industrijska proizvodnja u 2004 godini

Transcription

industrijska proizvodnja u 2004 godini
BHAS
BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004
2005
PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
TB
TEMATSKI BILTEN
THEMATIC BULLETIN
05
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI
PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004
FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
DECEMBAR/DECEMBER 2005
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Izdaje i štampa:
Published and printed by:
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine,
Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina,
Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26
Odgovara:
Responsible:
Zdenko Milinović, direktor
Zdenko Milinović, director
Podatke pripremili:
Data prepared by:
Jasmina Vidović, Asmir Butković
Jasmina Vidović, Asmir Butković
Molimo korisnike da prilikom upotrebe podataka obavezno navedu izvor
Users are kindly requested to mention data source
-2-
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
SADRŽAJ
CONTENTS
UVOD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
INTRODUCTION -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55
KRATICE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
ABBREVIATIONS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA--------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
METHODOLOGICAL EXPLANATIONS ----------------------------------------------------------------------------------- 59
1.
ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA --------------------------------------------------------------------- 9
1.
ORGANIZATION OF THE SURVEY --------------------------------------------------------------- 59
2.
KONCEPTI I DEFINICIJE ------------------------------------------------------------------------------ 9
2.
CONCEPTS AND DEFINITIONS -------------------------------------------------------------------- 59
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
Pojam industrije ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
Industry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59
Statističke jedinice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
Statistical units ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60
Podaci-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
Data--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61
Proizvodnja --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Production ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61
3.
VAŽNE NAPOMENE ------------------------------------------------------------------------------------ 12
3.
IMPORTANT NOTES ----------------------------------------------------------------------------------- 62
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U
BOSNI I HERCEGOVINI U 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION AND SALES OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN
BOSNIA AND HERCEGOVINA – 2004 ------------------------------------------------------------------- 63
C
C
VAĐENJE UGLJA I KAMENA ------------------------------------------------------------------------ 13
MINING AND QUARRYING ------------------------------------------------------------------------ 63
CA
CA
VAĐENJE ENERGETSKIH SIROVINA----------------------------------------------------------------------- 13
MINING AND QUARRYING OF ENERGY PRODUCING MATERIALS---------------------------63
CB
CB
VAĐENJE RUDA I KAMENA, OSIM ENERGETSKIH SIROVINA ------------------------------------ 13
MINING AND QUARRYING, EXCEPT OF ENERGY PRODUCING MATERIALS -------------63
-3-
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
D
D
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA ---------------------------------------------------------------------- 14
MANUFACTURING ------------------------------------------------------------------------------------ 64
DA
DA
PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA, PIĆA I DUVANA -------------------------------- 14
MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS, BEVERAGES AND TOBACCO------------------------64
DB
DB
PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA----------------------------------------------20
MANUFACTURE OF TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS ----------------------------------------70
DC
DC
PROIZVODNJA KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE ---------------------------------------------------------24
MANUFACTURE OF LEATHER AND LEATHER PRODUCTS---------------------------------------75
DD
DD
PROIZVODNJA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA -------------------------------------------------25
MANUFACTURE WOOD AND WOOD PRODUCTS ----------------------------------------------------75
DE
PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA; IZDAVAČKA I
ŠTAMPARSKA DJELATNOST-----------------------------------------------------------------------------------28
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND PAPER PRODUCTS; PUBLISHING AND
PRINTING -----------------------------------------------------------------------------------------------------------80
DE
DF
DF
PROIZVODNJA KOKSA, DERIVATA NAFTE I NUKLEARNOG GORIVA--------------------------30
MANUFACTURE OF COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL 83
DG
DG
PROIZVODNJA HEMIKALIJA, HEMIJSKIH PROIZVODA I VJEŠTAČKIH VLAKANA -------- 31
MANUFACTURE OF CHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS AND MAN-MADE FIBRES----83
DH
DH
PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIČNIH MASA -------------------------------------34
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS ------------------------------------------86
DI
DI
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD NEMETALNIH MINERALA -----------------------35
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS -------------------------88
DJ
DJ
PROIZVODNJA BAZNIH METALA I METALNIH PROIZVODA -------------------------------------37
MANUFACTURE OF BASIC METALS AND FABRICATED METAL PRODUCTS---------------90
DK
DK
PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA, D.N.-----------------------------------------------------------------42
MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT, N.E.C. -------------------------------------95
DL
DL
PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH I OPTIČKIH UREĐAJA -----------------------------------------------45
MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND OPTICAL EQUIPMENT---------------------------------98
DM PROIZVODNJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA -----------------------------------------------------------48
DM MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT ------------------------------------------------------101
DN
DN
OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, D.H.-------------------------------------------------------------49
MANUFACTURING, N.E.C. ----------------------------------------------------------------------------------- 102
E
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I
VODOM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY----------------------------------------------------------------- 105
E
-4-
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
UVOD
Podaci o godišnjoj redovnoj tj. vlastitoj industrijskoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini su prvi
put prikupljeni za 2003-u godinu, kroz godišnje istraživanje industrije IND-21, provedeno tokom
2004 godine, a rezultati su objavljeni početkom 2005 godine. Nakon toga, rezultati ovog
istraživanja su uvršteni u redovan program publikovanja Agencije za statistiku BiH.
Godišnje istraživanja industrije IND-21 u Bosni i Hercegovini za 2004 godinu je potpuno
usaglašeno među službenim statističkim institucijama BiH, a u značajnoj mjeri i sa
međunarodnim, prvenstveno Evropskim, standardima i propisima. Za godišnje istraživanje
industrije definisani su sljedeći osnovni ciljevi:
- prikupljanje, obrada i objavljivanje godišnjih podataka o industrijskoj proizvodnji koja se
obavlja u BiH, odnosno na teritoriji pojedinih entiteta i njihovih administrativnih jedinica,
kao i u Distriktu Brčko, i to na nivou proizvoda iz nomenklature industrijskih proizvoda
(zasnovane na PRODCOM listi, odnosno PRODCOM propisu1) EU-e) tj. provođenje tzv.
godišnjeg PRODCOM istraživanja industrije.
- prikupljanje i obrada podataka potrebnih za određivanje strukture pojedinih segmenata
nacionalne privrede i analizu promjena po pojedinim elementima ove strukture, te
izračunavanje međunarodno harmoniziranih statističkih strukturno-poslovnih pokazatelja za
sektor industrije tj. provođenje tzv. srukturno poslovnog istraživanja industrije (SPS
istraživanje, u skladu sa Propisom EU o Strukturno-poslovnim statistikama (SBS-R)2)).
- prikupljanje podataka za određivanje jedinstvenog sistema ponderisanja, na osnovu koga će se
kompilirati mjesečni indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje na nivou Bosne i
Hercegovine, na nivou svakog entiteta i u Distriktu Brčko, saglasno evropskim standardima i
propisima,
- diseminacija podataka o industrijskoj proizvodnji (PRODCOM rezultata) domaćim i
međunarodnim korisnicima,
- diseminacija podataka o strukturi industrijske proizvodnje (Strukturnih poslovnih indikatora –
SPS indikatora ) domaćim i međunarodnim korisnicima.
Godišnje istraživanje industrije organizovano je tako da se sastoji od dvije, suštinski dosta
različite cjeline: PRODCOM istraživanja i Strukturno poslovnog istraživanja.
PRODCOM istraživanje je orijentisano na proizvod i bavi se direktnim podacima vezanim za
obim i vrijednost prodaje industrijske proizvodnje na nivou pojedinačnog proizvoda iz
nomenklature industrijskih proizvoda. Predmet istraživanja je industrijska proizvodnja u
izvještajnoj godini na području Bosne i Hercegovine.
Strukturno poslovno istraživanje je orijentisano na osnovne elemenate računa proizvodnje.
Predmet istraživanja su poslovne informacije industrijskih preduzeća, vezane za glavnu djelatnost
samog preduzeća, kao i za djelatnost njegovih jedinica u sastavu, a sve na nivou razreda
klasifikacije djelatnosti (četverocifrena šifra u skaldu sa NACE Rev.1.1 ).
1)
PRODCOM je kratica za nomenklaturu industrijskih proizvoda EU-a tj. izvedeni akronim za “PRODucts of the European
COMmunity”. PRODCOM se zasniva na Propisu Vijeća EU broj 3924/91 of 19 Decembra 1991 kojim se utvrđuje obaveza
provođenja statističkog istraživanja industrijske proizvodnje. Cilj je dobijanje podataka o industrijskoj proizvodnji preduzeća u
zemljama članicama EU
2)
Structural Business Statistics Regulations tj. SBS-R (Propisi Vijeća EU No 58/97 i 2700/98)
-5-
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Ova publikacija sistematizuje podatke prikupljene kroz godišnje PRODCOM istraživanja
industrije i daje pregled obima proizvodnje i prodaje industrijskih proizvoda i usluga u Bosni i
Hercegovini, koje su rezultat redovne proizvodnje izvještajnih jedinica.
-6-
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
KRATICE
BHAS
BiH
DB
d.n.
ECSC
ef. sati
FBiH
FZS
BRT
hl
1000
kg
kom
l
m
m²
m³
mil. kom
MWh
priklj.
RS
RZSRS
SBDB
t
TJ
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina
Distrikt Brčko
drugdje nepomenuto
Evropsko udruženje za ugalj i čelik (European Coal and Steel Community)
efektivni sati
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni zavod za statistiku
Bruto registarska tona (2,8316 m³)
hektolitar
hiljada
kilogram
broj komada
litar
metar
kvadratni metar
kubni metar
milion komada
Megavatsat (1000 kilovatsati)
priključak (telefonski)
Republika Srpska
Republički zavod za statistiku Republike Srpske
Statistički biro Distrikta Brčko
tona
Teradžul
-7-
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
-8-
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
1. ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA
U provođenju godišnjeg istraživanja industrije sudjeluju Agencija za statistiku Bosne i
Hercegovine (BHAS), Federalni Zavod za statistiku (FZS) i njegovi kantonalni uredi, Republički
Zavod za statistiku Republike Srpske i njegova područna. odjeljenja (RZSRS) i statistički biro
Distrikta Brčko (SBDB).
BHAS, FZS i RZSRS su u punoj saradnji usaglasili metodologiju godišnjeg istraživanja industrije
za 2004 godinu tj. zajednički su dogovoreni sadržaj i izgled obrasca i uputstvo za popunjavanje
obrasca.
FZS, RZSRS i SBDB su organizovali sav terenski rad tj. štampali i distribuirali obrasce i druge
materijale potrebne za provođanje istraživanja.
U okviru svoje standardne prakse FZS, RZSRS i SBDB satavljaju i ažuriraju Adresare statističkih
jedinica za istraživanje industrije. Ovi su adresari korišteni u godišnjem istraživanju industrije.
FZS, RZSRS i SBDB su održali potrebne instruktaže po pojedinim kantonalnim ili centralnim
uredima i zajedno sa statističarima lokalnih ureda za statistiku organizovali neposredni obilazak
izvještajnih jedinice, kada je to bilo potrebno, a važnije metodološke poteškoće direktno rješavali
sa izvještajnom jedinicom.
Na osnovu upitnika i utvrđenih ciljeva istraživanja u oba entitetska zavoda za statistiku i SBDB su
razvijene aplikacije za unos, kontrolu i obradu podataka godišnjeg istraživanja industrije.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je sa FZS, RZSRS i SBDB dogovorila sadržaj i formu
dostavljanja podataka i razvila aplikaciju za prihvat, agregiranje i obradu podataka za nivo Bosne i
Hercegovine.
FZS, RZSRS i SBDB su prikupili popunjene upitnike i obavili unos, analizu i kontrolu podataka.
Ovako prečišćeni podaci su dostavljeni Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine u dogovorenoj
formi.
BHAS je izvšila agregiranje, pripremu i objavljivanje PRODCOM rezultata za nivo Bosne i
Hercegovine. Podaci za nivo BiH su kompilirani i publikovani iz prečišćenih i kontrolisanih
podataka entitetskih zavoda i SBDB.
2. KONCEPTI I DEFINICIJE
2.1 Pojam industrije
Pojam industrije koji se koristi u godišnjem istraživanju industrije IND-21, definisan je s tri
područja klasifikacije djelatnosti (saglasno NACE Rev.1.1) :
C - VAĐENJE RUDA I KAMENA,
D - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA i
E - PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I
VODOM
Definicija pojma industrije je potpuno saglasna definiciji industrije EU-a.
Koncepti i definicije svih osnovnih pojmova korištenih u godišnjem PRODCOM istraživanju
industrije (kao što su: glavna, sporedna i pomoćna djelatnost, statističke jedinice, proizvod,
proizvodnja, zalihe i sl.), uzeti su iz uvoda u NACE Rev 1.1, iz EU propisa o statističkim
jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sistemaa EU-e3), uvoda u ISIC Rev. 34) i uvoda
3)
Propis o statističkim jedinicama za posmatranje i analizu proizvodnog sistema EU-a (Couzncil Regulation (EEC) No 696/93
on the statistical units for observation and analysing within European Community)
-9-
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
PRODCOM liste, a usklađeni su s metodološkim okvirom SNA 93 i ESA 955).
Sva specifična objašnjenja data u ovom poglavlju odnose se samo na PRODCOM dio godišnjeg
istraživanja industrije, čiji se rezultati, vezani za redovnu industrijsku proizvodnju, objavljuju u
ovoj publikaciji.
2.2 Statističke jedinice
Statističke jedinice u poslovnoj statistici su autonomne institucije ili njihovi dijelovi koji se bave
nekim ekonomskim djelatnostima. One se bave ekonomskim transakcijama roba i usluga pri
čemu angažuju vlastitu radnu snagu za proizvodnju roba i usluga koje se mogu prodati, davati
drugima bez naknade ili koristiti za daljnju proizvodnju. Važna karakteristika je to da mogu
stvarati finansijske obaveze i mogu posjedovati materijalna i nematerijalna sredstva.
Jedinice posmatranja su one jedinice za koje se kompiliraju statistički rezultati u cilju praćenja
njihovih karakteristika. Osnovno ograničenje koje se postavlja na jedinicu posmatranja je njena
autonomnost u odnosu na finansiranje i proces proizvodnje.
Ovo kao rezultat ima dva tipa jedinica posmatranja:
1. jedinice koje su potpuno autonomne u odnosu na sve funkcije vezane za finansiranje i
proces proizvodnje (preduzeće) i
2. jedinice koje su autonomne samo u odnosu na proces proizvodnje (jedinice u sastavu
preduzeća). Autonomija u donošenju odluka znači da takve jedinice imaju
administrativnu evidenciju o svim osnovnim karakteristikama procesa.
Izvještajne jedinice (Reporting units) su jedinice od kojih se traži da dostave podatke. To
mogu biti same jedinice posmatranja ili sasvim odvojene jedinice.
U PRODCOM dijelu godišnjeg istraživanja industrije izvještajne jedinice su pravna lica i njihove
jedinice u sastavu, koji su u Registru poslovnih subjekata FZS, RZSRS i SBDB razvrstani u
područja C, D i E klasifikacije djelatnosti (industrija), kao i ona pravna lica koja nisu razvrstana u
područja industrije, ali imaju jedinice u sastavu koje se bave industrijskom djelatnošću.
U PRODCOM dijelu godišnjeg istraživanja industrije jedinice posmatranja su preduzeća i njihove
jedinice u sastavu, koje se bave industrijskom djelatnošću. Rezultat industrijske djelatnosti su
proizvodi i usluge definisani u nomenklaturi industrijskih proizvoda.
Preduzeće je najmanja kombinacija pravnih jedinica koja čini organizacionu jedinicu za
proizvodnju dobara i usluga i ima određeni stepen autonomije pri odlučivanju, posebno pri
raspoređivanju vlastitih resursa. Preduzeće obavlja jednu ili više djelatnosti na jednoj ili više
lokacija.
Jedinica u sastavu preduzeća je dio preduzeća (radionica, pogon, odjeljenje, i sl.) koji obavlja
istu ili različitu djelatnost kao i preduzeće u čijem je sastavu, na istoj ili različitoj lokaciji.
Djelatnost se određuje na nivou podrazreda klasifikacije djelatnosti. Ovo je statistička jedinica
koja nije u potpunosti u skladu sa definicijama propisa o statističkim jedinicama za posmatranje i
analizu proizvodnog sistema EU-a (Council Regulation (EEC) No 696/93 on the statistical units
for observation and analysing within European Community).
2.3 Podaci
U PRODCOM dijelu godišnjeg istraživanja industrije prikupljaju se podaci o ostvarenoj
proizvodnji, internoj potrošnji, zalihama i prodaji industrijskih proizvoda. Na taj su način, za neki
konkretan proizvod, prikazani proizvodnja kao izvor raspoloživih količina, a potrošnja, prodaja i
završne zalihe, kao rashodna strana bilansa raspoloživih količina.
4)
ISIC Rev. 3 - International Standard Industrial Classification (Međunarodna standardna industrijska klasifikacija svih
ekonomskih djelatnosti)
5)
Sistem nacionalnih računa Ujedinjenih Nacija (System of National Accounts) 1993 - SNA 93 (ISBN 92-1-161352-3) i Evropski
sistem nacionalnih računa 1995 (European System of Accounts) - ESA 95 (Propis Vijeća EU No 2223/96), usklađen sa SNA
93.
- 10 -
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Za publikovanje su izabrani podaci o ostvarenoj redovnoj proizvodnji i tržišnim efektima
proizvodnje (ostvarena prodaja po količini i vrijednosti i izvedena prosječna vrijednost jedinice
gotovog proizvoda). Ostvarena prodaja obuhvata i one količine koje su u izvještajnom periodu
prodate sa zaliha.
Proizvod Proizvod je posljedica neke industrijske djelatnosti, a definisan je Nomenklaturom
industrijskih proizvoda. Ovaj se termin koristi kao opšti naziv za robe i dobra koji imaju fizičku
dimenziju i za industrijske usluge.
Gotov proizvod Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod koji je u procesu
proizvodnje dostigao odgovarajući stepen prerade ili dorade tako da je u Nomenklaturi
industrijskih proizvoda naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definisanoga
gotovog proizvoda obuhvata i sve radove dovršavanja proizvoda kojima pripadaju čišćenje,
pakovanje, ispitivanje kvaliteta, klasiranje i slično. Količine neispravnih proizvoda ("škart") ne
smatraju se u gotovim proizvodima.
Intermedijarni proizvod Ovo je proizvod, koji je dostigao određeni stepen prerade ili dorade
tako da je definisan u nomenklaturi industrijskih proizvoda, a koji je proizvelo preduzeće ili jedna
od jedinica u sastavu preduzeća, ali koji se u istom preduzeću, u istoj ili drugoj jedinici u sastavu
tog preduzeća dalje prerađuje ili obrađuje i takvim se postupcima pretvara u novi proizvod iz
nomenklature industrijskih proizvoda (ili se ugrađuje u novi proizvod). Proizvodi kupljeni od
trećih osoba radi preprodaje u istom obliku u kojem su i kupljeni ne smatraju se intermedijarnim
proizvodima, kao ni proizvodi koji se koriste za bruto investicije u vlastiti fiksni kapital preduzeća
ili njihovih jedinica u sastavu.
Ukupna proizvodnja Ukupna proizvodnja je ukupna količina određenog proizvoda definisanog
Nomenklaturom industrijskih proizvoda, proizvedena u jedinici posmatranja u izvještajnoj godini,
bez obzira na to da li je prodata trećim licima u zemlji ili inostranstvu (izvoz), stavljena na zalihe
gotovih proizvoda (namijenjenih prodaji) ili se koristila za daljnju internu preradu (intermedijarni
proizvodi), ili kombinovano.
Prodata proizvodnja Pod pojmom prodata proizvodnja podrazumijevaju se količine i ukupna
vrijednost proizvoda koji su bilo kada proizvedeni, a koji su prodati (fakturisani) u izvještajnoj
godini.
Vrijednost prodate proizvodnje – (Value of production sold) treba obračunati na temelju
prodajne cijene na izlazu iz preduzeća (ex-works) u toku izvještajnog perioda. Vrijednost prodate
proizvodnje uvijek uključuje i troškove pakovanja, čak i kada su ovi troškovi fakturirani zasebno.
Međutim, vrijednost prodate proizvodnje ne obuhvata:
- nikakve poreze na promet ili takse koje se naplaćuju od potrošača
- posebno obračunate i fakturirane troškove
- popuste potrošačima
Jedinična vrijednost prodatih proizvoda Predstavlja prosječnu vrijednost jedinice proizvoda, a
ne pravu prosječnu cijenu tih proizvoda. Ovaj se podatak ne prikuplja direktno već se dobije
računanjem (dijeljenjem vrijednosti prodatih proizvoda, s prodatim količinama tih proizvoda, a
izražena je u KM).
2.4 Proizvodnja
Redovna proizvodnja je proizvodnja koju obavlja jedinica posmatranja koristeći kupljene ili
vlastite sirovine.
Proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora - (Contract processing) je uslužna
proizvodnja industrijskih proizvoda koja se obavlja s onda kada poslovni subjekat na osnovu
ugovora od sirovina čiji je vlasnik naručilac, proizvodi ili prerađuje određeni proizvod definisan
nomenklaturom. Podatke o ovoj proizvodnji daje poslovna jedinica koja vrši proizvodnju na bazi
ugovora (ona je izvještajna jedinica), a vrijednost proizvodnje je iznos koji naručilac plaća za ovu
uslugu. Ni u kakvom ugovornom sporazumu naručilac i izvršilac ne mogu biti preduzeće i
- 11 -
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
jedinice u sastavu istog preduzeća, tj. ugovorna proizvodnja među različitim pogonima istog
preduzeća nije moguća.
Industrijske usluge – (Industrial services) obuhvataju usluge dorade, popravka, održavanja i
sastavljanja (montaža odnosno instaliranje i asembliranje) koje vrši jedinica posmatranja, odnosno
njena industrijska jedinica u sastavu, a koje su posebno fakturisane. U pravilu, industrijske usluge
se iskazuju po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge, kako su one specificirane u
Nomenklaturi industrijskih proizvoda, i to u fizičkim mjernim jedinicama – efektivnim satima,
odnosno hiljadama efektivnih sati. Izuzetak je dorada tekstila (oblast 17 iz Klasifikacije
djelatnosti), koja se iskazuje i prati isto kao i vlastita proizvodnja i za koju su utvrđene druge
fizičke mjerne jedinice prema. Nomenklaturi industrijskih proizvoda. Vrijednost industrijskih
usluga iskazuje se u hiljadama KM.
Uslužna proizvodnje na bazi ugovora tj. proizvodnja na osnovu ugovora i industrijske usluge koje
se vrše na osnovu ugovora se ne tretiraju kao redovna proizvodnja i nisu obuhvaćene ovom
publikacijom.
3. VAŽNE NAPOMENE
Na nivou države Bosne i Hercegovine još nije službeno usvojena jedinstvena klasifikacija
djelatnosti, iako je izvršeno njeno potpuno usaglašavanje sa NACE Rev.1.1. (proces donošenja
zakona o njenoj obaveznoj primjeni u Bosni i Hercegovini je u toku), tako da su trenutno na
snazi zasebne entitetske klasifikacije i klasifikacija Distrikta Brčko, donesene posebnim
entitetskim zakonima i zakonom distrikta. Ove se klasifikacije razlikuju samo terminološki i to
je razlog zbog kojeg se nazivi određenih nivoa klasifikacije razlikuju među entitetima.
Za prikazivanje rezultata na nivou BiH korišteni su nazivi djelatnosti koji su već usaglašeni u
okviru klasifikacije djelatnosti BiH.
U PRODCOM dijelu godišnjeg istraživanja industrije korištena je jedinstvana Nomenklatura
industrijskih proizvoda koja se bazira na PRODCOM listi iz 1994 godine. Iako je to vrlo
zastarjela verzija PRODCOM liste, ipak se ona dosta dobro podudara sa novijim PRODCOM
listama. Proces utvrđivanja i usvajanja jedinstvene nomenklature industrijskih proizvoda u
Bosni i Hercegovini je u toku i planira se njeno korištenje u godišnjem istraživanju industrijske
proizvodnje u 2005 godini.
Obuhvat PRODCOM istraživanja nije potpun i nije usaglašen ni među entitetima, ni sa
Distriktom Brčko. Obuhvat je određen adresarima statističkih jedinica za godišnje istraživanje
industrije, koji se zasebno vode u FZS, RZSRS i SBDB. U FZS su obuhvaćene izvještajne
jedinice iz adresara sa 10 i više zaposlenih. U RZSRS i SBDB su obuhvaćene sve statističke
jedinice iz adresara. U ovom trenutku nije urađeno nikakvo usaglašavanje obuhvata.
- 12 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH
PROIZVODA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2004
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
C
VAĐENJE UGLJA I KAMENA
CA
VAĐENJE ENERGETSKIH SIROVINA
10
Vađenje uglja i lignita; vađenje treseta
10.2
Vađenje i briketiranje lignita i mrkog uglja
10.20
Vađenje i briketiranje lignita i mrkog uglja
10.20.10.33.00
10.20.10.35.00
10.20.10.55.00
10.20.10.73.00
10.20.10.75.00
10.20.10.95.00
Mrki ugalj
Prašina od mrkog uglja
Granulat od mrkog uglja
Lignit
Prašina od lignita
Granulat od lignita
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
t
t
t
t
t
t
1.582.781
22.756
3.012.414
575.304
3.494
3.699.508
CB
VAĐENJE RUDA I KAMENA, OSIM ENERGETSKIH SIROVINA
13
Vađenje ruda metala
13.1
Vađenje ruda željeza
13.10
Vađenje ruda željeza
13.10.10.30.02 Ruda željeza, neobogaćena, sa ≥ 42 % i željeza
13.10.10.50.02 Ruda željeza, obogaćena, sa ≥ 42 % željeza
13.2
Vađenje ruda obojenih metala, osim ruda urana i torijuma
13.20
Vađenje ruda obojenih metala, osim ruda urana i torijuma
13.20.13.00.01 Ruda aluminijumuma
13.20.15.50.02 Koncentrat olova
13.20.15.70.02 Koncentrat cinka
14
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
1.565.382
23.546
1.864.881
577.967
4.815
1.886.218
82.975
840
106.056
25.351
23
67.320
53,01
35,67
56,87
43,86
4,78
35,69
t
t
134.079
146.517
0
86.070
0
2.537
0,00
29,48
t
t
t
916.928
1.668
2.135
919.848
1.664
2.135
37.630
402
1.547
40,91
241,53
724,56
t
149.241
70
1
14,29
t
t
19.404
10.755
20.189
10.115
8.076
62
400,02
6,13
t
t
t
t
t
139.520
1.289.461
89.685
223.378
19.381
129.748
1.130.345
115.043
133.669
18.790
1.897
8.598
1.387
1.605
1.066
14,62
7,61
12,06
12,01
56,73
t
1.864
1.914
203
106,06
t
190.315
189.768
2.926
15,42
Vađenje ostalih ruda i kamena
14.1
Vađenje kamena
14.11
Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo
14.11.11.53.50 Kamen od karbonatnih stijena (krečnjak) i gips
(alabaster), sirovi ili samo grubo otučeni
14.11.12.33.00 Granit, sirov ili samo grubo otučen
14.11.12.90.00 Ostali građevinski kamen, u blokovima ili pločama
(uklj. slobodno kamenje)
14.12
Vađenje kriječnjaka, sirovog gipsa i krede
14.12.10.30.00
14.12.10.53.50
14.12.10.55.50
14.12.20.33.50
14.12.20.37.50
Sirovi gips (sadra), anhidrid
Krečnjak, drobljeni
Krečnjak, brašno
Dolomit, sirovi
Dolomitno brašno
14.13
Vađenje škriljaca
14.13.10.00.00 Škriljac, sirovi, grubo otesan ili samo lomljen u blokove
ili ploče
14.2
Vađenje šljunka, pijeska i gline
14.21
Vađenje šljunka i pijeska
14.21.11.50.00 Pijesak (kremeni pijesak i industrijski pijesak), silikatni
- 13 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
14.21.11.90.00
14.21.12.13.50
14.21.12.15.50
14.21.12.33.50
14.21.12.39.50
14.21.12.93.50
14.21.13.30.01
14.21.13.30.02
14.22
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
Građevinski pijesak (osim pijeska koji sadrži metale)
Šljunak
Obluci, kamena sitnež i flint
Dolomit, lomljen ili drobljen koji se koristi kao agregat
za beton, za nasipanje cesta i za dr. upotrebu u
građevinarstvu
Ostali kamen, lomljen ili drobljen koji se koristi kao
agregat za beton, za nasipanje cesta i za dr. upotrebu u
građevinarstvu
Kameni granulat i odlomci, osim mermernog
Tucanik za upotrebu u građevinarstvu
Ostali makadam od troske, šljake i sl. industrijskih
otpadaka za upotrebu u građevinarstvu
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
t
t
t
90.581
614.222
350.226
737.271
108.375
453.389
266.160
714.289
830
2.584
2.391
6.523
7,66
5,70
8,98
9,13
t
2.018.329
1.700.393
15.007
8,83
t
t
t
4.221
55.362
147.191
0
42.711
154.499
0
326
1.381
0,00
7,63
8,94
t
t
t
13.500
32.332
24.353
12.614
38.413
24.353
202
556
763
16,01
14,47
31,33
t
t
0
16.784
36
16.784
5
65
138,89
3,87
Vađenje gline i kaolina
14.22.11.40.00 Kaolin
14.22.11.60.00 Kaolinska glina (plastična i kuglična glina)
14.22.12.10.00 Bentonit, atalpugit i sepiolit (zemlja za bijeljenje i zemlja
za kiparstvo)
14.22.12.35.50 Vatrostalna glina, kalcinovana (paljena)
14.22.12.50.00 Obična glina za upotrebu u građeninarstvu (uklj. za
cigle, crijepove, cijevi, cement, osim ekspandirane)
14.3
Vađenje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih prirodnih đubriva
14.30
Vađenje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih prirodnih đubriva
14.30.13.13.01 Baritna ruda, rovna
14.4
Proizvodnja soli
14.40
Proizvodnja soli
14.40.10.01.51 Kamena so za ljudsku prehranu
14.40.10.07.50 So u otopini (mokro vađena)
14.40.10.09.50 Ostala so
14.5
Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
14.50
Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.
14.50.23.15.01 Kvarcni pijesak, sirovi
t
63
98
37
377,55
t
t
t
71.108
189.348
0
65.660
189.348
95
16.380
3.072
12
249,47
16,22
126,32
t
5.365
5.365
27
5,03
D
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
DA
PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA, PIĆA I DUVANA
15
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
15.1
Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa
15.11
Proizvodnja i konzerviranje mesa
15.11.11.40.00 Svježa ili hlađena govedina, cijela i polovice, prednje ili
stražnje četvrtine
15.11.11.90.01 Svježa ili hlađena junetina i govedina, u dijelovima
15.11.11.90.02 Svježa ili hlađena teletina, u dijelovima
15.11.12.00.01 Zamrznuta junetina i govedina, u dijelovima
15.11.13.30.00 Svježa ili hlađena svinjetina, cijela i polovice
15.11.13.50.00 Svježa ili hlađena svinjetina, butovi, lopatice i njihovi
dijelovi
15.11.15.00.00 Svježa ili hlađena janjetina i ovčetina
15.11.19.00.01 Svježi ili hlađeni jestivi klaonički nusproizvodi
15.11.22.00.00 Sirove goveđe kože i kože kopitara, uklj. sa dlakom
15.11.23.30.00 Sirove ovčije i janjeće kože, uklj. sa vunom ili dlakom
15.11.23.50.00 Sirove kozje i jareće kože, neštavljene, svježe ili
konzervisane
15.11.30.30.00 Slanina, salo i ost. masnoće od svinja i peradi, sirove
- 14 -
t
268
225
1.257
5.599,11
t
t
t
t
t
2.156
748
61
299
147
1.954
748
61
171
114
12.279
6.234
276
1.084
676
6.283,66
8.331,21
4.524,59
6.337,85
5.945,47
t
t
kom
kom
kom
31
75
308.364
44.220
1.788
31
61
280.602
37.285
1.682
303
298
16.675
177
5
9.807,41
4.917,49
59,43
4,75
2,97
t
131
108
628
5.841,86
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
15.11.30.50.00 Svinjska mast i ost. masnoće od svinja i peradi, topljene
15.11.30.70.00 Masnoće goveda, ovaca i koza, sirove ili topljene
15.11.40.30.00 Crijeva, mjehuri i želuci životinja (osim riba), jestivi i
nejestivi
15.12
15.3
Prerada i konzerviranje voća i povrća
15.31
Prerada i konzerviranje krompira
15.31.12.70.00 Krompir u obliku brašna, krupice i ljuskica, pripremljeni
ili konzervisani, osim u sirćetu, nezamrznuti
15.31.12.90.00 Ostali pripremljeni ili konzervisani krompir, nezamrznuti,
uklj. hrskavi krompir (čips i sl.)
4
5
2
4
2
2
10
6
5
2.538,07
3.000,00
3.278,69
t
t
1.055
4.711
1.005
4.656
3.559
18.790
3.541,29
4.035,65
t
t
t
122
223
162
108
71
162
360
309
695
3.333,33
4.352,11
4.290,12
t
35
35
766
21.756,42
t
234
232
1.691
7.283,80
t
178
179
1.186
6.636,45
t
233
234
2.036
8.700,85
t
140
141
689
4.872,70
t
t
t
t
t
t
t
t
t
1.129
1.142
2.882
3.952
722
92
401
123
160
1.175
1.165
2.914
3.961
707
99
385
123
160
5.466
10.602
12.302
13.830
3.352
792
2.163
829
1.457
4.652,44
9.098,95
4.222,33
3.491,16
4.741,16
8.000,00
5.618,18
6.739,84
9.106,25
t
t
t
208
440
10
203
442
10
1.352
3.023
107
6.660,10
6.839,37
10.700,00
t
9
9
81
9.000,00
t
1.557
1.522
12.422
8.161,63
hl
hl
hl
hl
hl
2.330
61
350
199
29.678
2.560
72
360
213
28.572
563
13
61
29
3.851
219,92
180,56
169,44
136,15
134,78
hl
1.578
1.548
52
33,59
hl
81.938
78.082
11.844
151,69
hl
29.954
30.921
4.657
150,61
t
119
39
42
1.076,92
Proizvodnja sokova od voća i povrća
15.32.10.15.00
15.32.10.23.00
15.32.10.24.00
15.32.10.26.00
15.32.10.29.01
Nekoncentrisani voćni sok od naranče, nezamrznuti
Nekoncentrirani voćni sok od ananasa
Sok od paradajza
Nekoncentrirani sok od jabuka
Nekoncentrirani sokovi od ostalog voća,
nefermentisani i bez dodanog alkohola
15.32.10.40.01 Koncentrisani voćni sok, od južnog voća (agrumi,
grožđe, kivi..)
15.32.10.40.02 Koncentrovani voćni sok, od kontinentalnog voća (jabuke,
kruške, šljive..)
15.32.10.40.04 Voćni sirupi
15.33
t
t
t
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
15.13.11.10.00 Svinjski butovi, lopatice i njihovi dijelovi sa kostima,
soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni
15.13.11.30.00 Svinjska trbušina (slanina prošarana mesom) i dijelovi
od nje, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni
15.13.11.50.00 Ostali dijelovi svinjetine, soljeni, u salamuri, sušeni ili
dimljeni
15.13.11.70.01 Junetina i govedina, soljena, u salamuri, sušena ili
dimljena
15.13.11.90.00 Ostalo meso, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno;
jestivo brašno, prah od mesa ili iznutrica
15.13.12.13.00 Kobasice, od jetre
15.13.12.15.01 Kobasice, osim od jetre, trajne
15.13.12.15.02 Kobasice, osim od jetre, polutrajne
15.13.12.15.03 Kobasice, osim od jetre, obarene
15.13.12.15.04 Kobasice, osim od jetre, kuhane
15.13.12.33.00 Ostalo pureće meso, pripremljeno ili konzervisano
15.13.12.35.00 Ostalo meso peradi, pripremljeno ili konzervisano
15.13.12.53.01 Mesne konzerve, od svinjskog mesa (uklj. mješavine)
15.13.12.59.00 Ostale prerađevine od svinjskog mesa (uklj.
mješavine), osim gotovih jela
15.13.12.63.50 Gotova jela od govedine i teletine
15.13.12.69.50 Prerađevine od govedine i teletine, osim gotovih jela
15.13.12.90.00 Ostale prerađevine od mesa i iznutrica (uklj. od krvi)
15.32
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa
15.12.11.13.00 Svježe ili hlađeno meso kokošije i piliće, nesječeno
15.12.11.53.00 Svježe ili hlađeno meso kokošije i piliće (brojleri),
sječeno
15.12.11.70.00 Svježe ili hlađene iznutrice i jetra peradi
15.12.12.13.00 Zamrznuto meso kokošije i pileće, nesječeno
15.12.12.53.00 Zamrznuto meso kokošije i pileće, sječeno
15.13
Količina
prodata
Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n.
15.33.11.00.01 Grašak, zamrznuti
- 15 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
15.33.11.00.03
15.33.11.00.06
15.33.13.90.02
15.33.14.25.01
15.33.14.27.00
15.33.14.33.52
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
15.33.25.10.00
15.33.25.20.01
15.33.25.50.01
15.33.25.50.02
15.33.25.50.03
15.33.25.50.04
Paprika, zamrznuta
Ostalo povrće, zamrznuto, osim mješanog
Ostalo sušeno povrće, d.n.
Pire od paradajza, sa ≤ 30 % suhe tvari, nekoncentrisani
Koncentrat od paradajza
Ostale uzgajane gljive, pripremljene i konzervisane,
osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
Ostale gljive i tartufi, pripremljeni i konzervisani, osim
u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
Kiseli kupus, nezamrznuti
Grah, pripremljeni osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini,
nezamrznuti, sušeni
Mahune, pripremljene, osim u sirćetu ili sirćetnoj
kiselini, nezamrznute, sušene
Đuveć, nezamrznuti
Ajvar, nezamrznuti
Ostala pripremljena jela od povrća, nezamrznuta, d.n.
Krastavci, konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
Paprika, konzervisana u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
Cikla, konzervisana u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
Feferoni, konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
Mješane salate i ostalo mješano povrće, konzervisani
u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
Ostalo povrće, konzervisano u sirćetu ili sirćetnoj
Voće, zamrznuto, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari
Orasi i sl. koštuničavo voće, zamrznuti, nekuhani ili
kuhani u vodi ili pari
Džemovi, od ostalog voća
Pekmezi, od ostalog voća
Marmelada, od šipka
Marmelade, od jedne vrste voća, osim od šipka
Mješane marmelade, od ostalog voća
Kikiriki, pripremljen i konzervisan, d.n.
Orasi i sl. koštuničavo voće, pripremljeni i
konzervisani, uklj. mješavine, d.n.
Suho grožđe
Suhe šljive
Kompoti od jedne ili više vrsta voća
Voćna pulpa i kaša, pasterizovana
Voćna pulpa i kaša, zamrznuta
Voćna pulpa i kaša, hemijski konzervisana
15.4
Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
15.41
Proizvodnja sirovih ulja i masti
15.33.14.39.50
15.33.14.61.00
15.33.14.63.00
15.33.14.64.00
15.33.14.93.51
15.33.14.93.52
15.33.14.93.53
15.33.15.00.01
15.33.15.00.02
15.33.15.00.03
15.33.15.00.04
15.33.15.00.05
15.33.15.00.06
15.33.21.00.01
15.33.21.00.02
15.33.22.90.01
15.33.22.90.02
15.33.22.90.03
15.33.22.90.04
15.33.22.90.05
15.33.23.30.00
15.33.23.90.00
15.41.12.10.00 Sirovo sojino ulje, hemijski nemodificirano
15.41.12.40.00 Sirovo ulje od sjemena suncokreta i šafranikei njegove
frakcije, hemijski nemodificirani
15.41.12.60.00 Sirovo ulje repice i gorušice i njihove frakcije, hemijski
nemodificirano
15.41.31.30.00 Sojina sačma, pogača i ostali čvrsti ostaci sojinog ulja
15.42
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
t
t
t
t
t
30
294
398
191
142
41
110
0
53
179
35
41
132
0
202
406
100
205
1.200,00
0,00
3.811,32
2.268,16
2.857,14
5.000,00
t
138
138
1.354
9.811,59
t
t
117
224
128
224
115
410
898,44
1.830,36
t
0
34
62
1.823,53
t
t
t
t
t
t
t
t
378
173
761
4.021
1.920
903
345
437
415
167
939
4.049
2.234
694
407
585
818
571
2.742
7.806
3.832
1.136
573
856
1.971,08
3.419,16
2.920,13
1.927,88
1.715,31
1.636,89
1.407,86
1.463,25
t
t
t
340
1.346
2.307
131
681
2.307
141
1.385
4.614
1.076,34
2.033,03
2.000,00
t
t
t
t
t
t
t
1.216
119
1.008
2.831
2.885
198.776
1
1.199
154
979
2.732
2.823
409
3
2.176
386
2.016
4.826
4.780
1.878
15
1.814,85
2.506,49
2.059,24
1.766,47
1.693,23
4.593,37
5.000,00
t
t
t
t
t
t
2
31
191
876
623
2
3
9
219
0
0
0
9
16
393
0
0
0
3.000,00
1.777,78
1.794,52
0,00
0,00
0,00
t
t
3.550
18.106
445
1.445
452
1.672
1.015,73
1.157,09
t
1.926
55
46
836,36
t
1.073
760
524
689,47
t
t
3.516
10.984
3.489
10.572
5.331
15.340
1.527,94
1.451,00
hl
814
814
77
94,59
Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
15.42.11.10.00 Rafinirano sojino ulje i njegove frakcije
15.42.11.40.00 Rafinirano ulje od sjemena suncokreta i šafranike i
njihove frakcije, hemijski nemodificirano
15.5
Proizvodnja mliječnih proizvoda
15.51
Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira
15.51.11.30.01 Mlijeko, sa ≤ 1 % masnoće, nekoncentrirano i
- 16 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
nezaslađeno, pasterizirano
15.51.11.30.03 Mlijeko sa ≤ 1 % masnoće, nekoncentrirano i
nezaslađeno, uzavrelo
15.51.11.43.50 Mlijeko i vrhnje, sa > 1 % ali ≤ 3 % masnoće,
nekoncentrirano i nezaslađeno, pasterizovano
15.51.11.45.50 Mlijeko i vrhnje, sa > 1 % ali ≤ 3 % masnoće,
nekoncentrirano i nezaslađeno, sterilizovano
15.51.11.60.90 Mlijeko i vrhnje, sa > 3 % ali ≤ 6 % masnoće,
nekoncentrirano i nezaslađeno
15.51.11.63.50 Mlijeko i vrhnje, sa > 3 % ali ≤ 6 % masnoće,
nekoncentrirano i nezaslađeno, pasterizovano
15.51.11.65.50 Mlijeko i vrhnje, sa > 3 % ali ≤ 6 % masnoće,
nekoncentrirano i nezaslađeno, sterilizovano
15.51.12.05.50 Vrhnje, sa > 6 % ali ≤ 29 % masnoće, nekoncentrirano
i nezaslađeno
15.51.20.30.00 Mlijeko u prahu, granulama i dr. čvrstim oblicima, sa
≤ 1,5 % masnoće
15.51.20.60.01 Ostalo mlijeko u prahu, granulama i dr. čvrstim
oblicima, sa > 1,5 % masnoće
15.51.30.30.00 Maslac i dr., sa ≤ 85 % masnoće (ulja maslaca)
15.51.40.30.01 Nefermentisani svježi sir
15.51.40.30.02 Skuta (gruševina)
15.51.40.50.01 Polutvrdi sir
15.51.40.50.02 Tvrdi sir
15.51.40.50.04 Ostali netopljeni sir
15.51.40.70.00 Topljeni sir, osim struganoga ili u prahu
15.51.52.43.01 Kiselo mlijeko i jogurt, nearomatizovani i bez dodatnog
voća, oraha i dr. ili kakaoa
15.51.52.43.02 Kiselo vrhnje, nearomatizovano i bez dodanog voća,
oraha i dr. ili kakaoa
15.51.52.43.03 Ostalo fermentirano i ukiseljeno mlijeko i vrhnje, bez
dodanoga voća, oraha i dr. ili kakaa
15.51.52.43.09 Kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt i ost. fermentisani
proizvodi aromatizovani dodanim voćem, orasima ili
kakaom
15.51.52.45.01 Kiselo mlijeko i jogurt, aromatizovano, s dodanim
voćem, orasima i dr. ili kakaom
15.51.52.65.00 Mlaćenica (stepka)
15.51.55.43.50 Surutka u tekućem stanju
15.52
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
hl
1.172
1.172
98
83,62
hl
94.929
22.605
1.401
61,98
hl
203.532
214.662
19.145
89,19
hl
47
47
4
85,11
hl
266.082
67.488
5.727
84,86
hl
383.182
380.413
35.078
92,21
hl
13.425
13.424
2.702
201,28
t
422
419
2.026
4.835,32
t
117
111
585
5.270,27
t
t
t
t
t
t
t
t
310
966
88
294
378
223
8
14.872
309
955
89
316
359
221
8
14.860
1.534
2.680
240
2.111
4.540
1.444
31
16.946
4.964,40
2.806,28
2.696,63
6.680,38
12.646,24
6.533,94
3.875,00
1.140,38
t
5.400
5.402
13.112
2.427,25
t
182
182
227
1.247,25
t
78
78
254
3.256,41
t
106
105
131
1.247,62
t
t
318
1.209
318
1.209
282
53
886,79
43,84
t
1.113
1.079
4.314
3.999,60
141.268
21.874
1.988
657
1.307
19
18
13.383
23.337
21.538
5
32.157
6.718
133.743
20.584
1.921
657
1.331
19
7
11.278
20.522
21.509
5
31.535
6.379
76.764
10.921
1.057
432
6.265
140
4
2.733
5.338
3.228
0
7.757
1.139
573,97
530,56
550,23
657,53
4.706,99
7.253,89
571,43
242,33
260,11
150,08
0,00
245,98
178,55
Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa
15.52.10.00.01 Sladoled, s dodatkom kakaoa ili bez njega
15.6
Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i proizvoda od skroba
15.61
Proizvodnja mlinskih proizvoda
15.61.21.00.01
15.61.21.00.02
15.61.22.00.01
15.61.22.00.02
15.61.24.00.02
15.61.24.00.03
15.61.31.35.00
15.61.32.30.00
15.61.50.10.01
15.61.50.50.01
15.61.50.50.02
15.61.50.50.03
15.61.50.50.04
Pšenišno brašno
Namjensko pšenično brašno
Kukuruzno brašno
Raženo brašno
Gotove smjese za kreme
Gotove smjese za ost. pekarske proizvode
Prekrupa i krupica, od meke pšenice
Prekrupa i krupica, od ostalih žitatica
Kukuruzne mekinje (posije) i prekrupa
Pšenične mekinje (posije), kao ostaci od obrade pšenice
Pšenična prekrupa, kao ostatak od obrade pšenice
Stočno brašno, od pšenice
Ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja i dr. obrade
pšenice
- 17 -
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
15.61.50.90.00 Mekinje i dr. ostaci od prosijavanja, mljevenja i dr.
obrade ostalih žitarica i leguminoznih biljaka
15.62
t
3.518
3.609
708
196,18
t
t
t
10
1
24
10
1
25
25
2
101
2.500,00
2.000,00
4.040,00
t
t
t
t
14.624
14.035
69.629
6.647
14.608
14.018
59.387
6.595
7.596
5.553
33.938
3.041
519,99
396,13
571,47
461,11
t
t
t
t
50.965
816
91
587
50.964
815
91
590
58.318
1.306
98
981
1.144,31
1.602,18
1.077,87
1.662,71
t
t
t
t
t
t
1.336
4.168
32
1.220
1.352
1.661
1.336
4.167
32
1.215
1.378
1.661
1.730
8.579
37
4.064
4.883
2.665
1.295,17
2.058,66
1.156,25
3.344,22
3.543,54
1.604,07
t
t
2.157
28
2.157
28
10.197
147
4.726,94
5.250,00
t
t
t
t
39
799
676
1.021
39
795
660
1.051
109
2.784
3.200
3.322
2.794,87
3.501,89
4.848,48
3.161,33
t
1.968
1.936
6.253
3.230,49
t
t
t
1.950
246
1.286
1.895
238
1.242
4.573
827
6.510
2.413,19
3.470,04
5.241,55
t
470
465
1.459
3.137,63
t
1.330
1.284
826
643,30
t
9
9
17
1.888,89
t
t
t
56
0
48
55
1
38
348
6
191
6.327,27
6.000,00
5.026,32
t
t
2
342
2
333
19
1.231
9.500,00
3.696,70
15.7
Proizvodnja gotove hrane za životinje
15.71
Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
15.71.10.03.50
15.71.10.05.50
15.71.10.07.50
15.71.10.09.50
Ostala stočna hrana za svinje
Ostala stočna hrana za goveda
Ostala stočna hrana za perad
Ostala stočna hrana za prehranu životinja, d.n.
15.8
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
15.81
Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača
15.81.11.00.01
15.81.11.00.02
15.81.11.00.03
15.81.11.00.04
15.81.12.00.03
15.81.12.00.04
Pšenični hljeb
Raženi hljeb, uklj. i miješani
Kukuruzni hljeb
Specijalni hljeb (listovi za pite, mlinci, grisini, kroasani,
pogačice i dr.)
Ostale vrste hljeba
Sve vrste peciva
Krušne mrvice
Ostali pekarski proizvodi, svježi, zamrznuti i pečeni
Industrijski kolači
Svježi i pečeni fini pekarski proizvodi (prizvodi od
lisnatog tijesta, krofne i dr.)
Poslastice, dnevni kolači
Ostali pekarski proizvodi s dodatkom sladila
15.82
Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača
15.82.11.50.00
15.82.12.53.01
15.82.12.53.02
15.82.12.53.03
Prepečenac, dvopek i sl. prepečeni proizvodi
Slatki keksi potpuno ili djelomično čokoladirani
Vafel proizvodi potpuno ili djelomično čokoladirani
Slatki keksi potpuno ili djelomično preliveni preljevom
koji sadrži kakao
Vafel proizvodi potpuno ili djelomično preliveni
preljevom koji sadrži kakao
Slatki keksi bez sadržaja kakaoa
Vafel proizvodi bez sadržaja kakaoa
Keksi i sl. proizvodi, osim potpuno ili djelomično
čokoladiranih i bez sadržaja kakaa
Ekstrudirani i ekspandirani proizvodi, aromatizovani i
slani
15.82.12.53.04
15.82.12.55.00
15.82.12.59.00
15.82.13.40.00
15.82.13.50.00
15.83
Proizvodnja šećera
15.83.12.30.00 Bijeli šećer od šećerne trske ili šećerne repe, u
čvrstom stanju
15.83.12.90.00 Ostali šećer od šećerne trske ili šećerne repe, u
čvrstom stanju
15.84
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
15.62.22.11.00 Pšenični skrob
15.62.22.13.00 Kukuruzni skrob
15.62.22.70.02 Ostali modificirani skrobovi
15.81.11.00.05
15.81.11.00.06
15.81.11.00.07
15.81.11.00.08
15.81.12.00.01
15.81.12.00.02
Količina
prodata
Proizvodnja kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda
15.84.14.00.00 Kakao prah, s dodanim šećerom ili drugim sladilima
15.84.22.33.00 Čokolada, itd., u blokovima, tablama i prutićima
15.84.22.35.00 Čokolada, itd., u blokovima, tablama i prutićima,
nepunjena, s dodacima žitarica, voća, oraha i sl.
15.84.22.43.02 Ostale čokolade koje sadrže alkohol
15.84.22.60.01 Šećerne table, deserti sa šećernim preljevom, sa
sadržajem kakaoa
- 18 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
15.84.22.70.00
15.84.23.53.00
15.84.23.63.00
15.84.23.65.00
Namazi, sa sadržajem kakaoa
Paste (smjese), uklj. marcipan, u rasutom stanju
Šećerom prevučeni proizvodi (dražee, bomboni i sl.)
Gumeni i žele proizvodi, uklj. voćne paste (smjese) u
obliku bombonskih i sl. proizvodi
15.84.23.90.05 Proizvodi od šećera i sl. bez sadržaja kakaa, d.n.
15.84.24.00.00 Voće, orasi, i sl., kore od voća i dr. dijelovi biljaka,
ušećereni
15.85
t
t
t
t
582
10
146
215
589
4
156
177
2.688
27
342
365
4.563,67
6.750,00
2.192,31
2.062,15
t
t
391
34
362
34
1.015
168
2.803,87
4.941,18
t
t
t
2.196
874
217
2.200
879
205
5.474
913
321
2.488,09
1.038,68
1.563,28
t
t
t
1.033
173
0
1.055
167
0
8.212
2.762
18
7.783,89
16.536,25
90.909,09
hl
t
t
t
t
t
0
1.468
17
19
808
217
122
1.424
16
18
786
214
10
2.823
55
117
2.636
1.650
81,97
1.982,44
3.437,50
6.500,00
3.353,69
7.710,28
Prerada čaja i kafe
15.86.11.50.00 Pržena kafa sa kofeinom
15.86.13.00.00 Čaj, u pakovanju ≤ 3 kg
15.86.15.00.00 Baze od biljnih ekstrakata
15.87
Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
15.87.11.30.00
15.87.12.30.00
15.87.12.73.50
15.87.12.79.52
15.87.12.79.53
15.87.20.00.00
Vinsko sirće i zamjene za vinsko sirće
Kečap i ostali umaci od paradajza
Majoneza i dr. emulgirani umaci
Sušena mljevena paprika
Dodaci jelima (vegeta, veda i sl.)
Mirođije, pripremljene (biber, vanilija, cimet,
muškatnjak, anis itd.)
15.88
Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane
15.88.10.79.50 Proizvodi za dječiju hranu, d.n.
15.89
Supe od povrća i mesa, proizvodi za supe
Jaja u prahu
Pripremljeni prašci za dizanje tijesta
Sladni ekstrakt
Prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba itd.
Koncentrati bjelančevina i šećerni sirupi, aromatizovani
i bojeni
15.89.20.00.00 Biljni sokovi i ekstrakti, pektinske materije, biljne sluzi i
zgušćivači dobiveni od biljnih proizvoda
15.9
Proizvodnja pića
15.91
Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
15.91.10.10.00
15.91.10.20.01
15.91.10.20.02
15.91.10.20.03
15.91.10.65.02
Složeni alkoholni proizvodi za proizvodnju pića
Vinski destilat, od grožđa
Vinjak (konjak) i sl.
Lozovača, komovača
Rakije od voća (šljivovica i sl.)
15.93
Proizvodnja vina (grožđe)
15.93.12.13.00 Ostala bijela vina, sa sadržajem alkohola < 15 % vol.,
osim iz određenih geografskih područja
15.93.12.17.00 Ostala kvalitetna vina iz određenih područja
15.93.12.19.00 Ostala vina, osim iz određenih geografskih područija
105
101
2.516
24.910,89
t
t
kg
t
t
t
78
0
44.284
29
367
513
79
7
43.524
29
345
520
723
70
228
114
1.051
1.169
9.151,90
10.000,00
5,24
4.000,00
3.046,38
2.248,08
l
22.899
20.040
15
0,75
hl
hl
hl
hl
hl
2.707
0
9
20
428
2.707
660
10
19
328
1.123
66
7
22
503
414,85
100,00
700,00
1.162,18
1.533,72
hl
59.610
28.896
5.079
175,77
hl
hl
56
779
56
772
83
110
1.482,14
142,41
hl
995.299
979.754
122.042
124,56
1000 l
89.603
89.047
36.284
407,47
Proizvodnja piva
15.96.10.00.00 Pivo od slada
15.98
t
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.
15.89.11.00.00
15.89.12.30.01
15.89.13.70.00
15.89.14.31.00
15.89.14.39.00
15.89.14.91.00
15.96
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna
15.85.11.30.00 Tjestenina s jajima, nekuhana i nepunjena
15.85.11.50.00 Tjestenina bez jaja, nekuhana i nepunjena
15.85.12.35.00 Ostala tjestenina (sušena, itd.), d.n.
15.86
Količina
prodata
Proizvodnja mineralne vode i osvježavajućih pića
15.98.11.30.00 Mineralne vode i gazirane vode nezaslađene,
nearomatizovane
- 19 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
15.98.11.50.00 Ostale nezaslađene i nearomatizirane vode, led i snijeg
15.98.12.30.00 Vode uklj. mineralne i gazirane, zaslađene ili
aromatizovane, npr. osvježavajući napici
15.98.12.55.50 Nektari, pripremljeni
15.98.12.59.50 Ostala bezalkoholna pića, bez sadržaja mliječne
masnoće
16
Proizvodnja duvanskih proizvoda
16.00
Proizvodnja duvanskih proizvoda
16.00.11.50.00 Cigarete, od duvana
16.00.12.90.01 Fermetisani duvan
hl
hl
18.357
893.174
18.357
890.471
395
90.967
21,52
102,16
hl
hl
2.191
56.497
2.289
54.990
94
2.859
41,07
51,99
mil. kom
t
4.989
1.884
4.949
1.840
105.661
8.456
21.349,97
4.595,65
t
1
2
56
28.000,00
t
t
t
t
403
630
4
0
389
596
4
4
1.136
4.158
123
26
2.920,31
6.976,51
30.750,00
6.701,03
t
7
6
53
8.833,33
t
0
10
149
14.900,00
t
369
374
553
1.478,61
t
1
1
4
3.552,40
1000 m²
202
202
310
1.534,65
1000 m²
1000 m²
1000 m²
8.598
539
0
8.598
224
3
3.955
1.066
4
459,99
4.758,93
1.333,33
1000 m²
55
55
320
5.818,18
1000 m²
31
0
0
0,00
93
7
146
22
11
7
0
12
148
7
148
28
9
7
0
12
560
59
409
280
77
11
8
106
3.783,78
8.428,57
2.756,06
10.046,65
8.369,57
1.571,43
23.529,41
8.833,33
DB
PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA
17
Proizvodnja tekstila
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
17.10.42.59.00 Češljano predivo od vune ili finih životinjskih dlaka, za
ostale namjene
17.10.43.32.00 Pamučno predivo, nečešljano, za ostale tkanine
17.10.44.02.00 Laneno predivo, za tkanje
17.10.45.53.00 Konac za šivanje, pamučni, osim za maloprodaju
17.10.51.35.00 Predivo od poliesterskoga filamenta, osim za
maloprodaju
17.10.52.39.00 Predivo od sintetčkih vlakana, za ostale namjene, osim
za maloprodaju
17.10.53.59.00 Predivo od sintetčkih vlakana, pomiješanih s
češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom, za
ostale namjene, osim za maloprodaju
17.10.64.00.00 Otpaci od pamuka, osim raščupanih tekstilnih
materijala, nastalih u proizvodnji
17.10.65.00.00 Ostali otpaci od pamuka, raščupani tekstilni materijali
17.2
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Proizvodnja duvanskih proizvoda
16.0
17.1
Količina
prodata
Proizvodnja tkanina
17.20.20.19.00 Pamučne tkanine (osim gaze), jednobojne, težine
< 200 g/m², za zanatstvo i industrijske potrebe
17.20.20.20.00 Medicinska gaza
17.20.31.52.00 Tkanine od prediva od sintetičkog filamenta, za odjeću
17.20.32.29.00 Tkanine od prediva od sintetičkih vlakana (< 85 %),
mješanih s pamukom, jednobojne, za zanatstvo i
industrijske potrebe
17.20.32.99.00 Tkanine od prediva od sintetčkih vlakana, miješanih s
drugim vlaknima (osim s vunom), za zanatstvo i
industrijske potrebe
17.3
Dovršavanje tkanina
17.30
Dovršavanje tkanina
17.30.22.30.00 Bojenje pamučnih tkanina
17.4
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
17.40
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
17.40.11.50.00
17.40.11.90.00
17.40.12.53.00
17.40.12.59.00
17.40.13.53.00
17.40.14.30.00
17.40.15.70.00
17.40.16.53.00
Pokrivači (osim električnih) od sintetičkih vlakana
Ostali pokrivači (osim električnih)
Posteljno rublje od pamučnih tkanina
Posteljno rublje od ostalih tkanina (osim od lanenih)
Stolno rublje od pamučnih tkanina
Toaletno i kuhinjsko rublje, frotirno, pamučno
Zavjese od netkanoga tekstila
Prekrivači za krevete
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
- 20 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
17.40.16.59.00 Ostali tekstilni proizvodi za uređenje stana
17.40.21.73.00 Vreće i vrećice, od tkanog polietilena ili polipropilena,
težine ≤ 120 g/m²
17.40.22.10.00 Cerade, tende, rolete
17.40.24.99.00 Oprema za krevete (osim madraca i vreća za
spavanje), punjena drugim materijalima
17.40.25.53.00 Krpe za pod, posuđe, prašinu ..., netkane
17.40.25.90.00 Krpe za pod, posuđe, prašinu ..., pletene i kukičane,
prsluci i pojasevi za spašavanje, zastave, navlake za
odjeću, automobile, mašine ...
17.5
Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
17.51
Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
17.51.12.00.00 Ćilimi i drugi tekstilni prostirači za pod, tkani
17.52
6.895
54
6.895
55
15.959
262
2.314,58
4.763,64
1000 m²
1000 m²
17
43
17
45
1.179
285
70.262,22
6.333,33
t
t
11
2.906
13
2.862
154
103.113
11.846,15
36.028,30
1000 m²
62
66
2.478
37.545,45
t
1
1
93
93.000,00
kg
kg
1000 m²
11.205
13.000
2
11.205
13.089
2
494
308
150
44,09
23,53
75.000,00
t
2
2
59
29.500,00
t
19
23
215
9.347,83
1000 pari
204
205
299
1.458,54
1000 pari
175
152
243
1.598,68
1000 pari
458
344
608
1.767,44
1000 pari
0
5
3
600,00
1000 pari
0
1
7
7.000,00
1000 pari
379
398
428
1.075,38
1000 pari
948
731
843
1.153,21
1000 pari
0
13
4
307,69
t
194
188
3.607
19.186,17
1000 m²
12
11
718
65.272,73
Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d.n.
17.54.11.30.00 Uske tkanine osim naljepnica, značaka i sl. proizvoda
17.54.11.70.00 Pletenice u metraži; ukrasna pozamanterija
17.54.13.70.00 Vez od ostalih tekstilnih materijala u metraži, trakama
ili motivima
17.54.32.00.00 Niti i kord od gume, prekriveni tekstilom; tekstilno
predivo ili trake, impregnirane ili prekrivene gumom ili
plastikom
17.6
Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
17.60
Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
17.60.12.90.00 Ostale pletene i kukičane tkanine, d.n.
17.7
Proizvodnja pletenih i kukičanih proizvoda
17.71
Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
17.71.10.33.00 Hulahup-čarape, itd., od sintetičkog filamenta, ispod
67 dtx, pletene ili kukičane
17.71.10.35.00 Hulahop-čarape, itd., od sintetičkog filamenta, ≥ 67dtx,
pletene ili kukičane
17.71.10.90.01 Muške sokne i sl. čarape, pletene ili kukičane, d.n., od
prirodnih vlakana
17.71.10.90.02 Muške sokne i sl. čarape, pletene ili kukičane, d.n., od
sintetičkih vlakana
17.71.10.90.03 Ženske sokne, čarape, pletene ili kukičane, d.n., od
prirodnih vlakana
17.71.10.90.04 Ženske sokne, čarape, pletene ili kukičane, d.n., od
sintetičkih vlakana
17.71.10.90.05 Dječije sokne i sl. čarape, pletene ili kukičane, d.n., od
prirodnih vlakana
17.71.10.90.06 Dječije sokne i sl. čarape, pletene ili kukičane, d.n., od
sintetičkih vlakana
17.72
Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda
17.72.10.33.00 Džemperi, puloveri, veste i sl., od vune i fine
životinjske dlake ≥ 50 % vune, težine ≥ 600 g
po artiklu
18
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
1000 m²
t
17.52.11.35.00 Ostali upleteni konac od vlakana biljaka tvrdog lista,
sisala, jute
17.54
Količina
prodata
Proizvodnja odjevnih predmeta; dorada i bojenje krzna
18.1
Proizvodnja kožne odjeće
18.10
Proizvodnja kožne odjeće
18.10.10.05.50 Kožne jakne i sakoi (blejzeri)
- 21 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
18.2
Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
18.21
Proizvodnja radne odjeće
18.21.11.21.00 Kompletna radna odijela, muška i dječačka, pamučna
18.21.11.26.00 Kompletna radna odijela, muška i dječačka, od
sintetičkih vlakana
18.21.11.31.00 Radne jakne i sakoi (blejzeri), muški i dječački, pamučne
18.21.12.41.00 Radne hlače, brič-hlače, itd., muške i dječačke,
pamučne
18.21.12.45.00 Radne hlače, brič-hlače, itd., muške i dječačke, od
sintetičkih i vještačkih vlakana
18.21.12.51.00 Radne hlače s naramenicama, muške i dječačke,
pamučne
18.21.21.21.00 Kompletna radna odijela, ženska i djevojačka, pamučna
18.21.30.11.00 Ostala radna odjeća, muška i dječačka, pamučna
18.21.30.15.00 Ostala radna odjeća, muška i dječačka, od sintetičkih
ili vještačkih vlakana
18.21.30.21.00 Pregače i ostala radna odjeća, ženska i djevojačka,
pamučna
18.21.30.25.00 Pregače i ostala radna odjeća, ženska i djevojačka, od
sintetičkih ili vještačkih vlakana
18.22
Proizvodnja ostale odjeće
18.22.11.10.00
18.22.12.20.00
18.22.12.30.00
18.22.12.40.00
18.22.12.50.00
18.22.14.30.00
18.22.14.40.00
18.22.14.80.00
18.22.21.15.00
Muški i dječiji kaputi, uklj. i kratke, ogrtači, pelerine
Muški i dječački kompleti (kombinacije sakoa i hlača)
Muške i dječačke jakne
Muške i dječačke hlače i brič-hlače
Muške i dječačke hlače s naramenicama i kratke hlače
Ženske i djevojačke jakne i blejzeri
Ženske i djevojačke hlače i brič-hlače
Ženske i djevojačke suknje i suknje hlače
Muške i dječačke kišne kabanice (uklj. i kratke), od
sintetičkih ili vještačkih vlakana
Muški i dječački kaputi, ogrtači, pelerine i sl., od ostalih
tekstilnih materijala
Muške i dječačke vjetrovke s kapuljačom (anorak) i dr.
vjetrovke, vindijakne, itd., pamučne
Muška i dječačka odijela, od ostalih tekstilnih
materijala, d.n.
Muške i dječačke jakne i sakoi (blejzeri), osim radnih,
pamučni
Muške i dječačke jakne i sakoi (blejzeri), osim radnih,
od ostalih materijala
Muške i dječačke hlače, brič-hlače, itd., od kordsamta
(rebrasta pamučna tkanina)
Muške i dječačke hlače, brič-hlače, itd., od denima
(gruba pamučna tkanina)
Muške i dječačke hlače, brič-hlače, itd., od ostalog
pamuka
Muške i dječačke hlače, hlače s plastronom i
naramenicama, kratke hlače (šorcevi)
Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine i sl., od
ostalih tekstilnih materijala
Ženski i djevojački kostimi, pamučni
Ženski i djevojački kostimi, od ostalih tekstilnih
materijala
Ženski i djevojački kompleti (kombinacije jakni i
suknji), pamučni
Ženski i djevojački kompleti (kombinacije jakni i
18.22.21.19.00
18.22.21.21.00
18.22.22.19.00
18.22.23.31.00
18.22.23.39.00
18.22.24.41.00
18.22.24.42.00
18.22.24.43.00
18.22.24.49.00
18.22.31.19.00
18.22.32.11.00
18.22.32.19.00
18.22.32.21.00
18.22.32.29.00
- 22 -
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
1000 m²
1000 m²
69
0
79
0
2.164
1
27.392,41
15.384,62
1000 m²
1000 m²
6
25
6
25
107
292
17.833,33
11.680,00
1000 m²
0
0
5
17.793,59
1000 m²
4
4
40
10.000,00
1000 m²
1000 m²
1000 m²
8
128
20
8
128
20
94
1.443
134
11.750,00
11.247,08
6.700,00
1000 m²
34
34
122
3.588,24
1000 m²
3
3
30
11.848,34
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
9
30
27
6
47
61
1
2
25
9
30
27
6
47
61
1
2
25
99
706
247
90
186
209
10
4
315
11.000,00
23.533,33
9.148,15
15.000,00
3.957,45
3.426,23
10.000,00
2.000,00
12.600,00
1000 m²
201
203
1.224
6.029,56
1000 m²
19
17
693
40.764,71
1000 m²
39
39
1.800
46.153,85
1000 m²
47
42
751
17.880,95
1000 m²
36
31
520
16.774,19
1000 m²
19
15
432
28.800,00
1000 m²
5
5
10
2.000,00
1000 m²
22
22
152
6.909,09
1000 m²
14
16
554
34.625,00
1000 m²
12
14
521
37.753,62
1000 m²
1000 m²
7
17
6
13
255
404
40.476,19
30.910,48
1000 m²
1
1
40
33.057,85
1000 m²
2
5
178
32.962,96
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
18.22.33.31.00
18.22.33.39.00
18.22.34.71.00
18.22.34.76.00
18.22.34.78.00
18.22.34.79.00
18.22.34.81.00
18.22.34.86.00
18.22.34.89.00
18.22.35.41.00
18.22.35.42.00
18.22.35.43.00
18.22.35.44.00
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
suknji), od ostalih materijala
Ženske i djevojačke jakne, pamučne
Ženske i djevojačke jakne, od ostalih materijala
Ženske i djevojačke haljine, pamučne
Ženske i djevojačke haljine, od sintetičkih vlakana
Ženske i djevojačke haljine, svilene
Ženske i djevojačke haljine, od ostalih tkanina, d.n.
Ženske i djevojačke suknje i suknje hlače, pamučne
Ženske i djevojačke suknje i suknje hlače, od
sintetičkih vlakana
Ženske i djevojačke suknje i suknje hlače, od ostalih
tkanina, d.n.
Ženske i djevojačke hlače, brič-hlače, itd., od
kordsamta (rebrasta pamučna tkanina), d.n.
Ženske i djevojačke hlače, brič-hlače, itd., od denima
(gruba pamučna tkanina), d.n.
Ženske i djevojačke hlače, brič-hlače, itd., od ostalog
pamuka
Ženske i djevojačke hlače, brič-hlače, itd., od vune ili
fine životinjske dlake
18.22.35.47.00 Ženske i djevojačke hlače, brič-hlače, itd., od
vještačkih vlakana
18.22.35.59.00 Ženske i djevojačke hlače s naramenicama, od ostalih
tekstilnih materijala
18.22.35.69.00 Ženske i djevojačke hlače, brič-hlače, hlače s
naramenicama, kratke hlače, itd., d.n.
18.23
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
16
2
3
1
0
0
4
1
13
1
2
1
0
1
3
1
460
24
79
47
15
22
83
28
35.330,26
20.000,00
38.916,26
34.057,97
88.235,29
24.175,82
31.679,39
26.923,08
1000 m²
5
4
110
26.252,98
1000 m²
1
1
18
21.176,47
1000 m²
109
109
223
2.045,87
1000 m²
12
9
308
35.240,27
1000 m²
2
2
28
14.000,00
1000 m²
6
1.793
86
47,97
1000 m²
2
1
36
36.000,00
1000 m²
1
1
15
15.000,00
t
t
1000 m²
2
1
14
2
1
14
145
15
175
62.231,76
30.000,00
12.500,00
1000 m²
1000 m²
35
9
36
9
98
26
2.748,18
2.888,89
1000 m²
2
2
18
9.000,00
1000 m²
3
3
9
3.557,31
1000 m²
48
49
271
5.579,92
1000 m²
36
36
343
9.423,08
1000 m²
1
1
14
20.289,86
1000 m²
10
5
49
10.061,60
1000 m²
1000 m²
1000 m²
5
4
24
5
4
18
25
17
60
5.000,00
4.250,00
3.291,28
1000 m²
1000 m²
t
5
0
0
4
0
1
16
79
3
4.123,71
197.500,00
3.000,00
t
1
1
50
50.000,00
1000 m²
m²
127
75
127
92
132
270
1.039,37
2.934,78
Proizvodnja rublja
18.23.14.20.00 Ženske i djevojačke slip gaćice i ostale gaćice
18.23.14.40.00 Ženski i djevojački kućni ogrtači, negližei, itd.
18.23.21.15.00 Muške i dječačke košulje, od sintetičkih ili vještačkih
vlakana
18.23.22.21.00 Muške i dječačke slip gaće i ostale gaće, pamučne
18.23.22.31.00 Muške i dječačke košulje za spavanje i pidžame,
pamučne
18.23.22.39.00 Muške i dječačke košulje za spavanje i pidžame, od
ostalih tekstilnih materijala
18.23.22.41.00 Muške i dječačke potkošulje bez rukava, ... kućni
ogrtači, itd., pamučni
18.23.23.11.00 Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze,
pamučne
18.23.23.15.00 Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze od
sintetičkih ili vještačkih vlakana
18.23.23.18.00 Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze,
svilene
18.23.23.19.00 Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, od
ostalih tekstilnih materijala
18.23.24.31.00 Ženske i djevojačke spavaćice i pidžame, pamučne
18.23.24.51.00 Ženske i djevojačke podsuknje, kombinei i sl., pamučne
18.23.24.61.00 Ženske i djevojačke kućne haljine i sl.; gaćice, itd.,
pamučne
18.23.24.71.00 Ženske i djevojačke potkošulje, body i sl., pamučni
18.23.25.30.00 Grudnjaci (uklj. pletene ili kukičane)
18.23.25.70.00 Naramenice, podvezice za čarape i sl. (uklj. pletene ili
kukičane)
18.23.30.30.00 T-majice, pamučne
18.24
Količina
prodata
Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i galanterije, d.n.
18.24.11.05.50 Pelene za dojenčad i malu djecu, pletene ili kukičane
18.24.14.90.00 Ostali pribor za odijevanje
- 23 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
18.24.21.00.00 Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad i malu djecu od
tkanine
18.24.22.15.00 Muška i dječačka sportska odjeća, od sintetičkih ili
vještačkih vlakana
18.24.22.25.00 Ženska i djevojačka sportska odjeća, od sintetičkih ili
umjetnih vlakana
18.24.22.29.00 Ženska i djevojačka sportska odjeća, od ostalih vlakana
18.24.23.38.00 Šalovi, marame, velovi itd., od svile ili otpadaka od
18.24.31.73.00 Zaštitne rukavice, svih oblika, d.n., od kože
18.24.31.75.00 Ostale rukavice, svih oblika, d.n., od kože
18.24.32.10.00 Odjeća, konfekcionisana, od trikotažnih tkanina
18.24.43.35.00 Šeširi i druga pokrivala za glavu, d.n.
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
1000 m²
34
38
214
5.631,58
1000 m²
79
74
358
4.862,02
1000 m²
3
3
21
7.000,00
1000 m²
1000 m²
m²
m²
1000 m²
1000 m²
8
0
22.076
1.662
130
4
8
0
22.040
912
131
4
282
1
614
75
295
74
35.250,00
23.809,52
27,86
82,24
2.251,91
17.078,24
1000 m²
5
4
149
37.250,00
m²
997
1.027
30
29,21
18.3
Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna
18.30
Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna
18.30.11.30.00 Štavljena ili obrađena krzna zečeva i ovaca,
nesastavljena
18.30.12.30.02 Ostala odjeća od prirodnog krzna
Količina
prodata
DC
PROIZVODNJA KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE
19
Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kofera, ručnih torbi, sedlarskih i saračkih proizvoda i obuće
19.1
Štavljenje i obrada kože
19.10
Štavljenje i obrada kože
19.10.20.22.50 Cijela štavljena goveđa koža i koža kopitara, obrađena
nakon štavljenja, za obuću
19.10.20.29.50 Cijela štavljena goveđa koža i koža kopitara, obrađena
nakon štavljenja, za ostale namjene
19.10.20.71.50 Ostala goveđa i teleća koža, obrađena nakon
štavljenja, d.n., za odjeću
19.10.31.51.50 Ovčija i janjeća koža, obrađena nakon štavljenja, za
odjeću
19.10.31.59.50 Ovčja i janjeća koža, obrađena nakon štavljenja, za
ostale namjene
1000 m²
53
52
1.696
32.615,38
1000 m²
5
5
268
52.343,75
1000 m²
14
7
261
37.285,71
1000 m²
31
12
263
21.916,67
1000 m²
78
73
683
9.356,16
19.2
Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda
19.20
Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda
19.20.12.20.00 Ručne torbice
19.20.12.30.00 Novčanici, lisnice i dr. proizvodi, za džep ili ručnu torbicu
19.20.12.50.00 Aktovke, mape, kutije za nakit i sl., d.n.
19.3
Proizvodnja obuće
19.30
Proizvodnja obuće
19.30.12.35.00
19.30.13.51.00
19.30.13.52.00
19.30.13.53.00
19.30.13.62.00
19.30.13.70.00
19.30.14.45.00
Obuća za ulicu, s gornjim dijelom od plastike
Muška obuća za ulicu, s gornjim dijelom od kože
Ženska obuća za ulicu, s gornjim dijelom od kože
Dječija obuća za ulicu, s gornjim dijelom od kože
Ženske sandale, s gornjim dijelom od kože
Papuče, s gornjim dijelom od kože
Ostala obuća s gumenim, plastičnim ili kožnim đonom i
gornjim dijelom od tekstila, osim sportske i kućne obuće
19.30.21.50.00 Skijaške čizme, s gornjim dijelom od kože
19.30.31.50.00 Obuća s metalnom kapicom i gornjim dijelom od kože
19.30.40.65.00 Gornji dio obuće i dijelovi (osim čvrstih uložaka), od kože
- 24 -
1000 m²
1000 m²
kom
72
3
418.567
74
3,4
406.567
348
118
1.460
4.734,69
34.705,88
3,59
1000 pari
1000 pari
1000 pari
1000 pari
1000 pari
1000 pari
1000 pari
13
55
270
0
2
25
2
13
54
286
0
2
40
2
282
2.214
5.286
5
100
629
31
21.692,31
40.742,72
18.468,31
12.500,00
50.000,00
15.725,00
15.500,00
1000 pari
1000 pari
1000 pari
6
14
128
6
13
128
351
796
498
58.500,00
61.230,77
3.890,63
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
DD
PROIZVODNJA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA
20
Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim nameštaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih
materijala
20.1
Proizvodnja rezane građe; impregnacija drveta
20.10
Proizvodnja rezane građe; impregnacija drveta
20.10.10.10.01
20.10.10.31.01
20.10.10.31.03
20.10.10.31.04
20.10.10.33.01
20.10.10.33.02
20.10.10.33.03
20.10.10.35.01
Željeznički i tramvajski pragovi od hrasta, neimpregnisani
Rezana građa smreke i jele, prstasto spojena
Krojeni smrekovi i jelovi elementi, prstasto spojeni
Krojeni elementi ostalih četinara, prstasto spojeni
Rezana građa četinara svih vrsta, neobrađena
Rezana građa četinara, blanjana ili brušena
Grubo krojeni elementi četinara, blanjani ili brušeni
Rezana građa smreke (Picea abies Karst.) i jele (Abies
alba Mill.), neobrađena
Rezana građa smreke (Picea abies Karst.) i jele (Abies
alba Mill.), blanjana ili brušena
Grubo krojeni elementi smreke (Picea abies Karst.) i
jele (Abies alba Mill.), blanjani ili brušeni
Rezana građa bora: Pinus sylvestris L., neobrađeni
Grubo krojeni elementi bora: Pinus sylvestris L.
Rezana građa četinara: kratice do 125 cm duge i 6 do
12,5 mm debele; rezana građa, d.n.
Hrastova građa, prstasto spojena
Bukova građa, prstasto spojena
Jasenova građa, prstasto spojena
Grubo krojeni hrastovi elementi, prstasto spojeni
Grubo krojeni bukovi elementi, prstasto spojeni
Grubo krojeni jasenovi elementi, prstasto spojeni
Grubo krojeni elementi ostalih tvrdih lišćara, prstasto
spojeni
Rezana građa ostalih mekih lišćara, prstasto spojena
Grubo krojeni elementi ostalih mekih lišćara, prstasto
spojeni
Rezana građa hrasta, neobrađena
Rezana građa bukve, neobrađena
Rezana građa jasena, neobrađena
Rezana građa ostalih tvrdih lišćara, neobrađena
Grubo krojeni hrastovi elementi, neobrađeni
Grubo krojeni bukovi elementi, neobrađeni
Grubo krojeni jasenovi elementi, neobrađeni
Grubo krojeni elementi ostalih tvrdih lišćara, neobrađeni
Rezana građa ostalih mekih lišćara, neobrađena
Grubo krojeni elementi ostalih mekih lišćara, neobrađeni
Hrastova građa, blanjana ili brušena
Bukova građa, blanjana ili brušena
Jasenova građa, blanjana ili brušena
Građa ostalih tvrdih lišćara, blanjana ili brušena
Grubo krojeni hrastovi elementi, blanjani ili brušeni
Grubo krojeni bukovi elementi, blanjani ili brušeni
Grubo krojeni jasenovi elementi, blanjani ili brušeni
Grubo krojeni elementi ostalih tvrdih lišćara, blanjani ili
brušeni
Građa ostalih meki lišćara, blanjana ili brušena
Grubo krojeni elementi ostalih mekih lišćara, blanjani ili
brušeni
Blokovi, trake i frize za parket, od egzota, nesastavljeni
Blokovi, trake i frize za parket od hrasta
20.10.10.35.02
20.10.10.35.03
20.10.10.37.01
20.10.10.37.03
20.10.10.39.00
20.10.10.53.51
20.10.10.53.52
20.10.10.53.53
20.10.10.53.55
20.10.10.53.56
20.10.10.53.57
20.10.10.53.58
20.10.10.53.62
20.10.10.53.64
20.10.10.59.51
20.10.10.59.52
20.10.10.59.53
20.10.10.59.54
20.10.10.59.55
20.10.10.59.56
20.10.10.59.57
20.10.10.59.58
20.10.10.59.62
20.10.10.59.64
20.10.10.59.65
20.10.10.59.66
20.10.10.59.67
20.10.10.59.68
20.10.10.59.71
20.10.10.59.72
20.10.10.59.73
20.10.10.59.74
20.10.10.59.76
20.10.10.59.78
20.10.10.73.00
20.10.10.77.00
- 25 -
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
1.194
2.274
8.272
38
138.374
3.399
695
430.309
1.129
1.427
8.301
46
130.893
3.332
644
415.195
780
311
2.141
11
28.920
740
161
91.202
690,69
217,94
257,92
239,13
220,94
222,09
250,00
219,66
m³
10.579
10.521
3.469
329,72
m³
6.977
5.577
2.675
479,65
m³
m³
m³
9.430
2.522
215
9.472
2.518
235
2.675
257
41
282,41
102,07
174,47
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
292
160
81
1.242
2.510
35
356
205
160
36
1.152
2.490
35
354
120
385
39
1.313
1.254
46
182
585,37
2.406,25
1.083,33
1.139,76
503,61
1.314,29
514,12
m³
m³
75
643
75
601
58
287
773,33
477,54
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
21.128
591.383
2.518
5.130
6.037
42.371
94
556
3.365
548
1.605
11.071
14
145
1.975
2.051
10
1.555
16.295
193.597
2.220
1.896
5.484
36.404
92
411
1.810
827
1.376
9.773
14
165
1.900
2.056
0
1.214
9.232
66.072
899
1.157
3.451
17.937
86
419
478
690
1.091
5.587
8
52
1.282
1.407
0
509
566,56
341,29
404,95
610,23
629,32
492,72
933,59
1.019,46
264,09
834,34
793,11
571,68
571,43
315,15
674,74
684,34
0,00
419,28
m³
m³
199
131
175
131
106
107
605,71
816,79
m³
m³
585
6.384
596
6.183
149
3.005
250,00
486,04
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
20.10.21.10.01 Letvice i sl. za okvire za slike, dekoraciju, namještaj,
..., kontinuirano oblikovane, nesastavljene
20.10.21.10.02 Ostala rezana građa četinara, kontinuirano oblikovana,
nesastavljena
20.10.21.53.01 Letvice i sl. za okvire za slike, dekoraciju, namještaj,
..., kontinuirano oblikovane, nesastavljene
20.10.21.53.02 Ostala rezana građa lišćara i egzota, kontinuirano
oblikovana, nesastavljena, uklj. trake
20.10.21.55.01 Bukove frize
20.10.21.55.02 Jasenove frize
20.10.23.03.01 Iverje, sječke i sl. od četinara za reprodukciju
20.10.23.03.02 Iverje, sječke i sl. od četinara za ogrjev
20.10.23.05.01 Iverje, sječke i sl. od lišćara i egzota za reprodukciju
20.10.23.05.02 Iverje, sječke i sl. od lišćara i egzota za ogrjev
20.10.31.15.00 Stupovi od četinara, injektirani ili drugačije
impregnisani, dužine 6-18 m obima 65-90 cm
20.10.32.00.01 Željeznički i tramvajski pragovi od hrasta, impregnisani
20.10.40.05.00 Piljevina
20.10.40.09.00 Otpaci i ostaci od drveta (uklj. aglomerirane)
8.036
7.956
2.786
350,18
m³
26.164
25.827
8.688
336,39
m³
1.182
1.182
996
842,64
m³
1.811
1.753
565
322,30
m³
m³
t
t
t
t
m³
22.623
75
1.250
492
828
254
130
2.271
71
1.134
492
831
252
130
522
28
103
25
80
7
25
229,86
394,37
90,83
50,83
96,27
27,79
192,31
m³
t
t
54
102
5.174
63
0
5.049
19
0
121
301,59
0,00
23,97
Proizvodnja furnira, šper-ploča, panel ploča, iverica i sličnih ploča i tabli
20.20
Proizvodnja furnira, šper-ploča, panel ploča, iverica i sličnih ploča i tabli
- 26 -
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
m³
20.2
20.20.11.05.01 Neoplemenjene šper-ploče s jednim ili više vanjskih
slojeva, d.n., osim od četinara, debljine lista ≤ 6mm
20.20.11.05.02 Oplemenjene šper-ploče s jednim ili više vanjskih
slojeva, d.n., osim od četinara, debljine lista ≤ 6mm
20.20.11.09.01 Neoplemenjene šper-ploče, debljine lista ≤ 6 mm, d.n.
20.20.11.09.02 Oplemenjene šper-ploče, debljine lista ≤ 6 mm, d.n.
20.20.12.33.02 Ostale oplemenjene šper-ploče, furnirane ploče ..., s
najmanje jednim listom iverice i vanjskim listom od
lišćara ili egzota
20.20.12.35.01 Ostale neoplemenjene šper-ploče, furnirane ploče, s
vanjskim listom od lišćara ili egzota: blok, letvice, lajsne
20.20.12.35.02 Ostale oplemenjene šper-ploče ili furnirane ploče, s
vanjskim listom od lišćara ili egzota: blok, letvice, lajsne
20.20.12.39.01 Ostale neoplemenjene šper-ploče ili furnirane ploče, s
najmanje jednim vanjskim slojem od lišćara ili egzota
20.20.12.55.01 Ostale neoplemenjene šper-ploče, furnirane ploče i sl.,
sa središnjicom od drveta (blok, letve, lajsne)
20.20.12.55.02 Ostala oplemljena šper-ploča, furnirane ploče
20.20.13.39.02 Oplemenjene iveraste ploče i slične ploče od drveta,
ostale
20.20.14.13.00 Ploče vlaknatice, gustoće > 0,8 g/cm³, neobrađene i
površinski neoplemenjene
20.20.21.13.01 Listovi furnira i listovi za šper-ploče od hrasta, prstasto
slijepljeni, blanjani ili brušeni, debljine ≤ 6 mm
20.20.21.13.03 Listovi furnira i listovi za šper-ploče, od bukve,
prstasto slijepljeni, blanjani ili brušeni, debljine ≤ 6 mm
20.20.21.17.02 Listovi furnira i listovi za šper-ploče, itd., od bukve,
debljine > 1 ali ≤ 6 mm
20.20.21.17.06 Listovi furnira i listovi za šper-ploče, itd., od četinara,
debljine > 1mm ali ≤ 6mm
20.20.21.19.02 Ostali listovi furnira i listovi za šper-ploče, itd., od
bukve, debljine ≤ 1 mm
20.20.22.00.00 Zgusnuto drvo, u blokovima, pločama, trakama ili
profilima
Količina
prodata
m³
2.367
2.521
3.277
1.299,88
m³
179
198
205
1.035,35
m³
m³
m³
71
685
2.214
96
714
2.285
112
819
1.710
1.164,48
1.147,01
748,36
m³
0
16
21
1.312,50
m³
611
604
1.027
1.700,33
m³
4.381
5.027
7.042
1.400,82
m³
907
840
1.008
1.200,00
m³
m³
2.832
168
218
168
247
182
1.133,03
1.086,31
m³
1.544
2.081
777
373,38
m³
0
40
41
1.025,00
m³
11.678
3.381
2.383
704,82
m³
38
53
202
3.835,20
m³
437
209
95
454,55
m³
458
409
900
2.200,49
m³
4.105
4.031
7.188
1.783,18
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
20.3
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
20.30
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
20.30.11.10.01
20.30.11.10.02
20.30.11.10.03
20.30.11.10.04
20.30.11.10.05
20.30.11.53.51
20.30.11.59.52
20.30.11.59.53
20.30.11.59.54
20.30.11.59.56
20.30.11.59.57
20.30.11.59.58
20.30.12.19.01
20.30.12.19.02
20.30.12.19.03
20.30.12.19.04
20.30.12.19.05
20.30.12.19.06
20.30.12.19.08
20.30.12.30.00
20.30.13.03.50
20.30.13.05.50
20.30.13.09.50
20.30.20.00.01
20.30.20.00.04
Prozori s nevezanim krilima i njihovi okviri, od drveta
Prozori s vezanim krilima i njihovi okviri, od drveta
Krovni prozori, od drveta
Francuski prozori i njihovi okviri, od drveta
Ostali prozori i njihovi okviri, od drveta
Vanjska ulazna vrata i njihovi okviri i pragovi, od
drveta, blanjani
Balkonska vrata i njihovi okviri i pragovi, od drveta,
blanjani
Unutrašnja vrata (bez okvira) i njihovi pragovi, blanjani
Okviri za unutrašnja vrata, blanjani
Krila za vrata, blanjana
Slijepi okviri, blanjani
Vrata i njihovi okviri i pragovi, d.n., od drveta, blanjani
Vanjska ulazna vrata i njihovi okviri i pragovi, od
drveta, obrađena
Balkonska vrata i njihovi okviri i pragovi, od drveta,
obrađeni
Unutrašnja vrata (bez okvira) i pragovi, obrađeni
Okviri za unutrašnja vrata, obrađeni
Krila za vrata, obrađena
Vrata i njihovi okviri i pragovi, d.n., od drveta, obrađeni
Vanjska ulazna vrata i njihovi okviri i pragovi od
drveta, ostala
Balkonska vrata i njihovi okviri i pragovi, od drveta, ostala
Unutrašnja vrata (bez okvira) i pragovi, ostali
Okviri za unutrašnja vrata, ostali
Krila za vrata, ostala
Slijepi okviri, ostali
Vrata i njihovi okviri i pragovi, d.n., od drveta, ostali
Hrastov parket, masiv
Bukov parket, masiv
Ostali parket, masiv
Hrastov lamel parket (bez podloge)
Bukov lamel parket (bez podloge)
Hrastov lamel parket, s podlogom
Ostali lamel parket, bez podloge i sa podlogom
Oplata za betonske radove u građevinarstvu, od drveta
Građevinska stolarija i elementi od drveta, za zidove
Građevinska stolarija i elementi od drveta, za stepeništa
Građevinska stolarija i elementi od drveta, ostali
Stambene kuće od drveta
Ostale kuće od drveta
20.4
Proizvodnja ambalaže od drveta
20.40
Proizvodnja ambalaže od drveta
20.40.11.33.00
20.40.11.35.00
20.40.12.13.05
20.40.12.13.06
20.40.12.13.07
Ravne palete od drveta
Boks palete i ostala utovarena ambalaža, od drveta
Ambalaža od rezanog drveta mekih lišćara
Sanduci i dijelovi od rezanog drveta četinara
Sanduci i dijelovi od rezanog drveta lišćara i egzota
20.5
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta i proizvodnja predmeta od plute, slame i pletarskih materijala
20.51
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta
20.30.11.53.52
20.30.11.53.53
20.30.11.53.54
20.30.11.53.56
20.30.11.53.57
20.30.11.53.58
20.30.11.55.51
20.30.11.55.52
20.30.11.55.53
20.30.11.55.54
20.30.11.55.56
20.30.11.55.58
20.30.11.59.51
20.51.11.00.05 Ostali alati, držalice i dr. dijelovi alata, od drveta
kom
kom
kom
kom
kom
kom
16.266
24.832
0
49
28.216
1.045
18.663
24.335
39
49
28.508
1.154
3.574
4.497
5
15
4.257
286
191,50
184,80
128,21
306,12
149,33
247,83
kom
2.818
3.174
774
243,86
kom
kom
kom
kom
kom
kom
14.673
6.864
5.259
1.200
15.192
2.000
14.730
7.090
4.659
1.200
13.280
2.074
1.660
360
292
32
2.013
898
112,70
50,78
62,67
26,67
151,58
432,98
kom
2.008
2.004
661
329,84
kom
kom
kom
kom
kom
2.477
1.664
7.805
18.583
2.917
2.596
1.968
7.893
18.581
2.918
262
124
659
2.186
665
100,92
63,01
83,49
117,65
227,90
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
t
t
t
m²
m²
34
80
152
5.324
550
3.261
166.098
234.430
18.499
43.572
7.362
59.601
1.154
8.708
0
2
494
18.960
878
78
240
158
4.237
550
3.525
171.100
235.686
18.243
42.288
9.334
63.460
1.550
8.708
0
2
481
18.397
878
20
19
3
165
65
690
3.791
3.333
304
739
80
931
23
103
2
20
623
8.288
326
256,41
79,17
18,99
38,94
118,18
195,74
22,16
14,14
16,66
17,48
8,57
14,67
14,84
11,83
0,00
8.163,27
1.295,24
450,51
371,30
kom
kom
m³
m³
m³
59.906
51.065
4.159
96
2.626
58.432
50.105
3.937
102
2.626
672
552
1.042
119
1.019
11,50
11,02
264,67
1.166,67
388,04
1000 kom
- 27 -
1.888
1.743
853
489,39
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
20.51.14.55.50 Mrtvački sanduci od drveta
20.51.14.59.54 Proizvodi od drveta, d.n., ostali
20.52
1000 kom
1000 kom
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
2
18
2
18
583
155
385.327,16
8.637,98
t
43
42
121
2.880,95
t
14
14
17
1.214,29
Proizvodnja predmeta od plute, slame i pletarskih materijala
20.52.15.70.00 Korparski, pletarski i ostali proizvodi od biljnoga
materijala
20.52.15.90.00 Ostali proizvodi pletarstva (osim od biljnoga materijala
i lufe)
DE
Količina
prodata
PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA; IZDAVAČKA I
ŠTAMPARSKA DJELATNOST
21
Proizvodnja celuloze, papira i prozvoda od papira
21.1
Proizvodnja celuloze, papira i kartona
21.12
Proizvodnja papira i kartona
21.12.21.90.00 Papir za upotrebu u domaćinstvu: ostali
21.12.23.33.00 Ostali kraftpapir i karton, mase ≤ 150 g/m²
21.12.23.35.00 Ostali kraftpapir i karton, mase > 150 g/m², ali
< 225 g/m²
21.12.24.00.00 Poluhemijski papir za valoviti (srednji) sloj valovite
ljepenke
21.12.30.40.00 Filc papir i filc karton
21.12.57.30.00 Ostali papir neprekinutoga oblika
t
t
t
31.566
2.287
31.662
23.255
1.241
9.720
34.663
1.064
5.006
1.490,56
857,37
515,02
t
2.224
1.687
2.076
1.230,59
t
t
15
31
13
25
143
99
11.000,00
3.960,00
t
t
13.341
892
9.241
902
7.624
1.957
825,02
2.169,62
t
t
176
2.002
176
2.009
492
5.224
2.795,45
2.610,25
t
t
t
t
t
t
t
745
6.946
40
382
260
105
22
704
6.567
40
382
261
79
22
1.976
11.133
112
522
435
261
132
2.806,82
1.695,27
2.800,00
1.366,49
1.666,67
3.303,80
6.000,00
t
t
1.808
30
1.813
33
6.282
164
3.464,98
4.969,70
21.2
Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
21.21
Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
21.21.11.00.00 Valoviti papir i karton (ljepenka), uklj. i bušeni
21.21.12.30.01 Vreće i vrećice, sa širinom osnove ≥ 40 cm, od
natronskoga papira
21.21.12.30.02 Vreće i vrećice, sa širinom osnove ≥ 40 cm, ostale
21.21.12.50.01 Vreće i vrećice uklj. i tuljke, ostale, d.n., od
natronskoga papira
21.21.12.50.02 Vreće i vrećice uklj. i tuljke, d.n., ostale
21.21.13.00.00 Kutije i ostala anbalaža od valovitoga papira ili kartona
21.21.14.01.51 Složiva ambalaža, za tekućine: tetrapak
21.21.14.03.51 Složiva ambalaža, od ljepenke: kutije
21.21.14.05.51 Složiva ambalaža, od čvrstog kartona: kartonske kutije
21.21.14.09.50 Složiva ambalaža od papira, ljepenke ili kartona, ostala
21.21.15.35.50 Vrećice, korice za gramafonske ploče, meka
ambalaža,..., od papira ili kartona
21.21.15.39.50 Ostala papirna i kartonska ambalaža, d.n.
21.21.15.50.01 Kartonska ambalaža za kancalarije, trgovine i sl.
namjene, d.n.., albumi, registratori, fascikli
21.22
Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe
21.22.11.10.00 Toaletni papir
21.22.11.33.00 Džepne maramice, listići za skidanje šminke, ... od
svilenog papira
21.22.11.35.00 Ručnici od papira, celulozne vate ili celuloznih traka
21.22.11.50.00 Stolnjaci i salvete od papira, celulozne vate ili
celuloznih traka
t
t
6.812
673
6.513
666
12.202
1.641
1.873,63
2.463,96
t
t
5
940
6
911
10
2.137
1.666,67
2.345,77
21.23.11.15.00 Samokopirajući papir (osim onoga širine veće od 36 cm
- 21.12.55.50.00)
t
71
70
490
7.000,00
21.23.11.30.00 Samoljepljivi papir, u rolama ili trakama
21.23.12.30.00 Poštanske omotnice (koverte)
21.23.13.55.00 Papir za kancalarijske mašine, u rolama ili trakama
t
t
t
11
2
101
11
2
101
62
28
559
5.636,36
11.666,67
5.534,65
21.23
21.25
Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n.
- 28 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
21.25.12.35.00 Štampane etikete, od papira ili kartona, svih vrsta,
samoljepljive
21.25.12.39.00 Štampane etikete, od papira ili kartona, svih vrsta
(osim samoljepljivih), ostale
21.25.14.99.50 Ostali proizvodi od papira i kartona, d.n.
22
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
352
350
2.229
6.375,13
t
726
726
3.255
4.483,47
t
87
87
335
3.850,57
Izdavačka djelatnost, štampanje i umnožavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa
22.1
Izdavačka djelatnost
22.11
Izdavanje knjiga
22.11.10.00.00 Štampane knjige, brošure, leci i sl.štampani materijal u
pojedinim listovima
22.11.20.10.00 Ostale štampane knjige, brošure i sl. štampani
materijal: školske knjige
22.11.20.20.00 Ostale štampane knjige, brošure, i sl.štampani
materijal, knjige za djecu
22.11.20.30.00 Ostale štampane knjige, brošure i sl. štampani
materijal: lijepa književnost
22.11.20.40.00 Ostale štampane knjige, brošure i sl. štampani
materijal: društvene nauke
22.11.20.50.00 Ostale štampane knjige, brošure i sl. štampani
materijal: nauka i tehnologija
22.11.20.63.50 Nacionalni, regionalni, lokalni imenici: telefonski,
teleks, telefaks, u tvrdom ili mekom povezu
22.11.20.69.50 Štampane knjige, brošure, leci i sl. štampani materijal,
albumi i knjige za djecu, u tvrdom ili mekom povezu
kom
10.839.553
10.839.553
2.704
0,25
kom
1.470.573
1.401.525
5.031
3,59
kom
20.835
18.451
183
9,92
kom
152.487
152.819
516
3,38
kom
55.500
55.500
251
4,52
kom
0
9
2
222,22
kom
213.716
213.716
368
1,72
kom
1.631.795
1.631.625
1.891
1,16
kom
14.428.935
10.634.285
9.284
0,87
kom
kom
4.125.656
3.069.139
4.125.656
2.337.359
1.799
2.984
0,44
1,28
kom
kom
2.400
20.600
784
22.066
8
75
10,20
3,40
kg
kg
20.300
37.004
20.300
37.710
19
336
0,94
8,91
ef. sati
73.446
73.446
3.905
53,17
22.22.11.00.00 Poštanske marke, biljezi, formulari, čekovi, banknote,
akcije, dionice i sl. dokumenti
kg
93.400
93.400
981
10,50
22.22.12.30.00
22.22.12.55.50
22.22.12.59.50
22.22.13.03.50
22.22.13.05.50
kg
kg
kg
kg
kg
151.900
64.811
135.523
260.087
3.777
151.900
64.811
135.033
261.033
3.777
478
1.759
1.013
1.022
46
3,15
27,14
7,50
3,92
12,18
kg
58.216
58.216
394
6,77
kg
1.277.883
1.280.393
4.039
3,15
22.12
Izdavanje novina
22.12.10.00.00 Novine, časopisi i ostale periodične publikacije koje
izlaze najmanje četiri puta sedmično
22.13
Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
22.13.10.05.50 Novine koje izlaze manje od četiri puta sedmično
22.13.10.09.50 Časopisi i ostale periodične publikacije koje izlaze
manje od četiri puta sedmično
22.14
Izdavanje zvučnih zapisa
22.14.11.53.50 Kompakt diskovi, sa zabilježenim zvukom, promjera 12 cm
22.14.12.50.00 Magnetne trake, sa zabilježenim zvukom, širine > 4 mm,
ali < 6,5 mm
22.15
Ostala izdavačka djelatnost
22.15.11.55.50 Čestitke, sažalnice.......s omotnicom
22.15.13.50.00 Kalendari svih vrsta, štampani uklj. kalendarske blokove
22.2
Štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem
22.21
Štampanje novina
22.21.10.00.00 Štampanje novina, časopisa i ostalih periodičnih
publikacija koje izlaze najmanje četiri puta sedmično
22.22
Štampanje, d.n.
Trgovački katalozi
Ostali štampani reklamni materijal
Ostali štampani reklamni materijal, ostali
Ostali štampani materijal u neprekinutoj formi, štampani
Vozne karte, ulaznice i karte za priredbe, tiket lutrije i
ostale ulaznice
22.22.13.07.50 Ostali štampani materijal, za poslovne i lične svrhe
(isklj. kontinuirane)
22.22.13.09.50 Ostali štampani materijal, ostali
- 29 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
22.22.20.13.00 Registri, knjige računa, narudžbi i primitka, od papira i
kartona
22.22.20.15.00 Notesi, blokovi za pisanje i memorandum blokovi
(osim kalendara)
22.22.20.17.00 Dnevnici (agende)
22.22.20.19.00 Ostali dnevnici i slični proizvodi, d.n.
22.22.20.30.00 Bilježnice (vježbanke)
22.22.20.50.00 Povezi za knjige (osim omota za knjige), mape za
spise, fascikli za spise od papira i kartona
22.22.20.75.00 Poslovni obrasci u više primjeraka i setovi s umetkom
karbon papira, kontinuirani
22.22.20.79.00 Poslovni obrasci u više primjeraka i setovi s umetkom
karbon papira, ostali
22.22.20.90.00 Podloge za pisanje, omoti za knjige i ostali proizvodi od
papira
22.22.31.00.00 Štampanje brošura, dječijih slikovnica, knjiga za
bojenje i muzičkih nota štampanih ili u rukopisu
22.22.32.25.50 Štampanje novina koje izlaze manje od četiri puta
sedmično
22.22.32.29.50 Štampanje časopisa i periodičnih publikacija koje izlaze
manje od četiri puta sedmično
22.22.32.50.00 Štampanje kalendara svih vrsta, uklj. kalendare s
listovima za trganje (kalendarske blokove)
22.22.32.90.00 Ostalo štampanje, d.n.
22.23
kg
377.463
349.310
2.213
6,34
kg
379.355
376.203
2.232
5,93
kg
kg
kg
kg
1.222
5.000
225.116
2.589
1.222
5.000
290.339
2.589
16
24
1.075
14
13,09
4,80
3,70
5,41
kg
465.479
454.624
2.355
5,18
kg
278.365
278.161
1.121
4,03
kg
2.021
2.021
9
4,45
ef. sati
26.453
26.453
1.407
53,19
ef. sati
70.596
70.596
3.754
53,18
ef. sati
47.592
47.592
2.481
52,13
ef. sati
1.487
1.487
59
39,68
ef. sati
26.000
26.000
516
19,85
ef. sati
18.050
18.050
162
8,98
ef. sati
5.000
5.000
60
12,00
ef. sati
19.119
19.119
354
18,52
Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem
22.24.20.05.50 Ploče za offsetnu štampu sa štampanjem slike
22.25
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Knjigovezački radovi
22.23.10.10.00 Knjigoveštvo i dovršavanje knjiga i sl. proizvoda
(previjanje, slaganje, lijepljenje, šivanje, obrezivanje,
ukoričavanje)
22.24
Količina
prodata
Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem
22.25.10.00.00 Ostale usluge u vezi s štampanjem
DF
PROIZVODNJA KOKSA, DERIVATA NAFTE I NUKLEARNOG GORIVA
23
Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva
23.1
Proizvodnja proizvoda koksovanja
23.10
Proizvodnja proizvoda koksovanja
23.10.10.33.00 Metalurški koks
23.10.20.10.00 Katran iz kamenoga uglja
23.2
Proizvodnja derivata nafte
23.20
Proizvodnja derivata nafte
23.20.11.21.00
23.20.11.30.00
23.20.13.31.00
23.20.13.33.00
23.20.14.30.01
23.20.15.10.04
23.20.17.33.02
23.20.18.11.00
23.20.18.13.00
23.20.18.15.00
23.20.18.21.00
23.20.18.22.00
23.20.18.27.00
23.20.18.28.00
Bezolovni motorni benzin, do 95 oktana
Motorni benzin, sa sadržajem olova
Specijalni benzin (ekstrakcijski i sl.)
White špirit
Kerozin (petrolej), za rasvjetu
Plinska dizelska goriva, D2S
Srednje loživo ulje, standardno, sa > 1 % S
Bazna ulja
Ležišna ulja (rafinat)
Vretenska ulja (rafinat)
Motorna ulja
Ulja za diferencijale i mjenjače
Kompresorsko ulje
Osovinsko ulje
- 30 -
t
t
220.800
8.941
195.818
4.048
38.772
679
198,00
167,74
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
83
845
0
0
25
1.077
496
228
0
10
7.338
1.043
41
538
83
1.251
1.008
24
26
3.644
3.102
228
9
13
7.305
1.105
52
570
116
1.702
685
14
54
4.774
1.706
159
14
24
26.005
3.463
137
1.507
1.397,59
1.360,51
679,56
583,33
2.076,92
1.310,10
549,97
697,37
1.555,56
1.846,15
3.559,89
3.133,94
2.634,62
2.643,86
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
23.20.18.80.00
23.20.21.50.00
23.20.31.23.00
23.20.31.73.00
23.20.31.75.00
23.20.32.30.00
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
Ostala naftna maziva ulja, d.n.
Smjesa propan-butan, ukapljena
Kristalni parafin
Toatna mast
Mast za kuglične ležajeve
Naftni bitumen
t
t
t
t
t
t
2.051
776
0
18
248
326
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
2.108
883
471
18
266
1.002
DG
PROIZVODNJA HEMIKALIJA, HEMIJSKIH PROIZVODA I VJEŠTAČKIH VLAKANA
24
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
24.1
Proizvodnja osnovnih hemikalija
24.11
Proizvodnja industrijskih gasova
24.11.11.30.00
24.11.11.60.00
24.11.11.70.00
24.11.12.35.50
24.11.12.37.50
24.11.13.00.00
Rijetki plinovi, osim argona
Azot
Kisik
Ugljen - dioksid, plinoviti ili tečni
Ugljen - dioksid, komprimirani
Tečni vazduh, komprimirani vazduh
24.12
Proizvodnja boja i pigmenata
34
218
871
4.385
751
235
33
89
375
4.388
757
232
337
132
749
1.080
489
325
10.212,12
1.483,15
1.997,33
246,13
645,97
1.400,86
t
24
16
16
1.000,00
t HCl
t SO2
t P2O5
t NaOH
t NaOH
t Al2O3
t
t
8
12
18
309
3.916
1.482
1.028
47.683
7
16
18
148
3.804
1.529
816
48.928
5
34
54
72
1.211
392
80
10.085
714,29
2.125,00
3.000,00
486,49
318,35
256,38
98,04
206,12
t
147
46
24
521,74
t
t
159
30
160
30
1.162
75
7.262,50
2.500,00
t
t
t
t
t
540
2.288
6.166
14
1.230
753
2.158
6.176
0
137
3.252
1.098
3.250
0
45
4.318,73
508,80
526,23
0,00
328,47
t
10.547
10.547
2.911
276,00
t
t
t
2.676
183
27
2.595
46
28
12.167
118
175
4.688,63
2.565,22
6.250,00
t
2
1
1
1.000,00
860
862
1.251
1.451,28
Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
24.13.14.13.01
24.13.14.33.00
24.13.14.55.00
24.13.15.25.00
24.13.15.27.00
24.13.31.53.00
24.13.31.57.00
24.13.33.79.00
Hlorovodonik
Sumporna kiselina
Fosforna kiselina i polifosforne kiseline
Natrijev hidroksid (kaustična soda), čvrsti
Natrijev hidroksid u vodenoj otopini (natrijeva lužina)
Aluminijum - sulfat
Sulfati, osim aluminijevoga i barijevog
Ostali karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati), osim
karbonata amonija (NH4)
24.13.42.50.00 Destilirana voda
24.14
Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
24.14.11.90.00 Ostali nezasićeni aciklični ugljikovodici, d.n.
24.14.23.50.00 Halogenirani, sulfonirani, nitrirani i nitrozirani derivati
acikličnih alkohola
24.14.32.71.01 Sirćetna kiselina jestiva (iskazano kao t sirćetne kiseline)
24.14.72.00.01 Briketi drvenoga uglja
24.14.72.00.02 Retortni ugalj
24.14.73.40.00 Naftalin i ostale aromatične mješavine ugljikovodika
24.14.73.70.00 Smola i koks od smole, dobiveni od katrana kamenoga
uglja ili drugih mineralnih katrana
24.15
Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
24.15.30.90.00 Azotna mineralna ili hemijska đubriva, d.n.
24.16
2.412,71
953,57
900,21
4.000,00
4.304,51
390,22
t
t
t
t
t
t
24.12.13.13.00 Željezni - oksid i hidroksid, koji sadrže ≥ 70 %
Fe (III) oksida
24.13
5.086
842
424
72
1.145
391
Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima
24.16.20.35.00 Polistiren, ekspandirani, u primarnim oblicima
24.16.40.25.50 Ostali polieteri, u ostalim primarnim oblicima
24.16.57.00.00 Silikoni, u primarnim oblicima
24.2
Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
24.20
Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
24.20.14.50.00 Dezinficijensi na bazi halogenih spojeva
24.3
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
24.30
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
24.30.11.50.00 Premazna sredstva, boje,…(na bazi akrilnih I vinilnih
t
- 31 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
polimera), u vodenom mediju.
24.30.11.72.50 Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), dispergirana
ili otopljena u vodenom mediju na bazi alkidnih smola
24.30.11.75.50 Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), dispergirana
ili otopljena u vodenom mediju: za unutrašnju upotrebu
24.30.11.77.50 Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), dispergirana
ili otopljena u vodenom mediju: za spoljnu upotrebu
24.30.12.25.00 Premazna sredstva (boje i lakovi) itd., na bazi
poliestera, gdje masa otapala iznosi ≤ 50 % ukupne mase
24.30.12.55.51 Premazna sredstva (boje i lakovi) na bazi akrilnih
termoreaktivnih polimera
24.30.12.90.01 Premazna sredstva (boje i lakovi) na bazi
alkidnoaminskih polimera
24.30.12.90.02 Premazna sredstva (boje i lakovi) na bazi
poliuretanskih polimera
24.30.12.90.04 Nepigmentirana premazna sredstva (boje i lakovi) na
bazi nitroceluloze
24.30.12.90.05 Pigmentirana premazna sredstva (boje i lakovi) na bazi
nitroceluloze
24.30.12.90.07 Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na bazi
sintetičkih polimera,d.n.
24.30.22.60.00 Preparati za zaglađivanje površina fasada, unutrašnjih,
zidova, podova, stropova i sl.
Količina
prodata
t
1
1
4
4.000,00
t
123
123
129
1.048,78
t
58
58
112
1.931,03
t
21
26
47
1.807,69
t
440
36
106
2.985,07
t
22
23
81
3.521,74
t
3
3
34
11.333,33
t
6
5
18
3.600,00
t
0
13
18
1.430,84
t
1.210
1.210
2.422
2.001,65
t
1.007
989
445
449,95
24.4
Proizvodnja farmaceutskih produkata, medicinskih hemikalija i biljnih proizvoda
24.42
Proizvodnja farmaceutskih preparata
24.42.11.60.02 Lijekovi koji sadrže polusintetske peniciline ili njihove
derivate, u dozama (u rasutom stanju) ili pripremljeni za
prodaju na malo
24.42.11.80.02 Sulfonamidi - gotovi lijekovi, u dozama (u rasutom
stanju) ili pripremljeni za prodaju na malo
24.42.11.80.03 Lijekovi koji sadrže ostale antibiotike, u dozama (u
rasutom stanju) ili pripremljeni za prodaju na malo
24.42.13.60.00 Ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge proizvode,
pripremljeni za prodaju na malo
24.42.13.80.02 Psihofarmaci, pripremljeni za prodaju na malo, d.n.
24.42.13.80.05 Ostali lijekovi za liječenje kardiovaskularnoga sistema,
pripremljeni za prodaju na malo, d.n.
24.42.13.80.07 Anestetici, pripremljeni za prodaju na malo, d.n.
24.42.13.80.08 Ostali lijekovi koji sadrže miješane ili nemiješane
proizvode, pripremljeni za prodaju na malo, d.n.
24.42.23.40.00 Kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja;
dijagnostički reagensi
24.42.24.10.00 Ljepljivi zavoji ili slični proizvodi, impregnirani ili
pripremljeni za prodaju na malo
24.42.24.30.00 Vate, gaze, itd., s farmaceutskim materijama,
pripremljene za prodaju na malo, d.n.
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
kg
9.700
13.360
5.242
392,37
kg
5.280
9.000
778
86,44
kg
13.775
13.775
341
24,75
kg
26.282
25.645
5.260
205,11
kg
kg
16.080
24.400
12.760
16.550
3.746
24.355
293,57
1471,60
kg
kg
4.940
224.590
2.880
189.831
215
30.461
74,65
160,46
kg
218
218
1
4,59
kg
21.508
21.508
753
35,01
kg
20.000
20.000
44
2,20
24.5
Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, parfema i taoletnih preparata
24.51
Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje
24.51.20.90.00 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna), d.n.
24.51.31.20.00 Sapuni i organski površinski aktivni proizvodi u
komadima i dr. oblicima, za toaletnu upotrebu
24.51.31.53.50 Sapuni i organski površinski aktivni proizvodi, u
komadima i dr. oblicima, za industrijsku upotrebu
24.51.32.52.50 Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za prodaju na
malo: za mašinsko pranje
24.51.32.53.50 Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za prodaju na
- 32 -
t
t
202
88
202
90
170
151
841,58
1.677,78
t
9
11
18
1.636,36
t
6.567
6.423
7.902
1.230,27
t
538
549
414
754,65
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
malo: za ručno pranje
24.51.32.57.50 Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za prodaju na
malo: za pranje posuđa
24.51.32.59.50 Ostali preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za
maloprodaju
24.51.32.60.00 Površinski aktivni preparati, za pranje i čišćenje,
nepripremljeni za prodaju na malo
24.51.32.74.50 Preparati za pranje automobila, nepripremljeni za
prodaju na malo
24.51.32.79.50 Ostali preparati za pranje i čišćenje, nepripremljeni za
prodaju na malo
24.51.41.00.00 Preparati za parfimiranje ili dezodoriranje prostorija
24.51.44.00.00 Paste, prašci i ostali preparati za pranje, čišćenje, ribanje
24.52
24.6
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
24.61
Proizvodnja eksploziva
24.61.12.77.50 Upaljači i električni detonatori
24.61.14.00.00 Rakete za signalizaciju ... i ostali pirotehnički proizvodi,
osim za vatromet
4.245
4.227
3.849
910,57
t
578
523
1.021
1.952,20
t
750
799
804
1.006,26
t
20
25
28
1.120,00
t
2
2
2
1.000,00
kg
t
4.164
54
3.866
52
18
83
4,66
1.596,15
kg
kg
kg
627
20
10.656
629
20
10.650
47
1
401
74,72
50,00
37,65
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
74
517
195.283
76.364
55.850
12
76
1.596
57
74
605
193.137
61.945
55.850
12
76
1.596
57
3
24
306
51
166
1
3
18
2
40,54
39,67
1,58
0,82
2,97
83,33
39,47
11,28
35,09
1000 kom
kg
2.128
56.069
2.737
71.480
3.527
2.727
1.288,64
38,15
t
2
1
3
3.000,00
t
9
4
16
4.000,00
t
4.945
4.838
1.504
310,87
kg
490
490
168
342,86
t
t
10
181
10
191
31
946
3.100,00
4.952,88
t
t
t
t
1.441
70
98
2
1.245
46
88
2
2.973
80
923
4
2.387,95
1.739,13
10.488,64
2.272,73
t
t
260
1
260
0
350
0
1.346,15
0,00
Proizvodnja eteričnih ulja
24.63.10.20.00 Eterična ulja
24.66
t
Proizvodnja lepila i želatina
24.62.10.70.00 Proizvodi kao ljepila ili adhezivi, pripremljeni za prodaju
na malo, težine ≥ 1kg
24.62.10.80.00 Adhezivi na bazi kaučuka ili plastike (uklj. umjetne
smole)
24.62.10.90.00 Pripremljena ljepila i ostali pripremljeni adhezivi, d.n.
24.63
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
24.52.11.70.00 Toaletne vode
24.52.14.00.02 Posipi za kozmetičku i toaletnu upotrebu
24.52.15.05.50 Ostali kozmetički preparati: za njegu tijela - losioni,
kreme, uklj. za dojenčad
24.52.15.07.50 Ostali kozmetički preparati: preparati za sunčanje
24.52.15.09.50 Ostali kozmetički preparati: ostali
24.52.16.35.50 Šamponi, tekući
24.52.16.39.50 Ostali šamponi
24.52.16.50.00 Preparati za trajno kovrčanje ili za izravnavanje kose
24.52.17.02.50 Preparati za popravljanje kvaliteta kose
24.52.17.09.50 Ostali preparati za njegu kose
24.52.18.50.00 Zubne paste
24.52.19.35.50 Losioni za brijanje, prije brijanja i poslije brijanja
24.62
Količina
prodata
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.
24.66.31.79.00 Ostali preparati za podmazivanje, d.n.
24.66.33.30.00 Tečnost za hidraulične kočnice i sl. tečnost, sa > 70 %
naftnoga ulja
24.66.33.55.50 Antifriz
24.66.33.57.50 Ostale tečnosti za odleđivanje
24.66.42.10.00 Složeni dijagnostički i laboratorijski reagensi, d.n.
24.66.45.71.50 Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za prodaju na
malo (tvornički oplemnjivači)
24.66.46.30.00 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu
24.66.48.30.00 Anorganska složena otapala i razrjeđivači
- 33 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
DH
PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIČNIH MASA
25
Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
25.1
Proizvodnja proizvoda od gume
25.12
Protektiranje vanjskih guma za vozila
25.12.10.30.00 Protektirane gume za motorna vozila
25.12.10.50.00 Protektirane gume za teretna vozila i autobuse
25.13
147
404
140
406
413
1.826
2.950,00
4.494,77
t
65
71
755
10.633,80
t
t
t
1000 pari
1000 pari
t
t
t
t
t
11
3
7
0
634
5
7
12
7
20
11
3
0
0
624
5
7
12
7
5
77
21
0
35
21
40
90
108
63
35
7.000,00
7.000,00
0,00
350.000,00
33,65
8.000,00
12.857,14
9.000,00
9.000,00
7.000,00
t
9
9
333
37.840,91
t
t
t
t
t
7
2.834
329
48
960
7
2.859
279
48
962
20
9.385
1.104
206
2.827
2.857,14
3.282,62
3.954,15
4.291,67
2.938,67
t
98
98
202
2.061,22
t
t
t
t
2.117
577
17
715
2.121
569
17
607
6.073
2.091
146
472
2.863,27
3.677,97
8.588,24
777,59
t
685
638
2.799
4.387,01
t
29
29
408
14.068,97
t
532
528
2.081
3.939,80
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
13
322
584
20
396
4.384
35
1.090
792
60
30
12
313
583
20
351
4.642
35
980
799
60
28
36
1.332
2.320
90
211
13.528
119
4.268
3.008
280
116
2.965,40
4.261,58
3.978,73
4.500,00
601,14
2.914,26
3.400,00
4.356,66
3.764,71
4.698,77
4.142,86
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Šipke i profili, od pune vulkanizirane gume
Cijevi, od vulkanizirane gume, bez ojačanja
Ostali gumirani tekstilni proizvodi, u čvrstom stanju
Rukavice za domaćinstvo
Ostale rukavice, osim za domaćinstvo i hirurških
Gumeno-metalni proizvodi za vozila
Livani proizvodi od gume, za vozila
Gumeno-metalni proizvodi za ostale svrhe
Navlake za valjke, od gume
Tvrda guma u masi ili u blokovima, pločama,
listovima, trakama, itd.
25.13.73.77.00 Proizvodi od tvrde gume
25.2
Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
25.21
Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
25.21.10.70.03
25.21.21.53.00
25.21.21.55.00
25.21.21.57.00
25.21.30.13.50
Profilni oblici, od PVC-a
Cijevi i crijeva, od polietilena
Cijevi i crijeva, od propilena
Cijevi i crijeva, od PVC-a
Ostale ploče kao što su filmovi, folije ..., od
polietilena, neojačane, debljine ≤ 0,125 mm, gustoće < 0,94 mm
Ostale ploče kao što su filmovi, folije ..., od
polietilena, neojačane, debljine ≤ 0,125 mm, gustoće ≥ 0,94 mm
Folije od polietilena
Folije od polipropilena
Ploče, trake, od polipropilena
Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od
polimera stirena, pojačane vlaknima
Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od ostalih
polimera stirena
Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od
poliuretana
25.21.30.15.50
25.21.30.17.01
25.21.30.29.01
25.21.30.29.02
25.21.41.23.50
25.21.41.27.50
25.21.41.50.00
25.22
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
t
25.13.20.13.00 Gumene smjese, s dodatkom čađe ili kvarcnoga
brašna, nevulkanizirane
25.13.20.87.00
25.13.30.30.00
25.13.50.70.00
25.13.60.55.00
25.13.60.59.00
25.13.73.45.00
25.13.73.47.00
25.13.73.49.00
25.13.73.67.50
25.13.73.73.00
Količina
prodata
Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
25.22.11.02.50 Vreće i vrećice, uklj. tuljke, od polietilena, težine
≤ 120 g/m²
25.22.11.03.50 Vreće za smeće, težine ≤ 120 g/m², od polietilena
25.22.11.06.50 Vrećice za nošenje (nabavke), od polietilena
25.22.11.07.50 Ostale vreće, od polietilena
25.22.12.09.50 Ostale vreće, od ostale plastike, osim polietilenskih
25.22.13.00.00 Kutije, sanduci, škrinje i sl. proizvodi od plastike
25.22.14.53.50 Baloni, boce i sl. proizvodi, od polietilena, sadržine ≤ 2 l
25.22.14.55.50 Baloni, boce i sl. proizvodi, od polipropilena, sadržine ≤ 2 l
25.22.14.59.50 Baloni, boce i sl. proizvodi, od ostale plastike, sadržine ≤ 2 l
25.22.14.73.50 Baloni, boce i sl. proizvodi, od polietilena, sadržine > 2 l
25.22.14.79.50 Baloni, boce i sl. proizvodi, od ostale plastike, sadržine > 2 l
25.22.15.25.00 Poklopci i zatvarači boca od plastike
- 34 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
25.22.15.27.00 Čepovi i ostali zatvarači, od plastike
25.22.15.45.50 Bačve, zapremine > 5 l ali ≤ 300 l, od plastike
25.22.15.47.50 Ostale ambalaže za prevoz, zapremine > 5 l do ≤ 300 l,
od plastike
25.22.15.88.50 Ostala ambalaža, od plastike
25.23
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
t
t
24
81
84
24
79
100
93
328
387
3.875,00
4.151,90
3.870,00
t
98
97
341
3.515,46
t
t
t
15
30
22
15
30
22
49
183
157
3.266,67
6.100,00
7.041,31
t
32
32
152
4.750,00
t
t
t
t
t
3.759
1.442
194
128
12
3.717
1.430
174
115
12
32.058
13.602
1.843
616
164
8.624,69
9.512,62
10.610,86
5.356,52
13.666,67
t
1.304
1.256
66
52,55
t
1.255
1.237
672
543,25
t
5
5
80
16.000,00
t
24
24
264
11.000,00
t
t
t
t
t
t
85
175
66
230
17
6
82
175
68
222
19
6
315
652
696
2.289
116
116
3.841,46
3.725,71
10.235,29
10.310,81
6.004,14
20.618,56
2.106
11
79
24
3.715
37
167
83
1.763,62
3.363,64
2.113,92
3.499,16
Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa
25.23.12.50.00 Kade, tuš-kade i umivaonici, od plastike
25.23.12.70.00 Zahodske daske i poklopci, od plastike
25.23.12.90.00 Bidei, vodokotlići i ost. predmeti za sanitarnu i
higijensku upotrebu, od plastike
25.23.13.03.50 Cisterne, itd. i sl. posude, sadržine > 300 l, od plastike
pojačane vlaknima
25.23.14.55.50 Prozori i njihovi okviri, itd., ploče prozora, od plastike
25.23.14.57.50 Vrata i njihovi okviri i pragovi, od plastike
25.23.14.70.00 Kapci, roletne i sl. proizvodi i njihovi dijelovi, od plastike
25.23.15.52.50 Vanjske obloge za zidove, od ostale plastike
25.23.15.58.50 Elementi krovne konstrukcije, svjetlarnici i njihovi
okviri, od plastike pojačane vlaknima
25.23.15.95.50 Učvrsnice (tiple) i ost. predmeti za učvršćivanje, od
plastike
25.23.15.99.50 Ostali predmeti za opremu u građevinarstvu, od plastike
25.24
Količina
prodata
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
25.24.10.00.00 Odjevni predmeti i pribor za odjeću, uklj. rukavice, od
plastike
25.24.21.30.00 Ploče, itd., premazne nevulkaniziranim prirodnim ili
sintetčkim kaučukom, u rolama, širine ≤ 20 cm
25.24.23.25.50 Posude za čuvanje hrane u domaćinstvu
25.24.23.29.50 Ostalo stono i kuhinjsko posuđe i pribor od plastike
25.24.23.30.00 Spužve od regenerisane celuloze
25.24.23.75.50 Ostali predmeti za toaletne i higijenske potrebe
25.24.23.79.50 Ostali predmeti za domaćinstvo
25.24.90.47.50 Dijelovi za električne aparate za uključivanje i
isključivanje, zaštitu električnih strujnih kola i sl., od
ostale plastike
DI
PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD NEMETALNIH MINERALA
26
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
26.1
Proizvodnja stakla i staklenih proizvoda
26.12
Oblikovanje i obrada ravnog stakla
26.12.11.90.00
26.12.12.30.00
26.12.13.30.00
26.12.13.90.00
Ostala ravna stakla, savijena, gravirana, itd.
Očvrsnuto (temper) sigurnosno staklo, d.n.
Višeslojno izolacijsko staklo
Ostala staklena ogledala, uokvirena ili neuokvirena
26.2
Proizvodnja nevatrostalnih keramičkih proizvoda, osim proizvoda za građevinske svrhe;
proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda
26.23
Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacionog pribora
t
t
t
t
2.106
11
79
24
26.23.10.35.01 Keramički električni izolatori, s metalnim dijelovima, za
dalekovode, niskonaponski (≤ 1000 V)
t
5
6
63
10.500,00
26.23.10.35.02 Keramički električni izolatori, s metalnim dijelovima, za
dalekovode, visokonaponski (> 1000 V)
26.23.10.53.02 Keramički izolacijski pribor za električne mašine,
aparate i uređaje, sa sadržajem željeznoga oksida ≥ 80 %,
visokonaponski
t
13
13
156
12.000,00
t
7
7
42
6.000,00
t
0
1
0
0,00
26.26
Proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda
26.26.13.00.04 Vatrostalne mješavine i slični proizvodi, d.n.
- 35 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
26.26.14.90.02 Ostali vatrostalni keramički proizvodi, d.n.
26.3
Proizvodnja keramičkih pločica i podnih ploča
26.30
Proizvodnja keramičkih pločica i podnih ploča
26.30.10.10.00 Nepocakljene keramičke pločice, kockice i sl.
proizvodi, površine < 49 cm², za mozaik
14
14
5
357,14
t
259
357
457
1.280,11
Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo, od pečene gline
26.40
Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo, od pečene gline
26.5
Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
26.51
Proizvodnja cementa
26.51.12.10.00 Portland cement, bijeli
26.51.12.30.00 Portland cement, osim bijeloga
26.52
Proizvodnja kreča
26.52.10.33.01
26.52.10.33.02
26.52.10.35.01
26.52.10.35.02
Negašeni kreč u komadima
Negašeni kreč, mljeveni
Hidratizirani kreč
Ostali gašeni kreč
26.53
Proizvodnja gipsa
26.53.10.00.00 Gips (sadra), pečena ili kalijev sulfat
m³
m³
167
152.743
174
150.013
18
16.099
103,45
107,32
m³
240.137
250.060
16.056
64,21
m³
5.154
3.878
229
59,05
m³
0
381
37
97,11
m³
610
616
62
100,65
m³
m³
34.051
505
36.138
504
1.826
265
50,53
525,79
t
300
282
102
361,70
t
t
605.995
438.542
613.482
445.637
61.483
49.020
100,22
110,00
t
t
t
t
23.523
45.819
76.882
2.283
4.603
5.223
78.439
2.283
501
626
7.131
43
108,84
119,85
90,91
18,83
t
30.700
31.690
4.040
127,49
26.6
Proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena
26.61
Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
26.61.11.30.01 Građevinski blokovi za zidove i pregrade
26.61.11.30.05 Građevinski termoizolacijski blokovi od celularnog
betona (plina i pjenobetona)
26.61.11.30.06 Građevinski teraco elementi
26.61.11.30.07 Ostali građevinski blokovi i opeka, od cementa,
vještačkog kamena ili betona (uklj. armiranoga)
26.61.11.50.01 Podne pločice i sl. proizvodi od cementa ili betona
26.61.12.00.01 Montažne lake građevinske ploče, za izradu vanjskih
zidova
26.61.12.00.02 Montažne lake građevinske ploče, za izradu pregradnih
zidova
26.61.12.00.03 Montažne lake građevinske ploče, za izradu stropova i
tavanica
26.61.12.00.04 Montažne lake građevinske ploče, za oblaganje zidova
26.61.12.00.05 Ostale lake građevinske ploče, nearmirane
26.61.12.00.06 Ostale lake građevinske ploče, armirane
26.61.12.00.07 Ostali građevinski elementi za visokogradnju i
niskogradnju, od cementa i betona
26.61.12.00.08 Ostali građevinski elementi za visokogradnju i
- 36 -
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
26.4
26.40.11.13.51 Keramička puna opeka, 1/1 normalni format
26.40.11.13.52 Keramički šuplji blokovi s horizontalnim šupljinama, 1/1
normalni format
26.40.11.13.53 Keramički šuplji blokovi s vertikalnim šupljinama, 1/1
normalni format
26.40.11.13.54 Keramička šuplja opeka s horizontalnim šupljinama, 1/1
normalni format
26.40.11.13.55 Keramička šuplja opeka s vertikalnim šupljinama, 1/1
normalni format
26.40.11.13.56 Keramička opeka i blokovi s horizontalnim šupljinama i
smanjenom osnovnom masom
26.40.11.13.58 Keramička uložna opeka
26.40.11.30.00 Keramički blokovi za podove, noseće zidove i sl.,
elementi s horizontalnim šupljinama za podove
26.40.13.00.00 Keramičke cijevi, odvodi, žljebnjaci i pribor za cijevi
Količina
prodata
t
t
28.402
15.130
26.652
15.950
1.188
1.932
44,57
121,13
t
t
1.208
32.598
1.272
30.350
166
2.183
130,50
71,93
t
m²
10.775
123
10.585
1.739
1.090
29
102,98
16,68
m²
619
2.439
16
6,56
m²
22.339
26.922
481
17,87
m²
m²
m²
t
37.124
1.541.209
10.135
4.637
64.118
1.582.927
9.544
5.070
384
8.307
402
848
5,99
5,25
42,12
167,26
t
3.510
1.916
840
438,41
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
niskogradnju, od umjetnoga kamena
26.61.13.00.00 Cijevi od cementa, umjetnog kamena ili betona
26.62
28.574
27.907
3.368
120,69
t
74
53
10
188,68
t
580.814
544.236
24.421
44,87
t
t
t
2.045
18.341
1.343
2.117
18.645
1.354
919
3.196
59
434,10
171,41
43,57
486
500
17.272
1.166
123
6.714
2.399,18
246,00
388,72
Proizvodnja maltera
26.64.10.00.01 Fasadni malter, osim vatrostalnoga, obični
26.64.10.00.02 Cementni malter, osim vatrostalnoga
26.64.10.00.03 Malteri i betoni, osim vatrostalnih, d.n.
26.66
t
Proizvodnja gotove betonske smeše
26.63.10.00.00 Svježi beton, pripremljen za livenje
26.64
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe
26.62.10.90.01 Pregradni blokovi i ploče, od gipsa (sadre)
26.63
Količina
prodata
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena
26.66.11.00.00 Proizvodi od gipsa (sadre) ili u mješavini s njim, d.n.
26.66.12.00.05 Betonski crijep, d.n.
26.66.12.00.06 Ostali proizvodi od cementa i betona (uklj. armirane), d.n.
t
t
t
486
270
17.662
26.7
Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo
26.70
Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo
26.70.11.00.01 Dimenzionirane rezane mramorne ploče, debljine ≤ 4 cm
26.70.11.00.02 Dimenzionirane rezane mramorne ploče, debljine > 4 cm
26.70.11.00.03 Ostali mramor, travertin, alabaster, sječeni, rezani ili
drugačije obrađeni
26.70.12.40.00 Ostali vapnenački kamen; d.n., sječeni, rezani ili
drugačije obrađeni
26.70.12.60.01 Dimenzionirane rezane granitne ploče, debljine ≤ 4 cm
26.70.12.60.02 Dimenzionirane rezane granitne ploče, debljine > 4 cm
26.70.12.60.03 Ostali granit, sječeni, rezani ili drugačije obrađeni
26.70.12.80.01 Dimenzionirane rezane ploče ostaloga obrađenoga
kamena, debljine ≤ 4cm
26.70.12.80.02 Dimenzionirane rezane ploče ostaloga obrađenoga
kamena, debljine > 4 cm
26.70.12.80.03 Obrađeni kamen za spomenike i građevinarstvo, d.n.,
sječeni, rezani ili drugačije obrađeni
m²
m²
m²
18.116
9.440
97
18.697
8.860
97
1.297
496
39
69,37
55,98
402,06
m²
4.120
4.193
218
51,99
m²
m²
m²
m²
8.499
7.007
3.036
4.433
8.028
6.680
2.951
4.858
1.727
1.849
346
199
215,12
276,79
117,25
40,96
m²
7.037
4.973
26
5,23
m²
19.132
19.133
2.265
118,38
t
t
t
0
3.405
5.411
3
3.422
5.902
26
2.075
4.268
9.961,69
606,37
723,14
t
t
t
8.205
556.041
1.912
8.302
556.041
2.088
5.996
45.951
1.842
722,24
82,64
882,18
t
23.302
0
0
0,00
t
48.017
0
0
0,00
t
90
90
57
633,33
t
1.306
1.103
3.005
2.724,39
t
35.444
6.100
4.747
778,20
26.8
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
26.82
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n.
26.82.11.93.01 Obloge kočnica i kvačila od azbesta
26.82.12.59.01 Bitumenski papir, u rolama
26.82.12.59.02 Bitumenske trake s uloškom od staklenoga voala, u
rolama
26.82.12.59.04 Bitumenske plastificirane trake, u rolama
26.82.13.00.03 Vruća asfaltna masa
26.82.13.00.04 Katranske i druge bitumenske mase
DJ
PROIZVODNJA BAZNIH METALA I METALNIH PROIZVODA
27
Proizvodnja baznih metala
27.1
Proizvodnja sirovog željeza i čelika i fero-legura
27.10
Proizvodnja sirovog željeza i čelika i fero-legura (ECSC)
27.10.20.13.00 Ingoti od nelegiranoga čelika, za daljnu preradu u
proizvode po ECSC
27.10.20.23.00 Poluproizvodi, osim plosnatih i okruglih, od
nelegiranoga čelika, za daljnju preradu u proizvode po ECSC
27.10.40.01.00 Široke toplovaljane trake od nelegiranog čelika, debljine
≥ 3 mm, za daljnju preradu u proizvode po ECSC
27.10.40.85.00 Pocinčani lim, elektrolitički presvučen, od nelegiranoga
čelika, širine ≥ 500 mm
27.10.50.30.00 Glatki šipkasti čelik u namotima, od nelegiranoga čelika
- 37 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
27.10.60.10.00 Betonski čelik
27.10.70.13.00 Teški I profili, uporedno prirubljeni od nelegiranoga
čelika
27.10.70.15.00 Teški H profili, uporedno prirubljeni od nelegiranoga
čelika i željeza
27.10.70.30.00 Toplovaljani L i T profili, plosnati poluokrugli profili, laki
I, U i H profili (< 80 mm) i specijalni profili od
nelegiranoga čelika
27.2
Proizvodnja cijevi
27.22
Proizvodnja cijevi od čelika
27.22.10.30.00 Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od
livanog) ili čelika
27.22.10.53.00 Zavarene ili zakovane cijevi od željeza ili čelika,
kružne, vanjskog presjeka > 406,4 mm
27.22.10.55.00 Cijevi i šuplji profili, otvorenoga šava, zavareni,
zakovani i sl., od željeza ili čelika, kružni, vanjskog
promjera ≤ 406,4 mm (uklj. i nekružne)
27.3
Ostala primarna prerada željeza i čelika
27.31
Hladno vučenje
27.31.20.10.00 Hladnovučeni profili, od nelegiranog čelika ili željeza
27.32
t
t
37.255
0
33.983
3
27.778
2
817,41
666,67
t
0
6
4
666,67
t
5.370
5.677
7.592
1.337,33
t
8.660
8.651
9.345
1.080,22
t
156
156
1.068
6.846,15
t
43.150
39.593
42.128
1.064,03
t
0
108
63
583,33
t
16
2
2
1.000,00
t
t
t
9.157
508
2.252
9.251
637
2.271
10.347
1.024
3.216
1.118,47
1.607,54
1.416,12
Vučenje žice
27.34.11.30.00 Žica, od nelegiranog čelika, sa < 0,25 % C
27.34.11.50.00 Žica, od nelegiranog čelika, sa ≥ 0,25 % C ali < 0,6 % C
27.34.11.70.00 Žica, od nelegiranog čelika, sa ≥ 0,6 % C
27.35
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Hladno valjanje uzanih traka
27.32.10.35.00 Hladnovaljane uske trake, širine < 500 mm, od
nelegiranoga čelika, sa ≥ 0,6 % C
27.34
Količina
prodata
Ostala primarna prerada željeza, čelika, d.n.; proizvodnja ferolegura osim ECSC20
27.35.20.90.00 Ostale ferolegure (ferocirkonij, feroaluminij, itd.)
27.35.71.00.00 Kovani profili, od nelegiranoga čelika
27.4
Proizvodnja baznih, plemenitih i obojenih metala
27.42
Proizvodnja aluminijuma
27.42.11.30.01
27.42.11.53.01
27.42.11.55.02
27.42.12.00.00
27.42.22.50.00
27.42.24.50.00
Sirovi aluminij, nelegirani, u ingotima
Sirovi aluminij, legirani, u ingotima
Livane aluminijumske legure
Aluminijum -oksid (osim vještačkog korunda)
Šipke i profili od aluminija, legirani
Aluminijske ploče, limovi i trake, debljine > 0,2 mm,
legirane
27.42.25.00.00 Aluminijumske folije (bez podloge), debljine ≤ 0,2 mm
27.43
Proizvodnja olova, cinka i kalaja
27.43.11.50.00
27.43.21.00.00
27.43.22.00.01
27.43.23.00.00
27.43.25.50.03
27.43.25.50.04
27.43.27.00.00
Sirovo olovo, s antimonom
Žica, šipke i profili od olova
Limovi od olova
Cijevi i pribor za cijevi od olova (spojnice, koljena i sl.)
Rondele od cinka
Ostali proizvodi od cinka
Žica, šipke i profili od kalaja
27.44
Proizvodnja bakra
27.44.22.00.04 Presane šipke i profili od mjedi
27.44.22.00.05 Ostale šipke i profili od bakra
27.44.23.30.03 Vučena mjedena žica od legiranoga bakra (presjeka
- 38 -
t
t
19.820
8.049
19.396
8.337
21.068
11.046
1.086,20
1.324,94
t
t
t
t
t
t
37.345
83.949
2
356.844
4.040
7
38.783
86.323
2
356.844
4.003
6
108.204
256.110
6
80.883
38.974
65
2.789,99
2.966,88
2.863,96
226,66
9.736,20
10.833,33
t
1.718
1.675
11.978
7.151,04
t
t
t
t
t
t
t
35
4
59
24
2
0
10
32
4
59
28
2
0
9
54
9
137
68
3
1
95
1.691,94
2.385,37
2.309,43
2.444,64
1.500,00
2.207,51
10.778,31
t
t
t
0
10
2
0
10
2
1
136
14
7.352,94
13.984,58
7.333,68
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
većeg od 6 mm)
27.44.24.00.03 Valjani bakarni lim, debljine > 0,15 mm ali ≤ 4 mm
27.5
Livenje metala
27.51
Livenje željeza
5
5
60
12.000,00
t
t
t
1
497
4.273
4
424
3.901
18
1.016
6.497
4.500,00
2.396,23
1.665,49
t
1.831
1.863
6.752
3.624,26
t
3.354
3.361
18.914
5.627,49
t
t
48
40
49
40
942
400
19.224,49
10.000,00
t
4.399
4.329
11.298
2.609,74
t
t
4
604
4
604
18
3.472
4.500,00
5.748,34
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
512
9
9.493
278
1.818
5
342
3.550
258
1
549
820
598
512
9
9.421
283
1.837
5
278
3.390
258
1
549
820
613
2.436
20
6.564
419
3.971
11
312
4.273
506
3
1.238
2.995
2.239
4.757,81
2.157,50
696,74
1.480,57
2.161,68
2.200,00
1.122,30
1.260,47
1.961,24
3.000,00
2.255,17
3.652,44
3.652,78
t
t
t
54
4.192
187
54
4.059
187
1.556
12.732
6.901
28.852,22
3.136,50
36.903,74
1000 ef. sati
836
836
6.600
7.897,57
418
1
128
236
530
37
341
418
1
128
236
528
37
334
1.430
5
260
1.650
7.963
734
4.529
3.417,38
4.115,23
2.029,35
6.991,53
15.089,44
19.837,84
13.576,95
Livenje čelika
27.52.10.90.00 Dijelovi za ostale primjene
27.53
Livenje lakih metala
27.53.10.10.00 Dijelovi drumskih vozila
27.54
Livenje ostalih obojenih metala
27.54.10.50.00 Dijelovi za ostale proizvode mašinogradnje
27.54.10.90.00 Dijelovi za ostale primjene
28
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
27.51.11.90.00 Dijelovi za ostale primjene, od temperiranoga liva
27.51.12.90.00 Dijelovi za ostale primjene, od nodularnoga liva
27.51.13.90.00 Dijelovi za ostale primjene, od sivoga liva
27.52
Količina
prodata
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i opreme
28.1
Proizvodnja proizvoda za metalne konstrukcije
28.11
Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
28.11.10.30.01 Montažne hale i hangari (uključujući i cijevne hale), od
željeza ili čelika
28.11.10.30.02 Montažni kiosci, od željeza i čelika
28.11.10.30.03 Montažni kontejneri za stanovanje i metalne kuće, od
željeza ili čelika
28.11.10.30.04 Ostale montažne zgrade, od željeza ili čelika
28.11.21.00.00 Mostovi i mosni dijelovi (kosturi), od željeza ili čelika
28.11.22.00.02 Stupovi za visoki napon, od željeza ili čelika
28.11.22.00.03 Stupovi za rasvjetu, od željeza ili čelika
28.11.22.00.04 Ostali tornjevi i rešetkasti stupovi, od željeza ili čelika
28.11.23.13.51 Fasadne skele, od željeza ili čelika
28.11.23.13.52 Ostali potpornji za nosive zidove, od željeza i čelika
28.11.23.15.50 Potpornji za galerije (osim lukova), od željeza ili čelika
28.11.23.17.51 Jamski podupirači, od željeza ili čelika
28.11.23.17.52 Ostali potpornji, d.n., od željeza i čelika
28.11.23.50.01 Čelični krovovi, pretežno od metalnih ploča
28.11.23.50.02 Limene cijevi i dimnjaci, pretežno od metalnih ploča
28.11.23.50.03 Ostali elementi konstrukcija, pretežno od metalnih
ploča, d.n.
28.11.23.60.01 Silosi i bunkeri, od željeza ili čelika
28.11.23.60.02 Ostale konstrukcije od željeza i čelika, d.n.
28.11.23.70.00 Aluminijumske konstrukcije i njihovi dijelovi (osim
vrata i prozora, njihovih okvira i pragova), d.n.
28.11.90.00.00 Instaliranje na licu mjesta vlastitih metalnih konstrukcija
28.12
Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata
28.12.10.33.50
28.12.10.35.51
28.12.10.35.52
28.12.10.37.50
28.12.10.53.50
28.12.10.55.50
28.12.10.57.50
Vrata, njihovi pragovi, okviri i kapci, od željeza ili čelika
Žaluzine, od željeza ili čelika
Ostali prozori, od željeza ili čelika
Prozori, ostakljeni, od željeza ili čelika
Vrata, njihovi pragovi, okviri i kapci, od aluminijuma
Prozori, od aluminijuma
Prozori, ostakljeni, od aluminijuma
28.2
Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
28.21
Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala
t
t
t
t
t
t
t
28.21.11.20.01 Rezervoari i cisterne, od željeza ili čelika, zapremine
≥ 300 l, za tečnost, s oblogom ili toplinskom izolacijom
t
- 39 -
2.091
2.057
4.715
2.292,17
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
28.21.11.30.01 Ostali rezervoari i cisterne..., za tekućine, od željeza ili
čelika, zapremine ≥ 300 l
28.21.11.30.02 Ostale posude... za tečnost, od željeza ili čelika,
zapremine ≥ 300 l, ostalo
28.21.11.70.01 Rezervoari i cisterne, za sve vrste materijala (osim za
komprimirane plinove), od aluminija, zapremine ≥ 300 l
28.21.12.30.00 Posude za komprimirane i tekuće plinove, od željeza ili
čelika
28.21.90.00.00 Popravke i održavanje cisterni, rezervoara i posuda od
metala
28.22
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
36
40
153
3.825,00
t
20
20
100
5.000,00
t
2
2
7
3.500,00
t
3
3
9
3.000,00
1000 ef. sati
37
37
741
20.027,03
t
577
1.105
2.354
2.130,32
t
t
t
3
4
582
3
5
543
330
34
2.340
110.000,00
6.800,00
4.309,39
t
15
15
49
3.266,67
t
10
10
90
9.000,00
1000 ef. sati
63
63
597
9.476,19
t
t
20
162
20
167
59
560
2.950,00
3.353,29
t
t
183
18
183
18
956
47
5.224,04
2.611,11
t
109
113
224
1.978,62
1000 ef. sati
81
81
1.655
20.432,10
1000 ef. sati
1000 ef. sati
26
26
26
26
260
269
10.000,00
10.346,15
1000 ef. sati
1000 ef. sati
1000 ef. sati
13
30
351
13
30
350
118
360
2.330
9.076,92
12.000,00
6.657,14
12
2
22
0
10
8
12
3
22
1
10
8
57
16
118
6
60
38
4.750,00
5.333,33
5.363,64
6.000,00
6.000,00
4.750,00
Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
28.22.11.50.01 Radijatori za centralno grijanje toplom vodom, od
željeza i čelika
28.22.11.50.03 Dijelovi radijatora za centralno grijanje toplom vodom
28.22.12.05.54 Ostali kotlovi za centralno grijanje na tečna goriva
28.22.12.07.50 Kotlovi za centralno grijanje na čvrsta i ostala goriva
28.3
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
28.30
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
28.30.12.30.04 Ostali pomoćni uređaji za parne i vrelovodne kotlove i
kotlove za centralno grijanje (iz šifara 28.22.12 i
28.30.11)
28.30.13.50.00 Dijelovi pomoćnih uređaja za kotlove (kondenzatori za
paru i sl. iz 28.22.12)
28.30.91.00.00 Instaliranje parnih kotlova, osim kotlova za centralno
grijanje toplom vodom
28.4
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
28.40
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
28.40.11.51.00 Dijelovi drumskih vozila, od čelika, hladnovučeni
28.40.11.54.00 Dijelovi ostalih proizvoda mašinogradnje, od čelika,
hladnovučeni
28.40.11.57.00 Dijelovi za ostale namjene, od čelika, hladnovučeni
28.40.13.30.00 Dijelovi ostalih proizvoda mašinogradnje, od čeličnoga
lima (savijani, vučeni, rezani)
28.40.13.50.00 Dijelovi za ostale namjene, od čeličnog lima (savijani,
vučeni, rezani)
28.5
Površinska obrada i prevlačenje metala; osnovni mašinski radovi
28.51
Površinska obrada i prevlačenje metala
28.51.11.70.00 Presvlačenje cinkom, elektrolizom i hemijskom
obradom
28.51.21.00.00 Toplinska obrada, osim presvlačenja metalom
28.51.22.90.00 Ostala površinska obrada metala
28.52
Količina
prodata
Osnovni mašinski radovi
28.52.10.31.00 Dijelovi za armature (uklj. sanitarne)
28.52.10.33.00 Dijelovi ostalih proizvoda mašinogradnje
28.52.10.35.00 Dijelovi drumskih vozila
28.6
Proizvodnja sječiva, alata i metalne robe opšte namjene
28.62
Proizvodnja alata
28.62.10.10.01
28.62.10.10.02
28.62.10.30.01
28.62.10.30.04
28.62.10.40.00
28.62.30.55.00
Kovane lopate i ašovi
Presovane lopate i ašovi
Krampovi i pijuci
Grablje
Sjekire, bradve i sl. alat za sječenje i cijepanje
Čekići, maljevi, ručni
t
t
t
t
t
t
- 40 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
28.62.30.73.00 Ostali alati za zidare, kalupare, ljevače, cementere,
štukatere, molere
28.62.30.79.01 Metalni ručni alat
28.62.30.85.02 Ostale stezne naprave i sl., ručne
28.62.40.13.00 Navojna svrdla, s radnim dijelom koji nije od
sinterizovanih metalnih karbida
28.62.40.15.00 Navojne nareznice, s radnim dijelom od sinterizovanih
metalnih karbida
28.62.40.27.00 Svrdla za vrtanje metala, s radnim dijelom od
sinterizovanih metalnih karbida
28.62.40.49.00 Alati za bušenje metala, s radnim dijelom od ostalih
materijala
28.62.40.71.00 Alati za tokarenje metala, s radnim dijelom od
sinterizovanih metalnih karbida
28.62.50.33.00 Alati za presanje, kovanje, izvlačenje i sl., od metala
28.63
28.7
Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
28.71
Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika
28.71.11.00.01 Bačve od crnog lima (osim za plin), kapaciteta ≥ 50 ali < 300 l
28.71.11.00.02 Ostala ambalaža (osim za plin), od željeza ili čelika,
kapaciteta ≥ 50 ali < 300 l
28.71.12.00.00 Rezervoari, bačve, kante, itd. (osim za plin), od željeza
ili čelika, kapaciteta < 50 l
t
10
10
6
600,00
t
t
t
16
91
147
16
92
148
147
717
4.969
9.187,50
7.793,48
33.574,32
t
30
30
998
33.266,67
t
35
34
1.220
35.882,35
t
329
344
11.351
32.997,09
t
54
47
638
13.574,47
t
31
25
710
28.400,00
t
4
4
183
45.750,00
t
193
193
387
2.005,18
t
1.487
1.571
3.519
2.239,97
t
t
202
197
198
196
572
579
2.888,89
2.954,08
t
220
215
569
2.646,51
t
100
113
328
2.902,65
t
t
443
94
423
89
2.152
172
5.087,47
1.932,58
t
31
34
73
2.147,06
t
12
12
3
250,00
t
87.369
87.051
82.714
950,18
t
3.133
3.046
2.693
884,11
t
10.217
9.611
10.583
1.101,13
t
22
22
39
1.772,73
t
14
20
24
1.200,00
t
t
t
15
220
170
15
223
170
23
323
1
1.533,33
1.448,43
5,88
t
301
328
400
1.217,99
t
618
594
692
1.164,98
Proizvodnja ambalaže od lakih metala
28.72.13.30.00 Krunski čepovi, od baznih metala
28.73
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Proizvodnja brava i okova
28.63.13.30.00 Zatvarači i okovi sa zatvaračima s ugrađenom
bravom, od baznih metala
28.63.14.47.50 Građevinski okov i njegov pribor, itd., za zgrade, osim
za prozore i vrata, od baznih metala
28.63.14.50.00 Okov i njegov pribor, itd., za namještaj, od baznih
metala, d.n.
28.72
Količina
prodata
Proizvodnja žičanih proizvoda
28.73.11.30.01 Gola užad, od željeza ili čelika, električno neizolirana
28.73.11.50.00 Pletene trake, pletivo, itd. od željeza i čelika, električno
neizolirani
28.73.12.30.00 Bodljikava žica ili dr. materijal za ograđivanje, od
željeza ili čelika
28.73.13.13.00 Žičano platno, beskonačne trake za mašine, od
željezne ili čelične žice
28.73.13.20.01 Zavarene armaturne mreže, od željezne ili čelične žice
debljine ≥ 3 mm, s oknima ≥ 100 cm²
28.73.13.20.03 Rešetkasti nosači, od željezne ili čelične žice, debljine
≥ 3 mm, s oknima ≥ 100 cm²
28.73.13.30.00 Ostale zavarene rešetke, mreže i ograde, od željezne ili
čelične žice
28.73.13.43.00 Rešetke, mreže i ograde od željezne ili čelične žice,
nepresvučene plastikom
28.73.13.45.00 Rešetke, mreže i ograde od željezne ili čelične žice,
presvučene plastikom
28.73.13.50.02 Ostale istegnute rešetke, mreže i sl. od željeza ili čelika
28.73.14.10.00 Čavlići za crtaću dasku, od željezne ili čelične žice
28.73.14.30.00 Hladno presani čavli od čelične žice, sa ≥ 0,5 % C,
očvrsnuti
28.73.14.50.00 Ostali hladno presani čavli i klinci od željezne ili čelične
žice
28.73.14.60.00 Ostali čavli, klinci, itd., od željezne ili čelične žice
- 41 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
28.73.15.10.00 Oplaštene elektrode, za elektrolučno zavarivanje, od
baznih metala
28.73.15.70.00 Žice, šipke, cijevi, ploče, elektrode, itd., od baznih metala
28.74
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
520
571
1.373
2.404,55
t
131
150
162
1.083,03
t
0
1
6
6.000,00
t
47
56
261
4.660,71
t
t
t
t
t
t
t
t
424
61
21
1.317
2
1
320
346
401
56
25
930
1
1
317
324
769
60
116
1.772
25
0
10.015
985
1.917,71
1.071,43
4.640,00
1.905,05
25.000,00
660,00
31.593,06
3.040,12
t
t
t
571
148
3
551
131
3
1.408
583
58
2.555,35
4.450,38
19.333,33
t
t
0
72
0
71
46
233
460.000,00
3.281,69
t
t
t
t
3
704
197
39
2
669
197
36
17
1.002
178
74
6.805,44
1.497,76
903,55
2.055,56
t
0
16
6
375,00
t
t
t
208
135
16
202
135
16
1.071
560
544
5.315,14
4.148,15
34.000,00
Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga
28.74.11.13.00 Vijci (uklj. s maticom), od ravnih ploča, debljine ≤ 6 mm,
od željeza ili čelika
28.74.11.23.00 Vijci (uklj. s maticom), s zarezanom ili unakrsno
zarezanom glavom, od nehrđajućega čelika
28.74.11.25.00 Ostali vijci (uklj. s maticom), s glavom od željeza ili
28.74.11.85.00 Matice, od nehrđajućega ćelika
28.74.11.87.00 Ostale matice, od željeza ili čelika
28.74.11.90.00 Proizvodi s navojem, d.n., od željeza ili čelika
28.74.12.30.00 Ostali podlošci, d.n.
28.74.12.50.00 Zakovice
28.74.14.55.00 Okruglaste (disc) opruge od čelika
28.74.20.50.04 Ostali lanci, d.n., od željeza ili čelika
28.75
Količina
prodata
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.
28.75.11.21.00 Kade za kupanje, od željeznog liva, (uklj. emajlirane)
28.75.11.31.02 Ostali sanitarni proizvodi, od željeza ili čelika
28.75.12.55.00 Stoni, kuhinjski i ostali proizvodi za domaćinstvo i
njihovi dijelovi, od livanog aluminijuma
28.75.12.80.01 Čelična vuna, od željeza ili čelika
28.75.21.50.00 Armirana i pojačana vrata i pretinci s bravom za
trezore, od baznih metala
28.75.23.50.00 Prošivene spajalice u "traci", od baznih metala
28.75.27.17.02 Ostali livani proizvodi, od željeza ili čelika, d.n.
28.75.27.31.00 Ljestve i stepenice, od željeza ili čelika
28.75.27.33.00 Palete i sl. platforme za manipulisanje robom, od
željeza ili čelika
28.75.27.37.00 Nemehanički ventilatori, žljebovi, kuke i sl., za
upotrebu u građevinarstvu, od željeza ili čelika
28.75.27.49.00 Ostali proizvodi, od željeza ili čelika
28.75.27.55.00 Ostali proizvodi od aluminijuma, osim livanih
28.75.27.87.00 Ploče sa znakovima, natpisima, imenima, adresama,
itd., od baznih metala
DK
PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA, D.N.
29
Proizvodnja mašina i uređaja, d.n.
29.1
Proizvodnja mašina za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za avione i motorna vozila
29.12
Proizvodnja pumpi i kompresora
29.12.21.70.01 Pumpe za gorivo, za motore s unutrašnjim
sagorjevanjem
29.12.36.30.00 Oscilirajući potisni kompresori, koji stvaraju pritisak
≤ 15 bara, kapaciteta ≤ 60 m³/h
29.12.36.70.00 Oscilirajući potisni kompresori, koji stvaraju pritisak
> 15 bara, kapaciteta ≤ 120 m³/h
29.12.41.30.00 Dijelovi pumpi i kompresora (osim hidrauličnih mašina i
motora i ostalih reaktivnih motora), uklj. turbomlazne
reaktivne motore
29.14
t
945
891
11.049
12.400,67
t
75
66
801
12.136,36
t
29
26
762
29.307,69
t
344
344
1.587
4.613,37
t
t
t
33
1
1
37
1
1
1.083
14
61
29.270,27
20.000,00
105.172,41
t
t
0
200
0
212
23
2.189
65.714,29
10.325,47
Proizvodnja ležajeva, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata
29.14.10.53.00 Valjkasti ležajevi, konusni
29.14.23.30.00 Kućišta s ugrađenim kugličnim ili valjkastim ležajevima
29.14.24.32.50 Zupčasti mjenjači za nepokretnu opremu, s čelnim ili
spiralnim zupcima, čelnici
29.14.25.00.00 Zamajci koloturi, uključujući koloturnike
29.14.31.30.00 Kuglice, iglice i valjci
- 42 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
29.14.33.59.50 Ostali dijelovi ležaja, spojnica i sl.
29.2
Proizvodnja ostalih mašina opšte namjene
29.22
Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
29.22.11.50.00 Ručne dizalice-koloturnici, s lancem
29.22.13.50.00 Hidraulične dizalice za teški teret i hidraulične dizalice
za vozila
29.22.14.43.00 Toranjske okretne dizalice
29.22.14.50.00 Mašine, uređaji i aparati, d.n., samohodni
29.22.19.50.00 Dijelovi za osobna i teretna dizala, pokretnih stepenica
i staza
29.23
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
0
0
8
17.021,28
t
t
2
5
4
5
46
91
11.500,00
20.222,22
t
t
t
157
17
4
108
18
1
1.115
63
3
10.324,07
3.500,00
3.000,00
Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim onih za domaćinstvo
29.23.12.30.00 Prenosni uređaji za klimatizaciju, zidni ili prozorski
29.23.14.15.50 Uređaji i aparati za filtriranje i prečišćavanje vazduha,
ostali
t
t
72
1
72
1
302
32
4.194,44
32.000,00
29.23.30.10.00 Dijelovi uređaja za klimatizaciju
29.23.30.90.00 Dijelovi mašina i uređaja za izmjenjivače topline i sl.,
osim za domaćinstvo
t
t
27
40
27
40
46
802
1.703,70
20.050,00
t
2.576
2.607
19.538
7.494,44
t
t
t
0
0
40
1
2
40
71
21
495
71.000,00
10.500,00
12.375,00
t
t
t
t
t
t
t
t
84
106
8
70
0
1
86
2
117
137
19
109
6
1
86
3
298
372
26
253
14
6
283
17
2.547,01
2.715,33
1.368,42
2.321,10
2.333,33
6.000,00
3.290,70
5.666,67
t
t
t
t
t
43
259
17
20
267
43
259
69
27
267
1.912
930
184
98
3.131
44.465,12
3.590,73
2.666,67
3.629,63
11.726,59
t
60
60
395
6.583,33
t
1
1
11
8.461,54
t
48
41
579
14.121,95
t
68
84
649
7.726,19
t
1
2
24
12.000,00
t
40
38
287
7.552,63
29.24
Proizvodnja ostalih mašina opšte namjene, d.n.
29.24.13.30.00 Filtri za ulje i gorivo, za motore s unutrašnjim
sagorjevanjem
29.24.21.70.00 Mašine za pakovanje ili zamotavanje, d.n.
29.24.24.10.00 Aparati za gašenje požara (uklj. i napunjene)
29.24.54.00.00 Dijelovi mašina, aparata i uređaja, koji ne sadrže
električne konektore, d.n.
29.3
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
29.32
Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo
29.32.11.30.00
29.32.11.70.00
29.32.12.13.50
29.32.12.70.00
29.32.13.55.50
29.32.14.35.50
29.32.32.33.50
29.32.63.33.01
29.32.70.75.50
Plugovi, za vodoravno rezanje zemlje
Tanjirače
Drljače i kultivatori, s fiksnim alatom
Ostale drljače, kultivatori, pljevilice i kopačice
Ostale sadilice i rasađivači
Ostali rasipači mineralnog ili hemijskog đubriva
Prevrtači sijena i grablje
Drobilice i mlinovi za žitarice, grah, grašak i sl. čekićari
s motornim pogonom
Ostale mašine, za pripremu stočne hrane
Mašine za iskorištavanje šuma i obradu drveta: ostale
Ostale mašine za poljoprivredu i šumarstvo
Ostali dijelovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Dijelovi ostalih mašina za poljoprivredu, vrtlarstvo i
šumarstvo i njihova oprema
Ostali dijelovi mašina
29.4
Proizvodnja alatnih mašina
29.40
Proizvodnja alatnih mašina
29.32.63.35.00
29.32.65.37.50
29.32.65.59.50
29.32.70.45.50
29.32.70.57.50
29.40.32.35.00 Ostale mašine (uklj. prese) za savijanje, presavijanje,
poravnavanje i dr. oblikovanje metalnih proizvoda,
numerički upravljane
29.40.33.33.00 Ostale mašine (uklj. prese) za savijanje, poravnavanje
i dr. oblikovanje ravnih metalnih proizvoda, osim
numerički upravljanih
29.40.33.50.00 Mašinske makaze (uklj. prese), osim numerički
upravljanih, d.n.
29.40.33.70.00 Mašine za presjecanje i isjecanje, uklj. i kombinovane,
osim numerički upravljanih, d.n.
29.40.34.55.00 Ostale hidraulične prese za obradu metala, osim
- 43 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
numerički upravljanih
29.40.42.70.00 Mašine za sječenje, cijepanje, ljuštenje drveta, pluta,
kosti, itd.
29.40.42.85.00 Ostale mašine za obradu drveta, pluta, kosti, itd.
29.40.51.10.00 Pneumatski ručni alati, rotacijski
29.40.51.30.00 Pneumatski ručni alati, osim rotacijskih
29.40.52.15.00 Ručne bušilice s ugrađenim elektromotorom,
pneumatske
29.40.52.23.00 Ručne lančane pile s ugrađenim elektromotorom
29.40.74.50.00 Dijelovi i pribor alatnih mašina za obradu metala, osim
odvajanjem čestica
29.40.75.50.00 Dijelovi i pribor mašina za obradu drveta, pluta, kosti,
tvrde gume, plastike i drugih tvrdih materijala
70
70
2.208
31.542,86
t
t
t
t
32
5
1
1
32
2
1
1
607
428
110
51
18.968,75
191.071,43
81.481,48
50.000,00
t
t
2
187
0
187
14
619
46.666,67
3.310,16
t
5
6
138
23.846,55
15
15
190
12.666,67
6
6
6
4
97
329
16.166,67
82.250,00
71
20
66
20
2.199
302
33.318,18
15.100,00
45
45
1.251
27.800,00
135
135
847
6.274,07
0
3
1
3
8
19
8.000,00
6.333,33
t
3
3
171
57.000,00
t
t
18
554
18
554
3.765
2.919
209.166,67
5.268,95
1000 ef. sati
127
127
2.623
20.653,54
t
t
2.804
20
3.071
34
14.605
266
4.755,78
7.823,53
t
270
358
2.055
5.740,22
t
372
358
1.603
4.477,65
t
t
t
t
t
4
11
60
0
14
4
7
65
4
12
147
26
654
24
349
32.812,50
3.714,29
10.061,54
5.797,10
29.083,33
Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene
29.52
Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
29.52.11.00.01 Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod
t
zemljom, s trakom
29.52.24.00.01 Mašine za nabijanje, samokretne
t
29.52.40.87.50 Ostale mašine za obradu zemlje, kamena i ruda, za
t
ostale namjene, d.n.
29.52.61.30.00 Dijelovi mašina za bušenje i duboko bušenje
t
29.52.61.50.00 Dijelovi mašina za premještanje zemlje, iskopavanje,
t
poravnavanje, itd.
29.52.62.00.00 Dijelovi mašina za klasiranje, mljevenje, miješanje i
t
sličnu obradu zemlje, kamena i drugih mineralnih materijala
29.52.92.00.00 Popravke i održavanje mašina za rudnike, kamenolome
1000 ef. sati
i građevinarstvo
Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
29.53.14.33.50 Prese i slične mašine za proizvodnju vina
29.53.91.00.00 Instaliranje mašina za industriju hrane, pića i duhana
29.56
t
1000 ef. sati
Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n.
29.56.24.20.00 Kalupi za brizganje i kompresiju, za metal i metalne
karbide
29.56.24.75.50 Kalupi za brizganje i kompresiju plastike
29.56.26.30.00 Dijelovi mašina za proizvodnju, sastavljanje i toplu
obradu stakla i proizvoda od stakla
29.6
Proizvodnja oružja i municije
29.60
Proizvodnja oružja i municije
29.60.92.00.00 Popravke i održavanje oružja i oružanih sistema
29.7
Proizvodnja aparata za domaćinstvo, d.n.
29.71
Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
29.71.11.33.00 Hladnjaci za domaćinstvo (osim za ugradnju)
29.71.11.50.00 Zamrzivači, u obliku sanduka (škrinje) za duboko
hlađenje, kapaciteta ≤ 800 litara
29.71.11.70.00 Zamrzivači uspravni (ormari) za duboko hlađenje,
kapaciteta ≤ 900 litara
29.71.13.30.00 Perilice za rublje, automatske, kapaciteta ≤ 10 kg
suhog rublja
29.71.15.35.50 Ostali ventilatori, snage ≤ 125 W
29.71.25.30.00 Električni protočni grijači vode (bojleri)
29.71.25.50.00 Električni akumulacioni grijači vode (bojleri)
29.71.26.90.00 Ostali električni grijači prostorija i podova
29.71.30.70.00 Dijelovi elektrotermičkih aparata za domaćinstvo
29.72
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
29.5
29.53
Količina
prodata
Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
- 44 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
29.72.11.53.50
29.72.12.70.01
29.72.12.70.02
29.72.20.00.00
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
Kuhinjski štednjaci, na čvrsta goriva, od željeza ili čelika
Peći na čvrsta goriva, od željeza ili čelika
Trajnožareće peći, na čvrsta goriva, od željeza ili čelika
Dijelovi peći, šporeta, grijaćih tanjira i sličnih
neelektričnih aparata za domaćinstvo
499
201
25
3
538
189
28
6
1.680
897
116
24
3.122,68
4.746,03
4.142,86
4.000,00
t
0
0
42
285.714,29
t
5
5
891
178.200,00
t
0
0
15
1.000.000,00
t
48
48
4.404
91.970,35
t
t
t
t
t
kg
kg
kg
kg
21
0
0
0
0
275
0
6
132.561
21
0
0
0
0
307
38
73
132.402
1.636
36
2
30
24
76
10
8
5.055
77.863,98
79.120,88
42.553,19
102.040,82
387.096,77
247,56
263,16
109,59
38,18
1000 ef. sati
46
46
877
19.050,72
t
t
142
8
142
8
3.355
163
23.626,76
20.375,00
1000 ef. sati
127
127
564
4.451,46
t
t
38
11
37
11
288
254
7.783,78
23.090,91
t
t
t
60
61
2
60
61
2
1.352
1.426
47
22.533,33
23.377,05
23.050,51
t
t
25
2
24
2
307
106
12.791,67
62.721,89
t
1
1
110
81.481,48
t
21
24
376
15.666,67
t
1
1
65
50.000,00
PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH I OPTIČKIH UREĐAJA
30
Proizvodnja kancelarijskih mašina i računara
Proizvodnja kancelarijskih mašina i računara
30.01
Proizvodnja kancelarijskih mašina
30.01.13.70.00 Mašine za frankiranje pisama, za izdavanje karata,
ulaznica i sl. mašine, s ugrađenim uređajem za
računanje
30.02
Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka
30.02.11.00.00 Analogne i hibridne mašine za automatsku obradu
podataka
30.02.12.03.00 Mašine za automatsku obradu podataka:
jednokorisnički sistemi, portabl
30.02.12.09.00 Mašine za automatsku obradu podataka:
jednokorisnički sistemi, osim portabl
30.02.13.00.00 Digitalne centralne jedinice (veliki sistemi)
30.02.14.30.00 Štampači i crtači (ploteri)
30.02.14.50.00 Tastature i skeneri
30.02.14.73.50 Monitori
30.02.14.79.50 Ostale ulazne ili izlazne jedinice
30.02.15.30.00 Centralne jedinice memorije
30.02.15.55.00 Jedinice magnetskih diskova
30.02.15.57.00 Jedinice optičkih diskova
30.02.17.00.00 Dijelovi i pribor mašina za automatsku obradu
podataka i njihovih jedinica
30.02.90.00.00 Instaliranje računara i druge opreme za obradu podataka
31
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
t
t
t
DL
30.0
Količina
prodata
Proizvodnja električnih mašina i aparata, d.n.
31.1
Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora
31.10
Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora
31.10.42.53.00 Mjerni transformatori, d.n., snage > 1 kVA ali ≤ 16 kVA
31.10.42.55.00 Ostali transformatori, d.n., snage > 1 kVA ali ≤ 16 kVA
31.10.92.00.00 Popravke, održavanje i ponovno namotavanje
elektromotora, generatora i transformatora
31.2
Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije
31.20
Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije
31.20.10.10.00 Osigurači za napon iznad 1000 V
31.20.10.30.00 Automatski prekidači strujnih kola, za napon > 1 kV ali
≤ 72,5 kV
31.20.10.40.00 Automatski prekidači strujnih kola, za napon > 72,5 kV
31.20.10.53.00 Sigurnosni i dr. prekidači, za napon > 1 kV ali ≤ 72,5 kV
31.20.10.70.00 Gromobrani, odvodnici prenapona, ograničavači i
prigušivači za napon > 1000 V
31.20.21.70.00 Ostali osigurači, za napon ≤ 1000 V i za struju > 63 A
31.20.24.53.50 Releji i kontaktori, za napon > 60 V ali ≤ 1000 V,
intenziteta > 16 A ali ≤ 125 A
31.20.25.02.50 Prekidači, d.n., za napon ≤ 1000 V, za kontrolu i
pomoćni strujni krug
31.20.25.04.50 Prekidači, d.n., za napon < 1000 V, za upotrebu u
industriji i sl.
31.20.25.05.50 Prekidači, d.n., za napon < 1000 V, za električne
- 45 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
elektromehaničke aparate
31.20.25.06.50 Prekidači, d.n., za napon < 1000 V, za električne
elektromehaničke aparate
31.20.27.53.50 Utičnice za fiksnu instalaciju, za napon ≤ 1000 V, za
upotrebu u domaćinstvu i sl.
31.20.27.58.50 Ostale utičnice, za napon ≤ 1000 V
31.20.27.70.00 Priključni i kontaktni elementi za kablove, za napon
≤ 1000 V
31.20.27.80.00 Ostali uređaji za povezivanje u električno strujno kolo,
za napon ≤ 1000 V
31.20.31.75.50 Pultovi s uređajima za mjerenje i razvodni ormari za
instalaciju, za napon ≤ 1000 V
31.20.40.30.00 Ormari, pultovi, ploče, stolovi i ostali nosači uređaja za
upravljanje električnom energijom (bez ugrađenih
uređaja)
31.20.92.00.00 Popravke i održavanje opreme za distribuciju i kontrolu
električne energije
31.3
Proizvodnja izolirane žice i kablova
31.30
Proizvodnja izolirane žice i kablova
9
9
549
61.000,00
t
4
6
20
3.333,33
t
t
7
5
8
5
305
210
38.125,00
42.000,00
t
3
4
102
25.500,00
t
152
152
1.948
12.820,01
t
380
381
3.071
8.053,81
1000 ef. sati
3
3
65
21.666,67
t
t
2.402
2.780
2.352
2.664
8.141
9.587
3.461,31
3.598,72
t
1.519
1.479
7.284
4.924,95
t
1.897
1.852
7.935
4.284,56
t
882
882
2.811
3.187,07
t
0
0
4
121.212,12
t
120
132
1.585
12.007,58
t
45
45
252
5.600,00
t
kg
464
3.023
496
3.014
5.872
74
11.838,71
24,55
kg
420.000
420.000
1.677
3,99
kg
91.492
91.492
257
2,81
kg
25.656
25.656
173
6,74
kg
5.000
12.609
310
24,59
kg
12.054
11.773
212
18,01
kg
49.916
51.038
681
13,34
31.4
Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija
31.40
Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija
31.40.21.30.00 Olovni akumulatori za pogon klipnih motora, težine ≤ 5 kg,
s ostalim elektrolitima
31.5
Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje
31.50
Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje
31.50.21.05.50 Ostala prenosna električna rasvjetna tijela, na suhe
baterije, akumulatore i elektromagnete
31.50.24.00.00 Osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i
slično
31.50.25.65.50 Kancelarijske svjetiljke (za radni prostor): za
kompaktne fluorescentne sijalice
Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
31.61
Proizvodnja električne opreme za motore i vozila
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
31.30.11.30.00 Žica za namote, lakirana i emajlirana
31.30.13.75.61 Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon > 80 V
ali < 1000 V, izolirani termoplasticima (G, EPR, UPET i dr.)
31.30.14.00.01 Električni kablovi, za napon > 1 kV, izolirani papirom, sa
bakrenim vodičima
31.30.14.00.02 Električni kablovi, za napon > 1 kV, izolirani
papirom, sa aluminijskim vodičima
31.6
Količina
prodata
31.61.21.35.50 Svjećice za paljenje, za putničke automobile
31.61.21.55.50 Magneti za paljenje, dinamo-magneti i magneti zamajci,
za putničke automobile
31.61.22.37.50 Starteri i starter-generatori dvostruke namjene, osim za
motorna vozila (za stacionarne industrijske motore)
31.61.22.53.50 Generatori, d.n., za motore s unutrašnjim
sagorijevanjem, za motorna vozila, osim za putničke
automobile
31.61.22.55.50 Generatori, d.n., za motore s unutrašnjim
sagorijevanjem, za putničke automobile
31.61.23.30.00 Oprema za svjetlosnu i vizuelnu signalizaciju, za
motorna vozila i motocikle
31.61.23.50.00 Oprema za zvučnu signalizaciju za motorna vozila i
motocikle (osim za bicikle)
31.61.24.30.00 Dijelovi električne opreme za paljenje i pokretanje
- 46 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
motora s unutrašnjim sagorijevanjem, koji se pale
pomoću svjećice i kompresije
31.61.24.53.50 Dijelovi električne opreme za rasvjetu, signalizaciju,
dijelovi brisača, odleđivača, itd., za motorna vozila
31.62
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
kg
3.919
4.310
412
95,59
kg
990
927
40
43,15
1000 ef. sati
51
51
1.527
29.941,18
Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
31.62.16.70.00 Dijelovi električnih mašina i uređaja s posebnim
funkcijama, d.n.
31.62.92.00.00 Popravci i održavanje ostale električne opreme, d.n.
32
Količina
prodata
Proizvodnja radio, televizijske i komunikacione opreme i aparata
32.2
Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju
32.20
Proizvodnja televizijskih i radio-predajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju
32.20.11.50.00 Odašiljači za radiodifuziju i televiziju bez ugrađenog
prijemnika
32.20.20.40.01 Kućne telefonske i telegrafske centrale
kg
840
840
248
295,24
priklj.
495
495
109
220,20
32.3
Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja
prateće opreme
32.30
Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja
prateće opreme
32.30.20.60.01 Ostali televizori, u boji, neprenosivi
32.30.20.85.02 Crno-bijeli i ost. jednobojni televizori, neprenosivi
32.30.43.70.05 Ostali električni aparati za pojačanje zvuka
32.30.52.70.02 Ostali dijelovi za antene, d.n.
32.30.52.70.03 Ostale antene, d.n.
33
kom
kom
kom
0
0
0
13
1
6
3
0
1
230,77
0,00
166,67
t
t
0
1
0
2
17
104
53.125,00
61.647,90
t
192
192
2.946
15.343,75
t
1000 kom
1000 kom
1000 kom
1000 kom
0
3
1
0
0
0
3
1
0
0
4
229
464
85
217
800.000,00
76.588,63
365.354,33
850.000,00
1.808.333,33
Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata, satova
33.1
Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih pomagala
33.10
Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih pomagala
33.10.15.17.00 Igle, (osim cjevastih metalnih i za šivanje), kateteri, kanile itd.
33.10.15.79.00
33.10.17.39.01
33.10.17.39.02
33.10.17.39.03
33.10.17.90.00
Ostali instrumenti i aparati
Ortopedske cipele i sl. pomagala za stopala
Ortopedske sprave, uklj. štake, pojaseve za kilu i sl.
Udlage (šine) i ost. ortopedska pomagala za prijelome
Vještački dijelovi tijela, d.n.
33.2
Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za
upravljanje industrijskim procesima
33.20
Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za
upravljanje industrijskim procesima
33.20.20.30.00 Radarski aparati
33.20.51.19.00 Termometri s tečnošću za neposredno očitavanje,
nekombinovani s drugim instrumentima, osim za
medicinu i veterinu
33.20.52.75.00 Ostali spiralni manometri i manometri s metalnom
membranom
33.20.52.83.00 Elektronski instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu
promjenljivih veličina, u tekućinama i gasovima
33.20.63.30.00 Gasomjeri (uklj. kalibrirane)
33.20.63.70.00 Električna brojila (uklj. kalibrirana)
33.20.70.50.00 Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju i
kontrolu, hidraulični ili pneumatski
33.20.70.90.00 Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju i
kontrolu, osim hidrauličnih i pneumatskih, d.n.
33.20.83.33.00 Dijelovi i pribor za električna brojila
33.20.92.00.00 Popravci i održavanje instrumenata i aparata za
mjerenje, kontrolu, testiranje, navigaciju i druge namjene
kom
kom
9
2.693
7
2.074
14
88
2.000,00
42,43
kom
1.795
1.699
108
63,57
kom
1.706
1.783
944
529,44
kom
kom
kom
997
96.626
4.918
641
96.144
4.372
146
6.900
616
227,77
71,77
140,90
kom
2
2
74
37.000,00
kg
1000 ef. sati
11.178
0
11.178
0
279
8
24,96
32.000,00
- 47 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
33.3
Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima
33.30
Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima
33.30.10.00.00 Usluge dizajniranja i montiranja opreme za kontrolu
industrijskih procesa i automatizovanih proizvodnih
postrojenja
1000 ef. sati
6
81
13.500,00
1000 kom
5
5
85
17.708,33
1000 kom
1
1
413
408.910,89
1000 kom
0
1
58
85.545,72
4
87
149
5
90
150
53
1.255
2.026
10.600,00
13.944,44
13.506,67
192
6
269
188
6
292
1.023
20
700
5.441,49
3.333,33
2.397,26
1.148.860
745
8
17
79
8
1.826
960
1.148.860
728
7
17
73
8
1.826
960
6.764
2.198
45
359
1.039
49
20.646
2.160
5,89
3.019,23
6.428,57
21.117,65
14.285,71
6.125,00
11.304,84
2.250,00
13
11
410
37.272,73
t
73
78
1.005
12.884,62
1000 ef. sati
794
794
6.062
7.634,76
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
33.40
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
33.40.11.59.00 Leće za naočale: obrađene s obje strane, za korekciju
vida, ostale
33.40.23.10.00 Teleskopski nišani za oružje; periskopi; teleskopi za
mašine i aparate
33.40.24.10.00 Dijelovi i pribor (uklj. okvire) za dvoglede, optičke
teleskope, itd.
DM
PROIZVODNJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA
34
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Proizvodnja motornih vozila
34.10
Proizvodnja motornih vozila
34.10.13.00.03 Dizelski i poludizelski motori, snage ≥ 75 kW ali ≤ 110 kW
34.10.13.00.04 Dizelski i poludizelski motori, snage ≥ 110 kW ali ≤ 165 kW
34.10.54.90.00 Ostala specijalna motorna vozila (za odvoz automobila,
čišćenje ulica, pranje ulica, auto-radionice, itd.)
t
t
t
34.2
Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
34.20
Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
34.20.10.50.00 Karoserije (uklj. kabine) za ostala motorna vozila
34.20.21.07.50 Kontejneri za prevoz otpadaka
34.20.21.09.50 Ostali kontejneri
t
t
t
34.3
Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
34.30
Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
34.30.12.09.50
34.30.20.25.02
34.30.20.40.02
34.30.20.65.01
34.30.20.65.02
34.30.20.75.50
34.30.20.79.50
34.30.30.90.00
Ostali dijelovi za dizelske i poludizelske motore
Dijelovi kočnica i servo kočnica (osim montiranih obloga)
Točkovi i njihovi dijelovi i pribor
Mjenjači brzina
Dijelovi upravljačkog mehanizma
Viseća oprema (osim amortizera), za ublažavanje udara
Ostali dijelovi i pribor za vozila
Dijelovi i pribor za karoserije (uklj. kabine), d.n.
35
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
6
33.4
34.1
Količina
prodata
kg
t
t
t
t
t
t
t
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
35.1
Izgradnja i popravak brodova i čamaca
35.12
Izgradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca
35.12.13.30.00 Motorni čamci za razonodu i sport, osim s
izvanbrodskim motorom, za plovidbu morem
t
35.2
Proizvodnja i popravak željezničkih lokomotiva i drugih šinskih vozila
35.20
Proizvodnja i popravak željezničkih lokomotiva i drugih šinskih vozila
35.20.40.30.00 Dijelovi željezničkih i tramvajskih lokomotiva i drugih
šinskih vozila
35.20.91.00.00 Popravci i održavanje željezničkih i tramvajskih
lokomotiva i drugih šinskih vozila
- 48 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
Naziv proizvoda i djelatnosti
35.4
Proizvodnja motocikla i bicikla
35.42
Proizvodnja bicikla
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
35.42.10.52.50 Bicikli za brdski teren (Mountain bike)
35.42.10.55.50 Sportski bicikli
35.5
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, d.n.
35.50
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, d.n.
42
157
42
437
568
66
13.523,81
151,03
t
t
2
102
1
169
6
307
6.000,00
1.816,57
kom
2.009
1.821
316
173,53
kom
1.757
1.797
189
105,18
kom
kom
970
2.791
964
2.822
241
588
250,00
208,36
kom
15.426
15.397
3.785
245,83
kom
28.524
30.035
9.995
332,78
kom
kom
kom
kom
5.344
6.912
221
5.290
4.988
6.938
314
5.233
889
477
47
1.503
178,23
68,75
149,68
287,22
kom
252.855
253.142
15.183
59,98
kom
10.849
10.842
1.865
172,02
kom
84.631
90.219
7.153
79,28
kom
100
213
61
286,38
kom
231.341
224.271
12.060
53,77
kom
kom
kom
kom
4.902
301.633
2.969
6.774.724
4.990
265.983
2.450
6.964.773
340
11.220
119
9.588
68,14
42,18
48,57
1,38
kom
kom
kom
17.721
1.666
990
16.888
1.759
1.013
2.022
330
210
119,73
187,61
207,31
kom
3.164
3.199
996
311,35
kom
kom
kom
4.904
113
77
4.656
113
77
486
59
26
104,38
522,12
337,66
DN
OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, D.H.
36
Proizvodnja nameštaja; ostala prerađivačka industrija, d.n.
Proizvodnja nameštaja
36.11
Proizvodnja stolica i sjedišta
36.11.11.55.01 Okretne fotelje, s podešavanjem visine, tapacirane, s
pomičnim naslonom, s točkićima ili tračnicama
36.11.11.55.02 Ostala okretna sjedišta, s podešavanjem visine,
tapacirana, s pomičnim naslonom, s točkićima ili
tračnicama
36.11.11.75.51 Tapacirane fotelje, s metalnim okvirom, za kancelarije
36.11.12.10.01 Fotelje za pretvaranje u ležaj, osim vrtnih i za
kampovanje
36.11.12.10.02 Dvosjedi za pretvaranje u ležaj, osim vrtnih i za
kampovanje
36.11.12.10.03 Trosjedi za pretvaranje u ležaj, osim vrtnih i za
kampovanje
36.11.12.55.51 Tapacirane fotelje, s drvenim okvirom, za kancelarije
36.11.12.55.52 Tapacirane stolice, s drvenim okvirom, za kancelarije
36.11.12.55.53 Tapacirane klupe, s drvenim okvirom, za kancelarije
36.11.12.55.54 Ostala tapacirana sjedala, s drvenim okvirom, za
kancelarije
36.11.12.59.51 Ostala tapacirana sjedišta, s drvenim okvirom, od
savijenog drveta, osim za kancelarije
36.11.12.59.52 Ostale tapacirane fotelje, s drvenim okvirom, osim za
kancelarije
36.11.12.59.53 Ostale tapacirane stolice, s drvenim okvirom, osim za
kancelarije
36.11.12.59.54 Ostale tapacirane klupe, s drvenim okvirom, osim za
kancelarije
36.11.12.59.55 Ostala tapacirana sjedišta, s drvenim okvirom, osim
za kancelarije, d.n.
36.11.12.90.01 Drvene fotelje, netapacirane
36.11.12.90.02 Ostala drvena sjedišta, netapacirana
36.11.13.09.50 Ostala sjedala, od ostalih materijala
36.11.14.10.00 Dijelovi sjedala, od drveta
36.12
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
t
kom
35.50.10.00.01 Ostala vozila: japaneri
35.50.10.00.02 Ostala vozila: ručna željezna kolica
36.1
Količina
prodata
Proizvodnja ostalog namještaja za kancelarije i trgovine
36.12.12.30.00 Kancelarijski drveni pisaći stolovi, visine ≤ 80 cm
36.12.12.53.50 Ostali kancelarijski drveni stolovi, visine ≤ 80 cm
36.12.12.55.50 Kancelarijski drveni namještaj, ormari, regali i sl.,
visine ≤ 80 cm
36.12.12.75.50 Kancelarijski drveni namještaj, ormari, regali i sl.,
visine > 80 cm
36.12.12.99.50 Ostali kancelarijski drveni namještaj, visine > 80 cm
36.12.13.00.01 Drveni pultovi za trgovine
36.12.13.00.03 Ostali drveni namještaj za trgovine
- 49 -
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
36.13
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
Komponibilni elementi kuhinjskog drvenog namještaja
Kuhinjski kredenci
Kuhinjski drveni ormarići
Kuhinjski drveni sudoperi
Kuhinjski drveni viseći elementi
Kuhinjski drveni pultovi
Drveni ormari za ugradnju električnih aparata za
domaćinstvo
36.13.10.50.08 Ostali kuhinjski drveni namještaj: u elementima
36.13.10.90.01 Stolovi za kuhinje
36.13.10.90.02 Ostali kuhinjski drveni namještaj, d.n., osim u
elementima
36.14
Proizvodnja ostalog nameštaja
36.14.11.00.00
36.14.12.35.51
36.14.12.35.52
36.14.12.35.53
36.14.12.39.51
36.14.12.39.52
36.14.12.39.53
36.14.12.39.54
36.14.12.39.55
36.14.12.39.56
36.14.12.50.01
36.14.13.09.55
36.14.14.33.50
36.14.14.50.01
36.14.15.50.00
Metalni namještaj, d.n.
Drveni francuski ležajevi
Drveni dječiji ležajevi
Ostali drveni ležajevi
Komponibilni namještaj za spavaće sobe
Ormari (za odjela i rublje)
Ogledala (psihe)
Noćni ormarići
Ormari s ladicama (komode)
Drveni namještaj za spavaće sobe, d.n.
Komponibilni drveni namještaj za sobe za dnevni
boravak i trpezarije
Vitrine
Regali
Drvene police za knjige i sl.
Ostali drveni namještaj za sobe za dnevni boravak i
trpezarije
Komponibilni drveni namještaj za kupaonice
Ostali drveni namještaj za kupaonice
Drveni namještaj, za vrtove
Drveni ormari za obuću
Ostali drveni namještaj za predsoblja
Drveni ormarići za radioprijemnike, TV prijemnike i
gramofone
Drveni namještaj, d.n.
Namještaj od plastike: za kupaonice
Stolovi od pruća
Dijelovi za namještaj: drveni
36.15
Proizvodnja madraca
36.14.13.03.51
36.14.13.03.52
36.14.13.05.50
36.14.13.09.51
36.14.13.09.52
36.14.13.09.54
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Proizvodnja ostalog kuhinjskog nameštaja
36.13.10.50.01
36.13.10.50.02
36.13.10.50.03
36.13.10.50.04
36.13.10.50.05
36.13.10.50.06
36.13.10.50.07
36.14.12.50.02
36.14.12.50.03
36.14.12.50.04
36.14.12.50.05
Količina
prodata
36.15.11.09.50 Nosači madraca, d.n.
36.15.12.70.00 Madraci s metalnim oprugama
36.15.12.99.50 Madraci od ostalih materijala
36.5
Proizvodnja igara i igračaka
36.50
Proizvodnja igara i igračaka
36.50.43.30.00 Igre na automatima s ubačenim kovanim novcem ili
žetonom, osim opreme za automatske kuglane
36.6
Proizvodnja raznovrsnih predmeta, d.n.
36.63
Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.
36.63.25.10.00 Pločice i ploče za pisanje i crtanje
36.63.33.33.00 Kopče (drikeri), nitne i sl.; njihovi dijelovi
36.63.75.00.00 Svijeće, voštanice i slično
- 50 -
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5.575
7.390
12.082
7.526
31.297
5.611
426
5.825
8.051
12.352
7.655
31.355
5.521
407
1.819
2.622
1.225
603
1.577
479
73
312,27
325,67
99,17
78,77
50,30
86,76
179,36
kom
kom
kom
15.848
113.203
31.441
17.234
110.331
29.868
871
20.684
4.507
50,54
187,47
150,90
t
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
26
12.728
3.625
33.537
1.547
17.194
809
3.720
9.306
390
13.641
31
12.838
2.467
33.606
1.331
16.949
1.124
4.742
9.633
374
13.718
257
2.001
206
6.847
660
5.904
81
328
2.204
32
8.873
8.398,69
155,87
83,50
203,74
495,87
348,34
72,06
69,17
228,80
85,56
646,81
kom
kom
kom
kom
19.567
4.896
291.436
19.739
19.535
4.550
294.991
22.644
7.342
2.000
6.379
2.354
375,84
439,56
21,62
103,96
kom
kom
kom
kom
kom
kom
10.185
37.789
5.117
3.265
4.070
2.122
9.436
35.641
6.103
3.396
3.897
2.850
962
308
660
249
769
254
101,95
8,64
108,14
73,32
197,33
89,12
kom
kom
kom
m³
6.733
9.000
0
3.608
6.886
8.000
2
3.595
544
351
0
4.866
79,00
43,88
0,00
1.353,55
kom
kom
kom
159.608
9.040
13.588
159.608
8.761
13.980
14.472
697
3.076
90,67
79,56
220,03
kom
35
22
301
13.681.82
1000 kom
t
t
804
87
21
766
74
20
28
180
42
36,55
2.432,43
2.100,00
REDOVNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI – PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
Šifra
37
Naziv proizvoda i djelatnosti
Mjerna Proizvedena
jedinica
količina
Količina
prodata
Vrijednost Prosječna
prodaje
cijena
(u 1000KM) (u KM)
Reciklaža
37.1
Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka
37.10
Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka
37.10.10.00.01 Obnovljene sekundarne sirovine, od željeza i
nelegiranih čelika
37.10.10.00.03 Obnovljene sekundarne sirovine, od bakra i bakrenih
legura
37.10.10.00.04 Obnovljene sekundarne sirovine, od aluminijuma i
aluminijumskih legura
37.10.10.00.05 Obnovljene sekundarne sirovine, od olova i olovnih
legura
37.10.10.00.06 Obnovljene sekundarne sirovine, od cinka i cinčanih
legura
37.10.10.00.08 Obnovljene sekundarne sirovine, od ostalih metalnih
ostataka i otpadaka
37.2
Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
37.20
Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
37.20.10.10.01
37.20.10.10.05
37.20.10.10.06
37.20.10.10.08
Obnovljene sekundarne sirovine, od papira
Obnovljene sekundarne sirovine, od gume
Obnovljene sekundarne sirovine, od plastike
Obnovljene sekundarne sirovine, od ostalih nemetalnih
ostataka i otpadaka, hemijskog porijekla
37.20.10.70.03 Obnovljene sekundarne sirovine, od drveta i otpadaka
od drveta
37.20.10.70.06 Obnovljene sekundarne sirovine, od ostalih nemetalnih
ostataka i otpadaka, osim hemijskog porijekla
t
44.171
42.956
12.593
293,16
t
1.313
1.156
3.561
3.080,42
t
2.266
1.934
3.030
1.566,42
t
469
436
259
593,53
t
114
84
77
916,67
kg
562.363
603.838
678
1,12
t
t
t
t
12.344
210.834
4
122
12.340
19
4
122
1.648
1
2
22
133,55
53,10
500,00
180,33
t
266
168
25
148,81
t
190
190
33
173,68
E
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM
40
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom
40.1
Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije
40.10
Proizvodnja i distribucija električne energije
40.10.10.33.00 Električna energija iz javnih hidroelektrana
40.10.10.43.00 Električna energija iz javnih termoelektrana
40.10.10.53.00 Električna energija iz ostalih termoelektrana
MWh
MWh
MWh
6.153.826
7.322.761
9.215
6.093.023
6.607.545
0
205.611
515.302
0
33,75
77,99
0,00
130.366
63
130.366
63
60.482
1.497
463,94
23.761,90
19
73
377
419.812
869.743
13
368.226
142
60
19
73
377
419.800
868.543
0
0
66
60
346
247
6.779
2.539
5.725
0
0
358
1.399
18.210,53
3.383,56
18.000,53
6,05
6,59
0,00
0,00
5.463,98
23.512,61
40.2
Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva distributivnom mrežom
40.20
Proizvodnja i distribucija gasovitih goriva cjevovodnom mrežom
40.20.10.15.00 Gradski plin iz zemnog plina
40.20.20.00.00 Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskom
mrežom
1000 m³
1000 ef. sati
40.3
Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom
40.30
Snabdijevanje parom i toplom vodom
40.30.10.13.01
40.30.10.13.02
40.30.10.13.03
40.30.10.23.02
40.30.10.23.03
40.30.10.27.01
40.30.10.27.02
40.30.10.27.03
40.30.10.90.00
Topla voda iz javnih toplana
Vrela voda iz javnih toplana
Para iz javnih toplana
Vrela voda iz ostalih toplana
Para iz ostalih toplana
Topla voda iz ostalih kotlovnica
Vrela voda iz ostalih kotlovnica
Para iz ostalih kotlovnica
Usluge snabdijevanja parom, toplom vodom i vrelom
vodom
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
1000 ef. sati
- 51 -
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U 2004 GODINI
PRETHODNI PRODCOM REZULTATI
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004
FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
DECEMBAR/DECEMBER 2005
Izdaje i štampa:
Published and printed by:
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine,
Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina,
Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26
Odgovara:
Responsible:
Zdenko Milinović, direktor
Zdenko Milinović, director
Podatke pripremili:
Data prepared by:
Jasmina Vidović, Asmir Butković
Jasmina Vidović, Asmir Butković
Molimo korisnike da prilikom upotrebe podataka obavezno navedu izvor
Users are kindly requested to mention data source
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
INTRODUCTION
Data on regular (own) industrial production in Bosnia and Herzegovina is collected for the first
time for the year 2003, using harmonized annual statistical survey on industry IND-21, carried
out in 2004. The results were published in the beginning of 2005. From that point onward such
results have been included in the publishing plan of the Agency for statistics of Bosnia and
Herzegovina, on regular basis.
The annual survey on industry for the year 2004 is fully harmonized between all official statistical
institutions of Bosnia and Herzegovina, but it is compliant, in great extent, with international,
primarily European standards and regulations. The following main objectives were set upon
annual survey on industry:
-
-
-
-
data collection, processing and publishing of annual statistics on industrial production in
B&H, covering the territories of both entities and their administrative units, as well as
territory of District Broke, focused on products specified in nomenclature of industrial
products (based on PROCOMM list, i.e. PROCOMM regulation of EU1)) - that means
carrying out the annual PROCOMM survey on industrial production,
collection and processing of data necessary to determine the structure of different areas in
state economy and to make an analysis of changes that are taking place in each element of the
structure, and also compilation of internationally harmonized statistical structural business
indicators for industry – that means carrying out the annual Structural Business survey on
industry according to EU regulation on Structural Business Statistics (SBS-R)2)
collection of data necessary to establish an unique and harmonized system of weights to be
used in compilation of monthly volume indicator of industrial production in Bosnia and
Herzegovina, in each entity and in District Brčko, in accordance with European standards
and regulations,
dissemination of data on industrial production (PRODCOM results) to domestic and
international users,
dissemination of data on structure of industrial production (Structural Business Statistical
Indicators – SBS Indicators) to domestic and international users.
Annual survey on industy is organized in such a way that it comprises two, in its nature, rather
different parts: PRODCOM survey and Structural business survey.
PRODCOM survey is oriented to the product and is dealing with direct data on volume and
value of sales of industrial production, at the detailed level of a single product, as it is specified in
nomenclature of industrial products. The subject of the survey is industrial production,
accomplished at the territory of Bosnia and Herzegovina, in the period of reporting year.
Structural Business survey is currently oriented to basic elements of production accounts. This
part of the annual survey on industry is still in the developing and methodology harmonization
phase. The subject of the survey is business information on industrial enterprises, referring to
principal activity of the enterprise, and also information on activity of the enterprise units
1)
PRODCOM is abbrevation for EU nomenclatue of industrial products derived from “PRODucts of the European COMmunity”.
PRODCOM is based on EEC regulation No. 3924/91 dated on December 19. 1991 which imposes obligation on member
states to carry out survey on industrial production
2)
Structural Business Statistics Regulations i.e. SBS-R (EEC Regulation No 58/97 i 2700/98)
-55-
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
(establishments) that are the part of the enterprise, all at the class level (four digit code of NACE
classification of activity).
The publication is presenting, in systematic way, the data collected through 2004 annual
PRODCOM survey and gives information on volume of production, volume of sales and value
of sales of industrial products and services that are results of regular production carried out in
reporting unit (based on own or purchased raw materials).
-56-
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
ABBREVIATIONS
BHAS
B&H
DB
n.e.c.
ECSC
ef. hrs
FB&H
FZS
GT
hl
1000
kg
p/st
l
m
m²
m³
mil. p/st
MWh
Extns
RS
RZSRS
SBDB
t
TJ
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
District Brčko
not elsewhere classified
European Coal and Steel Community
effective hours
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Office of Statistics
Gross Tonnage (2,8316 m³)
hectoliter
thousand
kilogram
piece
liter
meter
square meter
cubic meter
million of pieces
Megawathour
extension
Republika Srpska
Institute for Statistics of Republika Srpska
Statistical Office of District Brčko
ton
TerraJoule (gross calorific value)
-57-
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
-58-
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
METHODOLOGICAL EXPLANATIONS
1. ORGANIZATION OF THE SURVEY
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina (BHAS), Federal Office of Statistics (FZS)
together with its cantonal offices, Institute for Statistics of Republika Srpska (RZSRS) and
Statistical Office of District Brčko (SBDB) took part in implementation of annual survey on
industry.
BHAS, FZS and RZSRS had harmonized, in full coordination, the methodology of annual survey
on industry for 2004 and jointly agreed upon the contents and the form of questionnaire and also
prepared instructions for filling it up.
FZS, RZSRS and SBDB organized the whole field work i.e. they printed and distributed
questionnaires and all accompanying documents, necessary for survey to be carried out.
In the course of their standard works FZS, RZSRS and SBDB used to create and update address
lists of statistical units to be followed up through industry surveys. These address lists were used
as a basis for annual survey on industry.
FZS, RZSRS and SBDB held all necessary trainings in different cantonal and central statistical
offices, and altogether with statisticians from local offices they organized direct visits to reporting
units, whenever it was judged as important. All major difficulties they resolved in direct contact
with reporting units.
Computer applications for data entry, checking, controll and processing were developed in each
entity statistical institute and in SBDB, reflecting the objective of the annual survey on industry y
and structure and contents of the questionnaire.
Agency for statistics of Bosnia and Herzegovina made the agreement with FZS, RZSRS and
SBDB upon the contents, type and form of data to be transmitted for further processing, and
developed IT application for takeng over, aggregation and compiling of PRODCOM results for
the level of Bosnia and Herzegovina.
FZS, RZSRS and SBDB collected completed questionnaires and get done all activities related to
data entry, analysis and control.
FZS, RZSRS and SBDB accomplished the first stage processing of collected PRODCOM data
such that necessary information, in required form, was submitted to BHAS.
BHAS aggregated the data collected from FZS, RZSRS and SBDB and prepared and published
PRODCOM results for Bosnia and Herzegovina. Data for the level of Bosnia and Herzegovina
are compiled from clarified, checked and processed data originated from entities' statistical
institutes and statistical office of District Brčko.
2. CONCEPTS AND DEFINITIONS
2.1 Industry
The term industry, as it is used in annual survey on industry IND-21, refers to the three sections
of the classification of activities (according to NACE Rev.1.1) :
C - MINING AND QUARRYING,
D - MANUFACTURING and
E - ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY
Definition of industry is just the same as the one used by EU.
Concepts and definitions of all other terms used in annual PRODCOM survey on industrial
production (such as principal, secondary and ancillary activity, statistical units, product,
-59-
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
production etc.) are taken from the introduction to NACE Rev1.1, from EU regulation
on the statistical units for the observation and analysis of the production system in the
Community3), from introduction to ISIC Rev. 34) and from introduction to PRODCOM. Those
definitions and concepts are harmonized with methodological frame of SNA 93 and ESA 955).
All specific explanations, given in this chapter, are relates only to the PRODCOM part of annual
survey on industry, the results of which, those reflecting regular industrial production, are
published in this publication.
2.2 Statistical units
Statistical units in business statistics are autonomous institutions and parts thereof that are
contributing in performing the same economic activity. They are undertaking economic
transactions of goods and services. In producing goods and services that could be sold, given to
other parties without any compensation, or used for further processing and production, statistical
units are utilizing their own labor force (manpower). The important attribute of statistical unit is
its autonomy in making financial obligations and its right to be owner of tangible and intangible
assets.
Observation units are those statistical units that statistics is compiled for, with the aim of
monitoring and following up their characteristics and features. The basic limitation set upon
statistical unit of observation is its autonomy in regard to financing and production process, what
results in two types of observation units:
1. Units that are completely autonomous in regard to financing and production process
(enterprise) and
2. Units that are autonomous only in regard to production process (enterprise units, i.e.
parts of enterprise, so called establishments). Autonomy in decision-making means
that such enterprise units are keeping administrative records on all basic
characteristics of the process.
Reporting units are those statistical units that are required to provide data. They could be
observation units that are subject of interest, but also they could be completely different units.
Reporting units of the PRODCOM part of annual survey on industry are legal units and their
parts that are, in the register of business subjects of FZS, RZSRS and SBDB, classified in the
sections C, D and E (industry), as well as those legal units that are not classified in industry
sections, but have their parts performing industrial activities
Observation units of the PRODCOM part of annual survey on industry are enterprises and their
parts i.e. enterprise units (establishments) that are engaged in industrial activities. Results of the
industrial activity are goods and services, as defined in nomenclature of industrial products.
Enterprise is the smallest combination of legal units that makes an organisational unit producing
goods or services, which has a certain degree of autonomy in decision-making, especially for the
allocation of its current resources. An enterprise carries out one or more activities at one or more
locations.
Enterprise unit i.e. establishment is a part of enterprise (e.g. a workshop, factory, department
etc) performing the same or different activity as the enterprise comprising it and is situated at the
same or different location. The definition of enterprise unit i.e. establishment is not completely
comparable with definitions stipulated in Council Regulation (EEC) No 696/93 on the statistical
units for observation and analysing within European Community.
3)
Council Regulation (EEC) No 696/93 on the statistical units for observation and analyzing within European Community
ISIC Rev 3 - International Standard Industrial Classification
5)
System of National Accounts 1993 - SNA 93 (ISBN 92-1-161352-3) and European System of National Accounts 1995
ESA 95 (EEC regulationNo 2223/96), harmonized with SNA 93.
4)
-60-
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
2.3 Data
Data on realized i.e. total production, intermediate consumption, stocks and sold production are
collected through PRODCOM part of annual survey on industry. In such a way, for some
specific product, data on production is presented as the source side and data on consumption,
sales and final stocks as expenditure side in the balance of available quantities.
The decision is made and data on total regular production as well as data on market effect of
such a production (production sold in terms of quantity and value and derived variable – average
unit value of the product sold) were selected for publishing. The production sold comprises also
sales of the stocks effected during the reporting period.
Product is the outcome of economic activity and defined as separate item in the Nomenclature
of industrial products. It is the generic term applied to goods, that have physical characteristics,
and for services.
Finished product is each products for which processing have been completed i.e. the product
that have undergone some processing and reached such a degree of transformation or treatment
that it bacame a new product and should be assigned specific code and description listed in the
Nomenclature of industrial products. Such defined term of finished product also covers all
finishing works related to the specific product, such as cleaning, packing, quality testing, sorting
etc. The volume of damaged and incorrect products (wastes) are not to be considered as finished
products.
Intermediate product is the product, processed in such a degree that is specified in
nomenclature of industrial product, produced by enterprise or one of its parts (establishments)
and used in the same enterprise, or in the sme or other part of the enterprise, for further
processing such to become new product or assembled such to create new product, as defined in
nomenclature of industrial products. Goods and product purchased from third parties to be
resaled, in the same shape, form and quality as purchased, are not considered as intermediate
products. Also, product used for investment in fixed assets of the enterprise or parts of the
enterprise are not considered as intermediate products.
Total production is the actual production of the single product, assigned a singel code and
description in the Nomenclature of industrial products, which has been carried out during the
reference period in the reporting unit, irrespective of whether sold to the third parties in the
country or abroad (exports), put into stock or used for further processing (intermediate
products), or combined.
Production sold is the production, in terms of volume and value, that was carried out at some
time and which has been sold (invoiced) during the reference period (year of the report).
Value of production sold should be calculated on the basis of the ex-works selling price
obtained during the reporting period. The value of the producton sold always includes packaging
costs, even if they are charged separately. However, the following are not included:
- any turnover tax and consumer tax charged
- separately charged freight costs
- any discounts granted to customers
Unit value of the products sold is the average value of the sold production by the unit product,
not the exact average price of the sold product. This data is not collected directlly, but instead it
is derived (calculated by deviding value of production sold by the volume of sold products,
expressed in KM)
2.4 Production
Regular production is the production that is acomplished by the observation unit that is
utilizing the purchased or its own raw materials.
Contract processing is the type of service processing of industrial that takes place when
business subject, based on contract agreement, utilizes material supplied free of charge by the
principal and produces or processes certain product defined by the Nomenclature of industrial
products. This production must be reported by the business subject (contractor which is the
-61-
INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
reporting unit) that is worked on the material supplied by a principal and the value to be recorded
is the fee paid by the principal. In any contract processing arrangement, the principal and the
contractor must be different undertakings; contract processing between different plants
belonging to the same undertaking is not possible.
Industral services cover treatment, repairs, maintenance and assembly work (mounting,
installation and assembling) that are performed by observation unit, or its parts and which is
invoiced separatelly. Each industrial service should be reported separately for each specific type
of service, as specified in Nomenclature of industrial products and they, and specific measuring
unit should be applied – effective hours, or thousands of effective hours. An exception is textile
finishing Division 17 in classification of activities), where the finishing production has to be
reported in volume too. The value of industrial services are expressed in thousands of KM
Contract processing and industrial services based on contract are not treated as regular
production and they are not covered in this publication.
3. IMPORTANT NOTES
The single state level classification of economic activities has not been officially accepted and
introduced in statistical practice all over the country, although it has been harmonized with
NACE Rev. 1.1. Currently, each Entity and District Brčko is using, and is obliged to use its own
classification enforced by Entity law and District law. Two Entity classifications are not identical,
but they differ mainly in terminology. Description of activities that have already been harmonized
with NACE Rev. 1.1. for the level of Bosnia and Herzegovina, are used in this publication for the
purpose of presenting the results
In the PRODCOM part of annual survey on industry, a single Nomenclature of industrial
products was used. It was nomenclature based on PRODCOM list from 1994. Although it is a
very outdated PRODCOM list, nevertheless it seems rather compatible with recent
PRODCOM lists. The process of establishing and approval of new nomenclature of industrial
products for Bosnia and Herzegovina NIP BiH is in its final stage and it is planned to be
introduced in annual industrial survey for 2005.
The coverage of the PRODCOM part of annual survey on industry is not full and is not
harmonized between entities nor with District Brčko. The coverage is based on the address list
of stattistical units for annual statistical survey on industry, that is separately kept in FZS,
RZSRS and SBDB. The coverage in FZS is limited to those reporting units, out of the
complete address list, that have 10 and more employees. In RZSRS and SBDB all reporting
units from address list are included in the survey. For the moment no adjustment of the survey
coverage has not been done yet.
-62-
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION AND SALES OF INDUSTRIAL
PRODUCTS IN BOSNIA AND HERCEGOVINA – 2004
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
C
MINING AND QUARRYING
CA
MINING AND QUARRYING OF ENERGY PRODUCING MATERIALS
10
Mining of coal and lignite; extraction of peat
10.2
Mining and agglomeration of lignite
10.20
Mining and agglomeration of lignite
10.20.10.33.00
10.20.10.35.00
10.20.10.55.00
10.20.10.73.00
10.20.10.75.00
10.20.10.95.00
Brown coal
Brown coal powder
Brown coal aggregates
Lignite coal
Lignite coal powder
Lignite coal aggregates
t
t
t
t
t
t
1.582.781
22.756
3.012.414
575.304
3.494
3.699.508
1.565.382
23.546
1.864.881
577.967
4.815
1.886.218
82.975
840
106.056
25.351
23
67.320
53,01
35,67
56,87
43,86
4,78
35,69
0
86.070
0
2.537
0,00
29,48
CB
MINING AND QUARRYING, EXCEPT OF ENERGY PRODUCING MATERIALS
13
Mining of metal ores
13.1
Mining of iron ores
13.10
Mining of iron ores
13.10.10.30.02 Non-agglomerated iron ores with ≥ 42 % Fe
13.10.10.50.02 Agglomerated iron ores and concentrates with ≥ 42 %
t
t
134.079
146.517
13.2
Mining of non-ferrous metal ores, except uranium and thorium ores
13.20
Mining of non-ferrous metal ores, except uranium and thorium ores
13.20.13.00.01 Aluminium ores and concentrates
13.20.15.50.02 Lead concentrates
13.20.15.70.02 Zinc concentrates
14
t
t
t
916.928
1.668
2.135
919.848
1.664
2.135
37.630
402
1.547
40,91
241,53
724,56
t
149.241
70
1
14,29
t
t
19.404
10.755
20.189
10.115
8.076
62
400,02
6,13
t
t
t
t
t
139.520
1.289.461
89.685
223.378
19.381
129.748
1.130.345
115.043
133.669
18.790
1.897
8.598
1.387
1.605
1.066
14,62
7,61
12,06
12,01
56,73
t
1.864
1.914
203
106,06
Other mining and quarrying
14.1
Quarrying of stone
14.11
Quarrying of stone for construction
14.11.11.53.50 Calcareous building stone (limestone) and gypsum
(alabaster), crude or roughly trimmed
14.11.12.33.00 Granite, crude or roughly trimmed
14.11.12.90.00 Other building stone merely cut into blocks or slabs
(including free stones)
14.12
Quarrying of limestone, gypsum and chalk
14.12.10.30.00
14.12.10.53.50
14.12.10.55.50
14.12.20.33.50
14.12.20.37.50
Gypsum and anhydrite
Limestone crushed
Limestone powdered
Dolomite, crude
Dolomite, powdered
14.13
Quarrying of slate
14.13.10.00.00 Slate, crude, roughly trimmed or merely cut into
rectangular or square blocks or slabs
- 63 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
14.2
Quarrying of sand and clay
14.21
Operation of gravel and sand pits
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
14.21.11.50.00 Silica sands (quartz sands or industrial sands)
14.21.11.90.00 Construction sands (excl. silica sands, metal bearing
sands)
14.21.12.13.50 Gravel
14.21.12.15.50 Pebbles, shingle and flint
14.21.12.33.50 Crushed or cut dolomite for concrete aggregates, for
roadstone and for other construction use
14.21.12.39.50 Other crushed or cut stone used for concrete
aggregates, for roadstone and for other construction use
14.21.12.93.50 Granules; chippings and powder of stone (excl. marble)
14.21.13.30.01 Slag for construction use
14.21.13.30.02 Other aggregates for use in construction, made of
slags, slacks and similar industrial wastes
14.22
t
t
190.315
90.581
189.768
108.375
2.926
830
15,42
7,66
t
t
t
614.222
350.226
737.271
453.389
266.160
714.289
2.584
2.391
6.523
5,70
8,98
9,13
t
2.018.329
1.700.393
15.007
8,83
t
t
t
4.221
55.362
147.191
0
42.711
154.499
0
326
1.381
0,00
7,63
8,94
t
t
t
13.500
32.332
24.353
12.614
38.413
24.353
202
556
763
16,01
14,47
31,33
t
t
0
16.784
36
16.784
5
65
138,89
3,87
t
63
98
37
377,55
t
t
t
71.108
189.348
0
65.660
189.348
95
16.380
3.072
12
249,47
16,22
126,32
t
5.365
5.365
27
5,03
Mining of clays and kaolin
14.22.11.40.00 Kaolin
14.22.11.60.00 Kaolinitic clays (ball and plastic clays)
14.22.12.10.00 Bentonite (sodium and calcium smectite); attapulgite
and sepiolite
14.22.12.35.50 Fireclay, calcined
14.22.12.50.00 Common clays for construction use (incl. for bricks,
tiles, pipes, cement; excl. expanded clays)
14.3
Mining of chemical and fertilizer minerals
14.30
Mining of chemical and fertilizer minerals
14.30.13.13.01 Natural barium sulphate (barytes)
14.4
Production of salt
14.40
Production of salt
14.40.10.01.51 Rock salt (dry mined) for cooking
14.40.10.07.50 Salt in brine (solution mined)
14.40.10.09.50 Salt, n.e.c.
14.5
Other mining and quarrying n.e.c.
14.50
Other mining and quarrying n.e.c.
14.50.23.15.01 Quartz and quartz sands, crude
D
MANUFACTURING
DA
MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS, BEVERAGES AND TOBACCO
15
Manufacture of food products and beverages
15.1
Manufacture of food products and beverages
15.11
Production and preserving of meat
15.11.11.40.00 Fresh or chilled carcases; half-carcases and quarters
with bone in; of beef and veal
15.11.11.90.01 Fresh or chilled cuts of beef and veal
15.11.11.90.02 Fresh or chilled cuts of baby beef
15.11.12.00.01 Frozen carcases; half-carcases; quarters and cuts of
beef and veal
15.11.13.30.00 Fresh or chilled carcases and half-carcases of pig
15.11.13.50.00 Fresh or chilled pig meat; hams, shoulders and cuts
thereof
15.11.15.00.00 Fresh or chilled carcases; half-carcases and cuts of
lamb or sheep
15.11.19.00.01 Fresh or chilled edible by-products of slaughtery
15.11.22.00.00 Fresh or preserved raw hides and skins of bovine or
- 64 -
t
268
225
1.257
5.599,11
t
t
t
2.156
748
61
1.954
748
61
12.279
6.234
276
6.283,66
8.331,21
4.524,59
t
t
299
147
171
114
1.084
676
6.337,85
5.945,47
t
31
31
303
9.807,41
t
p/st
75
308.364
61
280.602
298
16.675
4.917,49
59,43
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
equine animals including hair
15.11.23.30.00 Raw skins of sheep or lambs, including wool or hair
15.11.23.50.00 Raw hides and skins of goats or kids but not tanned,
fresh or preserved
15.11.30.30.00 Pig fat, free of lean meat and poultry fat; fresh
15.11.30.50.00 Lard and other pig and poultry fat; rendered
15.11.30.70.00 Fats of bovine animals; sheep or goats; raw or rendered
15.11.40.30.00 Guts; bladders and stomachs of animals; whole or in
pieces (excl. fish)
15.12
Production and preserving of poultry and rabbit meat
15.12.11.13.00
15.12.11.53.00
15.12.11.70.00
15.12.12.13.00
15.12.12.53.00
Fresh or chilled whole chickens and hens
Fresh or chilled cuts of chickens and hens
Fresh or chilled poultry livers and offal
Frozen whole chickens and hens
Frozen cuts of chicken and hens
15.13
Production of meat and poultry meat products
15.13.11.10.00 Hams; shoulders and cuts thereof with bone in, of
swine; salted; in brine; dried or smoked
15.13.11.30.00 Bellies and cuts thereof, of swine; salted; in brine;
dried or smoked
15.13.11.50.00 Other pig meat cuts; salted, in brine, dried or smoked
15.13.11.70.01 Beef and veal salted; in brine; dried or smoked
15.13.11.90.00 Other meat salted; in brine; dried or smoked; edible
flours and meals of meat or meat offal
15.13.12.13.00 Sausages and similar products of liver
15.13.12.15.01 Sausages not of liver, durable
15.13.12.15.02 Sausages not of liver, semi durable
15.13.12.15.03 Sausages not of liver, boiled
15.13.12.15.04 Sausages not of liver, cooked
15.13.12.33.00 Other turkey meat: prepared or preserved
15.13.12.35.00 Other poultry meat: prepared or preserved
15.13.12.53.01 Prepared canned pork meals (incl.mixtures)
15.13.12.59.00 Other preparations of pork (incl. mixtures), excl.
prepared dishes
15.13.12.63.50 Prepared dishes of beef and veal
15.13.12.69.50 Preparations of beef and veal (excl. prepared meals)
15.13.12.90.00 Other preparations of meat or offal, incl. blood
15.3
Processing and preserving of fruit and vegetables
15.31
Processing and preserving of potatoes
15.31.12.70.00 Potatoes prepared or preserved in the form of flour;
meal or flakes (excluding frozen, dried, crisps, by
vinegar or acetic acid)
15.31.12.90.00 Other potatoes prepared or preserved (incl. crisps;
excl. frozen)
15.32
p/st
p/st
44.220
1.788
37.285
1.682
177
5
4,75
2,97
t
t
t
t
131
4
5
2
108
4
2
2
628
10
6
5
5.841,86
2.538,07
3.000,00
3.278,69
t
t
t
t
t
1.055
4.711
122
223
162
1.005
4.656
108
71
162
3.559
18.790
360
309
695
3.541,29
4.035,65
3.333,33
4.352,11
4.290,12
t
35
35
766
21.756,42
t
234
232
1.691
7.283,80
t
t
t
178
233
140
179
234
141
1.186
2.036
689
6.636,45
8.700,85
4.872,70
t
t
t
t
t
t
t
t
t
1.129
1.142
2.882
3.952
722
92
401
123
160
1.175
1.165
2.914
3.961
707
99
385
123
160
5.466
10.602
12.302
13.830
3.352
792
2.163
829
1.457
4.652,44
9.098,95
4.222,33
3.491,16
4.741,16
8.000,00
5.618,18
6.739,84
9.106,25
t
t
t
208
440
10
203
442
10
1.352
3.023
107
6.660,10
6.839,37
10.700,00
t
9
9
81
9.000,00
t
1.557
1.522
12.422
8.161,63
hl
hl
hl
hl
hl
2.330
61
350
199
29.678
2.560
72
360
213
28.572
563
13
61
29
3.851
219,92
180,56
169,44
136,15
134,78
hl
1.578
1.548
52
33,59
hl
81.938
78.082
11.844
151,69
Manufacture of fruit and vegetable juice
15.32.10.15.00
15.32.10.23.00
15.32.10.24.00
15.32.10.26.00
15.32.10.29.01
Unconcentrated orange juice (excluding frozen)
Unconcentrated pineapple juice
Tomato juice
Unconcentrated apple juice
Unconcentrated juice of any single fruit, not
fermented and not containing added spirit
15.32.10.40.01 Concentrated juices made of southern fruits (agrumes,
grapes, kiwi fruit)
15.32.10.40.02 Concentrated juices made of continental friuts (apples,
pears, plums...)
- 65 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
15.32.10.40.04 Fruit syrups
15.33
Processing and preserving of fruit and vegetables n.e.c.
15.33.11.00.01
15.33.11.00.03
15.33.11.00.06
15.33.13.90.02
15.33.14.25.01
15.33.22.90.01
15.33.22.90.02
15.33.22.90.03
15.33.22.90.04
15.33.22.90.05
15.33.23.30.00
15.33.23.90.00
15.33.25.10.00
15.33.25.20.01
15.33.25.50.01
15.33.25.50.02
15.33.25.50.03
15.33.25.50.04
Frozen green peas
Frozen paprika
Other frozen vegetables (excluding mixtures)
Other dried vegetables n.e.c
Unconcentrated tomato puree and paste (concentration
up to 30 % of dry substance)
Concentrated tomato puree and paste
Other planted mushrooms, prepared or preserved
(excluding by vinegar or acetic acid)
Other wild mushrooms, prepared or preserved
(excluding by vinegar or acetic acid)
Sauerkraut (excl. frozen)
Prepared or preserved shelled beans (excl. by vinegar
or acetic acid, dried, frozen)
Prepared or preserved unshelled beans (excl. by
vinegar or acetic acid, dried, frozen)
Prepared vegetable mixtures and dishes, not frozen
Unfrozen concentrated paprika puree (Ajvar)
Other prepared meals, made of vegetables, not
frozen, n.e.c.
Cucumbers (nickels) prepared or preserved by vinegar
or acetic acid
Paprika prepared or preserved by vinegar or vinegar
Red beet prepared or preserved by vinegar or vinegar
acid
Chilly peppers prepared or preserved by vinegar or
acetic acid
Mixed salads prepared or preserved by vinegar or
acetic acid
Other vegetables prepared or preserved by vinegar or
acetic acid
Frozen fruits uncooked or cooked by steaming or
boiling in water
Nuts, frozen, uncooked or cooked by steaming or
boiling in water
Jams made of other fruits
Fruit jellies made of other fruits
Marmalade made of haws.
Marmalade made of one friut type, excl.
Marmalade made of other mixed fruits ..
Prepared or preserved groundnuts n.e.c
Prepared or preserved nuts; incl. mixtures
Dried grapes
Dried plums
Fruit in syrup made of one fruit type
Fruit pulps and pastes, pasteurized
Fruit pulp and paste, frozen
Fruit pulps and pastes preserved chemically
15.4
Manufacture of vegetable and animal oils and fats
15.41
Manufacture of crude oils and fats
15.33.14.27.00
15.33.14.33.52
15.33.14.39.50
15.33.14.61.00
15.33.14.63.00
15.33.14.64.00
15.33.14.93.51
15.33.14.93.52
15.33.14.93.53
15.33.15.00.01
15.33.15.00.02
15.33.15.00.03
15.33.15.00.04
15.33.15.00.05
15.33.15.00.06
15.33.21.00.01
15.33.21.00.02
15.41.12.10.00 Crude soya-bean oil and its fractions (excl. chemically
modified)
15.41.12.40.00 Crude sunflower-seed and sanflower oil and their
fractions (excl. chemically modified)
- 66 -
hl
29.954
30.921
4.657
150,61
t
t
t
t
t
119
30
294
398
191
39
110
0
53
179
42
132
0
202
406
1.076,92
1.200,00
0,00
3.811,32
2.268,16
t
t
142
41
35
41
100
205
2.857,14
5.000,00
t
138
138
1.354
9.811,59
t
t
117
224
128
224
115
410
898,44
1.830,36
t
0
34
62
1.823,53
t
t
t
378
173
761
415
167
939
818
571
2.742
1.971,08
3.419,16
2.920,13
t
4.021
4.049
7.806
1.927,88
t
t
1.920
903
2.234
694
3.832
1.136
1.715,31
1.636,89
t
345
407
573
1.407,86
t
437
585
856
1.463,25
t
340
131
141
1.076,34
t
1.346
681
1.385
2.033,03
t
2.307
2.307
4.614
2.000,00
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
1.216
119
1.008
2.831
2.885
198.776
1
2
31
191
876
623
2
1.199
154
979
2.732
2.823
409
3
3
9
219
0
0
0
2.176
386
2.016
4.826
4.780
1.878
15
9
16
393
0
0
0
1.814,85
2.506,49
2.059,24
1.766,47
1.693,23
4.593,37
5.000,00
3.000,00
1.777,78
1.794,52
0,00
0,00
0,00
t
3.550
445
452
1.015,73
t
18.106
1.445
1.672
1.157,09
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
15.41.12.60.00 Crude rape; colza or mustard oil and their fractions
(excluding chemically modified)
15.41.31.30.00 Oil-cake and other solid residues resulting from the
extraction of soya-bean oil
15.42
t
1.926
55
46
836,36
t
1.073
760
524
689,47
t
t
3.516
10.984
3.489
10.572
5.331
15.340
1.527,94
1.451,00
hl
814
814
77
94,59
hl
1.172
1.172
98
83,62
hl
94.929
22.605
1.401
61,98
hl
203.532
214.662
19.145
89,19
hl
47
47
4
85,11
hl
266.082
67.488
5.727
84,86
hl
383.182
380.413
35.078
92,21
hl
13.425
13.424
2.702
201,28
t
422
419
2.026
4.835,32
t
117
111
585
5.270,27
t
t
t
t
t
t
t
t
310
966
88
294
378
223
8
14.872
309
955
89
316
359
221
8
14.860
1.534
2.680
240
2.111
4.540
1.444
31
16.946
4.964,40
2.806,28
2.696,63
6.680,38
12.646,24
6.533,94
3.875,00
1.140,38
t
5.400
5.402
13.112
2.427,25
t
182
182
227
1.247,25
t
78
78
254
3.256,41
t
106
105
131
1.247,62
t
t
318
1.209
318
1.209
282
53
886,79
43,84
Manufacture of refined oils and fats
15.42.11.10.00 Refined soya-bean oil and its fractions
15.42.11.40.00 Refined sunflower-seed and safflower oil and their
fractions (excl. chemically modified)
15.5
Manufacture of dairy products
15.51
Operation of dairies and cheese making
15.51.11.30.01 Milk and cream of a fat content by weight ≤ 1 %,
not concentrated nor containing added sugar or other
sweetening matter, pasteurized
15.51.11.30.03 Milk and cream of a fat content by weight ≤ 1 %,
not concentrated nor containing added sugar or other
sweetening matter, cooked
15.51.11.43.50 Milk and cream of a fat content by weight > 1 % but ≤ 3 %,
not concentrated or sweetened, pasteurized
15.51.11.45.50 Milk and cream of a fat content by weight > 1 % but ≤ 3 %,
not concentrated or sweetened, sterilized
15.51.11.60.90 Milk and cream of a fat content by weight > 3 % but
≤ 6 %, not concentrated nor containing added sugar or
other sweetening matter
15.51.11.63.50 Milk and cream of a fat content by weight > 3 % but ≤ 6 %,
not concentrated or sweetened, pasteurized
15.51.11.65.50 Milk and cream of more than 1 % but ≤ 3 % fat, not
concentrated or sweetened, sterilized
15.51.12.05.50 Milk and cream of a fat content by weight of > 6 % but
≤ 21 %, not concentrated nor containing added sugar
or other sweetening matter
15.51.20.30.00 Skimmed milk powder (milk or cream in solid form with
a fat content by weight ≤ 1.5 %)
15.51.20.60.01 Other milk powder or full cream powder (milk and
cream in solid form with a fat content by weight > 1.5 %)
15.51.30.30.00 Butter of a fat content by weight ≤ 85 %
15.51.40.30.01 Unripened or uncured cheese (fresh cheese)
15.51.40.30.02 Whey cheese and curd
15.51.40.50.01 Semi - hard fermented cheese;
15.51.40.50.02 Hard fermented cheese;
15.51.40.50.04 Other non-processed cheese
15.51.40.70.00 Processed cheese (excl. grated or powdered)
15.51.52.43.01 Plain liquid yoghurt or acidified milk (not flavoured nor
containing added fruit; nuts or cocoa)
15.51.52.43.02 Plain milk cream (not flavoured nor containing added
fruit; nuts or cocoa)
15.51.52.43.03 Curdled milk, cream, yogurt and other fermented
products, containing flavouring ingradients, fruits, nuts
or cocoa
15.51.52.43.09 Curdled milk, cream, yogurt and other fermented
products, containing flavouring ingradients, fruits, nuts
or cocoa in solid forms
15.51.52.45.01 Flavoured liquid yoghurt or acidified milk (curdled milk;
cream; yoghurt and other fermented products
flavoured or containing added fruit; nuts or cocoa)
15.51.52.65.00 Buttermilk
15.51.55.43.50 Whey in liquid forms
- 67 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
15.52
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
Manufacture of ice cream
15.52.10.00.01 Ice cream with or without cocoa
t
1.113
1.079
4.314
3.999,60
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
141.268
21.874
1.988
657
1.307
19
18
13.383
23.337
21.538
133.743
20.584
1.921
657
1.331
19
7
11.278
20.522
21.509
76.764
10.921
1.057
432
6.265
140
4
2.733
5.338
3.228
573,97
530,56
550,23
657,53
4.706,99
7.253,89
571,43
242,33
260,11
150,08
t
5
5
0
0,00
t
t
32.157
6.718
31.535
6.379
7.757
1.139
245,98
178,55
t
3.518
3.609
708
196,18
t
t
t
10
1
24
10
1
25
25
2
101
2.500,00
2.000,00
4.040,00
t
t
t
t
14.624
14.035
69.629
6.647
14.608
14.018
59.387
6.595
7.596
5.553
33.938
3.041
519,99
396,13
571,47
461,11
50.964
815
91
590
1.336
4.167
32
1.215
1.378
1.661
2.157
28
58.318
1.306
98
981
1.730
8.579
37
4.064
4.883
2.665
10.197
147
1.144,31
1.602,18
1.077,87
1.662,71
1.295,17
2.058,66
1.156,25
3.344,22
3.543,54
1.604,07
4.726,94
5.250,00
15.6
15.61
Manufacture of grain mill products, starches and starch products
Manufacture of grain mill products
15.61.21.00.01
15.61.21.00.02
15.61.22.00.01
15.61.22.00.02
15.61.24.00.02
15.61.24.00.03
15.61.31.35.00
15.61.32.30.00
15.61.50.10.01
15.61.50.50.01
Wheat flour
Special purpose wheat flour
Maize flour
Rye flour
Mixes for the preparation of creams
Prepared mixtures for other bakery products
Groats and meal of common wheat and spelt
Groats of other cereals (oats; maize; rice; rye; barley)
Maize bran and groats
Wheat bran, as residues from milling or other working
of wheat
Wheat groats, as residues from milling or other
working of wheat
Wheat flour for animal food
Other residues from the sifting; milling or other working
of wheat
Bran; sharps and other residues from the sifting;
milling or other working of cereals
15.61.50.50.02
15.61.50.50.03
15.61.50.50.04
15.61.50.90.00
15.62
Manufacture of starches and starch products
15.62.22.11.00 Wheat starch
15.62.22.13.00 Maize (corn) starch
15.62.22.70.02 Other modified starches
15.7
Manufacture of prepared animal feeds
15.71
Manufacture of prepared feeds for farm animals
15.71.10.03.50
15.71.10.05.50
15.71.10.07.50
15.71.10.09.50
Preparations used for farm animal feeding: pigs
Preparations used for farm animal feeding: cattle
Preparations used for farm animal feeding: poultry
Preparations used for farm animal feeding: n.e.c.
15.8
Manufacture of other food products
15.81
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
15.81.11.00.01
15.81.11.00.02
15.81.11.00.03
15.81.11.00.04
15.81.11.00.05
15.81.11.00.06
15.81.11.00.07
15.81.11.00.08
15.81.12.00.01
15.81.12.00.02
15.81.12.00.03
15.81.12.00.04
Wheat bread
Rye bread
Maize bread
Special bread, icluding pie sheets, croisants, rolls...
Other types of bread
All types of fresh baker's wares
Milled bread
Other baker's wares: fresh, frozen and baked
Industrially produced cakes
Freshly baked fine bakery products (doughnuts,
Daily produced fresh cakes, sweets,...
Other bakery products with sweetening additives
15.82
Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
15.82.11.50.00 Rusks; toasted bread and similar toasted products
15.82.12.53.01 Sweet biscuits completely or partially coated or
covered with chocolate
15.82.12.53.02 Waffles and wafers completely or partially coated or
covered with chocolate
15.82.12.53.03 Sweet biscuits completely or partially coated or
covered with preparations containing cocoa
- 68 -
50.965
816
91
587
1.336
4.168
32
1.220
1.352
1.661
2.157
28
t
t
39
799
39
795
109
2.784
2.794,87
3.501,89
t
676
660
3.200
4.848,48
t
1.021
1.051
3.322
3.161,33
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
15.82.12.53.04 Waffles and wafers completely or partially coated or
covered with preparations containing cocoa
15.82.12.55.00 Sweet biscuits with no cocoa
15.82.12.59.00 Waffles and wafers with no cocoa
15.82.13.40.00 Biscuits and similar products (excl. those completely
or partially chocolate coated and with no cocoa)
15.82.13.50.00 Savoury or salted extruded or expanded products
15.82.13.90.03 Other bakers' wares, with no added sweetening
15.83
1.936
6.253
3.230,49
t
t
t
1.950
246
1.286
1.895
238
1.242
4.573
827
6.510
2.413,19
3.470,04
5.241,55
t
t
470
997
465
947
1.459
2.403
3.137,63
2.537,49
t
t
1.330
9
1.284
9
826
17
643,30
1.888,89
t
56
55
348
6.327,27
t
t
0
48
1
38
6
191
6.000,00
5.026,32
t
t
2
342
2
333
19
1.231
9.500,00
3.696,70
t
t
582
10
589
4
2.688
27
4.563,67
6.750,00
t
146
156
342
2.192,31
t
215
177
365
2.062,15
t
t
391
34
362
34
1.015
168
2.803,87
4.941,18
Manufacture of cocoa; chocolate and sugar confectionery
15.84.14.00.00 Cocoa powder containing added sugar or other
sweetening matter
15.84.22.33.00 Filled chocolate in blocks; slabs or bars
15.84.22.35.00 Chocolate blocks; slabs or bars with added cereal; fruit
or nuts (excluding filled, chocolate biscuits)
15.84.22.43.02 Other chocolates containing alcohol
15.84.22.60.01 Sugar confectionery and substitutes containing cocoa
(chocolate substitute blocks, chocolate nougat)
15.84.22.70.00 Spreads, containing cocoa
15.84.23.53.00 Sugar confectionery pastes (mixtures) in bulk
(including marzipan)
15.84.23.63.00 Sugar coated (panned) goods (incl. sweets, sugar
almonds)
15.84.23.65.00 Gums; fruit jellies and fruit pastes in the form of sugar
confectionery (excl. chewing gum)
15.84.23.90.05 Sugar confectionery, n.e.c. not containing cocoa
15.84.24.00.00 Drained, glace or crystallised fruit, nuts, fruit-peel and
other parts of plants (excl. goods preserved by sugar
and put in syrup, dried fruit)
15.85
1.968
Manufacture of sugar
15.83.12.30.00 Refined white cane or beet sugar in solid form
15.83.12.90.00 Refined cane or beet sugar in a solid form (excluding
white sugar)
15.84
t
Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products
15.85.11.30.00 Uncooked pasta; containing eggs (excl. stuffed or
otherwise prepared)
15.85.11.50.00 Uncooked pasta (excl. containing eggs, stuffed or
otherwise prepared)
15.85.12.35.00 Other pasta (dried etc) n.e.c
t
2.196
2.200
5.474
2.488,09
t
874
879
913
1.038,68
t
217
205
321
1.563,28
t
t
t
t
83
1.033
173
0
83
1.055
167
0
498
8.212
2.762
18
6.000,00
7.783,89
16.536,25
90.909,09
hl
t
t
t
t
t
0
1.468
17
19
808
217
122
1.424
16
18
786
214
10
2.823
55
117
2.636
1.650
81,97
1.982,44
3.437,50
6.500,00
3.353,69
7.710,28
t
105
101
2.516
24.910,89
t
78
79
723
9.151,90
15.86
Processing of tea and coffee
15.86.11.30.00
15.86.11.50.00
15.86.13.00.00
15.86.15.00.00
Decaffeinated coffee, not roasted
Roasted coffee, not decaffeinated
Tea in immediate packings of a content ≤ 3 kg
Plants extracts; essences and concentrates
15.87
Manufacture of condiments and seasonings
15.87.11.30.00
15.87.12.30.00
15.87.12.73.50
15.87.12.79.52
15.87.12.79.53
15.87.20.00.00
Vinegar and substitutes for vinegar
Tomato ketchup and other tomato sauces
Mayonnaise, other emulsified sauces
Dried, milled paprika
Special food add-ins (vegeta...)
Pre-prepared spices (pepper, vanilla, cinnamon,
Muscat...)
15.88
Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
15.88.10.79.50 Food preparations for infants, n.e.c.
15.89
Manufacture of other food products n.e.c.
15.89.11.00.00 Soups and broths and preparations therefore
- 69 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
15.89.12.30.01
15.89.13.70.00
15.89.14.31.00
15.89.14.39.00
15.89.14.91.00
Dried eggs (eggs powder)
Prepared baking powders
Malt extract
Food preparations of flour, meal, starch, etc.
Protein concentrates and flavoured or coloured sugar
syrups
15.89.20.00.00 Vegetable and herb juices and extracts, pectines,
emulsifiers and stiffeners produced from plant
15.9
Manufacture of beverages
15.91
Manufacture of distilled potable alcoholic beverages
15.91.10.10.00 Complex spirits for manufacturing liquors
15.91.10.20.01 Spirits obtained from distilled grape wine or grape marc
(important: excl. alcohol duty)
15.91.10.20.02 Brandy (cognac) and similar products
15.91.10.20.03 Grape brandy
15.91.10.65.02 Brandy produced by distillation of fruit (plum brandy
and similar)
15.93
70
228
114
1.051
1.169
10.000,00
5,24
4.000,00
3.046,38
2.248,08
l
22.899
20.040
15
0,75
hl
hl
2.707
0
2.707
660
1.123
66
414,85
100,00
hl
hl
hl
9
20
428
10
19
328
7
22
503
700,00
1.162,18
1.533,72
hl
59.610
28.896
5.079
175,77
hl
hl
56
779
56
772
83
110
1.482,14
142,41
hl
995.299
979.754
122.042
124,56
1000 l
89.603
89.047
36.284
407,47
hl
hl
18.357
893.174
18.357
890.471
395
90.967
21,52
102,16
hl
hl
2.191
56.497
2.289
54.990
94
2.859
41,07
51,99
mil. p/st
t
4.989
1.884
4.949
1.840
105.661
8.456
21.349,97
4.595,65
t
1
2
56
28.000,00
t
t
403
630
389
596
1.136
4.158
2.920,31
6.976,51
t
t
4
0
4
4
123
26
30.750,00
6.701,03
t
7
6
53
8.833,33
t
0
10
149
14.900,00
Production of mineral waters and soft drinks
15.98.11.30.00 Mineral waters and aerated waters, unsweetened, not
flavoured
15.98.11.50.00 Unsweetened and non flavoured waters; ice and snow
15.98.12.30.00 Waters, with added sugar; other sweetening matter or
flavoured, i.e. soft drinks (incl. mineral and aerated)
15.98.12.55.50 Prepared nectars
15.98.12.59.50 Other non-alcoholic beverages not containing milk fat
16
7
43.524
29
345
520
Manufacture of beer
15.96.10.00.00 Beer made from malt
15.98
0
44.284
29
367
513
Manufacture of wines
15.93.12.13.00 Other white wine, of an actual alcoholic strength by
volume of < 15 %, not v.q.p.r.d.
15.93.12.17.00 Other quality wines of specified regions
15.93.12.19.00 Other wines, excl.those of specified regions
15.96
t
kg
t
t
t
Manufacture of tobacco products
16.0
Manufacture of tobacco products
16.00
Manufacture of tobacco products
16.00.11.50.00 Cigarettes containing tobacco
16.00.12.90.01 Manufactured, fermented tobacco
DB
MANUFACTURE OF TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS
17
Manufacture of textiles
17.1
Preparation and spinning of textile fibres
17.10
Preparation and spinning of textile fibres
17.10.42.59.00 Yarn of combed wool or fine animal hair, for other
purposes, n.p.r.s.
17.10.43.32.00 Yarn of uncombed cotton for other fabrics
17.10.44.02.00 Yarn of combed cotton , for other uses, except for
retail trade
17.10.45.53.00 Cotton sewing thread, except for retail trade
17.10.51.35.00 Multiple or cabled polyester filament yarn, except for
retail trade
17.10.52.39.00 Yarn of synthetic staple fibres, for other uses, except
for retail trade
17.10.53.59.00 Yarn made of synthetic staple fibres mixed with
combed wool or fine animal hair, for other uses except
- 70 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
for retail trade
17.10.64.00.00 Cotton wastes from production process, excl. tosle
materials,
17.10.65.00.00 Cotton wastes and tosle materials
t
369
374
553
1.478,61
t
1
1
4
3.552,40
1000 m²
202
202
310
1.534,65
1000 m²
1000 m²
1000 m²
8.598
539
0
8.598
224
3
3.955
1.066
4
459,99
4.758,93
1.333,33
1000 m²
55
55
320
5.818,18
1000 m²
31
0
0
0,00
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
93
7
146
22
11
7
148
7
148
28
9
7
560
59
409
280
77
11
3.783,78
8.428,57
2.756,06
10.046,65
8.369,57
1.571,43
1000 m²
1000 m²
1000 m²
t
0
12
6.895
54
0
12
6.895
55
8
106
15.959
262
23.529,41
8.833,33
2.314,58
4.763,64
1000 m²
1000 m²
17
43
17
45
1.179
285
70.262,22
6.333,33
t
t
11
2.906
13
2.862
154
103.113
11.846,15
36.028,30
1000 m²
62
66
2.478
37.545,45
t
1
1
93
93.000,00
17.54.11.30.00 Narrow woven fabrics other than labels, badges and
other similar articles
kg
11.205
11.205
494
44,09
17.54.11.70.00 Braids in the piece; tassels and pompons, ornamental
trimmings
kg
13.000
13.089
308
23,53
1000 m²
t
2
2
2
2
150
59
75.000,00
29.500,00
17.2
Textile weaving
17.20
Textile weaving
17.20.20.19.00 Woven fabrics of cotton, not of yarns of different
colours, weighing ≤ 200 g/m˛, for technical or industrial
uses (excl. gauze, medical gauze)
17.20.20.20.00 Medical gauzes
17.20.31.52.00 Woven fabrics of synthetic filament yarns, for
17.20.32.29.00 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing
< 85 % by weight of such fibres, mixed with cotton
(excluding fabrics of yarns of different colours) ford
industry and crafts
17.20.32.99.00 Woven fabrics of synthetic staple fibres mixed with
fibres other than wool, for technical or industrial uses
17.3
Finishing of textiles
17.30
Finishing of textiles
17.30.22.30.00 Dyeing of woven fabrics
17.4
Manufacture of made-up textile articles, except apparel
17.40
Manufacture of made-up textile articles, except apparel
17.40.11.50.00
17.40.11.90.00
17.40.12.53.00
17.40.12.59.00
17.40.13.53.00
17.40.14.30.00
Blankets and travelling rugs of synthetic fibres
Other blankets (excluding electric blankets)
Bed linen of cotton
Other bed linen, excl. of cotton
Table linen of cotton textiles
Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or
similar terry fabrics of cotton
Curtains and interior blinds, of nonwoven materials
Bedspreads
Furnishing textile articles for home decorating
Sacks and bags, of thin polyethylene or polypropylene
strip, weighing ≤ 120 g/m˛,
Tarpaulins, awnings and sunblinds
Articles of bedding filled other than with feathers or
down (excl. mattresses, sleeping bags)
Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar, not woven
Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning
cloths, knitted or crocheted; life-jackets, life-belts and
other made up articles
17.40.15.70.00
17.40.16.53.00
17.40.16.59.00
17.40.21.73.00
17.40.22.10.00
17.40.24.99.00
17.40.25.53.00
17.40.25.90.00
17.5
Manufacture of other textiles
17.51
Manufacture of carpets and rugs
17.51.12.00.00 Woven carpets and other woven textile coverings
17.52
Manufacture of cordage, rope, twine and netting
17.52.11.35.00 Other threaded twines of hard leaf fibres, sisal and
17.54
Manufacture of other textiles n.e.c.
17.54.13.70.00 Embroidery of textiles in the piece, in strips or in motifs
17.54.32.00.00 Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn
and strip impregnated, coated, covered or sheathed
with rubber or plastics
- 71 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
17.6
Manufacture of knitted and crocheted fabrics
17.60
Manufacture of knitted and crocheted fabrics
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
17.60.12.90.00 Other knitted or crocheted fabrics n.e.c
17.7
Manufacture of knitted and crocheted articles
17.71
Manufacture of knitted and crocheted hosiery
17.71.10.33.00 Panty hose and tights, of knitted or crocheted
synthetic fibres, measuring per single yarn < 67 decitex
17.71.10.35.00 Panty hose and tights, of knitted or crocheted
synthetic fibres, measuring per single yarn ≥ 67 decitex
17.71.10.90.01 Knitted or crocheted hosiery & footwear for men, n.e.c
(excl. those of synthetic fibres)
17.71.10.90.02 Knitted or crocheted hosiery & footwear for men,
made of synthetic fibres, n.e.c
17.71.10.90.03 Knitted or crocheted women's hosiery and footwear
n.e.c excl. of of synthetic materials
17.71.10.90.04 Knitted or crocheted hosiery & footwear for women,
made of synthetic fibres, n.e.c
17.71.10.90.05 Knitted or crocheted hosiery & footwear for children,
n.p.r.s (excl. those of synthetic fibres)
17.71.10.90.06 Knitted or crocheted hosiery & footwear for children,
made of synthetic fibres, n.e.c.
17.72
t
19
23
215
9.347,83
1000 pa
204
205
299
1.458,54
1000 pa
175
152
243
1.598,68
1000 pa
458
344
608
1.767,44
1000 pa
0
5
3
600,00
1000 pa
0
1
7
7.000,00
1000 pa
379
398
428
1.075,38
1000 pa
948
731
843
1.153,21
1000 pa
0
13
4
307,69
Manufacture of knitted and crocheted pullovers, cardigans and similar articles
17.72.10.33.00 Jerseys and pullovers, of wool or fine animal hair,
containing ≥ 50 % by weight of wool and weighing ≥
600 g per article
18
t
194
188
3.607
19.186,17
1000 m²
12
11
718
65.272,73
1000 m²
69
79
2.164
27.392,41
1000 m²
0
0
1
15.384,62
1000 m²
6
6
107
17.833,33
1000 m²
25
25
292
11.680,00
1000 m²
0
0
5
17.793,59
1000 m²
4
4
40
10.000,00
1000 m²
8
8
94
11.750,00
1000 m²
128
128
1.443
11.247,08
1000 m²
20
20
134
6.700,00
1000 m²
34
34
122
3.588,24
1000 m²
3
3
30
11.848,34
Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur
18.1
Manufacture of leather clothes
18.10
Manufacture of leather clothes
18.10.10.05.50 Blazers and jackets, of leather
18.2
Manufacture of other wearing apparel and accessories
18.21
Manufacture of workwear
18.21.11.21.00 Men's or boys' ensembles, of cotton, for industrial and
occupational wear
18.21.11.26.00 Men's or boys' ensembles, of synthetic fibres, for
industrial and occupational wear
18.21.11.31.00 Men's or boys' jackets and blazers, made of cotton,
for industrial and occupational wear
18.21.12.41.00 Men's or boys' trousers and breeches, made of cotton,
for industrial or occupational wear
18.21.12.45.00 Men's or boys' trousers and breeches, of man-made
and sintetic fibres, for industrial or occupational wear
18.21.12.51.00 Men's or boys' bib and brace overalls, of cotton, for
industrial or occupational wear
18.21.21.21.00 Women's or girls' ensembles, of cotton, for industrial
or occupational wear
18.21.30.11.00 Men's or boys' and women's or girls' other garments,
made of cotton, for industrial and occupational wear
18.21.30.15.00 Men's or boys' and women's or girls' other garments,
made of synthetic fibres, for industrial and
occupational wear
18.21.30.21.00 Women's or girls' aprons and other garment, made of
cotton, for industrial or occupational wear
18.21.30.25.00 Women's or girls' aprons and other garments, of manmade or sintetic fibres, for industrial or occupational
- 72 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
wear
18.22
Manufacture of other outerwear
18.22.11.10.00 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks
and similar articles
18.22.12.20.00 Men's or boys' ensembles (blazer and trousers
combination)
18.22.12.30.00 Men's or boys' jackets and blazers
18.22.12.40.00 Men's or boys' trousers and breeches
18.22.12.50.00 Men's or boys' trousers, breeches, shorts, bib and
brace overalls,
18.22.14.30.00 Women's or girls' jackets and blazers
18.22.14.40.00 Women's or girls' trousers, breeches, shorts, bib and
brace overalls
18.22.14.80.00 Women's or girls' skirts and divided skirts
18.22.21.15.00 Men's or boys' raincoats (including short) of of manmade or sintetic fibres
18.22.21.19.00 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, etc., in
other materials
18.22.21.21.00 Men's or boys' anoraks, ski-jackets, wind-jackets and
similar articles, of cotton
18.22.22.19.00 Men's or boys' suits of other textile fabrics
18.22.23.31.00 Men's or boys' jackets and blazers, made of cotton
(excl. those for industrial or occupational wear)
18.22.23.39.00 Men's or boys' jackets and blazers, made of other
textiles (excl. those for industrial or occupational wear)
18.22.24.41.00 Men's or boys' trousers and breeches, of cut corduroy
18.22.24.42.00 Men's or boys' trousers and breeches, made of denim
18.22.24.43.00 Men's or boys' trousers and breeches, made of other
cotton textile
18.22.24.49.00 Men's or boys' trousers, breeches, shorts and bib and
brace overalls made of other textiles
18.22.31.19.00 Woman's or girls' overcoats, etc., made of other
18.22.32.11.00 Women's or girls' suits, made of cotton
18.22.32.19.00 Women's or girls' suits, of other textile materials
18.22.32.21.00 Women's or girls' ensembles (blazer and trousers
combination), of cotton
18.22.32.29.00 Women's or girls' ensembles (blazer and trousers
combination), of other textile fabires
18.22.33.31.00 Women's or girls' jackets and blazers, of cotton
18.22.33.39.00 Women's or girls' jackets and blazers, of other textile
fabrics
18.22.34.71.00 Women's or girls' dresses, made of cotton
18.22.34.76.00 Women's or girls' dresses, of sintetic fibres
18.22.34.78.00 Women's or girls' dresses, of silk
18.22.34.79.00 Women's or girls' dresses, made of other textiles n.e.c
18.22.34.81.00 Women's or girls' skirts and divided skirts, made of
cotton
18.22.34.86.00 Women's or girls' skirts and divided skirts, of sintetic
fibres
18.22.34.89.00 Women's or girls' skirts and divided skirts, of other
textile fabrics n.e.c.
18.22.35.41.00 Women's or girls' trousers and breeches, made of cut
corduroy n.e.c
18.22.35.42.00 Women's or girls' trousers and breeches, made of
denim n.e.c
18.22.35.43.00 Women's or girls' trousers and breeches, made of
other cotton textiles
18.22.35.44.00 Women's or girls' trousers and breeches, made of of
- 73 -
1000 m²
9
9
99
11.000,00
1000 m²
30
30
706
23.533,33
1000 m²
1000 m²
1000 m²
27
6
47
27
6
47
247
90
186
9.148,15
15.000,00
3.957,45
1000 m²
1000 m²
61
1
61
1
209
10
3.426,23
10.000,00
1000 m²
1000 m²
2
25
2
25
4
315
2.000,00
12.600,00
1000 m²
201
203
1.224
6.029,56
1000 m²
19
17
693
40.764,71
1000 m²
1000 m²
39
47
39
42
1.800
751
46.153,85
17.880,95
1000 m²
36
31
520
16.774,19
1000 m²
1000 m²
1000 m²
19
5
22
15
5
22
432
10
152
28.800,00
2.000,00
6.909,09
1000 m²
14
16
554
34.625,00
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
12
7
17
1
14
6
13
1
521
255
404
40
37.753,62
40.476,19
30.910,48
33.057,85
1000 m²
2
5
178
32.962,96
1000 m²
1000 m²
16
2
13
1
460
24
35.330,26
20.000,00
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
3
1
0
0
4
2
1
0
1
3
79
47
15
22
83
38.916,26
34.057,97
88.235,29
24.175,82
31.679,39
1000 m²
1
1
28
26.923,08
1000 m²
5
4
110
26.252,98
1000 m²
1
1
18
21.176,47
1000 m²
109
109
223
2.045,87
1000 m²
12
9
308
35.240,27
1000 m²
2
2
28
14.000,00
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
wool or fine animal hair
18.22.35.47.00 Women's or girls' trousers and breeches, of man-made
fibres
18.22.35.59.00 Women's or girls' bib and brace overalls, made of
other textiles
18.22.35.69.00 Women's or girls' trousers, breeches, bib and brace
overalls, n.e.c
18.23
6
1.793
86
47,97
1000 m²
2
1
36
36.000,00
1000 m²
1
1
15
15.000,00
t
t
2
1
2
1
145
15
62.231,76
30.000,00
1000 m²
1000 m²
1000 m²
1000 m²
14
35
9
2
14
36
9
2
175
98
26
18
12.500,00
2.748,18
2.888,89
9.000,00
1000 m²
3
3
9
3.557,31
1000 m²
48
49
271
5.579,92
1000 m²
36
36
343
9.423,08
1000 m²
1
1
14
20.289,86
1000 m²
10
5
49
10.061,60
1000 m²
5
5
25
5.000,00
1000 m²
1000 m²
4
24
4
18
17
60
4.250,00
3.291,28
1000 m²
5
4
16
4.123,71
1000 m²
t
0
0
0
1
79
3
197.500,00
3.000,00
t
1
1
50
50.000,00
1000 m²
127
127
132
1.039,37
m²
1000 m²
1000 m²
75
34
79
92
38
74
270
214
358
2.934,78
5.631,58
4.862,02
1000 m²
3
3
21
7.000,00
1000 m²
1000 m²
8
0
8
0
282
1
35.250,00
23.809,52
m²
22.076
22.040
614
27,86
m²
1000 m²
1000 m²
1.662
130
4
912
131
4
75
295
74
82,24
2.251,91
17.078,24
5
4
149
37.250,00
Manufacture of underwear
18.23.14.20.00 Women's or girls' briefs and other panties
18.23.14.40.00 Women's or girls' negligees, bathrobes, dressing
gowns and similar articles
18.23.21.15.00 Men's or boys' shirts, of man-made or sintetic fibres
18.23.22.21.00 Men's or boys' underpants and briefs, made of cotton
18.23.22.31.00 Men's or boys' nightshirts and pyjamas, made of cotton
18.23.22.39.00 Men's or boys' nightshirts and pijamas, made of other
textiles
18.23.22.41.00 Men's or boys' singlets, vests, bathrobes, dressing
gowns and similar articles, made of cotton
18.23.23.11.00 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of
cotton
18.23.23.15.00 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses,
made of synthetic fibres
18.23.23.18.00 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of
silk
18.23.23.19.00 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of
other textile fibres
18.23.24.31.00 Women's or girls' nightdresses and pyjamas, made of
cotton
18.23.24.51.00 Women's or girls' slips and petticoats, of cotton
18.23.24.61.00 Women's or girls' negligees, bathrobes, dressing
gowns and similar articles, made of cotton
18.23.24.71.00 Women's or girls' singlets, vests, briefs and panties,
made of cotton
18.23.25.30.00 Brassieres (inc. knitted or crocheted)
18.23.25.70.00 Braces, suspenders, garters and similar articles and
parts thereof (inc. knitted or crocheted)
18.23.30.30.00 T-shirts, made of cotton
18.24
1000 m²
Manufacture of other wearing apparel and accessories, n.e.c.
18.24.11.05.50 Babies' napkins, garments and clothing accessories,
knitted or crocheted
18.24.14.90.00 Other clothing accessories and parts thereof
18.24.21.00.00 Babies' clothing and accessories, made of textiles
18.24.22.15.00 Men's or boys' sports apparel n.e.c., of man-made and
sintetic fibres
18.24.22.25.00 Women's or girls' sports apparel n.e.c., of man-made
and sintetic fibres
18.24.22.29.00 Women's or girls' sports apparel n.e.c., of other fibres
18.24.23.38.00 Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the
like, of silk
18.24.31.73.00 Protective gloves, mittens and mitts for all trades, of
leather or composition leather
18.24.31.75.00 Gloves of all types, made of leather n.e.c
18.24.32.10.00 Garments made up of knitted or crocheted textiles,
18.24.43.35.00 Hats and other headgear, n.e.c
18.3
Dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur
18.30
Dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur
18.30.11.30.00 Tanned or dressed whole furskins, not assembled, of
1000 m²
- 74 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
rabbit, hare or lamb
18.30.12.30.02 Articles of apparel and clothing accessories, of
genuine fur skins
m²
997
1.027
30
DC
MANUFACTURE OF LEATHER AND LEATHER PRODUCTS
19
Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
19.1
Tanning and dressing of leather
19.10
Tanning and dressing of leather
19.10.20.22.50 Leather, of beef or calf and other bovine animals,
whole, processed after tanning, for footware
19.10.20.29.50 Leather, of beef or calf and other bovine animals,
whole, processed after tanning, for other uses
19.10.20.71.50 Other leather of beef or calf origin, processed after
tanning, n.e.c, for wearing apparel
19.10.31.51.50 Leather, of equine animals, processed after tanning,
for wearing apparel
19.10.31.59.50 Sheep or lamb skin leather without wool on; parchmentdressed or prepared after tanning for other uses
1000 m²
53
52
1.696
32.615,38
1000 m²
5
5
268
52.343,75
1000 m²
14
7
261
37.285,71
1000 m²
31
12
263
21.916,67
1000 m²
78
73
683
9.356,16
1000 m²
1000 m²
p/st
72
3
418.567
74
3,4
406.567
348
118
1.460
4.734,69
34.705,88
3,59
1000 pa
1000 pa
1000 pa
1000 pa
1000 pa
1000 pa
1000 pa
13
55
270
0
2
25
2
13
54
286
0
2
40
2
282
2.214
5.286
5
100
629
31
21.692,31
40.742,72
18.468,31
12.500,00
50.000,00
15.725,00
15.500,00
1000 pa
1000 pa
6
14
6
13
351
796
58.500,00
61.230,77
1000 pa
128
128
498
3.890,63
19.2
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
19.20
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
19.20.12.20.00 Handbags
19.20.12.30.00 Articles normally carried in pocket or handbag
19.20.12.50.00 Cases and containers, n.e.c.
19.3
Manufacture of footwear
19.30
Manufacture of footwear
19.30.12.35.00
19.30.13.51.00
19.30.13.52.00
19.30.13.53.00
19.30.13.62.00
19.30.13.70.00
19.30.14.45.00
Town footwear with rubber or plastic uppers
Men's town footwear with leather uppers
Women's town footwear with leather uppers
Children's town footwear with leather uppers
Women's sandals with leather uppers
Slippers with leather uppers
Footwear with rubber; plastic or leather outer soles and
textile uppers (excluding indoor footwear, sports
footwear)
19.30.21.50.00 Ski-boots; with leather uppers
19.30.31.50.00 Footwear with a protective metal toe-cap and with
leather uppers
19.30.40.65.00 Leather uppers and parts thereof of footwear (excl.
stiffeners)
29,21
DD
MANUFACTURE WOOD AND WOOD PRODUCTS
20
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of
articles of straw and plaiting materials
20.1
20.10
Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood
Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood
20.10.10.10.01 Railway or tramway sleepers of oakwood; not
impregnated
m³
1.194
1.129
780
690,69
20.10.10.31.01 Sawn spruce wood and fir wood, end (finger)-jointed
20.10.10.31.03 Confectionary elements of spruce and fir wood, end
(finger)-jointed
20.10.10.31.04 other coniferous confectionary elements, end (finger)jointed
20.10.10.33.01 Coniferous sawn wood, not shaped (excl. 2010103509
and 2010103709)
20.10.10.33.02 Coniferous sawn wood, sliced or peeled (excl.
m³
m³
2.274
8.272
1.427
8.301
311
2.141
217,94
257,92
m³
38
46
11
239,13
m³
138.374
130.893
28.920
220,94
m³
3.399
3.332
740
222,09
- 75 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
2010103509 and 2010103709)
20.10.10.33.03 Coniferous sawn wood, roughly cut, sliced or peeled
(excl. 2010103509 and 2010103709)
20.10.10.35.01 Sawn spruce wood (Picea abies Karst.) and fir wood
(Abies alba Mill.), not shaped
20.10.10.35.02 Sawn spruce wood (Picea abies Karst.) and fir wood
(Abies alba Mill.), sliced or peeled
20.10.10.35.03 Sawn spruce wood (Picea abies Karst.) and fir wood
(Abies alba Mill.), roughly cut, sliced or peeled
20.10.10.37.01 Sawn pine wood: Pinus sylvestris L., not shaped
20.10.10.37.03 Sawn pine wood: Pinus sylvestris L., sliced or peeled
20.10.10.39.00 Coniferous softwood sawn lengthwise, length ≤ 125 cm,
thickness > 6mm and ≤ 12.5mm n.e.c
20.10.10.53.51 Sawn oakwood; end (finger)-jointed
20.10.10.53.52 Sawn breech wood; end (finger)-jointed
20.10.10.53.53 Ash wood; sawn or chipped lengthwise, finger jointed
20.10.10.53.55 Roughly cut oakwood blocks; end (finger)-jointed
20.10.10.53.56 Roughly cut breech wood blocks; end (finger)-jointed
20.10.10.53.57 Roughly cut elements of ash wood, finger jointed
20.10.10.53.58 Roughly cut elements of non-coniferous hard wood,
finger jointed
20.10.10.53.62 Other soft, non-coniferous sawn wood; end (finger)jointed
20.10.10.53.64 Roughly cut elements of other soft, non-coniferous
sawn wood; end (finger)-jointed
20.10.10.59.51 Sawn oakwood; not shaped
20.10.10.59.52 Sawn breech wood; not shaped
20.10.10.59.53 Sawn ash wood; not shaped
20.10.10.59.54 Other hard, non-coniferous sawn wood, not shaped
20.10.10.59.55 Roughly cut oakwood elements; not shaped
20.10.10.59.56 Roughly cut breech wood elements; not shaped
20.10.10.59.57 Roughly cut elements of ash wood, not worked
20.10.10.59.58 Other hard, non-coniferous wood elements, not
20.10.10.59.62 Other soft, non-coniferous sawn wood, not shaped
20.10.10.59.64 Other roughly cut, soft non-coniferous wood elements,
not shaped
20.10.10.59.65 Sawn oakwood, slices or peeled
20.10.10.59.66 Sawn breech wood, slices or peeled
20.10.10.59.67 Sawn ash wood, slices or peeled
20.10.10.59.68 Other hard, non-coniferous sawn wood, slices or peeled
20.10.10.59.71 Roughly cut oakwood elements, slices or peeled
20.10.10.59.72 Roughly cut breech wood elements, slices or peeled
20.10.10.59.73 Roughly cut elements of ash wood, planed or sanded
20.10.10.59.74 Roughly cut elements of other non-coniferous hard
wood, planed or sanded
20.10.10.59.76 Other soft, non-coniferous sawn wood, slices or peeled
20.10.10.59.78 Roughly cut elements of other non-coniferous soft
wood, planed or sanded
20.10.10.73.00 Egsote blocks; strips or friezes for parquet, not
assembled
20.10.10.77.00 Oak blocks; strips or friezes for parquet
20.10.21.10.01 Coniferous laths and similar elements for frames,
decoration, furniture, continuously shaped, not
assembled
20.10.21.10.02 Other coniferous sawn wood continuously shaped, not
assembled
20.10.21.53.01 Non-coniferous laths and similar elements for frames,
decoration, furniture, continuously shaped, not
assembled
- 76 -
m³
695
644
161
250,00
m³
430.309
415.195
91.202
219,66
m³
10.579
10.521
3.469
329,72
m³
6.977
5.577
2.675
479,65
m³
m³
m³
9.430
2.522
215
9.472
2.518
235
2.675
257
41
282,41
102,07
174,47
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
292
160
81
1.242
2.510
35
356
205
160
36
1.152
2.490
35
354
120
385
39
1.313
1.254
46
182
585,37
2.406,25
1.083,33
1.139,76
503,61
1.314,29
514,12
m³
75
75
58
773,33
m³
643
601
287
477,54
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
21.128
591.383
2.518
5.130
6.037
42.371
94
556
3.365
548
16.295
193.597
2.220
1.896
5.484
36.404
92
411
1.810
827
9.232
66.072
899
1.157
3.451
17.937
86
419
478
690
566,56
341,29
404,95
610,23
629,32
492,72
933,59
1.019,46
264,09
834,34
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
1.605
11.071
14
145
1.975
2.051
10
1.555
1.376
9.773
14
165
1.900
2.056
0
1.214
1.091
5.587
8
52
1.282
1.407
0
509
793,11
571,68
571,43
315,15
674,74
684,34
0,00
419,28
m³
m³
199
131
175
131
106
107
605,71
816,79
m³
585
596
149
250,00
m³
m³
6.384
8.036
6.183
7.956
3.005
2.786
486,04
350,18
m³
26.164
25.827
8.688
336,39
m³
1.182
1.182
996
842,64
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
20.10.21.53.02 Other coniferous sawn wood continuously shaped, not
assembled (incl. strips)
20.10.21.55.01 Breech wood friezes
20.10.21.55.02 Ash wood friezes
20.10.23.03.01 Coniferous wood in chips or particles, for reproduction
20.10.23.03.02 Coniferous wood in chips or particles
20.10.23.05.01 Tropical and non-coniferous wood in chips or particles,
for reproduction
20.10.23.05.02 Non-coniferous and egsote wood in chips or particles
20.10.31.15.00 Coniferous poles, injected or otherwise impregnated,
of 6 -18 m lenght and 65 - 90 cm circumference
20.10.32.00.01 Railway or tramway sleepers of oakwood; impregnated
20.10.40.05.00 Sawdust
20.10.40.09.00 Wood waste and scrap (incl. agglomerated)
m³
1.811
1.753
565
322,30
m³
m³
t
t
t
22.623
75
1.250
492
828
2.271
71
1.134
492
831
522
28
103
25
80
229,86
394,37
90,83
50,83
96,27
t
m³
254
130
252
130
7
25
27,79
192,31
m³
t
t
54
102
5.174
63
0
5.049
19
0
121
301,59
0,00
23,97
20.2
Manufacture of veneer sheets; manufacture of plywood, lamin board, particle board, fibre board and other
panels and boards
20.20
Manufacture of veneer sheets; manufacture of plywood, lamin board, particle board, fibre board and other
panels and boards
20.20.11.05.01 Not-decorated plywood consisting solely of multiple
outer sheets of wood, with each ply ≤ 6mm thickness
n.e.c (excl. coniferous)
20.20.11.05.02 Decorated plywood consisting solely of multiple outer
sheets of wood, with each ply ≤ 6mm thickness n.e.c
(excl. coniferous)
20.20.11.09.01 Not-decorated plywood, consisting solely of sheets of
wood, with each ply ≤ 6mm thickness, n.e.c
20.20.11.09.02 Decorated plywood consisting solely of sheets of
wood with each ply ≤ 6mm thickness
20.20.12.33.02 Other decorated plywood, veneered panels, with at
least one ply of particle blocks and one outer ply of
non-coniferous or egsote wood; blocks, laths, ...
20.20.12.35.01 Other non-decorated plywood, veneered panels, with
outer ply of non-coniferous or egsote wood: block,
lath, laminate, battenboard
20.20.12.35.02 Other decorated plywood, veneered panels, with outer
ply of non-coniferous or egsote wood: block, lath,
laminate, battenboard
20.20.12.39.01 Other non-decorated plywood, veneered panels, with at
least one outer ply of non-coniferous or egsote wood:
20.20.12.55.01 Other non-decorated plywood, veneered panels, with
wooden core; ( block-, laminate, lath, battenboard)
20.20.12.55.02 Other plywood, veneered panels, block-, lamin-,
battenboard
20.20.13.39.02 Other particle boards and similar wooden boards
decorated with laminates (under pressure)
20.20.14.13.00 Fibreboard of a density > 0.8 g/cm³; not mechanically
worked or surface covered
20.20.21.13.01 Veneer sheets, sheets for plywood, made of oakwood,
sliced and peeled, thickness ≤ 6mm, end-jointed,
20.20.21.13.03 Veneer sheets, sheets for plywood, made of breech
wood, sliced and peeled, thickness ≤ 6mm, end20.20.21.17.02 Veneer sheets, sheets for plywood, made of breech
wood, thickness > 1 mm and ≤ 6mm
20.20.21.17.06 Coniferous and tropical wood veneer sheets and
sheets for plywood, sawn lengthwise, of a thickness >
1 mm and ≤ 6 mm
20.20.21.19.02 Veneer sheets, sheets for plywood, made of other
wood, thickness ≤ 1mm
- 77 -
m³
2.367
2.521
3.277
1.299,88
m³
179
198
205
1.035,35
m³
71
96
112
1.164,48
m³
685
714
819
1.147,01
m³
2.214
2.285
1.710
748,36
m³
0
16
21
1.312,50
m³
611
604
1.027
1.700,33
m³
4.381
5.027
7.042
1.400,82
m³
907
840
1.008
1.200,00
m³
2.832
218
247
1.133,03
m³
168
168
182
1.086,31
m³
1.544
2.081
777
373,38
m³
0
40
41
1.025,00
m³
11.678
3.381
2.383
704,82
m³
38
53
202
3.835,20
m³
437
209
95
454,55
m³
458
409
900
2.200,49
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
20.20.22.00.00 Densified wood; in blocks; plates; strips or profile
m³
- 78 -
4.105
4.031
7.188
1.783,18
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
20.3
Manufacture of builders’ carpentry and joinery
20.30
Manufacture of builders' carpentry and joinery
20.30.11.10.01 Windows without wings fixed and their frames made of
wood
20.30.11.10.02 Windows with wings fixed and their frames made of
wood
20.30.11.10.03 Roof windows made of wood
20.30.11.10.04 Windows; French-windows and their frames of wood
20.30.11.10.05 Other windows and their frames made of wood
20.30.11.53.51 Outside doors and their frames and thresholds, made
of wood, sliced
20.30.11.53.52 Veranda, balcony and similar doors and their frames
and thresholds, made of wood, sliced
20.30.11.53.53 Inside doors (without frames) and thresholds, made of
wood, sliced
20.30.11.53.54 Frames for inside doors, sliced
20.30.11.53.56 Door wings, sliced
20.30.11.53.57 Blind frames, planed
20.30.11.53.58 Other doors and their frames and thresholds, made of
wood, n.e.c, sliced
20.30.11.55.51 Outside doors and their frames and thresholds, made
of wood, worked
20.30.11.55.52 Veranda, balcony and similar doors and their frames
and thresholds, made of wood, worked
20.30.11.55.53 Inside doors (without frame) and thresholds, made of
wood, worked
20.30.11.55.54 Frames for inside doors, worked
20.30.11.55.56 Door wings, worked
20.30.11.55.58 Other doors and their frames and thresholds, made of
wood, n.e.c, worked
20.30.11.59.51 Other outside entrance doors and their frames and
thresholds of wood
20.30.11.59.52 Other outside balcony doors and their frames and
thresholds of wood
20.30.11.59.53 Other inside doors (without frames) and thresholds of
wood
20.30.11.59.54 Other frames and thresholds for inside doors
20.30.11.59.56 Other door wings
20.30.11.59.57 Blind frames, other
20.30.11.59.58 Doors, their frames and thresholds of wood n.e.c
20.30.12.19.01 Parquet panels of oakwood, massive
20.30.12.19.02 Parquet panels of breech wood, massive
20.30.12.19.03 Other parquet panels, massive
20.30.12.19.04 Parquet panels of oakwood, lamella type, (without
base elements)
20.30.12.19.05 Parquet panels of breech wood, lamella type, (without
base elements)
20.30.12.19.06 Parquet panels of oakwood, lamella type, with base
elemets
20.30.12.19.08 Parquet panels of other wood, lamella type, with and
without base elements
20.30.12.30.00 Shuttering of wood for concrete constructional work, of
wood
20.30.13.03.50 Builders' joinery and carpentry, panels and other
cladding products of wood, for walls
20.30.13.05.50 Builders' joinery and carpentry, panels, boards and
other products of wood, for staircases
20.30.13.09.50 Builders' joinery and carpentry, panels, boards and
- 79 -
p/st
16.266
18.663
3.574
191,50
p/st
24.832
24.335
4.497
184,80
p/st
p/st
p/st
p/st
0
49
28.216
1.045
39
49
28.508
1.154
5
15
4.257
286
128,21
306,12
149,33
247,83
p/st
2.818
3.174
774
243,86
p/st
14.673
14.730
1.660
112,70
p/st
p/st
p/st
p/st
6.864
5.259
1.200
15.192
7.090
4.659
1.200
13.280
360
292
32
2.013
50,78
62,67
26,67
151,58
p/st
2.000
2.074
898
432,98
p/st
2.008
2.004
661
329,84
p/st
2.477
2.596
262
100,92
p/st
p/st
p/st
1.664
7.805
18.583
1.968
7.893
18.581
124
659
2.186
63,01
83,49
117,65
p/st
2.917
2.918
665
227,90
p/st
34
78
20
256,41
p/st
80
240
19
79,17
p/st
p/st
p/st
p/st
m²
m²
m²
m²
152
5.324
550
3.261
166.098
234.430
18.499
43.572
158
4.237
550
3.525
171.100
235.686
18.243
42.288
3
165
65
690
3.791
3.333
304
739
18,99
38,94
118,18
195,74
22,16
14,14
16,66
17,48
m²
7.362
9.334
80
8,57
m²
59.601
63.460
931
14,67
m²
1.154
1.550
23
14,84
m²
8.708
8.708
103
11,83
t
0
0
2
0,00
t
2
2
20
8.163,27
t
494
481
623
1.295,24
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
other products of wood, n.e.c.
20.30.20.00.01 Prefabricated buildings, made of wood
20.30.20.00.04 Other prefabricated buildings
20.4
Manufacture of wooden containers
20.40
Manufacture of wooden containers
20.40.11.33.00 Flat pallets and pallet collars of wood
20.40.11.35.00 Box pallets and load boards of wood
20.40.12.13.05 Package ware made of soft coniferous wood (excl.
cable drums)
20.40.12.13.06 Boxes , pallets and load boards of sawn coniferous
20.40.12.13.07 Cases; boxes; crates and parts thereof, made of
tropical and non-coniferous sawn wood
m²
m²
18.960
878
18.397
878
8.288
326
450,51
371,30
p/st
p/st
m³
59.906
51.065
4.159
58.432
50.105
3.937
672
552
1.042
11,50
11,02
264,67
m³
m³
96
2.626
102
2.626
119
1.019
1.166,67
388,04
20.5
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting
materials
20.51
Manufacture of other products of wood
20.51.11.00.05 Other tools; tool bodies, handles and other tool
parts, made of wood
20.51.14.55.50 Wooden coffins
20.51.14.59.54 Other articles of wood n.e.c
20.52
1000 p/st
1.888
1.743
853
489,39
1000 p/st
1000 p/st
2
18
2
18
583
155
385.327,16
8.637,98
t
43
42
121
2.880,95
t
14
14
17
1.214,29
Manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
20.52.15.70.00 Basketwork, wickerwork, other articles of vegetable
materials
20.52.15.90.00 Products of non-vegetable plaiting materials; plaits and
similar products
DE
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND PAPER PRODUCTS; PUBLISHING AND PRINTING
21
Manufacture of pulp, paper and paper products
21.1
Manufacture of pulp, paper and paperboard
21.12
Manufacture of paper and paperboard
21.12.21.90.00 Paper stock for household : others
21.12.23.33.00 Other kraft paper and paperboard weighing ≤ 150 g/m²
21.12.23.35.00 Other kraft paper and paperboard weighing g between
150-225 g/m²
21.12.24.00.00 Uncoated fluting paper (inner layer of corrugated paper
and paperboard ); in rolls or sheets
21.12.30.40.00 Felt paper abd felt paperboard
21.12.57.30.00 Other continuous forms of paper
t
t
t
31.566
2.287
31.662
23.255
1.241
9.720
34.663
1.064
5.006
1.490,56
857,37
515,02
t
2.224
1.687
2.076
1.230,59
t
t
15
31
13
25
143
99
11.000,00
3.960,00
21.2
Manufacture of articles of paper and paperboard
21.21
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
21.21.11.00.00 Corrugated paper and paperboard in rolls or sheets
(inc. polished paper)
21.21.12.30.01 Sacks and bags; with a base width ≥ 40 cm; of
cellulose paper
21.21.12.30.02 Sacks and bags; with a base width ≥ 40 cm; others
21.21.12.50.01 Other sacks and bags of cellulose paper n.e.c
21.21.12.50.02 Other sacks and bags n.e.c
21.21.13.00.00 Cartons; boxes and cases of corrugated paper or
paperboard
21.21.14.01.51 Folding boxes, cutup, and other packaging for liquids
21.21.14.03.51 Folding boxes, cutup, and other packaging, made of
non-corrugated paper
21.21.14.05.51 Folding boxes, cutup, and other packaging, made of
solid paperboards
21.21.14.09.50 Folding cartons; boxes and cases of non-corrugated
paper or paperboard
- 80 -
t
13.341
9.241
7.624
825,02
t
892
902
1.957
2.169,62
t
t
t
t
176
2.002
745
6.946
176
2.009
704
6.567
492
5.224
1.976
11.133
2.795,45
2.610,25
2.806,82
1.695,27
t
t
40
382
40
382
112
522
2.800,00
1.366,49
t
260
261
435
1.666,67
t
105
79
261
3.303,80
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
21.21.15.35.50 Packaging products, record sleeves, soft packaging
containers, made of paper or paperboard
21.21.15.39.50 Others packaging products of paper, n.e.c.
21.21.15.50.01 Box files; letter trays; storage boxes and similar
articles of paper or paperboard of a kind used in
offices; shops or the like
21.22
Publishing
22.11
Publishing of books
22.11.10.00.00 Books; brochures; leaflets and pamphlets in single
sheets
22.11.20.10.00 Other printed books; brochures; leaflets and similar
printed material; school books
22.11.20.20.00 Other printed books; brochures; leaflets and similar
printed material; books for children
22.11.20.30.00 Other printed books; brochures; leaflets and similar
printed material; belletrist (fine literature)
22.11.20.40.00 Other printed books, brochures, leaflets and similar
printed matter; social science
22.11.20.50.00 Other printed books; brochures; leaflets and similar
printed material; science and technology
22.11.20.63.50 State, regional, local address books, telephone,
telefax, telex books in hard or soft binding
22.11.20.69.50 Printed books, brochures, leaflets and similar, albums
and books for children in hard or soft binding
1.808
30
1.813
33
6.282
164
3.464,98
4.969,70
t
t
6.812
673
6.513
666
12.202
1.641
1.873,63
2.463,96
t
5
6
10
1.666,67
t
940
911
2.137
2.345,77
t
71
70
490
7.000,00
t
t
t
11
2
101
11
2
101
62
28
559
5.636,36
11.666,67
5.534,65
t
352
350
2.229
6.375,13
t
726
726
3.255
4.483,47
t
87
87
335
3.850,57
p/st
10.839.553
10.839.553
2.704
0,25
p/st
1.470.573
1.401.525
5.031
3,59
p/st
20.835
18.451
183
9,92
p/st
152.487
152.819
516
3,38
p/st
55.500
55.500
251
4,52
p/st
0
9
2
222,22
p/st
213.716
213.716
368
1,72
p/st
1.631.795
1.631.625
1.891
1,16
p/st
14.428.935
10.634.285
9.284
0,87
p/st
p/st
4.125.656
3.069.139
4.125.656
2.337.359
1.799
2.984
0,44
1,28
p/st
2.400
784
8
10,20
Publishing of journals and periodicals
22.13.10.05.50 Newspapers, appearing less than four times a week
22.13.10.09.50 Journals, periodicals, appearing less than four times a
week
22.14
t
t
Publishing of newspapers
22.12.10.00.00 Newspapers; journals and periodicals; appearing at
least four times a week
22.13
6.000,00
Publishing, printing and reproduction of recorded media
22.1
22.12
132
Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c.
21.25.12.35.00 Self-adhesive printed labels of paper or paperboard, of
all types
21.25.12.39.00 Printed labels of paper or paperboard, of all types
(excl. self-adhesive), others
21.25.14.99.50 Other paper or paperboard products, n.e.c
22
22
Manufacture of paper stationery
21.23.11.15.00 Self-copy paper (excl. of a width > 36 cm - 21.12.55.50.00)
21.23.11.30.00 Self-adhesive paper in strips or rolls
21.23.12.30.00 Posting envelopes of paper or paperboard
21.23.13.55.00 Writing paper for office use, in rolls and strips
21.25
22
Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites
21.22.11.10.00 Toilet paper
21.22.11.33.00 Handkerchiefs and cleansing or facial tissues of fine
silky paper;
21.22.11.35.00 Hand towels of paper pulp; paper; cellulose wadding or
webs of cellulose fibres
21.22.11.50.00 Tablecloths and serviettes of paper pulp; paper;
cellulose wadding or webs of cellulose fibres
21.23
t
Publishing of sound recordings
22.14.11.53.50 Recorded compact discs : 12 cm in diameter
- 81 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
22.14.12.50.00 Publishing of sound recordings on magnetic tapes of a
width > 4 mm but ≤ 6.5 mm
22.15
22.2
Printing and service activities related to printing
22.21
Printing of newspapers
22.21.10.00.00 Printing of newspapers; journals and periodicals;
appearing at least four times a week
3,40
kg
kg
20.300
37.004
20.300
37.710
19
336
0,94
8,91
ef.hrs
73.446
73.446
3.905
53,17
kg
93.400
93.400
981
10,50
kg
kg
kg
kg
kg
151.900
64.811
135.523
260.087
3.777
151.900
64.811
135.033
261.033
3.777
478
1.759
1.013
1.022
46
3,15
27,14
7,50
3,92
12,18
kg
58.216
58.216
394
6,77
kg
kg
1.277.883
377.463
1.280.393
349.310
4.039
2.213
3,15
6,34
kg
379.355
376.203
2.232
5,93
kg
kg
1.222
5.000
1.222
5.000
16
24
13,09
4,80
kg
kg
225.116
2.589
290.339
2.589
1.075
14
3,70
5,41
kg
465.479
454.624
2.355
5,18
kg
278.365
278.161
1.121
4,03
kg
2.021
2.021
9
4,45
ef.hrs
26.453
26.453
1.407
53,19
ef.hrs
70.596
70.596
3.754
53,18
ef.hrs
47.592
47.592
2.481
52,13
ef.hrs
ef.hrs
1.487
26.000
1.487
26.000
59
516
39,68
19,85
ef.hrs
18.050
18.050
162
8,98
ef.hrs
5.000
5.000
60
12,00
ef.hrs
19.119
19.119
354
18,52
Composition and plate-making
22.24.20.05.50 Offset printing plates and components and image
printing
22.25
75
Bookbinding and finishing
22.23.10.10.00 Bookbinding and finishing of books and similar articles
(folding, assembling, stitching, glue, cutting, cover
22.24
22.066
Printing n.e.c.
22.22.11.00.00 New post stamps; stamp-impressed paper; forms,
cheque forms; banknotes, etc
22.22.12.30.00 Printing of commercial catalogues
22.22.12.55.50 Other printed trade advertising material and the like
22.22.12.59.50 Other printed trade advertising material and the like
22.22.13.03.50 Other printed matter: continuous forms, printed
22.22.13.05.50 Transport tickets, admission tickets and cards, lottery
tickets and other tickets
22.22.13.07.50 Other printed matter: private and commercial purposes
(excl. continuous forms)
22.22.13.09.50 Other printed matter: other
22.22.20.13.00 Printing of registers, account books, order books and
receipt books of paper/paperboard
22.22.20.15.00 Printing of note books, letter pads, memorandum pads
of paper/paperboard (excl. calendars)
22.22.20.17.00 Printing of diaries (agendas)
22.22.20.19.00 Printing of other agendas, engagement books, and
similar products n.e.c
22.22.20.30.00 Printing of notebooks (exercise books)
22.22.20.50.00 Printing of binders, folders and file covers of
paper/paperboard (excl. book covers)
22.22.20.75.00 Printing of continuous multi-part business forms, incl.
interleaved carbon sets, continuous form
22.22.20.79.00 Printing of continuous multi-part business forms, incl.
interleaved carbon sets, other
22.22.20.90.00 Printing of blotting pads, book covers and other
products made of paper
22.22.31.00.00 Printing of brochures, children's picture or colouring
books and music printed or in manuscript
22.22.32.25.50 Printing of newspapers, appearing less than four times
a week
22.22.32.29.50 Printing of journals, periodicals, appearing less than
four times a week
22.22.32.50.00 Printing of calendars of any kind incl. calendar blocks
22.22.32.90.00 Other printing n.e.c
22.23
20.600
Other publishing
22.15.11.55.50 Greeting cards, obituaries including envelopes
22.15.13.50.00 Calendars of any kind, printed, including calendar
22.22
p/st
Other activities related to printing
22.25.10.00.00 Other graphic services related to printing
- 82 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
DF
MANUFACTURE OF COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
23
Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel
23.1
Manufacture of coke oven products
23.10
Manufacture of coke oven products
23.10.10.33.00 Metallurgical coke
23.10.20.10.00 Tar obtained from the hard coal
t
t
220.800
8.941
195.818
4.048
38.772
679
198,00
167,74
23.20.11.21.00 Motor gasoline, unleaded, up to 95 octanes
23.20.11.30.00 Motor gasoline, leaded
23.20.13.31.00 Special purpose gasoline (extraction gasoline and
similar)
23.20.13.33.00 White spirit
23.20.14.30.01 Kerosene-type fuel and other kerosene (petroleum
distillate) for lighting
t
t
t
83
845
0
83
1.251
1.008
116
1.702
685
1.397,59
1.360,51
679,56
t
t
0
25
24
26
14
54
583,33
2.076,92
23.20.15.10.04
23.20.17.33.02
23.20.18.11.00
23.20.18.13.00
23.20.18.15.00
23.20.18.21.00
23.20.18.22.00
23.20.18.27.00
23.20.18.28.00
23.20.18.80.00
23.20.21.50.00
23.20.31.23.00
23.20.31.73.00
23.20.31.75.00
23.20.32.30.00
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
1.077
496
228
0
10
7.338
1.043
41
538
2.051
776
0
18
248
326
3.644
3.102
228
9
13
7.305
1.105
52
570
2.108
883
471
18
266
1.002
4.774
1.706
159
14
24
26.005
3.463
137
1.507
5.086
842
424
72
1.145
391
1.310,10
549,97
697,37
1.555,56
1.846,15
3.559,89
3.133,94
2.634,62
2.643,86
2.412,71
953,57
900,21
4.000,00
4.304,51
390,22
23.2
Manufacture of refined petroleum products
23.20
Manufacture of refined petroleum products
Gaseous Diesel fuels D2S
Medium fraction fuel oil, standard, containing > 1 % S
Base oils
Bearing lubricating oils (refined product)
Shafts lubricating oils (refined product)
Motor lubricating oils
Oils for gearboxes and differential gears
Oils for compressors
Shaft lubricating oils
Other heavy oil lubricants n.e.c
Propane/Butanes mixtures, liquefied
Crystallized paraffin
Tout grease
Grease for ball bearings
Petroleum bituminous coke
DG
MANUFACTURE OF CHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS AND MAN-MADE FIBRES
24
Manufacture of chemicals and chemical products
24.1
Manufacture of basic chemicals
24.11
Manufacture of industrial gases
24.11.11.30.00
24.11.11.60.00
24.11.11.70.00
24.11.12.35.50
24.11.12.37.50
24.11.13.00.00
Rare gases (excl. argon)
Nitrogen
Oxygen
Carbon dioxide, gaseous or liquid
Carbon dioxide, compressed
Liquid air; compressed air
24.12
Manufacture of dyes and pigments
24.12.13.13.00 Iron oxides and hydroxide, containing by weight ≥ 70 %
of Fe oxide (Fe2O3)
24.13
Manufacture of other inorganic basic chemicals
24.13.14.13.01
24.13.14.33.00
24.13.14.55.00
24.13.15.25.00
24.13.15.27.00
Hydrogen chloride (hydrochloric acid)
Sulphuric acid
Phosphoric acid and polyphosphoric acids
Sodium hydroxide (caustic soda); solid
Sodium hydroxide in aqueous solution (soda lye or
liquid soda)
24.13.31.53.00 Sulphate of aluminium
24.13.31.57.00 Sulphates (excluding those of aluminium and barium)
24.13.33.79.00 Other carbonates; poroxicarbonates (percarbonates),
- 83 -
t
t
t
t
t
t
34
218
871
4.385
751
235
33
89
375
4.388
757
232
337
132
749
1.080
489
325
10.212,12
1.483,15
1.997,33
246,13
645,97
1.400,86
t
24
16
16
1.000,00
t HCl
t SO2
t P2O5
t NaOH
t NaOH
8
12
18
309
3.916
7
16
18
148
3.804
5
34
54
72
1.211
714,29
2.125,00
3.000,00
486,49
318,35
t Al2O3
t
t
1.482
1.028
47.683
1.529
816
48.928
392
80
10.085
256,38
98,04
206,12
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
excl. ammonia (NH4)
24.13.42.50.00 Distilled water
24.14
24.14.11.90.00 Other, unsaturated acyclic hydrocarbons n.e.c
24.14.23.50.00 Halogenated; sulphonated; nitrated or nitrosated
derivatives of acyclic alcohols
24.14.32.71.01 Acetic acid
24.14.72.00.01 Wood charcoal, agglomerated
24.14.72.00.02 Wood charcoal for laboratory use
24.14.73.40.00 Naphthalene and other aromatic hydrocarbon mixtures
24.14.73.70.00 Pitch and pitch coke; obtained from coal tar or from
other mineral tars
24.15
147
46
24
521,74
t
t
159
30
160
30
1.162
75
7.262,50
2.500,00
t
t
t
t
t
540
2.288
6.166
14
1.230
753
2.158
6.176
0
137
3.252
1.098
3.250
0
45
4.318,73
508,80
526,23
0,00
328,47
t
10.547
10.547
2.911
276,00
t
t
t
2.676
183
27
2.595
46
28
12.167
118
175
4.688,63
2.565,22
6.250,00
2
1
1
1.000,00
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds
24.15.30.90.00 Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous, n.e.c.
24.16
t
Manufacture of other organic basic chemicals
Manufacture of plastics in primary forms
24.16.20.35.00 Polystyrene; expanded, in primary forms
24.16.40.25.50 Other polyethers; in primary forms
24.16.57.00.00 Silicones; in primary forms
24.2
Manufacture of pesticides and other agro-chemical products
24.20
Manufacture of pesticides and other agro-chemical products
24.20.14.50.00 Disinfectants based on halogenated compounds
t
24.3
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
24.30
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
24.30.11.50.00 Paints and varnishes; based on acrylic or vinyl
polymers dispersed or dissolved in an aqueous
medium (incl. enamels and lacquers)
24.30.11.72.50 Other paints, varnishes dispersed or dissolved in an
aqueous medium
24.30.11.75.50 Other paints, varnishes dispersed or dissolved in an
aqueous medium - indoor use
24.30.11.77.50 Other paints, varnishes dispersed or dissolved in an
aqueous medium - outdoor use
24.30.12.25.00 Paints and varnishes, based on polyesters
dispersed/dissolved, while weight of the solvent ≤ 50 %
of the weight of the solution
24.30.12.55.51 Other coatings (paints and varnishes) based on acrylic
thermo-active polymers
24.30.12.90.01 Coatings (paints and varnishes) based on acrylamine
polymers
24.30.12.90.02 Paints and varnishes based on synthetic polyurethane
polymers
24.30.12.90.04 Non-pigmented coatings (paints and varnishes) based
on nitrocellulose polymers
t
860
862
1.251
1.451,28
t
1
1
4
4.000,00
t
123
123
129
1.048,78
t
58
58
112
1.931,03
t
21
26
47
1.807,69
t
440
36
106
2.985,07
t
22
23
81
3.521,74
t
3
3
34
11.333,33
t
6
5
18
3.600,00
24.30.12.90.05 Pigmented coatings (paints and varnishes) based on
nitrocellulose polymers
t
0
13
18
1.430,84
24.30.12.90.07 Other coatings (paints and varnishes) based on
synthetic polymers n.e.c
t
1.210
1.210
2.422
2.001,65
24.30.22.60.00 Non-refractory surfacing preparations for façades,
indoor walls, floors, ceilings or the like
t
1.007
989
445
449,95
24.4
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products
24.42
Manufacture of pharmaceutical preparations
24.42.11.60.02 Medicaments of semi-synthetic penicillins, or
derivates thereof, in doses (lump) or ready for retail
kg
9.700
13.360
5.242
392,37
24.42.11.80.02 Sulphonamides - finished medicaments in doses
(lump) or ready for retail sale
kg
5.280
9.000
778
86,44
- 84 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
24.42.11.80.03 Medicaments containing other antibiotics, in doses (in
bulk) or prepared for retail sale (p.r.s.)
kg
13.775
13.775
341
24,75
24.42.13.60.00 Other medicaments containing vitamins or
intermixtures thereof; ready for retail sale
kg
26.282
25.645
5.260
205,11
24.42.13.80.02 Other medicaments of mixed or unmixed products,
ready for retail sale, n.e.c.
kg
16.080
12.760
3.746
293,57
24.42.13.80.05
Other medicaments for cardio-vascular diseases,
ready for retail sale, n.e.c.
kg
24.400
16.550
24.355
1.471,3
24.42.13.80.07 Anaesthetics, ready for retail sale, n.e.c.
24.42.13.80.08 Other medicaments containing mixed or unmixed
products, ready for retail sale, n.e.c.
kg
kg
4.940
224.590
2.880
189.831
215
30.461
74,65
160,46
24.42.23.40.00 Opacifying preparations for X-ray examinations;
diagnostic reagents
kg
218
218
1
4,59
24.42.24.10.00 Adhesive dressings or similar articles; impregnated or
coated with pharmaceutical substances; or put up in
forms for retail sale
kg
21.508
21.508
753
35,01
24.42.24.30.00 Wadding, gauze, etc with pharmaceutical substances,
kg
20.000
20.000
44
2,20
24.5
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations
24.51
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations
24.51.20.90.00 Organic surface-active agents (excluding soaps), n.e.c.
24.51.31.20.00 Soap and organic surface-active products in bars, etc,
for toilet use
24.51.31.53.50 Soap and organic surface-active products in bars, etc,
industry use
24.51.32.52.50 Washing and cleaning preparations, p.r.s.: machine wash
24.51.32.53.50 Washing and cleaning preparations, p.r.s.: delicate
hand wash
24.51.32.57.50 Washing and cleaning preparations, p.r.s.: dishes
24.51.32.59.50 Other washing and cleaning preparations, p.r.s.: others
24.51.32.60.00 Surface-active preparations; whether or not containing
soap; not p.r.s.
24.51.32.74.50 Washing cars preparations not prepared for retail sale
(n.p.r.s.)
24.51.32.79.50 Others washing and cleaning preparations not p.r.s.
24.51.41.00.00 Preparations for perfuming or deodorizing rooms
24.51.44.00.00 Scouring pastes and powders and other scouring
preparations
24.52
t
t
202
88
202
90
170
151
841,58
1.677,78
t
9
11
18
1.636,36
t
t
6.567
538
6.423
549
7.902
414
1.230,27
754,65
t
t
t
4.245
578
750
4.227
523
799
3.849
1.021
804
910,57
1.952,20
1.006,26
t
20
25
28
1.120,00
t
kg
t
2
4.164
54
2
3.866
52
2
18
83
1.000,00
4,66
1.596,15
kg
kg
kg
627
20
10.656
629
20
10.650
47
1
401
74,72
50,00
37,65
kg
kg
kg
kg
kg
74
517
195.283
76.364
55.850
74
605
193.137
61.945
55.850
3
24
306
51
166
40,54
39,67
1,58
0,82
2,97
kg
kg
kg
kg
12
76
1.596
57
12
76
1.596
57
1
3
18
2
83,33
39,47
11,28
35,09
1000 p/st
2.128
2.737
3.527
1.288,64
kg
56.069
71.480
2.727
38,15
Manufacture of perfumes and toilet preparations
24.52.11.70.00 Toilet waters
24.52.14.00.02 Powders; for cosmetic and toilet use
24.52.15.05.50 Other beauty preparations: body care preparations lotions, creams (incl. for babies)
24.52.15.07.50 Other beauty preparations: suntan preparations
24.52.15.09.50 Other beauty preparations : others
24.52.16.35.50 Shampoos, liquids
24.52.16.39.50 Others shampoos
24.52.16.50.00 Preparations for permanent waving or straightening of
hair
24.52.17.02.50 Hair preparations for hair conditioning
24.52.17.09.50 Other preparation for use on the hair
24.52.18.50.00 Dentifrices (incl. toothpaste, denture cleaners)
24.52.19.35.50 Pre-shave, shaving and after-shave lotions
24.6
Manufacture of other chemical products
24.61
Manufacture of explosives
24.61.12.77.50 Percussion or detonating caps; igniters and electric
detonators
24.61.14.00.00 Signalling flares; rain rockets; fog signals and other
pyrotechnic articles (excl. fireworks)
- 85 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
24.62
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
Manufacture of glues and gelatines
24.62.10.70.00 Prepared glues and other adhesives, prepared for retail
sale, weighting ≥ 1 kg
24.62.10.80.00 Glues based on India-rubber or plastics (including
synthetic resins)
24.62.10.90.00 Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.c.
24.63
t
2
1
3
3.000,00
t
9
4
16
4.000,00
t
4.945
4.838
1.504
310,87
kg
490
490
168
342,86
t
t
10
181
10
191
31
946
3.100,00
4.952,88
t
t
t
t
1.441
70
98
2
1.245
46
88
2
2.973
80
923
4
2.387,95
1.739,13
10.488,64
2.272,73
t
t
260
1
260
0
350
0
1.346,15
0,00
t
t
147
404
140
406
413
1.826
2.950,00
4.494,77
t
65
71
755
10.633,80
t
t
t
1000 pa
1000 pa
11
3
7
0
634
11
3
0
0
624
77
21
0
35
21
7.000,00
7.000,00
0,00
350.000,00
33,65
t
t
t
t
5
7
12
7
5
7
12
7
40
90
108
63
8.000,00
12.857,14
9.000,00
9.000,00
t
t
20
9
5
9
35
333
7.000,00
37.840,91
t
t
t
t
t
7
2.834
329
48
960
7
2.859
279
48
962
20
9.385
1.104
206
2.827
2.857,14
3.282,62
3.954,15
4.291,67
2.938,67
t
98
98
202
2.061,22
Manufacture of essential oils
24.63.10.20.00 Essential oils
24.66
Manufacture of other chemical products n.e.c.
24.66.31.79.00 Other lubricating preparations n.e.c
24.66.33.30.00 Hydraulic brake fluids and similar liquids for hydraulic
transmission; containing > 70 % by weight of
petroleum oils
24.66.33.55.50 Anti-freezing preparations
24.66.33.57.50 Other liquid prepared for de-icing
24.66.42.10.00 Composite diagnostic or laboratory reagents, n.e.c
24.66.45.71.50 Cleaning and washing agents, etc., prepared for retail
sale (softeners used in the textile industry)
24.66.46.30.00 Prepared rubber accelerators
24.66.48.30.00 Inorganic composite solvents and thinners for
varnishes and similar products
DH
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS
25
Manufacture of rubber and plastic products
25.1
Manufacture of rubber products
25.12
Retreading and rebuilding of rubber tyres
25.12.10.30.00 Rethreaded tyres of rubber of a kind used on motor
25.12.10.50.00 Rethreaded tyres of rubber of a kind used on buses
and lorries
25.13
Manufacture of other rubber products
25.13.20.13.00 Rubber compounded with carbon black or silica;
unvulcanized
25.13.20.87.00 Extruded solid rubber rods and profiles
25.13.30.30.00 Rubber tubing not reinforced
25.13.50.70.00 Rubberised textile fabrics, solid forms
25.13.60.55.00 Gloves for household use
25.13.60.59.00 Non-surgical and non-household rubber gloves of
vulcanised rubber
25.13.73.45.00 Rubber-to-metal bonded articles for motor vehicles
25.13.73.47.00 Moulded rubber articles for motor vehicles
25.13.73.49.00 Rubber-to-metal bonded articles for other uses
25.13.73.67.50 Cilinder and drum linings and other articles of solid
rubber
25.13.73.73.00 Hard rubber, in bulk or in blocks, plates, sheets, strips, etc.
25.13.73.77.00 Product made of hard rubber
25.2
Manufacture of plastic products
25.21
Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
25.21.10.70.03
25.21.21.53.00
25.21.21.55.00
25.21.21.57.00
25.21.30.13.50
Profile shapes of polymers of vinyl chloride -PVC
Rigid tubes; pipes and hoses of polymers of ethylene
Rigid tubes; pipes and hoses of polypropilene
Rigid PVC tubes; pipes and hoses
Other plates..., of polymers of ethylene, not
reinforced, thickness ≤ 0.125 mm, density < 0.94 mm
25.21.30.15.50 Other plates like film, foil, strips, ..., of polymers of
ethylene, not reinforced, thickness ≤ 0.125 mm,
- 86 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
density ≥ 0,94 mm
Other plates..., of polymers of ethylene
Other plates..., of polymers of propylene
Other plates, stripes, of polypropilene
Cellular plates, strips... of fibre-reinforced polymers
of styrene
25.21.41.27.50 Cellular plates, strips... of other polymers of styrene
25.21.41.50.00 Cellular plates; sheets; film; foil and strip of
polyurethanes
25.21.30.17.01
25.21.30.29.01
25.21.30.29.02
25.21.41.23.50
25.22
2.121
569
17
607
6.073
2.091
146
472
2.863,27
3.677,97
8.588,24
777,59
t
t
685
29
638
29
2.799
408
4.387,01
14.068,97
t
532
528
2.081
3.939,80
t
13
12
36
2.965,40
t
t
t
t
t
322
584
20
396
4.384
313
583
20
351
4.642
1.332
2.320
90
211
13.528
4.261,58
3.978,73
4.500,00
601,14
2.914,26
t
35
35
119
3.400,00
t
1.090
980
4.268
4.356,66
t
792
799
3.008
3.764,71
t
60
60
280
4.698,77
t
t
t
30
24
81
28
24
79
116
93
328
4.142,86
3.875,00
4.151,90
t
t
84
98
100
97
387
341
3.870,00
3.515,46
t
t
t
15
30
22
15
30
22
49
183
157
3.266,67
6.100,00
7.041,31
t
32
32
152
4.750,00
t
t
t
3.627
1.442
194
3.717
1.430
174
32.058
13.602
1.843
8.624,69
9.512,62
10.610,86
t
t
128
12
115
12
616
164
5.356,52
13.666,67
t
1.304
1.256
66
52,55
t
1.255
1.237
672
543,25
t
5
5
80
16.000,00
Manufacture of builders' ware of plastic
25.23.12.50.00 Plastic baths; shower-baths, sinks and wash-basins
25.23.12.70.00 Plastic lavatory seats and covers
25.23.12.90.00 Plastic bidets; lavatory pans; flushing cisterns and
similar sanitary ware
25.23.13.03.50 Reservoirs... and similar containers, capacity > 300 l,
of fibre-reinforced plastics
25.23.14.55.50 Plastic windows and their frames, etc. window sills
25.23.14.57.50 Plastic doors and their frames
25.23.14.70.00 Plastic shutters; blinds and similar articles and parts
thereof
25.23.15.52.50 Outer wall linings, of other plastics
25.23.15.58.50 Constructional roof elements, roof lights, roof light
frames, of fibre-reinforced plastics
25.23.15.95.50 Other wall fixture elements and similar articles of
plastic, including sealing sleeves
25.23.15.99.50 Other articles of plastic for use in construction
25.24
2.117
577
17
715
Manufacture of plastic packing goods
25.22.11.02.50 Sacks and bags (incl. cones) ≤ 120 g/m˛ of polymers
of ethylene
25.22.11.03.50 Garbage sacks and bags of polymers of ethylene
(including cones), of capacity ≤ 120 g/m²
25.22.11.06.50 Carrier bags of polymers of ethylene
25.22.11.07.50 Other sacks of polymers of ethylene
25.22.12.09.50 Other sacks of other plastics, excl. polyethylene
25.22.13.00.00 Plastic packing boxes; cases; crates and similar articles
25.22.14.53.50 Polyethylene packing carboys; bottles; flasks and
similar articles of a capacity ≤ 2 litres
25.22.14.55.50 Carboys; bottles; flasks and similar articles of
polypropilene, for the conveyance or packing of
goods; of a capacity ≤ 2 litres
25.22.14.59.50 Packing carboys; bottles; flasks and similar articles,
made of other plastics, of a capacity ≤ 2 litres
25.22.14.73.50 Polyethylene packing carboys; bottles; flasks and
similar articles of a capacity > 2 litres
25.22.14.79.50 Packing carboys; bottles; flasks and similar articles,
made of other plastics, of a capacity > 2 litres
25.22.15.25.00 Plastic caps and capsules for bottles
25.22.15.27.00 Plastic stoppers; lids; caps and other closures
25.22.15.45.50 Barrels, vats and similar articles for the conveyance
or packing of goods, of capacity > 1 l, but ≤ 300 l, of
plastics
25.22.15.47.50 Other plastic transit containers, > 5 l, but ≤ 300 l
25.22.15.88.50 Other containers of other plastics
25.23
t
t
t
t
Manufacture of other plastic products
25.24.10.00.00 Plastic articles of apparel and clothing accessories
(incl. gloves; raincoats; aprons; belts and babies' bibs)
(excl. headgear)
- 87 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
25.24.21.30.00 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip,
other flat shapes of plastic, further worked than
surface-worked, or cut to shapes excl. in rolls, width
≤ 20 cm, rectangular/square
25.24.23.25.50 Food containers for household use
25.24.23.29.50 Other tableware and kitchenware of plastics
25.24.23.30.00 Sponges of regenerated cellulose
25.24.23.75.50 Other toiletry and household articles of plastics n.e.c.
25.24.23.79.50 Other household articles
25.24.90.47.50 Other plastic products, parts of el. apparatus for
circuit breaking and el. protection
t
24
24
264
11.000,00
t
t
t
t
t
t
85
175
66
230
17
6
82
175
68
222
19
6
315
652
696
2.289
116
116
3.841,46
3.725,71
10.235,29
10.310,81
6.004,14
20.618,56
2.106
11
79
24
3.715
37
167
83
1.763,62
3.363,64
2.113,92
3.499,16
DI
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS
26
Manufacture of other non-metallic mineral products
26.1
Manufacture of glass and glass products
26.12
Shaping and processing of flat glass
26.12.11.90.00
26.12.12.30.00
26.12.13.30.00
26.12.13.90.00
Other flat, bent, edge-worked, engraved, etc.glass
Toughened (tempered) safety glass, n.e.c.
Multiple-walled insulating units of glass
Other glass mirrors, whether or not framed
26.2
Manufacture of non-refractory ceramic goods other than for construction purposes;
manufacture of refractory ceramic products
26.23
Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings
t
t
t
t
26.23.10.35.01 Ceramic electrical insulators for overhead power
transmission or traction low voltage lines up to 1000 V
(incl. with metallic parts)
26.23.10.35.02 Ceramic electrical insulators for overhead power
transmission or traction high voltage lines, over 1000 V
(incl. with metallic parts)
26.23.10.53.02 Ceramic insulating fittings for electrical machines;
appliances or equipment; containing ≥ 80 % by weight
of metallic oxides, for high voltage
26.26
2.106
11
79
24
t
5
6
63
10.500,00
t
13
13
156
12.000,00
t
7
7
42
6.000,00
t
t
0
14
1
14
0
5
0,00
357,14
t
259
357
457
1.280,11
m³
m³
167
152.743
174
150.013
18
16.099
103,45
107,32
m³
240.137
250.060
16.056
64,21
m³
5.154
3.878
229
59,05
m³
0
381
37
97,11
m³
610
616
62
100,65
m³
m³
34.051
505
36.138
504
1.826
265
50,53
525,79
Manufacture of refractory ceramic products
26.26.13.00.04 Refractory mixtures and similar compositions n.e.c
26.26.14.90.02 Other refractory and ceramic goods n.e.c
26.3
Manufacture of ceramic tiles and flags
26.30
Manufacture of ceramic tiles and flags
26.30.10.10.00 Unglazed ceramic mosaic tiles; cubes and similar
articles; with a surface area < 49 cm², for mosaics
26.4
Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay
26.40
Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay
26.40.11.13.51 Ceramic solid bricks and blocks 1|1 standard format
26.40.11.13.52 Ceramic hollow blocks, with horizontal holes, 1|1
standard format
26.40.11.13.53 Ceramic hollow blocks, with vertical holes, 1|1
standard format
26.40.11.13.54 Ceramic hollow bricks, with horizontal holes, 1|1
standard format
26.40.11.13.55 Ceramic hollow bricks, with vertical holes, 1|1
standard format
26.40.11.13.56 Ceramic hollow bricks and blocks, with horizontal
holes and reduced basic mass 1|1 standard format
26.40.11.13.58 Ceramic insertion bricks
26.40.11.30.00 Ceramic blocks for tiling of floors; support walls and
- 88 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
similar uses, floor elements with horizontal holes
26.40.13.00.00 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings
26.5
Manufacture of cement, lime and plaster
26.51
Manufacture of cement
t
300
282
102
361,70
t
t
605.995
438.542
613.482
445.637
61.483
49.020
100,22
110,00
t
t
t
t
23.523
45.819
76.882
2.283
4.603
5.223
78.439
2.283
501
626
7.131
43
108,84
119,85
90,91
18,83
t
30.700
31.690
4.040
127,49
t
t
28.402
15.130
26.652
15.950
1.188
1.932
44,57
121,13
t
t
1.208
32.598
1.272
30.350
166
2.183
130,50
71,93
t
10.775
10.585
1.090
102,98
m²
123
1.739
29
16,68
m²
619
2.439
16
6,56
m²
22.339
26.922
481
17,87
m²
37.124
64.118
384
5,99
m²
m²
t
1.541.209
10.135
4.637
1.582.927
9.544
5.070
8.307
402
848
5,25
42,12
167,26
t
3.510
1.916
840
438,41
t
28.574
27.907
3.368
120,69
t
74
53
10
188,68
t
580.814
544.236
24.421
44,87
t
t
t
2.045
18.341
1.343
2.117
18.645
1.354
919
3.196
59
434,10
171,41
43,57
t
486
486
1.166
2.399,18
t
t
270
17.662
500
17.272
123
6.714
246,00
388,72
26.51.12.10.00 White Portland cement
26.51.12.30.00 Portland cement (excl. white)
26.52
Manufacture of lime
26.52.10.33.01
26.52.10.33.02
26.52.10.35.01
26.52.10.35.02
Quicklime
Quicklime, powdered
Slaked (Hydrate) lime
Other slaked lime
26.53
Manufacture of plaster
26.53.10.00.00 Plasters consisting of calcined gypsum or calcium
sulphate
26.6
Manufacture of articles of concrete, plaster or cement
26.61
Manufacture of concrete products for construction purposes
26.61.11.30.01 Building blocks for walls and partitions
26.61.11.30.05 Building thermoinsulating blocks made of cell concrete
(gas and foam concrete)
26.61.11.30.06 Terraco concrete for construction use
26.61.11.30.07 Other building blocks and bricks of cement; concrete
or artificial stone (incl. reinforced)
26.61.11.50.01 Floor tiles and similar products, made of cement and
concrete
26.61.12.00.01 Prefabricated light structural components for building
of outdoor walls
26.61.12.00.02 Prefabricated light structural components for building
of partition walls
26.61.12.00.03 Prefabricated light structural components for building
of ceilings and attics
26.61.12.00.04 Prefabricated light structural components for wall
cladding and lining
26.61.12.00.05 Other light structural components, not reinforced
26.61.12.00.06 Other light structural components, reinforced
26.61.12.00.07 Other structural components, for construction and
civil works, made of cement and concrete
26.61.12.00.08 Other structural components, for construction and
civil works, made of artificial stone
26.61.13.00.00 Pipes, made of cement; concrete (incl. reinforced) or
artificial stone
26.62
Manufacture of plaster products for construction purposes
26.62.10.90.01 Partition walls and boards made of gypsum (plaster)
26.63
Manufacture of ready-mixed concrete
26.63.10.00.00 Ready-mixed concrete
26.64
Manufacture of mortars
26.64.10.00.01 Facade mortars, ordinary, excl. refractory
26.64.10.00.02 Cement mortars, excl. refractory
26.64.10.00.03 Mortars and cements, excl. refractory n.e.c
26.66
Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
26.66.11.00.00 Articles of plaster or compositions based on plaster,
n.e.c.
26.66.12.00.05 Concrete roofing tiles and slabs, n.e.c.
26.66.12.00.06 Other articles of cement and concrete (incl.
reinforced) n.e.c.
- 89 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
26.7
Cutting, shaping and finishing of ornamental and building stone
26.70
Cutting, shaping and finishing of stone
26.70.11.00.01 Worked marble slabs, standardized cut, ≤ 4 cm thick
26.70.11.00.02 Worked marble slabs, standardized cut, > 4 cm thick
26.70.11.00.03 Other marble, alabaster or travertine stone, cut and
worked or otherwise shaped
26.70.12.40.00 Other calcareous stone, n.e. c, cut/sawn and otherwise
worked
26.70.12.60.01 Worked granite slabs, standardized cut, ≤ 4 cm thick
26.70.12.60.02 Worked granite slabs, standardized cut, > 4 cm thick
26.70.12.60.03 Other granite stone, cut, sawn and worked or
otherwise shaped
26.70.12.80.01 Worked other stone slabs, pre-processed, standardized
cut, ≤ 4 cm thick
26.70.12.80.02 Worked other stone slabs, pre-processed, standardized
cut, > 4 cm thick
26.70.12.80.03 Worked monumental or building stone, n.e.c sawn, cut
or otherwise shaped
26.8
Manufacture of other non-metallic mineral products
26.82
Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.
26.82.11.93.01 Brake linings and pads of asbestos or other mineral
substances
26.82.12.59.01 Bituminous paper (in rolls)
26.82.12.59.02 Bitumen stripes with glass fabric core and other
products based on bitumen (in rolls)
26.82.12.59.04 Bituminous plastic coated strips (in rolls)
26.82.13.00.03 Bituminous hot asphalt mixtures
26.82.13.00.04 Tar and other bituminous mixtures
m²
m²
m²
18.116
9.440
97
18.697
8.860
97
1.297
496
39
69,37
55,98
402,06
m²
4.120
4.193
218
51,99
m²
m²
m²
8.499
7.007
3.036
8.028
6.680
2.951
1.727
1.849
346
215,12
276,79
117,25
m²
4.433
4.858
199
40,96
m²
7.037
4.973
26
5,23
m²
19.132
19.133
2.265
118,38
t
0
3
26
9.961,69
t
t
3.405
5.411
3.422
5.902
2.075
4.268
606,37
723,14
t
t
t
8.205
556.041
1.912
8.302
556.041
2.088
5.996
45.951
1.842
722,24
82,64
882,18
DJ
MANUFACTURE OF BASIC METALS AND FABRICATED METAL PRODUCTS
27
Manufacture of basic metals
27.1
Manufacture of basic metals
27.10
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys (ECSC)
27.10.20.13.00 Other ingots, of non-alloy steel, for further processing
into ECSC products
27.10.20.23.00 Other semi-finished products, of non-alloy steel,
(excluding long flat and round products), for further
processing into ECSC products
27.10.40.01.00 Hot rolled flat products in coil (wide strip), of non-alloy
steel, ≥ 3 mm thick, for further processing into ECSC
products
27.10.40.85.00 Non-alloy steel sheets and strips of a width ≥ 500 mm,
electrolytically zinc coated
27.10.50.30.00 Smooth hot-rolled non-alloy steel bars and rods in
irregularly wound coils
27.10.60.10.00 Concrete reinforcing bars
27.10.70.13.00 Heavy I - sections, parallel joint, of non-alloy steel
27.10.70.15.00 Heavy H - sections, parallel joint, of non-alloy steel
27.10.70.30.00 Hot rolled L and T sections, bulb flats, light I, U and H
sections (< 80 mm) and special sections of non-alloy
steel
27.2
Manufacture of tubes
27.22
Manufacture of steel tubes
27.22.10.30.00 Seamless tubes, pipes and hollow profiles, of iron or
steel (excl. cast iron), not of stainless steel
- 90 -
t
23.302
0
0
0,00
t
48.017
0
0
0,00
t
90
90
57
633,33
t
1.306
1.103
3.005
2.724,39
t
35.444
6.100
4.747
778,20
t
t
t
t
37.255
0
0
5.370
33.983
3
6
5.677
27.778
2
4
7.592
817,41
666,67
666,67
1.337,33
t
8.660
8.651
9.345
1.080,22
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
27.22.10.53.00 Round welded or riveted tubes and pipes of iron or
steel (excl. cast iron), with external cross-sections
diameter > 406.4 mm (including not-round)
27.22.10.55.00 Open seam or welded, riveted or similarly closed
tubes; pipes and hollow profiles of iron or steel, with
external diameter ≤ 406.4 mm(including not-round)
27.3
Other first processing of iron and steel
27.31
Cold drawing
27.31.20.10.00 Cold finished sections, of non-alloy steel or iron
27.32
Unwrought non-alloy aluminium, in ingots
Unwrought aluminium alloys in primary form ( in ingots
Cast aluminium alloys in secondary form
Aluminium oxide (excl. artificial corundum)
Aluminium alloy bars; rods; profiles and hollow profiles
Aluminium alloy plates; sheets and strips > 0.2 mm
thick,
27.42.25.00.00 Aluminium foil of a thickness ≤ 0.2 mm (excluding
any backing)
t
43.150
39.593
42.128
1.064,03
t
0
108
63
583,33
t
16
2
2
1.000,00
t
t
t
9.157
508
2.252
9.251
637
2.271
10.347
1.024
3.216
1.118,47
1.607,54
1.416,12
t
19.820
19.396
21.068
1.086,20
t
8.049
8.337
11.046
1.324,94
t
t
t
t
t
t
37.345
83.949
2
356.844
4.040
7
38.783
86.323
2
356.844
4.003
6
108.204
256.110
6
80.883
38.974
65
2.789,99
2.966,88
2.863,96
226,66
9.736,20
10.833,33
t
1.718
1.675
11.978
7.151,04
t
t
t
t
35
4
59
24
32
4
59
28
54
9
137
68
1.691,94
2.385,37
2.309,43
2.444,64
t
t
t
2
0
10
2
0
9
3
1
95
1.500,00
2.207,51
10.778,31
t
0
0
1
7.352,94
t
t
10
2
10
2
136
14
13.984,58
7.333,68
t
5
5
60
12.000,00
t
t
t
1
497
4.273
4
424
3.901
18
1.016
6.497
4.500,00
2.396,23
1.665,49
Lead, zinc and tin production
27.43.11.50.00
27.43.21.00.00
27.43.22.00.01
27.43.23.00.00
Unwrought lead containing antimony
Lead bars, rods, profiles and wire
Lead plates; sheets; strip and foil
Lead tubes, pipes, and tube or pipe fittings (couplings,
elbows, sleeves)
27.43.25.50.03 Zinc round plates
27.43.25.50.04 Other products made of zinc
27.43.27.00.00 Soldering, tin wires, rods and profiles
27.44
6.846,15
Manufacture of basic precious and non-ferrous metals
Aluminium production
27.42.11.30.01
27.42.11.53.01
27.42.11.55.02
27.42.12.00.00
27.42.22.50.00
27.42.24.50.00
27.43
1.068
Other first processing of iron and steel n.e.c.; production of non-ECSC ferro-alloys
27.35.20.90.00 Other ferro-alloys (Ferro-silico-magnesium; ferro-silicocalcuin; ferro-zirconium and ferro-aluminium)
27.35.71.00.00 Forged angles; shapes and sections of non-alloy steel
27.4
27.42
156
Wire drawing
27.34.11.30.00 Non-alloy steel wire containing < 0.25 % of carbon
27.34.11.50.00 Non-alloy steel wire containing 0.25 - 0.6 % of carbon
27.34.11.70.00 Non-alloy steel wire containing ≥ 0.6% of carbon
27.35
156
Cold rolling of narrow strips
27.32.10.35.00 Cold-rolled narrow strip of non-alloy steel of a width
< 500 mm and containing by weight ≥ 0.6 % of
carbon
27.34
t
Copper production
27.44.22.00.04 Pressed bars, rods, profiles and hollow profiles made
of bronze
27.44.22.00.05 Other copper and copper alloy bars, rods and profiles
27.44.23.30.03 Extruded copper wire, refined (transv. section > 6 mm),
of copper alloy
27.44.24.00.03 Rolled copper sheet, of thickness > 0,125 mm and ≤ 4 mm
27.5
Casting of metals
27.51
Casting of iron
27.51.11.90.00 Parts for other utilisation (malleable iron casting)
27.51.12.90.00 Ductile iron castings for other utilisation
27.51.13.90.00 Grey iron castings for other utilisation
- 91 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
27.52
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
Casting of steel
27.52.10.90.00 Parts for other utilisation
27.53
1.863
6.752
3.624,26
t
3.354
3.361
18.914
5.627,49
t
48
49
942
19.224,49
t
40
40
400
10.000,00
4.399
4.329
11.298
2.609,74
4
604
4
604
18
3.472
4.500,00
5.748,34
512
9
9.493
512
9
9.421
2.436
20
6.564
4.757,81
2.157,50
696,74
278
1.818
5
342
3.550
283
1.837
5
278
3.390
419
3.971
11
312
4.273
1.480,57
2.161,68
2.200,00
1.122,30
1.260,47
258
1
549
820
598
54
4.192
187
258
1
549
820
613
54
4.059
187
506
3
1.238
2.995
2.239
1.556
12.732
6.901
1.961,24
3.000,00
2.255,17
3.652,44
3.652,78
28.852,22
3.136,50
36.903,74
836
836
6.600
7.897,57
t
418
418
1.430
3.417,38
t
t
t
t
1
128
236
530
1
128
236
528
5
260
1.650
7.963
4.115,23
2.029,35
6.991,53
15.089,44
t
t
37
341
37
334
734
4.529
19.837,84
13.576,95
Casting of other non-ferrous metals
27.54.10.50.00 Other parts, other than of light metals, for machinery
and mechanical appliances
27.54.10.90.00 Parts for other utilisation
28
1.831
Casting of light metals
27.53.10.10.00 Light metal castings for land vehicles
27.54
t
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
28.1
Manufacture of structural metal products
28.11
Manufacture of metal structures and parts of structures
28.11.10.30.01 Prefabricated buildings, (incl. lightweight construction
t
halls) of iron or steel
28.11.10.30.02 Prefabricated shops, of iron or steel
t
28.11.10.30.03 Prefabricated living containers and metallic houses,
t
of iron or steel
28.11.10.30.04 Other prefabricated buildings, of iron or steel
t
28.11.21.00.00 Iron or steel bridges and bridge-sections
t
28.11.22.00.02 Iron or steel support masts for high voltage
t
transmission lines, of iron or steel
28.11.22.00.03 Iron or steel support masts for lighting
t
28.11.22.00.04 Other iron or steel towers and lattice masts
t
28.11.23.13.51 Facade scaffoldings made of iron or steel
t
28.11.23.13.52 Other supports for retaining walls made of iron or steel
t
28.11.23.15.50 Iron/steel equipment for propping/pit-propping including
t
pit head frames and superstructures (excl. arches) of
iron and steel
28.11.23.17.51 Mine pits support structures, of iron or steel
t
28.11.23.17.52 Other supports n.e.c, of iron or steel
t
28.11.23.50.01 Steel roofs structures, principally of metal sheets
t
28.11.23.50.02 Tin ducts and chimneys, principally of metal sheets
t
28.11.23.50.03 Other structure elements, principally of metal sheets, n.e.c
t
28.11.23.60.01 Silos and bins, of iron or steel
t
28.11.23.60.02 Other structures of iron or steel, n.e.c
t
28.11.23.70.00 Aluminium structure and parts of structures..., (excl.
t
doors and windows, their frames and sills) n.e.c.
28.11.90.00.00 Installation in situ of self produced metal structures
1000 ef.hrs
28.12
Manufacture of builders' carpentry and joinery of metal
28.12.10.33.50 Doors, their frames and sills, shutters and frames, of
iron or steel
28.12.10.35.51 Iron or steel blinds and shutters
28.12.10.35.52 Other windows of iron or steel
28.12.10.37.50 Glazed windows, of iron or steel
28.12.10.53.50 Doors, their frames and sills, shutters and frames, of
aluminium
28.12.10.55.50 Windows, of aluminium
28.12.10.57.50 Glazed windows, of aluminium
28.2
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal; manufacture of central heating radiators and boilers
28.21
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
28.21.11.20.01 Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar
containers lined or heat-insulated, for liquids, of a
capacity ≥ 300 litres
28.21.11.30.01 Iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar
containers for liquids, of a capacity ≥ 300 litres
- 92 -
t
2.091
2.057
4.715
2.292,17
t
36
40
153
3.825,00
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
28.21.11.30.02 Other iron or steel reservoirs, tanks, vats and similar
containers for liquids, of a capacity ≥ 300 litres
(excluding fitted with mechanical or thermal equipment,
lined or heat insulated)
28.21.11.70.01 Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar
containers for all materials, of a capacity ≥ 300 litres
28.21.12.30.00 Iron or steel containers for compressed or liquefied gases
28.21.90.00.00 Repair and maintenance of metal tanks, reservoirs,
vats and other containers
28.22
t
20
20
100
5.000,00
t
2
2
7
3.500,00
t
1000 ef.hrs
3
37
3
37
9
741
3.000,00
20.027,03
t
577
1.105
2.354
2.130,32
t
3
3
330
110.000,00
t
t
4
582
5
543
34
2.340
6.800,00
4.309,39
Manufacture of central heating radiators and boilers
28.22.11.50.01 Radiators for central heating system, of iron or steel,
of a capacity > 300 litres
28.22.11.50.03 Parts of radiators for central heating systems (using
hot water)
28.22.12.05.54 Other boilers for central heating, using liquid fuels
28.22.12.07.50 Boilers for central heating, using solid and other types
of fuels
28.3
28.30
Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
28.30.12.30.04 Other auxiliary plants for use with steam generating,
uper-heated water boilers and central heating boilers
(specified in 28.22.12 and 28.30.11)
28.30.13.50.00 Parts of auxiliary plants and apparatuses for use with
boilers (steam condensers specified in 28.22.12)
28.30.91.00.00 Installation of steam generators (excl. central heating,
hot water boilers)
t
15
15
49
3.266,67
t
10
10
90
9.000,00
1000 ef.hrs
63
63
597
9.476,19
28.4
Forging, pressing, stamping and roll forming of metal; powder metallurgy
28.40
Forging, pressing, stamping and roll forming of metal; powder metallurgy
28.40.11.51.00
28.40.11.54.00
28.40.11.57.00
28.40.13.30.00
Parts of land vehicles, of cold extrusion steel
Cold extrusion steel parts for machinery
Parts for other uses, of cold extruded steel
Steel sheet forming parts for machinery and
mechanical appliances (bent, extruded, cut)
28.40.13.50.00 Parts for other uses, of thin steel sheets (fold,
extrude, cut)
t
t
t
t
20
162
183
18
20
167
183
18
59
560
956
47
2.950,00
3.353,29
5.224,04
2.611,11
t
109
113
224
1.978,62
1000 ef.hrs
81
81
1.655
20.432,10
1000 ef.hrs
1000 ef.hrs
26
26
26
26
260
269
10.000,00
10.346,15
1000 ef.hrs
13
13
118
9.076,92
1000 ef.hrs
1000 ef.hrs
30
351
30
350
360
2.330
12.000,00
6.657,14
12
2
22
0
10
12
3
22
1
10
57
16
118
6
60
4.750,00
5.333,33
5.363,64
6.000,00
6.000,00
28.5
Treatment and coating of metals; general mechanical engineering
28.51
Treatment and coating of metals
28.51.11.70.00 Metallic coating in zinc by electrolysis or chemical
treatments
28.51.21.00.00 Heat treatment of metals (excl. metallic coating)
28.51.22.90.00 Other metallic surface treatments
28.52
General mechanical engineering
28.52.10.31.00 Parts for taps, valves and similar articles (incl.
sanitary elements)
28.52.10.33.00 General mechanical engineering of parts for machinery
28.52.10.35.00 General mechanical engineering of parts for land
vehicles
28.6
Manufacture of cutlery, tools and general hardware
28.62
Manufacture of tools
28.62.10.10.01
28.62.10.10.02
28.62.10.30.01
28.62.10.30.04
28.62.10.40.00
Forged spades and shovels
Spades and shovels, pressed
Mattocks, picks, hoes and rakes
Rakes
Axes, bill hooks and similar hewing tools
t
t
t
t
t
- 93 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
28.62.30.55.00 Hammers and sledge hammers for hand use
28.62.30.73.00 Other tools for masons, moulders, cement workers,
plasterers and painters
28.62.30.79.01 Other metal hand tools
28.62.30.85.02 Other vices, clamps and the like
28.62.40.13.00 Threading bores, with working parts of non-sintered
metal carbides
28.62.40.15.00 Threading tools for working metal, with working parts of
sintered metal carbides
28.62.40.27.00 Drilling tools with working part of sintered metal
carbide, for working metal
28.62.40.49.00 Boring tools for working metal, with working part of
materials other than diamond or agglomerated diamond
28.62.40.71.00 Turning tools with working part of sintered metal
carbide, for working metal
28.62.50.33.00 Pressing, stamping or punching tools for working metal
28.63
28.7
Manufacture of other fabricated metal products
28.71
Manufacture of steel drums and similar containers
28.71.11.00.01 Tanks, casks, drums, cans... (excl. for gas) of iron or
steel, capacity ≥ 50 l, < 300 l
28.71.11.00.02 Other containers (excl. for gas) of iron or steel,
capacity ≥ 50 l, < 300 l
28.71.12.00.00 Tanks, casks, drums... (excl. for gas) of iron or steel,
capacity < 50 l
8
10
38
6
4.750,00
600,00
t
t
t
16
91
147
16
92
148
147
717
4.969
9.187,50
7.793,48
33.574,32
t
30
30
998
33.266,67
t
35
34
1.220
35.882,35
t
329
344
11.351
32.997,09
t
54
47
638
13.574,47
t
31
25
710
28.400,00
t
t
4
193
4
193
183
387
45.750,00
2.005,18
t
1.487
1.571
3.519
2.239,97
t
202
198
572
2.888,89
t
197
196
579
2.954,08
t
220
215
569
2.646,51
t
100
113
328
2.902,65
t
443
423
2.152
5.087,47
t
94
89
172
1.932,58
t
31
34
73
2.147,06
t
12
12
3
250,00
t
87.369
87.051
82.714
950,18
t
3.133
3.046
2.693
884,11
t
10.217
9.611
10.583
1.101,13
t
22
22
39
1.772,73
t
14
20
24
1.200,00
t
15
15
23
1.533,33
t
220
223
323
1.448,43
Manufacture of light metal packaging
28.72.13.30.00 Crown corks of base metals
28.73
8
10
Manufacture of locks and hinges
28.63.13.30.00 Base metal clasps and frames with clasps, with locks
28.63.14.47.50 Base metal mountings, fittings and similar articles
suitable for buildings (excl. door and window joinery)
28.63.14.50.00 Base metal mountings, fittings and similar articles
suitable for furniture n.e.c
28.72
t
t
Manufacture of wire products
28.73.11.30.01 Iron or steel stranded wire, ropes and cables ( not
electrically insulated)
28.73.11.50.00 Iron or steel plaited bands, slings and the like (excl.
electrically insulated)
28.73.12.30.00 Barbed wire and barbed wire entanglements for
fencing, made from iron or steel
28.73.13.13.00 Endless bands for machinery of iron or steel wire
woven cloth
28.73.13.20.01 Welded reinforcement netting, manufactured from
wire of a diameter of ≥ 3 mm, with mesh size ≥ 100 cm²
28.73.13.20.03 Welded cross beams, netting and fencing,
manufactured from iron or steel wire ≥ 3 mm diameter
with mesh size ≥ 100 cm²
28.73.13.30.00 Other welded grill, grate, netting and fencing,
manufactured from iron or steel wire
28.73.13.43.00 Grate, wire mesh, grill, netting and fencing (excl.
plastic coated)
28.73.13.45.00 Woven, not welded, wire mesh, grill, netting and
fencing, plastic coated
28.73.13.50.02 Other extended grate, wire mesh, grill, netting of iron
or steel
28.73.14.10.00 Iron or steel drawing pins (excl. with copper or copper
heads)
- 94 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
28.73.14.30.00 Steel nails cold pressed from wire, containing ≥ 0.5 %
of carbon, hardened
28.73.14.50.00 Other nails or tacks cold-pressed from wire, of iron or
steel
28.73.14.60.00 Other iron or steel nails, tacks or staples made from
28.73.15.10.00 Base metal coated electrodes for electric arc-welding
28.73.15.70.00 Base metal wire and rods of agglomerated base
powder, used for metal spraying
28.74
170
170
1
5,88
t
301
328
400
1.217,99
t
t
t
618
520
131
594
571
150
692
1.373
162
1.164,98
2.404,55
1.083,03
Manufacture of fasteners, screw machine products, chain and springs
28.74.11.13.00 Screws (incl. nuts), turn. from bars. or flat sheets, a
shank thickness ≤ 6 mm, of iron or steel
28.74.11.23.00 Screws (incl. nuts) with threaded and cross threaded
heads, of stainless steel
28.74.11.25.00 Other screws (incl. nuts), and bolts with heads of iron
or steel
28.74.11.85.00 Stainless steel nuts
28.74.11.87.00 Other iron or steel nuts
28.74.11.90.00 Threaded articles, n.e. c, of iron or steel
28.74.12.30.00 Iron or steel washers, n.e.c
28.74.12.50.00 Iron or steel rivets
28.74.14.55.00 Steel discs springs
28.74.20.50.04 Iron or steel chain n. e. c
28.75
t
t
0
1
6
6.000,00
t
47
56
261
4.660,71
t
424
401
769
1.917,71
t
t
t
t
t
t
t
61
21
1.317
2
1
320
346
56
25
930
1
1
317
324
60
116
1.772
25
0
10.015
985
1.071,43
4.640,00
1.905,05
25.000,00
660,00
31.593,06
3.040,12
t
t
t
571
148
3
551
131
3
1.408
583
58
2.555,35
4.450,38
19.333,33
t
t
0
72
0
71
46
233
460.000,00
3.281,69
t
t
t
t
3
704
197
39
2
669
197
36
17
1.002
178
74
6.805,44
1.497,76
903,55
2.055,56
t
0
16
6
375,00
t
t
t
208
135
16
202
135
16
1.071
560
544
5.315,14
4.148,15
34.000,00
Manufacture of other fabricated metal products, n.e.c.
28.75.11.21.00 Baths of cast iron (incl. enamelled)
28.75.11.31.02 Sanitary ware and parts of sanitary ware of iron or
28.75.12.55.00 Table, kitchen, household articles, parts thereof... of
aluminium, cast
28.75.12.80.01 Iron or steel wool, pot scourers and like, of iron or steel
28.75.21.50.00 Base metal armoured or reinforced doors and safe
deposit lockers for strong-rooms
28.75.23.50.00 Base metal tubular or bifurcated rivets
28.75.27.17.02 Cast articles of iron or steel, n.e.c.
28.75.27.31.00 Iron or steel ladders and steps
28.75.27.33.00 Iron or steel pallets and similar platforms for handling
goods, of iron or steel
28.75.27.37.00 Iron or steel non-mechanical ventilators, guttering,
hooks and similar articles used in the building industry
28.75.27.49.00 Other ware of iron or steel
28.75.27.55.00 Other aluminium articles; excluding of cast aluminium
28.75.27.87.00 Base metal sign-plates, name-plates, address-plates
and similar plates, numbers, letters and other symbols
DK
MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT, N.E.C.
29
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
29.1
Manufacture of machinery for the production and use of mechanical power, except aircraft, vehicle and cycle
engines
29.12
Manufacture of pumps and compressors
29.12.21.70.01 Fuel, lubricating or cooling-medium pumps for internal
combustion engines
29.12.36.30.00 Reciprocating displacement compressors having a
gauge pressure ≤ 15 bar and capacity ≤ 60 m³/h
29.12.36.70.00 Reciprocating displacement compressors having a
gauge pressure > 15 bar and capacity ≤ 120 mł/h
m³/h
29.12.41.30.00 Spare parts and parts for assembly of pumps and
compressors (excl. hydraulic power engines and other
reactive motors) including turbojet reactive motors
- 95 -
t
945
891
11.049
12.400,67
t
75
66
801
12.136,36
t
29
26
762
29.307,69
t
344
344
1.587
4.613,37
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
29.14
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
29.14.10.53.00 Tapered roller bearings (incl. cone and tapered roller
assemblies)
29.14.23.30.00 Bearing housings incorporating ball or roller bearings
29.14.24.32.50 Gear boxes for stationary equipment, spur and helical
gear boxes
29.14.25.00.00 Flywheels and pulleys (including pulley blocks)
29.14.31.30.00 Balls, needles and rollers for ball or roller bearings
29.14.33.59.50 Other parts of bearing and driving elements n.e.c.
29.2
Manufacture of other general purpose machinery
29.22
Manufacture of lifting and handling equipment
29.22.11.50.00
29.22.13.50.00
29.22.14.43.00
29.22.14.50.00
Manually operated chain hoists
Hydraulic jacks and hoists for raising vehicles
Tower cranes
Self-propelled lifting equipment, of a kind mounted to
run on rails
29.22.19.50.00 Parts of lifts, skip hoists or escalators, chains
29.23
t
33
37
1.083
29.270,27
t
t
1
1
1
1
14
61
20.000,00
105.172,41
t
t
t
0
200
0
0
212
0
23
2.189
8
65.714,29
10.325,47
17.021,28
t
t
t
t
2
5
157
17
4
5
108
18
46
91
1.115
63
11.500,00
20.222,22
10.324,07
3.500,00
t
4
1
3
3.000,00
t
72
72
302
4.194,44
t
t
t
1
27
40
1
27
40
32
46
802
32.000,00
1.703,70
20.050,00
t
t
t
t
2.576
0
0
40
2.607
1
2
40
19.538
71
21
495
7.494,44
71.000,00
10.500,00
12.375,00
t
t
t
84
106
8
117
137
19
298
372
26
2.547,01
2.715,33
1.368,42
t
t
t
t
t
70
0
1
86
2
109
6
1
86
3
253
14
6
283
17
2.321,10
2.333,33
6.000,00
3.290,70
5.666,67
t
t
t
t
t
t
43
259
17
20
267
60
43
259
69
27
267
60
1.912
930
184
98
3.131
395
44.465,12
3.590,73
2.666,67
3.629,63
11.726,59
6.583,33
t
1
1
11
8.461,54
t
48
41
579
14.121,95
Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment
29.23.12.30.00 Window or wall air conditioning systems, selfcontained or split-systems
29.23.14.15.50 Machinery and apparatus for filtering or purifying air, n.e.c
29.23.30.10.00 Parts for air conditioning machines
29.23.30.90.00 Parts of non-domestic equipment (heat exchanging
machines and apparatus and similar, excl. for households)
29.24
Manufacture of other general purpose machinery, n.e.c.
29.24.13.30.00
29.24.21.70.00
29.24.24.10.00
29.24.54.00.00
Oil or petrol-filters for internal combustion engines
Machinery for packing or wrapping, n.e.c
Fire extinguishers (incl. prefilled)
Parts of machines, apparatus and equipment having
attached no electrical connectors, n.e.c.
29.3
Manufacture of agricultural and forestry machinery
29.32
Manufacture of other agricultural and forestry machinery
29.32.11.30.00 Mouldboard ploughs, for horizontal plowing
29.32.11.70.00 Disc harrows
29.32.12.13.50 Scarifiers and cultivators, with fixed tools and
accessories
29.32.12.70.00 Other scarifiers and cultivators, weeders and hoes
29.32.13.55.50 Other planters and transplanters
29.32.14.35.50 Other distributors for mineral or chemical fertilizers
29.32.32.33.50 Hay turners and tedders
29.32.63.33.01 Mills and crushers for cereals, beans, peas and like,
with hammers; motorized
29.32.63.35.00 Other machinery for preparing animal feedstuffs
29.32.65.37.50 Forestry machinery
29.32.65.59.50 Other machinery for agriculture and forestry
29.32.70.45.50 Parts of agricultural and forestry machinery
29.32.70.57.50 Parts of agricultural, horticultural or forestry
29.32.70.75.50 Other parts of machinery, n.e.c.
29.4
Manufacture of machinetools
29.40
Manufacture of machinetools
29.40.32.35.00 Numerically controlled bending, folding, straightening
or flattening machines for working metal (including
29.40.33.33.00 Other, on-numerically controlled, bending, folding,
straightening or flattening machines for working flat
metal products (incl. presses)
- 96 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
29.40.33.50.00 Non-numerically controlled shearing machines for
working metal, n.e.c
29.40.33.70.00 Non-numerically controlled punching or notching
machines for working metal, n.e.c.
29.40.34.55.00 Other hydraulic presses for working metal, nonnumerically controlled
29.40.42.70.00 Machines for cutting, splitting, paring and peeling of
wood cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar
hard materials
29.40.42.85.00 Othermachine-tools for working of wood cork, bone,
hard rubber,...
29.40.51.10.00 Pneumatic rotary-type hand tools
29.40.51.30.00 Pneumatic hand tools (excl. rotary type)
29.40.52.15.00 Electropneumatic hand drills
29.40.52.23.00 Electro-mechanical chainsaws
29.40.74.50.00 Parts and accessories for metal forming machine-tools
(excl. tools based on particle separation)
29.40.75.50.00 Parts and accessories of machines for working wood,
cork, bones, hard rubber, plastics and other hard
materials
t
68
84
649
7.726,19
t
1
2
24
12.000,00
t
40
38
287
7.552,63
t
70
70
2.208
31.542,86
t
32
32
607
18.968,75
t
t
t
t
t
5
1
1
2
187
2
1
1
0
187
428
110
51
14
619
191.071,43
81.481,48
50.000,00
46.666,67
3.310,16
t
5
6
138
23.846,55
t
15
15
190
12.666,67
t
t
t
t
t
6
6
71
20
45
6
4
66
20
45
97
329
2.199
302
1.251
16.166,67
82.250,00
33.318,18
15.100,00
27.800,00
1000 ef.hrs
135
135
847
6.274,07
29.5
Manufacture of other special purpose machinery
29.52
Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
29.52.11.00.01 Continuous-action belt elevators and conveyors, for
underground use
29.52.24.00.01 Moving, ride-on compaction equipment and the like
29.52.40.87.50 Other machinery for earth, stone, ores, n.e.c.
29.52.61.30.00 Parts for boring or sinking machinery
29.52.61.50.00 Parts for earthmoving equipt., digging, flattening etc.
29.52.62.00.00 Parts of machinery for sorting, milling, mixing and
similar treatment of soil, stone and other mineral
materials
29.52.92.00.00 Repair and maintenance of machinery for mining,
quarrying and construction
29.53
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
29.53.14.33.50 Presses, crushers and similar machinery used in the
manufacture of wines
29.53.91.00.00 Installation of machinery for food, beverage and
tobacco processing
29.56
t
0
1
8
8.000,00
1000 ef.hrs
3
3
19
6.333,33
t
3
3
171
57.000,00
t
t
18
554
18
554
3.765
2.919
209.166,67
5.268,95
1000 ef.hrs
127
127
2.623
20.653,54
t
t
t
t
2.804
20
270
372
3.071
34
358
358
14.605
266
2.055
1.603
4.755,78
7.823,53
5.740,22
4.477,65
t
4
4
147
32.812,50
Manufacture of other special purpose machinery n.e.c.
29.56.24.20.00 Injection or compression type moulds for metal or
metal carbides
29.56.24.75.50 Injection or compression type moulds for plastics
29.56.26.30.00 Parts for machines for manufacturing, assembling and
hot working of glass and glassware
29.6
Manufacture of weapons and ammunition
29.60
Manufacture of weapons and ammunition
29.60.92.00.00 Repair and maintenance of arms and military systems
29.7
Manufacture of domestic appliances n.e.c.
29.71
Manufacture of electric domestic appliances
29.71.11.33.00
29.71.11.50.00
29.71.11.70.00
29.71.13.30.00
Household-type refrigerators (excl. built-in)
Chest freezers of a capacity ≤ 800 litres
Upright freezers of a capacity ≤ 900 litres
Fully-automatic washing machines of a dry linen
capacity ≤ 10 kg
29.71.15.35.50 Other fans, of an output ≤ 125 W
- 97 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
29.71.25.30.00
29.71.25.50.00
29.71.26.90.00
29.71.30.70.00
Electric instantaneous water heaters
Electric storage water heaters
Other electric room and floor heaters
Parts of electro-thermal appliances
29.72
Manufacture of non-electric domestic appliances
29.72.11.53.50
29.72.12.70.01
29.72.12.70.02
29.72.20.00.00
Iron or steel solid fuel domestic cooking appliances
Iron or steel solid fuel stoves and ovens
Iron or steel solid fuel log heating stoves and ovens
Parts for iron or steel stoves, ranges, grates, cookers,
barbecues, brazers, gas-rings, plate warmers and
similar non-electric domestic appliances
t
t
t
t
11
60
0
14
7
65
4
12
26
654
24
349
3.714,29
10.061,54
5.797,10
29.083,33
t
t
t
t
499
201
25
3
538
189
28
6
1.680
897
116
24
3.122,68
4.746,03
4.142,86
4.000,00
0
0
42
285.714,29
DL
MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND OPTICAL EQUIPMENT
30
Manufacture of office machinery and computers
30.0
Manufacture of office machinery and computers
30.01
Manufacture of office machinery
30.01.13.70.00 Postage-franking machines, ticket-issuing machines
and similar machines incorporating a calculating device
30.02
t
Manufacture of computers and other information processing
30.02.11.00.00 Analogue and hybrid computers for automatic data
processing
t
5
5
891
178.200,00
30.02.12.03.00 Automated data processing machines; personal, laptop
PCs and palm-top organisers
t
0
0
15
1.000.000,00
30.02.12.09.00 Automatic data processing machines, single user
systems, excl. portable
t
48
48
4.404
91.970,35
t
t
t
t
t
kg
kg
kg
kg
21
0
0
0
0
275
0
6
132.561
21
0
0
0
0
307
38
73
132.402
1.636
36
2
30
24
76
10
8
5.055
77.863,98
79.120,88
42.553,19
102.040,82
387.096,77
247,56
263,16
109,59
38,18
1000 ef.hrs
46
46
877
19.050,72
t
142
142
3.355
23.626,76
t
8
8
163
20.375,00
1000 ef.hrs
127
127
564
4.451,46
t
t
t
t
38
11
60
61
37
11
60
61
288
254
1.352
1.426
7.783,78
23.090,91
22.533,33
23.377,05
t
2
2
47
23.050,51
t
25
24
307
12.791,67
30.02.13.00.00
30.02.14.30.00
30.02.14.50.00
30.02.14.73.50
30.02.14.79.50
30.02.15.30.00
30.02.15.55.00
30.02.15.57.00
30.02.17.00.00
Digital mainframes (large systems)
Printers and plotters
Keyboards and scanners
Monitors
Other input/output (peripherals) units
Central storage (memory) units
Magnetic disk units
Optical disk units
Parts and accessories for automatic data processing
machines and their units
30.02.90.00.00 Installation of computers and other information
processing equipment
31
Manufacture of electrical machinery and apparatus, n.e.c.
31.1
Manufacture of electric motors, generators and transformers
31.10
Manufacture of electric motors, generators and transformers
31.10.42.53.00 Measuring transformers n.e.c, having a power handling
capacity > 1 kVA but ≤ 16 kVA
31.10.42.55.00 Other transformers, n.e. c, having a handling capacity
> 1 kVA but ≤ 16 kVA
31.10.92.00.00 Repair and maintenance of electric motors, generators
and transformers
31.2
Manufacture of electricity distribution and control apparatus
31.20
Manufacture of electricity distribution and control apparatus
31.20.10.10.00
31.20.10.30.00
31.20.10.40.00
31.20.10.53.00
Fuses for a voltage > 1 kV
Automatic circuit breakers for a voltage > 1 kV but ≤ 72.5 kV
Automatic circuit breakers for a voltage > 72,5 kV
Isolating switches and safety switches for a voltage
> 1 kV but ≤ 72,5 kV
31.20.10.70.00 Lightning arresters, voltage limiters and surge
suppressors for a voltage > 1 kV
31.20.21.70.00 Fuses for a voltage ≤ 1 kV and for a current > 63 A
- 98 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
31.20.24.53.50 Relays and contactors for a voltage > 60 V but ≤ 1 kV
and current > 16 A but ≤ 125 A
31.20.25.02.50 Switches, n. e. c, voltage ≤ 1000 V, for control and
auxiliary circuits
31.20.25.04.50 Switches, n. e. c, voltage < 1000 V, for industrial use
and similar
31.20.25.05.50 Electrical apparatus for switching of electrical or
electromechanical devices, for a voltage < 1 kV
31.20.25.06.50 Switches, n. e. c, voltage < 1000 V, for electro
mechanical application
31.20.27.53.50 Plugs and sockets for a fix installation in households,
of a voltage ≤ 1 kV
31.20.27.58.50 Other sockets, voltage ≤ 1000 V
31.20.27.70.00 Connections and contact elements for wires and
cables for a voltage ≤ 1 kV
31.20.27.80.00 Other apparatus for connections to or in electrical
circuit, voltage ≤ 1000 V
31.20.31.75.50 Measuring and control panels and desks and cable
distribution boards, voltage ≤ 1000 V
31.20.40.30.00 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other
installation supports s for electric control and power
distribution equipment (excl. equippment to be built in)
31.20.92.00.00 Repair and maintenance of electricity distribution and
control apparatus
t
2
2
106
62.721,89
t
1
1
110
81.481,48
t
21
24
376
15.666,67
t
1
1
65
50.000,00
t
9
9
549
61.000,00
t
4
6
20
3.333,33
t
t
7
5
8
5
305
210
38.125,00
42.000,00
t
3
4
102
25.500,00
t
152
152
1.948
12.820,01
t
380
381
3.071
8.053,81
1000 ef.hrs
3
3
65
21.666,67
t
t
2.402
2.780
2.352
2.664
8.141
9.587
3.461,31
3.598,72
t
1.519
1.479
7.284
4.924,95
t
1.897
1.852
7.935
4.284,56
882
882
2.811
3.187,07
t
0
0
4
121.212,12
t
120
132
1.585
12.007,58
t
45
45
252
5.600,00
t
kg
464
3.023
496
3.014
5.872
74
11.838,71
24,55
kg
420.000
420.000
1.677
3,99
kg
91.492
91.492
257
2,81
31.3
Manufacture of electricity distribution and control apparatus
31.30
Manufacture of insulated wire and cable
31.30.11.30.00 Insulated winding wire lacquered or enamelled
31.30.13.75.61 Insulated electric conductors fitted with connectors,
for a voltage > 80 V but < 1000 V , insulated with
thermoplastics (G, EPR, UPET etc.)
31.30.14.00.01 Paper insulated electric conductors for voltage
> 1000V, with copper conductors
31.30.14.00.02 Paper insulated electric conductors for voltage
> 1000V, with aluminium conductors
31.4
Manufacture of insulated wire and cable
31.40
Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries
31.40.21.30.00 Lead-acid accumulators for starting piston engines, of
a weight ≤ 5 kg, filled with other electrolytes
t
31.5
Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries
31.50
Manufacture of lighting equipment and electric lamps
31.50.21.05.50 Other portable electric lamps worked by dry batteries,
accumulators or magnetos
31.50.24.00.00 Illuminated signs, illuminated name-plates and the like
(incl. road signs)
31.50.25.65.50 Office teble, ceiling or wall lighting devices (used for
working spaces): with compact fluorescent lamps
31.6
Manufacture of other electrical equipment n.e.c.
31.61
Manufacture of electrical equipment for engines and vehicles n.e.c.
31.61.21.35.50 Sparking plugs for cars
31.61.21.55.50 Starter magnets, dynamo-magnets and flywheel
magnets
31.61.22.37.50 Starter motors and dual purpose starter-generators,
excluding those for motor vehicles, (for stationary
industrial motors)
31.61.22.53.50 Generators, n.e.c, for internal combustion engines; for
- 99 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
motor vehicles other than cars
31.61.22.55.50 Generators for internal combustion engines of motor
vehicles, n.e.c.
31.61.23.30.00 Electrical lighting or visual signalling equipment for
motor vehicles and motorcycles
31.61.23.50.00 Electrical sound signalling equipment for motorcycles
or motor vehicles and motorcycles (excl. bicycles)
31.61.24.30.00 Parts of electrical ignition or starting equipment,
generators and cut-outs for internal combustion
engines that are started by sparking plugs or
31.61.24.53.50 Parts of electrical lighting or visual signalling
equipment, windscreen wipers, defrosters and like, for
motor vehicles
31.62
25.656
25.656
173
6,74
kg
5.000
12.609
310
24,59
kg
12.054
11.773
212
18,01
kg
49.916
51.038
681
13,34
kg
3.919
4.310
412
95,59
kg
990
927
40
43,15
1000 ef.hrs
51
51
1.527
29.941,18
Manufacture of other electrical equipment n.e.c.
31.62.16.70.00 Parts of electrical machines and apparatus with
individual functions, n.e.c.
31.62.92.00.00 Repair and maintenance of electrical equipment n.e.c.
32
kg
Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus
32.2
Manufacture of television and radio transmitters and apparatus for line telephony and line telegraphy
32.20
Manufacture of television and radio transmitters and apparatus for line telephony and line telegraphy
32.20.11.50.00 Radio/TV transmission apparatus (emitters) without
reception apparatus (receivers)
32.20.20.40.01 Telephone or telegraph exchangers for home use
kg
840
840
248
295,24
Extns.
495
495
109
220,20
32.3
Manufacture of television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and
associated goods
32.30
Manufacture of television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and
associated goods
32.30.20.60.01 Colour television sets, not portable
32.30.20.85.02 Black and white or other monochrome television
receivers, not portable
32.30.43.70.05 Electric sound amplifier sets
32.30.52.70.02 Other parts for aerials, n.e.c.
32.30.52.70.03 Other aerials, n.e.c.
33
p/st
p/st
0
0
13
1
3
0
230,77
0,00
p/st
0
6
1
166,67
t
t
0
1
0
2
17
104
53.125,00
61.647,90
Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks
33.1
Manufacture of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances
33.10
Manufacture of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances
33.10.15.17.00 Needles, catheters, cannulae and the like for medical
use (excl. tubular metal needles and needles for
33.10.15.79.00 Other instruments and appliances: others
33.10.17.39.01 Orthopaedic shoes and similar orthopaedic appliances
for feet
33.10.17.39.02 Orthopaedic appliances, including crutches, hernia
bands and similar articles
33.10.17.39.03 Orthopaedic appliances, splints and other fracture
appliances
33.10.17.90.00 ArtificialArtificial parts of the body (substitutes), n.e.c.
t
192
192
2.946
15.343,75
t
1000 p/st
0
3
0
3
4
229
800.000,00
76.588,63
1000 p/st
1
1
464
365.354,33
1000 p/st
0
0
85
850.000,00
1000 p/st
0
0
217
1.808.333,33
33.2
Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes,
except industrial process control equipment
33.20
Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes,
except industrial process control equipment
33.20.20.30.00 Radar apparatus
33.20.51.19.00 Other thermometers, not combined with other
instruments, liquid filled, for direct reading
p/st
p/st
- 100 -
9
2.693
7
2.074
14
88
2.000,00
42,43
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
33.20.52.75.00 Other spiral tube and metal membrane manometers
33.20.52.83.00 Electronic instruments and apparatus for measuring
and control of process variables in liquids and gases
33.20.63.30.00 Gas supply or production meters (incl. calibrated)
33.20.63.70.00 Electricity supply or production meters and totalizers
(incl. calibrated)
33.20.70.50.00 Hydraulic or pneumatic automatic control and
regulation equipment, hydraulic or pneumatic
33.20.70.90.00 Instruments and apparatus for regulation and control
n.e.c. (excluding hydraulic and pneumatic)
33.20.83.33.00 Parts and accessories for electricity supply or
production meters and totalizers
33.20.92.00.00 Repair and maintenance of instruments and apparatus
for measuring, checking, testing, navigating and other
purposes
p/st
p/st
1.795
1.706
1.699
1.783
108
944
63,57
529,44
p/st
p/st
997
96.626
641
96.144
146
6.900
227,77
71,77
p/st
4.918
4.372
616
140,90
p/st
2
2
74
37.000,00
kg
11.178
11.178
279
24,96
1000 ef.hrs
0
0
8
32.000,00
6
6
81
13.500,00
1000 p/st
5
5
85
17.708,33
1000 p/st
1
1
413
408.910,89
1000 p/st
0
1
58
85.545,72
t
4
5
53
10.600,00
t
87
90
1.255
13.944,44
t
149
150
2.026
13.506,67
33.3
Manufacture of industrial process control equipment
33.30
Manufacture of industrial process control equipment
33.30.10.00.00 Design and assembly of industrial process control
equipment and automated production plants
1000 ef.hrs
33.4
Manufacture of optical instruments and photographic equipment
33.40
Manufacture of optical instruments and photographic equipment
33.40.11.59.00 Unmounted spectacle lenses for the correction of
vision, with both sides finished
33.40.23.10.00 Telescopic sights for fitting to arms; periscopes;
telescopes...
33.40.24.10.00 Parts and accessories (including mountings) of
binoculars, etc.
DM
MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT
34
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
34.1
Manufacture of motor vehicles
34.10
Manufacture of motor vehicles
34.10.13.00.03 Diesel and semi-diesel fuelled engines, of power ≥ 75 kW,
but ≤ 110 kW
34.10.13.00.04 Diesel and semi-diesel fuelled engines, of power ≥ 110 kW,
but ≤ 165 kW
34.10.54.90.00 Special purpose motor vehicles, n.e.c (eg breakdown
lorries, street sweepers etc)
34.2
Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semitrailers
34.20
Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semitrailers
34.20.10.50.00 Bodies for other motor vehicles (lorries, vans, buses,
coaches, ...) incl. cabins
34.20.21.07.50 Waste containers
34.20.21.09.50 Other containers
t
192
188
1.023
5.441,49
t
t
6
269
6
292
20
700
3.333,33
2.397,26
34.3
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines
34.30
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines
34.30.12.09.50 Other parts for diesel and semi-diesel fuelled engines
and motors
34.30.20.25.02 Brakes and servo-brakes and their parts (excl.
mounted brake plates)
34.30.20.40.02 Road wheels and parts and accessories thereof
34.30.20.65.01 Gear boxes and parts thereof
- 101 -
kg
1.148.860
1.148.860
6.764
5,89
t
745
728
2.198
3.019,23
t
t
8
17
7
17
45
359
6.428,57
21.117,65
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
34.30.20.65.02 Parts of steering gear mechanism
34.30.20.75.50 Suspension equipment (excl. bumpers) for shock
absorption
34.30.20.79.50 Other parts and accessories, n.e.c., for vehicles
34.30.30.90.00 Parts and accessories of bodies for motor vehicles
(incl. cabins) n.e.c
35
t
t
79
8
73
8
1.039
49
14.285,71
6.125,00
t
t
1.826
960
1.826
960
20.646
2.160
11.304,84
2.250,00
t
13
11
410
37.272,73
t
73
78
1.005
12.884,62
1000 ef.hrs
794
794
6.062
7.634,76
t
p/st
42
157
42
437
568
66
13.523,81
151,03
t
2
1
6
6.000,00
t
102
169
307
1.816,57
p/st
2.009
1.821
316
173,53
p/st
1.757
1.797
189
105,18
p/st
p/st
970
2.791
964
2.822
241
588
250,00
208,36
p/st
15.426
15.397
3.785
245,83
p/st
28.524
30.035
9.995
332,78
p/st
5.344
4.988
889
178,23
p/st
p/st
6.912
221
6.938
314
477
47
68,75
149,68
p/st
5.290
5.233
1.503
287,22
p/st
252.855
253.142
15.183
59,98
p/st
10.849
10.842
1.865
172,02
Manufacture of other transport equipment
35.1
Building and repairing of ships and boats
35.12
Building and repairing of pleasure and sporting boats
35.12.13.30.00 Sea-going motorboats for pleasure or sports (excluding
outboard motorboats)
35.2
Manufacture of railway and tramway locomotives and rolling stock
35.20
Manufacture of railway and tramway locomotives and rolling stock
35.20.40.30.00 Parts of railway and tram locomotives and other
rolling-stock
35.20.91.00.00 Repair and maintenance of railway and tramway
locomotives and rolling-stock
35.4
Manufacture of motorcycles and bicycles
35.42
Manufacture of bicycles
35.42.10.52.50 Mountain bike
35.42.10.55.50 Sport cycles
35.5
Manufacture of other transport equipment n.e.c.
35.50
Manufacture of other transport equipment n.e.c.
35.50.10.00.01 Vehicles not mechanically propelled incl. barrows,
luggage trucks and like
35.50.10.00.02 Other vehicles: hand pulled iron trolleys
DN
MANUFACTURING, N.E.C.
36
Manufacture of furniture; manufacturing, n.e.c.
36.1
Manufacture of furniture
36.11
Manufacture of chairs and seats
36.11.11.55.01 Upholstered swivel seats with variable height
adjustment, with backrest and fitted with castors or
glides
36.11.11.55.02 Upholstered swivel seats with variable height
adjustment, with backrest and fitted with castors or
glides
36.11.11.75.51 Upholstered armchairs with metal frames for office
36.11.12.10.01 Seats convertible into beds (excl. garden seats or
camping equipment)
36.11.12.10.02 Two seat couches convertible into beds (excl. garden
seats or camping equipment)
36.11.12.10.03 Three seat couches convertible into beds (excl. garden
seats or camping equipment)
36.11.12.55.51 Upholstered armchairs with wooden frames, used in
office
36.11.12.55.52 Upholstered chairs, with wooden frames, used in office
36.11.12.55.53 Upholstered benches with wooden frames for office
used in office
36.11.12.55.54 Other upholstered seats, with wooden frames, used in
office
36.11.12.59.51 Other upholstered seats, with bended wooden frames,
other than for office
36.11.12.59.52 Other upholstered armchairs, with wooden frames,
- 102 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
n.e.c, other than for office
36.11.12.59.53 Other upholstered chairs, with wooden frames, n.e.c,
other than for office
36.11.12.59.54 Other upholstered benches, with wooden frames,
other than for office
36.11.12.59.55 Other upholstered seats, with wooden frames, other
than for office, n.e.c
36.11.12.90.01 Non-upholstered wooden armchairs
36.11.12.90.02 Non-upholstered wooden seats
36.11.13.09.50 Other seats made of other materials
36.11.14.10.00 Wooden parts for seats
36.12
Wooden units for fitted kitchens, compatibles
Wooden kitchen cupboards
Wooden cabinets
Kitchen sink cabinets made of wood
Wall mounted kitchen elements made of wood
Kitchen desks and counters made of wood
Wooden household boards and cabinets for electric
appliances to be built in
36.13.10.50.08 Other kitchen furniture, made of wood, modular units
for fitted kitchens
36.13.10.90.01 Kitchen tables
36.13.10.90.02 Other wooden kitchen furniture n.e.c (excl. units for
fitted kitchens)
36.14
Manufacture of other furniture
36.14.11.00.00
36.14.12.35.51
36.14.12.35.52
36.14.12.35.53
36.14.12.39.51
36.14.12.39.52
36.14.12.39.53
36.14.12.39.54
36.14.12.39.55
36.14.12.39.56
36.14.12.50.01
Metal furniture, n.e.c
Wooden French beds
Wooden beds for children
Other wooden beds
Wooden furniture compatibles for the bedroom
Wardrobes
Sel-standing mirrors
Night cabinets
Commodes
Bedroom furniture, made of wood, n.e.c
Combinable wooden furniture for the dining-room and
living-room
Shower cases
Shelf -cases
Wooden shelves for books and like
Other wooden furniture for the dining-room and livingroom
Combinable wooden furniture for the bathroom
Other wooden furniture for the bathroom
Wooden furniture for gardens
36.14.13.03.51
36.14.13.03.52
36.14.13.05.50
90.219
7.153
79,28
p/st
100
213
61
286,38
p/st
231.341
224.271
12.060
53,77
p/st
p/st
p/st
p/st
4.902
301.633
2.969
6.774.724
4.990
265.983
2.450
6.964.773
340
11.220
119
9.588
68,14
42,18
48,57
1,38
p/st
p/st
17.721
1.666
16.888
1.759
2.022
330
119,73
187,61
p/st
990
1.013
210
207,31
p/st
3.164
3.199
996
311,35
p/st
p/st
p/st
4.904
113
77
4.656
113
77
486
59
26
104,38
522,12
337,66
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
5.575
7.390
12.082
7.526
31.297
5.611
426
5.825
8.051
12.352
7.655
31.355
5.521
407
1.819
2.622
1.225
603
1.577
479
73
312,27
325,67
99,17
78,77
50,30
86,76
179,36
p/st
15.848
17.234
871
50,54
p/st
p/st
113.203
31.441
110.331
29.868
20.684
4.507
187,47
150,90
t
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
26
12.728
3.625
33.537
1.547
17.194
809
3.720
9.306
390
13.641
31
12.838
2.467
33.606
1.331
16.949
1.124
4.742
9.633
374
13.718
257
2.001
206
6.847
660
5.904
81
328
2.204
32
8.873
8.398,69
155,87
83,50
203,74
495,87
348,34
72,06
69,17
228,80
85,56
646,81
p/st
p/st
p/st
p/st
19.567
4.896
291.436
19.739
19.535
4.550
294.991
22.644
7.342
2.000
6.379
2.354
375,84
439,56
21,62
103,96
p/st
p/st
p/st
10.185
37.789
5.117
9.436
35.641
6.103
962
308
660
101,95
8,64
108,14
Manufacture of other kitchen furniture
36.13.10.50.01
36.13.10.50.02
36.13.10.50.03
36.13.10.50.04
36.13.10.50.05
36.13.10.50.06
36.13.10.50.07
36.14.12.50.02
36.14.12.50.03
36.14.12.50.04
36.14.12.50.05
84.631
Manufacture of other office and shop furniture
36.12.12.30.00 Office wooden desks, height ≤ 80cm
36.12.12.53.50 Other wooden desks of a kind used in offices, other
tables, height ≤ 80 cm
36.12.12.55.50 Wooden furniture, used in offices, cupboards and
shelves, height ≤ 80 cm
36.12.12.75.50 Wooden furniture used in offices, cupboards and
shelves, height > 80 cm
36.12.12.99.50 Other wooden furniture, compatibles, height > 80 cm
36.12.13.00.01 Wooden desks and counters for shops
36.12.13.00.03 Other wooden furniture for shops
36.13
p/st
- 103 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
36.14.13.09.51 Wooden furniture for footwear
36.14.13.09.52 Wooden furniture for hallways
36.14.13.09.54 Wooden cases and cabinets for radio, TV sets and
sound equipment
36.14.13.09.55 Wooden furniture n.e.c
36.14.14.33.50 Furniture of plastic for bathrooms
36.14.14.50.01 Plaited tables
36.14.15.50.00 Parts of wooden furniture, n.e.c
36.15
3.265
4.070
2.122
3.396
3.897
2.850
249
769
254
73,32
197,33
89,12
p/st
p/st
p/st
m³
6.733
9.000
0
3.608
6.886
8.000
2
3.595
544
351
0
4.866
79,00
43,88
0,00
1.353,55
p/st
p/st
p/st
159.608
9.040
13.588
159.608
8.761
13.980
14.472
697
3.076
90,67
79,56
220,03
p/st
35
22
301
13.681.82
1000 p/st
t
804
87
766
74
28
180
36,55
2.432,43
t
21
20
42
2.100,00
t
44.171
42.956
12.593
293,16
t
1.313
1.156
3.561
3.080,42
t
2.266
1.934
3.030
1.566,42
t
469
436
259
593,53
t
114
84
77
916,67
kg
562.363
603.838
678
1,12
t
t
t
t
12.344
210.834
4
122
12.340
19
4
122
1.648
1
2
22
133,55
53,10
500,00
180,33
t
266
168
25
148,81
t
190
190
33
173,68
Manufacture of mattresses
36.15.11.09.50 Mattress supports, n.e.c
36.15.12.70.00 Mattresses with spring interiors
36.15.12.99.50 Mattresses of other materials
36.5
Manufacture of games and toys
36.50
Manufacture of games and toys
36.50.43.30.00 Games operated by coins, banknotes, discs or other
similar articles (excluding bowling alley equipment)
36.6
Miscellaneous manufacturing n.e.c.
36.63
Other manufacturing n.e.c.
36.63.25.10.00 Slates and boards with writing or drawing surfaces
36.63.33.33.00 Press-fasteners, snap-fasteners, press-studs and
parts therefore
36.63.75.00.00 Candles, wax tapers and the like
37
p/st
p/st
p/st
Recycling
37.1
Recycling of metal waste and scrap
37.10
Recycling of metal waste and scrap
37.10.10.00.01 Secondary raw materials recovered from iron and nonalloyed steel wastes
37.10.10.00.03 Secondary raw materials recovered from copper and
copper alloy wastes
37.10.10.00.04 Secondary raw materials recovered from aluminium
and aluminium alloy wastes
37.10.10.00.05 Secondary raw materials recovered from lead and lead
alloy wastes
37.10.10.00.06 Secondary raw materials recovered from zinc and zinc
alloy wastes
37.10.10.00.08 Secondary raw materials recovered from other metals
and their alloy wastes
37.2
Recycling of non-metal waste and scrap
37.20
Recycling of non-metal waste and scrap
37.20.10.10.01
37.20.10.10.05
37.20.10.10.06
37.20.10.10.08
Secondary raw materials recovered from paper wastes
Secondary raw materials recovered from rubber
Secondary raw materials recovered from plastic
Secondary raw materials recovered from other non
metallic scraps and wastes, of chemical origin
37.20.10.70.03 Secondary raw materials recovered from wood and
wooden scraps and wastes
37.20.10.70.06 Secondary raw materials recovered from other non
metallic scraps and wastes, excluding those of
chemical origin
- 104 -
REGULAR INDUSTRIAL PRODUCTION 2004 – THE FIRST RELEASE OF PRODCOM RESULTS
Code
Product and activity
Measuring
Total
Production Production Average
unit
production
sold
value sold unit value
(in 1000KM) (in KM)
E
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY
40
40.1
Electricity, gas, steam and hot water supply
Production and distribution of electricity
40.10
Production and distribution of electricity
40.10.10.33.00 Hydro electricity (generated by hydro plants)
40.10.10.43.00 Electricity, from public thermal power plants
40.10.10.53.00 Electricity, from public thermal power plants
MWh
MWh
MWh
6.153.826
7.322.761
9.215
6.093.023
6.607.545
0
205.611
515.302
0
33,75
77,99
0,00
1000 m³
1000 ef.hrs
130.366
63
130.366
63
60.482
1.497
463,94
23.761,90
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
1000 ef.hrs
19
73
377
419.812
869.743
13
368.226
142
60
19
73
377
419.800
868.543
0
0
66
60
346
247
6.779
2.539
5.725
0
0
358
1.399
18.210,53
3.383,56
18.000,53
6,05
6,59
0,00
0,00
5.463,98
23.512,61
40.2
Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
40.20
Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
40.20.10.15.00 Gradski plin iz zemnog plina
40.20.20.00.00 Distribution of gaseous fuels through distribution
pipeline mains
40.3
Steam and hot water supply
40.30
Steam and hot water supply
40.30.10.13.01
40.30.10.13.02
40.30.10.13.03
40.30.10.23.02
40.30.10.23.03
40.30.10.27.01
40.30.10.27.02
40.30.10.27.03
40.30.10.90.00
Hot water obtained from public heating plants
Warm water obtained from public heating plants
Steam obtained from from public heating plants
Hot water obtained from heating plants
Steam obtained from heating plants
Warm water obtained from other heating stations
Hot water obtained from other heating stations
Steam obtained from other heating stations
Distribution of steam, hot and warm water through
- 105 -