Katalog 2009.indd

Transcription

Katalog 2009.indd
DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
EKOLOGIJA / ECOLOGY
FILM&DRAMA / FILM&DRAMA
Uvažene dame i gospodo,
Dragi prijatelji,
Tokom 14 godina trajanja Internacionalni televizijski festival u Baru profilisao se kao jedna od najznačajnijih
smotri televizijske produkcije u ovom dijelu svijeta. Svaka naredna godina je, po broju učesnika i po
kvalitetu prikazanih programa, obarala rekorde. Najbolja ostvarenja televizijskih stvaralaca sa svih pet kontinenata gledali smo upravo ovdje, svakog oktobra, već četrnaest godina.
Sve ove okolnosti su nas čvrsto uvjerile da Internacionalni televizijski festival u Baru jeste manifestacija od
posebnog značaja za kulturu Crne Gore, te od ove godine Ministarstvo kulture, sporta i medija i Opština Bar
zajedno stvaraju uslove za novu eru ovog festivala. Da smo na dobrom putu čine nas sigurnim podaci da je
ove godine prijavljen 181 program iz 103 produkcijske i televizijske kuće i 42 zemlje čiji ćemo domaćini biti
u Baru.
Sigurni smo da će Internacionalni televizijski festival u Baru, uz podršku crnogorske Vlade, prevazići
dosadašnje uspjehe, prerasti u svojevrsnu kreativnu i produkcionu berzu televizijskog stvaralaštva. Uz ovako postavljene standarde, uvjereni smo da barski Festival postaje prepoznatljivo mjesto na mapi svjetskih
televizijskih manifestacija, zahvaljujući i vašem učešću i angažmanu.
Zato vas i ove godine dočekujemo kao drage goste i želimo vam uspješan rad na 14. Internacionalnom
televizijskom festivalu u Baru.
Dobrodošli.
Prof. Branislav Mićunović
Ministar kulture, sporta i medija Crne Gore
2
Respected Ladies and Gentlemen
Dear Friends,
During 14 years of its existence International Television Festival in Bar became one of the most important musters
of TV production in this part of the world. Each year new records were set concerning number of participants
and quality of presented programs. We watched the best TV programs from all five continents right here, every
October, for 14 years.
Because of all of this we are firmly convinced that International Television Festival in Bar is an event of special importance for the culture of Montenegro, so from this year on the Ministry of Culture, Sports and Media and Municipality of Bar together will work in order to introduce a new era of the festival. The fact that this year 181 program
from 103 production and TV houses and 42 countries applied assure us that we are going in the right direction.
We are sure that International TV Festival in Bar, with the support of the Montenegrin government, will surpass
previous success and grow into creative and productive stock market of TV production. With standards set this
high, we are sure that Festival in Bar is becoming a place which is recognized at the map of world TV events also
thanks to your participation and efforts.
That is why this year also we are welcoming you as dear guests and we want to wish you successful work at the
14. International Television Festival in Bar.
Welcome.
Prof. Branislav Micunovic
Minister of Culture, Sports and Media in Montenegro
3
Dragi gosti, uvaženi prijatelji Festivala i grada Bara,
Izuzetna mi je čast da je naš grad ove godine okupio televizijske stvaraoce sa svih pet kontinenata, čime je
ovogodišnji XIV Internacionalni TV Festival postavio rekord po broju zemalja učesnica, produkcijskih kuća i
tv autora.
Ovaj Festival je od svog postanka bio mjesto na kome su svoja ostvarenja različith profila, senzibiliteta i
životnih tematika predstavljali autori sa svih meridijana.
Gradeći istrajno prepoznatljiv evropski kvalitet i promovišući medijsku, multikulturalnu i turističku ponudu
svoje zemlje, Međunarodni televizijski Festival u Baru približio je Crnu Goru ne samo Evropi, nego i svijetu.
Posebno nas raduje što je Festival stekao status manifestacije od izuzetnog značaja za kulturu Crne Gore.
Zaštitni znak Festivala je maslina – kao maslina na Mirovici stara preko 2000 godina, jedno od tri najstarija
maslinova stabla na svijetu. Maslina kao izraz mira, gostoljubivosti i kreativnosti, kao dar stvaraocima, umjetnicima, pobjednicima i svima vama, iskrenim prijateljima Festivala i grada Bara, koji ste ga zajedno sa
nama gradili i promovisali u vašim sredinama. Zbog toga ovo nije barski Festival, ovo je i vaš Festival.
Dobro nam došli!
Predsjednik Opštine Bar
Žarko Pavićević
Dear guests, dear friends of the Festival and town Bar,
It is an exceptional honour to have our town gather television authors from all five continents this year with
which the XIV International TV Festival sets its own record by the number of countries participating, number of
productions and TV authors.
This Festival has been from the start a place where authors from all meridians could present their films of variegated profile, sensibility and life topics.
Establishing a lasting and recognizable European quality, and promoting media, multicultural and touristic
offer of this country, the International TV Festival Bar has brought Montenegro not only to Europe but also to the
world. We are especially happy that the Festival has gained a status of a manifestation with extra significance for
the culture of Montenegro.
The hallmark of the Festival is the olive – such as the old olive tree on Mirovica, which is over 2000 years old, and
one of the three oldest trees in the world. The olive, as a token of peace, hospitality and creativity; as a gift to
authors, artists and winners and to all of you, true friends of the Festival and town Bar, who have helped us build
it and promote it in your own countries. Therefore this is not a Bar Festival, but also your own Festival.
Welcome!
President of Municipality Assembly Bar
Zarko Pavicevic
SELEKCIONA KOMISIJA / SELECTION COMMITTEE
Ahmed Burić (Bosna i Hercegovina)
Rođen u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirao na Fakultetu za političke nauke,
odsjek za žurnalistiku. Profesionalni novinar od 1990. Pjesnik, autor kratkih priča, književni
kritičar, urednik. Knjige poezije “Bog tranzicije“ (VBZ Zagreb-Sarajevo 2004) i “Poslednje
suze krvi i nafte“ (VBZ, 2009). Objavio je dramu jednočinku u književnom časopisu
“Fantom Slobode“. Objavio je eseje u časopisima i književne kritike, prevodio knjige i
priče, kao pisac i novinar prevodio na engleski, francuski, češki i slovenački.
Autor intervjua za projekat filma Fama produkcije “Opsada“, dokumentarnog filma o opsadi Sarajeva, snimljenog 1997. Scenario za kratak film “724“ u režiji Dina Mustafića (1998).
Reditelj bosanske produkcije dokumentarnog filma “Hrišćani sa istoka, Muslimani sa zapada“, od Žaka Debsa i Mesut Tufana, u produkciji ADR i ARTE Pariz.
Nedavno, koautor TV serijala “Rahatlook“, koji će biti emitovan u Novembru 2009.
Učestvovao je u radu na nagrađenom dokumantarnom filmu “Slike iz ugla“, od Jasmile
Žbanić (2006. Zlatni medved u Berlinu za film Grbavica). Glumio u filmovima “Autsajder“
(Ljubljana, 1996.) i “Antihrist“ (Beograd 2006.). Tri puta član žirija na Međunarodnom festivalu MESS. Učestvuje u radu ITI-ja, član umjetničkog savjeta Javnog servisa Radio i televizije Bosne i Hercegovine. Živi u Sarajevu.
ALEKSANDAR BEČANOVIĆ (CRNA GORA)
Rođen 1971 godine. Filmski je kritičar dnevnih novina ''Vijesti''. Član je FIPRESCI –
Međunarodnog udruženja filmskih kritičara. Prije dvije godine bio je selektor festivala i
član žirija. Objavio je četiri knjige poezije: Ulisova daljina 1994., Jeste 1996., Ostava 1998.,
Mjesta u pismu 2001. i knjigu proze Očekujem što će iz svega proizaći 2005. Dobitnik je
nagrade Risto Ratković za najbolju knjigu poezije 2002. godine. Objavljivao brojne članke
u Arsu, Plimi i drugim časopisima sa prostora bivše Jugoslavije.
Srećko Horvat (Hrvatska)
Filozof, prevodilac i filmski kritičar. Do sad je objavio pet knjiga: Protiv političke korektnosti. Od Kramera do Laibacha, i natrag (Biblioteka XX vek, 2007.), Znakovi postmodernog
grada (Jesenski i Turk, 2007.), Budućnost je ovdje. Svijet distopijskog filma (HFS, 2008.),
Totalitarizam danas (Antibarbarus, 2008.) i Diskurs terorizma (AGM, 2008.). Dobitnik nagrade za najboljeg filmskog kritičara u Hrvatskoj 2008. godine. Član je uredništva časopisa
Zarez, Tvrđa i Europski Glasnik. Preveo je nekoliko knjiga s njemačkog i engleskog.
Redovno objavljuje kolumne u Večernjem listu.
8
Ahmed Burić (BosniA And herZegovinA)
Born in Sarajevo. Graduated from the Faculty of Political Science, department for journalism. Professional journalist since1990. Poet, author of short stories, literary critic, editor.
Books of poetry “God of transitions” (VBZ Zagreb –Sarajevo, 2004.) and “Last tears of blood
and oil” (VBZ, 2009). Published essays in magazines, and literary critics, translated books
and stories, as a writer and journalist translated in English, French, Czech, Slovenian.
Author of interviews for project of Fama Production film “The Siege”, a documentary on the
siege of Sarajevo filmed in 1997. Screenplay for a short movie “724” directed by Dino Mustafic (1998). Bosnian Production Director of the documentary Christians of East, Muslims of
the West, by Jacques Debs and Mesut Tufan, ADR Productions/ARTE, Paris. Recently, co author of TV serial “Rahatlook”, to be broadcast at November 2009. Contributed to awarded
documentary “Pictures from the Corner” by Jasmila Zbanic (2006, Golden bear on Berlin for
feature Grbavica). Actor in the movies Outsider (Ljubljana, 1996) and Antichrists (Belgrade,
2006). Three times member of the jury at the International Theatre Festival MESS. Contributor of ITI, member of artistic court of the Public service of Radio and Television Bosnia and
Herzegovina. Published one-act drama at the literary magazine Fantom Slobode. Lives in
Sarajevo.
ALeKsAndAr BeČAnović (montenegro)
Born in 1971. He is a film critic for the daily newspapers ‘’Vijesti’’. He is a member of FIPRESCI
– International Association of Film Critics. Two years ago, he was a selector of the Festival.
He was also a jury member. He published four books of poetry: Ulysses’ distance 1994, Indeed 1996, The Closet 1998, Spaces in the letter 2001 and one book of prose I wander what
will come out of it 2005. He is a winner of the award of Risto Ratkovic for the best book of
poetry in 2002. He published many articles for Arsu, Plima and other magazines on the
territory of former Yugoslavia.
srećKo horvAt (croAtiA)
Philosopher and film critic. He has published five books: Against political correctness. From
Kramer to Laibach, and backwards (Biblioteka XX vek, 2007), Signs of the Postmodern City
(Jesenski and Turk, 2007), The Future is Here. The World of the Dystopian Film (HFS, 2008),
Totalitarianism Today (Antibarbarus, 2008) and Discourse of Terrorism (AGM, 2008). He
was awarded as the best film critic in Croatia in 2008. He is a member of editorships for the
Journals Zarez, Tvrda and Europski Glasnik. He translated several books from German and
English. He is a columnist for a daily Vecernji list.
9
ŽIRI / JURY
Dejvid Kuper (Španija)
Ima 25 godina iskustva u oblasti audiovizuelne komunikacije. Radio je mnogo godina kao profesionalni fotograf fotografija velikog formata, direktor fotografije u snimanju dokumentarnih
filmova, u post-produkciji, i kao direktor projekta odnosno koordinator. Ima široko znanje o
viodeo tehnologiji, a naročito stereoskopiji, obzirom da je pravio 3D filmove visoke definicije.
Radio je kao tehnički direktor na Globo Media – Zeppelin TV i na Estudio 4. Neke od nagrada
koje je osvojio su sa sledećih manifestacija: IVCA Međunarodna asocijacija za vizuelne komunikacije, London; ITB, Berlin; Njujork Festival; CINE, Vašington; Hjuston, SAD; Bijaric, Francuska;
Američki međunarodni filmski i video festival, Los Anđeles; FIMAC, Francuska; Festivalske
umjetnosti i film, Prag; SILAFEST, Srbija; Karlove Vari, Češka; Festival dokumentarne umjetnosti,
Rumunija; CIFFT, Beč.
Hans Stajngen (Njemačka)
Rođen 1963. u Ratingenu, Njemačka. Studirao je na odsjeku za klasični i džez klavir, komponovanje i aranžman. Od 1975. nastupa kao solo umjetnik i kao član različitih grupa i omladinskih orkestara. Od 1979. proširio je muzičke vidike eksperimentisanjem sa različitim vrstama
obrade zvuka, naročito kompjuterske sinteze zvuka. Od 1982. povremeno angažovan kao
muzičar u Engleskoj i Njemačkoj. 1982. osnovao je muzički studio “Big Noise Recordingstudio
& Musicproduction. 1994. je jedan od osnivača multimedijalnog udruženja za dizajn i komunikaciju u Diseldorfu i direktor muzičke i video produkcije. Radi kao kompozitor, aranžer, dirigent i producent za muzičke kompanije, radiodifuzne, TV i marketinške agencije. Radi prateću
muziku za film.
Od 2007 u toku: album projekat – Maria Glen
2007 TV film – “Zvijezde sjaje “
2006 – 2007 – dokumentarni film “Iza zavjese”
2006 – Steingen – probe i koncert sa Akademskim orkestrom NRW-a
2005 – 2006 – TV film: “Nuspojave”
Maja Bogojević (Crna Gora)
Filmska teoretičarka, prevoditeljica, multi-lingvisticna antropologinja medija, predsjednica
nacionalne sekcije Fipresci-ja za Crnu Goru, diplomirala je lingvistiku u Briselu, magistrirala
teoriju filma i medija u Londonu, priprema odbranu doktorske disertacije u Ljubljani, na temu:
“Konstrukcija roda i nacije u jugoslovenskoj kinematografiji: 1945.-1991.” Autorka je mnogih
članaka i studija objavljenih u lokalnim, regionalnim i medjunarodnim medijima, predavačica
na medjunarodnim fakultetima, kao i učesnica mnogih medjunarodnih filmskih festivala u
svojstvu žirija (Valladolid, Tuluz, Ljubljana, Tromso itd.), ali i brojnih seminara posvećenih temi
“reprezentacija roda na filmu i u medijima”.
Majk Ot (SAD)
Studirao u klasi profesora Thom Andersena na Kalifornijskom institutu za umjetnost gdje je
stekao Magistarsku diplomu lijepih umjetnosti za film i video. Režirao je muzičke spotove
za bendove kao što su Pretty Girls, Make Graves, The Blood Brothers, i nedavno za The Cave
Singers. Njegov prvi igrani film „Analogni Dani“ je imao svjetsku premijeru na narativnom
takmičenju Filmskog festivala u Los Anđelesu 2006. godine i otada je prikazivan na festivalima
širom svijeta (Vijenale, Mar del Plata, IndieLisboa, Ljubljana itd.) Njegov najnoviji kratki film „A.
efekat“ (2008) je premijerno prikazan u SAD na Filmskom Festivalu South by Southwest 2009,
a njegova premijera u Evropi bila je na Međunarodnom filmskom festivalu u Beču (Vijenale).
Trenutno, živi u Valensiji u Kaliforniji gdje predaje o stvaranju filma na Kenjon koledžu. On
takođe vodi sopstvenu izdavačku muzičku kuću, Sound Virus Records, gdje izdaje CD i ploče
za neotkrivene bendove i one koji se tek pojavljuju.
Ojvor Dalan Vik (Norveška)
Je od 1997. filmski kritičar i kolumnista u norveškom dnevnom listu Dagens Næringsliv. Prije
toga bila je zamjenik urednika kulturnog nedjeljnika Morgenbladet, gdje je imala svoju kolumnu sve do maja ove godine. Ona takođe piše filmsku i televizijsku kritiku za nacionalnu televiziju i radio i predsjednik je Nacionalne asocijacije filmskih kritičara Norveške od 2006.godine.
12
dAvid cooper (spAin)
Has 25 years of experience in the Audiovisual Communication Sector. He has worked for many
years as a professional large-format photographer, director of photography in documentary
making, post-production and as project director/coordinator. He has an extended knowledge of
video technology, especially stereoscopy, having made 3D films in High Definition. He worked as a
Technical Director in Globo Media – Zeppelin TV and Estudio 4. Some of the awards that he got are
from the following manifestation: IVCA International Visual Communications Association, London,
ITB, Berlin, The New York Festivals, CINE, Washington DC, Houston, USA, Biarritz, France, US International Film and Video Festival, Los Angeles, FIMAC, France, Festival Arts & Film, Prague, SILAFEST,
Serbia, Karlovy Vary, Czech Republic, Document Art Festival, Romania, CIFFT, Vienna.
hAns steingen (germAnY)
Born in 1963 in Ratingen, Germany. Studied classic and jazz piano, composing and arrangement.
Since 1975 he appeared on stage as solo-artist and as member of different groups and youthorchestras. From 1979 he increased his musical view trough experimenting with different kind of
soundprocessing, especially computer based overtone-synthesis. From 1982 worked as sessionmusician in England and Germany. In 1982 founded Big Noise Recordingstudio & Musicproduction. In 1994 was cofounder of the following: multimedia-pool for design and communication in
Dusseldolf and is executive for music and video production. He is working as composer, arranger,
conductor and producer for record-companies, broadcast, TV and advertising-agencies and on
film scores.
2007 in progress: album project – Maria Glen
2007 TV movie – Das leuchten der Sterne
2006 – 2007 – documentary “Behind the curtain”
2006 – “Steingen dirigiert”, Rehearssalas & Concert with the Orchesterakademie NRW
2005 – 2006 – TV Movie: Contergan, Eine einzigie tablette” etc.
mAjA Bogojevic (montenegro)
Is a film theoretician, interpreter, multi-linguistic anthropologist of media, and a president of the
national section of FIPRESCI for Montenegro. She graduated from the College of Linguistics in
Brussels, did her Master’s thesis on film and media in London, and currently preparing to defend
her doctor’s dissertation in Ljubljana on “The Construction of gender and nation in Yugoslav
Cinematography: 1945 - 1991” She wrote many articles and studies published in local, regional
and international media. She is a lecturer at international universities and a participant of many
international film festivals as a member of juries (Valladolid, Toulouse, Ljubljana, Tromso etc.). She
has also participated in numerous seminars dedicated to “the representation of gender in film and
media”.
miKe ott (usA)
Studied under Thom Andersen at the California Institute of the Arts where he received his Masters
of Fine Arts degree in Film and Video. He has directed music videos for such bands as Pretty Girls
Make Graves, The Blood Brothers and more recently and The Cave Singers. His first feature film,
Analog Days, world premiered in the narrative competition at the Los Angeles Film Festival in 2006
and has since gone on to screen at festivals around the world (Viennale, Mar Del Plata, IndieLisboa, Ljubljana, etc). His latest short film, A. Effect (2008), had its US premiere at the 2009 South by
Southwest Film
Festival, and its European premiere at the Vienna International Film Festival (Viennale). Presently, he resides in Valencia California where he teaches filmmaking at College of the Canyons. In
addition, he runs his own record label, Sound Virus Records, where he releases CDs and vinyl for
undiscovered and emerging bands.
ØYvor dALAn viK (norWAY)
Has been a film critic and columnist in the Norwegian daily Dagens Næringsliv since 1997. Before
that she was deputy editor of the cultural weekly Morgenbladet, where she remained columnist untill
May this year. She has also contributed with film and TV reviews on national television and radio, and
has been president of the national film critics association, Norsk Filmkritikerlag, since 2006.
13
ALBANIJA ALBANIA
RAZARANJE PLAVOG SVIJETA/ BLOWING UP THE BLUE WORLD
– 2005/6
Producent/ Production: EKOXUM STUDIO
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
BLAGO ZVANO JON/ THE TREASURE CALLED JON – 2009
Producent/ Production: EKOXUM STUDIO
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
PROGRAMI PO ZEMLJAMA
PROGRAMMES BY COUNTRIES
AUSTRALIJA
AUSTRALIA
14
LEKCIJE IZ NOĆI/ LESSONS FROM THE NIGHT – 2008
Producent/ Production: FEATHER FILMS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KAKTUS/ CACTUS – 2007
Producent/ Production: NEW TOWN FILMS/ OPEN SPACE FILMS
Kategorija / Category: TV FILM
ČETVORO ISTIH/ FOUR OF A KIND – 2008
Producent/ Production: FIONA COCHRANE
Kategorija / Category: TV FILM
AUSTRIJA AUSTRIA
MJESTO ZLOČINA – DRVO SPASA/ SCENE OF CRIME – TREE OF
SALVATION/ TATORT BAUM DER ERLÖSUNG – 2008
Producent/ Production: CULT FILM
Kategorija / Category: TV FILM
PRVI DAN/ THE FIRST DAY/ DER ERSTE TAG – 2008
Producent/ Production: MR FILM
Kategorija / Category: TV FILM
AZERBEJDŽAN
AZERBAIJAN
ČETRDESETA VRATA / THE 40TH DOOR/ 40-CI QAPI – 2008
Producent/ Production: RITM PRODUCTION
Kategorija / Category: TV FILM
BOSNA I HERCEGOVINA
BOSNIA-HERZEGOVINA
NOVO VRIJEME/ A NEW TIME – 2009
Producent/ Production: BHRT-BHT 1
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
AKO OVO GLEDAŠ MAMA/ IF YOU ARE WATCHING THIS MUM–2008
Producent/ Production: DENAMEDA D.O.O. SARAJEVO &
U.G.PANGLAS SARAJEVO
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NOSTALGIČNI SATOVI/ HOMESICK HOURS – 2009
Producent/ Production: FLASH PRODUCTION D.O.O.
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
QUO VADIS 68 PARIS SARAJEVO/ QUO VADIS 68 PARIS
SARAJEVO – 2008
Producent/ Production: FTV, SARAJEVSKA ZIMA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
CRNA GORA
MONTENEGRO
SJEVERNA BAJKA/ THE NORTHERN FAIRYTALE – 2009
Producent/ Production: DOO FILM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KAMBODŽA/ CAMBODIA – 2008
Producent/ Production: GORAN TODOROVIĆ
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
CIRCUS DELL’ARTE/ VOJO STANIĆ – 2009
Producent/ Production: GALERIJA GAYO, GAJO VOJVODIĆ
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ZAČINJENO SUNCEM I LJUBAVLJU/BLESSED WITH SUN AND
LOVE – 2009
Producent/ Production: NTV PRODUKCIJA BANJALUKA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŽIVOT OBIČNIH LJUDI POD NEOBIČNIM OKOLNOSTIMA/
LIFE OF ORDINARY PEOPLE UNDER EXTRAORDINARY
CIRCUMSTANCES – 2009
Producent/ Production: INSTITUT ZA MEDIJE CR NE GORE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
HEDINA/HEDINA – 2009
Producent/ Production: RADIOTELEVIZIJA BIH - BHRT
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MOJA JE KUĆA ISPOD MOSTA PUTUJUĆA/MY HOUSE UNDER
THE BRIDGE IS THE TRAVELLING HOUSE – 2008
Producent/ Production: RADIOTELEVIZIJA BIH - BHRT
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ČUVARI STARIH ZANATA/ KEEPERS OF OLDFASHIONED
TRADES – 2009
Producent/ Production: PROJEKTNA KANCELARIJA ZA
RAZVOJ
LOKALNIH ZAJEDNICA SKADARSKOG JEZERA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DOBROVOLJNO UMRO/HE DIED VOLUNTARILY – 2009
Producent/ Production: RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
BILJKA CRNE GORE/MONTENEGRIN PLANT – 2008
Producent/ Production: TVCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŠKOLA ŽIVOTA /SCHOOL OF LIFE – 2009
Producent/ Production: RTRS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ELMA SA PROKLETIJA /ELMA FROM PROKLETIJE – 2009
Producent/ Production: TVCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
LIVANJSKO POLJE – BUDUĆNOST NA RUBU MOČVARE/
LIVANJSKO POLJE – FUTURE AT THE EDGE OF SWAMP – 2009
Producent/ Production: AGENCIJA “PRODUKCIJA VISOKI”
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
ENVEROVA CRNOGORSKA PREMIJERA/ENVER’S
MONTENEGRIN PREMIERE – 2009
Producent/ Production: TVCG – SATELITSKI PROGRAM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SKAKAVAC/ THE GRASSHOPPER – 2008
Producent/ Production: ASOCIJACIJA ZA VIZUELNE
UMJETNOSTI FENIX ART
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
NA VRHOVIMA PRSTIJU/ON TIPPY TOES – 2007/9
Producent/ Production: TVCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PRIRODNA BAŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE/ NATURAL
HERITAGES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – 2008
Producent/ Production: FEDERALNA RADIO TELEVIZIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
DŽEMO, KOZA I BRUCELOZA/ DJEMO, GOAT AND
BRUCELLOSIS – 2009
Producent/ Production: INDEPENDENT PRODUCTION
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
GRADSKI RUDARI/ THE URBAN MINERS – 2009
Producent/ Production: RTVFBIH
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
BUGARSKA BULGARIA
12 VIJEKOVA BOKELJSKE MORNARICE/12 CENTURIES OF BOKA
KOTORSKA’S NAVY – 2008
Producent/ Production: TVCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
STARI GRAD BAR/THE OLD TOWN OF BAR – 2009
Producent/ Production: VIDEO PRODUKCIJA “BUBULJ”
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ARHIPELAG MALIH ZMAJEVA/ SMALL DRAGONS’
ARCHIPELAGO – 2009
Producent/ Production: TVCG
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
MALA KREATIVNA RADIONICA/ THE LITTLE CREATIVE
WORKSHOP – 2007/8
Producent/ Production: RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE
Kategorija / Category: TV FILM
RAK/ CRAYFISH/ RATZI – 2009
Producent/ Production: KLAS FILM
Kategorija / Category: TV FILM
15
ČEŠKA CZECH REPUBLIC
FOKUS ČT24 – VOZ WINTON /FOKUS CT24 – WINTON TRAIN – 2009
Producent/ Production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PRIČA KATERYNE K. /THE STORY OF KATERYNA K./ ZPOVĔD
KATERYNY K. – 2008
Producent/ Production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PROCES “H”/ THE “H” TRIAL/ PROCES H – 2008
Producent/ Production: CZECH TELEVISION, PETR MORÁVEK
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ALJONA/ ALYONA/ ALJONA – 2008
Producent/ Production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: TV FILM
KANADSKA NOĆ/ A CANADIAN NIGHT/ KANADSKÁ NOC – 2008
Producent/ Production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: TV FILM
VRIJEME SWINGA/ SWINGTIME – 2007
Producent/ Production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: TV FILM
FARSKA OSTRVA
FAROE ISLANDS
LOŠ DAN/ A BAD DAY/ EN DÅRLIG DAG – 2008
Producent/ Production: BJARKI THOMSEN
Kategorija / Category: TV FILM
FINSKA FINLAND
SIJENKA SVETE KNJIGE/ SHADOW OF THE HOLY BOOK/ PYHÄN
KIRJAN VARJO– 2008
Producent/ Production: ART FILMS PRODUCTION AFP LTD,
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
FRANCUSKA FRANCE
PARIZ MOG IZGNANSTVA /PARIS OF MY EXILES/ PARIS DE MES
EXILS – 2009
Producent/ Production: ACA LTFA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
GOSPODIN REKLAMA – MARCEL BLEUSTEIN–BLANCHET/ MR.
ADVERTISING – MARCEL BLEUSTEIN–BLANCHET/ LE MONSIEUR
DE LA PUB, MARCEL BLEUSTEIN–BLANCHET – 2009
Producent/ Production: ARTLINE FILMS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DOBAR DAN LJUBAVI, IMAM 16 GODINA/ HELLO MY DARLING, I
AM 16 YEARS OLD/ BONJOUR MON AMOUR, J’AI SEIZE ANS – 2008
Producent/ Production: JASNA ŠAMIĆ
Kategorija / Category: TV FILM
UMJETNIK I NJEGOV KOLAČ/ THE ARTIST AND HIS CAKE/
L’ARTISTE ET SON GÂTEAU – 2008
Producent/ Production: JASNA ŠAMIĆ
Kategorija / Category: TV FILM
16
GOSPODIN COK/ MISTER COK/ MONSIEUR COK – 2008
Producent/ Production: PAPY 3D PRODUCTION, RICHARD VAN
DEN BOOM
Kategorija / Category: TV FILM
GRČKA GREECE
DRUG KAPETAN KEMAL / CAPTAIN KEMAL, A COMRADE/
KAPETAN KEMAL, O SINTROFOS – 2008
Producent/ Production: HELLENIC BROADCASTING
CORPORATION ERT S.A.
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KUPAČI/ BATHERS/ LOUOMENOI – 2008
Producent/ Production: HELLENIC BROADCASTING
CORPORATION ERT S.A.
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PLAŽA KAMELEONA/ CHAMELEON BEACH/ KAMÆLEONERNES
STRAND – 2008
Producent/ Production: HELLENIC BROADCASTING
CORPORATION ERT S.A.
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SOS! ŽIVOTINJE U OPASNOSTI/ SOS! ANIMALS IN DANGER/ SOS!
ZOA SE KINDYNO – 2009
Producent/ Production: HELLENIC BROADCASTING CORPORATION
ERT SA., EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU)
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
HRVATSKA CROATIA
MIRIS NEVIDLJIVOG/ THE SCENT OF INVISIBLE – 2008
Producent/ Production: HRT
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NA TRONU VJEČNOG ČUDA/ UPON THE THRONE OF ETERNAL
MIRACLE – 2008
Producent/ Production: HRT
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TAJNA ŠARENE EVOLUCIJE/ THE SECRET OF VARIEGATED
EVOLUTION – 2009
Producent/ Production: HRT
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
INDIJA INDIA
DJEVOJČICA/ THE LITTLE GIRL/ PUTTI – 2008
Producent/Production: ALUSH PRODUCTION
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
R(EVOLUCIJA) / R(EVOLUTION) / R(EVOLUTION) – 2007
Producent/ Production: REVOLUTION FILMS
Kategorija / Category: TV FILM
INDONEZIJA INDONESIA
SLIJEPA SVINJA KOJE ŽELI DA LETI/ BLIND PIG WHO WANTS TO
FLY/ BABI BUTA YANG INGIN TERBANG – 2008
Producent/ Production: BABIBUTAFILM
Kategorija / Category: TV FILM
IRAN IRAN
KOLEGA PLANINAR/ FELLOW MOUNTAINEER/ HAMNAVARD – 2009
Producent/ Production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
BROADCASTING
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŠIMBAR/ SHIMBAR – 2008
Producent/ Production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
BROADCASTING
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
OBLAČNA ŠUMA/ CLOUD FOREST/ JANGALE ABR – 2009
Producent/ Production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
BROADCASTING
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
TETKA MAH MONIR/ AUNT MAH MONIR/ AME MAH MONIR – 2008
Producent/ Production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
BROADCASTING
Kategorija / Category: TV FILM
ITALIJA ITALY
KO ĆE MI VRATITI TE GODINE? – PRIČE O NASILNIŠTVU I
TINEJDŽERSKOM STRAHU -/WHO WILL GIVE ME BACK THOSE YEARS –
STORIES OF BULLYING AND TEENAGE ANGST/ CHI MI RIDARÀ QUAGLI
ANNI? – STORIE DI BULLISMO E DI DISAGIO GIOVANILE – 2009
Producent/Production: MOVIE MOVIE SRL FOR RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ČEŽNJA ZA MIROM – PORTRET DON TONINA BELA/ YEARNING
FOR PEACE – PORTRAIT OF DON TONINO BELLO/ ANELITO DI
PACE – RITRATTO DI DON TONINO BELLO – 2009
Producent/ Production: RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
JEDNO AVGUSTOVSKO JUTRO /ONE MORNING IN AUGUST/UNA
MATTINA D’AGOSTO – 2008
Producent/ Production: RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MEJA – POGRANIČNI RATOVI/ MEJA – BORDER WARS/ MEJA
GUERRE DICONFINE – 2008
Producent/ Production: RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
CVIJEĆE OD SMEĆA/ GARBAGE FLOWERS/ FIORI DELLA
SPAZZATURA – 2009
Producent/ Production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
GLASOVI U TIŠINI /VOICES IN THE SILENCE/ VOCI NEL SILENZIO – 2009
Producent/ Production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KOSA INDIJE/ HAIR INDIA – 2008
Producent/ Production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TEŠKO ISKUŠENJE AKVILE/ THE ORDEAL OF AQUILA/ IL
CALVARIO DELL’AQUILA – 2009
Producent/ Production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
AHMED I POVRATAK ARAPSKOG FENIKSA/ AHMED AND THE
RETURN OF THE ARAB PHOENIX – 2007
Producent/ Production: GIUSEPPE BUCCIARELLI
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
E–KOCKA: OVO JE LOŠE?/ E-CUBO: THIS IS BAD?/ E-CUBE: THIS IS
BAD? – 2009
Producent/ Production: CODESIGN FOR RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
FOTOZVUK – KATRINA, FURIJA TIHOG OKEANA/ PHOTOSOUND
– KATRINA, THE FURY OF THE PACIFIC/ KATRINA, LA FURIA DEL
PACIFICO – 2009
Producent/ Production: ILIYOLI LAB FOR RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
KITOVI NA ISKIJI/ CETACEANS AT ISCHIA/ CETACEI A ISCHIA –
2009
Producent/ Production: RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
NEIZGOVORENE RIJEČI MORA/ THE UNSPOKEN WORDS OF THE
SEA/ LE PAROLE CHE IL MARE NON DICE – 2008
Producent/ Production: RAI EDUCATIONAL
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
HLEB I SLOBODA/ BREAD AND FREEDOM/ PANE E LIBERTÀ –
2008
Producent/ Production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Kategorija / Category: TV FILM
VICEKRALJEVI/ THE VICEROYS/ I VICERÉ – 2008
Producent/ Production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Kategorija / Category: TV FILM
ZABORAVNI/ THE FORGETTER/ LO SMEMORATO DI COLLEGNO
– 2009
Producent/ Production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Kategorija / Category: TV FILM
MOJA DRAGA STARA VJEŠTICE/ DEAR EPIPHANY WITCH/ MIA
CARA BEFANA – 2009
Producent/ Production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Kategorija / Category: TV FILM
IZRAELISRAEL
DUBAK – PALESTINSKI JEVREJ/ DUBAK – A PALESTINIAN JEW/
DUBAK – PALASTINAI YEHUDI – 2008
Producent/ Production: EY PRODUCTIONS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SMRTONOSNA ČAST/ DEADLY HONOUR/ KAVOD KATLANI – 2009
Producent/ Production: LIPIKA PELHAM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ZA FLAMENKO/ POR EL FLAMENCO/ BISHVIL HAFLAMENCO – 2009
Producent/ Production: SHEM SHEMY
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TEGOBAN KAMEN/ THE BURDENSOME STONE/ EVEN HASHTYA – 2008
Producent/ Production: THE ISRAELI TV CHANNEL 1
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
17
BUBA/ THE BEETLE/ HACHIPUSHEET – 2008
Producent/ Production: YISHAI ORIAN
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
IZBJEGLICE/ REFUGEES/ HAPLITIM – 2008
Producent/ Production: ZAFRIR KOCHANOVSKY, MIRI EZRA –
TTV PRODUCTIONS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PLAČNA SUZANA/ WEEPING SUSANNAH/ SUSANNAH
HA’BOCHIYA – 2008/9
Producent/ Production: YIFAT PRESTELNIK FILMS LTD
Kategorija / Category: TV FILM
KINA CHINA
TEŠKI METAL /HEAVY METAL – 2009
Producent/ Production: ZHEJIANG SATELLITE TV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
LITVANIJA/POLJSKA
LITHUANIA/POLAND
JAPAN JAPAN
DRESER BUBA/ THE BUG TRAINER/ VABZDZIU DRESUOTOJAS – 2008
Producent/ Production: ERA FILM & SE-MA-FOR FILM
PRODUCTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
BOJA KOŽE/ COLOR OF SKIN – 2009
Producent/ Production: STREET WITNESS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MAĐARSKA HUNGARY
HRČCI MOGU DA LETE/ HAMSTERS CAN FLY – 2009
Producent/ Production: STREET WITNESS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DRUGA PLANETA/ ANOTHER PLANET /MASIK BOLYGO – 2008
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NIŠTA DRUGO NIJE VAŽNO/ NOTHING ELSE MATTERS – 2009
Producent/ Production: STREET WITNESS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
GOSPODIN SA POHABANIM ŠEŠIROM - KALMAN/GENTLEMAN
WITH A SHABBY HAT - KALMAN / A VASOTT KALAPOS UR –
KITTENBERGER KALMAN – 2008
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
JUŽNA AFRIKA
SOUTH AFRICA
CRNCI NE PLIVAJU/ BLACK PEOPLE DON’T SWIM – 2008
Producent/ Production: LUCILLA BLANKENBERY
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KANADACANADA
AKTIVNOSTI U PRIRODI/ THE OUTDOOR ACTIVITIES – 2009
Producent/ Production: NENA FILM VERITE PRODUCTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MOJ SVIJET - KOROMANDEL /MY WORLD - COROMANDEL/ AZ
EN VILAGOM - KOROMANDEL – 2008
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NEOBIČNE PRIČE - EDUARDO /UNUSUAL STORIES - EDUARDO /
KULONOS TORTENETEK - EDUARDO – 2008
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PALATE U MAĐARSKOJ /PALACES IN HUNGARY/ KASTELYOK
MAGYARORSZAGON – 2008
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NEPODNOŠLJIVA LAKOĆA VOŽNJE KANUOM/ THE UNBEARABLE
LIGHTNESS OF CANOEING– 2009
Producent/ Production: NENA FILM VERITE PRODUCTION
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
PAORSKA BIBLIJA / PEASANT BIBLE/ PARASZTBIBLIA – 2008
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PROFESOR I SLIJEPA DJEVOJKA/ THE PROFESSOR AND THE
BLIND GIRL – 2009
Producent/ Production: CLARENCE STREET FILMS
Kategorija / Category: TV FILM
KO SI TI DA ZNAŠ KO SAM JA!/ WHO ARE YOU TO KNOW WHO I
AM/ MIT TUDJÁTOK TI, KI VAGYOK ÉN! – 2008
Producent/ Production: PYRAMUS AND CO
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TRČI IV TRČI DO EVROPSKOG JAZZ’OO BARA/ RUN EVE RUN TO
THE EUROPEAN JAZZ’OO BAR – 2009
Producent/ Production: REAL LIFE ENTERTAINMENT INC.
Kategorija / Category: TV FILM
KAZAHSTAN KAZAKHSTAN
ZBOGOM GULJSARI/ FAREWELL GULSARY/ ΠРОЩАЙ
ГУЛЬСАРЫ– 2008
Producent/ Production: ARDFILM LTD
Kategorija / Category: TV FILM
18
BILO JEDNOM JEDNO BRDO – BEREMEND GRUDA/ ONCE
THERE WAS A HILL – THE BEREMEND LUMP/ VOLT EGY HEGY – A
BEREMENDI RÖG – 2008
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
MOJA AFRIKA – SERENGETI, NGORONGORO/ MY AFRICA –
SERENGETI, NGORONGORO/ AZ EN AFRIKAM – SERENGETI,
NGORONGORO – 2008
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
SUDAR/ CRASH/ KOCCANAS– 2009
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: TV FILM
NESLANA ŠALA/ PRANK/ TREFA – 2009
Producent/ Production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Kategorija / Category: TV FILM
MAKEDONIJA MACEDONIA
SRCE – VASELJENA/ HEART – UNIVERSE/ SRCE - VSELENA – 2009
Producent/ Production: MACEDONIAN TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
GOSPOD U NAŠIM SRCIMA/ GOD IN OUR HEARTS/ SO GOSPOD
VO SRCETO – 2008
Producent/ Production: TV SONCE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ZID/ THE WALL/ DZID – 2008
Producent/ Production: TV SONCE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MEKSIKO MEXICO
KAFIĆ RAJ / PARADISE CAFÉ/ CAFÉ PARADISO – 2008
Producent/ Production: MEXICAN FILM INSTITUTE
Kategorija / Category: TV FILM
VEZA KUMBIA/ CUMBIA CONNECTION /CUMBIA CALLERA – 2007
Producent/ Production: CUMBIA REGIA FILMS, S.A. DE C.V.
Kategorija / Category: TV FILM
NJEMAČKA GERMANY
CRNO I BIJELO/ BLACK AND WHITE/ GÜNTER WALLRAFF –
SCHWARZ AUF WEISS – 2009
Producent/ Production: CAPTATOR FILM GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DIVLJA RUSIJA - KAKVAZ/ WILD RUSSIA – THE CAUCASUS/
WILDES RUSSLAND – DER KAUKASUS – 2007/9
Producent/ Production: NDR NATURFILM, STUDIO HAMBURG
PRODUKTION GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DIVLJA RUSIJA – URAL/ WILD RUSSIA – THE URALS/ WILDES
RUSSLAND – DER URAL – 2007/9
Producent/ Production: NDR NATURFILM, STUDIO HAMBURG
PRODUKTION GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŠUMA/ THE FOREST/ MYTHOS WALD – 2008
Producent/ Production: NDR NATURFILM, NAUTILUSFILM GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SARAJEVSKI TUNEL /THE SARAJEVO TUNNEL/ DER TUNNEL VON
SARAJEVO – 2009
Producent/ Production: WDR, ENGSTFELD FILM GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SLUČAJ UBISTVA HRANT DINKA /MURDER FILE HRANT DINK/
MORDAKTE HRANT DINK – 2009
Producent/ Production: WDR, FILMPOOL
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ODBROJAVANJE NA RIJECI JANGCE/ COUNTDOWN ON THE
YANGTZE/ CHINAS GRÖßENWAHN AM YANGTZE – 2008
Producent/ Production: WDR,LÄNGENGRAD FILMPRODUKTION
GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TJENANMEN – 20 GODINA NAKON MASAKRA /TIANANMEN
– 20 YEARS AFTER THE MASSACRE / TIANANMEN – 20 JAHRE
NACH DEM MASSAKER – 2008
Producent/ Production: WDR, LAENGENGRAD
FILMPRODUKTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
STVARNI SVIJET PITERA GABRIJELA /THE REAL WORLD OF PETER
GABRIEL – 2009
Producent/ Production: WDR, SCHNITTSTELLE GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŠOU SA MIŠEM – SPECIJAL: TURSKA/ THE SHOW WITH THE
MOUSE SPECIAL: TURKEY/ DIE SENDUNG MIT DER MAUS –
SPEZIAL: TÜRKEI – 2008
Producent/ Production: WDR, TVISION GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MI EVROPLJANI! / WE EUROPEANS! / WIR EUROPAER! – 2008
Producent/ Production: WDR, TAG/TRAUM FILMPRODUKTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
LAŽNI ŠEF KUHINJE/ THE FAKE CHEF/ ES LIEGT UIR AUF DER
ZURGE – 2008
Producent/ Production: NORTH GERMAN TELEVISION
Kategorija / Category: TV FILM
VAN KONTROLE/ OUTTA CONTROL/ IHR KÖNNT EUCH NIEMALS
SICHER SEIN – 2008
Producent/ Production: WDR, COLOGNE FILM GMBH & CO KG
Kategorija / Category: TV FILM
DOBAR DJEČAK/ GOOD BOY/ GUTER JUNGE – 2007
Producent/ Production: WDR, COLONIA MEDIA
Kategorija / Category: TV FILM
SAVRŠENA KLIMA PRVA EPIZODA/ PERFECT CLIMATE EPISODE
1/ PRIMA KLIMA FOLGE 1 – 2008
Producent/ Production: WDR, 99 PRO MEDIA GMBH
Kategorija / Category: TV FILM
PRATEĆI NJIHOVE NIJEME GLASOVE/ TRACKING THEIR SILENT
VOICES/ AUF DER LEISEN SPUR DER SCHNABELWALE – 2009
Producent/ Production: TON UND FILM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
POLJSKA POLAND
KINESKI DRŽAVNI NEPRIJATELJ BR. 1 /CHINA’S PUBLIC ENEMY
NO. 1 / CHINAS STAATSFEINDIN NR. 1 – 2009
Producent/ Production: WDR, A & O BUERO
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ATIJAT, PRVA ŽENA/ ATIJAT, THE FIRST WIFE/ ATIJAT, PIERWSZA
ZONA – 2008
Producent/ Production: TVP SA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
19
VADITE ME ODAVDE/ GET ME OUT OF HERE/ ZABIERZ MNIE
STAD – 2008
Producent/ Production: TVP SA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŽENA NESKLONA AVANTURAMA / WOMAN WITHOUT
ADVENTURE / ZENSHINA NE SKLONNAYA K AVANTURAM – 2009
Producent/ Production: STAR MEDIA
Kategorija / Category: TV FILM
DANI ČASTI/ DAYS OF HONOR / DNI HONORU – 2008
Producent/ Production: TVP SA
Kategorija / Category: TV FILM
VRIJEME ZA SREĆU/ TIME TO BE HAPPY/ VREMYA SCHASTIYA – 2008
Producent/ Production: STAR MEDIA
Kategorija / Category: TV FILM
SVE ĆE BITI DOBRO/ ALL WILL BE WELL/ WSZYSTKO BEDZIE
DODRZE – 2007
Producent/ Production: TVP SA
Kategorija / Category: TV FILM
SAD
USA
PORTUGALIJA PORTUGAL
KAMPANJA INDIJSKOG ORAŠČIĆA/ THE CASHEW CAMPAIGN/ A
CAMPANHA DO CAJU – 2007
Producent/ Production: RTP - RADIOTELEVISÃO DE PORTUGAL
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
RUMUNIJA ROMANIA
APUSENI U BUDUĆNOSTI/ APUSENI IN THE FUTURE/ APUSENI
LA VIITOR– 2009
Producent/ Production: ROMANIAN TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
RUSIJARUSSIA
GODINE U RUCI/ YEARS IN A HAND/ V RUZE LETA – 2006
Producent/ Production: EVGENY ALEKSANDROV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SEDMOOGNJENA STRIJELA/ THE ARROW OF SEVEN FLAMES/
SEMIOGNENNAYA STRELA – 2009
Producent/ Production: EVGENY ALEKSANDROV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
FILIMONTOLOGIJA / FILIMONTHOLOGY/ FILIMONTOLOGIJA –
2008
Producent/ Production: EVGENY ALEKSANDROV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
JEDNO IZ PORODICE/ ONE IN THE FAMILY/ ODNA IZ RODA –
2007
Producent/ Production: EVGENY ALEKSANDROV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ČEČENSKA ZAMKA. NAPAD. /CHECHEN TRAP. ASSAULT/
ЧEЧEНСКИ КАПКАН. ШТУРМ– 2009
Producent/ Production: TELEVISION COMPANY REN TV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DOKTORKA LIZA/ DOCTOR LIZA/ДOKTOP ЛИЗA– 2008
Producent/ Production: TELEVISION COMPANY REN TV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
FABRIKA ZOMBIJA. LAVIRINTI UMA/ A ZOMBIE PLANT. THE
MEANDERS OF MIND/ ФAБРИKA ЗOMБИ. B ЛAБИРИНTAХ
СOЗНAНИЯ– 2009
Producent/ Production: TELEVISION COMPANY REN TV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
20
SIMFONIJA RUKU/ SIMPHONY OF HANDS – 2008
Producent/ Production: SFC BELGRADE & THE CARPENTER
CENTER HARVARD UNIVERSITY CAMBRIDGE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
CRNI DINAMIT/ BLACK DYNAMITE – 2009
Producent/ Production: ARS NOVA ENTERTAINMENT
Kategorija / Category: TV FILM
SINGAPUR SINGAPORE
SUPERMENI MALEGAONA/ SUPERMEN OF MALEGAON– 2008
Producent/ Production: MEDIA CORP PTE LTD, THE ASIAN PITCH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SLOVENIJASLOVENIA
ČAS OPASNOG ŽIVLJENJA/ HOUR OF DANGEROUGS LIVING/
ČAS NEVARNEGA ŽIVLJENJA – 2007
Producent/ Production: RTV SLOVENIJA, JAKA HEMLER
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SRBIJASERBIA
RUČNO RAĐENO/ HANDMADE – 2009
Producent/ Production: ETNOGRAFSKI MUZEJ BG, DRUŠTVO ZA
PROMOCIJU TRADICIONALNE KULTURE “IZVOR”
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŽIVOT MEĐU NEBESKIM KRALJEVIMA/ LIFE AMONG THE
GRIFFON VULTURES – 2007
Producent/ Production: “NIRA F.T.C.” D.O.O.
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PREDSTAVA: IZDAJNIK PROTIV ZLOČINCA/ TRAITOR VS. WAR
CRIMINAL – 2009
Producent/ Production: PRADOK
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MEŠKARKE / THE MESKARKE ORCHESTRA – 2009
Producent/ Production: PRODUKCIJSKA KUĆA “ARBOS”
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KOLUBARSKA BITKA/ THE KOLUBARA BATTLE – 2007
Producent/ Production: PULS TEATAR, LAZAREVAC
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TRIFUN BOMBAŠ/ TRIFUN THE BOMBER – 2008
Producent/ Production: RTS – DOPISNIŠTVO VRANJE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ČEMU SKULPTURA/ SCULPTURE – WHAT FOR? – 2009
Producent/ Production: RTV VOJVODINE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DA BUDE SVETLOST/ LET THERE BE LIGHT – 2008
Producent/ Production: RTV VOJVODINE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PROMOCIJA ZA SABOROVANJE/ A PROMOTION FOR
GATHERING – 2009
Producent/ Production: RTV VOJVODINE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SKELA/ SCOW – 2008
Producent/ Production: RTV VOJVODINE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MILOSRDNI ANĐEO/ MERCIFUL ANGEL – 2008
Producent/ Production: SFC BEOGRAD
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
EPITAF ZA SNOVE/ EPITAPH FOR A DREAM – 2008
Producent/ Production: SHORTCUT STUDIO
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DODIR/ THE CONTACT – 2008
Producent/ Production: RTV VOJVODINE
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
KAPIJA SVJETLOSTI/ THE GATE OF LIGHT – 2008
Producent/ Production: RTV VOJVODINE
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ECOLOGY
MEDITERANE/ MEDITERANE – 2008
Producent/ Production: DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD
Kategorija / Category: TV FILM
U MLINU STRASTI/ IN THE MILLS OF PASSION – 2008
Producent/ Production: TV PRODUKCIJA 021
Kategorija / Category: TV FILM
ŠPANIJA
SPAIN
TURIZAM SEGOVIA: SVE ZA SVE/ SEGOVIA TOURISM:
EVERYTHING FOR ALL/ TURISMO DE SEGOVIA: DE TODO PARA
TODOS – 2008
Producent/ Production: VIDEOON
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SALAMANKA, GRAD ZA UČENJE ŠPANSKOG/ SALAMANCA, THE
CITY TO LEARN SPANISH/ SALAMANCA CIUDAD DEL ESPAÑOL
– 2008
Producent/ Production: VIDEOON
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
PORODIČNI STRIP/ FAMILY STRIP – 2009
Producent/ Production: EDDIE SAETA SA
Kategorija / Category: TV FILM
ŠVAJCARSKA
SWITZERLAND
OD NEKUD DO NIGDJE/ FROM SOMEWHERE TO NOWHERE – 2009
Producent/ Production: IMAGOFILM LUGANO,
SWISSTELEVISIONE RSI LUGANO
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŠVEDSKA SWEDEN
EMIN FILM/ EMMA’S FILM/ EMMAS FILM – 2008
Producent/ Production: DRAMATISKA INSTITUTET
Kategorija / Category: TV FILM
JANA I LIV/ JANNA & LIV – 2008
Producent/ Production: DRAMATISKA INSTITUTET
Kategorija / Category: TV FILM
NEIZJAŠNJAVANJE/ PUSSYFOOTING – 2008
Producent/ Production: DRAMATISKA INSTITUTET
Kategorija / Category: TV FILM
TRELEBORG - TRAVEMUNDE/ TRELLEBORG - TRAVEMUNDE – 2008
Producent/ Production: DRAMATISKA INSTITUTET
Kategorija / Category: TV FILM
TAJLAND THAILAND
STARA BUDALA KOJA JE POMJERILA PLANINE/ THE OLD FOOL
WHO MOVED THE MOUNTAINS – 2008
Producent/ Production: OLD FOOL FILMS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
UK
BJEKSTVO IZ LUANDE/ ESCAPE FROM LUANDA – 2007
Producent/ Production: LEIGH GIBSON
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DAN NAKON MIRA / DAY AFTER PEACE – 2008
Producent/ Production: PEACE ONE DAY
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
UKRAJINA UKRAINE
DOK DJELUJEM/ WHILE I’M ACTING/ ДОКИ Я ДIЮ... – 2009
Producent/ Production: TIMECODE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NA NOGAMA/ ON THE MOVE/ HA НОГАХ – 2009
Producent/ Production: TIMECODE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TIŠINA/ SILENCE/ TИША – 2009
Producent/ Production: TIMECODE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
TAJANSTVENO OSTRVO /MISTERIOUS ISLAND/
TAИНСТВЕННЫЙ OCTPOB – 2008
Producent/ Production: FILM UA, PRONTO FILM
Kategorija / Category: TV FILM
DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
LEKCIJE IZ NOĆI
LESSONS FROM THE NIGHT –
2008
Producent/ production: FEATHER FILMS
Zemlja/Country: AUSTRALIJA/ AUSTRALIA
Trajanje / Duration: 9 MIN
Režiser / Director: ADRIAN FRANCIS
Scenario / Screenplay: ADRIAN FRANCIS
Fotografija /Photography: MARCUS DINEEN
Kratak sadržaj:
Dok se približava suton i radnici izlaze iz grada, Maja, imigrant iz Bugarske, polako se sprema
da otpočne svoj dan. Razmišlja o životu, poslu i WC školjkama dok obavlja uobičajeno
čišćenje noću u tihim, praznim prostorima.
Programme summary:
As dusk approaches and workers stream out of the city, Maia, a Bulgarian immigrant, is
about to begin her day. She reflects on life, work and toilet bowls as she goes about her
nightly cleaning round through silent, empty spaces.
NOVO VRIJEME
A NEW TIME – 2009
Producent/ production: BHRT-BHT 1
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 33 MIN
Režiser / Director: DINNO KASSALO
Scenario / Screenplay: DINNO KASSALO, ETHNOLOGIST KIKO BEGIĆ
Fotografija /Photography: LOLLA KASSALO
Kratak sadržaj:
Tokom dugih zimskih večeri, kada nije bilo televizije, žene su imale običaj da prave jedan
neobičan slatkiš dok čekaju svoje muževe… Novo vrijeme donijelo je nove običaje i
nezaposlenost.
Programme summary:
On long winter nights, at the time when there was no television, women used to make
an unusual desert while waiting for their husbands… New time has brought new
customs and unemployment.
24
AKO OVO GLEDAŠ MAMA
IF YOU ARE WATCHING THIS MUM
– 2008
Producent/ production: DENAMEDA D.O.O. SARAJEVO & U.G.PANGLAS SARAJEVO
& BHRT
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 28 MIN
Režiser / Director: MUSTAFA MUSTAFIĆ, DARIO NOVALIĆ
Scenario / Screenplay: MUSTAFA MUSTAFIĆ, DARIO NOVALIĆ
Fotografija /Photography: MUSTAFA MUSTAFIĆ
Kratak sadržaj:
U dogovoru sa Vladom Italije, 1992. godine, 45 djece iz sirotišta “Ljubica Ivezić” napustilo
je opkoljeno Sarajevo. Cilj je bio da se djeca sklone od rata i da se kasnije vrate kući.
Petnaest godina kasnije, petoro njih priča svoju priču i otkriva da se nikada nisu vratili, da
više ne govore maternji jezik, osjećaju nostalgiju, imaju nove prijatelje i porodice, i novu
domovinu.
Programme summary:
In agreement with the Government of Italy in 1992, 45 children from the “Ljubica Ivezic”
orphanage left the besieged Sarajevo. The idea was to take the children away from the war
and return them home afterwards. Fifteen years later, five of them tell their story and reveal
they never returned, that they no longer speak their mother tongue, feel nostalgic, have
new friends and new families, and a new homeland.
NOSTALGIČNI SATOVI
HOMESICK HOURS – 2009
Producent/ production: FLASH PRODUCTION D.O.O.
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 70 MIN
Režiser / Director: ŠEMSUDIN GEGIĆ
Scenario / Screenplay: ŠEMSUDIN GEGIĆ
Fotografija /Photography: ALMIR ČAUŠEVIĆ
Kratak sadržaj:
Decembra 1992. godine, Libija šalje brod Garnata kojim, iz ratom zahvaćenih zona BIH,
evakuiše više od hiljadu djece. Zahvaljujući dobroti i prijateljstvu libijskog naroda, ova djeca,
sa svojim vaspitačima i nastavnicima, tamo ostaju do 1994. godine. Petnaest godina nakon
što su se vratila u ratom zahvaćenu domovinu, vođa libijske revolucije Muamer el Gadafi
se zainteresovao za sudbinu djece i poželio je da ga posjete. Jedini trag u pronalaženju,
sada već odraslih ljudi, su pisma koja su slali u domovinu i u njima priča o vodenom satu –
prvom poklonu kojeg su dobili dok su kao djeca boravili u kampu Garabuli pored Tripolija.
Nakon višemjesečnog traganja za njima, avionom kojeg je u Sarajevo poslao njihov veliki
libijski prijatelj, pronađenih stotinu preživjelih mladih ljudi ponovo odlaze u Libiju. Među
njima su i tragičari koji, po ratnom povratku, u domovini nisu zatekli žive one kojima su
pisali pisma: roditelje, braću, sestre, drugove, učitelje, kućne ljubimce…
Programme summary:
In December 1992, Libya sends its ship Garnata for the evacuation of thousands of children
from war zones in Bosnia – Herzegovina. Owing to the kindness and friendship of Libyan
people, these children, along with their kindergarten teachers and teachers, stayed in
Libya until 1994. Fifteen years after they had returned in war-stricken country, the leader of
Libyan revolution, Muammar el Qadhafi became interested in their fate and wanted them
to visit him. The only clue for finding these children, now grown-ups, were the letters the
chidren were sending to their homeland and the story of a Water Clock – the first present
they received as children while staying in a camp in Garabula next to Tripoli. After many
months of search, they found hundred young people that survived and they flew to Libya
in a plane sent to Sarajevo by their great Libyan friend. Among them are those who, after
having returned home, have not found those to whom they were writing: their parents,
brothers, sisters, friends, teachers, pets…
25
QUO VADIS 68 PARIS SARAJEVO
QUO VADIS 68 PARIS SARAJEVO
– 2008
Producent/ production: FTV, SARAJEVSKA ZIMA
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 58 MIN
Režiser / Director: JASNA ŠAMIĆ
Scenario / Screenplay: JASNA ŠAMIĆ
Fotografija /Photography: S. VRAŽALICA, DAVID SAMIĆ LIP
Kratak sadržaj:
Film govori o studentskoj pobuni maja 1968. godine u Parizu i Sarajevu (juni 68) i o njihovim
posledicama. Tu su i intervjui sa protagonistima i svedocima događaja.
Programme summary:
This film tells the story of the Paris Student Rebellion in May 1968 and of Sarajevo Student
Rebellion in June 1968 as well as of their consequences. Interviews with participants and
witnesses of the events.
KAMBODŽA
CAMBODIA – 2008
Producent/ production: GORAN TODOROVIĆ
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 33 MIN
Režiser / Director: GORAN TODOROVIĆ
Scenario / Screenplay: GORAN TODOROVIĆ
Fotografija /Photography: GORAN TODOROVIĆ
Kratak sadržaj:
Kolijevka azijske civilizacije, rajske plesačice Apsare, mitski grad Angkor Wat, crveni Khmeri
i polja smrti, rijeka Mekong, drevni običaji… čudesna Kampuchea!
Autor doživljava kulturološki šok u prvom dodiru s Azijom, luta ulicama neodoljivog Phnom
Phena, proučava život na obalama Mekong rijeke – majke svih voda, uči o tajnama kraljeve
palate, ali i o strahotama režima Crvenih Khmera, za par dolara kupuje imitacije Rolex
satova na čuvenoj Ruskoj pijaci, obilazi grad kraljeva Uodong, gatare mu čitaju sudbinu iz
otvorenih karata i proriču kako će mu put uskoro prepriječiti djevojka njegovih snova…
Zaobilazeći minska polja, putuje u unutrašnjost, posmatra idilu seoskog života, prisustvuje
tradicionalnom vjenčanju, moli se zajedno sa Budistima, plovi ogromnim Tonle Sap jezerom,
luta ostacima drevnog Angkor Wata gdje drveće džungle naprosto guta zdanja hramova,
ostaje hipnotisan neobičnim pokretima rajskih plesačica Apsara koje se od davnina koriste
za prepričavanje epskih događaja…
Programme summary:
The cradle of Asian civilization, celestial Apsara dancers, mythical city of Angkor Wat,
Khmers Rouge (“Red Khmers”) and fields of death, Mekong river, ancient customs…
amazing Kampuchea!
The author experiences culture shock in his first contacts with Asia. He wanders the streets
of overwhelming Phnom Phen, studies the life on Mekong river – mother of all rivers,
learns the secrets of King’s palace, but also of the atrocities of Red Khmer regime. For a
couple of dollars he buys Rolex watch imitations on the famed Russian market, visits the
city of Uodong kings and the fortune tellers read him his faith from the cards and foretell
that soon a girl of his dreams would cross his path…
Avoiding minefields, he travels through the countryside, observes the pastoral scenes and
witnesses the traditional wedding. He also prays together with Buddhists, sails on the wast
Tonle Sap Lake, wanders along the remains of the ancient Angkor Wat where jungle trees
swallow the temples. He remains hypnotised by the unusual moves of celestial Apsara
dancers who have been used, since yore, for retelling the epic events…
26
ZAČINJENO SUNCEM I LJUBAVLJU
BLESSED WITH SUN AND LOVE –
2009
Producent/ production: NTV PRODUKCIJA BANJALUKA
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 12 MIN 26 SEC
Režiser / Director: JELENA ĐOKIĆ
Scenario / Screenplay: JELENA ĐOKIĆ
Fotografija /Photography: DRAGAN RADETIĆ
Kratak sadržaj:
U potrazi za kutkom nedirnute prirode pronalazimo idilično mjesto na obodima planine
Ježice, u selu Bastaji u Republici Srpskoj. U praiskonskom skladu života ljudi sa prirodom
dočekuje nas topla domaćinska atmosfera sa mirisom tradicionalnih jela. Sve se ovdje
priprema po decenijama neizmjenjenoj recepturi, zajedno se miješaju krajolik, izvorna
pjesma, običaji, ljubav.
Programme summary:
In search of a patch of unspoilt nature, we find an idyllic spot at the slopes of the mountain
Jezica, in the village Bastaja in Republic of Srpska. We witness the primeval harmony of
men and nature. We are welcomed warmly by our hosts and greeted by the fragrance of
traditional meals. Everything is made according to decades long, unaltered recipe, and the
scenery, folk song, customs and love blend perfectly.
HEDINA
HEDINA – 2009
Producent/ production: RADIOTELEVIZIJA BIH - BHRT
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 25 MIN
Režiser / Director: ZORAN KUBURA
Scenario / Screenplay: ZORAN KUBURA, HARIS KULENOVIĆ
Fotografija /Photography: ZORAN KUBURA
Kratak sadržaj:
Hedina je prva Romkinja diplomirani žurnalista u BIH. Nekoliko godina prije rata, radila
je na RTV Sarajevo kao urednica i voditeljka emisija namjenjenih Romima. Početkom
rata počinje i njena izbjeglička priča koja se ne zaustavlja ni do danas. Od izbjegličkih
smještaja Njemačke do Kanade proganjaju je snovi i nostalgija. Iz tih snova nastaju njene
knjige i pjesme. Jednom godišnje dolazi u svoju mahalu u sarajevsko naselje Gorica i tu se
prepušta slikama iz djetinjstva i mladosti. Tu njena djela dobijaju potpuni smisao i svaki put
sve teže odlazi nazad u svijet. Dok hoda po naselju, priča emotivnu priču o teškom životu
sarajevskih Roma koji su dio njenog života.
Programme summary:
Hedina is the first Roma with the bachelor’s degree in journalism in Bosnia – Herzegovina.
Several years before the war, she worked at RTV Sarajevo as an editor and a host of a
programme for Roma. With the outbreak of war, her refugee story starts and it has not
stopped since. From refugee camps in Germany to Canada, she is haunted by dreams
and nostalgia. Her books and poems sprang from these dreams. Once a year she visits
Gorica, her district in Sarajevo and she surrenders to the memories of her childhood and
adolescence. There her work makes sense and every time it is more and more difficult to
go back to the world. While she is walking around, she is telling the story of hard life of
Sarajevo’s Roma who are part of her life.
27
MOJA JE KUĆA ISPOD MOSTA
PUTUJUĆA
MY HOUSE UNDER THE BRIDGE IS
THE TRAVELLING HOUSE – 2008
Producent/ production: RADIOTELEVIZIJA BIH - BHRT
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 7 MIN
Režiser / Director: RATKO OROZOVIĆ
Scenario / Screenplay: RATKO OROZOVIĆ
Fotografija /Photography: ADIS KRŠO
Kratak sadržaj:
Mustafa Halilović je rođen 1931. godine u Visokom. Kao beskućnik nije mogao dobiti pasoš
u Zagrebu i nastanio se u Bihaću, ispod mosta na Uni. Kaže da živi kao car, ništa ne traži,
nema penziju, nikada nije bolestan, narod mu pomaže… vječiti je optimista.
Programme summary:
Mustafa Halinovic was born in 1931 in Visoko. As a homeless person, he could not obtain
the passport in Zagreb. He settled down in Bihac, under the bridge on Una river. He says
that he lives like a king – he asks for nothing, has no pension; he is never sick and people
help him… he is an incurable optimist.
DOBROVOLJNO UMRO
HE DIED VOLUNTARILY – 2009
Producent/ production: RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: BRANKO LAZIĆ
Scenario / Screenplay: BRANKO LAZIĆ
Fotografija /Photography: SINIŠA JALIĆ
Kratak sadržaj:
Jasenovac je najveći koncentracioni logor u Drugom svjetskom ratu, za istrebljenje ljudi
van Njemačke. Prema procjenama istoričara za 5 godina postojanja logora, na najzvjerskiji
način od strane ustaškog režima NDH, istrebljeno je između 500.000 do 600.000 Srba,
Roma, Jevreja i antifašista, a među njima 10500 djece od kolijevke do 14 godina.
Jula 1942, po završetku ofanzive na Kozari, u ovaj logor dotjerano je 12 236 djece, otete od
roditelja, bez ikakvih uslova za život. Rijetko koje dijete je uspjelo da preživi logor i pobjegne
iz tog pakla. Jedno od njih je i Rade Radivojac. Ovo je njegova priča.
Programme summary:
Jasenovac is the biggest concentration camp in World War II for extermination of people
outside Germany. According to the historians’ estimates, in 5 years of the camp’s existence,
between 500.000 and 600.000 Serbs, Roma, Jews and antifascists were exterminated in the
most brutal way by the Ustasha regime of Independent Republic of Croatia, among which
10500 children - newborns to the fourteen-year-olds.
July 1942, after Kozara offensive ended, 12 236 children were brought here, taken from
their parents and lived under unbearable conditions. Hardly any child has succeeded in
surviving the camp and escaped the hell. One of them was Rade Radivojac. This is his
story.
28
ŠKOLA ŽIVOTA
SCHOOL OF LIFE – 2009
Producent/ production: RTRS
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA - HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 18 MIN 45 SEC
Režiser / Director: IGOR POŽGAJ
Scenario / Screenplay: IGOR POŽGAJ
Fotografija /Photography: VLADIMIR MILAKOVIĆ
Kratak sadržaj:
Priča o školovanju djece povratnika u opustjelo selo na Kupreškoj visoravni. Predrag i Mitar
imaju 6, odnosno 7 godina. Svaki dan do škole putuju 5 kilometara u jednom pravcu,
traktorom. U školi koja je prije rata brojala preko stotinu učenika sada sjedi osam đaka. Ovo
je priča o velikim, malim ljudima.
Programme summary:
This is a story about schooling of children of returnees on Kupreska plateau. Predrag is 6
years old and Mitar is 7 years old. Each day, they go to school that is 5 kilometres away by
tractor. In school where before war there were hundreds of pupils, now there are eight of
them. This is a story of big, small people.
SJEVERNA BAJKA
THE NORTHERN FAIRYTALE –
2009
Producent/ production: DOO FILM
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 39 MIN 3 SEC
Režiser / Director: GORAN BJELANOVIĆ
Scenario / Screenplay: GORAN BJELANOVIĆ
Fotografija /Photography: GORAN BJELANOVIĆ
Kratak sadržaj:
Riječ je o esejističkom predstavljanju prirodnog blaga i kulturnog nasleđa sjeverne Crne
Gore. Autentičan filmski jezik po kojem je autor prepoznatljiv iskorišten je isključivo radi što
upečatljivijeg svjedočenja o prednostima i razvojnim potencijalima Crne Gore.
Programme summary:
This is an essayistic presentation of natural resources and cultural heritage of the north of
Montenegro. An authentic and typical film language of the author was used exclusively
to create an impressive testimony to advantages and development potentials of
Montenegro.
29
CIRCUS DELL’ARTE
VOJO STANIĆ – 2009
Producent/ production: GALERIJA GAYO, GAJO VOJVODIĆ
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 33 MIN
Režiser / Director: MIĆA MILOŠEVIĆ
Scenario / Screenplay: MIĆA MILOŠEVIĆ
Fotografija /Photography: SAVO KOVAČEVIĆ, ZORAN KOVAČEVIĆ
Kratak sadržaj:
U grotesknom ritmu opere bufo, Circus dell’arte je mediteranska fantazija slikarstva i muzike,
imaginacije i kreacije. Čudesno vašarište od slika Voja Stanića. A na vašaru, ono što izgleda
lako često je najteže. Najteže je biti genije, ali njemu je to lako. Circus dell’arte majstora!
Programme summary:
In a grotesque, opera buffa style, Circus dell’arte is a Mediterranean fantasy of painting,
music, imagination and creation. A wonderful fair of paintings by Voja Stanic. And at the
fair, the things that seem the easiest are often the most difficult. The most difficult is to be
a genius, but for him it is so easy. Circul dell’arte of a master.
ŽIVOT OBIČNIH LJUDI POD
NEOBIČNIM OKOLNOSTIMA
LIFE OF ORDINARY PEOPLE
UNDER EXTRAORDINARY
CIRCUMSTANCES – 2009
Producent/ production: INSTITUT ZA MEDIJE CRNE GORE
Zemlja/Country: CRNA GORA/MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 29 MIN 11 SEC
Režiser / Director: DANIJELA ĐOKIĆ
Scenario / Screenplay: DANIJELA ĐOKIĆ
Fotografija /Photography: SVETOZAR ČAĐENOVIĆ,
Kratak sadržaj:
Priča o Marijani Mugoši (rođenoj sa teškim oštećenjem vida, sa 19 godina je potpuno
oslijepila), njenom suprugu Zoranu koji je kao dječak (nakon saobraćajne nesreće, greškom
ljekara) ostao vezan za invalidska kolica i njihovom kumu Goranu, koji je rođen slijep.
Otkrivamo osobe dosledne principima, pune optimizma i životne snage.
Tri životne priče ispričane bez imalo patetike, pokazuju da je riječ o ljudima koji su svoj
hendikep savladali, koji zapravo nemaju problem. Problem je, u stvari u drugima, društvu,
onima koji prema ljudima kao što su Marijana, Zoran i Goran nastupaju sa predrasudama i
nerazumijevanjem.
Programme summary:
This is the story about Marijana Mugoša (born with severe sight impairment and completely
blind at the age of 19), her husband Zoran who as a child (after a car accident and after
doctor’s mistake) stayed tied to a wheelchair and about their best man Goran who was
born blind. We reveal persons of principle, strong will-power and optimism.
Three life stories told without pathos, presenting people who have actually overcome their
disabilities and have no problem whatsoever. Problem is with other people, society full of
prejudice and lack of understaning for people like Marijana, Zoran and Goran.
30
ČUVARI STARIH ZANATA
KEEPERS OF OLD-FASHIONED
TRADES – 2009
Producent/ production: PROJEKTNA KANCELARIJA ZA RAZVOJ LOKALNIH
ZAJEDNICA SKADARSKOG JEZERA
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 18 MIN 52 SEC
Režiser / Director: RELJA ERAKOVIĆ
Scenario / Screenplay: LEJLA ABDIĆ ĐOKOVIĆ, SNEŽANA VUKOTIĆ
Fotografija /Photography: RELJA ERAKOVIĆ
Kratak sadržaj:
Tri stara zanata, pletarstvo, čunarstvo, crepuljarstvo, vjekovima prisutni na Skadarskom
jezeru, polako odumiru, i danas se samo rijetki njima bave. Janko, Božo i Senka su samo
rijetki čuvari.
Programme summary:
Three old handicrafts – wickerwork, punt building, tile making – present for centuries in the
area of Skadar Lake are slowly dying away and nowadays there are hardly a few craftsmen.
Janko, Bozo and Senka are but the rare keepers.
BILJKA CRNE GORE
MONTENEGRIN PLANT – 2008
Producent/ production: TVCG
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 57 MIN 10 SEC
Režiser / Director: PREDRAG BOJOVIĆ
Scenario / Screenplay: PREDRAG BOJOVIĆ
Fotografija /Photography: MIROSLAV POPOVIĆ
Kratak sadržaj:
Poznavaoci i ljubitelji prirode vode nas kroz Crnu Goru i pokazuju njeno florističko
bogatstvo.
Programme summary:
Experts and nature lovers take us through Montenegro and present us its floristic riches.
31
ELMA SA PROKLETIJA
ELMA FROM PROKLETIJE – 2009
Producent/ production: TVCG
Zemlja/Country: CRNA GORA/MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: SAŠA TERZIĆ
Scenario / Screenplay: OLIVERA VUKADINOVIĆ
Kratak sadržaj:
Priča o djevojci koja je sa svojih 18 godina najbolji jahač u kraju. Sa svojim konjem izdržava
porodicu izvlačeći balvane i drva iz šume, prkoseći i Prokletijama i momcima od kojih je
mnogo vještija i spremnija da se suprotstavi ćudima planine.
Programme summary:
This is the story of an 18-year-old girl who is the best rider in the area. With her horse, she
supports her family by dragging logs and trees from the woods, defying both Prokletije
and the boys, being more skilful and prepared to face the whims of the mountain.
ENVEROVA CRNOGORSKA
PREMIJERA
ENVER’S MONTENEGRIN PREMIERE
– 2009
Producent/ production: TVCG – SATELITSKI PROGRAM
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 34 MIN
Režiser / Director: VESNA KALEZIĆ
Fotografija /Photography: SLOBODAN SPAHIĆ
Kratak sadržaj:
Glumac Enver Đokaj odrastao je u Americi, živi u Los Anđelesu, radi u Holivudu. U aktuelnoj
hit seriji – Dollhouse – američke televizije FOX ima jednu od glavnih uloga. Ovog proljeća
prvi put je bio u Crnoj Gori, iz koje je njegov otac Adem prije 40-tak godina otišao preko
okeana za boljim životom. Da krv nije voda, a da fizička udaljenost ne slabi korjene, pokazalo
se i u Enverovom slučaju. Dočekali smo ga na obalama rijeke Cijevne, na podgoričkoj
Nijagari.
Programme summary:
Enver Djokaj, the actor, grew up in America. He lives in L.A. and works in Hollywood. In FOX
TV hit series “Dollhouse” he has one of the leading roles. This spring he visited for the first
time Montenegro which his father Adem left 40 years ago in search of a better life across
the ocean. Blood is thicker than water, and physical distance does not weaken the roots
– this was proved in Enver’s case. We met him at the banks of river Cijevna, on Podgorica’s
Niagara.
32
NA VRHOVIMA PRSTIJU
ON TIPPY TOES – 2007/9
Producent/ production: TVCG
Zemlja/Country: CRNA GORA/MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 20 MIN 30 SEC
Režiser / Director: HUSEIN BATO DUKAJ
Scenario / Screenplay: SANJA GARIĆ
Fotografija /Photography: VESELIN BALANDŽIĆ
Kratak sadržaj:
Dokumentarna serija za djecu u 12 epizoda. Ova serija je posvjećena umjetnosti baleta.
Svaka epizoda ima tri dijela:
Vodič kroz balet – prvi dio je o istoriji i teoriji baleta.
Čas baleta – drugi dio prati čas u Umjetničkoj Školi za Muziku i Balet “Vasa Pavić” u Podgorici
i elemente baletskog programa – različite osnovne korake, vježbanje uz baletsku šipku,
piruete, istezanje, itd.
Baletske priče – treći dio predstavlja djeci radnje dvanaest klasičnih baleta (Labudovo jezero,
Uspavana Ljepotica, Krcko Oraščić, Mali grbavi konj, Pepeljuga, Žizela, Silfida, Bajaderka,
Romeo i Julija, Karmen, Don Kihot, Legenda o Ljubavi).
Programme summary:
Documentary series for children, 12 episodes. This series is dedicated to the art of ballet.
There are three parts in each episode:
The Guide Through Ballet – the first part presents ballet history and theory.
The Ballet’s Class – the second part follows ballet class at the Art School for Music and Ballet
“Vasa Pavić” Podgorica and elements of the ballet programme – different kinds of basic
steps, barre training, pirouettes, stretching etc.
Ballet’s Stories – the third part introduces children to plots of twelve classical ballets (The
Swan Lake, The Sleeping Beauty, the Nutcracker, The Little Humpbacked Horse, Cinderella,
Giselle, La Sylphide, Bajaderka, Romeo and Juliet, Carmen, Don Quixote, The Legend about
Love).
33
12 VIJEKOVA BOKELJSKE
MORNARICE
12 CENTURIES OF BOKA
KOTORSKA’S NAVY – 2008
Producent/ production: TVCG
Zemlja/Country: CRNA GORA/MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 50 MIN 20 SEC
Režiser / Director: TATJANA PIPEROVIĆ
Scenario / Screenplay: TATJANA PIPEROVIĆ
Fotografija /Photography: ZORAN KOSTIĆ, SVETOZAR ČAĐENOVIĆ,
MILOŠ IVANOVIĆ
Kratak sadržaj:
Istorija najstarije institucije u Crnoj Gori. 12 vjekova trajanja ispričani kroz istoriju, tradiciju,
običaje, svjedočanstva.
Programme summary:
The history of the oldest institution in Montenegro. 12 centuries of existence told through
history, tradition, customs, testimonies.
STARI GRAD BAR
THE OLD TOWN OF BAR – 2009
Producent/ production: VIDEO PRODUKCIJA “BUBULJ”
Zemlja/Country: CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration: 29 MIN
Režiser / Director: DEJAN SENIĆ, BRANKO MALJEVIĆ, ALEKSANDRA BOJIĆ
Scenario / Screenplay: ALEKSANDRA BOJIĆ
Fotografija /Photography: DEJAN SENIĆ, BRANKO MALJEVIĆ
Kratak sadržaj:
Film o starom gradu Baru čini priču o nastanku i razvoju, jedinstvenom položaju, izgledu,
nekadašnjem značaju.
Programme summary:
The film about the old town of Bar is a story of its founding and development, unique
position, appearance, former significance.
34
FOKUS ČT24 – VOZ WINTON
FOKUS CT24 – WINTON TRAIN –
2009
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country: ČEŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration: 21 MIN 40 SEC
Režiser / Director: BOHUMIL VOSTAL
Scenario / Screenplay: BOHUMIL VOSTAL
Fotografija /Photography: JAN LINEK
Kratak sadržaj:
“Fokus ČT 24” govori o vozu Winton – jedinstvenom projektu u sjećanje Ser Nikolasu Wintonu i
njegovom spašavanju 669 češke djece od nacista 1939. godine tako što je organizovao vozove od
Praga do Londona. Nekoliko potomaka te djece putuje vagonima iz tog doba a koje vuče parna
lokomotiva. Među njima je sedamdesetosmogodišnji Tomas Grauman, koga prate njegovo dvoje
djece iz Sjedinjenih Američkih Država, a koji se prisjeća putovanja koje mu je spasilo život (nacisti
su ubili njegovu cijelu porodicu). U vozu je i Barbara Winton, kćerka Nikolasa Wintona. Priča o
spašavanju koje se desilo prije 70 godina ima više dimenzija…
Programme summary:
“Fokus CT24” reports on Winton Train – unique project that commemorates Sir Nicolas Winton’s
rescue of 669 Czech children from the Nazis in 1939 by organizing trains from Prague to London.
Several descendants of the children were travelling inside the period carriages pulled by a steam
engine. Among them is 78-year-old Thomas Graumann, accompanied by his two children from
USA, who recalls the journey which saved his life (whole his family was killed by Nazis). On board,
there is also Barbara Winton, a daughter of Nicolas Winton. Story of 70 years old rescue has more
dimensions…
35
PRIČA KATERYNE K.
THE STORY OF KATERYNA K.
ZPOVĔD KATERYNY K. – 2008
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country: ČEŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration: 52 MIN 6 SEC
Režiser / Director: MIROSLAV JANEK
Scenario / Screenplay: MIROSLAV JANEK
Fotografija /Photography: MIROSLAV JANEK
Kratak sadržaj:
Ovo je mlada djevojka koja, zbog svog oštećenog vida, mora stalno da dokazuje da je
dobra majka i odlična pjevačica. Katerina Kolcova – Tlusta pripada onoj grupi ljudi za koje
se može reći da su dramski umjetnici života. Ona živi punim plućima. U životu je imala
mnogo problema. Nije jednostavno živjeti u stranoj zemlji kao slijepa osoba, dokazati
se u muzici i podizati poluslijepu ćerku. Pa ipak, Katarina je puna duha i smijeha: takođe
iznenađuje svojim dubokim poznavanjem jevrejske i ciganske muzike, mudrosti istočnih
kultura kao i temeljnim poznavanjem ruske književnosti.
Programme summary:
This is a young woman who, because of her sight impairment, has to be forever proving
that she is a good mother and an excellent singer. Kateryna Kolcova-Tlusta belongs to that
category of human beings of whom it can be said that they are dramatic artists of life. She
lives to the full in every way. And life has presented her with many problems. It is no simple
matter to live in a foreign country as a blind woman, to be good in the area of music, to
bring up a half-blind daughter. And yet Kateryna is full of humour and laughter; she also
surprises us with her deep knowledge of Jewish and Gypsy music, the wisdom of eastern
cultures as well as mastery of Russian literature.
PROCES “H”
THE “H” TRIAL
PROCES H – 2008
Producent/ production: CZECH TELEVISION, PETR MORÁVEK
Zemlja/Country: ČEŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration: 52 MIN 5 SEC
Režiser / Director: MARTIN VADAS
Scenario / Screenplay: MARTIN VADAS
Fotografija /Photography: ANTONIN WEISSER
Kratak sadržaj:
Milada Horakova (25. decembar 1901 – 27. jun 1950) je bila češki političar i žrtva sudskog
ubistva tokom suđenja komunista 50-tih godina. Osuđena je na smrt za iskonstruisani
slučaj zavjere i veleizdaje i bila je jedina žena koja je pogubljena u tom procesu. Njena
hrabrost je stvorila od nje simbol otpora protiv totalitarnog režima Komunističke partije.
Programme summary:
Milada Horáková (25th December 1901 – 27th June 1950) was a Czech politician, the victim
of a judicial murder during the communist trials of the 1950s. She was sentenced to
death for a construed case of conspiracy and high treason and was the only woman to be
executed in these cases. Her courage has turned her name into the symbol of resistance
against the totalitarian power of the ruling communist party.
36
SIJENKA SVETE KNJIGE
SHADOW OF THE HOLY BOOK
PYHÄN KIRJAN VARJO– 2008
Producent/ production: ART FILMS PRODUCTION AFP LTD,
Zemlja/Country: FINSKA/ FINLAND
Trajanje / Duration: 90 MIN
Režiser / Director: ARTO HALONEN
Scenario / Screenplay: ARTO HALONEN, KEVIN FRAZIER
Fotografija /Photography: HANNU VITIKAINEN, ARTO HALONEN
Kratak sadržaj:
Zašto neke od najvećih međunarodnih kompanija prevode Ruhnamu, apsurdnu
propagandnu knjižicu vlade Turkmenistana na svoje jezike? SIJENKA SVETE KNJIGE pokazuje
nemoralnost međunarodnih kompanija koje posluju sa diktaturom Turkmenistana, zemlje
bogate naftom i gasom, i tako pomažu da se sakrije kršenje ljudskih prava i slobode govora
– a sve u ime profita i korporativne pohlepe.
Programme summary:
Why are some of the world’s biggest international companies translating the Ruhnama,
an absurd government propaganda book from Turkmenistan, into their own languages?
SHADOW OF THE HOLY BOOK exposes the immorality of international companies doing
business with the dictatorship of oil-and-gas-rich Turkmenistan, thus helping to hide its
human rights and free speech abuses – all in the name of profit and corporate greed.
PARIZ MOG IZGNANSTVA
PARIS OF MY EXILES
PARIS DE MES EXILS – 2009
Producent/ production: ACA LTFA
Zemlja/Country: FRANCUSKA/ FRANCE
Trajanje / Duration: 48 MIN
Režiser / Director: RINA SHERMAN
Scenario / Screenplay: RINA SHERMAN
Fotografija /Photography: RINA SHERMAN
Kratak sadržaj:
U vremenskoj mješavini suprotstavljenih i združenih slika i zvukova, filozofskih ideja
i svakodnenog zapažanja, Rina Šerman odmah uspjeva da prikaže specifičnost i
kontradiktornost života u Parizu s početka 21. vijeka. Po prvi put, Rina Šerman skreće svoj
pogled na Pariz, grad u kome je izabrala da se nastani u svom izgnaništvu iz Južne Afrike
1984.godine.
Dok Šerman ide Parizom, praveći oštroumnu ravnotežu između svakodnevnog zapažanja
i prizivanja važnijih stvari našeg vremena, kao što su rasizam i antisemitizam, ono što mi
prirodno dolazi u misli je Žan Ruš – Šerman je bila Rušova štićenica – i njegov nadaleko
poznati film “Hronika jednog ljeta”, koji je radio zajedno sa Edgar Morinom.
Programme summary:
In a timely blend of opposing and associating image and sound, philosophical ideas and
everyday observation, Rina Sherman captures at once the specificity and the contradictions
of Parisian life of the early 21st century. For the first time, Rina Sherman turns her gaze on
Paris, city where she chose to settle in exile from South Africa in 1984.
As Sherman journeys through Paris, drawing on an astute balance of everyday observation
and the evocation of the larger issues of our time, such as racism and anti-semitism, the
obvious reference that comes to my mind is Jean Rouch – Sherman is a Rouch protégée –
and his landmark film “Chronique d’un été” /Chronicle of a Summer/, co-signed with Edgar
Morin.
37
GOSPODIN REKLAMA – MARCEL
BLEUSTEIN–BLANCHET
MR. ADVERTISING – MARCEL
BLEUSTEIN–BLANCHET
LE MONSIEUR DE LA PUB,
MARCEL BLEUSTEIN–BLANCHET –
2009
Producent/ production: ARTLINE FILMS
Zemlja/Country: FRANCUSKA/ FRANCE
Trajanje / Duration: 95 MIN
Režiser / Director: OLIVIER MILLE
Scenario / Screenplay: OLIVIER MILLE
Fotografija /Photography: PIERRE BOURGEOIS
Kratak sadržaj:
Saga o kompaniji koju je pokretala kroz 20. vijek snaga volje i ambicija njenog osnivača.
Rođen 1906. godine u pariskom predgrađu, samouk, Marcel Bleustein-Blanchet je stvorio
Publicis, izumivši trgovinu i tako postao pionir ekonomskog svijeta u kome će reklamiranje
zauzeti centralno i strateško mjesto.
Priča o Publicisu je priča o njenom dobu: dvadesetim, ratu, bejbibum generaciji,
potrošačkom društvu, šezdesetim, internacionalizaciji tržišta…
Programme summary:
The saga of a company that was propelled through the 20th century by the willpower and
the ambition of its founder. Born in 1906 in a Parisian suburb, self-taught, Marcel BleusteinBlanchet created Publicis, inventing a trade and becoming the pioneer of an economic
world in which advertising will take the central and strategic place.
The story of Publicis is the tale of its era: the Twenties, the war, the baby boom, consumer
society, the Sixties, the internationalization of markets…
38
DRUG KAPETAN KEMAL
CAPTAIN KEMAL, A COMRADE
KAPETAN KEMAL, O SINTROFOS –
2008
Producent/ production: HELLENIC BROADCASTING CORPORATION ERT S.A.
Zemlja/Country: GRČKA/ GREECE
Trajanje / Duration: 72 MIN
Režiser / Director: FOTOS LAMPRINOS
Scenario / Screenplay: FOTOS LAMPRINOS
Fotografija /Photography: SIMOS SARKETZIS
Kratak sadržaj:
Portret Mihri Bellija, Turčina rođenog 1915. godine, a koji je nakon Grčko-Turskog rata
(1919-1922) bio predani nacionalista i fanatičan neprijatelj Grka, ali je odlučio, 1947.godine
da ilegalno ode u planine u Traciji da se bori u grčkom građanskom ratu na strani grčkih
komunističkih gerilaca. Danas, sa 92 godine, putuje nazad u Grčku gdje se borio kako bi
posjetio bojna polja i u nadi da će ponovo sresti svoje drugove.
Programme summary:
The portrait of Mihri Belli, a Turk born in 1915, who, after the Greco-Turkish War (1919-1922)
was a devout nationalist and fanatic enemy of the Greeks, but decided, in 1947, to travel
illegally to the mountains in Thrace to fight in the Greek Civil War on the side of the Greek
communist guerillas. Today, at the age of 92, he makes a journey back to Greece where he
fought to visit the battlefields and hopefully meet again with his comrades.
KUPAČI
BATHERS
LOUOMENOI – 2008
Producent/ production: HELLENIC BROADCASTING CORPORATION ERT S.A.
Zemlja/Country: GRČKA/ GREECE
Trajanje / Duration: 46 MIN
Režiser / Director: EVA STEFANI
Scenario / Screenplay: EVA STEFANI
Fotografija /Photography: EVA STEFANI, NIKOS ZOIOPOULOS
Kratak sadržaj:
Film prati ljetnju sezonu u životima penzionisanih Grka i Grkinja koji su redovni posjetioci
brojnih grčkih banja. Život u banjama je usporen i ritam podsjeća na prošla vremena. U ovoj
bezbrižnoj atmosferi ljudi se osjećaju slobodo da rade i govore ono što nikad ne bi radili
i govorili u svojim društvenim krugovima. Osjećaj slobode i lakoće je u vazduhu. Čovjek
može steći utisak da se umjesto među starijim ljudima nalazi među grupom tinejdžera
u ljetnjem kampu. Ova vesela atmosfera često se smjenjuje sa sjećanjima na prošlost ili
smrt.
Programme summary:
The film follows a summer season in the lives of a group of retired Greek men and women
who are regular visitors of various Greek spa towns. Life around Greek spa towns moves
slowly with rhythms that are reminiscent of times past. Within this listless atmosphere
people feel free to do and say things they would never be allowed in their respective
normal social circles. A sense of freedom and lightness is in the air. Instead of being
amongst elderly people, one often gets the feeling of being around a group of teenagers
in a summer camp. This joyful atmosphere often alternates with reflections on the past or
on death.
39
PLAŽA KAMELEONA
CHAMELEON BEACH
KAMÆLEONERNES STRAND – 2008
Producent/ production: HELLENIC BROADCASTING CORPORATION ERT S.A.
Zemlja/Country: GRČKA/ GREECE
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: ADAM SCHMEDES
Scenario / Screenplay: ADAM SCHMEDES, PETER I. LAURIDSEN
Fotografija /Photography: ADAM SCHMEDES, TOBY STRONG, FREJ SCHMEDES
Kratak sadržaj:
Film prati dva kameleona koji pripadaju ugrošenoj populaciji od svega 300 kameleona
koji žive u laguni u Grčkoj. Cilj je da se iskusi život kameleona i da se istraži nikad ranije
snimljeno ponašanje, kao što je plivanje kameleona. Ali život na ovoj prelijepoj grčkoj plaži,
koja sve više privlači turiste, nije bez rizika. Prirodni neprijatelji su zmije, ptice, škorpioni i
klima: niske temperature i razarajuće oluje. Ali prava opasnost je suočavanje sa čovjekom
čiji otpad privlači pacove, četvorotočkaši koji se voze dinama, pa čak i stalni lopovi koji
kradu kameleone.
Programme summary:
The film follows two chameleons of an endangered population of only 300 living by a
lagoon in Greece. The aim is to experience what a chameleon life is and to explore never
before filmed behaviour such as swimming chameleon. But living on this beautiful Greek
beach, which is also a growing tourist destination, is not without risks. Natural enemies
are snakes, birds, scorpions and the climate: low winter temperatures and devastating
sandstorms. But the real danger is the confrontation with man, their waste attracting rats,
the 4x4 wheelers riding the dunes and even regular thieves steeling chameleons.
40
MIRIS NEVIDLJIVOG
THE SCENT OF INVISIBLE –
2008
Producent/ production: HRT
Zemlja/Country: HRVATSKA / CROATIA
Trajanje / Duration: 29 MIN 6 SEC
Režiser / Director: DAMIR ČUĆIĆ
Scenario / Screenplay: DANIELA DRAŠTATA
Fotografija /Photography: MARIO BRITVIĆ
Kratak sadržaj:
“Poslednje čega se sjećam jeste jedna velika zelena livada, nebo koje je pucalo od plavoga
i žuta lopta…”baš tako je taj prizor obilježio čitav život Vojina Perića. Imao je 11 godina
kada je od udarca izgubio vid. Danas svoju sljepoću koristi kao medij za umjetnički izražaj,
a glumačkim nastupima pokušava razbiti društvene predrasude o slijepima i dokazati kako
i oni mogu i ono što se od njih ne očekuje. Vojin je voditelj najstarijeg evropskog pozorišta
za slijepe u Zagrebu, ujedno je aktivni borac za prava slijepih u Hrvatskoj.
Ovaj film otkriva intimni Vojinov svijet, prati ga u svakodnevnom životu, sa svim njegovim
radostima i dilemama, sve začinjeno tipičnim sarajevskim humorom: “Ja sam Vojo i slijep
sam k’o ljubav...”
Programme summary:
“The last thing I remember is a big green meadow, a bright blue sky and a yellow ball…”
this sight has marked the entire life of Vojin Peric. He was 11 when he lost his sight due
to a blow. Today he uses his blindness as an artistic expression, and in his acts he tries to
eliminate social prejudice about the blind and prove that they can do even the things we
do not expect them to. Vojin manages the oldest European theatre for the blind in Zagreb
and at the same time is an active fighter for the rights of the blind in Croatia.
The film reveals inner Vojin’s world, presents his everyday life with all its joys and dilemmas,
all spiced with the typical Sarajevan humour: “My name is Vojo and I am blind like love is
blind…”
NA TRONU VJEČNOG ČUDA
UPON THE THRONE OF ETERNAL
MIRACLE – 2008
Producent/ production: HRT
Zemlja/Country: HRVATSKA / CROATIA
Trajanje / Duration: 46 MIN
Režiser / Director: MLADEN SANTRIĆ
Scenario / Screenplay: MLADEN SANTRIĆ
Fotografija /Photography: MILE TAPAVIČKI, RADOVAN SREDIĆ
Kratak sadržaj:
Dvije smrtne bolesti i nenadani gubitak supruga zadesile su poznatu hrvatsku glumicu
Veroniku Durbešić… Može li ona nakon svih pouka života i smrti još jednom dotaknuti
svjetla pozornice?
Ovaj dokumentarni film ogledalo je njene glumačke i ljudske odiseje, njenog karaktera i
sudbine. Da li je moglo biti drugačije?
Programme summary:
Two terminal illnesses and sudden loss of her husband took Veronika Durbesic, a famous
Croatian actress, by surprise… Could she, after all life and death experiences, once again
be under the limelight?
This documentary is a mirror of her acting and human odyssey, her character and destiny.
Could it have been different?
41
KOLEGA PLANINAR
FELLOW MOUNTAINEER
HAMNAVARD – 2009
Producent/ production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Zemlja/Country: IRAN
Trajanje / Duration: 21 MIN
Režiser / Director: MOHSEN ZIAIE
Scenario / Screenplay: ALI GHADERI
Fotografija /Photography: QADER TAHEZADE
Kratak sadržaj:
Predstavljanje žene planinara u Mahabadu i njenog porodičnog života.
Programme summary:
Introducing a mountaineer woman in Mahabad and her family life.
42
KO ĆE MI VRATITI TE GODINE?
– PRIČE O NASILNIŠTVU I
TINEJDŽERSKOM STRAHU
WHO WILL GIVE ME BACK THOSE
YEARS – STORIES OF BULLYING
AND TEENAGE ANGST
CHI MI RIDARÀ QUAGLI ANNI?
– STORIE DI BULLISMO E DI
DISAGIO GIOVANILE – 2009
Producent/ production: MOVIE MOVIE SRL FOR RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 99 MIN 30 SEC
Režiser / Director: FRANCESCO CONVERSANO & NENE GRIGNAFFINI
Scenario / Screenplay: FRANCESCO CONVERSANO & NENE GRIGNAFFINI
Fotografija /Photography: FRANCESCO CONVERSANO & NENE GRIGNAFFINI
Kratak sadržaj:
Dokumentarac koji obrađuje fenomen koji izaziva društvenu zabrinutost i uzbunu u Italiji:
nasilništvo.
Dvije episode daju glas djeci i tinejdžerima koji pričaju svoje priče kako bi pokušali shvatiti
kako neko postaje “nasilnik”, ali isto tako da bi se otkrila druga strana medalje: šta se dešava u
životu nasilnikove žrtve. Ovo je putovanje u život mladića koji živi u centru za rehabilitaciju,
u kojem on razmišlja o tome kako je postao nasilnik, transformišući svoj unutrašnji strah u
novu svjesnost o sebi i želju da promijeni svoj život.
Isto tako, škola kao glavno mjesto gdje se javlja nasilništvo, a kako opisuju dvoje djece koja
moraju da se nose svakodnevno sa nipodaštanjem sopstvenih ličnosti i sa diskriminacijom
samo zato što su “drugačije” seksualne orjentacije. Na kraju, tragična i dirljiva priča o
tinejdžeru koju priča njegova majka. Mladić koji, kao i mnogi drugi, nije mogao da podnese
zlobu i patnju. Priča o usamljenosti koja je našla jedini izlaz u samoubistvu.
Programme summary:
A documentary enquiry into the phenomenon that is creating social concern and alarm
in Italy: bullying.
Two episodes to give a voice to youngsters and teenagers who tell their stories, to try to
understand how someone becomes a “bully”, but also to discover the other side of the
coin: what happens in the world of a bully’s victim. So here is a journey into the life of a
youth who lives in a rehabilitation center, as he thinks back over the path that led him to
“happen to” become a bully, transforming his inner angst into a new awareness of himself
and into the desire to change his life.
And also, the school as the main place where bullying takes place, as described by two
youngsteers who have to deal with a day-to-day annihilation of their personalities and
discrimination merely because they are sexually “different”; but also the school as a
possibility for redemption. Lastly, the tragic and moving story of a teenager as told by the
voice of his mother. A youth who, like so many others, was unable to bear the malaise and
the suffering, a story of solitude that found no other outlet than suicide.
43
ČEŽNJA ZA MIROM – PORTRET
DON TONINA BELA
YEARNING FOR PEACE –
PORTRAIT OF DON TONINO BELLO
ANELITO DI PACE – RITRATTO
DI DON TONINO BELLO – 2009
Producent/ production: RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 58 MIN
Režiser / Director: SERGIO SPINA
Scenario / Screenplay: SERGIO SPINA
Fotografija /Photography: SERGIO SPINA
Kratak sadržaj:
Mir, milosrđe i ljubav prema društvenoj pravdi: ove vrijednosti su pratile život i apostolstvo
don Tonina Bella koji je bio biskup u regiji Pulja. Portret hrabrog čovjeka koji je uvijek bio
odan svojim uvjerenjima kao hrišćanin, koji je sanjao o Crkvi koja neće predstavljati moć
već će biti u službi krotkih. Don Tonino je bio čudna ikona za mnoge, ali ga je njegov
narod puno volio. Posvetio je svoj život izgnanicima, siromašnima i stradalnicima. Tokom
osamdesetih i devedesetih, bio je u prvoj liniji u borbi protiv svih ratova, boreći se za mir u
svijetu bez ikakvih “ako” i “ali”.
Jedina stvar koja ga je mogla zaustaviti je bio neumoljivi rak od kojeg je umro 20. aprila
1993. godine. Njegova smrt je došla svega četiri mjeseca nakon poslednjeg hrabrog
podviga kojeg je on inspirisao: mirovna misija u Sarajevo, u bivšoj Jugoslaviji koji je bio
uništen ratom.
Programme summary:
Peace, charity and love for social justice: these are the values that accompanied the life
and apostolate of don Tonino Bello, who was the Bishop in the Puglia region. The portrait
of a brave man who was always true to his convictions as a Christian, who dreamt of a
Church that did not represent power but was at the service of the meek. Don Tonino was
an awkward icon for many, but he was dearly beloved by his people. He dedicated all his
life to the outcasts, the poor and the suffering; during the Eighties and Nineties he was in
the front line against all wars, for worldwide peace without any “ifs” and “buts”.
The only thing that could stop him was an unyielding cancer that caused his death on
20th April 1993. His death arrieved just four months after the last courageous feat that he
inspired: a peace mission to Sarajevo, in former Yugoslavia that was devastated by war.
44
JEDNO AVGUSTOVSKO JUTRO
ONE MORNING IN AUGUST
UNA MATTINA D’AGOSTO – 2008
Producent/ production: RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 56 MIN
Režiser / Director: DAVIDE DI STADIO
Scenario / Screenplay: DAVIDE DI STADIO, RAFFAELLA CORTESE
Fotografija /Photography: DAVIDE DI STADIO
Kratak sadržaj:
12. august 1944. godine. U samu zoru, četa SS vojnika je došla do S. Anna di Stazzema –
malog planinskog sela u Alpima Apuane u Toskani. Tri sata kasnije selo je nestalo sa lica
zemlje. Žene, djeca i stari ljudi su pobijeni tokom, kako se čini, zaboravljenog masakra.
U stvari, 560 ljudi je poginulo tokom tog napada. Zahvaljujući intervjuima sa nekoliko
djece koja su preživjela masakr, možemo otputovati u istoriju gdje rana još uvijek zjapi u
našem sjećanju. Više od 60 godina kasnije, konačno je doneta presuda odgovornim. Iako
su optuženi sada stari i imaju oko osamdeset godina, i nikada neće preći prag zatvora, ipak
ostaje simbolična vrijednost i istorijski značaj presude koju je zemlja tako dugo čekala.
Programme summary:
12th August, 1944. At the first light of dawn, a company of SS soldiers reached S. Anna di
Stazzema – a small mountain village located in the Alpi Apuane in Tuscany. Three hours
later, that small village disappeared from the face of the earth. Women, children and the
elderly were exterminated during what is still considered a forgotten massacre. In fact, 560
people died during the attack. Thanks to the interviews granted by the few children who
survived that massacre, we can travel through the history of a wound that is still gaping
in our memory. Over sixty sears later, the sentence of those responsible is at last final.
Although the accused, who are in their eighties and older, will never cross the doorway of
prison, there still remains the symbolic worth and the historical significance of a sentence
that the country has been waiting at length.
45
MEJA – POGRANIČNI RATOVI
MEJA – BORDER WARS
MEJA GUERRE DICONFINE – 2008
Producent/ production: RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 58 MIN
Režiser / Director: GIUSEPPE GIANNOTTI
Scenario / Screenplay: GIUSEPPE GIANNOTTI
Fotografija /Photography: MARCO SCHIAPPA
Kratak sadržaj:
1918. godine, nakon pobjede u Prvom svjetskom ratu, Italija je prisajedinila Friuli, Venecija
Đuliju i Istru (preuzimajući ih od urušenog austrijskog carstva). Ali italijanska vlada koja je
preuzela ove oblasti sama je prolazila kroz transformaciju ka fašističkom režimu koji sam po
sebi nije bio sposoban da prihvati i upravlja manjinama. Stoga su Slovence i Hrvate počeli da
napadaju fašistički odredi, donesene su restriktivne odredbe kao što su zatvaranje svih neitalijanskih škola i prisilna italijanizacija njihovih prezimena. Situacija je postala dramatičnija
kad je izbio Drugi svjetski rat: Jugoslaviju su podijelile zemlje Osovine i postojao je samo
jedan način u Sloveniji koju su okupirale Musolinijeve trupe: denacionalizacija! Glavni grad,
Ljubljana, pretvoren je u koncentracioni logor. Bilo kakav oblik otpora je slabljen sa takvom
okrutnošću i nasiljem koje će se uvijek pamtiti u Italiji kao tipična osobina nacističkih
jedinica. Po prvi put, italijanski dokumentarni film daje maksimum kako bi prikazao masakre
I nasilje gdje Italijani nisu bili žrtve, već krvnici.
Priča ide od masovnih ubistava Foibe do Titovog nasilja prema bivšim okupatorima i istim
Slovencima koji su bili protiv komunističkog hegemonističkog plana; i kasnije do nestanka
italijansko-slovenačke granice 2007. godine. Granica je još uvijek nepremostiva uprkos
tome što je geografski gledano nestala, između dvije etničlke grupe koje još uvijek treba
da priznaju svoja zlodjela.
Programme summary:
In 1918, following its World War I victory, Italy annexed Friuli, Venezia Giulia and Istria
(taking them from the imploded Austrian Empire). But the Italian government taking over
these regions was undergoing its own transformation towards a Fascist regime, which was
by nature incapable of accepting and administering minorities. Subsequently Slovenians
and Croatians began to be struck by Fascist squad attacks and restrictive provisions such
as closing down all the non-Italian schools and the forced Italianization of their family
names. The situation grew more dramatic when World War II broke out: Yugoslavia was
split up by the Axis countries and there was only one password in Slovenia, occupied by
Mussolini’s troops: denationalization! Its capital, Ljubljana, was turned into a concentration
camp. Any form of resistance was weakened with such harshness and violence as to
always be remembered in Italy as a typical characteristic of Nazi units. For the first time, an
Italian documentary does its best to narrate the massacres and violence of which Italians
themselves were not the victims but, on the contrary, the executioners.
A story that unwinds up to the Foibe mass killings, to Tito’s violence against Italian exoccupiers and against the same Slovenians who were against the Communist hegemonic
plan; and later up to the disappearance of the Italian-Slovenian border in 2007. A border
that still remains insurmountable, despite its geographical disappearance, between two
ethnic groups that have yet to confess their respective wrongdoings.
46
CVIJEĆE OD SMEĆA
GARBAGE FLOWERS
FIORI DELLA SPAZZATURA –
2009
Producent/ production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 24 MIN
Režiser / Director: LUCIANA CAPRETTI
Scenario / Screenplay: LUCIANA CAPRETTI
Fotografija /Photography: COSTANTINO CIPOLLA
Kratak sadržaj:
Najveća otvorena deponija u Centralnoj Americi, deponija grada Gvatemale, vrvi od ljudi
svakog dana od jutra do mraka – 4000 ljudi pažljivo preturaju po dnu i traže skriveno blago:
smeće. Oni žive od njega, traže ga, recikliraju, jedu i prodaju. Tu ima muškaraca, žena, starih,
pa čak i djece. Ali 2004. godine, Gradsko Vijeće u saradnji sa Italijom, zabranila im je pristup.
Zahvaljujući međunarodnoj pomoći, djeca su se vratila školi i igri. Dokumentarni flm “Cvijeće
od smeća” priča njihovu priču: ona se čini da ima sretni kraj sve dok ove ljude nije takođe
pogodila svjetska ekonomska kriza. Početkom 2009. godine, prekinuta je međunarodna
pomoć. 1200 djece koja su se vratila u školu možda će morati da se vrate na deponiju.
Programme summary:
The biggest open-air dump in Central America, the landfill of Guatemala City, is populated
every day from dawn until sunset by 4000 people, carefully scrapping the bottom, seeking
hidden treasure: the garbage. They live off it, seeking it, recycling, eating and selling it. They
are men, women, the elderly, even children. But in 2004, the City Council, with the help
of the Italian Cooperation, banned them from the central dump. Thanks to international
aid, the kids went back to school, went back to play. The documentary “Garbage Flowers”
tell their story: it looked like a happy ending story until the global economic downturn
affected these people as well. At the beginning of 2009, international aid has been cut.
1200 children who had begun reattending the school, may have to return to the landfill.
GLASOVI U TIŠINI
VOICES IN THE SILENCE
VOCI NEL SILENZIO – 2009
Producent/ production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 23 MIN 25 SEC
Režiser / Director: LUCIANA CAPRETTI
Scenario / Screenplay: LUCIANA CAPRETTI
Fotografija /Photography: CONSTANTINO CIPOLLA
Kratak sadržaj:
2000 djevojčica i mladih žena prisiljeno je da radi u 600 ilegalnih javnih kuća u Gvatemali.
One dolaze iz cijele Latinske Amerike. Kidnapovane ili prevarene, drže ih zatvorenim
u stražnjim prostorijama klubova gdje ih drogiraju i zlostavljaju. Ovo su podaci UN-a o
trafikingu koji se hrani na kulturi mačizma i prisilnog ćutanja Latinske Amerike stečene
tokom građanskog rata u Gvatemali. Luciana Capretti je otišla ispred RAI International da
oslušne nečute “glasove u tišini” ovih mladih žena.
Programme summary:
2000 girls and young women are forced to work in 600 illegal whorehouses in Guatemala City.
They come from all over Latin America. Kidnapped or conned, they are kept prisoners in the
backrooms of clubs where they are drugged and abused. These are the figures, according
to the UN, of a traffic that feeds itself on the Latin American culture of machismo and the
forced silence learned from the years of civil war in Guatemala. Luciana Capretti went for RAI
International to listen to unheard “voices in the silence” of these young women.
47
KOSA INDIJE
HAIR INDIA – 2008
Producent/ production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: RAFFAELE BRUNETTI, MARCO LEOPARDI
Scenario / Screenplay: MARCO LEOPARDI, RAFFAELE BRUNETTI
Fotografija /Photography: G. MAITAN, M. PASQUINI, M.LEOPARDI
Kratak sadržaj:
Putovanje kose jedne mlade Indijke koju je donirala Hramu kako bi se od nje napravili prelijepi
umetci u Italiji. Ta ista kosa će se onda vratiti u Indiju kako bi zadovoljila hir jedne uspješne
poslovne žene u Bombaju. Priča o kultu ljepote u dobu globalizacije.
Programme summary:
The journey of a young Indian woman’s hair, donated to the Temple to be then converted
into exquisite hair extensions in Italy. The same hair will then return to India to satisfy the
whim of a successful career woman in Bombay. A story of the cult of beauty in the era of
globalisation.
TEŠKO ISKUŠENJE AKVILE
THE ORDEAL OF AQUILA
IL CALVARIO DELL’AQUILA –
2009
Producent/ production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 32 MIN 46 SEC
Režiser / Director: MARCO ALEOTTI
Scenario / Screenplay: BRUNO VESPA
Kratak sadržaj:
Kasni TV program “Porta a Porta” /Vrata u Vrata/ koji se emituje od ponedeljka do četvrtka,
uglavnom se bavi vijestima iz politika i pravosuđa, carine, kao i tračevima. Međunarodno
poznate ličnosti i ličnosti iz zemlje učestvuju u emisiji.
Autor i voditelj programa je novinar Bruno Vespa. Pored standardnog programa, svake
godine, povodom Velikog petka, ova emisija ima specijalno izdanje posvećeno aktuelnim
temama ljudske patnje i teških iskušenja.
Ove godine, usled prirodne katastrofe u Abrucu, program izvještava o dramama i pričama
onih koji su fizički i psihički bili pogođeni ili koji su nastradali u zemljotresu koji je zadesio
njihovu oblast.
Programme summary:
The late TV programme show “Porta a Porta”, on air from Monday through Thursday, deals
mainly with news regarding politics and judical proceedings, customs, and also gossip.
International and national personalities participate and are invited to the programme.
Author and host to the programme is the journalist Bruno Vespa. Besides the standard
programme every year, in occasion of Good Friday, Porta a Porta realizes a “special” dedicated
to current topics on human suffering and ordeal.
This year, due to the calamity in Abruzzo, the programme reported the dramas and stories
of those who were both physically and psychologically afflicted and killed in the earthquake
that hit their region.
48
DUBAK – PALESTINSKI JEVREJ
DUBAK – A PALESTINIAN JEW
DUBAK – PALASTINAI YEHUDI –
2008
Producent/ production: EY PRODUCTIONS
Zemlja/Country: IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration: 60 MIN
Režiser / Director: ELLA ALTERMAN
Scenario / Screenplay: ELLA ALTERMAN
Fotografija /Photography: DANNY BARNEA
Kratak sadržaj:
Autentična priča o agoniji i ljubavi. Ovaj prelijepi dokumentarac prati jednu izuzetnu
osobu čiji je život isprepleten sa zemljom. Dubak je neobična osoba u oblasti Gush Etzion
na Zapadnoj obali. Ova teritorija, koju je Izrael okupirao u ratu 1967. godine, je mjesto
gdje Dubak živi i gdje je stvorio jedinstveni način da opravda svoje prisustvo. On je
ožalošćen otac, nezvanični edukator i srodna duša lokalne arapske zajednice. Zajedno
sa starosjediocem Beduinom, Dubak utvrđuje misiju za pronalaženje i spašavanje osoba
nestalih u pustinji. Pošto je i sam pomalo izgubljena duša, ova vrsta napetog i osamljenog
rada mu omogućava da na kraju stvori ravnotežu između ljudi i zemlje. Film prati emotivno
putovanje kroz mnoge aspekte ovog kompleksnog čovjeka. Čini se da je pronašao ključ za
život koji je ujedno i zajednički a i oslobođen politike. Dubakova filozofija se efikasno može
sažeti njegovim riječima: “Imam zemlju, nemam domovinu. Ja sam Palestinac.”
Programme summary:
An authentic story of anguish and love. This beautiful documentary follows an extraordinary
individual whose life is thoroughly intertwined with the land. Dubak is an exceptional
personality in the Gush Etzion region of the West Bank. This territory, occupied by Israel
since the 1967 war, is where Dubak lives and where he has created a unique way in which
to justify his presence there. He is a bereaved father, an informal educator and a soul mate
to the local Arab population. Together with the native Bedouin, Dubak set up a retrieval
and rescue mission to track missing persons in the desert. As somewhat of a lost soul
himself, this kind of intense and solitary work allows him eventually to create a balance
with the people and the land. The film follows his emotional journey through the many
facets that make up this complex man. He seems to have found the key to a life that is at
once communal and free of politics. Dubak’s philosophy is effectively summed up in his
own words when he says:” I have a land, I don’t have country. I am a Palestinian”.
49
SMRTONOSNA ČAST
DEADLY HONOUR
KAVOD KATLANI – 2009
Producent/ production: LIPIKA PELHAM
Zemlja/Country: IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration: 85 MIN
Režiser / Director: LIPIKA PELHAM
Scenario / Screenplay: LIPIKA PELHAM
Fotografija /Photography: MOHAMMED JARIDI
Kratak sadržaj:
Salma je, osjećajući bespomoćni bijes, svjedok ubijanja devet svojih rođaka u svojim
porodičnim domovina. Ali nikada, ni u svojim najvećim morama, nije mogla da zamisli
da će doći red na nju jednog dana. Priču priča petnaestogodišnja djevojčica Salma, a
zasnovano na priči stvarnog preživjelog ubistava iz časti. “Smrtonosna čast” dokumentuje
višestruka ubistva mladih žena u izraelskom gradu Ramle. Juarish je zabačeno susjedstvo
u Ramli gdje djevojke odrastaju u očekivanju da dođe na njih red da se suoče sa ubicama.
Ovaj strah zapečaćen je kodeksom ćutanja – niko ne priča o ubistvima, niko ne ide na
sud. Ali status kvo se jednog dana mienja kada je pronađeno tijelo ubijene djevojke u
bunaru van upotrebe. Žene iz zajednice izašle su po prvi put i svjedočile na sudu protiv
osumnjičenih ubica.
Programme summary:
Salma has witnessed with powerless anger nine of her cousins being killed in their family
homes. But never in her wildest nightmare did she envisage that her turn would come
one day. Narrated by a 15-year old girl, Salma, based on a real life survivor of honour killing.
“Deadly Honour” documents multiple murders of young women in the Israeli city of Ramle.
Juarish is a dejected neighbourhood in Ramle where girls grow up anticipating their turn
to face the killers. This fear is sealed with a code of silence – no one talks about the murders,
no one goes to court. But the status quo changed one day when the body of a murdered
woman was found in a disused well. Women from the community came out for the first
time and testified in court against the supposed killers.
50
ZA FLAMENKO
POR EL FLAMENCO
BISHVIL HAFLAMENCO – 2009
Producent/ production: SHEM SHEMY
Zemlja/Country: IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: SHEM SHEMY
Scenario / Screenplay: SHEM SHEMY, TOM BARKAY
Fotografija /Photography: GUY ESSEL, YOSI SHEMY
Kratak sadržaj:
Putovanje zaljubljenog izraelskog para u srce flamenko scene u Granadi, u Španiji, postaje
lično putovanje jednog čovjeka u srž sopstvene tuge. Njegov slučajan susret sa Joelom –
izraelskim flamenko gitaristom koji živi u Andaluziji, dovodi do početka zajedničkog putovanja
u srce ciganske flamenko kulture. Njegovo istraživanje flamenko kulture se pretvara u opsesiju,
i on ostavlja za sobom svoju voljenu kao i svoj prethodni život. Putovanje donosi susrete sa
fascinantnim ličnostima narodnog flamenka, a istovremeno nas vodi kroz emocionalnu odiseju
u potrazi za ličnim identitetom. Ljubavna hronika u središtu svijeta flamenka Andaluzije. Film
o strasti i gubitku.
Programme summary:
The journey of a loving Israeli couple into the depths of the flamenco scene in Granada,
Spain, becomes the personal journey of one man to the roots of his own sadness. His
accidental encounter with Yoel – an Israeli flamenco guitarist living in Andalucia, sparks the
beginning of the shared journey into the heart of Gypsy flamenco culture. His exploration
of flamenco culture turns into an obsession, leaving behind his loved one together with his
previous life. The journey leads to encounters with fascinating characters of folk flamenco
while at the same time taking us through an emotional odyssey in search of personal
identity. A chronicle of love in the heart of Andalucia’s world of flamenco. A film about
passion and loss.
51
TEGOBAN KAMEN
THE BURDENSOME STONE
EVEN HASHTYA – 2008
Producent/ production: THE ISRAELI TV CHANNEL 1
Zemlja/Country: IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration: 97 MIN
Režiser / Director: TALI OHAION
Scenario / Screenplay: TALI OHAION
Fotografija /Photography: RONI AHARON
Kratak sadržaj:
Ovdje je sve počelo – i ovdje će sve ponovo početi…
2002.godine, vodena mrlja je otkrivena na Kamenu Temeljcu. Izvori kažu da su muslimanska
sveštena lica tražila da se posavjetuju sa Kabalistima. Obe strane vjeruju da pojava vode
u Kamelju Temeljcu pretskazuje kraj svijeta. Po judejstvu, Kamen Temeljac je povezan sa
Postanjem.
To je mjesto najveće svetinje Hrama.
Po Islamu – to je mjesto gdje se prorok Muhamed uzneo na nebo. Hrišćanstvo pripisuje
koncept “mističnog temeljca” Isusu kao izvoru svih voda svijeta – blagosti – života.
Eksploziv svijeta…
Jevrejsko mistično razumijevanje Kamelja Temeljca kao “sjemena i čakre svijeta” opravdava
povezivanje svih religija sa ovim mjestom jedinstva između Boga i čovjeka – pluralistički
pristup koji čini nemogućnim osvajanje ovog mjesta sredstvima ljudi.
Svaki teološki i istorijski događaj je manifestacija Božije intervencije i služi da donese
spasenje.
U ovoj “igri uloga”, Jevreji predstavljaju Sveštenike cijelog svijeta – “je moj dom će biti hram
svih naroda…”
Programme summary:
This is where it all began – and where it will all begin again…
In 2002 a water stain was discovered on the Foundation Stone. Sources report that Moslem
clerics have asked to consult with Kabbalists. Both sides believe that the rising of water in
the Foundation Stone presages the End of Days. According to Judaism, the Foundation
Stone is connected to the Creation.
It is the location of the Holy of Holies of the Temple.
According to Islam – this is where the Prophet Mohammad ascended to Heaven.
Christianity attributes the concept of “the mystical foundation” to Jesus as the source of the
waters of the world – kindness- life.
The Explosive of the World…
The Jewish mystical conception of the Foundation Stone as the “seed and chacra of the
world” legitimizes the connecting of all the religions to this place of union between God
and man – A pluralistic approach which makes it impossible to conquer this place through
human means.
Every theological and historical event is a manifestation of divine intervention and serves
to bring about the Redemption.
In this “role-play”, the Jews represent the Priests of the entire world – “For my house will be
the house of worship for all nations…”
52
BUBA
THE BEETLE
HACHIPUSHEET – 2008
Producent/ production: YISHAI ORIAN
Zemlja/Country: IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration: 70 MIN
Režiser / Director: YISHAI ORIAN
Scenario / Screenplay: YISHAI ORIAN
Fotografija /Photography: YAIR SAGI
Kratak sadržaj:
Yishai Orian, režiser filma i vlasnik stare Folcfagen bube treba da postane otac. Njegov
automehaničar kaže da automobil neće još dugo trajati, dok mu se žena žali da je auto
nepodoban za bebu. Pokušavajući da sačuva svoj voljeni auto, Yishai kreće na putovanje koje
počinje sa prethodnim vlasnicima bube, zatim odlaskom u Jordan kako bi renovirao svoj stari
auto, a završava se rođenjem njegovog prvog djeteta.
Programme summary:
Yishai Orian, the director of the movie and the owner of an old Volkswagen beetle is about
to become a father. His mechanic says that the car will not last long, while his wife complains
that the car is unsuitable for a baby. Attempting to keep his beloved car, Yishai goes on a
journey that begins with the previous owners of the beetle, continues to Jordan to renovate
the old car, and ends with the birth of his first child.
IZBJEGLICE
REFUGEES
HAPLITIM – 2008
Producent/ production: ZAFRIR KOCHANOVSKY, MIRI EZRA – TTV PRODUCTIONS
Zemlja/Country: IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: SHAI CARMELI-POLAK
Scenario / Screenplay: SHAI CARMELI-POLAK
Fotografija /Photography: KEREN SHAYO
Kratak sadržaj:
Tokom 2007.godine, talas afričkih izbjeglica prešlo je granicu i ušlo u Izrael. Praznih ruku,
nakon što su prepješačili pustinju, prešli su granicu između Egipta i Izraela pod okriljem noći,
ponekad pod kišom egipatskih metaka koji su ubili mnoge. Izraelska vojska je prihvatila
izbjeglice, ali dan kasnije mogli su se vidjeti na ulicama zato što nijedna druga vlast nije
preuzela odgovornost za njih. Jedina pomoć stiže od pojedinaca i bivših izbjeglica koji rade
dan – noć kako bi obezbijedili hranu, odjeću i smještaj za pridošlice.
Film prati izbjeglice tokom jedne godine, dokumentujući traume različitih grupa, a fokusirajući
se na dve lične priče. Jedna je o Adamu, koji je pobjegao iz Darfura i došao u Izrael sam, nakon
što su mu ženu i djecu zadržali Egipćani. Druga priča je Ismailu, koji je takođe iz Darfura, a koji
je prešao granicu zajedno sa svojom ženom Halimom i njihovo četvoro djece.
Programme summary:
During the year 2007, a wave of African refugees crossed the border into Israel.
Empty handed, having traversed the desert on foot, they cross the border between Egypt
and Israel in the depths of night, sometimes under Egyptian fire by which many were killed.
The Israeli military received the refugees but one day later they could be found on the street
because no other authority took responsibility for them. The only help offered was from
individuals and former refugees who worked day and night to find food, clothing and shelter
for the newcomers.
During the course of one year the film follows the refugees, documenting the trauma of the
various groups and focusing on two personal stories: Adam, who fled from Darfur and arrived
in Israel alone, having had his wife and children detained by the Egyptians. Ismail, he is to from
Darfur, who crossed the border together with his wife Halima and their four children.
53
BOJA KOŽE
COLOR OF SKIN – 2009
Producent/ production: STREET WITNESS
Zemlja/Country: JAPAN
Trajanje / Duration: 10 MIN 11 SEC
Režiser / Director: NAOTOMO UMEWAKA
Scenario / Screenplay: NAOTOMO UMEWAKA
Fotografija /Photography: NAOTOMO UMEWAKA
Kratak sadržaj:
Hronike, intervjui, dramatične scene rasizma i predrasuda zasnovane na istinitim životnim
pričama nasumično biranih studenata, vojnika, profesora i drugih pojedinaca u Tokiju
(Japan).
Programme summary:
Chronicles, interviews, dramatic scenes on racism and prejudice based on true life stories
from randomly selected students, soldiers, professors and other individuals in Tokyo,
Japan.
HRČCI MOGU DA LETE
HAMSTERS CAN FLY – 2009
Producent/ production: STREET WITNESS
Zemlja/Country: JAPAN
Trajanje / Duration: 9 MIN 41 SEC
Režiser / Director: NAOTOMO UMEWAKA
Scenario / Screenplay: NAOTOMO UMEWAKA
Fotografija /Photography: MAOTOMO UMEWAKA
Kratak sadržaj:
Dokumentarni film koji prikazuje zabavno putovanje odvažnog mladića koji unosi krišom
hrčka na let iz Tokija za Osaku, za Katar do Bejruta, kao poklon svojoj baki. Uprkos političkoj
nestabilnosti Libana, hrčak je svjedok kako Libanci žive punim plućima.
Programme summary:
A non-fiction piece that records the fun journey of a bold, young man who smuggles his
hamster on a flight from Tokyo to Osaka, to Qatar to Beirut, as a gift for his grandmother.
Despite the political instability in Lebanon, the hamster witnesses how the Lebanese live
their life to the fullest.
54
NIŠTA DRUGO NIJE VAŽNO
NOTHING ELSE MATTERS – 2009
Producent/ production: STREET WITNESS
Zemlja/Country: JAPAN
Trajanje / Duration: 9 MIN 19 SEC
Režiser / Director: NAOTOMO UMEWAKA
Scenario / Screenplay: NAOTOMO UMEWAKA
Fotografija /Photography: NAOTOMO UMEWAKA
Kratak sadržaj:
34-godišnja bivša striptizeta, prostitutka a sada narkoman, govori o svojoj očajnoj potrazi
za brzom zaradom, o životu sa sidom, o nadi i o svom životu.
Programme summary:
A 34-year-old former stripper-turned-prostitute and now a drug addict, talks about her
forlorn quest for fast cash, living with AIDS, hope and the story of her life.
CRNCI NE PLIVAJU
BLACK PEOPLE DON’T SWIM –
2008
Producent/ production: IDOL PICTURES
Zemlja/Country: JUŽNA AFRIKA / SOUTH AFRICA
Trajanje / Duration: 48 MIN
Režiser / Director: LUCILLA BLANKENBERY
Fotografija /Photography: LUCILLA BLANKENBERY
Kratak sadržaj:
Dokumentarac prati život osamnaestogodišnjeg Kwezi Qika. Kwezi je iz mjesta Ocean
View na Zapadnom Rtu. Prije šest godina, nije znao da pliva. 2005. godine bio je šampion
Južne Afrike u surfovanju u kategoriji juniora. Pratimo ga dok pokušava da napravi karijeru
profesionalnog surfera.
Programme summary:
The documentary follows the life of 18-years-old Kwezi Qika. Kwezi is from Ocean View in
the Western Cape. Six years ago, he could not swim. In 2005 he was South Africa’s junior
surfing champion. We follow him as he tries to make a career for himself as a professional
surfer.
55
AKTIVNOSTI U PRIRODI
THE OUTDOOR ACTIVITIES –
2009
Producent/ production: NENA FILM VERITE PRODUCTION
Zemlja/Country: KANADA / CANADA
Trajanje / Duration: 6 MIN 22 MIN
Režiser / Director: NENA TOTH
Scenario / Screenplay: NENA TOTH
Fotografija /Photography: ALEKS GUSEV, PREDRAG STOJKOVIC
Kratak sadržaj:
Avanturisti koji su došli iz naših krajeva da žive i rade u Kanadi otkrili su ovdje svoju novu
ljubav prema vožnji kanuom. Ljepoti kanadskih rijeka i jezera teško je odoljeti. Promotivni
video za organizaciju kanuista WCA iz Kanade, u kojoj je predsjednik naše gore list,
Aleksandar Sale Gusev. Sale uspješno zajedno sa autorom filma vodi priču kroz ceo film.
Programme summary:
The adventurists originating from former Yugoslav republics came to live and work
in Canada where they discovered love of canoeing. It is difficult to resist the beauty of
Canadian rivers and lakes. Promotional video for the canoeists’ organization of WCA in
Canada where Aleksandar Sale Gusev, its president, is of Yugoslav origin. Together with the
author of the film, Sale leads the story through the entire film.
TEŠKI METAL
HEAVY METAL – 2009
Producent/ production: ZHEJIANG SATELLITE TV
Zemlja/Country: KINA / CHINA
Trajanje / Duration: 50 MIN
Režiser / Director: HUAQING JIN
Scenario / Screenplay: HUAQING JIN
Fotografija /Photography: HUAQING JIN
Kratak sadržaj:
Prije više od dvadeset godina, elektronski otpad iz Japana, Sjedinjenih Američkih Država,
Australije i drugih zemalja je dovezen u grad Fengjiang. Oko 50 hiljada radnika imigranata
iz siromašnih krajeva centralne i zapadne Kine čini armiju za uklanjanje otpada. Oni razlažu
i recikliraju skoro 2 miliona tona elektronskog otpada svake godine koristeći primitivne
metode. Film govori o preživljavanju porodica radnika Zhanga i Qiu-xia i njihovom
jadikovanju i uzdasima. Rade naporno kako bi obezbijedili novac za svoje snove, ali žive
praćeni bolešću, pa čak i smrću.
Programme summary:
More than twenty years ago, the electronic waste from Japan, USA, Australia and other
countries was transported to a town called Fengjiang. Around 50 thousand migrant
workers from poverty-stricken parts of mid-west China formed an dismantling army. They
decompose and recycle nearly 2 million tons of e-waste each year with the most primitive
methods. The film telling the family of workers Zhang and Qiu-xia’s story to survival, hearing
their moans and sighs. They work hard to purchase their dreams, but living accompanied
with disease, even death.
56
DRESER BUBA
THE BUG TRAINER
VABZDZIU DRESUOTOJAS – 2008
Producent/ production: ERA FILM & SE-MA-FOR FILM PRODUCTION
Zemlja/Country: LITVANIJA / LITHUANIA
Trajanje / Duration: 53 MIN
Režiser / Director: DONATAS ULVYDAS, LINAS AUGUTIS,
MAREK SKROBECKI, RASA MISKINYTE
Scenario / Screenplay: LINAS AUGUTIS, DONATAS ULVYDAS, JONAS BANYS
Fotografija /Photography: RAMUNAS GRECIUS, MIKOLAJ JAROSZEWICZ
Kratak sadržaj:
Ladislas Starewitch (1882 – 1965), evropski Dizni, pionir lutkarske animacije je jedan od
zaboravljenih filmskih genija. Zvali su ga istinskim Čarobnjakom i Alhemičarom animacije.
Njegova čarolija rođena je u Litvaniji. Stekao je slavu u Rusiji, a postigao je svoj maksimum
u Francuskoj. Jedinstveni metod animacije, nikad otkriven drugima – ko je bio on?
Ovaj film predstavlja pokušaj da se “dešifruje” Starewitch korištenjem sredstava njegovog
umjetničkog načina razmišljanja, i povezivanjem biografskih činjenica, memoara, stvarnih
informacija i filmova samog Starewitcha kojeg je vodila ljubav prema lutkama.
Programme summary:
Ladislas Starewitch (1882-1965), European Disney, a pioneer of puppet animation is one
of the most forgotten film geniuses. He was named as a true Wizard and an Alchemist of
animation, whose wizardry was born in Lithuania; he got his fame in Russia and flourished
in his full power in France. Unique methods of animation, never disclosed to others – who
was he?
This film is an effort to “decode” Starewitch by using the means of his own artistic thinking,
and tiding together the biographical facts, memoirs, factual information, films made by
Starewitch himself driven by the love story of puppets.
57
DRUGA PLANETA
ANOTHER PLANET
MASIK BOLYGO – 2008
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 54 MIN
Režiser / Director: FERENC MOLDOVANYI
Scenario / Screenplay: FERENC MOLDOVANYI
Fotografija /Photography: TIBOR MATHE
Kratak sadržaj:
Najnoviji dokumentarni film Ferenca Moldovanyia istovremeno hipnotiše ljepotom i
ozbiljno uznemirava. Sniman dvije godine u četiri zemlje na četiri kontinenta – Ekvador
(Južna Amerika), Meksiko (Sjeverna Amerika), Demokratska Republika Kongo (Afrika)
i Kambodža (Azija) – Druga Planeta se odvija poput bioskopske simfonijske pjesme u
tradiciji Koyaanisquatsija, prikazajući nejednaku distribuciju bogatstva širom svijeta kao
glavnu humanitarnu krizu. Uokvireno pastoralnim scenama u kojima Tarahumara šaman
saopštava san o raju na zemlji, film se brzo i nevezano kreće između života sedmoro djece
neraskidivo povezane svojim šokantnim i tragičnim iskustvima svakodnevne eksploatacije
i zlostavljanja. Upoznajemo usamljene, besciljne derane, koji jedva zarađuju za život na
ulicama. Vidimo djecu radnike kako teško rade u ciglanama, na deponijama i u javnim
kućama, a koje tuku kada posao opadne. A možda najbolnije od svega, upoznajemo djecu
vojnike Konga koja su pretvorena u mašine za ubijanje. Kroz ovo putovanje, Moldovanyijevo
nepokolebljivo viđenje nas podsjeća na vječnu koegzistenciju ljepote i užasa u svijetu.
Obelježeno upečatljivim snimcima Tibor Mathea kao i eteričnom muzikom Tibor Szemsöa,
Druga Planeta prelazi kulturne granice kako bi stvorila tumačenje ljudskog stanja koje je
kako prokleto tako i otvoreno.
Programme summary:
Ferenc Moldovanyi’s latest documentary is at once hypnotically beautiful and acutely
distrurbing. Shot over a two-year period in four countries on four continents – Ecuador
(South America), Mexico (North America), Democratic Republic of Congo (Africa) and
Cambodia (Asia) – Another Planet unfolds as a cinematic tone poem in the tradition
of Koyaanisquatsi, exposing the unequal distribution of wealth around the world as a
major humanitarian crisis. Framed by pastoral sequences in which a Tarahumara shaman
imparts a dream of paradise on earth, the film moves quickly and seamlessly between
the lives of seven children inextricably linked by their shocking and tragic experiences of
daily exploitation and abuse. We meet lonely, aimless urchins, barely eking out a living on
the streets. We see child laborers toiling in brick factories, garbage dumps, and brothels,
only to be beaten when business is down. And perhaps most harrowing of all, we get to
know the child soldiers of Congo as they are turned into killing machines. Throughout this
journey, Moldovanyi’s unwavering vision reminds us of the eternal coexistence of beauty
and horror all over the world. Informed by the haunting cinematography of Tibor Mathé as
well as Tibor Szemsö’s ethereal soundtrack, Another Planet crosses cultural boundaries to
forge a commentary on the human condition as damning as it is open-ended.
58
GOSPODIN SA POHABANIM
ŠEŠIROM - KALMAN
GENTLEMAN WITH A SHABBY HAT
- KALMAN
A VASOTT KALAPOS UR –
KITTENBERGER KALMAN – 2008
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: JOZSEF SAFRANY
Scenario / Screenplay: JOZSEF SAFRANY
Fotografija /Photography: JOZSEF SAFRANY
Kratak sadržaj:
Kalman Kittenberger je bio jedan od najboljih mađarskih lovaca s početka 20. vijeka. Od
ranog djetinjstva je namjerno pripreman za zoološko istraživanje za Mađarski Nacionalni
Muzej u Africi. Od 1902. godine, on je bio nastavnik u Transilvaniji, i tamo je lovio kada se
pridružio lovačkoj ekspediciji zemljoposjednika sa juga zemlje, kako bi otišao sa njim u
Afriku. On je vrijedno slao kući sakupljeni materijal, savlađujući pletoru, nesreće, napad
lava, a najviše nedostatak novca. On je sam snosio troškove rada za muzej koji ga je poslao
da skuplja materijal, čak je plaćao i poštarinu za slanje trofeja jer muzej nije imao novca.
On je uskoro stekao priznanje naučnika u zemlji i inostrantvu zbog svojih aktivnosti.
Materijali koje je slao kući čine osnovu afričke kolekcije Mađarskog Nacionalnog Muzeja,
a neki su našli put do mnogih njemačkih i austrijskih muzeja, pa čak i do Britanskog
Muzeja. Skupljao je u njemačkoj Istočnoj Africi, Keniji, Ugandi i belgijskom Kongu.
Programme summary:
Kalman Kittenberger was one of the best known Hungarian hunters in the early 20th
century. From early childhood he was deliberately preparing for zoological research for
the Hungarian National Museum in Africa. From 1902 onwards, he was a schoolmaster
in Transylvania and was hunting there when he joined the expedition of a hunting
landowner from the southern part of the country so he could go with him to Africa. He
was diligently sending home his collected materials, overcoming a plethora of illnesses,
accidents, a lion’s attack and mostly the shortage of money. He himself covered the
cost of working for the museum that had sent him out to collect materials and he
even covered the postage cost of trophies because the museum had no money. He
soon deserved the appreciation of domestic and international scientific world by his
activities and his materials sent home constituted the basis of the African collection of
the Hungarian National Museum, but some of his materials found their way to various
German and Austrian museums and even to the British Museum. He was collecting in
German East Africa, Kenya, Uganda and in the Belgian Congo.
59
MOJ SVIJET - KOROMANDEL
MY WORLD - COROMANDEL
AZ EN VILAGOM - KOROMANDEL –
2008
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 16 MIN
Režiser / Director: JOZSEF SAFRANY
Scenario / Screenplay: JOZSEF SAFRANY
Fotografija /Photography: JOZSEF SAFRANY
Kratak sadržaj:
Koromandel obala je istočna obala indijskog potkontinenta. Ono objedinjuje veliki broj
karakteristika cijele zemlje. Na sjevernom kraju, blizu metropole Kalkuta, posjetioce privlači
skulptura Hrama Sunca Konarak, a koja se danas smatra pornografskom. Malo dalje na jug
se nalazi sveti Hindu grad Puri. U turističkim brošurama njegova morska obala se naziva
“javnim zahodom”. Posjetilac nije u potrazi za tragovima svoje kulture u ovoj oblasti, već
želi da se upozna sa egzotičnim. Privlačnost centralne Koromandel obale je grupa hramova
Mahabalipuram koji se fokusiraju na Krishnu; tu su neke građevine koje su se pojavile nakon
cunamija 2005. godine. Nakon dugog putovanja vozom, stiže se na južni vrh potkontinenta
Rt Komorin. Cunami je naneo najviše štete ovdje. Preživjeli se mole za žrtve, ali su odmah
krenuli sa rekonstrukcijom.
Programme summary:
The Coromandel Coast is the eastern coastline of the Indian subcontinent. It includes a great
deal of what characterises the entire country. At the northern end, near the metropolis of
Calcutta, visitors are attracted by the sculpture of the Sun Temple of Konarak today considered
pornographic; a little further south there is the holy Hindu city of Puri. Its sea coast is called
“public latrine” by travel books. The visitor is not in quest of traces of his or her own culture
in these regions but would rather get acquainted with what is exotic. The attraction of the
middle of the Coromandel Coast is the temple ensemble of Mahabalipuram focusing on
Krishna; there are some structures that surfaced as a result of the destruction of the tsunami
of 2005. After a long train journey one reaches the southern tip of the subcontinent, Cape
Comorin. The tsunami was most devastating here. The survivors pray for the victims but
immediately set themselves to reconstruction.
60
NEOBIČNE PRIČE - EDUARDO
UNUSUAL STORIES - EDUARDO
KULONOS TORTENETEK - EDUARDO
– 2008
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 50 MIN
Režiser / Director: ANDRAS KEPES
Scenario / Screenplay: ANDRAS KEPES
Fotografija /Photography: LASZLO REICH
Kratak sadržaj:
Eduardo Rózsa Flores je novinar koji je postao vojnik. Rođen je u Boliviji, od oca Mađara i
majke Španjolke. Došao je kao BBC reporter za špansko govorno područje u jugoslovenskom
ratu; onda je odlučio da se pridruži Hrvatima kao dobrovoljac. András Kepes je posjetio
ratnu zonu po prvi put sa Eduardom dok su borbe još trajale 1997. godine. Sada smo htjeli
da otkrijemo da li može biti mira nakon rata.
Programme summary:
Eduardo Rózsa Flores is a journalist who became a soldier. He was born in Bolivia of a
Hungarian father and Spanish mother. He arrived to the South Slav war as the Spanishlanguage correspondent of the BBC; then he decided to join the Croatian side as a volunteer
fighter. András Kepes visited the war zone with Eduardo for the first time while the fighting
was in progress in 1997. Now we wanted to find out if peace could exist after the war.
61
PALATE U MAĐARSKOJ
PALACES IN HUNGARY
KASTELYOK MAGYARORSZAGON –
2008
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 50 MIN
Režiser / Director: PETER GABOR, KOMLOS ANDRAS, ANDREA MIKULA
Scenario / Screenplay: EDINA CSIZMAR
Fotografija /Photography: CSABA ANCSICS, GABOR BOLEGA, TAMAS
NEMESCSOI, SANDOR HADA, JOZSEF HALLA
Kratak sadržaj:
Atmosfera istorijske prošlosti, baronskog komfora, starih priča i tajni čine ovo putovanje kroz
vrijeme još uzbudljivijim kada posjećujemo palate. U Mađarskoj, osamljene palate u zemlji,
koje su više – manje imale utvrđenja, su počele da se grade tek u 17. vijeku. Većina palata je
sagrađeno nakon potpunog izbacivanja Turaka, u periodu Rokoko stila u 19. vijeku. Na teritoriji
Mađarske je nekada bilo 4500 palata i vlastelinskih dvorova, od kojih je mnogo uništeno u
istorijskim vihorima, ali vjekovima stari zidovi oko 3500 zdanja je još uvijek netaknuto. Sada
je više od pedeset starih palata i vlastelinskih dvorova pretvoreno u hotele čiji gosti mogu
istovremeno da uživaju u atmosferi istorijske prošlosti, luksuzu i ugađanju i tijelu i duši svime
što moderno doba pruža. Program predstavlja neke od mađarskih palata.
Programme summary:
The atmosphere of historical past, baronial comfort, old stories and secrets make a time journey
even more exciting when we visit palaces. In Hungary, solitary palaces in the country, more or
less supplied with defence works were started to be built only in the 17th century. Most of the
palaces were built after the total expulsion of the Turks, in the period of the Rococo style in the
19th century. On the territory of Hungary there used to be 4500 palaces and manor houses, a
lot of which was destroyed by the storms of history, but the century-old walls of about 3500
buildings are still intact. Nowadays, more than fifty of the old palaces and manour houses
have become hotels the guests of which can simultaneously enjoy the atmosphere of the
historical past, luxury and all the pampering of body and soul our modern age can offer. The
programme presents some of the Hungarian palaces.
62
PAORSKA BIBLIJA
PEASANT BIBLE
PARASZTBIBLIA – 2008
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 26 MIN
Režiser / Director: EDIT SZENDI
Scenario / Screenplay: EDIT SZENDI
Fotografija /Photography: LASZLO REICH, ANDRAS SZOBRASZ
Kratak sadržaj:
Zašto žene nemaju bradu i zašto žene spremaju krevet? U godini Biblije, Mađarska
Televizija je napravila jedinstveni animirani program na osnovu Paorske Biblije, jedne od
najpopularnijih kolekcija svih vremena. Animirane priče komentarišu etnografi Ilona Nagy
i Annamária Lammel.
Lammel – Nagy duet autora skupljao je priče paora u knjigu više od petnaest godina
posjećujući mađarska govorna područja od Burgenlanda do Transilvanije.
Programme summary:
Why don’t women have a beard and why women make the bed? In the year of the Bible,
the Hungarian Television has made a unique animation programme from the Peasant Bible,
one of the most popular collections of all times. The animated stories are commented on
by ethnographers Ilona Nagy and Annamária Lammel.
The Lammel-Nagy duet of authors has collected the stories of the volume from peasants
for more than fifteen years visiting the Hungarian – speaking regions from Burgenland to
Transylvania.
KO SI TI DA ZNAŠ KO SAM JA!
WHO ARE YOU TO KNOW WHO I AM
MIT TUDJÁTOK TI, KI VAGYOK
ÉN! – 2008
Producent/ production: PYRAMUS AND CO
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 71 MIN
Režiser / Director: GYÖRGY PÁLOS
Scenario / Screenplay: GYÖRGY PÁLOS
Fotografija /Photography: GYÖRGY PÁLOS
Kratak sadržaj:
Filmska ekipa provela je 7 godina u jedinstvenoj instituciji – kompleksu u Centralnoj Istočnoj
Evropi među mađarskim narkomanima. Publika postaje dio terapije i ovdje ima priliku da doživi
drugo “vremensko iskustvo”. Ali da li je ovaj prostor toliko drugačiji i da li su njegovi akteri toliko
drugačiji? Ovaj dokumentarni film, nagrađen za najbolju režiju na Mađarskom Filmfestivalu
2009– pokazuje da su pitanja koja postavljaju pred kamerama narkomani rekonvalescenti
iznenađujuće prirodnog ponašanja, a koja su veoma uzbudljiva i bitna za ljude slične njima kao
i za sve one koji su na pravom putu a koji se kolebaju tokom procesa traganja za sobom.
Programme summary:
The film crew spent 7 years at a unique institution-complex in Central East Europe among
Hungarian drug addicts. The audience may become part of the therapy and has here the
possibility to access another “time-experience”. But is this space and are its actors so much
different? This documentary – winning the Best Documentary director’s Award at 2009
Hungarian Filmfestival – shows that questions raised by the surprisingly naturally behaving
recovering addicts in front of the camera are very exciting and relevant to their peers and all
those people who are equally on track wobbling in the process of searching for themselves.
63
SRCE – VASELJENA
HEART – UNIVERSE
SRCE - VSELENA – 2009
Producent/ production: MACEDONIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAKEDONIJA / MACEDONIA
Trajanje / Duration: 22 MIN 27 SEC
Režiser / Director: TANJA BITOLJANU
Scenario / Screenplay: TANJA BITOLJANU
Fotografija /Photography: SLADZAN MILOSEVSKI
Kratak sadržaj:
Majka Tereza – katolička časna sestra, nacionalni heroj Indije, počasni gost lidera evropskih i
azijskih zemalja, dobitnik Nobelove nagrade. Ikona pobožnog svijeta koji pati. Časna sestra
koja je sve do poslednjeg daha olakšavala patnju ljudi kako bi mogli da zaborave okrutnost
svijeta. Njen moto je bio: “Klanjam se životu”.
Skopljani su ponosni što je njihov grad mjesto u kojem je ona počela svoje misionarsko
putovanje među ljudima, bez obzira na njihovu religiju ili nacionalnost. Spomen dom u
njenu čast je sagrađen na mjestu gdje je nekada stajala katolička crkva. Tokom posjete
svom rodnom gradu, ona je jednom rekla “Da sav ovaj beton nije ovdje, mogla bih pronaći
kamen iz moje ulice. Bog me doveo u moje rodno mjesto… moje Skoplje, moja mladost…
Vratila sam se… Naravno, ja sam iz Skoplja.
Programme summary:
Mother Teresa – a Catholic nun, a national hero of India, an honoured guest to the leaders
of European and Asian countries, a Nobel prize laureate. An icon of the suffering devout
world. A nun who, until her last dying breath, eased the sufferings of people so they can
forget the cruelty of the world. “I bow to life” – that was her motto.
The people of Skoplje are proud that their city is the place where she began her missionary
journey among people, regardless of religion or nationality. A memorial home for her was
built in the place where a Catholic church once stod. During a visit to her hometown, she
once said: “If all this concrete wasn’t here now, I might find a stone from my street. God has
brought me to the place of my birth… My Skoplje, my youth…I’m back…of course, I’m
from Skoplje”.
64
GOSPOD U NAŠIM SRCIMA
GOD IN OUR HEARTS
SO GOSPOD VO SRCETO – 2008
Producent/ production: TV SONCE
Zemlja/Country: MAKEDONIJA / MACEDONIA
Trajanje / Duration: 19 MIN
Režiser / Director: TIHOMIR STOJANOVSKI
Scenario / Screenplay: TIHOMIR STOJANOVSKI
Fotografija /Photography: IGOR STOJANOVSKI
Kratak sadržaj:
Poželjeli smo dobrodošlicu Makedoncima iz Bugarske i Albanije na našu Dionisijevu
svektovinu pjesmom i plesom, poezijom i ljubavlju. Nije bilo ni mržnje ni nasilja, prešli su
zid uz pomoć snage umjetnosti. Stigli su u ime Boga… Dionisijeva proslava, obnovljene
makedonske svečanosti. Dionis, simbol pobjede života nad smrću. Rođen istog dana kao
i Isus, od smrtne majke Semele i boga Zevsa. Razapet na hrastovom krstu, vaskrsao trećeg
dana. Pretvarao je vodu u vino, oživljavao mrtve, liječio bolesne. Sličnost sa Isusom Hristom
je jasno vidljiva. Simbol nenasilja, slavljenja života kroz pjesme i ples, pozorište, hleb i vino.
M-A-K-E-D-O-N-I-Z-A-M! Nova religija za humaniji svijet.
Programme summary:
We have welcomed Macedonians from Bulgaria and Albania to our Dyonisis celebration
with songs and dances, poetry and love. There was neither hatred no terror, they passed over
the wall with the force of art. They arrived in God’s name… Dyonisis celebration, renewed
Macedonian festivities. Dyonis, the symbol of life over death. Born in the same day as Jesus
Christ of mortal woman Semela and Zeus. Crucified on an oak cross, resurrected on the
third day. He used to turn water into wine, resurrected dead, healed ill. Similarity with Jesus
Christ is completely visible. A symbol of non-violence, celebration of life through songs
and dances, a theatre, bread and wine. M-A-C-E-D-O-N-I-S-M. A new religion for more of
a human world...
ZID
THE WALL
DZID – 2008
Producent/ production: TV SONCE
Zemlja/Country: MAKEDONIJA / MACEDONIA
Trajanje / Duration: 23 MIN 55 SEC
Režiser / Director: TIHOMIR STOJANOVSKI
Scenario / Screenplay: TIHOMIR STOJANOVSKI
Fotografija /Photography: DEJAN PETKOVSKI
Kratak sadržaj:
Priča o poslednjem zidu, ili jednom od poslednjih u pirinskom kraju danas Republike
Bugarske. Makedonski narod po prvi put gleda pozorište na makedonskom jeziku. Ova
priča govori o tome da nema više zidova na Balkanu.
Programme summary:
This is the story of the last wall, or of one of the last in Pirin area of the Republic of Bulgaria.
Macedonians watch for the first time theatre play in Macedonian language. This story
shows that there are no more walls in the Balkans.
65
CRNO I BIJELO
BLACK AND WHITE
GÜNTER WALLRAFF – SCHWARZ
AUF WEISS – 2009
Producent/ production: CAPTATOR FILM GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 80 MIN
Režiser / Director: PAGONIS PAGONAKIS, SUSANNE JÄGER
Scenario / Screenplay: GÜNTER WALLRAFF
Fotografija /Photography: FREDERIK WALKER, RALPH MENDLE
Kratak sadržaj:
Njemački novinar istražitelj mijenja svoj identitet u njemačkog građanina crnca kako bi
istražio ksenofobiju i rasizam u modernom njemačkom društvu.
Programme summary:
A German investigative journalist changes his identity into a black German citizen to
explore xenophobia and racism in modern German society.
DIVLJA RUSIJA - KAKVAZ
WILD RUSSIA – THE CAUCASUS
WILDES RUSSLAND – DER
KAUKASUS – 2007/9
Producent/ production: NDR NATURFILM, STUDIO HAMBURG PRODUKTION GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 44 MIN 28 SEC
Režiser / Director: TOM SYNNATZSCHKE
Scenario / Screenplay: TOM SYNNATZSCHKE
Fotografija /Photography: ERNST SASSE, RAINER BERGOMAZ, HANS – PETER
KUTTLER, TOBIAS MENNLE, HENRY M. MIX, YANN SOCHACZEWSKI
Kratak sadržaj:
Prva epizoda “Divlje Rusije” nas vodi na krševite vrhove Kakvaskih planina. Između Evrope i
Azije, moćni vrhovi probijaju se na preko 5000 metara visoko ka nebu. To je svijet raznovrsnosti
i suprotnosti, gdje pješčane pustinje i ledeni glečeri vladaju rame uz rame, gdje ključajući
vulkani blata, moćne pješčane oluje i razorne lavine dokazuju moć neukroćene prirode.
Raznoliki pejzaži iznjedrili su izobilje vrsta, kao što su Saiga Antilopa i dugouhi jež, medvedi
i risevi. Visočije oblasti su dom poslednjih planinskih bizona na svijetu. Kakvaska divokoza i
divojarac penju se najnepristupačnijim grebenima ove jedinstvene divljine.
Programme summary:
The first episode of “Wild Russia” takes us to the rugged peaks of the Caucasian Mountains.
Between Europe and Asia mighty summits loom over 5,000 metres high into the sky. It is
a world of diversity and contradictions, where sand deserts and frosty glaciers reign side
by side, where bubbling mud volcanoes, mighty sand storms and devastating avalanches
prove the powers of untamed nature. The diverse landscapes have spawned a cornucopia
of species, like the Saiga Antelope and the long-eared hedgehog, bears and lynx. The
higher areas are home to the last mountain bison of the world. Caucasian Chamois and
Turs climb the most inaccessible ridges of this unique wilderness.
66
DIVLJA RUSIJA – URAL
WILD RUSSIA – THE URALS
WILDES RUSSLAND – DER URAL –
2007/9
Producent/ production: NDR NATURFILM, STUDIO HAMBURG PRODUKTION GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 44 MIN 34 SEC
Režiser / Director: OLIVER GOETZL
Scenario / Screenplay: OLIVER GOETZL
Fotografija /Photography: IVO NÖRENBERG
Kratak sadržaj:
Misteriozni kameni spomenici obelježavaju granicu između Evrope i Azije: na platou u
sjevernim Uralskim planinama, “Sedam Snažnih Ljudi” izdiže se 50 metara visoko u nebo.
U četinarskim šumama i okolnim stepama na brdima u podnožju Uralskih planina, lutaju
gladni vukovi u potrazi za plijenom, a medvedi rizikuju da ih ljute pčele izbodu razarajući
košnice čak i sa najvišeg drveća. Gorske kune i losovi pronalaze ovdje svoju hranu, a uralske
sove se gnjezde u šupljim stablima drveća. Na obalama rijeke Ural, kuna koja obožava vodu
peca dok ruska istočna vodenkrtica roni u potrazi za puževima, koristeći svoj dugi nos kao
disaljku.
Programme summary:
Mysterious stone monuments mark the border between Europe and Asia: on a plateau
in the northern Ural mountains the “Seven Strong Men” loom 50 meters high into the sky.
In the coniferous forests and the adjacent steppe landscape on the foothills of the Ural
mountains, hungry wolves roam in search of prey and bears risk a few stings of the fierce
bees while tearing down beehives even from the highest trees. Wolverines and moose
find their food here and Ural Owls breed in the hollow tree trunks. On the banks of the Ural
River the water loving European minks fish while the Russian Desman dives for snails, using
its long nose as a snorkel.
ŠUMA
THE FOREST
MYTHOS WALD – 2008
Producent/ production: NDR NATURFILM, NAUTILUSFILM GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 2 x 45 MIN
Režiser / Director: JAN HAFT
Fotografija /Photography: JAN HAFT, KAY ZIESENHENNE
Kratak sadržaj:
Šuma Centralne Evrope – skriveno mjesto u kome njeni stanovnici vode tajne živote. Kako
bezbrojni organizmi, veliki i mali, žive zajedno? Da li su naše šume zaista prirodne ili rezultat
čovjekovog mješanja? Da li one imaju išta zajedničko sa netaknutom divljinom?
Programme summary:
The Central European Forest – a secret place whose inhabitants live clandestine lives. How
do innumerable organisms, large and small, live together? Are our forests truly natural
or the result of man’s intervention? Do they have anything in common with untouched
wilderness?
67
PRATEĆI NJIHOVE NIJEME
GLASOVE
TRACKING THEIR SILENT VOICES
AUF DER LEISEN SPUR DER
SCHNABELWALE – 2009
Producent/ production: TON UND FILM
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 44 MIN 11 SEC
Režiser / Director: STEFAN GEIER
Scenario / Screenplay: STEFAN GEIER
Fotografija /Photography: ANDREAS KERLE
Kratak sadržaj:
Ovo je priča o strastvenom naučniku koji se trudi da polako pronađe i analizira jednog of
najmanje istraženih sisara – kljunastog kita. U Atlantiku, između Madere, Kanarskih ostrva
i Azorskih ostrva, on će isploviti na malom istraživačkom brodu i koristiti samo akustična
sredstva da pronađe ove životinje i otkrije zašto niko do sada nije uspješno analizirao
njihovo ponašanje. Na kraju će uspjeti da ispuni svoj san naučnika.
Programme summary:
It is the story of a passionate scientist reaching out to gently find and analyse one of
the least explored mammals on earth – beaked whales. In the Atlantic waters between
Madeira, the Canary Islands and the Azores, he will sail on a small research boat and use
only acoustic methods to find the animals and find out why nobody has succeeded in
analysing their behaviour so far. In the end, he will fullfil his scientific dream.
KINESKI DRŽAVNI NEPRIJATELJ
BR. 1
CHINA’S PUBLIC ENEMY NO. 1
CHINAS STAATSFEINDIN NR. 1 –
2009
Producent/ production: WDR, A & O BUERO
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: SYLVIA NAGEL
Scenario / Screenplay: SYLVIA NAGEL
Fotografija /Photography: BERNHARD WAGNER, BERNARDO DE NIZ, JEFF DANIELS
Kratak sadržaj:
Ovo je dirljiva životna priča o Rebiyai Kadeer i njenoj borbi za samoopredjeljenje za Ujgure.
Prikazuje se kako su ograničenja postala još oštrija protiv Ujgura u Istočnom Turkistanu, dok
ih Kina tjera iz njihove zemlje i žigoše ih iznova kao teroriste.
Programme summary:
The film tells the moving life story of Rebiya Kadeer and her fight for self-determination
for the Uyghurs. It shows how the restrictions become ever harsher against the Uyghurs in
East Turkestan, as China drives them out from their own country and brands them again
and again as terrorists.
68
SARAJEVSKI TUNEL
THE SARAJEVO TUNNEL
DER TUNNEL VON SARAJEVO –
2009
Producent/ production: WDR, ENGSTFELD FILM GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 90 MIN
Režiser / Director: MICHAEL MOELLER, SLAVICA VLAHOVIC
Scenario / Screenplay: MICHAEL MOELLER, SLAVICA VLAHOVIC
Fotografija /Photography: MUSTAFA MUSTAFIC
Kratak sadržaj:
Sarajevo, maj 1993. godine: opkoljeni srpskim trupama smještenim u planinama i
naoružanim teškom artiljerijom, nema bjekstva iz opkoljenog grada. Spas: tajni podzemni
prolaz ispod aerodroma koji je dugačak 800 metara.
Dramatične priče vezane za tunel prije, tokom i nakon njegove izgradnje.
Programme summary:
Sarajevo, May 1993: Surrounded by Serbian troops in the mountains armed with heavy
artillery, there is no escape to the besieged city. The salvation: a secret underground
passage beneath the airoport, stretching for 800 meters.
The film relates the dramatic stories associated with the tunnel, before, during and after
its construction.
SLUČAJ UBISTVA HRANT DINKA
MURDER FILE HRANT DINK
MORDAKTE HRANT DINK – 2009
Producent/ production: WDR, FILMPOOL
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 80 MIN
Režiser / Director: OSMAN OKKAN, SIMONE SITTE
Scenario / Screenplay: OSMAN OKKAN, SIMONE SITTE
Fotografija /Photography: TOM KAISER
Kratak sadržaj:
Januara 2007. godine, jermenski novinar Hrant Dink je ubijen usred bijela dana u Istanbulu.
Glavni i odgovorni urednik jermenskih nedeljnih novina AGOS proveo je čitav svoj život
zalažući se za prava manjina, posebno za prava Jermena i Kurda. Tako je pokrenuo priču
o jednom od najvećih tabua Republike Turske. Uznemirujući dokumentarni film Osmana
Okkana i Simone Sitte rasvetljava događaje koji su prethodili ubistvu, težak odnos između
Jermena i Turaka, i suđenje koje je u toku a koje rasvetljava okolnosti ubistva.
Programme summary:
In January 2007, the Armenian journalist Hrant Dink was murdered in broad daylight in
Istanbul. The editor-in-chief of the Armenian weekly newspaper AGOS had spent his whole
life advocating minority rights, particularly the right of Armenians and Kurds. In doing so, he
broached one of the Turkish Republic’s biggest taboo subjects. Osman Okkan and Simone
Sitte’s haunting documentary sheds light on the events leading up to the murder, the
difficult relationship between Armenians and Turks, and the ongoing trial that is throwing
light on the murderous activities.
69
ODBROJAVANJE NA RIJECI
JANGCE
COUNTDOWN ON THE YANGTZE
CHINAS GRÖßENWAHN AM YANGTZE
– 2008
Producent/ production: WDR, LÄNGENGRAD FILMPRODUKTION GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: THOMAS WEIDENBACH
Scenario / Screenplay: THOMAS WEIDENBACH, SHI MING
Fotografija /Photography: MICHAEL KERN
Kratak sadržaj:
Zemlja u kojoj se ništa ne čini nemogućim – tako Kina sebe predstavlja svijetu. Ali po
koju cijenu ove zemlje koja je dom ovog ekonomskog čuda? Kakav je život njenih ljudi,
između metropola i tradicije? Putovanje Jangce rijekom – najvažnijom istorijskom rijekom
u Kini – pružiće odgovore na pitanja skrivena iza sjajnih fasada koje čine Kinu. Više od 2000
kilometara od glavnog grada, na toku Jangce, od sredine 90-tih godina, u toku je izgradnja
građevine nezamislive veličine: najveća brana u svijetu. Ne samo da zadovoljava 10%
potreba zemlje za strujom, već omogućava da pomorski brodovi dođu u unutrašnjost Kine.
Cijena ovog napretka: najmanje dva miliona ljudi bilo je prinuđeno da se preseli; na stotine
sela je poplavljeno, glavnim spomenicima prijete poplave. Cijeli projekat će biti završen
2009. godine. Ovaj dokumentarac, snimljen korištenjem HD tehnologije, poziva gledaoce
na putovanje u oblast gdje se sreću različiti svjetovi. Nigdje drugo u Kini ne postoje tako
blizu staro i novo, prirodna ljepota i mega-gradovi kao na rijeci Jangce. 1995. godine, filmska
ekipa je prešla isti put – tada je Jangce tekao slobodno. Poređenje sa novijim snimcima
pokazuje koliko se život promijenio za samo dvanaest godina. Upečatljiv dokumentarac o
veoma starom svijetu i o onom koji tek nastaje.
Programme summary:
A country in which nothing seems impossible – that is how China presents itself to the
world. But at what cost to the rising country that is home to this economic miracle? What is
the life of its people like, between metropolis and tradition? A journey along the Yangtze –
the most important, historical river in China – will provide answers to a number of questions
hidden behind the shining façade that is China. More than 2000 kilometres away from the
capital, on the course of the Yangtze, building has been underway since the mid -1990s on
a structure of unimaginable size: The world’s largest dam. It no only provides ten percent
of the country’s electricity, but also makes it possible for sea-faring ships to venture far into
the interior of China. The price of this progress: at least two million people were forced
to relocate; hundreds of villages were flooded, major monuments were threatened by
the floodwaters. The entire project is to be completed in 2009. The documentary, filmed
using HD technology, invites viewers on a journey of the region where different worlds
meet. Nowhere else in China do the old and the new, natural beauty and mega-cities,
exist so close together as on the Yangtze. Back in 1995, the filmmakers traversed the same
route – at the time, the Yangtze was still a free-flowing river. The comparison with the
most recent footage shows how much life has changed in just twelve years. An impressive
documentation of a very old world, and one that is just coming into being.
70
TJENANMEN – 20
MASAKRA
TIANANMEN – 20
THE MASSACRE
TIANANMEN – 20
DEM MASSAKER –
GODINA NAKON
YEARS AFTER
JAHRE NACH
2008
Producent/ production: WDR, LAENGENGRAD FILMPRODUKTION
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: THOMAS WEIDENBACH, SHI MING
Scenario / Screenplay: THOMAS WEIDENBACH, SHI MING
Fotografija /Photography: MICHAEL KERN
Kratak sadržaj:
U noći između 3. i 4. juna 1989.godine, Narodna Oslobodilačka Vojska Kine je otvorila vatru
na nezaštićenu masu naroda. 20 godina kasnije, u Kini je nastupilo mnogo promjena. Ali
mnogi problemi iz prošlosti nisu nestali. Demonstranti od prije dvije decenije su i dalje
klevetani, proganjani i diskriminisani.
Programme summary:
During the night from June 3rd – 4th 1989, the Chinese People’s Liberation Army opened
fire on a defenceless crowd of people. 20 years later, there have been a lot of changes in
China. But many of the problems from past have not gone away. The demonstrators of two
decades ago are still defamed, persecuted and discriminated against.
STVARNI SVIJET PITERA
GABRIJELA
THE REAL WORLD OF PETER
GABRIEL – 2009
Producent/ production: WDR, SCHNITTSTELLE GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 54 MIN
Režiser / Director: DIETER ZEPPENFELD, GEORG MAAS
Scenario / Screenplay: DIETER ZEPPENFELD, GEORG MAAS
Fotografija /Photography: MARKUS BELDE
Kratak sadržaj:
Početkom 80-tih, rok zvijezda Piter Gabrijel je komponovao svoju prvu političku pjesmu
“Biko” i počeo da radi sa muzičarima iz različitih krajeva svijeta. Film govori o putovanju
Pitera Gabrijela od ovog početka njegovog velikog političkog i društvenog angažovanja.
Programme summary:
In the beginning of the 80s, rock star Peter Gabriel composed his first political song “Biko”
and started working with musicians from different parts of the world. The film tells the
story of the journey Peter Gabriel took from this starting point of his large political and
social engagement.
71
ŠOU SA MIŠEM – SPECIJAL:
TURSKA
THE SHOW WITH THE MOUSE
SPECIAL: TURKEY
DIE SENDUNG MIT DER MAUS –
SPEZIAL: TÜRKEI – 2008
Producent/ production: WDR, TVISION GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 28 MIN 1 SEC
Režiser / Director: KATJA ENGELHARDT
Scenario / Screenplay: KATJA ENGELHARDT
Fotografija /Photography: ALEX J. MOLL
Kratak sadržaj:
Skoro 2 miliona Turaka živi u Njemačkoj, povučeno, a oko 180,000 u Berlinu. Stoga je Berlin
grad sa najvećom turskom zajednicom van Turske u Evropi. Njemci i Turci su, s jedne strane,
izuzetno bliski, ali u svakodnevnom životu i shvatanju vode veoma različite živote. U skladu
sa ovim sadašnjim statusom, Ralf Kaspers i njegov tim odlaze u posjetu Ankari, glavnom
gradu Turske i otadžbini brojnih Turaka koji žive u Njemačkoj. Ralf posjećuje rođake
porodice Coşun, koja je vlasnik njegovih omiljenih “doner prodavnica ražnjića” u Kelnu. On
želi da sazna kako tipična turska porodica živi iz glavnom gradu Turske. Nailazi odmah na
toplu dobrodošlicu i iz prve ruke saznaje koliko je važna u Turskoj religija i porodični život.
Ovo iskustvo olakšava Ralfu i gledaocima da shvate Turke u Njemačkoj bolje. “ Turska – Miš”
je druga epizoda reportaže o stranim zemljama u “Šou sa Mišem”, čiji je cilj da promoviše,
posredstvom više infomacija, više tolerancije i razumijevanja.
Programme summary:
Almost 2 million Turks live in Germany, reclusively, about 180.000 in Berlin. Therefore, Berlin
is the city with the largest Turkish community outside Turkey in Europe. Germans and Turks
are, on one hand, extremely close, but in everyday life and comprehension, they lead very
different lives. According to this current status, Ralph Caspers and his team visited Ankara,
the capital of Turkey, and homeland of numerous Turks who are living in Germany. Ralph
visits relatives of family Coşun, who own his favourite “doner kebab store” in Cologne. He
wants to find out how a typical Turkish family lives in the capital of Turkey. He immediately
gets a warm welcome and learns firsthand how important religion and family life in
Turkey is. This experience makes it easier for Ralph and the viewers to understand Turks in
Germany better. The “Turkey – Mouse” is the second episode of a series of foreign countries
reportages in the “Show with the Mouse”, whose aim is to promote, by means of more
information, for more tolerance and understanding.
72
MI EVROPLJANI!
WE EUROPEANS!
WIR EUROPAER! – 2008
Producent/ production: WDR, TAG/TRAUM FILMPRODUKTION
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 6 X 45 MIN
Režiser / Director: NINA KOSHOFER, JUDITH VOELKER
Scenario / Screenplay: CLAUS BREDENBROCK, CARSTEN GÜENTHER,
ANNE ROERKOHL, WERNER BIERMANN
Fotografija /Photography: MARTIN CHRIST, MARC RIEMER, RICHARD LADKANI,
ROBERT NEUMÜLLER, JERZY PALACZ
Kratak sadržaj:
Istorija Evrope je prvenstveno istorija kulturne i religijske raznolikosti u svojim brojnim
oblastima, istorija kreativnosti i vizije sa globalnim uticajem, ali i istorija složenih odnosa i
borbe. Ko su Evropljani i šta ih čini Evropljanima?
Programme summary:
The history of Europe is primarily one of cultural and religious diversity in its numerous
regions, one of creativity and vision with global impact but also of complex relationships
and struggle. Who are the Europeans, what makes them Europeans?
ATIJAT, PRVA ŽENA
ATIJAT, THE FIRST WIFE
ATIJAT, PIERWSZA ZONA – 2008
Producent/ production: TVP SA
Zemlja/Country: POLJSKA / POLAND
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: ANNA BLASZCZYK
Scenario / Screenplay: ANNA BLASZCZYK
Fotografija /Photography: NATALIA JABUKOWSKA
Kratak sadržaj:
Početak ovog filma je priča o Atijat i njenom mužu Adilu – priča koja govori o svijetu dilema,
iskustava i bračnih odnosa u arapskoj porodici.
Nakon nekoliko godina zajedničkog života, naša junakinja otkriva da muž traži drugu ženu.
Pomirena sa njegovim planovima i stvarnošću u kojoj živi, Atija priča svoju priču Ani –
mladoj Poljakinji arheologu, režiseru ovog filma.
U pozadini Atijatine drame gledamo brojne razgovore o sudanskom idealu ljepote,
poligamije, obrezivanju djevojčica. I žene i muškarci razgovaraju sa Aniom i uvode je u
svoja najdublja vjerovanja i ubjeđenja: poligamija kao običaj koji je težak za žene a veseo za
muškarce; obrezivanje kao način da se postane prava žena i postigne seksualna umjerenost;
i način na koji žena i muškarac žive zajedno u braku.
Programme summary:
A starting point for the film is a story of Atijat and her husband Adil – a story that shows the
world of dilemmas, experiences and marriage relationships in an Arabian family.
After few years of living together, our heroine finds out that her husband is looking for the
second wife. Reconciled with his plans and the reality she lives in, Atijat tells her story to
Ania – a Polish young archeologist, the director of the film.
In the background of Atijat’s drama, there are numerous discussions on Sudanese ideal
of beauty, polygamy, the circumcision of girls. Both women and men talk to Ania, and
introduce her to their deepest beliefs and convictions: the polygamy as a custom difficult
for women and hilarious for men, the circumcision as a mean of becoming a true woman
and achieving sexual temperance, and a way a woman and a man should co-exist in
marriage.
73
VADITE ME ODAVDE
GET ME OUT OF HERE
ZABIERZ MNIE STAD – 2008
Producent/ production: TVP SA
Zemlja/Country: POLJSKA / POLAND
Trajanje / Duration: 46 MIN
Režiser / Director: IGOR MOLODECKI
Scenario / Screenplay: IGOR MOLODECKI
Fotografija /Photography: IGOR MOLODECKI, RAFAL ŚMIERZCHALSKI,
BOGUSLAW DABROWA- KOSTKA
Kratak sadržaj:
Sociološki portret naizgled obične porodice, gdje tokom vremena jedan od sinova postaje
sve više i više problematičan. Ovo je dugogodišnje i stoga jedinstveno posmatranje
čovjeka koji lagano upada u ozbiljne probleme sa zakonom, kao i slika njegove nježne
majke i očevih reakcija.
Programme summary:
A sociological portrait of a seemingly ordinary family, in which one of the sons becomes in
time more and more troublesome. This is a long, many-years-taking, and therefore unique
observation of a man that is slowly getting into serious problems with law, and a picture of
his loving mother and father’s reactions.
KAMPANJA INDIJSKOG ORAŠČIĆA
THE CASHEW CAMPAIGN
A CAMPANHA DO CAJU – 2007
Producent/ production: RTP - RADIOTELEVISÃO DE PORTUGAL
Zemlja/Country: PORTUGALIJA / PORTUGAL
Trajanje / Duration: 53 MIN 58 SEC
Režiser / Director: PAULO SILVA COSTA
Scenario / Screenplay: PAULO SILVA COSTA
Fotografija /Photography: ALBANO ESPIRITO SANTO
Kratak sadržaj:
Gvineja-Bisao je treća najsiromašnija zemlja u svijetu danas. Nedavno je postala ključna
tačka za trgovinu drogom i savršeni je primjer propale afričke države.
Izobilje rijeka i monokultura indijskog oraščića su neizbrisivi tragovi svakodnevnog života
u Gvineji-Bisao. Zemlju čini mnoštvo ostrva i poluostrva, i njena teritorijalna površina varira
skoro pet posto usled plime i osjeke.
U zemlji gdje ima posla samo tri mjeseca godišnje (tokom trajanja sezone indijskog
oraščića), pratimo neuspjehe mladog ekonomiste koji se školovao u Evropi, a koji se vratio
u svoju domovinu sa snom da promijeni stvari na bolje…
Programme summary:
Guinea-Bissau is the third poorest country in the world today. It has recently become a key
transit point for drug trafficking and is a perfect example of a failed African state.
The abundance of rivers and the cashew monoculture are indelible marks of day-to-day
life in Guinea-Bissau. The country is made up of a multitude of islands and peninsulas, and
its territorial area varies almost five percent with tidal movements.
In a country where there is work for just three months a year (the duration of the cashew
season), we follow the misfortunes of a young economist educated in Europe, who
returned to his native land with the dream of changing things for the better…
74
APUSENI U BUDUĆNOSTI
APUSENI IN THE FUTURE
APUSENI LA VIITOR– 2009
Producent/ production: ROMANIAN TELEVISION
Zemlja/Country: RUMUNIJA / ROMANIA
Trajanje / Duration: 50 MIN
Režiser / Director: CRISTINA OANCEA
Scenario / Screenplay: CRISTINA OANCEA
Fotografija /Photography: ION CRISTODULO
Kratak sadržaj:
Dok većina mladih ljudi napušta rodne krajeve i odlazi u veće gradove Rumunije ili Evrope
u potrazi za uspjehom i bogatstvom, ovaj film dokazuje moć pojedinca.
Tri mladića sa svojih 18-19 godina iz različitih djelova Apuseni planinske regije, jedne od
najljepših i najzanemarenijih oblasti Evrope, pronašla su različite načine kako da se uključe
u sadašnji i budući razvoj svog rodnog kraja. Njihov dijalog slika portret jedne posebne
oblasti a istovremeno i generaciju koju često potcjenjujemo.
Programme summary:
While most of young people leave the native region to find success and fortune in a bigger
town in Romania or Europe, this is a film to prove the Power of One.
Three youngsters of 18-19 years coming from different parts of the Apuseni Mountain Area,
one of the most beautiful and most neglected regions in Europe, have found three different
ways of getting involved in the present and future development of their native land.
Their dialogue sketches a portrait of a very special area and in the same time of a generation
we often underestimate.
GODINE U RUCI
YEARS IN A HAND
V RUZE LETA – 2006
Producent/ production: EVGENY ALEKSANDROV
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 46 MIN
Režiser / Director: EVGENY ALEKSANDROV, ELENA DANILKO
Scenario / Screenplay: EVGENY ALEKSANDROV, ELENA DANILKO
Fotografija /Photography: EVGENY ALEKSANDROV
Kratak sadržaj:
Grad Miass je u prošlosti bio poznat kao jedan od centara rudnika zlata i metalurgije u
Južnom Uralu. Starovjernici su počeli da se naseljavaju u gradu i njegovoj okolini u 18.
vijeku. Oni su u ove krajeve doneli sa sobom pažljivo čuvane religijske i kulturne tradicije.
Kada su sredinom 20. vijeka manastiri starovjernika zatvoreni, monasi su živjeli ostatak svog
života pokušavajući da prenesu svoje znanje svetovnim starovjernicima. Monahinja Minadora
je pokušala da nauči parohijanku crkve, Lubu Mikhaylovnu Deikovu, drevnoj umjetnosti
pjevanja znakova i paskhali (računanje rukom datuma pravoslavnih svetkovima).
Programme summary:
Aforetime Miass town was known as one of the gold mining and metallurgical centers of
the South Ural. Old believers started to settle in the town and its surroundings since 18th
century. They have brought to these parts and carefully kept religious and cultural traditions.
When, in the middle of the 20th century oldbelievers’ monasteries had been closed, monks
lived the rest of their days trying to pass their knowledge to mundane oldbelievers. Thus
a record of their singing was made for the prior of the church of Interseccion, which can
be heard in the film. And a nun named Minadora have tried to teach parishioner of the
church Lubo Mikhaylovna Deikova the ancient art of sign singing and paskhalii (calculation
of dates of Orthodox church feasts with a hand).
75
SEDMOOGNJENA STRIJELA
THE ARROW OF SEVEN FLAMES
SEMIOGNENNAYA STRELA – 2009
Producent/ production: EVGENY ALEKSANDROV
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 59 MIN 40 SEC
Režiser / Director: EVGENY ALEKSANDROV, ELENA DANILKO
Scenario / Screenplay: EVGENY ALEKSANDROV, ELENA DANILKO
Fotografija /Photography: EVGENY ALEKSANDROV
Kratak sadržaj:
U ljeto 2005. godine, etnološka ekspedicija obavlja istraživanja u selu Iluši i njegovoj okolini
gdje žive Rusi i Komi.
Ali na kraju se desilo da naš film govori i o nečemu drugom.
Programme summary:
In the summer of 2005, the ethnological expedition was pursuing its scholarly goals in the
Ilushi village and its surroundings historically populated by Russian and Komi-Permyaks…
But our film turned out to be also about something else.
FILIMONTOLOGIJA
FILIMONTHOLOGY
FILIMONTOLOGIJA – 2008
Producent/ production: EVGENY ALEKSANDROV
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: EVGENY ALEKSANDROV
Scenario / Screenplay: EVGENY ALEKSANDROV
Fotografija /Photography: EVGENY ALEKSANDROV
Kratak sadržaj:
Film je sniman nekoliko mjeseci prije smrti Lenya. On je bio bolestan prilično dugo. Bolest
ga je mučila sve više i više. Na kraju, snimanje je postalo iscrpljujuće, pa je otpočeo sa
digitalizacijom svoje ogromne foto arhive.
Više bih volio da ga prikažem onako kako će zauvijek ostati u mom sjećanju – snažan i
zgodan, čovjek koga sam imao sreću da imam za prijatelja i sa kojim sam radio tokom
mojih zrelih godina.
Ali tada nisam razmišljao o rastanku. Činilo se da će to lijepo vrijeme trajati zauvijek…
Programme summary:
The film was shot some months before Lenya’s death. He was ill for quite a long while. The
illness tortured him more and more severely. At last, filming became exhausting, and he
engaged in digitalization of his vast photo – archive.
I would surely prefer to show him like he remains in my memory – strong and handsome, a
man whom I was lucky to be friends and work with throughout all my grown-up life.
But at that time I did not think of the parting. It seemed this lovely time would last
always…
76
JEDNO IZ PORODICE
ONE IN THE FAMILY
ODNA IZ RODA – 2007
Producent/ production: EVGENY ALEKSANDROV
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 26 MIN
Režiser / Director: EVGENY ALEKSANDROV, ELENA DANILKO
Scenario / Screenplay: EVGENY ALEKSANDROV, ELENA DANILKO
Fotografija /Photography: EVGENY ALEKSANDROV
Kratak sadržaj:
Starovjernici u Rusiji imaju posebnu ulogu - najproduhovljeniji ljudi, ali istovremeno su
i tragična personifikacija istorijskog puta zemlje. Sudbina svake starovjerne porodice je
primjer patnje i istrajnosti. Lyubov Mikhailovna Deikova, naša omiljena junakinja, je veoma
skromna i veoma nadarena osoba. Ali ovo je tema drugih filmova. U ovom filmu, Lyubov
Mikhailovna priča o svojoj porodici.
Programme summary:
Old believers in Russia have a specific role as the most spiritually rich and at the same time
tragic personification of the nation’s historical pathway. Fate of every old believer family
line is an example of suffering and tenacity. Lyubov Mikhailovna Deikova, our favorite
heroine, is a very modest and very gifted person. But it is the topic of other films. In this
film Lyubov Mikhailovna tells about her family.
ČEČENSKA ZAMKA. NAPAD.
CHECHEN TRAP. ASSAULT
ЧEЧEНСКИ КАПКАН. ШТУРМ– 2009
Producent/ production: TELEVISION COMPANY REN TV
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 46 MIN 2 SEC
Režiser / Director: IGOR PROKOPENKO
Scenario / Screenplay: IGOR PROKOPENKO
Fotografija /Photography: LEONID ZOTENKO, ALEKSANDR BORISOV,
EVGENIY SOLOVIEV, URIY KLISHEV
Kratak sadržaj:
11.decembra 1994. godine, ruske trupe su, po naređenju vrhovnog zapovjednika, prešle
granicu Čečenske Republike i krenule na Grozni. Ovako je počela operacija uspostavljanja
konstitucionog reda u Čečeniji. Političari i generali se sjećaju načina na koji su se donosile
izvjesne odluke u vezi sa Čečenijom. Napad na Grozni nije pripreman. Nedostatak dobrog
poznavanja grada i odsustvo bilo kakvih detaljnih mapa imalo je fatalne posledice. Samo
tokom jedne novogodišnje noći, militaristi su zarobili više od 70 vojnika i oficira.
Jedinstveni vojni fimski dnevnici, svedočenja učesnika u napadu, nepoznati detalji o ratu
u Čečeniji.
Programme summary:
11 December 1994, Russian troops by order of the Supreme Commander – in – Chief
crossed the border of the Chechen Republic and moved to Grozny. That was how an
operation on restoration of the constitutional order in Chechnya began. Politicians and
generals remember the way certain Chechnya – related decisions were made. The assault
of Grozny was not prepared. The lack of good knowledge of the city and the absence of
any detailed maps played its fatal part. Only during one New Year night more than 70
soldiers and officers were taken prisoners by militants.
Unique military newsreels shots, evidences of the participants of the assault, unknown
details of the war in Chechnya.
77
DOKTORKA LIZA
DOCTOR LIZA
ДOKTOP ЛИЗA– 2008
Producent/ production: TELEVISION COMPANY REN TV
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 47 MIN 24 SEC
Režiser / Director: MAXIM ORLOV
Scenario / Screenplay: ELENA POGREBIZHKAYA
Fotografija /Photography: YAROSLAV BORISOV
Kratak sadržaj:
Elizabeta Glinka, specijalista palijativne medicine, radi već 15 godina sa bolesnicima sa
neizlečivom bolešću. Ona ne liječi bolest, već njene simptome, tako da čovjek može živjeti
još nekoliko mjeseci, sedmica ili dana u normalnim uslovima. Diplomirala je u SSSR-u,
potom je otišla u SAD gdje je radila u domu za stare i nemoćne. Istovremeno je pomagala
pacijentima iz Rusije i osnovala prvi onkološki dom u Kijevu. Kada se vratila u Moskvu,
počela je da radi za službu Spravedlivaya Pomosh (Pravedna Pomoć).
Programme summary:
Elizabeta Glinka, palliative medicine specialist, has been working with terminally ill patients
for 15 years. She does not treat the illness, but rather its symptoms so that man could
outlast few months, weeks or days in normal conditions. She graduated in USSR, then left
for the USA and worked in hospice. At the same time, she helped patients in Russia and
established the first oncologic hospice in Kiev. As she returned to Moscow, she started
working for Spravedlivaya Pomosh (Righteous Help) service.
78
FABRIKA ZOMBIJA. LAVIRINTI
UMA
A ZOMBIE PLANT. THE MEANDERS
OF MIND
ФAБРИKA ЗOMБИ. B ЛAБИРИНTAХ
СOЗНAНИЯ– 2009
Producent/ production: REN TV
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 48 MIN
Režiser / Director: NIKOLAY GOLDOV
Scenario / Screenplay: OLGA SLEPCOVA
Fotografija /Photography: VADIM KOROTKY, NIKOLAY LOBANOV
Kratak sadržaj:
U poslednje vrijeme ima na hiljade ljudi sa “izbrisanim pamćenjem” širom svijeta. Ovog
novembra, engleski novinari su pisali da su naučnici spremni da lansiraju u orbitu psihogenerator koji je sposoban da upravlja sviješću miliona ljudi bilo gdje u svijetu, da izbriše
pamćenje cijelim nacijama, ili da instalira u jednoj osobi odjednom više ličnosti. Pa ipak,
prije 20 godina vojne službe su već koristile oružje ispiranja mozga. Osoba je mogla ubiti
bilo koga upotrebom LOZINKE, a potom da se ništa ne sjeća, čak i da se ubije. Doktori sa
Serbskiy Instituta smatraju da su takozvani „izgubljeni ljudi“(ljudi pronađeni sa izbrisanim
pamćenjem na autobuskim ili željezničkim stanicama) eksperimenti u izradi oružja koje će
ljude pretvoriti u zombije.
Programme summary:
These are thousands of people with «the erased memory“ fixed all over the world in the
last time. This November English journalists have written that scientists are ready to put
into orbit a psycho generator, capable to manage consciousness of millions of people in
any place of the world, to erase memory of the whole nations, or to install in one person
at once some personalities. It has appeared nevertheless, that 20 years ago military men
already used the brainwashing weapon. The person could kill any by the CODE WORD, and
then remember nothing of it, could desroy himself. Physicians from the Serbskiy Institute
consider, that so-called „lost people“ (the people found with erased memory at stations or
railway stations) were an experimental material for working out the weapon to turn people
into Zombies.
SIMFONIJA RUKU
SIMPHONY OF HANDS – 2008
Producent/ production: SFC BELGRADE & THE CARPENTER CENTER
HARVARD UNIVERSITY CAMBRIDGE
Zemlja/Country: SAD / USA
Trajanje / Duration: 10 MIN
Režiser / Director: VLADA PETRIĆ
Scenario / Screenplay: VLADA PETRIĆ
Kratak sadržaj:
Esej u tri digitalna pokreta, posvećen Slavku Vorkapiću.
Programme summary:
Essay in three digital movements dedicated to Slavko Vorkapic.
79
SUPERMENI MALEGAONA
SUPERMEN OF MALEGAON– 2008
Producent/ production: MEDIA CORP PTE LTD
Zemlja/Country: SINGAPUR / SINGAPORE
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: FAIZA AMMAD KHAN
Fotografija /Photography: GARGEY TRIVEDI, PARASHER BARUAH
Kratak sadržaj:
Malegaon, mali grad ušuškan blizu srca Indije, prepun je opšte tenzije i pod pritiskom
ekonomske krize. Kako bi pobjegli od okrutne stvarnosti svijeta, ljudi bježe u fantastični
svijet filma.
Strast prema filmovima je potstakla grupu filmskih entuzijasta da naprave svoj film – vrcav,
niskobudžetni, socijalno svjestan i očito smiješna prevara bolivudskih filmova. Njihova
ambicija raste i oni su sada spremni da krenu na Holivud i Supermena.
Pratimo ih na ovom putu. Ponekad smiješan, tragičan, misaon. Uvijek topao i zanimljiv. I
kako Supermen Malegaona počinje da dobija oblik, kroz planove i pristupe koji su dovitljivi,
neobični i čisto histerični, takođe polako otkrivamo sam Malegaon. Svijet u malome koji
objedinjuje i oslikava složenost moderne Indije, gdje se dodiruju moderno i tradicionalno,
gdje su krajnje siromaštvo i izrazito bogatstvo susjedi, zbunjujući raznovrsnošću, zarobljeni
u sopstvene sudbine, sa duhom koji nikad neće biti pobjeđen. Ovaj film je u čast tom duhu,
duhu koji mogućava supermenima Malegaona da snimaju malegaonskog Supermena.
Programme summary:
Malegaon, a small town tucked away near the heart of India, is fraught with communal
tension and under severe ecomnomic depression. To escape the harsh reality of their
world, its people seek refuge in the fantastical world of cinema.
This passion for cinema has spurred a group of cinema enthusiasts to make their own filmquirky, low budget, socially aware and notoriously funny spoofs of Bollywood films. Their
ambition has grown and now they are ready to take on Hollywood and Superman.
We follow them on this jurney. At times funny, tragic, contemplative. Always warm and
engaging. And as Malegaon’s Superman begins to take shape, through schemes and
approaches that are ingenious, bizarre and purely hysterical, we also slowly discover
Malegaon itself. A microcosm that embodies and reflects the complexities of modern
India. Where the modern and the traditional rub shoulders, where extreme poverty and
extreme wealth are neighbours, bewildering in its diversity, trapped in self-made destinies,
with a spirit that can never be vanquished. The film is a tribute to that spirit, the spirit that
enables The Supermen of Malegaon to make Malegaon’s Superman.
80
ČAS OPASNOG ŽIVLJENJA
THE HOUR OF DANGEROUGS
LIVING
ČAS NEVARNEGA ŽIVLJENJA –
2007
Producent/ production: RTV SLOVENIJA, JAKA HEMLER
Zemlja/Country: SLOVENIJA / SLOVENIA
Trajanje / Duration: 47 MIN 46 SEC
Režiser / Director: EDVARD ŽITNIK
Scenario / Screenplay: EDVARD ŽITNIK
Fotografija /Photography: MIŠO ČADEŽ, ŽIGA KORITNIK
Kratak sadržaj:
“Čas opasnog življenja” je dokumentarac o mladim ljudima koji vjeruju da smrt postoji samo
u filmovima, i da je život samo film. Ovo je prča o tri ratna novinara u bivškoj Jugoslaviji.
Autor, Edvard Žitnik, počinje svoju priču o savršeno običnom danu u Sarajevu kada je film
izrastao u život, a život u smrt.
Programme summary:
“Hour of dangerous living” is a documentary about young people who believe that death
exists only in the movies, and that life is only a movie. The story of three war journalists in
former Yugoslavia. Edvard Žitnik, the author, begins its story about a perfectly ordinary day
in Sarajevo when the film grew into life and life in death.
RUČNO RAĐENO
HANDMADE – 2009
Producent/ production: ETNOGRAFSKI MUZEJ BG, DRUŠTVO ZA
PROMOCIJU TRADICIONALNE KULTURE “IZVOR”
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: SAŠA SREĆKOVIĆ
Scenario / Screenplay: SAŠA SREĆKOVIĆ
Fotografija /Photography: SAŠA SREĆKOVIĆ
Kratak sadržaj:
Organizacija “Handmade in America” iz Sjeverne Karoline (SAD) u dobroj je mjeri zaslužna
što su proizvodi umjetničkih zanata glavni brend ovog regiona. Zanatska tradicija, s druge
strane, ima duboke korjene u S. Karolini.
Programme summary:
Organisation “Handmade in America” from North Carolina (USA) is mostly responsible for
the fact the handmade products are the main brand of this region. Handicraft tradition has
deep roots in North Carolina.
81
ŽIVOT MEĐU NEBESKIM
KRALJEVIMA
LIFE AMONG THE GRIFFON
VULTURES – 2007
Producent/ production: “NIRA F.T.C.” D.O.O.
Zemlja/Country: SRBIA / SERBIA
Trajanje / Duration: 34 MIN 39 SEC
Režiser / Director: MIROSLAV PETKOVIĆ
Scenario / Screenplay: MIROSLAV PETKOVIĆ
Fotografija /Photography: SONI DARIJEVIĆ
Kratak sadržaj:
Porodica Matić živi u selu Gornje Košlje na nešto više od 1000 metara nadmorske visine na
srpskoj planini Bobiji. Suprug Tiosav (39) i supruga Gordana (31) već imaju tri ćerke: Slađanu
(13), Ljiljanu (11) i Biljanu (8) i čekaju četvrtu bebu, sina Grozdimira, što je za srpska sela
prava rijetkost. Do njihove kuće stiže se makadamom. Godinama žive samo od proizvoda
koje sami pripremaju. Tokom zime snježni smetovi prekidaju svaku vezu sa najbližim
gradskim naseljem I ljekarom.
Uprkos svim prirodnim nedaćama i teškim uslovima života na selu, Matićevi su srećna
porodica. Njihove ćerke se trude da ne zaostaju za savremenom generacijom. Školuju
se, nose farmerke, gledaju satelitski program, imaju mobilni telefon i čekaju kompjuter.
Razlikuju se od vršnjaka u gradovima po tome što svakodnevno pješače po 10 kilometara do
škole i isto toliko u povratku kući. Da bi skratile put, tri djevojčice idu i kozjim stazama. Kada
završe domaće zadatke, stignu da pomognu roditeljima u obavljanju kućnik poslova.
Život porodice Matić razlikuje se po mnogo čemu od većine porodica, a pogotovo po
tome što imaju privilegiju da svakodnevno mogu da se dive ljepoti planinskih predjela i
kanjona rijeke Trešnjice. To je jedinstvena oaza netaknute prirode u Evropi u kojoj živi 16
parova beloglavih supova, ptica koje su bile u izumiranju. I kao što su beloglavi supovi bili
pred nestankom, a ipak su opstali i sada ih ima više, možda je šestočlana porodica Matić
vijesnik oživljavanja srpskog sela koje je već počelo da odumire.
Programme summary:
Matic family lives in a village Gornje Koslje at altitude above 1000 m on Serbian mountain
Bobija. Husband Tiosav (39) and wife Gordana (31) have three daughters already: Slađana
(13), Ljiljana (11) and Biljana (8). They are expecting the fourth baby boy Grozdimir, which is
quite rare for Serbian villages. You can reach their house following the macadam road. For
years, they have been living on home-made products. In wintertime snowdrifts disrupt all
connections with the nearby settlement and a doctor.
In spite of storms and hard living conditions in the village, Matic family is a happy family.
Their daughters try to keep up with the modern generation. They go to school, wear jeans,
watch satellite TV, have mobile phones and are expecting to get a computer. They are
different from their coevals in a sense that they cross 10 km every day on foot on their way
to school and back again. In order to cut short the journey, three girls use goat trails as well.
When they finish their homework, they manage to help their parents in daily chores.
Life of Matic family is different in many ways from the lives of other families, in particular in
having the privilege to admire daily the beauties of mountainous areas and canyon of River
Tresnjica. This unique oasis of unspoilt nature in Europe in which 16 pairs of white-headed
vultures live – the species which was threatened with extinction. The same as the whiteheaded vultures survived and are now even more numerous, maybe six-member Matic
family is the herald of revival of Serbian villages that has already started to die away.
82
PREDSTAVA: IZDAJNIK PROTIV
ZLOČINCA
TRAITOR VS. WAR CRIMINAL –
2009
Producent/ production: PRADOK
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 40 MIN
Režiser / Director: ZELIMIR GVARDIOL
Scenario / Screenplay: ZELIMIR GVARDIOL
Fotografija /Photography: STEFAN LAKIC, SRDJAN SARIC
Kratak sadržaj:
Staljinistički mehanizam suđenja u neobjavljenom ratu. Dvije države (Srbija i Hrvatska) nisu
objavile rat jedna drugoj 1991.godine, ali su pokrenule istovremeno pravne postupke (čije
posledice traju već dvadeset godina) protiv nevinog generala, Vlada Trifunovića; one su ga
osudile za jednu te istu stvar, svaka iz sopstvenog interesa: u Srbiji je osuđen kao izdajnik
(11 godina zatvora), a u Hrvatskoj kao ratni zločinac (15 godina zatvora). Apsurdna situacija,
nezabelježena u vojnoj i civilnoj istoriji.
Programme summary:
The Stalinist trial mechanism in an undeclared war. Two states (Serbia and Croatia) did
not declare war on each other in 1991, but they did make a simultaneous common legal
performance (consequences of which have been lasting for twenty years) against an
innocent general, Vlado Trifunović; they convicted him for one and the same event, each of
them for its own interests: in Serbia he was convicted as a traitor (11 years imprisonment),
in Croatia as a war criminal (15 years imprisonment). An absurd situation, unrecorded in
military and civil history.
83
MEŠKARKE
THE MESKARKE ORCHESTRA –
2009
Producent/ production: PRODUKCIJSKA KUĆA “ARBOS”
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 22 MIN
Režiser / Director: BRANKICA DRAŠKOVIĆ
Scenario / Screenplay: BRANKICA DRAŠKOVIĆ
Fotografija /Photography: JOVAN MILINOV
Kratak sadržaj:
Dokumentarni film je portret ženskog orkestra “Meškarke” koji postoji trideset godina, a
sačinjava ga pet vremešnih Slovakinja iz banatskog sela Aradac. Zbog specifičnog načina
na koji njeguju i izvode slovačku muziku na raritetnim jednorednim meškama starim preko
sto godina, ove samouke harmonikašice su jedan od rijetkih autentičnih primjeraka koji
prezentuje bogato kulturno nasljeđe i običaje slovačke nacionalne manjine koja već dva
vijeka živi na prostoru Vojvodine. Iako su neke od njih prevalile 70-tu godinu sviraju gdje
god ih pozovu, a okušale su se i kao glumice na filmu i pozorištu. U dokumentarnom
filmu članice orkestra prikazane su i kao gazdarice domaćinstava na kojima obavljaju
teške fizičke poslove. U vremenu sveopšte depresije i pesimizma “Meškarke” predstavljaju
odu optimizmu. Njihova priča istovremeno je i univerzalna posveta ljudskoj upornosti i
posvećenosti.
Programme summary:
This documentary is a portrait of female orchestra “Meskarke” active for 30 years now. Its
members are five old Slovakian women from Aradac, village in Banat area. Due to the
specific way they cherish and perform Slovakian music on rare instruments called meska
that are over a hundred years old, these self-taught accordion players present rich cultural
heritage and customs of Slovakian minority living for two centuries in the area of Vojvodina.
Although some of them are more than 70 years old, they play wherever they are called,
and they have also acted in film and theatre. In this documentary, orchestra members
are also seen as housewifes of households where they carry out difficult manual labour.
In time of overall depression and pessimism, “The Meskarke Orchestra” represents an ode
to optimism. Their story is at the same time a universal hymn to human persistence and
dedication.
84
KOLUBARSKA BITKA
THE KOLUBARA BATTLE – 2007
Producent/ production: PULS TEATAR, LAZAREVAC
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 38 MIN 34 SEC
Režiser / Director: NEBOJŠA SAVIĆEVIĆ
Scenario / Screenplay: NEBOJŠA SAVIĆEVIĆ
Fotografija /Photography: ĐURA IVANOVIĆ
Kratak sadržaj:
Video zapis je dokumentarni film o “Kolubarskoj bici”, jednoj od najvećih bitaka u Prvom
svjetskom ratu, koja se proučava na mnogim vojnim akademijama u svijetu. U kripti hrama
Sv. Velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, nalaze se pohranjene kosti neprijateljskih vojnika,
dvije sukobljene vojske, Srpske i Austrougarske vojske. Ovo je jedinstven primjer u svijetu
da su dvije sukobljene vojske pohranjene u jednoj grobnici.
Programme summary:
Documentary about the Kolubara battle, one of the biggest battles in World War I, studied
at many military academies worldwide. In the crypt of the Church of Saint Martyr Dimitrije
in Lazarevac, bones of enemy soldiers are buried together – bones of soldiers of both
Serbian and Austro-Hungarian armies. This is a unique example of two opposed armies
having one crypt.
TRIFUN BOMBAŠ
TRIFUN THE BOMBER – 2008
Producent/ production: RTS – DOPISNIŠTVO VRANJE
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 11 MIN 40 SEC
Režiser / Director: SLAĐAN STOJANOVIĆ
Scenario / Screenplay: SLAĐAN STOJANOVIĆ
Fotografija /Photography: SLAĐAN STOJANOVIĆ
Kratak sadržaj:
Priča o Trifunu Mitiću iz sela Binovce (Južna Srbija) koji već godinama pokušava da iskopa
neeksplodiranu bombu u svom dvorištu koju mu je NATO ostavio u amanet. I dok se kubici
iskopane zemlje uvećavaju, a nezadovoljstvo i strah komšija akumuliraju, vremešni čiča
Trifun nastavlja svoju bitku.
Programme summary:
The story is about Trifun Mitic from village Binovce (South Serbia) who for years has been
trying to dig out an unexploded bomb in his yard left by NATO as a token. While large piles
of earth grow and discontent and fear of the neighbours culminate, the old man Trifun
continues his battle.
85
ČEMU SKULPTURA
SCULPTURE – WHAT FOR? – 2009
Producent/ production: RTV VOJVODINE
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 25 MIN
Režiser / Director: ŽELJKO MIRKOVIĆ
Scenario / Screenplay: SLOBODAN NENIN
Fotografija /Photography: ŽELIMIR TOT
Kratak sadržaj:
Dragan Jovićević – Macola nije običan skulptor, on materijalizuje energiju. Njegove
sculpture su dio njega i on je dio njh. U rascepu stvarnosti i vizije nastaju djela jednog od
najvećih skulptora Evrope danas.
Programme summary:
Dragan Jovicevic – Macola is not a simple sculptor – he materializes energy. His sculptures
are part of him and he is part of them. In the split of reality and vision, works of one of the
greatest European sculptors today come to life.
DA BUDE SVETLOST
LET THERE BE LIGHT – 2008
Producent/ production: RTV VOJVODINE
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 22 MIN 20 SEC
Režiser / Director: VLADIMIR PEROVIĆ
Scenario / Screenplay: VLADIMIR PEROVIĆ
Fotografija /Photography: ŽELIMIR TOT
Kratak sadržaj:
Pratimo porodicu u bajkolikom predjelu, sa ritualima i dnevnom rutinom iz starodrevnih
vremena, u potpunom skladu sa prirodnim okruženjem. U njihovoj kući tinja škiljava
petrolejka. A u komšiluku brunda ogromna hidroelektrana. Film želi da stvori metaforu
o društvu kome su napredak I svjetlost nadohvat ruke, ali on one umije ili neće da ih
dohvati.
Programme summary:
We observe a family in a fairytale area, with ancient rites and daily routine, in complete
harmony with the environment. There is a flickery paraffin lamp in their house. And in
the neighbourhood, a huge hydro-electric power plant drones. The film wants to create a
metaphor about the society in which progress and light are at hand’s reach, but it does not
know how or does not want to reach for it.
86
PROMOCIJA ZA SABOROVANJE
A PROMOTION FOR GATHERING–2009
Producent/ production: RTV VOJVODINE
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 26 MIN 10 SEC
Režiser / Director: SVETLANA MILJANIĆ
Scenario / Screenplay: SVETLANA MILJANIĆ
Fotografija /Photography: IGOR PETRIČEVIĆ
Kratak sadržaj:
Da svi, u selima Rađevine, znaju šta iz radionice za pravljenje filmova Dobrile i Dobrivoja Pantelića
izlazi gotovo dvije decenije, potvrdilo se i na Mladence u Zavlaci. Tada se okupilo gotovo 2000
ljudi da pozdrave autore filma “Dobrosav”. Poklonici filmske umjetnosti, poštovaoci rada bračnog
para Pantelić sabraće se da bi se vidjeli, porazgovarali i proveselili. Videćemo kako promocija
uzrasta do saborovanja.
Programme summary:
Everyone in Radjevine villages know what has been coming out from filmmaking workshop of
Dobrila and Dobrivoje Pantelic for two decades. The proof is Day of Forty Martyrs in Zavlaka.
Almost 2000 people gathered there to welcome the authors of the film “Dobrosav”. Film art fans
and fans of the work of Pantelic couple will gather to see each other, talk and have fun. We will
see how a promotion turns into a gathering.
SKELA
SCOW – 2008
Producent/ production: RTV VOJVODINE
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 14 MIN 43 SEC
Režiser / Director: MANUEL SRBIN
Scenario / Screenplay: DUŠAN DEJANAC
Fotografija /Photography: DARKO ĐEKIĆ
Kratak sadržaj:
Više od vijeka skela je nijemi posmatrač istorije. Za nju su vezane razne priče, ljudi, događaji.
Sudbina skele je neizvjesna izgradnjom novog mosta. Da li se skela sprema u zasluženu penziju
ili ipak ne…
Programme summary:
More than a century, scow was a silent witness to history. Many different stories, people and
events are related to it. The faith of scow is uncertain due to the construction of a new bridge. Is
scow going to well-earned retirement or not…
MILOSRDNI ANĐEO
MERCIFUL ANGEL – 2008
Producent/ production: SFC BEOGRAD
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 12 MIN
Režiser / Director: VLADA PETRIĆ
Scenario / Screenplay: VLADA PETRIĆ
87
EPITAF ZA SNOVE
EPITAPH FOR A DREAM – 2008
Producent/ production: SHORTCUT STUDIO
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 12 MIN 35 SEC
Režiser / Director: FILIP ČOLOVIĆ
Scenario / Screenplay: FILIP ČOLOVIĆ
Fotografija /Photography: SLOBODAN GRČE
Kratak sadržaj:
U martu 1999.godine, NATO je započeo bombardovanje Srbije. Vojna akcija nazvana je
“Milosrdni anđeo”. Od tada je prošlo 10.godina…
Programme summary:
In March 1999, NATO started bombing of Serbia. Military action called “Merciful angel”. 10
year have passed since then…
TURIZAM SEGOVIA: SVE ZA SVE
SEGOVIA TOURISM: EVERYTHING
FOR ALL
TURISMO DE SEGOVIA: DE TODO
PARA TODOS – 2008
Producent/ production: VIDEOON
Zemlja/Country: ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration: 9 MIN
Režiser / Director: HERVÉ TIRMARCHE
Scenario / Screenplay: ANTONIO ATILANO & JESÚS JIMÉNEZ ZAERA
Fotografija /Photography: DANIEL SALAS
Kratak sadržaj:
Film “Turizam Segovia: sve za sve” daje snažnu, dodatnu audovizuelnu vrijednost turističkim
resursima provincije Segovia u Španiji, na osnovu čistog čulnog uživanja i emocija koje
izazivaju prelijepe fotografije i evokativna muzika. Nema potrebe za opisivanjem ili
ukrašavanjem, stvarnost Segovie ima svoj sopstveni šarm i poziva vas i tjera da skoro osjetite
obavezu da je upoznate. Koreografija koju izvodi Angel Corrella Balet iz Kastilje i Leona u
Španiji uvlači gledaoca u poetsku atmosferu koja prati balerine kroz najznačajnije enklave
u provinciji. Kulturno nasleđe, priroda i prelijepi predjeli, muzeji, tradicionalna i moderna
kuhinja, zanati, aktivnosti na otvorenom, hoteli, seoski smještaji … obilje turističkih aktivnosti
u Segovii se može vidjeti po tematskom redu sve dok se ne naslika bogata, raznovrsna slika
u kojoj možete naći mnogo različitih atrakcija za sve tipove ljudi.
Programme summary:
The film “Segovia Tourism: everything for all” gives powerful added audiovisual value to the
touristic resources of the province of Segovia in Spain, based upon pure sensual gratification
and emotions that beautiful photography and an evocative sound track produce. There is
no need for description or embellishment, the reality of Segovia imposes its own charm
and invites you, making you want to know it into a near obligation. The choreography
interpreted by the Angel Corrella Ballet of Castile and Leon in Spain submerges the spectator
into the necessary poetic atmosphere and makes you follow the ballet dancers through the
most significant enclaves in the province. Cultural heritage, nature and beautiful scenery,
museums, traditionl and modern cuisine, crafts, outdoor activities, hotels, rural lodgings…
the quantity of tourism activities in Segovia can be seen in thematic order until a rich and
diverse picture is completed, where you can find many different attractions for all kinds of
people.
88
SALAMANKA, GRAD ZA UČENJE
ŠPANSKOG
SALAMANCA, THE CITY TO LEARN
SPANISH
SALAMANCA CIUDAD DEL ESPAÑOL
– 2008
Producent/ production: VIDEOON
Zemlja/Country: ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration: 8 MIN
Režiser / Director: HERVE TIRMARCHE
Scenario / Screenplay: ANTONIO ATILANO & JESÚS JIMÉNEZ ZAERA
Fotografija /Photography: PABLO ROSSO
Kratak sadržaj:
Film je snimljen radi promocije grada Salamanca u Španiji kao najbolje mjesto za učenje
španskog jezika. Salamanka ima dva fakulteta i mnoge specijalizovane škole jezika. Najstariji
univerzitet u Španiji i jedan od najstarijih u svijetu nastao je u Salamanki u 13. vijeku. Pored
ostale baštine, Opšta Biblioteka Salamanka Univerziteta a koju je osnovao Alfonso X Mudri
1254.godine sadrži preko 125 000 knjiga i najstarija je evropska univerzitetska biblioteka.
Kroz troje stranih studenata, film prikazuje mnoge atraktivne kulturne i zabavne aspekte
studentskog života u Salamanki: priroda, sport, izložbe, muzeji, tradicije, kupovina, tapas
barovi i uživanje na najimpresivnijem trgu na svijetu, Placa Major.
Programme summary:
This film has been made to promote the City of Salamanca in Spain as the best place for
learning Spanish. Salamanca has two Universities and many specializes language schools.
The oldest University in Spain and one of the oldest in the world was created in Salamanca
in the thirteenth century. Among other legacies, the General Library of Salamanca University
founded by Alphonse X The Wise in 1254 contains over 125 000 books and is the oldest
European University library.
Through the eyes of three foreign students, the film shows the many attractive cultural and
leisurely aspects in the life of a student in Salamanca : nature, sport, exhibitions, museums,
traditions, shopping, tapas bars and spending time in one of the most impressive squares
in the world, the Plaza Mayor de Salamanca.
89
OD NEKUD DO NIGDJE
FROM SOMEWHERE TO NOWHERE –
2009
Producent/ production: IMAGOFILM LUGANO, SWISSTELEVISIONE RSI, LUGANO
Zemlja/Country: ŠVAJCARSKA / SWITZERLAND
Trajanje / Duration: 86 MIN
Režiser / Director: VILLI HERMANN
Scenario / Screenplay: VILLI HERMANN, EVE MARTIN
Fotografija /Photography: VILLI HERMANN
Kratak sadržaj:
Švajcarski fotograf Andreas Seibert koji radi u Tokiju od 2002. godine fotografijama
dokumentuje život i rad kineskih radnika migranata iz unutrašnjosti.
Filmski stvaralac Villi Hermann je putovao 2006, 2007 i 2008. godine sa Andreasom Seibertom
kroz Kinu. Proputovali su od naprednog Juga do uzorane zemlje Sjevera. Posjetili su radnike
migrante na njihovim radnim mjestima i obišli su njihove jednostavne, privremene limene
kolibe. Takođe su otputovali u rodne gradove radnika migranata da bi posjetili porodice koje
su radnici morali da ostave za sobom. Priča radnika migranata iz unutrašnjosti je ispričana kroz
kolekciju upečatljivih fotografija koje daju portret izbiliza što nadopunjava trenutni razgovor
o ekonomskom razvoju u Kini. Kombinacijom fotografija i video slika, ovaj dokumentarac
prenosi jedinstven utisak o opsegu ove moderne migracije – najveće u ljudskoj istoriji.
Programme summary:
Tokyo based Swiss photographer Andreas Seibert has been working since 2002 on a
photographic documentation about life and work of China’s migrant rural workers.
Filmmaker Villi Hermann travelled in 2006, 2007 and 2008 with Andreas Seibert through
China. They travelled from the booming South to the fallow land of the North. They visited
migrant workers at their workplaces and went to see their simple, temporary tin huts. And
they travelled back to the migrant workers hometowns to visit the families the workers had
to leave behind.
The migrant rural workers’ stories are told in a collection of striking photographs that provide
a close-up portrait to complement the current discussion of economic growth in China.
With its combination of photographs and video images, this documentary film conveys a
unique impression of the scale of this modern migration – the largest in human history.
STARA BUDALA KOJA JE
POMJERILA PLANINE
THE OLD FOOL WHO MOVED THE
MOUNTAINS – 2008
Producent/ production: OLD FOOL FILMS
Zemlja/Country: TAJLAND / THAILAND
Trajanje / Duration: 29 MIN 35 SEC
Režiser / Director: JOANNA VASQUEZ ARONG
Scenario / Screenplay: JOANNA VASQUEZ ARONG
Fotografija /Photography: GUILLAUME VANDENBERGHE
Kratak sadržaj:
Od jedne stare kineske basne do jedne od priča u maloj crvenoj knjizi predsjedavajućeg
Maoa i do malog kafića u Pekingu a koji je u vlasništvu kineskog muzičara, Yugong Yishan,
istražuje se duh Stare Budale kroz tri generacije.
Programme summary:
From an old Chinese fable to one of the stories in Chairman Mao’s Little Red Book and to a
small bar in Beijing owned by a Chinese musician, Yugong Yishan, explores the spirit of the
Old Fool through three generations.
90
BJEKSTVO IZ LUANDE
ESCAPE FROM LUANDA – 2007
Producent/ production: LEIGH GIBSON
Zemlja/Country: UK
Trajanje / Duration: 72 MIN
Režiser / Director: PHIL GRABSKY
Scenario / Screenplay: PHIL GRABSKY
Fotografija /Photography: PHIL GRABSKY
Kratak sadržaj:
U Luandi, jednoj od najsiromašnijih i najopasnijih mjesta na svijetu, tri studenta iz jedine
muzičke škole u Angoli spremaju svoj koncert za kraj godine. Ovaj film se pita da li, uprkos
razaranjima tokom 27 godina dugog građanskog rata, strast prema muzici može pobijediti
užasne patnje.
Programme summary:
In Luanda, one of the world’s poorest and most dangerous places, three students from
Angola’s only music school work towards their end-of-year concert. This film asks if, despite
the ravages of 27 years of civil war, musical passion can overcome terrible hardships.
DAN NAKON MIRA
DAY AFTER PEACE – 2008
Producent/ production: PEACE ONE DAY
Zemlja/Country: UK
Trajanje / Duration: 82 MIN
Režiser / Director: JEREMY GILLEY
Scenario / Screenplay: JEREMY GILLEY
Kratak sadržaj:
Bez obzira kako to nemoguće izgledalo, jedan osoba uspjeva da stvori godišnji svjetski
dan prekida vatre/dan bez nasilja; ali da li on može da ućutka cinike i dokaže da taj jedan
dan može stvarno da spasi živote?
Programme summary:
Against all the odds an individual manages to create an annual global ceasefire/nonviolence day; but can he silence the cynics and prove that the day can actually save lives?
91
DOK DJELUJEM
WHILE I’M ACTING
ДОКИ Я ДIЮ... – 2009
Producent/ production: TIMECODE
Zemlja/Country: UKRAJINA / UKRAINE
Trajanje / Duration: 25 MIN 1 SEC
Režiser / Director: LARYSA NAUMOVA
Scenario / Screenplay: ZAKORCHEMNA OLGA, LARYSA NAUMOVA
Fotografija /Photography: KAZANCEV PAVLO
Kratak sadržaj:
Pokušavajući da opišemo Mykhailo Khuskivadze neizbježno dolazimo do zaključka da ništa
bolje ne otkriva njegov karakter kao njegove oči.
Postao je dio ukrajinske i svjetske istorije sporta zahvaljujući svojoj jedinstvenog tehnici
streličarstva, svojoj sposobnosti da podijeli svoju ljubav prema umjetnosti streličarstva koja
čini njegov život.
Mykhailo Khuskivadze je borac koji prkosi svom invaliditetu. On nastavlja da djeluje i stoga
– on nastavlja da živi!
Programme summary:
Trying to describe Mykhailo Khuskivadze, we inevitably came to the conclusion, that
nothing can reveal his character better than his eyes.
He became a part of the Ukrainian and world sports’ history due to his unique archery
technique, his capacity for sharing his love of archery art that made his life.
Mykhailo Khuskivadze is a fighter, who defied his disability. He keeps on acting, and
therefore – he keeps on living!
NA NOGAMA
ON THE MOVE
HA НОГАХ – 2009
Producent/ production: TIMECODE
Zemlja/Country: UKRAJINA / UKRAINE
Trajanje / Duration: 26 MIN 18 SEC
Režiser / Director: LARYSA NAUMOVA
Scenario / Screenplay: MARGARYTA SYBIRYAKOVA, LARYSA NAUMOVA
Fotografija /Photography: KAZANCEV PAVLO
Kratak sadržaj:
Kao i svaka mlada djevojka, očajnički je željela da postane glumica, ali je sudbina omela u
tome. Željeznička nesreća joj je pokazala drugu stranu svijeta – izgubila je obe noge. Nema
načina da sanja da postane direktor pozornice ili plesačica; stoga je Olena postala koreograf.
Jedinstven život, snaga volje i velika strast prema životu – to je suština karaktera Olene
Chinke.
Programme summary:
Like every young girl, she badly wanted to be an actress, but her destiny tripped her up. The
railway accident made her see different side of the world – she lost both of her legs. There
is no way to dream about being a stage director or a dancer; that is why Olena becomes
a choreographer. Unique life, will-power and strong passionate love of life – that is the
essence of Olena Chinka’s character.
92
TIŠINA
SILENCE
TИША – 2009
Producent/ production: TIMECODE
Zemlja/Country: UKRAJINA / UKRAINE
Trajanje / Duration: 26 MIN 10 SEC
Režiser / Director: LARYSA NAUMOVA
Scenario / Screenplay: ZAKORCHEMNA OLGA, LARYSA NAUMOVA
Fotografija /Photography: KAZANCEV PAVLO
Kratak sadržaj:
Život bez zvuka mora i kiše… život bez mogućnosti da čujete glas sopstvenog djeteta…
život bez muzike, pa čak i blagog šapata … Tako žive gluvi ljudi, ali samo nekolicina zna za
raznolikost naličja svijeta gluvih – svijeta kojeg mi još uvijek ne možemo pravilno shvatiti.
Aleksandar je razbio stereotip da gluva osoba ne može da postane plesač. Prešao je 4 hiljade
kilometara da bi došao u pozorište “Duga” – pozorište koje je dalo pravi smisao njegovom
životu.
Programme summary:
Living without hearing a sound of sea and rain…Living without hearing a voice of your own
kid… Living without music and even delicate whisper… That is how deaf people live, but
only few people know the diversity of the reverse side of the deaf world – the world we still
can’t get right.
Alexander broke the stereotype that the deaf man cannot become a dancer. He covered
the distance of 4 thousand kilometres to reach the “Rainbow” theatre – a theatre that gave
the true sense to his life.
93
EKOLOGIJA – ECOLOGY
BLAGO ZVANO JON
THE TREASURE CALLED JON –
2009
Producent/ production: EKOXUM STUDIO
Zemlja/Country: ALBANIJA /ALBANIA
Trajanje / Duration: 15 MIN
Režiser / Director: XHEMAL MATO
Scenario / Screenplay: XHEMAL MATO
Fotografija /Photography: IGLI PUSTINA, XHEMAL MATO
Kratak sadržaj:
Priča o ribarima koji koriste dinamit da bi preživjeli, o njihovima tragedijama i ekološkoj
katastrofi jonske obale.
Programme summary:
The story of fishermen that use dynamite to survive, their tragedies and the environmental
disaster of Jonian seacoast.
RAZARANJE PLAVOG SVIJETA
BLOWING UP THE BLUE WORLD –
2005/6
Producent/ production: EKOXUM STUDIO
Zemlja/Country: ALBANIJA / ALBANIA
Trajanje / Duration: 21 MIN
Režiser / Director: XHEMAL MATO
Scenario / Screenplay: XHEMAL MATO
Fotografija /Photography: SPARTAK PAPADHIMITRI, XHEMAL MATO
Kratak sadržaj:
Skrivena kamera korištena je za snimanje scena ribolova dinamitom i prilikom intervjuisanja.
Akteri filma su autori i žrtve rata koji traje protiv mora. Snimanje pod vodom pokazuje
katastrofu ovog svijeta.
Programme summary:
A hidden camera has been used to film the dynamite fishing scenes during the interviews
as well. The actors of the film are the authors and the victims of ongoing war with the sea.
Underwater filming shows the catastrophe of this world.
96
LIVANJSKO POLJE – BUDUĆNOST
NA RUBU MOČVARE
LIVANJSKO POLJE – FUTURE AT
THE EDGE OF SWAMP – 2009
Producent/ production: AGENCIJA “PRODUKCIJA VISOKI”
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA / BOSNIA-HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: ILHAN DERVOVIĆ
Scenario / Screenplay: JASMINKO MULAOMEROVIĆ, ILHAN DERVOVIĆ
Fotografija /Photography: BEHUDIN ALIMANOVIĆ
Kratak sadržaj:
Ispričati priču o Livanjskom polju možemo na razne načine. Možemo istaći suve statističke
podatke koji kažu da je to najveće povremeno plavljeno kraško polje na svijetu čija dužina
iznosi 64,8 km, a prosječna širina 6 km. Da se u Livanjskom polju nalazi čak 10% endemskih
vrsta cjelokupnog dinarskog krša. Da su ovdje zabelježene 204 ptičje vrste, od kojih su 128
vrsta gnjezdarice itd.
Pa iako smo mi danas daleko od prirode i sve smo manje njen dio, za razliku od nekadašnjeg
čovjeka koji je živio prirodu i bio samo jedan od neizbrojivih Božijih znakova koji se ogledaju
kroz prirodu, pokušaćemo da Vam ispričamo priču o Livanjskom polju kao velikoj pozornici
mijena i zakona i mjestu neizrecive ljepote gdje će dobronamjerni moći razmišljati o
tajnama nastanka božijih znakova…
Programme summary:
The story of Livanjsko polje can be told in different ways. We can state facts about it – it
is the largest periodically flooded karst field in the world 64,8 km long and on average 6
km wide. There are 10% of endemic species of the entire Dinara’s karst. There are 204 bird
species recorded, out of which 128 nesting birds etc.
We are today far from nature and are less and less part of it contrary to man in past times
who lived with nature and was one of countless signs of God reflected in nature. However,
we shall try to tell you the story of Livanjsko polje as a great stage of phases and laws and
a place of indescribable beauty where benevolent people will be able to contemplate on
secrets of creation of God’s signs…
SKAKAVAC
THE GRASSHOPPER – 2008
Producent/ production: ASOCIJACIJA ZA VIZUELNE UMJETNOSTI FENIX, ART
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA / BOSNIA-HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 11 MIN 20 SEC
Režiser / Director: GORAN DUJAKOVIĆ
Scenario / Screenplay: GORAN DUJAKOVIĆ, GORAN BARAĆ
Fotografija /Photography: GORAN BARAĆ
Kratak sadržaj:
U teško pristupačnom dijelu Perućice, najveće prašume Evrope, nalazi se veliki vodopad
neobičnog imena – Skakavac. Dokumentarni film “Skakavac” je priča o odnosu mladog
vodiča Nacionalnog parka “Sutjeska” Vladimira Lalovića iz Foče i vodopada po kome je
prašuma nadaleko poznata.
Programme summary:
In hardly accessible part of Perucice, the biggest primeval forest in Europe, there is a
waterfall of unusual name – the Grasshopper. The documentary “The Grasshopper” is the
story of the relationship of Vladimir Lalovic from Foca, a young guide in the National park
“Sutjeska” and the waterfall for which this primeval forest is known worldwide.
PRIRODNA BAŠTINA BOSNE I
HERCEGOVINE
NATURAL HERITAGES OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA – 2008
Producent/ production: FEDERALNA RADIO TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA / BOSNIA-HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 20 MIN 45 SEC
Režiser / Director: RATKO OROZOVIĆ
Scenario / Screenplay: PROF. DR. SULEJMAN REDŽIĆ
Fotografija /Photography: KEMAL MUMINOVIĆ
Kratak sadržaj:
Tematika ovog TV programa jesu prirodne ljepote i prirodna bogatstva Bosne i
Hercegovine.
Programme summary:
This TV programme is about natural beauties and natural resources of BosniaHerzegovina.
DŽEMO, KOZA I BRUCELOZA
DJEMO, GOAT AND BRUCELLOSIS
– 2009
Producent/ production: INDEPENDENT PRODUCTION
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA / BOSNIA-HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 19 MIN 4 SEC
Režiser / Director: NISVET HRUSTIĆ
Scenario / Screenplay: NISVET HRUSTIĆ, SEAD HRUSTIĆ
Fotografija /Photography: NISVET HRUSTIĆ, TEO AGAČEVIĆ
Kratak sadržaj:
Bruceloza je vrlo opasna zarazna bolest ovaca, koza i drugih životinja. Prenosi se na ljude
i teško je izlječiva. U svjetu godišnje oboli 500.000 ljudi od ove bolesti. Do 2004. godine u
Bosni i Hercegovini bruceloza nije bila značajno prisutna.
Nekontrolisanim uvozom stoke, bruceloza se u ovoj zemlji naglo pojavljuje. U 2007. godini
oboljelo je 500 ljudi od bruceloze. U prvoj polovini 2008. godine eutanazirano je 12.500
ovaca i koza, gdje bruceloza poprima epidemijske razmjere.
Programme summary:
Brucellosis is a dangerous contagious disease of sheep, goats and other animals. It is
transferred to people and is difficult to cure. In the world 500.000 people get affected by
this disease each year. Until 2004, brucellosis was not common for Bosnia-Herzegovina.
With uncontrolled import of cattle, brucellosis suddenly appeared in this country. In 2007,
500 people got affected by brucellosis. In the first half of 2008, 12.500 sheep and goats
were eutanasied and brucellosis became an epidemic.
98
GRADSKI RUDARI
THE URBAN MINERS – 2009
Producent/ production: RTVFBIH
Zemlja/Country: BOSNA I HERCEGOVINA / BOSNIA-HERZEGOVINA
Trajanje / Duration: 10 MIN
Režiser / Director: FARUK ŠABANOVIĆ
Scenario / Screenplay: FARUK ŠABANOVIĆ
Fotografija /Photography: BELKASIM HAMZAGIĆ
Kratak sadržaj:
Senad i Ramo su sakupljači papira. Svako jutro u ranu zoru kreću u prikupljanje odbačenog
papira kako bi osigurali sredstva da prehrane sebe i svoje porodice. Oni su, iako pripadaju
najnižoj socijalnoj kategoriji staovništva, duboko svjesni ekološke i uopšte političke situacije
u Bosni i Hercegovini, kao i globalnog značaja bacanja, odnosno prikupljanja odbačenog
papira.
Programme summary:
Senad and Ramo collect paper. Each morning at dawn they start collecting discarded
paper in order to be able to support themselves and their families. Although part of people
on the bottom layer of social pyramid, they are deeply aware of the environmental and
political situation in Bosnia-Herzegovina as well as of the global impact of throwing, i.e.
collecting discared paper.
ARHIPELAG MALIH ZMAJEVA
SMALL DRAGONS’ ARCHIPELAGO –
2009
Producent/ production: RTVCG
Zemlja/Country: CRNA GORA / MONTENEGRO
Režiser / Director: PREDRAG BOJOVIĆ
Scenario / Screenplay: MITRA JAKIĆ
Fotografija /Photography: GORAN TRIPUNOVIĆ
Kratak sadržaj:
Ostrva Krajinskog arhipelaga, na Skadarskom jezeru naseljava izuzetno rijetka vrsta guštera
koji su do sada bili poznati samo uskom krugu stručnjaka. Mediteranski su endemi i
mesožderi koji se bore među sobom kao pravi mali zmajevi, po čemu je mjesto dobilo
naziv.
Programme summary:
The islands of Krajina archipelago on Skadar Lake are inhabited by a rare species of lizards
known only to a small number of scientists. They are Mediterranean endemic and carnivores
who fight among each other as real small dragons. That is who the place got its name.
99
SOS! ŽIVOTINJE U OPASNOSTI
SOS! ANIMALS IN DANGER
SOS! ZOA SE KINDYNO – 2009
Producent/ production: HELLENIC BROADCASTING CORPORATION
ERT SA., EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU)
Zemlja/Country: GRČKA / GREECE
Trajanje / Duration: 26 MIN
Režiser / Director: ANGELOS K. KOVOTSOS
Scenario / Screenplay: VASO KANELOPOULOU
Fotografija /Photography: NIKOS STATHOGIANNOPOULOS,
CHRISTOS PAPANASTASIOU, STAVROS PAPOUTSAS
Kratak sadržaj:
Grčka epizoda evropske TV serije ŽIVOTINJE U OPASNOSTI fokusira se na zmiju otrovnicu
sa Milosa, morsku kornjaču – glavatu želvu /Caretta – Caretta/ i mrkog medveda; ovim
životinjama prijeti istrebljenje i stoga su zaštićene vrste. Slučaj dalmatinskog pelikana,
četvrte životinje prikazane u ovom filmu je potpuno drugačiji: nakon uspješno sprovedenih
mjera zaštite u upravljanju njihovim staništem u sjevernoj Grčkoj, populacija ove vrste je
vraćena na značajan nivo.
Epizoda se sastoji iz četiri dijela i nema pripovjedača. Staništu svake životinje pristupa malo
dijete (8 do 10 godina) koje intervjuiše ekologe koji rade na zaštiti ovih životinja. Snimano
na ostrvima Milos i Krit, u selu Nimfaiona, na planini Hasia i na Prespanskom jezeru, ova
epizoda pokušava da pomogne mladim gledaocima da se bolje upoznaju sa bogatstvom
grčke prirode, kao i sa posvećenošću ljudi koji rade u programima zaštite životne sredine.
Programme summary:
The Greek episode of the European TV series ANIMALS IN DANGER focuses on the Viper of
Melos, the sea-turtle Caretta – Caretta and the brown bear; these animals are threatened
with extinction and are therefore protected. The case of the Dalmatian Pelican, the fourth
animal featured in the film – is quite a different one: after successful measures for the
protection and management of its habitat in Northern Greece, this bird’s population has
been restored to an impressive degree.
The episode is in four parts and there is no narrator. Each animal’s habitat is approached by
a young child (between 8 and 10 years of age) who interviews the environmental scientists
working for its protection. Filmed on the islands of Melos and Crete, in Nymphaeon village,
on the mountain Hasia and at the Prespes Lakes, the Greek episode tries to help young
viewers get better acquainted with the wealth of Greek nature, as well as the devotion of
the people who work in environmental protection programs.
100
TAJNA ŠARENE EVOLUCIJE
THE SECRET OF VARIEGATED
EVOLUTION – 2009
Producent/ production: HRT
Zemlja/Country: HRVATSKA / CROATIA
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: GORAN ŠAFAREK
Scenario / Screenplay: GORAN ŠAFAREK, MLADEN ILIČKOVIĆ
Fotografija /Photography: GORAN ŠAFAREK
Kratak sadržaj:
Tim hrvatskih naučnika se uputio u najdublje djelove ekvadorske kišne šume kako bi otkrio
da li još uvijek postoji vrsta žabe Atelopus i kako će izgradnja puta uticati na ovu vrstu. Tim
takođe pokušava da otkrije vezu između neobičnih boja otrovnih žaba i predatora koji se
njima hrane… Ove su žabe prava riznica važnih novih farmaceutskih hemikalija koje mogu
nestati prije nego što budu otkrivene.
Programme summary:
Croatian science team was in the deepest parts of the rain forests in Ecuador in order to
discover the last specimen of the frog Atelopus and how the construction of the road will
influence it. They are also trying to find connection between unusual frogs’ colours and
their predators… The frogs are real treasury of important new pharmaceutical chemicals
which could be lost before they are discovered.
DJEVOJČICA
THE LITTLE GIRL
PUTTI – 2008
Producent/ production: ALUSH PRODUCTION
Zemlja/Country: INDIJA / INDIA
Trajanje / Duration: 14 MIN
Režiser / Director: JACOB VARGHESE
Scenario / Screenplay: JACOB VARGHESE
Fotografija /Photography: SUNNY JOSEPH
Kratak sadržaj:
Priča o životima organizovanim oko najosnovnije potrebe čovjeka od njegovog postojanja.
Šta se dešava kada priroda prestane da podržava život? Film se bavi shvatanjem ove strašne
situacije od strane nevine djevojčice Putti.
Programme summary:
A story of lives constructed around the most primal requirement of man from his time
of existence. What happens when nature stops supporting life? The film deals with an
innocent girl Putti’s understanding to this dire situation.
101
ŠIMBAR
SHIMBAR – 2008
Producent/ production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Zemlja/Country: IRAN
Trajanje / Duration: 29 MIN
Režiser / Director: HOJATOLLAH QASEMI
Scenario / Screenplay: HOJATOLLAH GHASEMI
Fotografija /Photography: DAVOOD DELAVAR
Kratak sadržaj:
Film oslikava život nomada u iranskoj oblasti Chahar Mahal Bakhtiari.
Programme summary:
Depicting life of migrating tribes in Chahar Mahal Bakhtiari region of Iran.
OBLAČNA ŠUMA
CLOUD FOREST
JANGALE ABR – 2009
Producent/ production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Zemlja/Country: IRAN
Trajanje / Duration: 21 MIN
Režiser / Director: AHMAD NIK KAR
Scenario / Screenplay: AHMAD NIK KAR
Fotografija /Photography: KAZEM SOROR
Kratak sadržaj:
Oblačna Šuma je prelijepo mjesto koje se nalazi visoko u planinama van Shahruda, u
centralnim djelovima Irana. Film oslikava očaravajući prirodu kroz kratko putovanje.
Programme summary:
Cloud Forest is a beautiful place located high in mountains outside Shahrud, in central parts
of Iran. This film depicts this magnificent natural scenery in a form of a short journey.
AHMED I POVRATAK ARAPSKOG
FENIKSA
AHMED AND THE RETURN OF THE
ARAB PHOENIX – 2007
Producent/ production: GIUSEPPE BUCCIARELLI
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 23 MIN
Režiser / Director: GIUSEPPE BUCCIARELLI
Scenario / Screenplay: GIUSEPPE BUCCIARELLI
Fotografija /Photography: GIUSEPPE BUCCIARELLI
102
E–KOCKA: OVO JE LOŠE?
E-CUBO: THIS IS BAD?
E-CUBE: THIS IS BAD? – 2009
Producent/ production: CODESIGN FOR RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 29 MIN
Režiser / Director: ROBERTO LAURENZI
Scenario / Screenplay: ROBERTO LAURENZI, FLORINDA FIAMMA
Fotografija /Photography: ALESSANDRO PETICCA
Kratak sadržaj:
“Istopili ste nam glečere. Inuiti pokreću tužbu protiv naftnih magnata”. O klimatskoj promjeni
pričaju direktno oni koji osjećaju promjenu klime; putovanje sa učešćem WWF-a u djelove
gdje su posledice klimatskih promjena počele da mijenjanju svakodnevno okruženje.
Artik i Antartik su mjesta gdje su najočiglednije posledice ove promjene i gdje se nastavlja
naučno istraživanje kako bi se dobili neki odgovori. Legendarni Sjevernozapadni Prolaz je
svečano otvoren prije godinu dana. I odmah je počela trka za bogatstvima u glečerima
u kojima je skriveno 25% svjeskih zaliha ugljenih hidrata. Ali dok velike sile pokušavaju
da steknu koristi od klimatskih promjena, neki ljudi plaćaju cijenu globalnog zagrijavanja.
Aljaska, Argentina i Sanderbans su mjesta gdje se glečeri tope i porast nivoa vode ima
razarajuće posledice na stanovništvo. A posljedice su komplikovanije nego što možemo
zamisliti: EPA (Agencija za Zaštitu Životne Sredine), Bijela Kuća, komiteti senata SAD-a,
odštetni zahtjevi pokrenuti protiv velikih naftnih kompanija.
Programme summary:
“You have melted our glaciers. The Inuit file a report against oil magnates”. Climate change
is narrated directly by those who experience the climate, a journey with the participation of
WWF into the places where the effects of climate change have begun to modify everyday
settings. The Arctic and the Antarctic are places where the effects of this change are the
most evident and where scientific research continues to look for answers. The legendary
Northwest Passage was inaugurated a year ago. And immediately the race for riches in the
glaciers burst out, where 25% of the world’s hydrocarbon resources are hidden. But while
the great powers try to gain benefits from the changing climate, thre are people who pay
the price of damages deriving from global warming. Alaska, Argentina and Sunderbands
are places in which glacier melting and an increase in water levels have devastating effects
on the population. And the implications are more complicated than one can imagine: the
Epa (Environment Protection Agency), the White House, USA Senate commissions, claims
for damage compensation filed against great oil companies.
103
FOTOZVUK – KATRINA, FURIJA
TIHOG OKEANA
PHOTOSOUND – KATRINA, THE
FURY OF THE PACIFIC
KATRINA, LA FURIA DEL
PACIFICO – 2009
Producent/ production: ILIYOLI LAB FOR RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 9 MIN
Režiser / Director: GERI MORELLINI
Scenario / Screenplay: GERI MORELLINI
Fotografija /Photography: GERI MORELLINI, FILIPPO BARBIERI
Kratak sadržaj:
Inovacija koja eksperimentiše sa istorijskim pripovjedanjem kroz moć slika. Najljepse slike
fotografa Associated Press-a govore, kroz “živu muzičku pozadinu” glasova ljudi koji su lično
iskusili nevrijeme, o najvažnijim činjenicama i događajima u ovoj deceniji.
U ovoj epizodi govori se o činjenicama iz perioda od 29. avgusta do 15. septembra 2005.
godine u Nju Orleansu, SAD. Počinje sa evakuacijom preko jednog miliona ljudi iz grada,
uspostavljanjem velikog skloništa unutar gradskog fudbalskog stadiona za one koji su
htjeli da ostanu. Slika ilustruje dolazak uragana i njegove razarajuće posledice, kada je
Nju Orleans bio poplavljen 30. avgusta nakon popuštanja nekih od brana. Opisane su
impresivne spasilačke akcije ljudi koji su bili zarobljeni u vodi sve do dramatičnih slika
fudbalskog stadiona koji je furija uragana oštetila.
Programme summary:
An innovation that experiments historical narration through the power of images. The most
beautiful images by Associated Press photographers narrate, through a “live” soundtrack
with the original voices of people who personally experienced them, the most important
facts and events of this decade.
This episode reports on the facts that occurred during the week going from 29 August
until 15 September 2005 in New Orleans, U.S.A. It begins with the evacuation of over
one million civilians from the city, to the establishment of a great shelter inside the city’s
football stadium for those who remained. The pictures illustrate the arrival of the hurricane
and its devastating consequences, when New Orleans was flooded on Augst 30th following
the collapse of some of its dams. The impressive rescue operations for those who were
imprisoned by the waters are described, up to the dramtic images of the football stadium
as it was damaged by the hurricane’s fury.
104
KITOVI NA ISKIJI
CETACEANS AT ISCHIA
CETACEI A ISCHIA – 2009
Producent/ production: RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 29 MIN
Režiser / Director: ALDO BRUNO
Scenario / Screenplay: ALDO BRUNO
Fotografija /Photography: COSTANTINO CIPOLLA, MARCO TROMBETTA
Kratak sadržaj:
Delfini, kitovi: nije neoubičajeno da ih spazite u vodama oko ostrva Iskija. Dokumentarac prati
istraživački brod “Projekat Delfin Iskije” kako bi pokušao otkriti vezu između geološke istorije
ovog dijela Mediterana i obilja i običaja kitova koji naseljavaju ove vode.
Programme summary:
Dolphins, whales: it is not uncommon to catch sight of them in the waters that surround
the Island of Ischia. On board the research sailing ship the “Ischia Dolphin Project”, the
documentary tries to discover the relationship between the geological history of this portion
of the Mediterranean with the abundance and customs of cetaceans that populate its
waters.
NEIZGOVORENE RIJEČI MORA
THE UNSPOKEN WORDS OF THE SEA
LE PAROLE CHE IL MARE NON
DICE – 2008
Producent/ production: RAI EDUCATIONAL
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 26 MIN
Režiser / Director: LUIGI G. CECCARELLI
Scenario / Screenplay: LUIGI G. CECCARELLI
Fotografija /Photography: FRANCESCA GERNINI, PIERFRANCESCO CAREDDU
Kratak sadržaj:
Poezija i stvarnost, istorija i mit, istina i legenda govore o “neizgovorenim riječima mora”:
umjetnički dokumentarni film koji, kroz poetske citate i pjesme, teme i epizode iz prošlosti
govori o tome šta more predstavlja, u putovanju kroz italijanski Mediteran, od Palerma do
Venecije, od Napulja do Đenove. More kao test hrabrosti mornara, kao izvor bogatsva ribara ili
kao saučesnik ljubavnicima u toplim ljetnjim noćima. More zločina, od kriminalaca koji prevoze
nelegalno ljude čamcima do krijumčara; more jahti i krstarica sa pet zvjezdica, more kao riznica
vremena, od bronze Riaca do Razigranog Satira. Zagađeno more, more karantina i isceljenja.
More, slana kolijevka života, mjesto duše, metafora samog života. Jer “život je more zbog svoje
nepredvidljivosti; nikad ne znate dokle može dopreti sledeći talas.”
Programme summary:
Poetry and reality, history and myth, truth and legend, to tell about “the unspoken words of the
sea”: an art documentary that, through poetic quotes and songs, topical items and episodes
from the past, tells what the sea represents, in a journey over the Italian Mediterranean from
Palermo to Venice, from Naples to Genoa. The sea as a challenge to a seaman’s courage, as
a fisherman’s source of wealth, or as a lovers’ accomplice on warm summer nights. The sea
of crimes, from traffickers transporting illegal aliens by boat to smugglers, the five-star sea of
yachts and cruises, the sea as a treasure chest of time, from the Riace bronzes to the Dancing
Satyr. The sea wounded by pollution, the sea of quarantines and healings. The sea, the salty
cradle of life, the place of the soul, a metaphor of life itself. Because: “Life is the sea because of
its unpredictability; never knowing how far the next wave will arrive.”
105
NEPODNOŠLJIVA LAKOĆA VOŽNJE
KANUOM
THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF
CANOEING– 2009
Producent/ production: NENA FILM VERITE PRODUCTION
Zemlja/Country: KANADA / CANADA
Trajanje / Duration: 5 MIN
Režiser / Director: NENA TOTH
Scenario / Screenplay: NENA TOTH
Fotografija /Photography: GEORGE DROUGHT, ALEKS GUSEV, PREDRAG
STOJKOVIĆ
Kratak sadržaj:
Ljepota vožnje kanuom u Kanadi. Kanadska priroda i rijeke kao inspiracija za ekološki,
aktivni i zdrav način života.
Programme summary:
The beauty of the Canadian canoeing. Canadian nature and rivers as an inspiration, for the
ecologically active and healthy lifestyle.
BILO JEDNOM JEDNO BRDO –
BEREMEND GRUDA
ONCE THERE WAS A HILL – THE
BEREMEND LUMP
VOLT EGY HEGY – A BEREMENDI
RÖG – 2008
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 26 MIN
Režiser / Director: JOZSEF SAFRANY
Scenario / Screenplay: JOZSEF SAFRANY
Fotografija /Photography: JOZSEF SAFRANY
Kratak sadržaj:
Nekada davno postojalo je brdu na krajnjem jugu Mađarske. Danas ga više nema. Industrija
cementa ga je svog iskopala i usled toga panonski predio je značajno osiromašen. Cement
je očito potreban; savremeni svijet se ne može zamisliti bez njega. Pa ipak, nismo sigurni
da bi trebalo uništiti naše najljepše oblasti radi cementa. Da li je pomirenje između čovjeka
i čovjeka moguće? A između čovjeka i prirode?
Programme summary:
Long ago there was a hill at the southernmost point of Hungary. Today it is no more.
Cement industry has mined all of it and as a result the Pannonian landscape has become
significantly poorer. Cement is evidently needed; the contemporary world cannot be
imagined without it. We are, however, not quite sure that our loveliest regions should be
destroyed in its interest. Is appeasement between man and man possible? And between
and nature?
106
MOJA AFRIKA – SERENGETI,
NGORONGORO
MY AFRICA – SERENGETI,
NGORONGORO
AZ EN AFRIKAM – SERENGETI,
NGORONGORO – 2008
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 15 MIN
Režiser / Director: JOZSEF SAFRANY
Scenario / Screenplay: JOZSEF SAFRANY
Fotografija /Photography: JOZSEF SAFRANY
Kratak sadržaj:
Ova epizoda je dio serije od dvadeset epizoda i vodi gledaoca u najveći i jedan od najpoznatijih
nacionalnih parkova svijeta. To nije idealizovani svijet filmova o prirodi već o stvarnosti kakvu
može da vidi obični turista. Veličina Serengeti Nacionalnog parka je jednaka jednoj trećini
Mađarske. To je primjeran rad na zaštiti prirode ove velike oblasti. Turisti to ne vide jer za to
nisu zainteresovani; oni samo žele da vide lavove, nosoroge, slonove i gazele. Film govori o
cijeni koja se plaća, a koja donekle umanjuje iluzije vezane za afričku divljač.
Programme summary:
The current episode of the series of twenty parts takes the viewer to the largest and one of the
best known national parks of the world. It is not an idealised world of nature films but reality as
the common visiting tourist can see it. The extent of the Serengeti National Park is one-third of
the territory of Hungary, and an exemplary work of nature protection has been in progress in
that huge area. Tourists do not see it, they are not interested in it; they only want to see lions,
rhinos, elephants and gazelles. The film narrates the cost of it, somewhat reducing illusions
related to African game keeping.
107
DODIR
THE CONTACT – 2008
Producent/ production: RTV VOJVODINE
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 26 MIN
Režiser / Director: VLADIMIR PEROVIĆ
Scenario / Screenplay: VLADIMIR PEROVIĆ
Fotografija /Photography: IGOR PETRIČEVIĆ
Kratak sadržaj:
Svake godine Mira i njen sin Jovan odlaze iz Beograda i provode čitavo ljeto duboko u
gorju Stare planine, u usamljenoj kući na 1000 mnm. Žive onako kako se živjelo ko zna kad,
u vrtlogu zelenila, plaveti i bistrine, okruženi šumorom povjetarca u lišću bukava, žuborom
nebrojenih potočića, u neprestanom dodiru sa svim elementima. Hodaju bosi, kupaju se
u rijeci, po čitav dan su napolju. Ovdašnji njihov jelovnik se sastoji od onoga što uberu ili
pokupe u okruženju, i pripreme na Mirin način.
“Dodir”, promišljajući savremenog čovjeka, prokazuje i proziva njegove navike, potrebe,
otupjelost, rutinu, izvitoperenost, zarobljenost u urbanim okvirima. “Dodir” je poziv da
se vratimo prirodi, istinskom životu, praiskonima, sebi samima… “Dodir” nudi filozofiju i
praksu življenja od koje se savremeni čovjek potpuno otuđio…
Programme summary:
Each year, Mira and her son Jovan leave Belgrade and spend the entire summer on Stara
planina (mountain), in a secluded house at the altitude of 1000 m. They live as people
lived once long time ago, surrounded by greenery, blueness and clarity, zephyr’s murmur
in the leaves of the beeches, babbling of countless brooks, constantly in touch with all
the elements. They walk bearfoot, bathe in the river and stay outdoor the whole day. Their
menu consists of what they pick or find around and prepare in Mira’s way.
“The contact”, considering modern man, shows and challenges his habits, needs, numbness,
routine, distortion, captivity within an urban framework. “The Contact” is an invitation to go
back to nature, to the life itself, to ourselves… “The Contact” presents a philosophy and a
way of life modern man has completely alienated himself from …
108
KAPIJA SVJETLOSTI
THE GATE OF LIGHT – 2008
Producent/ production: RTV VOJVODINE
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 24 MIN 43 SEC
Režiser / Director: ZORAN CVETKOVIĆ
Scenario / Screenplay: ZORAN CVETKOVIĆ
Fotografija /Photography: DRAGAN MILADINOVIĆ
Kratak sadržaj:
Risto Fruškogorski živi na usamljenom mjestu na Fruškoj Gori. Kroz njegovo kazivanje
saznajemo o jednom osobenom odnosu prema prirodi: on priča o ljekovitosti izvora oko
svoje kuće, o značenju i funkciji pećina, razumijevanju hodočasničkog puta po Svetoj
zemlji… Pored ovoga, on stvara ikone u duborezu I taj rad ga podstiče na istinsko smirenje
I daje mu blagodatnu snagu da liječi ljude. On liječi biljkama, vodom, prstima…
Programme summary:
Risto Fruskogorski lives in a secluded place on Fruska Gora. We learn from his statements
about a particular relationship towards nature: he talks about the healing power of the
springs near his home, about the significance and function of caves, about understanding
of Holy Land pilgrimage … Apart from this, he is carving icons in wood and this work gives
him true peace and in addition gives him healing power. He heals people with herbs,
water, fingers …
109
TV FILM
ČETVORO ISTIH
FOUR OF A KIND – 2008
Producent/ production: FIONA COCHRANE
Zemlja/Country: AUSTRALIJA / AUSTRALIA
Trajanje / Duration: 115 MIN
Režiser / Director: FIONA COCHRANE
Scenario / Screenplay: HELEN COLLINS
Fotografija /Photography: ZBIGNIEW FRIEDRICH
Glavni glumci / Leading actors: LEVERNE MCDONNELL, GAIL WATSON, NINA LANDIS
Kratak sadržaj:
Četiri različite žene, sve sa dobro skrivenom tajnom koju su obrlaćene, prevarene i
prisiljene da otkriju. Kroz veo laži, sve četiri flertuju sa istinom doživljavajući izdaju,
ambiciju, usamljenost, patnju i bijes. Ali laži koje sebi govore mogu biti one koje ih najviše
povređuju.
Programme summary:
Four different women, each with a well hidden secret thay are coaxed, tricked and forced
into revealing. Through a veil of lies all four flirt with the truth as they experience betrayal,
ambition, loneliness, pain and anger. But the lies they tell themselves might be the ones
that hurt the most.
KAKTUS
CACTUS – 2007
Producent/ production: NEW TOWN FILMS/ OPEN SPACE FILMS
Zemlja/Country: AUSTRALIJA / AUSTRALIA
Trajanje / Duration: 89 MIN
Režiser / Director: JASMINE YUEN-CARRUCAN
Scenario / Screenplay: JASMINE YUEN-CARRUCAN
Fotografija /Photography: FLORIAN EMMERICH
Glavni glumci / Leading actors: BRYAN BROWN, TRAVIS MCMAHON, DAVID LYONS
Kratak sadržaj:
Kako bi došao do jako potrebnog novca, Džon prihvata posao da kidnapuje i dovede
profesionalnog kockara Eli Džons njegovim čuvarima u zaleđu Australije.
Programme summary:
To gain some much needed cash, John accepts a job to kidnap and deliver professional
gambler Eli Jones to his keepers in the Australian outback.
112
MJESTO ZLOČINA – DRVO SPASA
SCENE OF CRIME – TREE OF
SALVATION
TATORT BAUM DER ERLÖSUNG –
2008
Producent/ production: CULT FILM
Zemlja/Country: AUSTRIJA / AUSTRIA
Trajanje / Duration: 87 MIN
Režiser / Director: HARALD SICHERITZ
Scenario / Screenplay: FELIX MITTERER
Fotografija /Photography: THOMAS KIENNAST
Glavni glumci / Leading actors: HARALD KRASSNITZER, SARAH TKOTSCH, ALEXANDER
MITTERER, HUBERT KRAMAR, TAYFUN BADEMSOY, PEGAH FERYDONI, TIM SEYFI,
MARTIN LEUTGEB, CHRISTOPH VON FRIEDL, MICHAEL STEINOCHER
Kratak sadržaj:
Kada je pronađena obješena mlada Turkinja u šumi blizu tirolskog sela, policija prvo
smatra da je to samoubistvo jer su se još četiri djevojke objesile o isto drvo kako bi izbjegle
ugovoreni brak. Međutim, autopsijom se utvrđuju znaci nasilja a Martin, djevojčin momak,
je takođe nestao. Moritz Eisner, specijalni istražitelj iz Beča i policajac turskog porijekla
počinju sa istragom u usijanoj atmosferi političkog konflikta: nedavni završetak minareta
okreće grupe stanovništa jedne protiv drugih – tirolske porodice sa svojim tradicijama
protiv turskih porodica sa svojim vjerskim ubjeđenjima i vrijednostima.
Programme summary:
When a young Turkish woman is found hanged in a wood near a Tyrolean village, the
police first assume it is a suicide because four other girls have hanged themselves from the
same tree in order to escape a forced marriage. However, the autosy finds signs of violence
and Martin, the girl’s boyfriend, has also disappeared. Moritz Eisner, special investigator
from Vienna and a policeman of Turkish origin begin to investigate in the overheated
atmosphere of a political conflict: the recent completion of a minaret set the population
groups against each other – the Tyrolean families with their traditions against the Turkish
families with their religious beliefs and values.
113
PRVI DAN
THE FIRST DAY
DER ERSTE TAG – 2008
Producent/ production: MR FILM
Zemlja/Country: AUSTRIJA
Trajanje / Duration: 88 MIN 23 SEC
Režiser / Director: ANDREAS PROCHASKA
Scenario / Screenplay: SUSANNE FREUND
Fotografija /Photography: THOMAS BENESCH
Glavni glumci / Leading actors: ANDREAS KIENDL, FRANZISKA WEISZ, JOHANNES
ZEILER, MARTINA ZINNER, NIKOLAI GEMEL, FERRY ÖLLINGER, BEATRIX
BRUNSCHKO, MARLENE DEL BELLO, DANIEL KEBERLE, KARL FISCHER, SUSI STACH,
FLORIAN TEICHTMEISTER
Kratak sadržaj:
Topla ljetnja noć. U 4 sata ujutro, kontrolna stanica registruje nemoguće veliku količinu
radioaktivnosti – vjerovatno greška. Ali ubrzo stiže izvještaj o nesreći u nuklearnoj elektrani
blizu granice: manje količine radijacije su iscurile u atmosferu. Međutim, nagovještaji da
se radi o nesreći do tada neviđenih razmjera uskoro će se pojačati: prijavljuje se visoka
kontaminacija vozila koja dolaze iz susjedne zemlje i kontrolne stanice za kontaminaciju
otkrivaju povećan nivo nakon oluje – radioaktivna prašina! Stanovništvo je upozoreno da
ostane u svojim kućama. Ljudi moraju da se suoče sa svojim najvećim strahovima, a usjevi
i stoka je zauvijek izgubljena. Ali onda u 4.20 popodne situacija postaje još gora: nuklearni
reaktor je izmakao kontroli! Najmanje 40,000 ljudi mora da se evakuiše i počinje trka sa
vremenom i nadolazećom olujom.
Programme summary:
A warm summer night. At 4 a.m. a monitoring station registers an absurdly high level of
radioactivity – probably an error. But before long, the report of an accident comes from an
atomic power station close to the border: minor amounts of radioactivity have leaked out.
However, the indications that it concerns an accident of previously unseen proportions
soon intensify: high contamination of vehicles coming from the neighbouring country
is reported and contamination monitoring stations reveal increased levels after a storm
– radioactive fallout! The population is alerted to stay indoors. People have to face their
worst fears, crops and livestock are forever lost. But then at 4.20 p.m. the situation gets even
worse: the reactor is out of control! At least 40,000 people have to be evacuated and a race
against time and the approaching storm begins.
114
ČETRDESETA VRATA
THE 40TH DOOR
40-CI QAPI – 2008
Producent/ production: RITM PRODUCTION
Zemlja/Country: AZERBEJDŽAN / AZERBAIJAN
Trajanje / Duration: 81 MIN
Režiser / Director: ELCHIN MUSAOGLU
Scenario / Screenplay: ELCHIN MUSAOGLU
Fotografija /Photography: ABDULRAHIM BESHARAT
Glavni glumci / Leading actors: HASAN SAFAROV, ROVSHAN AGAYEV
Kratak sadržaj:
Rustam koji živi na selu sa svojom majkom dobija tužne vijesti – oca mu je ubila ruska
mafija. Nakon gubitka oca, ovaj četrnaestogodišnjak postaje glava porodice i nosi teret
porodice na plećima. Odlazi u grad u potrazi za poslom. Nakon što je zaradio nešto novca
od različitih manjih poslova, Ruslama napada grupe reketaša koji zahtjevaju dio njegove
zarade. Pod ovim pritiskom, rađa se želja u Ruslamu – da bude muzičar. Živeći sa željom da
kupi muzički instrument, Ruslan postaje prijatelj sa trepetavom lampom na starom mostu
koja je kao i on sama u tami.
Programme summary:
Rustam who lives in the village with his mother receives bad news – his father is killed by
Russian mafia. After losing his father, this 14-year-old boy becomes the head of the family
and carries the burden of the family on his shoulders. He moves to city in search of a job.
After earning some money from various minor jobs, Rustam is attacked by the racket group
that demands a portion of his earnings. Under this pressure, a wish is born inside Rustam
– to be a musician. Living with the wish to buy a musical instrument, Rustam becomes a
friend of a blinking lamp on the old bridge which is also alone like him in the darkness.
RAK
CRAYFISH
RATZI – 2009
Producent/ production: KLAS FILM
Zemlja/Country: BUGARSKA / BULGARIA
Trajanje / Duration: 108 MIN
Režiser / Director: IVAN CHERKELOV
Scenario / Screenplay: IVAN CHERKELOV
Fotografija /Photography: RALI RALCHEV
Glavni glumci / Leading actors: FILIP AVRAMOV, VALERI YORDANOV
Kratak sadržaj:
Dva najbolja prijatelja upliću se u igru dominacije dva mafijaška bosa u postkomunističkoj
Bugarskoj. Krijući jedan od drugog, izmanipulisani su da obave naizgled bezazlene zadatke.
Hvatajući se kao rakovi za mamce svakodnevnog života, oni određuju svoje sudbine.
Paralelno sa kriminalnim dijelom priče, našu pažnju privlače unutrašnji problemi likova
prema vezama koje postoje između svega i svih. Dva prijatelja uzaludno pokušavaju da
uspostave dijalog. Dijalog o vezama, smrti,odgovornostima, suštini…
Programme summary:
Two best friends get involved into the domination games of two mafia bosses in postcommunist Bulgaria. Without the other one knowing, they are manipulated to take
seemingly harmless tasks. Clutching like crayfish to the baits of everyday life, they determine
their fates. Parallel to the criminal line in the story, our attention is drawn toward the inner
problems of the characters, toward the links that exist between everything and everyone.
The two friends try fruitlessly to establish a dialogue. A dialogue about relationshis, about
death, about responsibilities, about the essence…
115
MALA KREATIVNA RADIONICA
THE LITTLE CREATIVE WORKSHOP
– 2007/8
Producent/ production: RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE
Zemlja/Country: CRNA GORA / MONTENGRO
Trajanje / Duration: 18 MIN 43 SEC
Režiser / Director: TATJANA BABOVIĆ
Scenario / Screenplay: DRAGANA KRŠENKOVIĆ BRKOVIĆ
Fotografija /Photography: MIODRAG STRUGAR
Glavni glumci / Leading actors: MIRJANA RAJOVIĆ, MILENA KNEŽEVIĆ, MARIJANA
MITROVIĆ, MINA RADULOVIĆ, VLADO ĆABAK
Kratak sadržaj:
Mala Kreativna Radionica je TV serija za djecu. Ovih osam epizoda ima mozaičnu strukturu.
Program predstavlja šest različitih radionica: Komunikacija i nesporazum; Uradi sam; Bunar
želja; Svijet je moj dom; Igrajmo se bojama; i Hiljadu zašto.
Radionica postavlja pitanja u vezi brojnih problema, dilema, zagonetki i sumnji koje djeca
imaju o svijetu oko nas.
Programi bi trebalo da prikažu da kreativnost nije rezervisana za likovnu umjetnost ili
književnost, već da je neophodna u istraživanju, pronalaženju novih rješenja na stare
probleme, ili u učenju da je poštovanje tuđeg mišljenja veoma važna stvar odrastanja.
Serija pokušava da pokaže da je veoma važno učenje kroz igru i otkrivanje svijeta kroz
sopstvenu kreativnost.
Programme summary:
The Little Creative Workshop is TV series for children. These eight episodes have a mosaic
structure. The show presents six different kinds of workshops title: Communication and
Misapprehension; Do it Yourself; The Well of Wishes; The World is My Home; Let’s Play with
Colors; and Thousands Why.
Workshops question numerous problems, dilemmas, puzzles, and doubts that children
have about the world around them.
Shows should explicate that creativity is not reserved for fine arts or literature, but that it is
necessary in research, in finding new solution to old problems, or in learning that respect
of the opinion of others is very important for growing up.
The series tries to show that learning through play, and discovering the world through
your own creativity, are very important.
116
ALJONA
ALYONA
ALJONA – 2008
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country: ČEŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration: 95 MIN
Režiser / Director: JAROSLAV BRABEC
Scenario / Screenplay: MARTIN RYŠAVÝ
Fotografija /Photography: JAN STRNAD
Glavni glumci / Leading actors: ANDREJ BESTCHASNY, VALERIA BELIASAVA
Kratak sadržaj:
Dramatična priča u savremenom vremenu je tužan pogled iza kulisa naših bogatih života.
Ljubavna priča između Vladimira i Aljone iz ukrajinskog grada Uzhoroda možda i ne bi bila
posebna ni na koji način da se ne dešava unutar zajednice modernih robova, ukrajinskih
radnika u Pragu. Aljona je energična mlada žena koja je čvrsto rješena da uradi sve što je u
njenoj moći da obezbjedi bolji život za sebe i svog dvanaestogodišnjeg sina Seriozhu. Ona
je čak voljna i da se formalno vjenča u Češkoj uprkos svojoj ljubavi prema Volodyi. Vladimir je
plahovit i strastveni čovjek. Voli Aljonu i uradio bi sve na svijetu za nju, ali svojim eksplozivnim
temperamentom često reaguje pre nego što razmisli. On želi da pomogne Aljoni, prihvata
njen razborit stav, ali nije sposoban da se ponaša racionalno i razumno kao ona. A kada se nađe
u okruženju gdje djeluje mafija među ukrajinskim radnicima, on stvarno nema šanse…
Programme summary:
The dramatic story set in contemporary times is a sad look behind the scenes of our
prosperous lives. The love story between Vladimir and Alyona from the Ukrainian town of
Uzhorod may not be exceptional in any way – it it did not take place within the community
of the modern-day slaves, the Ukrainian labourers in Prague. Alyona is an energetic young
woman who is firmly resolved to do everything in her power to secure a better life for herself
and particularly for her twelve-year-old son Seriozha. She is even willing to make a formal
marriage in Czechia despite her love for Volodya. Vladimir is an impetuous and passionate
man. He loves Alyona and would do anything in the world for her, but with his explosive
temperament, he often acts before he thinks. He wants to help Alyona, accepts her sensible
stance, but is incapable of acting as rationally and sensibly as she does. And when he finds
himself in the setting of mafia practices among the Ukrainian labourers, he doesn’t really
have a chance…
117
KANADSKA NOĆ
A CANADIAN NIGHT
KANADSKÁ NOC – 2008
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country: ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration: 87 MIN 53 SEC
Režiser / Director: ZDENĔK ZELENKA
Scenario / Screenplay: HANA CIELOVÁ
Fotografija /Photography: KAREL FAIRAISL
Glavni glumci / Leading actors: DAGMAR HAVLOVÁ, VIKTOR PREISS
Kratak sadržaj:
Psihološka drama, istinita priča smještena u sadašnje vrijeme. Priča o porodici uzdrmanoj
do temelja tragičnim događajem i neočekivanim slijedom događaja nakon toga.
Michael živi u malom gradu u Češkoj, nadareni je student i želi da postane doktor. On je
pristojan i dobro odgojen dječak. Uvijek je gajio veliku strast prema Indijancima i njegov
životni san je bio da posjeti SAD ili Kanadu i sretne prave Američke Indijance. Prilika mu
se pruža kroz program razmjene studenata njegove škole i tako Michael odlazi na šest
mjeseci u češko-kanadsku porodicu koja ima sina njegovih godina, Jana. Dječaci brzo
postaju prijatelji i kanadska porodica želi da ispuni Michaelov san. Oni ga vode da vidi
pravog indijanskog poglavicu. Te noći, na povratku iz indijanskog rezervata, dolazi do
saobraćajne nesreće – njihov auto udara u jelena. Jan je jedina preživjela osoba. Da li će se
Jan i Michaelovi roditelji pomiriti sa ovom tragedijom?
Programme summary:
A psychological drama, a true story set in present times. The story of a family shaken to the
core by a tragic occurrence and the unexpected turn of events that followed.
Michael lives in a small Czech town, is a talented student and wants to become a doctor.
He is a decent and quite well-behaved boy. He has always had a great passion for Red
Indians and his lifelong dream is to visit the USA or Canada to meet some real American
Indians. His chance comes with a student exchange program at his school, and so Michael
leaves for a six-month stay in a Czech-Canadian family, who have a son of the same age,
Jan. The boys soon become friends and the Canadian family wants to fulfil Michael’s dream.
They take him to see a real Indian chieftain. That night, on the way back from the Indian
Reservation, there is a crash- their car hits a stag. Jan is the only person to survive. Will Jan
and Michael’s parents come to terms with this tragedy?
118
VRIJEME SWINGA
SWINGTIME – 2007
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country: ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration: 90 MIN 30 SEC
Režiser / Director: JAROMIR POLIŠENSKÝ
Scenario / Screenplay: JAN DRBOHLAV
Fotografija /Photography: JAROMÍR MALÝ
Glavni glumci / Leading actors: VLADIMÍR DLOUHÝ, INGRID TIMKOVÁ
Kratak sadržaj:
Napeta dramatična priča iz 1950-tih je tim više nevjerovata jer je zasnovana na istinitoj priči.
“Operacija Kamen” je u stvari bila zamka koju je postavila komunistička Državna policija,
mameći u propast ljude koji su željeli da se isele iz Čehoslovačke. Dovođeni su do lažne
državne granice, gdje su ih propisno hapsili i odvodili u zatvor. Šta više, policija je izmamila
od njih važne informacije. Sve je bilo organizovano na takav način da čak i nakon njihovog
zatvaranja, žrtve nisu shvatile princip zamke. Glavni junak je džez pijanista koji nevoljno, na
nekoliko mjeseci, postaje dio ove đavolske mašine.
Programme summary:
The suspenseful dramatic story from the 1950s is all the more incredible for being based
on a true story. “Operation Stone” really was a trap set up by the communist State Police,
enticing people who wanted to emigrate from Czechoslovakia towards their fall. They
were brought to a false State border, where they were duly arrested and taken to prison.
Moreover, the police wiled precious information out of them. It was all arranged in such
a way, that not even after their imprisonment did the victims comprehend the principle
of the trap. The main hero is a jazz pianist who unwillingly becomes part of this diabolic
machine for a few months.
LOŠ DAN
A BAD DAY
EN DÅRLIG DAG – 2008
Producent/ production: BJARKI THOMSEN
Zemlja/Country: FARSKA OSTRVA / FAROE ISLANDS
Trajanje / Duration: 14 MIN 26 SEC
Režiser / Director: BJARKI THOMSEN
Scenario / Screenplay: BJARKI THOMSEN
Fotografija /Photography: BJARKI THOMSEN
Glavni glumci / Leading actors: DAVID GARMARK, BARBARA HILDUBERG,
STEFFEN NIELSEN
Kratak sadržaj:
Određeni ljudi se pretvaraju da su fini kako bi prikrili svoje opake planove. I nemaju
razumijevanja za druge. Jens Hansen se skriva u skladištu. Kriminalci ga traže. Stranac se
pojavljuje u skladištu. Da li je u pitanju samo slučajnost što on želi da iznajmi skladište u
kome se Jens skriva?
Programme summary:
Certain people pretend to be nice, as a cover for their sinister plan. And have no empathy
for others. Jens Hansen is hiding in a storage-room. Some gangsters are looking for him.
A stranger turns up in the storage-room. Is it just a coincidence that he wants to rent the
storage-room where Jens is hiding?
119
DOBAR DAN LJUBAVI, IMAM 16
GODINA
HELLO MY DARLING, I AM 16
YEARS OLD
BONJOUR MON AMOUR, J’AI
SEIZE ANS – 2008
Producent/ production: JASNA ŠAMIĆ
Zemlja/Country: FRANCUSKA / FRANCE
Trajanje / Duration: 7 MIN
Režiser / Director: JASNA ŠAMIĆ
Scenario / Screenplay: JASNA ŠAMIĆ
Glavni glumci / Leading actors: ELVIRE DEPPEROIS, DAVID ŠAMIĆ CIP
Kratak sadržaj:
Život adolescenata koji dane provode sami uz moderne električne sprave /TV, telefon,
kompjuter/ što dovodi gotovo do autizma, izolacije i nekomunikativnosti.
Programme summary:
Life of adolescents who spend days by themselves with electronic devices /TV, phone,
computer/ which almost leads to autism, isolation and no communication.
UMJETNIK I NJEGOV KOLAČ
THE ARTIST AND HIS CAKE
L’ARTISTE ET SON GÂTEAU –
2008
Producent/ production: JASNA ŠAMIĆ
Zemlja/Country: FRANCUSKA / FRANCE
Trajanje / Duration: 5 MIN
Režiser / Director: JASNA ŠAMIĆ
Scenario / Screenplay: JASNA ŠAMIĆ
Fotografija /Photography: SUAD VRAŽALICA
Glavni glumci / Leading actors: CHRISTIAN BALTAMES, NINA TALZIER
Kratak sadržaj:
Umjetnik, slikar, je opsjednut ženama i seksom, što neprestano slika. Žena mu je ljubomorna,
ali, nema granice koje se mogu ispriječiti želji i žudnji. Film je o ljubomori i muškom strahu,
o odnosu dva pola.
Programme summary:
An artist – a painter is obsessed with women and sex and this is what he continuously
paints. His wife is jealous, but desire and yearning know no boundaries. The film is about
jealousy and man’s fear, about the relationship between the two sexes.
120
GOSPODIN COK
MISTER COK
MONSIEUR COK – 2008
Producent/ production: PAPY 3D PRODUCTION, RICHARD VAN DEN BOOM
Zemlja/Country: FRANCUSKA / FRANCE
Trajanje / Duration: 9 MIN 45 SEC
Režiser / Director: FRANCK DION
Scenario / Screenplay: FRANCK DION
Fotografija /Photography: FRANCK DION
Glavni glumci / Leading actors: GAËTAN GALLIER
Kratak sadržaj:
Gospodin Cok je vlasnik velike fabrike bombi. Tražeći efikasnost i profit, odlučuje da zamijeni
svoje radnike sofisticiranim robotima. Livači gledaju bespomoćno težak rad radnika robota.
Ali jedan od radnika ne pristaje tako lako da bude otpušten.
Programme summary:
Mister Cok is the owner of a large bomb factory. Looking for efficiency and profit, he
decides to replace his workers by sophisticated robots. The formers stare helplessly at the
toil of the robotic labourers. But one of the workers does not accept being discarded soo
easily.
R(EVOLUCIJA)
R(EVOLUTION)
R(EVOLUTION) – 2007
Producent/ production: REVOLUTION FILMS
Zemlja/Country: INDIJA / INDIA
Trajanje / Duration: 80 MIN
Režiser / Director: MUSTAFA ZAVERI
Scenario / Screenplay: MUSTAFA ZAVERI
Fotografija /Photography: PRASHANT RAI
Glavni glumci / Leading actors: MUSTAFA ZAVERI, ANAND TIWARI
Kratak sadržaj:
Film je o životima troje ljudi iz različitih razdoblja: 70-tih, 80-tih i 90-tih godina 20.vijeka.
Programme summary:
A film is about the lives of three people from three different decades: 1970’s, 1980’s and
1990’s.
121
SLIJEPA SVINJA KOJE ŽELI DA
LETI
BLIND PIG WHO WANTS TO FLY
BABI BUTA YANG INGIN TERBANG
– 2008
Producent/ production: BABIBUTAFILM
Zemlja/Country: INDONEZIJA / INDONESIA
Trajanje / Duration: 77 MIN
Režiser / Director: EDWIN
Scenario / Screenplay: EDWIN
Fotografija /Photography: SIDI SALEH
Glavni glumci / Leading actors: LADYA CHERYL
Kratak sadržaj:
Linda i Cahyono se sreću i ponovo oživljavaju svoje prijateljstvo. Halim priča Verawati da
želi da uzme novu ženu. Salma se pojavljuje na Planeti Idola. Romi i Yahya stiču pravo
seksualno iskustvo. Opa umire, a Linda prosipa njen pepeo zajedno sa Cahyonom. A
Cahyono napokon uči da gleda gore.
Slijepa svinja koja želi da leti nudi kaleidoskopsku sliku indonežanske kineske manjine
kroz Lindina iskustva koja sreće druge kineske Indonežane i one koji to nisu, svi sa svojim
opsesivnim planovima. Različiti komadići priče čine krhko ali i panoramsko viđenje
zajednice koja nije u miru sama sa sobom.
Programme summary:
Linda and Cahyono meet and rekindle their friendship. Halim tells Verawati that he wants
to take a new wife. Salma appears on Planet idol. Romi and Yahya gets some practice in
performing penetrative sex. Opa dies, and Linda scatters his ashes together with Cahzono.
And Cahyono finally learns to look up.
Blind pig who wants to fly offers a kaleidoscopic picture of the Indonesian Chinese
minority across the experiences of Linda, who encounters both other Chinese
Indonesians and non-Chinese Indonesians, all with obsessive agendas of their own. The
various shreds of narrative add up to fragile but panoramic vision of a community that is
not at ease with itself.
TETKA MAH MONIR
AUNT MAH MONIR
AME MAH MONIR – 2008
Producent/ production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Zemlja/Country: IRAN
Trajanje / Duration: 105 MIN
Režiser / Director: SHOHRE LORESTANI
Scenario / Screenplay: SHOHRE LORESTAN
Fotografija /Photography: HADI SHALALVAND
Glavni glumci / Leading actors: FATEME GODARZI, HASSAN PORSHIRAZI
Kratak sadržaj:
Seljanka sa sopstvenim tipičnim vjerovanjima i tradicijama dolazi u Teheran na liječenje.
Ona koja nije iskusila život u gradu izaziva promjene kod drugih ljudi, suprotstavljajući se
modernom načinu života.
Programme summary:
A villager woman with her own typical beliefs and traditions comes to Tehran for medical
treatments. She who has not experienced living in a city makes changes in the other
people in confrontation with modern way of life.
122
HLEB I SLOBODA
BREAD AND FREEDOM
PANE E LIBERTÀ – 2008
Producent/ production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 2x100 MIN
Režiser / Director: ALBERTO NEGRIN
Scenario / Screenplay: PIETRO CALDERONI, GUALTIERO ROSELLA, ALBERTO NEGRIN
Fotografija /Photography: PATRIZIO PATRIZI
Glavni glumci / Leading actors: PIERFRANCESCO FAVINO
Kratak sadržaj:
Film oslikava život velikog sindikaliste, Giuseppe Di Vittorio, od smrti njegovog oca kada mu
je bilo svega osam godina, i kada su ga uzeli u škole i stavili u polje da izigrava strašilo. Ostao
je upamćen kao jedan od graditelja demokratije naše zemlje. Čovjek koji je proveo cijeli svoj
život boreći se za emancipaciju radnika. Pridružio se Komunističkoj Partiji a potom je postao
predsjednik CGIL-a, najvećeg radničkog sindikata Italije. Borio se u Španskom građanskom
ratu, a onda se suprotstavio svojoj partiji zbog Mađarske revolucije. Uprkos ličnoj i porodičnoj
tragediji, izgnanstvu, ratu, zatvoru, biranju za zamjenika Socijalističke partije, njegov život
je bio posvećen ujedinjavanju svih radnika. Do poslednjeg dana nastavio je sa borbom za
društveno jedinstvo jer je bio sposoban da sagledava stvari van svog vremena.
Programme summary:
The film recaptures the life of the great trade unionist Giuseppe Di Vttorio, from the death
of his father when he was only eight and was taken from school to be put in a field as a
scarecrow. Remembered as one of the builders of democracy of our country. A man who
spent his life serving the cause of emancipation of workers. He joined the Communist
Party and then became the head of Italy’s largest Labour Union CGIL. He fought in the
Spanish Civil War, then opposed his own party over the Hungarian revolution. Despite his
personal and family tragedy, the exile, the war, the prison, his election as deputy in the
socialist Party, his life was devoted to unifying workers everywhere. Until his last days he
continued his struggle for social unity being able to see beyond of his time.
VICEKRALJEVI
THE VICEROYS
I VICERÉ – 2008
Producent/ production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 2 x 100 MIN
Režiser / Director: ROBERTO FAENZA
Scenario / Screenplay: FRANCESCO BRUNI, FILIPPO GENTILI, ANDREA
PORPORATI, ROBERTO FAENZA
Fotografija /Photography: MAURIZIO CALVESI
Glavni glumci / Leading actors: ALESSANDRO PREZIOSI, LANDO BUZZANCA,
CRISTIANA CAPOTONDI, GUIDO CAPRINO, ASSUMPTA SERNA
Kratak sadržaj:
Sicilijanska porodica gdje otac, sujevjerni tiranin, lišava svoju ćerku čak i prava da voli. Manastir
gdje monasi žive u grijehu sa ljubavnicama. Uspon politike kao sredstvo ugnjetavanja,
kameleonska proračunatost i korupcija. Ovo je radnja Vicekraljeva koja je uzeta iz romana
koji je izazvao skandal s kraja devetnaestog vijeka. Film govori o opsesiji, pohlepi, mržnji i
izdajama zamka koji grabi ka moći, spremnog da promijeni strane u tren oka.
Programme summary:
A Sicilian family whose father, a superstitious tyrant, deprives his daughter even of the right
to love. A monastery where the monks live in sin with women lovers. The rise of politics
as a tool of oppression, chameleon like expediency and corruption. This is the plot of The
Viceroys, taken from a novel that set off a scandal at the end of the nineteenth century. The
film tells of the obsessions, avidity, hate and betrayals of a caste clutching to power, willing
to change sides at a moment’s notice.
123
ZABORAVNI
THE FORGETTER
LO SMEMORATO DI COLLEGNO –
2009
Producent/ production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 2 x 100 MIN
Režiser / Director: MAURIZIO ZACCARO
Scenario / Screenplay: LAURA IPPOLITIO, ANDREA PURGATORI, MAURIZIO ZACCARO
Fotografija /Photography: FABIO OLMI
Glavni glumci / Leading actors: GABRIELLA PESSION, JOHANNES BRANDRUP
Kratak sadržaj:
Na kraju Prvog svjetskog rata, pacijent duševne bolnice tvrdi da je ratni veteran koji je
sve zaboravio, uključujući i svoje ime. Njegova fotografija se objavljuje u nacionalnim
novinama, a čitaoci pomno prate ovaj slučaj i raduju se kada Giulia Cannella identifikuje
svog voljenog supruga Giulia. Ali potom Rosa Bruneri identifikuje istog čovjeka kao svog
supruga Maria. Italijanski vrhovni sud donosi odluku da je ovaj čovjek Mario Bruneri, ali ova
presuda ne sprečava ovog čovjeka da provede ostatak svog života kao Giulio Cannella,
živeći sa Giuliom i njihovo troje djece u Brazilu.
Programme summary:
At the end of the WWI, an asylum patient claims to be a war veteran who has forgotten
everything, including his name. The man’s photo is published in national papers, and the
public follows the case closely, rejoicing when Giulia Cannella makes positive identification
of her beloved husband Giulio. But then Rosa Bruneri identifies the man as her husband
Mario. The Italian Supreme Court rules that the man is Mario Bruneri, though this decision
does not keep him from spending the rest of his life as Giulio Cannella, living alongside
Giulia and the couple’s three children in Brazil.
MOJA DRAGA STARA VJEŠTICE
DEAR EPIPHANY WITCH
MIA CARA BEFANA – 2009
Producent/ production: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Zemlja/Country: ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration: 100 MIN
Režiser / Director: LODOVICO GASPARINI
Scenario / Screenplay: DIDO CASTELLI, GIOVANNA GRA
Fotografija /Photography: MARCO ONORATO
Glavni glumci / Leading actors: VERONICA PIVETTI, YARI GUGLIUCCI, LUCIA POLI,
LOREDANA MARTINEZ, GABRIELE PAOLINO, DARIO D’AMBROSI
Kratak sadržaj:
Iako nespretna i nezgrapna, Ben je odlučna da bude krunisana za STARU VJEŠTICU GODINE,
i tako učestvuje u probama koje se održavaju u Dvorcu Laku Noć. Ben doživljava neuspjeh
na svim testovima, izuzev na onom najvažnijem: vožnja na neukroćenoj metli vješca.
Izabrana za Vješticu Godine, ona mora da dostavi igračke djeci do Bogojavljenja (6. januar)
uprkos tome što se zaljubila, sprijateljila sa djetetom čiji je pas otet i uprkos tome što je
ostala nespretna i nezgrapna kao i obično.
Programme summary:
Though clumsy and awkward, Ben is determined to be crowned EPIPHANY WITCH OF THE
YEAR, and so she takes part in the trials held at Goodnight Castle. Ben fails all the tests,
except for the most important one: the ride on the wild warlock’s broom. Chosen as Witch
of the Year, she must deliver the children’s toys by Epiphany day (January 6th) though she
has fallen in love, made friends with a child whose dog has been kidnapped and remained
as clumsy and awkward as ever.
124
PLAČNA SUZANA
WEEPING SUSANNAH
SUSANNAH HA’BOCHIYA – 2008/9
Producent/ production: YIFAT PRESTELNIK FILMS LTD
Zemlja/Country: IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration: 140 MIN
Režiser / Director: LINA & SLAVA CHAPLIN
Scenario / Screenplay: ALONA KIMHI
Fotografija /Photography: YARON SCHARF
Glavni glumci / Leading actors: MAYA MARON, ZAK BERKMAN, GALIA YISHAI,
YEHUDA ALMAGOR, MARINA MAXIMILIAN – BLUMIN, OLA SCHUR-SELEKTAR,
SARIT VINO-ELAD, PIRA KANTOR, ALBERT ILUZ
Kratak sadržaj:
“Plačna Suzana”, miniserija iz tri dijela zasnovana je na nagrađenom bestseleru Alone
Kimhi.
Mentalno poremećena Suzana (30) živi sa majkom udovicom. Ona je slikar amater skrivenog
talenta. Dolazak u Izrael davno izgubljenog rođaka iz Njujorka koji traži da odsjedne kod
njih okreće Suzanin svijet naglavačke. Ispostavlja se da je nećak profinjen, zgodan čovjek
koji uspjeva za osvoji Suzanino srce ali i srce njene majke.
Kroz seriju se razvija jedinstven i čudan odnos između nećaka i Suzane. Nakon što je on
prinuđen da brzo krene na put, Suzana, koja se zaljubila u njega, doživljava slom i tone u
depresiju.
Nakon dugog perioda sazrijevanja, ona otkriva u sebi snagu koju je nećak, uprkos svim
svojim manama, usadio u nju i ona donosi odluku.
Programme summary:
“Weeping Susannah”, a three-part miniseries based on Alona Kimhi’s award-winning
bestseller.
Mentally disturbed Susannah (30) lives with her widowed mother. She is an amateurpainter
with some hiddent talent. The arrival in Israel of a long-lost nephew from New York, who
asks to stay with two women, turns Susannah’s world upside down. The nephew turns out
to be sophisticated and handsome, captivating both the mother’s and Susannah’s hearts.
Throughout the series a unique and bizarre relationship develops between the nephew
and Susannah. When he is forced to make a hasty departure, Susannah, who falls in love
with him, breaks down and sinks into depression.
After a long germination period, she discovers within herself the strengths that the nephew,
despite of all of his shortcomings, instilled in her, and makes a decision.
125
PROFESOR I SLIJEPA DJEVOJKA
THE PROFESSOR AND THE BLIND
GIRL – 2009
Producent/ production: CLARENCE STREET FILMS
Zemlja/Country: KANADA / CANADA
Trajanje / Duration: 7 MIN 20 SEC
Režiser / Director: PENNY MCCANN
Scenario / Screenplay: ERIC WALKER
Fotografija /Photography: NENA TOTH
Glavni glumci / Leading actors: JEFF LAWSON
Kratak sadržaj:
Mladi vojnik koji se tek vratio sa bojišta Prvog svjetskog rata prepušten je samom sebi.
Usamljen je, traumatizovan i nesposoban da govori. Slučajan susret sa čudnim profesorom
i njegovim saputnikom, mladom slijepom djevojkom, vraća mu moć govora a time i nadu
u budućnost.
Programme summary:
The young soldier newly returned from the battlefields of World War I, finds himself adrift
and alone traumatized by the war and unable to speak. A chance encounter with the
strange Professor and his companion, a young Blind Girl, restores his power of speech and
with it, his hope for the future.
TRČI IV
JAZZ’OO
RUN EVE
JAZZ’OO
TRČI DO EVROPSKOG
BARA
RUN TO THE EUROPEAN
BAR – 2009
Producent/ production: REAL LIFE ENTERTAINMENT INC.
Zemlja/Country: KANADA / CANADA
Trajanje / Duration: 2 MIN 52 SEC
Režiser / Director: NENA TOTH
Scenario / Screenplay: NENA TOTH
Fotografija /Photography: NENA TOTH
Glavni glumci / Leading actors: SUNNY STELLA
Kratak sadržaj:
Glavni lik je djevojka Iv (25), savremena, moderna, prefinjena mlada žena iz Otave. Ona je
pomalo i futuristična. Istovremeno, Iv je stilski dotjerana tako da liči na stil 70-tih, poput Ane
Karine, glumice koja je glumila u Godardovom filmu tokom perioda Francuskog Novog
Talasa…
Programme summary:
The lead character is a girl named Eve (25), the contemporary and modern, sophisticated
young Ottawa woman. She looks also somewhat futuristic. At the same time Eve is
stylistically created to resemble the style from the 1970s, like Anna Karina, an actress
featured in Goddard’s films during the French New Wave cinema period…
126
ZBOGOM GULJSARI
FAREWELL GULSARY
ΠРОЩАЙ ГУЛЬСАРЫ– 2008
Producent/ production: ARDFILM LTD
Zemlja/Country: KAZAHSTAN / KAZAKHSTAN
Trajanje / Duration: 102 MIN
Režiser / Director: ARDAK AMIRKULOV
Scenario / Screenplay: ARDAK AMIRKULOV, YERLAN NURMUHAMBETOV,
YERZHAN RUSTEMBEKOV, CHINGIZ AITMATOV
Fotografija /Photography: ALEXANDER RUBANOV
Glavni glumci / Leading actors: DOGDURBEK KYDYRALIYEV, ZHANEL MAKAZHANOVA
Kratak sadržaj:
“Zbogom Guljsari!” koju je napisao 1996. godine kirgiski pisac Čingiz Ajtmatov, jedno je od
najpopularnijih djela moderne sovjetske i ruske književnosti. Bezvremena saga o herojizmu
ljudi (i životinja), adaptirana za film, je priča o smjelom pastiru i konjaniku Tanabajevu čija
je sudbina neraskidivo vezana sa sudbinom njegovog konja Guljsarija. Radnja se odvija
sredinom 20.vijeka u Sovjetskom Kazakstanu i predstavlja bolnu priču o pustošenju i
uništavanju – ljudskom, materijalnom i psihološkom – prouzrokovanom Staljinovom
kolektivizacijom poljoprivrede, još bolnija jer je dijelom ispričana kroz lik konja.
Programme summary:
“Farewell, Gulsary!”, written in 1996 by the Kyrgyz author Chingiz Aitmatov, is one of the
most popular works of modern Soviet and Russian literature. A timeless saga of human
(and animal) heroism, it is re-adapted to the screen here in the story of a sturdy shepherd
and horseman Tanabayev, whose destiny is intricately linked to that of his horse Gulsary.
The setting is the mid – 20th century Soviet Kazakhstan, and is a heartbreaking account
of the waste and destruction – human, material and psychological – wrought by Stalin’s
collectivization of agriculture, all the more poignant for being told in part through the
character of a horse.
SUDAR
CRASH
KOCCANAS– 2009
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 52 MIN
Režiser / Director: FERENC TOROK
Scenario / Screenplay: GYORGY SPIRO
Fotografija /Photography: DANIEL GARAS
Glavni glumci / Leading actors: ESZTER ÓNODI, ZSOLT ANGER, SZABOLCS THURÓCZY
Kratak sadržaj:
Sumorna raskrsnica negdje u Mađarskoj, Istočnoj Evropi ili bilo gdje u svijetu. Uobičajeni
bučni, veliki saobraćaj ujutro, a onda iznenada jaki prasak, sudaranje i svi staju. Negdje su se
sudarila dva automobila, a druga vozila su pretrpjela niz udaraca u oba pravca…
Programme summary:
Bleak crossing somewhere in Hungary, Eastern Europe, or anywhere around the world.
The usual noisy, huge morning traffic, but suddenly a big bang and clashing and everyone
stops. Somewhere two cars crashed, and other cars suffered serial bumps in both ways…
127
NESLANA ŠALA
PRANK
TREFA – 2009
Producent/ production: MTV HUNGARIAN TELEVISION
Zemlja/Country: MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration: 73 MIN
Režiser / Director: PETER GARDOS
Scenario / Screenplay: ZSUZSA BIRO
Fotografija /Photography: LASZLO SEREGI JR.
Glavni glumci / Leading actors: VÁTA LÓRÁND, LENGYEL TAMÁS
Kratak sadržaj:
Godina 1912. U parohijskoj školi jednog malog grada koju vode sveštenici, školska godina
počinje uobičajeno. Međutim, ove jeseni đaci su obuzeti nekom čudnom, snažnom
neotesanošću i to ih navodi da smišljaju sve nečuvenije neslane šale.
U školu dolazi novi nastavnik, Otac Weigl. Novi, mladi nastavnik je zaprepašten liberalnim
pristupom svojih kolega izuzetno lošem ponašanju đaka tinejdžera. Otac Zoltán, razredni
starješina đaka 7. razreda, obraća sve manje pažnje na događaje oko sebe. Njegov mlađi
brat, koji je ogluvio tokom bokserskog meča, bio je na putu za Boston radi operacije na
insistiranje Oca Zoltána. Njegov brat je bio na Titaniku koji se sudario sa santom leda.
Zvanični izvještaj o povređenim i žrtvama tek treba da se objavi.
Jednog dana, događaji kreću neočekivanim tokom.
Programme summary:
It is 1912. In a small town’s parish school run by priests, the school year starts off in an
ordinary way. This autumn, however, the pupils are overcome by a strangely overwhelming
rowdiness, leading them to come up with increasingly more outrageous pranks.
The school welcomes a new teacher, Father Weigl. The new, young teacher is aghast at
his colleagues’ liberal approach to the excessively bad behaviour of teenage pupils. Father
Zoltán, the form master of the 7th year students, pays less and less attention to the events
taking place right around him. His younger brother, deafened in a boxing match, was on
his way to Boston for surgery at Father Zoltán’s urging. The brother was aboard the Titanic,
which collided with an iceberg. The official report on the injured and casualties is yet to be
released. One day, events take a sudden turn.
KAFIĆ RAJ
PARADISE CAFÉ
CAFÉ PARADISO – 2008
Producent/ production: MEXICAN FILM INSTITUTE
Zemlja/Country: MEKSIKO / MEXICO
Trajanje / Duration: 11 MIN
Režiser / Director: ALFONSO RUIZ PALACIOS
Scenario / Screenplay: ALFONSO RUIZ PALACIOS
Fotografija /Photography: DEMIÁN GARCIA
Glavni glumci / Leading actors: TENOCH HUERTA, JOSÉ SEFAMI, SOPHIE ALEXANDER
Kratak sadržaj:
Dva meksička imigranta rade kao kuvari u kafiću Raj. Dok pripremaju beskrajan niz jela,
najmlađi uvježbava davanje otkaza jer se nada da će time vratiti mladost, dostojanstvo,
pa čak i ljubav konobarice. Ali stvari nisu onakve kakvim se čine u kafiću Raj – tu stvarnost
postaje fikcija, a fikcija stvarnost.
Programme summary:
Two Mexican immigrants work as cooks at the Paradise Café. While preparing an endless
array of dishes, the youngest rehearses his heroic resignation, through which he hopes to
regain his youth, his dignity and even win the love of a waitress. But things aren’t as they
seem at the Paradise Café, where reality becomes fiction and fiction reality.
128
VEZA KUMBIA
CUMBIA CONNECTION
CUMBIA CALLERA – 2007
Producent/ production: CUMBIA REGIA FILMS, S.A. DE C.V.
Zemlja/Country: MEKSIKO / MEXICO
Trajanje / Duration: 94 MIN 30 SEC
Režiser / Director: RENÉ U. VILLARREAL
Scenario / Screenplay: ANA REBUELTA, RENÉ U. VILLARREAL
Fotografija /Photography: ANTONIO BELTRÁN H.
Glavni glumci / Leading actors: FERNANDA GARCIA CASTAÑEDA, OLIVER CANTÚ,
ANDUL ZAMBRANO, CELSO PIÑA
Kratak sadržaj:
Veza Kumbia pripovjeda ljubavnu priču koja se vrti oko djevojke Kori, a prikazuje Neta i
Guiripija koji su žestoko sukobljeni oko ove žene čija je nepokolebljiva veza sa obojicom
“kolumbijska” muzika. Njih zajedno privlači ova muzika koja magično mijenja njihove
živote.
Programme summary:
Cumbia connection narrates the love story pivoting on a girl Cori, pitting Neto and
Guiripi fiercely at odds over a woman whose unshakable link to the two is “colombiano”
music. They are driven together by the magnetic pull of this music, which has magically
transformed their lives.
LAŽNI ŠEF KUHINJE
THE FAKE CHEF
ES LIEGT UIR AUF DER ZURGE –
2008
Producent/ production: NORTH GERMAN TELEVISION
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 88 MIN 35 SEC
Režiser / Director: KASPAR HEIDELBACH
Scenario / Screenplay: LOTHAR KURZAWA
Fotografija /Photography: ACHIM POULHEIM
Glavni glumci / Leading actors: JAN JOSEF LIEFERS, ANNA LOOS
Kratak sadržaj:
Uspon i pad glumca i prevaranta koji nikad do tada nije napravio ni kajganu a prijavio se da
postane prvi šef kuhinje na TV u posleratnoj Njemačkoj…
Programme summary:
Rise and fall of an actor and con man, who had never even scrambled eggs when he
auditioned to become the first TV chef in postwar Germany…
129
VAN KONTROLE
OUTTA CONTROL
IHR KÖNNT EUCH NIEMALS
SICHER SEIN – 2008
Producent/ production: WDR, COLOGNE FILM GMBH & CO KG
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 87 MIN 52 SEC
Režiser / Director: NICOLE WEEGMANN
Scenario / Screenplay: EVA, VOLKER A. ZAHN
Fotografija /Photography: JUDITH KAUFMANN
Glavni glumci / Leading actors: LUDWIG TREPTE, JENNY SCHILY, JÜRGEN TONKEL,
ANNEKE KIM SARNAU
Kratak sadržaj:
Sedamnaestogodišnji student Oliver gubi parče papira sa svojim rep tekstom koji kasnije
otkrivaju njegovi nastavnici. Oliver je pisao o ubijanju nastavnika u masakru u školi. Direktor
škole obavještava policiju i Olivera primaju na psihijatrijsku kliniku da bi se utvrdilo da li je
mladić lud ili ne. Oliverovi nastavnici su uzrujani: da li da ga puste da se vrati u školu ili da ga
izbace? Oliver puno pati zbog nepovjerenja svojih roditelja i gubitka svog integriteta. Katja,
djevojka koju je sreo na klinici, pokušava da mu pomogne, ali situacija eskalira.
Programme summary:
Seventeen-year-old student Oliver loses a scrap sheet with his rap lyrics that is later detected
by his teachers. Oliver wrote about killing them in a school massacre. The principal informs
the police and Oliver is admitted into a psychiatric clinic to find out if the boy is insane or
not. Oliver’s teachers are disconcerted: should they let him stay at school or throw him out?
Oliver suffers a lot from the distrust of his parents and the loss of his integrity. Katja, a girl he
meets in the clinic tries to help him, but the situation escalates.
130
DOBAR DJEČAK
GOOD BOY
GUTER JUNGE – 2007
Producent/ production: WDR, COLONIA MEDIA
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 89 MIN 15 SEC
Režiser / Director: THORSTEN C. FISCHER
Scenario / Screenplay: KARL HEINZ KAFER
Fotografija /Photography: MARTIN KUKULA
Glavni glumci / Leading actors: KLAUS J. BEHRENDT, SEBASTIAN URZENDOWSKY,
GABRIELA MARIA SCHMEIDE, SANDRO LOHMANN, MARTIN BRAMBACH, KOMI
TOGBONU, BERND MICHAEL LADE, MATTHIAS BRENNER, CORNELIA SCHMAUS,
HELENE GRASS, ULRIKE BLIEFERT
Kratak sadržaj:
Nakon smrti svoje majke, petnaestogodišnji Sven se seli kod svog oca Achima koji se razveo
od njegove majke nekoliko godina ranije. Za Achima nije lako da se navikne na to da u kući
ima adolescenta, posebno što Sven jedva da priča sa njim. Ali Sven je dobar đak i Achim
se nada da će se vremenom zbližiti. Julia, Achimova djevojka je prva koja uočava da nešto
nije kako treba sa Svenom. Zašto se, pita ona, on uvijek druži sa mlađim dječacima? Zašto
nema drugove svog uzrasta? Ona sumnja da je Sven homoseksualac. Međutim, istina je
mnogo drugačija – i gora: Sven ima pedofilske tendencije. Dokaz se uskoro javlja na videu
koji šokira i izaziva gađenje kod Achima. Sam Sven je rastrojen i žali zbog svojih postupaka.
Julia predlaže terapiju, ali Achim je ubijeđen da on i Sven mogu da to riješe zajedno. Ali
on griješi. Iako ga Sven praktično moli da ga zaključa u sobi, Achim ima povjerenje u svog
sina – povjerenje koje se ubrzo pokazuje kao neopravdano.
Programme summary:
After his mother’s death, 15 – year – old Sven moves in with his dad Achim, who had
divorced his mother several years earlier. It is not easy for Achim to get used to an adolescent
around the house, especially since Sven hardly speaks to him. But Sven does well in school,
and Achim hopes that time will bring them closer together. It is Achim’s girlfriend Julia who
first senses that something is wrong with Sven. Why, she wonders, does he always hang
around with young boys? Why doesn’t he have any friends his own age? She suspects
that he is gay. The truth, however, is somewhat more nuanced – and chilling: Sven has
pedophile tendencies. Proof is soon found on videos that shock and sicken Achim. Sven
himself is shattered and regrets his actions. Julia suggests therapy, but Achim is convinced
that he and Sven can handle this together. But he is wrong. Though Sven practically begs
his father to lock him up in his room, Achim has confidence in his son – a confidence that
soon turns out to be ill placed.
131
SAVRŠENA KLIMA PRVA EPIZODA
PERFECT CLIMATE EPISODE 1
PRIMA KLIMA FOLGE 1 – 2008
Producent/ production: WDR, 99 PRO MEDIA GMBH
Zemlja/Country: NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration: 28 MIN 30 SEC
Režiser / Director: BERND SCHUMACHER
Scenario / Screenplay: KAY HEIMANN, KIRSTEN LOHMANN, MANDY MORCZINEK,
FRANZISKA KRUSE
Fotografija /Photography: EVA GÜHNE, ANITA LOTH, HOLGER SCHNITZER,
ANDREAS VON DER WALL
Kratak sadržaj:
Čovječanstvo prije klimatskog kolapsa: po izvještaju UN-a, ostalo je svega 13 godina da
se zaustavi katastrofa. Ali šta može drugačije da uradi pojedinac ili porodica kako bi stekli
“novu svijest o životu”?
Iako postoji veliki broj različitih ljudi koji bi voljeli da urade nešto da spriječe klimatski kolaps,
nedostaju precizne instrukcije kako to uraditi. TV dokumentarac u šest djelova “Prima Klima”
(“Savršena Klima”) trebalo bi da omogući takvo znanje: u obliku igre.
Dvije porodice pokušavaju da žive svjesni svoje okoline. S jedne strane je šestočlana
porodica Abels koja živi u gradu Kelnu. S druge strane je sedmočlana porodica Bleichs
koja živi u unutrašnjosti. Iako se njihovi regionalni uslovi poprilično razlikuju, obe porodice
moraju da vode računa o 6 zadataka u periodu od 6 sedmica: ušteda energije, ishrana,
pokretnost, garderoba i kozmetika, sortiranje smeća i sredstva za čišćenje. U ovom procesu
svaka porodica želi da nadmaši onu drugu. Zaštita klime u sopstvenom domu može biti
zabavna ali može dovesti do opšte tučnjave.
Programme summary:
Mankind prior climate collapse: According to an UN report, only 13 more years have been
left to stop the disaster. But what can an individual or a family do differently in order to
obtain a “new awareness of life”?
Although there are a great variety of people that like to do something against the climate
collapse, precise handling instructions are missing. The six-part TV documentary “Prima
Klima” (“Perfect Climate”) is supposed to impart this knowledge: in the form of a game.
Two families try to live consciously to their environment. The Abels is a family of six that
live in the city of Cologne. On the opposite side we have the Bleichs, a family of seven that
lives in the contry. Although their regional conditions differ enormously, both families have
to cope with 6 tasks in 6 weeks: energy saving, nutrition, mobility, clothes and cosmetics,
sorted waste and cleansing material. In the process one family wants to outbid the other.
The basic experience: Climate protection in the privacy of one’s home can be fun but will
also lead to battle – royal.
132
DANI ČASTI
DAYS OF HONOR
DNI HONORU – 2008
Producent/ production: TVP SA
Zemlja/Country: POLJSKA / POLAND
Trajanje / Duration: 50 MIN
Režiser / Director: MICHAL KWIECINSKI, MICHAL ROSA, WOJCIECH WOJCIK
Scenario / Screenplay: JAROSLAW SOKOL, JERZY MATYSIAK
Fotografija /Photography: PIOTR WOJTOWICZ
Glavni glumci / Leading actors: JAN ENGLERT, JAN WIECZORKOWSKI
Kratak sadržaj:
TV serija sa nevjerovatnim likovima u specijalnim obavještajnim jedinicama tokom Drugog
svjetskog rata – ljudi obučavani u UK a onda slati u Poljsku koju je okupirala Njemačka da se
bore u redovima pokreta otpora. TV serija govori o počecima zavjere u okupiranoj Varšavi,
o prvim oružanim akcijama pokreta otpora koje su pomogle ugnjetavanom stanovništvu
glavnog grada da idu visoko podignutih glava i da uvuku njemačke okupatore u borbu.
Radnja se odvija u proljeće 1941. godine. Događaji Drugog svjetskog rata su pozadina
teških iskušenja mladih vođa koji će se, suočeni sa novim zadacima i starim emocijama,
boriti za dobro ime svoje zemlje.
Programme summary:
The TV series features outstanding characters in the special intelligence units during the
WW2 – the people trained in the UK and then sent to the German occupied Poland to fight
in the underground army. The TV series tells about the beginnings of conspiracy in the
occupied Warsaw, the first armed actions of the underground that helped the oppressed
population of the capital walk tall and engage the German occupier in fight. The plot is
played out in the spring of 1941. The events of WW2 are the background for ordeals of the
young leads, who, facing new tasks and old emotions will be fighting for the good name
of their country.
133
SVE ĆE BITI DOBRO
ALL WILL BE WELL
WSZYSTKO BEDZIE DODRZE –
2007
Producent/ production: TVP SA
Zemlja/Country: POLJSKA / POLAND
Trajanje / Duration: 97 MIN 44 SEC
Režiser / Director: TOMASZ WISZNIEWSKI
Scenario / Screenplay: RAFAL SZAMBURSKI, ROBERT BRUTTER, TOMASZ WISZNIEWSKI
Fotografija /Photography: JAROSLAW SZODA
Glavni glumci / Leading actors: ROBERT WIECKIEWICZ, ADAM WERSTAK
Kratak sadržaj:
U životu postoje neka fundamentalna pitanja: o vjeri u Boga, u bezuslovnost i u moć. To su
pitanja koja nas ili vode kroz život ili ne vode. Pitanja od kojih pokušavamo da pobjegnemo
iako možda i nema mogućnosti bjegstva; pitanja koja želimo da shvatimo bez ikakvog
načina razumijevanja. Pronalazimo ove vrste dilema u sudbini dva lika u ovom filmu. Jedan
od likova je dvanaestogodišnji dječak čije je vjerovanje toliko nategnuto da će ga poreći.
Drugi lik – tridesetpetogodišnji stari čovjek – čija je sudbina, koju sam ne može predvidjeti,
želja da bude bliži Bogu; iako bi za njega, otvorena izjava te činjenice bila znak slabosti.
Programme summary:
In life, there are some fundamental questions: about belief in God, the absolute, and of
the powers that be. They are the questions that either lead us, or don’t lead us, through
life. Questions which run away from though there may be no escape; that we wish to
comprehend though having no way of understanding. We find these kinds of dilemmas
contained in the fate of two of the characters in the film.
One of the characters is a twelve-year old boy, whose belief is so far stretched to the limit
that he will deny it. The second character – a thirty-five year old man – of whose fate, which
he himself cannot foresee, is a desire to come closer to God; though for him, an open
declaration of that fact would be a sign of weakness.
134
ŽENA NESKLONA AVANTURAMA
WOMAN WITHOUT ADVENTURE
ZENSHINA NE SKLONNAYA K
AVANTURAM – 2009
Producent/ production: STAR MEDIA
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 100 MIN
Režiser / Director: NIKOLAY MIKHAILOV
Scenario / Screenplay: NATALIA KHABAROVA
Fotografija /Photography: ANATOLIY KHIMICH, ALEXANDER MAKARENKO
Glavni glumci / Leading actors: ELENA KSENOPHONTOVA, ANATOLIY ZHURAVLIOV,
RAISA RYAZANOVA, STANISLAV BONDARENKO, ANZHELIKA VOL’SKAYA,
EKATERINA KABAK, ALEXANDER SIGUEV
Kratak sadržaj:
Priča o Ireni, ženi od 37 godina, majci dvoje djece – dječaka od 12 i djevojčice od 16 – a koja
se strastveno zaljubljuje u mladića Anatolya, bivšeg čovjeka tajne službe koji je apsolutna
suprotnost njenom slabom mužu. Kao posledica dramatičnih događaja, njen muž umire
od srčanog udara, djeca je napuštaju i ona se povlači u manastir kao redovnica koja obavlja
manuelni rad. Anatoly ostaje vijeran svoj ljubavi, i počinje da se brine o Ireninoj djeci što
pokreće Irenu da donese odluku da se ponovo vrati u svijet.
Programme summary:
A story about Irene, a woman of 37, being a mother of 2 children – a boy of 12 and a girl
of 16 – who passionately falls in love with a young guy Anatoly, a former secret service
man, who is an absolute polarity to her weak-willed husband. As a result of dramatic twists
and turns, her husband dies of heart attack, her children abandon her and she retires to
a monastery as a lay sister. Anatoly keeps loyalty to his love, and start caring of Irene’s
children, which results in Irene taking decision to revert back to the world again.
135
VRIJEME ZA SREĆU
TIME TO BE HAPPY
VREMYA SCHASTIYA – 2008
Producent/ production: STAR MEDIA
Zemlja/Country: RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration: 90 MIN
Režiser / Director: DMITRIY SOROKIN
Scenario / Screenplay: KIRA KHUDOLEY, ANASTASIYA EKAREVA
Fotografija /Photography: VYACHESLAV KRASAKOV
Glavni glumci / Leading actors: IGOR KOSTOLEVSKIY, ELENA VELIKANOVA, IVAN
NIKOLAEV, ELENA MOL’CHENKO, OLGA PROKOPHYEVA
Kratak sadržaj:
Razvedeni profesor ginekologije vodi miran život više uživajući u svom radu i sopstvenom
društvu nego u društvu drugih ljudi. Međutim, njegova samoća se naglo prekida kada
jednog dana komšinica pokuca na vrata tražeći pomoć. Mlada djevojka u njegovoj
kancelariji je trudna. Sama i zbunjena, Ana smatra da je abortus njena jedina opcija, ali joj
je njen doktor saopštio da ukoliko to učini, malo je vjerovatno da će ikada moći da ima
djecu. Profesor sa oklijevanjem pristaje da je pregleda, a potom potvrđuje dijagnozu svog
kolege. Ana je očajna.
Kada Ana ponovo dolazi kod njega nekoliko dana kasnije, usamljeni profesor nema izbora
nego da je pozove unutra, i dok razgovaraju, nešto u ovoj ranjivoj djevojci počinje da ga
dotiče. Međutim, neočekivani dolazak njegovog dvadesetogodišnjeg sina dovodi do
žučne rasprave tokom koje postaje očigledno ko je otac Aninog djeteta.
Bijesan što njegovog sina uopšte ne zanima beba, profesor ubjeđuje Anu da ostane kod
njega, obećavajući da će se brinuti o njoj. Međutim, neodobravanje Anine majke zajedno
sa miješanjem njegove bivše žene tjera profesora da dā otkaz i oni se dvoje sele u drugi
grad gdje se dijete može roditi.
Ana ima težak porođaj, ali rađa dječaka. Nakon toliko stresa i briga, profesor doživljava
srčani napad i odvode ga u bolnicu. Ana žuri da budi pored njega, i dok se on polako
oporavlja, njihova prava osjećanja postaju jasna. Profesor usvaja dijete, a on i Ana počinju
novi zajednički život.
Programme summary:
A divorced professor of gynaecology leads a quiet life preferring his work and his own
company to other people. However, his solitude comes to an abrupt end when a neighbour
knocks on his door one day asking for help. A young girl in his office is pregnant. Alone and
confused, Anna feels that an abortion is her only option, but her doctor has advised her
that, if she goes ahead with the operation, it is unlikely she will be able to have children.
The professor reluctantly agrees to examine her, but when he confirms his colleague’s
diagnosis, Anna is distraught.
When Anna comes to his house some days later, the lonely Professor has no choice but
to invite her in, and as they talk, something about this vulnerable young girl begins to
touch him. The unexpected arrival of his 20-year-old son, however, brings about a furious
argument during which it becomes clear who has fathered Anna’s child.
Furious that his son has no interest in the baby, the Professor convinces Anna to stay,
promising to take care of her. Anna agrees and as the months pass, they become close.
However, disapproval of Anna’s mother combined with his ex-wife interference force the
Professor to resign, and they move to another town where the baby can be born.
Anna has a difficult delivery but gives birth to a baby boy. After so much stress and worry,
the Professor has a heart attack and is taken to hospital. Anna rushes to be with him and,
as he begins his recovery, their true feelings for one another become clear. The Professor
adopts the child, and he and Anna begin a new life together.
136
CRNI DINAMIT
BLACK DYNAMITE – 2009
Producent/ production: ARS NOVA ENTERTAINMENT
Zemlja/Country: SAD / USA
Trajanje / Duration: 84 MIN
Režiser / Director: SCOTT SANDERS
Scenario / Screenplay: MICHAEL JAI WHITE, SCOTT SANDERS, BYRON MINNS
Fotografija /Photography: SHAWN MAURER
Glavni glumci / Leading actors: MICHAEL JAI WHITE, TOMMY DAVIDSON,
SALLI RICHARDSON WHITFIELD
Kratak sadržaj:
Kada “taj čovjek” ubija njegovog brata, ubacuje heroin u lokalna sirotišta, i zatrpava
geto tajnim oružjem kamufliranim kao Anakonda sladno pivo, postoji samo jedan brat
dovoljno hrabar da krene na njih: legendarni CRNI DINAMIT.
Programme summary:
When “The Man” kills his brother, pumps heroin into the local orphanages, and floods the
ghetto with a secret weapon disguised as Anaconda Malt Liquor, there is only one brother
brave enough to take them on : the legendary BLACK DYNAMITE.
MEDITERANE
MEDITERANE – 2008
Producent/ production: DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 61 MIN
Režiser / Director: GREGOR ZUPANC
Scenario / Screenplay: PREDRAG ĐORĐEVIĆ, MARKO KOVAČEVIĆ
Fotografija /Photography: NEMANJA JOVANOV
Glavni glumci / Leading actors: OLIVER CONIĆ, MILUTIN JEREMIĆ,
KATARINA DRAGOVIĆ, JOVANA TROJANOVIĆ
Kratak sadržaj:
Brat i sestra preuzimaju staranje o Kruški, njihovom mlađem drugu, povratniku iz popravnog
doma. Nepopravljivi narkoman, Kruška, uvlači prijatelje i svoju djevojku u začarani krug
dilera i narkomana. Brat umire od predoziranja, a sestra i Kruška upadaju u mrežu zelenaša
i građevinske mafije koji im otimaju kuću. Kruškinu ispovjest u Zavodu za bolesti zavisnosti
zabelježila je kamera na dokumentaristički način i time stilski obelježila cio film.
Programme summary:
A brother and a sister start taking care of Kruska, their younger friend who returned from a
correctional institution. Kruska, a hopeless drug addict drags his friends and his girlfriend
as well in the vicious circle of dealers and drug addicts. The brother dies from overdose and
the sister and Kruska fall into the net of loan sharks and construction mafia that takes the
house away from them. Kruska’s story in Institute on Addictions was recorded on camera
as a documentary and this determined the style of the entire film.
137
U MLINU STRASTI
IN THE MILLS OF PASSION –
2008
Producent/ production: TV PRODUKCIJA 021
Zemlja/Country: SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration: 79 MIN
Režiser / Director: VLADIMIR MARKO
Scenario / Screenplay: VLADIMIR MARKO
Fotografija /Photography: ALEKSANDAR MILANOVIĆ
Glavni glumci / Leading actors: JOVAN STOJANOVIĆ, MILICA STOKIN
Kratak sadržaj:
Radnja se odvija u “Španiji” u fiktivnoj “španskoj” atmosferi. Kroz ironičan pristup, zaplet
je protkan apsurdnim situacijama sa dirljivim zapletima koji se ređaju u nizu, punim
stilizovanih emocija ispričanih filmskim jezikom.
Programme summary:
The story takes place in “Spain” in a fictional “Spanish” atmosphere. Through an ironic
approach, the plot is intertwined with absurd situations and moving plots in sequence, full
of stylized emotions through film language.
PORODIČNI STRIP
FAMILY STRIP – 2009
Producent/ production: EDDIE SAETA SA
Zemlja/Country: ŠPANIJA/ SPAIN
Trajanje / Duration: 70 MIN
Režiser / Director: LLUIS MIÑARRO
Scenario / Screenplay: LLUIS MIÑARRO
Fotografija /Photography: PABLO GARCIA PEREZ DE LARA, CHRISTOPHE FARNARIER
Glavni glumci / Leading actors: MARIA LUZ ALBERO CALVO, FRANCESC MIÑARRO
BERMEJO, LLUIS MIÑARRO ALBERO, FRANCESC HERRERO
Kratak sadržaj:
Tajne ispovjesti jedne porodice koja nam pokazuje dio psihologije zemlje začinjeno
Katolicizmom i Španskim građevinskim ratom.
Programme summary:
Inner confessions of a family that show us part of a country psychology touched by
Catholicism and the Spanish Civil War.
138
EMIN FILM
EMMA’S FILM
EMMAS FILM – 2008
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Zemlja/Country: ŠVEDSKA / SWEDEN
Trajanje / Duration: 29 MIN
Režiser / Director: ANDERS HABENICHT
Scenario / Screenplay: BJÖRN PAQUALIN, ANDERS HABENICHT
Fotografija /Photography: LINUS ROSENQVIST
Glavni glumci / Leading actors: CLAUDIA GALLI, VICTOR STRÖM
Kratak sadržaj:
Ema uskoro puni 30 godina i voli što je sama. Sve bi bilo sjajno da nije njene savršene mlađe
sestre koja se u stvari udaje. Problem je u tome što je Ema obećala da će na vjenčanje
dovesti svog novog momka, a kako je ostalo još sedam dana do vjenčanja, Ema postaje
prilično očajna da pronađe stvarno nekog.
Programme summary:
Emma is soon turning 30 and loves being single. Everything would be great if was not
for her perfect kid sister, who actuelly is getting married. The problem is that Emma has
promised to bring her new boyfriend to the wedding and with just one week left she is
starting to get really desparate to find someone for real.
JANA I LIV
JANNA & LIV – 2008
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Zemlja/Country: ŠVEDSKA / SWEDEN
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: THÉRÈSE AHLBECK
Scenario / Screenplay: OLIVIA DEMANT, THÉRÈSE AHLBECK
Fotografija /Photography: ERIK PERSSON
Glavni glumci / Leading actors: SOFIA LEDARP, LO KAUPPI, ANKI LIDÉN,
EVA FRITJOFSON, BEATRICE JÄRÅS
Kratak sadržaj:
“Jana i Liv” je priča o dvije trudne žene čiji se putevi ukrštaju u hitnoj pomoći. Jana –
ispunjena brigom oko porođaja – krenula je na posao – kad su počele kontrakcije. Liv će se
poroditi carskim rezom i neće dozvoliti da joj bilo šta omete rutinsku provjeru sa babicom
prije nego odjuri da pogleda jedan stan. Kada se Jana i Liv sretnu, one su nemilosrdno
izbačene iz prošlosti i budućnosti pravo u sadašnjost.
Programme summary:
Janna & Liv is a story about two pregnant women whose paths cross in an emergency
room. Janna – filled with anxiety over giving birth – is on her way to work – when she
starts getting contractions. Liv is having a Ceasarian and is not about to let anything stop
her from making her routine check-up with the midwife before rushing on to look at an
appartement. When Janna and Liv meet they are mercilessly thrown out of the past and
future and straight into the present.
139
NEIZJAŠNJAVANJE
PUSSYFOOTING – 2008
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Zemlja/Country: ŠVEDSKA / SWEDEN
Trajanje / Duration: 29 MIN
Režiser / Director: LISA JAMES-LARSSON
Scenario / Screenplay: MARIA KARLSSON
Fotografija /Photography: FRIDA WENDEL
Glavni glumci / Leading actors: KATE DICKIE, TERENCE BEESLEY, GAVIN BROCKER,
KAREN HENTHORN, VERITY CASEY
Kratak sadržaj:
Joan i Stuart su 23 godine u sretnom braku, a sada njihov sin treba da dobije dijete. Ali
Joani je dijagnoziran rak dojke, a Cailebova djevojka Michelle je imala dva spontana
pobačaja. Kako Joan može da se otvori svojoj porodici kada sama sebe ne može da gleda
u ogledalu?
Programme summary:
Joan and Stuart have been happily married for 23 years and now their son Caileb is about
to make them grandparents. But Joan has been diagnosed with breast cancer and Caileb’s
girlfriend Michelle has suffered two miscarriages. How can Joan open up to her beloved
family when she cannot look at herself in the mirror?
TRELEBORG - TRAVEMUNDE
TRELLEBORG - TRAVEMUNDE –
2008
Producent/ production: DRAMATISKA INSTITUTET
Zemlja/Country: ŠVEDSKA / SWEDEN
Trajanje / Duration: 30 MIN
Režiser / Director: SANNA LENKEN
Scenario / Screenplay: PER GAVATIN
Fotografija /Photography: ERIK PERSSON
Glavni glumci / Leading actors: JOEL SPIRA, JOHANNA GRANSTRÖM, NINA PETRI,
AGNETA AHLIN, INGMAR VIRTA, RASMUS LUTHANDER, LENA NYLÉN
Kratak sadržaj:
David je bubnjar koji se izdržava od pomoći za nezaposlene. Razočaran je što mu život nije
onakav kako ga je planirao. Sada se noću vraća feribotom iz Njemačke sa tri hiljade ekstazi
pilula zaljepljenih za svoj torzo. Plan je da proda pilule u Švedskoj kako bi zaradio dovoljno
novca da počne ispočetka negdje drugo.
Ali onda David sreće Saru, svoju prvu ljubav, za švedskim stolom, i počinje da dovodi u
pitanje pravac u kojem njegov život ide.
Programme summary:
David is a drummer supported by unemployment benefit, disappointed that life didn’t turn
out the way he planned. Now he is on the night ferry from Germany with three thousand
ectasy tablets taped onto his torso. The plan is to sell the pills in Sweden in order to get
enough money to start all over somewhere else.
But when David meets his first love Sara in the all-you-can-eat buffet, he starts to question
the course his life is taking.
140
TAJANSTVENO OSTRVO
MISTERIOUS ISLAND
TAИНСТВЕННЫЙ OCTPOB – 2008
Producent/ production: FILM UA, PRONTO FILM
Zemlja/Country: UKRAJINA / UKRAINE
Trajanje / Duration: 90 MIN
Režiser / Director: VLADIMIR TIKHY
Scenario / Screenplay: IREN ROZDOBUDKO
Fotografija /Photography: YURY BARSUK
Glavni glumci / Leading actors: YEVGENY STYCHKIN, NELLI UVAROVA,
BOGDAN BENUK
Kratak sadržaj:
Maksim, uspješni biznismen ne razmišlja ni na tren kada njegova žena, novinarka sjajne
reputacije, dobije novi zadatak i kreće u neko zabačeno selo. U sovjetsko vrijeme, selo
je bila baza tajnog naučnoistraživačkog postrojenja kojem je povjeren razvoj “Vitamina
sreće” u pokušaju da se stvori čovjek budućnosti. Nakon raspada SSSR-a, obustavljeno je
istraživanje i postrojenje je zatvoreno. Ali ljudi koji posjećuju ostrvo nestaju.
Dve sedmice nakon što je otišla, Maksim dobija od nje pismo koje glasi: “Ne traži me!
Pronašla sam svoju sreću…”
Šokiran viješću, on ostavlja sve za sobom i odlazi u potragu za svojom ženom. Nakon što je
istražio selo i razgovarao sa stanovnicima, Maksim je potresen i uznemiren jer shvata da tu
ima nešto više od onog što se vidi na prvi pogled. Ovdje se dešavaju mračne i neprirodne
stvari. …
Programme summary:
Maksim, successful businessman doesn’t give a second thought when his wife, a journalist
of great renown, gets a new assignment and sets out for a forsaken far away village. During
the Soviet times, the village had served as a base for a classified scientific research facility,
entrusted with the development of a “Happiness vitamin” in an attempt to create the man
of the future. After USSR collapsed, the research was suspended and the facility shut down.
But the people, on a visit to the island, continued to vanish into thin air.
Two weeks after the departure of his wife, Maksim receives a letter from her, reading: “Do
not look for me! I’ve found my happiness…”
Shocked by the news, the protagonist leaves everything behind to go searching for his
wife. Having researched the village and spoken to the locals, Maksim is left shaken and
stirred as he realizes that there is more to this village than meets the eye. Sinister and outof-this-world things are going on here…
141
142
NAGRADE / AWARDS
143
Na Festivalu su zastupljene sljedeće takmičarske kategorije:
IGRANI PROGRAMI – TV DRAME i TV FILM (do 120 minuta)
DOKUMENTARNE EMISIJE: dokumentarna TV reportaža i dokumentarni TV film (do 90 min.)
dokumentarne emisije iz oblasti ekologije, do 30 minuta
SELEKTOVANJE PROGRAMA
Selekciona komisija od tri člana pravi izbor emisija za takmičarski program. Dva su osnovna kriterija za selektovanje emisija: kvalitet i
utvrđena dužina takmičarskog programa.
ŽIRI
Festival je smotra takmičarskog karaktera.
Na Festivalu se prezentiraju emisije u zvaničnoj selekciji.
Kvalitet emisija u zvaničnoj selekciji vrednuje jedan žiri za sve kategorije.
Žiri ima pet članova.
Žirijem rukovodi predsjednik, a rad organizuje sekretar žirija.
NAGRADE
Međunarodni televizijski festival Bar 2006 dodjeljuje sljedeće nagrade:
U svakoj kategoriji dodjeljuju se nagrade za najbolju emisiju u cjelini. U prve dvije kategorije (igrana i dokumentarna), za najbolje
emisije u cjelini dodjeljuju se: prva, druga i treća nagrada (Zlatna, Srebrna i Bronzana maslina), a u kategoriji ekologija dodjeljuje se
po jedna nagrada za najbolju emisiju u cjelini.
U svakoj kategoriji dodjeljuju se autorske nagrade:
za najbolji scenarij
za najbolju režiju
za najbolju fotografiju
U kategoriji igranih programa dodjeljuju se:
nagrada za najbolju mušku ulogu
nagrada za najbolju žensku ulogu
za najbolju emisiju na Festivalu dodjeljuje se Grand prix Festivala.
za najbolju selekciju na Festivalu dodjeljuje se producentska nagrada
Dobitniku Grand prix-a Festivala, organizator obezbjeđuje boravak na sljedećem Festivalu, a nagrađena emisija će biti emitovana
na otvaranju Festivala.
Na Festivalu mogu biti dodijeljene i druge nagrade pored zvaničnih nagrada, koje odobrava Upravni odbor posebnim Pravilnikom
(nagrada novinarskog žirija ili drugih organizacija).
144
The Festival has the following competitive categories:
FEATURE PROGRAMMES – TV DRAMAS and TV FILMS (up to 120 minutes)
DOCUMENTARY PROGRAMMES: documentary TV reportage and a documentary TV film (up to 90 minutes)
Documentary programmes on ecology, up to 30 minutes
PROGRAMME SELECTION
Selection committee consisting of three members selects programmes for competitive category. There are two basic criteria for programme selection: quality and established duration of programmes in competitive category.
JURY
The Festival is a competitive event.
Programmes in the official selection are presented in the Festival.
Quality of the programmes in the official category is evaluated by one jury for all categories.
The jury consists of five members.
The jury is headed by its president, while the work is organized by its secretary.
AWARDS
International TV Festival Bar 2007 presents the following awards:
One best programme award is presented in each category. In the first two categories (feature programme and documentary programme)
there are the first, second and third best programme awards (the Golden, Silver and Bronze Olive), while one best programme award is
presented in the category of ecology.
Author’s awards are presented in each category:
For the best screenplay
For the best directing
For the best photography
Awards presented in the category of feature programmes are:
The best actor award
The best actress award
Grand prix of the Festival is presented to the best programme in the Festival.
Producer Award is presented to the best selection in the Festival.
The organizer provides the accommodation to the winner of Grand Prix in the next Festival and the awarded programme shall be shown
at the opening of the Festival.
Other awards may be presented in the Festival aside from the official awards, approved by the Board of Directors by means of a special
rulebook (journalists’ awards or the awards of other organizations).
O BARU / ABOUT BAR
147
BAr juŽnA vrAtA jAdrAnA
Područje barske opštine se nalazi na jugu Crne Gore, između Jadranskog mora
i Skadarskog jezera, oivičeno budvanskom, cetinjskom i ulcinjskom opštinom,
dok je sam grad Bar na 42o 6’ geografske širine i 19o 6’ geografske dužine, uz
nadmorsku visinu od četiri metra.
Barsko kopneno područje ima površinu od 506 km2, a sa pripadajućom
vodenom površinom Skadarskog jezera od 128 km2 (od albanske granice do
Poseljana) zauzima ukupan prostor od 633 km2. Bar je od Otrantskih vrata
udaljen samo 180 km vazdušne linije, a pošto je preko Otrantskog zaliva povezan sa srednjim i istočnim Mediteranom i lukama svih kontinenata, ima kraće
i neposrednije veze sa svim pristaništima na obalama Sredozemnog mora, u
odnosu na bilo koju luku na istočnoj obali Jadrana.
Najviša tačka opštine je vrh planine Rumije, na nadmorskoj visini od 1593 m.
Bar ima prosječno 270 sunčanih dana u toku godine i spada među najsunčanija
mjesta Južne Evrope. Klimu karakterišu duga i topla ljeta, srednja godišnja temperatura od 15,5oC, u julu 23oC, a januaru 10oC.
Bar se nalazi na samo 55 km od glavnog grada Crne Gore Podgorice, a na
udaljenosti od 50 i 70 km, nalaze se dva aerodroma - Podgorica i Tivat.
Bar je veza Crne Gore sa svijetom, jer je granična opština, koja je Jadranskim
morem vezana sa Italijom.
***
Da je života u Baru bilo još u praistoriji, potvrđuju arheološki nalazi iz starijeg
neolita. Materijalnih ostataka iz ilirskog doba ima svuda u barskoj opštini.
Pretpostavlja se da se Bar, kao obnovljeni rimski kastel, ANTIPARGAI, pominje u VI vijeku, a prvi put se ime grada sa sigurnošću navodi u X vijeku, kao
ANTIBAREOS.
Iako se sa slovenizacijom počelo prilično rano, nije jasno kada je grad prvi
put mogao doći u ruke dukljanskih vladara, mada se može pretpostaviti da
je to bilo već u IX vijeku. Mnogi od dukljanskih vladara morali su boraviti
u Baru - Mihailo, recimo, prvi dukljanski kralj koji je u Baru dobio priznanje
kraljevske titule i Bodin, koji je ustoličio Barsku nadbiskupiju. Padom Duklje,
sjedište episkopije se seli u Bar. U tom periodu, Duklja vodi snažne borbe sa
susjedima - Vizantijom i Samuilovom “državom južnih Slovena”, pri čemu je
najistaknutiji od dukljanskih vladara knez Vladimir, sa sjedištem u Krajini pored
Bara. Da bi se Duklja potpuno oslobodila presije Vizantije, sin Vojislavljev - knez
Mihailo, traži i dobija kraljevsku krunu iz Rima, 1077. godine i to je, za istoričare,
zvaničan početak odvajanja Duklje od vizantijske vlasti. Nešto kasnije, na molbu
Mihailovog sina, Bodina, 1089. Papa ustoličava Barsku arhiepiskopiju.
Vizantija ponovo vlada Barom od 1166. do 1183. godine, kada je uslijedio
prodor Stefana Nemanje, koji je razorio primorske gradove, uključujući i “slavni
grad Bar”, pripajajući Zetu svojoj državi - Raškoj. Od 1443. do 1571. godine
ovim prostorom vladaju Mlečani. Tokom srednjevjekovlja, Bar je bio središte
južnojadranskog pomorja, grad-država koja je imala grb, zastavu, Statut i kovani
novac. Turci su Bar zauzeli 1571. godine i u njihovim rukama bio je do 1878.
godine.
148
***
Ono po čemu je Bar oduvijek bio prepoznatljiv jeste njegovanje vjerske tolerancije među pripadnicima različitih konfesija. Po tradiciji, svake godine na dan Sv.
Trojice pravoslavni, katolici i muslimani iznose na vrh Rumije Vladimirov krst koji,
po vjerovanju, čuva cijeli kraj od svakog zla. Crkve u okolini Sutomora: Sv Tekle,
Sv Dimitrija i Sv Roka imaju dva oltara gdje su istovremeno vršili bogosluženje i
pravoslavni i katolički sveštenici. Isti je slučaj i sa manastirom Sv. Vasilije Ostroški
na Ribnjaku. Da je solidarnost među ljudima ostala sastavni dio životne filozofije
ovog područja govori i podatak da danas 12% ukupnog stanovništva čine lica
raseljena sa ratnih područja koja su utočište našla u Baru.
Maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina, pravi je spomenik prirode, a po
legendi bila je mjesto gdje su se mirile zavađene porodice. Pored ove atrakcije
Barani se najviše ponose Starim gradom. Sahat kula, amam, barutana i akvadukt,
kojim je grad snabdijevan vodom, nastali su u tursko doba. Sačuvani su i ostaci
nekoliko sakralnih objekata različitih stilova iz različitih perioda. Stari grad Bar je
najznačajniji kulturno-istorijski spomenik ovog područja sa očuvanim gradskim
bedemima, citadelama, kapijom i kulom u kojoj su otkriveni fragmenti slovenske
keramike od XIV do XVI vijeka.
Na samoj morskoj obali izgrađen je 1885. god. Dvorac kralja Nikole koji se sastoji
od velikog i malog dvorca, kula stražara, kapele i zimske bašte, a 1910. god. je
dozidana i plesna sala.
Utvrđenje Haj-Nehaj predstavlja ostatke srednjovjekovnog grada Nehaj koji su u
XV vijeku podigli Mlečani na nepristupačnom brdu iznad Sutomora.
Sakralni objekti, nekada duhovna središta, danas su najčešće spomenici kulture. Od velikog broja manastira, crkava i džamija nastalih u Baru i njegovoj
okolini sačuvani su uglavnom njihovi ostaci, rasuti duž obale mora, na ostrvima
Skadarskog jezera, u starom dijelu grada i crmničkom kraju.
***
Stub kulturnog života u opštini je JP Kulturni centar Bar (Jovana Tomaπevića 57,
tel 085 303 053, faks 085 303 052). U njegovom sastavu su organizacione jedinice: Zavičajni muzej, smješten u Dvorcu kralja Nikole, raspolaže sa etnološkom,
arheološkom i prirodnjačkom zbirkom kao i memorijalom kralja Nikole.
Koncertna sala se koristi za realizaciju programa javne djelatnosti Centra - izložbe,
koncerti, književne i druge tribine- (tel 315 355)
Umjetnička galerija “Velimir A Leković”, sa dva velika izložbena prostora središte je
okupljanja ljubitelja likovne umjetnosti (tel 315 998)
Narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković”, posjeduje oko 65 000 monografskih
i preko 21 000 serijskih publikacija i predstavlja biblioteško informacioni centar
opštine. (tel 313 031)
Dom kulture «Vladimir Popović Španac» ima bioskopsko-pozorišnu salu sa 650
sjedišta, ljetnju pozornicu sa 1000 mjesta i nekoliko manjih sala za održavanje
kurseva, seminara, tribina i sl. (tel 311 586).
«Internacionalni TV festival» održava se od 1995. god. i predstavlja smotru tv ostvarenja i autorskih kreacija.
«Barski ljetopis» održava se od 1988. god. u toku jula i avgusta. Multimedijalni festival se sastoji od pozorišnog, likovnog, muzičkog i književnog programa.
«Susreti pod starom maslinom»- festival se održava od 1987. god. u novembru
mjesecu, a posvećen je dječjem stvaralaštvu.
«Dani vina i ukljeve» organizuje se krajem godine u okviru manifestacije «Dani
Skadarskog jezera».
149
BAr – the south gAte
oF the AdriAtic
The municipality of Bar is situated in the southern part of Montenegro, between the
Adriatic and the Skadar Lake, bordering with municipalities of Budva, Cetinje and
Ulcinj. The very town of Bar is located at latitude 42o 6’, longitude 19o 6’, and altitude
4m.
Continental part of Bar covers the area of 506 km2, and together with the area of the
Skadar Lake of 128 km2 (from Albanian border to Poseljani) it covers total area of 633
km2. Bar is only 180 km away from the Strait of Otranto in airline distance and since
it is connected, via Otranto Bay, with central and eastern Mediterranean and with the
ports of all continents, it has shorter and more direct connections with all ports of the
Mediterranean, in comparison to any other port on the eastern Adriatic coast.
The highest point of the municipality is the peak of the mountain Rumija – 1593m
above sea level. Bar has on average 270 sunny days in a year and is considered to be
one of the sunniest places in the South Europe. Its climate is characterized by long
and warm summers, with average annual temperature of 15,5oC; in July 23oC and in
January 10oC.
Bar is only 55km away from the Montenegrin capital Podgorica and at the distance
of 50 km and 70 km there are two Montenegrin airports - Podgorica and Tivat.
Bar is Montenegrin connection with the world since it is a border municipality connected to Italy by Adriatic Sea.
***
The archaeological excavations from older Neolithic period confirm that Bar existed
also in prehistoric period. Material remains from Illyrian period can be found everywhere in the area of the Municipality of Bar. Reconstructed roman castle, ANTIPARGAI,
mentioned in the VI century is assumed to be Bar, and the first reliable records of the
name of the town appear in the X century as ANTIBAREOS.
Even though Slavic influence started rather early, it is not clear when the town initially
fell in hands of Doclea rulers, but it is assumed to have happened already in the IX
century. Many Doclea rulers seem to have stayed at Bar – Mihailo, for instance, the
first Doclea king got his king title confirmation and Bodin who established Bar’s archbishopric. With the fall of Doclea, the seat of bishopric is moved to Bar. In that period,
Doclea leads fierce fights with its neighbours – Byzantine Empire and Samuilo’s “State
of South Slavs” where the most prominent Doclea ruler was Vladimir, with the seat
in Krajina near Bar. In order to free Doclea completely from the pressure of Byzantine
Empire, the son of Vojislav – duke Mihailo, asks for and obtains royal crown from
Rome in 1077. For the historians, this is the official beginning of Doclea’s separation
from Byzantine dominion. Later on, upon request of Mihailo’s son, Bodin, in 1089 the
Pope establishes Bar’s archbishopric.
Byzantine Empire rules Bar again in the period from 1166 to 1183 when Stefan
Nemanja penetrated into and destroyed costal towns including “famous town of Bar”,
adjoining Zeta to his state – Raska. From 1443 to 1571 Venetian influence is dominant in this area. In the Middle Ages, Bar was the centre of the south Adriatic coast,
town-state that had its own coat of arms, flag, statute and coins. Turks conquered Bar
in 1571 and it remained in their hands until 1878.
150
***
The thing Bar was always known for is cherishing religious tolerance among its
inhabitants. As per tradition, every year on St. Trinity day, Orthodox, Catholics and
Muslims take Vladimir’s cross to the top of Rumija. The cross is believed to protect
the whole area from any evil. Churches from the surroundings of Sutomore: St.
Tekla, St. Dimities and St. Roka have two altars where both services, orthodox and
catholic, were performed at the same time. The same case is with the monastery of
St. Vasilije Ostroski at Ribnjak. The fact that 12% of total number of inhabitants are
refugees from areas struck by war who found their refuge in Bar demonstrates that
solidarity among people remains a constituent part of life philosophy in this area.
Olive tree in Mirovica, more than 2000 years old, is a genuine natural monument,
and according to the legend, it was the place where families in dispute made peace.
Aside from this attraction, inhabitants of Bar are very proud of the Old town of Bar.
Clock tower, Turkish baths, powder magazine and aqueduct used for water supply
were all constructed in the period of Turkish reign. Remains of several sacral edifices
of different styles and from different periods are preserved. The Old town of Bar is the
most significant cultural-historical monument of this area with preserved city walls,
citadels, gate and tower where fragments of Slavic ceramics from the XIV and XVI
century were found.
In 1885, at the very coast, king Nikola’s Castle was built. It consists of large and small
castle, watch tower, chapel and winter garden, and in 1910, a dancing hall was
added.
Fortification Haj-Nehaj represents the remains of medieval town Nehaj founded in
the XV century by Venetians on the inaccessible hill above Sutomore.
Sacral edifices, previously religious seats, today are mostly cultural monuments.
Remains of the great number of monasteries, churches and mosques founded in
Bar and its surroundings were preserved throughout the coast, on the islands of the
Skadar Lake, in the old part of town and Crmnica area.
***
The pillar of cultural life in the municipality is public company Cultural Centre Bar
(Jovana Tomasevica 57, tel. 085 303 053, fax 085 303 052). It consists of organizational units: Hometown Museum in king Nikola’s castle. There are ethnic, archeological and naturalistic collections as well as the memorial of king Nikola.
Concert hall is used for various events – exhibitions, concerts, literary and other
events (tel 315 355)
Art gallery “Velimir A Leković”, with two great exibition areas is the place where art
lovers meet (tel 315 998)
National library and reading-room “Ivo Vučković”, has around 65 000 monographic
and over 21 000 serial publications and it represents the library –information system
of the Municipality (tel 313 031)
Cultural House “Vladimir Popović Španac” has cinema – theatre hall with 650 seats,
summer stage with 1000 seats and several smaller halls where courses, seminars,
debates and other events take place (tel 311 586).
“International TV festival” taking place since 1995 and is a review of TV productions
and authors’ work.
“Bar’s Chronicle” taking place since 1988, in July and August. Events in this multimedia include theatre, fine arts, music and literature.
“Encounters under the Olive tree” –since 1987, the festival takes place in November
and it is dedicated to children’s creativity work.
“Days of wine and bleak” is organized at the end of the year as part of “Days of
Skadar Lake”.
151
„BArsKi FiLmopis“
Nove i moderne forme aktivnog učenja, najbolje se prikazuju kroz radionice kao
interaktivan pristup rada u grupama. Uvođenje mladih u elementarne postavke i
tajne stvaranja dokumentarca od ideje preko scenarija do izrade samog filma, ima
za cilj produbljivanje njihove svijesti o značaju dokumantarca. Stvaranje unutrašnje
potrebe, snažne motivacije i velike vezanosti za predmet, likove i mjesto...
Cilj ovakve radionice je stimulisati kreativni potencijal svakog studenta, i kroz
zajedničku kreativnu, teorijsku i tehničku praksu realizovati kratki dokumentarni
film.
Radioničar: prof mr Nevenka Redžić Toth
Nena Film Verite Productions, Kanada
152
“A FiLm on BAr”
New and modern forms of active learning are best shown at workshops as an
interactive approach to working in groups. Introducing the young into the elementary settings and secrets of creating a documentary from an idea, through the
screenplay and all the way to the creation of the film itself has a purpose of deepening their awareness on the significance of a documentary. Creating the inner need,
powerful motivation and great attachment to the characters or place...
The purpose of such a workshop is to stimulate a creative potential of each student,
and to realize a short documentary through joint, creative, theoretical and technical practice.
Workshop trainer: Prof Mr Nevenka Redžić Toth
Nena Film Verite Productions, Canada
153
Godišnja izložba studenata Fakulteta vizuelnih umjetnosti,
Fvu.ПОЛИГРАФ.09
u galeriji Velimir A. Leković Bar, oktobar 2009.
Ove kalendarske, a prošle školske godine navršilo se trogodišnje prohodavanje
Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici. Fakultet, kao član Univerziteta
Mediteran, odolio je dječijim bolestima pa i aktuelnoj epidemiji novčanog
gripa i upisuje prvu generaciju postdiplomaca. Štaviše, reakreditovani nastavni
program za oba usmjerenja (dizajn vizuelnih komunikacija i audio-vizuelna
produkcija) uspješno se primio na svježu krv, te Fakultetu i cijelom društvu
donio vizuelna rješenja, koja su do sada zaintrigirala budvansku, podgoričku,
mostarsku, a evo, po drugi put u ovoj godini, i barsku publiku .
Ova izložba iznosi svojevrsni vizuelni izvještaj o radu studenata. Kao što naziv
završnog rada jednog od studenata prve generacije veli, međusobno kreativno pranje je to što najslikovitije obilježava proces rada - neprestano preispitivanje postupaka, stalno ukazivanje na vizuelne prekršaje i beskonačno samoispitivanje stavova radi postizanja što veće harmonije forme i sadržaja finalnog
umjetničkog djela, prezentovanog na vježbi ili završnom ispitu.
Izložba je i svjedočanstvo o tome da su osnove nastavnih programa našeg
fakulteta sve one oblasti društva koje se oslanjaju na vizuelni nadražaj, u krajnjoj
liniji i komunikaciju. Kada primijetimo da se čovjek današnjice sve više oslanja na
zvuke i slike, a sve manje na pisanu riječ, shvatićemo koliku odgovornost i ulogu
u medijalnom miksu Crne Gore naš fakultet preuzima na sebe.
Oni maliciozni će banalizovati problematiku i retorički se zapitati: Pa dobro, zar
nije sve jedno da li koristim čiste ili oslikane maramice? A vizuelni umjetnik će
reći: Prehlađenoj kasici-prasici će sigurno biti sve jedno… sve dok ne isproba
ovu oslikanu koja, za razliku od čiste, okrljepljuje i razvedrava duh.
Doc.mr Nikola Latković, MFA
Fakultet vizuelnih umjetnosti
154
Annual exhibition by students of the Faculty of Visual Arts
Fvu.ПОЛИГРАФ.09
In the gallery Velimir A. Lekovic Bar, October 2009
This calendar, and the last school year there was a third anniversary of the Visual
Art Faculty in Podgorica. Faculty, as member of the Mediterranean University,
has endured child diseases and even the current pandemic of money flu and is
enrolling the first generation of postgraduates. Moreover, reaccredited program for
both departments (design of visual communication and audiovisual production)
have successfully received “fresh” blood, and in that way provided the Faculty and
the whole society with visual solutions, which so far have intrigued audience from
Budva, Podgorica, Mostar and twice this year the audience from Bar.
This exhibition carries a certain visual report about the work of the students. As the
title of the work by one of the students from the first generation says, creative washing is the most vivacious characteristic of the work process – the constant evaluation of the actions, constant pointing to visual offenses and endless questioning
of our own actions in order to achieve the greater harmony of form and content in
final work of art presented at the exercise of final exam.
The exhibition is also a proof that the basics of our Faculty’s program are all those
areas in society which relies on visual impulse and at the very end on communication. When we begin to notice that a man of today more and more relies on
sounds and images, and less on written word, we will understand the amount of
the responsibility and role that our University takes in a media mix of Montenegro.
Those malicious ones will oversimplify the problem and ask a rhetorical question:
Well, isn’t it the same weather i am using the clean or painted handkerchief? A
visual artist will say: It is all the same for a piggy bank with a cold… until it tries a
painted one which, unlike the clean one, heals and refreshes the spirit.
Doc.mr Nikola Latković, MFA
Faculty of Visual Arts
155
druŽenje sA...
Pored oficijelnog programa koji nam pomaže da kroz dokumentarne filmove
sa raznih meridijana pokušamo da upoznamo način života i probleme drugih
ljudi, tradicija je da se još više približimo njihovoj kulturi i kroz specijalne
programe. Ove godine povezujemo dvije umjetnosti koje na svoj poseban
način dočaravaju ono misaono u nama – film i književnost. Kroz sliku i tekst
obilježićemo 20 godina od smrti velikana pisane riječi Danila Kiša. Iz sadašnje
vremenske perspektive u filmu o Danilu Kišu pokušavamo da iz jednog novog
ugla sagledamo život i ostavštinu jednog od najznačajnijih stvaraoca druge
polovine dvadesetog vijeka. U tome su pomogle dvije Kišu najbliskije osobe:
Mirjana Miočinović i Paskal Delpeš. Prva je bila njegova supruga do 1981.godine, a sa drugom je proveo posljednju deceniju života. Film je protkan odlomcima iz proze koje izgovara Miki Manojlović.
156
spending time With...
In addition to the official part of the programme which enables us to learn the ways
of life and problems of other people through documentaries from all the meridians, it is a tradition to get even closer to their culture through special programmes
too. This year we are connecting the two arts which in their special way evoke the
thoughtfulness in us – film and literature. Through the picture and text we are
going to mark 20 years from the death of a master mind of writing Danilo Kiš. We
will try to observe from a fresh point of view the life and legacy of one of the most
significant writers of the second half of 20th century from today’s perspective in
the film on Danilo Kiš. Two closest people to Danilo Kiš, Mirjana Miocinovic and
Paskal Delpes helped to realize this. The first was his wife till 1981, and he spent the
last decade of his life with the other one. The film is interspersed with excerpts of his
prose voiced by Miki Manojlovic.
157
projeKcije FiLmovA
Svjetski trendovi u televizijskom i filmskom stvaralaštvu nameću određene
standarde koji se ističu kvalitetom. Primjeri priznatih ostvarenja biće prikazani u
okviru netakmičarske selekcije.
Kao poklon Festivala građanima Bara u bioskopskoj sali 26. i 27. oktobra biće
prikazan najnoviji nastavak priče o čuvenom dječaku čarobnjaku – „Hari Poter i
polukrvni princ“. U šestoj godini boravka Harija Potera u Hogsvortu, Hari pronalazi knjigu sa čudnom oznakom “ Ova knjiga je vlasništvo Polukrvnog princa”,
koja mu pomaže na času Napitaka i iz koje uči da pravi nekoliko mračnih i opasnih napitaka. U međuvremenu, Hari ide na privatne časove kod Dambldora
da sazna više o Voldemorovoj prošlosti kako bi otkrio koje su njegove slabosti.
Uloge su dodijeljene već standardnoj ekipi glumaca : Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson, Tom Felton i drugi.
28. i 29. oktobra na repertoaru bioskopa biće film “Tamo i ovdje” srpskog
reditelja Darka Lungulova. Robertu, depresivnom Njujorčaninu i propalom
muzičaru stiže rješenje o prinudnom iseljenju zbog neplaćene kirije. On
unajmljuje Branka, “svježeg” emigranta iz Srbije, koji radi selidbe sa svojim
kombijem, da mu pomogne. Branko očajnički želi da dovede svoju djevojku
Ivanu iz Srbije u Ameriku, ali ona ne može da dobije vizu. Branko plaća Robertu
put do Beograda da tamo oženi Ivanu kako bi ona dobila “vjereničku vizu”.
Dok u Beogradu čeka na ostatak dogovorenog novca, Robert je smješten
kod Brankove majke, Olge. Ne znajući za cijelu kombinaciju, Olga postepeno
upoznaje Roberta, a njena vedrina polako liječi njegovu depresiju. Branku u
Njujorku iskrsava problem zbog kog ne može da pošalje ostatak dogovorenog
novca. Glavnu ulogu, lik Roberta, igra David Thornton, poznat po filmovima
“Civil Action” (sa Džonom Travoltom), “John Q” (sa Denzelom Vošingtonom) i najnovijem filmu Džona Turtura “Romance&Cigarettes”. Legendarna pop-zvezda
Cyndi Lauper igra Rouz, Robertovu bivšu djevojku. Dobitnik je muzičkih nagrada Grammy i glumačkih Ammy nagrada. Njene pjesme pojavljuju se u više od
40 filmova, a prodala je više od 50 miliona albuma u cijelom svijetu. Pjesma sa
njenog najnovijeg albuma biće u filmu, riječi su inspirisane pričom filma “Tamo
i ovdje”. Mirjana Karanović tumači lik Olge, Brankove majke, dok Branka igra
Branislav Trifunović. U ulozi Ivane je mlada glumica Jelena Mrđa.
158
movie projections
World trends in TV and film production impose certain standards which are characterized by high level of quality. Examples of successful projects will be screened as
part of the non-competition selection.
As a present of to Festival to the citizens of Bar on October 26-th and 27-th there
will be the screening of the latest project from the franchise Harry Potter – “Harry
Potter and the Half-Blood Prince” in local cinema. In Harry Potter’s sixth year at
Hogwarts School of Witchcraft, Harry finds a book marked mysteriously, “This book
is the property of the Half Blood Prince,” which helps him excel at Potions class and
teaches him a few dark and dangerous ones along the way. Meanwhile, Harry is
taking private lessons with Dumbledore in order to find out about Voldemort’s past
so they can find out what might his only weakness. The cast is unchanged including
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton etc.
On October 28-th and 29-th on the repertoire of a local cinema will be movie “Here
and There” by Serbian director Darko Lungulov. Robert, depressed New Yorker and
failed musician receives a request for eviction because of the unpaid rent. He hires
Branko, “fresh” immigrant from Serbia, who provides moving services with his van,
to help him. Branko desperately wants to bring his girlfriend Ivana from Serbia to
USA, but she cannot acquire visa. Branko pays Robert a trip to Belgrade to marry
Ivana so that she would receive “engagement visa”. While in Belgrade waiting for the
rest of the money, Robert is staying with Branko’s mother Olga. Without knowing
the whole scam, Olga gradually gets to know Robert and her brightness slowly
cures his depression. Because of the problems in New York Branko is not able to send
the rest of the money. The Robert character is played by David Thornton, famous
for his roles in “Civil Action” (with John Travolta), John Q (with Denzel Washington)
and in the latest project of John Torturro “Romance&Cigarettes”. Legendary singer
Cyndi Lauper plays Rose, Robert’s ex girlfriend. She received numerous Grammy
and Emmy awards. Her songs have featured in more than 40 films, and she sold her
albums in more than 50 millions of copies. The track from her new album will feature in the film, and the lyrics were inspired by the story of the film “Here and There”.
Mirjana Karanovic plays Olga, Branko’s mother, while Branko is played by Branislav
Trifunovic. Young actress Jelena Mrdja plays the character of Ivana.
159
IMPRESUM
XIII Internacionalni TV FESTIVAL BAR 2009
XIII International TV FESTIVAL BAR 2009
Od 26. do 30. oktobra 2009. godine
October 26 – 30, 2009
OSNIVAČ:
Internacinalni TV festival u Baru je samostalna nevladina organizacija čiji su osnivači : Ministarstvo kulture, sporta i medija,
Skupština opštine Bar i Televizija Crne Gore.
FOUNDER:
International TV festival in Bar is an independent non – governmental organization whose founders are : ministry of culture,
sports and media, Municipality Assembly of the town of Bar and TV
Montenegro.
SKUPŠTINA FESTIVALA / FESTIVAL ASSEMBLY :
Žarko Pavićević, predsjednik / president
IZVRŠNI DIREKTOR / EXECUTIVE DIRECTOR
Ljiljana Đinđinović
PROGRAMSKI SAVJETNICI / PROGRAMME ADVISORS
Dubravka Vojvodić, Nevenka Redžić Toth
SELEKCIONA KOMISIJA / SELECTION COMMITTEE
Aleksandar Bečanović ( Crna Gora / Montenegro )
Ahmed Burić ( Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina )
Srećko Horvat ( Hrvatska / Croatia )
ŽIRI / JURY
Maja Bogojević ( Crna Gora / Montenegro )
Mike Ott ( SAD / USA )
Øyvor Dalan Vik ( Norveška / Norway )
David Cooper ( Španija / Spain )
Hans Steingen ( Njemačka / Germany )
PREVODIOCI / INTERPRETERS
Danijela Čejović, Nada Bogetić, Aneta Samardžić
VIZUELNI DIZAJN FESTIVALA / VISUAL DESIGN OF THE FESTIVAL
MAPA
FOTO SERVIS / PHOTO SERVICE:
Studio » Petović », Bar
UREDNIK KATALOGA / CATALOGUE EDITOR
Ljiljana Đinđinović
PRIPREMA KATALOGA / PREPARATION OF THE CATALOGUE
Danijela Čejović
PRESS I BILTEN / PRESS AND CHRONICLE
Danilo Kalezić, Marina Miketić
POKROVITELJI / PATRONS
Ministarstvo kulture, sporta i medija / Ministry of culture, sports and
media
SO Bar/Municipality Assembly of Bar
MEDIJSKI SPONZOR/ MEDIA SPONSOR
RTCG
FESTIVAL SU POMOGLI / FESTIVAL WAS SUPPORTED BY
Hotel Princess
Kulturni centar Bar
Ministarstvo
kulture, sporta i medija
Opština Bar