NAPAKE V LESU

Transcription

NAPAKE V LESU
NAPAKE V LESU
Interno gradivo!
V učne namene zbrala in uredila Gabi Dolenšek
Natančni viri niso navedeni; na napake me opozorite!
razpoke:
mrazne, notranje,
krožne, sušilne
spremenjen potek vlaken/
zavita rast/ valovita rast
krivost debla
barvne spremembe:
nepravilni prečni
prerez
dvojna beljava,
diskoloriran les
reakcijski les
juvenilni les
rastne napetosti
smolike
grče
druge poškodbe
Kot posledice poškodb:
Kot posledice rasti drevesa in njene posebnosti:
koničnost debla/
malolestnost
polnolesnost
POLNOLESNOST IN MALOLESNOST
KONIČNOST
UPORABNOST?
POLNOLESNO
DEBLO manjši padec premera
na enoto dolžine.
MALOLESNO
DEBLO VEČJI padec premera
na enoto dolžine.
spremenjen potek vlaken/
zavita rast/ valovita rast
SPIRALNA- ZAVITA
RAST
beli gaber, divji kostanj,
javor, lipa, oreh,
hrast, bor,..
Dovoljena je
zavitost do
5%.
JAVOR
REBRAŠ
valovita rast
zavita rast
Izpadne grče pri jelovini.
krivost debla
*KRIVOST DO 1% NI
NAPAKA!
*DEBLO LAHKO
PREREŽEMO!
nepravilni prečni prerez
ŽLEBAST
PREREZ
OVALEN
PREREZ,
EKSCENTRIČNOST
http://oak.ucc.nau.edu/rscott/BIO%20284%20files/wood
.pdf
DVOJNO SRCE
reakcijski les aktivno usmerjevalno tkivo delov
debla, ki ne rastejo več v višino, tj. delov debla s
sekundarno/debelitveno rastjo
VZROKI
Omogoča vzravnavo debla,
če se odkloni od navpičnice
Deblo se lahko nagne zaradi asimetrične krošnje
v pobočju, zaradi presvetlitve dela krošnje pri
poseku okoliških dreves, zaradi polzečih tal ali
stalnih vetrov.
Kompresijski les iglavcev, se nahaja
na spodnji strani nagnjenih debel.
Je rdečkaste barve (“rdeči les”).
Tenzijski les, se nahaja na zgornji
strani nagnjenih debel listavcev.
Reakcijski les zaradi velikega vzdolžnega skrčka med. sušenjem
povzroča veženje in pokanje lesa. Povzroča težave med obdelavo.
Kjer je reakcijski les, je deblo ekscentrično in krivo.
Reakcijski les se nahaja na širši strani ekscentričnega prereza
Krivljenje tudi več ton težkih debel poteka počasi in temelji na mehanskem
delovanju tisočih vlaken, olajšuje pa ga viskoelastična narava vlažnega lesa .
Reaction Wood
Tension Wood
REAKCIJSKI LES
MACESEN
IGLAVEC - LISTAVEC
SUŠENJE-KRČENJE
MOKER
MLADOSTNI
ali
KOMPRESIJSKI
SUH
NORMALNI
LES
KRČENJE
Ali lahko gozdar vselej prepreči oz. zmanjša tvorbo
tehnično neželenega reakcijskega lesa in kdaj
ne?
Lahko, s preprečevanjem enostranske osvetlitve krošnje
in s tem nastanka asimetrične krošnje.
Ne more pa ga preprečiti
(a) v strmih pobočjih, kjer so krošnje na spodnji strani
bolje osvetljene in zato daljše (globlje) ter posledično
močno asimetrične ali pa
(b) v območjih s stalnimi vetrovi – burja na krasu).
GRČA =
del veje v deblu.
IGLAVCI
v spodnjem
delu veje nabira smola,
zato se veja ne
odlomi tik ob deblu,
temveč na
določeni razdalji od debla
(10-20 cm).
Deblo nato tudi
desetletja obrašča
mrtvi štrcelj,
kar povzroči
nastanek
neželene izpadne grče.
Spodnje veje zaradi
zasenčenja
manj fotosintetizirajo
in zaradi
pomanjkanja hrane
odmirajo.
LISTAVCI
v fazi odmiranja veje
tik ob deblu nastane
pribl. do 5mm
debela zaščitna plast
(začepljenje
s tilami in gumoznimi snovmi),
ki zaščiti odlomljeno mesto
pred vdorom zraka in infekcijo.
VRASLA SLEPICA veja
se odlomi tik ob deblu –
deblo jo preraste,
GRČE
ŽIVA VEJA – kambij in prirastne plasti veje
prehajajo v debelni kambij in debelne prirastne
plasti.
Dokler je veja živa, so njena tkiva zrasla
s tkivom debla - »zrasla« grča.
VEJA ODMRE – povezava se prekine.
Po odmrtju veje, pa jo deblo le
obrašča in je tujek v deblu –
»izpadna« grča.
VRASLA SLEPICA –veja se odlomi tik ob deblu;
deblo preraste ostanek veje.
NA R PREREZU – KONIČASTA OBLIKA
KITAJSKI BRKI PRI
BUKVI
IZPADNA
GRČA
ZRASLA
GRČA
SLEPICA
Pri listavcih ostanek zaščitne
plasti, ki označuje mesto
(naravnega) odloma veje. Na
površini debla jo na nakazujejo
»kitajski brki«-skorjina guba v
pazduhi nekdanje veje- z
»žigom« ali »bradavico v sredini
pod njimi. Iz naklona brk je
mogoče sklepati na globino
slepice iz velikosti žiga pa na
debelino odpadle veje.
NA T PREREZU –
OKROGLA-OVALNA OBLIKA
UPORABNOST GRČAVEGA
LESA?
Kitajski brki pri bukvi.
Knots
• Knots are simply branches that the tree has either grown over or
grown around.
• trees grow outward as well as upward. When they get bigger
around, the tree has to grow either around or completely over a
branch. The overgrown branch becomes the knot!
• Take a look at the picture on the right. Can you see that when this
piece of wood was part of a tree it had a branch growing out where
the knot is? You can click on the picture to take a closer look.
• Knots make whole pieces of wood weaker. So, wood with knots
usually isn't as valuable! It's important to know how knots effect the
properties of wood when making wood products. We will learn more
about wood products in a later lesson.
http://www.woodmagic.vt.edu/html/Activities/rs3.htm
http://forest.mtu.edu/research/hwbuck/hardwood_defects/rot.html
• Knots can affect wood's strength.
•
If you want very strong wood, look for wood without knots. Knots
significantly reduce wood strength.
This doesn't mean that wood with knots is very weak -- knots just
reduce the strength.
• Knots reduce strength because they are a change in the direction of
wood growth. When wood grows normally, all the cells grow in the
same direction, but a know has cells that grow in a different
direction. Knots interrupt the cells, so the cells become weaker!
So prostori v lesu (iglavci) napolnjeni
s smolo.
SMOLIKE
-manjša vrednost lesa
-manjša trdnost lesa
-manjša estetska
vrednost
rastne napetosti
so napetosti, ki se
med rastjo
vgrajujejo v les.
Periferija debla je v vzdolžni
smeri vselej obremenjena na
nateg in sredica na tlak
Za razliko od sušilnih
napetosti, se rastne
napetosti in
veženje/pokanje kažejo pri
svežem lesu, tj. pri
vlažnosti nad UTNCS!
Pri razžagovanju se
notranje napetosti
sproščajo in povzročajo
veženje in pokanje lesa
(sločenje v obliki loka ali
sablje, nastanek srčnih
razpok!
Porazdelitev rastnih napetosti v aksialni smeri pri tankem in debelem
deblu.
Deformacija radialne deske v obliki
»sablje« ter tangencialne deske v obliki
»loka« pri razžagovanju zaradi sproščanja
rastnih napetosti.
-po razžagovanju se
notranje napetosti
sprostijo
-zunanje letve se
skrajšajo in usločijo
navzven
www.dlib.si/v2/StreamFile.aspx?
URN=URN:NBN:SI:doc...id..
http://www.biomatnet.org/secure/Fair/S815.htm
http://www.fathom.com/course/21701736/session3.html
RASTNE NAPETOSTI
- problematičen pri
vrstah, ki v mladosti
hitro rastejo (topol,
breza), medtem ko je pri
počasi
rastočih»sencovzdržnih«
(jelka) njegov vpliv
zanemarljiv.
-les, ki se tvori v
mladostnem obdobju,
odvisno od vrste, 5-30
let.
juvenilni/mladostni les
srčevina
•Zaradi tehnološko
manjvrednega
juvenilnega lesa,
mnogokrat visoke
koncentracije
reakcijskega tkiva in
razkroja, je srčevina oz.
debelna sredica
tehnološko manj vredna
in jo pred nadaljnjo
predelavo lesa v
vrednejše izdelke
praviloma
odstranimo.)
-krajša vlakna z velikim
mikrofibrilarnim kotom, ki
povzroča zelo veliko
osno (vzdolžno)
nabrekanje in krčenje.
Nima kasnega lesa. Zato se
branike neizrazite, gostota lesa
pa večinoma nižja od zrelega
(adultnega) lesa. Je produkt
mladega kambija in dobre
oskrbljenosti z rastnim
hormonom. Juvenilnemu lesu v
debelni sredici je analogen
krošnjev les.
JUVENILNI LES
Juvenile wood has a tendency for
development
JUVENILNI, ZRELI,
STAROSTNI LES
the height growth of a tree is traceable to production of new cells at the tip of the main stem and
branches, and that diameter growth results from cell division in a 1-cell-wide layer of cells that
sheath the main stem, branches, and roots. Because of this, the distance of any one growth
increment from the center of the tree varies by height along the stem. For instance, a new growth
ring found near the ground level or butt of a very large tree might represent the 100th year of growth
at that height above ground, but only the third growth ring near the top of the main stem. Thus, much
of the wood comprising the ring will be “normal, mature” wood, while the portion of the ring (that
closest to the top of the tree) will be juvenile wood. This is true regardless of tree age. As long as a
tree continues to grow in height, it continues to produce juvenile wood
it shrinks and swells along
the grain as moisture
content changes, and
strength is lower, and in
some cases much lower,
than mature wood of the
same tree.
Since juvenile wood tends to form only for a certain period of time, and not thereafter,
this kind of wood occupies the center portion of every tree. Moreover, the proportion of
the tree stem that is composed of juvenile wood increases with height, so that at the
very top of the tree, the stem cross section is virtually 100% juvenile wood
juvenilni/mladostni les
srčevina
RAZPOKE
-sušilne
Zaradi krčenja
lesa med
sušenjem –
napetosti v lesu!
POŠKODBE
-mrazne
Pogostejše pri
listavcih z
izrazitimi trakovi.
-notranje
razpoke
Notranje napetosti
v deblu.
-krožne
Po letnici –
spodnji del debla;
jelka, hrast,
kostanj, jesen,
bukev,…
KOLESIVOST KROŽNE RAZPOKE
radialne natezne napetosti•šibko mesto v
živem drevesu
BARVNE SPREMEMBE
LESA
Dvojna beljava
Redko!
Diskoloriran les/
mokrina
Parenhimske pege
breza, jelša, topol
modrivost
Obarvana jedrovina pri macesnu (a) in
hrastu (b) ter neobarvana jedrovina pri jelki
(c) in smreki (d).
Normalen, neobarvan les bukovine (a, b)
in diskoloriran les (c, d).
MOKRO SRCE
okuženo z
bakterijami,
visoka vlažnost,
Spremenjena
permeabilnost,
po sušenju lesa
izgine.
K. Čufar
UČNO GRADIVO
• http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstv
o_tapetnistvo/5-NAPAKE_LESU.pdf

Similar documents