 17
PROCEDURE FOR THE ISSUE OF A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1
1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting
country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporteržs
responsibility, by his authorised representative.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (157 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement
certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms
shall be completed in one of the languages in which this Agreement is drawn up and in accordance
with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they
shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the
box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely
filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being
crossed through.
3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit
at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement
certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products
concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.
4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Member State or
Croatia if the products concerned can be considered as products originating in the Community or in
Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol.
5 .The issuing customs authorities shall take any steps necessary to verify the originating status of
the products and the fulfilment of the requirements of this Protocol. For this purpose, they shall
have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporteržs accounts or
any other check considered appropriate. The issuing customs authorities shall also ensure that the
forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the
space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to
exclude all possibility of fraudulent additions.
6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall ge indicated in Box 11 of the
certificate.
7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made, available to
the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.
Article 18
MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 ISSUED RETROSPECTIVELY
1. Notwithstanding Article 17(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after
exportation of the products to which it relates if:
(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special
circumstances;
or
(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorites that a movement certificate
EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.
2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place
and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state
the reasons for his request.
3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after
verifying that the information supplied in the exporteržs application agrees with that in the
corresponding file.
4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with one of the following
phrases:
»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«,
»RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »EMITIDO A
POSTERIORI« ANNETTU JÄL-KI-KÄTEEN,
»ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFŘLGENDE«,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (158 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
»EKLOQEN EK TWN YSTEPWN«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«,
»EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«,
»UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »NAKNADNO IZDA-NO«.
5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the »Remarks« box of the
movement certificate EUR.1.
Article 19
ISSUE OF A DUPLICATE MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1
1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply
to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export
documents in their possession.
2. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the folowing words:
»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«,
»ANTIGPAŘO«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«.
3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the »Remarks« box of the
duplicate movement certificate EUR.1.
4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1,
shall take effect as from theat date.
Article 20
ISSUE OF MOVEMENT CERTIFICATES EUR.1 ON THE BASIS OF A PROOF OF ORIGIN
ISSUED OR MADE OUT PREVIOUSLY
When originating products are placed under the control of a customs office in the Community or in
Croatia, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement
certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the
Community or in Croatia. The replecament movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the
customs office under whose control the products are placed.
Article 21
Conditions for making out an invoice declaration
1. An invoice declaration as referred to in Article 16.1 (b) may be made out:
(a) by an approved exporter within the meaning of Article 22,
or
(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating
products whose total value does not exceed EUR 6 000.
2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products
originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol.
3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the
request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the
originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of
this Protocol.
4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the
invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which
appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in the Annex and in accordance
with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is hand-written,
it shall be written in ink in printed characters.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (159 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an
approved exporter within the meaning of Article 22 shall not be required to sign such declarations
provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he
accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed
in manuscript by him.
6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products which it relates are
exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer
than two years after the importation of the products to which it relates.
Article 22
APPROVED EXPORTER
1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter (hereinafter referred
to as »approved exporter«) who makes frequent shipments of products under this Agreement to
make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter
seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees
necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other
requirements of this Protocol.
2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions
which they consider appropriate.
3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number
which shall appear on the invoice declaration.
4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.
5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the
approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, does not fulfil the
conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.
Article 23
VALIDITY OF PROOF OF ORIGIN
1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country,
and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.
2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the
final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying
preferential teatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to
exceptional circumstances.
3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may
accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.
Article 24
SUBMISSION OF PROOF OF ORIGIN
Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in
accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a
translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a
statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the
implementation of the Agreement.
Article 25
IMPORTATION BY INSTALMENTS
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (160 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of
the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2
(a) of the Harmonised System falling within Sections XVI and XVII or heading Nos 7308 and 9406
of the Harmonised System are imported by instalments, a single proof of origin for such products
shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.
Article 26
EXEMPTIONS FROM PROOF OF ORIGIN
1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of
travellersž personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the
submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and
have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to
the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made
on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.
2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients
or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from
the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.
3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small
packages or EUR 1 200 in the case of products forming part of travellersž personal luggage.
Article 27
SUPPORTING DOCUMENTS
The documents referred to in Articles 17(3) and 21(3) used for the purpose of proving that products
covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products
originating in the Community or in Croatia an fulfil the other requirements of this Protocol may
consist inter alia of the following:
(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods
concerned, contained for example in his accounts or internal bookkeeping;
(b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the
Community or in Croatia where these documents are used in accordance with domestic law;
(c) dokuments proving the working or processing of materials in the Community or in Croatia,
issued or made out in the Community or in Croatia, where these documents are used in accordance
with domestic law;
(d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials
used, issued or made out in the Community or in Croatia in accordance with this Protocol.
Article 28
PRESERVATION OF PROOF OF ORIGIN AND SUPPORTING DOCUMENTS
1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three
years the documents referred to in Article 17(3).
2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this
invoice declaration as well as the documents referred to in Article 21(3).
3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall
keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).
4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement
certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (161 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
Article 29
DISCREPANCIES AND FORMAL ERRORS
1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and
those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the
formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if
it is duly established that this document does correspond to the products submitted.
2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document
to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the
statements made in this document.
Article 30
AMOUNTS EXPRESSED IN EURO
1. For the application of the provisions of Article 21(1)(b) and Article 26(3) in cases where
products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the nacional currencies of the
Member States or Croatia equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by
each of the countries concerned.
2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 21(1)(b) or Article 26(3) by reference
to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the Community
or Croatia.
3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of
the amounts expressed in euro as at the first working day of October. The amounts shall be
communicated to the Commission of the European Communities by 15 October and shall apply
from 1 January the following year. The Commission of the European Communities shall notify
Croatia of the relevant amounts.
4. Croatia may round up or down the amount resulting from the conversion into its national
currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount
resulting from the conversion by more than 5 per cent. Croatia may retain unchanged its national
currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment
provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an
increase of less that 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency
equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that quivalent
value.
5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Stabilisation and Association Committee
at the request of the Community or Croatia. When carrying out this review, the Stabilisation and
Association Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits
concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.
TITLE VI
ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION
Article 31
MUTUAL ASSISTANCE
1. The customs authorities of the Member States and of Croatia shall provide each other, through
the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their
customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs
authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (162 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
2. In order to ensure the proper application of this Protocol, the Community and Croatia shall assist
each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the
movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information
given in these documents.
Article 32
VERIFICATION OF PROOFS OF ORIGIN
1. Subsequent verifications of proofs or origin shall be carried out at random or whenever the
customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such
documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other
requirements of this Protocol.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the
importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been
submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the
exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and
information obtained suggesting that the information given on the proof or origin is incorrect shall
be forwarded in support of the request for verification.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this
purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the
exporteržs accounts or any other check considered appropriate.
4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential
treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the
products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.
5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this
verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are
authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in the
Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol. Where the cumulation
provisions in accordance with Article 3 and 4 of this Protocol were applied and in connection with
Article 17(3), the reply shall include a copy (copies) of the movement certificate(s) or invoice
declaration(s) relied upon.
6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification
request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the
document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall,
except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.
Article 33
DISPUTE SETTLEMENT
Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 32 which cannot be settled
between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible
for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this
Protocol, they shall be submitted to the Stabilisation and Association Committee.
In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the
importing country shall be under the legislation of the said country.
Article 34
PENALTIES
Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (163 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for
products.
Article 35
FREE ZONES
1. The Community and Croatia shall take all necessary steps to ensure that products traded under
cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory,
are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations
designed to prevent their deterioration.
2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating
in the Community or in Croatia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and
undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new EUR.1 certificate at
the exporteržs request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions
of this Protocol.
TITLE VII
CEUTA AND MELILLA
Article 36
APPLICATION OF THE PROTOCOL
1. The term »Community« used in Article 2 does not cover Ceuta and Melilla.
2. Products originating in Croatia, when imported into Ceuta or Melilla, shall enjoy in all respects
the same customs regime as that which is applied to products originating in the customs territory of
the Community under Protocol 2 of the Act of Accession of the Kingdom of Spain and the
Portuguese Republic to the European Communities. Croatia shall grant to imports of products
covered by the Agreement and originating in Ceuta and Melilla the same customs regime as that
which is granted to products imported from and originating in the Community.
3. For the purpose of the application of paragraph 2 coancerning products originating in Ceuta and
Melilla, this Protocol shall apply mutatis mutandis subject to the special conditions set out in
Article 37.
Article 37
Special conditions
1. Providing they have been transported directly in accordance with the provisions of Article 13, the
following shall be considered as:
(1) products originating in Ceuta and Melilla:
(a) products wholly obtained in Ceuta and Melilla;
(b) products obtained in Ceuta and Melilla in the manufacture of which products other than those
referred to in (a) are used, provided that:
(j) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article
6 of this Protocol; or that
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (164 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
(ii) those products are originating in Croatia or the Community within the meaning of this Protocol,
provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the
insufficient working or processing referred to in Article 7(1).
(2) products originating in Croatia:
(a) products wholly obtained in Croatia;
(b) products obtained in Croatia, in the manufacture of which products other than those referred to
in (a) are used, provided that:
(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article
6 of this Protocol;
or that
(ii) those products are originating in Ceuta and Melilla or the Community within the meaning of
this Protocol, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond
the insufficient working or processing referred to in Article 7(1)
2. Ceuta and Melilla shall be considered as a single territory.
3. The exporter or his authorised representative shall enter »Croatia« and »Ceuta and Melilla« in
Box 2 of movement certificates EUR.1 or on invoice declarations. In addition, in the case of
products originating in Ceuta and Melilla, this shall be indicated in Box 4 of movement certificates
EUR.1 or on invoice declarations.
4. The Spanish customs authorities shall be responsible for the application of this Protocol in Ceuta
and Melilla.
TITLE VIII
FINAL PROVISIONS
Article 38
AMENDMENTS TO THE PROTOCOL
The Stabilisation and Association Council may decide to amend the provisions of this Protocol.
ANNEX I
introductory notes to the list in annex ii
Note 1:
The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or
processed within the meaning of Article 6.
Note 2:
2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the
heading number or Chapter number used in the Harmonised System and the second column gives
the description of goods used in that system for that heading or Chapter. For each entry in the first
two columns a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first
column is preceded by an »ex«, this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part
of that heading as described in column 2.
2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a Chapter number is
given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjecent
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (165 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonised System, are classified in
headings of the Chapter or in any of the headings grouped together in column 1.
2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each
indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3
or 4.
2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the
exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in
column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 has to be applied.
Note 3:
3.1. The provisions of Article 6, concerning products having acquired originating status which are
used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been
acquired inside the factory where these products are used or in another factory in Croatia or in the
Community.
Example:
An engine of heading No 8407, for which the rule states that the value of the non-originating
materials which may be incorporated may not exceed 40% of the ex-works price, is made from
»other alloy steel roughly shaped by forging« of heading No ex 7224.
If this forging has been forged in Croatia from a non-originating ingot, it has already acquired
originating status by virtue of the rule for heading No ex 7224 in the list. The forging can then
count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced
in the same factory or in another factory in Croatia. The value of the non-originating ingot is thus
not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.
3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the
carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carryingout of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that nonoriginating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an
earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.
3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule states that »materials of any heading« may be used,
materials of the same heading as the product may also be used, subject, however, to any specific
limitations which may also be contained in the rule. However, the expression »manufacture from
materials of any heading, including other materials of heading No...« means that only materials
classified in the same heading as the product and of a different description than that of the product
as given in column 2 of the list may be used.
3.4 When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one
material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.
Example:
The rule for fabrics of headings No 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that
chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to
be used; it is possible to use one or the other, or both.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (166 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular
material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their
inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).
Example:
The rule for prepared foods of heading No 1904, which specifically excludes the use of cereals and
their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are
not products from cereals.
However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the
particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an
earlier stage of manufacture.
Example:
In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of
only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from nonwoven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the
starting material would normally be at the stage before yarn –that is, the fibre stage.
3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of nonoriginating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other
words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of
the percentages given. Furthermore, the individual percentages must be exceeded, in relation to the
particular materials to which they apply.
Note 4:
4.1. The term »natural fibres« is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic
fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless
specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.
4.2. The term »natural fibres« includes horsehair of heading No 0503, silk of headings No 5002 and
5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings No 5101 to 5105, cotton
fibres of headings No 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings No 5301 to 5305.
4.3. The terms »textile pulp«, »chemical materials« and »paper-making materials« are used in the
list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture
artificial, synthetic or paper fibres or yarns.
4.4. The term »man-made staple fibres« is used in the list to refer to synthetic or artificial filament
tow, staple fibres or waste, of headings No 5501 to 5507.
Note 5:
5.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in
column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product
and which, taken together, represent 10% or less of the total weight of all the basic textile materials
used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below.)
5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which
have been made from two or more basic textile materials.
The following are the basic textile materials:
– silk,
– wool,
– coarse animal hair,
– fine animal hair,
– horsehair,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (167 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
– cotton,
– paper-making materials and paper,
– flax,
– true hemp,
– jute and other textile bast fibres,
– sisal and other textile fibres of the genus Agave,
– coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,
– synthetic man-made filaments,
– artificial man-made filaments,
– current-conducting filaments,
– synthetic man-made staple fibres of polypropylene,
– synthetic man-made staple fibres of polyester,
– synthetic man-made staple fibres to polyamide,
– synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,
– synthetic man-made staple fibres of polyimide,
– synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,
– synthetic man-made staple fibres of polyphenylene sulphide,
– synthetic man-made staple fibres of polyvinyl chloride,
– other synthetic man-made staple fibres,
– artificial man-made staple fibres of viscose,
– other artificial man-made staple fibres,
– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not
gimped,
– yarn made dof polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not
gimped,
– products of heading No 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core aluminium
foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not
exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of
plastic film,
– other products of heading No 5605.
Example:
A yarn, of heading No 5205, made from cotton fibres of heading No 5203 and synthetic staple
fibres of heading No 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres
which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile
pulp) may be used up to a weight of 10% of the yarn.
Example:
A woollen fabric, of heading No 5112, made from woollen yarn of heading No 5107 and synthetic
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (168 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
yarn of staple fibres of heading No 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does
not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or
wooollen yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from natural
fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinuing), or a combination of the two, may
be used provided their total weight does not exceed 10% of the weight of the fabric.
Example:
Tufted textile fabric, of heading No 5802, made from cotton yarn of heading No 5205 and cotton
fabric of heading No 5210, is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made
from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.
Example:
If the tufted fabric concerned had been made from cotton yarn of heading No 5205 and synthetic
fabric of heading No 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials
and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.
5.3. In the case of products incorporating »yarn made of polyurethane segmented with flexible
segments of polyether, whether or not gimped«, this tolerance is 20% in respect of this yarn.
5.4. In the case of products incorporating »strip consisting of a core of aluminium foil or of a core
of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm,
sandwiched by means of an adhesive between two layers of plastic film«, this tolerance is 30% in
respect of this strip.
Note 6:
6.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of
linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up
product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the
product and that their value does not exceed 8% the ex-works price of the product.
6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63,
may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.
Example:
If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used,
this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not clasified
within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even
though slide-fasteners normally contain textiles.
6.3. Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within
Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating
materials incorporated.
Note 7:
7.1. For the purposes of headings No ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the
»specific processes« are the following:
(a) vacuum-distillation;
1
(b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
(c) cracking;
(d) reforming;
(e) extraction by means of selective solvents;
(f) the process comprising all of the following operations; processing with concentrated sulphuric
acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (169 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
(g) polymerisation;
(h) alkylation;
(i) isomerisation.
7.2. For the purposes of headings No 2710, 2711 and 2712, the »specific processes« are the
following:
(a) vacuum-distillation;
1
(b) redistillation by a very thorough fractionation-process T ;
(c) cracking;
(d) reforming;
(e) extraction by means of selective solvents;
(f) the process comprising all of the following operations; processing with concentrated sulphuric
acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and
purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
(g) polymerisation;
(h) alkylation;
(ij) isomerisation;
(k) in respect of heavy oils heading No ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a
reduction of at least 85% of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T
method);
(l) in respect of products of heading No 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
(m) in respect of heavy oils of heading No ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of
0
more than 20 bar and a temperature of more than 250 C, with the use of a catalyst, other than to
effect desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction.
The further treatment with hydrogen, of lubricating oils of heading No ex 2710 (e. g.
hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall
not, however, be deemed to be a specific process;
(n) in respect of fuel oils of heading No ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that
0
less than 30% of these products distils, by volume, including losses, at 300 C, by the ASTM D 86
method;
(o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading No ex 2710 only, treatment
by means of a high-frequency electrical brush-discharge.
7.3. For the purposes of headings No ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple
operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking,
obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur-contents, or any
combination of these operations or like operations, do not confer origin.
LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUUIRED TO BE CARRIED OUT ON NONORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED CAN
OBTAIN ORIGINATING STATUS
Chapter 1
Live animals
All the animals of Chapter 1
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (170 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
Chapter 2
Chapter 3
ex Chapter 4
0403
ex Chapter 5
ex 0502
Chapter 6
Chapter 7
Chaper 8
used must be wholly obtained
Meat and edible meat
Manufacture in which all
offal
the materials of
Chapters 1 and 2 used
must be wholly obtained
Fish and crustaceans,
Manufacture in which all
molluscs and other
the materials of Chapter 3
aquatic invertebrates
used must be wholly obtained
Dairy produce; birds’
Manufacture in which all
eggs; natural honey;
the materials of Chapter 4
edible products of
used must be wholly
animal origin, not elsewhere
obtained
specified or included; except for:
Buttermilk, curdled
Manufacture in which:
milk and cream, – all the materials of
yoghurt, kephir and
Chapter 4 used must be
other fermented or
wholly obtained;
acidified milk and – any fruit juice (except
cream, whether or not
those of pineapple, lime
concentrated or containing
or grapefruit) of heading
added sugar or other
No 2009 used must
sweetening matter or
already be originating;
flavoured or
– the value of any
containing added
materials of Chapter 17
fruit, nuts or cocoa
used does not exceed 30% of the
ex-works price of the product
Products of animal
Manufacture in which all
origin, not elsewhere
the materials of Chapter 5
specified or included;
used must be wholly
except for:
obtained
Prepared pigs’, hogs’
Cleaning, disinfecting,
or boars’ bristles and
sorting and straightening
hair
of bristles and hair
Live trees and other
Manufacture in which:
plants; bulbs, roots
– all the materials of
and the like; cut
Chapter 6 used must be
flowers and
wholly obtained;
ornamental foliage – the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Edible vegetables
Manufacture in which all
and certain roots and
the materials of Chapter 7
tubers
used must be wholly
obtained
Edible fruit and nuts;
Manufacture in which:
peel of citrus frutis or
– all the fruit and nuts
melons
used must be wholly
obtained;
– the value of any
materials of Chapter 17
used does not exceed
30% of the value of the
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (171 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex Chapter 9
0901
0902
ex 0910
Chapter 10
ex Chapter 11
ex 1106
Chapter 12
1301
1302
Chapter 14
ex Chapter 15
ex-works price of the
product
Coffee, tea, maté and
Manufacture in which all
spices; except for:
the materials of Chapter 9
used must be wholly
obtained
Coffee, whether or not roasted
Manufacture from
or decaffeinated; coffee husks and
materials of any heading
skins; coffee substitutes containing
coffee in any proportion
Tea, whether or not
Manufacture from
flavoured
materials of any heading
Mixtures of spices
Manufacture from
materials of any heading
Cereals
Manufacture in which all
the materials of
Chapter 10 used must be
wholly obtained
Products of the
Manufacture in which all
milling industry;
the cereals, edible
malt; straches; inulin;
vegetables, roots and
wheat gluten; except
tubers of heading
for:
No 0714 or fruit used
must be wholly obtained
Flour, meal and powder of the dried,
Drying and milling of
shelled leguminous vegetables
leguminous vegetables of
of heading No 0713
heading No 0708
Oil seeds and
Manufacture in which all
oleaginous fruits; miscellaneous
the materials of
grains, seeds and fruit; industrial or
Chapter 12 used must be
medicinal plants; straw and fodder
wholly obtained
Lac; natural gums,
Manufacture in which the
resins, gum-resins
value of any materials of
and oleoresins (for
heading No 1301 used
example, balsams)
may not exceed 50% of
the ex-works price of the product
Vegetable saps and extracts; pectic
substances, pectinates and pectates;
agar-agar and other mucilages and
thickeners, whether or not modified,
derived from vegetable products:
– Mucilages and thickeners, modified,
Manufacture from non-modified
derived from vegetable products
mucilages and thickeners
– Other
Manufacture in which the
value of all the materials used does
not exceed 50% of the ex-works
price of the product
Vegetable plaiting
Manufacture in which all
materials; vegetable
the materials of
products not
Chapter 14 used must be
elsewhere specified or included
wholly obtained
Animal or vegetable
Manufacture in which all
fats and oils and their
the materials used are
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (172 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
1501
1502
1504
ex 1505
1506
1507 to 1515
cleavage products;
classified within a
prepared edible fats; animal or
heading other than that of
vegetable waxes; except for:
the product
Pig fat (including lard) and poultry fat,
other than that of
heading No 0209 or 1503:
– Fats from bones or
Manufacture from materials of any
waste
heading except those of heading
No 0203, 02065 or 0207 or
bones of heading No 0506
– Other
Manufacture from meat or edible offal
of swine of heading No 0203 or 0206
or of meat and edible
offal of poultry of heading No 0207
Fats of bovine animals, sheep or goats,
other than those of heading No 1503
– Fats from bones or
Manufacture from materials of any
waste
heading except those of heading
No 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones
of heading No 0506
– Other
Manufacture in which all
the materials of Chapter 2
used must be wholly obtained
Fats and oils and their fractions, of fish
or marine mammals, whether or not
rafined, but not chemically modified:
– Solid fractions
Manufacture from materials of any
heading including other materials
of heading No 1504
– Other
Manufacture in which all the materials
of Chapters 2 and 3 used
must be wholly obtained
Refined lanolin
Manufacture from crude
wool grease of heading No 1505
Other animal fats and
oils and their fractions, whetasher or
not refined, but not chemically modified:
– Solid fractions
Manufacture from
materials of any heading
including other materials
of heading No 1506
– Other
Manufacture in which all
the materials of Chapter 2
used must be wholly obtained
Vegetable oils and their fractions:
– Soya, ground nut,
Manufacture in which all
palm, copra, palm
the materials used are
kernel, babassu,
classified within a
tung and oiticica
heading other than that of
oil, myrtle wax and
the product
Japan wax, fractions of jojoba
oil and oils for technical or
industrial uses other than the
manufacture of foodstuffs for
human consumption
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (173 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
– Solid fractions,
except for that of
jojoba oil
– Other
1516
1517
Chapter 16
ex Chapter 17
ex 1701
1702
Manufacture from other
materials of heading
Nos 1507 to 1515
Manufacture in which all
the vegetable materials
used must be wholly
obtained
Animal or vegetable
Manufacture in which:
fats and oils and their
– all the materials of
fractions, partly or
Chapter 2 used must be
wholly
wholly obtained;
hydrogenated,
– all the vegetable
inter-esterified,
materials used must be
re-esterified or
wholly obtained.
elaidinised, whether
However, materials of
or not refined, but
heading Nos 1507,
not further prepared
1508, 1511 and 1513 may be used
Margarine; edible mixtures or
Manufacture in which:
preparations of animal or vegetable
– all the materials of Chapter 2 and
fats or oils or of fractions of different
4 used must be wholly obtained;
fats or oils of this – all the vegetable materials used
Chapter, other than edible fats or
must be wholly obtained. However,
oils or their fractions of
materials of heading Nos 1507,
heading No 1516
1508, 1511 and 1513 may be used
Preparations of meat
Manufacture from
of fish or of
animals of Chapter 1. All
crustaceans, molluscs
the materials of Chapter 3
or other aquatic invertebrates
used must be wholly obtained
Sugars and sugar
Manufacture in which all the materials
confectionery; except
used are classified within a
for:
heading other than that of the product
Cane or beet sugar
Manufacture in which the
and chemically pure
value of any materials of
sucrose, in solid
Chapter 17 used does not
form, containing
exceed 30% of the
added flavouring or
ex-works price of the
colouring mater
product
Other sugars, including chemically
pure lactose, maltose, glucose and
fructose, in solid form; sugar
syrups not containing added flavouring
or colouring matter; artificial honey,
whether or not mixed
with natural honey; caramel:
– Chemically-pure
Manufacture from
maltose and
materials of any heading
fructose
including other materials
of heading No 1702
– Other sugars in
Manufacture in which the
solid form,
value of any materials of
containing added
Chapter 17 used does not
flavouring or
exceed 30% of the
colouring matter
ex-works price of the product
– Other
Manufacture in which all
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (174 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex 1703
1704
Chapter 18
1901
1902
the materials used must
already be originating
Molasses resulting
Manufacture in which the
from the extraction
value of any materials of
or refining of sugar,
Chapter 17 used does not
containing added
exceed 30% of the
flavouring or
ex-works price of the
colouring matter
product
Sugar confectionery
Manufacture in which:
(including white – all the materials used
chocolate), not
are classified within a
containing cocoa
heading other than that of the product;
– the value of any
materials of Chapter 17 used does
not exceed 30% of the ex-works
price of the product
Cocoa and cocoa
Manufacture in which:
preparations
– all the materials used
are classified within a heading other
than that of the product;
– the value of any materials
of Chapter 17 used does not
exceed 30% of the ex-works price
of the product
Malt extract; food
preparations of flour,
meal, starch or malt
extract, not containing cocoa or
containing less than 40% by weight
of cocoa calculated on a
totally defatted basis, not elsewhere
specified or included, food
preparations of goods of heading
Nos 0401 to 0404, not containing
cocoa or containing less than 5%
by weight of cocoa calculated
on a totally defatted basis,
not elsewhere specified or included:
– Malt extract
Manufacture from cereals
of Chapter 10
– Other
Manufacture in which:
– all the materials used
are classified within a
heading other than that
of the product;
– the value of the materials of
Chapter 17 used does not exceed
30% of the ex-works
price of the product
Pasta, whether or not
cooked or stuffed
(with meat or other substances) or
otherwise prepared, such as spaghetti,
macaroni, noodles, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni; couscous,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (175 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
1903
1904
1905
ex Chapter 20
ex 2001
ex 2004 and
ex 2005
2006
whether or not prepared:
– Containing 20% or
Manufacture in which all
less by weight of
the cereals and
meat, meat offal,
derivatives (except
fish, crustaceans or
durum wheat and its
molluscs
derivatives) used must be
wholly obtained
– Containing more
Manufacture in which:
than 20% by weight
– all cereals and
of meat, meat offal,
derivatives (except
fish, crustaceans or
durum wheat and its
molluscs
derivatives) used must
be wholly obtained;
– all the materials of
Chapters 2 and 3 used
must be wholly obtained
Tapioca and substitutes therefor
Manufacture from
prepared from starch in the form
materials of any heading
of flakes grains, pearls,
except potato starch of
siftings or similar forms
heading No 1108
Prepared foods
Manufacture:
obtained by the – from materials not
swelling or roasting
classified within
of cereals or cereal
heading No 1806;
products (for
– in which all the cereals
example, corn
and flour (except durum
flakes); cereals (other
wheat and its
than maize (corn)) in
derivatives, and Zea
grain form, or in the
indurata
maize) used
form of flakes or
must be wholly
other worked grains
obtained1; – in which the
(except flour and
value of any materials
meal), pre-cooked, or
of Chapter 17 used does
otherwise prepared, not elsewhere
not exceed 30% of the
specified or included
ex-works price of the product
Bread, pastry, cakes, biscuits and other
Manufacture from
bakers’ wares, whether or not
materials of any heading
containing cocoa; communion wafers,
except those of
empty cachets of a kind suitable for
Chapter 11
pharmaceutical use, sealing wafers,
rice paper and similar products
Preparations of
Manufacture in which all
vegetables, fruit, nuts
the fruit, nuts or vegetables
or other parts of plants; except for:
used must be wholly obtained
Yams, sweet potatoes and similar
Manufacture in which all
edible parts of plants containing 5% or
the materials used are
more by weight of starch,
classified within a
prepared or preserved by vinegar
heading other than that of
or acetic acid
the product
Potatoes in the form
Manufacture in which all
of flour, meal or
the materials used are
flakes, prepared or
classified within a
preserved otherwise
heading other than that of
than by vinegar of acetic acid
the product
Vegetables, fruit,
Manufacture in which the
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (176 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
2007
ex 2008
2009
ex Chapter 21
2101
2103
nuts, fruit-peel and
value of any materials of
other parts of plants,
Chapter 17 used does not
preserved by sugar
exceed 30% of the
(drained, glacé crystallized)
ex-works price of the product
Jams, fruit jellies,
Manufacture in which:
marmalades, fruit or
– all the materials used
nut purée and fruit or
are classified within a heading other
nut pastes, being
than that of the product;
cooked preparations, whether or not – the value of any
containing added
materials of Chapter 17
sugar or other
used does not exceed 30% of the
sweetening matter
ex-works price of the product
– Nuts, not containing
Manufacture in which the
added sugar of
value of the originating
spirits
nuts and oil seeds of heading
Nos 0801, 0802 and 1202 to
1207 used exceeds 60% of the
ex-works price of the product
– Peanut butter; mixtures based on
Manufacture in which all the materials
cereals; palm hearts; maize (corn)
used are classified within a
heading other than that of the product
– Other except for
Manufacture in which:
fruit and nuts
– all the materials used are
cooked otherwise
classified within a heading other
than by steaming or
than that of the product;
boiling in water, not containing added
– the value of any materials of
sugar, frozen
Chapter 17 used does not exceed 30%
of the ex-works price of the product
Fruit juices
Manufacture in which:
(including grape – all the materials used
must) and vegetable
are classified within a
juices, unfermented
heading other than that
and not containing of the product;
added spirit, whether
– the value of any
or not containing
materials of Chapter 17
added sugar or other
used does not exceed 30% of
sweetening matter
the ex-works price of the product
Miscellaneous edible
Manufacture in which all the materials
preparations; except
used are classified within a
for:
heading other than that of the product
Extracts, essences and concentrates, of
Manufacture in which:
coffee, tea or malé and preparations
– all the materials used
with a basis of these products or with a
are classified within a
basis of coffee, tea or maté; roasted
heading other than that
chicory and other roasted coffee of the product;
substitutes, and extracts, essences and
– all the chicory used
concentrates thereof
must be wholly obtained
Sauces and preparations therefor;
mixed condiments and mixed
seasonings; mustard flour and meal and
prepared mustard:
– Sauces and
Manufacture ih which all
preparations
the materials used are
therefor; mixed
classified within a
condiments and
heading other than that of
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (177 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
mixed seasonings
ex 2104
2106
ex Chapter 22
2202
2207
2208
the product. However,
mustard flour or meal or
prepared mustard may be used
– Mustard flour and
Manufacture from
meal and prepared
materials of any heading
mustard
Soups and broths and
Manufacture from
preparations therefor
materials of any heading
except prepared or
preserved vegetables of
heading Nos 2002
to 2005
Food preparations
Manufacture in which:
not elsewhere
– all the materials used
specified or included
arce classified within a
heading other than that
of the product;
– the value of the
materials of Chapter 17
used does not exceed
30% of the ex-works
price of the product
Beverages, spiritis
Manufacture in which:
and vinegar, except
– all the materials used are
for:
classified within a heading other
than that of the product;
– all the grapes or any material
derived from grapes used must be
wholly obtained
Waters, including
Manufacture in which:
mineral waters and
– all the materials used
aerated waters,
are classified within a heading
containing added
other than that of the product;
sugar or other
– the value of any materials
sweetening matter or
of Chapter 17 used does not exceed
flavoured, and other
30% of the ex-works
non-alcoholic
price of the product;
beverages, not
– any fruit juice used (except
including fruit or
for pineapple, lime and grapefruit
vegetable juices of heading No 2009
juices) must already be originating
Undenatured ethyl
Manufacture:
alcohol of an
– from materials not classified
alcoholic strength by
within headings Nos 2207 or 2208,
volume of 80% vol
– in which all the grapes or any
or higher; ethyl
material derived from grapes used
alcohol and other
must be wholly obtained or if all the
spirits, denatured, of
other materials used are already
any strength
originating, arrack maybe used up
to a limit of 5% by volume
Undenatured ethyl
Manufacture:
alcohol of an
– from materials not
alcoholic strength by
classified within
volume of less than
headings Nos 2207
80% vol; spirits, or 2208,
liqueurs and other
– in which all the grapes or any
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (178 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex Chapter 23
ex 2301
ex 2303
ex 2306
2309
ex Chapter 24
2402
ex 2403
ex Chapter 25
ex 2504
ex 2515
spirituous beverages
material derived from grapes used must
be wholly obtained or if all the other
materials used are already originating,
arrack may be used up to a limit of
5% by volume
Residues and waste
Manufacture in which all
from the food
the materials used are
industries; prepared
classified within a
animal fodder;
heading other than that of
except for:
the product
Whale meal; flours, meals and
Manufacture in which all
pellets of fish or of crustaceans,
the materials of
molluscs or ther aquatic invertebrates,
Chapters 2 and 3 used
unfit for human consumption
must be wholly obtained
Residues from the manufacture of
Manufacture in which all
starch from maize (excluding
the maize used must be
concentrated steeping liquors), of
wholly obtained
a protein content, calculated on the dry
product, exceeding
40% by weight
Oil cake and other
Manufacture in which all
solid residues
the olives used must be
resulting from the
wholly obtained
extraction of olive
oil, containing more
than 3% of olive oil
Preparations of a
Manufacture in which:
kind used in animal
– all the cereals, sugar of meat or milk
feeding
used must already be originating;
– all the materials of Chapter 3 used
must bewholly obtained
Tobacco and
Manufacture in which all
manufactured
the materials of
tobacco substitutes;
Chapter 24 used must be
except for:
wholly obtained
Cigars, cheroots,
Manufacture in which at least the
cigarillos and
70% by weight of unmanufactured
cigarettes, of tobacco
tobacco or tobacco refuse of heading
or of tobacco
No 2401 used must already be
substitutes
originating
Smoking tobacco
Manufacture in which at least 70%
by weight of the unmanufactured
tobacco or tobacco refuse of heading No
2401 used must already be originating
Salt; sulphur; earths
Manufacture in which all
and stone; plastering
the materials used are
materials, lime and
classified within a heading
cement; except for:
other than that of the product
Natural crystalline
Enriching of the carbon
graphite, with
content, purifying and
enriched carbon
grinding of crude
content, purified and ground
crystalline graphite
Marble, merely cut, by sawing or
Cutting, by sawing or
otherwise, into blocks or slabs of a
otherwise, of marble
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (179 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex 2516
ex 2518
ex 2519
ex 2520
ex 2524
ex 2525
ex 2530
Chapter 26
ex Chapter27
ex 2707
ex 2709
2710
rectangular (including square) shape,
(even if already sawn) of
of a thickness not exceeding 25 cm a thickness exceeding 25 cm
Granite, porphyry, basalt, sandstone
Cutting, by sawing or
and other monumental or building stone,
otherwise, of stone (even
merely cut, by sawing or otherwise,
if already sawn) of a
into blocks or slabs of a rectangular
thickness exceeding 25 cm
(including square) shape, of a thickness
not exceeding 25 cm
Calcined dolomite
Calcination of dolomite not calcined
Crushed natural
Manufacture in which all
magnesium
the materials used are
carbonate
classified within a
(magnesite), in
heading other than that of
hermetically-sealed
the product. However,
containers, and
natural magnesium
magnesium oxide,
carbonate (magnesite)
whether or not pure,
may be used
other than fused
magnesia or
dead-burned
(sintered) magnesia
Plasters specialy
Manufacture in which the
prepared for dentistry
value of all the materials
used does not exceed
50% of the ex-works
price of the product
Natural asbestos
Manufacture from
fibres
asbestos concentrate
Mica powder
Grinding of mica or mica waste
Earth colours,
Calcination or grinding of
calcined or powdered
earth colours
Ores, slag and ash
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a
heading other than that of the product
Mineral fuels, mineral oils
Manufacture in which all
and products of their
the materials used are
distilation; bituminous
classified within a
substances; mineral waxes;
heading other than that of
except for:
the product
Oils in which the weight of the
Operations of refining
aromatic constituents exceeds that of the
and/or one or more
non-aromatic constituents, being
specific process(es)1
oils similar to mineral oils obtained
or
by distillation of high temperature coal
Other operations in which all the
tar, of which more than 65% by volume
materials usred are classified within
distils at a temperature of up to
a heading other than that of the product.
2500C (including mixtures of
However, materials classified within
petroleum spirit and benzole), for use as
the same heading may be used provided
power or heating fuels
their value does not exceed 50% of the
ex-works price of the product
Crude oils obtained
Destructive distillation of
from bituminous minerals
bituminous materials
Petroleum oils and
Operations of refining
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (180 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
2711
2712
2713
oils obtained from
and/or one or more
bituminous materials,
specific process(es)2
other than crude; preparations not
or
elsewhere specified
Other operations in which
or included,
all the materials used are
containing by weight
classified within a
70% or more of
heading other than that of
petroleum oils or of
the product. However,
oils obtained from
materials classified
bituminous materials,
within the same heading
these oils being the
may be used provided
basic constituents of
their value does not
the preparations
exceed 50% of the
ex-works price of the
product
Petroleum gases and
Operations of refining
other gaseous
and/or one or more
hydrocarbons
specific process(es)1
or
Other operations in which
all the materials used are
classified within a heading
other than that of the product.
However, materials classified
within the same heading
may be used provided
their value does not
exceed 50% of the ex-works
price of the product
Petroleum jelly;
Operations of refining
paraffin wax,
and/or one or more
microcrystalline
specific (process(es)2
petroleum wax, slack wax, ozokerite,
or
lignite wax, peat
Other operations in which
wax, other mineral
all the materials used are
waxes, and similar
classified within a
products obtained by
heading other than that of
synthesis or by other
the product. However,
processes, whether or
materials classified
not coloured
within the same heading may be used
provided their value does not exceed
50% of the ex-works price of the
product
Petroleum coke,
Opeations of refining
petroleum bitumen
and/or one or more
and other residues of petroleum
specific process(es)1
oils or of oils obtained from or
bituminous materials
Other operations in which all the
materials used are classified within a
heading other than that of the product.
However, materials classified
within the same heading may be used
provided their value does not exceed
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (181 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
50% of the ex-works price of the
product
2714
Bitumen and asphalt,
Operations of refining
natural; bituminous
and/or one or more
or oil shale and tar
specific process(es)2
sands; asphaltites und
or
asphaltic rocks
Other operations in which all the
materials used are classified within a
heading other than that of the product.
However, materials classified
within the same heading may be used
provided their value does not exceed
50% of the ex-works price of the product
2715
Bituminous mixtures
Operations of refining
based on natural
and/or one or more
asphalt, on natural
specific process(es)1
bitumen, on
or
petroleum bitumen,
Other operations in which
on mineral tar or on
all the materials used are
mineral tar pitch (for
classified within a
example, bituminous
heading other than that of the product.
mastics, cut-backs,
However, materials classified
within the same heading may be used
provided their value does not exceed
50% of the ex-works price of the poduct
ex Chapter 28
Inorganic chemicals;
Manufacture in which all
Manufacture in which the
organic or inorganic
the materials used are
value of all the
materials
compounds of
classified within a
used does not exceed 40%
precious metals, of
heading other than that of
of the ex-works price of
rare-earth metals, of
the product. However,
the product
radioactive elements
materials classified
or of isotopes; except
within the same heading
for:
may be used provided their value
does not exceed 20% of the
ex-works price of the
product
ex 2805
»Mischmetall«
Manufacture by
electrolytic or thermal
treatment in which the
value of all the materials
used does not exceed
50% of the ex-works
price of the product
ex 2811
Sulphur trioxide
Manufacture from
Manufacture in which
the
sulphur dioxide
value of all the materials
used does not exceed 40%
of the ex-works price of
the product
ex 2833
Aluminium sulphate
Manufacture ih which the
value of all the materials
used does not exceed
50% of the ex-works
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (182 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
price of the product
Sodium perborate
ex 2840
which the
ex Chapter 29
Manufacture in which the
except for:
ex 2901
ex 2902
ex 2905
which the
40%
Manufacture from
Manufacture ih
disodium tetraborate
value of all the materials
pentahydrate
used does not exceed 40%
of the ex-works price of the product
Organic chemicals;
Manufacture in which all
the materials used are
value of all the materials
classified within a
used does not exceed 40%
heading other than that of
of the ex-works price of
the product. However,
the product
materials classified within the same
heading may be used provided
their value does not exceed 20% of the
ex-works price of the product
Acyclic
Operations of refining
hydrocarbons for use
and/or one or more
as power or heating
specific process(es)1
fules
or
Other operations in which
all the materials used are
classified within a heading other than
that of the product. However,
materials classified within the same
heading may be used provided
their value does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Cyclanes and
Operations of refining
cyclenes (other than
and/or one or more
azulenes), benzene,
specific process(es)1
toluene, xylenes, for
or
use as power or
Other operations in which
heating fuels
all the materials used are
classified within a
heading other than that of
the product. However,
materials classified
within the same heading
may be used, provided
their value does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Metal alcoholates of
Manufacture from
Manufacture in
alcohols of this
heading and of
ethanol
materials of any heading,
including other materials
of heading No 2905.
However, metal alcoholates of this
heading may be used, provided their
value does not exceed 20% of the
ex-works price of the product
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (183 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
value of all the materials
used does not exceed
of the ex-works price of the product
132
2915
materials
40%
ex 2932
all the materials
not exceed 40%
materials
2933
materials
2934
the
materials
ex Chapter 30
3002
Saturated acyclic
monocarbooxylic
Manufacture from
materials of any heading.
acids and their
However, the value of all
anhydrides, halides,
peroxides and peroxyacids;
their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives
– Internal ethers and
their halogenated,
sulphonated,
Manufacture in which the
value of all the
used does not exceed
the materials of heading
of the ex-works price of
Nos 2915 and 2916 used
the product
may not exceed 20% of
the ex-works price of the product
Manufacture from
Manufacture in which the
materials of any heading. However,
value of
the value of all the materials of heading
used does
nitrated or nitrosated derivatives
No 2909 used may not exceed 20% of
of the ex-works price of the product
the ex-works price of the product
– Cyclic acetals and
Manufacture from
Manufacture in which the
internal hemiacetals
materials of any heading.
value of all the
and their
halogenated,
sulphonated,
nitrated or
nitrosated
derivatives
Heterocyclic
compounds with
used does not exceed 40%
of the ex-works price of
the product
Manufacture from
materials of any heading.
Manufacture in which the
value of all the
nitrogen
However, the value of all
used does not exceed 40%
hetero-atom(s) only
the materials of headings
of the ex-works price of
No 2932 and 2933 used
the product
may not exceed 20% of
the ex-works price of the product
Nucleic acids and
Manufacture from
Manufacture in which
their salts; other
materials of any heading.
heterocyclic
compounds
value of all the
However, the value of all
used does not exceed 40%
the materials of headings
of the ex-works price of
Nos 2932, 2933 and 2934
the product
used may not exceed 20% of the
ex-works price of the product
Pharmaceutical
Manufacture in which all
products; except for:
the materials used are
classified within a heading other than
that of the product. However,
materials classified within the same
heading may be used provided
their value does not
exceed 20% of the
ex-works price of the product
Human blood; animal blood prepared for
therapeutic, prophylactic or diagnostic
uses; antisera and other blood fractions
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (184 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
and medified immunological products,
whether or not obtained by means of
biotehnological processes; vaccines,
toxins, cultures of micro-organisms
(excluding yeasts) and similar products:
– Products consisting
Manufacture from
of two or more
materials of any heading,
constituents which
including other materials
have been mixed of heading No 3002. The
together for
materials of this
therapeutic or
description may also be
prophylactic uses or
used, provided their value
unmixed products
does not exceed 20% of
for these uses, put
the ex-works price of the
up in measured doses
product
or in forms or packings for retail sale
– Other
— Human blood
Manufacture from
materials of any heading,
including other materials
of heading No 3002. The
materials of this
description may also be
used, provided their value
does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
– Animal blood
Manufacture from
prepared for
materials of any heading,
therapeutic or
including other materials
prophylactic uses of heading No 3002. The
materials of this
description may also be
used, provided their value
does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
– Blood fractions
Manufacture from
other than antisera,
materials of any heading,
haemoglobin,
including other materials
blood globulins
of heading No 3002. The
and serum
materials of this
globulins
description may also be
used, provided their value
does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
– Haemoglobin,
Manufacture from
blood globulins
materials of any heading,
and serum
including other materials
globulins
of heading No 3002. The
materials of this
description may also be
used, provided their value
does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
– Other
Manufacture from
materials of any heading,
including other materials
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (185 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
of heading No 3002. The
materials of this
description may also be
used, provided their value
does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
3003 and 3004
Medicaments (excluding
goods of heading No 3002,
3005 or 3006):
– Obtained from
Manufacture in which all
amikacin of heading
the materials used are
No 2941
classified within a heading other
than that of the product. However,
materials of heading No 3003 or 3004
may be used provided their value,
taken together, does not exceed 20%
of the ex works price of the product
– Other
Manufacture in which:
– all the materials used
are classified within a
heading other than that
of the product.
However, materials of
heading No 3003
or 3004 may be used
provided their value,
taken together, does not
exceed 20% of the
ex-works price of the product;
– the value of all the materials used
does not exceed 50% of the
ex-works price of the
product
ex Chapter 31
Fertilizers, except
Manufacture in which all
Manufacture in which the
for:
the materials used are
value of all the materials
classified within a
used does not exceed 40%
heading other than that of
of the ex-works price of
the product. However,
the product
materials classified
within the same heading
may be used provided
their value does not
exceed 20% of the
ex-works price of the product
ex 3105
Mineral or chemical
Manufacture in which:
Manufacture in
which the
fertilizers containing
– all the materials used
value of all the
materials
two or three of the
are classified within a
used does not exceed
40%
fertilizing elements
heading other than that
of the ex-works price of
nitrogen,
of the product.
the product
phosphorous and
However, materials
potassium; other
classified within the
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (186 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
fertilizers; goods of
same heading may be
this Chapter, in
used provided their
tablets or similar
value does not exceed
forms or in packages
20% of the ex-works
of a gross weight not
price of the product;
exceeding 10 kg, – the value of all the
except for:
materials used does not
– sodium nitrate
exceed 50% of the
– calcium cyanamide
ex-works price of the
– potassium sulphate
product
– magnesium
– potassium sulphate
ex Chapter 32
Tanning or dyeing
Manufacture in which all
Manufecture in which the
extracts; tannins and
the materials used are
value of all the
materials
their derivatives;
classified within a
used does not exceed 40%
dyes, pigments and
heading other than that of
of the ex-works price of
other colouring
the product. However,
the product
matter; paints and
materials classified within
varnishes; putty and
the same heading may be used provided
other mastics; inks; except for:
their value does not exceed 20% of the
ex-works price of the product
ex 3201
Tannins and their
Manufacture from
Manufacture in
which the
salts, ethers, esters
tanning extracts of
value of all the materials
and other derivatives
vegetable origin
used does not exceed 40%
of the ex-works price of the product
3205
Colour lakes;
Manufacture from
Manufacture in which the
preparations as
materials of any heading,
value of all the
materials
specified in Note 3 to
except headings
used does not exceed 40%
this Chapter based on
Nos 3203, 3204 of the ex-works price of
and 3205. However,
the product
colour lakes1
materials from heading No 3205 may
be used provided their value does
not exceed 20% of the
ex-works price of the product
ex Chapter 33
Exxential oils and
Manufacture in which all
Manufacture in which the
resinoids; perfumery
the materials used are
value of all the
materials
cosmetic or toilet
classified within a
used does not exceed 40%
preparations; except
heading other than that of
of the ex-works price of
for:
the product. However,
the product
materials classified
within the same heading
may be used provided
their value does not
exceed 20% of the
ex-works price of the product
3301
Essential oils
Manufacture from
Manufacture in which the
(terpeneless or not),
materials of any heading,
value of all the
materials
including concretes
including materials of a
used does not exceed
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (187 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
40%
ex Chapter 34
in which the
materials
ex 3403
3404
and absolutes;
different »group«2 in this
of the ex-works price of
resinoids; extracted
heading. However,
the product
oleoresins;
materials of the same
concentrates of
group may be used,
essential oils in fats, in fixed oils, in
provided their value does
waxes or the like, obtained by
not exceed 20% of the
enfleurage or maceration; terpenic
ex-works price of the product
by-products of the deterpenation of
essential oils; aqueous distillates and
aqueous solutions of essential oils
Soap, organic
Manufacture in which all
Manufacture
surface-active agents,
the materials used are
value of all the
washing
classified within a
used does not exceed 40%
preparations,
heading other than that of
of the ex-works price of
lubricating
the product. However,
the product
preparations,
materials classified
artificial waxes,
within the same heading
prepared waxes,
may be used provided
polishing or scouring
their value does not
preparations, candles
exceed 20% of the
and similar articles,
ex-works price of the
modelling pastes, »dental waxes« and
product
dental preparations
with a basis of plaster; except for:
Lubricating
Operations of refining
preparations
and/or one or more
containing less than
specific (process(es)1
70% by weight of
or
petroleum oils or oils
Other operations in which
obtained from
all the materials used are
bituminous minerals
classified within a
heading other than that of the product.
However, materials classified
within the same heading may be used
provided their value does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Artificial waxes and
prepared waxes:
– With a basis of
Manufacture in which all
paraffin, petroleum
the materials used are
waxes, waxes
classified within a
obtained from
heading other than that of
bituminous
the product. However,
minerals, slack wax
materials classified
or scale wax
within the same heading
may be used provided
their value does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
- Other
Manufacture from
Manufacture in wich the
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (188 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex Chapter 35
in which the
materials
3505
ex 3507
Chapter 36
which the
materials of any heading,
value of all the materials
except:
used does not exceed 40%
- hydrogenated oils
of the ex-works price of
having the character of
the product
waxes of heading No 1516;
- fatty acids not chemically defined or
industrial fatty alcohols having the
character of waxes of heading No 3823;
- materials of heading No 3404
However, these materials may be used
provided their value does not exceed
20% of the ex-works price of the product
Albuminoidal
Manufacture in which all
Manufacture
substances; modified
the materials used are
value of all the
starches; glues;
classified within a
used does not exceed 40%
enzymes; except for:
heading other than that of
of the ex-works price of
the product. However,
the product
materials classified
within the same heading
may be used provided
their value does not
exceed 20% of the
ex-works price of the product
Dextrins and other
modified starches
(for example,
pregelatinised or
esterified starches);
glues based on starches, or on
dextrins or other modified starches:
- Starch ethers and
Manufacture from
Manufacture in which the
esters
materials of any heading,
value of all the materials
including other materials
used does not exceed 40%
of heading No 3505
of the ex-works price of the product
– Other
Manufacture from
Manufacture in which the
materials of any heading,
value of all the materials
except those of heading
used does not exceed 40%
No 1108
of the ex-works price of the product
Prepared enzymes
Manufacture in which the
not elsewhere
value of all the materials
specified or included
used does not exceed 50% of the
ex-works price of the product
Explosives;
Manufacture in which all
Manufacture in
pyrotechnic
the materials used are
products; matches;
classified within a
pyrophoric alloys;
heading other than that of
certain combustible
the product. However,
preparations
materials classified within the same
heading may be used provided
their value does not exceed 20% of the
ex-works price of the product
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (189 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
value of all the materials
used does not exceed 40%
of the ex-works price of
the product
132
ex Chapter 37
Photographic or
Manufacture in which all
Manufacture in which the
cinematographic
the materials used are
value of all the materials
goods; except for:
classified within a
used does not exceed 40%
heading other than that of
of the ex-works price of
the product. However,
the product
materials classified within the same
heading may be used provided
their value does not exceed 20% of the
ex-works price of the product
3701
Photographic plates
and film in the flat,
sensitized,
unexposed, of any
material other than
paper, paperboard or
textiles; instant print
film in the flat,
sensitized,
unexposed, whether
or not in packs:
- Instant print film
Manufacture in which all
Manufacture in which
the
for colour
the materials used are
value of all the materials
photography, in
classified within a
used does not exceed 40%
packs
heading other than of the ex-works price of
heading No 3701
the product
or 3702. However, materials from
heading No 3702 may be used
provided their value does not exceed
30% of the ex-works price of the product
- Other
Manufacture in which all
Manufacture in which the
the materials used are
value of all the materials
classified within a
used does not exceed 40%
heading other than of the ex-works price of
heading No 3701 or 3702. However,
the product
materials from heading Nos 3701 and
3702 may be used provided their value,
taken together, does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
3702
Photographic film in
Manufacture in which all
Manufacture in
which the
rolls, sensitized,
the materials used are
value of all the materials
unexposed, of any
classified within a
used does not exceed 40%
material other than paper,
heading other than of the ex-works price of
paperboard or textiles; instant print
heading No 3701 or 3702
the
product
film in rolls, sensitized, unexposed
3704
Photographic plates,
Manufacture in which all
Manufacture in
which the
film paper,
the materials used are
value of all the materials
paperboard and
classified within a
used does not exceed 40%
textiles, exposed but
heading other than of the ex-works price of
not developed
heading Nos 3701 to 3704
the product
ex Chapter 38
Miscellaneous
Manufacture in which all
Manufacture
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (190 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
in which the
materials
ex 3801
which the
ex 3803
which the
ex 3805
the
materials
ex 3806
the
ex 3807
which the
3808
chemical products;
the materials used are
value of all the
except. for:
classified within a
used does not exceed 40%
heading other than that of
of the ex-works price of
the product. However,
the product
materials classified within the same
heading may be used provided
their value does not exceed 20% of the
ex-works price of the product
- Colloidal graphite
Manufacture in which the
in suspension in oil
value of all the materials
and semi-colloidal
used does not exceed
graphite;
50% of the ex-works
carbonaceous pastes
price of the product
for electrodes
- Graphite in paste
Manufacture in which the
Manufacture in
form, being a
value of all the materials
value of all the materials
mixture of more of heading No 3403 used
used does not exceed 40%
than 30% by weight
does not exceed 20% of
of the ex-works price of
of graphite with
the ex-works price of the
the product
mineral oils
product
Refined tall oil
Refining of crude tall oil
Manufacture in
value of all the materials
used does not exceed 40%
of the ex-works price of the product
Spirits of sulphate
Purification by
turpentine, purified
Manufacture in which
distillation or refining of
value of all the
raw spirits of sulphate
used does not exceed 40%
turpentine
of the ex-works price of
the product
Ester gums
Manufacture from resin
Manufacture in which
acids
value of all the materials
used does not exceed 40%
of the ex-works price of the product
Wood pitch (wood
Distillation of wood tar
tar ptich)
value of all the materials
used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Insecticides,
Manufacture in which the
rodenticides,
value of all the materials
fungicides, herbicides, anti-sprouting
used does not exceed
products and plant-growth
50% of the ex-works
regulators, disinfectants and
price of the products
similar products, put up in forms or
packings for retail sale or as
preparations or articles (for example,
sulphur-treated bands, wicks and
candles, and fly-papers)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (191 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
Manufacture in
132
3809
3810
3811
3812
3813
3814
Finishing agents, dye
Manufacture in which the
carriers to accelerate
value of all the materials
the deyeing or fixing
used does not exceed
of dyestuffs and other products and
50% of the ex-works
preparations (for example, dressings
price of the products
and mordants), of a kind used in the
textile, paper, leather or like industries,
not elsewhere specified or included
Pickling preparations
Manufacture in which the
for metal surfaces;
value of all the materials
fluxes and other
used does not exceed
auxiliary preparations for
50% of the ex-works
soldering, brazing or welding;
price of the products
soldering, brazing or welding
powders and pastes consisting
of metal and other materials;
preparations of a kind used as
cores or coatings for welding
electrodes or rods
Anti-knock preparations,
oxidations inhibitors,
gum inhibitors, viscosity
improvers anti-corrosive
preparations and other prepared
additives, for mineral oils (including
gasoline) or for other liquids used
for the same purposes as
mineral oils:
– Prepared additives
Manufacture in which the
for lubricating oil,
value of all the materials
containing
of heading No 3811 used
petroleum oils or
does not exceed 50% of
oils obtained from
the ex-works price of the
bituminous minerals
products
– Other
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed
50% of the ex-works
price of the products
Prepared rubber
Manufacture in which the
accelerators;
value of all the materials
compound plasticiers for
used does not exceed
rubber or plastics, not elsewhere
50% of the ex-works
specified or included;
price of the products
anti-oxidizing preparations and
other compound stabilizers
for rubber or plastics
Preparations and
Manufacture in which the
charges for
value of all the materials
fire-extinguishers;
used does not exceed
charged
50% of the ex-works
fire-extinguishing
price of the products
grenades
Organic composite
Manufacture in which the
solvents and
value of all the materials
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (192 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
3818
3819
3820
3822
3823
3824
the
thinners, not
used does not exceed
elsewhere specified
50% of the ex-works
or included; prepared
price of the products
paint or varnish
Chemical elements removers
Manufacture in which the
doped for use in
value of all the materials
electronics, in the
used does not exceed
form of discs, wafers
50% of the ex-works
or similar forms; chemical compounds
price of the products
doped for use in electronics
Hydraulic brake
Manufacture in which the
fluids and other
value of all the materials
prepared liquids for
used does not exceed
hydraulic transmission, not
50% of the ex-works
containing or containing less than
price of the products
70% by weight or petroleum oils
or oils obtained from
bituminous minerals
Anti-freezing
Manufacture in which the
preparations and
value of all the materials
prepared de-icing
used does not exceed
fluids
50% of the ex-works
price of the products
Diagnostic or
Manufacture in which the
laboratory reagents
value of all the materials
on a backing and
used does not exceed
prepared diagnostic
50% of the ex-works
or laboratory
price of the products
reagents, whether or not on a backing,
other than those of
heading No 3002 or 3006
Industrial monocarboxylic fatty
acids; acid oils from
refining; industrial fatty alcohols:
– Industrial
Manufacture in which all
monocarboxylic
the materials used are
fatty acids, acid oils
clasified within a
from refining
heading other than that of
the product
– Industrial fatty
Manufacture from
alcohols
materials of any heading
including other materials
of heading No 3823
Prepared binders for
foundry moulds or cores; chemical
products and preparations of the
chemical or allied industries
(including those consisting of
mixtures of natural
products), not elsewhere specified
or included; residual products of the
chemical or allied industries, not
elsewhere specified or included:
– The following of
Manufacture in which all
Manufacture in which
this heading
the materials used are
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (193 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
value of all the materials
132
– Prepared binders
classified within a
used does not exceed 40%
for foundry moulds
heading other than that of
of the ex-works price of
or cores based on
the product. However,
the product
natural resinous
materials classified
products
within the same heading
– Naphthenic acids,
may be used provided
their water
their value does not
insoluble salts and
exceed 20% of the
their esters
ex-works price of the product
– Sorbitol other than that of heading
No 2905
– Petroleum sulphonates,
excluding petroleum
sulphonates of alkali metals, of
ammonium or of ethanolamines;
thiophenated sulphonic acids of
oils obtained from bituminous
minerals, and their salts
– Ion exchangers
– Getters for vacuum tubes
– Alkaline iron oxide for the
purification of gas
– Ammoniacal gas liquors and spent
oxide produced in coal gas purification
– Sulphonaphthenic acids, their water
insoluble salts and their esters
– Fusel oil and Dippel’s oil
– Mixtures of salts having different
anions
– Copying pastes with a basis of gelatin,
whether or not on a paper or textile
backing
– Other
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed 50% of the
ex-work price of the products
3901 to 3915
Plastics in primary forms, waste, parings
and scrap, of plastic; except for heading
Nos es 3907 and 3912 for which
the rules are set out below:
– Addition homopolymerization
Manufacture in which:
Manufacture in which the
products in which a single monomer – the value of all the materials
value of all the
materials
contributes more than 99% by weight
used does not exceed 50% of
the
used does not exceed 25%
to the total polymer content
ex-works price of the product;
of the ex-works
price of the product
– the value of any materials of
Chapter 39 used does not exceed 20%
of the ex-works price of the product1
– Other
Manufacture in which the
Manufacture in which the
value of the materials of
value of all the materials
Chapter 39 used does not
used does not exceed 25%
exceed 20% of the of the ex-works price of
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (194 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex 3907
3912
3916 to 3921
the
materials
25%
ex-works price of the product2
the product
– Copolymer, made
Manufacture in which all
from polycarbonate
the materials used are
and
classified within a
acrylonitrile-butadie
heading other than that of
ne-styrene
the product. However,
copolymer (ABS)
materials classified within the same
heading may be used provided
their value does not exceed 50% of the
ex-works price of the product3
– Polyester
Manufacture in which the value of any
materials of Chapter 39 usred does not
exceed 20% of the ex-works price of the
product and/or manufacture from
polycarbonate of
tetrabromo-(bisphenol A)
Cellulose and its
Manufacture in which the
chemical derivatives,
vlaue of any materials
not elsewhere
classified in the same
specified or included,
heading as the product
in primary forms
does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
Semi-manufactures
and articles of plastics; except for
headings Nos ex 3916, ex 3917,
ex 3920 and ex 3921, for which
the rules are set out below:
– Flat products,
Manufacture in which the
Manufacture in which
further worked than
value of any materials of
value of all the
only
Chapter 39 used does not
used does not exceed 25%
surface-worked or
exceed 50% of the of the ex-works price of
cut into forms other
ex-works price of the
the product
than rectangular
product
(including square);
other products,
further worked than only
surface-worked
– Other:
– Addition
Manufacture in which:
Manufacture in which the
homopolymerizati
– the value of all the
value of all the materials
on products in
materials used does not
used does not exceed
which a single
exceed 50% of the of the ex-works price of
monomer
ex-works price of the
the product
contributes more
product;
than 99% by
– the value of any
polymer content
materials of Chapter 39
weight to the total
used does not exceed
20% of the ex-works
price of the product1
– Other
Manufacture in which the
Manufacture in which the
value of any materials of
value of all the materials
Chapter 39 used does not
used does not exceed 25%
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (195 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
exceed 20% of the of the ex-works price of
ex-works price of the
the product
product1
Profile shapes and
Manufacture in which:
ex 3916 and
Manufacture in which the
ex 3917
tubes
ex 3920
ex 3921
which the
3922 to 3926
ex Chapter 40
ex 4001
4005
4012
– the value of all the
value of all the materials
materials used does not
used does not exceed 25%
exceed 50% of the of the ex-works price of
ex-works price of the
the prodcut
product;
– the value of any
materials classified
within the same heading
as the product does not
exceed 20% of the
ex-works price of the product
– Ionomer sheet or
Manufacture from a
Manufacture in which the
film
thermoplastic partial salt
value of all the materials
which is a copolymer of
used does not exceed 25%
ethylene and metacrylic
of the ex-works price of
acid partly neutralized
the product
with metal ions, mainly
zinc and sodium
– Sheets of
Manufacture in which the
regenerated
value of any materials
cellulose,
classified in the same
polyamides or
heading as the product
polyethylene
does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
Foils of plastic,
Manufacture from highly
Manufacture in
metallized
transparent polyester foils
value of all the materials
with a thickness of less
used does not exceed 25%
than 23 micron2
of the ex-works price of product
Articles of plastics
Manufacture in which the value of all
the materials used does not exceed
50% of the ex-works price of the product
Rubber and articles
Manufacture in which all
thereof; except for:
the materials used are classified within a
heading other than that of the product
Laminated slabs of
Lamination of sheets of
crepe rubber for
natural rubber
shoes
Compounded rubber,
Manufacture in which the
unvulcanised, in
value of all the materials
primary forms or in
used, except natural
plates, sheets or strip
rubber, does not exceed
50% of the ex-works
price of the product
Retreaded or used pneumatic tyres of
rubber; solid or cushion tyres,
interchangeable tyre
treads and tyre flaps, of rubber:
– Retreaded pneumatic, solid or
Retreading of used tyres
cushion tyres, of rubber
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (196 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
– Other
ex 4017
ex Chapter 41
ex 4102
4104 do 4107
4109
Chapter 42
ex Chapter 43
ex 4302
4303
ex Chapter 44
ex 4403
Manufacture from
materials of any heading,
except those of heading
No 4011 or 4012
Articles of hard rubber
Manufacture from hard rubber
Raw hides and skins
Manufacture in which all
(other than furskins)
the materials used are
and leather, except
classified within a
for:
heading other than that of the product
Raw skins of sheep
Removal of wool from
or lambs, without
sheep or lamb skins, with
wool on
wool on
Leather, without hair
Retanning of pre-tanned
or wool, other than
leather
leather of heading or
Nos 4108 or 4109
Manufacture in which all the materials
used are classified within a
heading other than that of the product
Patent leather and
Manufacture from leather
patent laminated of heading Nos 4104
leather, metalised to 4107 provided its
leather
value does not exceed
50% of the ex-works
price of the product
Articles of leather;
Manufacture in which all
saddlery and harness;
the materials used are
travel goods,
classified within a
handbags and similar
heading other than that of
containers; articles of
the product
animal gut (other than silk worm gut)
Furskins and
Manufacture in which all
artificial fur;
the materials used are
manufactures
classified within a
thereof; except for:
heading other than that of the product
Tranned or dressed
furskins, assembled:
– Plates, crosses and
Bleaching or dyeing, in
similar forms
addition to cutting and assembly of
non-assembled tanned or dressed furskins
- Other
Manufacture from non-assembled,
tanned or dressed furskins
Articles of apparel,
Manufacture from
clothing accessories
non-assembled tanned or
and other articles of
dressed furskins of
furskin
heading No 4302
Wood and articles or
Manufacture in which all
wood; wood
the materials used are
charcoal; except for:
classified within a
heading other than that of
the product
Wood roughly
Manufactures from wood
squared
in the rough, whether or
not stripped of its bark or
merely roughed down
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (197 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex 4407
ex 4408
ex 4409
ex 4410 to
ex 4413
ex 4415
ex 4416
ex 4418
ex 4421
wx Chapter 45
4503
Chapter 46
Chapter 47
Wood sawn or
Planing, sanding or
chipped lengthwise,
finger-jointing
sliced or peeled, of a thickness exceeding
6 mm, planed, sanded or finger-jointed
Veneer sheets and
Splicing, planing,
sheets for plywood,
sanding or finger-jointing
of a thickness not exceeding 6 mm,
spliced, and other wood sawn lengthwise,
sliced or peeled of a thickness
not exceeding 6 mm,
planed, sanded or finger-jointed
Wood continuously shaped along any of
its edges or faces, whether or not
planed, sanded or finger-jointed:
– Sanded or
Sanding or
finger-jointed
finger-jointing
–Beadings and
Beading or moulding
mouldings
Beadings and
Beading or moulding
mouldings, including
moulded skirting and
other moulded
boards
Packing cases, boxes,
Manufacture from boards
crates, drums and
not cut to size
similar packings, of wood
Casks, barrels, vats,
Manufacture from riven
tubs and other
staves, not further
coopers’ products and
worked than sawn on the
parts thereof, of wood
two principal surfaces
– Builders’ joinery
Manufacture in which all
and carpentry of
the materials used are
wood
classified within a heading other than
that of the product. However,
cellular woods panels,
shingles and shakes may be used
– Beadings and mouldings
Beading or moulding
Match splints;
Manufacture from wood
wooden pegs or pins
of any heading except
for footwear
drawn wood of heading No 4409
Cork and articles of
Manufacture in which all
cork; except for:
the materials used are classified within a
heading other than that of the product
Articles of natural
Manufacture from cork of
cork
heading No 4501
Manufactures of
Manufacture in which all
straw, of esparto or
the materials used are
of other plaiting
classified within a
materials;
heading other than that of
basketware and wickerwork
the product
Pulp of wood or of
Manufacture in which all
other fibrous
the materials used are
cellulosic material;
classified within a
recovered (waste and
heading other than that of
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (198 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex Chapter 48
ex 4811
4816
4817
ex 4818
ex 4819
ex 4820
ex 4823
ex Chapter 49
4909
scrap) paper or paperboard
the product
Paper and
Manufacture in which all
paperboard; articles
the materials used are
of paper pulp, of
classified within a
paper or of
heading other than that of
paperboard; except for:
the product
Paper and
Manufacture from
paperboard, ruled,
paper-making materials
lined or squared only
of Chapter 47
Carbon paper,
Manufacture from
self-copy paper and
paper-making materials
other copying or transfer papers (other
of Chapter 47
than those of heading No 4809),
duplicator stencils and offset plates, of
paper, whether or not put up in boxes
Envelopes, letter
Manufacture in which:
cards, plain postcards
– all the materials used
and correspondence
are classified within a
cards, of paper or
heading other than that
paperboard; boxes,
of the product;
pouches, wallets and
writing
– the value of all the
compendiums, of
materials used does not
paper or paperboard
exceed 50% of the
containing an
ex-works price of the
assortiment of paper
product
stationery
Toilet paper
Manufacture from
paper-making material of Chapter 47
Cartons, boxes,
Manufacture in which:
cases, bags and other
– all the materials used
packing containers,
are classified within a
of paper, paperboard,
heading other than that
cellulose wadding or
of the product;
webs of cellulose fibres
– the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Letter pads
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed
50% of the ex-works
price of the product
Other paper,
Manufacture from
paperboard, cellulose
paper-making materials
wadding and webs of cellulose
of Chapter 47
fibres, cut to size or shape
Printed books,
Manufacture in which all
newspapers, pictures
the materials used are
and other products of
classified within a
the printing industry;
heading other than that of
manuscripts,
the product
typescripts and plans; except for:
Printed or illustrated
Manufacture from
postcards; printed
materials not classified
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (199 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
4910
ex Chapter 50
ex 5003
5004 to
ex 5006
5007
cards bearing
within heading No 4909
personal greetings,
or 4911
messages or announcements,
whether or not illustrated, with or
without envelopes or trimmings
Calendars of any kind, printed,
including calendar blocks:
– Calendars of the
Manufacture in which:
»perpetual« type or
– all the materials used
with replaceable
are classified within a
blocks mounted on
heading other than that
bases other than of the product;
paper or paperboard
– the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the
product
– Other
Manufacture from
materials not classified in
heading No 4909 or 4911
Silk; except for:
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a heading other
than that ot the product
Silk waste (including
Carding or combing of
cocoons unsuitable
silk waste
for reeling, yarn
waste and garnetted
stock), carded or
combed
Silk yarn and yarn
Manufacture from1:
spun from silk waste
– raw silk or silk waste
carded or combed or
otherwise prepared for
spinning,
– other natural fibres not
carded or combed or
otherwise prepared for spinning,
– chemical materials or
textile pulp, or
– paper-making materials
Woven fabrics of silk
or of silk waste:
– Incorporating
Manufacture from single
rubber thread
yarn2
– Other
Manufacture from1:
– coir yarn,
– natural fibres,
– man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise prepared for
spinning,
– chemical materials or
textile pulp, or
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (200 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex Chapter 51
5106 to 5110
5111 to 5113
– paper
or
Printing accompanied by
at least two preparatory
or finishing operations
(such as scouring,
bleaching, mercerising,
heat setting, raising,
calendering, shrink
resistence processing,
permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling)
where the value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the product
Wool, fine or coarse
Manufacture in which all
animal hair;
the materials used are
horsehair yarn and
classified within a
woven fabric; except
heading other than that of
for:
the product
Yarn of wool, of fine
Manufacture from2:
or coarse animal hair
– raw silk or silk waste
or of horsehair
carded or combed or
otherwise prepared for
spinning,
– natural fibres not carded
or combed or otherwise
prepared for spinning,
– chemical materials or textile pulp, or
– paper-making materials
Woven fabrics of wool, of fine
or coarse animal hair
or of horsehair:
– Incorporating
Manufacture from single
rubber thread
yarn1
– Other
Manufacture from2:
– coir yarn,
– natural fibres,
– man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise prepared for
spinning,
– chemical materials or
textile pulp, or
– paper
or
Printing accompanied by
at least two preparatory
or finishing operations
(such as scouring,
bleaching, mercerising,
heat setting, raising,
calendering, shrink
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (201 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex Chapter 52
5204 to 5207
5208 to 5212
ex Capter 53
resistance processing,
permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling)
where teh value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the product
Cotton; except for:
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a
heading other than that of the product
Yarn and thread of
Manufacture from 1:
cotton
– raw silk or silk waste
carded or combed or
otherwise prepared for
spinning,
– natural fibres not carded
or combed or otherwise
prepared for spinning,
– chemical materials or
textile pulp, or
– paper-making materials
Woven fabrics of cotton:
– Incoporating
Manufacture from single
rubber thread
yarn2
– Other
Manufacture from3:
– coir yarn,
– natural fibres,
– man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise prepared for spinning,
– chemical materials or
textile pulp, or
– paper
or
Printing accompanied by
at least two preparatory
or finishing operations
(such as scouring,
bleaching, mercerising,
heat setting, raising,
calendering, shrink
resistance processing,
permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling)
where teh value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the
product
Other vegetable
Manufacture in which all
textile fibres; paper
the materials used are
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (202 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
5306 to 5308
5309 to 5311
5401 to 5406
5407 and 5408
yarn and woven
classified within a
fabrics of paper yarn;
heading other than that of
except for:
the product
Yarn of other
Manufacture from1:
vegetable textile
– raw silk or silk waste
fibres; paper yarn
carded or combed or
otherwise prepared for spinning,
– natural fibres not carded
or combed or otherwise
prepared for spinning,
– chemical materials or textile pulp, or
– paper-making materials
Woven fabrics of
other vegetable
textile fibres; woven
fabrics of paper yarn:
– Incorporating
Manufacture from single
rubber thread
yarn2
– Other
Manufacture from3:
– coir yarn,
– jute yarn,
– natural fibres,
– man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise prepared for spinning,
– chemical materials or textile pulp, or
– paper
or
Printing accompanied by
at least two preparatory
or finishing operations (such as
scouring, bleaching, mercerising,
heat setting, raising, calendering,
shrink resistance processing,
permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling)
where the value of the
unprinted fabric usred
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the product
Yarn, monofilament
Manufacture from1:
and thread of
– raw silk or silk waste
man-made filaments
carded or combed or
otherwise prepared for spinning,
– natural fibres not carded
or combed or otherwise
prepared for spinning,
– chemical materials or textile pulp, or
– paper-making materials
Woven fabrics of
man-made filament
yarn:
– Incorporating
Manufacture from single
rubber thread
yarn1
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (203 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
– Other
5501 to 5507
5508 to 5511
5512 to 5516
Manufacture from2:
– coir yarn,
– natural fibres,
– man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise prepared for spining,
– chemical materials or textile pulp, or
– paper
or
Printing accompanied by
at least two preparatory
or finishing operations
(such as scouring,
bleaching, mercerising,
heat setting, raising, calendering, shrink
resistance processing,
permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling)
where the value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the product
Man-made staple
Manufacture from
fibres
chemical materials or
textile pulp
Yarn and sewing
Manufacture from3:
thread of man-made
– raw silk or silk waste
staple fibres
carded or combed or
othwise prepared for spinning,
– natural fibres not carded
or combed or otherwise
prepared for spinning,
– chemical materials or
textile pulp, or
– paper-making materials
Woven fabrics of
man-made staple
fibres:
– Incorporating
Manufacture from single
rubber thread
yarn1
– Other
Manufacture from2:
– coir yarn,
– natural fibres,
– man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise prepared for spinning,
– chemical materials or textile pulp, or
– paper
or
Printing accompanied by
at least two preparatory
or finishing operations
(such as scouring,
bleaching, mercerising,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (204 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
heat setting, raising,
calendering, shrink
resistance processing,
permanent finishing,
decatsing, impregnating,
mending and burling)
where the value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the product
ex Chapter 56
5602
5604
Wadding, felt and
Manufacture from3:
non-wovens; special
– coir yarn,
yarns; twine,
– natural fibres,
cordage, ropes and
– chemical materials or
cables and articles
textile pulp, or
therof; except for: – paper making materials
Felt, whether or not
impregnated, coated,
covered or laminated:
– Needleloom felt
Manufacture from1:
– natural fibres,
– chemical materials or textile pulp
However:
– polypropylene filament
of heading No 5402,
– polypropylene fibres of
heading No 5503 or 5506
or
– polypropylene filament
tow of heading No 5501
of which the denomination in all cases
of a single filament or fibre is less than
9 decitex, may be used
provided their value does
not exceed 40% of the
ex-works price of the product
– Other
Manufacture from2:
– natural fibres,
– man-made staple fibres
made from casein, or
– chemical materials or textile pulp
Rubber thread and
cord, textile covered;
textile yarn, and strip and the like of
heading No 5404 or 5405,
impregnated, coated,
covered or sheathed
with rubber or plastics:
– Rubber thread and
Manufacture from rubber
cord, textile
thread or cord, not textile
covered
covered
– Other
Manufacture from1:
– natural fibres not carded
or combed or otherwise
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (205 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
5605
5606
Chapter 57
processed for spinning,
– chemical materials or
textile pulp, or
– paper-making materials
Metallised yarn,
Manufacture from2:
whether or not
– natural fibres,
gimped, being textile
– man-made staple fibres
yarn, or strip of the
not carded or combed or
like of heading
otherwise processed for
No 5404 or 5405,
spinning,
combined with metal
– chemical materials or
in the form of thread,
textile pulp, or
strip or powder or
– paper-making materials
covered with metal
Gimped yarn, and
Manufacture from3:
strip and the like of
– natural fibres,
heading No 5404 – man-made staple fibres
or 5405, gimped
not carded or combed or
(other than those of
otherwise processed for
heading No 5605 and
spinning,
gimped horsehair – chemical materials or
yarn); chenille yarn
textile pulp, or
(including flock – paper-making materials
chenille yarn); loop wale-yarn
Carpets and other
textile floor coverings:
- Of needleloom felt
Manufacture from1:
- natural fibres, or
- chemical materials or textile pulp
However:
- polypropylene filament
of heading No 5402,
- polypropylene fibres of
heading No 5503 or 5506
or
- polypropylene filament
tow of heading
No 5501,
of which the denomination in all
cases of a single filament or fibre is less
than 9 decitex, may be used provided
their value does not exceed
40% of the ex-works
price of the product
Jute fabric may be used as a backing
- Of other felt
Manufacture2 from:
- natural fibres not carded
or combed or otherwise
processed for spinning,
or
- chemical materials or textile pulp
- Other
Manufacture from1:
- coir yarn or jute yarn,
- synthetic or artificial filament yarn,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (206 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex Chapter 58
5805
5810
- natural fibres, or
- man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise processed for
spinning
Jute fabric may be used as a backing
Special woven
fabrics; tufted textile
fabrics; lace;
tapestries;trimmings;
embroidery; except
for:
- Combined with
Manufacture from single
rubber thread
yarn2
- Other
Manufacture from3:
- natural fibres,
- man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise processed for
spinning, or
- chemical materials or
textile pulp,
or
Printing accompanied by
at least two preparatory
or finishing operations
(such as scouring,
bleaching, mercerising,
heat setting, raising,
calendering, shrink
resistance processing,
permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling)
where the value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the
product
Hand-woven
Manufacture in which all
tapestries of the
the materials used are
types Gobelins,
classified within a
Flanders, Aubusson,
heading other than that of
Beauvais and the
the product
like, and needle-worked
tapestries (for
example, petit point,
cross stitch), whether
or not made up
Embroidery in the
Manufacture in which:
piece, in strips or in
- all the materials used
motifs
are classified within a
heading other than that
of the product;
- the value of all the
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (207 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
5901
5902
5903
5904
5905
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Textile fabrics coated
Manufacture from yarn
with gum or amylaceous
substances, of a kind
used for the outer
covers of books or
the like; tracing
cloth; prepared
painting canvas;
buckram and similar
stiffened textile
fabrics of a kind used
for hat foundations
Tyre cord fabric of
high tenacity yarn of
nylon or other polyamides,
polyesters or viscose rayon:
- Containing not
Manufacture from yarn
more than 90% by
weight of textile
materials
- Other
Manufacture from
chemical materials or
textile pulp
Textile fabrics
Manufacture from yarn
impregnated, coated,
or
covered or laminated
Printing accompanied by
with plastics, other
at least two preparatory
than those of heading
or finishing operations
No 5902
(such as scouring,
bleaching, mercerising,
heat setting, rasing,
calendering, shrink
resistance processing,
permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling)
where the value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the product
Linoleum, whether
Manufacture from yarn1
or note cut to shape;
floor coverings
consisting of a
coating or covering
applied on a textile
backing, whether or
not cut to shape
Textile wall
coverings:
- Impregnated,
Manufacture from yarn
coated, covered or
laminated with
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (208 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
rubber, plastics or
other materials
- Other
5906
5907
Manufacture from2:
- coir yarn,
- natural fibres,
- man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise processed for
spinning, or
- chemical materials or
textile pulp,
or
Printing accompanied by
at least two preparatory
or finishing operations
(such as scouring,
bleaching, mercerising,
heat setting, raising,
calendering, shrink
resistance processing,
permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling)
where the value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the product
Rubberized textile
fabrics, other than
those of heading No 5902:
- Knitted or
Manufacture from1:
crocheted fabrics - natural fibres,
- man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise processed for
spinning, or
- chemical materials or textile pulp
- Other fabrics made
Manufacture from
of synthetic
chemical materials
filament yarn,
containing more
than 90% by weight
of textile materials
- Other
Manufacture from yarn
Textile fabrics
Manufacture from yarn
otherwise
or
impregnated, coated
Printing accompanied by
or covered; painted
at least two preparatory
canvas being
or finishing operations
theatrical scenery,
(such as scouring,
studio back-cloths or
bleaching, mercerising,
the like
heat setting, rasing,
calendering, shrink
resistance processing,
permanent finishing,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (209 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
5908
5909 to 5911
decatising, impregnating,
mending and burling)
where the value of the
unprinted fabric used
does not exceed 47,5% of
the ex-works price of the product
Textile wicks, woven, plaited or
knitted, for lams, stoves, lighters,
candles or the like; incandescent gas
mantles and tubular knitted gas mantle
fabric therefor, whether or not
impregnated:
- Incandescent gas
Manufacture from tubular
mantles, impregnated
knitted gas mantle fabric
- Other
Manufacture in which all
the materials used are classified within a
heading other than that of the product
Textile articles of a
kind suitable for
industrial use:
- Polishing discs or
Manufacture from yarn or waste
rings other than of
fabrics or rags of heading
felt of heading
No 6310
No 5911
- Woven fabrics, of a
Manufacture from1:
kind commonly used in
- coir yarn,
papermaking or - the following materials
other technical uses,
- - yarn of
felted or not,
polytetrafluoro-ethylene2,
whether or not
- - yarn, multiple, of polyamide,
impregnated or
coated impregnated or
coated, tubular or
covered with a phenolic resin,
endless with single
or multiple warp - - yarn of synthetic textile fibres
and/or weft, or flat
of aromatic polyamides,
woven with
obtained by polycondensation
-phenylenediamine and
multiple warp
of m
and/or weft of heading No 5911
isophthalic acid,
- monofil of polytetrafluoro-ethylene3,
- - yarn of synthetic textile fibres
of poly-p -phenylene terephthalamide,
- - glass fibre yarn, coated with
phenol resin and gimped with
acrylic yarn4
- - copolyester monofilaments of a
polyester and a resin of terephthalic acid
and 1,4-cyclohexanedietha
nol and isophthalic acid,
- - atural fibres,
- - man-made staple fibres not carded or
combed or otherwise processed
for spinning, or
- chemical materials or textile pulp
- Other
Manufacture from1:
- coir yarn,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (210 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
- natural fibres,
- man-made staple fibres not carded or
combed or otherwise processed for
spinning, or
- chemical materials or textile pulp
Chapter 60
Chapter 61
ex Chapter 62
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex6209 and
ex 6211
ex 6210 and
ex 6216
6213 and 6214
Knitted or crocheted
Manufacture from2:
fabrics
- natural fibres,
- man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise processed for
spinning, or
- chemical materials or testile pulp
Articles of apparel and clothing
accessories, knitted or crocheted:
- Obtained by sewing together or
Manufacture from yarn1 2
otherwise assembling, two or
more pieces of knitted or crocheted
fabric which have been either cut to
form or obtained directly to form
- Other
Manufacture from3:
- natural fibres,
- man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise processed for
spinning, or
- chemical materials or textile pulp
Articles of apparel and clothing
Manufacture from yarn 4 5
accessories, not knitted or crocheted;
except for:
Women’s girls’ and
Manufacture from yarn6
babies’ clothing and
or
clothing accessories
for babies,
Manufacture from
embroidered
unembroidered fabric
provided the value of the
unembroidered fabric
used does not exceed
40% of the ex-works
price of the product7
Fire-resistant
Manufacture from yarn1
equipment of fabric
or
covered with foil of
Manufacture from
aluminized polyester
uncoated fabric provided
the value of the uncoated
fabric used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product2
Handkerchiefs,
shawls, scarves,
mufflers, mantillas
veils and the like:
– Embroidered
Manufacture from
unbleached single yarn3 4
or
Manufacture from unembroidered fabric
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (211 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
6217
ex Chapter 63
provided the value of the
unembroidered fabric used does not
exceed 40% of the ex-works
price of the product5
– Other
Manufacture from
unbleached single yarn6 7
or
Making up followed by
printing accompanied by
at least two preparatory
of finishing operations (such as scouring,
bleaching, mercerising,
heat setting, raising, calendering, shrink
resistance processing, permanent finishing,
decatising, impregnating,
mending and burling) where the value
of the unprinted goods of
heading Nos 6213
and 6214 used does not
exceed 47,5% of the
ex-works price of the product
Other made up
clothing accessories;
parts of garments or
of clothing accessories, other
than those of heading No 6212:
– Embroidered
Manufacture from yarn1
or
Manufacture from
unembroidered fabric
provided the value of the
unembroidered fabric
used does not exceed
40% of the ex-works
price of the product2
– Fire-resistant
Manufacture from yarn3
equipment of fabric
or
covered with foil of
Manufacture from
aluminized
uncoated fabric provided
polyester
the value of the uncoated
fabric used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product4
– Interlinings for
Manufacture in which:
collars and cuffs – all the materials used
cut out
are classified within a heading other
than that of the product;
– the value of all the materials used
does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
– Other
Manufacture from yarn1
Other made-up
Manufacture in which all
textile articles; sets;
the materials used are
worn clothing and
classified within a
worn textile articles;
heading other than that of
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (212 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
6301 to 6304
6305
6306
6307
6308
ex Chapter 64
6406
rags; except for:
the product
Blankets, travelling rugs, bed linen etc.;
curtains etc.; other furnishing articles
– Of felt, of
Manufacture from2:
nonwovens
– natural fibres, or
– chemical materials or textile pulp
– Other
– Embroidered
Manufacture from unbleached single
yarn3 4 or Manufacture from
unembroidered fabric (other than knitted
or crocheted) provided the value of the
unembroidered fabric used does not
exceed 40% of the ex-works
price of the product
– Other
Manufacture from
unbleached single yarn1 2
Sacks and bags, of a
Manufacture from3:
kind used for the – natural fibres,
packing of goods – man-made staple fibres
not carded or combed or
otherwise processed for
spinning, or
– chemical materials or textile pulp
Tarpaulins, awnings
and sunblinds; tents;
sails for boats,
sailboards or
landcraft; campin of goods:
– Of nonwovens
Manufacture from4 5:
– natural fibres, or
– chemical materials or textile pulp
– Other
Manufacture from
unbleached single yarn6 7
Other made-up
Manufacture in which the
articles, including
value of all the materials
dress patterns
used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Sets consisting of
Each item in the set must
woven fabric and
satisfy the rule which
yarn, whether or not
would apply to it if it
with accessories, for
were not included in the
making up into rugs,
set. However,
tapestries,
non-originating articles
embroidered table
may be incorporated
cloths or serviettes
provided their total value
or similar textile
does not exceed 15% of
articles, put up in
the ex-works price of the
packings for retail sale
set
Footwear, gaiters and
Manufacture from
the like; except for:
materials of any heading except for as
semblies of uppers affixed to inner
soles or to other sole components of
heading No 6406
Parts of footwear
Manufacture in which all
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (213 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex Chapter 65
6503
6505
ex Chapter 66
6601
Chapter 67
ex Chapter 68
ex 6803
ex 6812
ex 6814
(including uppers
the materials used are
whether or not
classified within a
attached to soles
heading other than that of
other than outer soles); removable
the product
in-soles, heel cushions and similar
articles; gaiters, leggings and similar
articles, and parts thereof
Headgear and parts
Manufacture in which all
thereof, except for:
the materials used are classified within a
heading other than that of the product
Felt hats and other
Manufacture from yarn or
felt headgear, made
textile fibres1
from the hat bodies,
hoods or plateaux of
heading No 6501,
whether or not lined or trimmed
Hats and other
Manufacture from yarn or
headgear, knitted or
textile fibres1
crocheted, or made up from lace, felt or
other textile fabric, in
the piece (but not in
strips), whether or
not lined or trimmed;
hair-nets of any
material, whether or
not lined or trimmed
Umbrellas, sun
Manufacture in which all
umbrellas,
the materials used are
walking-sticks,
classified within a
seat-sticks, whips, riding-crops, and
heading other than that of
parts thereof; except for:
the product
Umbrellas and sun
Manufacture in which the
umbrellas (including
value of all the materials
walking-stick
used does not exceed
umbrellas, garden
50% of the ex-works
umbrellas and similar umbrellas)
price of the product
Prepared feathers and
Manufacture in which all
down and articles
the materials used are
made of feathers or
classified within a
of down; artificial
heading other than that of
flowers; articles of human hair
the product
Articles of stone,
Manufacture in which all
plaster, cement,
the materials used are
asbestos, mica or
classified within a
similar materials;
heading other than that of
except for:
the product
Articles of slate or of
Manufacture from
agglomerated slate
worked slate
Articles of asbestos;
Manufacture from
articles of mixtures with a basis of
materials of any heading
asbestos or of mixture with a basis
of asbestos and magnesium carbonate
Articles of mica,
Manufacture from
including
worked mica (including
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (214 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
Chapter 69
ex Chapter 70
ex 7003,
ex 7004 and
ex 7005
7006
7007
7008
7009
7010
7013
agglomerated or
agglomerated or
reconstituted mica,
reconstituted mica)
on a support of paper, paperboard or
other materials
Ceramic products
Manufacture in which all
the materials used are classified within a
heading other than that of the product
Glass and glassware;
Manufacture in which all
except for:
the materials used are classified within a
heading other than that of
the product
Glass with a
Manufacture from
non-reflecting layer
materials of heading
No 7001
Glass of heading
No 7003, 7004 or 7005, bent,
edge-worked, engraved, drilled,
enamelled or otherwise worked,
but not framed or fitted with other
materials:
- Glass-plate
Manufacture from
substrates, coated
non-coated glass-plate
with a dielectric
substrate of heading
thin film, and of a semiconductor
No 7006
grade in accordance with
SEMII-standards1
- Other
Manufacture from
materials of heading
No 7001
Safety glass,
Manufacture from
consisting of
materials of heading
toughened
No 7001
(tempered) or laminated glass
Multiple-walled
Manufacture from
insulating units of
materials of heading
glass
No 7001
Glass mirrors,
Manufacture from
whether or not
materials of heading
framed, including
No 7001
rear-view mirrors
Carboys, bottles,
Manufacture in which all
flasks, jars, pots,
the materials used are
phials, ampoules and
classified within a
other containers, of
heading other than that of
glass, of a kind used
the product
for the conveyance
or
or packing of goods;
Cutting of glassware,
preserving jars of
provided the value of the
glass; stoppers, lids
uncut glassware does not
and other closures, of
exceed 50% of the
glass
ex-works price of the product
Glassware of a kind
Manufacture in which all
used for table,
the materials used are
kitchen, toilet, office,
classified within a
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (215 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
ex 7019
ex Chapter 71
ex 7101
ex 7102,
ex 7103 and
ex 7104
7106, 7108 and
7110
ex 7107,
ex 7109 and ex
7111
7116
indoor decoration or
heading other than that of
similar purposes
the product
(other than that of
or
heading No 7010
Cutting of glassware,
or 7018)
provided the value of the
uncut glassware does not
exceed 50% of the ex-works price of the
product or Hand-decoration (with
the exception of silk-screen printing) of
hand-blown glassware,
provided the value of the
hand-blown glassware
does not exceed 50% of
the ex-works price of the product
Articles (other than
Manufacture from:
yarn) of glass fibres
- uncoloured slivers, rovings, yarn or
chopped strands, or
- glass wool
Natural or cultured
Manufacture in which all
pearls, precious or
the materials used are
semi-precious stones,
classified within a
precious metals,
heading other that that of
metals clad with
the product
precious metal, and articles thereof;
imitation jewellery; coin; except for:
Natural or cultured
Manufacture in which the
pearls, graded and
value of all the materials
temporarily strung
used does not exceed
for convenience of
50% of the ex-works
transport
price of the product
Worked precious or
Manufacture from
semi-precious stones
unworked precious or
(natural, synthetic or
semi-precious stones
reconstructed)
Precious metals:
-Unwrought
Manufacture from materials not classified
within heading No 7106,
7108 or 7110 or
Electrolytic, thermal or chemical
separation of precious metals of
heading No 7106, 7108 or 7110 or
Alloying of precious metals of heading
No 7106, 7108 or 7110
with each other or with base metals
- Semi-manufactured
Manufacture from
or in powder from
unwrought precious metals
Metals clad with
Manufacture from metals
precious metals,
clad with precious
semi-manufactured
metals, unwrought
Articles of natural or
Manufacture in which the
cultured pearls,
value of all the materials
precious or
used does not exceed
semi-precious stones
50% of the ex-works
(natural, synthetic or
price of the product
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (216 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
7117
ex Chapter 72
7207
7208 to 7216
7217
ex 7218, 7219
to 7222
7223
ex 7224, 7225
to 7228
7229
ex Chapter 73
ex 7301
7302
reconstructed)
Imitation jewellery
Manufacture in which all
the materials used are classified within a
heading other than that of
the product or
Manufacture from base
metal parts, not plated or
covered with precious
metals, provided the
value of all the materials
used does not exceed 50% of the
ex-works price of the product
Iron and steel; except
Manufacture in which all
for:
the materials used are
classified within a
heading other than that of
the product
Semi-finished
Manufacture from
products of iron or
materials of heading
non-alloy steel
No 7201, 7202, 7203,
7204 or 7205
Flat-rolled products,
Manufacture from ingots
bars and rods, angles,
or other primary forms of
shapes and sections
heading No 7206
of iron or non-alloy steel
Wire of iron or
Manufacture from
non-alloy steel
semi-finished materials
of heading No 7207
Semi-finished
Manufacture from ingots
products, flat-rolled
or other primary forms of
products, bars and
heading No 7218
rods, angles, shapes
and sections of
stainless steel
Wire of stainless
Manufacture from
steel
semi-finished materials
of heading No 7218
Semi-finished
Manufacture from ingots
products, flat-rolled
or other primary forms of
products, hot-rolled
heading No 7206, 7218
bars and rods, in or 7224
irregularly wound coils; angles, shapes
and sections, of other alloy steel; hollow
drill bars and rods, of alloy or non-alloy
steel
Wire of other alloy
Manufacture from semi-finished
steel
materials of heading No 7224
Articles of iron or
Manufacture in which all
steel; except for:
the materials used are classified within a
heading other than that of
the product
Sheet piling
Manufacture from
materials of heading No 7206
Railway or tramway
Manufacture from
track construction
materials of heading
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (217 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
7304, 7305
and 7306
ex 7307
7308
ex 7315
ex Chapter 74
7401
7402
material of iron or
No 7206
steel, the following: rails, checkrails and
rack-rails, switch blades, crossing
frogs, point rods and other crossing
pieces, sleepers (cross-ties),
fish-plates, chairs, chair wedges, sole
pates (base plates), rail clips, bedplates,
ties and other material specialised
for jointing or fixing rails
Tubes, pipes and
Manufacture from
hollow profiles, of
materials of heading
iron (other than cast
No 7206, 7207, 7218
iron) or steel
or 7224
Tube or pipe fittings
Turning, drilling,
of stainless steel
reaming, threading,
(ISO No
deburring and
X5CrNiMo 1712),
sandblasting of forged
consisting of several
blanks the value of which
parts
does not exceed 35% of
the ex-works price of the product
Structures (excluding
Manufacture in which all
prefabricated
the materials used are
buildings of heading
classified within a
No 9406) and parts
heading other than that of
of structures (for
the product. However,
example, bridges and
welded angles, shapes
bridge-sections,
and sections of heading
lock-gates, towers,
No 7301 may not be used
lattice mast roofs, roofing
frameworks, doors and windows
and their frames and thresholds
for doors, shutters, balustrades,
pillars and columns),
of iron or steel; plates, rods, angles,
shapes, sections, tubes
and the like, prepared for
use in structures, of iron or steel
Skid chain
Manufacture in which the
value of all the materials
of heading No 7315 used
does not exceed 50% of
the ex-works price of the product
Copper and articles
Manufacture in which:
thereof; except for:
- all the materials used are classified
within a heading other than that
of the product;
- the value of all the materials used
does not exceed 50% of the
ex-works price of the product
Copper mattes;
Manufacture in which all
cement copper
the materials used are
(precipitated copper)
classified within a
heading other than that of the product
Unrefined copper;
Manufacture in which all
copper anodes for
the materials used are
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (218 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
7403
7404
7405
ex Chapter 75
7501 to 7503
ex Chapter 76
7601
electrolytic refining
classified within a
heading other than that of the product
Refined copper and
copper alloys, unwrought:
- Refined copper
Manufacture in which all
the materials used are classified within a
heading other than that of the product
- Copper alloys and
Manufacture from refined
refined copper
copper, unwrought, or
containing other
waste and scrap of copper
elements
Copper waste and
Manufacture in which all
scrap
the materials used are classified within a
heading other than that of the product
Master alloys of
Manufasture in which all
copper
the materials used are classified within a
heading other than that of the product
Nickel and articles
Manufacture in which:
thereof; except for:
- all the materials used are classified
within a heading other than that
of the product;
- the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex works price of the product
Nickel mattes, nickel
Manufacture in which all
oxide sinters and
the materials used are
other intermediate
classified within a
products of nickel
heading other than that of
metallurgy;
the product
unwrought nickel;
nickel waste and scrap
Aluminium and
Manufacture in which:
articles thereof;
- all the materials used
except for:
are classified within a
heading other than that
of the product;
- the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Unwrought
Manufacture in which:
aluminium
- all the materials used
are classified within a
heading other than that
of the product; and
- the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
or
Manufacture by thermal
or electrolytic treatment
from unalloyed
aluminium or waste and
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (219 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
7602
ex 7616
Chapter 77
ex Chapter 78
7801
7802
ex Chapter 79
scrap of aluminium
Aluminium waste or
Manufacture in which all
scrap
the materials used are
classified within a
heading other than that of the product
Aluminium articles
Manufacture in which:
other than gauze, - all the materials used
cloth, grill, netting,
are classified within a
fencing, reinforcing
heading other than that
fabric and similar of the product.
materials (including
However, gauze, cloth,
endless bands) of
grill, netting, fencing,
aluminium wire, and
reinforcing fabric and
expanded metal of
similar materials
aluminium
(including endless
bands) of aluminium
wire, or expanded metal
of aluminium may be
used;
- the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Reserved for possible
future use in the HS
Lead and articles
Manufacture in which:
thereof; except for:
– all the materials used
are classified within a
heading other than that
of the product;
– the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the
product
Unwrought lead:
– Refined lead
Manufacture from
»bullion« on »work« lead
– Other
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a
heading other than that of
the product. However,
waste and scrap of
heading No 7802 may not
be used
Lead waste and scrap
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a
heading other than that of the product
Zinc and articles
Manufacture in which:
thereof; except for:
– all the materials used
are classified within a
heading other than that of the product;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (220 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
7901
7902
ex Chapter 80
8001
8002 and 8007
Chapter 81
ex Chapter 82
– the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Unwrought zinc
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a
heading other than that of
the product. However,
waste and scrap of
heading No 7902 may not be used
Zine waste and scrap
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a
heading other than that of the product
Tin and articles
Manufacture in which:
thereof; except for:
– all the materials used
are classified within a
heading other than that
of the product;
– the value of all the
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the product
Unwrought tin
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a
heading other than that of
the product. However,
waste and scrap of
heading No 8002 may not
be used
Tin waste and scrap;
Manufacture in which all
other articles of tin
the materials used are
classified within a
heading other than that of the product
Other base metals:;
cermets; articles
thereof:
– Other base metals,
Manufacture in which the
wrought; articles
value of all the materials
thereof
classified within the same
heading as the product
used does not exceed
50% of the ex-works
price of the product
– Other
Manufacture in which all
the materials used are
classified within a
heading other than that of the product
Tools, implements,
Manufacture in which all
cutlery, spoons and
the materials used are
forks, of base metal;
classified within a
parts thereof of base
heading other than that of
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (221 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
8206
8207
8208
ex 8211
8214
8215
metal; except for:
the product
Tools of two or more
Manufacture in which all
of the heading
the materials used are
Nos 8202 to 8205
classified within a
put up in sets for
heading other than
retail sale
heading Nos 8202 to 8205. However,
tools of heading Nos 8202
to 8205 may be incorporated into the set
provided their value does not exceed
15% of the ex-works price of the set
Interchangeable tools
Manufacture in which:
for hand tools,
– all the materials used
whether or not
are classified within a
power-operated, or
heading other than that
for machine-tools of the product;
(for example, for – the value of all the
pressing, stamping,
materials used does not
punching, tapping,
exceed 40% of the
threading, drilling,
ex-works price of the
boring, broaching,
product
milling, turnig, of screwdriving),
including dies for drawing or extruding
metal, and rock drilling or earth
boring tools
Knives and cutting
Manufacture in which:
blades, for machines
– all the materials used
or for mechanical
are classified within a
appliances
heading other than that
of the product;
– the value of all the
materials used does not
exceed 40% of the
ex-works price of the product
Knives with cutting
Manufacture in which all
blades, serrated or
the materials used are
not (including
classified within a
pruning knives),
heading other than that of
other than knives of
the product. However,
heading No 8208
knife blades and handles
of base metal may be used
Other articles of
Manufacture in which all
cutlery (for example,
the materials used are
hair clippers,
classified within a
butchers’ or kitchen
heading other than that of
cleavers, choppers
the product. However,
and mincing knives,
handles of base metal
paper knives);
may be used
manicure or pedicure
sets and instruments
(including nail files)
Spoons, forks, ladles,
Manufacture in which all
skimmers,
the materials used are
cake-serves,
classified within a
fish-knives,
heading other than that of
butter-knives, sugar
the product. However,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (222 od 442) [28.4.2008 9:56:58]
132
tongs and similar
handles of base metal
kitchen or tableware
may be used
ex Chapter 83
Miscellaneous
Manufacture in which all
articles of base
the materials used are
metal; except for:
classified within a
heading other than that of the product
ex 8302
Other mountings,
Manufacture in which all
fittings and similar
the materials used are
articles suitable for
classified within a heading other than
buildings, and automatic door closers
that of the product. However,
the other materials of heading No 8302
may be used provided their value
does not exceed 20% of
the ex-works price of the product
ex 8306
Statuettes and other
Manufacture in which all
ornaments, of base
the materials used are
metal
classified within a heading other than
that of the product. However,
the other materials of heading No 8306
may be used provided their value
does not exceed 30% of
the ex-works price of the product
ex Chapter 84
Nuclear reactors,
Manufacture in which:
Manufacture in which the
boilers, machinery
– all the materials used
value of all the
materials
and mechanical
are classified within a
used does not exceed 30%
appliances; parts thereof; except for:
heading other than that of the
product;
of the ex-works price of the product
– the value of all the materials used
does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
ex 8401
Nuclear fuel
Manufacture in which all
Manufacture in
which the
elements
the materials used are
value of all the materials
classified within a
used does not exceed 30%
heading other than that of
of the ex-works price of
the product1
the product
8402
Steam or other
Manufacture in which:
Manufacture in which
the
vapour generating – all the materials used
value of all the materials
boilers (other than
are classified within a
used does not exceed
25%
central heating hot
heading other than that
of the ex-works price of
water boilers capable
of the product;
the product
also of producing – the value of all the
low pressure steam);
materials used does not
super-heated water
exceed 40% of the
boilers
ex-works price of the product
8403 and
Central heating
Manufacture in which all
Manufacture in
which the
ex 8404
boilers other than
the materials used are
value of all the
materials
those of heading
classified within a
used does not exceed 40%
No 8402 and
heading other than of the ex-works price of
auxiliary plant for central heating boilers
heading No 8403 or
8404
the product
8406
Steam turbines and
Manufacture in which the
other vapour turbines
value of all the materials used does not
exceed 40% of the ex-works
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (223 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8407
8408
8409
8411
materials
25%
8412
ex 8413
which the
ex 8414
which the
materials
8415
price of the product
Spark-ignition
Manufacture in which the
reciprocating or
value of all the materials
rotary internal
used does not exceed
combustion piston engines
40% of the ex-works price of the product
CompressionManufacture in which the
ignition internal
value of all the materials
combustion piston
used does not exceed
engines (diesel or
40% of the ex-works
semi-diesel engines)
price of the product
Parts suitable for use
Manufacture in which the
solely or principally
value of all the materials
with the engines of
used does not exceed
heading No 8407
40% of the ex-works
of 8408
price of the product
Turbo-jets,
Manufacture in which:
Manufacture in which the
turbo-propellers and
– all the materials used
value of all the
other gas turbines
are classified within a
used does not exceed
heading other than that
of the ex-works price of
of the product;
the product
– the value of all the
materials used does not exceed 40% of
the ex-works price of the product
Other engines and
Manufacture in which the
motors
value of all the materials
used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Rotary positive
Manufacture in which:
Manufacture in
displacement pumps
– all the materials used
value of all the materials
are classified within a
used does not exceed 25%
heading other than that
of the ex-works price of
of the product;
the product
– the value of all the materials used
does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Industrial fans,
Manufacture in which:
Manufacture in
blowers and the like
– all the materials used
value of all the
are classified within a
used does not exceed 25%
heading other than that
of the ex-works price of
of the product;
the product
– the value of all the materials used
does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Air conditioning
Manufacture in which the
machines.
value of all the materials,
comprising a
used does not exceed
motor-driven fan and
40% of the ex-works
elements for
price of the product
changing the temperature and
humidity, including those machines in
which the humidity cannot be separately
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (224 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8418
the
materials
ex 8419
the
exceed 30%
8420
exceed 30%
8423
which the
materials
25%
8425 to 8428
which the
materials
re-gulated
Refrigerators,
Manufacture in which:
freezers and other
– all the materials used
refrigerating or
are classified within a
freezing equipment,
heading other than that
electric or other; heat
of the product;
pumps other than air
– the value of all the
conditioning
materials used does not
machines of heading
exceed 40% of the
No 8415
ex-works price of the product;
– the value of all the non-originating
materials used does not exceed the value
of the originating materials used
Machines for wood,
Manufacture:
Manufacture in which
value of all the
used does not exceed 25%
of the ex-works price of
the product
Manufacture in which
paper pulp and – in which the value of all
value of all the materials
paperboard industries
the materials used does
used does not
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the product;
the product
– where, within the above
limit, the materials classified within the
same heading as the product are only
used up to a value 25% of the
ex-works price of the product
Calendering or other
Manufacture:
Manufacture in which the
rolling machines, – in which the value of all
value of all the materials
other than for metals
the materials used does
used does not
or glass, and
cylinders therefor
not exceed 40% of the
ex-works price of the product;
– where, within the above
limit, the materials classified within the
same heading as the product are only
used up to a value of 25% of the
ex-works price of the product
Weighing machinery
Manufacture in which:
(excluding balances
of a sensitivity of
– all the materials used
are classified within a
5 cg or better),
heading other than that
including weight of the product;
the product
operated counting or
– the value of all the
checking machines;
materials used does not
weighing machine
exceed 40% of the
weights of all kinds
ex-works price of the product
Lifting, handling,
Manufacture:
loading or unloading
machinery
– in which the value of all
of the ex-works price of
the product
Manufacture in
value of all the
used does not exceed
of the ex-works price of
Manufacture in
value of all the
the materials used does
used does not exceed 30%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the product;
te product
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (225 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8429
8430
exceed 30%
ex 8431
8439
30%
8441
– where, within the above
limit, the materials classified within
heading No 8431 are only used up to a
value of 10% of the ex-works
price of the product
Self-propelled bulldozers, angledozers,
graders, levellers, scrapers, mechanical
shovels, excavators, shovel loaders,
tamping machines and road rollers:
– Road rollers
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
– other
Manufacture:
Manufacture in which the
– in which the value of all
value of all the materials
the materials used does
used does not exceed 30%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the product;
the product
– where, within the above
limit, the materials classified within
heading No 8431 are only used up to a
value of 10% of the ex-works
price of the product
Other moving.
Manufacture:
Manufacture in which the
grading, levelling, – in which the value of all
value of all the materials
scraping, excavating,
te materials used does
used does not
tamping,
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
compacting,
ex-works price of the
the product
extracting or boring
product;
machinery, for earth,
– where, within the above
minerals or ores;
limit, the value of the
pile-drivers and
materials classified
pile-extractors;
within heading No 8431
snow-ploughs and
are only used up to a
snow-blowers
value of 10% of the
ex-works price of the product
Parts suitable for use
Manufacture in which the
solely or principally
value of all the materials used does not
with road rollers
exceed 40% of the ex-works
price of the product
Machinery for
Manufacture:
Manufacture in which the
making pulp of
– in which the value of all
value of all the materials
fibrous cellulosic
the materials used does
used does not exceed
material or for
not exceed 40% of the
making or finishing
ex-works price of the
paper or peperboard
product;
– where, within the above
limit, the materials classified within the
same heading as the product are only
used up to a value of 25% of the
ex-works price of the product
Other machinery for
Manufacture:
making up paper – in which the value of all
pulp, paper or
the materials used does
paperboard,
not exceed 40% of the
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (226 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
of the ex-works price of
the product
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed 30%
of the ex-works price of
132
8444 to 8447
ex 8448
8452
8456 to 8466
8469 to 8472
8480
including cutting
ex-works price of the
the product
machines of all kinds
product;
– where, within the above
limit, the materials classified within the
same heading as the product are only
used up to a value of 25% of the
ex-works price of the product
Machines of these
Manufacture in which the
headings for use in
value of all the materials
the textile industry
used does not exceed 40% of the –
ex-works price of the product
Auxiliary machinery
Manufacture in which the
for use with
value of all the materials
machines of headings
used does not exceed
Nos 8444 and 8455
40% of the ex-works price of the product
Sewing machines, other than
book-sewing machines of heading
No 8440; furniture, bases and covers
specially designed for sewing machines;
sewing machine needles:
– Sewing machines
Manufacture:
(lock stitch only) – in which the value of all
with heads of a
the materials used does
weight not
not exceed 40% of the
exceeding 16 kg
ex-works price of the
without motor or
product;
17 kg with motor
– where the value of all
the non-originating materials used in
assembling the head (without motor) does
not exceed the value of
the originating materials used;
– the thread tension, crochet and zigzag
mechanisms used are
already originating
– Other
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed
40% of the ex-works
price of the product
Machine-tools and
Manufacture in which the
machines and their
value of all the materials
parts and accessories
used does not exceed
of headings
40% of the ex-works
Nos 8456 to 8466
price of the product
Office machines (for
Manufacture in which the
example, typewriters,
value of all the materials
calculating machines, automatic data
used does not exceed
proccesing machines, duplicating
40% of the ex-works
machines, stapling machines)
price of the product
Moulding boxes for
Manufacture in which the
metal foundry;
value of all the materials
mould bases;
used does not exceed
moulding patterns;
50% of the ex-works
moulds for metal (other than ingot
price of the product
moulds), metal carbides, glass,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (227 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
mineral materials, rubber or plastics
Ball or roller
Manufacture in which:
Manufacture in which the
bearings
– all the materials used
value of all the materials
are classified within a
used does not exceed 25%
heading other than that
of the ex-works price of
of the product;
the product
– the value of all the materials used
does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
8484
Gaskets and similar
Manufacture in which the
joints of metal
value of all the materials
sheeting combined
used does not exceed
with other material
40% of the ex-works
or of two or more layers of metal; sets
price of the product
or asortiments of gaskets and similar
joints, dissimilar in composition, put up
in pouches, envelopes or similar
packings; mechanical seals
8485
Machinery parts, not
Manufacture in which the
containing electrical
value of all the materials
connectors,
used does not exceed
insulators, coils,
40% of the ex-works
contacts or other
price of the product
electrical features, not specified or
included elsewhere
in this Chapter
ex Chapter 85
Electrical machinery
Manufacture in which
Manufacture in which the
and equipment and
– all the materials used
value of all the
materials
parts thereof; sound
are classified within a
used does not exceed
30%
recorders and
heading other than that
of the ex-works price of
reproducers,
of the product;
the product
television image and
– the value of all the
sound recorders and
materials used does not
reproducers, and
exceed 40% of the
parts and accessories
ex-works price of the
of such articles;
product
except for:
8501
Electric motors and
Manufacture:
Manufacture in which the
generators
– in which the value of all
value of all the materials
(excluding
the materials used does
used does not exceed 30%
generating sets)
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the
the product
product;
– where, within the above
limit, the materials classified within
heading No 8503 are only used up to a
value of 10% of the ex-works
price of the product
8502
Electric generating
Manufacture:
Manufacture in which the
sets and rotary
– in which the value of all
value of all the materials
converters
the materials used does
used does not exceed 30%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
8482
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (228 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
ex 8504
ex 8518
8519
30%
8520
materials
30%
of
8521
exceed 30%
ex-works price of the product;
the product
– where, within the above
limit, the materials classified within
heading No 8501 or 8503, taken together,
are only used up to a value of 10% of
the ex-works price of the product
Power supply units
Manufacture in which the
for automatic
value of all the materials
data-processing
used does not exceed 40%
machines
of the ex-works price of the product
Microphones and
Manufacture:
Manufacture in which the
stands therefor; – in which the value of all
value of all the materials
loudspeakers,
the materials used does
used does not exceed 25%
whether or not
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
mounted in their – ex-works price of the
the product
enclosures;
product;
audio-frequency – where the value of all
electric amplifiers;
the non-originating materials
electric sound
used does not exceed the value of the
amplifier sets
originating materials used
Turntables
Manufacture:
Manufacture in which the
(record-decks),
– in which the value of all
value of all the materials
record-players,
the materials used does
used does not exceed
cassette-players and
not exceed 40% of the
other sound
ex-works price od the
reproducing
product;
apparatus, not
– where the value of all
incorporating a
the non-originating
sound recording
materials used does not
device
exceed the value of the
originating materials used
Magnetic tape
Manufacture:
recorders and other
– in which the value of all
sound recording
apparatus, whether or
the materials used does
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
the product
Manufacture in which the
value of all the
used does not exceed
of the ex-works price
not incorporating a
ex-works price of the product;
the product
sound reproducing device
– where the value of all
the non-originating materials used does
not exceed the value of the
originating materials used
Video recording or
Manufacture:
Manufacture in which the
reproducing
-in which the value of all
value of all the materials
apparatus, whether or
the materials used does
used does not
not incorporating a
not exceed 40% of the
video tuner
ex-works price of the product;
- where the value of all
the non-originating
materials used does not
exceed the value of the
originating materials used
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (229 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
of the ex-works price of
the product
132
8522
8523
8524
8525
25%
8526
materials
25%
8527
materials
exceed 25%
Parts and accessories
Manufacture in which the
suitable for use
value of all the materials
solely or principally
used does not exceed
with the apparatus of
40% of the ex-works
heading Nos 8519 to 8521
price of the product
Prepared unrecorded
Manufacture in which the
media for sound
value of all the materials
recording or similar
used does not exceed
recording of other phenomena, other
40% of the ex-works
than products of Chapter 37
price of the product
Records, tapes and other recorded media
for sound or other similarly recorded
phenomena, including matrices
and masters for the production of records,
but exluding products of Chapter 37:
- Matrices and
Manufacture in which the
masters for the
value of all the materials
production of
used does not exceed 40% of
records
the ex-works price of the product
- Other
Manufacture:
Manufacture in which the
- in which the value of all
value of all the materials
the materials used does
used does not exceed 30%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the
the product
- where, within the above limit, the
materials classified within heading No
8523 are only used up to a value of 10%
of the ex-works price of the product
Transmission
Manufacture:
Manufacture in which the
apparatus for
-in which the value of all
value of all the materials
radio-telephony,
the materials used does
used does not exceed
radio-telegraphy,
not exceed 40% of the
of the ex-works prices of
radio-broadcasting or
ex-works price of the
the product
television, whether
product;
or not incorporating
- where the value of all
reception apparatus
the non-originating
or sound recording or
materials used does not
reproducing apparatus; television
exceed the value of the
cameras; still image video cameras and
originating materials used
other video camera recorders
- Radar apparatus,
Manufacture:
Manufacture in which the
- radio navigational
in which the value of all
value of all the
aid apparatus and
the materials used does
radio remote control
not exceed 40% of the
apparatus
ex-works price of the product;
- where the value of all the
non-originating materials used does not
exceed the value of the originating
materials used
- Reception apparatus,
Manufacture:
for radio-telephony,
in which the value of all
used does not exceed
of the ex-works price of
the product
Manufacture in which the
value of all the
radio-telegraphy or
the materials used does
used does not
radio-broadcasting,
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (230 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8528
25%
8529
8535 and 8536
which the
exceed 30%
8537
30%
whether or not
ex-works price of the
the product
combined, in the
product;
same housing, with
- where the value of all
sound recording or
the non-originating
reproducing
materials used does not
apparatus or a clock
exceed the value of the
originating materials used
- Reception apparatus,
Manufacture:
Manufacture in which the
for television,
in which the value of all
value of all the materials
whether or not
the materials used does
used does not exceed
incorporating radio,
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
broadcast receivers
ex-works price of the
the product
or sound or video
product;
recording or
- where the value of all
reproducing
the non-originating
apparatus; video
materials used does not
monitors and video
exceed the value of the
projectors
originating materials used
Parts suitable for use solely or
principally with the apparatus of
heading Nos 8525 to 8528:
- Suitable for use
Manufacture in which the
solely or principally
value of all the materials
with video
used does not exceed
recording or
40% of the ex-works
reproducing apparatus
price of the product
- Other
Manufacture:
Manufacture in which the
-in which the value of all
value of all the materials
the materials used does
used does not exceed 25%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
the product
the product
-where the value of all the
non-originating materials used does not
exceed te value of the
originating materials used
Electrical apparatus
Manufacture:
Manufacture in
for switching or -in which the value of all
value of all the materials
protecting electrical
the materials used does
used does not
circuits, or for
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
making connections
ex-works price of the
the product
to or in electrical
product;
circuits
- where, within the above
limit, the materials classified within
heading No 8538 are only usedup to a
value of 10% of the
ex-works price of the product
Boards, panels,
Manufacture:
Manufacture in which the
consoles, desks, - in which the value of all
value of all the materials
cabinets and other
the materials used does
used does not exceed
bases, equipped with
two or more
apparatus of heading
not exceed 40% of the
ex-works price of the
product;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (231 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
of the ex-works price of
the product
132
ex 8541
which the
8542
25%
8544
8545
8546
8547
No 8535 or 8536, for
- where, within the above
electric control or the
limit, the materials
distribution of
classified within
electricity, including
heading No 8538 are
those incorporating
only used up to a value
instruments or
of 10% of the ex-works
apparatus of Chapter 90, and
price of the product
numerical control apparatus, other than
switching apparatus of heading No 8517
Diodes, transistors
Manufacture in which:
Manufacture in
and similar
-all the materials used
value of all the materials
semi-conductor
are classified within a
used does not exceed 25%
devices, except
heading other than that
of the ex-works price of
wafers not yet cut into ships
of the product;
the product
-the value of all the materials used does
not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Electronic integrated
Manufacture:
Manufacture in which the
circuits and
-in which the value of all
value of all the materials
microassemblies
the materials used does
used does not exceed
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the product;
the product
- where, within the above limit, the
materials classified within heading
No 8541or 8542, taken together,
are only used up to a value of 10% of
the ex-works price of the product
Insulated (including
Manufacture in which the
enamelled or
value of all the materials
anodised) wire, cable
used does not exceed
(including coaxial
40% of the ex-works
cable) and other
price of the product
insulated electric
conductors, whether or not fitted with
connectors; optical fibre cables, made up
of individually sheathed fibres, whether
or not assembled with electric
conductors or fitted with connectors
Carbon electrodes,
Manufacture in which the
carbon brushes, lamp
value of all the materials
carbons, battery
used does not exceed
carbons and other
40% of the ex-works
articles of graphite or
price of the product
other carbon, with or without metal, of a
kind used for electrical purposes
Electrical insulators
Manufacture in which the
of any material
value of all the materials used does not
exceed 40% of the ex-works
price of the product
Insulating fittings for
Manufacture in which the
electrical machines,
value of all the materials
appliances or
used does not exceed
equipment, being
40% of the ex-works
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (232 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8548
ex Chapter 86
8608
which the
30%
ex Chapter 87
8709
the
materials
30%
fittings wholly of
price of the product
insulating materials apart from any minor
components of metal (for example,
threaded sockets) incorporated during
moulding solely for purposes of
assembly, other than insulators of heading
No 8546; electrical conduit tubing and
joints therefor, of base metal lined with
insulating material
Waste and scrap of
Manufacture in which the
primary cells,
value of all the materials
primary batteries and
used does not exceed
electric
40% of the ex-works
accumulators; spent
price of the product
primary cells, spent
primary batteries and
spent electric accumulators;
electrical parts of machinery or
apparatus, not specified or included
elsewhere in this Chapter
Railway or tramway
Manufacture in which the
locomotives,
value of all the materials
rolling-stock and
used does not exceed
parts thereof; railway
40% of the ex-works
or tramway track
price of the product
fixtures and fittings and parts hereof;
mechanical (including
electro-mechanical) traffic signaling
equipment of all kinds; except for:
Railway or tramway
Manufacture in which:
Manufacture in
track fixtures and - all the materials used
value of all the materials
fittings; mechanical
are classified within a
used does not exceed
(including
heading other than that
of the ex-works price of
electro-mechanical) of the product;
the product
signalling, safety or
- the value of all the
traffic control
materials used does not
equipment for
exceed 40% of the
railways, tramways,
ex-works price of the
roads, inland waterways,
product
parking facilities, port installations or
airfields; parts of the foregoing
Vehicles other than
Manufacture in which the
railway or tramway
value of all the materials
rolling-stock, and
used does not exceed
parts and accessories
40% of the ex-works
thereof; except for:
price of the product
Works trucks,
Manufacture in which:
Manufacture in which
self-propelled, not
- all the materials used
fitted with lifting or
are classified within a
handling equipment,
of the type used in
heading other than that
of the product;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (233 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
value of all the
used does not exceed
of the ex-works price of
the product
132
8710
which the
30%
8711
ex 8712
which the
8715
which the
factories,
- the value of all the
warehouses, dock
materials used does not
areas or airports for
exceed 40% of the
short distance transport of goods;
ex-works price of the product
tractors of the type used on railway
station platforms; parts of the foregoing
vehicles
Tanks and other
Manufacture in which:
Manufacture in
armoured fighting - all the materials used
value of all the materials
vehicles, motorized,
are classified within a
used does not exceed
whether or not fitted
heading other than that
of the ex-works price of
with weapons, and
of the product;
the product
parts of such vehicles
- the value of all the materials used does
not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Motorcycles (including mopeds)
and cycles fitted with an auxiliary motor,
with or without side-cars; side-cars:
- With reciprocating internal combustion
piston engine of a cylinder capacity:
- - Not exceeding
Manufacture:
Manufacture in which the
50 cc
in which the value of all
value of all the materials
the materials used does not exceed
used does not exceed 20%
40% of the ex-works price of the
of the ex-works price of
product;
the product
- where the value of all the
non-originating materials used does not
exceed the value of the originating
materials used
- - Exceeding 50 cc
Manufacture:
Manufacture in which the
- in which the value of all
value of all the materials
the materials used does
used does not exceed 25%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the product;
the product
- where the value of all
the non-originating materials used does
not exceed the value of the
originating materials used
- Other
Manufacture:
Manufacture in which the
- in which the value of all
value of all the materials
the materials used does
used does not exceed 30%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the
the product
product;
- where the value of all the
non-originating materials used does not
exceed the value of the originating
materialsused
Bicycles without ball
Manufacture from
Manufacture in
bearings
materials not classified in
value of all the materials
heading No 8714
used does not exceed 30%
of the ex-works price of the product
Baby carriages and
Manufacture in which:
Manufacture in
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (234 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
parts thereof
8716
materials
- all the materials used
value of all the materials
are classified within a
used does not exceed 30%
heading other than that
of the ex-works price of
of the product;
the product
- the value of all the
materials used does not exceed 40% of
the ex-works price of the product
Trailers and
Manufacture in which:
Manufacture in which the
semi-trailers; other
- all the materials used
value of all the
vehicles, not
mechanically
propelled; parts
thereof
are classified within a
used does not exceed 30%
heading other than that
of the ex-works price of
of the product;
the product
- the value of all the materials used
does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Aircraft, spacecraft,
Manufacture in which all
ex Chapter 88
Manufacture in which the
and parts thereof;
except for:
ex 8804
8805
which the
materials
Chapter 89
in which the
ex Chapter 90
which the
30%
9001
the materials used are
value of all the materials
classified within a
used does not exceed 40%
heading other than that of
of the ex-works price of
the product
the product
Rotochutes
Manufacture from
Manufacture in which the
materials of any heading
value of all the materials
including other materials
used does not exceed 40%
of heading No 8804
of the ex-works price of the product
Aircraft launching
Manufacture in which all
Manufacture in
gear; deck-arrestor or
similar gear; ground
flying trainers; parts
of the foregoing articles
Ships, boats and
the materials used are
classified within a
heading other than that of
the product
Manufacture in which all
value of all the
used does not exceed 30%
of the ex-works price of
the product
Manufacture
floating structures
the materials used are
value of all the materials
classified within a
used does not exceed 40%
heading other than that of
of the ex-works price of
the product. However, hulls of
the product
heading No 8906 may not be used
Optical,
Manufacture in which:
Manufacture in
photographic,
- all the materials used
cinematographic,
are classified within a
measuring, checking,
procesion, medical or
surgical instruments
and apparatus; parts
and accessories
thereof; except for:
Optical fibres and
optical fibre bundles;
optical fibre cables
value of all the materials
used does not exceed
heading other than that
of the product:
- the value of all the
materials used does not
exceed 40% of the
ex-works price of the product
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (235 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
of the ex-works price of
the product
132
9002
9004
ex 9005
the
30%
ex 9006
in which the
30%
9007
which the
other than those of
40% of the ex-works
heading No 8544;
price of the product
sheets and plates of polarizing material;
lenses (including contact lenses),
prisms, mirrors and other optical
elements, of any material, unmounted,
other than such elements of glass not
optically worked
Lenses, prisms,
Manufacture in which the
mirrors and other
value of all the materials
optical elements, of
used does not exceed
any material,
40% of the ex-works
mounted, being parts
price of the product
of or fittings for instruments or
apparatus, other than such elements of
glass not optically worked
Spectacles, goggles
Manufacture in which the
and the like,
value of all the materials
corrective, protective
used does not exceed 40%
or other
of the ex-works price of the product
Binoculars,
Manufacture in which:
Manufacture in which
monoculars, other - all the materials used
value of all the materials
optical telescopes,
are classified within a
used does not exceed
and mountings
heading other than that
therefor, except for
of the product;
astronomical
- the value of all the
refracting telescopes
materials used does not
and mountings
exceed 40% of the
therefor
ex-works price of the product;
- the value of all non-originating
materials used does not exceed the
value of the originating materials used
Photographic (other
Manufacture in which:
than
cinematographic)
- all the materials used
are classified within a
of the ex-works price of
the product
Manufacture
value of all the materials
used does not exceed
cameras;
heading other than that
of the ex-works price of
photographic
of the product;
the product
flashlingt apparatus
- the value of all the
and flashbulbs other
materials used does not
than electrically
exceed 40% of the
ignited flashbulbs
ex-works price of the product;
- the value of all the
non-originating
materials used does not
exceed the value of the
originating materials
used
Cinematographic
Manufacture in which:
Manufacture in
cameras and
- all the materials used
value of all the materials
projectors, whether
are classified within a
used does not exceed
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (236 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
30%
9011
which the
30%
ex 9014
9015
9016
9017
9018
or not incorporating
heading other than that
sound recording or
of the product;
reproducing apparatus
- the value of all the materials used
does not exceed 40% of the
ex-works price of the product;
- the value of all the non-originating
materials used does not exceed the value
of the originating materials used
Compound optical
Manufacture in which:
of the ex-works price of
the product
Manufacture in
microscopes,
- all the materials used
value of all the materials
including those for
are classified within a
used does not exceed
photomicrography,
heading other than that
of the ex-works price of
cinephotomicro- of the product;
the product
graphy or
- the value of all the
microprojection
materials used does not exceed 40% of
the ex-works price of the product;
- the value of all the non-originating
materials used does not exceed the value
of the originating materials used
Other navigational
Manufacture in which the
instruments and
value of all the materials
appliances
used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Surveying (including
Manufacture in which the
photogrammetrical
value of all the materials
surveying),
used does not exceed
hydrographic,
40% of the ex-works
oceanographic,
price of the product
hydrological, meteorological or
geophysical instruments and appliances,
excluding compasses; rangefinders
Balances of a
Manufacture in which the
sensitivity of 5 cg or
value of all the materials
better, with or
used does not exceed
without weights
40% of the ex-works
price of the product
Drawing,
Manufacture in which the
marking-out or
value of all the materials
mathematical
used does not exceed
calculating
40% of the ex-works
instruments (for
price of the product
example, drafting machines, pantographs,
protractors, drawing sets, slide rules, disc
calculators), instruments for measuring
length, for use in the hand (for example,
measuring rods and tapes, micrometers,
callipers), not specified or included
elsewhere in this Chapter
Instruments and appliances used in
medical, surgical, dental or veterinary
sciences, including scintigraphic
apparatus, other electro-medical
apparatus and sight-testing instruments:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (237 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
materials
the product
9019
which the
9020
the
materials
25%
9024
9025
9026
- Dentists’ chairs
incorporating dental
appliances or
dentists’ spittoons
Manufacture from
materials of any heading,
including other materials
of heading No 9018
Manufacture in which the
value of all the
used does not exceed 40%
of the ex-works price of
- Other
Manufacture in which:
Manufacture in which the
- all the materials used
value of all the materials
are classified within a
used does not exceed 25%
heading other than that
of the ex-works price of
of the product;
the product
- the value of all the materials
used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Mechano-therapy
Manufacture in which:
Manufacture in
appliances; massage
- all the materials used
apparatus;
are classified within a
psychological
heading other than that
aptitude-testing of the product;
the product
apparatus; ozone
- the value of all the
therapy, oxygen
materials used does not
therapy, aerosol
exceed 40% of the
therapy, artificial
ex-works price of the
respiration or other therapeutic
product
respiration apparatus
Other breathing
Manufacture in which:
appliances and gas
masks, excluding
- all the materials used
are classified within a
value of all the materials
used does not exceed 25%
of the ex-works price of
Manufacture in which
value of all the
used does not exceed
protective masks
heading other than that
of the ex-works price of
having neither
of the product;
the product
mechanical parts nor
- the value of all the
replaceable filters
materials used does not exceed 40% of
the ex-works price of the product
Machines and
Manufacture in which the
appliances for testing
value of all the materials
the hardness,
used does not exceed
strength,
40% of the ex-works
compressibility,
price of the product
elasticity or other mechanical properties
of materials (for example, metals,
wood, textiles, paper, plastics)
Hydrometers and
Manufacture in which the
similar floating
value of all the materials
instruments,
usesd does not exceed
thermometers,
40% of the ex-works
pyrometers, barometers, hygrometers and
price of the product
psychrometers, recording or not, and
any combination of these instruments
Instruments and
Manufacture in which the
apparatus for
value of all the materials
measuring or
used does not exceed
checking the flow,
40% of the ex-works
level, pressure or
price of the product
other variables of liquids or gases (for
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (238 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
9027
9028
9029
9030
9031
example, flow meters, level gauges,
manometers, heat meters), excluding
instruments and apparatus of heading
No 9014, 9015, 9028 or 9032
Instruments and
Manufacture in which the
apparatus for
value of all the materials
physical or chemical
used does not exceed
analysis (for example,
40% of the ex-works price of the product
polarimeters, refractometers,
spectrometers, gas or smoke analysis
apparatus); instruments and
apparatus for measuring or checking
viscosity, porosity, expansion, surface
tension or the like; instruments and
apparatus for measuring or checking
quantities of heat, sound or light
(including exposure meters); microtomes
Gas, liquid or electricity supply or
production meters, including calibrating
meters therefor:
- Parts and
Manufacture in which the
accessories
value of all the materials used does not
exceed 40% of the ex-works
price of the product
- Other
Manufacture:
Manufacture in which the
- in which the value of all
value of all the materials
the materials used does
used does not exceed 30%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the
the product
product;
- where the value of all the
non-originating materials used does not
exceed the value of the originating
materials used
Revolution counters,
Manufacture in which the
production counters,
value of all the materials
taximeters,
used does not exceed
mileometers,
40% of the ex-works
pedometers and the
price of the product
like; speed indicators and tachometers,
other than those of heading No 9014
or 9015; stroboscopes
Oscilloscopes,
Manufacture in which the
spectrum analysers
value of all the materials
and other instruments
used does not exceed
and apparatus for
40% of the ex-works
measuring or
price of the product
checking electrical quantities, excluding
meters of heading No 9028; instruments
and apparatus for measuring or
detecting alpha, beta, gamma, X-ray,
cosmic or other ionizing radiations
Measuring or
Manufacture in which the
checking
value of all the materials
instruments,
used does not exceed
appliances and
40% of the ex-works
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (239 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
9032
9033
ex Chapter 91
9105
9109
9110
materials
30%
9111
which the
machines, not
price of the product
specified or included elsewhere in this
Chapter; profile projectors
Automatic regulating
Manufacture in which the
or controlling
value of all the materials
instruments and
used does not exceed
apparatus
40% of the ex-works
price of the product
Parts and accessories
Manufacture in which the
(not specified or
value of all the materials
included elsewhere
used does not exceed
in this Chapter) for
40% of the ex-works
machines,
price of the product
appliances, instruments or
apparatus of Chapter 90
Clocks and watches
Manufacture in which the
and parts thereof;
value of all the materials
except for:
used does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Other clocks
Manufacture:
Manufacture in which the
- in which the value of all
value of all the materials
the materials used does
used does not exceed 30%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the product;
the product
- where the value of all
the non-originating materials used does
not exceed the value of the
originating materials used
Clock movements,
Manufacture:
Manufacture in which the
complete and
- in which the value of all
value of all the materials
assembled
the materials used does
used does not exceed 30%
not exceed 40% of the
of the ex-works price of
ex-works price of the
the product
product;
- where the value of all
the non-originating materials used does
not exceed the value of the
originating materials used
Complete watch or
Manufacture:
Manufacture in which the
clock movements,
- in which the value of all
value of all the
unassembled or
the materials used does
used does not exceed
partly assembled
not exceed 40% of the
(movement sets);
ex-works price of the
incomplete watch or
product;
clock movements,
- where, within the above
assembled; rough
limit, the materials
watch or clock
classified within
movements
heading No 9114 are only used up to a
value of 10% of the ex-works
price of the product
Watch cases and
Manufacture in which:
parts thereof
- all the materials used
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (240 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
of the ex-works price of
the product
Manufacture in
value of all the materials
132
9112
the
30%
are classified within a
used does not exceed 30%
heading other than that
of the ex-works price of
of the product;
the product
- the value of all the materials used does
not exceed 40% of the
ex-works price of the product
Clock cases and
Manufacture in which:
Manufacture in which
cases of a similar - all the materials used
value of all the materials
type for other goods
are classified within a
used does not exceed
of this Chapter, and
heading other than that
of the ex-works price of
parts thereof
of the product;
the product
- the value of all the materials used
does not exceed 40% of the
ex-works price of the product
9113
Watch straps, watch bands and watch
bracelets, and parts thereof:
- Of base metal,
Manufacture in which the
whether or not
value of all the materials
gold- or
used does not exceed
silver-plated, or of
40% of the ex-works
metal clad with
price of the product
precious metal
- Other
Manufacture in which the
value of all the materials
used does not exceed
50% of the ex-works
price of the product
Chapter 92
- Musical instruments,
Manufacture in which the
parts and accessories
value of all the materials
of such articles
used does not exceed
40% of the ex-works
price of the product
Chapter 93
Arms and,
Manufacture in which the
ammunition; parts
value of all the materials
and accessories
used does not exceed
thereof
50% of the ex-works
price of the product
ex Chapter 94
Furniture; bedding,
Manufacture in which all
Manufacture in which the
mattresses, mattress
the materials used are
value of all the
materials
supports, cushions
classified within a
used does not exceed 40%
and similar stuffed
heading other than that of
of the ex-works price of
furnishings; lamps
the product
the product
and lighting fittings, not elsewhere
specified or included; illuminated signs,
illuminated name-plates and the
like; prefabricated buildings; except for:
ex 9401 and
Base metal furniture,
Manufacture in which all
Manufacture in which the
ex 9403
incorporating
the materials used are
value of all the
materials
unstuffed cotton
classified in a heading
used does not exceed
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (241 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
40%
9405
9406
ex Chapter 95
9503
ex 9506
ex Chapter 96
cloth of a weight of
other than that of the
of the ex-works price of
300 g/m˛ or less
product
the product
or Manufacture from cotton cloth
already made up in a form ready for
use of heading No 9401 or 9403,
provided:
- its value does not exceed 25% of the
ex-works price of the product;
- all the other materials used are already
originating and are classified in a heading
other than heading No 9401 or 9403
Lamps and lighting
Manufacture in which the
fittings including
value of all the materials
searchlights and
used does not exceed
spotlights and parts
50% of the ex-works
thereof, not
price of the product
elsewhere specified or included;
illuminated signs, illuminated
name-plates and the like, having a
permanently fixed light source, and
parts thereof not elsewhere specified
or included
Prefabricated
Manufacture in which the
buildings
value of all the materials
used does not exceed
50% of the ex-works
price of the product
Toys, games and
Manufacture in which all
sports requisites;
the materials used are
parts and accessories
classified within a
thereof; except for:
heading other than that of the product
Other toys;
Manufacture in which:
reduced-size
- all the materials used
(»scale«) models and
are classified within a
similar recreational
heading other than that
models, working or
of the product;
not; puzzles of all
- the value of all the
kinds
materials used does not
exceed 50% of the
ex-works price of the
product
Golf clubs and parts
Manufacture in which all
thereof
the materials used are
classified within a
heading other than that of
the product. However,
roughly shaped blocks for
making golf club heads
may be used
Miscellaneous
Manufacture in which all
manufactured
the materials used are
articles; except for:
classified within a
heading other than that of
the product
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (242 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
ex 9601 and
ex 9602
ex 9603
9605
9606
9608
9612
Articles of animal,
Manufacture from
vegetable or mineral
»worked« carving
carving materials
materials of the same
heading
Brooms and brushes
Manufacture in which the
(except for besoms
value of all the materials
and the like and
used does not exceed
brushes made from
50% of the ex-works
marten or squirrel
price of the product
hair), hand-operated
mechanical floor
sweepers, not
motorized, paint pads
and rollers,
squeegees and mops
Travel sets for
Each item in the set must
personal toilet,
satisfy the rule, which
sewing or shoe or
would apply to it if it
clothes cleaning
were not included in the
set. However,
non-originating articles
may be incorporated,
provided their total value
does not exceed 15% of
the ex-works price of the set
Buttons,
Manufacture in which:
press-fasteners,
- all the materials used
snap-fasteners and
are classified within a
press-studs, button
heading other than that
moulds and other of the product;
parts of these
- the value of all the
articles; button
materials used does not
blanks
exceed 50% of the
ex-works price of the
product
Ball-point pens;
Manufacture in which all
felt-tipped and other
the materials used are
porous-tipped pens
classified within a
and markers;
heading other than that of
fountain pens;
the product. However,
stylograph pens and
nibs or nib-points
other pens;
classified within the same
duplicating stylos;
heading may be used
propelling or sliding
pencils; pen-holders,
pencil-holders and
similar holders; parts
(including caps and
clips) of the
foregoing articles,
other than those of
heading No 9609
Typewriter or similar
Manufacture in which:
ribbons, inked or - all the materials used
otherwise prepared
are classified within a
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (243 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
ex 9613
ex 9614
Chapter 97
for giving
heading other than that
impressions, whether
of the product;
or not on spools or in
- the value of all the
catridges; ink-pads,
materials used does not
whether or not inked,
exceed 50% of the
with or without
ex-works price of the
boxes
product
Lighters with
Manufacture in which the
piezo-igniter
value of all the materials
of heading No 9613 used
does not exceed 30% of
the ex-works price of the
product
Smoking pipes and
Manufacture from
pipe bowls
roughly shaped blocks
Works of art,
Manufacture in which all
collectors’ pieces and
the materials used are
antiques
classified within aheading
other than that of the product”
ANNEX III
MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR A MOVEMENT
CERTIFICATE EUR.1
1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be
allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighting not less
than 25 g/m˛. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical
or chemical means apparent to the eye.
2. The competent authorities of the parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them
printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form
must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear
a serial number, either printed or not, by which it can be identified.
MOVEMENT CERTIFICATE
1. Exporter (name, full address,
country
) EUR.1 No A 000000
See notes overleaf before completing this form
3. Consignee (name, full address,
country) (Optional)
trade between
...........................................................................................
and
............................................................................................
insert appropriate countries,
group of countries or
territories)
4. Country, group of 5. Country, group
countries or territory in of countries
which the products are or territory
considered as originating of destination
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (244 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
2. Certificate used in preferential
132
6. Transport details (Optional)
7. Remarks
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages1; Description of goods
9. Gross
10. Invoices
mass (kg) or
(Optional)
other
measure
(litres,
mł, etc.)
11. CUSTOMS ENDORSEMENT 12. DECLARATION BY THE EXPORTER
Declaration certified
Stamp
I, the undersigned, declare that the goods
2
described above meet the conditions required
Export document :
Form ..................................... No ...........................................
for the issue of this certificate.
Customs or competent governmental office: ........................
Issuing country orterritory: ..................................................
................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................
(Place and date)
Place and date ........................................................................ .............................................................
(Signature
................................................................
(Signature
)
)
1
If goods are not packed, indicate number of articles or state »in bulk« as appropriate.
2
Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.
13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 14. RESULT OF VERIFICATION
Verification carried out shows that this certificate*
L was issued by the customs office or the competent
governmental authority indicated and that the information
contained therein is accurate.
L does not meet the requirements as to authenticity and
accuracy (see remarks appended)
Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is
requested
........................................................................................... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Place and date)
(Place
and date)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (245 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
Stamp
Stamp
(Signature)
(Signature)
(*) Insert X in the appropriate box.
NOTES
1. 1. The certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made
by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled
by the person who completed the certificate and endorsed by the customs authorities or the competent
governmental authority of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an
item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck
through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to
be identified.
APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE
1. Exporter (name, full addres,
country)
EUR.1 No A 000000
See notes overleaf before completing this form
3. Consignee (name, full address,
country) (Optional)
trade between
...........................................................................................
and
............................................................................................
(insert appropriate countries, group of countries or territories)
2. Certificate used in preferential
4. Country, group of countries 5. Country, group
or territory in which the of countries
products are considered as or territory
originating of destination
6. Transport details (Optional)
goods
7. Remarks
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages1; Description of
9. Gross
10. Invoices
mass (kg)
(Optional)
or other
measure
(litres, mł,
etc.)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (246 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
1
If goods are not packed, indicate number of articles or state »in bulk« as appropriate
DECLARATION BY THE EXPORTER
I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,
DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;
SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBMIT the following supporting documents1:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities any supporting evidence which these
authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to
any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out
by the said authorities;
REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(place and date)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(signature)
ANNEX IV
Invoice declaration
The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes.
However, the footnotes do not have to be reproduced.
English Version
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ..(1).) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.
Spanish Version
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1) declara que,
salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....(2).
Danish Version
Eksportřren af varer, der er omfattet af nćrvćrende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklćrer,
at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har prćferenceoprindelse i ....(2).
German Version
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ..(1).) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (247 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren
sind.
Greek Version
Ο εξαγωγε′αζ τωυ προι..óυτωυ πσν καλυ′πτσϖται απο′ το παρο′υ ε′γγραϕο (α′δεια τελωυειου υπ′ αρτθ. ...(1)) δηλω
′υει ο′π, εκτο′ζ εα′υ δηλω′υεται σαϕωζ α′λλωζ, τα προι..υο′υια αυτα′ ει′υαι τροτ ηοιψακη′ζ καταγωγη′ζ ....(2).
French Version
Lžexportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaničre n° ... (1) déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont lžorigine préférentielle ...(2).
Italian Version
Lžesportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che,
salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....(2).
Dutch Version
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.(2).
Portuguese Version
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçăo aduaneira n°. ...(1)),
declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos săo de origem preferencial ....(2).
Finnish Version
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin
ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja .... alkuperätuotteita(2).
Swedish Version
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstĺnd nr. ...(1)) försäkrar att dessa
varor, om inte annat tydligt markerats, har förmĺnsberättigande ...ursprung (2).
Croatian Version
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to
drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog podrijetla.
(3)
-----------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––--
-----––––––------
(Place and date)
(4)
-----------------------––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––----––
---------
(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)
PROTOCOL 5
ON MUTUAL ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS
Article 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Protocol:
(a) »customs legislation«
shall mean any legal or
regulatory provisions applicable in the territories of the Contracting Parties, governing the import, export and
transit of goods and their placing under any other customs regime or procedure, including measures of
prohibition, restriction and control;
(b) »applicant authority«
shall mean a competent
administrative authority which has been designated by a Contracting Party for this purpose and which makes a
request for assistance on the basis of this Protocol;
(c) »requested authority«
shall mean a competent
administrative authority which has been designated by a Contracting Party for this purpose and which receives a
request for assistance on the basis of this Protocol;
(d) »personal data«
shall mean all information relating to an
identified or identifiable individual;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (248 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
(e) »operation in breach of
customs legislation«
violation of customs legislation.
shall mean any violation or attempted
Article 2
SCOPE
1. The Contracting Parties shall assist each other, in the areas within their competence, in the manner and under
the conditions laid down in this Protocol, to ensure the correct application of the customs legislation, in particular
by preventing, investigating and combating operations in breach of that legislation.
2. Assistance in customs matters, as provided for in this Protocol, shall apply to any administrative authority of the
Contracting Parties which is competent for the application of this Protocol. It shall not prejudice the rules
governing mutual assistance in criminal matters. Nor shall it cover information obtained under powers exercised at
the request of a judicial authority, except where communication of such information is authorised by that
authority.
3. Assistance to recover duties, taxes or fines is not covered by this Protocol.
Article 3
ASSISTANCE ON REQUEST
1. At the request of the applicant authority, the requested authority shall provide it with all relevant information
which may enable it to ensure that customs legislation is correctly applied, including information regarding
activities noted or planned which are or could be operations in breach of customs legislation.
2. At the request of the applicant authority, the requested authority shall inform it:
(a) whether goods exported from the territory of one of the Contracting Parties have been properly imported into
the territory of the other Contracting Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the
goods;
(b) whether goods imported into the territory of one of the Contracting Parties have been properly exported from
the territory of the other Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods.
3. At the request of the applicant authority, the requested authority shall, within the framework of its legal or
regulatory provisions, take the necessary steps to ensure special surveillance of:
(a) natural or legal persons in respect of whom there are reasonable grounds for believing that they are or have
been involved in operations in breach of customs legislation;
(b) places where stocks of goods have been or may be assembled in such a way that there are reasonable
grounds for believing that these goods are intended to be used in operations in breach of customs legislation;
(c) goods that are or may be transported in such a way that there are reasonable grounds for believing that they
are intended to be used in operations in breach of customs legislation;
(d) means of transport that are or may be used in such a way that there are reasonable grounds for believing that
they are intended to be used in operations in breach of customs legislation.
Article 4
SPONTANEOUS ASSISTANCE
The Contracting Parties shall assist each other, at their own initiative and in accordance with their legal or
regulatory provisions, if they consider that to be necessary for the correct application of customs legislation,
particularly by providing obtained pertaining to:
– activities which are or appear to be operations in breach of customs legislation and which may be of interest to
the other Contracting Party;
– new means or methods employed in carrying out operations in breach of customs legislation;
– goods known to be subject to operations in breach of customs legislation;
– natural or legal persons in respect of whom there are reasonable grounds for believing that they are or have
been involved in operations in breach of customs legislation;
– means of transport in respect of which there are reasonable grounds for believing that they have been, are, or
may be used in operations in breach of customs legislation.
Article 5
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (249 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
DELIVERY, NOTIFICATION
At the request of the applicant authority, the requested authority shall, in accordance with legal or regulatory
provisions applicable to the latter, take all necessary measures in order:
– to deliver any documents or
– to notify any decisions,
emanating from the applicant authority and falling within the scope of this Protocol, to an addressee residing or
established in the territory of the requested authority.
Requests for delivery of documents or notification of decisions shall be made in writing in an official language of
the requested authority or in a language acceptable to that authority.
Article 6
FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE
1. Requests pursuant to this Protocol shall be made in writing. They shall be accompanied by the documents
necessary to enable compliance with the request. When required because of the urgency of the situation, oral
requests may be accepted, but must be confirmed in writing immediately.
2. Requests pursuant to paragraph 1 shall include the following information:
(a) the applicant authority,
(b) the measure requested;
(c) the object of and the reason for the request;
(d) the legal or regulatory provisions and other legal elements involved;
(e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons who are the target of the
investigations;
(f) a summary of the relevant facts and of the enquiries already carried out.
3. Requests shall be submitted in an official language of the requested authority or in a language acceptable to
that authority. This requirement shall not apply to any do documents that accompany the request under
paragraph 1.
4. If a request does not meet the formal requirements set out above, its correction or completion may be
requested; in the meantime precautionary measures may be ordered.
Article 7
EXECUTION OF REQUESTS
1. In order to comply with a request for assistance, the requested authority shall proceed, within the limits of its
competence and available resources, as though it were acting on its own account or at the request of other
authorities of that same Contracting Party, by supplying information already possessed, by carrying out
appropriate enquiries or by arranging for them to be carried out. This provision shall also apply to any other
authority to which the request has been addressed by the requested authority when the latter cannot act on its
own.
2. Requests for assistance shall be executed in accordance with the legal or regulatory provisions of the requested
Contracting Party.
3. Duly authorised officials of a Contracting Party may, with the agreement of the other Contracting Party involved
and subject to the conditions laid down by the latter, be present to obtain in the offices of the requested authority
or any other concerned authority in acordance with paragraph 1, information relating to activities that are or may
be operations in breach of customs legislation which the applicant authority needs for the purposes of this
Protocol.
4. Duly authorised officials of a Contracting Party involved may, with the agreement of the other Contracting Party
involved and subject to the conditions laid down by the latter, be present at enquiries carried out in the latteržs
territory.
Article 8
FORM IN WHICH INFORMATION IS TO BE COMMUNICATED
1. The requested authority shall communicate results of enquiries to the applicant authority in writing together
with relevant documents, certified copies or other items.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (250 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
2. This information may be in computerised form.
3. Original documents shall be transmitted only upon request in cases where certified copies would be insufficient.
These originals shall be returned at the earliest opportunity.
Article 9
EXCEPTIONS TO THE OBLIGATION TO PROVIDE ASSISTANCE
1. Assistance may be refused or may be subject to the satisfaction of certain conditions or requirements, in cases
where a Party is of the opinion that assistance under this Protocol would:
(a) be likely to prejudice the sovereignty of Croatia or that of a Member State which has been requested to
provide assistance under this Protocol; or
(b) be likely to prejudice public policy, security or other essential interests, in particular in the cases referred to
under Article 10/2); or
(c) violate an industrial, commercial or profesional secret.
2. Assistance may be postponed by the requested authority on the ground that it will interfere with an ongoing
investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested authority shall consult with the applicant
authority to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested authority
may require.
3. Where the applicant authority seeks assistance which it would itself be unable to provide if so requested, it
shall draw attention to that fact in its request. It shall then be for the requested authority to decide how to
respond to such a request.
4. For the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the decision of the requested authority and the reasons
therefor must be communicated to the applicant authority without delay.
Article 10
INFORMATION EXCHANGE AND CONFIDENTIALITY
1. Any information communicated in whatsoever form pursuant to this Protocol shall be of a confidential or
restricted nature, depending on the rules applicable in each of the Contracting Parties. It shall be covered by the
obligation of official secrecy and shall e-njoy the protection extended to similar information under the relevant
laws of the Contracting Party that received it and the corresponding provisions applying to the Community
authorities.
2. Personal data may be exchanged only where the Contracting Party which may receive them undertakes to
protect such data in at least an equivalent way to the one applicable to that particular case in the Contracting
Party that may supply them. To that end, contracting parties shall communicate to each other information on their
applicable rules, including, where appropriate, le-gal provisions in force in the Member States of the Community.
3. The use, in judicial or administrative proceedings instituted in respect of operations in breach of customs legislation, of information obtained under this Protocol, is considered to be for the purposes of this Protocol.
Therefore, the Contracting Parties may, in their records of evidence, reports and testimonies and in proceedings
and charges brought before the courts, use as evidence information obtained and documents consulted in
accordance with the provisions of this Protocol. The competent authority which supplied that information or gave
access to those documents shall be notified of such use.
4. Information obtained shall be used solely for the purposes of this Protocol. Where one of the Contracting
Parties wishes to use such information for other purposes, it shall obtain the prior written consent of the authority
which provided the information. Such use shall then be subject to any restrictions laid down by that authority.
Article 11
EXPERTS AND WITNESSES
An official of a requested authority may be authorised to appear, within the limitations of the authorisation
granted, as an expert or witness in judicial or administrative proceedings re-garding the matters covered by this
Protocol, and produce such objects, documents or certified copies thereof, as may be needed for the proceedings.
The request for appearance must indicate specifically before which judicial or administrative authority the official
will have to appear, on what matters and by virtue of what title or qualification the official will be questioned.
Article 12
ASSISTANCE EXPENSES
The Contracting Parties shall waive all claims on each other for the reimbursement of expenses incurred pursuant
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (251 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
to this Protocol, except, as appropriate, for expenses to experts and witnesses, and those to interpreters and
translators who are not public service employees.
Article 13
IMPLEMENTATION
1. The implementation of this Protocol shall be entrusted on the one hand to the customs authorities of Croatia
and on the other hand to the competent services of the Commission of the European Communities and the
customs authorities of the Member States as appropriate. They shall decide on all practical measures and
arrangements necessary for its application, taking into consideration the rules in force in particular in the field of
data protection. They may recommend to the competent bodies amendments which they consider should be
made to this Protocol.
2. The Contracting Parties shall consult each other and subsequently keep each other informed of the detailed
rules of implementation which are adopted in accordance with the provisions of this Protocol.
Article 14
OTHER AGREEMENTS
1. Taking into account the respective competencies of the European Community and the Member States, the
provisions of this Protocol shall:
– not affect the obligations of the Contracting Parties under any other international agreement or convention;
– be deemed comlementary to agreements on mutual assistance which have been or may be concluded between
individual Member States and Croatia; and shall
– not affect the Community provisions governing the communication between the competent services of the
Commission of the European Communities and the customs authorities of the Member States of any information
obtained under this Protocol which could be of interest to the Community.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the provisions of this Protocol shall take precedence over the
provisions of any bilateral agreement on mutual assistance which has been or may be concluded between
individual Member States and Croatia insofar as the provisions of the latter are incompatible with those of this
Protocol.
3. In respect of questions relating to the applicability of this Protocol, the Contracting Parties shall consult each
other to resolve the matter in the framework of the Stabilisation and Association Committee set up under Article
114 of the Stabilisation and Association Agreement.
PROTOCOL 6
ON LAND TRANSPORT
Article 1
AIM
The aim of this Protocol is to promote cooperation between the Parties on land transport, and in particular transit
traffic, and to ensure for this purpose that transport between and through the territories of the Parties is
developed in a coordinated manner by means of the complete and interdependent application of all the provisions
of this Protocol.
Article 2
SCOPE
1. Cooperation shall cover land transport, and in particular road, rail and combined transport, and shall include
the relevant infrastructure.
2. In this connection, the scope of the Protocol shall cover in particular:
– transport infrastructure in the territory of one or other Party to the extent necessary to achieve the objective of
this Protocol,
– market access, on a reciprocal basis, in the field of road transport,
– essential legal and administrative supporting measures including commercial, taxation, social and technical
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (252 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
measures,
– cooperation in developing a transport system which meets environmental needs,
– a regular exchange of information on the development of the transport policies of the Parties, with particular
regard to transport infrastructure.
3. Waterway transport in governed by the particular provisions of the Declaration in Annex II.
Article 3
DEFINITIONS
For the purposes of this Protocol, the following definitions shall apply:
(a) Community transit traffic: the carriage, by a carrier established in the Community, of goods in transit through
Croatian territory en route to or from a Member State of the Community;
(b) Croatian transit traffic: the carriage, by a carrier established in Croatia, of goods in transit from Croatia
through Community territory and destined for a third country or of goods from a third country destined for Croatia;
(c) combined transport: the transport of goods where the lorry, trailer, semi-trailer, with or without tractor unit,
swap body or container of 20 feet or more, uses the road on the initial or final leg of the journey and on the other
leg, rail or inland waterway or maritime services where this section exceeds 100 kilometres as the crow flies and
make the initial or final road transport leg of the journey;
– between the point where the goods are loaded and the nearest suitable rail loading station for the initial leg,
and between the nearest suitable rail unloading station and the point where the goods are unloaded for the final
leg, or;
– within a radius not exceeding 150 km as the crow flies from the inland waterway port or seaport of loading or
unloading.
INFRASTRUCTURE
Article 4
GENERAL PROVISION
The Contracting Parties hereby agree to adopt mutually coordinated measures to develop a multimodal transport
infrastructure network as a vital means of solving the problems affecting the carriage of goods through Croatia in
particular on the Pan-European Corridors V, VII, X and the Adriatic/Ionian Pan-European Transport Area
connecting to Corridor VIII.
Article 5
PLANNING
The development of a multimodal regional transport network on the Croatian territory which serves the needs of
Croatia and the South-Eastern European region covering the main road and rail routes, inland waterways, inland
ports, ports, airports and other relevant modes of the network is of particular interest to the Community and
Croatia. This network shall connect to the regional, Trans or Pan-European networks of the neighbouring
countries and be interoperable with the Trans-European Transport Network of the Community. The respective
projects and priorities will be assessed in accordance with methods used in the Transport Infrastructure Needs
Assessment (TINA) taking into account the TINA results in neighbouring countries. The results of this assessment
should identify the transport priorities for allocating Croatiažs own resources and any Community co-financing to
projects on this network.
Article 6
FINANCIAL ASPECTS
1. The Community shall contribute financially, under Article 107 of the Agreement, to the necessary infrastructure
work referred to in Article 5. This financial contribution may take the form of credit from the European Investment
Bank and any other form of financing which can provide further additional resources.
2. In order to speed up the work the Commission will endeavour, as far as possible, to encourage the use of
additional resources such as investment by certain Member States on a bilateral basis or from public or private
funds.
RAIL AND COMBINED TRANSPORT
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (253 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
Article 7
GENERAL PROVISION
The Parties shall adopt the mutually coordinated measures necessary for the development and promotion of rail
and combined transport as a mean of ensuring that in the future a major proportion of their bilateral and transit
transport through Croatia is performed under more environmentally-friendly conditions.
Article 8
PARTICULAR ASPECTS RELATING TO INFRASTRUCTURE
As part of the modernisation of the Croatian railways, the necessary steps shall be taken to adapt the system for
combined transport, with particular regard to the development or building of terminals, tunnel gauges and
capacity, which require substantial investment.
Article 9
SUPPORTING MEASURES
The Parties shall take all the steps necessary to encourage the development of combined transport.
The purpose of such measures shall be:
– to encourage the use of combined transport by users and consignors,
– to make combined transport competitive with road transport, in particular through the financial support of the
Community or Croatia in the context of their respective legislations,
– to encourage the use of combined transport over long distances and to promote, in particular the use of swap
bodies, containers and unaccompanied transport in general,
– to improve the speed and reliability of combined transport and in particular:
– to increase the frequency of convoys in accordance with the needs of consignors and users,
– to reduce the waiting time at terminals and increase their productivity,
– to remove in an appropriate manner, all obstacles from the approach routes so as to improves access to
combined transport,
– to harmonise, where necessary, the weights, dimensions and technical characteristics of specialised equipment,
in particular so as to ensure the necessary compatibility of gauges, and to take coordinated action to order and to
put into service such equipment as is required by the level of traffic,
- and, in general, to take any other appropriate action.
Article 10
THE ROLE OF THE RAILWAYS
In connection with the respective powers of the States and the railways, the Parties shall, in respect of both
passenger and goods transport, recommend that their railways:
– step up cooperation, whether bilateral, multilateral or within international railway organisations, in all fields, with
particular regard to the improvement of the quality and the safety of transport services,
– try to establish in common a system of organising the railways so as to encourage consignors to send freight by
rail rather than road, in particular for transit purposes, on a basis of fair competition and while leaving the user
freedom of choice in this matter,
– to prepare the participation of Croatia within the Trans-European Freight Network as defined in the Community
acquis
on the development of the railways.
ROAD TRANSPORT
Article 11
GENERAL PROVISIONS
1. With regard to mutual access to transport markets, the Parties agree, initially and without prejudice to
paragraph 2, to maintain the regime resulting from bilateral agreements or other existing international bilateral
instruments concluded between each Member State of the Community and Croatia or, where there are no such
agreements or instruments, arising from the de facto situation in 1991.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (254 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
However, whilst awaiting the conclusion of an agreement between the Community and Croatia on access to the
road transport market, as provided for in Article 12, and on road taxation, as provided for in Article 13(2), Croatia
shall cooperate with the Member States of the Community to amend these bilateral agreements to adapt them to
this Protocol.
2. The Parties hereby agree to grant unrestricted access to Community transit traffic through Croatia and to
Croatian transit traffic through the Community with effect from the date of entry into force of this Agreement.
3. By way of derogation from paragraph 2 the following provisions will apply to Croatian transit traffic through
Austria:
(a) until 31 December 2002 a regime for Croatian transit identical to that applied under the bilateral Agreement
between Austria and Croatia, signed on 6 June 1995, will be maintained. No later than 30 June 2002 the Parties
will examine the functioning of the regime applied between Austria and Croatia in the light of the principle of nondiscrimination which must apply to heavy goods vehicles from the European Community and such vehicles from
Croatia in transit through Austria. Appropriate measures will be taken in order to ensure, if necessary, effective
non-discrimination;
(b) with effect from 1 January 2003 a system of ecopoints similar to that laid down by Article 11 of Protocol No 9
to the 1994 Act of Accession of Austria to the European Union will apply until 31 December 2003. The method of
calculation and the detailed rules and procedures for the management and control of the ecopoints will be agreed
in good time by means of an exchange of letters between the Contracting Parties and will be in line with the
provisions of Articles 11 and 14 of the abovementioned Protocol No 9.
4. If, as a result of the rights granted under paragraph 2, transit traffic by Community hauliers increases to such a
degree as to cause or threaten to cause serious harm to road infrastructure and/or traffic fluidity on the axes
mentioned in Article 5, and under the same circumstances problems arise on Community territory close to the
Croatian borders, the matter shall be submitted to the Stabilisation and Association Council in accordance with
Article 113 of the Agreement. The Parties may propose exceptional temporary, non-discriminatory measures as
are necessary to limit or mitigate such harm.
5. If the European Community establishes rules aiming to reduce pollution caused by heavy goods vehicles
registered in the European Union equivalent rules shall apply to heavy goods vehicles registered in Croatia that
wish to circulate through the Community territory. The Stabilisation and Association Council shall decide on the
necessary modalities.
6. The Parties shall refrain from taking any unilateral action that might lead to discrimination between Community
and Croatian carriers or vehicles. Each Contracting Party shall take all steps necessary to facilitate road transport
to or through the territory of the other Contracting Party.
Article 12
ACCESS TO THE MARKET
The Parties shall, as a matter of priority, undertake to work together to seek, each of them subject to their
internal rules,
– courses of action likely to favour the development of a transport system which meets the needs of the
Contracting Parties, and which is compatible, on the one hand, with the completion of the internal Community
market and the implementation of the common transport policy and, on the other hand, with Croatiažs economic
and transport policy,
– a definitive system for regulating future road transport market access between Contracting Parties on the basis
of reciprocity.
Article 13
TAXATION, TOLLS AND OTHER CHARGES
1. The Parties accept that the taxation of road vehicles, tolls and other charges on either side must be nondiscriminatory.
2. The Parties shall enter into negotiations with a view to-reaching an agreement on road taxation, as soon as
possible, on the basis of the rules adopted by the Community on this matter. The purpose of this Agreement shall
be, in particular, to ensure the free flow of trans-frontier traffic, to progressively eliminate differences between
the road taxation systems applied by the Parties and to eliminate distortions of competition arising from such
differences.
3. Pending the conclusion of the negotiations mentioned in paragraph 2, the Parties will eliminate discrimination
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (255 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
between hauliers of the Community or Croatia when levying taxes and charges on the circulation and/or
possession of heavy goods wehicles as well as taxes or charges levied on transport operations in the territory of
the Parties. Croatia undertakes to notify the Commission of the European Communities, if so requested, of the
amount of taxes, tolls and charges which it applies, as well as the method of calculating them.
4. Until the conclusion of the agreements mentioned in paragraph 2 and in Article 12 any change proposed after
the entry into force of this Agreement to fiscal charges, tolls or other charges, including the systems for their
collection which may be applied to Community traffic in transit through Croatia will be subject to a prior
consultation procedure.
Article 14
WEIGHTS AND DIMENSIONS
1. Croatia accepts that road vehicles complying with Community standards on weights and dimensions may
circulate freely and without hindrance in this respect on the routes covered by Article 5. During six months after
the entry into force of this Agreement, road vehicles which do not comply with existing Croatian standards may be
subject to a special non-discriminatory charge which reflects the damage caused by additional axle weight.
2. Croatia will endeavour to harmonise its existing regulations and standards for road construction with the
legislation prevailing in the Community by the end of the fifth year after the entry into force of this Agreement
and will make major efforts for improvement of the existing routes covered by Article 5 to those new regulations
and standards within the proposed time, in accordance with its financial possibilities.
Article 15
ENVIRONMENT
1. In order to protect the environment, the Parties shall endeavour to introduce standards on gaseous and
particulate emissions and noise levels for heavy goods vehicles, which ensure a high level of protection.
2. In order to provide the industry with clear information and to encourage coordinated research, programming
and production, exceptional national standards in this field shall be avoided.
Vehicles which comply with standards laid down by international agreements also relating to environment may
operate without further restrictions in the territory of the Parties.
3. For the purpose of introducing new standards, the Parties shall work together to achieve the abovementioned
objectives.
Article 16
SOCIAL ASPECTS
1. Croatia shall harmonise its legislation on the training of road haulage personnel, particularly with respect to the
carriage of dangerous goods, with Community standards.
2. Croatia, as a Contracting Party to the European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged
in international road transport (ERTA), and the Community will coordinate to the maximum extent possible their
policies concerning driving time, interruptions and rest periods for drivers and crew composition, in respect of the
future development of the social legislation in this area.
3. The Parties shall cooperate with regard to implementation and enforcement of the social legislation in the field
of road transport.
4. The Parties shall ensure the equivalence of their respective laws on the admission to the occupation of road
haulage operator, with a view to their mutual recognition.
Article 17
PROVISIONS RELATING TO TRAFFIC
1. The Parties shall pool their experience and endeavour to harmonise their legislation so as to improve the flow
of traffic during peak periods (weekends, public holidays, the tourist season).
2. In general, the Parties shall encourage the introduction, development and coordination of a road traffic
information system.
3. They shall endeavour to harmonise their legislation on the carriage of pereishable goods, live animals and
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (256 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
dangerous substances.
4. The Parties shall also endeavour to harmonise the technical assistance to be provided to drivers, the
dissemination of essential information on traffic and other matters of concern to tourists, and emergency services
including ambulance services.
SIMPLIFICATION OF FORMALITIES
Araticle 18
SIMPLIFICATION OF FORMALITIES
1. The Parties agree to simplify the flow of goods by rail and road, whether bilateral or in transit.
2. The Parties agree to be-gin ne-gotiations with a view to concluding an agreement on the facilitation of controls
and formalities relating to the carriage of goods.
3. The Parties agree, to the extent necessary, to take joint action on, and to encourage, the adoption f further
simplification measures.
FINAL PROVISIONS
Article 19
WIDENING OF THE SCOPE
If one of the Parties concludes, on the basis of experience in the application of this Protocol, that other measures
which do not fall within the scope of the Protocol are in the interest of coordinated European transport policy and,
in particular, may help to solve the problem of transit traffic, it shall make suggestions in this respect to the other
Party.
Article 20
IMPLEMENTATION
1. Cooperation between the Parties shall be carried out within the framework of a special subcommittee to be set
up in accordance with Article 115 of the Agreement.
2. This subcommittee in particular:
(a) shall draw up plans for cooperation on rail and combined transport, transport research and the environment;
(b) shall analyse the application of the decisions contained in this Protocol and shall recommend to the
Stabilisation and Association Committee appropriate solutions for any possible problems which might arise;
(c) shall, two years after the entry into force of the Agreement, undertake an assessment of the situation as
regards infrastructure improvement and the implications of free transit;
(d) shall coordinate the monitoring, forecasting and other statistical work relating to international transport and in
particular transit traffic.
Article 21
ANNEXES
The Annexes shall form an integral part of this Protocol.
ANNEX I
JOINT DECLARATION
1. The Community and Croatia take note that the levels of gaseous emissions and noise currently accepted in the
Community for the purposes of heavy goods vehicle type approval from1 January 20011 are as follows:
Limit values measured on the European Steady Cycle (ESC) and the Euroopean Load Response (ELR) test:
Mass
Mass
Mass
of
Mass of
Smoke
Of carbon
of hydro
nitrogen
partiMonoxide
carbons
oxides
culates
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (257 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
(Nox)
Row A Euro III
0,8
5,0
(CO)
(PT)
2,1
0,10/0,13(a)
(HC)
m-1
0,66
(a) For engines having a swept volume of less than 0,75 dmł per cylinder and a rated power speed of more than
3000 min-1
Limit values measured on the European Transient Cycle (ETC):
Mass
Mass of
Mass
of
Mass of
Mass
Of carbon
non-methane
methane
nitrogen
of
Monoxide
hydrocarbons
oxides
culates
(CO)
(HC)
(Nox)
(PT)
m-1
Row A Euro III
2,1
0,66
5,0
0,10/0,13(a)
0,8
(a) For engines having a swept volume of less than 0,75 dmł per cylinder and a rated power speed of more than
3000 min-1.
(b) For natural gas engines only.
(c) Not applicable for gas fuelled engines.
2. In the future, the Community nad Croatia shall endeavour to reduce the emissions of motor vehicles through
the use of state of the art vehicle emission control technology coupled with improved quality of motor fuel.
ANNEX II
DECLARATION CONCERNING ARTICLE 2
Croatia expressed its interest in opening, as soon as possible, negotiations on future cooperation in the field of
waterways transport.
The Community took careful note of the interest expressed by Croatia.
ZAVRŠNI AKT
ACTA FINAL
SLUTAKT
SCHLUSSAKTE
TEΛIKH ΠPAΞH
FINAL ACT
ACTE FINAL
ATTO FINALE
SLOTAKTE
ACTA FINAL
PÄÄTÖSASIAKIRJA
SLUTAKT
FINAL ACT
The plenipotentiary of the REPUBLIC OF CROATIA,
of the one part, and
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (258 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
the plenipotentiaries of:
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal
and Steel Community, the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and the Treaty on
European Union,
hereinafter referred to as »the Member States«, and of
the EUROPEAN COMMUNITY, the EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY and the EUROPEAN ATOMIC
ENERGY COMMUNITY,
hereinafter referred to as »the Community«,
of the other part,
meeting in Luxemburg on 29/10/2001 for the signature of the Stabilisation and Association Agreement between
the Republic of Croatia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other
part, hereinafter referred to as »the Agreement«;
have adopted the following texts:
the Agreement, its Annexes I–VIII; namely:
Annex I
Article 18(2)
–
Croatian Traffic concession for Community industrial products referred to in
Annex II
Article 18(3)
–
Croatian Tariff concession for Community industrial products referred to in
Annex III
–
Definition of »Baby beef« products referred to in Article 27(2)
Annex IV(a)
– Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited
quantities at the date of entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(i)
Annex IV(b)
– Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free within quota at
the entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(ii)
Annex IV(c)
– Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited
quantities one year after entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(b)(i)
Annex IV(d)
– Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive elimination of
MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 27(3)(c)(i)
Annex IV(e)
–
Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (259 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
MFN duties for unlimited quantities) referred to in Article 27(3)(c)(ii)
Annex IV(f)
– Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of
MFN duties within quotas) referred to in Article 27(3)(c)(iii)
Annex V(a)
– Products referred to in Article 28(1)
Annex V(b)
– Products referred to in Article 28(2)
Annex VI
– Establishment: »Financial services« referred to in Article 50
Annex VII
– Acquisition of real property by EU nationals – List of exceptions referred to in
Article 60(2)
Annex VIII
– Intellectual, Industrial and Commercial property rights referred to in Article 71
and the following Protocols:
Protocol 1 on textile and clothing products
Protocol 2 on steel products
Protocol 3 on trade between the Community and Croatian in processed agricultural products
Protocol 4
concerning the definition of the concept of »originating products« and methods of
administrative cooperation
Protocol 5 on mutual administrative assistance in customs matters
Protocol 6 on land transport
The plenipotentiary of the Republic of Croatia and the plenipotentiaries of the Member States and of the
Community have also adopted the following declarations listed below and annexed to this Final Act:
Joint Declaration concerning Articles 21 and 29 of the Agreement
Joint Declaration concerning Articles 41 of the Agreement
Joint Declaration concerning Articles 45 of the Agreement
Joint Declaration concerning Articles 46 of the Agreement
Joint Declaration concerning Articles 58 of the Agreement
Joint Declaration concerning Articles 60 of the Agreement
Joint Declaration concerning Articles 71 of the Agreement
Joint Declaration concerning Articles 120 of the Agreement
Joint Declaration concerning the Principality of Andorra
Joint Declaration concerning the Republic of San Marino
The plenipotentiary of the Republic of Croatia has taken note of the Unilateral declaration by the Community and
its Member States, annexed to this Final Act.
For the Republic of Croatia
Ivica RAČAN
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté francaise, la Communanté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diesé Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Louis MICHEL
Pĺ Kongeriget Danmarks vegne
Mogens LYKKETOFT
Für die Bundesrepublik Deutschland
Joschka FISCHER
Για τηv Eλληvικη ∆ηµokατια
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (260 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
George PAPANDREOU
Por el Reino de Espańa
Josep PIQUE I CAMPS
Pour la République française
Hubert VEDRINE
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Tom KITT
Per la Repubblica italiana
Umberto VATTANI
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Lydie POLFER
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Jozias VAN AARTSEN
Für die Republik Österreich
Benita FERRERO-WALDNER
Pela República Portuguesa
Jaime GAMA
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
Erkki TUOMIOJA
För Konungariket Sverige
Anna LINDH
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Jack STRAW
Por las Comunidades Europeas
For De Europćiske Fćllesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Louis MICHEL
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunit- europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
For Europeiska gemenskaperna
Christopher PATTEN
JOINT DECLARATIONS
Joint Declaration on
Articles 21 and 29
The Parties declare that in the implementation of Articles 21 and 29 they will examine, in the Stabilisation and
Association Council, the impact of any preferential agreements ne-gotiated by Croatia with third countries
(excluding the countries covered by the EU Stabilisation and Association Process and other adjacent countries
which are not EU members). This examination will allow for an adjustment of Croatian concessions to the
European Community if Croatia were to offer significantly better concessions to these countries.
Joint Declaration
concerning Article 41
1. The community declares its readiness to examine, within the Stabilisation and Association Council, the issue of
Croatiažs participation in diagonal cumulation of rules of origin once economic and commercial as well as other
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (261 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
relevant conditions for granting diagonal cumulation have been established.
2. With this in mind, Croatia declares its readiness to enter into ne-gotiations as soon as possible in order to start
economic and trade cooperation with a view to establishing free trade areas with, in particular, the other
countries covered by the European Unionžs Stabilisation and Association Process.
Joint Declaration
concerning Article 45
It is understood that the notion »children« is defined in accordance with national le-gislation of the host country
concerned.
Joint Declaration
concerning Article 46
It is understood that the notion »members of their family« is defined in accordance with national le-gislation of
the host country concerned.
Joint Declaration
concerning Article 58
The Parties express their interest in opening, as soon as possible, discussions on future cooperation in the field of
air transport.
Joint Declaration
concerning Article 60
The Parties agree that the provisions laid down in Article 60 shall not be construed to prevent proportionate, nondiscriminatory restrictions to the acquisition of real estate based on general interest, nor otherwise affect the
Partiesž rules governing the system of property ownership, except as specifically laid down therein.
It is understood that the acquisition of real estate by Croatian nationals is allowed in the Member States of the
European Union in accordance with the applicable Community law, subject to specific exceptions permitted
thereby and applied in conformity with the applicable national le-gislations of the Member States of the European
Union.
Joint Declaration
concerning Article 71
The Parties agree that for the purpose of this Agreement, intellectual, industrial and commercial property includes
in particular copyright, including the copyright in computer programmes, and neighbouring rights, the rights
relating to databases, patents, industrial designs, trademarks and service marks, topographies of integrated
circuits geographical indications, including appellation of origins, as well as protection against unfair competition
as referred to in Article 10a of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and protection of
undisclosed information on know-how.
Joint Declaration
concerning Article 120
(a) For the purposes of the interpretation and practical-application of the Agreement, the Parties agree that the
cases of special urgency referred to in Article 120 of the Agreement mean cases of material breach of the
Agreement by one of the two Parties. A material breach of the Agreement consists in
– repudiation of the Agreement not sanctioned by the general rules of international law
– violation of the essential elements of the Agreement set out in Article 2
(b) The parties agree that the »appropriate measures« referred to in Article 120 are measures taken in
accordance with international law. If a Party takes a measure in a case of special urgency pursuant to Article 120,
the other Party may avail itself of the dispute settlement procedure.
DECLARATIONS CONCERNING PROTOCOL 4
Joint Declaration
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (262 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
concerning the
Principallity of Andorra
1. Products originating in the Principality of Andorra falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonised System
shall be accepted by Croatia as originating in the Community within the meaning of this Agreement.
2. Protocol 4 shall apply mutatis mutandis
for the purpose of
defining the originating status of the abovementioned products.
Joint Declaration
concerning the the
Republic of San Marino
1. Products originating in the Republic of San Marino shall be accepted by Croatia as originating in the Community
within the meaning of this Agreement.
2. Protocol 4 shall apply mutatis mutandis
for the purpose of
defining the originating status of the abovementioned products.
UNILATERAL DECLARATION
Declaration by the
Community and its
Member States
Considering that exceptional trade measures are granted by the European Community to countries participating or
linked to the EU Stabilisation and Association Process including Croatia on the basis of Council Regulation (EC) No
2007/2000, the European Community and its Member States declare:
– that, pursuant to Article 30 of this Agreement, those of the unilateral autonomous trade measures which are
more favourable shall apply in addition to the contractual trade concessions offered by the Community in this
Agreement as long as Regulation (EC) No 2007/2000 applies;
– that, in particular, for the products covered by Chapters 7 and 8 of the Combined Nomenclature, for which the
Common Customs Tariff provides for the application of ad valorem
customs duties
and a specific customs duty, the reduction shall apply also to the specific customs duty in derogation from the
relevant provision of Article 27(1).
Za Republiku Hrvatsku
v. r. Ivica RAČAN
predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Za Kraljevinu Belgiju
v. r. Louis MICHEL
zamjenik predsjednika Vlade
i ministar vanjskih poslova
Za Kraljevinu Dansku
v. r. Mogens LYKKETOFT
ministar vanjskih poslova
Za Saveznu Republiku Njemačku
v. r. Joschka FISCHER
savezni ministar vanjskih poslova i potpredsjednik Vlade
Za Helensku Republiku
v. r. George PAPANDREOU
ministar vanjskih poslova
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (263 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
Za Kraljevinu Španjolsku
v. r. Josep PIQUE I CAMPS
ministar vanjskih poslova
Za Francusku Republiku
v. r. Hubert VEDRINE
ministar vanjskih poslova
Za Irsku
v. r. Tom KITT
državni ministar pri Ministarstvu poduzetništva, trgovine i zapošljavanja Irske (s posebnom nadležnošću za pitanja
rada, zaštite potrošača i međunarodne trgovine)
Za Talijansku Republiku
v. r. Umberto VATTANI
stalni predstavnik pri Europskim zajednicama
Za Veliko Vojvodstvo Luksemburga
v. r. Lydie POLFER
ministrica vanjskih poslova
Za Kraljevinu Nizozemsku
v. r. Jozias VAN AARTSEN
ministar vanjskih poslova
Za Republiku Austriju
v. r. Benita FERRERO-WALDNER
savezna ministrica vanjskih poslova
Za Portugalsku Republiku
v. r. Jaime GAMA
ministar vanjskih poslova
Za Republiku Finsku
v. r. Erkki TUOMIOJA
ministar vanjskih poslova
Za Kraljevinu Švedsku
v. r. Anna LINDH
ministrica vanjskih poslova
Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske
v. r. Jack STRAW
ministar vanjskih poslova
Za Europsku zajednicu:
v. r. Louis MICHEL
zamjenik predsjednika Vlade i ministar vanjskih poslova Kraljevine Belgije, predsjedavajući Vijeća Europske unije
Christopher PATTEN
član Komisije Europskih zajednica
POPIS DODATAKA
Dodatak I. Hrvatske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice navedene u članku
18., stavak (2)
Dodatak II. Hrvatske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice navedene u članku
18., stavak (3)
Dodatak III. Definicija proizvoda od mlade govedine (baby
navedenih u članku 27., stavak (2)
beef)
Dodatak IV. (a) Hrvatske carinske koncesije za po-ljoprivredne proizvode (Nulta stopa carine za
neograničene količine od dana stupa-nja na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3)
(a) (i)
Dodatak IV. (b) Hrvatske carinske koncesije za po-ljoprivedne proizvode (Nulta stopa carine
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (264 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
unutar kvote od stupa-nja na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (a) (ii)
Dodatak IV. (c) Hrvatske carinske koncesije za po-ljoprivredne proizvode (Nulta stopa carine za
neograničene količine nakon jedne godine od stupa-nja na snagu Sporazuma) navedene u članku
27., stavak (3) (b) (i)
Dodatak IV. (d) Hrvatske carinske koncesije za po-ljoprivredne proizvode (Postupno ukida-nje
carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar carinskih kvota) navedene u
članku 27., stavak (3) (c) (i)
Dodatak IV. (e) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Postupno snižavanje
carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države za neograničene količine) navedene u
članku 27., stavak (3) (c) (ii)
Dodatak IV. (f) Hrvatske carinske koncesije za po-ljoprivredne proizvode (Postupno snižava-nje
carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar kvota) navedene u članku 27.,
stavak (3) (c) (iii)
Dodatak V. (a) Proizvodi navedeni u članku 28., stavak (1)
Dodatak V. (b) Proizvodi navedeni u članku 28., stavak (2)
Dodatak VI. Poslovni nastan: financijske usluge navedene u članku 50.
Dodatak VII. Stjeca-nje nekretnina od strane držav-ljana Europske unije – Popis izuzetaka
naveden u članku 60. stavak (2)
Dodatak VIII. Pravo intelektualnoga, industrijskoga i trgo-vačkoga vlasništva navedeno u članku
71.
DODATAK I.
HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE
navedene u članku 18., stavak (2)
Carine će se sniziti kako slijedi:
– danom stupa-nja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60% osnovne carine,
– 1. siječ-nja 2003. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine,
– 1. siječ-nja 2004. godine ukinut će se preostale carine.
HS 6+
Opis
25.01
Sol (uk-ljučujući jestivu sol i denaturiranu sol) i čist natrijev klorid, otop-ljen ili neotop-ljen u
vodi ili s dodanim tvarima protiv gruda-nja ili tvarima za pobo-ljša-nje sipkosti; morska voda
2501.001
- - - sol za jelo i prehrambenu industriju
2501.002
- - - sol za ostalu industriju
2501.009
- - ostalo
25.15
Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko kame-nje za spomenike, građevine i drugo,
prividne specifične mase 2,5 ili veće i alabaster, uk-ljučujući i grubo klesan ili pi-ljen ili na drugi način
oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče
2515.1
Mramor i travertin
2515.11
- - sirovi i grubo klesan
2515.12
- - pi-ljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče
2515.20
- ekozin i drugo vapnenačko kame-nje za spomenike, građevine i dr.; alabaster
27.10
Naftna u-lja i u-lja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti
obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih u-lja ili u-lja dobivenih od
bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda;
2710.001
- motorni benzin i ostala laka u-lja
2710.0014 - - - - specijalni benzin (ekstrakcijski i dr.)
2710.0015 - - - - specijalni teški benzin (white spirit)
2710.0017 - - - - gorivo za mlazne motore benzinskog tipa
2710.002
- - - petrolej (kerozin) i ostala sred-nja u-lja:
2710.0021 - - - - petrolej za motore (kerozin)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (265 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
2710.0022 - - - - gorivo za mlazne motore petrolejskog (kerozinskog) tipa
2710.0023 - - - - alfa i normalni olefini (mješavine), normalni parafini (C10–C13)
2710.003
- - - teška u-lja, osim otpadnih i za da-lj-nju preradu
2710.0033 - - - - niskosumporno lako, sred-nje, teško i ekstra teško loživo u-lje
2710.0034 - - - - ostalo lako, sred-nje i ekstra teško loživo u-lje
2710.0035 - - - - bazna u-lja
2710.0039 - - - - ostala teška u-lja i proizvodi na osnovi tih u-lja
27.11
Naftni plinovi i ostali plinoviti ug-ljikovodici
2711.1
- ukap-ljeni (tekući)
2711.12
- - propan
2711.13
- - butan
2711.19
- ostalo
2711.191
- - - mješavine propana i butana
2711.199
- - - ostalo
2711.29
- - ostalo
27.12
Vazelin; parafin, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ug-ljena
i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima,
obojeni ili neobojeni
2712.10
- vazelin
2712.20
- parafin koji po masi, sadrži ma-nje od 0,75% u-lja
27.13
Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz u-lja, od bitumenskih minerala
2713.20
- naftni bitumen
27.15
Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena,
mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cutback«)
2715.009
- - - ostalo
2803.00
Ug-ljik (ug-ljena čađa i ostali oblici ug-ljika, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni)
2803.001
- - - čađa
28.06
Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina
2806.10
- klorovodik (klorovodična kiselina)
2806.101
- - - pro analisi
2808.00
Dušična kiselina, sulfonitrične kiseline:
2808.002
- - - ostala dušična kiselina
28.14
Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini:
28014.20
- amonijak u vodenoj otopini
2814.201
- - - pro analisi
28.15
Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijevi ili kalijevi
peroksidi:
2815.11
Kruti:
2815.111
- - - u granulama ili zrncima pro analisi
2815.20
- kalijev hidroksid (kaustična potaša)
2815.201
- - - u granulama ili zrncima pro analisi
29.02
Ciklični ug-ljikovodici
2902.4
- ksileni
2902.41
-o-ksileni
2902.411
- - - pro analisi
2902.42
- m-ksilen
2902.421
- - - pro analisi
2902.43
- p-ksilen
2902.431
- - - pro analisi
2902.44
- izomeri kiselina u mješavini
2902.441
- - - pro analisi
29.05
Aciklički alkoholi i -njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati
2905.1
- zasićeni jednohidroksilni alkoholi
2905.11
- metanol (metilakohol)
2905.111
- - - pro analisi
2905.12
propan-1-ol (propilakohol) i propan-2-ol (izopropil alkohol)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (266 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
2905.121
- - - pro analisi
29.14
Ketoni i kinoni, sa ili bez drugih kisikovih funkcija i -njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozoderivati
2914.1
- aciklički ketoni bez drugih kisikovih funkcija
2914.11
- aceton
2914.111
- - - pro analisi
29.15
Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i -njihove anhidridi, halidi, peroksidi i perkiseline, njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati
2915.3
- esteri octene kiseline
2915.311
- - - pro analisi
29.33
Heterociklički spojevi s jednim ili više duškovih heteroatoma
2933.6
- spojevi koji imaju nekondenzirani prsten triazina u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani)
2933.691
- - - atrazin
30.02
Ljudska krv, životi-njska krv priprem-ljena za uporabu u terapeutske, profilaktične ili
dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni
biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizma (osim kvasca) i slični
proizvodi
3002.30
- cjepiva za veterinarsku uporabu
30.03
Lijekovi (osim proizvoda iz tr. br. 30.02, 30.05. ili 30.06.) koji se sastoji od dvaju ili više
sastojaka i koji su pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, ali nisu priprem-ljeni za odmjerene
doze niti su u obliku ili pakira-nju za maloprodaju
3003.90
- ostali
3003.909
- - - ostalo
30.04
Lijekovi (osim proizvoda iz tr. br. 30.02, 30.05 ili 30.06) koji se sastoje od pomiješanih ili
nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, priprem-ljeni u odmjerene doze ili u oblike
ili pakira-njima za malopodaju
3004.10
- koji sadrže peniciline ili -njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline ili streptomicine i njihove derivate
3004.101
- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo
3004.20
- koji sadrže ostale antibiotike
3004.201
- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo
3004.3
- koji sadrže homogene ili duge proizvode iz tar. broja 29.37, ali ne sadrže antibiotike
3004.31
- koji sadrže inzulin
3004.311
- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo
3004.32
- koji sadrže adrenokortikalne hormone
3004.321
- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo
3004.39
- - ostali
3004.391
- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo
3004.40
- - koji sadrže alkaloide ili -njihove derivate, ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tar.
broja 29.37 niti antibiotike
3004.401
- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo
3004.50
- ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge proizvode iz tar. broja 29.36
3004.501
- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo
3004.90
- ostalo
3004.902
- - - gotovi lijekovi za prodaju na malo
3004.909
- - - ostalo
30.06
Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 uz ovo poglav-lje
3006.50
- kutije i slogovi za prvu pomoć
32.07
Priprem-ljeni pigmenti, priprem-ljena sredstva za zamućiva-nje i priprema-nje boje, staklasti
emajli i glazure, presvlake, tekući keramički lakovi i slični preparati, koji se upotreb-ljavaju u industriji
keramike, emajlira-nja i stakla, frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili -ljuskica
3207.10
- priprem-ljeni pigmenti, priprem-ljena sredstva za zamućiva-nje, priprem-ljene boje i slični
preparati
3207.20
- staklasti emajli i glazure, presvlake i slični preparati
3207.30
- tekući keramički lakovi i slični preparati
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (267 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
3207.40
- frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili -ljuskica
32.08
Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih
prirodnih polimera, dispergiranih ili otop-ljenih u nevođenom mediju; otopine definirane napomenom 4 uz
ovo poglav-lje
3208.10
- na osnovi poliestera
3208.20
- na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera
32.09
Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih
prirodnih polimera, dispergiranih ili otop-ljenih u vodi:
3209.10
- na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera
3209.90
- ostalo
32.14
Staklarski kitovi, kitovi za cijep-lje-nje, smolni cementi, mase za brtv-lje-nje i drugi kitovi;
ličilačka punila; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutar-njih zidova, podova, stropova i
slično;
3214.10
- staklarski kitovi, kitovi za cijep-lje-nje, smolni cementi, mase za brtv-lje-nje, drugi kitovi i
ličilačka punila
3214.90
- ostalo
32.15
tiskarske boje, tuševi i crnila za pisa-nje ili crta-nje i ostala crnila, uk-ljučujući nekoncentrirane
ili u krutom sta-nju
3215.1
- tiskarske boje
3215.11
- - crna
3215.19
- - ostale
33.04
Proizvodi za u-ljepšava-nje i šminka-nje i proizvodi za -nje-gu kože (osim lijekova), uk-ljučujući
i preparate za zaštitu od sunca ili za pojačava-nje pigmentacije pri sunča-nju ili za tam-nje-nje kože, preparati
za manikir i pedikir
3304.99
- ostalo
3304.999
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
33.07
Preparati za brija-nje, uk-ljučujući i one koji se upotreb-ljavaju prije i nakon brija-nja,
dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupa-nje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni
preparati, nespomenuti ili neuk-ljučeni na drugom mjestu; priprem-ljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani
ili neparfimirani, uk-ljučujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva
3307.90
- ostalo
3307.909
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
34.05
Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za
čišće-nje i slični preparati (uk-ljučujući i one u obliku papira, vate, pusta, netkanih tkanina, celularne plastike
ili celularne gume, impre-gnirani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 34.04
3405.10
- politure, laštila i slični preparati za obuću i kožu
3405.20
politure, laštila i slični preparati za održava-nje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije
3405.30
- politure i slični preparati za karoserije, osim politura za kovine
3405.40
- paste, praškovi i ostali preparati za čišće-nje
3405.90
- ostalo
3406.00
Svijeće, svjećice i sl.
3605.00
Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 36.04
37.01
Fotografske ploče i ravni filmovi, osjet-ljivi na svjetlost, neosvijet-ljeni, bilo od koje-g materijala
osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjet-ljivi na svjetlost,
neosvijet-ljeni, u kasetama ili bez kaseta
3701.10
- za rendgensko snima-nje
3814.00
Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu;
sredstva priprem-ljena za skida-nje premazanih sredstava ili lakova
3820.00
Preparati protiv smrzava-nja i priprem-ljene tekućine za odleđiva-nje
39.05
Polimeri vinilacetata ili drugih vinilestera, u primarnim oblicima; ostali polimeri vinila u
primarnim oblicima:
3905.1
- poluvinilacetat
3905.12
- - u vodenoj disperziji
3905.19
- - ostali
39.19
Samo-ljep-ljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, ukhttp://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (268 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
ljučujući i one u smocima
3919.90
- ostalo
39.20
Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili
koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima
3920.10
- od polimera etilena
3920.101
- - - folija deb-ljine do 12 mikrona u kolutima širine od 50 do 99 mm
39.23
Proizvodi za transport i pakira-nje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali
zatvarači, od plastičnih masa
3923.2
- vreće i vrećice (uk-ljučujući stožaste)
3923.21
- - od polimera etilena
3923.29
- - od ostalih plastičnih masa
3923.40
- kalemovi, kopsovi, cjevčice i slične podloge
3923.90
- ostalo
3923.901
- - - bačve i cisterne
3923.909
- - - ostalo
39.24
Stolno posuđe, kuhi-njsko posuđe i ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, od plastičnih
masa
3924.10
- stolno i kuhi-njsko posuđe i pribor
3924.90
- ostalo
39.25
Građevinski proizvodi za ugrad-nju, od plastičnih masa, nespomenuti ili neobuhvaćeni na
drugom mjestu
3925.10
- spremnici, cisterne, kace i slične posude, obujma iznad 300 l
3925.20
- vrata, prozori i okviri za -njih, pragovi za vrata
3925.30
- kapci, rolete (uk-ljučujući venecijanske rolete) i slični proizvodi i -njihovi dijelovi
3925.90
- ostalo
40.09
Cijevi i crijeva od gume, od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume, s priborom ili bez pribora
(npr. spojnice, ko-ljena, prirubnice)
4009.10
- nepojačani i nekombinirani s drugim materijalima, bez pribora
4009.20
- pojačani ili kombinirani samo s kovinom, bez pribora
4009.40
- pojačani ili kombinirani s drugim materijalima, bez pribora
4009.50
- s priborom
4009.509
- - - ostali
42.02
Kovčezi, škri-nje, neseseri, atašekovčezi, torbe za spise, đačke torbe, futrole za naočale, futrole
za dalekozore, frutrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške i za pišto-lje te slični spremnici;
putne torbe, toaletne torbe, rančevi, ženske torbice, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici
za kovani novac, futrole i korice za mape ili dokumente, tabakere, duhanske vrećice, torbe za alat, športske
torbe, omotači za boce, kutije za dragu-ljarske predmete, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični
spremnici, od kože, umjetne kože, od folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanvlakna ili od
kartona ili potpuno ili pretežno presvučenim tim materijalima ili papirom
4202.1
kovčezi, škri-nje, neseseri, atašekovčezi, torbe za spise, đačke torbe i slični spremnici
4202.11
- - s va-njskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože
4202.12
- - s va-njskom površinom od plastičnih masa ili od tekstilnih materijala
4202.19
- - ostalo
4202.2
- ručne torbe, s remenom za rame ili bez remena za rame uk-ljučujući i one bez ručnih drški
4202.21
- - s va-njskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože
4202.22
- - s va-njskom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih materijala
4202.29
- - ostalo
4202.3
- proizvodi koji se obično nose u -džepu ili ručnoj torbi
4202.31
- - s va-njskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože
4202.32
- - s va-njskom površinom od plastične mase ili od tekstilnih materijala
4202.39
- - ostali
4202.9
- ostalo
4202.91
- - s va-njskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože
4202.92
- - s va-njskom površinom od plastične mase ili od tekstil-nih materijala
4202.99
- - ostalo
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (269 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
43.02
Štav-ljena ili obrađena krzna (uk-ljučujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke),
nesastav-ljene ili sastav-ljene (s dodanim ili bez dodanog drugog materijala), osim onih koji se razvrstavaju u
tar. broj 43.03
4302.1
- cijela krzna, sa ili bez glava, repova, šapa ili nožica, nesastav-ljen
4302.11
- - od nerca
4302.12
- - od pitomog ili div-lje-g zeca
4302.13
- - od ovih vrsta ja-njadi: astrahanske, ja-njadi sa širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi, indijske, kineske, mongolske i tibetske ja-njadi, cijela, sa ili bez glava, repova ili nožica
4302.19
- - ostala
4302.20
- glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili odsječci, nesastav-ljeni
4302.30
- cijela krzna i -njihovi dijelovi ili odsječci, sastav-ljeni
4304.00
Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna
4304.009
- - - proizvodi od umjetnog krzna
44.06
Drveni že-ljeznički i tramvajski pragovi
4406.10
- neimpre-gnirani
4406.101
- - - hrastovi
4406.102
- - - bukovi
4406.109
- - - ostali
4406.90
- ostali
4406.901
- - - hrastovi
4406.902
- - - bukovi
4406.909
- - - ostali
44.18
Građevinska stolarija i ostali drveni proizvodi za građevinarstvo, uk-ljučujući ploče sa saćem,
sastav-ljene parketne ploče, rezanu i cijepanu šindru
4418.10
- prozori, vrataprozori i okviri
4418.20
- vrata, dovratnici i pragovi
4418.30
- parketne ploče
48.05
Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije da-lje prerađen osim u
skladu s napomenom 2 uz ovo poglav-lje
4805.10
- polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting)
48.11
Papir, karton, celulozna vata i listovi i vrpce od celuloznih vlakana, premazani, impre-gnirani,
prekriveni, površinski obojeni, urešeni ili tiskani, u kolutima ili listovima, osim proizvoda iz tar. br. 48.03,
48.09 ili 48.10
4811.2
- papir i karton premazani -ljepilom
4811.29
- - ostalo
4811.299
- - - ostalo
48.14
Zidne tapete i slične papirne pozidnice; papirne vitrofanije za prozore
4814.10
- papir sa zrnatom površinom (»Ingrain«)
4814.20
- zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem premazanim ili prekrivenim slojem plastične
mase, koja ima zrnaste, re-ljefne, bojene, tiskane ili drukčije ukrašene površine
4814.30
- zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem prekrivenim materijalom za pletarstvo,
međusobno spojenim ili nespojenim u paralelne niti ili tkane
4814.90
- ostalo
48.17
Poštanske omotnice (koverte), pisma-omotnice (pisma koverte) dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona, slogovi za dopisiva-nje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona
4817.10
- poštanske omotnice (koverte)
4817.20
- pisma-omotnice (pisma koverte), dopisnice i karte za dopisiva-nje (bez slike)
4817.30
- slogovi za dopisiva-nje u kutijama, vrećicama, notesima i u sličnim pakira-njima, od papira ili
kartona
48.19
Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakira-nje, od papira, kartona, celulozne vate i listova
ili trka od celuloznih vlakana; kartonažni proizvodi od papira ili kartona, re-gistratori i slični proizvodi, koji se
upotreb-ljavaju u uredima, trgovinama ili slično
4819.10
- kutije od valovitog papira ili kartona
4819.20
- složive kutije od nevalovitog papira ili kartona
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (270 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
4819.209
- - - ostale
4819.30
- vreće i vrećice sa širinom osnove od 40 cm ili većom
4819.40
- ostale vreće i vrećice, uk-ljučujući tu-ljke
4819.50
- ostali spremnici za pakira-nje, uk-ljučujući omote za gramofonske ploče
4819.501
- - - kutije va-ljkastog oblika izrađene od više vrsta materijala (»kombi doze«)
4819.60
- kartonažni proizvodi od papira ili kartona (re-gistratori i slični proizvodi), koji se upotreb-ljavaju
u uredima, trgovinama i slično
48.20
Re-gistri, k-njigovodstvene k-njige, podsjetnici, k-njige za naru-džbe, praznične k-njige, agende,
memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi, bi-lježnice, podmetači za pisa-nje kombinirani s upojnim
papirom, korice za slobodne listove (osim običnih k-njigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košu-ljice i
fascikli za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, slogovi s umetkom karbon-papira i slični papirni ili
kartonski proizvodi za pisa-nje, albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za k-njige, od papira ili kartona
4820.10
- re-gistri, k-njigovodstvene k-njige, podsjetnici, k-njige za naru-džbe, priznanične k-njige,
agende, memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi
4820.20
- bi-lježnice
4820.30
- korice za slobodne listove (osim običnih k-njigo-vezačkih korica za uvez k-njiga), mape, košuljice i fascikli za spise
4820.40
- poslovni obrasci u više primjeraka i slogovi s umetkom karbon-papira
4820.50
- albumi za uzorke ili kolekcije
4820.90
- ostalo
4820.901
- - - obrasci
4820.909
- - - ostalo
48.21
Etikete, papirne ili kartonske, svih vrsta, tiskane i netiskane
4821.10
- tiskane
4821.90
- ostale
48.23
Ostali papiri, karton, celulozna vata te listovi i vrpce od celuloznih vlakana, sječeni u određene
veličine ili oblike, drugi proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili listova ili vrpci od
celuloznih vlakana
4823.1
- papir premazan -ljepilom, u kolutima ili vrpcama
4823.11
- - samo-ljepivi
4823.19
- - ostali
4823.40
- role, listovi i diskovi, tisani za re-gistrirajuće aparate
4823.5
- ostali papiri i karton, za tiska-nje, pisa-nje ili druge grafičke svrhe
4823.51
- - tiskani, re-ljefni ili bušeni
4823.59
- - ostalo
4823.60
- papirni ili kartonski poslužavnici, zdjele, ta-njuri, šalice i slično
4823.70
- lijevani ili prešani proizvodi od papirne mase
4823.90
- ostalo
4823.909
- - - ostalo
64.02
Ostala obuća s potplatima i licem (gor-njištem), od kaučuka, gume ili plastične mase
6402.1
- športska obuća
6402.19
- - ostalo
6402.20
- obuća s licem od traka ili reme-nja spojenih s potplatom ukiva-njem čepova
6402.30
- ostala obuća s kapicom od kovine
6402.9
- ostala obuća
6402.91
- - koja pokriva gleža-nj
6402.99
- - ostalo
64.03
Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili umjetne kože (rekonstituirane) i
licem (gor-njištem) od kože
6403.1
- športska obuća
6403.19
- - ostalo
6403.20
- obuća s potplatima od kože i licem (gor-njištem) od kožnih remenova koji idu preko rista i oko
palca
6403.30
- obuća s drvenim potplatom, bez tabanice i bez kapice od kovine
6403.40
- ostala obuća s kapicom od kovine
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (271 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
6403.5
- ostala obuća s potplatima od kože
6403.51
- - koja pokriva gleža-nj
640.59
- - ostala
6403.9
- ostala obuća
6403.91
- - koja pokriva gleža-nj
6403.99
- - ostala
64.05
Ostala obuća
6405.10
- s licem od kože ili umjetne kože
6405.20
- s licem od tekstilnih materijala
6504.00
Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili izrađeni sastav-lja-njem vrpci bilo od koje-g materijala,
uk-ljučujući i podstav-ljene ili ukrašene
65.05
Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili kačkani ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih metražnih
materijala (osim vrpci), uk-ljučujući podstav-ljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo koje-g materijala, uključujući podstav-ljene ili ukrašene.
6505.10
- mreže za kosu
6505.90
- ostalo
65.06
Ostala pokrivala glave, uk-ljučujući podstav-ljena ili ukrašena
6506.10
- zaštitna pokrivala (kacige, š-ljemovi i slično)
6506.9
- ostala
6506.91
- - od kaučuka, gume ili plastične mase
6506.92
- - krznena
6506.99
- - od ostalih materijala
6507.00
Vrpce za unutar-nje opšiva-nje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i podbradnici, za
pokrivala glave
66.01
Kišobrani i suncobrani (uk-ljučujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)
6601.10
- vrtni i slični kišobrani-suncobrani
6601.9
- ostalo
6601.91
- - teleskopski
6601.99
- - ostalo
6602.00
Štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i slično
66.03
Dijelovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 66.01 i 66.02
6603.10
- drške
6603.20
- okviri za kišobrane, uk-ljučujući montirane okvire na šipkama (štapovima)
6603.90
- ostalo
68.02
Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škri-ljevca) i proizvodi od -njih, osim
proizvoda iz tar. broja 68.01; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uk-ljučujući i od škri-ljevca),
na podlozi ili bez podloge; umjetno obojane granule, -ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uk-ljučujući od
škri-ljevca)
6802.2
- ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi od -nje-ga, jednostavno sječen ili rezan
pilom, s ravnom glatkom površinom
6802.21
- - mramor, travertin i alabaster
6802.22
- - ostali vapnenački kamen
6802.29
- - ostali kamen
6802.9
- ostalo
6802.91
- - mramor, travertin i alabaster
6802.92
- - ostali vapnenački kamen
6802.99
-- ostali kamen
68.04
Mlinsko kamenje, brusovi, brusne ploče i slično bez postolja, za mljevenje, brušenje, oštrenje
poliranje, izravnavanje ili sječenje, brusovi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi dijelovi od prirodnog
kamena, od aglomeriranoga prirodnog ili umjetnog abrazivnog materijala, ili od keramike s dijelovima ili bez
dijelova od drugih materijala
6804.2
- ostalo
6804.22
- - od ostalih aglomeriranih abrazivnih materijala ili od keramike
6804.30
- brusovi za ručno oštrenje ili poliranje:
6804.309
- - - od umjetnih materijala
68.05
Abrazivni materijali, prirodni ili umjetni, u obliku praha ili zrna, naneseni na podlogu od tekstila,
papira, kartona ili drugih materijala, uključujući isječene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene
6805.10
- na podlozi od tekstilnih tkanina
6805.20
- na podlozi od papira ili kartona
6805.30
- na podlozi od ostalih materijala
68.06
Vuna od troske (zgure), vuna od kamena i slične mineralne vune, ekspandirani ili listasti
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (272 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
vermikulit, ekspandirane gline, pjenušava troska i slični ekspandirani mineralni materijali, mješavine i
proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka, osim onih iz
tarifnih brojeva 68.11, 68.12 ili iz poglavlja 69
6806.10
- vuna od troske, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mješavine),
u rasutom staju, listovima, pločama i smocima
68.07
Proizvodi do bitumena ili od sličnih materijala (npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana
kamenog ugljena)
6807.10
- u smocima
6807.90
- ostalo
6807.909
- - - ostalo
6808.00
Ploče, pločice, blokovi i slično, od biljnih vlakana, slame, šuške, iverja, piljevine ili drugih
otpadaka, od drveta, aglomerirani cementom, sadrom ili drugim mineralnim vezivim sredstvima
68.09
Proizvodi od sadre ili mješavine na osnovi sadre
6809.1
- daske, listovi, ploče, pločice i slični proizvodi, neukrašeni
6809.11
- - prevučeni ili pojačani papirom ili kartonom
6809.19
- - ostalo
6809.90
- ostali proizvodi
68.12
Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijeva
karbonata; proizvodi od tih mješavina ili od azbesta (pr. Pređa, tkanine, odjeća, pokrivala za glavu, obuća,
brtve), pojačani ili nepojačani, osim proizvoda iz tar. broja 68.11 i 68.13
6812.10
- prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta s magnezijevim
karbonatom
6812.20
- pređa
6812.30
- užad i konopi, pleteni ili nepleteni
6812.40
- tkani ili pleteni materijali
6812.50
- odjeća, pribor za odjeću, obuća i pokrivala za glavu
6812.60
- papir, karton i pust
6812.70
- brtveni materijal od prešanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili smotaka
6812.90
- ostalo
6812.909
- - - ostalo
68.13
Tarni materijal i proizvodi od tarnog materijala (npr. ploče, valjci, vrpce, segmenti, diskovi,
podloške, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi azbesta, ostalih mineralnih materijala
ili celuloze, uključujući i kombinirane s tekstilom ili drugim materijalima
6813.10
- obloge i ploče za kočnice
6813.109
- - - ostale
6813.90
- ostalo
6813.909
- - - ostalo
69.04
Keramičke i zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično
6904.10
- zidarske opeke:
6904.101
- - - pune, dimenzija 250 x 120 x 65
6904.102
- - - giter, dimenzija 250 x 120 x 65
6904.103
- - - blok, dimenzija 290 x 190 x 190
6904.104
- - - blok, dimenzija 250 x 190 x 190
6904.105
- - - blok, dimenzija 250 x 250 x 140
6904.109
- - - ostale
6904.90
- ostalo
6904.901
- - - stropne ispune dimenzija 250 x 380 x 140
6904.902
- - - stropne ispune dimenzija 390 x 120 x 160
6904.903
- - - pločice za gredice dimenzija 250 x 120 x 40
6904.909
- - - ostalo
69.05
Crijep, dijelovi dimnjaka, ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo
6905.10
- crijep
6905.101
- - - tlačni, dimenzija 350 x 200
6905.102
- - - tlačni, valoviti, dimenzija 340 x 200
6905.103
- - - biber, dimenzija 380 x 180
6905.104
- - - žljebnjaci dimenzija 375 x 200
6905.109
- - - ostali
6905.90
- ostalo
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (273 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
69.10
Sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari
i slični sanitarni proizvodi, keramički
6910.10
- porculanski
6910.90
- ostalo
70.05
Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, sa slojem ili bez
sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajućeg sloja, ali dalje neobrađeno
7005.30
- armirano staklo
70.17
Stakleni proizvodi za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduirani ili
negraduirani, kalibrirani ili nekalibrirani
7017.10
- od taljenog kremena, ili drugog taljenog silicijeva dioksida
7017.109
- - - ostali
7017.20
- od ostalog stakla, koje ima linearni koeficijent širenja ili dilatacije do 5 x 106 po Kelvinu, na
temperaturi između 00C i 3000C
7017.90
- ostalo
73.06
Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan
način), od željeza ili čelika
7306.20
- zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri bušenju za pridobivanje
nafte ili plina
7306.202
- - - proizvodne cijevi vanjskog promjera manjeg od 3 1/2žž
7306.209
- - - ostale
7306.50
- ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od ostalih legiranih čelika
7306.509
- - - ostale
7306.90
- ostalo
73.08
Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr.
mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori
te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični, limovi, šipke, profili i slično,
pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični
7308.10
- mostovi i sekcije mostova
7308.20
- tornjevi i rešetkasti stupovi
7308.40
- oprema za skele, oplate, potpornje i potpornje za jamska okna
7308.409
- - - ostalo
7309.00
Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim stlačenih ili
ukapljenih plinova), željezni ili čelični, obujma većeg od 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske
izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
7309.001
- - - kontejneri za prijevoz robe
7309.009
- - - ostalo
7311.00
Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, željezni ili čelični
7311.009
- - - ostali
73.12
Željezni ili čelični strukovi od žice, užad, kabeli, pletene vrpce, grljci i slično električno
neizolirani
7312.10
- upredena žica, užad i kabeli
7312.109
- - - ostalo
7312.1099 - - - - ostalo
7312.90
- ostalo
7312.909
- - - ostalo
7313.00
Bodljikava žica od željeza ili čelika: usukna vrpca ili jednostruka plosnata žica, s bodljama ili
bez njih i lagano usukana dvostruka žica koju se rabi za ograđivanje, željezna ili čelična
73.14
Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice;
rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili vrpce, željezni ili čelični
7314.4
- ostale rešetke, mreže i ograde od žice
7314.41
- - prevučene cinkom
7314.42
- - prevučene plastičnom masom
7314.49
- - ostale
73.15
Lanci i njihovi dijelovi, željezni ili čelični
7315.1
- zglobno-člankasti lanci i njihovi dijelovi
7315.11
- - valjkasti lanci
7315.12
- - ostali lanci
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (274 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
7315.19
- - dijelovi
7315.20
- lanci protiv klizanja
7315.8
- ostali lanci
7315.81
- - lanci od karika s prečkama
7315.82
- - ostali, zavareni člankasti
7315.89
- - ostali
7315.90
- ostali dijelovi
7316.00
Sidra (kotve), čaklje ili njihovi dijelovi, željezni ili čelični
73.17
Čavli, čavlići, pribodnice za ploče za crtanje, valoviti čavli, pojedinačne prošivne spojnice,
zašiljeni čavli (osim onih iz tarifnog broja 83.05) i slični predmeti, željezni ili čelični, sa glavom ili bez glave od
drugog materijala, isključujući takve proizvode s bakrenom glavom:
7317.001
- - - za željezničke kolosijeke
7317.002
- - - teks
73.18
Vijci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući
elastične podloške) i slični proizvodi, željezni ili čelični
7318.1
- proizvodi s navojem
7318.11
- - vijci za pragove
7318.12
- - ostali vijci za drvo
7318.13
- - vijci s kukom i vijci s prestenom
7318.14
- - samourezni vijci
7318.19
- - ostalo
7318.2
- proizvodi bez navoja
7318.21
- - elastične podloške i druge sigurnosne podloške
7318.23
- - zakovice
7318.24
- - klinovi i rascjepke
7318.29
- - ostalo
73.21
Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje),
rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski
aparati; neelektrični i njihovi dijelovi: željezni ili čelični
7321.11
- - na plin ili na plin i na druga goriva
7321.13
- - na kruta goriva
73.23
Stolni, kuhinjski i drugi predmeti za kućanstvo i njihovi dijelovi, željezni ili čelični; željezna ili
čelična vuna; željezne ili čelične spužve, jastučići, rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene
7323.10
- željezna ili čelična vuna; spužve, jastučići, rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične
namjene
7323.9
- ostalo
7323.93
- - od nehrđajućeg čelika
7323.931
- - - posuđe
7323.939
- - - ostalo
73.26
Ostali proizvodi, željezni ili čelični
7326.1
- otkivci i otpresci, dalje neobrađeni
7326.19
- - ostali
7326.20
- proizvodi od žice
7326.209
- - - ostali
7326.90
- ostali
7326.909
- - - ostalo
76.10
Aluminijske konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr.
mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih,
pragovi za vrata i ograde); limovi, šipke profili, cijevi i slično od aluminija pripremljeni za uporabu u
konstrukcijama
7610.10
vrata, prozori i okviri za njih te pragovi za vrata
7610.109
- - - ostalo
7610.90
- ostalo
7610.901
- - - pripremljeni elementi za konstrukcije
7610.909
- - - ostalo
7611.00
Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici od aluminija, za bilo koji materijal (osim
stlačenih ili ukapljenih (tekućih) plinova), obujma većeg od 300 l, sa ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (275 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
7611.001
- - - s oblogom ili toplinskom izolacijom
7611.009
- - - ostalo
76.14
Upredena žica, užad, pletene vrpce i slično, od aluminija, električno neizolirani
7614.10
- s čeličnom jezgrom
7614.90
- ostalo
8304.00
Ormari za arhive, ormari za kartoteke, kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za
pera, stalci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od običnih kovina, osim uredskog pokućstva iz tar.
broja 94.03
83.09
Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči) kapice za
boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakiranje od običnih kovina
8309.90
- ostalo
8309.902
- - - plombe neobrađene
8309.903
- - - plombe, obrađene
8309.909
- - - ostalo
84.02
Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu
8402.1
- kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare
8402.11
- - vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare preko 45 t/h
8402.111
- - - glavni brodski parni kotlovi
8402.112
- - - ostali, kapaciteti do 300 t/h
8402.119
- - - ostali, kapaciteti preko 300 t/h
8402.12
- - vodocijevni kotlovi ds proizvodnjom pare do 45 t/h
8402.121
- - - glavni brodski parni kotlovi
8402.129
- - - ostali
8402.19
- - ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibrid-ne kotlove
8402.191
- - - glavni brodski parni kotlovi
8402.192
- - - plamenocijevni kotlovi
8402.193
- - - vrelouljni kotlovi
8402.199
- - - ostali
8402.20
- kotlovi za pregrijanu vodu
8402.201
- - - loženi usitnjenim drvom
8402.209
- - - ostali
8402.90
- dijelovi
84.03
Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 84.02
8403.90
- dijelovi
84.04
Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (npr. predgrijači napojne vode,
pregrijači uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova) kondenzatori za energetske jedinice
za vodenu ili drugu paru
8404.90
- dijelovi
84.06
Turbine na vodenu i drugu paru
8406.90
- dijelovi
84.16
Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući meha-ničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke ukla-njače pepela i slične uređaje
8416.20
- ostali plamenici za ložišta, uk-ljučujući kombinirane plamenike
8416.209
- - - ostali
84.18
Hlad-njaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvod-nju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisaljke; osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 84.15
8418.2
- hlad-njaci za kućanstvo
8418.21
- - kompresijski
8418.22
- - apsorpcijski, električni
8418.29
- - ostali
8418.50
- ostali sanduci, ormari, vitrine i slično pokućstvo, za hlađe-nje i zamrzava-nje
84.19
Strojevi, uređaji i labolatorijska oprema (pail električno grijana), za obradu materijala
postupcima što počivaju na promjeni temperature kao što je grija-nje, kuha-nje, prže-nje, destilacija,
rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, pare-nje, suše-nje, isparava-nje, kondenzacija ili hlađe-nje, osim
strojeva ili uređaja za kućanstvo neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (276 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8419.1
neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode
8419.111
- - - za kućanstvo
8419.119
- - - ostala
8419.191
- - - za kućanstvo
8419.191
- - - ostala
8419.40
- uređaji za destilaciju ili rektifikaciju
8419.401
- - - rektifikacijske kolone za proizvod-nju kisika
8419.409
- - - ostali
8419.8
- ostali strojevi, uređaji i oprema
8419.81
- - za pripremu toplih napitaka ili za kuha-nje ili grija-nje hrane
8419.819
- - - ostali
8419.89
- - ostali
8419.899
- - - ostali
8419.8999 - - - - ostali
84.20
Kalandri i drugi strojevi za va-lja-nje, osim za kovine ili staklo, te va-ljci za -njih
8420.10
- kalandri i ostali strojevi za va-lja-nje
8420.101
- - - za glača-nje rub-lja
8420.1011 - - - - za kućanstvo
84.21
Centrifuge, uk-ljučujući centrifuge za suše-nje; uređaji za filtrira-nje i pročišćava-nje tekućina ili
plinova
8421.1
- centrifuge, uk-ljučujući centrifuge za suše-nja
8421.121
- - - za kućanstvo
8421.2
- uređaji za filtrira-nje i pročišćava-nje tekućina
8421.29
- - ostali
8421.299
- - - ostali
8421.3
- uređaji za filtrira-nje i pročišćava-nje plinova
8421.31
- - filteri za usisni zrak za motore s unutar-njim izgara-njem
8421.319
- - - ostali
8421.39
- - ostali
8421.399
- - - ostali
8421.9
- dijelovi:
8421.91
- - centrifuga, uk-ljučujući i centrifuge za suše-nje
8421.919
- - - ostalo
8421.99
- - ostali
84.23
Vage (osim vaga osjet-ljivosti do 5 centigrama) uk-ljučujući i strojeve za broje-nje i kontrolu
koje rade na osnovi vaga-nja mase; utezi za vage svih vrsta
8423.30
- vage za konstantnu masu i vage za ispušta-nje unaprijed određene mase materijala u vrećice,
vreće ili spremnike, uk-ljučujući odmjerne (dozirne) vage
8423.8
- ostale
8423.81
- - najveće-g kapaciteta vaga-nja do 30 kg
8423.82
- - kapaciteta vaga-nja preko 30 do 5000 kg
8423.829
- - - ostalo
8423.89
- - ostale
8423.891
- - - mosne (že-ljezničke i kolske)
8423.899
- - - ostale
84.24
Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbaciva-nje, štrca-nje i raspršiva-nje tekućina ili
praha; aparati za gaše-nje požara, pa i s pu-nje-njem; pišto-lji za štrca-nje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbaciva-nje mlaza
8424.10
- aparati za gaše-nje požara, napu-njeni ili nenapu-njeni
8424.109
- - - ostali
8424.8
- ostali uređaji
8424.81
- - za po-ljoprivredu ili hortikulturu
8424.819
- - - ostali
84.27
Viličari; ostala kolica s uređajima za diza-nje ili rukova-nje
8427.20
- ostali samokretni
8427.209
- - - ostali
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (277 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8427.90
- ostala
84.28
Ostali strojevi i uređaji za diza-nje, rukova-nje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube,
prijenosnice (transporteri) i (žičare)
8428.20
- pneumatski elevatori i prijenosnice (transporteri)
8428.209
- - - ostali
8428.3
- ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal
8428.39
- - ostali
8428.399
- - - ostali
84.32
Strojevi za pripremu i kultivira-nje zem-lje u po-ljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; va-ljci za
trav-njake i športske terene
8432.10
- plugovi
8432.2
- brane, ta-njurače, kultivatori, p-ljevilice i kopačice
8432.21
- - ta-njurače
8432.29
- - ostalo
8432.30
- strojevi za sija-nje, sađe-nje i presađiva-nje
8432.301
- - - sadilice šumskih sadnica
8432.309
- - - ostali
8432.40
- razmetlice staj-njaka i kemijskog gnojiva
8432.80
- ostali strojevi
84.33
Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu po-ljoprivrednih proizvoda uk-ljučujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišće-nje ili sortira-nje jaja, voća ili drugih
po-ljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tb 84.37
8433.1
- kosilice trave za trav-njake, parkove i športske terene
8433.11
- - motorne, s reznim uređajem što se vrti vodoravno
8433.19
- - ostale
8433.20
- ostale kosilice, uk-ljučujući polužne kosilice za prik-ljučiva-nje na traktor
84.38
Strojevi i uređaji što nisu spomenuti niti uk-ljučeni u drugim tarifnim brojevima ovog poglav-lja,
za industrijsku pripremu ili proizvod-nju hrane ili pića, osim strojeva za dobiva-nje (ekstrakciju) ili pripremu
životi-njskih ili stabilnih bi-ljnih masti i u-lja
8438.50
- strojevi za preradu mesa
8438.60
- strojevi za preradu voća, oraha i povrća
84.52
Strojevi za šiva-nje, osim strojeva za prošiva-nje k-njiga iz tar. broja 84.40; pokućstvo, postolja i poklopci posebno priprav-ljeni za strojeve za šiva-nje; igle za strojeve za šiva-nje
8452.10
- strojevi za šiva-nje za kućanstvo
84.57
Obradni centri za strojnu obradu, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom
stanicom) i transfer-strojevi sa više stanica, za obradu kovina
8457.20
- strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom)
8457.30
- transfer – strojevi s više stanica
84.58
Tokarilice za obradu kovina skida-njem čestica (uk-ljučujući centre za tokare-nje)
8458.1
- horizontalne tokarilice:
8458.19
- - ostale
84.59
Alatni strojevi za obradu kovina odvaja-njem čestica (uk-ljučujući strojeve s radnim jedinicama
na vodilicama) za buše-nje; razvrstava-nje, gloda-nje, ureziva-nje i nareziva-nje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokare-nje) iz tar. broja 84.58
8459.2
- ostali strojevi za buše-nje svrdlom
8459.29
- ostali
8459.299
- - - ostali
8459.6
- ostale glodalice
8459.61
- - numerički uprav-ljane
8459.619
- - - ostale
8459.69
- - ostale
8459.699
- - - ostale
84.60
Alatni strojevi za skida-nje srha, oštre-nje, bruše-nje, vlačno glača-nje (hona-nje), glača-nje
brusnom prašinom (lepa-nje), polira-nje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kemeta pomoću bruseva,
abraziva ili sredstava za polira-nje, osim za ozub-ljiva-nje reza-njem ili bruše-njem ili za dovršava-nje
zupčanika iz tar. broja 84.61
8460.2
ostali strojevi za bruše-nje kod kojih se pozicionira-nje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti
od najma-nje 0,01 mm
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (278 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8460.29
- - ostali
8460.292
- - - za ko-ljenasta vratila
8460.3
- strojevi za oštre-nje
8460.39
- - ostali
84.61
Alatni strojevi za bla-nja-nje, dub-lje-nje, provlače-nje, ozub-ljiva-nje, bruše-nje i dovršava-nje
zupčanika, reza-nje pilom, odsjeca-nje i drugi alatni strojevi za obradu odvaja-njem čestica kovina ili kemeta
što nisu spomenuti niti uk-ljučeni drugdje
8461.50
- strojne pile i ostali strojevi za odsjeca-nje
84.81
Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uk-ljučujući
ventile za sma-nje-nje pritiska i termostatski uprav-lja-nje ventilima
8481.10
- ventili za sma-nje-nje pritiska
8481.109
- - - ostali
8481.30
- nepovratni ventili
8481.309
- - - ostali
8481.40
- sigurnosni ventili
8481.409
- - - ostali
8481.80
- ostali uređaji
8481.801
- - - re-gulacijski ventili s elektromehaničkim i pneumatskim pogonom
8481.806
- - - armature za jednocijevno i dvocijevno centralno grija-nje nazivnog otvora od 3/8" do 3/4"
85.01
Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agre-gata)
8501.3
- ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje
8501.31
- - snage do 750 W
8501.319
- - - ostali
8501.33
- - snage preko 75 kW do 375 kW
8501.339
- - - ostali
8501.40
- ostali motori izmjenične struje, monofazni
8501.409
- - - ostali
8501.4099 - - - - ostali
8501.5
- ostali motori izmjenične struje, višefazni
8501.51
- snage do 750 W
8501.519
- - - ostali
8501.5199 - - - - ostali
8501.52
- snage preko 750W do 75kW
8501.529
- - - ostali
8501.5299 - - - - ostali
85.02
Električni generatorski agre-gati i rotacijski konvertori (pretvarači):
8502.1
- generatorski agre-gati s klipnim motorima s unutar-njim izgara-njem na pa-lje-nje pomoću
kompresije (dizelski ili poludizelski motori):
8502.11
- - snage do 75 kVA:
8502.119
- - - ostali
8502.12
- - snage preko 75 do 375 kVA:
8502.129
- - - ostali
8502.13
- - snage preko 375 kVA
8502.139
- - - ostali
8502.20
- generatorski agre-gati s klipnim motorima s unutar-njim izgara-njem na pa-lje-nje pomoću
svijećice
8502.209
- - - ostali
8502.3
- ostali generatorski agre-gati
8502.39
- - ostali
8502.391
- - - istosmjerne struje
8502.3919 - - - - ostali
8502.399
- - - izmjenične struje
8502.3999 - - - - ostali
8502.40
- električni rotacijski konvertori (pretvarači)
8502.409
- - - ostali
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (279 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
85.04
Električni transformatori, statički konvertori (npr. Isprav-ljači) i industrijski svici
8504.10
- balasti za žaru-lje i cijevi s izbija-njem
8504.109
- - - ostali
8504.3
- ostali transformatori
8504.34
- - snage preko 500 kVA
8504.349
- - - ostali
8504.40
- statički konvertori (pretvarači)
8504.409
- - - ostali
85.05
Elektromagneti, permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti
poslije magnetizira-nja, stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili
permanentnih magneta; elektromagnetne spojke i kočnice; elektromagnetne glave za diza-nje
8505.20
- elektromagnetne spojke i kočnice
85.30
Električna oprema za signalizaciju (osim za prijenos poruka), sigurnost, uprav-lja-nje i kontrolu
prometa na že-ljezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutar-njim vodenim putovima, parkiralištima,
lučkim instalacijama ili zračnim lukama (osim opreme iz tarifnog broja 86.08)
8530.10
- oprema za že-ljezničke i tramvajske pruge
8530.80
- ostala oprema
85.39
Električne žaru-lje s nitima i električne žaru-lje s izbija-njem, uk-ljučujući zatvorene reflektorske
uloške s ugrađenim žaru-ljama, ultra-ljubičaste i infracrvene žaru-lje, lučne žaru-lje
8539.2
- ostale žaru-lje s nitima, isk-ljučujući ultra-ljubičaste i infracrvene žaru-lje
8539.29
- - ostale
85.44
Izolirana žica (uk-ljučujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uk-ljučujući koaksijalne
kabele) i ostali izolirani elekt. vodiči, s konektorima ili bez konektora, kabeli od optičkih vlakana izrađeni od
pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora
8544.1
- žica za namote:
8544.111
- - - promjera do 2,50 mm
8544.20
- koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči
86.01
Tračničke lokomotive napajane iz va-njskog izvora elektriciteta ili iz električnog akumulatora
8601.10
- napajane iz va-njskog izvora elektriciteta
8601.102
- - - za normalni kolosijek
8601.109
- - - ostale
86.02
Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi
8602.10
- dizelske električne lokomotive
8602.90
- ostalo
8602.901
- - - dizelske mehaničke, u »S« izvedbi
8602.902
- - - dizelske hidraulične
8602.909
- - - ostalo
86.03
Samokretni že-ljeznički i tramvajski putnički i teretni vagoni, osim onih iz tar. br. 86.04
8603.10
- napajani iz va-njskog izvora elektriciteta
8603.101
- - - tramvajska motorna kola, putnička
8603.102
- - - motorni vlakovi, putnički
8603.103
- - - motorni vagoni, putnički
8603.109
- - - ostali
8603.90
- ostali:
8603.901
- - - motorni vlakovi, putnički
8603.902
- - - motorni vagoni, putnički
8603.909
- - - ostali
8605.00
Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i
ostali željeznički i tramvajski vagoni za specijalne svrhe, nesamokretni (osim onih iz tar. br. 86.04):
8605.001
- - - sanitetski
8605.002
- - - željeznički vagoni: putnički, poštanski, prtljažni i službeni
8605.009
- - - ostali
86.06
Željeznički i tramvajski teretni vagoni, nesamokretni:
8606.10
- vagoni cisterne i slični
8606.20
- vagoni s izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606.10
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (280 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8606.30
- samoistovarni vagoni, osim onih iz podbrojeva 8606.10 i 8606.20
8606.9
- ostali:
9606.91
- - s krovom i zatvoreni:
8606.911
- - - za prijevoz žive ribe
8606.919
- - - ostali
8606.92
- - otvoreni, s fiksnim stranicama visine veće od 60 cm
8606.99
- - ostali:
8606.991
- - - tramvajski vagoni
8606.999
- - - ostali
86.07
Dijelovi tračničkih vozila:
8607.1
- okretna postolja, osovinski slogovi i njihovi dijelovi:
8607.11
- - pogonska okretna postolja
8607.12
- - ostala okretna postolja
8607.30
- vučni uređaji (s kukom i ostali), odbojnici i njihovi dijelovi
8609.00
Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno zasnovani i
opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:
8609.009
- - - ostali
87.01
Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):
8701.20
- cestovni tegljači (»šleperi«) za poluprikolice:
8701.202
- - - rabljeni, snage motora do 300 kW
8701.204
- - - rabljeni, snage veće od 300 kW
87.02
Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba uračunavajući vozača
8702.10
- s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili
poludizelski):
8702.101
- - - autobusi, novi
8702.102
- - - autobusi, rabljeni
8702.90
- ostala:
8702.901
- - - ostali autobusi, novi
8702.902
- - - ostali autobusi, rabljeni
8702.903
- - - trolejbusi
8702.909
- - - ostala
87.03
Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom zasnovana za prijevoz osoba (osim vozila iz
tar. br. 87/02) uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa »karavan«, »kombi« itd i
trkaće automobile
8703.2
- ostala vozila s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem i paljenjem pomoću svjećice, osim s
rotacijskim klipnim motorima
8703.21
- - obujma cilindra do 1000 cmł:
8703.212
- - - osobni automobili, rabljeni
8703.219
- - - ostala, rabljena
8703.22
- - obujma cilindra preko 1000 do 1500 cmł:
8703.222
- - - osobni automobili, rabljeni
8703.229
- - - ostala, rabljena
8703.23
- - obujma cilindra preko 1500 do 3000 cmł:
8703.232
- - - osobni automobili, rabljeni
8703.235
- - - terenska vozila, rabljena
8703.239
- - - ostala, rabljena
8703.24
- - obujma cilindra preko 3000 cmł:
8703.242
- - - osobni automobili, rabljeni
8703.245
- - - terenska vozila, rabljena
8703.249
- - - ostala, rabljena
8703.3
- ostala vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije
(dizelskim ili poludizelskim)
8703.31
- - obujma cilindra do 1500 cmł:
8703.312
- - - osobni automobili, rabljeni
8703.319
- - - ostala, rabljena
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (281 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8703.32
- - obujma cilindra preko 1500 do 2500 cmł:
8703.322
- - - osobni automobili, rabljeni
8703.325
- - - terenska vozila, rabljena
8703.329
- - - ostala, rabljena
8703.33
- - obujma cilindra preko 2500 cmł:
8703.332
- - - osobni automobili, rabljeni
8703.335
- - - terenska vozila, rabljena
8703.339
- - - ostala, rabljena
8703.90
- ostala
8703.902
- - - osobni automobili, rabljeni
8703.909
- - - ostala, rabljena
87.04
Motorna vozila za prijevoz robe
8704.2
- ostala, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim
ili poludizelskim):
8704.23
- - bruto mase preko 20 t
8704.231
- - - cisterne
8706.00
Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05
8706.002
- - - za traktore
87.07
Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. broja. 87.01 do 87.05
8707.10
- za vozila iz tar. broja 87.03
8707.90
- ostale:
8707.901
- - - za autobuse i trolejbuse
8707.902
- - - zatvoreni aluminijski sanduci za kamione
8707.909
- - - ostale
87.08
Dijelovi i pribori za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05
6708.10
- branici i njihovi dijelovi
8708.2
- ostali dijelovi i pribor karoserija (uključujući i kabine):
8708.291
- - - aluminijske stranice kamionskih sanduka
8708.3
- kočnice i servo-kočnice i njihovi dijelovi:
8708.39
- - ostale
8708.9
- ostali dijelovi i pribor:
8708.92
- - ispušni lonci i ispušne cijevi
8708.93
- - spojke i njihovi dijelovi
8708.99
- - ostali:
8708.991
- - - zglobovi, spone i vodilice mosta osim homokinetičkih zglobova s kardanskim križem
8708.992
- - - ostali dijelovi i pribor. obrađeni
8708.999
- - - ostali dijelovi i pribor, neobrađeni
87.11
Motocikl (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom
prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice
8711.10
- s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra do 50 cmł
8711.20
s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 50 od 250 cmł
8711.201
- - - novi
8711.209
- - - rabljeni
8711.30
s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 250 do 500 cmł
8711.301
- - - novi
8711.309
- - - rabljeni
8711.40
s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 500 do 800 cmł
8711.401
- - - novi
8711.409
- - - rabljeni
8711.50
s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 800 cmł
8711.509
- - - rabljeni
8711.90
- ostalo
8711.901
- - - bočne prikolice
8711.909
- - - ostalo
87.14
Dijelovi i pribor vozila iz tar. brojeva 87.11 do 87.13
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (282 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8714.1
- za motocikle (uključujući i mopede):
8714.11
- - sjedala
8714.9
-ostali
8714.92
- - naplaci i žbice kotača
8714.93
- - glavine (osim glavina s kočnicom) i slobodni lanča-nici
8714.94
- - kočnice, uključujući glavine s kočnicom i njihovi dijelovi
8714.95
- - sjedala
87.16
Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna, njihovi dijelovi
8716.20
- samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe
8716.209
- - - ostale
9716.3
- ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe
8716.31
- - prikolice – cisterne i poluprikolice – cisterne:
8716.311
- - - za ukapljene plinove
8716.40
- ostale prikolice i poluprikolice
8716.80
- ostala vozila
89.03
Jahte i ostala plovila za šport ili razbibrigu; brodice na vesla i kanui
8903.10
- na napuhavanje
8903.9
- ostalo
8903.92
- - motorne brodice, osim brodica s izvanbrodskim motorom
8903.99
- - ostalo
94.01
Sjedala (osim onih iz tar. broja 94.02) uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi
dijelovi
9401.30
- okretna sjedala s podešavanjem promjenljive visine
9401.90
- dijelovi:
9401.902
- - - od kovina, osim amortizera
9401.903
- - - amortizeri
9401.904
- - - od plastičnih masa
94.04
Nosači madraca; oprema za krevete i slična roba (npr. madraci, popluni, perine, jastuci i
jastučići) s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom, ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući
presvučene
9404.10
- nosači madraca
9404.2
- madraci:
9404.21
- - od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene
9404.29
- - od ostalih materijala
9404.30
- vreće za spavanje
9404.90
- ostalo
9406.00
Montažne zgrade
9406.001
- - - od plastičnih masa
9406.002
- - - od cementa, betona ili umjetnog kamena
9406.004
- - - od čelika
9406.005
- - - od drva
9406.009
- - - ostale
9602.00
Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih
materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, parafina, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili
od mase za modeliranje i drugi uobličeni ili rezbareni proizvodi, na drugom mjestu nespomenuti niti
obuhvaćeni; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine koju se razvrstava u tar. br. 35.03) i proizvodi od
nestvrdnute želatine
9602.001
- - - kapsule od želatine za farmaceutske svrhe
9602.002
- - - biljni i mineralni materijali obrađeni i proizvodi od tih materijala
9602.009
- - - ostalo
96.06
Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i
ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad
9606.10
- kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način i njihovi dijelovi
9606.2
- dugmad:
9606.21
- - od plastične mase, nepresvučena tekstilnim materijalom
9606.22
- - od običnih kovina, nepresvučena tekstilnim materijalom
9606.29
- - ostala
9606.30
- dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (283 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
96.07
Patentni zatvarači i njihovi dijelovi
9607.1
- patentni zatvarači:
9607.11
- - sa zupcima od običnih kovina
9607.19
- - ostali
9607.20
- dijelovi
96.08
Kemijske olovke, flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala;
nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje, patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična
držala; dijelovi (uklju-čujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim iz tar. broja 96.09
9608.10
- kemijske olovke
9608.20
- flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugoga poroznog materijala:
9608.209
- - - ostali
9608.3
- naliv pera i slična pera na punjenje:
9608.31
- - za crtanje tušem
9608.39
- - ostalo
9608.40
- patent-olovke
9608.50
- slogovi proizvoda iz dva ili više prethodnih podbrojeva
9608.60
- ulošci za kemijske olovke
9608.9
- ostalo:
9608.91
- - pera i njihovi vrhovi:
9608.911
- - - pera za pisanje. zlatna
9608.912
- - - ostala pera za pisanje
9608.913
- - - pera za crtanje – redis
9608.919
- - - vrhovi pera
9608.99
- - ostalo:
9608.992
- - - ulošci za flomastere
9608.999
- - - ostalo
96.09
Olovke (osim olovaka iz tarifnog broja 96.08), pisaljke, mine za olovke, ugljen za crtanje, krede
za pisanje ili crtanje i krojačke krede:
9609.10
- olovke i pisaljke, s minom zatvorenom u čvrstom omo-taču
9609.20
- mine za olovke, crne ili u boji
9609.90
- ostalo
DODATAK II.
HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE
ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ
ZAJEDNICE navedene u članku 18., stavak (3)
Carine će se sniziti kako slijedi:
– danom stupa-nja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 70% osnovne carine,
– 1. siječ-nja 2003. godine carine će se sniziti na 50% osnov-ne carine,
– 1. siječ-nja 2004. godine carine će se sniziti na 40% osnovne carine,
– 1. siječ-nja 2005. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine,
– 1. siječ-nja 2006. godine carine će se sniziti na 15% osnovne carine,
– 1. siječ-nja 2007. godine ukinut će se preostale carine.
HS 6+
Opis
25.22
Vapno, ne-gašeno, gašeno i hidraulično vapno, osim kalcijeva oksida i hidroksida iz tar. broj
28.25
2522.10
- ne-gašeno vapno
2522.20
- gašeno vapno
2522.30
- hidraulično vapno
25.23
Portland-cement, aluminatni cement, cement od troske, supersulfatni cement i slični hidraulični
cementi, uk-ljučujući obojene i u obliku klinkera
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (284 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
2523.10
- cement u obliku klinkera
2523.109
- - - ostali
2523.2
- portland cement
2523.29
- - ostali
2523.292
- - - portland cement s dodacima
2523.294
- - - sulfatno otporni cement
2523.295
- - - cement s niskom toplinom hidratacije
2523.296
- - - metalurški cement i cement za visoke peći
2523.299
- - - ostali
2523.30
- aluminatni cement
2523.301
- - - aluminatni cement sa sadržajem do 50% Al203
2523.90
- ostali hidraulični cementi
2710.00
Naftna u-lja i u-lja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti
obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih u-lja ili u-lja dobivenih od
bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda
2710.001
- - - motorni benzin i ostala laka u-lja
2710.0012 - - - - bezolovni motorni benzin
2710.0013 - - - - ostali motorni benzini
2710.0019 - - - - ostala laka u-lja i proizvodi na osnovi tih u-lja
2710.002
- - - petrolej (kerozin) i ostala sred-nja u-lja
2710.0024 - - - - ostali petroleji
2710.0029 - - - - ostala sred-nja u-lja i proizvodi na osnovi tih u-lja
2710.003
- - - teška u-lja, osim otpadnih i za da-lj-nju preradu:
2710.0031 - - - - plinska dizel goriva
2710.0032 - - - - ekstra lako i lako specijalno loživo u-lje
2710.009
- - - ostala
2710.0099 - - - - otpadna u-lja
2807.00
Sumporna kiselina; oleum
2807.001
- - - sumporna kiselina pro analisi
2808.00
Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline
2808.001
- - - dušična kiselina pro analisi
31.02
Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska
3102.90
- ostale, uk-ljučujući i mješavine koje nisu predviđene u prethodnim podbrojevima
31.05
Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-dušik, fosfor i kalij; ostala
gnojiva; proizvodi iz ovog poglav-lja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili pakira-njima do 10 kg bruto mase
3105.10
- proizvodi iz ovog poglav-lja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakira-njima do 10 kg
bruto mase
32.06
Ostale tvari za boje-nje; preparati navedeni u napomeni 3 uz ovo poglav-lje, osim onih iz tar.
br. 32.03, 32.04 ili 32.05; anorganski proizvodi koji se upotreb-ljavaju kao luminofori, kemijski određeni ili
neodređeni
3206.20
- pigmenti i preparati na osnovi spojeva kroma
3206.201
- - - kromno zelenilo
3206.202
- - - cinkovo žutilo (cinkov kromat)
3206.209
- - - ostalo
3206.4
- ostale tvari za boje-nje i ostali preparati
3206.49
- - ostalo
3206.492
- - - koncentrirane disperzije pigmenata
3206.494
- - - na osnovi čađe
33.04
Proizvodi za u-ljepšava-nje i šminka-nje i proizvodi za -nje-gu kože (osim lijekova), uk-ljučujući
preparate za zaštitu od sunca ili za pojačava-nje pigmentacije pri sunča-nju ili za tam-nje-nje kože; preparati
za manikir i pedikir
3304.10
- proizvodi za šminka-nje usana
3304.109
- - - pripremljeni za prodaju na malo
3304.20
- proizvodi za šminka-nje očiju
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (285 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
3304.209
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
3304.30
- preparati za manikir i pedikir
3304.309
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
33.05
Preparati za kosu
3305.10
- šamponi
3305.109
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
3305.20
- preparati za trajno kovrča-nje i isprav-lja-nje:
3305.209
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
3305.30
- lakovi za kosu:
3305.309
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
3305.90
- ostalo
3305.909
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
33.06
Preparati za higijenu usta i zubi, uk-ljučujući paste i praškove za pričvršćiva-nje umjetnog
zubala; konac za čišće-nje zubi (zubna svila), u pakira-njima za prodaju na malo
3306.10
- sredstva za -nje-gu zubi
3306.109
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
3306.90
- ostalo
3306.909
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
33.07
Preparati za brija-nje, uk-ljučujući i one koji se upotreb-ljavaju prije i nakon brija-nja,
dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupa-nje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni
preparati, nespomenuti ili neuk-ljučeni na drugom mjestu; priprem-ljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani
ili neparfimirani, uk-ljučujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva
3307.10
- preparati za brija-nje, uk-ljučujući one što se upotreb-ljavaju prije ili nakon brija-nja
3307.109
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
3307.20
- dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znoje-nja
3307.209
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
3307.30
- parfimirane soli i ostali preparati za kupa-nje
3307.309
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
3307.4
- preparati za parfimira-nje ili dezodorira-nje prostorija, uk-ljučujući mirisne preparate za vjerske
obrede
3307.49
- - ostalo
3307.499
- - - priprem-ljeni za prodaju na malo
34.02
Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za
pra-nje (uk-ljučujući pomoćne preparate za pra-nje) i preparati za čišće-nje, s dodatkom ili bez dodatka
sapuna, osim onih iz tar. broja 34.01
3402.1
- organska površinski aktivna sredstva, priprem-ljena i nepriprem-ljena za prodaju na malo
3402.11
-- anionska
3402.111
- - - alkil aril sulfonati
3402.112
- - - poliglikol eter lauril alkohol sulfat
3402.20
- preparati priprem-ljeni za prodaju na malo
3402.201
- - - u prahu, za pra-nje
3402.209
- - - ostalo
3402.90
- ostalo
3402.901
- - - u prahu, za pra-nje
38.08
Insekticidi, rodenficidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klija-nja, sredstva za re-gulira-nje
rasta bi-ljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, priprem-ljeni u oblicima ili pakira-njima za prodaju na malo ili
kao preprarati ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, fiti-lji, svijeće i papiri za ubija-nje muha)
3808.20
- fungicidi
3808.209
- - - ostali fungicidi, osim za zaštitu bi-lja
39.17
Cijevi, crijeva i pribor za -njih (npr. spojnice, ko-ljena, prirubnice), od plastičnih masa
3917.2
- cijevi i crijeva, kruti
3917.21
- - od polimera etilena
3917.211
- - - za podmorski vodovod
3917.219
- - - ostale
3917.2199 - - - - ostale
3917.22
- - od polimera propilena
3917.229
- - - ostale
3917.23
- - od polimera vinilklorida
3917.239
- - - ostale
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (286 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
3917.29
- - od ostalih plastičnih masa
3917.299
- - - ostale
3917.31
- - fleksibilne cijevi i crijeva, koji mogu podnijeti tlak od 27,6 MPa ili veći
3917.319
- - - ostale
3917.32
- - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, bez pribora
3917.329
- - - ostale
3917.33
- - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, s priborom
3917.339
- - - ostale
3917.39
- - ostale
3917.399
- - - ostale
3917.40
- pribor
3917.409
- - - ostali
39.18
Podni pokrivači od plastičnih masa, uk-ljučujući i nesamo-ljep-ljive i samoljepljive, u smocima ili
u obliku ploča; tapete za zidove ili stropove, definirani napomenom 9 uz ovo poglav-lje
3918.10
- od polimera vinilklorida
3918.90
- od ostalih plastičnih masa
39.19
Samo-ljep-ljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u smocima
3919.10
- u smocima širine do 20 cm
3919.101
- - - od polipropilena
3919.102
- - - od polivinilklorida
3919.103
- - - od polietilena
3919.109
- - - ostalo
39.20
Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili
koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima
3920.10
- od polimera etilena
3920.109
- - - ostalo
2920.30
- od polimera stirena
3920.4
- od polimera vinilklorida
3920.42
- - savit-ljivi
40.12
Protektirane ili upotreb-ljavane va-njske pneumatske gu-me; pune gume i gume sa zračnim
komorama, izmje-njivi protektori (gazeći sloj) i štitnici od gume
4012.10
- protektirane gume
4012.109
- - - ostale
4012.20
- upotreb-ljavane pneumatske va-njske gume
4012.209
- - - ostale
4012.90
- ostalo
4012.909
- - - ostalo
44.09
Drvo (uk-ljučujući dužice i frize za parket, nesastav-lje-ne), profilirano (s perom i utorom, žlijebljeno, falcano ili slično obrađeno), po dužini bilo koje-g ruba ili lica, uk-ljučujući bla-njano, brušeno ili
zupčasto spojeno
4409.20
- ne crnogorično
4409.202
- - - od ostalog drveta
4409.203
- - - bukov parket
4409.204
- - - parket od ostale bjelogorice
4409.209
- - - ostalo
48.05
Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije da-lje prerađen osim u
skladu s napomenom 2 uz ovo poglav-lje:
4805.2
- višeslojni papir i karton
4805.29
- - ostalo
4805.291
- - - testiner – smeđi
4805.299
- - - ostalo
4805.30
- sulfitni omotni papir
4805.60
- ostali papir i karton, mase do 150 g/m˛
3805.601
- - - fluting od starog papira
4805.609
- - - ostalo:
4805.6091 - - - - šrenc
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (287 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
4805.6099 - - - - ostalo
4805.70
- ostali papir i karton mase veće od 150 g/m˛, a ma-nje od 225 g/m˛
48.08
Papir i karton, valoviti (sa zalijep-ljenim ravnim površinskim listovima ili bez -njih), naborani
(krep, plisirani), re-ljefni ili bušeni u rolama ili listovima, osim papira iz tar. broja 48.03:
4808.10
- valoviti papir i karton, uk-ljučujući bušeni
64.01
Nepromočiva obuća s potplatima i licem (gor-njištem), od kaučuka, gume ili plastične mase,
čije lice nije pričvršćeno za potplat niti spojeno s -njim šiva-njem, zakiva-njem zakovicama ili čavlima,
pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima
6401.10
- obuća s kapicom od kovine
6401.9
- ostala obuća
6401.91
- - koja pokriva ko-ljena
6401.92
- - koja pokriva gleža-nj, ali ne i ko-ljena
6401.99
- - ostalo
64.05
Ostala obuća
6405.90
- ostala
68.10
Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, armirani ili nearmirani
6810.1
- crijep, ploče, opeke ili slični proizvodi
6810.11
- - blokovi i opeke, građevni
6810.19
- - ostalo
6810.9
- ostali proizvodi
6810.91
- - montažni elementi, građevni
6810.99
- - ostalo
68.11
Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slično
6811.10
- valovite ploče
6811.20
- ostale ploče, crijep, pločice i slični proizvodi
6811.30
- cijevi i pribor za cijevi
6811.90
- ostali proizvodi
69.08
Glazirane keramičke pločice za popločava-nje i oblaga-nje; glazirane keramičke kockice i slično,
za mozaik, na podlozi ili bez podloge
6908.10
- pločice, kockice i slični proizvodi pravokutnih ili drugih oblika, kod kojih se stranica s najvećom
površinom može uklopiti u kvadrat čija je dužina stranice ma-nja od 7 cm
70.03
Lijevano ili va-ljano staklo, u obliku listova, ploča ili profila sa slojem ili bez sloja za apsorpciju
ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajuće-g sloja, ali drukčije neobrađeno
7003.1
- nearmirani listovi ili ploče
7003.12
- - bojeni u masi, neprozirni, plakirani ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju ili sa
nereflektirajućim slojem
7003.19
- - ostalo
7003.199
- - - ostalo
7003.20
- armirani listovi i ploče
7003.30
- profili
70.07
Sigurnosno staklo, od ka-ljenoga ili slojevitog stakla
7007.1
- ka-ljeno sigurnosno staklo
7007.11
- - veličine i oblika prikladnog za ugrad-nju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila
7007.19
- - ostalo
7007.2
- slojevito sigurnosno staklo
7007.21
- - veličine i oblika prikladnog za ugrad-nju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila
7007.219
- - - ostalo
7007.29
- - ostalo
70.10
Opletene boce, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, stakleni, za transport ili
pakira-nje robe; staklenke za konzerve; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, stakleni
7010.10
- ampule
7010.20
- stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači
7010.9
- ostalo, sadržaja
7010.91
- - više od 11
7010.92
- - više od 0,33 l, ali ne više od 1 l
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (288 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
73.02
Dijelovi za izgrad-nju že-ljezničkih i tramvajskih kolosijeka od že-ljeza ili čelika; tračnice,
tračnice vodilice i ozub-ljene tračnice, skretnički jezičci, srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica,
pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne
motke i drugi dijelovi posebno zasnovani za postav-lja-nje, spaja-nje i pričvršćiva-nje tračnica
7302.40
- vezice i podložne ploče
7302.90
- ostalo
73.04
Cijevi i šup-lji profili, bešavni, od že-ljeza (osim od lijevanog že-ljeza) ili čelika
7304.10
- cijevi za naftovode i plinovode
7304.2
- zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) i šipke za buše-nje, što ih se rabi pri
buše-nju za pridobiva-nje nafte ili plina
7304.29
- - ostale
7304.292
- - - zaštitne cijevi od ostalih čelika, va-njskog promjera ma-nje-g od 16
7304.295
- - - proizvodne cijevi ostale, od ostalih čelika
7304.299
- - - ostale
7304.3
- ostale, kružnog poprečnog presjeka, od že-ljeza ili nele-giranog čelika
7304.31
- - hladno vučene ili hladno va-ljane
7304.319
- - - ostale
7304.3199 - - - - ostale
7304.39
- - ostale
7304.399
- - - ostale
73.06
Ostale cijevi i šup-lji profili (na pr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na
sličan način) od že-ljeza ili čelika
7306.10
- cijevi za naftovode ili plinovode
7306.20
- zaštitne cijevi (»casing«) i proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri buše-nju za pridobivanje nafte ili plina
7306.201
- - - zaštitne cijevi va-njskog promjera ma-nje od 16
7306.30
- ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od že-ljeza ili nele-giranog čelika
7306.309
- - - ostale
7306.60
- ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog presjeka
7306.601
- - - od že-ljeza i nele-giranog čelika kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka najveće-g
opse-ga 280 mm
7306.6019 - - - - ostale
73.10
Cisterne, burad, bačve, limene kutije i slični spremnici, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili
ukap-ljenih plinova), že-ljezni ili čelični, obujma do 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije,
ali neoprem-ljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
7310.10
- obujma 50 l i više
7310.2
- obujma ma-nje od 50 l
7310.21
- - limenke koje će se zatvoriti lem-lje-njem ili pertlira-njem
7310.29
- - ostalo
7310.299
- - - ostalo
73.14
Tkanine (uk-ljučujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od že-ljezne ili čelične žice,
rešetke dobivene prosijeca-njem i razvlače-njem komada lima ili vrpce, že-ljezni ili čelični
7314.20
- rešetke, mreže i ograde zavarene na mjestima križa-nja od žice najma-nje dimenzije
poprečnog presjeka od 3 mm ili veće-g i veličine oko 100 cm˛ ili veće-g
73.21
Peći za grija-nje prostorija, šted-njaci (uk-ljučujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta og-njišta, rošti-lji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održava-nje topline hrane i slični
kućanski aparati, neelektrični i -njihovi dijelovi, že-ljezni ili čelični
7321.1
- aparati za kuha-nje i grijala za održava-nje topline hrane
7321.12
- - na tekuća goriva
7321.8
- ostali aparati
7321.81
- - na plin ili na plin i na druga goriva
7321.82
- - na tekuća goriva
7321.83
- - na kruta goriva
7321.90
- dijelovi
73.22
Že-ljezni ili čelični neelektrično grijani radijatori za centralno grija-nje i -njihovi dijelovi, že-ljezni
ili čelični neelektrično grijani generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka (uk-ljučujući razdjelnike što
mogu raspodjeljivati i svježi ili kondicioniran zrak) s ugrađenim motornim ventilatorom, i -njihovi dijelovi
7322.1
- radijatori i -njihovi dijelovi
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (289 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
7322.11
- - od lijevanog že-ljeza
7322.19
- - ostali
7322.90
- ostalo
7322.909
- - - ostalo
76.04
Šipke i profili od aluminija
7604.10
- od nele-giranog aluminija
7604.2
- od slitina aluminija
7604.21
- - šup-lji profil
7604.211
- - - površinski zaštićeni (lakirani, obojeni, plastificirani, kaširani)
7604.219
- - - ostali
7604.29
- - ostalo
76.05
Žica od aluminija
76.05.1
- od nele-giranog aluminija
7605.11
- - maksimalne dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm
7605.119
- - - ostala
7605.19
- - ostala
76.06
Ploče, limovi i vrpce od aluminija deb-ljine preko 0,20 mm
7606.1
- pravokutni (uk-ljučujući kvadratne)
7606.11
- - od nele-giranog aluminija
7606.119
- - - ostalo
7606.12
- - od slitina aluminija
7606.122
- - - lim površinski obrađen (lakiran, obojen, plastificiran, kaširan)
7606.129
- - - ostali
7606.9
- ostalo
7606.91
- - od nele-giranog aluminija
7606.92
- - od slitina aluminija
76.07
Aluminijske folije (uk-ljučujući i tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastične mase ili
sličnih materijala), deb-ljine koja ne prelaz 0,20 mm (ne računajući podlogu)
7607.1
- bez podloge
7607.19
- - ostale
7607.199
- - - ostale
7607.20
- s podlogom
7607.209
- - - ostalo
76.08
Aluminijske cijevi
7608.10
- od nele-giranog aluminija
7608.109
- - - ostale
7608.20
- od slitina aluminija
7608.209
- - - ostale
7609.00
Pribor za cijevi, od aluminija (na pr. spojnice, ko-ljena, kolčaci)
76.16
Ostali proizvodi od aluminija
7616.9
- ostali
7616.99
- - ostali
7616.991
- - - radijatori
7616.999
- - - ostali
82.15
Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za servira-nje kolača, noževi za ribu, noževi za
maslac; štipa-ljke za šećer i sličan kuhi-njski i stolni pribor
8215.10
- slogovi što sadrže najma-nje jedan proizvod prevučen plemenitom kovinom
8215.20
- ostali slogovi
8215.9
- ostalo
8215.91
- - prevučeni plemenitom kovinom
8215.99
- - ostalo
83.09
Čepovi (uk-ljučujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči), kapice za
boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakira-nje, od običnih kovina
8309.10
- krunski čepovi
8309.90
- ostalo
8309.901
- - - čepovi s navojem
83.11
Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i sl. proizvodi, od običnih kovina ili kovinskih karbida,
obloženi ili ispu-njeni talite-ljima, koji se rabe za meko lem-lje-nje, tvrdo lem-lje-nje, zavariva-nje ili nanošenje kovina ili kovinskog karbida; žice i šipke aglomerirane od praha običnih kovina, za metalizaciju štrca-njem
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (290 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8311.10
- obložene elektrode od običnih kovina, za elektrolučno zavariva-nje
8311.20
- žica od obične kovine s jezgrom, za elektrolučno zavariva-nje
8311.30
- obložene šipke i žice s jezgrom, od običnih kovina, za meko lem-lje-nje, tvrdo lem-lje-nje i
zavariva-nje plamenom
8311.90
- ostalo, uk-ljučujući dijelove
84.03
Kotlovi za centralno grija-nje, osim kotlova iz tar. broja 84.02
8403.10
- kotlovi
8403.101
- - - na plin ili na plin i druga goriva
84.03.102 - - - na tekuća goriva
8403.103
- - - na kruta goriva
8403.109
- - - ostali
84.04
Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (na pr. predgrijači napojne vode, pregrijači uređaji za ukla-nja-nje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice za
vodenu ili drugu paru
8404.10
- pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 84.02 i 84.03
8404.101
- - - za kotlove iz tar. broja 84.02
8404.109
- - - za kotlove iz tar. broja 84.03
8404.20
- kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru
84.06
Turbine na vodenu ili drugu paru
8406.10
- turbine za pogon plovila
8406.101
- - - kondenzacijske, od najma-nje 6.000 kW
8406.109
- - - ostale
8406.8
- ostale turbine
8406.81
- - snage veće od 40 MW:
8406.811
- - - za pogon električnih generatora snage 200.000 kW i više u termoelektranama i toplanama
8406.819
- - - ostale
8406.82
- - snage ma-nje od 40 MW
8406.821
- - - kondenzacijske, od najma-nje 6.000 kW
8406.829
- - - ostale
84.08
Klipni motori s unutar-njim izgara-njem na pa-lje-nje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski
motori)
8408.10
- pogonski motori za plovila
8408.102
- - - snage veće od 150 kW ali ne veće od 400 kW
8408.109
- - - ostali
84.13
Sisa-ljke za tekućine, pa i s mjernim uređajima; elevatori tekućina
8413.11
- - sisa-ljke za gorivo ili mazivo koje se upotreb-ljavaju na benzinskim postajama ili u garažama
8413.30
- sisa-ljke za gorivo, podmaziva-nje i rashladne medije klipnih motora s unutar-njim izgara-njem
8413.309
- - - ostale
8413.60
- ostale sisaljke za potiskivanje, s rotacijskim kretanjem
8413.601
- - - helikoidalne monosisa-ljke za agresivne kemijske materijale
8413.602
- - - zupčaste sisa-ljke za dozira-nje polimerizata za ispreda-nje umjetnih i sintetskih vlakana, za
agresivne materijale
8413.603
- - - zupčaste sisa-ljke za hidrauliku
8413.6039 - - - - ostale
8413.604
- - - vijčaste sisa-ljke
8413.6049 - - - - ostale
8413.605
- - - krilne sisa-ljke
8413.6059 - - - - ostale
8413.609
- - - ostale
8413.6099 - - - - ostale
8413.70
- ostale centrifugalne sisa-ljke
8413.701
- - - višestepene sisa-ljke za ispira-nje naftnih i plinskih bušotina
84.14
Zračne ili vakuumske sisa-ljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili
recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugrađenim ventilatorom pa i s filterima
8414.20
- zračne sisa-ljke na ručni ili nožni pogon
8414.209
- - - ostale
84.16
Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke ukla-njače pepela i slične uređaje
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (291 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8416.10
- plamenici za ložišta na tekuće gorivo
8416.101
- - - kapaciteta do 2 kg/h
8416.102
- - - kapaciteta preko 300 kg/h
8416.109
- - - ostali
8416.20
- ostali plamenici za ložišta, uk-ljučujući kombinirane plamenike
8416.201
- - - kapaciteta do 84 MJ/h
8416.202
- - - za kruta goriva
8416.30
- automatska ložišta uk-ljučujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke
ukla-njače pepela i slične uređaje
8416.301
- - - mehanički odstra-njivači pepela
8416.309
- - - ostalo
8416.90
- dijelovi
84.24
Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbaciva-nje, štrca-nje i za raspršiva-nje tekućina ili
praha; aparati za gaše-nje požara, pa i s pu-nje-njem; pišto-lji za štrca-nje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbaciva-nje mlaza:
8424.20
- pišto-lji za prska-nje i slični uređaji
8424.30
- strojevi za izbaciva-nje pare ili pijeska i slični strojevi za izbaciva-nje mlaza
8424.8
- ostali uređaji
8424.81
- - za po-ljoprivredu ili hortikulturu
8424.811
- - - vinogradarske prskalice
8424.813
- - - ostali zaprašivači – atomizeri do 400 l
84.26
Brodske zakretne dizalice; kabelne, mosne, i slične dizalice te prekrcajni mostovi; portalni
prenosnici na pneumatskim kotačima, portalna nasložna kola i samokretne (mobilne dizalice)
8426.1
- mosne i portalne dizalice (osim okretnih) te prekrcajni mostovi, portalni prenosnici na
pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola
8426.11
- - mosne dizalice na nepomičnim stupovima
8426.111
- - - za talionice
8426.119
- - - ostale
8426.20
- tora-njske okretne dizalice
8426.209
- - - ostale
8426.9
- ostali strojevi i uređaji
8426.91
- - udešeni za ugrad-nju na cestovna vozila
8426.99
- - ostali
8426.999
- - - ostali
84.28
Ostali strojevi i uređaji za diza-nje, rukova-nje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube,
prijenosnice (transporteri) i žičare)
8428.10
- dizala i vedrični (skip) elevatori
8428.103
- - - ostala osobna i teretna dizala za stambene, poslovne i industrijske zgrade i bolnice
8428.3
- ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal
8428.33
- - ostali s vrpcom
8428.339
- - - ostali
8428.40
- pokretne stube i pokretne staze
8428.90
- ostali strojevi i uređaji
8428.901
- - - uređaji za rukova-nje u industriji cigle i crijepa
8428.909
- - - ostalo
8428.9099 - - - - ostalo
84.29
Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, rav-njači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači
sa žlicom, strojevi za nabija-nje i cestovni va-ljci
8429.5
- jaružala (gliboderi) i utovarivači
8429.51
- - utovarivači sa čeono postav-ljenom žlicom
8429.512
- - - s motorom snage do 184 kW, s kotačima
84.33
Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu po-ljoprivrednih proizvoda uk-ljučujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišće-nje ili sortira-nje jaja, voća ili drugih
po-ljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 84.37
8433.5
- ostali strojevi i uređaji za berbu i žetvu po-ljoprivrednih proizvoda, strojevi i uređaji za vršidbu
(odvaja-nje zrna od bi-ljke)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (292 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8433.51
- - kombajni za žetvu i vršitbu (za žetvu uz odvaja-nje zrna od bi-ljke)
8433.511
- - - za žito i kukuruz
8433.5112 - - - - snage motora veće od 45 do 167 kW
84.58
Tokarilice za obradu kovina skida-njem čestica (uk-ljučujući centre za tokare-nje)
8458.1
- horizontalne tokarilice
8458.11
- - numerički uprav-ljane
84.59
Alatni strojevi za obradu kovina odvaja-njem čestica (uk-ljučujući strojeve s radnim jedinicama
na vodilicama) za buše-nje, razvrtava-nje, gloda-nje, ureziva-nje i nareziva-nje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokare-nje) iz tar. broja 84.58
8459.10
- strojevi s radnim jedinicama na vodilicama
8459.5
- konzolne glodalice
8459.51
- - numerički uprav-ljane
84.60
Alatni strojevi za skida-nje srha, oštre-nje, bruše-nje, vlačno glača-nje (hona-nje), glača-nje
brusnom prašinom (lepa-nje), polira-nje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva,
abraziva ili sredstava za polira-nje, ozub-ljiva-nje reza-njem ili bruše-njem ili za dovršava-nje zupčanika iz tar.
broja 84.61
8460.2
- ostali strojevi za bruše-nje kod kojih se pozicionira-nje u bilo kojoj osi može postaviti do
točnosti od najma-nje 0,01 mm
8460.29
- - ostali
8460.291
- - - za dijelove va-ljnih ležaja
84.81
Slavine, ventili i slični uređaji za cijevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uk-ljučujući
ventile za sma-nje-nje pritiska i termostatski uprav-lja-nje ventilima
8481.10
- ventili za sma-nje-nje pritiska
8481.101
- - - re-gulatori pritiska za plinske boce
8481.30
- nepovratni ventili
8481.301
- - - usisne košare s ventilom
8481.40
- sigurnosni ventili
8481.401
- - - nazivnog otvora od 15 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 16 MPa
8481.80
- ostali uređaji
8481.802
- - - zasuni i leptirasti zatvarači nazivnog otvora od promjera 25 do 1200 mm, nazivnog pritiska
do 4 MPa; kovani zasuni nazivnog otvora od 1/2 do 2", nazivnog pritiska do 16 MPa
8481.803
- - - zaporni ventili nazivnog otvora od promjera 8 do 400 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa;
kovani zaporni ventili nazivnog otvora od 1/2 do 2", nazivnog pritiska do 16 MPa; zaporni ventili za plinske
boce
8481.804
- - - kuglaste slavine nazivnog otvora od promjera 8 do 700 mm, nazivnog tlaka do 10 MPa
8481.805
- - - podzemni i nadzemni hidranti, ventili za kućne prik-ljučke pa i s ogrlicama, odzračnodozračni ventili
85.01
Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agre-gata)
8501.3
- ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje
8501.32
- - snage preko 750 W do 75 kW
8501.329
- - - ostali
8501.34
- - snage preko 375 kW
8501.349
- - - ostali
8501.40
- ostali motori izmjenične struje, monofazni
8501.4099 - - - - ostali
8401.5
- ostali motori izmjenične struje, višefazni
8501.51
- - snage do 750 W
8501.511
- - - elektromotori s reduktorom za otvara-nje i zatvara-nje vratiju
8501.53
- - snage preko 75 kW
8501.539
- - - ostali
8501.6
- generatori izmjenične struje
8501.61
- - snage do 75 kVA
8501.619
- - - ostali
8501.62
- - snage preko 75 do 375 kVA
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (293 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8501.629
- - - ostali
8501.63
- - snage preko 375 do 750 kVA
8501.639
- - - ostali
8501.64
- - snage preko 750 kVA
85.04
Električni transformatori, statički konvertori (npr. isprav-ljači) i indukcijski svici
8504.2
- transformatori s tekućim dielektrikom
8504.21
- - snage do 650 kVA
8504.211
- - - mjerni
8504.219
- - - ostali
8504.22
- - snage preko 650 kVA do 10.000 kVA
8504.23
- - snage preko 10.000 kVA
8504.3
- ostali transformatori
8504.32
- - snage preko 1 kVA do 16 kVA
8504.329
- - - ostali
8504.33
- - snage preko 16 kVA do 500 kVA
8504.331
- - - za električne peći za ta-lje-nje ruda kovina, snage preko 20 kVA
8504.339
- - - ostali
8504.3399 - - - - ostali
8504.34
- - snage preko 500 kVA
8504.341
- - - za električne peći za ta-lje-nje rude
8504.50
- ostali indukcijski svici
8504.509
- - - ostali
85.16
Električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grija-nje tla; elektrotoplinski aparati za uređiva-nje kose (npr. aparati za
suše-nje kose, aparati za kovrča-nje kose) i aparati za suše-nje ruku; električna glačala; ostali elektroplinski
uređaji za kućanstvo; električni otpornici za grija-nje, osim onih iz tar. broja 85.45
8516.10
- električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala
8516.2
- električni aparati za grija-nje prostorija i električni aparati za grija-nje tla
8516.29
- - ostali
8516.80
- električni otpornici za grija-nje
8516.809
- - - ostali
85.25
Odaši-ljači za radiotelefoniju, radiotele-grafiju, radiodifuziju ili televiziju, uk-ljučujući s
ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snima-nje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za
statičke slike i druge videokamere (kamkorderi)
8525.10
- odaši-ljači
8525.101
- - - za emitira-nje radio programa
85.34
Električni aparati za uklapa-nje ili isklapa-nje ili zaštitu ili spaja-nje električnih strujnih krugova
(npr. sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavala napona, prigušivači valova visoke frekvencije,
utikači i razdjelne kutije), za napone preko 1000 V
8535.2
- automatski prekidači strujnih krugova
8535.21
- - za napon niži od 72,5 kV
8535.29
- - ostali
8535.30
- rastav-ljači i prekidači
8535.301
- - - rastav-ljači
8535.309
- - - prekidači
85.36
Električni aparati za uklapa-nje ili isklapa-nje ili zaštitu ili spaja-nje električnih strujnih krugova
(npr. sklopke, releji, osigurači, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i utičnice, grla za žaru-lje i
razdjelne kutije), za napone do 1000 V
8536.10
- osigurači
8536.20
- automatski prekidači strujnih krugova
8536.30
- ostali aparati za zaštitu električnih strujnih krugova
8536.4
- releji
8536.49
- - ostali
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (294 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
8536.50
- ostale sklopke
8536.509
- - - ostale
8536.6
- grla za žaru-lje, utikači i utičnice
8536.69
- - ostalo
8536.699
- - - ostalo
85.37
Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge, oprem-ljeni s dva ili više aparata iz tar. br. 85.35
ili 85.36 za električno uprav-lja-nje ili razdiobu električne struje, uk-ljučujući one s ugrađenim instrumentima i
aparatima iz poglav-lja 90 i aparatima za numeričko uprav-lja-nje, osim komutacijskih aparata iz tar. br. 85.17
8537.10
- za napon do 1000 V
8537.20
- za napon preko 1000 V
85.38
Dijelovi prikladni za uporabu isk-ljučivo ili uglavnom s aparatima iz tar. br. 85.35, 85.36 i 85.37
8538.10
- ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge za proizvode iz tar. broja 85.37, neoprem-ljeni
svojim aparatima
85.39
Električne žaru-lje s nitima i električne žaru-lje s izbija-njem, uk-ljučujući zatvorene reflektorske
uloške s ugrađenim žaru-ljama, ultra-ljubičaste i infracrvene žaru-lje; lučne žaru-lje
8539.2
- ostale žaru-lje s nitima, isk-ljučujući ultra-ljubičaste i infracrvene žaru-lje
8539.22
- - ostale, snage do 200 W i za napone preko 100 V
8539.3
- žaru-lje s izbija-njem, osim ultra-ljubičastih žaru-lja
8539.32
- - živine ili žaru-lje s natrijevom parom; žaru-lje s halidom
8539.39
- - ostale
85.44
Izolirana žica (uk-ljučujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uk-ljučujući koaksijalne
kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni
od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora
8544.4
- ostali električni vodiči, za napon do 80 V
8544.41
- - s konektorima
8544.419
- - - ostali
8544.49
- - ostali
8544.491
- - - izolirani papirom
8544.4919 - - - ostali
8544.492
- - - izolirani plastičnim masama
8544.4929 - - - - ostali
8544.499
- - - izolirani ostalim materijalima
8544.4999 - - - - ostali
8544.5
- ostali električni vodiči, za napone preko 80 V do 1000 V
8544.51
- - s konektorima
8544.519
- - - - ostali
8544.59
- - ostali
8544.591
- - - izolirani papirom
8544.592
- - - izolirani plastičnim masama
8544.593
- - - izolirani gumom
8544.599
- - - izolirani ostalim materijalima
8544.60
- ostali električni vodiči, za napon preko 1000 V
8544.602
- - - ostali izolirani plastičnim masama
8544.603
- - - ostali izolirani gumom
8544.604
- - - ostali izolirani papirom
8544.609
- - - ostali, izolirani ostalim materijalima
85.45
Ug-ljene elektrode, ug-ljene četkice, ug-ljen za žaru-lje, ug-ljen za baterije i drugi proizvodi od
grafita ili od drugih vrsta ug-ljena, sa ili bez kovina, za električne svrhe
8545.20
- četkice
85.48
Otpaci i ostali od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene
primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti
niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglav-lju
8548.10
- otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene
primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori
8548.109
- - - ostali
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (295 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
87.01
Traktori, cestovni te-g-ljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broj 87.09)
8701.10
- traktori i ostala vučna vozila, jednoosovinski
8701.101
- - - snage motora do 10 kW
8701.102
- - - snage motora veće od 10 kW
8701.90
- ostali
8701.901
- - - po-ljoprivredni, snage motora do 50 kW
8701.902
- - - po-ljoprivredni, snage motora veće od 50 kW do 110 kW
8701.9021 - - - - stariji od 5 godina
8701.9029 - - - - ostali
87.09
Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za diza-nje ili manipulaciju, koja se rabe u
tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim uda-ljenostima; vučna vozila
koja se rabe na peronima že-ljezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila
8709.1
- vozila
8709.11
- - električna
90.17
Instrumenti i aparati za crta-nje, obi-lježava-nje ili matematičko računa-nje (npr. aparati za
crta-nje, pantografi, kutomjeri, pribor za crta-nje u slogu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle
ploče); instrumenti za mjere-nje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila,
mjerila s nonijem), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglav-lju
9017.30
- mikrometarska mjerila, pomična k-ljunasta mjerila s nonijem i kalibarska mjerila
9017.302
- - - pomična k-ljunasta mjerila s nonijem
90.28
Mjerila potroš-nje ili proizvod-nje plina, tekućine ili elektriciteta, uk-ljučujući mjerila za -njihovo
baždare-nje
9028.20
- mjerila tekućine
9028.201
- - - za gorivo
9028.202
- - - vodomjeri
9028.209
- - - ostali
9028.30
- električna brojila (strujomjeri)
9028.309
- - - ostala
94.01
Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 94.02), uk-ljučujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi
9401.40
- sjedala, osim vrtnih sjedala ili opreme za kampira-nje, koja se mogu pretvoriti u ležaje
9401.50
- sjedala od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala
9401.6
- ostala sjedala, s drvenim okvirima
9401.61
- - tapecirana
9401.611
- - - od savijenog drva
9401.619
- - - ostala
9401.69
- - ostala
9401.691
- - - od savijenog drva
9401.699
- - - ostala
9401.7
- ostala sjedala, s kovinskim okvirima
9401.71
- - tapecirana
9401.79
- - ostala
9401.80
- ostala sjedala
9401.90
- dijelovi
9401.901
- - - od drva
9401.909
- - - od ostalih materijala
94.03
Ostalo pokućstvo i -nje-govi dijelovi
9403.10
- uredsko pokućstvo od kovina
9403.20
- ostalo pokućstvo od kovina
9403.209
- - - ostalo
9403.30
- uredsko pokućstvo od drva
9403.40
- kuhi-njsko pokućstvo od drva
9403.50
- pokućstvo za spavaće sobe od drva
9403.60
ostalo pokućstvo od drva
9403.70
- pokućstvo od plastičnih masa
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (296 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
9403.709
9403.80
9403.90
9403.901
9403.902
9403.903
9403.909
- - - ostalo
- pokućstvo od ostalih materijala, uk-ljučujući trsku, pruće, bambus i slične materijale
- dijelovi
- - - od drva
- - - od kovina
- - - od plastičnih masa
- - - od ostalih materijala
DODATAK III.
DEFINICIJA PROIZVODA OD MLADE GOVEDINE (BABYBEEF)
Navedenih u članku 27., stavak (2)
Bez obzira na pravila za tumače-nje Kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao
naznaku, s obzirom na to da je preferencijalni režim, u kontekstu ovoga Dodatka, određen opse-gom oznaka KN.
Tamo gdje su naznačene oznake ex KN, preferencijalni će se režim utvrdit zajedničkom primjenom oznake KN i
odgovarajuće-ga opisa.
KN oznaka Taric Opis
potpodjela
Živa goveda:
- Ostala:
- - Domaće pasmine:
- - - čija težina premašuje 300 kg:
- - - - junice (ženska goveda koja nisu imala telad):
ex 0102 90 51 - - - - - za kla-nje:
10 - koja nemaju trajne zube, težine od 320 kg ili više, ali koja ne
1
premašuje 470 kg
ex 0102 90 59 - - - - - Ostala:
11 - koja nemaju trajne zube, težine od 320 kg ili više, ali
21 koja ne premašuje 470 kg1
31
91
- - - - Ostala:
ex 0102 90 71 - - - - - za kla-nje:
10 - bikovi i volovi koji nemaju trajne zube, težine od 350 kg ili više, ali čija
težina ne premašuje 500 kg1
ex 0102 90 79 - - - - - Ostala:
21 - bikovi i volovi koji nemaju trajne zube, težine od 350 kg
91 ili više, ali čija težina ne premašuje 500 kg1
Meso goveda, svježe ili hlađeno:
ex 0201 10 00 - trupovi i polovice:
91 - trupovi težine od 180 kg ili više, ali koja ne premašuje 300 kg, i
polovice težine od 90 kg ili više, ali koja ne premašuje 150 kg, niskog stu-nja okoštava-nja
hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svjetloružičaste
boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svjetložute boje1
- ostalo komadi s kostima:
ex 0201 20 20 - - »kompenzirane« četvrtine:
91 - žkompenziranež četvrtine težine od 90 kg ili više, ali čija težina ne premašuje 150 kg, niskog stup-nja okoštava-nja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i
vertebralne apofize), meso svjetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do
svjetložute boje1
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (297 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
ex 0201 20 30 - - neodvojene ili odvojene pred-nje četvrtine:
91 - odvojene pred-nje četvrtine, težine od 45 kg ili više, ali koja ne
premašuje 75 kg, niskog stup-nja okoštava-nja hrskavice (posebno hrskavice symphysis
pubis i vertebralne apofize), meso svjetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele
do svjetložute boje1
ex 0201 20 50 - - neodvojene ili odvojene straž-nje četvrtine:
91 - odvojene straž-nje četvrtine težine od 45 kg ili više, ali koja ne
premašuje 75 kg (ali težine tzv. pistola reza od 38 kg ili više, koja ne premašuje 68 kg),
niskog stup-nja okoštava-nja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne
1
apofize), meso svjetlo-ružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svjetložute boje
DODATAK IV. (a)
HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma)
navedene u članku 27., stavak (3) (a) (i)
Hrvatska
tarifna
oznaka
Opis
01051912 - - - pačići, za tov
01051922 - - - guščići, za tov
0105193
- - - biserke
0106007
- - - pčelinje zajednice i matice
020500
Konjsko i magareće meso ili meso mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto
040700
Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana:
04070059 - - - ptičja jaja, ostala
041000
Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu
050400
Životinjska crijeva, mjehuri i želuci (osim ribljih) cijeli ili u komadima, svježi, rashlađeni,
smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:
0604
Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišaji,
prikladni za bukete ili za ukrašavanje, svježi, sušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni:
0801
Kokosov orah, brazilski orah i indijski (cashew) orah, svježi ili osušeni, oljušteni ili neoljušteni:
080300
Banane, uključujući rajsku smokvu, svježe ili suhe
080410
- datulje
080430
- ananas
080530
- - limuni (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia)
080540
- - limunika (grape fruit)
080590
- ostali
080620
- suho
080720
- papaje
081400
Kore agruma, dinja i lubenica, svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi,
sumporenoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje
09011
- kava, nepržena:
0902
Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani:
0904
Papar roda Piper; suha, drobljena ili mljevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:
090500
Vanilija
0906
Cimet i cvijet cimetova drveta:
090700
Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)
0908
Muškatni orah, macis i kardamon:
0909
Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandera, kima i kumina; bobice kleke:
0910
Ingver (đumbir), šafran, kurkuma, majčina dušica, lovor u listu, kari (carry) i ostali začini:
100110
- tvrda pšenica:
1002001
- - - raž, sjemenska
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (298 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
1003001
- - - ječam, sjemenski
1004001
- - - zob, sjemenska
100510
- kukuruz, sjemenski
1006
Riža:
100700
Sirak u zrnu
1008
Heljda, proso, sjeme za ptice; ostale žitarice:
1106
Brašno, krupica i prah od osušenoga mahunastoga povrća iz tar. br. 07.13, od sagoa, korijenja
ili gomolja iz tar. broja 07.14 ili od proizvoda iz poglavlja 8:
1108
Škrob; inulin:
110900
Pšenični gluten, osušeni ili neosušeni
1210
Hmelj, svježi ili sušeni, uključujući drobljeni ili mljeveni ili u obliku peleta; lupulin:
1211
Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove), svježe ili sušeno, rezano ili cijelo, drobljeno
ili mljeveno, vrsta koje se poglavito upotrebljavaju u parfimeriji, farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili u
slične svrhe:
121210
- rogači, uključujući i sjeme
121230
- koštice i jezgre iz koštica marelice, breskve i šljive
121299
- - ostalo
121300
Slama i pljeva od žitarica, sirove, nepripremljene, uključujući sječene, mljevene ili prešane ili u
obliku peleta
1214
Broskva, stočna repa, korjenjače za hranidbu stoke, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina,
grahorka, stočni kelj, lupina, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i oblik peleta:
1301
Šelak; prirodne gume, smole, gumesmole (na primjer, balzami):
1302
Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agaragar i ostale sluzi i zgušćivači,
dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:
1501001
- - - tehnička svinjska mast (nepogodna za ljudsku prehranu)
1501003
- - - tehnička mast peradi
1501004
- - - jestiva mast peradi
1501009
- - - ostalo
150200
Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tar. br. 15.03:
150300
Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleoulje i ulje od loja,
neemulgirani, nemiješani ili na drugi način pripremljeni
1504
Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski
nemodificirani:
151610
- životinjske masti i ulja i njihove frakcije
17021
- laktoza i laktozni sirup:
170260
- ostala fruktoza i fruktozni sirup s udjelom više od 50% u masti fruktoze u suhom stanju
170310
- melase od šećerne trske
200320
- tartufi
200911
- - smrznuti sok od naranče
2009191
- - - koncentrirani sok od naranče
2009201
- - - koncentrirani sok od grape-fruita
2009301
- - - koncentrirani sok od ostalih agruma
2009401
- - koncentrirani sok od ananasa
2009701
- - - koncentrirani sok od jabuka
2009801
- - - koncentrat soka od rajčice
2009802
- - - koncentrat soka od ostalog voća i povrća
2009901
- - koncentrirane mješavine sokova
2301
Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili ljuskavaca, mekušaca ili ostalih
vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu; čvarci.
230210
- kukuruzni
230220
- rižini
230240
- ostalih žitarica
230310
- ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci:
230500
Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija, nemljeveni, mljeveni ili
peletirani
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (299 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
230670
- od klica kukuruza
230700
Vinski talog; vinski kamen (stpriješ), sirovi
2308
Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletirani
ili nepeletirani, koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom
mjestu:
230910
- hrane za pse i mačke, pripremljena za prodaju na malo
DODATAK IV. (b)
HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine unutar kvote od stupanja
na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (a) (ii)
Hrvatska
tarifna
oznaka
Carinska Godišnje
Opis kvota povećanje
(tone) kvote (tone)
0204
Ovčje ili kozje meso, svježe,
rashlađeno ili smrznuto
100 5
0207
Meso peradi i jestivi otpaci
peradi iz tar. broja 01.05,
svježi, rashlađeni ili smrznuti.
550 30
0805 10
- - naranče
25.000 1.250
0809 10
- - marelice:
1.000
50
0810 10
- - jagode:
200 10
1002 009 - - - raž, ostala 500 100
1206 009 - - - sjeme suncokreta, ostalo
100 5
1507
Sojino ulje i njegove frakcije,
rafinirani ili nerafinirani, ali
kemijski nemodificirani: 200
10
2004 90
- ostalo povrće i mješavine
povrća
100
5
2009 89
- - - ostali sok
300 15
DODATAK IV. (c)
HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine za neograničene količine nakon jedne godine od stupanja na snagu
Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (b) (i)
Hrvatska
tarifna
oznaka
Opis
0206
Drugi klaonični proizvodi od goveđega, svinjskoga, ovčjega, kozjega, konjskoga i magarećeg
mesa ili od mesa mula i mazgi, pogodni za ljudsku prehranu, svježi, rashlađeni ili smrznuti.
0208
Ostalo meso i jestivi mesni i drugi klaonični proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti.
04070069 - - - guščja jaja, ostala
0407009
- - - ostala jaja
0714
Manioka, arorut, salep, čičoka, slatki krumpir i slično korijenje i gomolji s visokim udjelom
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (300 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
škroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili osušeni, cijeli ili rezani ili u obliku peleta; srž od sago-drveta.
0802
Ostali orašasti plodovi, svježi, suhi, oljušteni ili neoljušteni.
0811
Voće uključujući orašaste plodove, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim ili
bez dodanog šećera ili drugih sladila.
0812
Voće uključujući orašaste plodove, privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u
slanoj vodi, u sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladno za
neposrednu prehranu.
0813
Voće, suho, osim onoga koje se razvrstava u tar. br. 08.01 od 08.06; mješavine orašastih
plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja.
1209
Sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu.
160300
Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili od drugih vodenih beskralježnjaka.
200310
- gljive
200560
- šparoge
200791
- - od agruma
200819
- - ostalo, uključujući mješavine
200820
- ananas
200830
- agrumi
200880
- jagode
2008991
- - - banane i kokosov orah
230320
- rezanci šećerne repe, otpaci šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera
230330
otpaci iz pivovara i destilana
230400
Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili
peletirani.
230640
- od sjemena uljane repice
DODATAK IV. (d)
HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno ukida-nje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar
carinskih kvota) navedene u članku 27., stavak (3) (c) (i)
Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene i ukinute prema ovom rasporedu:
– od stupa-nja na snagu Sporazuma sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 20% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2006. godine ukinut će se preostale carine.
Hrvatska
Carinska Godiš-nje
tarifna
Opis kvota poveća-nje
oznaka
(tone) kvote (tone)
0103 9
ostale žive svi-nje 500 25
0210
Meso, jestivi mesni i drugi
klaonični proizvodi, so-ljeni, u
salamuri, sušeni ili dim-ljeni;
jestivo brašno i prah od mesa
ili od drugih klaoničnih
proizvoda 300 15
0401 Mlijeko i vrh-nje,
nekoncentrirani i bez dodatnog
šećera ili drugih sladila 3 000
150
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (301 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
0402 Mlijeko i vrh-nje, koncentrirani
ili s dodanim šećerom ili
drugim tvarima za zaslađiva-nje 14 000 700
0405 10
- maslac
200 10
0702 Rajčica, svježa ili rashlađena 7 500 375
0703 20
- - češ-njak:
1 000 50
0805 20
- mandarine (uk-ljučujući
tangirske i satsumas
mandarine); hibridi agruma
(klementina, vilking i sl.) 2 400 120
0806 10
svježe grožđe
8 000 400
1509 Maslinovo u-lje (dobiveno
mehaničkim postupkom) i
nje-gove frakcije, rafinirani ili
nerafinirani, ili kemijski
nemodificirani 350 20
1602 41 Priprem-ljeni ili konzervirani
do 1602 proizvodi od svi-njskog mesa 300 15
49
1701
Šećer od šećerne trske i
šećerne repe i kemijski čista
saharoza, u krutom sta-nju.
5 700
285
2002
Rajčice priprem-ljene ili
konzervirane na drugi način
osim u octu ili octenoj kiselini
4 800 240
2009 199 - sok od naranče, ostali 1 800
90
DODATAK IV. (e)
HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno snižava-nje carina koje su utvrđene
po načelu najpovlaštenije države za
neograničene količine) navedene u
članku 27., stravak (3) (c) (ii)
Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:
– od stupa-nja na snagu Sporazuma svaka će carina biti snižena na 90% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2006. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine.
Hrvatska
tarifna
oznaka
Opis
0104
1015
010512
010592
0105922
Ovce i koze, žive
Domaća perad živa (kokoši vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke)
- - purići
- - kokoši vrste Gallus domesticus mase do 2.000 g
- - - ostale
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (302 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
0209
Svi-njska slanina i salo očišćeni od mesa i salo peradi, netop-ljeni niti drukčije ekstrahirani,
svježi, rashlađeni, smrznuti, so-ljeni, u salamuri, sušeni ili dim-ljeni
0404
Surutka, koncentrirana ili nekoncentrirana, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila;
proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, što
nisu spomenuti niti uk-ljučeni na drugom mjestu
040700
Jaja peradi i ptičja jaja, u -ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana
0407004
- - - purja jaja
0601
Lukovice, gomo-lji, gomo-ljasto korije-nje, izdanci korijena, reznice i podanci za sad-nju, u vegetaciji ili u cvatu; bi-ljka i korijen cikorije, osim korijena iz tar. broja 12.12
0602
Ostale žive bi-ljke (uk-ljučujući -njihovo korije-nje), reznice, plemke i cijepovi; miceliji g-ljiva
0603
Rezano cvijeće i cvjetni pupo-ljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukrašava-nje, svježi, sušeni,
bojeni, bije-ljeni, impre-gnirani ili drukčije priprem-ljeni
0708
Mahunasto povrće u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno
0710
Povrće (uk-ljučujući i blanširano), smrznuto
0711
Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili
drugim otopinama za konzervira-nje), ali u sta-nju neprikladnom za neposrednu prehranu
0712
Sušeno povrće, cijelo, rezano u komade ili m-ljeveno, ali da-lje nepriprem-ljeno
0713
Sušeno mahunasto povrće u zrnu, o-ljušteno ili neo-ljušteno ili lom-ljeno
0901
Kava, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; kavine -ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže
kavu bilo u kojem postotku
09012
- kava, pržena
100300
Ječam
1003002
- - - pivarski
100400
Zob
1004009
- - - ostala
1005
Kukuruz
100590
- ostali
1104
Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (npr. o-ljuštene, va-ljane, u ljuskicama, perlirane,
obrezane ili g-nječene), osim riže iz tar. broja 10.06; klice žitarica, cijele, va-ljane, u -ljuskicama ili m-ljevene
1105
Brašno, krupica, prah, -ljuskice, granule i pelete od krumpira
170230
- glukoza (dekstroza) i glukozni sirup bez udjela fruktoze ili s udjelom fruktoze ma-nje od 20%
po masi u suhom sta-nju
170240
- glukoza i glukozni sirup s udjelom 20% do 50% fruktoze po masi u suhom sta-nju
2005
Ostalo povrće, priprem-ljeno ili konzervirano na drugi način osim u – octu ili octenoj kiselini,
nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06
200540
- grašak (Pisum sativum)
200551
- - grah u zrnu
2008
Voće, uk-ljučujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi bi-ljaka, drukčije priprem-ljeni ili
konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti uk-ljučeni
na drugom mjestu
200850
- marelice
200870
- breskve
2009
Voćni sokovi (uk-ljučujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog
alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila
200940
- sok od ananasa
2009409
- - - ostali
200960
- sok od grožđa (uk-ljučujući mošt od grožđa)
2206
Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih
pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute ili obuhvaćene na drugom mjestu
2302
Posije (meki-nje) i ostali ostaci dobiveni prosijava-njem, m-ljeve-njem ili drugom obradom
žitarica i mahunarki (le-guminoza), nepeletirani i peletirani
230230
- pšenični
2306
U-ljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom bi-ljnih masti ili u-lja, osim onih iz tar.
br. 23.04 i 23.05, nem-ljeveni, m-ljeveni ili peletirani
230690
- ostalo
2309
Proizvodi koji se upotreb-ljavaju za hranidbu životi-nja
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (303 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
230990
- ostalo
DODATAK IV. (f)
HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno snižava-nje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar
kvota) navedene u članku 27., stavak (3) (c) (iii)
Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:
– od stupa-nja na snagu Sporazuma sve će carine biti snižene na 90% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2003. godine sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2004. godine sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2005. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;
– 1. siječ-nja 2006. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine.
Hrvatska
Carinska Godiš-nje
tarifna
Opis kvota poveća-nje
oznaka
(tone) kvote (tone)
0102 90
Ostala živa govedina 200 10
0202 Goveđe meso, smrznuto
3 000 150
0203
Svi-njsko meso, svježe,
rashlađeno ili smrznuto
7 300 365
0406
Sir i skuta
2 000 100
0701 Krumpir, svjež ili rashlađen
12 000
600
070310
- crveni luk i -ljutika 10 000
500
070390
- poriluk i ostale vrste luka
0807 1
- di-nje (uk-ljučujući i lubenice)
5 500 275
080810
- sviježe jabuke 5 400 300
1101 Brašno od pšenice ili suražice
900 45
1103 Prekrupa, krupica i pelete od
žitarica
7 800 390
1107
Slad, prženi ili neprženi 15 000
750
1601 00 Kobasice i slični proizvodi,
od mesa, od drugih klaoničkih
jestivih proizvoda ili od krvi;
složeni prehrambeni proizvodi
na osnivi tih proizvoda
1 800 90
1602 10 do Ostali priprem-ljeni ili
1602 39 konzervirani proizvodi od mesa
1602 50 do (osim svi-njskog mesa), od
1602 90
drugih klaoničkih
500 30
proizvoda ili od krvi:
2401 Duhan sirovi ili neprerađeni;
duhanski otpaci 200
10
DODATAK V. (a)
PROIZVODI NAVEDENI U ČLANKU 28., STAVAK (1)
Uvoz u Europsku zajednicu s-ljedećih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske bit će predmetom do-lje navedenih
koncesija:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (304 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
KN oznaka
0301 91 10
Kvota: 30t uz 0%.
0301 91 90
uz 0%.
uz 0%.
0302 11 10
Preko kvote:
0302 11 90
aguabonita,
0303 21 10
kvote:
kvote:
0303 21 90
0304 10 11
MFN
MFN
ex0304 10 19
ex0304 10 91
0304 20 11
ex0304 20 19
ex0304 90 10
ex0305 10 00
ex0305 30 90
0305 49 45
ex0305 59 90
ex0305 69 90
KN oznaka
Prva
Druga
Treća i
Opis
godina
godina
s-ljedeće godine
(carina %)
(carina %)
(carina %)
Pastrva (Salmo trutta,
Kvota: 30 t
Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus
Preko
Oncorhynchus gilae,
carine
Oncorhynchus apache
Oncorhynchus chrysogaster
živa; svježa ili rashlađena,
carine
smrznuta; sušena, so-ljena ili u
salamuri; dim-ljena; fileti i ostalo
rib-lje meso; rib-lje bršano, krupica
i pelete, pogodni za -ljudsku
prehranu
Prva
Druga
Treća i
Opis
godina
godina
(carina %)
(carina %)
Prva
Druga
Treća
Opis
godina
godina
(carina %)
(carina %)
Preko
70% od MFN
i
carine
sljedeće godine
(carina %)
0301 93 00
Šaran: živi; svjež ili rashlađen,
Kvota:
0302 69 11
smrznuti; sušen, so-ljen ili u
210 t uz
0303 79 11
salamuri, dim-ljen; fileti i ostalo
0%.
ex0304 10 19
rib-lje meso; rib-lje brašno, krupica
ex0304 10 91
i pelete, pogodni za -ljudsku
Preko
ex0304 20 19
prehranu
kvote:
kvote:
ex0304 90 10
90% od
80% od
ex0305 10 00
MFN
MFN
ex0305 30 90
carine
carine
ex0305 49 80
ex0305 59 90
ex0305 69 90
KN oznaka
Kvota: 30 t
Kvota:
Kvota: 210 t uz %.
210 t uz
0%.
Preko kvote:
70% od MFN
Preko
carine
godina
(carina %)
ex0301 99 90
Orada (Dentex dentex
i Pagellus
Kvota: 35 t
Kvota: 35 t
Kvota: 35 t
0302 69 61
spp.): živa; svježa ili rashlađena,
uz 0%.
uz 0%.
uz 0%.
0303 79 71
smrznuta; sušena, so-ljena ili u
ex0304 10 38
salamuri, dim-ljena; fileti i ostalo
Preko
Preko
Preko
ex0304 10 98
rib-lje meso; rib-lje brašno, krupica
kvote:
kvote:
kvote:
ex0304 20 95
i pelete, pogodni za -ljudsku
80% od
55% od
30% od
ex0304 90 97
prehranu
MFN
MFN
MFN
ex0305 10 00
carine
carine
carine
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (305 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
90% od
80 % od
):
132
ex0305
ex0305
ex0305
ex0305
30
49
59
69
90
80
90
90
KN oznaka
Opis
Prva
Druga
Treća
godina
godina
godina
(carina %)
(carina %)
(carina %)
ex0301 99 90
Lubin (Dicentrarchus labrax):
Kvota:
Kvota:
Kvota:
0302 69 94
živa; svježa ili rashlađena,
550 t uz
550 t uz
550 t uz
ex0303 77 00
smrznuta; sušena, so-ljena ili u
0%.
0%.
0%.
ex0304 10 38
salamuri, dim-ljena; fileti i ostalo
ex0304 10 98
rib-lje meso; rib-lje brašno, krupica
Preko
Preko
Preko
ex0304 20 95
i pelete, pogodni za -ljudsku
kvote:
kvote:
kvote:
ex0304 90 97
prehranu
80% od
55% od
30% od
ex0305 10 00
MFN
MFN
MFN
ex0305 30 90
carine
carine
carine
ex0305 49 80
ex0305 59 90
ex0305 69 90
KN oznaka
kvota
Opis
Godiš-nja
Preferencijalna
carina
1604 13 11
Priprem-ljene ili
180 tona
1604 13 19
konzervirane srdele i
ex 1604 20 50
papaline
1604 16 00
1604 20 40
Priprem-ljeni ili
40 tona
konzervirani inćuni
6%
12,5%
Za količine koje prelaze kvotu u cijelosti će se primje-njivati carine koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države.
Carine za sve proizvode iz HS tarifne oznake 1604., osim priprem-ljenih ili konzerviranih srdela i papalina te inćuna, bit
će snižene prema ovom rasporedu na navedene razine:
Četvrta i
Godina
Prva godina Druga godina
Treća godina s-ljedeće godine
(carina %)
(carina %)
(carina %)
(carina %)
Carina 80% od MFN 70% od MFN
60% od MFN
50% od MFN
DODATAK V. (b)
PROIZVODI NAVEDENI U ČLANKU 28., STAVAK (2)
Uvoz u Hrvatsku s-ljedećih proizvoda podrijetlom iz Europske zajednice bit će predmetom do-lje navedenih koncesija:
KN oznaka
Prva
Druga
Treća i s-ljedeće
Opis
godina
godina
godine (carina %)
(carina %)
(carina %)
0301 91 10
Pastrva (Salmo trutta,
Kvota: 25 t uz 0%.
Oncorhynchus mykiss,
0301 91 90
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (306 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
Kvota: 25
Kvota: 25
t uz 0%.
t uz 0%.
132
0302 11 10
clarki,
Oncorhynchus
0302 11 90
Preko
Preko
0303 21 10
0303 21 90
0304 10 11
chrysogaster):
ex0304 10 19
ex0304 10 91
0304 20 11
ex0304 20 19
ex0304 90 10
ex0305 10 00
ex0305 30 90
0305 49 45
ex0305 59 90
ex0305 69 90
Oncorhynchus aguabonita,
od MFN carine
Onchorynchus gilae,
Oncorhynchus apache
Onchorhynchus
KN oznaka
Preko kvote: 70%
i
živa; svježa ili rashlađena,
carine
smrznuta; sušena, so-ljena ili u
salamuri, dim-ljena; fileti i ostalo
rib-lje meso; rib-lje brašno, krupica
i pelete, pogodni za -ljudsku
prehranu
Prva
Druga
Treća i
Opis
godina
godina
(carina %)
(carina %)
carine
MFN
kvote:
kvote:
90% od
80% od
MFN
s-ljedeće godine
(carina %)
0301 93 00
Šaran: živi; svjež ili rashlađen,
Kvota: 30
Kvota: 30
Kvota: 30 t uz 0%.
0302 69 11
smrznuti; sušen, so-ljen ili u
t uz 0%.
t uz 0%.
0303 79 11
salamuri, dim-ljen; fileti i ostalo
Preko kvote: 70%
ex0304 10 19
rib-lje meso; rib-lje brašno, krupica
Preko
Preko
od MFN carine
ex0304 10 91
i pelete, pogodni za -ljudsku
kvote:
kvote:
ex0304 20 19
prehranu
90% od
80% od
ex0304 90 10
MFN
MFN
ex0305 10 00
carine
carine
ex0305 30 90
ex0305 49 80
ex0305 59 90
ex0305 69 90
KN oznaka
Prva
Druga
Treća i
Opis
godina
godina
(carina %)
(carina %)
s-ljedeće godine
(carina %)
ex0301 99 90
Orada (Dentex dentex
i Pagellus
Kvota:
Kvota: 35
Kvota 35 t uz 0%
0302 69 61
spp.): živa; svježa ili rashlađena,
tuz 0%
0303 79 71
smrznuta; sušena, so-ljena ili u
Preko kvote: 30%
ex0304 10 38
salamuri, dim-ljena; fileti i ostalo
0%
Preko
od MFN carine
ex0304 10 98
rib-lje meso; rib-lje brašno, krupica
kvote
ex0304 20 95
- i pelete, pogodni za -ljudsku
55% od
ex0304 90 97
prehranu
Preko
MFN
ex0305 10 00
kvote:
carine
ex0305 30 90
80% od
ex0305 49 80
MFN
ex0305 59 90
carine
ex0305 69 90
DODATAK VI.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (307 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
POSLOVNI NASTAN: FINANCIJSKE
USLUGE navedene u članku 50.
1. Financijske usluge: definicija
Financijska je usluga bilo koja usluga financijske prirode koju nudi pružate-lj financijskih usluga jedne od stranaka.
Financijske usluge uk-ljučuju ove aktivnosti:
A. Sve usluge osigura-nja i usluge povezane s osigura-njem:
1. neposredno osigura-nje (uk-ljučujući suosigura-nje):
(i) životno;
(ii) neživotno;
2. reosigura-nje i retrocesija;
3. posredova-nje i zastupa-nje u osigura-nju, kao što su brokeri i agencije;
4. usluge vezane uz osigura-nje, kao što su konzultantske usluge, aktualne usluge, usluge procjene rizika i usluge
naplate odštetnih zahtjeva;
B. Bankarske i ostale financijske usluge (isk-ljučujući osigura-nje):
1. prima-nje depozita i ostalih povratnih sredstava od građana;
2. dava-nje zajmova svih vrsta, uk-ljučujući, inter alia,
potrošačke kredite,
hipotekarne kredite, faktoring (prodaja prava potraživa-nja) i fnancira-nje komercijalnih poslova;
3. financijski najam (lizing);
4. sve usluge plaća-nja i prijenosa novca, uk-ljučujući kreditne, platne i debitne kartice, putne čekove i bankovne
mjenice;
5. izdava-nje garancija i drugih jamstava;
6. trgova-nje za vlastiti račun ili za račun stranke, bilo na burzi, na izvanburzovnom tržištu ili na neki drugi način,
što se odnosi na:
(a) instrumente tržišta novca (čekovi, mjenice, potvrde o depozitu itd.),
(b) devize,
(c) izvedenice koje uk-ljučuju, ali se ne ograničavaju na budućnosnice i opcije,
(zamjena), ugovore o terminskoj
(d) tečajne i kamatne instrumente, uk-ljučujući primjerice swap
stopi itd.,
(e) prenosive vrijednosne papire,
(f) ostale prenosive instrumente i financijska sredstva, uk-ljučujući zlato;
7. sudjelova-nje u izdava-nju svih vrsta vrijednosnih papira, uk-ljučujući pokrovite-ljstvo izda-nja i plasira-nje kao
agent (javno ili privatno) i pruža-nje usluga u svezi s tim izdava-njem;
8. brokerski novčani poslovi;
9. uprav-lja-nje aktivnom, kao što je uprav-lja-nje gotovinom i uprav-lja-nje portfe-ljima, svi oblici uprav-lja-nja
zajedničkim ulaga-njima, uprav-lja-nje mirovinskim fondovima, skrbništvo, usluge deponira-nja i povjerbe;
10. usluge namire-nja i klirinške usluge za financijska sredstva, uk-ljučujući vrijednosne papire, izvedenice i ostale
prenosive instrumente;
11. pruža-nje i prijenos financijskih informacija i obrada financijskih podataka i s tim u vezi softvera pružate-lja
ostalih financijskih usluga;
12. savjetodavne, posredničke i ostale pomoćne financijske usluge u svim poslovima koji su gore navedeni u
točkama 1. do 11., uk-ljučujući kreditne preporuke i analize, istraživa-nje i savjetova-nje o ulaga-njima i portfe-lju,
savjetova-nje o kup-nji i restrukturira-nju poduzeća i strate-giji.
Ove aktivnosti nisu uk-ljučene u definiciju financijskih usluga:
(a) aktivnosti koje obav-ljaju središ-nje banke ili neka druga javna institucija u provođe-nju monetarne i tečajne
politike;
(b) aktivnosti koje obav-ljaju središ-nje banke, vladine agencije ili tijela vlade, ili javne institucije, za račun vlade ili
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (308 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
s jamstvom vlade, osim u slučaju kad te aktivnosti mogu obav-ljati pružate-lji financijskih usluga u tržišnom
natjeca-nju s takvim javnim tijelima;
(c) aktivnosti koje čine dio zakonskoga sustava socijalne sigurnosti ili javnih mirovinskih programa, osim u slučaju
kad te aktivnosti mogu obav-ljati pružate-lji financijskih usluga u tržišnom natjeca-nju s javnim tijelima ili
privatnim institucijama.
DODATAK VII.
STJECANJE NEKRETNINA OD STRANE DRŽAVLJANA EUROPSKE UNIJE
Popis izuzetaka naveden u članku 60. stavak (2)
Izuzeta područja
– Po-ljoprivredno zem-ljište kao što je određeno u Zakonu o po-ljoprivrednom zem-ljištu (Narodne novine, br.
54/94, pročišćeni tekst, 48/95, 19/98 i 105/99);
– Područja zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 30/94)
DODATAK VIII.
PRAVO INTELEKTUALNOGA,
INDUSTRIJSKOGA I TRGOVAČKOGA VLASNIŠTVA navedeno u članku 71.
1. Stranke potvrđuju važnost koju pridaju obvezama koje proizlaze iz ovih višestranih ugovora:
– Međunarodne konvencije za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju
(Rim 1961.);
– Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (Stockholmski akt iz 1967., izmije-njen i dopu-njen 1979.);
– Madridskoga sporazuma o međunarodnoj re-gistraciji žigova (Stockholmski akt 1967., izmije-njen i dopu-njen
1979.);
– Ugovora o surad-nji na području patenata (Washington, 1970., izmije-njen i dopu-njen 1979., te izmije-njen
1984.);
– Konvencije za zaštitu proizvođača fonograma od neovla-štenog umnožava-nja -njihovih fonograma (Ženeva,
1971.);
– Bernske konvencije za zaštitu k-njiževnih i umjetničkih djela (Pariški akt, 1971.);
– Nicanskoga sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za potrebe re-gistracije žigova (Ženeva, 1977.,
izmije-njen i dopu-njen 1979.);
– Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.);
– Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.).
2. Od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma, u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava
intelektualnoga vlas-ništva (TRIPS), stranke će odobriti trgovačkim društvima i držav-ljanima druge stranke u
pogledu priznava-nja i zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva tretman ne ma-nje povo-ljan
od tretmana koji pružaju bilo kojoj trećoj zem-lji teme-ljem dvostranih sporazuma.
POPIS PROTOKOLA
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
O tekstilnim i odjevnim proizvodima
O proizvodima od čelika
O trgovini prerađenim po-ljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Hrvatske
Definicija pojma »proizvoda s podrijetlom« i načini upravne surad-nje
O uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pita-njima
O kopnenom prijevozu
PROTOKOL 1.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (309 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
O TEKSTILNIM I ODJEVNIM
PROIZVODIMA
Članak 1.
Ovaj se Protokol primje-njuje na tekstilne i odjevne proizvode (u da-lj-njem tekstu »tekstilni proizvodi«) koji su
navedeni u odsjeku XI (poglav-lje 50.–63.) Kombinirane nomenklature Zajednice.
Članak 2.
1. Tekstilni proizvodi iz odsjeka XI (poglav-lje 50.–63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Hrvatske,
kako je određeno u Protokolu 4. ovoga Sporazuma, ulazit će u Zajednicu bez plaća-nja carina danom stupa-nja na
snagu ovoga Sporazuma.
2. Carine koje se primje-njuju na izravan uvoz u Hrvatsku tekstilnih proizvoda iz odsjeka XI. (poglav-lje 50.–63.)
Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Zajednice, kako je određeno Protokolom 4. ovoga Sporazuma, bit
će ukinute danom stupa-nja na snagu Sporazuma, osim proizvoda koji su navedeni u Dodacima I. i II. ovoga
Protokola, za koje će carinske stope biti postupno snižene, kako je u -njima navedeno.
3. U skladu s ovim Protokolom odredbe Sporazuma, a posebno članaka 19. i 20. Sporazuma, primje-njivat će se
na trgovinu tekstilnim proizvodima između stranaka.
Članak 3.
Sustav dvostruke kontrole i ostala povezana pita-nja glede izvoza tekstilnih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske u
Zajednicu, kao i proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Hrvatsku, određeni su Sporazumom između Europske
zajednice i Republike Hrvatske o trgovini tekstilnim proizvodima, koji je parafiran 8. studenoga 2000. godine i koji
se primje-njuje od 1. siječ-nja 2001. godine.
Članak 4.
Od stupa-nja na snagu ovoga Sporazuma neće se uvoditi nova količinska ograniče-nja ni mjere s jednakim
učinkom, osim onih mjera koje su predviđene gore navedenim Sporazumom i -nje-govim protokolima.
DODATAK I.
Carinske će se stope sniziti kako slijedi:
– od stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60% osnovne cijene,
– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine.
– 1. siječnja 2004. godine preostale će se carine ukinuti.
HS 6+
Opis
51.11
5111.20
52.07
5207.10
5207.101
5207.109
52.08
5208.3
5208.31
5208.32
5208.39
5208.5
5208.51
5208.52
5208.53
52.09
5209.2
5209.22
5209.29
5209.3
5209.39
5209.4
5209.49
Tkanine od vlačene vune ili vlačene fine životinjske dlake:
- ostale, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima
Pamučna pređa (osim šivaćeg konca) pripremljena za prodaju na malo:
- koja po masi, sadrži 85% ili više pamuka:
- - - nemercerizirana
- - - mercerizirana
Pamučne tkanine, koje po masi sadrže 85% ili više pamuka, mase do 200 g/m˛
- obojene:
- - platnenog prepletaja, mase do 100 g/m˛
- - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m˛
- - ostale tkanine
- tiskane:
- -platnenog prepletaja, mase do 100 g/m˛
- - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m˛
- - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper
Pamučne tkanine, koje po masi, sadrže 85% ili više pamuka, mase veće od 200 g/m˛:
- bijeljene:
- - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper
- - ostale tkanine
- obojene:
- - ostale tkanine
- od pređe različitih boja:
- - ostale tkanine
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (310 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
5209.5
- tiskane:
5209.59
- - ostale tkanine
52.10
Pamučne tkanine, koje po masi sadrže manje od 85% pamuka, u mješavini pretežno ili samo s
umjetnim sintetskim vlaknima, mase do 200 g/m˛
5210.2
- bijeljene:
5210.29
- - ostale tkanine
5210.3
- obojene:
5210.39
- - ostale tkanine
5210.5
- tiskane:
5210.59
- - ostale tkanine
54.02
Pređa od sintetskih filamenata (osim šivaćeg konca), nepripremljena za prodaju na malo,
uključujući sintetske monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:
5402.3
- teksturirana pređa
5402.33
- - od poliestara:
5402.339
- - - finoće veće od 50 teksta po jednoj niti
55.14
Tkanine od sintetskih vlakana rezanih, koje po masi, sadrže manje od 85% tih vlakana u
mješavini pretežno ili samo s pamukom, mase veće od 170 g/m˛
5514.1
- nebijeljene ili bijeljene:
5514.12
- - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uklju-čujući i lomljeni keper, od poliesterskih
vlakana, rezanih
5514.2
- obojene:
5514.21
- - od poliesterskih vlakana, rezanih, u platnenom prepletaju
5514.22
- - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih
vlakana, rezanih
5514.29
- - ostale tkanine
55.15
Ostale tkanine od sintetskih vlakana, rezanih:
5515.1
- od polieterskih vlakana, rezanih:
5515.11
- - u mješavini pretežno ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona
5515.12
- - u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima
5515.13
- - u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom
5515.19
- - ostale
55.16
Tkanine od umjetnih vlakana, rezanih:
5516.1
- koje po masi, sadrže 85% ili više umjetnih vlakana, rezanih:
5516.11
- - nebijeljene ili bijeljene
5516.12
- - obojene
5516.13
- - od pređe različitih boja
5516.2
- koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, u mješavini pretežno ili samo s
umjetnim ili sintetskim filamentima:
5516.21
- - nebijeljene ili bijeljene
5516.22
- - obojene
5516.23
- - od pređe različitih boja
5516.24
- - tiskane
5516.3
- koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, rezanih, u mješavini pretežno ili samo s
vunom ili finom životinjskom dlakom:
5516.31
- - nebijeljene ili bijeljene
5516.32
- - obojene
5516.33
- - od pređe različitih boja
5516.34
- - tiskane
56.01
Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna duljine od 5 mm (flok), prah i
nopne od tekstilnog materijala:
5601.2
- vata; ostali proizvodi od vate:
5601.21
- - od pamuka:
5601.211
- - - vata
5601.219
- - - proizvodi od vate
56.03
Netkani tekstil, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:
5603.1
- od sintetskih i umjetnih filamenata:
5603.13
- - mase veće od 70 g/m˛ do 150 g/m˛
5603.14
- - mase veće od 150 g/m˛
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (311 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
5603.9
- ostalo:
5603.93
- - mase veće od 70 g/m˛ do 150 g/m˛
5603.94
- - mase veće od 150 g/m˛
57.01
Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, uzlani, dovršeni i nedovršeni:
5701.90
- od ostalih tekstilnih materijala
57.03
Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dobiveni taftingpostupkom, dovršeni ili nedovršeni:
5703.20
- od najlona ili ostalih poliamida
5703.30
- od ostalih umjetnih ili sintetskih tekstilnih materijala
5703.90
- od ostalih tekstilnih materijala
5705.00
Ostali sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dovršeni ili nedovršeni
58.03
Gaza – tkanine, osim uskih tkanina iz tar. broja 58.06:
5803.10
- od pamuka
58.07
Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, vrpcama ili rezani u
određene oblike ili veličine, nevezeni:
5807.90
- ostali
59.03
Tekstilne tkanine impregnirane, premazene, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim
masama, osim onih iz tar. broja 59.02:
5903.10
- polivinilkloridom
5903.20
- poliuretanom
5903.90
- ostale
59.06
Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili
gumom, osim onih iz tar. broja 59.02:
5906.10
- ljepljive vrpce širine do 20 cm
5906.9
- ostalo:
5906.91
- - pletene ili kačkane
5906.99
- - ostale
5909.00
Cijevi i crijeva za crpke i slične cijevi i crijeva od tekstilnog materijala, uključujući obložene i
armirane, s priborom ili bez pribora od drugog materijala:
5909.001
- - - vatrogasna crijeva i cijevi
5909.009
- - - ostalo
61.03
Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske
hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:
6103.1
- odijela:
6103.11
- - vunena ili od fine životinjske dlake
6103.12
- - od sintetskih vlakana
6103.19
- - od ostalih tekstilnih materijala
6103.2
- kompleti:
6103.21
- - vuneni ili od fine životinjske dlake
6103.22
- - pamučni
6103.23
- - od sintetskih vlakana
6103.29
- - od ostalih tekstilnih materijala
6103.3
- jakne i sakoi:
6103.31
- - vuneni ili od fine životinjske dlake
6103.32
- - pamučni
6103.33
- - od sintetskih vlakana
6103.39
- - od ostalih tekstilnih materijala
6103.4
- hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:
6103.41
- - vuneni ili od fine životnjske dlake
6103.42
- - pamučni
6103.43
- - od sintetskih vlakana
6103.49
- - od ostalih tekstilnih materijala
63.01
Deke i slični pokrivači:
6301.20
- deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od vune ili fine životinjske dlake
6301.30
- deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od pamuka
6301.40
- deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od sintetskih vlakana
6301.90
- ostale deke i slični pokrivači
63.02
Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje;
6302.10
- postljeno rublje, pleteno ili kačkano
6302.2
- ostalo posteljno rublje, tiskano:
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (312 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
6302.21
6302.22
6302.29
6302.3
6302.31
6302.319
6302.39
6302.40
6302.5
6302.51
6302.59
- - pamučno
- - od umjetnih ili sintetskih vlakana
- - od ostalih tekstilnih materijala
- ostalo posteljno rublje:
- - pamučno:
- - - ostalo
- - od ostalih tekstilnih materijala
- stolno rublje, pleteno ili kačkano
- ostalo stolno rublje:
- - pamučno
- - od ostalih tekstilnih materijala
DODATAK II.
Carinske će se stope sniziti kako slijedi:
– danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 65% osnovne cijene,
– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 50% osnov-ne cijene,
– 1. siječnja 2004. godine carine će se sniziti na 35% osnov-ne carine,
– 1. siječnja 2005. godine carine će se sniziti na 20% osnov-ne carine,
– 1. siječnja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.
HS 6+
Opis
51.09
Pređa od vune ili fine životinjske dlake, pripremljene za prodaju na malo:
5109.10
- koja, po masi, sadrži 85% ili više vune ili fine životinjske dlake
5109.90
- ostala
61.04
Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i
naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i djevojčice, pleteni ili
kačkani:
6104.3
- jakne i sakoi:
6104.32
- - pamučni
6104.33
- - od sintetskih vlakana
6104.39
- - od ostalih tekstilnih materijala
6104.4
- haljine:
6104.41
- - vunene ili od fine životinjske dlake
6104.42
- - pamučne
6104.43
- - od sintetskih vlakana
6104.44
- - od umjetnih vlakana
6104.49
- - od ostalih tekstilnih materijala
6104.5
- suknje i suknje-hlače:
6104.51
- - vunene ili od fine životinjske dlake
6104.52
- - pamučne
6104.53
- - od sintetskih vlakana
6104.59
- - od ostalih tekstilnih materijala
6104.6
- hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:
6104.62
- - pamučne
6104.63
- - od sintetskih vlakana
6104.69
- - od ostalih tekstilnih materijala
61.05
Košulje, za muškarce i dječake, pletene ili kačkane:
6105.10
- pamučne
6105.20
- od umjetnih ili sintetskih vlakana
6105.90
- od ostalih tekstilnih materijala
61.06
Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice, pletene ili kačkane:
6106.10
- pamučne
6106.20
- od umjetnih ili sintetskih vlakana
6106.90
- od ostalih tekstilnih materijala
61.07
Gaće, spavaćice, pi-džame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (313 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
dječake, pleteni ili kačkani:
6107.1
- gaće:
6107.11
- - pamučne
6107.12
- - od umjetnih ili sintetskih vlakana
6107.19
- - od ostalih tekstilnih materijala
6107.2
- spavaćice i pi-džame:
6107.21
- - pamučne
6107.22
- - od umjetnih ili sintetskih vlakana
6107.29
- - od ostalih tekstilnih materijala
6107.9
- ostalo:
6107.91
- - pamučno
6107.92
- - od umjetnih ili sintetskih vlakana
6107.99
- - od ostalih tekstilnih materijala
61.08
Kombinei, podsuk-nje, gaćice, spavaćice, pi-džame, jutar-nje ha-ljine, kupaći ogrtači, kućne haljine i slični proizvodi, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:
6108.2
- gaćice:
6108.21
- - pamučne
6108.22
- - od umjetnih ili sintetskih vlakana
6108.29
- - od ostalih tekstilnih materijala
6108.3
- spavaćice i pi-džame:
6108.31
- - pamučne
6108.32
- - od umjetnih ili sintetskih vlakana
6108.39
- - od ostalih tekstilnih materijala
6108.9
- ostalo:
6108.91
- - pamučno
6108.92
- - od umjetnih ili sintetskih vlakana
6108.99
- - od ostalih tekstilnih materijala
61.09
Potkošu-lje i majice, pletene ili kačkane:
6109.10
- pamučne
6109.90
- od ostalih tekstilnih materijala
61.10
Džemperi sa zakopčava-njem ili bez zakopčava-nja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili
kačkani:
6110.10
- vuneni ili od fine životi-njske dlake
6110.20
- pamučni
6110.30
- od umjetnih ili sintetskih vlakana
6110.90
- od ostalih tekstilnih materijala
62.03
Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske
hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake:
6203.1
- odijela:
6203.11
- - vunena ili od fine životi-njske dlake
6203.12
- - od sintetskih vlakana:
6203.129
- - - ostala
6203.19
- - od ostalih tekstilnih materijala:
6203.192
- - - pamučna, ostala
6203.199
- - - ostala
6203.2
- kompleti:
6203.21
- - vuneni ili od fine životi-njske dlake
6203.22
- - pamučni:
6203.229
- - - ostali
6203.23
- - od sintetskih vlakana:
6203.239
- - - ostali
6203.29
- - od ostalih tekstilnih materijala:
6203.299
- - - ostali
6203.3
- jakne i sakoi:
6203.32
- - pamučni:
6203.329
- - - ostali
6203.33
- - od sintetskih vlakana:
6203.339
- - - ostali
6203.39
- - od ostalih tekstilnih materijala:
6203.399
- - - ostali
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (314 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
6203.4
- hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:
6203.42
- - pamučni:
6203.429
- - - ostali
6203.43
- - od sintetskih vlakana:
6203.439
- - - ostali
6203.49
- - od ostalih tekstilnih materijala:
6203.499
- - - ostali
62.04
Kostimi, kompleti, jakne, ha-ljine, suk-nje, suk-nje-hlače, hlače, hlače s plastronom i
naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kupaćih kostima), za žene i djevojčice:
6204.1
- kostimi:
6204.12
- - pamučni
6204.13
- - od sintetskih vlakana
6204.19
- - od ostalih tekstilnih materijala
6204.2
- kompleti:
6204.22
- - pamučni:
6204.229
- - - ostali
6204.23
- - od sintetskih vlakana:
6204.239
- - - ostali
6204.29
- - od ostalih tekstilnih materijala:
6204.299
- - - ostali
6203.3
- jakne i sakoi:
6204.32
- - pamučne:
6204.329
- - - ostale
6204.33
- - od sintetskih vlakana:
6204.339
- - - ostale
6204.39
- - od ostalih tekstilnih materijala:
6204.399
- - - ostale
6204.4
- ha-ljine:
6204.42
- - pamučne
6204.43
- - od sintetskih vlakana
6204.44
- - od umjetnih vlakana
6204.49
- - od ostalih tekstilnih materijala
6204.5
- suk-nje i suk-nje-hlače:
6204.52
- - pamučne
6204.53
- - od sintetskih vlakana
6204.59
- - od ostalih tekstilnih materijala
6204.6
- hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:
6204.61
- - vunene ili od fine životi-njske dlake
6204.62
- - pamučne
6204.629
- - - ostale
6204.63
- - od sintetskih vlakana:
6204.639
- - - ostale
6204.69
- - od ostalih tekstilnih materijala:
6204.699
- - - ostale
62.05
Košu-lje za muškarce i dječake:
6205.10
- vunene ili od fine životi-njske dlake
6205.20
- pamučne
6205.30
- od umjetnih ili sintetskih vlakana
6205.90
- od ostalih tekstilnih materijala
62.06
Bluze, košu-lje i košu-lje-bluze, za žene i djevojčice:
6206.30
- pamučne
6206.40
- od umjetnih ili sintetskih vlakana
6206.90
- od ostalih tekstilnih materijala
6309.00
Rab-ljena odjeća i drugi rab-ljeni tekstilni proizvodi
PROTOKOL 2.
O PROIZVODIMA OD ČELIKA
Članak 1.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (315 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
Ovaj će se Protokol primje---njivati na proizvode navedene u poglav---lju 72. Zajedničke carinske tarife. Također
će se primje---njivati na ostale gotove proizvode od čelika iz gore navedenoga poglav---lja, koji bi u budućnosti
mogli biti hrvatskoga podrijetla.
Članak 2.
Carine na uvoz koje se primje---njuju u Zajednici za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske ukinut će
se danom stupa---nja na snagu Sporazuma.
Članak 3.
1. Carine na uvoz koje se primje---njuju u Hrvatskoj za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, osim
proizvoda koji su navedeni u Dodatku I., ukinut će se od stupa---nja na snagu Sporazuma.
2. Carine koje se u Hrvatskoj primje---njuju na uvoz proizvoda od čelika, koji su navedeni u Dodatku I., postupno
će se ukinuti prema ovom rasporedu:
– danom stupa---nja na snagu Sporazuma carina će se sniziti na 65% osnovne carine,
– 1. siječ---nja 2003. godne carina će se sniziti na 50% osnovne carine,
– 1. siječ---nja 2004. godine carina će se sniziti na 35% osnovne carine,
– 1. siječ---nja 2005. godine carina će se sniziti na 20% osnovne carine,
– 1. siječ---nja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.
Članak 4.
1. Količinska ograniče---nja uvoza u Zajednicu proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske, kao i mjere s
jednakim učinkom, ukinut će se danom stupa---nja na snagu Sporazuma.
2. Količinska ograniče---nja uvoza u Hrvatsku proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, kao i mjere s
jednakim učinkom, ukinut će se danom stupa---nja na snagu Sporazuma.
Članak 5.
1. U pogledu pravila koja su određena člankom 70. Sporazuma stranke potvrđuju potrebu i hitnost da svaka
stranka odmah otpočne rješavati bilo koje strukturalne slabosti svoga sektora čelika kako bi osigurala globalnu
konkurentnost svoje industrije. Hrvatska će stoga u roku od dvije godine pokrenuti potrebne programe
restrukturira---nja i prilagodbe svoje industrije čelika da bi postigla održivost toga sektora pod normalnim tržišnim
uvjetima. Na traže---nje Zajednica će Hrvatskoj pružiti odgovarajuće tehničke savjete kako bi se postigao taj ci---lj.
2. Nastavno na pravila koja su određena člankom 70. ovoga Sporazuma, svi postupci protivni odredbama ovog
članka procijenit će se na osnovi posebnih kriterija proizašlih iz primjene pravila o državnim potporama Zajednice,
uk---ljučujući sekundarno zakonodavstvo, kao i bilo koja posebna pravila o kontroli državne potpore koja se
primje---njuje u sektoru čelika po isteku Ugovora Europske zajednice za ug---ljen i čelik.
3. Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) članka 70. Sporazuma u odnosu na proizvode od čelika Zajednica
potvrđuje da tijekom pet godina od stupa---nja na snagu Sporazuma Hrvatska može iznimno odobriti državnu
potporu za restrukturira---nje pod uvjetom:
– da to na kraju razdob---lja restrukturira---nja vodi održivosti tvrtki koje bi od toga imale koristi pod normalnim
tržišnim uvjetima;
– da su iznos i intenzitet takve potpore strogo ograničeni na ono što je nužno potrebno za ponovnu uspostavu –
održivost, te da se postupno sma---njuju;
– da je program restrukturira---nja povezan s globalnom racionalizacijom i sma---njiva---njem kapaciteta u
Hrvatskoj.
4. Svaka će stranka osigurati punu transparentnost pri uvođe---nju potrebnoga restrukturira---nja i programa
pretvorbe potpunom i neprekidnom razmjenom informacija s drugom strankom, uk---ljučujući deta---lje plana
restrukturira---nja, te iznos, intenzitet i svrhu bilo koje državne potpore koja je dodije---ljena teme---ljem stavka
2. i 3. ovoga članka.
5. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa---nje nadzirat će primjenu gore navedenih uvjeta iz stavaka 1.–4.
6. Ako jedna od stranaka određenu praksu druge stranke smatra nekompatibilnom s uvjetima iz ovoga članka i
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (316 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
ako ta praksa nanosi ili prijeti nanoše---njem štete interesima prve stranke ili materijalne štete ---njezinoj domaćoj
industriji, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija s Kontaktnom skupinom iz članka 7. ili
trideset radnih dana po upućiva---nju na takve konzultacije.
Članak 6.
Odredbe članaka 19., 20. i 21. Sporazuma primje---njivat će se na trgovinu proizvodima od čelika među
strankama.
Članak 7.
Stranke su sporazumne da se radi praće---nja i pre-gledava---nja pravilne primjene ovoga Protokola osnuje
Kontaktna skupina u skladu sa člankom 115. Sporazuma.
DODATAK I
HS 6+
Opis
72.13
Toplo va---ljana žica u kolutima, od že---ljeza ili nele-giranog čelika u nepravilno namotanim
kolutovima:
7213.10
- s udub---lje---njima, rebrima, ž---ljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu va--lja---nja
7213.101
- - - promjera od 8 do uk---ljučujući 14 mm
7213.109
- - - ostala
7213.9
- ostala
7213.91
- - kružnog poprečnog presjeka, promjera ma---nje-g od 14 mm
7213.912
- - - ostala promjera 8 mm ili veće-g
72.14
Šipke od že---ljeza ili nele-giranog čelika, samo kovane, toplo va---ljane, toplo vučene ili toplo
istiskivane, uk---ljučujući one što su usukane poslije va---lja---nja:
7214.20
- s udub---lje---njima, rebrima, ž---ljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u pocesu va--lja---nja ili usukane poslije va---lja---nja:
7214.201
- - - promjera od 8 do uk---ljučujući 25 mm
7214.9
- ostale
7214.99
- - ostale
7214.991
- - - okrugle promjera od 8 do uk---ljučujući 25 mm
72.17
Hladno dobivena žica, od že---ljeza ili nele-giranog
čelika:
7217.10
- neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana
7217.109
- - - ostala
PROTOKOL 3.
O TRGOVINI PRERAĐENIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU ZAJEDNICE I
HRVATSKE
Članak 1.
1. Zajednica i Hrvatska primje---njuju carine na prerađene po---ljoprivredne proizvode koji su navedeni u Dodatku
I. i Dodatku II., sukladno uvjetima koji su u ---njima navedeni bez obzira na to jesu li ograničeni kvotama ili nisu.
2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa---nje odlučit će o:
– prošire---nju popisa prerađenih po---ljoprivrednih proizvoda unutar ovoga Protokola,
– izmjenama carina navedenih u Dodacima I. i II.,
– poveća---nju ili ukida---nju carinskih kvota.
3. Vijeće za stabilizaciju i pridruživa---nje može zamijeniti carine koje su utvrđene ovim Protokolom sustavom
uspostav---ljenim na teme---lju tržišnih cijena u Zajednici i Hrvatskoj po---ljoprivrednih proizvoda koji se stvarno
upotreb---ljavaju u proizvod---nji prerađenih po---ljoprivrednih proizvoda koji su predmet ovoga Protokola.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (317 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
Članak 2.
Carine koje se primje---njuju sukladno članku 1. mogu se sniziti odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživa---nje:
– kada se u trgovini između Zajednice i Hrvatske snize carine koje se primje---njuju na osnovne proizvode, ili
– kao odgovor na sniže---nje koje je rezultat obostranih koncesija u svezi s prerađenim po---ljoprivrednim
proizvodima.
Članak 3.
Zajednica i Hrvatska obavijestit će jedna drugu o upravnim rješe---njima koja su usvojena za proizvode
obuhvaćene ovim Protokolom. Takva bi rješe---nja trebala osigurati jednak tretman za sve zainteresirane stranke i
trebala bi biti, koliko je to moguće, jednostavna i fleksibilna.
DODATAK I.
Carine koje se primje----njuju na uvoz u Zajednicu robe podrijetlom iz Hrvatske
Na uvoz u Zajednicu prerađenih po----ljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, navedenih u nastavku,
primje----njivat će se nulta stopa carine.
KN oznaka
(1)
Opis
(2)
0403
Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrh----nje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakise----ljeno
mlijeko i vrh----nje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila,
aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća, oraha ili kakaa:
0403 10
- Jogurt:
0403 10 51 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom
0403 10 99
0403 90
- Ostali:
0403 90 71 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili
0403 90 99
kakaom
0405
Maslac i druge masti i u----lja dobivene od mlijeka, mliječni namazi:
0405 20
- Mliječni namazi:
0405 20 10
- - Sa sadržajem masti od 39% po masi ili više, ali ma----nje od 60%
0405 20 30
- - Sa sadržajem masti od 60% po masi ili više, ali koji ne prelaze 75%
0509 00
Prirodne spužve životi----njskog podrijetla
0509 00 90
- Ostale
0710
Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili kipućoj vodi), smrznuto:
0710 40 00
- Slatki kukuruz
0711
Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili
drugim otopinama za konzervira----nje), ali u sta----nju neprikladnom za neposrednu prehranu:
0711 90
- Ostalo povrće; mješavine povrća:
- - Povrće
0711 90 30
- - - Slatki kukuruz
1302
Bi----ljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i
zgušćivači, dobiveni od bi----ljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:
- bi----ljni sokovi i ekstrakti:
1302 12 00
- - slatkog korijena
1302 13 00
- - hme----lja
1302 20
- pektinske tvari, pektinati i pektati:
1302 20 10
- - suhe
1302 20 90
- - Ostale
1505
Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uk----ljučujući lanolin:
1505 10 00
- masti od vune, sirove
1516
Masti i u----lja životi----njskog ili bi----ljnog podrijetla i ----njihove frakcije, djelomično ili potpuno
hidrogenirani, inter-esterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani,
ali da----lje nepriprem----ljeni:
1516 20
- bi----ljne masti i u----lja i ----njihove frakcije:
1516 20 10
- - hidrogenirano ricinusovo u----lje
1517
Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili u----lja životi----njskog ili bi----ljnog podrijetla ili
od frakcija različitih masti ili u----lja iz ovog Poglav----lja, osim jestivih masti ili u----lja i ----njihovih
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (318 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
frakcija iz tar. broja 15.16:
1517 10
- Margarin, isk----ljučujući tekući margarin:
1517 10 10
- - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi
1517 90
- Ostalo:
1517 90 10
- - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi
- - Ostalo
1517 90 93
- - - jestive mješavine ili preparati za oslobađa----nje plijesni
1518 00
Životi----njske ili bi----ljne masti i u----lja i ----njihove frakcije, kuhane, oksidirane,
dehidrirane, sumporirane, polimerizirane u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski
modificirane, isk----ljučujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine i preparati od životi----njskih i
bi----ljnih masti i u----lja ili od frakcija raz-ličitih masti ili u----lja iz ovog Poglav----lja što nisu spomenuti
niti uk----ljučeni na drugom mjestu
1518 00 10
- Linoksin
- Ostalo:
1518 00 91
- - Životi----njske ili bi----ljne masti i u----lja i ----njihove frakcije, kuhane, oksidirane,
dehidrirane, sumporirane, polimerizirane toplinom u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski
modificirane, osim navedenih u tarifnoj glavi 1516
- - Ostale:
1518 00 95
- - - nejestive mješavine ili pripravci dobiveni od životi----nja ili bi----ljnih i životi----njskih
masti i u----lja i ----njihove frakcije
1518 00 99
- - - Ostalo
1521
Bi----ljni voskovi (osim triglicerida), pčeli----nji vosak, voskovi od ostalih insekata i
spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni
1521 90
- Ostalo:
- - pčeli----nji vosak i voskovi od ostalih insekata, rafinirani ili ne, obojani ili neobojani
1521 90 99
- - - Ostalo
1522 00
De-gras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari i voskova životi----njskog ili bi----ljnog
podrijetla
1522 00 10
- De-gras
1702
Ostali šećeri, uk----ljučujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom sta---nju; šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za boje----nje; umjetni med i mješavine umjetnog
i prirodnog meda; karamel:
1702 50 00
- Kemijski čista fruktoza
1702 90
- Ostalo, uk----ljučujući invertni šećer
1702 90 10
- - Kemijski čista maltoza
1704
Prizvodi od šećera (uk----ljučujući bijelu čokoladu), bez kakaa
1803
Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena
1804 00 00
Kakao maslac, mast i u----lje od kakaa
1805 00 00
Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila
1806
Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao
1901
Sladni ekstrakt; preh. proiz. od brašna, krupica, škroba i sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s
dodatkom kakaa ma----njim od 40% po masi izračunato na teme----lju odmašćene težine kakaa;
nespomenuti na drugom mjestu; preh. proiz. od robe iz tar. br. 04.01 do 04.04 bez dodanog kakao praha
ili s dod. kakao prahom do 5% po masi izračunato na teme----lju odmašćene težine kakaa, nespomenuti
na drugom mjestu
1902
Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili pu----njena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije priprem---ljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, laza----nje, ----njoki, ravioli, kaneloni; »couscous« (kuskus),
priprem----ljeni ili nepriprem----ljeni:
- Nekuhana tjestenina, nepu----njena i nepriprem----ljena:
1902 11 00
- - S dodatkom jaja
1902 19
- - Ostala
1902 20
- Pu----njena tjestenina, kuhana, nekuhana ili drugačije priprem----ljena:
- - Ostala:
1902 20 91
- - - Kuhana
1902 20 99
- - - Ostala
1902 30
- Ostala tjestenina
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (319 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
1902 40
- Couscous
1903 00 00
Tapioka i nadomjestak tapioke priprem----ljene od škroba, u obliku ----ljuskica, zrnaca,
perli ili u sličnim oblicima
1904
Prehrambeni proizvodi dobiveni bubre----njem ili prže----njem žitarica ili proizvoda od žitarica
(npr. corn fleks); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u pahu----ljicama ili drukčije priprem----ljene (osim
brašna) prethodno kuhane ili drukčije priprem----ljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu:
1905
Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa;
hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi
2001
Povrće, voće, uk----ljučujući orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi bi----ljaka, priprem----ljeni ili
konzervirani u octu ili octenoj kiselini:
2001 90
- Ostali:
2001 90 30
- - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40
- - Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bi----ljaka koji sadrže 5% ili više škroba
2001 90 60
- - Palmine jezgre
2004
Ostalo povrće, priprem----ljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini,
smrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:
2004 10
- Krumpir
- - Ostali
2004 10 91
- - - U obliku brašna ili pahu----ljica
2004 90
- Ostalo povrće i mješavine povrća:
2004 90 10
- - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)
2005
Ostalo povrće, priprem----ljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini,
nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:
2005 20
- Krumpiri
2005 20 10
- - - U obliku brašna ili pahuljica
2005 80 00
- - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)
2008
Voće, uk----ljučujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi bi----ljaka, drukčije priprem----ljeni
ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti uk---ljučeni na drugom mjestu:
- orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uk----ljučujući mješavine tog voća:
2008 11
- - Kikiriki
2008 11 10
- - - Kikiriki maslac
- Ostalo, uk----ljučujući mješavine osim onih ih tarifnog broja 2008 19:
2008 91 00
- - Palmine jezgre
2008 99
- - Ostalo
- - - bez dodatka alkohola:
- - - - bez dodatka šećera:
2008 99 85
- - - - - kukuruz, osim slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91
- - - - - jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bi----lja, sa sadržajem škroba po masi od
5% ili više
2101
Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-čaja i preparati na osnovi tih proizvoda ili na
osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i
koncentrati tih proizvoda
2102
Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja
30.02); priprem----ljeni prašci za peciva:
2102 10
- Aktivni kvasci
2102 20
- Neaktivni kvasci; ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi:
- - Neaktivni kvasci:
2102 20 11
- - - u pločicama, kockama ili sličnim oblicima, ili u pakira----njima koja ne prelaze 1 kg
neto
2102 20 19
- - - Ostalo
2102 30 00
- Priprem----ljeni prašci za pecivo
2103
Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od
gorušice i priprem----ljena gorušica (senf):
2103 10 00
- umak od soje
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (320 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
2103
2103
2103
2103
2103
2104
2105
2106
2106
2106
2106
2106
pića
20 00
- »ketchup« i ostali umaci od rajčica
30
- brašno i krupica od gorušice i priprem----ljena gorušica (senf)
30 90
- - priprem----ljena gorušica
90
- - Ostalo
90 90
- - Ostalo
Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi
00
Sladoled i ----njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka kakaa
Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uk----ljučeni na drugom mjestu:
10
- koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelan-če-vi-naste tvari
90
- Ostalo
90 10
- - Fondi od sira
90 20
- - Složeni alkoholni proizvodi, osim onih na teme----lju mirisnih tvari, za proizvod----nju
- - Ostalo:
2106 90 92
- - - sa sadržajem mliječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, koji sadrže po
masi ma----nje od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba
2106 90 98
- - - Ostalo
2202
Voda, uk----ljučujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za
zaslađiva----nje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se
razvrstavaju u tar. br. 20.09
2203 00
Pivo od slada
2205
Vermut i ostala vina od svježe-g grožđa, aromatizirani bi----ljem ili tvarima za aromatizaciju
2207
Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena ili jači; etilni alkohol i ostali
alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti
2208
Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti ma----nje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala
alkoholna pića:
2208 40
- Rum i tafia
2208 90
- Ostalo:
2208 90 91 do
2208 90 99
- - nedenaturirani etilni alkohol snage po volumenu ma----nje od 80%
2402
Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana:
2403
Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski
estrakt i sokovi
2905
Aciklički alkoholi i ----njihovi halogeni, sulfo, nitro i nitrozo derivati:
- Ostali polihidrični alkoholi:
2905 43 00
- - Manitol
2905 44
- - D-glucitol (sorbitol)
2905 45 00
- - Glicerol
3301
Eterična u----lja (bez terpena ili s terpenima), uk----lju-čujući takozvane konkrete i absolute;
rezinoidi; koncentrati eteričnih u----lja i mastima, neeteričnim u----ljima, voskovima ili sličnom, dobiveni
ekstrakcijom eteričnih u----lja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni
deterpenacijom eteričnih u----lja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih u----lja:
3301 90
- Ostalo:
3301 90 21
- - - Od slatkog korijena i hme----lja
3302
Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uk----ljučujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih
tvari, koje se upotreb----ljavaju kao sirovine u industriji; drugi preparati na osnovi mirisavih tvari koji se
upotreb----ljavaju u proizvod----nji pića
3302 10
- za uporabu u industriji hrane ili pića
- - za uporabu u industriji pića:
- - - - proizvodi koji sadrže sve aromatske tvari karakteristične za pića:
3302 10 10
- - - alkoholne jakosti koja po volumenu prelazi 0,5%
- - - - Ostalo:
3302 10 21
- - - - - koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili škrob, koji sadrže
po masi ma----nje od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba
3302 10 29
- - - - - Ostalo
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (321 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
3501
Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina, kazeinsko ----ljepilo:
3501 10
- Kazein
3501 10 50
- - za upotrebu u industriji, osim u industriji hrane i pića
3501 10 90
- - Ostalo
3501 90
- Ostalo:
3501 90 90
- - Ostalo
3505
Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ----ljepila na
osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:
3505 10
- Dekstrini i drugi modificirani škrobovi:
3505 10 10
- - Dekstrini
- - Drugi modificirani škrobovi:
3505 10 90
- - - Ostalo
3505 20
- Ljepila
3809
Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzava----nje boje----nja i fiksira----nje boje i drugi
proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagriza----nje), koja se upotreb----ljavaju u tekstilnoj,
papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uk----ljučeni na drugom mjestu:
3809 10
- na osnovi škrobnih tvari
3823
Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela u----lja od rafinacije; industrijski masni
alkoholi:
- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela u----lja od rafinacije
3823 11 00
- - stearinska kiselina
3823 12 00
- - oleinska kiselina
3823 13 00
- - masne kiseline tal. u----lja
3823 19
- - Ostalo
3823 70 00
- industrijski masni alkoholi
3824
Priprem----ljena vezivna sredstva za ----ljevačke kalupe ili ----ljevačke jezgre; kemijski proizvodi i
preparati kemijske i srodnih industrija (uk----ljučujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih
proizvoda), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske i srodnih industrija,
nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:
3824 60
- Sorbitol i drugo osim iz tarifne glave 2905 44
DODATAK II.
Tablica 1.:
KN oznaka
2004
(1)
(6)
0501 00 00
0502
0503 00 00
0505
0506
Robe podrijetlom iz Zajednice za koje će
Hrvatska ukinuti carine (odmah ili postupno)
Opis Stopa carine (% od MFN carine)
2005
(2)
(7)
2002
(3)
(8)
2003
2006
(4)
2007
(5)
Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena; otpaci
od ljudske kose
0
Čekinje pitome ili divlje svinje, dlaka jazavca i ostala dlaka
i otpaci
0
Konjska dlaka i otpaci konjske dlake, pripremljeni u slojevima
ili nepripremljeni, s podlogom ili bez podloge
0
Kože i ostali ptičji dijelovi, s perjem i paperjem, perje i dijelovi
perja (s odsječenim vrhovima ili ne), očišćeno, dezinficirano i
pripremljeno za konzerviranje, ali dalje neobrađeno, prah i otpaci
od perja ili dijelovi perja
0
Kosti i srž rogova, sirovi, odmašćeni, jednostavno pripremljeni
(ali neisječeni u oblike), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani;
prah i otpaci tih proizvoda
0
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (322 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
0507
0508 00 00
0509 00
0510 00 00
0710
0710 40 00
0711
071190
0711 90 30
0903 00 00
1212
sativum),
121220 00
1302
1302
1302
1302
1302
1302
12
13
14
19
19
00
00
00
30
1302 19 91
1302 20
1302 31 00
1302 32
1302 32 10
1401
1402
Bjelokost, kornjačevina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi,
parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, sirovi ili jednostavno
pripremljeni ali neisječeni u oblike; prah i otpaci tih proizvoda
Koralji i slične tvari, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali
drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša,
kosti sipe, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali neisječeni u
oblike; prah i otpaci tih proizvoda
0
Prirodne spužve životinjskog podrijetla
0
Ambra siva, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuči sušene ili
nesušene; žlijezde i ostale životinjske tvari, svježe, rashlađene ili
smrznute ili drukčije privremeno konzervirane, koje se
upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda
0
Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili kipućoj vodi), smrznuto:
- Slatki kukuruz
0
Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom,
u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za
konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:
- Ostalo povrće, mješavine povrća:
- - povrće
- - - Slatki kukuruz
0
Maté
0
Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa, šećerna trska, svježi,
rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući mljevene; koštice i jezgre
iz koštica voća i ostale vrste biljnih proizvoda (uključujući
neprženu cikoriju sorte Cichorium intybus
za ljudsku
prehranu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:
- morske alge i ostale alge
0
Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati pektati;
agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda,
modificirani ili nemodificirani:
- biljni sokovi i ekstrakti:
- - slatkog korijena
0
- - hmelja
0
- - buhača ili biljnog korijena koje sadrži rotenon
- - Ostalo:
- - - mješavine biljnih ekstrakata za proizvodnju pića ili
prehrambenih proizvoda
0
- - - Ostalo
- - - -Medicinski
0
- pektinske tvari, pektinati i pektati
0
- sluzi i zgušćivači, modificirani ili nemodificirani, dobiveni iz
biljnih proizvoda:
- - Agar-agar
0
- - sluzi i zgušćivači ekstrahirani iz rogača, sjemena rogača ili
sjemena šećerne repe:
- - - iz rogača ili sjemena rogača
0
Biljni materijali koji se uglavnom rabe za pletarstvo (npr. bambus,
španjolska trska, trska, rogoz, vrbovo pruće, liko, slama žitarica,
očišćena, bijeljena ili bojana i lipova kora)
0
Biljni materijali koji se uglavnom rabe kao materijal za punjenje
i tapetiranje (npr. kapok, biljna dlaka i morska trava), uključujući
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (323 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
0
0
132
1403
1404
1505
1506 00 00
1515
1515 60
1516
1516 20
1516 20 10
1518 00
1518 00 10
1518 00 91do
1518 00 99
1520 00 00
1521
1522 00
1522 00 10
1702
1702 50
1702 90
1702 90
1704
170410
1803
1804 00
1805 00
1901
00
10
00
00
i one što su pripremljene u obliku slojeva, s podlogom ili bez
podloge od drugih materijala
0
Biljni materijali koji se uglavnom rabe za proizvodnju metli i
četaka (npr. sirak, pijasava, pirevina), pa i u obliku vezica i
snopova
0
Biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom
mjestu
0
Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uključujući
lanolin
0
Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili
nerafinirani, ali kemijski nemodificirani
0
Ostale biljne masti i ulja, nehlapljivi (uključujući jojoba ulje)
i njihove frakcije, rafinirani i nerafinirani, ali kemijski
nemodificirani:
- Jojoba ulje i njegove frakcije
0
Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije,
djelomično ili potpuno hidrogenirani, inter-esterificirani,
re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili
nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:
- biljne masti i ulja i njihove frakcije:
- - hidrogenirano ricinusovo ulje
0
Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhane,
oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane u vakuumu
ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane,
uključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine i
preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija
različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu
- Linoksyn
0
- Biljna ulja, u tekućem stanju, mješavine, za tehničku ili
industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih
proizvoda za ljudsku uporabu
- Ostalo
0
Glicerin sirov; glicerinske vode i baze
0
Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi
od ostalih insekata i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni
ili neobojeni
0
Degras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari i voskova
životinjskog ili biljnog podrijetla
-Degras
0
Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu,
glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodatnih
tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine
umjetnog i prirodnog meda; karamel:
- Kemijski čista fruktoza
0
- Ostalo, uključujući invertni šećer
- - Kemijski čista maltoza
0
Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:
- žvakaće gume, uključujući i one prevučene šećerom
Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena
0
Kakao maslac, mast i ulje od kakaa
0
Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila
Sladni ekstrakt; preh. proiz. od brašna, krupice, škroba i sladnog
ekstrakta, bez kakaa ili s dodatkom kakaa manjim od 40% po
masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa; nespomenuti
na drugom mjestu; preh. proiz. od robe iz tar. br. 04.01 do 04.04
bez dodanog kakao praha ili s dod. kakao prahom do 5% po
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (324 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
0
0
132
1901 10 00
1901 20 00
1901 90
40
1902
1902 11 00
60
1902 19
40
1902 20
1902
40
1902
40
1902
40
1902
40
1903
20 91
20 99
30
40
00 00
1904
2001
2001 90
2001 90 30
200190 40
2001 90 60
2004
2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10
2005
2005 20
2005 20 10
2005 80 00
2008
masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa, nespomenuti
na drugom mjestu:
- proizvodi za dječju prehranu u pakiranju za prodaju na malo
- mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz
tar. broja 19.05
0
- Ostalo
80
60
30
15
0
Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim
tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; »couscous« (kuskus),
pripremljeni ili nepripremljeni:
- Nekuhana tjestenina, nepunjena i nepripremljena:
- - S dodatkom jaja
80
40
30
0
- - Ostala
80
60
30
0
- Punjena tjestenina, kuhana, nekuhana ili drugačije pripremljena:
- - Ostala:
- - - Kuhana
80
60
30
0
- - - Ostala
80
60
30
0
- Ostala tjestenina
80
60
30
0
- Couscous
80
60
30
0
Tapioka i nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku
ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima
0
Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica
ili proizvoda od žitarica (npr. corn flakes); žitarice (osim
kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene
(osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene;
nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu:
0
Povrće, voće, uključujući orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi
biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:
- Ostali:
- - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)
- - Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže
5% ili više škroba
0
- - Palmine jezgre
0
Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim
u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar.
br. 20.06:
- Krumpir:
- - Ostali
- - - U obliku brašna ili pahuljica
0
- Ostalo povrće i mješavine povrća:
- - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)
Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim
u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz
tar. br. 20.06:
- Krumpir:
- - - U obliku brašna ili pahuljica
0
- - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)
Voće, uključujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi biljaka,
drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (325 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
0
0
0
0
132
2008 11
2008 11 10
2008 91 00
2008 99
2008 99 85
2008 99 91
2101
2102
40
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
10
20
30
90
90
90
00
00
10
30
80
15
2103 90 90
40
2104
60
2106
2106
2106
2106
2106
10
90
90 10
90 20
2106 90 92
2106 90 98
40
2201
šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu:
- orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući
mješavine tog voća:
- - Kikiriki
- - - Kikiriki maslac
0
- Ostalo, uključujući mješavine osim onih iz tarifnog
broja 2008 19:
- - palmine jezgre
0
- - Ostalo
- - - bez dodatka alkohola:
- - - - bez dodatka šećera:
- - - - - kukuruz, osim slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)
- - - - - jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bilja, sa sadržajem
škroba po masi od 5% ili više
0
Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-čaja i preparati
na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja;
pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti,
esencije i koncentrati tih proizvoda
0
Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi,
mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja 30.02); pripremljeni prašci za
peciva
80
60
30
15
0
Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska
sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica
(senf):
- umak od soje
0
- »ketchup« i ostali umaci od rajčica
0
- brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)
- - Ostalo
- - Chutney od manga, tekući
0
- - gorka aromatična pića alkoholne jakosti od 44,2 do 49,2 % vol,
koji sadrže od 1,5 do 6% po masi gencijana, začina i raznih
sastojaka i od 4 do 105 šećera, u posudama od 0,5 litre ili manjima
60
40
30
0
- - Ostalo
80
60
30
15
0
Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode; homogenizirani
složeni prehrambeni proizvodi
80
40
30
15
0
Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu:
- koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari
- Ostalo
- - Fondi od sira
0
- - Složeni alkoholni proizvodi, osim onih na temelju mirisnih
tvari, za proizvodnju pića
0
- - Ostalo:
- - - sa sadržajem mliječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili
škroba, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne masti,
5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba
0
- - - Ostalo
80
60
30
15
0
Voda, uključujući prirodnu i umjetnu mineralnu vodu i gaziranu
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (326 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
0
0
0
132
2201 90 00
2203 00
50
2207
50
2208
2208 20
50
2208
2208
50
2208
50
2208
50
2208
65
2208
2208
50
2208
30
40
50
60
70
90
90 11 do
90 19
ex2208 90 33
65
ex2208 90 38
65
2208 90 41 do
2208 90 78
2208 90 91 do
2208 90 99
65
2402
2402 10 00
2403
2403 91 00
2403 99
2905
2905 43 00
2905 44
2905 45 00
3301
vodu, bez dodanog šećera ili drugih sladila ili aromatizaciju;
led i snijeg:
- Ostalo
0
Pivo od slada
80
65
0
Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena
ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje
jakosti
80
65
0
Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od
80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:
- alkoholna pića dobivena destilacijom vina, kljuka ili komine,
od grožđa:
80
65
0
- viski
80
50
- Rum i tafia
80
65
0
- džin i klekovača
80
65
0
- Vodka
80
65
0
- likeri i likeri za okrepu
80
50
0
- Ostalo
- - Arak
80
65
0
- - Rakija od kruške ili viš-nje (osim likera), osim rakije od
š-ljive – š-ljivovica, u posudama od:
- - - 2 litre ili ma-nje:
80
50
0
- - - više od 2 litre:
80
50
0
- - Ostala jaka alkoholna pića
50
0
80
- - nedenaturirani etilni alkohol alkoholne snage po
volumenu ma-nje od 80%
80
50
0
Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i
nadomjestaka duhana:
- Cigare, čeruti i cigarilosi, koji sadrže duhan
Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana;
homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakt i
sokovi:
- Ostali:
- - »Homogenizirani« ili »rekonstituirani« duhan
- - Ostalo
0
Aciklički alkoholi i -njihovi halogeni, sulfo, nitro i nitrozo
derivati:
- Ostali polihidrični alkoholi:
- - Manitol
0
- - D-glucitol (sorbitol)
0
- - Glicerol
0
Eterična u-lja (bez terpena ili s terpenima), uk-ljučujući takozvane
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (327 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
0
65
0
0
132
3301 90
3301 90 21
3301 90 30
3302
3302 10
3302 10 10
3302 10 21
3302
3501
3501
3501
3501
3505
10 29
10
90
90 90
3505 10
3505 10 10
3505 10 90
3505 20
3809
3809 10
3823
3823
3823
3823
3823
3823
3824
11
12
13
19
70
00
00
00
00
3824 60
Tablica 2:
konkrete i apsolute; rezinoidi; koncentrati eteričnih u-lja u mastima,
neteričnim u-ljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom
eteričnih u-lja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski
proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih u-lja; vodeni destilati i
vodene otopine eteričnih u-lja:
- Ostalo:
- - Ekstrahirani oleorezini
- - - Od slatkog korijena i hme-lja
0
- - - Ostalo
0
Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uk-ljučujući alkoholne
otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, koje se upotreb-ljavaju
kao sirovine u industriji; drugi preparati na osnovi mirisavih tvari
koji se upotreb-ljavaju u proizvod-nji pića
- za uporabu u industriji hrane ili pića
- - za uporabu u industriji pića:
- - - proizvodi koji sadrže sve aromat. tvari karakteristične za pića:
- - - - alkoholne jakosti koja po volumenu prelazi 0,5%
- - - - Ostalo:
- - - - - koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu,
glukozu ili škrob, koji sadrže po masi ma-nje od 1,5% mliječne
masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba
0
- - - - - Ostalo
0
Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina, kazeinsko -ljepilo:
- Kazein
0
- - Ostalo:
- - Ostalo
0
Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i
esterificirani škrobovi); -ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi
dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:
- Dekstrini i drugi modificirani škrobovi:
- - Dekstrini
0
- - Drugi modificirani škrobovi:
- - - Ostalo
0
- Ljepila
0
Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzava-nje boje-nja i
fiksira-nje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za
apreturu i nagriza-nje), koja se upotreb-ljavaju u tekstilnoj,
papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti
uk-ljučeni na drugom mjestu:
- na osnovi škrobnih tvari
0
Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela u-lja od
rafinacije; industrijski masni alkoholi:
- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela u-lja od
rafinacije
- - stearinska kiselina
0
- - oleinska kiselina
0
- - masne kiseline tal u-lja
0
- - Ostalo
0
- industrijski masni alkoholi
0
Priprem-ljena vezivna sredstva za -ljevačke kalupe ili -ljevačke
jezgre; kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija
(uk-ljučujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda),
nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske
i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:
- Sorbitol i drugo osim iz tarifne glave 2905 44
0
0
Kvote i carine koje se primje-njuju pri uvozu u
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (328 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
Hrvatsku roba podrijetlom iz Zajednice
Bi-lješka: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primijenit će se nulta stopa carine u okviru carinskih kvota
koje su navedene u nastavku. Veličina tih kvota povećavat će se godiš-nje u godinama 2003., 2004., 2005. i 2006.
za 10% veličine kvote u 2002. godini. Carine na uvoz količina koje premašuju te kvote snizit će se u godinama
2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. na 90%, 80%, 70%, 60% i 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije
države.
KN oznaka Opis Kvota u 2002.
(1)
0403
tona
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0405
0405
0405
0405
1517
1517
1517
1517
1517
(2)
(3)
Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrh-nje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakise-ljeno
mlijeko i vrh-nje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili
drugih sladila, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća ili kakaa:
1.600
10
10
10
90
90
90
51 do
99
71 do
99
20
20 10
20 30
10
10 10
90
90 10
1517 90 93
2201
2201 10
2205
aromatizaciju
2208
ex 2208 90 33
ex 2208 90 38
2402
tona
2402 20
2402 90 00
2403
2403 10
Tablica 3:
- Jogurt:
- - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom
- Ostali:
- - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom
Maslac i druge masti i u-lja dobivene od mlijeka, mliječni namazi:
40 tona
- Mliječni namazi:
- - Sa sadržajem masti od 39% po masi ili više, ali ma-nje od 60%
- - Sa sadržajem masti od 60% po masi ili više, ali koji ne prelazi 75%
Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili u-lja životi-njskog ili bi-ljnog podrijetla
ili od frakcija različitih masti ili u-lja iz ovog poglav-lja, osim jestivih masti ili u-lja i njihovih frakcija iz tar. broja 15.16:
500 tona
- Margarin, isk-ljučujući tekući margarin:
- - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi
- Ostalo:
- - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi
- - Ostalo
- - - jestive mješavine ili preparati za oslobađanje plijesni
Voda, uk-ljučujući prirodnu i umjetnu mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodanog
šećera ili drugih sladila ili aromatizaciju; led i snijeg:
3.500 tona
- Mineralne vode i gazirane vode
Vermut i ostala vina od svježe-g grožđa, aromatizirani bi-ljem ili tvarima za
300 hl
Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti ma-nje od 80% volumena; rakije, likeri i
ostala alkoholna pića:
50 hl
- - - - rakija od š-ljive (š-ljivovica)
Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana:
25
- Cigarete koje sadrže duhan
- Ostale
Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan;
duhanski ekstrakti i sokovi:
30 tona
- duhan za puše-nje, s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana bilo u kojem odnosu
Kvote i carine koje se primje-njuju pri uvozu u
Hrvatsku roba podrijetlom iz Zajednice
Bi-lješka: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primje-njivat će se koncesije kako je navedeno u nastavku.
Veličina carinskih kvota povećavat će se godiš-nje u godinama 2003., 2004., 2005. i 2006. za 10% od kvote u
2002. godini. Carine koje će se primje-njivati na uvoz količina koje premašuju te kvote snizit će se u godinama
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (329 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. na 90, 80, 65, 55 i 40% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije države.
KN oznaka Opis
(1)
1704
170490
1806
1.400
1905
45
2105 00
22,5
2202
9.000
Kvota u Carine na uvoz unutar
2002. g. kvote (% od MFN-a)
(tone)
2002
2003
2004
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Proizvodi od šećera (uk-ljučujući bijelu čokoladu), bez kakaa:
- Ostali
500
50
Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao
45
22,5
0
Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili
bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate,
rižin papir i slični proizvodi
1.600
22,5
0
Sladoled i -njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka
kakaa
700
45
0
Voda, uk-ljučujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom
ili drugim tvarima za zaslađiva-nje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna
pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar. br. 2009
50
25
0
0
PROTOKOL 4.
DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA
S PODRIJETLOM« I NAČINI UPRAVNE SURADNJE
GLAVA I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
DEFINICIJE
Za potrebe ovoga Protokola:
(a) »izrada«
označuje svaku obradu ili preradu, uk-ljučujući sklapa-nje ili posebne postupke;
(b) »materijal«
označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u
izradi određenoga proizvoda;
(c) »proizvod«
označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je
namije-njen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;
(d) »robe«
označuje i materijal i proizvode;
(e) »carinska vrijednost«
označuje vrijednost koja je
utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Opće-ga sporazuma o carinama i trgovini 1994
(Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određiva-nju carinske vrijednosti);
(f) »cijena fco tvornica«
označuje cijenu koja je
plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u Zajednici odnosno Hrvatskoj u čijoj je tvrtki obav-ljen posljed-nji postupak obrade ili pre-rade, pod uvjetom da ta cijena uk-ljučuje vrijednost svih upo-rab-ljenih materijala,
uma-njenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlije-gati povratu po obav-ljenom izvozu dobivenoga
proizvoda;
(g) »vrijednost materijala«
označuje carinsku
vrijednost u trenutku uvoza uporab-ljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je
nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u Zajednici ili u Hrvatskoj;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (330 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
(h) »vrijednost materijala s
podrijetlom«
označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja
se primje-njuje mutatis mutandis;
(i) »dodana vrijednost«
razumijeva cijenu proizvoda na
paritetu fco tvornica, uma-njenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge ugovorne
stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja
je plaćena za materijale u Zajednici ili Hrvatskoj;
(j) »poglav-lja«
i »tarifni
brojevi«
označuju poglav-lja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u naziv-lju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označiva-nja robe (u da-lj-njem tekstu
»Harmonizirani sustav«
ili »HS«);
(k) »razvrstan«
označuje razvrstava-nje određenoga proizvoda ili materijala u
određeni tarifni broj;
(l) »po
š i-ljka«
označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga
izvoznika do određenoga primate-lja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primate-lja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;
(m) »teritorij«
uk-ljučuje i teritorijalne vode.
GLAVA II.
DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«
Članak 2.
OPĆI UVJETI
1. Za potrebe provedbe ovoga Sporazuma smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Zajednice:
(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 5. ovoga Protokola;
(b) proizvodi koji su dobiveni u Zajednici, ali sadrže materijal koji nije u cijelosti ondje dobiven, pod uvjetom da je
odnosni materijal podvrgnut u Zajednici dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola.
2. Za potrebe provedbe ovog Sporazuma smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Hrvatske:
(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj u smislu članka 5. ovoga Protokola;
(b) proizvodi koji su dobiveni u Hrvatskoj, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je
odnosni materijal u Hrvatskoj podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola.
Članak 3.
DVOSTRANA KUMULACIJA U ZAJEDNICI
Materijal podrijetlom iz Hrvatske smatrat će se materijalom podrijetlom iz Zajednice kada je ugrađen u proizvod
ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je
podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).
Članak 4.
DVOSTRANA KUMULACIJA U HRVATSKOJ
Materijal podrijetlom iz Zajednice smatrat će se materijalom podrijetlom iz Hrvatske kada je ugrađen u proizvod
ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je
podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).
Članak 5.
PROIZVODI DOBIVENI U CIJELOSTI
1. Smatra se da su u cijelosti dobiveni u Zajednici ili Hrvatskoj:
(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz -njihova tla ili s -njihova morskoga dna;
(b) bi-ljni proizvodi ondje ubrani ili pož-njeveni;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (331 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
(c) žive životi-nje koje su ondje okoćene i uzgojene;
(d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životi-nja;
(e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obav-ljenim;
(f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su -njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda
Zajednice ili Hrvatske;
(g) proizvodi izrađeni na -njihovim brodovima tvornicama isk-ljučivo od proizvoda navedenih pod točkom (f);
(h) rab-ljeni proizvodi ondje prikup-ljeni namije-njeni samo za reciklira-nje sirovina, uk-ljučujući rab-ljene gume
koje su prikladne isk-ljučivo za protektira-nje guma ili uporabu u obliku otpada;
(i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obav-ljenih;
(j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzem-lja izvan -njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da
imaju isk-ljučivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzem-lja;
(k) roba ondje proizvedena isk-ljučivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j).
2. Izrazi »-njihova plovila« i »-njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primje-njuje se
isk-ljučivo na plovila i brodove tvornice:
(a) koji su re-gistrirani ili upisani u jednoj od država članica ili u Hrvatskoj;
(b) koji plove pod zastavom jedne od država članica ili Hrvatske;
(c) koji se u omjeru od najma-nje 50% nalaze u vlasništvu držav-ljana država članica ili Hrvatske, odnosno
trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od tih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili
nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora su držav-ljani država članica ili Hrvatske i čija polovica
kapitala, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh sve-ga navedenoga, pripada tim
državama ili javnim tijelima odnosno držav-ljanima spomenutih država;
(d) čiji su zapovjednik i časnici držav-ljani država članica ili Hrvatske i
(e) u čijem osob-lju najma-nje 75% otpada na držav-ljane država članica ili Hrvatske.
Članak 6.
DOSTATNO OBRAĐENI ILI PRERAĐENI PROIZVODI
1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima
ako su ispu-njeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.
U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Sprozumom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili
prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvod-nji te se primje-njuje isk-ljučivo u
vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispu-njava-njem uvjeta koji su navedeni
u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka upotreb-ljava u proizvod-nji nekoga drugoga
proizvoda, na -nje-ga se ne primje-njuju uvjeti koji su primje-njivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez
podrijetla, koji se možebitno upotreb-ljavao u -nje-govoj proizvod-nji, ne uzima se u obzir.
2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su
navedeni u popisu, ne bi trebao upotreb-ljavati u proizvod-nji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu
upotreb-ljavati pod uvjetom da:
(a) -nje-gova ukupna vrijednost ne prelazi 10% tvorničke cijene tog proizvoda;
(b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s
najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.
Ovaj se stavak ne primje-njuje na proizvode koji potpadaju pod poglav-lja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.
3. Odredbe stavaka 1. i 2. primje-njivat će se uz iznimku slučajeva koji su predviđeni člankom 7.
Članak 7.
NEDOSTATNO OBRAĐENI ILI PRERAĐENI PROIZVODI
1. Bez utjecaja na stavak 2. s-ljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjeca-nje
statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 6. zadovo-ljeni ili da nisu:
(a) postupci kojima se jamči očuva-nje robe u dobrom sta-nju tijekom prijevoza i skladište-nja;
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (332 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
(b) rastav-lja-nje i sastav-lja-nje poši-ljaka;
(c) pra-nje, čišće-nje; ukla-nja-nje prašine, hrđe, u-lja, boje ili drugih tvari za prekriva-nje;
(d) glača-nje ili preša-nje tekstila;
(e) jednostavni postupci boje-nja i lašte-nja;
(f) -ljušte-nje, djelomično ili potpuno izbje-ljiva-nje, polira-nje i glazira-nje žitarica i riže;
(g) postupci boje-nja šećera ili izrade kocki šećera;
(h) lup-lje-nje, ukla-nja-nje koštica i gu-lje-nje voća, orašastih plodova i povrća;
(i) oštre-nje, jednostavno bruše-nje ili jednostavno reza-nje;
(j) sija-nje, prebira-nje, razvrstava-nje, raspoređiva-nje, stup-njeva-nje, slaga-nje (uk-ljučujući i sastav-lja-nje
garniture proizvoda);
(k) jednostavno pakira-nje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćiva-nje na kartone ili
daske i svi drugi jednostavni postupci pakira-nja;
(l) stav-lja-nje ili tiska-nje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznat-ljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;
(m) jednostavno miješa-nje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;
(n) jednostavno sastav-lja-nje dijelova proizvoda radi dobiva-nja proizvoda u cijelosti ili rastav-lja-nje proizvoda na
sastavne dijelove;
(o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);
(p) kla-nje životi-nja.
2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom
u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obav-ljeni na
nekom proizvodu bilo u Zajednici ili Hrvatskoj.
Članak 8.
KVALIFIKACIJSKA JEDINICA
1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom
jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom naziv-lja iz Harmoniziranoga sustava.
Prema tomu:
(a) kada se proizvod sastav-ljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga
sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;
(b) kada se poši-ljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga
sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.
2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstava-nja, ambalaža uk-ljučuje
zajedno s proizvodom, ona će se uk-ljučiti i za potrebe utvrđiva-nja podrijetla.
Članak 9.
PRIBOR, ZAMJENSKI DIJELOVI I ALATI
Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se ša-lju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio
redovite opreme i stoga uk-ljučeni u -njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim
dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.
Članak 10.
SETOVI
Setovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom
kada sve komponente seta imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda
bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne
prelazi 15% cijene seta fco tvornica.
Članak 11.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (333 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
NEUTRALNI ELEMENTI
Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno
upotrijeb-ljeno u -nje-govoj izradi, kako slijedi:
(a) energija i gorivo;
(b) postroje-nja i oprema;
(c) strojevi i alati;
(d) roba koja ne ulazi i koja nije namije-njena ulasku u konačni sastav proizvoda.
GLAVA III.
TERITORIJALNI UVJETI
Članak 12.
NAČELO TERITORIJALNOSTI
1. Uvjeti za stjeca-nje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II., moraju bez prekida biti stalno
ispu-njeni u Zajednici ili u Hrvatskoj.
2. Ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zem-lju iz Zajednice ili iz Hrvatske, u -njih vrati, ona se
mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovo-ljavajući dokazi o tome:
(a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena;
i
(b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se
očuvala u dobrom sta-nju dok se nalazila u toj zem-lji ili dok je bila izvezena.
3. Na stjeca-nje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. neće utjecati postupci obrade ili
prerade koji su izvan Zajednice ili Hrvatske obav-ljeni na materijalu koji je iz Zajednice ili iz Hrvatske izvezen i
nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:
(a) da je taj materijal u cijelosti dobiven u Zajednici ili u Hrvatskoj ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću
od nedostatnih postupaka navedenih u članku 7., i
(b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovo-ljavajući dokazi o tome:
(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala;
i
(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan Zajednice ili Hrvatske primjenom odredaba ovoga članka
ne prelazi 10% cijene proizvoda fco tvornica kraj-nje-ga proizvoda za koji se traži stjeca-nje statusa proizvoda s
podrijetlom.
4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjeca-nje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II.
neće se primje-njivati na obradu ili preradu koja je obav-ljena izvan Zajednice ili Hrvatske. Međutim, kada je u
popisu iz Dodatka II. za određiva-nje statusa podrijetla za kraj-nji proizvod predviđeno pravilo koje određuje
maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji
su ugrađeni na teritoriju odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan Zajednice
ili Hrvatske, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.
5. Za potrebe primjene odredaba stavka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost«
razumijeva sve troškove koji nastanu izvan Zajednice ili Hrvatske, uk-ljučujući vrijednost materijala koji je tamo
ugrađen.
6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primje-njivati na proizvode koji ne ispu-njavaju uvjete koji su navedeni u
popisu iz Dodatka II. i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća
odstupa-nja predviđena člankom 6., stavak (2).
7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primje-njivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglav-lja 50. do 63.
Harmoniziranoga sustava.
8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obav-ljen izvan Zajednice
ili Hrvatske obav-ljat će se po postupku va-njske prerade ili sličnim postupcima.
Članak 13.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (334 od 442) [28.4.2008 9:56:59]
132
IZRAVNI PRIJEVOZ
1. Povlašteni tretman predviđen Sporazumom primje-njuje se isk-ljučivo na proizvode koji zadovo-ljavaju uvjete iz
ovoga Protokola i čiji se prijevoz obav-lja izravno između Zajednice i Hrvatske. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu poši-ljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zema-lja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na
tim teritorijima moguć i -njihov pretovar ili privremeno skladište-nje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod
nadzorom carinskih vlasti u zem-lji provoza ili skladište-nja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim
istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obav-lja kako bi se očuvali u dobrom sta-nju.
Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko teritorija trećih zema-lja osim Zajednice i Hrvatske.
2. Carinskim vlastima zem-lje uvoznice podnosit će se dokazi o ispu-nje-nju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to
predoče-njem:
(a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zem-lje izvoznice kroz zem-lju provoza; ili
(b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zem-lje provoza:
(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;
(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih
uporab-ljenih prijevoznih sredstava;
i
(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zem-lji provoza;
ili
(c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.
Članak 14.
IZLOŽBE
1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaga-nja u nekoj trećoj zem-lji osim Zajednice i Hrvatske, pri
uvozu primje-njivat će se odredbe Sporazuma, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovo-ljavajući
dokazi o tome:
(a) da je izvoznik te proizvode poslao iz Zajednice ili Hrvat-ske u zem-lji u kojoj se izložba održava te da ih je
tamo izložio;
(b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Zajednici ili u Hrvatskoj;
(c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon -nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na
izložbu;
i
(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijeb-ljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaga-nja
na toj izložbi.
2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V. te na uobičajen način podnijeti
carinskim vlastima zem-lje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se
zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.
3. Stavak 1. ovoga članka primje-njivat će se na sve trgovačke, industrijske, po-ljoprivredne ili obrtničke izložbe,
sajmove ili slične priredbe ili izlaga-nja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim
prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.
GLAVA IV.
POVRAT ILI IZUZEĆE
Članak 15.
ZABRANA POVRATA CARINE ILI IZUZEĆA OD CARINE
1. Materijal bez podrijetla koji je uporab-ljen za proizvod-nju proizvoda podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske, za
koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastav-ljen u skladu s odredbama glave V., u Zajednici ili Hrvatskoj neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (335 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
2. Zabrana iz stavka 1. primje-njivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaća-nje, bilo
djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koje se u Zajednici ili Hrvatskoj primje-njuju na
materijal uporab-ljen u proizvod-nji ako se takav povrat, otpust ili neplaća-nje, izričito ili u praksi, primje-njuje
kada se proizvodi dobiveni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.
3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih
vlasti, podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez podrijetla, koji je uporab-ljen
u proizvod-nji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe koje se s
istovjetnim učinkom primje-njuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.
4. Odredbe stavaka 1. do 3. također će se primje-njivati u vezi s ambalažom u smislu članka 8., stavak 2.,
priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 9. i proizvodima u setu u smislu članka 10., ako su takvi
proizvodi bez podrijetla.
5. Odredbe stavaka 1. do 4. primje-njivat će se isk-ljučivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Sporazum
primje-njuje. Nada-lje, ove odredbe ne isk-ljučuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na po-ljoprivredne
proizvode koji se pri izvozu primje-njuju u skladu s odredbama Sporazuma.
6. Bez obzira na stavak 1. Hrvatska može primje-njivati sustav povrata ili izuzeća od carina ili pristojba s
istovjetnim učinkom koji se primje-njuje na materijal uporab-ljen u proizvod-nji proizvoda s podrijetlom, ovisno o
ovim odredbama:
(a) carinska stopa od 5% ili neka niža stopa koja je na snazi u Hrvatskoj naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji
potpadaju pod poglav-lja od 25. do 49. i od 64. do 97. Harmoniziranoga sustava;
(b) carinska stopa od 10% ili neka niža stopa koja je na snazi u Hrvatskoj naplaćivat će se u vezi s proizvodima
koji potpadaju pod poglav-lja od 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.
7. Odredbe ovoga članka primje-njivat će se od 1. siječ-nja 2003. godine. Odredbe stavka 6. primje-njivat će se
do 31. prosinca 2005. godine i mogu biti preispitane uz obostranu suglasnost.
GLAVA V.
DOKAZ O PODRIJETLU
Članak 16.
OPĆI UVJETI
1. Povlastice koje su predviđene odredbama ovoga Sporazuma primje-njivat će se na proizvode podrijetlom iz
Zajednice odnosno Hrvatske pri njihovu uvozu u Hrvatsku odnosno Zajednicu po predoče-nju:
(a) potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Dodatku III.;
ili
(b) u slučajevima predviđenim člankom 21., stavak 1., izjave čiji je tekst sadržan u Dodatku IV., i koju izvoznik
daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovo-ljno
podrobno da bi se mogli jasno prepoznati (u da-lj-njem tekstu: »izjava na računu«).
2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim
člankom 26., primje-njuju povlastice iz ovoga Sporazuma, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore
navedenih isprava.
Članak 17.
POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1
1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zem-lje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi
izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, -nje-gov ovlašteni predstavnik.
2. U tu svrhu izvoznik ili -nje-gov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i
obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispu-njavaju na jednom od jezika na
kojima je sastav-ljen ovaj Sporazum i u skladu s odredbama domaćih zakona zem-lje izvoznice. Ako se obrasci
ispu-njavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u po-lje
predviđeno za to, bez ostav-lja-nja praznih redaka. Ako po-lje nije do kraja ispu-njeno, ispod zad-nje-ga retka
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (336 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopu-njeni se dio mora prekrižiti.
3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdava-njem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku
na zahtjev carinskih vlasti zem-lje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave
kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postav-ljeni ovim Protokolom.
4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti države članice ili Hrvatske ako se predmetni proizvodi
mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske i ako ispu-njavaju druge zahtjeve iz ovoga
Protokola.
5. Carinske vlasti koje su nadležne za izdava-nje potvrde poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se
provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispu-njavaju li druge zahtjeve iz ovog
Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu
poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. Carinske vlasti su nadležne za izdavanje potvrde također su dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispu-njeni. One će posebice
provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispu-njen tako da se isk-ljučuje svaka mogućnost
neovlaštenoga dopisiva-nja.
6. Datum izdava-nja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u po-lju 11: na potvrdi.
7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti je na raspolaga-nje izvozniku čim se obavi ili
osigura stvarni izvoz.
Članak 18.
NAKNADNO IZDANE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1
1. Bez obzira na članak 17., stavak 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza
proizvoda na koje se odnosi ako:
(a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti;
ili se
(b) carinskim vlastima pruže zadovo-ljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri
uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.
2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se
potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.
3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li prodaci
navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.
4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:
»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«,
»RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«,
»ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFETRFŘLGENDE«
»EKΛOΘEN EK TΩN YΣTEPΩN«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«,
»EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«,
»UTFÄRDAT I EFETRHAND«, »NAKNADNO IZDANO«
5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u po-lje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.
Članak 19.
IZDAVANJE DUPLIKATA POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1
1. U slučaju krađe, gubitka ili unište-nja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je
izdale može podnijeti zahtjev za izdava-njem duplikata na teme-lju izvoznih isprava koje se nalaze u -njihovu
posjedu.
2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:
»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ANTIΓPAΦO«, DUPLICADO«,
»SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«.
3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u po-lje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (337 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdava-nja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na
snagu s tim datumom.
Članak 20.
IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1 NA TEMELJU PRETHODNO IZDANOGA ILI
POPUNJENOGA DOKAZA O PODRIJETLU
Kada se proizvodi s podrijetlom stav-ljaju pod nadzor određene carinske službe u Zajednici ili Hrvatskoj, izvorni
dokaz o podrijetlu zamijenit će jedna ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi sla-nja ili nekih od predmetnih
proizvoda na druga mjesta u Zajednici ili Hrvatskoj. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1
izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stav-ljeni ti proizvodi.
Članak 21.
UVJETI ZA DAVANJE IZJAVE NA RAČUNU
1. Izjavu na računu iz članka 16., stavak 1., točka (b) smije izdati:
(a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22.,
ili
(b) bilo koji izvoznik poši-ljke koja se sastoji od jednoga ili više pakira-nja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna
vrijednost ne prelazi 6000 eura.
2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz
Zajednice ili Hrvatske te ako zadovo-ljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.
3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zem-lje
izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s
podrijetlom te da zadovo-ljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.
4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne
u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od
jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćih zakona zem-lje izvoznice. Ako je izjava pisana
rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.
5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u
smislu članka 22. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zem-lje izvoznice u
pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je
sam rukom potpisao.
6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod
uvjetom da se u zem-lju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
Članak 22.
OVLAŠTENI IZVOZNIK
1. Carinske vlasti zem-lje izvoznice mogu ovlastiti bilo koje-ga izvoznika (u da-lj-njem tekstu »ovlašteni izvoznik«)
koji često ša-lje poši-ljke proizvoda u skladu s ovim Sporazumom da daje izjave na računu bez obzira na
vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlašte-nje mora carinskim vlastima dati
sva zadovo-ljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđiva-nje da -nje-govi proizvodi imaju status
proizvoda s podrijetlom te da zadovo-ljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.
2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.
3. Carinske će vlasti ovlaštenome izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlašte-nja koji će se navesti u svakoj izjavi
na računu.
4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlašte-nje.
5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobre-nje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (338 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada ne zadovo-ljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno
rabi svoje ovlasti.
Članak 23.
VALJANOST DOKAZA O PODRIJETLU
1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdava-nja u zem-lji izvoznici i u tom roku biti podnesen
carinskim ovlastima zem-lje uvoznice.
2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zem-lje uvoznice podnose nakon posljed-nje-ga roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do
nepodnoše-nja tih dokumenata prije pos-ljed-nje-ga roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.
3. U ostalim slučajevima zakaš-njeloga podnoše-nja isprava carinske vlasti zem-lje uvoznice mogu prihvatiti
dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni na cari-nje-nje prije isteka pos-ljed-nje-ga roka.
Članak 24.
PODNOŠENJE DOKAZA O PODRIJETLU
Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zem-lje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj
zem-lji. Carinske vlasti mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju
bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovo-ljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu
Sporazuma.
Članak 25.
UVOZ U DJELOMIČNIM POŠILJKAMA
U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zem-lje uvoznice u više
poši-ljaka uvoze rastav-ljeni ili nesastav-ljeni proizvodi u smislu Opće-ga pravila 2., točka (a), Harmoniziranoga
sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim
vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve poši-ljke.
Članak 26.
IZUZEĆA OD DOKAZIVANJA PODRIJETLA
1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac ša-lje pojedincu ili koji čine osobnu prt-ljagu putnika prihvaćat će se
kao proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka bez podnoše-nja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi
proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovo-ljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da
nema sum-nje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u
carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.
2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isk-ljučivo proizvode za osobnu uporabu primate-lja ili
putnika ili članova -njihovih obite-lji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda
očito da ne postoji namjera -njihove komercijalne uporabe.
3. Nada-lje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u
slučaju proizvoda koji čine dio osobne prt-ljage putnika.
Članak 27.
DOKAZANE ISPRAVE
Isprave navedene u članku 17., stavak (3) i članku 21., stavak (3), koje se rabe radi dokaziva-nja da proizvodi
obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz
Zajednice ili Hrvatske te da zadovo-ljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedeće-ga:
(a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobav-ljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se
nalaze, primjerice, u -nje-govoj računovodstvenoj ili k-njigovodstvenoj evidenciji;
(b) isprava izdanih ili sastav-ljenih u Zajednici ili Hrvatskoj kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za
iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;
(c) isprava izdanih ili sastav-ljenih u Zajednici ili Hrvatskoj kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (339 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
Hrvatskoj ili Zajednici u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;
(d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastav-ljene u Zajednici ili Hrvatskoj u skladu s
ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.
Članak 28.
ČUVANJE DOKAZA O PODRIJETLU I DOKAZNIH ISPRAVA
1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdava-nje potvrde o prometu robe EUR. 1 najma-nje će tri godine čuvati
isprave iz članka 17., stavak (3).
2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najma-nje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave
iz članka 21., stavak (3).
3. Carinske vlasti zem-lje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najma-nje će tri godine čuvati
obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17., stavak (2).
4. Carinske vlasti zem-lje uvoznice najma-nje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu
koje su im podnesene.
Članak 29.
NEPODUDARNOST I FORMALNE POGREŠKE
1. Otkriće neznatnih odstupa-nja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene
carinskoj službi pri obav-lja-nju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu
ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.
2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati
odbaciva-nje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sum-nju u točnost navoda u toj ispravi.
Članak 30.
IZNOSI ISKAZANI U EURIMA
1. Za primjenu odredaba članka 21. stavak (1), točka (b), i članka 26., stavak (3), u slučajevima kada su proizvodi
fakturirani u valuti koja nije euro, države članice ili Hrvatska jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj
valuti koji predstav-lja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.
2. Na poši-ljke će se primje-njivati povlastica iz odredaba članka 21., stavak (1), točka (b), ili članak 26. stavak
(3), poziva-njem na valutu u kojoj je račun ispostav-ljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila Zajednica ili
Hrvatska.
3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstav-ljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u
eurima prvoga radnoga dana u listopadu. Ti će se iznosi pros-ljeđivati Komisiji Europskih zajednica do 15.
listopada, a primje-njivat će se od 1. siječ-nja s-ljedeće godine. Komisija Europskih zajednica obavijestit će
Hrvatsku o odgovarajućim iznosima.
4. Hrvatska može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u
svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od
5%. Hrvatska može zadržati nepromije-njenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima
ako u trenutku godiš-nje-ga usklađiva-nja predviđenoga u stavku 3. konverzija toga iznosa prije zaokruživa-nja za
ishod ima poveća-nje ma-nje od 15% u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj
valuti može zadržati nepromije-njenom ako konverzija za ishod ima sma-nje-nje te protuvrijednosti.
5. Iznose u eurima preispitivat će Odbor za stabilizaciju i pridruživa-nje na zahtjev Zajednice ili Hrvatske. Pri
preispitiva-nju Odbor za stabilizaciju i pridruživa-nje u obzir će uzimati pože-ljnost očuva-nja realnoga učinka
ograniče-nja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.
GLAVA VI.
ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE
Članak 31.
UZAJAMNA POMOĆ
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (340 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
1. Carinske će vlasti država članica i Hrvatske jedne drugima preko Komisije Europskih zajednica dostaviti ogledne
otiske pečata koje u svojim uredima rabe za izdava-nje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti
koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.
2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, Zajednica i Hrvatska će putem svojih nadležnih carinskih
vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te
točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.
Članak 32.
PROVJERA DOKAZA O PODRIJETLU
1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obav-ljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zem-lje
uvoznice imaju osnovane razloge za sum-nju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s
podrijetlom ili u zadovo-ljava-nje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.
2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinske će vlasti zem-lje uvoznice carinskim vlastima zem-lje izvoznice
vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve dobivene isprave ili informacije
koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.
3. Provjeru će obav-ljati carinske vlasti zem-lje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne
dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne k-njige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju
primjerenom.
4. Ako carinske vlasti zem-lje uvoznice odluče obustaviti odobrava-nje povlaštenoga tretmana predmetnim
proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi pušta-nje robe u promet uz primjenu mjera
predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.
5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi
moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz
Zajednice ili Hrvatske te da zadovo-ljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola. U slučaju da su primije-njene odredbe
o kumulaciji u skladu s člancima 3. i 4. ovoga Protokola, a u vezi s člankom 17., stavak (3), odgovor će biti
popraćen i kopijom (kopijama) predmetne potvrde (potvrda) o prometu robe ili izjave (izjava) na računu.
6. Ako se u slučaju osnovane sum-nje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnoše-nja
zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđiva-nje vjerodostojnosti
dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim
okolnostima, dobit će primjenu povlaštenoga tretmana.
Članak 33.
RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 32. kojim carinske vlasti koje su
zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obav-lja-nje te provjere ne mogu riješiti ili ako one postave pitanje tumače-nja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješava-nje Odboru za stabilizaciju i pridruživa-nje.
U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti zem-lje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa
zakonodavstvom te zem-lje.
Članak 34.
KAZNE
Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdava-nje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobiva-nja
povlaštenoga tretmana za proizvode.
Članak 35.
SLOBODNE ZONE
1. Zajednica i Hrvatska će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod
pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na -njihovu teritoriju, ne budu
zamije-njeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvom drugom rukova-nju osim uobičajenim postupcima
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (341 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
kojima je ci-lj sprječava-nje -njihova propada-nja.
2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske uvezeni u
slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na
zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primije-njena obrada ili prerada sukladna
odredbama ovoga Protokola.
GLAVA VII.
CEUTA I MELILLA
Članak 36.
PRIMJENA PROTOKOLA
1. Pojam »Zajednica« iz članka 2. ne obuhvaća Ceutu i Melillu.
2. Proizvodi podrijetlom iz Hrvatske pri uvozu u Ceutu ili Melillu uživat će u svakom pogledu isti carinski režim koji
se primje-njuje na proizvode podrijetlom iz carinskoga područja Zajednice u skladu s Protokolom 2. Ugovora o
pristupa-nju Kra-ljevine Špa-njolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama. Hrvatska će na uvoz
proizvoda koji su obuhvaćeni Sporazumom i koji su podrijetlom iz Ceute i Melille primje-njivati isti carinski režim
koji je odobren za proizvode koji se uvoze i koji su podrijetlom iz Zajednice.
3. Za potrebe primjene stavka 2. u pogledu proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille primje-njivat će se odredbe
ovoga Protokola mutatis mutandis
i pod posebnim uvjetima koji su
navedeni u članku 37.
Članak 37.
POSEBNI UVJETI
1. Pod uvjetom da su izravno prevezeni u skladu s odredbama članka 13. smatrat će se:
(1) proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille:
(a) proizvodi u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli;
(b) proizvodi dobiveni u Ceuti i Melilli u čijoj su proizvod-nji uporab-ljeni proizvodi različiti od proizvoda navedenih
u točki (a), pod uvjetom:
(i) da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola, ili
(ii) da su ti proizvodi podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske u smislu ovoga Protokola, pod uvjetom da su podvrgnuti
obradi ili preradi koja nadilazi nedostatnu obradu ili preradu iz članka 7., stavak 1.
(2) proizvodima podrijetlom iz Hrvatske:
(a) proizvodi u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj;
(b) proizvodi dobiveni u Hrvatskoj u čijoj su proizvod-nji uporab-ljeni proizvodi različiti od proizvoda navedenih u
točki (a), pod uvjetom:
(i) da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola, ili
(ii) da su ti proizvodi podrijetlom iz Ceute i Melille ili Zajednice u smislu ovoga Protokola, pod uvjetom da su
podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi nedostatnu obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).
2. Ceuta i Melilla smatrat će se jedinstvenim teritorijem.
3. Izvoznik ili -nje-gov ovlašteni predstavnik u po-lje 2. na potvrdi o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu
navest će »Hrvatska« i »Ceuta i Melilla«. Povrh toga, u slučaju proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille, tu će činjenicu navesti u po-lju 4. na potvrdi o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu.
4. Za primjenu ovoga Protokola u Ceuti i Melilli bit će nadležne špa-njolske carinske vlasti.
GLAVA VIII.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (342 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
IZMJENE I DOPUNE PROTOKOLA
Odluku o izmjenama i dopunama ovoga Protokola može donijeti Vijeće za stabilizaciju i pridruživa-nje.
DODATAK I
UVODNE NAPOMENE UZ POPIS
U DODATKU II.
Napomena 1:
Popis donosi uvjete koje trebaju ispu-njavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u
znače-nju iz članka 6.
Napomena 2:
2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglav-lja iz
Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglav-lje.
Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga
stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primje-njuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je
opisan u stupcu 2.
2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglav-lja te se stoga u stupcu
2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema
Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglav-lja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u
stupcu 1.
2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki
uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.
2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati
primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se
primijeniti pravilo iz stupca 3.
Napomena 3:
3.1. Odredbe članka 6. o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih
proizvoda, primje-njivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj
drugoj tvornici u Hrvatskoj ili u Zajednici.
Primjer:
Motor iz tarifnoga broja br. 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi
ne smije prelaziti 40% cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga le-giranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.
Ako je to kova-nje obav-ljeno u Hrvatskoj na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo teme-ljem pravila iz
popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu
vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u Hrvatskoj. Vrijednost ingota bez
podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbraja-nju vrijednosti materijala bez podrijetla.
3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzima-njem veće-ga stup-nja
obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzima-njem ma-nje-ga stup-nja
obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini
izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok
uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.
3.3. Ne dirajući u napomenu 3.2., kad pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo koje-ga tarifnoga
broja«, može se uporabiti i materijal iz istoga tarifnoga broja kojemu pripada i proizvod, podložno možebitnim
konkretnim ograniče-njima koja su sadržana u pravilu. Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo koje-g tarifnog
broja, uk-ljučuje druge materijale iz tarifnog broja...« znači da se može uporabiti samo materijal razvrstan pod isti
tarifni broj kao proizvod čiji se opis razlikuje od opisa koji je naveden u stupcu 2. na popisu.
3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se
može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijeb-ljeni.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (343 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
Primjer:
Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim
materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti
jedan ili drugi ili i jedan i drugi.
3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi
uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutar-nje naravi ne može zadovo-ljiti to pravilo (Vidi također do-nju
napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)
Primjer:
Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isk-ljučuje uporabu žitarica i -njihovih
prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.
Međutim, to se odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga
materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.
Primjer:
U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglav--lja 62, izrađenog od netkana materijala, te ako je za tu klasu
proizvoda dopuštena uporaba samo one pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i
ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio
u fazi koja prethodi pređi, a to je sta--nje vlakana.
3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se
može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporab--ljenih
materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nada--lje, pojedinačni postoci ne
smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primje--njuju.
Napomena 4:
4.1. Pojam »prirodna vlakna«
rabi se u popisu za vlakna koja nisu
umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije prede--nja, uk--ljučujući i otpad, te, ako nije obrađeno drugačije,
na grebenana, češ--ljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.
4.2. Pojam »prirodna vlakna«
uk--ljučuje ko--njsku dlaku iz tarifnog
broja 0503, svilu iz tarifnog broja 5002 i 5003., te vunena vlakna, finu ili grubu životi--njsku dlaku iz tbr. 5101 do
5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga bi--ljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.
4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«,
»kemijski materijali«
i
»materijali za izradu papira«
u
popisu prerada službe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglav--ljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti
za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.
4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kude--lju, vlakna sortirana po do--ljini i
finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.
Napomena 5:
5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spomi--nje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primje--njuju se ni na
koje osnovne tekstilne materijale koji su uporab--ljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10% ili ma--nje
od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također do--nje bi--lješke 5.3. i 5.4.)
5.2. Međutim, tolerancija iz bi--lješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od
dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.
Osnovni su tekstilni materijali ovi:
– svila,
– vuna,
– gruba životi--njska dlaka,
– fina životi--njska dlaka,
– ko--njska dlaka,
– pamuk,
– materijali za izradu papira i papir,
– lan,
– prirodna konop--lja,
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (344 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
– jutra i druga tekstilna vlakna od drvenog lika,
– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,
– kokos, abaka, rami i druga bi--ljna tekstilna vlakna,
– sintetički filamenti,
– umjetni filamenti,
– vod--ljivi filamenti,
– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,
– sintetička poliesterska sortirana vlakna,
– sintetička poliamidna sortirana vlakna,
– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,
– sintetička polimidna sortirana vlakna,
– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,
– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida.
– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,
– druga sintetička sortirana vlakna,
– umjetna sortirana vlakna viskoze,
– druga umjetna sortirana vlakna,
– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim se-gmentima, upletena ili neupletena,
– poliuretanska pređa s fleksibilnim pliesterskim se-gmentima, upletena ili neupletena,
– proizvodi iz tarifnog broja 5605 (metalizirana pređa) koji uk--ljučuju traku koja se sastoji od jezgre od
aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem alumijskoga praha ili bez --nje-ga, širine do 5 mm,
spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili bojenoga --ljepila između dvaju slojeva plastične folije,
– drugi proizvodi iz tarifnog broja 5605.
Primjer:
Pređa iz tarifnog broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnog broja 5203 i sintetički sortiranih
vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz ugovorne
stranke i ne zadovo--ljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne
pulpe) mogu se uporabiti do 10% težine pređe.
Primjer:
Vunena vlakna iz tarifnog broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnog broja 5107 i sintetički sortiranih
vlakana iz tarifnog broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovo--ljava pravila o
podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovo-ljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebena--nja ili češ--lja--nja ili druge
pripreme za prede--nje) ili --njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da --njihova ukupna težina ne
premaši 10% ukupne težine tkanine.
Primjer:
Čupava tekstilna tkanina iz tarifnog broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i
pamučne tkanine iz tarifnog broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana
tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporab--ljene pamučne
pređe i same mješavine.
Primjer:
Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i sintetičke
tkanine iz tarifnog broja 5407, onda su uporab--ljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je
čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.
5.3. U slučaju proizvoda koji uk--ljučuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim se-gmentima, upletenu ili
neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20%.
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (345 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
5.4. U slučaju proizvoda koji uk--ljučuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od
plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez --nje-ga, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću
prozirnoga ili bojenoga --ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30%.
Napomena 6:
6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne
zadovo--ljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod
drugi tarifni broj ne-go proizvod te da --nje-gova vrijednost ne pređe 8% cijene fco tvornica proizvoda.
6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglav--ljima 50. do 63. može se slobodno
uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.
Primjer:
Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi
uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglav--ljima 50. do 63. Iz istoga se
razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.
6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglav--ljima 50. do 63. mora
se uzeti u obzir pri izračunava--nju vrijednosti uk--ljučenih materijala koji ne potječu iz ugovorne stranke.
Napomena 7:
7.1. Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su s--ljedeći:
(a) vakuumska destilacija;
(b) redestilacija vrlo teme--ljitim postupkom frakcionira--nja1;
(c) krekova--nje:
(d) poprav--lja--nje;
(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;
(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom
sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima;
dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zem--ljom, aktiviranom zem--ljom, aktiviranim ug--ljenom ili
boksitom;
(g) polimerizacija;
(h) alkilacija;
(i) izomerizacija.
7.2. Za potrebe tbr. 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su s--ljedeći:
(a) vakuumska destilacija;
(b) redestilacija vrlo teme--ljitim postupkom frakcionira--nja1;
(c) krekova--nje;
(d) poprav--lja--nje;
(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;
(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom
sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima;
dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zem--ljom, aktiviranom zem--ljom, aktiviranim ug--ljenom ili
boksitom;
(g) polimerizacija;
(h) alkilacija;
(i) izomerizacija.
(k) samo u odnosu na teška u--lja iz tbr. ex 2710, odsumporava--nje vodikom koje rezultira sma--nje--njem
najma--nje 85% sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM C 1266-59 T metoda),
(l) samo u odnosu na proizvode iz tbr. 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtrira--nja;
(m) samo u odnosu na teška u--lja iz tbr. ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (346 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
većom od 2500C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu ne-go što je odsumporava--nje, kad vodik tvori
aktivni element u kemijskoj reakciji. Da--lj--nji tretman vodikom u--lja za podmaziva--nje iz tbr. ex 2710 (npr.
hidrofinišira--nje i dekorizacija) radi pobo--ljša--nja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;
(n) samo u odnosu na loživa u--lja iz tbr. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se ma--nje od 30% tih
proizvoda – po obujmu, uk--ljučujući i gubitke – destilira na 3000C pomoću metode ASTM D 86;
(o) samo u pogledu drugih teških u--lja osim plinskih i loživih u--lja iz tbr. ex 2710, tretman pomoću
visokofrekventnog jedva vid--ljivoga električnoga praž--nje--nja bez iskre--nja.
7.3. Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišće--nja,
pretaka--nja, desalinizacije, odvaja--nja vode, filtrira--nja, boje--nja, obi--lježava--nja, dobiva--nja sadržaja
sumpora zbog miješa--nja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja --njihova kombinacija ili slične
aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.
DODATAK II.
POPIS PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ
PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S
PODRIJETLOM
HS tarifni
Opis proizvoda
Prerada ili obrada,obavljena na
materijalima bez
broj
Podrijetla,kojom se stiče status proizvoda s
podrijetlom
(1)
(2)
(3)
ili
(4)
Poglav---lje 01
Poglav---lje 02
Poglav---lje 03
ex Poglav---lje
04
0403
Žive životi---nje
Sve životi---nje iz poglav---lja 1
moraju biti dobivene u cijelosti
Meso i drugi jestivi klaonički
Proizvod---nja u kojoj svi
proizvodi
materijali upotrijeb---ljeni iz
poglav---lja 1 i 2 moraju biti
dobiveni u cijelosti
Ribe, ---ljuskavci, mekušci i ostali
Proizvod---nja u kojoj svi
vodeni beskra---lježnjaci
materijali upotrijeb---ljeni iz
poglav---lja 3 moraju biti dobiveni
u cijelosti
Mliječni proizvodi; ptičja jaja;
Proizvod---nja u kojoj svi
prirodni med; jestivi proizvodi
materijali upotrijeb---ljeni iz
životi---njskog podrijetla;
poglav---lja 4 moraju biti dobiveni
nespomenuti i neobuhvaćeni na
u cijelosti
drugom mjestu; osim:
Stepka, kiselo mlijeko, kiselo
Proizvod---nja u kojoj:
vrh---nje, jogurt, kefir i ostalo
fermentirno ili zakise---ljeno
– materijali upotrijeb---ljeni iz
mlijeko i vrh---nje, koncentrirani
poglav---lja 4 moraju biti dobiveni
ili nekoncentrirani s dodanim ili
u cijelosti
bez dodanog šećera ili drugih
– upotrijeb---ljeni sok od voća
tvari za zaslađiva---nje,
(osim ananasa, limuna i limeta
aromatizirani, s dodanim ili bez ili grejpa) iz 2009 mora biti
dodanog voća ili kakaa
dobiven u cijelosti;
– vrijednost upotrijeb---ljenih
materijala iz poglav---lja 17. ne
smije premašiti 30% u cijeni
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (347 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
ex poglav---lje
05
ex 0502
Poglav---lje 06
Poglav---lje 07
Poglav---lje 08
ex Poglav---lje
09
0901
0902
ex 0910
Poglav---lje 10
ex poglav---lje
11
ex 1106
Poglav---lje 12
proizvoda fco tvornica.
Proizvodi životi---njskog
Proizvod---nja u kojoj svi
podrijetla, nespomenuti i
matrijali upotrijeb---ljeni iz
neobuhvaćeni na drugom
poglav---lja 5 moraju biti dobiveni
mjestu, osim:
u cijelosti
Čeki---nje i dlake pitome ili div---lje
Čišće---nje, dezinfekcija,
svi---nje, prerađene
svrstava---nje i isprav---lja---nje
čeki---nja i dlaka
Živo drveće i druge bi---ljke;
Proizvod---nja u kojoj:
lukovice, korije---nje i slično;
rezano cvijeće i ukrasno lišće
– materijali upotrijeb---ljeni u
poglav---lju 6 moraju biti dobiveni
u cijelosti;
– vrijednost upotrijeb---ljenih
materijala ne smije premašiti
50% u cijeni proizvoda fco tvornica
Jestivo povrće, korije---nje i
Proizvod---nja u kojoj svi
gomo---lji
materijali upotrijeb---ljeni iz
poglav---lja 7 moraju biti dobiveni
u cijelosti
Jestivo voće i orašasti plodovi;
Proizvod---nja u kojoj:
kore agruma, di---nja i lubenica
– svo upotrijeb---ljeno voće i
orašasto voće mora biti
dobiveno u cijelosti;
– vrijednost upotrijeb---ljenih
materijala iz poglav---lja 17. ne
smije premašiti 30% u cijeni
proizvoda fco tvornica.
Kava, čaj, mate-čaj i začini,
Proizvod---nja u kojoj svi
osim:
materijali upotrijeb---ljeni iz
poglav---lja 9 moraju biti dobiveni
u cijelosti
Kava, pržena ili nepržena sa ili
Proizvod---nja iz materijala iz bilo
bez kofeina, kavine ---ljuske i
koje-g tarifnog broja
opne, nadomjesci kave, koji
sadrže kavu bilo u kojem
postotku
čaj, aromatizirani ili
Proizvod---nja iz materijala iz bilo
nearomatizirani
koje-g tarifnog broja
Mješavine začina
Proizvod---nja iz materijala iz bilo
koje-g tarifnog broja
Žitarice
Proizvod---nja u kojoj svi
materijali upotrijeb---ljeni iz
poglav---lja 10 moraju biti
dobiveni u cijelosti
Proizvodi mlinske industrije
Proizvod---nja u kojoj
slad, škrob, inzulin; pšenični
upotrijeb---ljeno povrće, žitarice,
gluten; osim:
korijeni i gomo---lji iz 0714
moraju biti dobiveni u cijelosti
Brašno i krupica od osušenoga
Suše---nje i m---ljeve---nje mahunastog
mahunastoga povrća iz 0713,
povrća iz tar. br. 0708
---ljuštena
U---ljano sjeme---nje i plodovi:
Proizvod---nja u kojoj svi
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (348 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
1301
1302
Poglav---lje 14
ex Poglav---lje
15
1501
1502
1504
razno zr---nje, sjeme---nje i plodovi;
materijali upotrijeb---ljeni iz
industrijsko i ---ljekovito bi---lje;
poglav---lja 12 moraju biti
slama i glomazna stočna hrana
dobiveni u cijelosti
Šelak; prirodne gume, smole,
Proizvod---nja u kojoj vrijednost
gume-smole (na primjer
upotrijeb---ljenih materijala iz
balzami)
tarifnog broja 1301 ne smije
premašiti 50% u cijeni
proizvoda fco tvornica
Bi---ljni sokovi i ekstrakti;
pektinske tvari, pektinati i
pektati; agar-agar i ostale sluzi i
zguščivaći, dobiveni od bi---ljnih
proizvoda, modificirani ili
nemodificirani
– sluzi i zgušćivači dobiveni iz
Proizvod---nja iz nemodificiranih
bi---ljnih proizvoda, modificirani
sluzi i zgušćivača
– ostalo
Proizvod---nja u kojoj vrijednost
upotrijeb---ljenih materijala ne
smije premašiti 50% u cijeni
proizvoda fco tvornica
Bi---ljni materijali za pletarstvo;
Proizvod---nja u kojoj svi
bi---ljni proizvodi nespomenuti i
materijali upotrijeb---ljeni iz
neobuhvaćeni na drugom mjestu
poglav---lja 14 moraju biti
dobiveni u cijelosti
Masti i u---lja životi---njskog i
Proizvod---nja u kojoj svi
bi---ljnog podrijetla te proizvodi
upotrijeb---ljeni materijali moraju
---njihova razlaga---nja; prerađene
biti razvrstani unutar tarifnog
jestive masti; životi---njski i bi---ljni
broja različitog od broja
voskovi, osim:
proizvoda
Svi---njska mast (uk---ljučujući salo)
i mast peradi, osim iz tar. br.
02.09 ili 15.03
– Mast iz kostiju ili otpadaka
Proizvod---nja od materijala iz
bilo koje-g tarifnog broja, osim
materijala iz 0203, 0206 ili
0207 ili od kostiju iz 0506
– ostalo
Proizvod---nja od mesa ili od
jestivih otpadaka svi---njeće-ga
podrijetla iz 0203 ili 0206, ili
jestivih otpadaka peradi iz 0207
Masti od goveda, ovaca ili koza,
osim iz tar. br. 15.03
– Mast iz kostiju ili otpadaka
Proizvod---nja od materijala iz
bilo koje-g tarifnog broja, osim
materijala iz 0201, 0202 ili 0204
ili 0206 ili od kostiju iz 0506
– ostalo
Proizvod---nja u kojoj svi
materijali upotrijeb---ljeni iz
poglav---lja 2 moraju biti dobiveni
u cijelosti
Masti i u---lja i ---njihove frakcije,
od riba ili morskih sisavaca,
rafinirani ili nerafinirani, ali
kemijski nemodificirani
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (349 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
– čvrste frakcije
ex 1505
1506
1507 do 1515
1516
1517
Poglav---lje 16
Proizvod---nja iz materijala iz bilo
koje-g tarifnog broja, uk---ljučujući
ostale materijale iz 1504
– ostalo
Proizvod---nja u kojoj svi
materijali upotrijeb---ljeni iz
poglav---lja 2 i 3 moraju biti
dobiveni u cijelosti
rafinirani lanolin
Proizvod---nja od sirove masti od
vune iz 1505
Ostale životi---njske masti i u---lja i
---njihove frakcije, rafinirani ili
nerafinirani, ali kemijski
nemodificirani
– čvrste frakcije
Proizvod---nja iz materijala iz bilo
koje-g tarifnog broja, uk---ljučujući
ostale materijale iz 1506
ostalo
Proizvod---nja u kojoj svi
materijali upotrijeb---ljeni iz
poglav---lja 2 moraju biti dobiveni
u cijelosti
Bi---ljna u---lja i ---njihove frakcije
– sojino u---lje, u---lje od kikirikija,
Proizvod---nja u kojoj svi
palmino u---lje, u---lje od kokosova
upotrijeb---ljeni materijali moraju
oraha (kopre), u---lje od palmine
biti razvrstani unutar tarifnog
jezgre, »babassu« u---lje, tungovo
broja različitog od broja
u---lje, oitikika u---lje, vosak od
proizvoda
mirike i japanski vosak, frakcije
jojoba u---lja i u---lja za tehničku ili
industrijsku primjenu, ne za
---ljudsku prehranu
– čvrste frakcije osim onih od
Proizvod---nja iz drugih materijala
u---lja jojobe
iz tarifnih brojeva 1507 do 1515
– ostalo
Proizvod---nja u kojoj
upotrijeb---ljene bi---ljne tvari
moraju biti dobivene u cijelosti
Masti ili u---lja životi---njskog ili
Proizvod---nja u kojoj:
bi---ljnog podrijetla i ---njihove
– svi upotrijeb---ljeni materijali iz
frakcije, djelomično ili potpuno
poglav---lja 2, moraju biti
hidrogeenirani,
dobiveni u cijelosti
interesterificirani re– sve upotrijeb---ljene bi---ljne tvari
esterificirani ili elaidinizirani,
moraju biti dobivene u cijelosti.
bez obzira jesu li rafinirani ili
Međutim materijali iz tar. br.
nerafinirani, ali da---lje
1507, 1508, 1511 i 1513 mogu
nepriprem---ljeni:
biti upotrijeb---ljeni
Margarin; jestive mješavine ili
Proizvod---nja u kojoj:
preparati masti ili u---lja
– svi upotrijeb---ljeni materijali iz
životi---njskog ili bi---ljnog
poglav---lja 2 i 4, moraju biti
podrijetla ili od frakcija
dobiveni u cijelosti;
različitih masti ili u---lja iz ovog
– sve upotrijeb---ljene bi---ljne tvari
poglav---lja, osim jestivih masti ili
moraju biti dobivene u cijelosti:
u---lja i ---njihovih frakcija iz tar.
ipak materijali iz tar. br. 1507,
broja 1516,
1508, 1511 i 1513 mogu biti
upotrijeb---ljeni
Prerađevine od mesa, riba,
Proizvod---nja od životi---nja iz
---ljuskavaca, mekušaca ili drugih
poglav---lja 1: Svi upotrijeb---ljeni
vodenih beskra---ljež---njaka
materijali iz poglav---lja 3 moraju
biti dobiveni u cijelosti
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (350 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
ex Poglav---lje
17
ex 1701
1702
ex 1703
1704
Poglav---lje 18
1901
Šećer i proizvodi od šećera,
Proizvod---nja u kojoj svi
osim:
upotrijeb---ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda
Šećer od šećerne trske i šećerne
Proizvod---nja u kojoj vrijednost
repe i kemijski čista saharoza u
upotrijeb---ljenih materijala iz
krutom sta---nju, aromatizirana ili
poglav---lja 17 ne smije premašiti
obojana
30% cijene proizvoda fco
tvornica
Ostali šećeri, uk---ljučujući
kemijski čistu laktozu, maltozu,
glukozu i fruktozu, u krutom
sta---nju; šećerni sirupi bez
dodanih tvari za aromatizaciju
ili za boje---nje; umjetni med i
mješavine umjetnog i prirodnog
meda; karamel
– kemijski čista maltoza i
Proizvod---nja iz materijala iz bilo
fruktora
koje-g tarifnog broja uk---ljučujući
druge materijale iz 1702
– ostali šećeri u krutom sta---nju,
Proizvod---nja u kojoj vrijednost
aromatizirani ili obojani
upotrijeb---ljenih materijala iz
Poglav---lja 17 ne smije premašiti
30% cijene proizvoda fco
tvornica
– ostalo
Proizvod---nja u kojoj svi
upotrijeb---ljeni materijali moraju
biti dobiveni u cijelosti
Melase dobivene pri ekstrakciji
Proizvod---nja u kojoj vrijednost
ili rafinira---nju šećera, s
upotrijeb---ljenih materijala iz
dodacima za aromu ili boju
Poglav---lja 17 ne smije premašiti
30% cijene proizvoda fco tvornica
Proizvodi od šećera (uk---ljučujući
Proizvod---nja u kojoj:
bijelu čokoladu), bez kakaa
– svi upotrijeb---ljeni materijali
moraju biti iz različitog tarifnog
broja od tarifnog broja proizvoda;
– vrijednost ostalih
upotrijeb---ljenih materijala iz
poglav---lja 17 ne smije premašiti
30% vrijednosti proizvoda fco
tvornica
Kakao i proizvodi od kakaa
Proizvod---nja u kojoj:
– svi upotrijeb---ljeni materijali
moraju biti iz različitog tarifnog
broja od tarifnog broja proizvoda;
– vrijednost upotrijeb---ljenih
materijala iz poglav---lja 17 ne
smije premašiti 30% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
Sladni ekstrakt; prehrambeni
proizvodi od brašna, krupice,
škroba i sladnog ekstrakta, bez
dodanog kakao praha ili s
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (351 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
1902
1903
1904
dodanim kakao prahom u
količini ma---njoj od 40% po masi
računato na potpuno odmašćenu
osnovu, nespomenuti i
neobuhvaćeni na drugom
mjestu; prehrambeni proizvodi
od robe iz tar. br. 0401 do 0404
bez dodanog kakao praha ili s
dodanim kakao prahom u
količini ma---njoj od 5% po masi
računato na potpuno odmašćenu
osnovu, nespomenuti ili
neobuhvaćeni na drugom mjestu;
– sladni ekstrakt
Prerada žitarica iz poglav---lja 10
– ostalo
Proizvod---nja u kojoj:
– svi upotrijeb---ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog broja
različitog od broja proizvoda
– vrijednost ostalih
upotrijeb---ljenih materijala iz
pogl. 17 ne smije premašiti 30%
cijene proizvoda fco tvornica
Tjestenina, kuhana ili nekuhana
ili pu---njena (mesom ili drugim
tvarima) ili drukčije priprem-ljena, kao
što su špageti, makaroni, rezanci,
laza-nje, -njoki, ravioli, kaneloni,
»coucous« (kuskus)
priprem-ljeni ili nepriprem-ljeni
– koji sadrže 20% ili ma-nje
Proizvod-nja u kojoj
mesa, mesnih proizvoda, ribe
upotrijeb-ljene žitarice i -njihovi
-ljuskavaca mekušaca
derivati (osim tvrdoga žita i
-njihovih derivata), moraju biti
dobiveni u cijelosti
– koji sadrže više od 20% mesa
Proizvod-nja u kojoj:
mesnih proizvoda, ribe,
– sve žitarice i -njihovi derivati
-ljuskavaca ili mekušaca
(osim tvrdoga žita i -njihovih
derivata) moraju biti dobiveni u
cijelosti
– svi upotreb-ljeni materijali iz
poglav-lja 2 i 3 moraju biti
dobiveni u cijelosti
Tapioka i nadomjestak tapioke
Proizvod-nja od materijala iz
priprem-ljene od škroba, u
bilo koje-g tarifnog broja osim
obliku -ljuskica, zrnaca, perli ili
od krumpirova škroba iz tbr.
u sličnim oblicima
1108
Prehrambeni proizvodi dobiveni
Proizvod-nja:
bubre-njem ili prže-njem žitarica
– iz materijala iz bilo koje-g
ili proizvoda od žitarica (npr.
tarifnog broja osam iz 1806;
kukuruzne pahu-ljice); žitarice
– u kojoj sve upotrijeb-ljene
(osim kukuruza) u zrnu ili
žitarice i brašno (osim pšenice
pahu-ljicama ili drukčije
durum i -njenih derivata i
priprem-ljene (osim brašna i
kukuruza Zea indurata) moraju
pogače) prethodno kuhane ili
biti dobiveni u cijelosti(1);
drukčije priprem-ljene,
– u kojoj vrijednost svih
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (352 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
1905
ex Poglav-lje
20
ex 2001
ex 2004 i
ex 2005
2006
2007
ex 2008
nespomenute ili neobuhvaćene
upotrijeb-ljenih materijala iz
na drugom mjestu;
poglav-lja 17 ne smije prelaziti
30% cijene proizvoda fco
tvornica
Kruh, peciva, kolači, keksi i
Proizvod-nja iz materijala iz svih
ostalih pekarski proizvodi s
tarifnih brojeva osim onih iz
dodatkom kakaa ili bez dodatka
poglav-lja 11
kakaa; hostije, kapsule za
farmaceutske proizvode, oblate,
rižin papir i slični proizvodi
Proizvodi od povrća, voća,
Proizvod-nja u kojoj sve voće,
orašastih plodova i ostalih
orašasti plodovi i povrće mora
dijelova bi-ljaka, osim:
biti dobiveno u cijelosti
Jam, slatki krumpir i slični
Proizvod-nja u kojoj svi
jestivi dijelovi povrća koji
upotreb-ljeni materijali moraju
sadrže 5% ili više škroba,
biti razvrstani unutar tarifnog
priprem-ljeni ili konzervirani u
broja različitog od broja
octu ili octenoj kiselini
proizvoda
Krumpir u obliku brašna,
Proizvod-nja u kojoj svi
pogače ili pahu-ljice,
upotrijeb-ljeni materijali moraju
priprem-ljeni ili konzervirani na
biti razvrstani unutar tarifnog
drugi način osim u octu ili
broja različitog od broja
octenoj kiselini
proizvoda
Povrće, voće, orasi, kore od
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
voće i drugi dijelovi bi-ljaka,
upotrijeb-ljenih materijala iz
konzervirani šećerom (osušeno,
Poglav-lja 17 ne smije premašiti
preliveno ili kristalizirano)
30% cijene proizvoda fco
tvornica
Džemovi, voćni želei,
Proizvod-nja u kojoj:
marmelade, pirei i paste od voća – svi upotrijeb-ljeni materijali
i od orašastih plodova dobiveni
moraju biti razvrstani unutar
kuha-njem, s dodanim ili bez
tarifnog broja različitog od
dodatnog šećera ili drugih tvari
broja proizvoda;
za zaslađiva-nje
– vrijednost upotrijeb-ljenih
materijala iz poglav-lja 17 ne
smije premašiti 30% cijene
proizvoda fco tvornica
– Orašasti plodovi, bez dodatka
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
šećera ili alkohola
upotrijeb-ljenog u cijelosti
dobivenog orašastih plodova i
u-ljnatog sjeme-nja pravog
podrijetla iz 0801, 0802 i 1202
do 1207 premašuje 60%
vrijednosti proizvoda fcotvornica
– maslac od kikirikija,
Proizvod-nja u kojoj svi
mješavine na bazi žitarica;
upotrijeb-ljeni materijali moraju
palmina jezgra; kukuruz
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja proizvoda.
– ostalo osim voća i orašastih
Proizvod-nja u kojoj:
plodova, ukuhano drukčije ne-go
– svi upotrijeb-ljeni materijali
na pari ili vodi, bez dodatka
moraju biti razvrstani unutar
šećera, zamrznuto
tarifnog broja različitog od
broja proizvoda;
– vrijednost upotrijeb-ljenih
materijala iz poglav-lja 17 ne
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (353 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
2009
ex poglav-lje
21
2101
2103
ex 2104
2106
ex poglav-lje
22
smije premašiti 30% cijene
proizvoda fco tvornica
Voćni sokovi (uk-ljučujući mošt
Proizvod-nja u kojoj:
od grožđa) i sokovi od povrća
– svi upotrijeb-ljeni materijali
nefermentirani i bez dodanog
moraju biti razvrstani unutar
alkohola, s dodanim ili bez
tarifnog broja različitog od
dodanog šećera ili drugih tvari
broja proizvoda;
za zaslađiva-nje;
– vrijednost upotrijeb-ljenih
materijala iz poglav-lja 17 ne
smije premašiti 30% cijene
proizvoda fco tvornica
Razni prehrambeni proizvodi
Proizvod-nja u kojoj svi
osim:
upotrijeb-ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja proizvoda
Ekstrakti, esencije i koncentrati
Proizvod-nja u kojoj:
kave, čaja, mate čaja, pržena
– svi upotrijeb-ljeni materijali
cikorija i drugi nadomjesci kave
moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od
broja proizvoda;
– upotrijeb-ljena cikorija mora
biti dobivena u cijelosti
Umaci i preparati za umake;
miješani začini i miješana
začinska sredstva, brašno i
krupica od gorušice i
priprem-ljena gorušica (senf)
– preparati za umake i
Proizvod-nja u kojoj svi
priprem-ljeni umaci, miješani
upotrijeb-ljeni materijali moraju
začini i miješana začinska
biti razvrstani unutar tarifnog
sredstva
broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, smije se
upotrijebiti brašno od gorušice
ili priprem-ljenu gorušicu
– brašno i krupica od gorušice i
Proizvod-nja od materijala iz
priprem-ljena gorušica
bilo koje-g tarifnog broja
Juhe i mesne juhe i preparati za
Proizvod-nja od materijala iz
te proizvode
bilo koje-g tarifnog broja, osim
od prerađena ili konzerviranog
povrća iz 2002 do 2005
Prehrambeni proizvodi
Proizvod-nja u kojoj:
nespomenuti ili neobuhvaćeni
– svi upotreb-ljeni materijali
na drugom mjestu:
moraju biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja proizvoda;
– vrijednost upotrijeb-ljenih
materijala iz poglav-lja 17 ne
smije premašiti 30%, cijene
proizvoda fco tvornica
Pića, alkoholi i ocat, osim:
Proizvod-nja u kojoj:
– svi upotrijeb-ljeni materijali
moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od
broja proizvoda;
– upotrijeb-ljeno grožđe i bilo
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (354 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
2202
2207
2208
-
ex poglav-lje
23
ex 2301
ex 2303
ex 2306
2309
koji materijal dobiven iz grožđa
mora biti dobiven u cijelosti
Voda, uk-ljučujući mineralnu
Proizvod-nja u kojoj:
vodu i gaziranu vodu, s
– svi upotrijeb-ljeni materijali
dodanim šećerom ili drugim
moraju biti razvrstani unutar
tvarima za zaslađiva-nje ili
tarifnog broja različitog od
aromatizaciju i ostala
broja proizvoda;
bezalkoholna pića, osim sokova
– vrijednost upotrijeb-ljenih
od voća i povrća koji se
materijala iz poglav-lja 17 ne
razvrstavaju u tar. br. 2009
smije premašiti 30% cijene
proizvoda fco tvornica;
– upotrijeb-ljeni voćni sokovi
osim soka ananasa, limete te
grejpa) moraju biti dobiveni u cijelosti
Nedenaturirani etilni alkohol
Proizvod-nja:
alkoholne jakosti 80%
– od materijala koji nisu
volumena ili jači; etilni alkohol
razvrstani u tbr. 2207 ili 2208.
i ostali alkoholi, denaturirani,
– u kojoj sve grožđe ili
bilo koje jakosti
upotrijeb-ljene prerađevine od grožđa
moraju biti dobiveno u cijelosti ili ako
su svi drugi upotrijeb-ljeni materijali
već s podrijetlom, arak može biti
upotrijeb-ljen do 5% ukupnog volumena
Nedenaturirani etilni alkohol,
Proizvod-nja:
alkoholne jakosti ma-nje od 80% – od materijala koji nisu
volumena; rakije, likeri i ostala
razvrstani u tar. br. 2207 ili 2208;
alkoholna pića
– u kojoj sve grožđe ili
upotrijeb-ljene prerađevine od
grožđa moraju biti dobiveni u
cijelosti ili ako su svi drugi
upotrijeb-ljeni materijali već s
podrijetlom, arrack (rakija od
riže ili palming vina) može biti
upotrijeb-ljena do 5% ukupnog
volumena
Ostaci i otpaci prehrambene
Proizvod-nja u kojoj svi
industrije; priprem-ljena
upotrijeb-ljeni materijali moraju
životi-njska hrana, osim:
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda
Brašno, prah, pelete od ribe ili
Proizvod-nja u kojoj svi
od -ljuskavaca, mekušaca ili
upotrijeb-ljeni materijali iz
ostalih vodenih beskra-ljež-njaka,
poglav-lja 2 i 3 moraju biti
nepogodni za -ljudsku prehranu
dobiveni u cijelosti
Ostaci od proizvod-nje škroba iz
Proizvod-nja u kojoj
kukuruza (izuzevši
upotrijeb-ljeni kukuruz mora biti
koncentrirane tekućine za
dobiven u cijelosti
namaka-nje), što sadrže u suhoj
tvari više od 40% proteina
Pogače i ostali kruti ostaci
Proizvod-nja u kojoj
dobiveni pri ekstrakciji
upotrijeb-ljene masline moraju
maslinova u-lja, što sadrže više
biti dobivene u cijelosti
od 3% maslinova u-lja
Proizvodi koji se upotreb-ljavaju
Proizvod-nja u kojoj:
za hranidbu životi-nja
– upotrijeb-ljene žitarice, šećer ili
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (355 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
ex poglav-lje
24
2402
ex 2403
ex poglav-lje
25
ex 2504
ex 2515
ex 2516
ex 2518
ex 2519
ex 2520
ex 2524
ex 2525
ex 2530
melasa, meso ili mlijeko moraju
biti dobiveni u cijelosti;
– svi materijali iz poglav-lja 3
moraju biti dobiveni u cijelosti
Duhan i prerađeni nadomjesci
Proizvod-nja u kojoj svi
duhana, osim za;
upotrijeb-ljeni materijali iz
poglav-lja 24 moraju biti
dobiveni u cijelosti
Cigare, cigarilosi i cigarete od
Proizvod-nja u kojoj najma-nje
duhana i nadomjestaka duhana
70% težine upotrijeb-ljena
neprerađenog duhana ili otpadaka
duhana iz tbr. 2401 mora biti
dobivena u cijelosti
Duhan za puše-nje
Proizvod-nja u kojoj najma-nje
70% težine upotreb-ljena
neprerađenog duhana ili otpadaka
duhana iz tbr. 2401 mora biti
dobivena u cijelosti
Sol; sumpor, zem-lja i kamen;
Proizvod-nja u kojoj svi
sadra, vapno i cement, osim:
upotrijeb-ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda
Grafit prirodni, kristalasti,
Obogaće-nje sadržaja ug-ljikom,
obogaćen ug-ljikohidratima,
pročišćava-nje i m-ljeve-nje gruba
pročišćen i u prahu
kristalastoga grafita
Mramor, grubo oblikovan pi-lje-njem ili
Obrada mramora deb-ljine veće
drukčije, u blokovima ili pločama u
od 25 centimetara, pi-lje-njem ili
pravokutnim oblicima (uk-ljučujući
drukčije (i ako je već ispi-ljen)
četverokutne) do 25 centimetara deb-ljine
Granit, porfir, bazalt, pješčar i
Obrada kamena deb-ljine veće
drugo kame-nje za spomenike i
od 25 centimetara, pi-lje-njem ili
građevine, jednostavno
drukčije (iako je već ispi-ljen)
obrađeno pi-lje-njem ili na drugi
način, u blokovima ili pločama
u pravokutnim oblicima
(uk-ljučujući četverokutne), do
25 centimetara deb-ljine
Pečeni dolomit
Peče-nje nepečena dolomita
Drob-ljeni prirodni magnezijev
Proizvod-nja u kojoj se dopušta
karbonat (magnezit) u
upotreba materijala samo iz
hermetički zatvorenim
drugoga tarifnog broja od tar. br.
kontejnerima i magnezijev
proizvoda. Međutim, dopuštena
oksid, čisti ili nečisti, osim
je upotreba prirodna
top-ljena magnezijeva oksida ili
magnezijeva karbonata
mrtvo pečena (sinterirana)
(magnezita)
magnezijeva oksida
Sadra, posebno obrađena za
Proizvod-nja u kojoj
zubarstvo
upotrijeb-ljeni materijali ne
smiju premašiti 50% u
vrijednosti proizvoda fco tvornica
Proizvodno azbestno vlakno
Proizvod-nja od minerala azbesta
(koncentrirani azbest)
Ti-njac u prahu
M-ljeve-nje ti-njca ili otpadaka od
ti-njca
Zem-ljane boje, pečene ili u
M-ljeve-nje ili peče-nje zem-ljanih
prahu
boja
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (356 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
Poglav-lje 26
Rude, troske i pepeli
Proizvod-nja u kojoj svi
upotrijeb-ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja proizvoda.
ex Poglav-lje
27
Mineralna goriva, mineralna
Proizvod-nja u kojoj svi
u-lja i proizvodi -njihove
upotrijeb-ljeni matrijali moraju
destilacije; bitumenske tvari;
biti razvrstani unutar tarifnog
mineralni voskovi, osim:
broja različitog od broja
proizvoda
U-lja u kojima masa aromatskih
Rad-nje rafinira-nja i/ili jedne ili
premašuje masu nearomatskih
više specifičnih procesa(1)
sastojaka, slična mineralnim
ili
u-ljima dobivenim destilacijom
Druge rad-nje u kojima svi
ug-ljenih katrana na visokim
upotrijeb-ljeni materijali moraju
temperaturama, gdje je
biti razvrstani unutar tarifnog
destilirano više od 65% -njihova
broja različitog od broja
opse-ga na temperaturi do 250
proizvoda. Međutim, materijali
stup-njeva C (uk-ljučujući
iz istog tar. br. se mogu koristiti
mješavinu esencije nafte i
pod uvjetom da -njihova
benzola), a namije-njeni su za
vrijednost ne prelazi 50%
pogonsko ili toplinsko gorivo
vrijednosti cijene proizvoda fco
tvornica
Kruta u-lja dobivena iz
Destruktivna destilacija
bitumenskih minerala
bitumenskih materijala
Naftna u-lja i u-lja dobivena od
Rad-nje rafinira-nja i/ili jedne ili
bitumenskih materijala, osim
više specifičnih procesa(2)
sirovih; proizvodi nespomenuti
ili
niti obuhvaćeni na drugom
Druge rad-nje u kojima svi
mjestu, koji po masi sadrže 70%
upotrijeb--ljeni materijali moraju
ili više naftnih u--lja ili u--lja
biti razvrstani unutar tarifnog
dobivenih od bitumenskih
broja različitog od broja
minerala, ako čine osnovne
proizvoda. Međutim, materijali
sastojke tih proizvoda
iz istog tbr. se mogu koristiti
pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 50%
vrijednosti cijene proizvoda fco
tvornica
Naftni plinovi i ostali plinoviti
Rad--nje rafinira--nja i/ili jedne ili
ug--ljikovodici
više specifičnih procesa(1)
ili
Druge rad--nje u kojima svi
upotrijeb--ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali
iz istog tar. br. se mogu koristiti
pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 50%
vrijednosti cijene proizvoda fco
tvornica
Vazelin; parafin, mikro-kristalni
Rad--nja rafinira--nja i/ili jedne ili
naftni vosak, prešani parafini
više specifičnih procesa(2)
ex 2707
ex 2709
2710
2711
2712
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (357 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
ozokerit, vosak od mrkog
ili
ug--ljena i lignita, vosak od
Druge rad--nje u kojima svi
treseta, ostali mineralni voskovi
upotrijeb--ljeni materijali moraju
i slični proizvodi dobiveni
biti razvrstani unutar tarifnog
sintezom ili drugim postupcima,
broja različitih od broja
obojeni ili neobojeni
proizvoda. Međutim, materijali
iz istog tar. br. se mogu koristiti
pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 50%
vrijednosti cijene proizvoda fco
tvornica
2713
Naftni koks, naftni bitumen i
Rad--nje rafinira--nja i/ili jedne ili
drugi ostaci iz nafte ili iz u--lja od
više specifičnih procesa(3)
bitumenskih minerala
ili
Druge rad--nje u kojima svi
upotrijeb--ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tar. br. koji
nije isti kao onaj od proizvoda.
Međutim, materijali iz istog
tar. br. se mogu koristiti pod
uvjetom da --njihova vrijednost
ne prelazi 50% cijene
proizvoda fco tvornica
2714
Bitumen i asfalt, prirodni;
Rad--nje rafinira--nja i/ili jedne ili
bitumenski i u--ljni škri--ljevci i
više specifičnih procesa(1)
terpijesak; asfaltiti i asfaltne
ili
stijene:
Druge rad--nje u kojima svi
upotrijeb--ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tar. br. koji
nije isti kao onaj od proizvoda.
Međutim, materijali iz istog
tar. br. se mogu koristiti pod
uvjetom da --njihova vrijednost
ne prelazi 50% cijene proizvoda
fco tvornica
2715
Bitumenske mješavine na
Rad--nje rafinira--nja i/ili jedne ili
osnovi prirodnog asfalta,
više specifičnih procesa(2)
prirodnog bitumena, naftnog
ili
bitumena, mineralnog katrana
Druge rad--nje u kojima svi
ili mineralne katranske smole
upotrijeb--ljeni materijali moraju
(npr. bitumenski kit, »cutback«):
biti razvrstani unutar tar. br. koji
nije isti kao onaj od proizvoda.
Međutim, materijali iz istog
tar. br. se mogu koristiti pod
uvjetom da --njihova vrijednost
ne prelazi 50% cijene proizvoda
fco tvornica
ex poglav--lje
Anorganski kemijski proizvodi;
Proizvod--nja u kojoj
svi
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
28
organski i anorganski spojevi
upotrijeb--ljeni materijali moraju
svih upotrijeb--ljenih materijala
plemenitih kovina, kovina
biti razvrstani unutar tar. br. koji
prelazi 40% vrijednosti
rijetkih zema--lja, radioaktivnih
nije isti kao onaj od proizvoda
proizvoda fco-tvornica
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (358 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
ne
132
elemenata i izotopa, osim:
Međutim, mogu se koristiti
materijali iz istog tar. br. pod
uvjetom da --njihova vrijednost
ne prelazi 20% cijene proizvoda
fco tvornica
ex 2805
»Mischmetall«
Proizvod--nja elektrolitičkim i
termalnim tretmanom u kojem
vrijednost svih upotrijeb--ljenih
materijal ne prelazi 50% cijene
proizvoda fco-tvornica
ex 2811
sumporni trioksid
Proizvod--nja iz sumpornog
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
dioksida
svih upotrijeb--ljenih materijala
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
ex 2833
Aluminijev sulfat
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
svih upotrijeb--ljenih materijala
ne prelazi 50% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
ex 2840
Natrijevi perborati
Proizvod--nja iz disodium
Proizvod--nja
u kojoj vrijednost
tetraborata pentahidrat
svih upotrijeb--ljenih materijala
ne prelzai 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
ex poglav--lje
Organski kemijski spojevi,
Proizvod--nja u kojoj svi
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
29
osim:
upotrijeb--ljeni materijali moraju
svih upotrijeb--ljenih
materijala
biti razvrstani unutar tarifnog ne prelazi 40% vrijednosti
broja različitog od broja
proizvoda fco tvornica
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar istog tarifnog
broja mogu biti upotrijeb--ljeni
samo pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
ex 2901
Aciklički ug--ljikovodici što ih se
Rad--nje rafinira--nja i/ili jedne ili
upotreb--ljava kao pogonsko ili
više specifičnih procesa(3)
toplinsko gorivo ili
Druge rad--nje u kojima svi
upotrijeb--ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali
iz istog tar. br. se mogu koristiti
pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 50%
vrijednosti cijene proizvoda fco
tvornica
ex 2902
Ciklani i cikleni (izuzevši
Rad--nje rafinira--nja i/ili jedne ili
azulena), benzeni, tolueni i
više specifičnih procesa(1)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (359 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
ksileni, upotrijeb--ljeni kao
ili
pogonsko ili toplinsko gorivo
Druge rad--nje u kojima svi
upotrijeb--ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali
iz istog tar. br. se mogu koristiti
pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 50%
cijene proizvoda fco tvornica
ex 2905
Kovinski alkoholati alkohola iz
Proizvod--nja od materijala
iz
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
ovog tar. br., te od etanola ili
bilo koje-g tarifnog borja,
svih
upotrijeb--ljenih materijala
glicerina
uk--ljučujući i ostale materijale iz
ne prelazi 40% vrijednosti
2905: Međutim, kovinske
proizvoda fco tvornica
alkoholate iz ovog tarifnog
broja može se upotrijebiti samo
ako --njihova vrijednost ne
prelazi 20% cijene proizvoda
fco tvornica
2915
Zasićene aciklične monoProizvod--nja od materijala iz
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
karbonske kiseline i --njihovi
bilo koje-g tar. br. Međutim,
svih
upotrijeb--ljenih materijala
anhidridi, halogenidi, peroksidi
vrijednost svih upotrijeb--ljenih ne prelazi 40%
cijene
i peroksid-kiseline; --njihovi
materijala iz tbr. 2915 i 2916 ne
proizvoda fco tvornica
halogeni, sulfo-nitro ili nitrozo
smije prijeći 20% cijene
derivati
proizvoda fco tvornica.
ex 2932
– interni eteri i --njihovi halogeni
Proizvod--nja od materijala iz
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
sulfonirani, nitrirani ili nitrozni
bilo koje-g tar. br. Međutim,
svih
upotrijeb--ljenih materijala
derivati
vrijednost svih upotrijeb--ljenih ne prelazi 40% vrijednosti
materijala iz tbr. 2909 ne smije
proizvoda fco tvornica
prijeći 20% cijene proizvoda
fco tvornica
– ciklični acetati i hemi-acetali,
Proizvod--nja od materijala iz
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
te --njihovi halogeni, sulfonirani,
bilo koje-g tarifnog broja
svih
upotrijeb--ljenih materijala
nitrirani ili nitrozni derivati
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
2933
Heterociklički spojevi samo s
Proizvod--nja od materijala iz
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
dušikovim heteroatomom
bilo koje-g tar. br. Međutim,
svih
upotrijeb--ljenih materijala
(heteroatomima)
vrijednost svih upotrijeb--ljenih ne prelazi 40% vrijednost
materijala iz tbr. 2932 i 2933 ne
proizvoda fco tvornica
smije prijeći 20% cijene
proizvoda fco tvornica.
2934
Nukleinske kiseline i --njihove
Proizvod--nja od materijala iz
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (360 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
Proizvod--nja u kojoj vrijednost
soli; ostali heterociklički spojevi
bilo koje-g tar. br. Međutim,
upotrijeb--ljenih materijala
vrijednost svih upotrijeb--ljenih ne prelazi 40% vrijednosti
materijala iz tar. br. 2932, 2933
proizvoda fco tvornica
i 2934 ne smije prijeći 20%
cijene priozvoda fco tvornica
ex poglav--lje
Farmaceutski proizvodi, osim:
Proizvod--nja u kojoj svi
30
upotrijeb--ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar istog tarifnog
broja mogu biti upotrijeb--ljeni
samo pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
3002
Ljudska krv; životi--njska krv
priprem--ljena za uporabu u
terapeutske, profilaktičke ili
dijagnostičke svrhe; antiserumi i
ostale frakcije krvi i
modificirani imunološki
proizvodi dobiveni
biotehnološkim procesima ili na
drugi način; cjepiva, toksini,
kulture mikroorganizama (osim
kvasca) i slični proizvodi:
– proizvodi koji se sastoje od
Proizvod--nja od materijala iz
dvaju ili više sastojaka,
bilo koje-g tarifnog broja
pomiješani za terapeutsku ili
uk--ljučujući ostale materijale iz
profilaktičku upotrebu ili ne
tar. br. 3002. Materijali ovog
pomiješani proizvodi za ove
istog opisa se mogu
svrhe, pakirani u odmjerene
upotrijebiti samo pod uvjetom
doze ili u obliku ili pakirani za
da --njihova vrijednost ne prelazi
maloprodaju
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
– ostalo:
--ljudska krv
Proizvod--nja od materijala iz
bilo koje-g tarifnog broja
uk--ljučujući ostale materijale iz
tarb. br. 3002. Materijali ovog
istog opisa se mogu
upotrijebiti samo pod uvjetom
da --njihova vrijednost ne prelazi
20% vrijednosti proizvoda fco
tvornica
– životi--njska krv priprem--ljena
Proizvod--nja od materijala iz
za terapeutsku ili profilaktičku
bilo koje-g tarifnog broja
upotrebu
uk--ljučujući ostale materijale iz
tar. br. 3002. Materijali ovog
istog opisa se mogu upotrijebiti
samo pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 20%
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (361 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
svih
132
3003 i 3004
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
– frakcije krvi osim antiseruma,
Proizvod--nja od materijala iz
hemoglobina i serum globulina
bilo koje-g tarifnog broja
uk--ljučujući ostale materijale iz
tar. br. 3002. Materijali ovog
istog opisa se mogu upotrijebiti
samo pod uvjetom da --njihova
vrijednost ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
– Hemoglobin, globulin od krvi i
Proizvod--nja od materijala iz
serum-globulin
bilo koje-g tarifnog broja
uk--ljučujući ostale materijale iz
tar. br. 3002. Materijali ovog
istog opisa se mogu upotrijebiti
samo pod uvjetom da --njihova
vrijednosti ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
– ostalo
Proizvod--nja od materijala iz
bilo koje-g tarifnog broja
uk--ljučujući ostale materijale iz
tar. br. 3002. Materijali ovog
istog opisa se mogu
upotrijebiti samo pod uvjetom
da --njihova vrijednost ne prelazi
20% vrijednosti proizvoda fco
tvornica
Lijekovi (osim proizvoda iz tar.
broja 3002, 3005 ili 3006):
– dobiveni iz amikacina iz tar. br.
Proizvod--nja u kojoj svi
2941
upotrijeb--ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tbr.
različitog od proizvoda.
Međutim, materijali razvrstani
unutar tbr. 3003 ili 3004 mogu
biti upotrijeb--ljeni samo pod
uvjetom da --njihova vrijednost
zajedno ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
– ostalo
Proizvod--nja u kojoj:
– svi upotrijeb--ljeni materijali
moraju biti iz tbr. različitog od
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar tbr. 3003 ili
3004 mogu biti upotrijeb--ljeni
samo pod uvjetom da --njihova
vrijednost zajedno ne prelazi
20% vrijednosti proizvoda fco
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (362 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
tvornica;
– vrijednost svih upotrijeb--ljenih
materijala ne prelazi 50% cijene
proizvoda fco tvornica
ex poglav--lje
nja u kojoj vrijednost
31
Gnojiva, osim:
Proizvod--nja u kojoj svi
Proizvod--
upotrijeb--ljeni materijali moraju
svih upotrijeb--ljenih materijala
biti razvrstani unutar tbr.
ne prelazi 40% vrijednosti
različitog od broja proizvoda.
proizvoda fco tvornica
Međutim, materijali razvrstani
unutar istog tar. br. mogu biti
upotrijeb--ljeni samo pod uvjetom
da --njihova vrijednost ne prelazi
20% vrijednosti proizvoda fco
tvornica
ex 3105
Mineralna ili kemijska gnojiva
Proizvod--nja u kojoj:
Proizvod--nja u kojoj vrjiednost
koja sadrže dva ili tri gnojiva
– svi upotrijeb--ljeni materijali
svih upotrijeb-ljenih materijala
elementa: dušik, fosfori i kalij;
moraju biti iz tarifnog broja
ne prelazi 40%
vrijednosti
ostala gnojiva; proizvodi iz
različitog od broja proizvoda.
proizvoda fco tvornica
ovog poglav--lja u obliku tableta
Međutim, materijali razvrstani
ili u sličnim oblicima, ili
unutar istog tarifnog broja
pakira-njima do 10 kg bruto
mogu biti upotrijeb-ljeni samo
mase, osim:
pod uvjetom da -njihova
– natrij-nitrata
vrijednost ne prelazi 20%
– kalcij-cianomida
vrijednosti proizvoda fco
– kalijeva sulfata
tvornica;
– magnezium kalium sulfata
– vrijednost svih upotrijeb-ljenih
materijala ne prelazi 50% cijene
proizvoda fco tvornica
ex poglav-lje
Ekstrakti za štav-lje-nje ili
Proizvod-nja u kojoj svi
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
32
boje-nje; tanini i -njihovi derivati:
upotrijeb-ljeni materijali
moraju
svih upotrijeb-ljenih materijala
pigmenti i druge tvari za
biti razvrstani unutar tbr.
ne prelazi 40% vrijednosti
boje-nje; priprem-ljena premazna
različitog od broja proizvoda.
proizvoda fco tvornica
sredstva i lakovi; kitovi i druge
Međutim, materijali razvrstani
mase za brtv-lje-nje; tiskarske
unutar istog tbr. mogu biti
boje i crnila; osim za:
upotrijeb-ljeni samo pod uvjetom
da -njihova vrijednost ne prelazi
20% vrijednosti proizvoda fco
tvornica
ex 3201
Tanini i -njihove soli, eteri, esteri
Proizvod-nja od ekstrakta
tanina
proizvod-nja u kojoj vrijednost
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (363 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
i ostali derivati
bi-ljnog podrijetla
svih upotrijeb-ljenih materijala
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
3205
Lak boje; preparati na osnovi
Proizvod-nja od materijala iz
proizvod-nja u kojoj vrijednost
lak boja navedeni u napomeni 3
bilo koje-g tbr., osim tbr. 3203,
svih upotrijeb-ljenih materijala
uz ovo poglav-lje(1)
3204 i 3205. Međutim materijali
ne prelazi 40%
vrijednosti
iz tbr. 3205 se mogu upotrijebiti
proizvoda fco tvornica
pod uvjetom da -njihova
vrijednost ne prelazi 20% cijene
proizvoda fco tvornica
ex poglav-lje
Eterična u-lja i rezinoidi;
Proizvod-nja u kojoj svi
proizvod-nja u kojoj vrijednost
33
parfimerijski, kozmetički i
upotrijeb-ljeni materijali moraju
svih
upotrijeb-ljenih materijala
toaletni proizvodi; osim:
biti razvrstani unutar tbr.
ne prelazi 40% vrijednosti
različitog od proizvoda.
proizvoda fco tvornica
Međutim, materijali razvrstani
unutar istog tbr. mogu biti
upotrijeb-ljeni samo pod uvjetom
da -njihova vrijednost ne prelazi
20% vrijednosti proizvoda fco
tvornica
3301
Eterična u-lja (bez terpentina ili s
Proizvod-nja od materijala
iz
proizvod-nja u kojoj vrijednost
terpentinom), uk-ljučujući
bilo koje-g tarifnog broja,
svih
upotrijeb-ljenih materijala
takozvane konkretne i absolue;
uk-ljučujući materijale različite
ne
prelazi 40% vrijednosti
rezinoidi; koncentrati eteričnih
»grupe«(2) ovog tar. br.
proizvoda
fco tvornica
u-lja u mastima, neeteričnim
Međutim, materijali iste grupe
u-ljima, voskovima ili sličnom,
mogu biti korišteni, pod
dobiveni ekstrakcijom eteričnih
uvjetom da -njihova vrijednost
u-lja pomoću masti ili
ne prelazi 20% cijene proizvoda
maceracijom; sporedni
fco tvornica
terpenski provodi dobiveni
deterpenacijom eteričnih u-lja;
vodeni destilati i vodene
otopine eteričnih u-lja
ex poglav-lje
Sapun, organska površinski
Proizvod-nja u kojoj svi
proizvod-nja u kojoj vrijednost
34
aktivna sredstva, preparati za
upotrijeb-ljeni materijali moraju
svih upotrijeb-ljenih materijala
pra-nje, preparati za
biti razvrstani unutar tarifnog ne prelazi 40% vrijednosti
podmaziva-nje, umjetni voskovi,
broja različitog od broja
proizvoda fco tvornica
priprem-ljeni voskovi, preparati
proizvoda. Međutim, materijali
za polira-nje i čišće-nje, svijeće i
razvrstani unutar istog tarifnog
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (364 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
ex 3403
3404
vrijednost
slični proizvodi, paste za
broja mogu biti upotrijeb-ljeni
modelira-nje, »zubarski voskovi«
samo pod uvjetom da -njihova
te zubarski preparati na osnovi
vrijednost ne prelazi 20%
sadre, osim:
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
Sredstva za podmaziva-nje koji
Rad-nje rafinira-nja i/ili jedne ili
po masi sadrže ma-nje od 70%
više specifičnih procesa(1)
naftnog u-lja ili u-lja od
ili
bituminoznih minerala
Druge rad-nje u kojima su svi
upotrijeb-ljeni materijali tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar istog tarifnog
broja mogu biti upotrijeb-ljeni
pod uvjetom da -njihova
vrijednost ne prelazi 50%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
Umjetni voskovi i priprem-ljeni
voskovi:
– na osnovi parafina, naftnih
Proizvod-nja u kojoj svi
voskova, voskova od
upotrijeb-ljeni materijali moraju
bituminoznih minerala,
biti razvrstani unutar tarifnog
stisnutog parafina ili parafina s
broja različitog od broja
odstra-njenim u-ljem
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar istog tarifnog
broja mogu biti upotrijeb-ljeni
samo pod uvjetom da -njihova
vrijednost ne prelazi 50%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
– ostalo
Proizvod-nja od materijala iz
proizvod-nja u kojoj
bilo koje-g tarifnog broja, osim:
– hidrogenih u-lja koja imaju
svojstva voskova iz 1516,
– kemijski neodređene mase
kiseline ili industrijski masni
alkoholi koji imaju svojstva
voskova iz tar. br. 3823
– materijali iz tar. br. 3404
Međutim, ti materijali se mogu
upotrijebiti pod uvjetom da
-njihova vrijednost ne prelazi
20% vrijednosti proizvoda fco
tvornica
Bjelančevinaste tvari;
svih upotrijeb-ljenih materijala
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
ex poglav-lje
Proizvod-nja u kojoj svi
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
35
modificirani škrobovi; -ljepila
upotrijeb-ljeni materijali moraju
svih upotrijeb-ljenih materijala
enzimi, osim:
biti razvrstani unutar tarifnog ne prelazi 40% vrijednosti
broja različitog od broja
proizvoda fco tvornica
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar istog tarifnog
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (365 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
3505
kojoj vrijednost
vrijednost
broja mogu biti upotrijeb-ljeni
samo pod uvjetom da -njihova
vrijednost ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica
Dekstrini i ostali modificirani
škrobovi (npr. preželatinirani i
esterificirani škrobovi); -ljepila
od škroba, dekstrina ili drugih
modificiranih škrobova:
– škrobni eteri i esteri
Proizvod-nja od materijala iz
– ostali
Proizvod-nja u
bilo koje-g tar. br., uk-ljučujući i
svih upotrijeb-ljenih materijala
ostale materijale iz 3505
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
Proizvod-nja od materijala iz
Proizvod-nja u kojoj
bilo koje-g tar. br., osim onih iz
svih upotrijeb-ljenih materijala
tar. br. 1108
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
ex 3507
Priprem-ljeni enzimi,
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
nespomenuti i neobuhvaćeni na
svih upotrijeb-ljenih materijala
drugom mjestu
ne smije premašiti 50%
prednost proizvoda fco
tvornica
Poglav-lje 36
Eksplozivi; pirotehnički
Proizvod-nja u kojoj svi
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
proizvodi; šibice; piroforičke
upotrijeb-ljeni materijali moraju
svih
upotrijeb-ljenih materijala
smjese; zapa-ljivi preparati
biti razvrstani unutar tarifnog ne prelazi 40%
vrijednosti
broja različitog od broja
proizvoda fco tvornica
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar istog tarifnog
broja mogu biti upotrijeb-ljeni
samo pod uvjetom da -njihova
vrijednost ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica
ex poglav-lje
Proizvodi za fotografske i
Proizvod-nja u kojoj svi
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
37
kinematografske svrhe, osim:
upotrijeb-ljeni materijali moraju
svih upotrijeb-ljenih materijala
biti razvrstani unutar tarifnog ne prelazi 40% vrijednosti
broja različitog od broja
proizvoda fco tvornica
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar istog tarifnog
broja mogu biti upotrijeb-ljeni
samo pod uvjetom da -njihova
vrijednost ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica
3701
Fotografske ploče i ravni
filmovi, osjet-ljivi na svjetlost,
neosvijet-ljeni, bilo od koje-g
materijala osim od papira,
kartona ili tekstila; ravni filmovi
za trenutnu fotografiju,
osjet-ljivi na svjetlost,
neosvijet-ljeni u kasetama ili bez
kaseta
– film za kolor fotografiju, u
Proizvod-nja u kojoj su svi
Proizvodhttp://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (366 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
nja u kojoj vrijednost
kasetama
upotrijeb-ljeni materijali
svih upotrijeb-ljenih materijala
razvrstani unutar tarifnog broja
ne prelazi 40% vrijednosti
koji nije 3701 ili 3702.
proizvoda fco tvornica
Međutim, materijali iz tar. br.
3702 mogu biti upotrijeb-ljeni
pod uvjetom da -njihova
vrijednost ne prelazi 30%
vrijednosti proizvoda fco tvornica
– ostali
Proizvod-nja u kojoj su svi
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
upotrijeb-ljeni materijali
svih upotrijeb-ljenih materijala
razvrstani unutar tarifnog broja
ne prelazi 40% vrijednosti
koji nije 3701 ili 3702
proizvoda fco tvornica
Međutim, materijali iz tar. br.
3701 i 3702 mogu biti
upotrijeb-ljeni pod uvjetom da
-njihova vrijednost skupa ne
prelazi 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
3702
Fotografski filmovi u smocima,
Proizvod-nja u kojoj su svi
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
osjet-ljivi na svjetlost,
upotrijeb-ljeni materijali
svih upotrijebljenih materijala
neosvijet-ljeni, bilo od koje-g
razvrstani unutar tarifnog broja
ne prelazi 40%
vrijednosti
materijala osim od papira,
koji nije tar. br. 3701 ili 3702.
proizvoda fco tvornica
kartona ili tekstila; filmovi u
smocima za trenutne (brze)
fotografije, osjet-ljivi na
svjetlost, neosvijet-ljeni
3704
Fotografske ploče, filmovi,
Proizvod-nja u kojoj su svi
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
papir, karton i tekstil,
upotrijeb-ljeni materijali
svih upotrijebljenih materijala
osvijet-ljeni ali nerazvijeni
razvrstani unutar tarifnog broja
ne prelazi 40%
vrijednosti
koji nije tar. br. 3701 ili 3704
proizvoda fco tvornica
ex poglav-lje
Razni proizvodi kemijske
Proizvod-nja u kojoj svi
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
38
industrije, osim:
upotrijeb-ljeni materijali moraju
svih upotrijebljenih materijala
biti razvrstani unutar tarifnog ne prelazi 40% vrijednosti
broja različitog od broja
proizvoda fco tvornica
proizvoda. Međutim, materijali
razvrstani unutar istog tarifnog
broja mogu biti upotrijeb-ljeni
samo pod uvjetom da -njihova
vrijednost ne prelazi 20%
vrijednosti proizvoda fco
tvornica
ex 3801
– koloidni grafit u otopini u-lja i
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
polukoloidni grafit; karbonska
upotrijeb-ljenih materijala ne
pasta za elektrode
smije prijeći 50% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
– grafit u obliku paste, gdje
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (367 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
mješavina grafita i mineralnih
materijala iz tar. br. 3403 ne
svih
upotrijeb-ljenih materijala
u-lja sudjeluje u više od 30%
smije premašiti 20% cijene
ne prelazi 40%
vrijednosti
mase
proizvoda fco tvornica
proizvoda fco tvornica
ex 3803
Rafinirano tal-u-lje
Rafinira-nje sirovog tal-u-lja
Proizvodnja u kojoj vrijednost
svih upotrijeb-ljenih materijala
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
ex 3805
Alkohol sulfatnog terpentina,
pročišćava-nje destilacijom
ili
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
prečišćeni
rafinira-njem sirova alkohola od
svih upotrijeb-ljenih
materijala
sulfatnog terpentina
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
ex 3806
Smolni esteri
Proizvod-nja od smolnih kiselina
Proizvodnja u kojoj vrijednost
svih upotrijeb-ljenih materijala
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
ex 3807
Katran od drva (smola drvnog)
Destilacija drvnoga
katrana
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
katrana)
svih upotrijeb-ljenih materijala
ne prelazi 40% vrijednosti
proizvoda fco tvornica
3808
Insekticidi, rodenticidi,
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
fungicidi, herbicidi, sredstva
svih upotrijeb-ljenih materijala
protiv klija-nja, sredstva
ne prelazi 50% cijene proizvoda
za re-gulira-nje rasta bi-ljaka,
fco tvornica
dezinfektanti i slični proizvodi,
priprem-ljeni u oblicima ili
pakirani za prodaju na malo ili
kao preparati ili proizvodi (npr.
posumporene vrpce, fiti-lji,
svijeće i papiri za ubija-nje
muha)
3809
Sredstva za doradu, nosači boja,
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
sredstva za ubrzava-nje boje-nja i
svih upotrijeb-ljenih materijala
fiksira-nje boje i drugi proizvodi ne prelazi 50% cijene proizvoda
i preparati (npr. sredstva za
fco tvornica
apreturu i ne-griza-nje), koja se
upotreb-ljavaju u tekstilnoj,
papirnoj, kožarskoj i sličnim
industrijama, nespomenuta i
neobuhvaćena na drugom
mjestu
3810
Preparati za dekapira-nje
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
kovinskih površina; talate-lji i
svih upotrijeb-ljenih materijala
drugi pomoćni preparati za
ne prelazi 50% cijene proizvoda
lem-lje-nje i zavariva-nje; prašci i
fco tvornica
paste za lem-lje-nje i zavariva-nje;
koje se sastoje od kovina i
drugih materijala; preparati koji
se upotreb-ljavaju kao jezgre ili
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (368 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
3811
3812
3813
3814
3818
3819
3820
obloge za elektrode ili šipke za
zavariva-nje:
Preparati protiv detonacije,
preparati za sprečava-nje
oksidacije, za sprečava-nje
talože-nja smole, pobo-ljšivači
viskoznosti, preparati za
sprečava-nje korozije i drugi
priprem-ljeni aditivi za
mineralna u-lja (uk-ljučujući
benzin) ili za druge tekućine
koje se upotreb-ljavaju u iste
svrhe kao mineralna u-lja:
– Priprem-ljeni dodaci za
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
podmaziva-nje što sadrže naftna
svih upotrijeb-ljenih materijala iz
u-lja ili u-lja dobivena od
tar. br. 3811 ne prelazi 50%
bitumenskih minerala
cijene proizvoda fco tvornica
– ostali
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
svih upotrijeb-ljenih materijala
ne prelazi 50% cijene proizvoda
fco tvornica
Priprem-ljeni ubrzivači
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
vulkanizacije, složeni
svih upotrijeb-ljenih materijala
plastifikatori za gumu i
ne prelazi 50% cijene proizvoda
plastične mase, nespomenuti i
fco tvornica
neobuhvaćeni na drugom
mjestu; preparati za
sprječava-nje oksidacije i drugi
složeni stabilizatori za gumu i
plastične mase:
Preparati i punila za aparate za
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
gaše-nje požara; napu-njene
svih upotrijeb-ljenih materijala
granate za gaše-nje požara
ne prelazi 50% cijene proizvoda
fco tvornica
Složena organska otapala i
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
razrjeđivači, nespomenuti niti
svih upotrijeb-ljenih materijala
obuhvaćeni na drugom mjestu; ne prelazi 50% cijene proizvoda
sredstva priprem-ljena za
fco tvornica
skida-nje premazanih sredstava
ili lakova
Kemijski elementi dopirani za
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
uporabu u elektronici, u obliku
svih upotrijeb-ljenih materijala
diskova, pločica ili sličnih
ne prelazi 50% cijene proizvoda
oblika; kemijski spojevi
fco proizvoda
dopirani za upotrebu u
elektronici
Tekućine za hidraulične kočnice
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
i ostale priprem-ljene tekućine za
svih upotrijeb-ljenih materijala
hidrauličnu transmisiju, koje ne
ne prelazi 50% cijene proizvoda
sadrže ili sadrža ma-nje od 70%
fco tvornica
po masi, naftnog u-lja, ili u-lja
dobivenih od bitumenskih
minerala
Preparati protiv smrzava-nja i
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
priprem-ljene tekućine za
svih upotrijeb-ljenih materijala
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (369 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
odleđiva-nja
3822
3823
3824
ne prelazi 50% cijene proizvoda
fco tvornica
Dijagnostički ili laboratorijski
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
reagensi na podlozi i
svih upotrijeb-ljenih materijala
priprem-ljeni dijagnostički ili ne prelazi 50 % cijene proizvoda
laboratorijski reagensi na
fco tvornica
podlozi ili ne, osim onih iz
tar. br. 3002 ili 3006
Industrijske monokarbonske
masne kiseline; kise-lja u-lja od
rafinacije, industrijski masni
alkoholi
– Industrijske monokarbonske
Poizvod-nja u kojoj svi
masne kiseline; kise-la u-lja od
upotrijeb-ljeni materijali moraju
rafinacije.
biti tarifnog broja različitog od
broja proizvoda
– industrijski masni alkoholi
Proizvod-nja od materijala iz
bilo koje-g tarifnog broja
uk-ljučujući druge materijale iz
tar. br. 3823
Priprem-ljena vezivna sredstva
za -ljevačke kalupe ili -ljevačke
jezgre, kemijski proizvodi i
preparati kemijske i srodnih
industrija (uk-ljučujući i one koji
se sastoje od mješavina
prirodnih proizvoda);
nespomenuti niti obuhvaćeni na
drugom mjestu; ostaci od
kemijske i srodnih industrija,
nespomenuti niti obuhvaćeni na
drugom mjestu:
– S-ljedeće iz ovog tarifnog
Proizvod-nja u kojoj svi
Proizvod-nja
u kojoj vrijednost
broja:
upotrijeb-ljeni materijali moraju
svih upotrijeb-ljenih
materijala
– Pripreme-ljna vezivna sredstva
biti unutar tarifnog broja
40% cijene
za -ljevačke kalupe ili -ljevačke
različitog od broja proizvoda.
proizvoda fco tvornica
jezgre od prirodnih smolnih
Međutim, materijali razvrstani
proizvoda
unutar istog tar. br. mogu biti
– Naftenske kiseline, -njihove
upotrijeb-ljeni pod uvjetom da
soli netopive u vodi i -njihovi
-njihova vrijednost ne prelazi
esteri
20% cijene proizvoda fco
– Sorbitol osim sorbitola iz tar.
br. 2905
– Sulfonat nafte, osim sulfonata
nafte alkalnih kovina, nastavak
amonija ili etanolimina;
tiofenizirane sulfonske kiseline
u-lja dobivenih od bitumenskih
ruda i -njihove soli
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (370 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
ne prelazi
132
3901 do 3915
vrijednost
ljenih materijala
cijene
– Razme-njivači iona
– Sušači vakuumskih cijevi
– Alkalinizirani že-ljezni oksidi
za pročišćava-nje plina
– Tekući amonijski plin i
potrošni oksid proizveden u
pročišćava-nju ug-ljenog plina
– Sulfonaftene kiseline i
-njihove soli netopive u vodi, te
-njihovi esteri
– Fusel-u-lje i Dippel-u-lje
– Mješavine soli što sadrže rezne anione
– Želatinske paste za grafičke
reprodukcije, sa ili bez papirne
ili tekstilne podloge
– Ostalo
Proizvod-nja u kojoj vrijednost svih
upotrijeb-ljenih materijala ne prelazi 50%
cijene proizvoda fxco tvornica
Plastične tvari u primarnim
oblicima, strugotine i ostaci
plastičnih tvari, osim proizvoda
ex 3907 i 3912 za koje važe
pravila u nastavku:
– Proizvodi adicijske
Proizvod-nja u kojoj:
homopolimerizacije u kojima
jedan monomer sudjeluje sa
– vrijednost upotrijeb-ljenih
materijala ne prelazi 50%
Proizvod-nja u kojoj
svih upotrijebne prelazi 25%
više od 99% u težini u ukupnom
cijene proizvoda fco tvornica i
proizvoda fco tvornica
sastavu polimera – vrijednost upotrijeb-ljenih
materijala iz poglav-lja 39 ne prelazi
20% cijene proizvoda fco tvornica(1)
– ostalo
– vrijednost upotrijeb-ljenih
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
materijala iz poglav-lja 39 ne
svh upotrijeb-ljenih materijala
prelazi 20% cijene proizvoda
ne prelazi 25% cijene
fco tvornica(2)
proizvoda fco tvornica
ex 3907
Kopolimeri od polikarbonata i
Proizvod-nja u kojoj svi
akrilnotril – butadien-styrene
upotrijeb-ljeni materijali moraju
kopolimera (ABS)
biti unutar tarifnog broja
različitog od broja proizvoda.
Međutim, materijali razvrstani
unutar istog tar. br. mogu biti
upotrijeb-ljeni pod uvjetom da
-njihova vrijednost ne prelazi
50% cijene proizvoda fco tvornica(2)
– poliester
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
upotrijeb-ljenih materijala iz
poglav-lja 39 ne prelazi 20%
cijene proizvoda fco tvornica
i/ili proizvod-nje iz
policarbonata tetrabroma
(bisfenol A)
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (371 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
3912
Celuloza i -njezini kemijski
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
derivati, nespomenuti ili
materijala iz istog tarifnog broja
neobuhvaćeni na drugom
kao proizvod ne prelazi 20%
mjestu, u primarnim oblicima
cijene proizvoda fco tvornica
3916 do 3921
Poluproizvodi i proizvodi od
plastike, osim proizvoda iz ex
3916, ex 3917, ex 3920 i ex
3921 za koje vrijede sljedeća
pravila:
– ravni proizvodi bo-lje obrađeni
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
no samo površinski ili razrezani
upotrijeb-ljenih materijala iz
svih
upotrijeb-ljenih materijala
drukčije no četvrtasto ili
poglav-lje 39 ne prelazi 50%
ne prelazi 25% cijene
pravokutno i ostali proizvodi
cijene proizvoda fco tvornica
proizvoda fco tvornica
obrađeni bo-lje no samo
površinski
– Ostalo
– Proizvodi adicijske
Proizvod-nja u kojoj:
Proizvod-nja u kojoj
vrijednost
homopolimerizacije u kojima
– vrijednost upotrijeb-ljenih
svih upotrijebljenih materijala
jedan monomer sudjeluje sa
materijala ne prelazi 50%
ne prelazi 25%
cijene
više od 99% u težini u ukupnom
cijene proizvoda fco tvornica i
proizvoda fco tvornica
sastavu polimera – vrijednost upotrijeb-ljenih
materijala iz poglav-lja
39 ne prelazi 20%
cijene proizvoda
fco tvornica(1)
– Ostalo
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
Proizvod-nja u kojoj
vrijednost
upotrijeb-ljenih materijala iz
svih upotrijeb-ljenih materijala
poglav-lja 39 ne prelazi 20%
ne prelazi 25% cijene
(1)
cijene proizvoda fco tvornica
proizvoda fco tvornica
ex 3916 i ex
Profili i cijevi
3917
Proizvod-nja u kojoj:
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
– vrijednost upotrijeb-ljenih
svih upotrijeb-ljenih materijala
materijala ne smije premašiti
ne prelazi 25% cijene
50% cijene proizvoda fco
proizvoda fco tvornica
tvornica;
– vrijednost upotrijeb-ljenih
materijala koji
su razvrstani
unutar istog tbr.
kao i proizvod,
ne prelazi 20%
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (372 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
cijene proizvoda
fco tvornica
ex 3920
Ploče ili prevlake ionomera
Proizvod-nja od termoplastične
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
djelomične soli koja je
svih upotrijeb-ljenih materijala
kopolimer etilena i metakrilične
ne prelazi 25% cijene
kiseline, djelomično
proizvod-a fco tvornica
neutralizirane kovinskim
ionima, u prvom redu cinka i
natrija
– listovi re-generirane celuloze,
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
poliamida ili polietilena
svih materijala koji su
razvrstani unutar istog tbr. kao i
proizvod ne prelazi 20% cijene
proizvoda fco tvornica
ex 3921
Folije od plastičnih masa,
Proizvod-nja od jako prozirne
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
metalizirane
poliesterske folije deb-ljine
svih upotrijeb-ljenih
materijala
ma-nje od 23 mikrona(2)
ne prelazi 25% cijene
proizvoda fco tvornica
3922 do 3926
Proizvodi od plastičnih masa
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
svih upotrijeb-ljenih materijala
ne prelazi 50% cijene proizvoda
fco tvornica
ex poglav-lje
Kaučuk i proizvodi od kaučuka
Proizvod-nja u kojoj svi
40
i gume, osim:
upotrijeb-ljeni materijali moraju
biti razvrstani u različiti tarifni
broj od proizvoda
ex 4001
Laminirane ploče ili kre-p guma
Laminira-nje listova prirodnoga
za potplate
kaučuka
4005
– Mješavine kaučuka,
Proizvod-nja u kojoj vrijednost
nevulkanizirane, u primarnim
svih upotrijeb-ljenih materijala
oblicima ili u obliku ploča,
osim prirodne gume, ne prelazi
listova ili traka
50% cijene proizvoda fco
tvornica
4012
Protektirane ili upotreb-ljavane
va-njske pneumatske gume; pune
gume i gume sa zračnim
komorama i izmje-njivi
protektori i štitnici od gume:
– Protektirane gume, pune gume
Protektira-nje upotreb-ljavanih
i gume za napuhava-nje od gume
guma
– ostalo
Proizvod-nja od materijala iz
bilo koje-g tarifnog broja, osim
4011 ili 4012
ex 4017
Proizvodi od tvrde gume
Proizvod-nja od tvrde gume
ex poglav-lje
Sirova krupna i sitna koža (osim
Proizvod-nja u kojoj svi
41
krzna) i štav-ljena koža, osim:
upotrijeb-ljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda
ex 4102
Sirova ovčja i ja-njeća koža,
Struga-nje ovčjih i ja-njećih koža
bez vune
sa vunom
4104 do 4107
Koža, bez dlake ili vune, osim
Ponovno štav-ljena koža
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (373 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
4109
kože iz tar. br. 4108 ili 4109
ili
prerada u kojoj su svi
upotrijeb-ljeni materijali iz
različitog tar. br. od broja
proizvoda
Lakirana koža i lakirana
Prerada koža iz 4104 do 4107
slojevita koža, metalizirana
pod uvjetom da -njihova
koža
vrijednost ne premaši 50%
cijene proizvoda fco tvornica
Poglav-lje 42
Proizvodi od kože; sedlarski i
remenarski proizvodi; predmeti
za putova-nje, ručne torbe i
slični spremnici; proizvodi od
životi-njskih crijeva (osim od
dudovog svilca)
ex poglav-lje
43
Prirodno i umjetno krzno;
Proizvod-nja u kojoj su svi
proizvodi od krzna, osim:
upotrijeb-ljeni materijali
razvrstani unutar tarifnog broja
različitog od broja proizvoda
Šav-ljena ili obrađena krzna,
sastav-ljena:
– nape, četvorine i slični oblici
Bije-lje-nje ili boje-nje, uz to
reza-nje, ili sastav-lja-nje štav-ljenih
ili obrađenih kožica krzna
– ostalo
Proizvod-nja od štav-ljenih ili
obrađenih nesastav-ljenih kožica
krzna
Odjeća, pribor za odjeću i ostali
Proizvod-nja od štav-ljenih ili
proizvodi od krzna
obrađenih kožica krzna
nesastav-ljenih iz 4302
ex 4302
4303
ex poglav-lje
44
ex 4403
ex 4407
ex 4408
Proizvod-nja u kojoj su svi
upotrijeb-ljeni materijali
razvrstani unutar tarifnog broja
različitog od broja proizvoda
Drvo i drvni proizvodi; drveni
Proizvod-nja i kojoj su svi
ug-ljen, osim:
upotrijeb-ljeni materijali
klasificirani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda
Drvo, grubo, četvrtasto tesano
Proizvod-nja od grubo obrađena
drva, s korom ili bez kore ili
okresanog
Drvo obrađeno po dužini
Bla-nja-nje, bruše-nje ili zupčasto
reza-njem, gloda-njem, sječe-njem
spaja-nje
ili -ljušte-njem, ravno brušeno ili
zupčasto spojeno, deb-ljine veće
od 6 mm
Listovi furnira i listovi za
Spaja-nje, bla-nja-nje, bruše-nje ili
šperploče deb-ljine do 6 mm,
zupčasto spaja-nje
spojeni, i drugo drvo pi-ljeno po
dužini, sječeno nožem ili
-ljušteno, deb-ljine do 6 mm,
ravnano, brušeno ili zupčasto
spojeno
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (374 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
ex 4409
ex 4410 do
ex 4413
ex 4415
ex 4416
ex 4418
ex 4421
ex poglavlje
45
4503
Drvo profilirano po dužini bilo
koje-g ruba ili lica, brušeno ili
zupčasto spojeno
– brušeno ili zupčasto spojeno
Brušenje ili zupčasto spajanje
– rubne letvice i vijenci
Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca
Rubne letvice i vijenci od drva
Prerada u oblik rubnih letvica i
za pokućstvo, okvire, za
vijenaca
unutarnju dekoraciju
Drveni sanduci, kutije, gajbe,
Proizvodnja od dasaka,
bubnjevi i slično
nerezanih u bilo kojim
veličinama
Drvene bačve, burad, kace,
Proizvodnja od dužica, piljenih
vjedra, i drugi bačvarski
ili nepiljenih na dvije glavne
proizvodi i dijelovi
strane, ali ne drukčije obrađenih
– Građevinska stolarija i građa,
Proizvodnja u kojoj
drvena
upotrijebljeni materijali moraju
biti iz različitog tar. broja od
broja proizvoda. Mogu se pak
upotrijebiti celulozne daske od
drva, »šingle« i »šejl«
– Rubne letvice i vijenci
Prerada u obliku rubnih letvica i
vijenaca
Drvo obrađeno za šibice; drvene
Proizvodnja od drva iz bilo
zakovice za cipele
kojeg tarifnog broja, osim
obrađenog drva iz 4409
Pluto i proizvodi od pluta, osim:
upotrijebljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda.
Proizvodi od prirodnog pluta
Proizvodnja u kojoj svi
Proizvodnja od pluta iz 4501
Poglavlje 46
Proizvodi od slame i esperta i
Proizvodnja u kojoj svi
od ostalih materijala za
upotrijebljeni materijali moraju
pletarstvo; košarački i pletarski
biti razvrstani unutar tarifnog
proizvodi
broja različitog od broja
proizvoda
Poglavlje 47
Drvna celulozna ili celuloza od
Proizvodnja u kojoj svi
ostalih vlaknastih celuloznih
upotrijebljeni materijali moraju
materijala; papirni i kartonski
biti razvrstani unutar tarifnog
ostaci i otpaci namijenjeni
broja različitog od broja
ponovnoj preradi
proizvoda.
ex poglavlje
48
Papir i karton; proizvodi od
Proizvodnja u kojoj svi
papirne mase, papira ili od
upotrijebljeni materijali moraju
kartona, osim:
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda.
Papir i karton, namotan, sa
Proizvodnja od materijala za
crtama ili kockama
izradu papira iz poglavlja 47
Karbon-papir, samokopirajući
Proizvodnja od materijala za
papir i drugi papir za kopiranje i
izradu papira iz poglavlja 47
ex 4811
4816
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (375 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
4817
ex 4818
ex 4819
ex 4820
ex 4823
ex poglavlje
49
4909
4910
prenošenje (osim onih iz tar.
broja 4809), matrice za
umnožavanje i offset-ploče, od
papira, u kutijama ili bez kutija
Poštanske omotnice (koverte),
Proizvodnja u kojoj:
pisma omotnice (koverte),
– svi upotrijebljeni materijali
dopisnice i karte za dopisivanje,
moraju biti tarifnog broja
bez slike, od papira ili kartona;
različitog od broja proizvoda.
setovi za dopisivanje u
– vrijednost svih upotrijebljenih
kutijama, vrećicama i sličnim
materijala ne prelazi 50% cijene
pakiranjima, od papira ili
proizvoda fco tvornica
kartona
Toaletni papir
Proizvodnja od materijala za
proizvodnju papira iz poglavlja
47
Kutije, vreće i vrećice i drugi
Proizvodnja u kojoj:
spremnici za pakiranje od
– svi upotrijebljeni materijali
papira, kartona, celulozne vate i
moraju biti iz tarifnog broja
listova ili traka od celuloznih
različitog od broja proizvoda.
vlakana
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne prelazi 50% cijene
proizvoda fco tvornica
Blokovi listovnog papira
Proizvodnja u kojoj vrijednost
svih upotrijebljenih materijala
ne prelazi 50% cijene proizvoda
fco tvornica
Ostali papiri, kartoni, celulozna
Proizvodnja od materijala za
vata te listovi i vrpce od
proizvodnju papira iz glave 47
celuloznih vlakana, sječeni u
određene veličine ili oblike
Tiskane knjige, novine, slike i
Proizvodnja u kojoj svi
ostali proizvodi grafičke
upotrijebljeni materijali moraju
industrije; rukopisi, tipkani
biti razvrstani unutar tarifnog
tekstovi i nacrti, osim:
broja različitog od broja
proizvoda.
Poštanske razglednice; čestitke i
Proizvodnja od materijala iz
karte koje imaju osobne poruke,
bilo kojeg tarifnog broja,
tiskane, ilustrirane ili
izuzevši 4909 ili 4911
neilustrirane, sa ili bez
poštanskih omotnica (koverti)
ili ukrasa
Kalendari svih vrsta, tiskani,
uključujući i kalendarske
blokove:
»Vječiti« kalendari ili kalendari
Proizvodnja u kojoj:
s promjenjivim listovima na
– su svi upotrijebljeni materijali
podlozi što nije ni papir ni
obvezno iz tar. br. koji je različit
karton
od broja proizvoda,
– vrijednost svih materijala ne
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (376 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
– ostalo
ex poglavlje
50
ex 5003
5004 do
ex 5006
5007
smije premašiti 50% u cijeni
proizvoda fco tvornica
proizvodnja od materijala iz
bilo kojeg tarifnog broja,
izuzevši 4909 i 4911
Svila, osim:
Proizvodnja u kojoj svi
upotrijebljeni materijali moraju
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja
proizvoda.
Svileni otpaci (uključujući
Vlačenje ili češljanje svilenih
čahure neprikladne za
otpadaka
odmotavanje, otpatke pređe i
raščupane tekstilne materijale),
grebani ili češljani
Svilena pređa i pređa od
Proizvodnja iz(1):
svilenih otpadaka – sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili
pripremljenih na neki drugi
način za pređenje
– ostala prirodna vlakna koja
nisu vlačena ili prerađena na
drugi način za predenje
– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili
– materijali od kojih se radi papir
Tkanine od svile ili svilenih
otpadaka:
– koje sadrže gumene niti
Proizvodnja od jednonitne
pređe(1)
– ostalo
Proizvodnja iz(2):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog
rezanog vlakna, ni grebenanog
ni češljanog ili drukčije
obrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najmanje dvije radnje
obrade ili završne obrade (npr.
pranje, bijeljenje, mercerizacija,
termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost
na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija,
krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da
vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (377 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
ex poglavlje
51
5106 do 5110
5111 do 5113
ex poglavlje
52
5204 do 5207
tvornica
Vuna, fina ili gruba životinjska
Proizvodnja u kojoj svi
dlaka; pređa i tkanine od
upotrijebljeni materijali moraju
konjske dlake, osim:
biti razvrstani unutar tbr.
različitog od broja proizvoda.
Pređa od vune, fine ili grube
Proizvodnja iz(3):
životinjske dlake ili konjske
– sirove svile ili otpadaka svile,
dlake
vlačenih, češljanih ili
pripremljenih na neki drugi
način za predenje,
– ostala prirodna vlakna koja
nisu vlačena ili prerađena na
drugi način za predenje,
– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili
– materijali od kojih se radi papir
Tkanine od vune, fine ili grube
životinjske dlake ili konjske
dlake:
– koje sadrže gumene niti
Proizvodnja od jednonitne pređe(1)
(2)
– ostalo
Proizvodnja iz :
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog
rezanog vlakna, ni vlačenog ni
češljanog ni drukčije odrađenog
za predenje
– kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najmanje dvije radnje
obrade ili završne obrade (npr.
pranje, bijeljenje, mercerizacija,
termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost
na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija
krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da
vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco
tvornica
Pamuk, osim:
Proizvodnja u kojoj su svi
upotrijebljeni materijali
razvrstani unutar različitog tar.
broja proizvoda
Pamučna pređa i konac
Proizvodnja iz(3):
– sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili
pripremljenih na neki drugi
način za pređenje
– ostala prirodna vlakna koja
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (378 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
5208 do 5212
ex poglavlje
53
5306 do 5308
5309 do 5311
nisu vlačena ili prerađena na
drugi način za predenje
– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili
– materijali od kojih se radi papir
Pamučne tkanine
– koje sadrže gumene niti
Proizvodnja od jednonitne
pređe(4)
– ostalo
Proizvodnja iz(5):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog
rezanog vlakna, ni vlačenog ni
češljanog ni drukčije odrađenog
za predenje
– kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najmanje dvije radnje
obrade ili završne obrade (npr.
pranje, bijeljenje, mercerizacija,
termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost
na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija,
krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da
vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco
tvornica
Ostala biljna tekstilna vlakna,
Proizvodnja u kojoj svi
papirna pređa i tkanine od
upotrijebljeni materijali moraju
papirne pređe, osim:
biti razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja proizvoda.
Pređa od drugih biljnih
Proizvodnja iz(1):
tekstilnih vlakana, papirna
– sirove svile ili otpadaka svile,
pređa
vlačenih, češljanih ili
pripremljnih na neki drugi
način za predenje
– ostala prirodna vlakna koja
nisu vlačena ili prerađena na
drugi način za predenje
– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili
– materijali od kojih se radi papir
Tkanina od ostalih biljnih
tekstilnih vlakana; tkanina od
papirnih vlakana:
– koja sadrži gumene niti,
Proizvodnja od jednonitne pređe(2)
(3)
– ostalo
Proizvodnja iz :
– kokosove pređe
– jutene pređe
– prirodnog vlakna
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (379 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
– sintetskog ili umjetnog
rezanog vlakna, ni vlačenog ni
češljanog ni drukčije odrađenog
za predenje
– kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najma----------------nje dvije rad----------------nje
obrade ili završne obrade (npr.
pra----------------nje, bije----------------lje----------------nje, mercerizacija,
termofiksacija, čupav----------------lje----------------nje,
cijeđe----------------nje, obrada za otpornost
na skup----------------lja----------------nje, trajna dorada,
dekatira----------------nje, impregnacija,
krpa----------------nje i odstra----------------njiva----------------nje
čvorova) pod uvjetom da
vrijednost upotrijeb----------------ljenih
tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco
tvornica
5401 do 5406
5407 i 5408
Pređa, monofilamenti i konac
Proizvod----------------nja iz(1):
od umjetnih ili sintetskih
– sirove svile ili otpadaka svile,
filamenata
vlačenih, češ----------------ljanih ili
priprem----------------ljenih na neki drugi
način za pređe----------------nje
– ostala prirodna vlakna koja
nisu vlačena ili prerađena na
drugi način za prede----------------nje
– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili
– materijali od kojih se radi papir
Tkanine od umjetne ili sintetske
filament pređe
– koje sadrže gumene niti
Proizvod----------------nja od jednonitne pređe(2)
– ostalo
Proizvod----------------nja iz(1):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog
rezanog vlakna, ni vlačenog ni
češ----------------ljanog ni drukčije odrađenog
za prede----------------nje
– kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najma----------------nje dvije rad----------------nje
obrade ili završne obrade (npr.
pra----------------nje, bije----------------lje----------------nje, mercerizacija,
termofikasija, čupav----------------lje----------------nje,
cijeđe----------------nje, obrada za otpornost
na skup----------------lja----------------nje, trajna dorada,
dekatira----------------nje, impre-gnacija,
krpa----------------nje i odstra----------------njiva----------------nje
čvorova) pod uvjetom da
http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2001/132.htm (380 od 442) [28.4.2008 9:57:00]
132
vrijednost upotrijeb----------------ljenih
tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco tvornica
5501 do 5507
Umjetna ili sintetska rezana
proizvod----------------nja od kemijskih
vlakna
materijala ili tekstilne pulpe
5508 do 5511
Pređa i konac za šiva----------------nje od
Proizvod----------------nja iz(2):
umjetnih ili sintetskih rezanih
– sirove svile ili otpadaka svile,
vlakana
vlačenih, češ----------------ljanih ili
priprem----------------ljenih na neki drugi
način za pređe----------------nje
– ostalih prirodna vlakana koja
nisu vlačena ii prerađena na
drugi način za prede----------------nje
– kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe, ili
– materijala od kojih se radi papir
5512 do 5516
Tkanina od umjetnih ili
sintetskih rezanih vlakana
– koja sadrži gumene niti
Proizvod----------------nja od jednonitne
pređe(3):
– ostalo
Proizvod----------------nja iz(4)
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog
rezanog vlakna, ni vlačenog ni
češ----------------ljanog ni drukčije odrađenog
za prede----------------nje
– kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe, ili
– papira ili
Tisak s najma----------------nje dvije rad----------------nje
obrade ili završne obrade (npr.
pra----------------nje, bije----------------lje----------------nje, mercerizacija,
termofiksacija, čupav----------------lje----------------nje,
cijeđe----------------nje, obrada za otpornost
na skup----------------lja--------------