ABC NET_NOVA ZASNOVA_2_gOSPOD-poslano v

Transcription

ABC NET_NOVA ZASNOVA_2_gOSPOD-poslano v
ABC NET, d.o.o.
www.abc-net.si
[email protected]
LESENE OBLOGE / DECKING
Smo direktni uvoznik lesov iz ju ne Amerike, Rusije in Indonezije.
Eksoti ne vrste lesa dobavljamo v ju ni Ameriki iz najkakovostnej ih
gozdov, ki se nahajajo na obmo ju ekvatorja v Braziliji. Les, ki raste
na tem obmo ju vsebuje veliko olja in je veliko bolj stabilnej i kot
les iz drugih geografskih podro jih na podro ju ju ne Amerike.
Obloge in podovi ABC NET d.o.o. za zunanjo uporabo so
razpolo ljivi v obliki tiristransko obdelanih letev razli nih debelin in
irin, razli no obdelanih pohodnih povr in ter vija nih plo
kvadratne oblike v treh formatih. Proizvodi so izdelani iz visoko
kakovostnih tropskih drevesnih vrst, izredno odpornih na
vremenske vplive, ter gljive in insekte. Poleg topline in izjemnega
videza nam les iz teh drevesnih vrst nudi kon ni izdelek, ki je
izjemno prime-ren za vgradnjo v zelo vla nih in zahtevnih pogojih,
tudi v obmorskih krajih. Obenem ne zahteva dodatne impregnacije
ali kakr nekoli kemijske za ite in je zaradi tega tudi visoko ekolo ko
primeren.
Po dolo enem obdobju, zaradi oksidacije in drugih zunanjih vplivov,
les spremeni svojo barvo v srebrnkasto barvo TIKA.
V kolikor elimo to prepre iti in ohraniti izviren odtenek drevesne
vrste, les po monta i prema emo z navadnim lanenim oljem.
Postopek nato periodi- no ponavljamo vsaj enkrat letno. Vsi na i
izdel-ki se uvr ajo v I. in II. kakovostni razred po normah EN 350, kar
po-meni, da je trajnost zagotovlje-na najmanj 15 let.
Nudimo vam naravno odporne vrste lesa, ki vzdr ijo tudi v na ih
klimatskih razmerah (pozimi -30°C, poleti +45°C). Odlikujejo se po
visoki speci ni te- i od 1000-1300kg/m3.
The exterior decking products of ABC NET d.o.o. are available as
four-sided planed deck boards of various thicknesses and widths, with
di erently treated top surfaces. The products are manufactured from
high-quality tropical tree species which are naturally resistant to the
weather, fungi and insects. Besides their warmth and appealing
appearance, the timber from these tree species yields an end product
which is suitable for very humid and challenging conditions, including
seaside locations. After a certain period of time, due to oxidation and
other external factors the timber changes its colour into the silvery
shade of Teak wood.
To prevent this and preserve the natural colour of this tree species, the
timber is treated with standard linseed or Teak oil after installation. This
procedure is periodically repeated, at least once a year. All our products
rank in the 1st and 2nd quality class.
We o er naturally resistant types of wood that can also endure our
climate ( 30 °C in winter and +45 °C in summer). The wood types excel
in their high speci c weight, ranging from 1,000 to 1,300 kg/m3.
IPE LAPACHO / TABEBUIA
Ipe-Lapacho les je najbolj trd les za zunanje terase in druge lesene
tlake. Vsaj trikrat bolj trd je od hrasta. Je odporen proti obrabi in zelo
trajen ter zato primeren za najbolj obremenjene prostore in zunanje
tlake. Les Ipe je tudi odporen proti gorenju in gnitju. ivljenska doba
je tudi preko 40 let brez vzdr evanja tudi pri direktnem stiku z
zemljo. Drevo raste v severni, srednji in ju ni Ameriki. Dose e vi ino
do 50 m in premer do 170 cm. Ipe je temno olivno rjave barve,
ve krat z atraktivnimi svetlimi ali temnimi rtami, ima no strukturo
in vsebuje veliko koli ino olja. Tudi zra no su en je te ji od vode. V
dalj ih su nih obdobjih ga je priporo ljivo vla it, da prepre imo
manj e razpoke lesa. Za les je zna ilno, da na soncu lahko rahlo
popoka, ob de ju oz. vla enju se poke zaprejo. Poke niso predmet
reklamacije, oz. ne vplivajo na kvaliteto lesa. Najbolj kvaliteten IPE
izhaja iz severne Brazilije na obmo ju amazonije.
Ipe-Lapacho is the hardest wood for outdoor terraces and other
types of wood decking. It provides superior wear and is extremely
durable, making it a perfect material for ooring which is highly
exposed to wear and for exterior decking. Ipe wood is naturally
resistant to re and rot. It o ers a 40+ year lifespan, without
maintenance, even when in direct contact with the soil. The Ipe tree
grows in Central and South America. It can grow to 50 m in height, with
a diameter of up to 170 cm. Ipe timber decking is dark olive brown,
often with variegated striping; the wood has a ne texture and is oilrich. In dry and sunny periods of the year, the wood needs to be
moistened because strong sunlight causes small cracks which can then
be sealed with appropriate moisture. The surface of Ipe timber does not
split and remains smooth. We boast 13 years of experience in installing
Ipe timber decking and continue to be amazed by its quality.
IPE LAPACHO / TABEBUIA
MANJKA VISOKOKAKOVOSTNA SLIKA
ipe
CUMARU / DIPTERYX ODORATA
Cumaru je zelo trd in odporen les brazilskega porekla. Je rde kasto
rjave do ro nato rjave barve. Les je 120% gostej i od Hrasta. Na
prostem postane enakomerno svetlo rjav, pod vplivom padavin ter
sonca v zunanjem okolju pa enakomerno posivi. Les Cumaru je tudi
te ko gorljiv in zato primeren tako za stanovanjske objekte kakor
tudi za javne prostore. Drevo raste v severni, srednji in j ni Ameriki.
Dose e vi ino do 55 m in premer debla 190 cm. ivljenska doba
Cumaru-ja je tudi preko 35 let brez vzdr evanja tudi pri direktnem
stiku z zemljo. Najbolj kvaliteten Cumaru izhaja iz severne Brazilije
na obmo ju amazonije.
Cumaru is a highly-resistant hardwood native to Brazil. It is
reddish brown to pink brown in colour and 120% denser than oak.
When installed outdoors, the decking weathers to light brown and, in
wetter seasons, turns into an even grey. Cumaru timber is re-resistant
and thus appropriate for both residential and public applications. The
Cumaru tree grows in Central and South America. It can grow to 55 m
in height, with a diameter of up to 170 cm. Cumaru timber o ers a 35+
year lifespan, without maintenance, even when in direct contact with
the soil. We boast 15 years of experience installing Cumaru timber
decking and are always amazed by its quality because, when installed
appropriately, the decking is extremely stable.
CUMARU / DIPTERYX ODORATA
MASSARANDUBA / MANILKARA SPP
Massaranduba je temno rde erjavi les s komaj opaznimi sivimi
lisami, ki s asoma potemni. Barvno je podobna Mahagoniju. Doma
je v Srednji in Ju ni Ameriki. Drevo dose e vi ino do 55 m in premer
do 190 cm Njegova ivljenjska doba je vsaj 30 let. Po kakovosti in
ivljenjski dobi malo presega Bangkirai. Gostota lesa je od 1.100 do
1.350 kilogramov na kubi ni meter.
Vse ve se jih uporablja za zunanje konstrukcije, kjer prihaja do
ve jih obremenitev (pri lesenih mostovih, nabre jih, pomolih, okoli
bazenov in podobno). Na vrtovih pa za izdelavo zunanjih podov,
teras, balkonov, ograj in drugih konstrukcij.
The Massaranduba hardwood is dark reddish brown in colour,
almost blemish-free and darkens with age. It resembles Mahogany
wood in its colour. The Massaranduba tree grows in Central and South
America. It can grow to 55 m in height, with a diameter of up to 190 cm.
It o ers a 30+ year lifespan. It slightly outperforms Bangkirai timber in
terms of quality and lifespan. The density ranges from 1,100 to 1,350
kg/m3.
This wood is becoming increasingly popular for exterior applications
which are exposed to high loadings (footbridges, boardwalks, piers,
pool decking and similar). In gardens, this timber works best for exterior
decking, terraces, balconies, fences and other structures.
MASSARANDUBA / MANILKARA SPP
BURMANSKI TEAK / TECTONA GRANDIS
Domovina pravega teaka Tectona grandis je ju na in jugovzhodna
Azija (Indija, Indonezija, Malezija, Tajska in Burma), po kakovosti pa
izstopa les dreves, ki rastejo v Burmi. Tako se danes uporablja ime za
navti ni in visokokakovostni teak burma teak.
Les teak je rumeno rjave barve tako imenovana zlato rumena
barva. Na soncu dobi zna ilno srebrno sivo patino, ki je hkrati tudi
njegova za ita.
Vsebuje velike koli ine olja tako, da je potrebno pred lepljenjem
dodatno les pripravit. Zaradi svoje strukture, gostih letnic in
kemi ne sestave, je zelo odporen na gljive in plesni.
Odlikuje ga zelo majhen skr ek pri su enju, zato se uporablja tam,
kjer so hitre menjave suhega in vla nega obdobja. Najve se
uporablja za pohi tvo, konstrukcije. ladijske palube...
Na tr i u je zelo prisoten tudi planta ni hitro rasto i teak, ki se v
glavnem uporablja za notranje pohi tvo, saj je zaradi irokih letnic
bistveno manj odporen na vremenske vplive.
The Massaranduba hardwood is dark reddish brown in colour,
almost blemish-free and darkens with age. It resembles Mahogany
wood in its colour. The Massaranduba tree grows in Central and South
America. It can grow to 55 m in height, with a diameter of up to 190 cm.
It o ers a 30+ year lifespan. It slightly outperforms Bangkirai timber in
terms of quality and lifespan. The density ranges from 1,100 to 1,350
kg/m3.
This wood is becoming increasingly popular for exterior applications
which are exposed to high loadings (footbridges, boardwalks, piers,
pool decking and similar). In gardens, this timber works best for exterior
decking, terraces, balconies, fences and other structures.
BURMANSKI TEAK / TECTONA GRANDIS
SIBIRSKI MACESEN / LARIX SIBIRICA
Zaradi kratkotrajne vegetacije v Rusiji raste izredno po asi ( 10 20
letnic/ cm). To daje lesu obstojnost, odporen je na vlago, ni ga
potrebno dodatno ititi, zato se ga najve uporablja zahtevnej e
zunanje objekte, kateri so izpostavljeni vremenskim vplivom. V
primerjavi z doma im macesnom je smola razporejena
enakomerno, zato je iztekanje smole redek primer.
Po trajanju je uvr en v razred 2-3 (20 let ).
Zaradi kratkotrajne vegetacije v Rusiji raste izredno po asi ( 10
20 letnic/ cm). To daje lesu obstojnost, odporen je na vlago, ni ga
potrebno dodatno ititi, zato se ga najve uporablja zahtevnej e
zunanje objekte, kateri so izpostavljeni vremenskim vplivom. V
primerjavi z doma im macesnom je smola razporejena enakomerno,
zato je iztekanje smole redek primer.
Po trajanju je uvr en v razred 2-3 (20 let ).
foto: Gojko Zrim ek
SIBIRSKI MACESEN / LARIX SIBIRICA
foto: Gojko Zrim ek
ITAUBA (LOURO ITAUBA) / MEZILAURUS ITAUBA
Drevo Itaube zraste do 40 m visoko. Najve ga najdemo v Braziliji in
sicer v Amazoniji. Barva varira med rumeno in temno sivo rjavo z
srednje izrazito enakomerno strukturo. Z asom svetla barva temni.
Neredko se na lesu pojavijo rni made i, ki na zraku izginejo. Je zelo
trd in te ek les, zaradi prisotnosti silikatov krha orodje. Les itaube je
zelo stabilen in odporen na zunanje vplive spada v razred 1 po EN
350- 2, kar pomeni nad 30 let obstojnosti pod vplivom atmosferilij.
Ravno zato se najve uporablja pri zunanjih konstrukcijah, mostovih
zunanjih deckingih, lahko pa se tudi uporablja za izdelavo vrat,
furnirja, notranjega parketa, v ladjedelni tvu itd.
Drevo Itaube zraste do 40 m visoko. Najve ga najdemo v
Braziliji in sicer v Amazoniji. Barva varira med rumeno in temno sivo
rjavo z srednje izrazito enakomerno strukturo. Z asom svetla barva
temni. Neredko se na lesu pojavijo rni made i, ki na zraku izginejo. Je
zelo trd in te ek les, zaradi prisotnosti silikatov krha orodje. Les itaube je
zelo stabilen in odporen na zunanje vplive spada v razred 1 po EN
350- 2, kar pomeni nad 30 let obstojnosti pod vplivom atmosferilij.
Ravno zato se najve uporablja pri zunanjih konstrukcijah, mostovih
zunanjih deckingih, lahko pa se tudi uporablja za izdelavo vrat, furnirja,
notranjega parketa, v ladjedelni tvu itd.
ITAUBA (LOURO ITAUBA) / MEZILAURUS ITAUBA
PODRO JA UPORABE / WHERE TO USE
Povsod tam, kjer je zahtevana visoka obstojnost, trajnost, lep izgled
kot npr.: bazeni, wellness centri, vrtovi, podovi za paviljone, ograje,
terase in solariji, notranje pohi tvo, obloge za fasade stavb, javne
pohodne druge povr ine, otro ka igri a, nadhodi, mostovi in
mosti ki, kolesarske steze, kampingi in ostale zunanje povr ine.
Lahko postavimo tudi na neravne povr ine in povsod tam, kje je
zahtevana velika odpornost na obrabo.
Les za zunanjost: ugodje, lepota, energija, funkcionalnost, narava.
A perfect choice when high resilience, durability and a neat appearance
are desired, for example: a swimming pool, wellness centre, garden,
pavilion ooring, fencing, terrace, solarium, furniture, external façade,
cladding, public walkable surfaces, children's playground, bridge and
footbridge, cycling trail, camping and many more outdoor applications.
BAZENI / SWIMMING POOLS
NAVTIKA / NAUTICA
POMOLI / PIERS
TERASE / TERASSE
STOPNICE / STEPS
FASADE / FACADES
OGRAJE / FENCES
PERGOLE / PERGOLAS
OSTALI IZDELKI / OTHER PRODUCTS
MATERIAL ZA MONTA O / INSTALLATION MATERIAL
Lesene pode lahko postavimo na katerokoli podlago: prod, travnate povr ine, pesek, zemljo, cement, itn. Pred postavitvijo moramo imbolj
odpraviti vse neravnine in predvideti enakomeren nagib terena (cca. 1cm na teko i meter), da omogo imo odtekanje vode. V kolikor podlage ne
moremo popolnoma poravnati, uporabimo posebne plasti ne ali inox regulacijske podstavke (na sliki) in tako do milimetra natan no pripravimo
podlago, obenem omogo imo vodi neoviran odtok, pridobimo pa tudi vmesni prostor za morebitne instalacije. Letve moramo najprej pre no
povezati s pro lom iste ali enakovredne drevesne vrste najmanj enakih dimezij kot je pohodna letev.
MONTA A
1. Monta a s sponkami: Najpogosteje uporabljamo monta o s PA sponkami (na sliki), ki so testirane in izredno kvalitetne, sestavljene so iz PA plastike ter
vsebujejo 10% steklenih vlaken. Pri monta i s sponkami je enostavno, hitreje, izgled terase je elegantnej i saj se ne vidijo vijaki. Monta o s sponkami
uporabljamo pri stabilnej ih drevesnih vrstah: Teak, Cumaru, Ipe lapacho, Itauba.
2. Monta a z vidnim vija enjem: Letve moramo najprej pre no povezati s pro lom iste ali enakovredne drevesne vrste najmanj enakih dimezij kot
je pohodna letev. Razdalja med letvami naj bo 5-7mm, tako da omogo imo odtok vode, razdalja med pre nimi povezovalnimi letvami pa naj bo
med 40 in 55 cm. Za vija enje uporabite vijake iz nerjave ega jekla. Vsako letev pritrdimo z dvema vijakoma pri tem pa pazimo, da vijake ne
postavimo preve na rob letve. Za podkonstrukcijo vedno uporabljamo eksoti no drevesno sorto. V primeru, da lesa po prevzemu ne montirate
takoj, ga je potrebno hraniti zvezanega in za itenega pred soncem v primernem prostoru. ela desk je potrebno ititi z voskom ( ebeljim ali
navadnim voskom »sve a«). V primeru spodnjega vija enja po podestih »nevidno vija enje« je potrebno vsak podest dodatno pritrditi z vrha na
vsakem vogalu. V primeru, da podest poleg tega rahlo dvigne ga je potrebno dodatno privija iti. Deske, ki so dalj e od dveh metrov so ponavadi
rahlo ukrivljene zato se pri polaganju uporablja orodje pri izravnavanju med deskami. Eksoti ni les je zelo trd in gost, zato ga je potrebno vrtati kjer
se vija i (v podkonstrukcijo 3mm, skozi podnice pa 5mm). Pri deski je priporo ljivo posnet robove zaradi estetskega videza.
1. Installing with clips: The most frequently used installation method includes high-quality PA clips, which are tested and consist of PA plastic and
10% glass bres. Installation with clips is simple and fast and gives a terrace a more elegant appearance as the screws are invisible. We use clips when
installing more durable tree species: Teak, Cumaru and Ipe-Lapacho.
2. Installing with screws: The deck boards should rst be connected laterally with a wooden pro le of the same or equivalent tree species, which has
at least the same dimensions as the deck boards. The distance between the deck boards should be 5 to 7 mm so as to allow proper drainage, and the
distance between the joists should exceed 40 cm. To prevent the pro les from cracking during installation, the screws should always be installed after predrilling. The screws must be stainless steel. Each deck board is tted with two screws which should not be placed too far on the outer edge of the board.
MATERIAL ZA MONTA O / INSTALLATION MATERIAL
INOX NASTAVLJIVA NOGA
INOX ADJUSTABLE FOOT
PRITRDILNI SISTEM - SPONKE PA
FIXING SYSTEM - CLIPS PA
INOX TORKS VIJAK 5x37 / 4x30
INOKS TORKS SCREW
ABC NET, d.o.o.
www.abc-net.si
[email protected]
ZAGREB:
Franje Lu i a 23, Zagreb Jankomir,
kontakt: Bogdan Je : 00385 91 984 63 10,
[email protected]
SPLIT:
Mediteranskih igara 2 stadion Hajduk, Split,
kontakt: Ton i Barovi : 00385 95 8831447,
[email protected]
RUSIJA
SRBIJA:
JBA d.o.o., Knez Danilova 54, Beograd,
kontakt: Mi a Bo ovi +381 63 348818,
[email protected]
RUSIJA:
:
+7-926-894-93-87
+386-31-325-505
AUSTRIJA:
Sergio Milazzi
Lichtpolderweg 44, A-9241 Wernberg
T: 0043425238450
[email protected]
ITALIJA:
Milan Radakovic, Trieste, 00386 41769316,
[email protected]
AUSTRIJA
SLOVENIJA
ZAGREB
ITALIJA
SRBIJA
SPLIT